ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 318

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. december 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2019/2101 Végrehajtási Rendelete (2019. december 9.) a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikkének végrehajtásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2102 végrehajtási rendelete (2019. november 27.) az (EU) 2015/2452 végrehajtási rendeletnek a halasztott adók veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás kiszámításához használt információk közzététele tekintetében történő módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2103 Végrehajtási Rendelete (2019. november 27.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről ( 1 )

13

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2104 rendelete (2019. november 29.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 és az IAS 8 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról ( 1 )

74

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2105 végrehajtási rendelete (2019. december 9.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról ( 1 )

79

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/2106 Határozata (2019. november 21.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, az uniós és a svájci kibocsátáskereskedelmi rendszer összekapcsolásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás I. és II. mellékletének módosítása tekintetében az Unió nevében képviselendő álláspontról

96

 

*

A Tanács (EU) 2019/2107 Határozata (2019. november 28.) az Európai Unió által a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsában a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 9. függeléke (Egyszerűsítések) 9. fejezetének az utasnyilvántartási adatokra vonatkozó szabványok és ajánlott eljárások tekintetében történő felülvizsgálatával kapcsolatban képviselendő álláspontról

117

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/2108 Határozata (2019. december 9.) a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásával összhangban a biológiai biztonság és védelem Latin-Amerikában való megerősítésének támogatásáról

123

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/2109 határozata (2019. december 9.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról

134

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/2110 Határozata (2019. december 9.) az Európai Unió közép-afrikai köztársasági tanácsadó KBVP-missziójáról (EUAM RCA)

141

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/2111 határozata (2019. december 9.) a SEESAC által a tiltott kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek jelentette veszély csökkentése céljából Délkelet-Európában végzett leszerelési és fegyverzet-ellenőrzési tevékenységek támogatásáról

147

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/2112 határozata (2019. december 9.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2118 (2013) sz. Határozatának és az OPCW Végrehajtó Tanácsa szíriai vegyi fegyverek megsemmisítéséről szóló EC-M-33/Dec 1 határozata folytatódó végrehajtásának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló (KKBP) 2017/2303 határozat módosításáról

159

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/2113 határozata (2019. december 9.) a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia keretében a Kézi- és Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet- és Kelet-európai Központ (SEESAC) által Délkelet-Európában végzett leszerelési és fegyverzet-ellenőrzési tevékenységek támogatásáról szóló (KKBP) 2016/2356 határozat módosításáról

161

 

*

A Bizottság (EU) 2019/2114 végrehajtási határozata (2019. december 6.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2019) 8891. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

163

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az építési termékekre vonatkozó, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott harmonizált szabványokról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/451 bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 077., 2019.3.20. )

185

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

10.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/1


A TANÁCS (EU) 2019/2101 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. december 9.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet 9. cikkének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2005. július 18-i 1183/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. július 18-án elfogadta az 1183/2005/EK rendeletet.

(2)

Az 1183/2005/EK rendelet 2b. cikkében meghatározott autonóm korlátozó intézkedések felülvizsgálata nyomán az 1183/2005/EK rendelet Ia. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő személyek esetében módosítani kell az indokolást, két személyt pedig törölni kell az említett mellékletben szereplő jegyzékből.

(3)

Az 1183/2005/EK rendelet Ia. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1183/2005/EK rendelet Ia. mellékletében szereplő jegyzék helyébe az e rendelet mellékletében foglalt jegyzék lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  HL L 193., 2005.7.23., 1. o.


MELLÉKLET

„Ia. MELLÉKLET

A 2b. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

1.

Ilunga Kampete

más néven: Gaston Hughes Ilunga Kampete; más néven: Hugues Raston Ilunga Kampete.

Születési ideje: 1964.11.24.

Születési helye: Lubumbashi (KDK).

Katonai személyazonosító igazolványának száma: 1-64-86-22311-29.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Lakcíme: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, KDK.

Neme: férfi

A köztársasági gárda parancsnokaként Ilunga Kampete-t felelősség terheli azért, mert 2016 szeptemberében Kinshasában bevetették a köztársasági gárda egységeit, amelyek aránytalan erőszak és erőszakos elnyomás alkalmazásában vettek részt.

A köztársasági gárda vezetőjeként azóta is betöltött szerepe miatt felelős a köztársasági gárda tagjai által elkövetett elnyomásért és emberi jogi jogsértésekért, így például egy 2018 decemberében Lubumbashiban tartott ellenzéki gyűlés erőszakos meghiúsításáért.

Következésképpen Ilunga Kampete olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

2016.12.12.

2.

Gabriel Amisi Kumba

más néven: Gabriel Amisi Nkumba; „Tango Fort”; „Tango Four”.

Születési ideje: 1964.5.28.

Születési helye: Malela (KDK).

Katonai személyazonosító igazolványának száma: 1-64-87-77512-30.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Lakcíme: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, KDK.

Neme: férfi

A kongói hadsereg (FARDC) 1. védelmi körzetének korábbi parancsnoka; az FARDC erői 2016 szeptemberében Kinshasában aránytalan erőszak és erőszakos elnyomás alkalmazásában vettek részt.

Gabriel Amisi Kumba 2018 júliusa óta a Kongói Fegyveres Erők (FARDC) műveleti és hírszerzési helyettes vezérkari főnöke. E szerepe miatt felelősség terheli az FARDC által a közelmúltban elkövetett emberi jogi jogsértésekért.

Következésképpen Gabriel Amisi Kumba olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

2016.12.12.

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Születési ideje: 1973.3.8.

Születési helye: Lubumbashi (KDK).

Útlevélszáma: OB0260335 (érvényes 2011.4.15.-től 2016.4.14.-ig).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Lakcíme: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, KDK.

Neme: férfi

A kongói nemzeti rendőrség (PNC) Légion Nationale d’Intervention elnevezésű tömegoszlató egységének parancsnokaként Ferdinand Ilunga Luyoyót felelősség terheli a 2016 szeptemberében Kinshasában alkalmazott aránytalan erőszakért és erőszakos elnyomásért.

Ferdinand Ilunga Luyoyo 2017 júliusa óta a PNC intézmények és magas rangú tisztviselők védelméért felelős egységének parancsnoka. E szerepe miatt felelősség terheli a PNC által a közelmúltban elkövetett emberi jogi jogsértésekért.

Következésképpen Ferdinand Ilunga Luyoyo olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

2016.12.12.

4.

Célestin Kanyama

más néven: Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; Esprit de mort.

Születési ideje: 1960.10.4.

Születési helye: Kananga (KDK).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Útlevélszáma: OB0637580

(érvényes 2014.5.20.-tól 2019.5.19.-ig).

Schengeni vízumot kapott, amelynek száma: 011518403, kiállítási dátuma: 2016.7.2.

Lakcíme: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, KDK.

Neme: férfi

A Kongói Nemzeti Rendőrség (PNC) biztosaként Célestin Kanyamát felelősség terheli a 2016 szeptemberében Kinshasában alkalmazott aránytalan erőszakért és erőszakos elnyomásért.

Célestin Kanyamát 2017 júliusában a nemzeti rendőrség kiképző iskoláinak főigazgatójává nevezték ki. A PNC vezető tisztviselőjeként betöltött szerepe miatt felelősség terheli a PNC által a közelmúltban elkövetett emberi jogi jogsértésekért. Ilyen eset volt például az, amikor rendőrtisztek 2018 októberében újságírókat félemlítettek meg és megfosztották őket szabadságuktól azt követően, hogy cikksorozat jelent meg a rendőrkadétok ellátmányának hűtlen kezeléséről és Kanyama ezredesnek az ezen eseményekben betöltött szerepéről.

Következésképpen Célestin Kanyama olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

2016.12.12.

5.

John Numbi

más néven: John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Születési ideje: 1962.8.16.

Születési helye: Jadotville-Likasi-Kolwezi (KDK).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Lakcíme: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, KDK.

Neme: férfi

John Numbi 2018 júliusa óta a Kongói Fegyveres Erők (FARDC) hadseregfelügyelője. E szerepe miatt felelősség terheli az FARDC által a közelmúltban elkövetett emberi jogi jogsértésekért, így például a 2019 júniusában és júliusában a közvetlen irányítása alatt álló FARDC-csapatok által illegális bányászatot folytató személyekkel szemben alkalmazott aránytalan erőszakért.

Következésképpen John Numbi olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

2016.12.12.

6.

Delphin Kahimbi

más néven: Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.

Születési ideje: 1969.1.15. (vagy: 1969.7.15.).

Születési helye: Kiniezire/Goma (KDK).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Diplomata-útlevél száma: DB0006669 (érvényes 2013.11.13.-tól 2018.11.12.-ig).

Lakcíme: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, KDK.

Neme: férfi

Delphin Kahimbi 2018 júliusa óta hírszerzésitörzsfőnök-helyettesi pozíciót tölt be az FARDC vezérkari főnökségén belül. E szerepe miatt felelősség terheli az FARDC által a közelmúltban elkövetett emberi jogi jogsértésekért.

