ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 194

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. június 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/797 rendelete (2020. június 17.) a 142/2011/EU rendeletnek az Unióból származó és a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő állati melléktermékekre és azokból származó termékekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2020/798 végrehajtási határozata (2020. június 17.) az egyes tagállamokban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/47 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2020) 4134. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

6

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodással létrehozott Európai Unió/Svájc Légi Közlekedési Vegyes Bizottság 1/2020. sz. határozata (2020. június 15.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás mellékletének felváltásáról [2020/799]

17

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/797 RENDELETE

(2020. június 17.)

a 142/2011/EU rendeletnek az Unióból származó és a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő állati melléktermékekre és azokból származó termékekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére és 42. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) intézkedéseket állapít meg az 1069/2009/EK rendeletben meghatározott szabályok végrehajtására, beleértve az állati melléktermékek és a származó termékek Unióba történő behozatalára vagy átszállítására vagy az Unión átmenő tranzitszállítására vonatkozó köz- és állategészségügyi szabályokat is, az e termékekből eredő köz- és állategészségügyi kockázatok megelőzése és minimálisra csökkentése érdekében.

(2)

A 97/78/EK tanácsi irányelv (3) 15. cikke megállapítja azon állategészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat, amelyeket a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően visszaküldött uniós eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő újbóli behozatala engedélyezésének céljából el kell végezni. Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4)2019. december 14-i hatállyal hatályon kívül helyezi és felváltja a 97/78/EK irányelvet.

(3)

Az (EU) 2019/2074 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) megállapítja az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti, az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött állat- és áruszállítmányok, köztük az állati melléktermékek és a származó termékek egyedi hatósági ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályokat.

(4)

Az 1069/2009/EK rendelet 41. és 42. cikkével összhangban meg kell állapítani az Unióból származó és a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő állati melléktermékek és származó termékek Unióba való beléptetésére vonatkozó állat- és közegészségügyi követelményeket.

(5)

Az állati melléktermékek és a származó termékek elutasított szállítmányaira vonatkozó állat- és közegészségügyi követelmények hiányában e szállítmányok az 1069/2009/EK rendeletben meghatározott általános behozatali szabályok, valamint a 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletében meghatározott termékspecifikus behozatali szabályok hatálya alá tartoznak, amelyek például a beléptetéshez szükséges termékre vonatkozó kereskedelmi okmány vagy állategészségügyi bizonyítvány hiánya esetében megakadályozhatják egyes uniós eredetű szállítmányok harmadik ország általi elutasítást követő visszatérését.

(6)

Ugyanakkor az Unióból származó állati melléktermékek és származó termékek jelentette állat- és közegészségügyi kockázat eltér a harmadik országokból származó hasonló áruk jelentette kockázattól. Az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött állati melléktermékek és származó termékek szállítmányait ezért nem kell a harmadik országokból származó szállítmányokra vonatkozóan előírt, jelenleg az 1069/2009/EK rendelet 42. cikke (2) bekezdése első albekezdésének d) pontja értelmében meghatározott minta szerinti kereskedelmi okmánynak, állategészségügyi bizonyítványnak vagy adott esetben nyilatkozatnak kísérnie.

(7)

Amennyiben a rendeltetési hely szerinti illetékes uniós hatóság engedélyezi a fent említett szállítmány fogadását, engedélyezni kell a szállítmány Unióba való belépését, valamint az 1069/2009/EK rendelet 24. cikkével összhangban az adott állati melléktermékek és származó termékek kategóriája és típusa tekintetében engedélyezett létesítménybe vagy üzembe való továbbküldését.

(8)

A harmadik országokba történő kivitelre szánt állati melléktermékek vagy származó termékek egyes szállítmányait az állati melléktermékekért vagy származó termékekért felelős hatóságoktól eltérő uniós illetékes hatóság is ellenőrizheti. Amennyiben ezen ellenőrzések során lecserélték az eredeti plombát, az új plomba számát fel kell tüntetni a kísérő dokumentációban.

(9)

Ezért a megfelelő állat- és közegészségügyi kockázatkezelés és a jogbiztonság biztosítása érdekében meg kell állapítani az Unióból származó és a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő állati melléktermékek és származó termékek Unióba való visszatérésére vonatkozó feltételeket.

(10)

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az állati melléktermékek és a származó termékek visszatérő szállítmányainak nyomonkövethetőségét, azoknak az Unióba való beléptetés szerinti határállomásról a rendeltetési létesítménybe történő szállítását az (EU) 2019/1666 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (6) előírt eljárásnak megfelelően nyomon kell követni.

(11)

A 142/2011/EU rendelet XIV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Mivel az (EU) 2019/2074 felhatalmazáson alapuló rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó, az e rendeletben megállapított szabályokat is ettől az időponttól kell alkalmazni.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 25. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

az említett melléklet VI. fejezetében az Unióból származó és a valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő állati melléktermékekre és az azokból származó termékekre vonatkozóan meghatározott egyedi követelmények.”

2.

A 26. cikk a következő ponttal egészül ki:

„e)

a valamely tagállamból származó és a valamely harmadik országba történő beléptetés megtagadása után az adott tagállamba visszatérő anyagoknak meg kell felelniük a XIV. melléklet VI. fejezetében meghatározott egyedi követelményeknek.”

3.

A 31. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérve az Unióból származó és a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő állati melléktermékeknek és azokból származó termékeknek meg kell felelniük a XIV. melléklet VI. fejezetében meghatározott egyedi követelményeknek.”

4.

A XIV. melléklet az e rendelet mellékletében meghatározott szöveggel módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állategészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(3)  A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 024., 1998.1.30., 9. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

(5)  Az (EU) 2019/2074 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióból származó és valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött bizonyos állat- és áruszállítmányok egyedi hatósági ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 316., 2019.12.6., 6. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2019/1666 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 24.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos áruszállítmányoknak a beléptetés helye szerinti határállomásról az Unión belüli rendeltetési létesítménybe történő szállítására és érkezésére vonatkozó nyomonkövetési feltételek tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2019.10.4., 1. o.).


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet XIV. melléklete a következő VI. fejezettel egészül ki:

„VI. FEJEZET

AZ UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ ÉS A HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉS ELUTASÍTÁSÁT KÖVETŐEN AZ UNIÓBA VISSZATÉRŐ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK ÉS AZOKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK SZÁLLÍTMÁNYAINAK A BELÉPTETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. szakasz

Az Unióból származó és a területe egészét vagy egy részét tekintve a XIV. mellékletben jegyzékbe nem vett harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő csomagolatlan vagy ömlesztett állati melléktermékek és azokból származó termékek

1.

A határállomás illetékes hatósága csak abban az esetben engedélyezheti az Unióból származó és a területe egészét vagy egy részét tekintve a XIV. mellékletben az adott termék Unióba való beléptetése tekintetében jegyzékbe nem vett harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő csomagolatlan vagy ömlesztett állati melléktermékek és azokból származó termékek Unióba való beléptetését, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

a szállítmányt a kiviteli tagállam illetékes hatósága által kiállított hatósági bizonyítvány vagy okmány eredeti példánya vagy hiteles másolata, vagy az e bizonyítványnak vagy okmánynak a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere (1) használatával létrehozott elektronikus megfelelője kíséri;

b)

a szállítmányt a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága által kiadott nyilatkozat kíséri, amelyben az említett hatóság vállalja a szállítmány fogadását, és feltünteti a rendeltetési helyet;

c)

a szállítmány megfelel mindkét alábbi feltételnek:

i.

az eredeti, érintetlen plomba zárja, amennyiben az 1. pont a) alpontjában hivatkozott eredeti bizonyítványban vagy valamely uniós hatóság által kiállított más hivatalos okmányban szerepel, hogy a szállítmányt plombával lezárták, mielőtt az elhagyta volna az Unió területét;

ii.

a szállítmány beléptetését megtagadó harmadik ország illetékes hatósága vagy más hatósága által kiállított hatósági nyilatkozat kíséri, amelyben megjelölik az elutasítás okát.

2.

Az 1. pont a) alpontjától eltérve abban az esetben, ha a szállítmány kivitelére kísérő hatósági bizonyítvány vagy okmány nélkül került sor, a szállítmány származási helyét a szállítmányért felelős vállalkozó által bemutatott dokumentált bizonyítékok alapján más módon kell hitelesíteni.

3.

Az 1. pontban említett termékekből álló szállítmányoknak a határállomástól a rendeltetési helyig történő szállítását az (EU) 2019/1666 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke szerint nyomon kell követni.

2. szakasz

Az Unióból származó és a területe egészét vagy egy részét tekintve a XIV. mellékletben jegyzékbe vett harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő csomagolatlan vagy ömlesztett állati melléktermékek és azokból származó termékek

1.

A határállomás illetékes hatósága csak abban az esetben engedélyezheti az Unióból származó és a területe egészét vagy egy részét tekintve a XIV. mellékletben az adott termék Unióba való beléptetése tekintetében jegyzékbe vett harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő csomagolatlan vagy ömlesztett állati melléktermékek és azokból származó termékek Unióba való beléptetését, amennyiben teljesülnek az 1. szakasz 1. pontjának a),b) alpontjában, c) ii. alpontjában, valamint 2. és 3. pontjában meghatározott feltételek.

2.

Amennyiben az 1. pontban említett termékeket a XIV. mellékletben felsorolt harmadik ország területén vagy annak részén, illetve az oda való belépéskor lerakodták, tárolták, ismét felrakodták vagy az eredeti plombát lecserélték, a szállítmányt az említett harmadik ország vagy terület illetékes hatósága vagy más hatósága által kiállított hatósági nyilatkozatnak kell kísérnie, amelyben:

a)

megjelölik a kirakodás, a tárolás és az ismételt felrakodás helyét, valamint az ismételt felrakodás után a konténeren elhelyezett plomba számát;

b)

megerősítik, hogy:

i.

a járművön vagy a szállítmány konténerén elhelyezett plombát kizárólag a hatósági ellenőrzések céljából törték fel;

ii.

a termékeket csak a szükséges mértékben kezelték, és különösen

az állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek adott típusai tekintetében előírt megfelelő hőmérsékleten; valamint

oly módon, amellyel elkerülhető az ellenőrzések során a termékek keresztszennyeződése;

iii.

a hatósági ellenőrzés után a járművet vagy a konténert azonnal ismét lezárták;

c)

megjelölik a kirakodás és a tárolás okait.

3. szakasz

Az Unióból származó és a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő csomagolt állati melléktermékek és azokból származó termékek

1.

A határállomás illetékes hatósága csak abban az esetben engedélyezheti az Unióból származó és a harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően az Unióba visszatérő csomagolt állati melléktermékek és azokból származó termékek Unióba való beléptetését, amennyiben az 1. szakaszban meghatározott követelmények teljesülnek, és amennyiben a termékek egyedi csomagolása a kivitel előtti állapothoz képest érintetlen maradt.

2.

Amennyiben az 1. pontban említett termékeket harmadik országban kirakodták, a szállítmányt a harmadik ország illetékes hatóságának vagy más hatóságának hivatalos nyilatkozata kíséri, amely igazolja, hogy a termékeket:

a)

a kirakodáson, tároláson és ismételt felrakodáson kívül semmilyen más módon nem kezelték;

b)

az állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek adott típusai tekintetében előírt megfelelő hőmérsékleten kezelték.”


