ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 308

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. november 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1974 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. május 17.) az 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek további minőségi és mennyiségi teljesítménymutatók meghatározása révén történő kiegészítéséről

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1975 végrehajtási rendelete (2019. október 31.) az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1976 Végrehajtási Rendelete (2019. november 25.) a fenil-kapszaicin (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

40

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1977 végrehajtási rendelete (2019. november 26.) a fenilmetántiol, a benzil-metil-szulfid, a szek-pentil-tiofén, a tridek-2-enal, a 12-metil-tridekanal, a 2,5-dimetil-fenol, a hexa-2(transz),4(transz)-dienal és a 2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

45

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1978 végrehajtási rendelete (2019. november 26.) az 1238/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében történő módosításáról

58

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1979 Végrehajtási Rendelete (2019. november 26.) a 2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keverék (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

62

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1980 Végrehajtási Rendelete (2019. november 26.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

69

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1981 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) az (EU) 2019/626 végrehajtási rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt csigák, zselatin, kollagén és rovarok Európai Unióba történő beléptetése vonatkozásában engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

72

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1982 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a Kínai Népköztársaságból származó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott menetelt temperöntvény és gömbgrafitos öntöttvas csőszerelvények egyes behozatalaira vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettségnek a Kínai Népköztársaságból származó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről szóló (EU) 2017/1146 végrehajtási rendelettel kapcsolatos T-650/17. sz. ügyben 2019. szeptember 20-án hozott ítélet végrehajtása érdekében újból megindított vizsgálattal összefüggésben történő bevezetéséről

77

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1983 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) az (EU) 2017/39 végrehajtási rendeletnek az uniós támogatás újraelosztása tekintetében történő módosításáról

82

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1984 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) az (EU) 2019/1882 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében az olívaolajra vonatkozó magántárolási támogatás maximális összegének megállapításáról

84

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1985 Végrehajtási Irányelve (2019. november 28.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

86

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1986 határozata (2019. november 25.) a Régiók Bizottságának a Lengyel Köztársaság által javasolt öt tagja és egy póttagja kinevezéséről

94

 

*

A Tanács (EU) 2019/1987 határozata (2019. november 25.) a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsában az olívaolajokra és olívapogácsa-olajokra alkalmazandó kereskedelmi szabványokkal kapcsolatban az Európai Uxnió által képviselendő álláspontról

95

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2019/1988 Határozata (2019. november 26.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2019/1245 határozat hatályon kívül helyezéséről (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Az Európai Tanács (EU) 2019/1989 Határozata (2019. november 28.) az Európai Bizottság kinevezéséről

100

 

*

A Tanács (EU) 2019/1990 határozata (2019. november 28.) a díjazások, a kiküldetési és az engedélyezett utazási költségek kifizetésével kapcsolatban az engedélyezésre jogosult tisztviselő meghatározott hatásköreinek az Európai Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalának igazgatójára való átruházásáról

103

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2019/1991 Határozata (2019. november 28.) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSZOVÓ) misszióvezetőjének kinevezéséről (EULEX KOSZOVÓ/2/2019)

105

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1992 végrehajtási határozata (2019. november 27.) az egyes tagállamokban előforduló bőrcsomósodáskórral kapcsolatos állategészségügyi védőintézkedésekről szóló (EU) 2016/2008 végrehajtási határozat időbeli hatályának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 8571. számú dokumentummal történt) ( 1 )

107

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1993 végrehajtási határozata (2019. november 28.) a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló Trade Assurance Scheme for Combinable Crops rendszer elismeréséről

110

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1994 végrehajtási határozata (2019. november 28.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2019) 8745. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

112

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a norvégiai autóbuszos tömegközlekedési szolgáltatások üzemeltetésének a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről szóló, 2019. június 17-i 42/19/COL felhatalmazáson alapuló határozatához [2019/…] ( HL L 259., 2019.10.10. )

134

 

*

Helyesbítés az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők szakmai felelősségbiztosítására és pénzügyi teljesítőképességére vonatkozó, euróban megállapított alapösszegeket kiigazító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 13-i (EU) 2019/1935 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 301., 2019. november 22.)

135

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1974 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. május 17.)

az 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek további minőségi és mennyiségi teljesítménymutatók meghatározása révén történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

A Kreatív Európa programot (a továbbiakban: program) létrehozó 1295/2013/EU rendelet különös rendelkezéseket tartalmaz a program monitoringjára vonatkozóan, valamint megállapítja a program teljesítményének mérésére alkalmazandó mutatók jegyzékét. A jelenlegi keret hiányosságai azonban nehezítették a program megfelelő nyomon követését.

(2)

Ami a program konfigurációját illeti, miközben az 1295/2013/EU rendelet 3. és 4. cikkében felsorolt általános és konkrét célkitűzések egységesen alkalmazandók mindkét alprogramra és a kulturális-kreatív ágra, egyes egyedi célkitűzések kétszer szerepelnek a MEDIA alprogram 9. cikkben felsorolt hét prioritása és a Kultúra alprogram 12. cikk szerinti hat prioritása között. A prioritások egy része a program célkitűzéseihez, más része az alprogramok vagy a fellépések célkitűzéseihez kapcsolódik. Ennek eredményeképpen az outputok nem köthetők össze közvetlenül a köztes és a végső eredményekkel.

(3)

Emellett az 1295/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) cikke szerinti mutatók nem teszik lehetővé a program előrehaladásának és teljesítményének a kitűzött célok tükrében való átfogó nyomon követését. Jelenleg kimeneti és eredménymutatók vannak, azonban csak korlátozott számú mutató minősülhetne hatásmutatónak. Végezetül az általános piaci teljesítmény értékelésére olyan mutatók szolgálnak, amelyek nem alkalmasak a program teljesítményének mérésére.

(4)

A program teljesítmény-ellenőrzési keretét átfogóan felül kell vizsgálni, és további minőségi és mennyiségi mutatók bevezetésére van szükség. A program külső félidős értékelése folyamán a Bizottság a program eddigi végrehajtása során szerzett tapasztalatok fényében új programmutatókat dolgozott ki.

(5)

A javasolt mutatók rendeltetése, hogy keretet képezzenek a program célkitűzéseinek megvalósítása terén elért előrehaladás méréséhez. Az új mutatók a program rendszeres nyomon követésére és az 1295/2013/EU rendelet 18. cikkének (5) bekezdése szerinti végső értékelés céljára egyaránt szolgálnak.

(6)

A program teljesítményét programszinten, alprogramszinten és az egyes fellépések szintjén is mérni kell, ezért a javasolt új mutatók ennek megfelelően kerültek kidolgozásra. Ez várhatóan hasznos információkat szolgáltat majd a program kulturális és kreatív ágai tekintetében, valamint az alprogramokkal kapcsolatosan magáról a kulturális és audiovizuális ágazatról. Másfelől az intézkedésalapú mutatók segítenek információkat gyűjteni az egyes alprogramok intézkedéseinek végrehajtására vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az általános célkitűzések tekintetében az 1295/2013/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett mutatókon túlmenően a következő teljesítménymutatókat is alkalmazni kell:

a)

a programnak köszönhetően a kulturális és kreatív ágazatokban létrejött munkahelyek száma;

b)

a kulturális és kreatív ágazatok pénzügyi hozzájárulása a finanszírozott projektekhez, amely a program multiplikátorhatásának köszönhető;

c)

a programnak köszönhetően létrejött európai kulturális és kreatív alkotásokhoz hozzáférő személyek száma, ideértve adott esetben azokat az alkotásokat is, amelyek nem a saját országukból származnak;

d)

azon audiovizuális vállalkozások száma és részaránya, amelyek a MEDIA alprogram támogatásának köszönhetően piaci helyzetük javulásáról számoltak be.

(2)   Az egyedi célkitűzések tekintetében az 1295/2013/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett mutatókon túlmenően a következő teljesítménymutatókat is alkalmazni kell:

a)

a program támogatásával létrejött transznacionális partnerségek száma és nagyságrendje, beleértve a kedvezményezett szervezetek származási országát;

b)

a Kultúra alprogram támogatásával transznacionális szinten szervezett kulturális és kreatív tevékenységek száma;

c)

a program által támogatott tanulási lehetőségek és tevékenységek résztvevőinek száma, akik sikeresen fejlesztették kompetenciáikat és javították foglalkoztatási esélyeiket (beleértve a nők arányát is);

d)

a programból nyújtott támogatásnak köszönhetően a művészeti, üzleti és technológiai innováció terén megvalósult sikertörténetek minőségi bizonyítékai;

e)

a főbb nemzetközi fesztiválok és nemzeti akadémiák (többek között a Berlinale, a Cannes-i Filmfesztivál, az Oscar-díj, a European Film Awards) keretében a MEDIA alprogram által támogatott audiovizuális alkotásoknak odaítélt kitűntetések, jelölések és díjak jegyzéke.

(3)   Az egyedi célkitűzések tekintetében az 1295/2013/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett mutatókon túlmenően a következő teljesítménymutatókat is alkalmazni kell:

a)

az Unióban a program támogatásával forgalmazott, más tagállamokban készült filmek nézőinek száma a tagállamokban;

b)

a más tagállamokban készült filmek nézőinek aránya a tagállamokban;

c)

az uniós audiovizuális alkotások százalékos aránya a mozikban és a program által támogatott digitális platformokon;

d)

azon külföldi területek átlagos száma, ahol a támogatott zeneszámokat vagy filmeket és televíziós műveket forgalmazták;

e)

a program támogatásával kialakított és megvalósított koprodukciók száma, beleértve a különböző partnerek részvételével készült koprodukciók arányát;

f)

a MEDIA alprogram által támogatott, nők által rendezett vagy írt audiovizuális alkotások aránya.

(4)   Az egyedi célkitűzések tekintetében az 1295/2013/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett mutatókon túlmenően a következő teljesítménymutatókat is alkalmazni kell:

a)

a Kultúra alprogram által támogatott projekteken keresztül közvetlenül vagy közvetve elért művészek, kulturális és kreatív szakemberek, illetve érdeklődők száma;

b)

a támogatásban részesült projektrésztvevők száma, akik új vagy megerősödött piaci vagy szakmai lehetőségekről számolnak be;

c)

a program által támogatott olyan projektek száma, amelyek célcsoportját hátrányos helyzetű csoportok, többek között a migráns háttérrel rendelkezők, a fogyatékossággal élők és a munkanélküliek, különösen pedig a munkanélküli fiatalok alkotják;

d)

a projektekben részt vevő szervezetek (mikro-, kis-, közepes és nagyvállalkozások) mérete (alkalmazottak éves létszáma, illetve éves árbevétel vagy éves mérlegfőösszeg);

e)

a Kultúra alprogram által támogatott kis léptékű és nagy léptékű együttműködési projektek száma és relatív aránya;

f)

a kultúra alprogram támogatásának köszönhetően a földrajzi mobilitást a nemzeti határokon túl gyakorló művészek, kulturális és kreatív szakemberek száma, származási országonként és nemenként;

g)

a program támogatásával évente megvalósuló műfordítások száma;

h)

a program támogatásával a kevésbé használt nyelvekről készített fordítások száma és százalékos aránya;

i)

a program támogatásával elkészült könyvek száma.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 221. o.


29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1975 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 31.)

az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére, 5a. cikke (2) bekezdésére, 5b. cikke (7) bekezdésére, 6. cikke (5) bekezdésére, 7. cikke (2) bekezdésére, 8. cikke (3) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdésére, valamint 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/1091 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) és az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikákat (IFS) bevezető (EU) 2018/1874 bizottsági végrehajtási rendelet (3) elfogadása következtében ki kell igazítani mezőgazdasági üzemeknek az (EU) 2015/220 bizottsági végrehajtási rendeletben (4) meghatározott uniós tipológiáját.

(2)

Az üzem gazdaságtípusát és gazdasági méretét valamilyen gazdasági kritérium alapján kell meghatározni. E célra célszerű az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikkének (2) bekezdésében említett standard termelési érték használata és a „standard termelési együttható” fogalmának bevezetése. A standard termelési együtthatókat termékenként és az IFS-változóknak az (EU) 2018/1091 rendelet III. mellékletében meghatározott és az (EU) 2018/1874 végrehajtási rendelet I. mellékletében ismertetett jegyzékével összhangban kell megállapítani, továbbá meg kell határozni az IFS változói és a mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) adatszolgáltatási fejezetei közötti összefüggést. Azokat a releváns termékeket, amelyekre standard termelési együtthatót kell alkalmazni, az (EU) 2018/1091 rendelet helyett az (EU) 2015/220 végrehajtási rendeletben kell meghatározni.

(3)

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet 11–14. cikke részletes eljárásokat határoz meg az átalánydíjra vonatkozóan. Annak érdekében, hogy az Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat működése gördülékenyebb legyen, tisztázni kell a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapok megfelelő kitöltésével kapcsolatos hatásköröket és az átalánydíjat. Ezenkívül az 1217/2009/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban helyénvaló meghatározni, hogy a nemzeti bizottság, a regionális bizottságok és a kapcsolattartó irodák létrehozásával és működésével kapcsolatos költségek a tagállamok hatáskörébe tartoznak.

(4)

A Bizottság a tagállamok által benyújtott számviteli adatok korábbi rendelkezésre állásának, teljességének és minőségének javítása érdekében felülvizsgálta az adattovábbítási határidőket és az átalánydíj megfizetésével kapcsolatos eljárást, így azokat módosítani kell. Ezek kapcsolódnak a Bizottsághoz eljuttatott FADN-adatok átadásának ütemezéséhez és az adatok teljességéhez.

(5)

Csehország és Dánia azon kérése nyomán, hogy a mezőgazdasági szerkezetátalakítások következtében módosítsák az adatszolgáltató üzemek számát vagy és a gazdasági méretre vonatkozó küszöbértéket, helyénvaló lehetővé tenni e tagállamok számára, hogy a 2020. számviteli évre vonatkozóan felülvizsgálják kiválasztási tervüket és/vagy a gazdasági méretre vonatkozó küszöbértéküket és ennek megfelelően újraelosszák vagy kiigazítsák az adatszolgáltató üzemek számát.

(6)

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet IV. melléklete tartalmazza az (EU) 2018/1874 végrehajtási rendelet és az FADN adatszolgáltatási űrlapok közötti megfelelési táblázatot. E mellékletben meg kell határozni a „standard termelési érték” és a „standard termelési együttható” fogalmát. Az említett mellékletben szereplő megfelelési táblázatot össze kell hangolni a változóknak az (EU) 2018/1091 rendeletben és az (EU) 2018/1874 végrehajtási rendeletben szereplő meghatározásával.

(7)

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet VI. mellékletében meg kell határozni a „standard termelési érték” és a „standard termelési együttható” kiszámítására vonatkozó elveket. A tagállamoknak ezeket minden érintett termékre és régióra ki kell számítaniuk. Az esetleges hibák elkerülése és egy közös módszertan kialakítása érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy nyújtsák be a Bizottságnak a vonatkozó standard termelési együtthatók kiszámításához általuk alkalmazott módszertant.

(8)

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet VIII. melléklete meghatározza a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapok megjelenési formáját és felépítését. Az egyértelműség érdekében a szóban forgó mellékletet ki kell igazítani, hogy tükrözze a cukorkvóta eltörlését és az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelet (5) szerinti bejelentési kötelezettség ezzel összefüggő változását, a „biológiai eszközök – növények” értékcsökkenésének a nemzetközi számviteli standardokhoz való igazításának szükségességét, a standard termelési együtthatók elnevezéseinek az (EU) 2018/1874 végrehajtási rendeletben szereplő elnevezésekhez való igazításának szükségességét, valamint az (EU) 2017/2393 európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) által bevezetett új kódokat.

(9)

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Tekintettel a módosítások jellegére, ezt a rendeletet a 2020. pénzügyi évtől kell alkalmazni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A gazdaság standard termelési együtthatója és teljes standard termelési értéke

(1)   Az egyes jellemzőkhöz (mutatókhoz) tartozó, az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikkének (2) bekezdésében említett standard termelési együtthatók meghatározására szolgáló számítás elvégzéséhez használandó módszert és a kapcsolódó adatok összegyűjtésére irányuló eljárásokat e rendelet IV. és VI. melléklete ismerteti.

Az adott üzem különböző jellemzőinek (mutatóinak) az 1217/2009/EK rendelet 5b. cikkének (2) bekezdése szerinti standard termelési együtthatóját az e rendelet IV. mellékletének B.I. részében felsorolt növénykultúrákra és állatállományra és VI. melléklete 2. pontjának b) alpontjában említett minden egyes földrajzi egységre meg kell határozni.

(2)   Egy adott üzem teljes standard termelési értékének kiszámításához a növénykultúrákra, illetve az állatállományra vonatkozó egyes mutatók standard termelési együtthatóját meg kell szorozni a megfelelő egységek számával.”;

2.