Következésképpen Delphin Kahimbi olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

2016.12.12.

7.

Evariste Boshab

más néven: Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Születési ideje: 1956.1.12.

Születési helye: Tete Kalamba (KDK).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Diplomata-útlevél száma: DP0000003 (érvényes 2015.12.21.-től 2020.12.20.-ig).

Schengeni vízuma 2017.1.5.-én lejárt.

Lakcíme: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, KDK.

Neme: férfi

Miniszterelnök-helyettesként, valamint biztonsági és belügyminiszterként 2014 decemberétől 2016 decemberéig hivatalosan Evariste Boshab felelt a rendőrség és a biztonsági szolgálatok irányításáért, valamint a tartományi kormányzók munkájának koordinálásáért. E minőségében felelősség terhelte aktivisták és az ellenzék tagjainak letartóztatásáért, valamint aránytalan erőszak alkalmazásáért, többek között a 2016 szeptembere és decembere közötti kinshasai tüntetésekre válaszul, aminek következtében a biztonsági szolgálatok nagyszámú polgári személy halálát vagy sérülését okozták.

Következésképpen Evariste Boshab olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

Evariste Boshab szintén szerepet játszott a Kasai régióban kialakult válság kihasználásában és elmélyítésében. Evariste Boshab továbbra is befolyással bír a régióban, különösen azóta, hogy 2019 márciusában Kasai szenátora lett.

2017.5.29.

8.

Alex Kande Mupompa

más néven: Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Születési ideje: 1950.9.23.

Születési helye: Kananga (KDK).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági és belga.

KDK útlevelének száma: OP0024910 (érvényes 2016.3.21.-től 2021.3.20.-ig).

Lakcímei: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgium

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, KDK

Neme: férfi

Alex Kande Mupompát, aki 2017 októberéig Közép-Kasai kormányzója volt, felelősség terheli a biztonsági erők és a PNC által 2016 augusztusa óta Közép-Kasaiban alkalmazott aránytalan erőszakért, erőszakos elnyomásért és az általuk elkövetett törvénytelen kivégzésekért, így például a Dibaya területén 2017 februárjában elkövetett gyilkosságokért.

Következésképpen Alex Kande Mupompa olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

Alex Kande Mupompa szintén szerepet játszott a Kasai régióban kialakult válság kihasználásában és elmélyítésében. 2019 októberéig a régió képviselője volt, és a régióban a Kasai tartományi kormány részét képező Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC) révén továbbra is befolyással bír.

2017.5.29.

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Születési ideje: 1963.5.17.

Születési helye: Kashobwe (KDK).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Lakcíme: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, KDK.

Neme: férfi

2017 áprilisáig Felső-Katanga kormányzójaként Jean-Claude Kazembe Musondát felelősség terhelte a biztonsági erők és a PNC által Felső-Katangában alkalmazott aránytalan erőszakért és erőszakos elnyomásért, így például a 2016. december 15. és 31. közötti időszakban, amikor is a biztonsági erők – és azok részeként a PNC rendőrei – által a lubumbashi tüntetésekre válaszul alkalmazott, halált okozó erőszak miatt 12 polgári személy életét vesztette, 64 polgári személy pedig megsebesült.

Következésképpen Jean-Claude Kazembe Musonda olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

Jean-Claude Kazembe Musonda a CONAKAT párt vezetője, amely a Joseph Kabila korábbi elnök vezette koalíció tagja.

2017.5.29.

10.

Éric Ruhorimbere

más néven: Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Születési ideje: 1969.7.16.

Születési helye: Minembwe (KDK).

Katonai személyazonosító igazolványának száma: 1-69-09-51400-64.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

KDK útlevelének száma: OB0814241.

Lakcíme: Mbujimayi, Kasai Province, KDK.

Neme: férfi

A 21. katonai körzet parancsnokhelyetteseként Éric Ruhorimbere 2014 szeptembere és 2018 júliusa között felelős volt az FARDC-erők általi, mindenekelőtt a Nsapu milícia tagjai, valamint nők és gyermekek elleni aránytalan erőszak alkalmazásáért, illetve az ellenük elkövetett törvénytelen kivégzésekért.

Éric Ruhorimbere 2018 júliusa óta az Egyenlítőtől északra fekvő műveleti körzet parancsnoka. E szerepe miatt felelősség terheli az FARDC által a közelmúltban elkövetett emberi jogi jogsértésekért.

Következésképpen Éric Ruhorimbere olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

2017.5.29.

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

más néven: Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Születési ideje: 1960.11.29.

Születési helye: Kasongo (KDK).

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Lakcíme: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, KDK.

Neme: férfi

Miniszterelnök-helyettesként, valamint biztonsági és belügyminiszterként Ramanzani Shadari 2018 februárjáig hivatalosan felelt a rendőrség és a biztonsági szolgálatok irányításáért, valamint a tartományi kormányzók munkájának koordinálásáért. E minőségében felelősség terhelte aktivisták és az ellenzék tagjainak letartóztatásáért, valamint aránytalan erőszak alkalmazásáért, így például a közép-kongói Bundu Dia Kongo (BDK) mozgalom tagjaival szembeni erőszakos fellépésért, a kinshasai elnyomásért, amelyre 2017 januárjában és februárjában került sor, valamint a Kasai tartományokban alkalmazott aránytalan erőszakért és erőszakos elnyomásért.

Következésképpen e minőségében Ramazani Shadari olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

Ramazani Shadari 2018 februárja óta a Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), azaz a Joseph Kabila korábbi elnök vezette koalíciót alkotó fő párt állandó titkára.

2017.5.29.

12.

Kalev Mutondo

más néven: Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Születési ideje: 1957.3.3.

Állampolgársága: kongói demokratikus köztársasági.

Útlevélszám: DB0004470 (érvényes 2012.6.8.-tól 2017.6.7.-ig).

Lakcíme: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, KDK.

Neme: férfi

A Nemzeti Hírszerző Szolgálat (ANR) 2019 februárjáig hivatalban lévő vezetőjeként Kalev Mutondo részt vett az ellenzék tagjainak, civil társadalmi aktivistáknak és más személyeknek az önkényes letartóztatásában és fogva tartásában, valamint a velük szembeni rossz bánásmód alkalmazásában, illetve felelősség terheli őt ezekért a cselekményekért.

Következésképpen Kalev Mutondo olyan cselekmények tervezésében, irányításában, illetve elkövetésében vett részt a KDK-ban, amelyek az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

Kalev Mutondo 2019 májusában nyilatkozatot írt alá, amelyben korábbi és jövőbeli lojalitásáról biztosította Joseph Kabilát, és biztonsági ügyekben továbbra is szorosan együttműködik vele.

2017.5.29.

B.   Szervezetek

[…]

”.

10.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2102 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 27.)

az (EU) 2015/2452 végrehajtási rendeletnek a halasztott adók veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás kiszámításához használt információk közzététele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (Szolvencia II) (1) és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/981 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) az Unión belüli egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a halasztott adókra vonatkozó további elvek bevezetésével módosította az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (3). E módosítások figyelembevétele érdekében ki kell igazítani az (EU) 2015/2452 bizottsági végrehajtási rendeletben (4) meghatározott egyes táblákat.

(2)

Az (EU) 2015/2452 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet azon módosításait, amelyek a halasztott adók veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás kiszámításához használt információk közzétételét írják elő, 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. Az e rendelettel megállapított módosítások az említett előírásokat építik be az (EU) 2015/2452 végrehajtási rendeletben meghatározott megfelelő táblákba. Ezért ezt a rendeletet is az említett időponttól indokolt alkalmazni.

(4)

Ez a rendelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(5)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikke által létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2452 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/981 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 8.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 161., 2019.6.18., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/2452 végrehajtási rendelete (2015. december 2.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés tekintetében alkalmazandó eljárásokra, formátumokra és adatszolgáltatási táblákra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 347., 2015.12.31., 1285. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2452 végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az S.25.01.21 tábla – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó biztosítók esetén a következő táblázatokkal egészül ki:

 

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének (LAC DT) kiszámítása

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

LAC DT

R0640

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT

R0650

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT

R0660

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, folyó év

R0670

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, jövőbeli évek

R0680

 

Maximális LAC DT

R0690

 

(2)

Az S.25.02.21 tábla – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó biztosítók esetén a következő táblázatokkal egészül ki:

 

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének (LAC DT) kiszámítása

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

LAC DT összege/becsült összege

R0640

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0650

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0660

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

R0670

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

R0680

 

LAC DT maximális összege/becsült összege

R0690

 

(3)

Az S.25.03.21 tábla – Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén a következő táblázatokkal egészül ki:

 

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének (LAC DT) kiszámítása

 

 

LAC DT

 

 

C0130”

LAC DT összege/becsült összege

R0640

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0650

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0660

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

R0670

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

R0680

 

LAC DT maximális összege/becsült összege

R0690

 


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2452 végrehajtási rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az „S.25.01. – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó biztosítók esetén” szakaszban a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

R0590/C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell használni:

1 – Igen

2 – Nem

3 –Nem alkalmazható, mivel a halasztott adók veszteségelnyelő képességét (LAC DT) nem használják (ebben az esetben az R0640–R0690 sor nem alkalmazható)

Lásd a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók veszteségelnyelő képességéről szóló EIOPA-iránymutatást (EIOPA-BoS-14/177) (*1)

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása

R0640/C0130

LAC DT

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkében szereplő meghatározás szerint. A veszteségelnyelő képesség (LAC) e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.25.01. szakasz R0150/C0100 cellájában megadott értékkel.