(1)  A Bizottság (EU) 2019/1715 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének működésére és a rendszer elemeire vonatkozó szabályok megállapításáról (a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszeréről szóló rendelet)(HL L 261., 2019.10.14., 37. o.).


HATÁROZATOK

18.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/798 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. június 17.)

az egyes tagállamokban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/47 végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2020) 4134. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/47 bizottsági végrehajtási határozatot (3) a Bizottság azt követően fogadta el, hogy bizonyos tagállamokban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitörését észlelték baromfitartó gazdaságokban, és e tagállamok a 2005/94/EK tanácsi irányelvben (4) előírtaknak megfelelően védő- és megfigyelési körzeteket hoztak létre.

(2)

Az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy a mellékletében felsorolt tagállamok által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzeteknek legalább a szóban forgó mellékletben védő- és megfigyelési körzetekként felsorolt területeket magukban kell foglalniuk.

(3)

Az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat mellékletét a közelmúltban az (EU) 2020/711 bizottsági végrehajtási határozat (5) módosította azt követően, hogy Magyarországon a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza további előfordulásait észlelték, amit az említett mellékletnek tükröznie kell.

(4)

Az (EU) 2020/711 végrehajtási határozat elfogadása óta Magyarország a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza három kitöréséről értesítette a Bizottságot, amelyeket ismételten az említett tagállam Bács-Kiskun megyéjében található baromfitartó gazdaságokban észleltek.

(5)

Az új magyarországi kitöréseket az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat mellékletében jelenleg felsorolt területek határain belül észlelték. Ugyanakkor az ezen új kitörések körül Magyarország illetékes hatósága által a 2005/94/EK irányelvvel összhangban létrehozott új védőkörzetek határai túlnyúlnak az említett mellékletben jelenleg felsorolt védőkörzetek határain.

(6)

Emellett Bulgária is értesítette a Bizottságot a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza egy kitöréséről, amelyet Plovdiv megye egyik baromfitartó gazdaságában észleltek.

(7)

Bulgária jelenleg nem szerepel az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat mellékletében, és a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza ezen új kitörését követően az említett tagállam illetékes hatósága meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, beleértve az ezen új kitörés területe körüli védő- és megfigyelési körzetek létrehozását.

(8)

A Bizottság megvizsgálta a Bulgária és Magyarország által a 2005/94/EK irányelvvel összhangban hozott intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy a Bulgária illetékes hatósága által létrehozott védő- és megfigyelési körzetek, illetve a Magyarország illetékes hatósága által létrehozott új védőkörzetek határai elegendő távolságra vannak azoktól a gazdaságoktól, ahol a közelmúltban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitörését megállapították. Ezért az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat mellékletében Magyarország tekintetében felsorolt védőkörzeteket módosítani kell, és Bulgária tekintetében új védő- és megfigyelési körzeteket kell felvenni a jegyzékbe.

(9)

Ennek megfelelően az uniós szintű regionalizáció aktualizálásának érdekében az (EU) 2020/47 végrehajtási határozatot indokolt úgy módosítani, hogy az tartalmazza a Bulgária által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően újonnan kialakított védő- és megfigyelési körzetek, valamint a Magyarország által ugyanezen irányelvnek megfelelően kialakított új védőkörzetek felsorolását és az e körzetekben alkalmazandó korlátozások időbeli hatályát.

(10)

Emellett az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat elfogadása óta az uniós járványügyi helyzet folyamatosan változott és különösen kedvezőtlen Magyarországon, ahol a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza 273 kitöréséből 264-et Bács-Kiskun és Csongrád megyében erősítettek meg. A járványügyi helyzet súlyosságát befolyásolta többek között az, hogy az említett megyék érintett területein mind a baromfitartó gazdaságok, mind a baromfiállomány sűrűsége nagy.

(11)

Azokon a területeken, ahol nagy a baromfiállomány-sűrűség és különösen bizonyos olyan baromfifajták esetében, amelyek könnyebben megfertőződnek, nagyobb a magas patogenitású madárinfluenza terjedésének kockázata. Ezért a Magyarország Bács-Kiskun és Csongrád megyéjében található területek a magas patogenitású madárinfluenza terjedése tekintetében magas kockázatú területeknek tekinthetők. A vírus szaporodásának és terjedésének megfékezése érdekében tehát ezeken a magas kockázatú területeken csökkenteni kell a betegségre fogékony baromfipopuláció sűrűségét, és a baromfik és naposcsibék mozgását a 2005/94/EK irányelvben meghatározott ellenőrzési intézkedések által megengedettnél szigorúbban kell korlátozni. A magas patogenitású madárinfluenza jelenlegi járványának alakulása miatt szigorúbb védekezési intézkedésekre van szükség.

(12)

Tekintettel a Bács-Kiskun és Csongrád megyében előforduló járványkitörések nagy számára, valamint arra, hogy az említett megyékben a járványkitörések tekintetében létrehozott védő- és megfigyelési körzetekben még mindig nagy számban találhatók baromfik, azon kockázat csökkentése érdekében, hogy újabb baromfik legyenek kitéve az e területeken jelenlévő magas patogenitású madárinfluenza-vírusnak, valamint a magas patogenitású madárinfluenza terjedésének megakadályozása céljából, továbbá az elővigyázatosság elvével összhangban olyan védekezési intézkedéseket kell elfogadni e magas kockázatú területekre vonatkozóan – a 2005/94/EK irányelvben meghatározott ellenőrzési intézkedéseken túl –, amelyek megtiltják, hogy ezeken a magas kockázatú területeken belül egyik gazdaságból a másikba szállítsanak baromfit és naposcsibéket, valamint azáltal késleltetik e területeken a baromfiállományok pótlását, hogy nem engedélyezik baromfi vagy naposcsibék e területeken található gazdaságokba történő szállítását.

(13)

Az (EU) 2020/47 végrehajtási határozatot ezért módosítani kell annak érdekében, hogy rendelkezzen az e magyarországi magas kockázatú területeken alkalmazandó kiegészítő védekezési intézkedésekről. Ezen túlmenően az említett végrehajtási határozat mellékletének helyébe két mellékletnek kell lépnie, nevezetesen az I. mellékletnek, amely felsorolja a 2005/94/EK irányelvvel összhangban létrehozott védő- és megfigyelési körzeteket, valamint a II. mellékletnek, amely az I. mellékletben felsorolt védő- és megfigyelési körzetek azon területeire vonatkozik, amelyek különösen nagy kockázatot jelentenek a magas patogenitású madárinfluenza-vírus terjedése szempontjából, és amelyeken a magyarországi Bács-Kiskun és Csongrád megyében jelenleg fennálló járványügyi helyzet miatt kiegészítő védekezési intézkedéseket kell alkalmazni. Ennek megfelelően e megyék magas kockázatú területeit fel kell tüntetni a 2020/47 végrehajtási határozat 2. mellékletében.

(14)

A védő- és megfigyelési körzeteknek az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat II. mellékletében említett magas kockázatú területein csökkenteni kell a betegségre fogékony baromfiállomány sűrűségét, elsősorban a különösen nagy fertőzési kockázatnak kitett baromfitartó gazdaságok állománypótlásának késleltetésével. Indokolt továbbá korlátozni a baromfiknak az említett védő- és megfigyelési körzetekből és a körzeteken belül történő mozgását, kivéve, ha bizonyos állategészségügyi feltételek teljesülnek.

(15)

Tekintettel a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 2005/94/EK irányelvben előírt járványügyi intézkedésekre, Magyarországnak a szigorú védekezési intézkedéseket kell alkalmaznia annak érdekében, hogy Bács-Kiskun és Csongrád megye magas kockázatú területein korlátozza a betegség terjedésének kockázatát. Ezért Magyarországnak gondoskodnia kell arról, hogy a II. mellékletben említett magas kockázatú területekről ne jussanak baromfi- vagy naposcsibe-szállítmányok Magyarország más részeire, más tagállamokba vagy harmadik országokba.

(16)

Az azonnali vágásra szánt baromfi mozgatása kisebb kockázatot jelent a betegség terjedése szempontjából, mint a baromfi mozgatásának egyéb típusai, feltéve, hogy kockázatcsökkentő intézkedések vannak érvényben. Ezért helyénvaló, hogy amennyiben a II. mellékletben említett magas kockázatú területeken logisztikai és állatjóléti megfontolásokból nem lehetséges a baromfi levágása – különösen amiatt, hogy az érintett magas kockázatú területeken nincs megfelelő vágóhíd, vagy korlátozott a vágási kapacitás –, az érintett tagállamok kivételesen eltérést engedélyezhessenek a baromfinak a II. mellékletben említett magas kockázatú területekről azonnali levágás céljából az ugyanazon tagállamban e magas kockázatú területen kívül található kijelölt vágóhídra történő szállítása tekintetében. Ezeket a szállításokat engedélyezni kell, feltéve, hogy szigorú kockázatcsökkentő intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy ne veszélyeztessék a járványvédelmi intézkedések eredményességét.

(17)

A Magyarország tekintetében a II. mellékletben említett magas kockázatú területeken található baromfitartó gazdaságok állományának pótlását elegendő időre el kell halasztani a magas patogenitású madárinfluenza-vírus e magas kockázatú területeken való felszámolásának biztosítása érdekében, de legalább addig, amíg az adott tagállam illetékes hatósága által kidolgozott megfelelő felügyeleti terv eredményei meg nem erősítik a vírus terjedésének hiányát. Ezért a naposcsibéknek az említett magas kockázatú területeken található gazdaságokba történő szállítása nem engedélyezhető. Ezenkívül az említett magas kockázatú területeken található baromfitartó gazdaságok állományának pótlása csak akkor engedélyezhető, ha az illetékes magyar hatóság által végzett kockázatértékelés kedvező eredménnyel zárult, és amennyiben az állománypótlásra olyan baromfitartó gazdaságokban kerül sor, amelyek megfelelő kockázatcsökkentő és megerősített biológiai védelmi intézkedéseket vezettek be a vírus behurcolásának és terjedésének megakadályozása érdekében.

(18)

Továbbá annak érdekében, hogy Magyarország illetékes hatósága számára elegendő idő álljon rendelkezésre az annak megerősítéséhez szükséges megfigyelés végrehajtására, hogy a magas patogenitású madárinfluenza-vírus nem terjed a kitörések tekintetében a II. mellékletben említett, Bács-Kiskun és Csongrád megyében létrehozott védő- és megfigyelési körzetekben, valamint figyelembe véve az említett körzetekben található valamennyi baromfitartó gazdaságban az állománypótlás engedélyezése előtt elvégzendő ellenőrzésekhez szükséges időt, meg kell hosszabbítani az említett körzetekben alkalmazott védekezési intézkedések időtartamát. Ezért Magyarország esetében meg kell hosszabbítani azt az időtartamot, ameddig az I. melléklet A. és B. részében felsorolt védő- és megfigyelési körzetekben a védekezési intézkedéseket alkalmazni kell.

(19)

Magyarország Csongrád megyéjének hivatalos neve 2020. június 4-én Csongrád-Csanádra változott. Ezért az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat jelenlegi mellékletében szereplő, Csongrád megyére vonatkozó hivatkozások helyett az említett jogi aktus új I. és II. mellékletében a megye új nevét kell feltüntetni.

(20)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében a Bulgária és Magyarország által a 2005/94/EK irányelvvel összhangban létrehozott és az I. mellékletben felsorolt védő- és megfigyelési körzetek, valamint a kiegészítő védekezési intézkedések tekintetében a II. mellékletben felsorolt területek mielőbbi, a szóban forgó tagállamokkal együttműködésben való, uniós szinten történő meghatározására van szükség.

