ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 117

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. április 15.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2020/520 határozata (2019. november 18.) az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2020/521 rendelete (2020. április 14.) az (EU) 2016/369 rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetéséről, valamint az említett rendelet rendelkezéseinek a COVID-19-járványra tekintettel történő módosításáról

3

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2020/522 határozata (2020. április 7.) az Európai Unió által a Közlekedési Közösség regionális irányítóbizottságában a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés végrehajtásával kapcsolatos bizonyos költségvetési kérdések tekintetében képviselendő álláspontról

9

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

15.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 117/1


A TANÁCS (EU) 2020/520 HATÁROZATA

(2019. november 18.)

az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel Bulgária, Románia csatlakozási okmányára, valamnt Horvátország csatlakozási okmányára és különösen azok 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és tagállamai és Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodást (1) (a továbbiakban: megállapodás) 2005. december 1-jén írták alá, és 2013. december 1-jén lépett hatályba.

(2)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén, Horvátország pedig 2013. július 1-jén az Unió tagállamává vált.

(3)

Bulgáriaés Románia csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdésével, valamint Horvátország csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a megállapodáshoz való csatlakozásról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján kell megállapodni. Az említett rendelkezések lehetővé teszik egyszerűsített eljárás alkalmazását, amely szerint a tagállamok nevében egyhangúlag eljáró Tanács és Ukrajna jegyzőkönyvet kötnek.

(4)

A Tanács 2006. október 23-án és 2012. szeptember 14-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió és tagállamai által kötött nemzetközi megállapodások jegyzőkönyveinek megkötésére irányuló tárgyalásokat kezdjen az érintett harmadik országokkal.

(5)

A Bizottság és Ukrajna között az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvre (a továbbiakban: jegyzőkönyv) irányuló, szóbeli jegyzékváltás útján folytatott tárgyalásokat a Bizottság sikeresen lezárta.

(6)

A jegyzőkönyvet – figyelemmel annak későbbi időpontban történő megkötésére – az Európai Unió és tagállamai nevében alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a jegyzőkönyv megkötésére. (2)

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. LEPPÄ


(1)  HL L 125., 2014.4.26., 3. o.

(2)  A jegyzőkönyv szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt hirdetik ki.


RENDELETEK

15.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 117/3


A TANÁCS (EU) 2020/521 RENDELETE

(2020. április 14.)

az (EU) 2016/369 rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetéséről, valamint az említett rendelet rendelkezéseinek a COVID-19-járványra tekintettel történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 122. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánított COVID-19-válság drámai hatást gyakorolt az Unió társadalmára és gazdaságára, és rendkívüli intézkedések elfogadására késztette a tagállamokat.

(2)

Gazdasági és társadalmi hatásai mellett a világjárvány a tagállamok egészségügyi rendszereit is súlyosan megterheli. A tagállamokban nő a kereslet különösen az orvosi berendezések és felszerelések, az alapvető közszolgáltatások és az ilyen anyagok gyártási kapacitásai iránt.

(3)

Gyors és differenciált intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az Unió egésze a szolidaritás szellemében, a vírus gyors terjedése által okozott korlátok között kezelni tudja a válságot. Ezeknek az intézkedéseknek különösen az élet megóvását, az emberi szenvedés megelőzését és enyhítését, valamint az emberi méltóság megőrzését kell célozniuk minden olyan esetben, amikor a jelenlegi COVID-19-válság ezt szükségessé teszi.

(4)

A COVID-19-járvány jellege és következményei széles körűek és transznacionálisak, ezért átfogó választ igényelnek. Az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) létrehozott uniós polgári védelmi mechanizmus (rescEU) és más meglévő uniós eszközök keretében előírt intézkedések hatóköre korlátozott, ezért nem teszik lehetővé a megfelelő reagálást, illetve az Unión belüli COVID-19-válság széles körű következményeinek hatékony kezelését.