R0650/C0130

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet halasztott adókötelezettségek visszaírása indokol

R0660/C0130

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereség indokol

R0670/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, folyó év

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő évhez rendelt veszteségek összege.

R0680/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, jövőbeli évek”

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő év utáni évekhez rendelt veszteségek összege.

R0690/C0130

Maximális LAC DT

A LAC DT azon maximális összege, amely rendelkezésre állhat annak értékelése előtt, hogy a nettó halasztott adókövetelések növekedése felhasználható-e a kiigazítás céljára, ahogyan azt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (2) bekezdése előírja.

(2)

Az „S.25.02. – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó biztosítók esetén” szakaszban a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

R0590/C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell használni:

1 – Igen

2 – Nem

3 –Nem alkalmazható, mivel a halasztott adók veszteségelnyelő képességét (LAC DT) nem használják (ebben az esetben az R0640–R0690 sor nem alkalmazható)

Lásd a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók veszteségelnyelő képességéről szóló EIOPA-iránymutatást (EIOPA-BoS-14/177)

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása

R0640/C0130

LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének összege/becsült összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámítva. A veszteségelnyelő képesség (LAC) e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.25.02. szakasz R0310/C0100 cellájában megadott értékkel.

R0650/C0130

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet halasztott adókötelezettségek visszaírása indokol

R0660/C0130

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereség indokol

R0670/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő évhez rendelt veszteségek összege.

R0680/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő év utáni évekhez rendelt veszteségek összege.

R0690/C0130

LAC DT maximális összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének azon maximális összege, amely rendelkezésre állhat annak értékelése előtt, hogy a nettó halasztott adókövetelések növekedése felhasználható-e a kiigazítás céljára, ahogyan azt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (2) bekezdése előírja.”

(3)

Az „S.25.03. – Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó biztosítók esetén” szakaszban a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„R0590/C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell használni:

1 – Igen

2 – Nem

3 – Nem alkalmazható, mivel a halasztott adók veszteségelnyelő képességét (LAC DT) nem használják (ebben az esetben az R0640–R0690 sor nem alkalmazható)

Lásd a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók veszteségelnyelő képességéről szóló EIOPA-iránymutatást (EIOPA-BoS-14/177)

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása

R0640/C0130

LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének összege/becsült összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkében szereplő meghatározás szerint. A veszteségelnyelő képesség (LAC) e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.25.02. szakasz R0310/C0100 cellájában megadott értékkel.

R0650/C0130

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet halasztott adókötelezettségek visszaírása indokol

R0660/C0130

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereség indokol

R0670/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő évhez rendelt veszteségek összege.

R0680/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő év utáni évekhez rendelt veszteségek összege.

R0690/C0130

LAC DT maximális összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének azon maximális összege, amely rendelkezésre állhat annak értékelése előtt, hogy a nettó halasztott adókövetelések növekedése felhasználható-e a kiigazítás céljára, ahogyan azt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (2) bekezdése előírja.”


(*1)  A 2015. február 2-i EIOPA-BoS-14/177 iránymutatás a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók veszteségelnyelő képességéről (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).”


10.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2103 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 27.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (Szolvencia II) (1) és különösen annak 35. cikke (10) bekezdésére, 244. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésére és 245. cikke (6) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza a biztosítók és viszontbiztosítók, valamint csoportok által a felügyelet céljára szükséges információk felügyeleti hatóságoknak történő bejelentéséhez használandó adatszolgáltatási táblákat.

(2)

Az (EU) 2018/1221 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) módosította az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletet (4), hogy a biztosítókra és viszontbiztosítókra alkalmazandó prudenciális keretet hozzáigazítsa az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítások bevezetéséhez. Biztosítandó, hogy a felügyeleti hatóságok a szóban forgó és egyéb értékpapírosításokra vonatkozóan is megkapják a szükséges információkat, az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendeletben meghatározott vonatkozó adatszolgáltatási táblákat az említett módosítások figyelembevétele érdekében ki kell igazítani.

(3)

Az (EU) 2019/981 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) módosította az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletet, hogy a szavatolótőke-szükséglet kiszámításában több egyszerűsítést vezessen be. Ezek az egyszerűsítések többek között a kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó áttekintés elvét érintik. Az egyszerűsítések alkalmazásának felügyelete érdekében indokolt, hogy a különböző adatszolgáltatási táblák meghatározott információkat tartalmazzanak. Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendeletben meghatározott vonatkozó adatszolgáltatási táblákat és a kapcsolódó kitöltési előírásokat az említett módosítások figyelembevétele érdekében ezért ki kell igazítani.

(4)

Az (EU) 2019/981 felhatalmazáson alapuló rendelet többek között új követelményeket vezetett be azon információkra vonatkozóan, amelyeket a halasztott adók veszteségelnyelő képességének elismerésével kapcsolatban a rendszeres felügyeleti jelentésben és a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésben a felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Annak érdekében, hogy biztosított legyen a felügyeleti hatóságok általi megfelelő felügyelet, az említett információkat mennyiségi, strukturált és összehasonlítható információkkal kell kiegészíteni az adatszolgáltatási táblákban. Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendeletben meghatározott vonatkozó adatszolgáltatási táblákat ezért az említett módosítások figyelembevétele érdekében ki kell igazítani.

(5)

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet III. mellékletében szereplő „S.25.02 – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó csoportok esetén” táblához tartozó kitöltési előírások olyan hibát tartalmaznak, amely következetlen vagy félrevezető információk rendelkezésre bocsátásához vezethet. A csoportok, valamint az egyedi biztosítók és viszontbiztosítók tekintetében szolgáltatandó információkra vonatkozó előírások összhangjának biztosítása érdekében az említett kitöltési előírásokat helyesbíteni kell.

(7)

Az (EU) 2019/981 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott módosítások előírják a halasztott adók veszteségelnyelő képességének kiszámítására vonatkozó információk szolgáltatását. E módosításokat 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. Következésképpen az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében meghatározott adatszolgáltatási táblák módosításai, amelyek célja az említett információs követelmények tükrözése, nem lehetnek kötelezőek 2020. január 1. előtt. Mindazonáltal fontos, hogy a halasztott adók veszteségelnyelő képességének kiszámítására vonatkozó információkat e rendelet hatálybalépésének időpontjától önkéntes alapon be lehessen nyújtani.

(8)

Ez a rendelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(9)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 37. cikke által létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul;

2.

a II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul;

3.

a III. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet III. melléklete e rendelet IV. mellékletének megfelelően kerül helyesbítésre.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelete (2015. december 2.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 347., 2015.12.31., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/1221 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. június 1.) az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott értékpapírosításokra és egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosításokra vonatkozó szabályozói tőkekövetelmények számítása tekintetében való módosításáról (HL L 227., 2018.9.10., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/981 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 8.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 161., 2019.6.18., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


I. melléklet

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az S.06.02.01 táblában a C0290 és a C0300 oszlop közé a következő oszlop kerül beillesztésre:

„A szavatolótőke-szükséglet számítási megközelítése kollektív befektetési vállalkozás esetében

C0292”;

2.

az S.25.01.01 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes adatszolgáltatás 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

 

 

A sokk előtt

A sokk után

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Halasztott adókövetelések (DTA)

R0600

 

 

 

Halasztott adókövetelések továbbvitelből

R0610

 

 

 

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből

R0620

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek

R0630

 

 

LAC DT

R0640

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT

R0650

 

 

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT

R0660

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, folyó év

R0670

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, jövőbeli évek

R0680

 

 

 

Maximális LAC DT

R0690

 

 

 

3.

az SR.25.01.01 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes adatszolgáltatás 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

 

 

A sokk előtt

A sokk után

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Halasztott adókövetelések (DTA)

R0600

 

 

 

Halasztott adókövetelések továbbvitelből

R0610

 

 

 

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből

R0620

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek

R0630

 

 

LAC DT

R0640

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT

R0650

 

 

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT

R0660

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, folyó év

R0670

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, jövőbeli évek

R0680

 

 

 

Maximális LAC DT

R0690

 

 

 

4.

az S.25.02.01 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes adatszolgáltatás 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

 

 

A sokk előtt

A sokk után

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Halasztott adókövetelések (DTA)

R0600

 

 

 

Halasztott adókövetelések továbbvitelből

R0610

 

 

 

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből

R0620

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek

R0630

 

 

LAC DT összege/becsült összege

R0640

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0650

 

 

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0660

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

R0670

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

R0680

 

 

 