(21)

Az (EU) 2020/47 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(22)

Tekintettel a bulgáriai és magyarországi járványügyi helyzet jelenlegi alakulására, valamint a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza további terjedése mérséklésének szükségességére, fontos, hogy az (EU) 2020/47 végrehajtási határozatnak az e határozattal való módosítása a lehető leghamarabb hatályba lépjen.

(23)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1., 2. és 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a határozat uniós szinten meghatározza a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörését vagy kitöréseit követően az e határozat I. mellékletében felsorolt tagállamok (a továbbiakban: érintett tagállamok) által a 2005/94/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozandó védő- és megfigyelési körzeteket, valamint a 2005/94/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdésével és 31. cikkével összhangban az alkalmazandó intézkedések időtartamát.

(2)   Ez a határozat megállapítja a II. mellékletben említett tagállamokban, illetve azok területein a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban alkalmazandó bizonyos védekezési intézkedéseket a következőkre vonatkozóan:

a)

a baromfik és naposcsibék említett tagállamokon vagy azok említett területein belüli mozgása;

b)

a baromfi- és naposcsibe-szállítmányok említett tagállamokban vagy azok említett területein található gazdaságokból történő feladása.

E védekezési intézkedések időtartamának összhangban kell lennie az említett területekre vonatkozóan az I. mellékletben felsorolt védő- és megfigyelési körzetek fenntartásának időtartamával.

2. cikk

Az I. melléklet A. részében felsorolandó területek és az e területeken alkalmazandó intézkedések időtartama

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a)

a 2005/94/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az illetékes hatóságaik által kialakított védőkörzetek magukban foglalják legalább az e határozat I. mellékletének A. részében védőkörzetekként felsorolt területeket;

b)

a védőkörzetekben a 2005/94/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése alapján alkalmazandó intézkedéseket legalább az e határozat I. mellékletének védőkörzeteket meghatározó A. részében említett időpontokig fenntartsák.

3. cikk

Az I. melléklet B. részében felsorolandó területek és az e területeken alkalmazandó intézkedések időtartama

Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a)

a 2005/94/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően az illetékes hatóságaik által kialakított megfigyelési körzetek magukban foglalják legalább az e határozat I. mellékletének B. részében megfigyelési körzetekként felsorolt területeket;

b)

a megfigyelési körzetekben a 2005/94/EK irányelv 31. cikke alapján alkalmazandó intézkedéseket legalább az e határozat I. mellékletének megfigyelési körzeteket meghatározó B. részében említett időpontokig fenntartsák.

3a. cikk

A II. mellékletben említett területeken alkalmazandó védekezési intézkedések

(1)   A II. mellékletben felsorolt tagállamok megtiltják:

a)

a baromfinak és naposcsibéknek a II. mellékletben említett területeken található gazdaságokból az e területeken található más gazdaságokba történő mozgását;

b)

a baromfi- és naposcsibe-szállítmányoknak a II. mellékletben említett területeken található gazdaságokból történő feladását;

c)

az ugyanazon tagállamnak a II. mellékletben nem említett területein található gazdaságokból, vagy más tagállamokban vagy harmadik országokban található gazdaságokból származó baromfinak és naposcsibéknek a II. mellékletben említett területeken található gazdaságokba történő mozgását.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt tilalmaktól eltérve a II. mellékletben említett tagállamok a kockázatértékelés kedvező eredményét követően, és feltéve, hogy a magas patogenitású madárinfluenza-vírus behurcolásának és terjedésének megelőzése érdekében – a rendeltetési gazdaságban is – megfelelő kockázatcsökkentő és megerősített biológiai biztonsági intézkedéseket alkalmaznak, engedélyezhetik:

a)

az ugyanazon tagállamnak az I. mellékletben fel nem sorolt területein található gazdaságokból, illetve más tagállamokból vagy harmadik országokból érkező baromfinak és naposcsibéknek a II. mellékletben említett területekre vonatkozóan az I. mellékletben meghatározott megfigyelési körzetekben található gazdaságokba történő mozgását.

b)

a II. mellékletben említett területekre vonatkozóan az I. mellékletben meghatározott megfigyelési körzetekben található gazdaságokból származó baromfinak az ugyanazon megfigyelési körzeten belüli olyan gazdaságba történő mozgását, amelyben nincs más baromfi, feltéve, hogy:

i.

a származási gazdaságban a feladás napján hatósági állatorvos elvégezte a baromfi klinikai vizsgálatát;

ii.

a származási gazdaságban a feladást megelőző 48 órán belül a baromfin a diagnosztikai kézikönyvvel összhangban laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, és azok kedvező eredménnyel zárultak;

iii.

a rendeltetési gazdaságot a baromfi megérkezése után hatósági megfigyelés alá helyezik;

c)

az azonnali vágásra szánt baromfiszállítmányoknak a II. mellékletben említett területeken található gazdaságokból a megfelelő védő- vagy megfigyelési körzeteken belüli kijelölt vágóhídra, vagy amennyiben az érintett védő- és megfigyelési körzeteken belül nincs megfelelő vágóhíd vagy korlátozott a vágási kapacitás, a megfelelő védő- és megfigyelési körzeteken kívüli kijelölt vágóhídra történő feladását, feltéve, hogy teljesülnek a 2005/94/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdésének a)–h) pontjában és az e cikk b) pontjának i. és ii. alpontjában meghatározott feltételek;

d)

a naposcsibe-szállítmányoknak a II. mellékletben említett területekre vonatkozóan létrehozott védő- és megfigyelési körzetekből egy ugyanabban a tagállamban, a II. mellékletben említett területeken kívül található gazdaságba történő feladását a 2005/94/EK irányelv 24. cikkében és 30. cikke c) pontjának iii. alpontjában előírt feltételeknek megfelelően.

(3)   A (2) bekezdés b), c) és d) pontjában említett baromfi és naposcsibék csak olyan járművekben, ketrecekben, konténerekben, illetve dobozokban szállíthatók, amelyeket előzőleg hatósági felügyelet mellett, a hatósági állatorvos utasításainak megfelelően kitisztítottak és fertőtlenítettek.”

2.

A melléklet helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 17-én.

a Bizottság részéről

Sztella KIRIAKÍDISZ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2020/47 végrehajtási határozata (2020. január 20.) egyes tagállamokban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos védintézkedésekről (HL L 16., 2020.1.21., 31. o.).

(4)  A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/711 végrehajtási határozata (2020. május 27.) az egyes tagállamokban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2020/47 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 166., 2020.5.28., 5. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2020/47 végrehajtási határozat mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikk (1) bekezdésében és a 2. cikkben említett védőkörzetek az érintett tagállamokban:

Tagállam: Bulgária

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Plovdiv region:

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Boyantsi

Municipality of Sadovo:

Mominsko

2020.7.3.

Tagállam: Magyarország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a a 46.25410 és 19.68220, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes közigazgatási területe.

2020.6.30.

Csongrád-Csanád megye:

Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973, a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775, a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566, a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

2020.6.15.

Bács-kiskun megye:

Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a 46.61693 és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951 és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180, a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783 és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233, a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665, a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586 és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.

2020.6.30.

Békés megye:

Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza, Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646 és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112 és 21.04553 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

2020.6.15.

B. RÉSZ

Az 1. cikk (1) bekezdésében és a 3. cikkben említett megfigyelési körzetek az érintett tagállamokban:

Tagállam: Bulgária

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Plovdiv region:

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Boyantsi

Municipality of Sadovo:

Mominsko

2020.7.4.-től 2020.7.13.-ig

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

Municipality of Sadovo:

Sadovo

Bolyartsi

Katunitsa

Karadzhovo

Kochevo

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Izbeglii

Kozanovo

Stoevo

Zlatovrah

Muldava

Lyaskovo

2020.7.13.

Tagállam: Magyarország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Ásotthalom, Balástya, Csongrád, Gátér, Hajós, Pálmonostora, Ruzsa és Tiszaalpár települések közigazgatási területeinek a 46.440827 és a 19.846995, a 46.438786 és 19.850685, a 46.440443 és a 19.857895, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.44449 és 19.8483, 46.455321 és 19.852898, a 46.45030 és 19.84853, a 46.40299 és 19.87998, a 46.44957 és 19.87544, a 46.42564 és 19.86214, a 46.44133 és 19.85725, a 46.40685 és 19.86369, 46.5323 és 19.8675, a 46.45601 és 19.87579, a 46.45869 és 19.87283, a 46.41407 és 19.88379, a 46.45798081 és 19.86121049, a 46.40755246 és 19.85871844, a 46.47455783 és 19.86788239, a 46.41085 és 19.85558, a 46.5253 és 19.7569, a 46.38582 és 19.87797, a 46.426789 és 19.4482121, a 46.55212 és 19.97079, a 46.54135 és 19.83184, a 46.3996 és 19.87582, a a 46.25410 és19.68220, a 46.54013 és a 19.84689, a 46.51653 és 19.88925, a 46.5951638 és 19.8779228, a 46.71642 és 19.94316, a 46.5305 és 19.81879, a 46.5429337 és 19.9725232, a 46.5332 és 19.8118, a 46.60756 és 19.94654 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Csengele, Kistelek, Öttömös, Pusztaszer települések teljes közigazgatási területe.

2020.7.1.-jétől 2020.7.9.-ig

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye:

Az alábbiak által határolt terület védőkörzeten kívüli területei: Kunbaja nyugati közigazgatási határa, majd Bácsalmás, Bácsbokod, Baja közigazgatási határai, majd Bács-Kiskun és Tolna megye határa, majd Fajsz keleti és Dusnok nyugati közigazgatási határa, majd Miske és Drágszél nyugati közigazgatási határai, majd Homokmégy, Öregcsertő, Kecel, Kiskőrös, Tabdi, Csengőd, Izsák, Fülöpszállás, Szabadszállás nyugati közigazgatási határai, majd Kunadacs, Tatárszentgyörgy és Örkény nyugati és északi közigazgatási határa, majd Bács-Kiskun és Pest megye határa, majd a 46.860495 és 19.848759 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör, majd Tiszaalpár, Tiszasas, Csépa északi határa, majd Szelevény, északi és keleti közigazgatási határa, majd Nagytőke északi közigazgatási határa, majd Csongrád-Csanád megye és Békés megye határa, majd Fábiánsebestyén és Árpádhalom, Orosháza északi és keleti közigazgatási határa, majd Kardoskút, és Békéssámson keleti közigazgatási határa a Tisza, majd Hódmezővásárhely keleti, déli és nyugati közigazgatási határa, majd Sándorfalva keleti és déli közigazgatási határa, majd Szatymaz keleti közigazgatási határa, majd az 5-ös főút, az 502-es út, az 55-ös út, majd Domaszék és Röszke keleti közigazgatási határa, majd az országhatár.

2020.7.9.