(5)

Ezért szükség van az (EU) 2016/369 tanácsi rendelet (2) szerinti szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetésére.

(6)

Annak érdekében, hogy a COVID-19-válság során jelentkező előre nem látható körülmények közepette biztosított legyen a hosszú távú, összehangolt reagáláshoz – például az egészségügyi eszközök és gyógyszerek biztosítása, a helyreállítási intézkedések, a releváns gyógyászati kutatások terén – szükséges rugalmasság, az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 114. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve biztosítani kell, hogy a működésbe léptetés időszakában tett költségvetési kötelezettségvállalásokat a működésbe léptetés időszakának teljes időtartama alatt fel lehessen használni jogi kötelezettségvállalások teljesítésére. Ez nem sértheti azon kötelezettséget, hogy a működésbe léptetési időszak után megtett megfelelő jogi kötelezettségvállalások költségeit is fedezni kell az említett albekezdésben meghatározott n+1 szabállyal összhangban. Az ilyen jogi kötelezettségvállalásokból eredő költségeknek a végrehajtásuk teljes időszakára elszámolhatónak kell lenniük.

(7)

Annak érdekében, hogy az egyenlő bánásmód és az egyenlő versenyfeltételek valamennyi tagállam számára biztosítottak legyenek, lehetővé kell tenni a költségek visszamenőleges elszámolhatóságát a szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetésének időpontjától kezdődően, beleértve a már befejezett intézkedéseket is, feltéve, hogy azok az említett időpont után kezdődtek meg.

(8)

Az (EU) 2016/369 rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatás kiegészítő jellegének megőrzése érdekében az ilyen támogatásnak szigorúan az egyéb uniós eszközök alapján rendelkezésre bocsátott támogatást kiegészítőnek kell lennie.

(9)

A COVID-19-válsággal összefüggésben nyilvánvalóvá vált, hogy ki kell terjeszteni az (EU) 2016/369 rendelet tárgyi hatályát annak érdekében, hogy finanszírozást lehessen biztosítani az orvostechnikai felszerelések és anyagok, például lélegeztetőgépek és védőeszközök, valamint az orvosi tesztekhez szükséges vegyi anyagok iránti sürgős szükségletek fedezésére, továbbá a gyógyszerek, egyéb készletek és anyagok kifejlesztésének, gyártásának és elosztásának költségeire. Lehetővé kell tenni a orvostechnikai termékek használatának engedélyezéséhez szükséges lépéseket támogató intézkedések finanszírozását is.

(10)

Az alapvető közszolgáltatások szűkös kapacitásai miatt az egészségügyi dolgozókra és az állami forrásokra nehezedő súlyos terhek enyhítése, valamint az egészségügyi rendszer életképességének fenntartása érdekében pénzügyi vagy szervezési támogatást kell nyújtani az egészségügyi szakszemélyzet ideiglenes bővítéséhez és cseréjéhez, valamint a más tagállamokból származó betegek kezeléséhez.

(11)

A pénzügyi támogatásnak az egészségügyi és logisztikai szakemberek képzésére is ki kell terjednie az egészségügyi felszerelések hamisítása elleni küzdelem érdekében.

(12)

Tekintettel a COVID-19 széles körű következményeire, valamennyi érintett partner gyors és átfogó közreműködésére van szükség, ideértve a hatóságokat, az egészségügyi alapellátást és a kórházi ellátást nyújtó köz- és magánszektorbeli szolgáltatókat, valamint a köz- és magánszektorbeli idősotthonokat is. Az egészségügyi infrastruktúrára nehezedő nyomás enyhítésére és a veszélyeztetett személyek csoportjainak támogatására irányuló tevékenységekre van szükség.

(13)

Az ellátási hiányok kezelése érdekében támogatni kell az alapvető orvostechnikai termékek, például a gyógyszerek, diagnosztikai tesztek, laboratóriumi felszerelések, védőeszközök gyártási kapacitásait, és finanszírozást kell biztosítani e termékek készletezéséhez.