LAC DT maximális összege/becsült összege

R0690

 

 

 

5.

az SR.25.02.01 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes adatszolgáltatás 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

 

 

A sokk előtt

A sokk után

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Halasztott adókövetelések (DTA)

R0600

 

 

 

Halasztott adókövetelések továbbvitelből

R0610

 

 

 

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből

R0620

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek

R0630

 

 

LAC DT összege/becsült összege

R0640

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0650

 

 

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0660

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

R0670

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

R0680

 

 

 

LAC DT maximális összege/becsült összege

R0690

 

 

 

6.

az S.25.03.01 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes adatszolgáltatás 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

 

 

A sokk előtt

A sokk után

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Halasztott adókövetelések (DTA)

R0600

 

 

 

Halasztott adókövetelések továbbvitelből

R0610

 

 

 

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből

R0620

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek

R0630

 

 

LAC DT összege/becsült összege

R0640

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0650

 

 

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0660

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

R0670

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

R0680

 

 

 

LAC DT maximális összege/becsült összege

R0690

 

 

 

7.

az SR.25.03.01 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

 

 

Igen/Nem

 

 

C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

 

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes adatszolgáltatás 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

 

 

A sokk előtt

A sokk után

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Halasztott adókövetelések (DTA)

R0600

 

 

 

Halasztott adókövetelések továbbvitelből

R0610

 

 

 

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből

R0620

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek

R0630

 

 

LAC DT összege/becsült összege

R0640

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0650

 

 

 

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

R0660

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

R0670

 

 

 

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

R0680

 

 

 

Maximális LAC DT

R0690

 

 

 

8.

az S.26.01.01 tábla a következőképpen módosul:

a)

az R0010 sort el kell hagyni;

b)

az R0020 sor elé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Egyszerűsítések – kamatréskockázat – kötvények és hitelek

R0012

 

Egyszerűsítések – piaci kockázatkoncentráció – alkalmazott egyszerűsítések

R0014”

 

c)

az R0220 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Hosszú távútól eltérő 1-es típusú részvénykitettségek

R0221

 

 

 

 

d)

az R0230 sor után a következő R0231 sor kerül beillesztésre:

„Hosszú távú tőkebefektetések (1-es típusú részvénykitettségek)

R0231

 

 

 

 

e)

az R0260 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Hosszú távútól eltérő 2-es típusú részvénykitettségek

R0261

 

 

 

 

f)

az R0270 sor után a következő R0271 sor kerül beillesztésre:

„Hosszú távú tőkebefektetések (2-es típusú részvénykitettségek)

R0271

 

 

 

 

g)

az R0291 és az R0292 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„A stratégiaitól és a hosszú távútól eltérő elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

R0293

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek)

R0294

 

 

 

 

 

Hosszú távú tőkebefektetések (elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek)

R0295

 

 

 

 

h)

az R0292 és az R0300 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„A stratégiaitól és a hosszú távútól eltérő, a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

R0296

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek)

R0297

 

 

 

 

 

Hosszú távú tőkebefektetések (a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek)

R0298

 

 

 

 

i)

az R0460 és az R0470 sort el kell hagyni;

j)

az R0450 és az R0480 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Előresorolt STS értékpapírosítások

R0461

 

 

 

 

 

Nem előresorolt STS értékpapírosítások

R0462”;

 

 

 

 

 

k)

az R0480 és az R0500 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Egyéb értékpapírosítások

R0481

 

 

 

 

 

Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítások

R0482

 

 

 

 

 

Garantált STS értékpapírosítások

R0483”

 

 

 

 

 

9.

az S.26.01.04 tábla a következőképpen módosul:

a)

az R0010 sort el kell hagyni;

b)

az R0020 sor elé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Egyszerűsítések – kamatréskockázat – kötvények és hitelek

R0012

 

Egyszerűsítések – piaci kockázatkoncentráció – alkalmazott egyszerűsítések

R0014”;

 

c)

az R0220 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Hosszú távútól eltérő 1-es típusú részvénykitettségek

R0221

 

 

 

 

d)

az R0230 sor után a következő R0231 sor kerül beillesztésre:

„Hosszú távú tőkebefektetések (1-es típusú részvénykitettségek)

R0231

 

 

 

 

e)

az R0260 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Hosszú távútól eltérő 2-es típusú részvénykitettségek

R0261

 

 

 

 

f)

az R0270 sor után a következő R0271 sor kerül beillesztésre:

„Hosszú távú tőkebefektetések (2-es típusú részvénykitettségek)

R0271

 

 

 

 

 

g)

az R0291 és az R0292 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„A stratégiaitól és a hosszú távútól eltérő elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

R0293

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek)

R0294

 

 

 

 

 

Hosszú távú tőkebefektetések (elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek)

R0295

 

 

 

 

h)

az R0292 és az R0300 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„A stratégiaitól és a hosszú távútól eltérő, a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

R0296

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek)

R0297

 

 

 

 

 

Hosszú távú tőkebefektetések (a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek)

R0298

 

 

 

 

i)

az R0460 és az R0470 sort el kell hagyni;

j)

az R0450 és az R0480 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Előresorolt STS értékpapírosítások

R0461

 

 

 

 

 

Nem előresorolt STS értékpapírosítások

R0462”;

 

 

 

 

 

k)

az R0480 és az R0500 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Egyéb értékpapírosítások

R0481

 

 

 

 

 

Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítások

R0482

 

 

 

 

 

Garantált STS értékpapírosítások

R0483”;

 

 

 

 

 

l)

a szöveg a következő táblázattal egészül ki:

„A devizaárfolyam-kockázat kiszámításához referenciaként használt pénznem

 

 

C0090

A devizaárfolyam-kockázat kiszámításához referenciaként használt pénznem

R0810”;

 

10.

az SR.26.01.01 tábla a következőképpen módosul:

a)

az R0010 sort el kell hagyni;

b)

az R0020 sor elé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Egyszerűsítések – kamatréskockázat – kötvények és hitelek

R0012

 

Egyszerűsítések – piaci kockázatkoncentráció – alkalmazott egyszerűsítések

R0014”;

 

c)

az R0220 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Hosszú távútól eltérő 1-es típusú részvénykitettségek

R0221

 

 

 

 

”;

d)

az R0230 sor után a következő R0231 sor kerül beillesztésre:

„Hosszú távú tőkebefektetések (1-es típusú részvénykitettségek)

R0231

 

 

 

 

e)

az R0260 sor helyébe a következő szöveg lép:

„Hosszú távútól eltérő 2-es típusú részvénykitettségek

R0261

 

 

 

 

f)

az R0270 sor után a következő R0271 sor kerül beillesztésre:

„Hosszú távú tőkebefektetések (2-es típusú részvénykitettségek)

R0271

 

 

 

 

g)

az R0291 és az R0292 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„A stratégiaitól és a hosszú távútól eltérő elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

R0293

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek)

R0294

 

 

 

 

 

Hosszú távú tőkebefektetések (elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek)

R0295

 

 

 

 

h)

az R0292 és az R0300 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„A stratégiaitól és a hosszú távútól eltérő, a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

R0296

 

 

 

 

 

Stratégiai részesedések (a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek)

R0297

 

 

 

 

 

Hosszú távú tőkebefektetések (a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek)

R0298

 

 

 

 

i)

az R0460 és az R0470 sort el kell hagyni;

j)

az R0450 és az R0480 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Előresorolt STS értékpapírosítások

R0461

 

 

 

 

 

Nem előresorolt STS értékpapírosítások

R0462”

 

 

 

 

 

k)

az R0480 és az R0500 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Egyéb értékpapírosítások

R0481

 

 

 

 

 

Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítások

R0482

 

 

 

 

 

Garantált STS értékpapírosítások

R0483”;

 

 

 

 

 

11.

az S.26.04.01 táblában az R0050 sor után a következő sor kerül beillesztésre:

„Egyszerűsítések – NSLT törlési kockázat

R0051”;

 

12.

az S.26.04.04 táblában az R0050 sor után a következő sor kerül beillesztésre:

„Egyszerűsítések – NSLT törlési kockázat

R0051”;

 

13.

az SR.26.04.01 táblában az R0050 sor után a következő sor kerül beillesztésre:

„Egyszerűsítések – NSLT törlési kockázat

R0051”;

 

14.

az S.26.05.01 táblában az R0010 sor után a következő sor kerül beillesztésre:

„Alkalmazott egyszerűsítések – nem életbiztosítási törlési kockázat

R0011”;

 

15.

az S.26.05.04 táblában az R0010 sor után a következő sor kerül beillesztésre:

„Alkalmazott egyszerűsítések – nem életbiztosítási törlési kockázat

R0011”;

 

16.

az SR.26.05.01 táblában az R0010 sor után a következő sor kerül beillesztésre:

„Alkalmazott egyszerűsítések – nem életbiztosítási törlési kockázat

R0011”;

 

17.

az S.26.07.01 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Piaci kockázat – piaci kockázatkoncentráció

 

 

C0300

Adósságportfólió-hányad

R0300

 