A 11. cikk a következő második bekezdéssel egészül ki:

„A könyvelőirodák és a könyvelőirodák feladatait ellátó igazgatási szervezeti egységek felelnek a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapok megfelelő időben történő kitöltéséért, hogy azokat az összekötő szervek az e rendelet 14. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett határidőkön belül be tudják nyújtani.”;

3.

a 13. cikk a következő harmadik, negyedik és ötödik bekezdéssel egészül ki:

„Az átalánydíj az adatszolgáltatási űrlapok megfelelő elkészítésével, valamint az adatszolgálatás időbeli pontosságának, a folyamatoknak, rendszereknek, eljárásoknak, és az adatszolgálatás általános minőségének a javításával kapcsolatban a könyvelőirodáknál és a könyvelőirodák feladatait ellátó igazgatási szervezeti egységeknél felmerülő költségekhez járul hozzááltal végzett.

A megfelelően kitöltött és a Bizottságnak elküldött mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapokért a tagállamoknak fizetett átalánydíj a tagállam, és nem az Unió bevételi forrása.

A nemzeti bizottság, a regionális bizottságok és a kapcsolattartó irodák létrehozásával és működtetésével kapcsolatos költségek fedezése a tagállamok hatáskörébe tartozik.”;

4.

A 14. cikk (4) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az átalánydíjnak a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti növekedéséhez a 2018. számviteli évre vonatkozóan 2 EUR, a 2019. és a 2020. számviteli évre vonatkozóan 5 EUR, a 2021. számviteli évtől kezdve pedig 10 EUR hozzáadható, amennyiben a Bizottság e rendelet 13. cikke első bekezdésének b) pontja szerint ellenőrizte a számviteli adatokat, és úgy ítélte meg, hogy azok az 1217/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerint szabályszerűen vannak megadva, vagy a Bizottság részére történő benyújtásuk időpontjában, vagy attól az időponttól számítva 40 munkanapon belül, amikor a Bizottság tájékoztatta az adatokat benyújtó tagállamot, hogy a benyújtott számviteli adatok nem szabályszerűen vannak megadva.”;

5.

Az I., II., IV., VI. és VIII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2020. számviteli évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 328., 2009.12.15., 27. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1091 rendelete (2018. július 18.) az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 200., 2018.8.7., 1. o.)

(3)  A Bizottság (EU) 2018/1874 végrehajtási rendelete (2018. november 29.) az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1091 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a változók jegyzéke és a változók leírása tekintetében a 2020. év vonatkozásában szolgáltatandó adatokról (HL L 306., 2018.11.30., 14. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/220 végrehajtási rendelete (2015. február 3.) az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 46., 2015.2.19., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2017.7.4., 113. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2393 rendelete (2017. december 13.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 350., 2017.12.29., 15. o.).


Melléklet

Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet I., II., IV., VI. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletben a Csehországra és Dániára vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

”Csehország

15 000

Dánia

25 000 ”;

2.

A II. mellékletben a Csehországra és Dániára vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

”745

CSEHORSZÁG

1 282

370

DÁNIA

1 600 ”;

3.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész előtt a szöveg a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

„A következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

A standard termelési érték (STÉ) a bruttó termelés standard értéke. A standard termelési érték a mezőgazdasági üzemeknek az uniós gazdaságok tipológiája szerinti osztályozására (ahol a gazdálkodás típusát a fő termelési tevékenységek határozzák meg), valamint a mezőgazdasági üzemek méretének meghatározására szolgál.

b)

A standard termelési együttható (STE) a 6. cikk (1) bekezdésében említett egyes mezőgazdasági mutatókhoz kapcsolódó bruttó termelésnek az adott régióban, termelési egységenként fennálló helyzet figyelembevételével megállapított, pénzben kifejezett átlagértéke. A STE a termelői ár alapján, euróban, a hektáronkénti termés vagy az egyedszám alapján kerül kiszámításra (kivételt képeznek a gomba, amely esetében az STE euróban kifejezett értéke 100 m2-re, a baromfi, amely esetében 100 egyedre és a méhek, amelyek esetében egy méhcsaládra vonatkozik). A héa, az adók és a támogatások nem szerepelnek a termelői árban. A STÉ-ket legalább minden olyan alkalommal újból meg kell állapítani, amikor gazdaságszerkezeti felmérésre kerül sor.

c)

Egy mezőgazdasági üzem teljes STÉ-jét úgy kapjuk meg, ha összeadjuk az adott üzem egyes termelési egységeinek a megfelelő STE-vel szorzott összegét.”

b)

Az A. és a B. rész helyébe a következő szöveg lép:

„A.   SZAKOSODOTT GAZDASÁGTÍPUSOK

A szakosodott gazdaságtípust két tényező határozza meg:

a)

Az érintett mutatók mibenléte

A mutatók alatt a 2020. évi gazdaságszerkezeti összeírás keretében vizsgált mutatók jegyzékében szereplő tételek értendők: ezek az e melléklet B.I. részében foglalt megfelelési táblázatban megadott kód vagy valamely, a szóban forgó mutatók meghatározott csoportját jelölő, az e melléklet B.II. részében szereplő kód használatával kerülnek feltüntetésre (1).

b)

Az osztályok határértékeit meghatározó feltételek

Eltérő rendelkezés hiányában ezek a feltételek az üzem teljes standard termelési értékének törtrészében kerülnek megadásra.

A szakosodott gazdaságtípusoknál feltüntetett valamennyi feltételnek együttesen kell teljesülnie ahhoz, hogy az üzemet az adott szakosodott gazdaságtípushoz lehessen besorolni.

Szakosodott üzemek – növényi termékek

Gazdaságtípus

(* a táblázat áttekinthetőbbé tétele érdekében az e főcím alá tartozó hat oszlop tartalmát megismétli e melléklet C. része)

A konkrét szakosodott gazdaságtípusokra vonatkozó számítás tekintetében alkalmazandó módszerek

HA (C1) ÉS (C2) ÉS (C3), AKKOR (S1)

Általános típus

Megnevezés

Fő típus

Megnevezés

Konkrét szakosodott típus

Megnevezés

(S1)

A számítás leírása

(D1)

A mutatók kódja és a kapcsolódó feltételek

(lásd e melléklet B. részét)

1. feltétel (C1)

2. feltétel

(C2)

3. feltétel

(C3)

1

Szakosodott szántóföldi növénytermesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Szakosodott gabonatermesztés, szakosodott olajosmag- és fehérjenövény-termesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Szakosodott gabonatermesztés (a rizstermesztés kivételével), szakosodott olajosmag- és fehérjenövény-termesztés

Gabonafélék (a rizs kivételével), olajos magvak, száraz hüvelyesek és fehérjenövények > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Szakosodott rizstermesztés

Rizs > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

Gabona-, olajosmag-, fehérjenövény- és rizstermesztés vegyesen

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 151. és a 152. osztályba tartozók kivételével

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Szántóföldi növények termesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Szakosodott gyökér- és gumósnövény-termesztés

Burgonya, cukorrépa és egyéb gyökérnövények > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Gabona-, olajosmag-, fehérjenövény-, valamint gyökér- és gumósnövény-termesztés vegyesen

Gabonafélék, olajos magvak, száraz hüvelyesek és fehérjenövények > 1/3 ÉS gyökér- és gumós növények > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 ÉS P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Szántóföldi zöldségek szakosodott termesztése

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Szabadföldi termesztés > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Szakosodott dohánytermesztés

Dohány > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Szakosodott gyapottermesztés

Gyapot > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

Különféle szántóföldi növények vegyesen

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 161., a 162., a 163., a 164. és a 165. osztályba tartozók kivételével

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Szakosodott kertészet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Szakosodott beltéri kertészet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Szakosodott növényházi zöldségtermesztés

Zöldségfélék, dinnye és szamóca is, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Szakosodott növényházi virág- és dísznövénytermesztés

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével), üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Szakosodott vegyes növényházi kertészet

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 211. és a 212. osztályba tartozók kivételével

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Szakosodott kültéri kertészet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Szakosodott szabadföldi zöldségtermesztés

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Árutermelő kertészet > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Szakosodott szabadföldi virág- és dísznövénytermesztés

Virágok és dísznövények (palántázókat kivéve) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Szakosodott vegyes szabadföldi kertészet

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 221. és a 222. osztályba tartozók kivételével

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Egyéb kertészet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Szakosodott gombatermesztés

Gombatermesztés > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ÉS SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Szakosodott faiskolák

Faiskolák > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ÉS SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Különféle kertészetek

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 231. és a 232. osztályba tartozók kivételével

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ÉS SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

3

Szakosodott ültetvénytermesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Szakosodott szőlészet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Minőségi borok szakosodott termelése

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok előállítására termesztett szőlő > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

A minőségi boroktól eltérő borok szakosodott termelése

egyéb borszőlő (OEM/OFJ nélküli) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Csemegeszőlő szakosodott termesztése

Csemegeszőlő > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Egyéb szőlőültetvények

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 351., a 352. és a 353. osztályba tartozók kivételével

P3 > 2/3

SO_CLND062> 2/3

 

 

 

36

Gyümölcsök és citrusfélék szakosodott termesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Szakosodott gyümölcstermesztés (a citrusfélék, a trópusi és szubtrópusi gyümölcsök és a héjas gyümölcsűek termesztésének kivételével)

Mérsékelt égövi gyümölcsfajok és bogyósgyümölcsűek (kivéve szamóca) termesztése > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Citrusfélék szakosodott termesztése

Citrusfélék termesztése > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3

SO_CLND061> 2/3

 

 

 

 

363

Héjas gyümölcsűek szakosodott termesztése

Héjas gyümölcsűek > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Trópusi és szubtrópusi gyümölcsök szakosodott termesztése

Trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajok > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Gyümölcs, citrusfélék, trópusi és szubtrópusi gyümölcsök és héjas gyümölcsűek szakosodott termesztése vegyes termesztés

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 361., a 362., a 363. és a 364. osztályba tartozók kivételével

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3

 

 

 

37

Szakosodott olajbogyó-termesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Szakosodott olajbogyó-termesztés

Olajbogyó-termesztés > 2/3

P3 > 2/3

SO__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

Különféle állandó növénykultúrák vegyesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Különféle állandó növénykultúrák vegyesen

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 351–370. osztályba tartozók kivételével

P3 > 2/3

 

 

Szakosodott üzemek – állattenyésztés

Gazdaságtípus

(* a táblázat áttekinthetőbbé tétele érdekében az e főcím alá tartozó hat oszlop tartalmát megismétli e melléklet C. része)

A konkrét szakosodott gazdaságtípusokra vonatkozó számítás tekintetében alkalmazandó módszerek

HA (C1) ÉS (C2) ÉS (C3), AKKOR (S1)

Általános típus

Megnevezés

Fő típus

Megnevezés

Konkrét szakosodott típus

Megnevezés

(S1)

A számítás leírása

(D1)

A mutatók kódja és a kapcsolódó feltételek

(lásd e melléklet B. részét)

1. feltétel (C1)

2. feltétel

(C2)

3. feltétel

(C3)

4

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Szakosodott tejtermelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Szakosodott tejtermelés

Tejelő tehenek > a teljes tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 3/4-e ÉS tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és takarmány 1/10-e

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL ÉS GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Szakosodott marhatartás – nevelés és hizlalás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Szakosodott marhatartás – nevelés és hizlalás

Valamennyi szarvasmarha (azaz az 1 évesnél fiatalabb szarvasmarha, egy és két év közötti szarvasmarha és a legalább kétéves szarvasmarha (hím, üsző, tejelő tehenek, nem tejelő tehenek és bivalytehenek))

> a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 2/3-a ÉS a tejelő tehenek ≤ a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/10-e ÉS

tömegtakarmány-fogyasztó állatok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány 1/10-a

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL AND GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Szarvasmarha – tejtermelés, nevelés és hizlalás vegyesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Szarvasmarha – tejtermelés, nevelés és hizlalás vegyesen

Az összes szarvasmarha > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 2/3-a ÉS tejelő tehenek > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/10-e, ÉS tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és a takarmány 1/10-e; a 450. osztályba tartozó gazdaságok kivételével

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL ÉS GL > 1/10 P4; kivéve: 450

 

 

 

48

Juh, kecske és egyéb tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Szakosodott juhtartás

Juhok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 2/3-a ÉS tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és takarmány 1/10-e

P4 > 2/3

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 450., a 460. és a 470. osztályba tartozók kivételével

SO_CLVS012 > 2/3 GL ÉS GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Juh- és szarvasmarhatartás vegyesen

Az összes szarvasmarha > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/3-a ÉS juhok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/3-a ÉS tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és a takarmány 1/10-e

P4 > 2/3

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 450., a 460. és a 470. osztályba tartozók kivételével

P46 > 1/3 GL ÉS SO_CLVS012 > 1/3 GL ÉS GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Szakosodott kecsketartás

Kecskék > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 2/3-a; tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és takarmány 1/10-e

P4 > 2/3

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 450., a 460. és a 470. osztályba tartozók kivételével

SO_CLVS015 > 2/3 GL ÉS GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Különféle tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartása

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 481., a 482. és a 483. osztályba tartozók kivételével

P4 > 2/3

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 450., a 460. és a 470. osztályba tartozók kivételével

 

5

Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Szakosodott sertéstartás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Szakosodott sertésnevelés

Tenyészkocák > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Szakosodott sertéshizlalás

Malacok és egyéb sertések > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

Sertésnevelés és -hizlalás vegyesen

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek az 511. és az 512. osztályba tartozók kivételével

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Szakosodott baromfitartás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Szakosodott tojótyúktartás

Tojótyúkok > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Szakosodott hízóbaromfi-tartás

Brojlercsirkék és egyéb baromfi > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

Tojótyúktartás és hízóbaromfi-tartás vegyesen

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek az 521. és az 522. osztályba tartozók kivételével

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Abrakfogyasztó állatok tartása vegyesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Abrakfogyasztó állatok tartása vegyesen

A C1 feltételt teljesítő üzemek az 511–523. osztályba tartozók kivételével

P5 > 2/3

 

 

Vegyes üzemek

Gazdaságtípus

(* a táblázat áttekinthetőbbé tétele érdekében az e főcím alá tartozó hat oszlop tartalmát megismétli e melléklet C. része)

A konkrét szakosodott gazdaságtípusokra vonatkozó számítás tekintetében alkalmazandó módszerek

HA (C1) ÉS (C2) ÉS (C3), AKKOR (S1)

Általános típus

Megnevezés

Fő típus

Megnevezés

Konkrét szakosodott típus

Megnevezés

(S1)

A számítás leírása

(D1)

A mutatók kódja és a kapcsolódó feltételek

(lásd e melléklet B. részét)

1. feltétel (C1)

2. feltétel

(C2)

3. feltétel

(C3)

6

Vegyes növénytermesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Vegyes növénytermesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Kertészet és állandó növénykultúrák termesztése vegyesen

Kertészet > 1/3 ÉS állandó növénykultúrák > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 ÉS P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Szántóföldi növények és kertészet vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS kertészet > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ÉS P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Szántóföldi növények és szőlőültetvények vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS szőlészet > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ÉS SO_CLND062> 1/3

 

 

 

 

 

614

Szántóföldi növények és állandó növénykultúrák vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS állandó növénykultúrák > 1/3 ÉS szőlő ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ÉS P3 > 1/3 ÉS SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Vegyes növénytermesztés, főként szántóföldi növények

Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS nincs más tevékenység > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 ÉS P2 ≤ 1/3 ÉS P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Egyéb vegyes növénytermesztés

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 611., a 612., a 613., a 614. és a 615. osztályba tartozók kivételével

(P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3

 

 

7

Vegyes állatállomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Vegyes állatállomány, főként tömegtakarmány-fogyasztó állatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Vegyes állatállomány, főként tejelő állatok

Szarvasmarhák, tejtermelés > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/3-a ÉS tejelő tehenek > a tejhasznú szarvasmarhák 1/2-e

P4 + P5 > 2/3 ÉS P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Vegyes állatállomány, főként nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatok

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 731. osztályba tartozók kivételével

P4 + P5 > 2/3 ÉS P4 ≤ 2/3 ÉS P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Vegyes állatállomány, főként abrakfogyasztó állatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Vegyes állatállomány: abrakfogyasztó állatok és tejelők

Szarvasmarhák, tejtermelés > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/3-a ÉS abrakfogyasztó állatok > 1/3 ÉS tejelő tehenek > a szarvasmarhák 1/2-e, tejtermelés

P4 + P5 > 2/3 ÉS P4 ≤ 2/3 ÉS P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL ÉS P5 > 1/3 ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Vegyes állatállomány: abrakfogyasztó állatok és nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatok

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 741. osztályba tartozók kivételével

P4 + P5 > 2/3 ÉS P4 ≤ 2/3 ÉS P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Növénytermesztés és állattartás vegyesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Szántóföldi növények – tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Szántóföldi növények termesztése és tejtermelés vegyesen

Szarvasmarhák, tejtermelés > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/3-a ÉS tejelő tehenek + bivalytehenek > a szarvasmarhák 1/2-e ÉS szarvasmarhák, tejtermelés < általános növénytermesztés

A 151–742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek

P1> 1/3 ÉS P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 ÉS P45 < P1

 

 

 

 

832

Tejtermelés és szántóföldi növények termesztése vegyesen

Szarvasmarhák, tejtermelés > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/3-a ÉS tejelő tehenek + bivalytehenek > a szarvasmarhák 1/2-e ÉS szarvasmarhák, tejtermelés ≥ általános növénytermesztés