(14)

Pénzügyi és/vagy szervezési eszközökkel támogatni kell a kapacitás növelését célzó kiegészítő vagy alternatív tesztmódszereket, valamint a releváns gyógyászati kutatásokat.

(15)

A tagállamok ajánlatkérő szervei jelentős jogi és gyakorlati nehézségekkel szembesülnek az áruk vagy szolgáltatások szükséghelyzetben történő beszerzése során. Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szervek a lehető legjobban kihasználhassák a belső piacban rejlő lehetőségeket a méretgazdaságosság, valamint a kockázatok és a hasznok megosztása tekintetében, rendkívül fontos kiterjeszteni a Bizottság lehetőségeit arra, hogy a tagállamok nevében árukat vagy szolgáltatásokat vásároljon. A Bizottság számára lehetővé kell tenni a vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását. Amennyiben a közbeszerzési eljárás bizonyos részeit tagállami ajánlatkérő szerv bonyolítja le, például egy keretmegállapodás alapján újból megnyitja a versenyt, vagy egy dinamikus beszerzési rendszer alapján egyedi szerződéseket ítél oda, az adott ajánlatkérő szervnek továbbra is felelnie kell az eljárás általa lebonyolított szakaszaiért.

(16)

Olyan szükséghelyzetekben, amikor a Bizottságnak és egy vagy több tagállami ajánlatkérő szervnek közös közbeszerzést kell végrehajtania, lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a közösen beszerzett kapacitások felett teljes tulajdont szerezzenek, azokat teljes körűen bérbe vegyék vagy lízingeljék.

(17)

A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy árukat és szolgáltatásokat vegyen, készletezzen, értékesítsen tovább vagy adjon át ingyenesen a tagállamoknak vagy a Bizottság által kiválasztott partnerszervezeteknek, ideértve a bérbe adást is.

(18)

Az (EU) 2016/369 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(19)

A tagállamok az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (4) 5. cikkében említett közös közbeszerzési megállapodás részes feleiként kijelentették, hogy egyetértenek azzal, hogy az említett cikk szerinti, folyamatban lévő közös közbeszerzési eljárásokra is kiterjesszék – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – az e rendelettel létrehozott gyorsított közbeszerzési eljárást. A beszerzendő egészségügyi ellenintézkedések típusának és az ellenintézkedések tagállamok közötti elosztásának meg kell felelnie az említett, már folyamatban lévő eljárások keretében esetlegesen létrejött megállapodásoknak.

(20)

Az e rendelet alkalmazása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő szerződések azonnali odaítélése és teljesítése a jelenlegi egészségügyi válság rendkívüli sürgőssége miatt indokolt. E konkrét célból lehetővé kell tenni az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet és az 1082/2013/EU határozat egyes rendelkezéseitől való eltérést, amelyet az ajánlatkérő szervnek megfelelően dokumentálnia kell. Az egészségügyi ellenintézkedéseknek az említett közbeszerzési eljárások keretében történő elosztása során tiszteletben kell tartani a tagállamok által esetlegesen elfogadott elosztási kulcsokat. Az egészségügyi ellenintézkedésekre vonatkozó közös közbeszerzési megállapodást aláíró EGT-államok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egészségügyi ellenintézkedésekre vonatkozó uniós irányítású közbeszerzésekben való részvételükre adott esetben az e rendeletben foglalt szabályok és feltételek vonatkozzanak. Mivel ezen eltérések bevezetésére a jelenlegi COVID-19-járvány következtében kerül sor, azoknak átmenetieknek kell lenniük, és ugyanarra az időtartamra kell alkalmazandónak lenniük, mint amely időtartamra a szükséghelyzeti támogatás e rendelet alapján működésbe lép.