Természetikatasztrófa-kockázat – egyszerűsítések

 

 

Választott kockázati súly

Kitettségek összege

 

 

C0320

C0330”

Vihar

R0400

 

 

Jégverés

R0410

 

 

Földrengés

R0420

 

 

Árvíz

R0430

 

 

Földcsuszamlás és talajsüllyedés

R0440

 

 

18.

az S.26.07.04 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Piaci kockázat – piaci kockázatkoncentráció

 

 

C0300

Adósságportfólió-hányad

R0300

 

Természetikatasztrófa-kockázat – egyszerűsítések

 

 

Választott kockázati súly

Kitettségek összege

 

 

C0320

C0330”;

Vihar

R0400

 

 

Jégverés

R0410

 

 

Földrengés

R0420

 

 

Árvíz

R0430

 

 

Földcsuszamlás és talajsüllyedés

R0440

 

 

19.

az SR.26.07.01 tábla a következő táblázatokkal egészül ki:

„Piaci kockázat – piaci kockázatkoncentráció

 

 

C0300

Adósságportfólió-hányad

R0300

 

Természetikatasztrófa-kockázat – egyszerűsítések

 

 

Választott kockázati súly

Kitettségek összege

 

 

C0320

C0330”;

Vihar

R0400

 

 

Jégverés

R0410

 

 

Földrengés

R0420

 

 

Árvíz

R0430

 

 

Földcsuszamlás és talajsüllyedés

R0440

 

 

20.

az S.27.01.01 tábla a következőképpen módosul:

a)

a tábla címe után a következő táblázat kerül beillesztésre:

„Alkalmazott egyszerűsítések

 

 

Alkalmazott egyszerűsítések

 

 

C0001”;

Alkalmazott egyszerűsítések – tűzkockázat

R0001

 

Alkalmazott egyszerűsítések – természetikatasztrófa-kockázat

R0002

 

b)

az R0440 és az R0450 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Szlovén Köztársaság

R0441

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

az R0460 és az R0470 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Magyarország

R0461

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

az R0520 és az R0530 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Finn Köztársaság

R0521

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

az R1640 és az R1650 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Cseh Köztársaság

R1641

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

az R1700 és az R1710 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Szlovén Köztársaság

R1701

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

az R2420 sor után a következő táblázat kerül beillesztésre:

„Hajók száma

 

 

Szám

 

 

C0781”;

250 000 EUR értékhatár alatti hajók száma

R2421

 

h)

a C1210, C1220 és C1340 („10 évet elérő rokkantság”) oszlopot el kell hagyni;

21.

az S.27.01.04 tábla a következőképpen módosul:

a)

az R0010 sor elé a következő táblázat kerül beillesztésre:

„Alkalmazott egyszerűsítések

 

 

Alkalmazott egyszerűsítések

 

 

C0001”;

Alkalmazott egyszerűsítések – tűzkockázat

R0001

 

Alkalmazott egyszerűsítések – természetikatasztrófa-kockázat

R0002

 

b)

az R0440 és az R0450 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Szlovén Köztársaság

R0441

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

az R0460 és az R0470 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Magyarország

R0461

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

az R0520 és az R0530 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Finn Köztársaság

R0521

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

az R1640 és az R1650 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Cseh Köztársaság

R01641

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

az R1700 és az R1710 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Szlovén Köztársaság

R01701

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

az R2420 sor után a következő táblázat kerül beillesztésre:

„Hajók száma

 

 

Szám

 

 

C0781”;

250 000 EUR értékhatár alatti hajók száma

R2421

 

h)

a C1210, C1220 és C1340 („10 évet elérő rokkantság”) oszlopot el kell hagyni;

22.

az SR.27.01.01 tábla a következőképpen módosul:

a)

az R0010 sor elé a következő táblázat kerül beillesztésre:

„Alkalmazott egyszerűsítések

 

 

Alkalmazott egyszerűsítések

 

 

C0001”;

Alkalmazott egyszerűsítések – tűzkockázat

R0001

 

Alkalmazott egyszerűsítések – természetikatasztrófa-kockázat

R0002

 

b)

az R0440 és az R0450 sor közé a következő R0441 sor kerül beillesztésre:

„Szlovén Köztársaság

R0441

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

az R0460 és az R0470 sor közé a következő R0461 sor kerül beillesztésre:

„Magyarország

R0461

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

az R0520 és az R0530 sor közé a következő R0521 sor kerül beillesztésre:

„Finn Köztársaság

R0521

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

az R1640 és az R1650 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Cseh Köztársaság

R01641

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

az R1700 és az R1710 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

„Szlovén Köztársaság

R01701

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

az R2420 sor után a következő táblázat kerül beillesztésre:

„Hajók száma

 

 

Szám

 

 

C0781”;

250 000 EUR értékhatár alatti hajók száma

R2421

 

h)

a C1210, C1220 és C1340 („10 évet elérő rokkantság”) oszlopot el kell hagyni.


II. melléklet

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az S.06.02 – Eszközök felsorolása szakaszban a táblázat a következőképpen módosul:

a)

a C0290 és a C0300 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

”C0292

A szavatolótőke-szükséglet számítási megközelítése kollektív befektetési vállalkozás esetében

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1-

Kollektív befektetési vállalkozások, amelyek esetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 84. cikkének (1) bekezdésével összhangban a teljes áttekintés elvét alkalmazták a szavatolótőke-szükséglet kiszámítása céljából;

2-

Kollektív befektetési vállalkozások, amelyek esetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 84. cikkének (3) bekezdésével összhangban az „egyszerűsített” áttekintés elvét alkalmazták a célul kitűzött mögöttes eszközallokáció vagy a legutóbb megadott eszközallokáció alapján, és amelyek esetében adatcsoportokat használnak;

3-

Kollektív befektetési vállalkozások, amelyek esetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 84. cikkének (3) bekezdésével összhangban az „egyszerűsített” áttekintés elvét alkalmazták a célul kitűzött mögöttes eszközallokáció vagy a legutóbb megadott eszközallokáció alapján, és amelyek esetében nem használnak adatcsoportokat;

4-

Kollektív befektetési vállalkozások, amelyek esetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 168. cikkének (3) bekezdésével összhangban a „2-es típusú részvénykitettségek” megközelítést alkalmazták;

9-

Nem alkalmazandó

Az ennél a tételnél az áttekintés elvére vonatkozóan választott opcióknak tükrözniük kell a szavatolótőke-szükséglet kiszámításához használt megközelítést. Az S.06.03 táblában az áttekintés elvével kapcsolatosan előírt információk jelentése céljából figyelembe kell venni a szóban forgó tábla általános megjegyzéseiben meghatározott küszöbértékeket.

Ez a mező csak a 4. CIC-kategóriára alkalmazandó.”;

b)

a C0310 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a zárt lista helyébe a következő szöveg lép:

„1 –

Nem részesedés

2 –

Részesedés, amely esetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 84. cikke szerinti áttekintés elvét alkalmazzák

3 –

Részesedés, amely esetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 84. cikke szerinti áttekintés elvét nem alkalmazzák”;

c)

a C0330 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a kijelölt KHMI-k zárt listája helyébe a következő szöveg lép:

„–

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kód: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kód: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kód: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kód: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kód: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kód 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kód: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kód: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kód: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kód: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kód: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kód: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kód: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kód: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kód: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kód: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kód: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kód: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kód: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kód: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-kód: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-kód: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-kód: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (LEI-kód: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-kód: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-kód: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kód: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kód:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kód: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kód: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kód: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kód: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kód: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kód: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kód: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kód: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kód: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kód: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kód: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kód: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kód: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kód: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kód: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kód: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kód: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kód: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kód: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Más kijelölt KHMI

Nincs kijelölt KHMI és a szavatolótőke-szükséglet kiszámításánál egyszerűsítést alkalmaznak.”;

ii.

az R0330 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a negyedik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a „Külső minősítés” (C0320) mező ki van töltve, ez a mező is kitöltendő. A „Nincs kijelölt KHMI és a szavatolótőke-szükséglet kiszámításánál egyszerűsítést alkalmaznak” esetében a „Külső minősítés” (C0320) mezőt üresen kell hagyni, és a „Hitelminősítési besorolás” (C0340) mezőben a következő lehetőségek egyikét kell kiválasztani: 2a; 3a vagy 3b.”;

d)

a C0340 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a hitelminőségi besorolások zárt listája helyébe a következő szöveg lép:

„0 –

0-s hitelminőségi besorolás

1 –

1-es hitelminőségi besorolás

2 –

2-es hitelminőségi besorolás

2a –

2-es hitelminőségi besorolás az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 176a. cikkének hitelminősítéssel nem rendelkező kötvények és hitelek esetében történő alkalmazása miatt

3 –

3-as hitelminőségi besorolás

3a –

3-as hitelminőségi besorolás az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 105a. cikke szerinti egyszerűsített számítás alkalmazása miatt

3b –

3-as hitelminőségi besorolás az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 176a. cikkének hitelminősítéssel nem rendelkező kötvények és hitelek esetében történő alkalmazása miatt