A 151–742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek

P1> 1/3 ÉS P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 ÉS P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Szántóföldi növények és nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen

Általános növénytermesztés > tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és takarmány, a 831. osztályba tartozó üzemek kivételével

A 151–742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek

P1> 1/3 ÉS P4 > 1/3

P1 > P4; kivéve: 831

 

 

 

 

834

Nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és szántóföldi növények vegyesen

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 831., a 832. és a 833. osztályba tartozók kivételével

A 151–742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek

P1> 1/3 ÉS P4 > 1/3

 

 

 

84

Különféle növénykultúrák és állatállományok vegyesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Szántóföldi növények és abrakfogyasztó állatok vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS abrakfogyasztó állatok > 1/3

A 151–742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 831., a 832., a 833. és a 834. osztályba tartozók kivételével

P1> 1/3 ÉS P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Állandó növénykultúrák és tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen

Állandó növénykultúrák > 1/3 ÉS tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és takarmány > 1/3

A 151–742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 831., a 832., a 833. és a 834. osztályba tartozók kivételével

P3 > 1/3 AND P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Méhészet

Méhek > 2/3

A 151–742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 831., a 832., a 833. és a 834. osztályba tartozók kivételével

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

Különféle növénykultúrák és állatállományok vegyesen

A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 841., a 842. és a 843. osztályba tartozók kivételével

A 151–742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek

A C1 feltételt teljesítő üzemek a 831., a 832., a 833. és a 834. osztályba tartozók kivételével

 

Osztályba nem sorolt üzemek

Gazdaságtípus

(* a táblázat áttekinthetőbbé tétele érdekében az e főcím alá tartozó hat oszlop tartalmát megismétli e melléklet C. része)

A konkrét szakosodott gazdaságtípusokra vonatkozó számítás tekintetében alkalmazandó módszerek

HA (C1) ÉS (C2) ÉS (C3), AKKOR (S1)

Általános típus

Megnevezés

Fő típus

Megnevezés

Konkrét szakosodott típus

Megnevezés

(S1)

A számítás leírása

A mutatók kódja és a kapcsolódó feltételek

(lásd e melléklet B. részét)

1. feltétel (C1)

2. feltétel

(C2)

3. feltétel

(C3)

9

Osztályba nem sorolt üzemek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Osztályba nem sorolt üzemek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Osztályba nem sorolt üzemek

Összes STÉ = 0

 

 

 

B.   MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT ÉS A MUTATÓK MEGHATÁROZOTT CSOPORTJÁRA VONATKOZÓ KÓDOK

I.   Az (EU) 2018/1874 végrehajtási rendeletben említett, az integrált mezőgazdasági statisztikákról szóló 2020. évi uniós felmérés rovatai (a továbbiakban: IFS 2020), a 2017. évi STE-vel kapcsolatban gyűjtendő mutatók és az FADN adatszolgáltatási rovatai közötti megfelelések

Egyenértékű rovatok az STE-k alkalmazásához

IFS-kód

IFS 2020 ((EU) 2018/1874 végrehajtási rendelet))

STE-kód

STE-rovat 2017

Adatszolgáltatás az FADN keretében

(e rendelet VIII. melléklete)

I. Növénykultúrák

CLND004

Közönséges búza és tönkölybúza

SOC_CLND004

Közönséges búza és tönkölybúza

10110. Közönséges búza és tönkölybúza

CLND005

Durumbúza

SOC_CLND005

Durumbúza

10120. Durumbúza

CLND006

Rozs és őszi gabonafélék keverékei (kétszeres)

SOC_CLND006

Rozs és őszi gabonafélék keverékei (kétszeres)

10130. Rozs és őszi gabonafélék keverékei (kétszeres)

CLND007

Árpa

SOC_CLND007

Árpa

10140. Árpa

CLND008

Zab és tavaszi gabonafélék keverékei (kivéve kétszeres)

SOC_CLND008

Zab és tavaszi gabonafélék keverékei (kivéve kétszeres)

10150. Zab és tavaszi gabonafélék keverékei (kivéve kétszeres)

CLND009

Szemeskukorica és szemcsutkazúzalék

SOC_CLND009

Szemeskukorica és szemcsutkazúzalék

10160. Szemeskukorica és szemcsutkazúzalék

CLND010

CLND011

CLND012

Tritikálé

Cirok

Egyéb gabonafélék m.n.s. (köles, hajdina, madárköles stb.)

SOC_CLND010_011_012

Tritikálé, cirok és egyéb gabonafélék m.n.s. (köles, hajdina, madárköles stb.)

10190. Tritikálé, cirok és egyéb gabonafélék m.n.s. (köles, hajdina, madárköles stb.)

CLND013

Rizs

SOC_CLND013

Rizs

10170. Rizs

CLND014

Száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek (beleértve a vetőmagokat, valamint gabonafélék és hüvelyesek keverékeit)

SOC_CLND014

Száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek (beleértve a vetőmagokat, valamint gabonafélék és hüvelyesek keverékeit)

10210. Borsó, bab és édes csillagfürt

10220. Lencse, csicseriborsó és római bükköny

10290. Egyéb fehérjenövények

CLND015

Borsó, bab és édes csillagfürt

SOC_CLND015

Borsó, bab és édes csillagfürt

10210. Borsó, bab és édes csillagfürt

CLND017

Burgonya (vetőburgonya is)

SOC_CLND017

Burgonya (vetőburgonya is)

10300. Burgonya (újburgonya és vetőburgonya is)

CLND018

Cukorrépa (a vetőmag kivételével)

SOC_CLND018

Cukorrépa (a vetőmag kivételével)

10400. Cukorrépa (a vetőmag kivételével)

CLND019

Egyéb gyökérnövények

SOC_CLND019

Egyéb gyökérnövények

10500. Egyéb gyökérnövények

CLND022

Káposztarepce és réparepce

SOC_CLND022

Káposztarepce és réparepce

10604. Káposztarepce és réparepce

CLND023

Napraforgó

SOC_CLND023

Napraforgó

10605. Napraforgó

CLND024

Szója

SOC_CLND024

Szója

10606. Szója

CLND025

Lenmag (olajlen)

SOC_CLND025

Lenmag (olajlen)

10607. Lenmag (olajlen)

CLND026

Egyéb olajos magvúak

SOC_CLND026

Egyéb olajos magvúak

10608. Egyéb olajos magvúak

CLND028

Rostlen

SOC_CLND028

Rostlen

10609. Rostlen

CLND029

Kender

SOC_CLND029

Kender

10610. Kender

CLND030

Gyapot

SOC_CLND030

Gyapot

10603. Gyapot

CLND031

Egyéb rostnövények

SOC_CLND031

Egyéb rostnövények

10611. Egyéb rostnövények

CLND032

Dohány

SOC_CLND032

Dohány

10601. Dohány

CLND033

Komló

SOC_CLND033

Komló

10602. Komló

CLND034

Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények

SOC_CLND034

Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények

10612. Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények

CLND035

CLND036

Energianövények

Egyéb ipari növények

SOC_CLND035_036

Energia- és egyéb ipari növények m.n.s.

10613. Cukornád

10690. Energia- és egyéb ipari növények m.n.s.

CLND037

Takarmánynövények zölden betakarítva

SOC_CLND037

Takarmánynövények zölden betakarítva

 

CLND038

Időszaki gyep

SOC_CLND038

Időszaki gyep

10910. Időszaki gyep

CLND039

Zölden betakarított hüvelyesek

SOC_CLND039

Zölden betakarított hüvelyesek

10922. Zölden betakarított hüvelyesek

CLND040

Silókukorica

SOC_CLND040

Silókukorica

10921. Silókukorica

CLND041

CLND042

Egyéb zölden betakarított gabonafélék (kivéve silókukorica) Egyéb zölden betakarított szántóföldi növények

SOC_CLND041_042

Egyéb növények és gabonafélék (kivéve kukorica) zölden betakarítva m.n.s.

10923. Egyéb növények és gabonafélék (kivéve silókukorica) zölden betakarítva m.n.s.

CLND043

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca

SOC_CLND043

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Kültéri

 

CLND044

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Árutermelő kertészet

SOC_CLND044

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Árutermelő kertészet

10712. Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Árutermelő kertészet

CLND045

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Szabadföldi termesztés

SOC_CLND045

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Szabadföldi termesztés

10711. Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Szabadföldi termesztés

CLND046

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével)

SOC_CLND046

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével) – kültéri

10810. Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével)

CLND047

Vetőmagok és palánták

SOC_CLND047

Vetőmagok és palánták

11000. Szántóföldi vetőmagvak és palánták

CLND048

CLND083

egyéb szántóföldi növények

Egyéb szántóföldi növények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

SOC_CLND048_083

Egyéb szántóföldi növények, többek között üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

11100. Egyéb szántóföldi növények, többek között üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

CLND049

Parlagon hagyott föld

SOC_CLND049

Parlagon hagyott föld

11200. Parlagon hagyott föld

CLND050

Állandó legelő

SOC_CLND050

Állandó legelő

 

CLND051

Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt

SOC_CLND051

Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt

30100. Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt

CLND052

Külterjes legelő

SOC_CLND052

Külterjes legelő

30200. Külterjes legelő

CLND053

Termelési célokra már nem használt, támogatásra jogosult állandó gyepterület.

SOC_CLND053

Termelési célokra már nem használt, támogatásra jogosult állandó gyepterület.

30300. Termelési célokra már nem használt, támogatásra jogosult állandó gyepterület.

CLND055

Gyümölcsfélék, bogyós gyümölcsök és héjasok (kivéve citrusfélék, szőlő és szamóca)

SOC_CLND055

Gyümölcsfélék, bogyós gyümölcsök és héjasok (kivéve citrusfélék, szőlő és szamóca)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Mérsékelt égövi gyümölcsfajok

 

CLND056

Almatermésűek

SOC_CLND056

Almatermésűek

40101. Almatermésűek

CLND057

Csonthéjasok

SOC_CLND057

Csonthéjasok

40102. Csonthéjasok

CLND058

Trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajok

SOC_CLND058

Trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajok

40115. Trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajok

CLND059

Bogyós gyümölcsök (kivéve szamóca)

SOC_CLND059

Bogyós gyümölcsök (kivéve szamóca)

40120. Bogyós gyümölcsök (kivéve szamóca)

CLND060

Héjas gyümölcsűek

SOC_CLND060

Héjas gyümölcsűek

40130. Héjas gyümölcsűek

CLND061

Citrusfélék

SOC_CLND061

Citrusfélék

40200. Citrusfélék

CLND062

Szőlő

SOC_CLND062

Szőlő

 

CLND063

Borszőlő

SOC_CLND063

Borszőlő

 

CLND064

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott bor előállítására termesztett szőlő

SOC_CLND064

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott bor előállítására termesztett szőlő

40411. Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok 40451. Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott bor előállítására termesztett szőlő

CLND065

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott bor előállítására termesztett szőlő

SOC_CLND065

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott bor előállítására termesztett szőlő

40412. Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

40452. Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott bor előállítására termesztett szőlő

CLND066

Egyéb borszőlő (OEM/OFJ nélküli)

SOC_CLND066

Egyéb borszőlő (OEM/OFJ nélküli)

40420. Egyéb borok

40460. Egyéb borok előállítására szánt szőlő

CLND067

Csemegeszőlő

SOC_CLND067

Csemegeszőlő

40430. Csemegeszőlő

CLND068

Mazsolaszőlő

SOC_CLND068

Mazsolaszőlő

40440. Mazsolaszőlő

CLND069

Olajbogyó

SOC_CLND069

Olajbogyó

 

 

 

SOC_CLND069A

Szokásosan étkezési olajbogyó termesztése

40310. Étkezési olajbogyó

 

 

SOC_CLND069B

Szokásosan olajkészítésre szánt olajbogyó termesztése

40320. Olajbogyó olívaolaj előállításához (gyümölcs formájában értékesítve) 40330. Olívaolaj

CLND070

Faiskolák

SOC_CLND070

Faiskolák

40500. Faiskolák

CLND071

Egyéb ültetvények, az emberi fogyasztásra szánt egyéb ültetvény növények is

SOC_CLND071

Egyéb állandó növénykultúrák

40600. Egyéb állandó növénykultúrák

CLND072

Karácsonyfa

SOC_CLND072

Karácsonyfa

40610. Karácsonyfa

CLND073

CLND085

Konyhakert

Egyéb mezőgazdasági hasznosítású terület üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

SOC_CLND073_085

Konyhakertek és egyéb mezőgazdasági hasznosítású terület üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

20000. Konyhakert

CLND079

Termesztett gomba

SOC_CLND079

Termesztett gomba

60000. Termesztett gomba

CLND081

Zöldségfélék, dinnye és szamóca is, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

SOC_CLND081

Zöldségfélék, dinnye és szamóca is, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

10720. Zöldségfélék, dinnye és szamóca is, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

CLND082

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével), üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

SOC_CLND082

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével), üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

10820. Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével), üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

CLND084

Ültetvények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

SOC_CLND084

Ültetvények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

40700. Ültetvények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

II. Állatállomány

CLVS001

1 évesnél fiatalabb szarvasmarha

SOC_CLVS001

1 évesnél fiatalabb szarvasmarha

210. 1 évesnél fiatalabb szarvasmarha

CLVS003

1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha

SOC_CLVS003

1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha

220. 1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha

CLVS004

1 és 2 év közötti életkorú üsző

SOC_CLVS004

1 és 2 év közötti életkorú üsző

230. 1 és 2 év közötti életkorú üsző

CLVS005

Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha

SOC_CLVS005

Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha

240. Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha

CLVS007

2 éves és idősebb életkorú, hímivarú üszők

SOC_CLVS007

2 éves és idősebb életkorú, hímivarú üszők

251. Tenyészüszők

252. Hízóüszők

CLVS008

Tehén

SOC_CLVS008

Tehén

 

CLVS009

Tejelő tehén

SOC_CLVS009

Tejelő tehén

261. Tejelő tehén

CLVS010

Nem tejhasznú tehén

SOC_CLVS010

Nem tejhasznú tehén

269. Nem tejhasznú tehén

CLVS011

Bivalytehén

SOC_CLVS011

Bivalytehén

262. Tejelő bivalytehenek

CLVS012

Juh (mindenféle korú)

SOC_CLVS012

Juh (mindenféle korú)

 

CLVS013

Anyajuh

SOC_CLVS013

Anyajuh

311. Anyajuh

CLVS014

Egyéb juhok

SOC_CLVS014

Egyéb juhok

319. Egyéb juhok

CLVS015

Kecske (mindenféle korú)

SOC_CLVS015

Kecske (mindenféle korú)

 

CLVS016

Anyakecske

SOC_CLVS016

Anyakecske

321. Anyakecske

CLVS017

Egyéb kecskék

SOC_CLVS017

Egyéb kecskék

329. Egyéb kecskék

CLVS018

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac

SOC_CLVS018

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac

410. 20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac

CLVS019

Legalább 50 kg-os tenyészkoca

SOC_CLVS019

Legalább 50 kg-os tenyészkoca

420. Legalább 50 kg-os tenyészkoca

CLVS020

Egyéb sertések

SOC_CLVS020

Egyéb sertések

491. Hízósertések

499. Egyéb sertések

CLVS021

Brojlercsirkék

SOC_CLVS021

Brojlercsirkék

510. Baromfi – brojlercsirkék

CLVS022

Tojótyúkok

SOC_CLVS022

Tojótyúkok

520. Tojótyúkok

CLVS023

Egyéb baromfi

SOC_CLVS023

Egyéb baromfi

530. Egyéb baromfi

CLVS029

Nyúl, nőivarú tenyészállat

SOC_CLVS029

Nyúl, nőivarú tenyészállat

610. Nyúl, nőivarú tenyészállat

CLVS030

Méhek

SOC_CLVS030

Méhek

700. Méhek

II.   A 2020. évi gazdaságszerkezeti összeírásban szereplő mutatók meghatározott csoportját jelölő kódok

P45.

Szarvasmarhák, tejtermelés = SO_CLVS001 (1 évesnél fiatalabb szarvasmarha) + SO_CLVS004 (1 és 2 év közötti életkorú üsző) + SO_CLVS007 (2 éves és idősebb életkorú, üszők) + SO_CLVS009 (Tejelő tehén) + SO_CLVS011 (Bivalytehén)

P46.