(21)

Az említett intézkedésekben rejlő lehetőségeket csak abban az esetben lehet teljes mértékben kiaknázni, ha a gyorsított és közös közbeszerzési eljárások keretében beszerzett egészségügyi ellenintézkedések késedelem nélkül eljutnak a tagállami egészségügyi szolgáltatókhoz. A tagállamoknak ezért a COVID-19-járvány ideje alatt fenn kell tartaniuk a létfontosságú forgalomáramlást mindenekelőtt a transzeurópai közlekedési hálózaton (TEN-T) fekvő határátkelőknél fenntartott elsőbbségi sávok és zöld sávok használatával, valamint meg kell könnyíteniük a légi áruszállítást. Szükség szerint igénybe kell venni az uniós polgári védelmi mechanizmus szállítási erőforrásait. E konkrét cél érdekében lehetővé kell tenni az 1313/2013/EU határozat 1. cikkének (6) bekezdésétől való eltérést.

(22)

Tekintettel a COVID-19-válsággal kapcsolatos helyzetre, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie.

(23)

Az egyenlő bánásmód és az egyenlő versenyfeltételek valamennyi tagállam számára történő biztosítása, valamint az alkalmazási kör attól függetlenül történő biztosítása érdekében, hogy a járvány mikor kezdődött egy adott tagállamban, ezt a rendeletet 2020. február 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Tanács a COVID-19-világjárvánnyal szembeni védekezéshez szükséges kiadások finanszírozása érdekében a 2020. február 1-jétől 2022. január 31-ig tartó időszakra működésbe lépteti az (EU) 2016/369 rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatást.

2. cikk

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 114. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve, az (EU) 2016/369 rendelet alapján nyújtott támogatással kapcsolatban felmerülő kiadásokra vonatkozó globális költségvetési kötelezettségvállalások az e rendelet 1. cikkében meghatározott működésbe léptetési időszak végéig vállalt kapcsolódó jogi kötelezettségvállalásokból eredő teljes költséget fedezik, azon kötelezettség sérelme nélkül, hogy a működésbe léptetési időszak után megtett megfelelő jogi kötelezettségvállalások költségeit is fedezni kell az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 114. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott n+1 szabállyal összhangban.

A kiadások a szükséghelyzeti támogatás működésbe léptetésének az 1. cikkben meghatározott időpontjától kezdve számolhatók el.

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 193. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, vissza nem térítendő támogatás olyan tevékenységre is nyújtható, amelyet a működésbe léptetésnek az e rendelet 1. cikkében meghatározott időpontja után kezdtek meg és 2020. április 15. előtt már befejeztek.

3. cikk

Az (EU) 2016/369 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. és a 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Támogatható tevékenységek

(1)   Az e rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatás az érintett tagállamok által hozott, az élet védelmét, az emberi szenvedés megelőzését és enyhítését, valamint az emberi méltóság megőrzését célzó válaszintézkedéseket kiegészítő, szükségleteken alapuló szükséghelyzeti válaszintézkedéseket biztosít, azokban az esetekben, amelyekben az valamely, az 1. cikk (1) bekezdésében említett katasztrófa következtében szükségessé válik. A 2. cikk (1) bekezdése szerinti működésbe léptetési időszak sérelme nélkül a szükséghelyzeti támogatás a katasztrófa elmúltával vagy a katasztrófa újbóli bekövetkezésének megelőzése érdekében is nyújtható.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett szükséghelyzeti támogatás magában foglalhatja az 1257/96/EK rendelet 2., 3. és 4. cikke értelmében uniós finanszírozásra jogosult humanitárius segítségnyújtási intézkedések bármelyikét, és következésképpen kiterjedhet segítségnyújtási, mentési és szükség esetén védelmi műveletekre a katasztrófák vagy azok közvetlen utóhatásai esetén az élet megmentése és megóvása céljából. A szükséghelyzeti támogatás felhasználható az e rendelet szerinti szükséghelyzeti támogatási tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó bármely egyéb kiadás finanszírozására is. A szükséghelyzeti támogatás igénybe vehető különösen a mellékletben meghatározott intézkedések finanszírozására.

