ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 89

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam
2020. március 24.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2020/434 határozata (2020. március 23.) az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló 2013/34/KKBP tanácsi határozat módosításáról

1

 

*

A Tanács (KKBP) 2020/435 határozata (2020. március 23.) a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról

4

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2020. február 17-i (EU) 2020/213 tanácsi rendelethez ( HL L 045., 2020.2.18. )

5

 

*

Helyesbítés a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról szóló, 2020. február 17-i (KKBP) 2020/215 tanácsi határozathoz ( HL L 045., 2020.2.18. )

6

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

24.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/1


A TANÁCS (KKBP) 2020/434 HATÁROZATA

(2020. március 23.)

az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló 2013/34/KKBP tanácsi határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. január 17-én elfogadta az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló 2013/34/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2018. május 14-én elfogadta a (KKBP) 2018/716 határozatot (2), amellyel kiigazította és meghosszabbította az EUTM Mali megbízatását, valamint a 2018. május 19-től 2020. május 18-ig tartó időszakra pénzügyi referenciaösszeget határozott meg a misszió számára.

(3)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a 2391 (2017) és a 2480 (2019) sz. határozatában megerősítette, hogy határozottan elkötelezett a Száhel-övezet G5-országainak (Száhel G5-országok) – azaz Burkina Fasónak, Csádnak, Malinak, Mauritániának és Nigernek – a szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása mellett; elismerését fejezte ki a két- és többoldalú partnerek által a Száhel-övezet biztonsági kapacitásainak erősítéséhez nyújtott hozzájárulásért, kiemelve az európai uniós missziók (az EUTM Mali, az EUCAP Száhel Mali és az EUCAP Száhel Niger) szerepét a Száhel-övezeti nemzeti biztonsági erők kiképzésében és a nekik nyújtott stratégiai tanácsadásban; üdvözölte a francia fegyveres erők azon erőfeszítéseit, amelyek a Száhel-övezet G5-országai közös erői műveleteinek támogatására irányulnak; továbbá szorgalmazta, hogy jöjjön létre megfelelő koordináció és információcsere a MINUSMA, a mali fegyveres erők, a Száhel-övezet G5-országainak közös erői, a francia fegyveres erők és az Európai Unió Maliban indított missziói között, és ezek adott esetben kölcsönösen támogassák egymást.

(4)

A Politikai és Biztonsági Bizottság a misszió stratégiai felülvizsgálatát követően azt ajánlotta, hogy módosítsák és 2024. május 18-ig hosszabbítsák meg az EUTM Mali megbízatását, valamint végezzenek el egy időközi stratégiai felülvizsgálatot legkésőbb két év elteltét követően.

(5)

Meg kell határozni továbbá az EUTM Malival kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeget a 2020. május 19-től 2024. május 18-ig terjedő időszakra.

(6)

A 2013/34/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/34/KKBP tanácsi határozat a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

1. cikk

A misszió

(1)   Az Unió katonai kiképző missziót folytat Maliban (a továbbiakban: EUTM Mali) egyrészt annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a mali fegyveres erőknek katonai képességük helyreállításához, amely lehetővé teszi részvételüket olyan katonai műveletekben, amelyek célja Mali területi integritásának a helyreállítása és a terrorista csoportok által jelentett fenyegetettség csökkentése, másrészt pedig hogy katonai segítséget nyújtson a Száhel G5-országai közös erőinek és a Száhel-övezet G5-országok nemzeti fegyveres erőinek. Az EUTM Mali nem vesz részt harci műveletekben.

(2)   Az EUTM Mali stratégiai céljai a következők:

a)

hozzájárulás a legitim polgári hatóságok felügyelete alatt működő mali fegyveres erők műveleti kapacitásának javításához;

b)

a Száhel G5-országok támogatása a Száhel-övezet G5-országai közös erőinek és a Száhel G5-országok nemzeti fegyveres erőinek operatívvá tételével.