Szarvasmarhák = P45 (Szarvasmarhák, tejtermelés) + SO_CLVS003 (1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha) + SO_CLVS005 (Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha) + SO_CLVS010 (Nem tejelő tehén)

GL

Tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány = P46 (Szarvasmarhák) + SO_CLVS013 (Anyajuh) + SO_CLVS014 (Egyéb juh) + SO_CLVS016 (Anyakecske) + SO_CLVS017 (Egyéb kecske)

Ha GL = 0, AKKOR

FCP1

Eladásra termelt takarmány = SO_CLND019 (Egyéb gyökérnövények) + SO_CLND037 (Egyéb zölden betakarított szántóföldi növények) + SO_CLND051 (Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt) + SO_CLND052 (Külterjes legelő)

VALAMINT

FCP4

A tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány takarmánya = 0

VALAMINT

P17

Gyökér- és gumós növények = SO_CLND017 (Burgonya (vetőburgonya is)) + SO_CLND018 (Cukorrépa (a vetőmag kivételével)) + SO_CLND019 ((Egyéb gyökérnövények)

Ha GL > 0, AKKOR

FCP1

Eladásra termelt takarmány = 0

VALAMINT

FCP4

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok takarmánya = SO_CLND019 (Egyéb gyökérnövények) + SO_CLND037 (Egyéb zölden betakarított szántóföldi növények) + SO_CLND051 (Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt) + SO_CLND052 (Külterjes legelő)

VALAMINT

P17

Gyökér- és gumós növények = SO_CLND017 (Burgonya (vetőburgonya is)) + SO_CLND018 (Cukorrépa (a vetőmag kivételével))

P151.

Gabonafélék (a rizs kivételével) = SO_CLND004 (Közönséges búza és tönkölybúza) + SO_CLND005 (Durumbúza) + SO_CLND006 (Rozs és őszi gabonafélék keverékei (kétszeres)) + SO_CLND007 (Árpa) + SO_CLND008 (Zab és tavaszi gabonafélék keverékei (kivéve kétszeres)) + SO_CLND009 (Szemeskukorica és szemcsutkazúzalék) + SO_CLND010_011_012 (Tritikálé, cirok és egyéb gabonafélék m.n.s. (köles, hajdina, madárköles stb.))

P15.

Gabonafélék = P151 (gabonafélék a rizs kivételével) + SO_CLND013 (Rizs)

P16.

Olajos magvak = SO_CLND022 (Káposzta- és réparepcemag) + SO_CLND023 (Napraforgó) + SO_CLND024 (Szója) + SO_CLND025 (Lenmag (olajlen)) + SO_CLND026 (Egyéb olajos magvúak)

P51.

Sertések = SO_CLVS018 (20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac) + SO_CLVS019 (Legalább 50 kg-os tenyészkoca) + SO_CLVS020 (Egyéb sertések)

P52.

Baromfi = SO_CLVS021 (Brojlercsirkék) + SO_CLVS022 (Tojótyúk) + SO_CLVS023 (Egyéb baromfi)

P1.

Általános növénytermesztés = P15 (Gabonafélék) + SO_CLND014 (Száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek (beleértve a vetőmagokat, valamint gabonafélék és hüvelyesek keverékeit)) + SO_CLND017 (Burgonya (vetőburgonya is)) + SO_CLND018 (Cukorrépa (a vetőmag kivételével)) + SO_CLND032 (Dohány) + SO_CLND033 (Komló) + SO_CLND030 (Gyapot) + P16 (Olajos magvak) + SO_CLND028 (Rostlen) + SO_CLND029 (Kender) + SO_CLND031 (Egyéb rostnövények) + SO_CLND034 (Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények) + SO_CLND035_036 (Energia- és egyéb ipari növények m.n.s.) + SO_CLND045 (Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Szabadföldi termesztés) + SO_CLND047 (Vetőmagok és palánták) + SO_CLND048_083 (Egyéb szántóföldi növények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt) + SO_CLND049 (Ugar) + FCP1 (Eladásra termelt takarmány)

P2.

Kertészet = SO_CLND044 (Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Árutermelő kertészet) + SO_CLND081 (Zöldségfélék, dinnye és szamóca is, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt) + SO_CLND046 (Virágok és dísznövények (palántázókat kivéve)) + SO_CLND082 (Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével), üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt) + SO_CLND079 (Termesztett gomba) + SO_CLND070 (Faiskolák)

P3.

Állandó növénykultúrák = SO_CLND055 (Gyümölcsök, bogyós gyümölcsök és héjasok (kivéve citrusfélék, szőlő és szamóca)) + SO_CLND061 (Citrusfélék) + SO_CLND069 (Olajbogyó) + SO_CLND062 (Szőlő) + SO_CLND071 (Egyéb ültetvények) + SO_CLND084 (Üvegházi ültetvények)

P4.

Tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány = GL (Tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány) + FCP4 (A tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány takarmánya)

P5.

Abrakfogyasztó állatok = P51 (Sertések) + P52 (Baromfi) + SO_CLVS029 (Nyúl, tenyésznőstény)”;

4.

A VI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VI. MELLÉKLET

A 6. CIKKBEN EMLÍTETT STANDARD TERMELÉSI EGYÜTTHATÓ (STE)

1.   AZ STE-K FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS A KISZÁMÍTÁSUKRA VONATKOZÓ ELVEK

a)

A standard termelési érték (STÉ), a standard termelési együttható (STE) és a mezőgazdasági üzem teljes STÉ-je az e rendelet IV. mellékletében foglaltak szerint kerül meghatározásra.

b)

Termelési időszak

Az STE-k 12 hónapos termelési időszakra vonatkoznak.

A növénytermesztés vagy az állattenyésztés azon termékei esetében, amelyeknél a termelési időszak 12 hónapnál rövidebb vagy hosszabb, 12 havi termesztésnek vagy termelésnek megfelelő standard termelési együtthatókkal kell számolni.

c)

Alapadatok és referencia-időszak

Az STE-k meghatározása az STE-knek a IV. mellékletben található fogalommeghatározásában említett egységenkénti termelés és termelői ár alapján történik. Ebből a célból a tagállamok összegyűjtik az 1198/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*1) 4. cikkében meghatározott referencia-időszakra vonatkozó alapadatokat.

d)

Mértékegységek

1.

Fizikai egységek:

a)

A növénytermesztéshez kapcsolódó mutatók esetében az STE meghatározása a hektárban kifejezett terület alapján történik.

b)

A gombatermesztés esetében azonban az STE-k az év során elvégzett betakarítások összességére vonatkozó bruttó termelési érték alapján, a termesztésre használt terület 100 m2-es egységeire vonatkoztatva kerülnek meghatározásra. Az FADN-nel összefüggésben való felhasználásuk céljából ezeket a gombatermesztésre vonatkozó STE-ket el kell osztani az év során elvégzett betakarítások számával, amelyet e rendelet 8. cikkének megfelelően be kell jelenteni a Bizottságnak.

c)

Az állattenyésztéshez kapcsolódó mutatók esetében az STE-k meghatározása az egyedek száma alapján történik.

d)

Ez alól kivétel a baromfi, amelyek esetében az egyes STE-k 100 egyedre vonatkoznak, valamint a méhek, amelyek esetében pedig egy kaptárra.

2.

Pénzegységek és kerekítés:

Az STE-k meghatározásához használt alapadatokat és a kiszámított STÉ-ket EUR-ban kell megadni. Azon tagállamok esetében, amelyek nem vesznek részt a gazdasági és monetáris unióban, az STE-k átváltása EUR-ra az e melléklet 1. pontjának c) alpontjában meghatározott referencia-időszakra vonatkozó átlagos átváltási árfolyamok alkalmazásával történik. Ezeket az átlagos átváltási árfolyamokat a Bizottság (az Eurostat) által közzétett hivatalos átváltási árfolyamok alapján kell kiszámítani.

Az STE-k adott esetben kerekíthetők a legközelebbi, 5-tel maradék nélkül osztható összegre (EUR-ban kifejezve).

2.   AZ STE-K BONTÁSA

a)

A növénytermesztéshez és állattenyésztéshez kapcsolódó mutatók szerinti bontás

A STE-ket az e rendelet IV. mellékletének B.I. táblázatában felsorolt STE-k alkalmazására szolgáló rovatoknak megfelelő összes mezőgazdasági mutató esetében meg kell határozni.

b)

Földrajzi bontás

Az STE-ket legalább a gazdaságszerkezeti összeírások és a gazdaságszerkezeti összeírás céljaira használható földrajzi egységek szintjén kell meghatározni. E földrajzi egységek kijelölése a statisztikai célú területi egységeknek az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (*2) meghatározott nómenklatúráján (NUTS) alapul. A szóban forgó egységek NUTS 3 régiók csoportjainak felelnek meg. A hátrányos természeti adottságú területeket nem tekintik földrajzi egységnek.

Nem állapítandó meg STE olyan mutatók vonatkozásában, amelyek az érintett régióban nem relevánsak.

3.   AZ STE-K MEGHATÁROZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE

a)

Az STE-k meghatározásához szükséges alapadatokat legalább minden olyan alkalommal újból meg kell állapítani, amikor a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó uniós felmérésnek az (EU) 2018/1091 rendelet 5. cikkében említett általános összeírás formájában történő elvégzésére sor kerül.

b)

Ha a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó felmérés elvégzése az (EU) 2018/1091 rendelet 5. cikkében említett mintavételes felmérés útján történhet, az STE-ket a következők szerint kell aktualizálni:

i.

az alapadatoknak az a) pontban előírthoz hasonló módon történő újbóli megállapítása révén,

ii.

vagy egy olyan, az STE-k aktualizálására szolgáló változási együttható alkalmazásával, amely lehetőséget biztosít azon változások figyelembevételére, amelyek – a tagállami becslések szerint – az 1198/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében említett legutóbbi referencia-időszak óta az egységenként termelt mennyiségben és az árakban az egyes mutatók és régiók tekintetében bekövetkeztek.

4.   VÉGREHAJTÁS

E melléklet rendelkezéseivel összhangban a tagállamok felelősek az STE-k kiszámításához szükséges alapadatok összegyűjtéséért, valamint az STE-k kiszámításáért és EUR-ra való átváltásáért, továbbá – adott esetben – az aktualizálási módszer alkalmazásához szükséges adatok összegyűjtéséért. A tagállamok be kell nyújtaniuk a Bizottságnak az adatgyűjtési és számítási módszereiket, és – szükség esetén – magyarázattal kell szolgálniuk az STE kiszámítására vonatkozó módszertan tagállamok közötti összehangolása érdekében.

5.   A KÜLÖNLEGES ESETEK KEZELÉSE

Bizonyos mutatók esetében az STE-k kiszámítása, valamint az üzem teljes STÉ-jének kiszámítása az alábbi különös szabályok szerint történik:

a)

Parlagon hagyott föld

A parlagon hagyott földre vonatkozó STE az üzem teljes STÉ-jének kiszámításakor csak akkor veendő figyelembe, ha az adott üzem egyéb pozitív STE-kkel is rendelkezik.

b)

Konyhakert

Mivel a konyhakertek terményeit rendszerint a gazdálkodó saját fogyasztására és nem értékesítésre szánja, a konyhakertekre vonatkozó STE-ket nullával egyenlőnek kell tekinteni.

c)

Állatállomány

Az állatállomány esetében a mutatók korcsoportok szerinti bontásban vannak feltüntetve. A termelési érték az adott állat tekintetében az adott korcsoportban eltöltött időszakra vonatkozóan megállapítható növekedési értéknek felel meg. Más szóval azon értékek közötti különbségnek, amellyel az állat a korcsoportból való kilépéskor és a korcsoportba való belépéskor rendelkezik (ezt újrabeszerzési értéknek is nevezik).

d)

1 évesnél fiatalabb szarvasmarha

Az egy évesnél fiatalabb szarvasmarhákra vonatkozó STÉ-k az üzem teljes STÉ-jének kiszámításakor csak akkor veendők figyelembe, ha az adott üzemben több az egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, mint a tehén. Csak az egy évesnél fiatalabb szarvasmarhák többletére vonatkozó STÉ-k veendők figyelembe. Az állat nemétől függetlenül kizárólag egy STE létezik az 1 évesnél fiatalabb szarvasmarha vonatkozásában.

e)

Egyéb juhok és egyéb kecskék

Az egyéb juhokra vonatkozó STÉ-k az üzem teljes STE-jének kiszámításakor csak akkor veendők figyelembe, ha az adott üzemben nincsenek nőivarú tenyészjuhok.

Az egyéb kecskékre vonatkozó STÉ-k az üzem teljes STÉ-jének kiszámításakor csak akkor veendők figyelembe, ha az adott üzemben nincsenek nőivarú tenyészkecskék.

f)

Malac

A malacokra vonatkozó STE-k az üzem teljes STÉ-jének kiszámításakor csak akkor veendők figyelembe, ha az adott üzemben nincsenek tenyészkocák.

g)

Takarmány

Amennyiben az üzemben nincsen tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány (azaz szarvasmarhák, juhok vagy kecskék), a takarmányt (azaz a gyökér- és gumós növényeket, a zölden betakarított növényeket, a legelőkről és a rétekről származó takarmánynövényeket) eladásra szánt terméknek kell tekinteni, és az általános növénytermesztésre vonatkozó termelési értékbe kell beleszámítani.

Ha az üzemben van tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány, a takarmányt úgy kell tekinteni, hogy azt a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány etetésére szánják, és az a tömegtakarmány-fogyasztó állatállományra és a takarmányra vonatkozó termelési érték részét képezi.

(*1)  A Bizottság 1198/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 1.) az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 321., 2014.11.7., 2. o.)."

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).;"

5.

A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az E. táblázat helyébe a következő szöveg lép:

„E. táblázat

Kvóták és egyéb jogok

A kvóta vagy jog kategóriája

Kód(*)


 

 

Oszlopok

Adatcsoport

Saját kvóta

Bérelt kvóta

Bérbe adott kvóta

Adók

N

I

O

T

QQ

Mennyiség a számviteli év végén

 

 

 

QP

Kvótavásárlás

 

QS

Értékesített kvóta

 

OV

Nyitóérték

 

CV

Záróérték

 

PQ

Kvótalízingelési vagy -bérlési kiadások

 

RQ

Kvóta lízingbe vagy bérbeadásából származó bevételek

 

TX

Adók

 


Kód(*)

Megnevezés

50

Szerves trágya

60

Az alaptámogatási rendszer szerinti kifizetési jogosultságok

A kvótában (saját kvóta, bérelt kvóta és bérbe adott kvóta) foglalt mennyiségeket kötelező megadni. Kizárólag a számviteli év végén fennálló mennyiséget kell megadni.

A hozzá tartozó földterülettől különállóan értékesíthető kvótákkal kapcsolatos értékeket e táblázatban kell feltüntetni. A hozzá tartozó földterülettől különállóan nem értékesíthető kvótákat csak a D. táblázatban (Eszközök) kell feltüntetni. Az eredetileg térítésmentesen megszerzett kvótákat szintén be kell jegyezni, és az érvényes piaci árakon értékelni, amennyiben a földterülettől különállóan is értékesíthetők.

Egyes adatokat egyidejűleg, egyénileg vagy egy csoport elemeiként, a D. (Eszközök), a H. (Ráfordítások) és/vagy az I. (Növénykultúrák) táblázat egyéb csoportjaiban vagy kategóriáiban kell feltüntetni.

A következő kategóriákat kell használni:

50.

Szerves trágya

60.

Az alaptámogatási rendszer szerinti kifizetési jogosultságok.

A következő adatcsoportokat kell használni:

E.QQ. Mennyiség (csak az N, I és O oszlopban kell feltüntetni)

A használandó mértékegységek a következők:

50. kategória (szerves trágya): az állatok száma a trágya kiürülésére vonatkozó szabványos egységekben számolva,

60. kategória (alaptámogatási rendszer): az árankénti jogosultságok száma

E.QP. Megvásárolt kvóta (csak az N oszlopban kell feltüntetni)

A hozzá tartozó földterülettől különállóan értékesíthető kvóták és egyéb jogok megszerzéséért a számviteli évben kifizetett összeget kell feltüntetni.

E.QS. Értékesített kvóta (csak az N oszlopban kell feltüntetni)

A hozzá tartozó földterülettől különállóan értékesíthető kvóták és egyéb jogok értékesítéséből a számviteli évben befolyt összeget kell feltüntetni.

E.OV. Nyitóérték (csak az N oszlopban kell feltüntetni)

A gazdálkodó saját rendelkezésére álló mennyiségek nyitó értékeléskori értékét az aktuális piaci áron kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy azokat eredetileg térítésmentesen szerezte vagy vásárolta, feltéve, hogy a kvóták a kapcsolódó földterülettől különállóan értékesíthetők.

E.CV. Záróérték (csak az N oszlopban kell feltüntetni)

A gazdálkodó saját rendelkezésére álló mennyiségek záró értékeléskori értékét az aktuális piaci áron kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy azokat eredetileg ingyen szerezte vagy vásárolta, feltéve, hogy a kvóták a kapcsolódó földterülettől különállóak.

E.PQ. Kvótalízingelési vagy -bérlési kiadások (csak az I oszlopban kell feltüntetni)

A kvóták és egyéb jogok lízingeléséért vagy bérléséért kifizetett összeg. A bérleti díjban, a H. táblázat (Ráfordítások) 5070. kategóriájában (Kifizetett bérleti díj) is szerepel.

E.RQ. Kvóta lízingbe vagy bérbeadásából származó bevételek (csak az O oszlopban kell feltüntetni)

A kvóták és egyéb jogok bérbeadásáért vagy lízingeléséért kapott összeg. Az I. táblázat (Növénykultúrák) 90900. kategóriájában (Egyéb) is szerepel.

E.TX. Adók, kiegészítő illeték (T oszlop)

A kifizetett összeg.