(3)   A (4) bekezdés sérelme nélkül az e rendelet alapján nyújtott szükséghelyzeti támogatást az emberiességre, a semlegességre, a pártatlanságra és a függetlenségre vonatkozó alapvető humanitárius elvekkel összhangban kell nyújtani és végrehajtani.

(4)   A (2) bekezdésben említett intézkedéseket a Bizottság vagy a Bizottság által kiválasztott partnerszervezetek hajtják végre. A Bizottság partnerszervezetként kiválaszthat különösen olyan nem kormányzati szervezeteket, tagállami szakszolgálatokat, nemzeti hatóságokat és más közjogi szerveket, nemzetközi szervezeteket és azok ügynökségeit, valamint – amennyiben az a tevékenység végrehajtása szempontjából szükséges és megfelelő – más olyan szervezeteket és szerveket, amelyek rendelkeznek a szükséges szakértelemmel vagy amelyek a katasztrófasegély szempontjából releváns ágazatokban működnek, például magánszektorbeli szolgáltatókat, felszerelésgyártókat, valamint tudományos szakembereket és kutatóintézményeket. Ennek során a Bizottság szorosan együttműködik az érintett tagállammal.

4. cikk

A pénzügyi beavatkozás típusai és végrehajtási eljárások

(1)   A Bizottság az uniós pénzügyi támogatást az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (*1) összhangban hajtja végre. Az e rendelet szerinti támogatási intézkedések uniós finanszírozását különösen az említett rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a), illetve c) pontja szerinti közvetlen vagy közvetett irányítás útján kell végrehajtani.

(2)   Az e rendelet alapján nyújtott szükséghelyzeti támogatást az Unió általános költségvetéséből és a tagállamok és más köz- vagy magánszektorbeli támogatók esetleges hozzájárulásaiból, az (EU) 2018/1046 rendelet 21. cikkének (5) bekezdése értelmében külső címzett bevétel formájában kell finanszírozni.

(3)   Az e rendelet szerinti, közvetlen irányítás alatt végrehajtandó támogatási intézkedések uniós finanszírozását a Bizottság az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 195. cikkével összhangban, pályázati felhívás nélkül, közvetlenül odaítélheti. A Bizottság e célból partnerségi keretmegállapodást köthet, vagy igénybe veheti az 1257/96/EK rendelet alapján kötött, már meglévő partnerségi keretmegállapodásokat.

(4)   Amennyiben a Bizottság a szükséghelyzeti támogatási műveleteket nem kormányzati szervezetek útján hajtja végre, akkor abban az esetben, ha az adott szervezet és a Bizottság között az 1257/96/EK rendelet alapján partnerségi keretmegállapodás van hatályban, úgy kell tekinteni, hogy a pénzügyi és működési kapacitással kapcsolatos kritériumok teljesülnek.

(5)   Az e rendeleten alapuló szükséghelyzeti támogatás a következő formákban nyújtható:

a)

az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 165. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamokkal együtt végrehajtott olyan közös közbeszerzés útján, amelynek keretében a tagállamok a közösen beszerzett kapacitások felett teljes tulajdont szerezhetnek, illetve azokat teljes körűen bérelhetik vagy lízingelhetik;

b)

a Bizottság által a tagállamok nevében végrehajtott, a Bizottság és a tagállamok között létrejött megállapodáson alapuló beszerzés útján;

c)

a Bizottság által nagykereskedőként végrehajtott olyan beszerzés útján, amelynek keretében a Bizottság megvásárol, készletez és a tagállamok vagy a Bizottság által kiválasztott partnerszervezetek részére továbbértékesít vagy ingyenesen átad árukat és szolgáltatásokat, ideértve a bérbe adást is.