Csongrád-Csanád megye:

Balástya, Ópusztaszer, Ruzsa, Székkutas, Szentes, Tömörkény és Zákányszék települések közigazgatási területeinek a 46.3424 és 19.8024, a 46.30436 és 19.77187, a 46.22671 és 19.58741, a 46.34363 és 19.88657, a a 46.198931 és 19.5964193, a 46.4386 és 19.9377, a 46.5498 és 20.00926, a 46.48531 és 20.02736, a 46.51651 és 20.54515, a 46.295683 és 19.861898, 46.4723 és 19.9973, a 46.3458 és 19.9377, a 46.1781 és 19.7396, a 46.7133 és 20.0775, a 46.66405 és 20.29444, a 46.66473 és 20.29684 46.4595 és 20.0566, a 46.275056 és 19.946250 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei, valamint Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

2020.6.16.-tól 2020.7.9.-ig

Bács-Kiskun megye:

Ágasegyháza, Ballószög, Balotaszállás, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Csávoly, Felsőlajos, Felsőszentiván, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecskemét, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Mélykút, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Soltvadkert, Tompa és Városföld települések közigazgatási területeinek a 46.694364 és 19.77329, a a 46.800833 és 19.857222, a 46.860495 és 19.848759, a 46.603350 és 19.478592, a 46.65701 és 19.77743, a 46.581470 és 19.770906, a 46.22671 és 19.58741, a 46.606053 és 19.788634, a 46.682057 és 19.499820, a 46.536629 és 19.488942, a 46.347100 és 19.402476; a 46.588129 és 19.798864, a 46.34587 és 19.40784, a 46.34457 és 19.40556, a 46.5916734 és 19.4953154, a 46.43887 és 19.603, a 46.59776 és 19.80446, a 46.675319 és 19.503534, a 46.592784 és 19.491405, a 46.55832 és 19.46721, a 46.598149 és 19.465149, a 46.5878624 és 19.882969, a 46.59159 és 19.77504, a 46.6173 és 19.5483, a 46.66314 és 19.49678, a 46.4209 és 19.44301, a 46.44449 és 19.42247, a 46.22658 és 19.39732, a 46.533528 és 19.518495, a 46.22667 és a 19.62321, a 46.620761 és 19.449354, a 46.624254 és 19.407137, a 46.632 és 19.534668, a 46.630572 és 19.534712, a 46.17763 és 19.6145, a 46.44502 és 19.63958, a 46.58973 és 19.78638, a 46.41340 és 19.45376, a 46.34817 és 19.40526, a 46.40771 és 19.1972, a 46.73519 és 19.45826, a 46.45126 és 19.78045, a 46.22153 és 19.39457, a 46.67671 és 19.49529, a 46.45707 és 19.62088, a 46.46387 és 19.47777, a 46.275227 és 19.52979, a 46.28476 és 19.35571, a 46.634373 és 19.527571, a 46.25856 és 19.12728, a 46.776074 és 19.8004028, a 46.5821446 és 19.4672782, a 46.67858 és 19.66368, a 46.678632 és 19.511939, a 46.618622 és 19.536336, a46.61693 és 19.54551, a 46.6451959 és 19.8422899, a 46.40391 és 19.44543, a 46.62594 és 19.68757, a 46.63124 és 19.603105, a 46.72058 és 19.81876, a 46.8941508 és 19.575034, a 46.26511 és 19.58339, a 46.7228 és 19.6124, a 46.76493 és 19.5579, a 46.40986 és 19.51711, a 46.41677 és 19.42174, a 46.52991 és 19.50579, a 46.69717 és 19.68106, a 46.24569 és 19.36824, a 46.62892 és 19.66855, a 46.46244 és 19.60314, 46.27849 és 19.34532, a 46.31154 és 19.29355, a 46.28330 és 19.35307, 46.24107 és 19.17238, a 46.6610 és 19.8501, a 46.6804205 és 19.6656433, a 46.22462 és 19.41309, a 46.91951 és 19.47583, a 46.75386 és 19.58653, a 46.34972 és 19.40180, a 47.01942 és 19.50579, a 46.68936 és 19.77691, a 46.43783 és 19.44564, a 46.26996 és 19.13649, 46.69514 és 19.94233, a 46.7411418 és 19.7217461, a 46.7570489 és 19.7653665, a 46.8825443 és 19.4986538, a 46.95122 és 19.48765, a 46.91586 és 19.44855, a 46.926432 és 19.474853, a 46.918638 és 19.470804 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei valamint Bócsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Petőfiszállás, Szank, Tázlár és Zsana települések teljes közigazgatási területe.

2020.7.1.-jétől 2020.7.9.-ig

Békés megye:

Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kétegyháza, Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Nagykamarás települések közigazgatási területeinek a 46.47521 és 21.13890 és a 46.29160 és 20.97959, a 46.74646 és 20.82643, a 46.372500 és 21.101667 valamint a 46.30112 és 21.04553 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körökön belül eső területei.

2020.6.16.-tól 2020.6.24.-ig

Keletről és délről az országhatár, majd Mezőhegyes és Végegyháza nyugati közigazgatási határa, majd Mezőkovácsháza nyugati és északi közigazgatási határa, majd Magyarbánhegyes 46.47521 és 21.1389 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körökön belül eső területe, majd Medgyesháza déli és nyugati közigazgatási határa, majd Pusztaottlaka nyugati közigazgatási határa, majd Újkígyós nyugati és északi közigazgatási határa, majd Kétegyháza és Elek északi közigazgatási határa.

Békéscsaba, Csorvás, Csabacsűd, Kamut, Mezőberény, Nagyszénás, Örménykút, Telekgerendás települések közigazgatási területeinek a 46.74646 és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei, Kétsoprony 46.74646 és 20.82643 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön kívül eső közigazgatási területe, valamint Hunya, Kardos és Orosháza teljes közigazgatási területe.

2020.6.24.

Tagállam: Románia

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Județul Arad:

Localitățile:

Peregu Mic

Peregu Mare

Iratoșu

Dorobanți

Variașu Mic

Variașu Mare

Turnu

2020.6.17.

„II. MELLÉKLET

Tagállam: Magyarország

Az I. mellékletben felsoroltak közül a következő területek:

Bács-Kiskun megye

Csongrád-Csanád megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Pest megye

Békés megyében a következő települések: Orosháza, Kardoskút, Békéssámson


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

18.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/17


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT LÉGI KÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT EURÓPAI UNIÓ/SVÁJC LÉGI KÖZLEKEDÉSI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2020. sz. HATÁROZATA

(2020. június 15.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás mellékletének felváltásáról [2020/799]

AZ EURÓPAI UNIÓ/SVÁJC LÉGI KÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodásra (a továbbiakban: megállapodás) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A megállapodás mellékletének helyébe 2020. július 1-jétől e határozat melléklete lép.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 15-én.

a vegyes bizottság részéről

az Európai Unió küldöttségének vezetője

Filip CORNELIS

a svájci küldöttség vezetője

Christian HEGNER


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

E megállapodás alkalmazásában:

A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lép és annak jogutódja;

Valahányszor az e mellékletben felsorolt jogi aktusok az Európai Közösség – vagy az annak helyébe lépő Európai Unió – tagállamait vagy a hozzájuk való kötődés követelményét említik, e megállapodás alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy e rendelkezések egyúttal Svájcra is, illetőleg a Svájchoz való ugyanolyan kötődés követelményére is alkalmazandók;

Az e megállapodás 4., 15., 18., 27. és 35. cikkében a 2407/92/EGK és a 2408/92/EGK tanácsi rendeletre való hivatkozásokat az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni;

E megállapodás 15. cikkének sérelme nélkül az alábbi közösségi irányelvekben és rendeletekben előforduló „közösségi légi fuvarozó” kifejezés – az 1008/2008/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban – egyaránt utal az engedéllyel rendelkező olyan légi fuvarozókra is, amelyek fő tevékenységi helye és – adott esetben – hivatalos székhelye Svájcban van. A 2407/92/EGK tanácsi rendeletre való valamennyi hivatkozást az 1008/2008/EK rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni;

A Szerződés 81. és 82. cikkére vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkére való valamennyi olyan hivatkozást, amely az alábbi jogi aktusok szövegében fordul elő, e megállapodás 8. és 9. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni.

1.   A légi közlekedés liberalizációja és egyéb, a polgári repülésre vonatkozó szabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozott változat) (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.), az alábbiakkal módosítva:

az (EU) 2018/1139 rendelet (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.),

az (EU) 2020/696 rendelet (HL L 165., 2020.5.27., 1. o.)

A Tanács 2000/79/EK irányelve (2000. november 27.) az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 302., 2000.12.1., 57. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről (HL L 66., 2003.3.11., 1. o.)

A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról (HL L 194., 2003.8.1., 9. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság 158/2007/EK rendelete (HL L 49., 2007.2.17., 9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről (HL L 138., 2004.4.30., 1. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság 285/2010/EU rendelete (HL L 87., 2010.4.7., 19. o.)

A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o., 1–12. cikk), az alábbiakkal módosítva:

a 793/2004/EK rendelet (HL L 138., 2004.4.30., 50. o.),

az (EU) 2020/459 rendelet (HL L 99., 2020.3.31., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK irányelve (2009. március 11.) a repülőtéri díjakról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 70., 2009.3.14., 11. o.)

A Tanács 96/67/EGK irányelve (1996. október 15.) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról (HL L 272., 1996.10.25., 36. o.),

(1–9. cikk, 11–23. cikk és 25. cikk)

Az Európai Parlament és a Tanács 80/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 35., 2009.2.4., 47. o.)

2.   Versenyszabályok

A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 1., 2003.1.4., 1. o., 1–13. cikk és 15–45. cikk)

(Amennyiben ez a rendelet érinti e megállapodás alkalmazását. A megállapodás szerinti feladatmegosztást nem érinti, hogy a rendelet e felsorolásban szerepel.)

A Bizottság 773/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 123., 2004.4.27., 18. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 1792/2006/EK rendelete (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.),

a Bizottság 622/2008/EK rendelete (HL L 171., 2008.7.1., 3. o.)

A Tanács 139/2004/EK rendelete (2004. január 20.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.,

1–18. cikk, 19. cikk (1)–(2) bekezdés és 20–23. cikk)

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (5) bekezdése tekintetében az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni az Európai Közösség és Svájc viszonylatában:

(1)

A 139/2004/EK rendelet 3. cikkének meghatározása szerinti olyan összefonódás tekintetében, amely az említett rendelet 1. cikke értelmében nem közösségi léptékű, és amely legalább három EK-tagállam és a Svájci Államszövetség nemzeti versenyjoga szerint felülvizsgálható, a szóban forgó rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett személyek és vállalkozások – a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál történő bármely bejelentést megelőzően – indokolással ellátott beadvánnyal tájékoztathatják a Bizottságot arról, hogy az összefonódást a Bizottságnak helyénvaló megvizsgálnia.

(2)

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése és az előző bekezdés szerinti beadványokat az Európai Bizottság haladéktalanul továbbítja a Svájci Államszövetségnek.

(3)

Ha a Svájci Államszövetség az ügy áttételére vonatkozó kérelmet illetően egyet nem értését fejezi ki, a hatáskörrel rendelkező svájci versenyhatóság marad illetékes, és az ügy e bekezdés értelmében nem vonható el a Svájci Államszövetségtől.

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, 9. cikkének (2) és (6) bekezdésében, valamint 22. cikkének (2) bekezdésében említett határidők tekintetében:

(1)

Az Európai Bizottság a 4. cikk (4) és (5) bekezdése, a 9. cikk (2) és (6) bekezdése, valamint a 22. cikk (2) bekezdése értelmében haladéktalanul továbbítja az illetékes svájci versenyhatóságnak a vonatkozó dokumentumokat.

(2)

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, 9. cikkének (2) és (6) bekezdésében, valamint 22. cikkének (2) bekezdésében említett határidőket a Svájci Államszövetség esetében attól kezdve kell számítani, hogy az illetékes svájci versenyhatóság átvette a vonatkozó dokumentumokat.