AZ E. TÁBLÁZAT OSZLOPAI

Az N oszlop a saját kvótát, az I oszlop a bérelt kvótát, az O oszlop a bérbe adott kvótát, a T oszlop pedig az adókat jelenti.”;

b)

A H. táblázatban a negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahol a költségek a számviteli év során felmerülő ráfordítások összes ”fogyasztását„ jelölik, de ez nem felel meg az adott év termelésének, a felhalmozott készletek változásait a D. táblázat 1040. kódjánál (Készletek) kell feltüntetni, kivéve az állandó kultúrák és lábon álló állományok termesztéséhez kapcsolódó költségeket, amelyeket a 2010. kódnál (Biológiai eszközök – növények) kell szerepeltetni.”;

c)

az I. táblázat második – a terménykategóriára vonatkozó kódokat tartalmazó táblázat– táblázatának helyébe a következő lép:

Kód(*)

Megnevezés

Szemestermény-termelés céljából termesztett gabonafélék (a vetőmagot is beleértve)

10110

Közönséges búza és tönkölybúza

10120

Durumbúza

10130

Rozs és őszi gabonafélék keverékei (kétszeres)

10140

Árpa

10150

Zab és tavaszi gabonafélék keverékei (kivéve kétszeres)

10160

Szemeskukorica és szemcsutkazúzalék

10170

Rizs

10190

Tritikálé, cirok és egyéb gabonafélék m.n.s. (köles, hajdina, madárköles stb.)

Száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek (beleértve a vetőmagokat, valamint gabonafélék és hüvelyesek keverékeit)

10210

Borsó, bab és édes csillagfürt

10220

Lencse, csicseriborsó és római bükköny

10290

Egyéb fehérjenövények

10300

Burgonya (újburgonya és vetőburgonya is)

10310

- ebből keményítőtermelés céljából termesztett burgonya

10390

- ebből más burgonya

10400

Cukorrépa (a vetőmag kivételével)

10500

Egyéb gyökérnövények

Ipari növények

10601

Dohány

10602

Komló

10603

Gyapot

10604

Káposztarepce és réparepce

10605

Napraforgó

10606

Szója

10607

Lenmag (olajlen)

10608

Egyéb olajos magvúak

10609

Rostlen

10610

Kender

10611

Egyéb rostnövények

10612

Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények

10613

Cukornád

10690

Energia- és egyéb ipari növények m.n.s.

Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca, ebből:

Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca – Szabadföldi vagy alacsony (nem járható) védőtakarás alatt

10711

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Szabadföldi termesztés

10712

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca – Árutermelő kertészet

10720

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

A „friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca” alkategóriáinak részletei:

10731

Karfiol és brokkoli

10732

Saláta

10733

Paradicsom

10734

Csemegekukorica

10735

Vöröshagyma

10736

Fokhagyma

10737

Sárgarépa

10738

Szamóca

10739

Dinnye

10790

Egyéb zöldségek

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével)

10810

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével)

10820

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével), üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

A „virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével)” alkategóriáinak részletei:

10830

Virághagymák, -hagymagumók és -gumók

10840

Vágott virág és virágbimbó

10850

Virágzó és dísznövények

Zölden betakarított növények

10910

Időszaki gyep

Egyéb zölden betakarított növények

10921

Silókukorica

10922

Zölden betakarított hüvelyesek

10923

Egyéb növények és gabonafélék (kivéve silókukorica) zölden betakarítva m.n.s.

Növények vetőmagvai és magról nevelt növények

11000

Vetőmagok és palánták

11100

Egyéb szántóföldi növények

Parlagon hagyott föld

11200

Parlagon hagyott föld

Konyhakert

20000

Konyhakert

Állandó legelő

30100

Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt

30200

Külterjes legelő

30300

Termelési célokra már nem használt, támogatásra jogosult állandó gyepterület.

Ültetvények

Gyümölcsfajok, ebből:

40101

Almatermésűek

40111

- ebből alma

40112

- ebből körte

40102

Csonthéjasok

40113

- ebből őszibarack és nektarin

40115

Trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajok

40120

Bogyós gyümölcsök (kivéve szamóca)

40130

Héjas gyümölcsűek

Citrusültetvények

40200

Citrusfélék

40210

- ebből narancs

40230

- ebből citrom

Olajfaültetvények

40310

Étkezési olajbogyó

40320

Olajbogyó olívaolaj előállításához (gyümölcs formájában értékesítve)

40330

Olívaolaj

40340

Olajbogyó-melléktermékek

Szőlőültetvények

40411

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok

40412

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

40420

Egyéb borok

40430

Csemegeszőlő

40440

Mazsolaszőlő

40451

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok előállítására szánt szőlő

40452

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott minőségi borok előállítására szánt szőlő

40460

Egyéb borok előállítására szánt szőlő

40470

Különféle szőlőtermékek: a gazdaságban termelt szőlőmust, szőlőlé, fogyasztási borpárlat, borecet és egyéb termékek

40480

Borászati melléktermékek (törköly, seprő)

Faiskolák, egyéb ültetvények, ültetvények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt és fiatal kultúrák

40500

Faiskolák

40600

Egyéb állandó növénykultúrák

40610

- ebből karácsonyfa

40700

Ültetvények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

40800

Fiatal kultúrák nevelése

Egyéb földterületek

50100

Nem hasznosított mezőgazdasági földterület

50200

Erdővel borított terület

50210

- ebből rövid rotációs idejű sarjerdő

50900

Egyéb földterületek (épületek, gazdasági udvarok, utak, mesterséges tavak, kőbányák, terméketlen földek, sziklák stb.)

60000

Termesztett gomba

Egyéb termékek és bevételek

90100

Mezőgazdasági földterület bérbeadásából származó bevételek

90200

Meghatározott terményekre nem vonatkozó, terménybiztosítás által nyújtott kártérítés

90300

Nem olajbogyó- vagy szőlőtermesztéshez kapcsolódó növényi melléktermékek

90310

Szalma

90320

Cukorrépafej

90330

Egyéb melléktermékek

90900

Egyéb”

d)

A J. táblázat helyébe a következő szöveg lép:

„J. táblázat

Állattenyésztés

A táblázat szerkezete

Az állatállomány kategóriája

Kód(*)


 

 

Oszlopok

Adatcsoport

Átlagos létszám

Létszám

Érték

A

N

V

AN

Átlagos létszám

 

OV

Nyitóérték

 

 

CV

Záróérték

 

 

PU

Vásárlás

 

 

SA

Teljes értékesítés

 

 

SS

Vágásra történő értékesítés

 

 

SR

További nevelésre/tenyésztésre történő értékesítés

 

 

SU

Ismeretlen célra történő értékesítés

 

 

FC

Saját fogyasztás

 

 

FU

Mezőgazdasági üzemen belüli felhasználás

 

 


Kód(*)

Megnevezés

100

Lófélék

210

Egyévesnél fiatalabb hímivarú, illetve nőivarú szarvasmarhák

220

1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha

230

1 és 2 év közötti életkorú üsző

240

Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha

251

Tenyészüszők

252

Hízóüszők

261

Tejelő tehenek

262

Tejelő bivalytehenek

269

Nem tejhasznú tehén

311

Anyajuh

319

Egyéb juhok

321

Anyakecske

329

Egyéb kecskék

410

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac

420

Legalább 50 kg-os tenyészkoca

491

Hízósertések

499

Egyéb sertések

510

Baromfi – brojlercsirkék

520

Tojótyúkok

530

Egyéb baromfi

610

Nyúl, nőivarú tenyészállat

699

Egyéb nyulak

700

Méhek

900

Egyéb élő állat

Az állatállomány kategóriái

A következő állatállomány-kategóriákat kell megkülönböztetni:

100.

Lófélék

Idetartoznak a versenylovak és a hátaslovak, a szamarak, a lóöszvérek, a szamáröszvérek stb.

210.

Egyévesnél fiatalabb hímivarú, illetve nőivarú szarvasmarhák

220.

1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha

230.

1 és 2 év közötti életkorú nőivarú szarvasmarha

Kivéve a már borjadzott teheneket.

240.

Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha

251.

Tenyészüszők

Legalább kétéves, még nem borjadzott, tenyésztésre szánt nőstény szarvasmarhák.

252.

Hízóüszők

Legalább kétéves, még nem borjadzott, nem tenyésztésre szánt nőstény szarvasmarhák.

261.

Tejelő tehenek

Borjadzott nőstény szarvasmarhák (beleértve a két évnél fiatalabb állatokat is), amelyeket kizárólag vagy elsősorban közvetlen emberi fogyasztásra vagy tejtermékké történő feldolgozásra szánt tej termelésére tartanak. Ebbe a kategóriába tartoznak a vágásra szánt tejelő tehenek is.

262.

Tejelő bivalytehenek

Borjadzott nőstény bivalyok (beleértve a két évnél fiatalabb állatokat is), amelyeket kizárólag vagy elsősorban közvetlen emberi fogyasztásra vagy tejtermékké történő feldolgozásra szánt tej termelésére tartanak. Ebbe a kategóriába tartoznak a vágásra szánt bivalytehenek is.

269.

Nem tejhasznú tehén

1.

Borjadzott nőstény szarvasmarhák (beleértve a két évnél fiatalabb állatokat is), amelyeket kizárólag vagy elsősorban borjak ellésére tartanak, és amelyek tejét nem használják fel közvetlen emberi fogyasztásra vagy tejtermékké történő feldolgozásra.

2.

Igástehén.

3.

Vágásra szánt nem tejelő tehenek (függetlenül attól, hogy levágás előtt hizlalják-e őket).

A 210–252. és a 269. kategória tartalmazza a megfelelő hím és/vagy nőstény bivalyok kategóriáit is.

311.

Anyajuh

Tenyésztésre szánt, legalább egyéves anyajuhok.

319.

Egyéb juhok

Bármilyen korú juh, kivéve a nőivarú tenyészjuhokat.

321.

Anyakecske

329.

Egyéb kecskék

A nőivarú tenyészállatokon kívüli egyéb kecskék.

410.

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac

Olyan malacok, amelyek élősúlya nem éri el a 20 kg-ot.

420.

Legalább 50 kg-os tenyészkoca

A legalább 50 kg-os tenyészkocák, kivéve a vágásra szánt kocákat (lásd a 499. kategóriát [Egyéb sertések])

491.

Hízósertések

A legalább 20 kg-os élősúlyú hízósertések, kivéve a vágásra szánt kocákat és kanokat (lásd a 499. kategóriát [Egyéb sertések]).

499.

Egyéb sertések

A legalább 20 kg-os élősúlyú sertések, kivéve a tenyészkocákat (lásd a 420. kategóriát) és a hízósertéseket (lásd a 491. kategóriát).

510.

Baromfi – brojlercsirkék

Húscsirkék. Kivéve a tojótyúkokat és a kiselejtezett tyúkokat. A csibék nem tartoznak ebbe a kategóriába.

520.

Tojótyúkok

Ebbe a kategóriába tartoznak a jércék, tojótyúkok, a vágásra szánt tyúkok és a tojókhoz tartozó tenyészkakasok, amennyiben ezek csak tojókként kerültek osztályozásra. A jérce olyan fiatal tyúk, amely még nem kezdett el tojást tojni. A csibék nem tartoznak ebbe a kategóriába.

530.

Egyéb baromfi

Ebbe a kategóriába tartoznak a kacsák, pulykák, libák, gyöngytyúkok, struccok és tenyészhímek (a tojókhoz tartozók, fent említett egyedek kivételével). Idetartoznak a nőivarú tenyészállatok is. A csibék nem tartoznak ebbe a kategóriába.

610.

Nyúl, nőivarú tenyészállat

699.

Egyéb nyulak

700.

Méhek

A használatban lévő méhkaptárak számában megadva.

900.

Egyéb élő állat

Idetartoznak a csibék, az őzek és a halak. Idetartoznak továbbá más, a falusi turizmusban használt állatok. Más állatok termékei nem tartoznak ide (lásd a K. táblázat 900. kategóriáját).”;

e)

az M. táblázat vége a választható kategóriákat felsoroló következő három bejegyzéssel egészül ki:

”Kód(*)

Csoport

A kategóriák leírása

Oszlopok

N

V

T

10320

AI

Elefántfűvel (Miscanthus) beültetett területek

 

10321

AI

Csészekóróval (Silphium perfoliatum) beültetett területek

 

10322

AI

Parlagon hagyott, (virágporban és nektárban gazdag fajokból álló) mézelő növényekkel borított területek

 

–”.


(*1)  A Bizottság 1198/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 1.) az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 321., 2014.11.7., 2. o.).

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).;”


(1)  Az SO_CLND019 (egyéb gyökérnövények), az SO_CLND037 (takarmánynövények zölden betakarítva), az SO_CLND049 (ugar), az SO_CLND073_085 (konyhakertek és egyéb mezőgazdasági hasznosítású terület üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt), az SO_CLND051 (legelő és rét, a külterjes legelő kivételével), az SO_CLND052 (külterjes legelő), az SO_CLND053 (a termelésből kivont, támogatásra jogosult állandó legelő és rét), az SO_CLVS001 (1 évesnél fiatalabb szarvasmarha), az SO_CLVS014 (egyéb juh) és a SO_CLVS017 (egyéb kecske) és az SO_CLVS018 (20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac) mutatók csak bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmazhatók (lásd a VI. melléklet 5. pontját).


29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/40


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1976 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 25.)

a fenil-kapszaicin (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottság határoz egy új élelmiszer engedélyezéséről és Unión belül történő forgalomba hozataláról, valamint az uniós jegyzék naprakésszé tételéről.

(4)

2018. február 7-én az a Xichelim AB vállalat (a továbbiakban: kérelmező) az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értelmében a kémiai szintézissel előállított fenil-kapszaicin új élelmiszerként az uniós piacon történő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz. A kérelem a fenil-kapszaicin 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek összetevőjeként történő felhasználásának, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek, valamint a 11 éves kor alatti gyermekeknek szánt élelmiszereket, továbbá a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti, a 11 éves kor feletti általános népességnek szánt étrend-kiegészítőkben történő felhasználásának engedélyezésére irányult.

(5)

A kérelmező egy további kérelmet is benyújtott a Bizottsághoz, amelyben a védett adatok és információk bizalmas kezelését kérte a kérelem alátámasztására benyújtott több tanulmány esetében, melyek a következők: egy, a fenil-kapszaicin felszívódására, eloszlására, metabolizmusára és kiválasztására (ADME) vonatkozó, patkányokon végzett in vivo vizsgálat (5), egy kapszaicinnel patkányokon végzett in vivo ADME-vizsgálat (6), egy fenil-kapszaicinnel végzett bakteriális reverz mutagenitási vizsgálat (7), egy fenil-kapszaicinnel emlősökön végzett in vitro celluláris mikronukleusz-vizsgálat (8), egy fenil-kapszaicinnel Wistar patkányokon végzett, 90 napos orálistoxicitás-vizsgálat (9), valamint egy fenil-kapszaicinnel és kapszaicinnel, a HEK293 sejtvonal felhasználásával végzett, TRPV1-aktiválási vizsgálat (10).

(6)

2018. augusztus 27-én a Bizottság konzultált az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság), és az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (3) bekezdése alapján felkérte, hogy végezze el a fenil-kapszaicin mint új élelmiszer értékelését.

(7)

2019. május 15-én a Hatóság elfogadta a fenil-kapszaicin mint az (EU) 2015/2283 rendelet szerinti új élelmiszer biztonságosságáról szóló tudományos szakvéleményt (11) („Safety of Phenylcapsaicin as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283”). A szóban forgó tudományos szakvélemény összhangban van az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkének követelményeivel.

(8)

Szakvéleményében a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a fenil-kapszaicin biztonságos a javasolt felhasználási feltételek mellett. A szóban forgó tudományos szakvélemény ezért elegendő alapot ad annak megállapításához, hogy a javasolt felhasználási módok és mennyiségek betartása mellett a fenil-kapszaicin speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek – kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek, valamint a 11 éves kor alatti gyermekeknek szánt élelmiszereket –, valamint a 11 éves kor feletti általános népességnek szánt étrend-kiegészítők összetevőjeként megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

(9)

A fenil-kapszaicinről szóló véleményében a Hatóság úgy ítélte meg, hogy a fenil-kapszaicinnel patkányokon végzett in vivo ADME-vizsgálatból, a kapszaicinnel patkányokon végzett in vivo ADME-vizsgálatból, a fenil-kapszaicinnel végzett bakteriális reverz mutagenitási vizsgálatból, a fenil-kapszaicinnel emlősökön végzett in vitro celluláris mikronukleusz-vizsgálatból, a fenil-kapszaicinnel Wistar patkányokon végzett, 90 napos orálistoxicitás-vizsgálatból, valamint a fenil-kapszaicinnel és kapszaicinnel, a HEK293 sejtvonal felhasználásával végzett, TRPV1-aktiválási vizsgálatból származó adatok szolgáltak alapul az új élelmiszer biztonságosságának megállapításához. Ezért megállapítható, hogy a fenil-kapszaicin biztonságosságára vonatkozó következtetéseket az említett vizsgálatokról szóló jelentésekből származó adatok nélkül nem lehetett volna levonni.