4 –

4-es hitelminőségi besorolás

5 –

5-ös hitelminőségi besorolás

6 –

6-os hitelminőségi besorolás

9 –

Nem áll rendelkezésre besorolás”;

2.

az S.08.01 – Nyitott pozíciójú származtatott termékek szakaszban a táblázat a következőképpen módosul:

a)

a C0270 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) az első mondatot el kell hagyni;

b)

a C0280 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) az első mondatot el kell hagyni;

c)

a C0300 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a kijelölt KHMI-k zárt listája helyébe a következő szöveg lép:

„–

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kód: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kód: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kód: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kód: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kód: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kód 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kód: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kód: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kód: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kód: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kód: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kód: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kód: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kód: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kód: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kód: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kód: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kód: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kód: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kód: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-kód: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-kód: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-kód: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (LEI-kód: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-kód: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-kód: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kód: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kód:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kód: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kód: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kód: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kód: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kód: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kód: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kód: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kód: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kód: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kód: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kód: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kód: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kód: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kód: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kód: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kód: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kód: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kód: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kód: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Más kijelölt KHMI”;

3.

az S.08.02 – Származtatott ügyletek szakaszban a táblázat a következőképpen módosul:

a)

a C0250 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) az első mondatot el kell hagyni;

b)

a C0260 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) az első mondatot el kell hagyni;

4.

az S.25.01 – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó vállalkozások esetén szakaszban a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

”Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

R0590/C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Igen

2 –

Nem

3 –

Nem alkalmazandó, mivel nem alkalmazták a halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítást (ebben az esetben az R0600–R0690 nem alkalmazandó)

Lásd a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók veszteségelnyelő képességéről szóló EIOPA-iránymutatást (EIOPA-BoS-14/177)

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes adatszolgáltatás 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

R0600/C0110

Halasztott adókövetelések a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő halasztott adókövetelések (DTA) teljes összege az azonnali veszteség előtt, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A halasztott adókövetelések e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.02.01. szakasz R0040/C0010 cellájában megadott értékkel.

R0600/C0120

Halasztott adókövetelések a sokk után

A halasztott adókövetelések (DTA) teljes összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0610/C0110

Halasztott adókövetelések továbbvitele – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő, korábbi veszteségek vagy adólevonások továbbviteléből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege az azonnali veszteség előtt, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

R0610/C0120

Halasztott adókövetelések továbbvitele – a sokk után

A korábbi veszteségek vagy adólevonások továbbviteléből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0620/C0110

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő, egy eszköz vagy kötelezettség Szolvencia II szerinti értékelése és az adóalapja közötti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege az azonnali veszteség előtt, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

R0620/C0120

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből – a sokk után

Egy eszköz vagy kötelezettség Szolvencia II szerinti értékelése és az adóalapja közötti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0630/C0110

Halasztott adókötelezettségek – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő halasztott adókötelezettségek (DTL) összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A halasztott adókötelezettségek e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.02.01. szakasz R0780/C0010 cellájában megadott értékkel.

R0630/C0120

Halasztott adókötelezettségek – a sokk után

A halasztott adókötelezettségek (DTL) összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés esetén, és ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0640/C0130

LAC DT

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámítva. A veszteségelnyelő képesség (LAC) e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.25.01.01. szakasz R0150/C0100 cellájában megadott értékkel.

R0650/C0130

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet halasztott adókötelezettségek visszaírása indokol

R0660/C0130

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek– azon része, amelyet valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereség indokol

R0670/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, folyó év

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő évhez rendelt veszteségek összege.

R0680/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT, jövőbeli évek

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított összegnek – azon része, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő év utáni évekhez rendelt veszteségek összege.

R0690/C0130

Maximális LAC DT

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének azon maximális összege, amely rendelkezésre állhat annak értékelése előtt, hogy a nettó halasztott adókövetelések növekedése felhasználható-e a kiigazítás céljára, ahogyan azt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (2) bekezdése előírja.”;

5.

az S.25.02 – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén szakaszban a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

”Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

R0590/C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Igen

2 –

Nem

3 –

Nem alkalmazandó, mivel nem alkalmazták a halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítást (ebben az esetben az R0600–R0690 nem alkalmazandó)

Lásd a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók veszteségelnyelő képességéről szóló EIOPA-iránymutatást (EIOPA-BoS-14/177 (*1))

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

R0600/C0110

Halasztott adókövetelések a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő halasztott adókövetelések (DTA) teljes összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A halasztott adókövetelések e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.02.01. szakasz R0040/C0010 cellájában megadott értékkel.

R0600/C0120

Halasztott adókövetelések a sokk után

A halasztott adókövetelések (DTA) teljes összege/becsült összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0610/C0110

Halasztott adókövetelések továbbvitele – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő, korábbi veszteségek vagy adólevonások továbbviteléből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

R0610/C0120

Halasztott adókövetelések továbbvitele – a sokk után

A korábbi veszteségek vagy adólevonások továbbviteléből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege/becsült összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0620/C0110

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő, egy eszköz vagy kötelezettség Szolvencia II szerinti értékelése és az adóalapja közötti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

R0620/C0120

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből – a sokk után

Egy eszköz vagy kötelezettség Szolvencia II szerinti értékelése és az adóalapja közötti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege/becsült összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0630/C0110

Halasztott adókötelezettségek – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő halasztott adókötelezettségek (DTL) összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A halasztott adókötelezettségek e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.02.01. szakasz R0780/C0010 cellájában megadott értékkel.

R0630/C0120

Halasztott adókötelezettségek – a sokk után

A halasztott adókötelezettségek (DTL) összege/becsült összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés esetén, és ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0640/C0130

LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének összege/becsült összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámítva. A veszteségelnyelő képesség (LAC) e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.25.02.01. szakasz R0310/C0100 cellájában megadott értékkel.

R0650/C0130

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet halasztott adókötelezettségek visszaírása indokol.

R0660/C0130

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereség indokol.

R0670/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő évhez rendelt veszteségek összege.

R0680/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő év utáni évekhez rendelt veszteségek összege.

R0690/C0130

LAC DT maximális összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének azon maximális összege, amely rendelkezésre állhat annak értékelése előtt, hogy a nettó halasztott adókövetelések növekedése felhasználható-e a kiigazítás céljára, ahogyan azt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (2) bekezdése előírja.”;

6.

az S.25.03 – Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén szakaszban a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

”R0590/C0109

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Igen

2 –

Nem

3 –

Nem alkalmazandó, mivel nem alkalmazták a halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítást (ebben az esetben az R0600–R0690 nem alkalmazandó)

Lásd a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók veszteségelnyelő képességéről szóló EIOPA-iránymutatást (EIOPA-BoS-14/177)

A halasztott adók veszteségelnyelő képessége (LAC DT) miatti kiigazítás kiszámítása (önkéntes adatszolgáltatás 2019. december 31-ig, kötelező 2020. január 1-jétől)

R0600/C0110

Halasztott adókövetelések a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő halasztott adókövetelések (DTA) teljes összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A halasztott adókövetelések e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.02.01. szakasz R0040/C0010 cellájában megadott értékkel.

R0600/C0120

Halasztott adókövetelések a sokk után

A halasztott adókövetelések (DTA) teljes összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0610/C0110

Halasztott adókövetelések továbbvitele – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő, korábbi veszteségek vagy adólevonások továbbviteléből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

R0610/C0120

Halasztott adókövetelések továbbvitele – a sokk után

A korábbi veszteségek vagy adólevonások továbbviteléből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege/becsült összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0620/C0110

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő, egy eszköz vagy kötelezettség Szolvencia II szerinti értékelése és az adóalapja közötti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések (DTA) összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

R0620/C0120

Halasztott adókövetelések levonható átmeneti különbözetekből – a sokk után

Egy eszköz vagy kötelezettség Szolvencia II szerinti értékelése és az adóalapja közötti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések összege/becsült összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, akkor ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0630/C0110

Halasztott adókötelezettségek – a sokk előtt

A Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérlegben szereplő halasztott adókötelezettségek (DTL) összege az azonnali veszteség előtt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A halasztott adókötelezettségek e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.02.01. szakasz R0780/C0010 cellájában megadott értékkel.

R0630/C0120

Halasztott adókötelezettségek – a sokk után

A halasztott adókötelezettségek összege/becsült összege, ha a Szolvencia II szerinti értékelést alkalmazó mérleg összeállítására az azonnali veszteség után került sor, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés esetén, és ha az R0590/C0109 cellában választott lehetőség az „1 – Igen”, ezt a cellát üresen kell hagyni.

R0640/C0130

LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének összege/becsült összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkében szereplő meghatározás szerint. A veszteségelnyelő képesség (LAC) e cellában szereplő összegének meg kell egyeznie az S.25.02.01.03. szakasz R0310/C0100 cellájában megadott értékkel.

R0650/C0130

Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet halasztott adókötelezettségek visszaírása indokol

R0660/C0130

Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereség indokol.