A Bizottság 802/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 133., 2004.4.30., 1. o., 1–24. cikk), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 1792/2006/EK rendelete (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.),

a Bizottság 1033/2008/EK rendelete (HL L 279., 2008.10.22., 3. o.),

a Bizottság 1269/2013/EU végrehajtási rendelete (HL L 336., 2013.12.14., 1. o.)

A Bizottság 2006/111/EK irányelve (2006. november 16.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 318., 2006.11.17., 17. o.)

A Tanács 487/2009/EK rendelete (2009. május 25.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 148., 2009.6.11., 1. o.)

3.   A légi közlekedés biztonsága

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)

Az Ügynökséget Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a rendelet rendelkezései felruházzák.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a rendelet 2. cikkének (6) és (7) bekezdése, 41. cikkének (6) bekezdése, 62. cikkének (5) bekezdése, 67. cikkének (2) és (3) bekezdése, 70. cikke (4) bekezdése, 71. cikkének (2) bekezdése, 76. cikkének (4) bekezdése, 84. cikkének (1) bekezdése, 85. cikkének (9) bekezdése, 104. cikke (3) bekezdésének i. pontja, 105. cikkének (1) bekezdése és 106. cikkének(1) és (6) bekezdése értelmében hozott határozatok felruházzák.

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás mellékletének második franciabekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére nem alkalmazandók Svájcra a 182/2011/EU rendeletnek az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkében említett rendelkezéseiben a „tagállamokra” tett utalások.

E rendelet egyetlen rendelkezésének sem adható olyan értelmezés, amely az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget felhatalmazná, hogy nemzetközi megállapodások keretében Svájc nevében lépjen fel az e megállapodásokból eredő kötelezettségei teljesítéséhez való segítségnyújtástól eltérő céllal.

E megállapodás alkalmazásában a rendelet szövege az alábbi kiigazításokkal értendő:

a)

a 68. cikk a következőképpen módosul:

i.

az (1) bekezdés a) pontjának szövege az „Unió” szövegrész után a „vagy Svájc” szövegrésszel egészül ki;

ii.

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Amennyiben az Unió harmadik országgal tárgyalásokat folytat olyan megállapodásról, amely előírja, hogy egy tagállam vagy az Ügynökség bizonyítványokat bocsáthat ki e harmadik ország repülési hatóságai által kibocsátott bizonyítványok alapján, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy az érintett harmadik ország ajánlatot tegyen Svájc részére is egy hasonló megállapodásra. Svájcnak pedig törekednie kell arra, hogy az Unió megállapodásaihoz hasonló megállapodásokat kössön a szóban forgó harmadik országokkal.”;

b)

a 95. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az állampolgári jogaikat teljeskörűen gyakorló svájci állampolgárokat az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja.”;

c)

a 96. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Svájc alkalmazza az Ügynökségre az e melléklet A. mellékletében található, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet az A. melléklet függelékével összhangban.”;

d)

a 102. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   „Svájc korlátozások nélkül részt vesz az igazgatóság munkájában, és munkája során az Európai Unió tagállamaival azonos jogok és kötelezettségek illetik meg, kivéve a szavazati jogot.”;

e)

a 120. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(13)   Svájc a következő képlet szerint vállal részt az (1) bekezdés b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulásból:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

ahol:

S

=

az Ügynökség költségvetésének az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett díjak és költségek által nem fedezett része;

a

=

a társult államok száma;

b

=

az Európai Unió tagállamainak száma;

c

=

Svájc hozzájárulása az ICAO költségvetéséhez;

C

=

az EU tagállamainak és a társult államoknak a teljes hozzájárulása az ICAO költségvetéséhez.”;

f)

a 122. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   E melléklet B. melléklete tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek az Unió által az Ügynökség tevékenységeiben részt vevők fölött Svájcban gyakorolt pénzügyi ellenőrzésre vonatkoznak.”;

g)

a rendelet I. melléklete a 748/2012/EU bizottsági rendelet (1) 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja hatálya alá tartozó termékeknek minősülő következő légi járművekkel bővül:

A/c – [HB-JES] – Gulfstream G-V típus

A/c – [HB-ZDF] – MD900 típus;

h)

a 132. cikk (1) bekezdésében szereplő, az (EU) 2016/679 rendeletre való hivatkozást Svájc tekintetében a vonatkozó nemzeti jogszabályokra való hivatkozásként kell értelmezni;

i)

a 140. cikk (6) bekezdése nem alkalmazandó Svájcra.

A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 290/2012/EU rendelete (HL L 100., 2012.4.5., 1. o.),

a Bizottság 70/2014/EU rendelete (HL L 23., 2014.1.28., 25. o.),

a Bizottság 245/2014/EU rendelete (HL L 74., 2014.3.14., 33. o.),

a Bizottság (EU) 2015/445 rendelete (HL L 74., 2015.3.18., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2016/539 rendelete (HL L 91., 2016.4.7., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2018/1065 rendelete (HL L 192., 2018.7.30., 21. o.),

a Bizottság (EU) 2018/1119 rendelete (HL L 204., 2018.8.13., 13. o.),

a Bizottság (EU) 2018/1974 rendelete (HL L 326., 2018.12.20., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2019/27 rendelete (HL L 8., 2019.1.10., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2019/430 végrehajtási rendelete (HL L 75., 2019.3.19., 66. o.),

a Bizottság (EU) 2019/1747 végrehajtási rendelete (HL L 268., 2019.10.22., 23. o.),

Az (EU) 2019/1747 rendeletet Svájcban 2020. április 8-tól kell alkalmazni.

a Bizottság (EU) 2020/359 végrehajtási rendelete (HL L 67., 2020.3.5., 82. o.)

Az (EU) 2020/359 rendeletet Svájcban 2020. április 8-tól kell alkalmazni, kivéve, ha annak 2. cikke (3) és (4) bekezdése másként rendelkezik.

A Tanács 3922/91/EGK rendelete (1991. december 16.) a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról (HL L 373., 1991.12.31., 4. o., 1–3. cikk, 4. cikk (2) bekezdés, 5–11. és 13. cikk), az alábbiakkal módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 1899/2006/EK rendelete (HL L 377., 2006.12.27., 1. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 1900/2006/EK rendelete (HL L 377., 2006.12.27., 176. o.),

a Bizottság 8/2008/EK rendelete (HL L 10., 2008.1.12., 1. o.),

a Bizottság 859/2008/EK rendelete (HL L 254., 2008.9.20., 1. o.)

Az (EU) 2018/1139 rendelet 139. cikkével összhangban a 3922/91/EGK rendelet hatályát veszti az (EU) 2018/1139 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban elfogadott, a repülőgéppel végzett légi taxi műveletekre, a repülőgéppel nyújtott sürgősségi orvosi szolgálatokra, továbbá az egypilótás repülőgéppel végzett kereskedelmi célú légi fuvarozásra vonatkozó részletes szabályok alkalmazásának kezdőnapjával.

Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.), az alábbiakkal módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.),

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)

A Bizottság 104/2004/EK rendelete (2004. január 22.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési tanácsának szervezetére és összetételére vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 16., 2004.1.23., 20. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 344., 2005.12.27., 15. o.), az alábbival módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)

A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 84., 2006.3.23., 8. o.)

A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról (HL L 84., 2006.3.23., 14. o.), legutóbb az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2019/2105 végrehajtási rendelete (HL L 318., 2019.12.10., 79. o.)

A Bizottság 1332/2011/EU rendelete (2011. december 16.) a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 336., 2011.12.20., 20. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2016/583 rendelete (HL L 101., 2016.4.16., 7. o.)

A Bizottság 646/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzbírságokra és időszakos kényszerítő bírságokra vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 187., 2012.7.17., 29. o.)

A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 7/2013/EU rendelete (HL L 4., 2013.1.9., 36. o.),

a Bizottság 69/2014/EU rendelete (HL L 23., 2014.1.28., 12. o.),

a Bizottság (EU) 2015/1039 rendelete (HL L 167., 2015.7.1., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2016/5 rendelete (HL L 3., 2016.1.6., 3. o.),

a Bizottság (EU) 2019/897 felhatalmazáson alapuló rendelete (HL L 144., 2019.6.3., 1. o.)

A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 800/2013/EU rendelete (HL L 227., 2013.8.24., 1. o.),

a Bizottság 71/2014/EU rendelete (HL L 23., 2014.1.28., 27. o.),

a Bizottság 83/2014/EU rendelete (HL L 28., 2014.1.31., 17. o.),

a Bizottság 379/2014/EU rendelete (HL L 123., 2014.4.24., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2015/140 rendelete (HL L 24., 2015.1.30., 5. o.),

a Bizottság (EU) 2015/1329 rendelete (HL L 206., 2015.8.1., 21. o.),

a Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.),

a Bizottság (EU) 2015/2338 rendelete (HL L 330., 2015.12.16., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2016/1199 rendelete (HL L 198., 2016.7.23., 13. o.),

a Bizottság (EU) 2017/363 rendelete (HL L 55., 2017.3.2., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2018/394 rendelete (HL L 71., 2018.3.14., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2018/1042 rendelete (HL L 188., 2018.7.25., 3. o.), az (EU) 965/2012 rendelet új 4. cikkének (2) bekezdése kivételével, az (EU) 2018/1042 rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint,

(Amennyiben az (EU) 2018/1042 bizottsági rendelet 2. cikkében előírt bármely időpont módosításáról a Bizottság végrehajtási rendeletet fogad el, Svájc a módosított időpontokat az Európai Unióban való alkalmazásuk időpontjában fogja alkalmazni),

a Bizottság (EU) 2018/1975 végrehajtási rendelete (HL L 326., 2018.12.20., 53. o.),

a Bizottság (EU) 2019/1387 végrehajtási rendelete (HL L 229., 2019.9.5., 1. o.),

(Amennyiben az (EU) 2019/1387 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikkében előírt bármely időpont módosításáról a Bizottság végrehajtási rendeletet fogad el, Svájc a módosított időpontokat az Európai Unióban való alkalmazásuk időpontjában fogja alkalmazni),

a Bizottság (EU) 2019/1384 végrehajtási rendelete (HL L 228., 2019.9.4., 106. o.)

A Bizottság 628/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok végzésével és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályai alkalmazásának nyomon követésével kapcsolatos munkamódszereiről, valamint a 736/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 179., 2013.6.29., 46. o.)

A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 44., 2014.2.14., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság (EU) 2017/161 végrehajtási rendelete (HL L 27., 2017.2.1., 99. o.)

a Bizottság (EU) 2018/401 rendelete (HL L 72., 2018.3.15., 17. o.)

A Bizottság (EU) 2019/2153 végrehajtási rendelete (2019. december 16.) az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, valamint a 319/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 327., 2019.12.17., 36. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.), az alábbival módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.)

A Bizottság 452/2014/EU rendelete (2014. április 29.) a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 133., 2014.5.6., 12. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2016/1158 rendelete (HL L 192., 2016.7.16., 21. o.)

A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság (EU) 2015/1088 rendelete (HL L 176., 2015.7.7., 4. o.),

a Bizottság (EU) 2015/1536 rendelete (HL L 241., 2015.9.17., 16. o.),

a Bizottság (EU) 2017/334 rendelete (HL L 50., 2017.2.28., 13. o.),

a Bizottság (EU) 2018/1142 rendelete (HL L 207., 2018.8.16., 2. o.),

a Bizottság (EU) 2019/1383 végrehajtási rendelete (HL L 228., 2019.9.4., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2019/1384 végrehajtási rendelete (HL L 228., 2019.9.4., 106. o.),

a Bizottság (EU) 2020/270 végrehajtási rendelete (HL L 56., 2020.2.27., 20. o.)