(10)

A Hatóság véleményének kézhezvételét követően a Bizottság arra kérte a kérelmezőt, hogy pontosítsa a fenil-kapszaicinnel patkányokon végzett in vivo ADME-vizsgálatból, a kapszaicinnel patkányokon végzett in vivo ADME-vizsgálatból, a fenil-kapszaicinnel végzett bakteriális reverz mutagenitási vizsgálatból, a fenil-kapszaicinnel emlősökön végzett in vitro celluláris mikronukleusz-vizsgálatból, a fenil-kapszaicinnel Wistar patkányokon végzett, 90 napos orálistoxicitás-vizsgálatból, valamint a fenil-kapszaicinnel és kapszaicinnel, a HEK293 sejtvonal felhasználásával végzett, TRPV1-aktiválási vizsgálatból származó adatok védett jellegére vonatkozó indokolását, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikke (2) bekezdésében említett, e jelentésekre és vizsgálatokra vonatkozó kizárólagos hivatkozási joggal kapcsolatos igényét.

(11)

A kérelmező kijelentette, hogy a kérelem benyújtásakor a nemzeti jog szerint védett és kizárólagos hivatkozási joggal rendelkezett a tanulmányokkal kapcsolatban, és ezért harmadik felek nem férhettek azokhoz hozzá, illetve nem használhatták fel azokat jogszerűen.

(12)

A Bizottság értékelte a kérelmező által benyújtott valamennyi információt, és úgy ítélte meg, hogy a kérelmező kellően alátámasztotta az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesülését. Ennek megfelelően a kérelmező dossziéjában található vizsgálatokból származó adatokat, amelyek alapul szolgáltak a Hatóságnak az új élelmiszer biztonságosságát és a fenil-kapszaicin biztonságosságát megállapító következtetéséhez, továbbá amelyek nélkül a Hatóság nem tudta volna értékelni az új élelmiszert, a Hatóság nem használhatja fel egy későbbi kérelmező javára az e rendelet hatálybalépésétől számított ötéves időtartamon belül. Következésképpen az e rendelet által engedélyezett új élelmiszer Unión belüli forgalombahozatali jogát ötéves időtartamig a kérelmezőre kell korlátozni.

(13)

Ugyanakkor a fenil-kapszaicin és a kérelmező dossziéjában szereplő vizsgálatokra való hivatkozás engedélyezésének a kérelmezőre történő kizárólagos korlátozása nem akadályozza meg, hogy más kérelmezők ugyanezen új élelmiszer forgalomba hozatalának engedélyezését kérelmezzék, feltéve, hogy kérelmük az e rendelet szerinti engedélyezést alátámasztó, jogszerűen megszerzett információkon alapul.

(14)

A 2002/46/EK irányelv követelményeket határoz meg az étrend-kiegészítőkre vonatkozóan. A fenil-kapszaicin használatát az említett irányelv sérelme nélkül engedélyezni kell.

(15)

A 609/2013/EU rendelet követelményeket határoz meg a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozóan. A fenil-kapszaicin használatát az említett rendelet sérelme nélkül engedélyezni kell.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében meghatározott fenil-kapszaicint fel kell venni az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelettel létrehozott uniós jegyzékébe.

(2)   E rendelet hatálybalépésétől számított öt éven keresztül csak a kérelmező:

 

Vállalat: aXichem AB;

 

Cím: Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Svédország,

jogosult az (1) bekezdésben említett új élelmiszer Unión belüli forgalomba hozatalára, kivéve, ha egy későbbi kérelmező a rendelet 2. cikke alapján védett adatokra való hivatkozás nélkül vagy az aXichem AB beleegyezésével engedélyt kap ezen új élelmiszer forgalmazására.

(3)   Az uniós jegyzékben foglalt, az (1) bekezdésben említett bejegyzésnek tartalmaznia kell az e rendelet mellékletében meghatározott felhasználási feltételeket és címkézési követelményeket.

(4)   Az e cikkben előírt engedély nem sértheti a 609/2013/EU rendelet és a 2002/46/EK irányelv rendelkezéseit.

2. cikk

A kérelem aktájában szereplő vizsgálatok és jelentések – amelyek alapján a Hatóság értékelte az 1. cikkben említett új élelmiszert, és amelyek a kérelmező állítása szerint eleget tesznek az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek – az aXichem AB beleegyezése nélkül nem használhatók fel későbbi kérelmezők javára az e rendelet hatálybalépésétől számított ötéves időtartamon belül.

3. cikk

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).

(5)  Feng et al. 2012a (kiadatlan)

(6)  Feng et al. 2012b (kiadatlan)

(7)  Schreib 2015 (kiadatlan)

(8)  Donath 2016 (kiadatlan)

(9)  Stiller 2016 (kiadatlan)

(10)  Yang and Dong, 2015 (kiadatlan)

(11)  EFSA Journal 2019; 17(6):5718


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. táblázat (Engedélyezett új élelmiszerek) az alábbi bejegyzéssel egészül ki a betűrend szerinti helyen:

Engedélyezett új élelmiszer

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

További különös jelölési követelmények

Egyéb követelmények

Adatvédelem

„Fenil-kapszaicin

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: »fenil-kapszaicin«.

 

Engedélyezve 2019. december 19-én. A jegyzékbe való felvétel az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkével összhangban védelem alatt álló, védett tudományos bizonyítékokon és tudományos adatokon alapul.

Kérelmező: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Svédország. Az adatvédelem időtartama alatt a fenil-kapszaicin elnevezésű új élelmiszer kizárólag az aXichem AB által hozható forgalomba az Unión belül, kivéve, ha egy későbbi kérelmező az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkével összhangban védelem alatt álló, védett tudományos bizonyítékokra vagy tudományos adatokra való hivatkozás nélkül vagy az aXichem AB beleegyezésével engedélyt kap a szóban forgó új élelmiszer forgalmazására.”

A 609/2013/EU rendelet szerinti speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, kivéve a csecsemőknek, kisgyermekeknek és 11 éves kor alatti gyermekeknek szánt élelmiszereket

2,5 mg/nap

Az általános népességnek szánt, a 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők, a 11 évesnél fiatalabb gyermekek kivételével

2,5 mg/nap

2.

A 2. táblázat (Specifikációk) az alábbi bejegyzéssel egészül ki a betűrend szerinti helyen:

Engedélyezett új élelmiszer

Specifikációk

„Fenil-kapszaicin

Leírás/meghatározás:

Fenilkapszaicin (N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-7-fenilhept-6-inamid, C21H23NO3, CAS-szám: 848127-67-3), Kémiai úton, kétlépéses szintézissel állítják elő, amely során első lépésben a fenil-acetilén és egy karbonsavszármazék reakciója révén acetilsav-intermediert állítanak elő, második lépésben pedig az acetilsav-intermediert vanilliamin-származékkal léptetik többszörös reakcióba a fenil-kapszaicin előállításához.

Jellemzők/összetétel

Tisztaság (%-os szárazanyag-tartalom) ≥ 98 %

Nedvesség: ≤ 0,5 %

A szintézishez kapcsolódó összes melléktermék: ≤ 1,0 %

N,N-dimetil-formamid: ≤ 880 mg/kg

Diklór-metán: ≤ 600 mg/kg

Dimetoxi-etán: ≤ 100 mg/kg

Etil-acetát: ≤ 0,5 %

Más oldószerek: ≤ 0,5 %

Nehézfémek:

Ólom: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Higany: ≤ 0,1 mg/kg

Arzén: ≤ 1,0 mg/kg

Mikrobiológiai követelmények:

Összcsíraszám: ≤ 10 CFU/g

Kóliformok: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: negatív/10 g

Salmonella sp.: negatív/10 g

Élesztő- és penészgombák: ≤ 10 CFU/g

CFU: telepképző egység”


29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/45


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1977 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 26.)

a fenilmetántiol, a benzil-metil-szulfid, a szek-pentil-tiofén, a tridek-2-enal, a 12-metil-tridekanal, a 2,5-dimetil-fenol, a hexa-2(transz),4(transz)-dienal és a 2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A fenilmetántiol, a benzil-metil-szulfid, a szek-pentil-tiofén, a tridek-2-enal, a 12-metil-tridekanal, a 2,5-dimetil-fenol, a hexa-2(transz),4(transz)-dienal és a 2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon (a továbbiakban: az érintett anyagok) a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően időbeli korlátozás nélkül engedélyezésre kerültek macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként. Az érintett takarmány-adalékanyagok ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően meglévő termékként bekerültek a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján kérelmet nyújtottak be az érintett anyagoknak macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére, kérelmezve érintett takarmány-adalékanyagoknak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába való sorolását. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2019. február 27-i véleményében (3) megállapította, hogy az érintett anyagok – a javasolt felhasználási feltételek mellett – nincsenek káros hatással az állati egészségre vagy a környezetre. Megállapította továbbá, hogy kockázatok merültek fel a felhasználók tekintetében. A kérelmező az előírtak szerint biztonsági adatlapot is benyújtott minden olyan vegyületről, amely esetében a felhasználókat érintő veszélyek azonosításra kerültek. Nem nyújtottak be a felhasználók biztonságának értékelésére irányuló tanulmányokat. Ezért az EFSA nem tudott következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók biztonságban vannak-e az adalékanyagok kezelése során. A 2,5-dimetil-fenol, a 12-metil-tridekanal, a hexa-2(transz),4(transz)-dienal, a fenilmetántiol, a benzil-metil-szulfid, a 2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon és a szek-pentil-tiofén a biztonsági adatlapon ismertetetteknek megfelelően – különösen a bőrrel és szemmel való érintkezés során – bizonyítottan veszélyes anyagoknak tekintendők. A belélegzés útján történő expozíció tekintetében a 12-metil-tridekanal, a benzil-metil-szulfid és a 2-pentil-tiofén bizonyítottan veszélyes anyagoknak tekintendők. Adatok hiányában a Hatóság nem tudott következtetést levonni a felhasználókat érintő kockázatokat illetően. A Bizottság ezért úgy véli, hogy megfelelő védintézkedéseket kell hozni az emberi egészségre, különösen a takarmány-adalékanyag felhasználóira gyakorolt hatások megelőzése érdekében. A nem élelmiszer-termelő állatok esetében a 429/2008/EK bizottsági rendelet (4) mentesítette az ezen állatoknak szánt adalékanyagokat a környezeti értékelés alól, mivel azok nem gyakorolnak jelentős hatást a környezetre. A kedvtelésből tartott állatokat nem tartják nagy állatcsoportokban, ezért a környezetre gyakorolt hatásuk nem tekinthető jelentősnek. A Hatóság megállapította, hogy mivel az érintett anyagokat élelmiszerek ízesítőanyagaiként alkalmazzák, és ugyanezt a szerepet töltik be takarmányokban felhasználva is, hatásosságuk más módon történő bizonyítása nem szükséges.

(5)

A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentéseket.

(6)

A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell meghatározni. Az érintett anyagok esetében az ajánlott tartalmat fel kell tüntetni az adalékanyag címkéjén. Amennyiben az anyag mennyisége meghaladja ezt a tartalmat, bizonyos információkat az előkeverékek címkéjén, valamint a takarmánykeverékek és a takarmány-alapanyagok címkézése révén meg kell adni.

(7)

Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek a takarmányban való felhasználás tekintetében. Ennek megfelelően a szóban forgó takarmány-adalékanyagok használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az érintett anyagok engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A mellékletben szereplő anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2019. december 19. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2019. december 19. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, 2020. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

(2)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó takarmánykeverék és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2021. december 19. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2019. december 19. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat macskák és kutyák takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(3):5649.

(4)  A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 133., 2008.5.22., 1. o.).


Melléklet

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: aromaanyagok

2b5169

12-metil-tridekanal

Az adalékanyag összetétele

12-metil-tridekanal

A hatóanyag jellemzése

12-metil-tridekanal

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C14H28O

CAS-szám: 75853-49-5

FLAVIS: 05.169

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található

12-metil-tridekanal

meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Macskák és kutyák

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,5 mg/kg”

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,5 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette lehetséges kockázatok kezelésére. Ha ezeket a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2029.12.19.

2b5057

Hexa-2(transz),4(transz)-dienal

Az adalékanyag összetétele

Hexa-2(transz),4(transz)-dienal

A hatóanyag jellemzése

Hexa-2(transz),4(transz)-dienal

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C6H8O

CAS-szám: 142-83-6

FLAVIS: 05.057

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található hexa-2(transz),4(transz)-dienal meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Macskák és kutyák

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 1,5 mg/kg”

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 1,5 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette lehetséges kockázatok kezelésére. Ha ezeket a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2029.12.19.

2b5078

Tridek-2-enal

Az adalékanyag összetétele

Tridek-2-enal

A hatóanyag jellemzése

Tridek-2-enal

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C13H24O

CAS-szám: 7774-82-5

FLAVIS: 05.078

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő tridek-2-enal meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Macskák és kutyák

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,5 mg/kg”

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,5 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette lehetséges kockázatok kezelésére. Ha ezeket a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2029.12.19.

2b13084

 

2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon

Az adalékanyag összetétele

2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon

A hatóanyag jellemzése

2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C7H10O3

CAS-szám: 27538-09-6

FLAVIS: 13.084

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban

és a takarmányaroma-előkeverékekben található 2-etil-4-hidroxi-5-metil-3(2H)-furanon meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Macskák és kutyák

 

 

 

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 2,25 mg/kg”

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 2,25 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette lehetséges kockázatok kezelésére. Ha ezeket a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2029.12.19.

2b12005

Fenilmetántiol

Az adalékanyag összetétele

Fenilmetántiol

A hatóanyag jellemzése

Fenilmetántiol

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C7H8S

CAS-szám: 100-53-8

FLAVIS: 12.005

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben található fenilmetántiol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Macskák és kutyák

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg”

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette lehetséges kockázatok kezelésére. Ha ezeket a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2029.12.19.

2b12077

Benzil-metil-szulfid

Az adalékanyag összetétele

Benzil-metil-szulfid

A hatóanyag jellemzése

Benzil-metil-szulfid

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C8H10S

CAS-szám: 766-92-7

FLAVIS: 12.077

AnIalitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő benzil-metil-szulfid meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Macskák és kutyák

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,05 mg/kg”

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,05 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette lehetséges kockázatok kezelésére. Ha ezeket a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2029.12.19.

2b4019

2,5-dimetil-fenol

Az adalékanyag összetétele

2,5-dimetil-fenol

A hatóanyag jellemzése

2,5-dimetil-fenol

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C8H10O

CAS-szám: 95-87-4

FLAVIS: 04.019

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban

és a takarmányaroma-előkeverékekben található 2,5-dimetil-fenol meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Macskák és kutyák

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 1 mg/kg”

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja az 1 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette lehetséges kockázatok kezelésére. Ha ezeket a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2029.12.19.

2b15096

Szek-pentil-tiofén

Az adalékanyag összetétele

Szek-pentil-tiofén

A hatóanyag jellemzése

Szek-pentil-tiofén

Kémiai szintézissel előállítva

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C9H14S

CAS-szám: 4861-58-9

FLAVIS: 15.096

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban

és a takarmányaroma-előkeverékekben található szek-pentil-tiofén meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Macskák és kutyák

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

3.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 0,1 mg/kg”

4.

Az előkeverékek címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, megnevezését és hozzáadott mennyiségét, amennyiben a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban a hatóanyag hozzáadott mennyisége meghaladja a 0,1 mg/kg-ot.

5.

A takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a belégzés, a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette lehetséges kockázatok kezelésére. Ha ezeket a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2029.12.19.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/58


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1978 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 26.)

az 1238/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 113. cikkére,

a Közösségi Növényfajta-hivatal igazgatási tanácsával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1238/95/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Közösségi Növényfajta-hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke engedélyezheti a díjak és pótdíjak befizetésének egyéb módjait, és létrehozza ezen egyéb módok listáját. A rugalmasság növelése és az eljárás egyszerűsítése érdekében helyénvaló, hogy az egyéb fizetési módok e listája szerepeljen a Hivatal igazgatási tanácsa által a 2100/94/EK rendelet 36. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján megállapított, munkamódszerekre vonatkozó szabályokban.

(2)

Az 1238/95/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése megállapítja azt az időpontot, amely a befizetés kézhezvétele napjának minősül. A fizetések feldolgozásával kapcsolatos tapasztalatok alapján egyértelművé kell tenni, hogy az átutalás teljes összegének meg kell érkeznie a Hivatal bankszámlájára annak biztosítása érdekében, hogy a Hivatallal szemben ne álljanak fel kötelezettségek.

(3)

Az 1238/95/EK rendelet 5. cikke előírja, hogy a fizetést teljesítő személy köteles írásban megjelölni nevét és a befizetés rendeltetését. Ha a Hivatal nem tudja megállapítani a befizetés rendeltetését, két hónapon belül emlékeztetőt küld. A befizetések kezelésének hatékonyabbá tétele érdekében ezt a határidőt két hónapról egy hónapra kell csökkenteni.

