ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 128I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. április 23.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2020/556 határozata (2020. április 21.) a Tanács eljárási szabályzatától a COVID-19-világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel, az (EU) 2020/430 határozattal bevezetett ideiglenes eltérés meghosszabbításáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

23.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 128/1


A TANÁCS (EU) 2020/556 HATÁROZATA

(2020. április 21.)

a Tanács eljárási szabályzatától a COVID-19-világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel, az (EU) 2020/430 határozattal bevezetett ideiglenes eltérés meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 240. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/430 tanácsi határozat (1) egy hónapos eltérést vezetett be a Tanács eljárási szabályzata (2) 12. cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől a rendes írásbeli eljárás alkalmazásáról szóló döntések tekintetében, amennyiben azokat a tagállamok kormányai állandó képviselőinek bizottsága (Coreper) hozza meg. Ez az eltérés 2020. április 23-án hatályát veszti.

(2)

Az (EU) 2020/430 határozat úgy rendelkezik, hogy amennyiben a kivételes körülmények továbbra is indokolják, a Tanács meghosszabbíthatja az említett határozat alkalmazását.

(3)

Mivel a COVID-19-világjárvány által okozott kivételes körülmények továbbra is fennállnak, és a tagállamok által hozott, a járvány megelőzésére és megfékezésére irányuló rendkívüli intézkedések egy része még érvényben marad, szükséges az (EU) 2020/430 határozat 1. cikkében előírt eltérést további egy hónappal meghosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács 2020. április 23-tól kezdődően egy hónapos időtartamra meghosszabbítja az (EU) 2020/430 határozat 1. cikkében előírt eltérést.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  A Tanács (EU) 2020/430 határozata (2020. március 23.) a Tanács eljárási szabályzatától a COVID-19-világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel való ideiglenes eltérésről (HL L 88. I., 2020.3.24., 1. o.).

(2)  A Tanács 2009/937/EU határozata (2009. december 1.) a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).