A Bizottság (EU) 2015/340 rendelete (2015. február 20.) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 63., 2015.3.6., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2019/133 végrehajtási rendelete (HL L 25., 2019.1.29., 14. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1018 végrehajtási rendelete (2015. június 29.) a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezően jelentendő polgári légiközlekedési események besorolását meghatározó jegyzék megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 163., 2015.6.30., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2016/2357 határozata (2016. december 19.) a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az abban foglalt végrehajtási szabályoknak a Hellenic Aviation Training Academy (Görög Légi Közlekedési Képzési Akadémia, HATA) által kiállított bizonyítványok és az azok alapján kiadott, 66. rész szerinti engedélyek tekintetében történő hatékony végrehajtása elmulasztásáról (az értesítés a C(2016) 8645. számú dokumentummal történt) (HL L 348., 2016.12.21., 72. o.)

A Bizottság (EU) 2018/395 rendelete (2018. március 13.) a ballonok üzemben tartására, valamint a ballonokkal kapcsolatos hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyezésre vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 71., 2018.3.14., 10. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2020/357 végrehajtási rendelete (HL L 67., 2020.3.5., 34. o.)

Az (EU) 2020/357 rendeletet Svájcban 2020. április 8-tól kell alkalmazni.

A Bizottság (EU) 2018/1976 végrehajtási rendelete (2018. december 14.) a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására, valamint a vitorlázó repülőgépekkel kapcsolatos hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyezésre vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 326., 2018.12.20., 64. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2020/358 végrehajtási rendelete (HL L 67., 2020.3.5., 57. o.)

Az (EU) 2020/358 rendeletet Svájcban 2020. április 8-tól kell alkalmazni.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/494 rendelete (2019. március 25.) a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 85I., 2019.3.27., 11. o.)

A Bizottság (EU) 2019/1128 végrehajtási határozata (2019. július 1.) az európai központi adattárban tárolt biztonsági ajánlásokhoz és válaszokhoz való hozzáférési jogokról és a 2012/780/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 177., 2019.7.2., 112. o.)

4.   A légi közlekedés védelme

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 97., 2008.4.9., 72. o.)

A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről (HL L 91., 2009.4.3., 7. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 297/2010/EU rendelete (HL L 90., 2010.4.10., 1. o.),

a Bizottság 720/2011/EU rendelete (HL L 193., 2011.7.23., 19. o.),

a Bizottság 1141/2011/EU rendelete (HL L 293., 2011.11.11., 22. o.),

a Bizottság 245/2013/EU rendelete (HL L 77., 2013.3.20., 5. o.)

A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 338., 2009.12.19., 17. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2016/2096 rendelete (HL L 326., 2016.12.1., 7. o.)

A Bizottság 18/2010/EU rendelete (2010. január 8.) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról (HL L 7., 2010.1.12., 3. o.)

A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 23., 2010.1.27., 1. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2016/472 végrehajtási rendelete (HL L 85., 2016.4.1., 28. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 299., 2015.11.14., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság (EU) 2015/2426 végrehajtási rendelete (HL L 334., 2015.12.22., 5. o.),

a Bizottság (EU) 2017/815 végrehajtási rendelete (HL L 122., 2017.5.13., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2018/55 végrehajtási rendelete (HL L 10., 2018.1.13., 5. o.),

a Bizottság (EU) 2019/103 végrehajtási rendelete (HL L 21., 2019.1.24., 13. o.),

a Bizottság (EU) 2019/413 végrehajtási rendelete (HL L 73., 2019.3.15., 98. o.),

a Bizottság (EU) 2019/1583 végrehajtási rendelete (HL L 246., 2019.9.26., 15. o.),

a Bizottság (EU) 2020/111 végrehajtási rendelete (HL L 21., 2020.1.27., 1. o.)

A Bizottság C(2015) 8005 végrehajtási határozata (2015. november 16.) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (a Hivatalos Lapban nem tették közzé), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság C(2017) 3030 végrehajtási határozata,

a Bizottság C(2018) 4857 végrehajtási határozata,

a Bizottság C(2019) 132 végrehajtási határozata.

5.   Légiforgalmi szolgáltatás

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 96., 2004.3.31., 1. o.), az alábbival módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 6., a 8., a 10., a 11. és a 12. cikk felruházza.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

A (2) bekezdésben a „közösségi szintű” szövegrész helyébe a „közösségi szinten, Svájc részvételével” szövegrész lép.

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás mellékletének második franciabekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére nem alkalmazandók Svájcra a „tagállamokra” tett azon utalások, amelyek az 549/2004/EK rendelet 5. cikkében, illetőleg az 1999/468/EK határozatnak a szóban forgó cikkben említett rendelkezéseiben fordulnak elő.

Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról (léginavigációs-szolgálati rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 96., 2004.3.31., 10. o.), az alábbival módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 9a., a 9b., a 15., a 15a., a 16. és a 17. cikk felruházza.

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezései az alábbi módosításokkal értendők:

a)

a 3. cikk a következőképpen módosul:

a (2) bekezdésben „a Közösségen” és „a Közösségben” szavakat az „és Svájcon”, illetve az „és Svájcban” szavak egészítik ki;

b)

a 7. cikk a következőképpen módosul:

az (1) és a (6) bekezdés szövege az „a Közösségen” szövegrész után az „és Svájcon” szövegrésszel egészül ki;

c)

a 8. cikk a következőképpen módosul:

az (1) bekezdésben „a Közösségen” és „a Közösségben” szavakat az „és Svájcon”, illetve az „és Svájcban” szavak egészítik ki;

d)

a 10. cikk a következőképpen módosul:

az (1) bekezdésben „a Közösségen” és „a Közösségben” szavakat az „és Svájcon”, illetve az „és Svájcban” szavak egészítik ki;

e)

a 16. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság a tagállamoknak címezi a határozatát, és annyiban tájékoztatja arról a szolgáltatót, amennyiben az jogilag érintett.”

Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (légtérrendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 96., 2004.3.31., 20. o.), az alábbival módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 3a., a 6. és a 10. cikk felruházza.

Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról (átjárhatósági rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 96., 2004.3.31., 26. o.), az alábbival módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (HL L 300., 2009.11.14., 34. o.)

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 4. cikk, a 7. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése felruházza.

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezései az alábbi módosításokkal értendők:

a)

az 5. cikk a következőképpen módosul:

a (2) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki;

b)

a 7. cikk a következőképpen módosul:

a (4) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki;

c)

a III. melléklet a következőképpen módosul:

a 3. szakasz második és utolsó franciabekezdésének szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

Az (EU) 2018/1139 rendelet 139. cikkével összhangban az 552/2004/EK rendelet 2018. szeptember 11-től hatályát veszti. Mindazonáltal az említett rendelet 4., 5., 6., 6a. és 7. cikkét, valamint III. és IV. mellékletét az (EU) 2018/1139 rendelet 47. cikkében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának kezdőnapjáig, de legkésőbb 2023. szeptember 12-ig továbbra is alkalmazni kell, amennyiben ezek a jogi aktusok az 552/2004/EK rendelet releváns rendelkezéseinek tárgyára vonatkoznak.

A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 342., 2005.12.24., 20. o.)

A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 186., 2006.7.7., 46. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.),

a Bizottság 428/2013/EU végrehajtási rendelete (HL L 127., 2013.5.9., 23. o.),

a Bizottság (EU) 2016/2120 végrehajtási rendelete (HL L 329., 2016.12.3., 70. o.),

a Bizottság (EU) 2018/139 végrehajtási rendelete (HL L 25., 2018.1.30., 4. o.)

A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 186., 2006.7.7., 27. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság 30/2009/EK rendelete (HL L 13., 2009.1.17., 20. o.)

A Tanács 219/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról (HL L 64., 2007.3.2., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Tanács 1361/2008/EK rendelete (HL L 352., 2008.12.31., 12. o.),

a Tanács 721/2014/EU rendelete (HL L 192., 2014.7.1., 1. o.)

A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 146., 2007.6.8., 7. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság 283/2011/EU rendelete (HL L 77., 2011.3.23., 23. o.)

A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 62., 2017.3.8., 1. o.)

A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 13., 2009.1.17., 3. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete (HL L 56., 2015.2.27., 30. o.),

a Bizottság (EU) 2019/1170 végrehajtási rendelete (HL L 183., 2019.7.9., 6. o.),

a Bizottság (EU) 2020/208 végrehajtási rendelete (HL L 43., 2020.2.17., 72. o.)

E megállapodás alkalmazásában a rendelet szövege az alábbi kiigazítással értendő:

az I. melléklet A. része kiegészül a következővel: „Svájc UIR”.

A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 84., 2009.3.31., 20. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete (HL L 348., 2016.12.21., 11. o.)

A Bizottság 73/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 23., 2010.1.27., 6. o.), az alábbival módosítva:

a Bizottság 1029/2014/EU végrehajtási rendelete (HL L 284., 2014.9.30., 9. o.)

A Bizottság 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 80., 2010.3.26., 10. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2016/1006 végrehajtási rendelete (HL L 165., 2016.6.23., 8. o.),

a Bizottság (EU) 2017/2159 végrehajtási rendelete (HL L 304., 2017.11.21., 45. o.)

A Bizottság C(2010) 5134 határozata (2010. július 29.) az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szervének kijelöléséről (a Hivatalos Lapban nem tették közzé)

A Bizottság 176/2011/EU rendelete (2011. február 24.) a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról (HL L 51., 2011.2.25., 2. o.)

A Bizottság C(2011) 4130 határozata (2011. július 7.) az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióihoz kapcsolódó hálózatkezelő kijelöléséről (EGT-vonatkozású szöveg) (a Hivatalos Lapban nem tették közzé)

A Bizottság 1206/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az egységes európai égbolton belül légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra vonatkozó követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 305., 2011.11.23., 23. o.)

E megállapodás alkalmazásában az 1206/2011/EU végrehajtási rendelet szövege az alábbi kiigazítással értendő:

az I. melléklet kiegészül a következő szöveggel: „Svájc UIR”.

A Bizottság 1207/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 22.) az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 305., 2011.11.23., 35. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 1028/2014/EU végrehajtási rendelete (HL L 284., 2014.9.30., 7. o.),

a Bizottság (EU) 2017/386 végrehajtási rendelete (HL L 59., 2017.3.7., 34. o.)

A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság (EU) 2015/340 rendelete (HL L 63., 2015.3.6., 1. o.),

a Bizottság (EU) 2016/1185 végrehajtási rendelete (HL L 196., 2016.7.21., 3. o.)

A Bizottság 1079/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 16.) az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 320., 2012.11.17., 14. o.), az alábbiakkal módosítva:

a Bizottság 657/2013/EU végrehajtási rendelete (HL L 190., 2013.7.11., 37. o.),

a Bizottság (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete (HL L 348., 2016.12.21., 11. o.),

a Bizottság (EU) 2017/2160 végrehajtási rendelete (HL L 304., 2017.11.21., 47. o.)

A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 123., 2013.5.4., 1. o.)

A Bizottság 716/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 27.) az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv végrehajtását támogató kísérleti közös projekt létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 190., 2014.6.28., 19. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1048 végrehajtási rendelete (2018. július 18.) a teljesítményalapú navigációval kapcsolatos légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról (HL L 189., 2018.7.26., 3. o.)