(4)

Az 1238/95/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése megállapítja a bejelentési díjat. A Hivatal online elektronikus bejelentési rendszerének használatára való ösztönzés érdekében az ettől eltérő módon tett bejelentések után fizetendő díj összegét 650 EUR-ról 800 EUR-ra kell emelni. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták továbbá, hogy az online elektronikus bejelentési rendszer használata hatékonyabb lenne, ha emellett a Hivatallal történő bármilyen további információcsere tekintetében kötelezővé tennék a Hivatal papírmentes kommunikációs platformjának használatát.

(5)

Az 1238/95/EK rendelet 7. cikke (7) bekezdésének megfelelően amennyiben a bejelentés a 2100/94/EK rendelet 50. cikke értelmében nem érvényes, a Hivatalnak 150 EUR-t vissza kell tartania a bejelentési díjból. Az adminisztratív teher csökkentése érdekében a bejelentési díj teljes összegét vissza kell téríteni.

(6)

Az éves díjjal kapcsolatban az 1238/95/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése megállapítja, hogy a Hivatal nem téríti vissza a közösségi növényfajta-oltalom hatályban tartása céljából teljesített kifizetéseket. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az átláthatóság javítása érdekében visszatérítést lehet előírni arra az esetre, ha a Hivatal a befizetés időpontja és az oltalom megadása napjának évfordulója között lemondásról szóló bejelentést kap.

(7)

Az 1238/95/EK rendelet I. melléklete meghatározza a közösségi növényfajta-oltalom iránti bejelentés tárgyát képező fajta szakmai vizsgálatának megszervezéséért és elvégzéséért a Hivatal részére fizetendő díj (a továbbiakban: vizsgálati díj) mértékét.

(8)

A Hivatal igazgatási tanácsa úgy határozott, hogy a 100 %-os költségmegtérülés elvét követi, hogy a vizsgáló hivatalok költségeit a vizsgálatok átlagos tényleges költségei alapján térítsék meg.

(9)

Ezenkívül a szakmai vizsgálatokkal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgálati díjak bizonyos költségcsoportok tekintetében idővel változhatnak. A Hivatal által felszámított díjaknak ezért tükrözniük kell a Hivatal által a vizsgáló hivatalok részére az érintett költségcsoportokra fizetendő díjak teljes összegét. Ezért az 1238/95/EK rendelet I. mellékletében meghatározott díjakat valamennyi érintett költségcsoport tekintetében módosítani kell.

(10)

Az 1238/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

E rendeletet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a Hivatal és az érdekelt felek számára az ezen módosításokhoz való alkalmazkodásra.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényfajta-oltalmi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1238/95/EK rendeletet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Hivatal elnöke a 2100/94/EK tanácsi rendelet 36. cikke (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint megállapított, munkamódszerekre vonatkozó szabályokkal összhangban egyéb fizetési módokat is engedélyezhet.”

2.

A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A befizetett díjak vagy pótdíjak Hivatal általi kézhezvétele napjának az a nap minősül, amikor a 3. cikk (1) bekezdésében említett átutalás teljes összegét jóváírják a Hivatal bankszámláján.”

3.

Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ha a Hivatal nem tudja megállapítani a befizetés rendeltetését, köteles a fizetést teljesítő személyt felszólítani, hogy egy hónapon belül írásban jelölje meg azt. Ha ezen időszak alatt a fizetés rendeltetését nem jelölik meg, a fizetést nem teljesítettnek kell tekinteni, és vissza kell azt téríteni a befizető személy részére.”

4.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A közösségi növényfajta-oltalmi jog bejelentője (a továbbiakban: a bejelentő) a Hivatal online bejelentési rendszerén keresztül, internetes űrlap használatával, elektronikus úton tett bejelentés feldolgozásáért 450 EUR összegű bejelentési díjat fizet.

A bejelentő elfogadja a Hivatal által fenntartott biztonságos elektronikus kommunikációs platform felhasználási feltételeit, és ezt a platformot használja az első albekezdésben említett bejelentések és egyéb dokumentumok benyújtására, a Hivatal által küldött értesítések és dokumentumok átvételére, az ilyen értesítésekre történő válaszadásra és egyéb tevékenységek elvégzésére.

A Hivatal online bejelentési rendszerétől eltérő módon tett bejelentések feldolgozásáért a bejelentő 800 EUR összegű bejelentési díjat fizet.”

b)

A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Amennyiben a bejelentési díj megérkezik, de a bejelentés az alaprendelet 50. cikkének értelmében nem érvényes, a Hivatal a bejelentés hiányosságairól való értesítésével egyidejűleg visszatéríti a bejelentési díjat a bejelentőnek.”

5.

A 9. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A Hivatal nem téríti vissza a közösségi növényfajta-oltalom hatályban tartása céljából, az éves díjjal kapcsolatban teljesített befizetéseket, kivéve, ha a Hivatal a befizetés időpontja és az oltalom megadása napjának évfordulója között lemondásról szóló bejelentést kap a (2) bekezdés b) pontjában említetteknek megfelelően. Az oltalom megadása napjának évfordulóját követően kapott lemondást az ilyen kifizetések esetében nem veszik figyelembe.”

6.

Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének a szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 227., 1994.9.1., 1. o.

(2)  A Bizottság 1238/95/EK rendelete (1995. május 31.) a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.).


Melléklet

„I. melléklet

A 8. cikkben említett szakmai vizsgálatokkal kapcsolatos díjak

A növényfajta szakmai vizsgálatáért a 8. cikk alapján fizetendő díjat a táblázatnak megfelelően kell megállapítani:

(EUR-ban)

 

Költségcsoport

Díj

Mezőgazdasági csoport

1.

Burgonya

2 050

2.

Olajrepce

2 150

3.

Fűfélék

2 920

4.

Más mezőgazdasági növényfajták

1 900

Gyümölcsök csoportja

5.

Alma

3 665

6.

Kerti szamóca

3 400

7.

Más gyümölcsfajták

3 460

Dísznövények csoportja

8.

Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat

2 425

9.

Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, kültéri vizsgálat

2 420

10.

Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat

2 400

11.

Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, kültéri vizsgálat

2 200

12.

Dísznövények, különleges növényegészségügyi feltételek

3 900

Zöldségek csoportja

13.

Zöldségek, üvegházi vizsgálat

2 920

14.

Zöldségek, kültéri vizsgálat

2 660 ”


29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/62


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1979 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 26.)

a 2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keverék (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottság határoz egy új élelmiszer engedélyezéséről és Unión belül történő forgalomba hozataláról, valamint az uniós jegyzék naprakésszé tételéről.

(4)

2018. április 30-án a Glycom A/S vállalat (a továbbiakban: kérelmező) az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értelmében az Escherichia coli genetikailag módosított K12 DH1 törzse mikrobiális fermentációjával nyert 2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keverék (a továbbiakban: 2’-FL/DFL) új élelmiszer-összetevőként az uniós piacon történő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz. A kérelem a 2’-FL/DFL ízesítés nélküli pasztőrözött és ízesítés nélküli sterilezett tejtermékekben, ízesített és ízesítés nélküli erjesztett tejalapú termékekben (többek között hőkezelt termékekben), gabonaszeletekben, ízesített italokban, továbbá a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti anyatej-helyettesítő tápszerben, anyatej-kiegészítő tápszerben, csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben és a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekben, valamint a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) meghatározott, a csecsemők kivételével az általános népességnek szánt étrend-kiegészítőkben történő felhasználásának engedélyezésére irányult.

(5)

2018. április 30-án a kérelmező kérelmezte a Bizottságnál a kérelme alátámasztására benyújtott alábbi tanulmányok szellemi tulajdont képező adatainak védelmét: szellemi tulajdont képező analitikai jelentések a bakteriális fermentálás révén előállított 2’-fukozil-laktóz és difukozil-laktóz szerkezetének az emberi tejben természetesen előforduló 2’-fukozil-laktóz és difukozil-laktóz szerkezetével magmágneses rezonancia révén való összehasonlításáról (5), részletes jellemzési adatok a termelő baktériumtörzsekről és tanúsítványaik (6) (7), a nyersanyagok és technológiai segédanyagok specifikációja (8), a különböző 2’-FL/DFL tételek analíziseinek tanúsítványai (9), analitikai módszerek és validálási jelentések (10), a 2’-FL/DFL stabilitási jelentései (11), laboratóriumi akkreditációs tanúsítványok (12), a 2’-FL/DFL bevitelének értékeléséről szóló jelentések (13), a toxicitási vizsgálatok statisztikailag szignifikáns megfigyeléseit bemutató összefoglaló táblázat (14), bakteriális reverz mutagenitási vizsgálat a 2’-FL/DFL vonatkozásában (15), in vitro emlőssejten végzett mikronukleusz vizsgálat a 2’-FL/DFL vonatkozásában (16), újszülött patkányok 14 napos orálistoxicitás-vizsgálata a 2’-FL/DFL vonatkozásában (17), újszülött patkányok 90 napos orálistoxicitás-vizsgálata a 2’-FL/DFL vonatkozásában (18), bakteriális reverz mutagenitási vizsgálat 2’-fukozil-laktóz (2’-FL) vonatkozásában (19), két in vitro emlőssejten végzett mikronukleusz vizsgálat a 2’-FL vonatkozásában (20) (21), valamint újszülött patkányok 90 napos orálistoxicitás-vizsgálata a 2’-FL vonatkozásában (22).

(6)

2018. június 29-én a Bizottság felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság), hogy az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (3) bekezdése alapján végezze el a 2’-FL/DFL új élelmiszerként történő felhasználására vonatkozó értékelést.

(7)

2019. május 15-én a Hatóság elfogadta a 2’-FL/DFL mint az (EU) 2015/2283 rendelet szerinti új élelmiszer biztonságosságáról szóló tudományos szakvéleményt („Safety of 2’-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283”) (23). A szóban forgó tudományos szakvélemény összhangban van az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkének követelményeivel.

(8)

Véleményében a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a 2’-FL/DFL a javasolt célcsoport esetében, a javasolt alkalmazási feltételek mellett biztonságos. A szóban forgó tudományos szakvélemény ezért elegendő alapot ad annak megállapításához, hogy a javasolt felhasználási módok és mennyiségek betartása mellett a 2’-FL/DFL – ízesítés nélküli pasztőrözött és ízesítés nélküli sterilezett tejtermékekben, ízesített és ízesítés nélküli erjesztett tejalapú termékekben (többek között hőkezelt termékekben), gabonaszeletekben, ízesített italokban, anyatej-helyettesítő tápszerben, anyatej-kiegészítő tápszerben, csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben és a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekben, valamint a csecsemők kivételével az általános népességnek szánt étrend-kiegészítőkben felhasználva – megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak.

(9)

Szakvéleményében a Hatóság úgy ítélte meg, hogy a bakteriális fermentálás révén előállított 2’-fukozil-laktóz és difukozil-laktóz szerkezetének az emberi tejben természetesen előforduló 2’-fukozil-laktóz és difukozil-laktóz szerkezetével magmágneses rezonancia révén való összehasonlításáról szóló analitikai jelentések, a termelő baktériumtörzsekre vonatkozó részletes jellemzési adatok, a nyersanyagok és technológiai segédanyagok specifikációja, a különböző 2’-FL/DFL tételek analíziseinek tanúsítványai, a 2’-FL/DFL vonatkozásában végzett bakteriális reverz mutagenitási vizsgálat, a 2’-FL/DFL vonatkozásában végzett in vitro emlőssejten végzett mikronukleusz vizsgálat, az újszülött patkányoknak a 2’-FL/DFL vonatkozásában végzett 90 napos orálistoxicitás-vizsgálata, valamint a 90 napos toxicitási vizsgálat statisztikailag szignifikáns megfigyeléseit bemutató összefoglaló táblázat adatai az új élelmiszer biztonságossága megállapításának alapjául szolgáltak. Ezért megállapítható, hogy a 2’-FL/DFL biztonságosságára vonatkozó következtetéseket az említett vizsgálatokról szóló jelentésekből származó adatok nélkül nem lehetett volna levonni.

(10)

A Hatóság által megfogalmazott megfontolások kézhezvételét követően a Bizottság arra kérte a kérelmezőt, hogy pontosítsa a bakteriális fermentálás révén előállított 2’-fukozil-laktóz és difukozil-laktóz szerkezetének az emberi tejben természetesen előforduló 2’-fukozil-laktóz és difukozil-laktóz szerkezetével magmágneses rezonancia révén való összehasonlításáról szóló, szellemi tulajdont képező analitikai jelentésekkel, a termelő baktériumtörzsekre vonatkozó részletes jellemzési adatokkal, a nyersanyagok és technológiai segédanyagok specifikációjával, a különböző 2’-FL/DFL tételek analíziseinek tanúsítványaival, a 2’-FL/DFL vonatkozásában végzett bakteriális reverz mutagenitási vizsgálattal, a 2’-FL/DFL vonatkozásában végzett in vitro emlőssejten végzett mikronukleusz vizsgálattal, az újszülött patkányoknak a 2’-FL/DFL vonatkozásában végzett 90 napos orálistoxicitás-vizsgálatával, valamint a 90 napos toxicitási vizsgálat statisztikailag szignifikáns megfigyeléseit bemutató összefoglaló táblázattal kapcsolatos adatok védett jellege kapcsán támasztott igénye indokolását, és pontosítsa továbbá az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikke (2) bekezdésénekés b) pontjában említett, az érintett jelentésekre és vizsgálatokra vonatkozó kizárólagos hivatkozási joggal kapcsolatos igényét.

(11)

A kérelmező kijelentette, hogy a kérelem benyújtásakor a nemzeti jog szerint védett, kizárólagos hivatkozási joggal rendelkezett a vizsgálatokkal kapcsolatban, és ezért harmadik felek nem férhettek hozzá azokhoz, illetve nem használhatták fel azokat jogszerűen.

(12)

A Bizottság értékelte a kérelmező által benyújtott valamennyi információt, és úgy ítélte meg, hogy a kérelmező kellően alátámasztotta az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesülését. Ezért a kérelmező dossziéjában szereplő vizsgálatok adatait, amelyek a Hatóság számára az új élelmiszer biztonságossága, valamint a 2’-FL/DFL biztonságosságára vonatkozó következtetések megállapításának alapjául szolgáltak, és amelyek nélkül a Hatóság nem tudta volna értékelni az új élelmiszert, a Hatóság nem használhatja fel egy későbbi kérelmező javára az e rendelet hatálybalépésétől számított ötéves időtartamon belül. Ennek megfelelően az e rendelet által engedélyezett 2’-FL/DFL Unión belüli forgalombahozatali jogát az említett időtartamig a kérelmezőre kell korlátozni.

(13)

Ugyanakkor a 2’-FL/DFL és a kérelmező dossziéjában szereplő vizsgálatokra való hivatkozás engedélyezésének a kérelmezőre történő kizárólagos korlátozása nem akadályozza meg, hogy más kérelmezők ugyanezen új élelmiszer forgalomba hozatalának engedélyezését kérelmezzék, feltéve, hogy kérelmük az (EU) 2015/2283 rendelet szerinti engedélyezést alátámasztó, jogszerűen megszerzett információkon alapul.

(14)

A 2’-FL/DFL felhasználását a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó követelményeket megállapító 609/2013/EU rendelet sérelme nélkül kell engedélyezni.

(15)

A 2’-FL/DFL felhasználását az étrend-kiegészítőkre vonatkozó követelményekről szóló 2002/46/EK irányelv sérelme nélkül kell engedélyezni.

(16)

A 2’-FL/DFL felhasználását a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló – a mezőgazdasági termékekre, különösen a tejre és a tejtermékekre vonatkozó követelményeket megállapító –, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (24) sérelme nélkül kell engedélyezni.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében meghatározott 2’-FL/DFL-t fel kell venni az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelettel létrehozott uniós jegyzékébe.

(2)   E rendelet hatálybalépésétől számítva öt éven keresztül csak az eredeti kérelmező:

Vállalat: Glycom A/S;

Cím: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Dánia,

jogosult az (1) bekezdésben említett új élelmiszer Unión belüli forgalomba hozatalára, kivéve, ha egy későbbi kérelmező az e rendelet 2. cikke alapján védett adatokra való hivatkozás nélkül vagy a Glycom A/S beleegyezésével engedélyt kap ezen új élelmiszer forgalmazására.

(3)   Az uniós jegyzékben foglalt, az (1) bekezdésben említett bejegyzésnek tartalmaznia kell az e rendelet mellékletében meghatározott felhasználási feltételeket és címkézési követelményeket.

(4)   Az e cikkben előírt engedély nem sértheti a 609/2013/EU rendelet, a 2002/46/EK irányelv és az 1308/2013/EU rendelet rendelkezéseit.

2. cikk

A kérelem aktájában szereplő vizsgálatok és jelentések – amelyek alapján a Hatóság értékelte a 2’-FL/DFL-t, és amelyek a kérelmező állítása szerint eleget tesznek az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek – a Glycom A/S beleegyezése nélkül nem használhatók fel későbbi kérelmezők javára az e rendelet hatálybalépésétől számított ötéves időtartamon belül.

3. cikk

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).