R0670/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, folyó év

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének megfelelően kiszámított értéknek – azon összege/becsült összege, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő évhez rendelt veszteségek összege.

R0680/C0130

Visszavezetéssel indokolt LAC DT összege/becsült összege, jövőbeli évek

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének – az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkében meghatározottak szerint – azon összege/becsült összege, amelyet korábbi évek nyeresége indokol. A következő év utáni évekhez rendelt veszteségek összege.

R0690/C0130

LAC DT maximális összege/becsült összege

A halasztott adók veszteségelnyelő képességének azon maximális összege, amely rendelkezésre állhat annak értékelése előtt, hogy a nettó halasztott adókövetelések növekedése felhasználható-e a kiigazítás céljára, ahogyan azt az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 207. cikkének (2) bekezdése előírja.”

7.

az S.26.01 – Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat szakaszban a táblázat a következőképpen módosul:

a)

az R0010/C0010 sort el kell hagyni;

b)

a Z0030 és az R0020/C0010 sor közé a következő sor kerül beillesztésre:

”R0012/C0010

Egyszerűsítések – kamatréskockázat – kötvények és hitelek

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségeket kell használni:

1 –

Egyszerűsítés a 104. cikk alapján

2 –

Egyszerűsítés a 105a. cikk alapján

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor

Az 1. és 2. lehetőség alkalmazható egyidejűleg.

Ha R0012/C0010 = 1, akkor R0410 tekintetében csak a C0060 és C0080 oszlopot kell kitölteni.”;

c)

az R0020/C0010 sor elé a következő sor kerül beillesztésre:

”R0014/C0010

Egyszerűsítések – piaci kockázatkoncentráció – alkalmazott egyszerűsítések

Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Egyszerűsítés a 105a. cikk alapján

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor”;

d)

az R0220–R0240/C0020 sor kódja helyébe az „R0221–R0240/C0020” lép;

e)

az R0220-R0240/C0040 sor kódja helyébe az „R0221–R0240/C0040” lép;

f)

az R0260–R0280/C0020 sor kódja helyébe az „R0261–R0280/C0020” lép;

g)

az R0260–R0280/C0040 sor kódja helyébe az „R0261–R0280/C0040” lép;

h)

az R0261–R0280/C0040 és az R0292/C0020 közötti sorokat el kell hagyni;

i)

az R0260-R0280/C0040 és az R0292/C0020 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

”R0291/C0020, R0293–R0295/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny eszközök kezdeti abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0291/C0030, R0293–R0295/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek kezdeti abszolút értéke.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0291/C0040, R0293–R0295/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0291/C0050, R0293–R0295/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása után).

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0291/C0060, R0293–R0295/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázat nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása utáni).

R0291/C0070, R0293–R0295/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtt).

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0291/C0080, R0293–R0295/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Részvénypiaci kockázat – elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek

Az elismerhető infrastrukturális vállalati részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtti).”;

j)

az R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 és az R0300/C0020 sor közötti sorokat el kell hagyni;

k)

az R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 és R0300/C0020 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„R0292/C0020, R0296-R0298/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Részvénypiaci kockázat – a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

A vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny eszközök kezdeti abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0292/C0030, R0296–R0298/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Részvénypiaci kockázat – a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

A vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek kezdeti abszolút értéke.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0292/C0040, R0296–R0298/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Részvénypiaci kockázat – a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

A vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0292/C0050, R0296–R0298/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Részvénypiaci kockázat – a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

A vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása után).

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0292/C0060, R0296–R0298/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Részvénypiaci kockázat – a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

A vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázat nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása utáni).

R0292/C0070, R0296–R0298/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Részvénypiaci kockázat – a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

A vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázatra érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtt).

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0292/C0080, R0296–R0298/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Részvénypiaci kockázat – a vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek

A vállalati részvénykitettségektől eltérő elismerhető infrastrukturális részvénykitettségek bármely fajtájával kapcsolatos részvénypiaci kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtti).”;

l)

az R0450/C0080 és az R0480/C0020 sor közötti sorokat el kell hagyni;

m)

az R0450/C0080 és az R0480/C0020 sor közé a következő sorok kerülnek beillesztésre:

”R0461/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Előresorolt STS értékpapírosítások

Az előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0461/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Előresorolt STS értékpapírosítások

Az előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0461/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Előresorolt STS értékpapírosítások

Az előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0461/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Előresorolt STS értékpapírosítás

Az előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása után).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0461/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Előresorolt STS értékpapírosítás

Az előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása utáni).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

R0461/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Előresorolt STS értékpapírosítás

Az előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtt).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0461/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Előresorolt STS értékpapírosítás

Az előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtti).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

R0462/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Nem előresorolt STS értékpapírosítások

A nem előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0462/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Nem előresorolt STS értékpapírosítások

A nem előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a számításhoz használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0462/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Nem előresorolt STS értékpapírosítások

A nem előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0462/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Nem előresorolt STS értékpapírosítás

A nem előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása után).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0462/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Nem előresorolt STS értékpapírosítás

A nem előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása utáni).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

R0462/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Nem előresorolt STS értékpapírosítás

A nem előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtt).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0462/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Nem előresorolt STS értékpapírosítás

A nem előresorolt STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtti).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.”;

n)

az R0480/C0080 sor után a következő sorok kerülnek beillesztésre:

”R0481/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Egyéb értékpapírosítás

Az egyéb értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0481/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Egyéb értékpapírosítás

Az egyéb értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0481/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Egyéb értékpapírosítások

Az egyéb értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0481/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Egyéb értékpapírosítás

Az egyéb értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása után).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0481/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Egyéb értékpapírosítás

Az egyéb értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása utáni).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

R0481/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Egyéb értékpapírosítás

Az egyéb értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtt).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0481/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Egyéb értékpapírosítás

Az egyéb értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtti).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

R0482/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítás

Az átmeneti 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0482/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítás

Az átmeneti 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0482/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítás

Az átmeneti 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0482/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítás

Az átmeneti 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása után).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0482/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítás

Az átmeneti 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása utáni).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

R0482/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítás

Az átmeneti 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtt).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0482/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Átmeneti 1-es típusú értékpapírosítás

Az átmeneti 1-es típusú értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtti).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

R0483/C0020

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Garantált STS értékpapírosítás

A garantált STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0483/C0030

Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Garantált STS értékpapírosítás

A garantált STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek abszolút értéke.

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0483/C0040

Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Garantált STS értékpapírosítások

A garantált STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.

A viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek nem tartoznak ide.

R0483/C0050

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Garantált STS értékpapírosítás

A garantált STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása után).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0483/C0060

Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Garantált STS értékpapírosítás

A garantált STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása utáni).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

R0483/C0070

Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Garantált STS értékpapírosítás

A garantált STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtt).

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.

A biztosítástechnikai tartalékok összege (TP) nem tartalmazza a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegeket.

R0483/C0080

Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Garantált STS értékpapírosítás

A garantált STS értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás alkalmazása előtti).”;

Ezt az értéket csak akkor kell megadni, ha az R0461–R0483 sor szerinti bontás a kamatréskockázatra vonatkozó szavatolótőke-szükséglet számításához használt módszerből levezethető. Ha a bontás nem lehetséges, csak az R0450 sort kell kitölteni.”:

8.

az S.26.02 – Szavatolótőke-szükséglet – Partner általi nemteljesítési kockázat szakaszban a táblázat a következőképpen módosul:

a)

az R0010/C0010 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a partner általi nemteljesítési kockázat kiszámításakor. Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségeket kell használni:

3 –

Egyszerűsítés – kockázatközösségi megállapodások, a 109. cikk alapján

4 –

Egyszerűsítés – ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettségek csoportosítása, a 110. cikk alapján

5 –

Egyszerűsítés – viszontbiztosítási megállapodások nemteljesítési vesztesége, a 112a. cikk alapján

6 –

Egyszerűsítés – 1-es típusú kitettségek, a 112b. cikk alapján

7 –

Egyszerűsítés – viszontbiztosítási megállapodások kockázatcsökkentő hatása, a 111. cikk alapján

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor

A 3–7. lehetőség alkalmazható egyidejűleg.

Ha 1-es típusú kitettségeknél R0010/C0010 = 4 vagy 6, akkor R0100 tekintetében csak az R0100/C0080 mezőt kell kitölteni.”;

b)

az R0010/C0080 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1-es típusú kitettségekből eredő, partner általi nemteljesítési kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).

Ha R0010/C0010 = 4 vagy 6, akkor ez a tétel az egyszerűsítések alkalmazásával számított bruttó szavatolótőke-szükségletnek felel meg.”;

9.

az S.26.03 – Szavatolótőke-szükséglet – Életbiztosítási kockázat szakaszban a táblázat R0040/C0010 sorának harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a törlési kockázat kiszámításakor. A következő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Egyszerűsítés a 95. cikk alkalmazásában

2 –

Egyszerűsítés a 95a. cikk alkalmazásában

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor

Az 1. és 2. lehetőség alkalmazható egyidejűleg.