(3)   A (2) bekezdés a) pontjában említett célkitűzés elérése érdekében az EUTM Mali katonai tanácsadást, kiképzést, beleértve a kiküldetésre felkészítő képzést, oktatást és mentorálást biztosít a mali fegyveres erők számára nem végrehajtási jellegű, a taktikai szintig terjedő kíséret révén annak érdekében, hogy az EUTM Mali nyomon követhesse a mali fegyveres erők tevékenységeit, valamint ellenőrizhesse a fegyveres erők teljesítményét és magatartását, többek között az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának tekintetében.

(4)   A (2) bekezdés b) pontjában említett célkitűzés elérése érdekében az EUTM Mali katonai tanácsadást, kiképzést és mentorálást biztosít a Száhel-övezet G5-országok közös erőinek és a nemzeti fegyveres erőknek nem végrehajtási jellegű, a taktikai szintig terjedő kíséret révén.

(5)   Az EUTM Mali fokozatos és moduláris megközelítést alkalmaz a Száhel-övezet G5-országokat támogató, Mali területén kívüli tevékenységek tekintetében.

(6)   Az EUTM Mali tevékenységeit a tagállamok és az uniós intézmények és szervek közötti, az EU integrált megközelítésével összhangban lévő, valamint a mali fegyveres erők támogatásában részt vevő egyéb szereplőkkel – különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ), a Barkhane művelettel és a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségével (ECOWAS) – folytatott szoros koordináció és együttműködés keretében kell végezni a fellépések koherenciájának fokozása, a konfliktusmentesítés biztosítása és az erőforrásoknak a lehető leghatékonyabb kiaknázást célzó, megfelelő optimalizálása érdekében, az uniós intézményi keret kellő tiszteletben tartása mellett. Az említett tevékenységek számára az EUCAP Száhel Mali keretében működő regionális tanácsadó és koordinációs egység nyújt támogatást.”;

2.

a 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az EUTM Mali közös költségeinek fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2020. május 19-től 2024. május 18-ig terjedő időszakra 133.711.059 EUR. A referenciaösszegre vonatkozó, a (KKBP) 2015/528 határozat 25. cikkének (1) bekezdésében említett százalékos arány 15 % a kötelezettségvállalások és 0 % a kifizetések tekintetében.”;

3.

a 12. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az EUTM Mali megbízatása 2024. május 18-án ér véget.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  A Tanács 2013/34/KKBP határozata (2013. január 17.) az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) (HL L 14., 2013.1.18., 19. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2018/716 határozata (2018. május 14.) az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló 2013/34/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 120., 2018.5.16., 8. o.).


24.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/4


A TANÁCS (KKBP) 2020/435 HATÁROZATA

(2020. március 23.)

a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. március 21-én elfogadta a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2011/173/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2021. március 31-ig meg kell újítani.

(3)

Ezért a 2011/173/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/173/KKBP határozat 6. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a határozatot 2021. március 31-ig kell alkalmazni.”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  A Tanács 2011/173/KKBP határozata (2011. március 21.) a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről (HL L 76., 2011.3.22., 68. o.).


Helyesbítések

24.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/5


Helyesbítés az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2020. február 17-i (EU) 2020/213 tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 45., 2020. február 18. )

Az 1. oldalon, az 1. cikk 1. pontjának

szövege:

„1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

»A Tanács 314/2004/EK rendelete a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről«.”,

helyesen:

„1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

»A Tanács 314/2004/EK rendelete (2004. február 19.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről«.”.


24.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/6


Helyesbítés a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról szóló, 2020. február 17-i (KKBP) 2020/215 tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 45., 2020. február 18. )

A 4. oldalon, az 1. cikk 1. pontjának:

szövege:

„1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

»A Tanács 2011/101/KKBP határozata a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről«.”,

helyesen:

„1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

»A Tanács 2011/101/KKBP határozata (2011. február 15.) a zimbabwei helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről«.”.