A Bizottság (EU) 2019/123 végrehajtási rendelete (2019. január 24.) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 28., 2019.1.31., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2019/317 végrehajtási rendelete (2019. február 11.) az egységes európai égboltra vonatkozó teljesítmény- és díjszámítási rendszer létrehozásáról, valamint a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 56., 2019.2.25., 1. o.)

A Bizottság (EU) 2019/709 végrehajtási határozata (2019. május 6.) az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkcióiért felelős hálózatirányító kinevezéséről (az értesítés a C(2019) 3228. számú dokumentummal történt) (HL L 120., 2019.5.8., 27. o.)

A Bizottság (EU) 2019/903 végrehajtási határozata (2019. május 29.) a légiforgalmi szolgáltatási hálózat uniós szintű teljesítménycéljainak a 2020. január 1-jén kezdődő és 2024. december 31-én záruló harmadik referencia-időszakra vonatkozó meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 144., 2019.6.3., 49. o.)

A Bizottság (EU) 2019/2167 végrehajtási határozata (2019. december 17.) az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióira vonatkozó, a 2020–2029-es időszakra szóló hálózatstratégiai terv jóváhagyásáról (HL L 328., 2019.12.18., 89. o.)

A Bizottság (EU) 2019/2168 végrehajtási határozata (2019. december 17.) a hálózati igazgatótanács elnökének, tagjainak és póttagjainak; valamint az Európai Légiközlekedési Válságkoordinációs Egység tagjainak és póttagjainak 2020–2024 közötti harmadik referencia-időszakra vonatkozó, a légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciók ellátására irányuló kinevezéséről (HL L 328., 2019.12.18., 90. o.)

A Bizottság (EU) 2019/2012 végrehajtási határozata (2019. november 29.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK bizottsági rendelet 14. cikke szerinti mentességekről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 312., 2019.12.3., 95. o.)

6.   Környezet- és zajvédelem

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/30/EK irányelve (2002. március 26.) a Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 85., 2002.3.28., 40. o., 1–12. és 14–18. cikk)

(Az I. mellékleten végrehajtott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklete 8. fejezete (Közlekedéspolitika) G. szakaszának (Légi közlekedés) 2. pontján alapuló módosítások alkalmazandók).

A Tanács 89/629/EGK irányelve (1989. december 4.) a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról (HL L 363., 1989.12.13., 27. o.,

1–8. cikk)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/93/EK irányelve (2006. december 12.) a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 374., 2006.12.27., 1. o.)

7.   Fogyasztóvédelem

A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról (HL L 158., 1990.6.23., 59. o., 1–10. cikk)

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o., 1–11. cikk), az alábbival módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (HL L 304., 2011.11.22., 64. o.)

A Tanács 2027/97/EK rendelete (1997. október 9.) a légifuvarozók utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségéről (HL L 285., 1997.10.17., 1. o., 1–8. cikk), az alábbival módosítva:

az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete (HL L 140., 2002.5.30., 2. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.,

1–18. cikk)

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.)

8.   Egyéb

A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 283., 2003.10.31., 51. o.,

a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése).

9.   Mellékletek

A

:

Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről

B

:

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tevékenységeinek svájci résztvevőit érintő uniós pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó előírások

A. MELLÉKLET

Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 343. cikkének és az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés 191. cikkének megfelelően az Európai Uniót és az Euratomot a tagállamok területén megilletik a feladataik ellátásához szükséges kiváltságok és mentességek,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak:

I. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ VAGYONA, INGATLANAI, KÖVETELÉSEI ÉS ÜGYLETEI

1. cikk

Az Unió helyiségei és épületei sérthetetlenek. Mentesek a házkutatás, igénybevétel, elkobzás és kisajátítás alól. Az Unió vagyona és követelései a Bíróság engedélye nélkül nem képezhetik kényszerítő közigazgatási vagy bírósági intézkedés tárgyát.

2. cikk

Az Unió irattárai sérthetetlenek.

3. cikk

Az Unió, az Unió követelései, bevételei és egyéb vagyona mentesek mindenfajta közvetlen adó alól.

A tagállamok kormányai lehetőség szerint kötelesek megtenni a megfelelő intézkedéseket az ingó és ingatlan vagyontárgyak árában foglalt közvetett, illetve forgalmi adók összegének elengedése vagy visszatérítése érdekében mindazon esetekben, amikor az Unió hivatalos használatra jelentős összegű beszerzéseket hajt végre, amelyek ára ilyen jellegű adót tartalmaz. E rendelkezések alkalmazása azonban nem járhat az Unión belüli versenyt torzító hatással.

Nem adható mentesség azon adók és egyéb közterhek alól, amelyek csupán közüzemi szolgáltatások díjának felelnek meg.

4. cikk

Az Unió a hivatali használatára szánt árucikkek tekintetében mentességet élvez minden behozatali és kiviteli vám, valamint tilalom és korlátozás alól; az ilyen módon importált árucikkek sem ellenérték fejében, sem ingyenesen nem ruházhatók át annak az országnak a területén, ahová azokat importálták, kivéve, ha ez az illető ország kormánya által jóváhagyott feltételek mellett történik.

Az Unió saját kiadványai tekintetében szintén mentességet élvez minden kiviteli és behozatali vám, valamint tilalom és korlátozás alól.

II. FEJEZET

KAPCSOLATTARTÁS ÉS LAISSEZ-PASSER

5. cikk

Az Unió intézményei hivatalos kapcsolattartásuk és összes dokumentumuk továbbítása tekintetében valamennyi tagállam területén azt az elbánást élvezik, amelyben az illető állam a diplomáciai képviseleteket részesíti.

Az Unió intézményeinek hivatalos levelezése és egyéb hivatalos közlései nem cenzúrázhatók.

6. cikk

Az uniós intézmények elnökei az uniós intézmények tagjai és alkalmazottai részére a Tanács által egyszerű többséggel előírt formájú úti okmányt (laissez-passer) állíthatnak ki, amelyet a tagállamok hatóságai érvényes úti okmányként fogadnak el. Ezt az úti okmányt (laissez-passer) az Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított előírásoknak megfelelően a tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére állítják ki.

A Bizottság megállapodásokat köthet annak érdekében, hogy ezeket az úti okmányokat harmadik államok területén is érvényes úti okmányként ismerjék el.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI

7. cikk

Az Európai Parlament üléseinek helyszínére utazó, illetve onnan visszautazó európai parlamenti tagok szabad mozgására semmilyen igazgatási vagy egyéb korlátozás nem alkalmazható.

Az Európai Parlament tagjai a vám- és devizaellenőrzést illetően:

a)

saját kormányuk részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint az ideiglenes hivatalos kiküldetésben külföldre utazó magas rangú tisztviselők;

b)

a többi tagállam kormánya részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint a külföldi kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lévő képviselői.

8. cikk

A feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá.

9. cikk

Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az Európai Parlament tagjai:

a)

saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

b)

a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól.

A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek helyére utaznak, illetve onnan visszatérnek.

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor egy képviselőt bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentelmi jogát felfüggessze.

IV. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEINEK MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEVŐ TAGÁLLAMI KÉPVISELŐK

10. cikk

Az uniós intézmények munkájában részt vevő tagállami képviselők, valamint az ő tanácsadóik és szakértőik feladataik ellátása, valamint az ülések helyére történő utazás és az onnan történő visszatérés során a szokásos kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket élvezik.

Ezt a cikket az Unió tanácsadó szerveinek a tagjaira is alkalmazni kell.

V. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ TISZTVISELŐI ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAI

11. cikk

Az egyes tagállamok területén az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai állampolgárságuktól függetlenül:

a)

a szerződéseknek az egyfelől a tisztviselők és egyéb alkalmazottak az Unióval szemben fennálló felelősségével kapcsolatos szabályokra vonatkozó rendelkezéseire, másfelől az Európai Unió Bíróságának az Unió, valamint az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak közötti jogvitákkal kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, hivatalos minőségükben végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően is megilleti őket;

b)

házastársaikat és eltartott családtagjaikat is beleértve nem tartoznak a bevándorlási korlátozások, illetve a külföldiek nyilvántartására vonatkozó szabályok hatálya alá;

c)

a valuta- vagy devizaszabályozást illetően ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint amelyek a nemzetközi szervezetek tisztviselőit általában megilletik;

d)

az első alkalommal, amikor az adott országban elfoglalják hivatalukat, vámmentesen hozhatják be saját berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, továbbá hivataluk megszűnésekor az adott országból vámmentesen vihetik ki berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, mindkét esetben azon ország kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően, amelyben ezt a jogot gyakorolják;

e)

vámmentesen hozhatnak be egy saját személyes használatukra szolgáló gépkocsit, amelyet a legutolsó tartózkodási helyük vagy az állampolgárságuk szerinti országban, az ezen ország belső piacán érvényes feltételek mellett szereztek meg, illetve azt vámmentesen újra kivihetik, mindkét esetben az érintett állam kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően.

12. cikk

Az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai az Unió által számukra fizetett illetmények, bérek és járandóságok után kötelesek adót fizetni az Unió javára az Európai Parlament és a Tanács által rendes jogalkotási eljárás keretében, az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően elfogadott rendeletekben meghatározott feltételeknek és eljárásnak megfelelően.

Az Unió által számukra kifizetett illetmények, bérek és járandóságok tekintetében nemzeti adókötelezettség alól mentességet élveznek.

13. cikk

A jövedelemadó, a vagyonadó és az örökösödési adó alkalmazásakor, valamint az Unió tagállamai között a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozóan kötött egyezmények alkalmazásakor az Unió azon tisztviselőit és egyéb alkalmazottait, akik – kizárólag az Unió szolgálatában végzett feladataik ellátása érdekében – az Unió szolgálatába történő belépéskor az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országon kívüli tagállam területére helyezik át tartózkodási helyüket, mind a tényleges tartózkodási helyük szerinti országban, mind az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országban úgy kezelik, mintha ez utóbbi országban tartanák fent lakóhelyüket, amennyiben ez az ország tagja az Uniónak. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a házastársra is – amennyiben ez utóbbi nem végez külön kereső tevékenységet –, valamint az e cikkben említett személyek által eltartott és az ő gondozásuk alatt álló gyermekekre is.

Az előző bekezdésben említett személyeknek a tartózkodásuk szerinti országban található ingó vagyona ebben az országban mentességet élvez az örökösödési adó alól; az adó megállapítása céljából az ilyen tulajdont úgy kell tekinteni, mintha az adózás szempontjából lakóhely szerinti országban volna található, figyelemmel harmadik országok jogaira, valamint a kettős adóztatásra vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek lehetséges alkalmazására is.

E cikk rendelkezéseinek alkalmazásakor a kizárólag egyéb nemzetközi szervezetek szolgálatában végzett feladatok ellátása érdekében megszerzett lakóhelyek nem vehetők figyelembe.

14. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai szociális biztonsági juttatásainak rendszerét.

15. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak azon kategóriáit, amelyekre a 11. cikket, a 12. cikk második bekezdését és a 13. cikket részben vagy egészben alkalmazni kell.

Az e kategóriákba tartozó tisztviselők és egyéb alkalmazottak nevét, besorolását és címét időről időre továbbítani kell a tagállamok kormányainak.