(6)   Az 5. cikk b) pontja szerinti beszerzési eljárás esetén az abból eredő szerződéseket:

a)

a Bizottság köti meg olyan tartalommal, hogy a szolgáltatásokat vagy árukat a tagállamoknak vagy a Bizottság által kiválasztott partnerszervezeteknek kell átadni vagy leszállítani; vagy

b)

a részt vevő tagállamok kötik meg olyan tartalommal, hogy a részt vevő tagállamok a Bizottság által számukra beszerzett kapacitásokat közvetlenül tulajdonba veszik, bérbe veszik vagy lízingelik.

(7)   Az 5. cikk b) és c) pontja szerinti beszerzési eljárások esetén a Bizottság a saját beszerzéseit illetően az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet szabályai szerint jár el.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).”"

2.

Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az uniós finanszírozás felhasználásával a 3. cikkben meghatározott támogatható tevékenységek végrehajtásához szükséges bármely közvetlen költség fedezhető, ideértve az áruk és a szolgáltatások ezen tevékenységek keretében történő beszerzését, előkészítését, gyűjtését, szállítását, tárolását és elosztását is; az uniós finanszírozás felhasználásával emellett fedezhetők a tevékenységek vagy projektek azon beruházási költségei, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az e rendelettel összhangban működésbe léptetett szükséghelyzeti támogatás céljainak eléréséhez.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletnek megfelelően a partnerszervezetek közvetett költségei is finanszírozhatók.”;

3.

A rendelet szövege a következő melléklettel egészül ki:

„MELLÉKLET

Támogatható tevékenységek

Kiterjedt hatású világjárvány esetén a következő tevékenységek finanszírozhatók:

a)

az egészségügyi szakszemélyzet ideiglenes megerősítése, egészségügyi szakemberek cseréje, külföldi betegek fogadása és másféle kölcsönös segítségnyújtás;

b)

ideiglenes egészségügyi ellátó létesítmények létesítése és meglévő egészségügyi ellátó létesítmények ideiglenes bővítése a meglévő struktúrák tehermentesítése és az egészségügyi ellátás teljes kapacitásának növelése érdekében;

c)

orvosi tesztek tömeges végrehajtásának támogatására és a szükséges tudományos tesztelési stratégiák és protokollok kidolgozásának segítésére irányuló tevékenységek;

d)

a járványügyi zárlat érvényesítéséhez szükséges ideiglenes létesítmények létesítése és más megfelelő intézkedések megtétele az Unió határain;

e)

orvostechnikai termékek fejlesztése, gyártása vagy beszerzése és elosztása;

f)

az e) pontban említett orvostechnikai termékek gyártási kapacitásának növelése és gyártási kapacitások átállítása a kínálat hiányosságainak pótlása érdekében;

g)

az e) pontban említett orvostechnikai termékek készletének fenntartása, valamint e termékek ártalmatlanítása;

h)

amennyiben az e) pontban említett orvostechnikai termékek használatához engedélyek szükségesek, az engedélyek beszerzése szükséges lépéseinek támogatására irányuló tevékenységek;

i)

a világjárvány terjedésének és az arra válaszul végrehajtott intézkedések eredményeinek nyomon követését szolgáló megfelelő módszerek kidolgozására irányuló tevékenységek;

j)

lehetséges terápiás és diagnosztikai módszerek eseti klinikai vizsgálatainak megszervezése az uniós szinten meghatározott vizsgálati standardok szerint;

k)

az orvostechnikai termékek, köztük az új lehetséges tesztmódszerek tudományos alátámasztása.

A fenti felsorolás nem teljes körű.

4. cikk

(1)   Az 1313/2013/EU határozat 1. cikkének (6) bekezdésétől eltérve, az uniós polgári védelmi mechanizmus minden képességét fel lehet használni az egészségügyi ellenintézkedéseknek az e rendelet szerinti eljárások keretében történő beszerzéséhez és leszállításához.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 172. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az ajánlatkérő szervek az e rendelet alkalmazása céljából végrehajtott közbeszerzésekből eredő szerződéstervezetek megküldésének időpontjától kezdve jogosultak kérni az áruk és szolgáltatások leszállítását. A szerződéstervezeteket az odaítéléstől számított 24 órán belül meg kell küldeni.