Ha R0040/C0010 = 1, akkor R0400–R0420 tekintetében csak a C0060 és C0080 oszlopot kell kitölteni.”;

10.

az S.26.04 – Szavatolótőke-szükséglet – Egészségbiztosítási kockázat szakasz a következőképpen módosul:

a)

az R0050/C0010 sor harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a törlési kockázat kiszámításakor. A következő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Egyszerűsítés a 102. cikk alkalmazásában

2 –

Egyszerűsítés a 102a. cikk alkalmazásában

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor

Az 1. és 2. lehetőség alkalmazható egyidejűleg.

Ha R0050/C0010 = 1, akkor R0400–R0420 tekintetében csak a C0060 és C0080 oszlopot kell kitölteni.”;

b)

az R0050/C0010 sor után a következő sor kerül beillesztésre:

”R0051/C0010

Egyszerűsítések – NSLT törlési kockázat

Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a törlési kockázat kiszámításakor. A következő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Egyszerűsítés a 96a. cikk alkalmazásában

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor”;

11.

az S.26.05 – Szavatolótőke-szükséglet – Nem-életbiztosítási kockázat szakaszban a táblázat R0010/C0010 sora után a következő sor kerül beillesztésre:

”R0011/C0010

Alkalmazott egyszerűsítések – nem életbiztosítási törlési kockázat

Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a nem-életbiztosítási kockázat kiszámításakor. A következő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Egyszerűsítés a 90a. cikk alkalmazásában

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor”;

12.

az S.26.07 – Szavatolótőke-szükséglet – Egyszerűsítések szakaszban a táblázat a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő táblázattal egészül ki:

„Piaci kockázat – Piaci kockázatkoncentráció

R0300/C0300

Adósságportfólió-hányad

Az adósságportfólió azon része, amely esetében egyszerűsített szavatolótőkeszükséglet-számítást végeztek.

Ezt a mezőt csak az S.06.02. szakasz szerinti adatszolgáltatási mentesség esetén kell kitölteni. ”;

b)

az R0300/C0300 sor után a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„Természetikatasztrófa-kockázat – egyszerűsítések

R0400/C0320

Vihar – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súly

A viharkockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél használt kockázati súlyt kell feltüntetni.

R0400/C0330

Vihar – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összege

A viharkockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összegét kell feltüntetni.

R0410/C0320

Jégverés – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súly

A jégveréskockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súlyt kell feltüntetni.

R0410/C0330

Jégverés – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összege

A jégveréskockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összegét kell feltüntetni.

„R0420/C0320

Földrengés – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súly

A földrengéskockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súlyt kell feltüntetni.

R0420/C0330

Földrengés – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összege

A földrengéskockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összegét kell feltüntetni.

R0430/C0320

Árvíz – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súly

Az árvízkockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súlyt kell feltüntetni.

R0430/C0330

Árvíz – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összege

Az árvízkockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összegét kell feltüntetni.

R0440/C0320

Földcsuszamlás és talajsüllyedés – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súly

A földcsuszamlás és talajsüllyedés kockázatára vonatkozó egyszerűsítéseknél választott kockázati súlyt kell feltüntetni.

R0440/C0330

Földcsuszamlás és talajsüllyedés – a természetikatasztrófa-kockázatra vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összege

A földcsuszamlás és talajsüllyedés kockázatára vonatkozó egyszerűsítések alá tartozó kitettségek összegét kell feltüntetni.”;

13.

az S.27.01 – Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási és egészségbiztosítási katasztrófakockázat szakaszban a táblázat a következőképpen módosul:

a)

a Z0030 sor után a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„R0001/C001

Alkalmazott egyszerűsítések – tűzkockázat

Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a tűzkockázat kiszámításakor. A következő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Egyszerűsítés a 90c. cikk alkalmazásában

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor

Ha R0001/C0001 = 1, akkor R2600 tekintetében csak a C0880 oszlopot kell kitölteni.

R0002/C001

Alkalmazott egyszerűsítések – természetikatasztrófa-kockázat

Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a természetikatasztrófa-kockázat kiszámításakor. A következő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:

1 –

Egyszerűsítés a 90b. cikk alkalmazásában – vihar

2 –

Egyszerűsítés a 90b. cikk alkalmazásában – földrengés

3 –

Egyszerűsítés a 90b. cikk alkalmazásában – árvíz

4 –

Egyszerűsítés a 90b. cikk alkalmazásában – jégverés

5 –

Egyszerűsítés a 90b. cikk alkalmazásában – földcsuszamlás és talajsüllyedés

9 –

Egyszerűsítés alkalmazására nem került sor

Az 1–5. lehetőség alkalmazható egyidejűleg.”;

b)

a C0760/R2400 sor elé a következő táblázat kerül beillesztésre:

”Hajók száma

C0781/R2421

250 000 EUR értékhatár alatti hajók száma

Ebben a mezőben a 250 000 EUR értékhatár alatti hajók számát kell megadni.”;

c)

a C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600,C1210/R3300–R3600,C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600 sor első oszlopában a „C1210/R3300–R3600”-t el kell hagyni;

d)

a C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600 sor első oszlopában a „C1220/R3300–R3600”-t el kell hagyni;

e)

a C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 sor első oszlopában a „C1340/R3700–R4010”-t el kell hagyni;

14.

az S.30.02 – A nem-életbiztosítási és az életbiztosítási ág fakultatív fedezete – részesedésre vonatkozó adatok szakaszban a táblázat C0340 sorának harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a kijelölt KHMI-k zárt listája helyébe a következő szöveg lép:

”–

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kód: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kód: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kód: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kód: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kód: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kód 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kód: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kód: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kód: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kód: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kód: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kód: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kód: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kód: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kód: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kód: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kód: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kód: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kód: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kód: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-kód: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-kód: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-kód: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (LEI-kód: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-kód: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-kód: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kód: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kód:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kód: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kód: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kód: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kód: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kód: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kód: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kód: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kód: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kód: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kód: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kód: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kód: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kód: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kód: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kód: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kód: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kód: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kód: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kód: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Más kijelölt KHMI”;

15.

az S.30.04 – Áthúzódó viszontbiztosítási program – részesedésre vonatkozó adatok szakaszban a táblázat C0240 sorának harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a kijelölt KHMI-k zárt listája helyébe a következő szöveg lép:

„–

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kód: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kód: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kód: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kód: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kód: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kód 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kód: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kód: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kód: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kód: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kód: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kód: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kód: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kód: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kód: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kód: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kód: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kód: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kód: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kód: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-kód: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-kód: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-kód: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (LEI-kód: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-kód: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-kód: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kód: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kód:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kód: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kód: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kód: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kód: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kód: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kód: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kód: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kód: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kód: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kód: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kód: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kód: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kód: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kód: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kód: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kód: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kód: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kód: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kód: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Más kijelölt KHMI”;

16.

az S.31.01 – A viszontbiztosítók részesedése (pénzügyi viszontbiztosítással és különleges célú gazdasági egységekkel együtt) szakaszban a táblázat C0220 sorának harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a kijelölt KHMI-k zárt listája helyébe a következő szöveg lép:

„–

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kód: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kód: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kód: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kód: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kód: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kód 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kód: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kód: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kód: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kód: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kód: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kód: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kód: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kód: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kód: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kód: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kód: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kód: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kód: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kód: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-kód: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-kód: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-kód: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (LEI-kód: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-kód: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-kód: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kód: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kód:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kód: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kód: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kód: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kód: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kód: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kód: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kód: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kód: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kód: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kód: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kód: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kód: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kód: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kód: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kód: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kód: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kód: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kód: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kód: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Más kijelölt KHMI”;

17.

az S.31.02 – Különleges célú gazdasági egységek szakaszban a táblázat C0280 sorának harmadik oszlopában („Kitöltési előírások”) a kijelölt KHMI-k zárt listája helyébe a következő szöveg lép:

„–

Euler Hermes Rating GmbH (LEI-kód: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kód: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kód: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (LEI-kód: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (LEI-kód: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (LEI-kód 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kód: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kód: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (LEI-kód: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kód: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI-kód: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (LEI-kód: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (LEI-kód: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kód: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (LEI-kód: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (LEI-kód: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kód: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (LEI-kód: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kód: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kód: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (LEI-kód: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (LEI-kód: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (LEI-kód: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (LEI-kód: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (LEI-kód: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-kód: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kód: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kód:5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kód: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kód: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (LEI-kód: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (LEI-kód: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kód: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (LEI-kód: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kód: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kód: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (LEI-kód: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kód: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kód: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kód: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (LEI-kód: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kód: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kód: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kód: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (LEI-kód: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (LEI-kód: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (LEI-kód: 9695006ORIPPZ3QSM810)

Más kijelölt KHMI”.


(*1)  EIOPA-BoS-14/177 iránymutatás (2015. február 2.) a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók veszteségelnyelő képességéről (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes)”;


III. melléklet

Az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az S.06.02 – Eszközök felsorolása szakaszban a táblázat a következőképpen módosul:

a)