VI. FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGOK EURÓPAI UNIÓHOZ AKKREDITÁLT KÉPVISELETEINEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI

16. cikk

Az a tagállam, amelynek területén az Unió székhelye található, a harmadik országoknak az Unióhoz akkreditált képviseletei számára a szokásos diplomáciai mentességeket és kiváltságokat biztosítja.

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Az Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak kizárólag az Unió érdekében lehet különféle kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket adni.

Valamennyi uniós intézmény köteles visszavonni az egyes tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai részére biztosított mentességet olyan esetben, amikor az illető intézmény megítélése szerint a mentesség visszavonása nem ellentétes az Unió érdekével.

18. cikk

Az uniós intézmények e jegyzőkönyv alkalmazása érdekében kötelesek együttműködni az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival.

19. cikk

A 11–14. és a 17. cikket a Bizottság tagjaira is alkalmazni kell.

20. cikk

A 11–14. és a 17. cikket alkalmazni kell az Európai Unió Bíróságának bíráira, főtanácsnokaira, hivatalvezetőire, valamint segédelőadóira; ez a rendelkezés az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 3. cikkének a bírák és a főtanácsnokok bírósági eljárások alóli mentességére vonatkozó rendelkezéseit nem érinti.

21. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet – a Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyvben foglaltak sérelme nélkül – alkalmazni kell az Európai Beruházási Bankra, a Bank szerveinek tagjaira, alkalmazottaira, valamint a tagállamoknak a Bank tevékenységében részt vevő képviselőire is.

Az Európai Beruházási Bank tőkeemelése esetén mentességet élvez továbbá a Bank székhelye szerinti államban az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól. Hasonlóképpen, a Bank megszüntetése vagy felszámolása sem keletkeztet semmiféle közteherfizetési kötelezettséget. Végezetül, a Bank és szervei által a Bank alapokmányának megfelelően végzett tevékenységek nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

22. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül az Európai Központi Bankra, szerveinek tagjaira és személyzetére is alkalmazni kell.

Az Európai Központi Bank tőkeemelés esetén mentességet élvez továbbá az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól a Bank székhelye szerinti államban. A Banknak és szerveinek a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának megfelelően végzett tevékenységei nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

Függelék

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv Svájcban történő alkalmazására vonatkozó eljárások

1.   

Az alkalmazás kiterjesztése Svájcra

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvben (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) a tagállamokra történő hivatkozások a következő rendelkezések az alábbi rendelkezések eltérő előírásai hiányában Svájcra is alkalmazandók.

2.   

Az Ügynökség mentessége a közvetett adózás alól (beleértve a hozzáadottérték-adót)

A svájci hozzáadottérték-adó (héa) nem vonatkozik a Svájcból exportált javakra és szolgáltatásokra. A Svájcban az Ügynökség hivatalos használatára biztosított javak és szolgáltatások esetében a jegyzőkönyv 3. cikkének második bekezdésével összhangban a héamentesség visszatérítéssel alkalmazandó. A héamentesség akkor adható meg, ha a számlán vagy az azzal egyenértékű dokumentumon feltüntetett javak és szolgáltatások beszerzési ára legalább 100 svájci frank (adóval együtt).

A héa-visszatérítés a svájci formanyomtatványnak a Szövetségi Adóhivatal héafőosztályánál történő bemutatása ellenében adható meg. A visszatérítési kérelmek a szükséges dokumentumokkal együtt való benyújtásuktól számított három hónapon belül kerülnek feldolgozásra.

3.   

Az Ügynökség személyzetére vonatkozó szabályok alkalmazási eljárása

A jegyzőkönyv 12. cikkének második bekezdése vonatkozásában Svájc a nemzeti jogának alapelveivel összhangban az 549/69/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet (1) 2. cikke szerinti ügynökségi tisztviselők és egyéb alkalmazottak számára mentességet biztosít a szövetségi, kantonális és helyi adókötelezettség alól az Európai Unió által számukra kifizetett és a saját hasznára belső adó tárgyát képező illetmények, bérek és járandóságok tekintetében.

Svájc a jegyzőkönyv 13. cikkének alkalmazásában nem tekintendő e függelék 1. pontja értelmében tagállamnak.

Az Ügynökség tisztviselői és egyéb alkalmazottai, valamint az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó társadalombiztosítási rendszerbe tartozó családtagjaik nem kötelesek csatlakozni a svájci társadalombiztosítási rendszerhez.

Az Európai Unió Bírósága kizárólagos joghatósággal rendelkezik az Ügynökség vagy a Bizottság és személyzete közötti kapcsolatokra vonatkozóan a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (2), illetve az uniós jog munkafeltételeket meghatározó egyéb rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.

B. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI LÉGI KÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS TEVÉKENYSÉGEINEK SVÁJCI RÉSZTVEVŐIT ÉRINTŐ PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. cikk

Közvetlen kommunikáció

Az Ügynökség és a Bizottság közvetlen kapcsolatban áll minden svájci székhellyel rendelkező és az Ügynökség tevékenységében szerződő félként, az Ügynökség programjaiban részvevőként, az Ügynökség vagy a Közösség költségvetéséből kifizetésben részesülő személyként vagy alvállalkozóként részt vevő természetes vagy jogi személlyel. E személyek közvetlenül a Bizottsághoz és az Ügynökséghez küldenek minden olyan fontos információt és dokumentumot, amelyet az e határozatban említett eszközök és a megkötött szerződések vagy megállapodások, illetve az ezek értelmében hozott határozatok alapján kötelességük benyújtani.

2. cikk

Ellenőrzések

1.   Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (1) és az Ügynökség igazgatósága által 2003. március 26-án elfogadott pénzügyi rendeletnek, továbbá a 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletnek (2) és az e határozatban említett egyéb eszközöknek megfelelően a svájci székhelyű kedvezményezettekkel kötött szerződések és megállapodások, illetve a velük együtt hozott határozatok előírhatnak az Ügynökség és a Bizottság tisztviselői vagy az Ügynökség és a Bizottság által kijelölt más személy által a kedvezményezettek és alvállalkozóik helyiségeiben bármikor lebonyolítható tudományos, pénzügyi, technológiai vagy egyéb ellenőrzéseket.

2.   Az Ügynökség és a Bizottság tisztviselői, illetve az Ügynökség és a Bizottság által kijelölt egyéb személyek számára megfelelő hozzáférést kell biztosítani a helyiségekhez, a munkákhoz és a dokumentumokhoz, illetve az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges valamennyi információhoz, beleértve azok elektronikus formáját is. A hozzáférési jogot kifejezetten meg kell állapítani az e határozatban említett eszközök végrehajtása érdekében kötött szerződésekben és megállapodásokban.

3.   Az Európai Számvevőszéket ugyanolyan jogok illetik meg, mint a Bizottságot.

4.   Az ellenőrzések e határozat hatályon kívül helyezése után öt évig vagy a megkötött szerződésekben vagy megállapodásokban és a meghozott határozatokban foglalt feltételek szerint bonyolíthatók le.

5.   A Svájci Szövetségi Számvevőszéket előzetesen értesíteni kell a svájci területen végrehajtott ellenőrzésekről. Ez az értesítés nem képezi az ellenőrzés végrehajtásának jogi feltételét.

3. cikk

Helyszíni ellenőrzések

1.   E megállapodás alapján és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (3) meghatározott előírások és feltételek szerint a Bizottság (OLAF) helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet Svájc területén.

2.   A helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat a Bizottság a Svájci Szövetségi Számvevőszékkel vagy a Svájci Szövetségi Számvevőszék által kijelölt más illetékes svájci hatóságokkal szoros együttműködésben készíti elő és bonyolítja le, és kellő időben értesíti őket az ellenőrzések és vizsgálatok tárgyáról, céljáról és jogalapjáról annak érdekében, hogy minden szükséges segítséget megadhassanak. Ennek érdekében a svájci illetékes hatóságok tisztviselői részt vehetnek a helyszíni ellenőrzéseken és vizsgálatokon.

3.   Ha az érintett illetékes svájci hatóságok úgy kívánják, a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat az illetékes svájci hatóságok és a Bizottság közösen végezhetik.

4.   Amennyiben a program résztvevői ellenállnak a helyszíni ellenőrzésnek vagy vizsgálatnak, a svájci hatóságok a nemzeti szabályokkal összhangban eljárva kötelesek minden olyan segítséget megadni a bizottsági ellenőröknek, amely a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos kötelességük teljesítéséhez szükséges.

5.   A Bizottság minden szabálytalanságra utaló, a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat folyamán tudomására jutó tényről és gyanúról haladéktalanul értesíti a Svájci Szövetségi Számvevőszéket. A Bizottság minden esetben tájékoztatja a fent említett hatóságot az ilyen helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok eredményéről.

4. cikk

Tájékoztatás és konzultáció

1.   E melléklet megfelelő végrehajtása érdekében az illetékes svájci és közösségi hatóságok rendszeresen tájékoztatják egymást, és bármelyikük kérésére konzultációt folytatnak egymással.

2.   Az illetékes svájci hatóságok késedelem nélkül értesítik az Ügynökséget és a Bizottságot az e határozatban említett eszközök alkalmazásában létrejött szerződések vagy megállapodások létrejöttével és végrehajtásával összefüggő szabálytalansággal kapcsolatosan tudomásukra jutott minden tényről vagy gyanúról.

5. cikk

Titoktartás

Az e melléklet alapján közölt vagy fogadott információ formájától függetlenül a szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, és ugyanolyan védelemben részesül, mint a hasonló információ a svájci nemzeti jogszabályok és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezések szerint. Az ilyen információt csak olyan személyekkel szabad közölni a közösségi intézményeken belül, a tagállamokban vagy Svájcban, amelyeknek feladatkörüknél fogva azt ismerniük kell, és azt csak a szerződő felek pénzügyi érdekei hatékony védelmének biztosítása céljából szabad felhasználniuk.

6. cikk

Közigazgatási intézkedések és szankciók

A svájci büntetőjogi jogszabályok alkalmazásának sérelme nélkül az Ügynökség vagy a Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom rendelet, a 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (4), valamint a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) szerint igazgatási intézkedéseket hozhat és szankciókat szabhat ki.

7. cikk

Behajtás és végrehajtás

Az Ügynökség vagy a Bizottság e határozat hatálya alá tartozó határozatai, amelyek – az államokat kivéve – a jogalanyokra vagyoni kötelezettséget rónak, végrehajthatók Svájcban.

A végrehajtási végzést a svájci kormány által kinevezett hatóság az okmány hitelességének megvizsgálásán túl más ellenőrzés nélkül adja ki, és erről értesíti az Ügynökséget vagy a Bizottságot. A végrehajtásnak a svájci eljárási szabályokkal összhangban kell történnie. A végrehajtási határozat jogszerűségének vizsgálata az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe tartozik.

Az Európai Unió Bíróságának választott bírósági rendelkezés alapján hozott ítéletei azonos feltételek mellett hajthatók végre.


(1)  A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

(1)  A Tanács 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendelete (1969. március 25.) az Európai Közösségeknek, a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról (HL L 74., 1969.3.27., 1. o.).

(2)  A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(1)  A Tanács 1605/2002/EK, Euratom rendelete (2002. június 25.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

(2)  A Bizottság 2343/2002/EK, Euratom rendelete (2002. november 19.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről (HL L 357., 2002.12.31., 72. o.).

(3)  A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

(4)  A Bizottság 2342/2002/EK, Euratom rendelete (2002. december 23.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 357., 2002.12.31., 1. o.).

(5)  A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).