(3)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 172. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a Bizottság a jelenlegi egészségügyi válság alakulásához való alkalmazkodás érdekében szükség szerint módosíthatja a (2) bekezdésben említett szerződéseket.

(4)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet I. melléklete 1. fejezete 2. szakaszának 30. pontjától eltérve és az e cikk (2) bekezdésében említett szerződések odaítélésének céljából, az engedélyezésre jogosult tisztviselő egyetlen dokumentumba foglalhatja az értékelő jelentés és az eljárást lezáró döntés tartalmát, és aláírhatja azt. Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet I. melléklete 1. fejezete 2. szakaszának 30.1. pontjában említett elektronikus aláírást és a kapcsolódó szerződések aláírásait biztonságos e-mailben küldött megerősítés vagy egyszerűen egy beszkennelt aláírás is helyettesítheti.

(5)   Adott esetben az e cikk (1)–(4) bekezdésében meghatározott eltéréseket, valamint az 1082/2013/EU határozat 5. cikkében említett közös közbeszerzési megállapodástól való szükséges eltéréseket az egészségügyi ellenintézkedésekkel kapcsolatos valamennyi eljárásban alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy azok újak vagy már folyamatban vannak-e e rendelet hatálybalépésének időpontjában, annak érdekében, hogy a már értékelt ajánlatok alapján 24 órán belül oda lehessen ítélni a szerződéseket.

(6)   Az e cikkben meghatározott eltérések 2022. január 31-ig alkalmazandók.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. február 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2016/369 rendelete (2016. március 15.) az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról (HL L 70., 2016.3.16., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).


HATÁROZATOK

15.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 117/9


A TANÁCS (EU) 2020/522 HATÁROZATA

(2020. április 7.)

az Európai Unió által a Közlekedési Közösség regionális irányítóbizottságában a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés végrehajtásával kapcsolatos bizonyos költségvetési kérdések tekintetében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére és 100. cikkének (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződést (a továbbiakban: a szerződés) az Unió az (EU) 2017/1937 tanácsi határozatnak (1) megfelelően aláírta. A szerződés az Unió nevében 2019. március 4-én az (EU) 2019/392 tanácsi határozattal (2) került jóváhagyásra. A szerződés 2019. május 1-jén hatályba lépett.

(2)

A szerződés 35. cikke értelmében a Közlekedési Közösség regionális irányítóbizottságának (a továbbiakban: az irányítóbizottság) minden évben el kell fogadnia a Közlekedési Közösség költségvetését.

(3)

Az irányítóbizottságnak a szerződés végrehajtásának biztosítása érdekében határozatot kell elfogadnia a Közlekedési Közösség 2020. évi költségvetéséről.

(4)

Helyénvaló meghatározni az Unió által az irányítóbizottságban képviselendő álláspontot, mivel az irányítóbizottság által elfogadandó határozat szükséges a Közlekedési Közösség állandó titkárságának működéséhez, és joghatással bír az Unióra nézve.

(5)

A Bizottság felhatalmazása a Közlekedési Közösség költségvetésének ideiglenes végrehajtására nem változtatja meg az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés által az említett intézményre ruházott hatáskörök alapvető jellegét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által a Közlekedési Közösség regionális irányítóbizottságában a Közlekedési Közösség 2020. évi költségvetése tekintetében képviselendő álláspont az irányítóbizottság határozattervezetén (3) alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  A Tanács (EU) 2017/1937 határozata (2017. július 11.) a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 278., 2017.10.27., 1. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2019/392 határozata (2019. március 4.) a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 71., 2019.3.13., 1. o.).

(3)  Ld. az ST 6534/20 dokumentumot itt: http://register.consilium.europa.eu.