(5)  Glycom, 2018 (kiadatlan).

(6)  Glycom, 2018 (kiadatlan).

(7)  Glycom/DSMZ, 2018 (kiadatlan).

(8)  Glycom, 2018 (kiadatlan).

(9)  Glycom, 2018 (kiadatlan).

(10)  Glycom, 2018 (kiadatlan).

(11)  Glycom, 2018 (kiadatlan).

(12)  Glycom, 2018 (kiadatlan).

(13)  Glycom, 2018 (kiadatlan).

(14)  Flaxmer, 2018 (kiadatlan) és Philips K. R., N. Baldwin, B. Lynch, J. Flaxmer, A. Šoltésová, M. H. Mikš, C. H. Röhrig. 2018. Safety evaluation of the human-identical milk oligosaccharides 2’-fucosyllactose and difucosyllactose (A 2’-fukozil-laktóz és difukozil-laktóz emberi tejjel azonos oligoszacharidok biztonságosságának értékelése). Food and Chemical Toxicology 120:552–565. o.

(15)  Šoltésová, 2017 (kiadatlan) és Philips et al., 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552–565. o.

(16)  Gilby 2017 (kiadatlan) és Philips et al., 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552–565. o.

(17)  Flaxmer 2017 (kiadatlan) és Philips et al., 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552–565. o.

(18)  Flaxmer 2018 (kiadatlan) és Philips et al., 2018. Food and Chemical Toxicology 120:552–565. o.

(19)  Verspeek-Rip, 2015 (kiadatlan).

(20)  Verbaan, 2015a (kiadatlan).

(21)  Verbaan, 2015b (kiadatlan).

(22)  Penard, 2015 (kiadatlan).

(23)  EFSA Journal 2019;17(6):5717.

(24)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.


Melléklet

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az 1. táblázat (Engedélyezett új élelmiszerek) az alábbi bejegyzéssel egészül ki a betűrend szerinti helyen:

Engedélyezett új élelmiszer

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

További különös jelölési követelmények

Egyéb követelmények

Adatvédelem

2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keverék (2’-FL/DFL)

(mikrobiális forrás)

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: »2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keverék«.

A 2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keveréket tartalmazó étrend-kiegészítők jelölésén fel kell tüntetni egy arra vonatkozó kijelentést, hogy az adott étrend-kiegészítők nem fogyaszthatók anyatej és/vagy más, hozzáadott 2’-fukozil-laktózt/difukozil-laktózt tartalmazó élelmiszer fogyasztásával egyazon napon.

 

Engedélyezve 2019.12.19-én. A jegyzékbe való felvétel az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkével összhangban védelem alatt álló, védett tudományos bizonyítékokon és tudományos adatokon alapul.

Kérelmező: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Dánia. Az adatvédelem időtartama alatt a 2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keverék elnevezésű új élelmiszer kizárólag a Glycom A/S által hozható forgalomba az Unión belül, kivéve, ha egy későbbi kérelmező az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkével összhangban védelem alatt álló, védett tudományos bizonyítékokra vagy tudományos adatokra való hivatkozás nélkül vagy a Glycom A/S beleegyezésével engedélyt kap a szóban forgó új élelmiszer forgalmazására.

Az adatvédelem lejártának időpontja: 2024.12.19. (5 év).”

Ízesítés nélküli pasztőrözött és ízesítés nélküli sterilezett (beleértve az UHT-kezelést is) tejalapú termékek

2,0 g/l

Ízesítés nélküli savanyútej-alapú termékek

Italok esetében 2,0 g/l

Italoktól eltérő termékek esetében 20 g/kg

Ízesített savanyútej-alapú termékek, beleértve a hőkezelt termékeket is

Italok esetében 2,0 g/l

Italoktól eltérő termékek esetében 20 g/kg

Italok (ízesített italok)

2,0 g/l

Müzliszeletek

20 g/kg

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott anyatej-helyettesítő tápszerek

A fogyasztásra kész állapotban forgalmazott vagy a gyártó utasításai alapján elkészített végtermékben 1,6 g/l

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott anyatej-kiegészítő tápszerek

A fogyasztásra kész állapotban forgalmazott vagy a gyártó utasításai alapján elkészített végtermékben 1,2 g/l

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek

A fogyasztásra kész állapotban forgalmazott vagy a gyártó utasításai alapján elkészített végtermékben 1,2 g/l (italok)

Italoktól eltérő termékek esetében 10 g/kg

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek

Italok esetében 4,0 g/l

Italoktól eltérő termékek esetében 40 g/kg

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer

Azon személyekre vonatkozó speciális táplálkozási követelmények szerint, akik számára a termékek készültek

A csecsemők kivételével az általános népességnek szánt, a 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

4,0 g/nap

(2)

A 2. táblázat (Specifikációk) az alábbi bejegyzéssel egészül ki a betűrend szerinti helyen:

Engedélyezett új élelmiszer

Specifikációk

2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keverék (2’-FL/DFL)

(mikrobiális forrás)

Leírás/meghatározás:

A 2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keverék egy mikrobiális eljárással előállított, tisztított, amorf por, amelynek színe a fehértől a piszkosfehérig terjed. Tisztítás után a 2’-fukozil-laktóz/difukozil-laktóz keveréket porlasztva szárítják.

Forrás: Az Escherichia coli genetikailag módosított K-12 DH1 törzse

Jellemzők/összetétel

Külső jellemzők: Fehértől piszkosfehérig terjedő színű por vagy agglomerátumok

2’-fukozil-laktóz, difukozil-laktóz, laktóz és fukóz összesen (a szárazanyag-tartalom %-ában): ≥ 92,0 % (m/m)

2’-fukozil-laktóz és difukozil-laktóz összesen (a szárazanyag-tartalom %-ában): ≥ 85,0 % (m/m)

2’-fukozil-laktóz (a szárazanyag-tartalom %-ában): ≥ 75,0 % (m/m)

Difukozil-laktóz (a szárazanyag-tartalom %-ában): ≥ 5,0 % (m/m)

D-laktóz: ≤ 10,0 %(m/m)

L-fukóz: ≤ 1,0 %(m/m)

2’-fukozil-D-laktulóz: ≤ 2,0 %(m/m)

Más szénhidrátok összesen  (*1): ≤ 6,0 %(m/m)

Nedvesség: ≤ 6,0 %(m/m)

Szulfáthamu: ≤ 0,8 %(m/m)

pH-érték (20 °C, 5 %-os oldat): 4,0 –6,0

Fehérjemaradék: ≤ 0,01 %(m/m)

Mikrobiológiai kritériumok:

Aerob mezofil baktériumok összcsíraszáma: ≤ 1000 CFU/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: negatív/25 g

Élesztő: ≤ 100 CFU/g

Penészgombák: ≤ 100 CFU/g

Endotoxinmaradékok: ≤ 10 EU/mg

CFU: telepképző egység; EU: Endotoxin egységek


(*1)  3’-fukozil-laktóz, 2’-fukozil-galaktóz, glükóz, galaktóz, mannitol, szorbitol, galaktitol, trihexóz, allo-laktóz és egyéb szerkezetileg rokon szénhidrátok.”


29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/69


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 26.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy bizonyos termékek behozatalának vonatkozásában az irányadó árakat helyénvaló a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani.

(3)

Az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(3)  A Bizottság 1484/95/EK rendelete (1995. június 28.) a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikkben említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely  (1)

0207 12 90

A Gallus domesticus fajhoz tartozó, tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

135,4

0

AR

0207 14 10

A Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi darabolva, csont nélkül, fagyasztva

236,9

213,0

244,8

233,7

19

26

17

20

AR

BR

CL

TH

1602 32 11

A Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfiból készült termékek főzés nélkül

284,0

1

BR


(1)  A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott országnómenklatúra szerint.


29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/72


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1981 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 28.)

az (EU) 2019/626 végrehajtási rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt csigák, zselatin, kollagén és rovarok Európai Unióba történő beléptetése vonatkozásában engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg a tagállamok illetékes hatóságai által végzett azon hatósági ellenőrzésekre és más ellenőrzési tevékenységekre vonatkozóan, amelyek célja az uniós jogszabályoknak többek között az élelmiszer-biztonság területén a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában való megfelelés ellenőrzése. Mindenekelőtt előírja, hogy bizonyos állatok és áruk csak olyan harmadik országból vagy annak olyan régiójából léptethetők be az Unióba, amely szerepel a Bizottság e célra összeállított jegyzékében.

(2)

A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2) kiegészíti az (EU) 2017/625 rendeletet a harmadik országokból vagy azok régióiból származó bizonyos emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy az említett állatok és áruk megfeleljenek az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában hivatkozott szabályokban előírt követelményeknek vagy azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek. Az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke szabályokat állapít meg azon állatokra és árukra vonatkozóan, amelyeknek olyan harmadik országokból vagy azok olyan régióiból kell származniuk, amelyek szerepelnek az (EU) 2017/625 rendelet 126. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett jegyzékben. A jegyzékbe történő felvételre vonatkozó követelményeket az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésében megállapított, a felvételre vonatkozó általánosabb követelmények mellett az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke állapítja meg.

(3)

Az (EU) 2019/626 bizottsági végrehajtási rendelet (3) az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében, valamint az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikke (3) bekezdésében előírt élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében megállapítja az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Európai Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeit, illetve hivatkozik azokra. Az (EU) 2019/626 végrehajtási rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

(4)

Az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet 12. cikke bizonyos feltételek mellett engedélyezi a 853/2004/EK rendelet (4) I. mellékletének 6.2. pontjában meghatározott csigák szállítmányainak az Unióba történő beléptetését, feltéve, hogy az ilyen szállítmányok a (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet III. mellékletében felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.

(5)

A 853/2004/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban állati eredetű termékek – beleértve az emberi fogyasztásra szánt egyéb csigafajokat is – csak akkor hozhatók be az Unióba, ha a harmadik ország szerepel az (EU) 2019/626 végrehajtási rendeletben megállapított jegyzékben.

(6)

Az (EU) 2019/626 rendelet szerinti jegyzék összeállításáig az ilyen csigák behozatalai az (EU) 2017/185 bizottsági rendelet (5) 3. cikkével összhangban megengedettek, mely cikk a 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében megállapított, az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó követelményektől való eltérésről rendelkezik, és amely 2020. december 31-ig alkalmazandó. A kereskedelem zavartalanságának 2020. december 31-e után történő biztosítása érdekében helyénvaló ezeket a csigafajokat felvenni a harmadik országoknak és harmadik országbeli régióknak az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet III. cikkében megállapított jegyzékébe.

(7)

2019. január 31-én Örményország felvételét kérte azon harmadik országok jegyzékébe, amelyekből a tagállamok engedélyezhetik az emberi fogyasztásra szánt csigák Unióba történő behozatalát. Örményország biztosítékokat nyújtott az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésében és az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében előírt követelményeknek való megfelelés tekintetében annak érdekében, hogy jogosult legyen csigákat beléptetni az Unióba. Ezért Örményországot fel kell venni az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet III. mellékletében megállapított azon harmadik országok és harmadik országbeli régiók jegyzékébe, amelyekből csigák beléptetése engedélyezett.

(8)

Az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet 14. cikke a zselatin és a kollagén Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeire hivatkozik. A 14. cikk kizárólag azon harmadik országokra és harmadik országbeli régiókra korlátozza a szarvasmarhaféle, juh- és kecskeféle, valamint sertésféle és lóféle állatokból és a baromfiból származó zselatin és kollagén Unióba történő beléptetését, amelyek számára engedélyezett bizonyos patás állatok friss húsának és a baromfihúsnak az Unióba történő beléptetése.

(9)

A 14. cikk továbbá friss húsra alkalmazandó állategészségügyi követelmények alapján korlátozza az ilyen zselatin és kollagén Unióba történő beléptetését. Ez utóbbi korlátozás nem helyénvaló, mivel a zselatin és a kollagén előállítási folyamata kizárja az ilyen állategészségügyi veszélyek előfordulását. Ezért a harmadik országokból vagy harmadik országok régióiból származó zselatin és kollagén Unióba történő beléptetésére kevésbé szigorú, kizárólag az (EU) 2017/625 rendeletben és az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendeletben az állatok és termékek Unióba történő beléptetése tekintetében előírt követelményeknek való megfelelésen alapuló megközelítést kell alkalmazni.

(10)

Az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet 20. cikke a rovarok Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékére hivatkozik. Az említett cikk azon harmadik országokra és harmadik országbeli régiókra hivatkozik, amelyekből az (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) összhangban engedélyezett a rovarok behozatala, amelyek szerepelnek az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletben (7) foglalt jegyzékben. Az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet 20. cikke ugyanakkor nem nevezi meg konkrétan azokat a harmadik országokat és harmadik országbeli régiókat, amelyek ilyen engedéllyel rendelkeznek. Ezért helyénvaló az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet egy külön mellékletében hivatkozni azon harmadik országok és harmadik országbeli régiók jegyzékére, amelyekből az ilyen rovarok Unióba történő beléptetése engedélyezett. Harmadik országok és harmadik országok régiól csak akkor kaphatnak engedélyt rovarok Unióba való beléptetésére, és csak akkor szerepelhetnek a jegyzékben, ha megfelelő biztosítékokat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy megfelelnek az (EU) 2017/625 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésében és az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében előírt követelményeknek.

(11)

2019. október 8-án Kanada megfelelő biztosítékokat nyújtott ahhoz, hogy engedélyt kapjon rovarok Unióba történő beléptetésére.

(12)

2019. augusztus 28-án Svájc megfelelő biztosítékokat nyújtott ahhoz, hogy engedélyt kapjon rovarok Unióba történő beléptetésére.

(13)

2019. szeptember 11-én Dél-Korea megfelelő biztosítékokat nyújtott ahhoz, hogy engedélyt kapjon rovarok Unióba történő beléptetésére.

(14)

Kanadát, Svájcot és Dél-Koreát ezért fel kell a rovarok Unióba történő beléptetésére engedélyezett országok jegyzékébe, és az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet 20. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

mivel az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó, ezt a rendeletet is attól az időponttól kell alkalmazni annak érdekében, hogy biztosítható legyen a kereskedelem, és mindenekelőtt a zselatin- és kollagénszállítmányok Unióba történő behozatalának a zavartalansága.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. Cikk

Az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk 17. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„17.

csiga: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 6.2. pontjában meghatározott csiga, valamint más, a Helicidae, Hygromiidae vagy Sphincterochilidae családba tartozó, emberi fogyasztásra szánt csigafajok”.

2.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. Cikk

A csigák Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Emberi fogyasztásra szánt csigák szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha e rendelet III. mellékletben felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.”

3.

A 14. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

Emberi fogyasztásra szánt, szarvasmarhaféle, juh- és kecskeféle, valamint sertésféle és lóféle állatokból származó zselatin és kollagén szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 206/2010/EU rendelet II. melléklete 1. részének 1. oszlopában felsorolt harmadik országokból vagy Dél-Koreából, Malajziából, Pakisztánból vagy Tajvanról származnak.

(2)

Emberi fogyasztásra szánt, baromfiból származó zselatin és kollagén szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 798/2008/EK rendelet I. melléklete 1. részének 1. oszlopában felsorolt harmadik országból vagy Tajvanról származnak.”

4.

A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. Cikk

A rovarok Unióba való beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók

Emberi fogyasztásra szánt rovarok szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha ezek az élelmiszerek az e rendelet IIIa. mellékletében felsorolt harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak és ott kerültek feladásra.”

5.

A mellékletek e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak.

2. Cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 4.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 131., 2019.5.17., 18. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/626 végrehajtási rendelete (2019. március 5.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Európai Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeiről, valamint az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet e jegyzékek tekintetében történő módosításáról (HL L 131., 2019.5.17., 31. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/185 rendelete (2017. február 2.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 29., 2017.2.3., 21. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2283 rendelete (2015. november 25.) az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 327., 2015.12.11., 1. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A III. melléklet az Albániára és az Angolára vonatkozó bejegyzés között a következő bejegyzéssel egészül ki:

„AM

Örményország”

 

2.

A szöveg a következő IIIa. melléklettel egészül ki:

„IIIA. MELLÉKLET

A 20. cikkben említett, a rovarok Unióba való beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke

Ország ISO-kódja

Harmadik ország vagy annak régiói

Megjegyzések

CA

Kanada

 

CH

Svájc

 

KR

Dél-Korea”

 


29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/77


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1982 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. november 28.)

a Kínai Népköztársaságból származó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott menetelt temperöntvény és gömbgrafitos öntöttvas csőszerelvények egyes behozatalaira vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettségnek a Kínai Népköztársaságból származó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről szóló (EU) 2017/1146 végrehajtási rendelettel kapcsolatos T-650/17. sz. ügyben 2019. szeptember 20-án hozott ítélet végrehajtása érdekében újból megindított vizsgálattal összefüggésben történő bevezetéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

1.   ELJÁRÁS

(1)

A Tanács 2013. május 13-án elfogadta a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, valamint Indonézia tekintetében az eljárás megszüntetéséről szóló 430/2013/EU végrehajtási rendeletet (2) (a továbbiakban: végleges rendelet).

(2)

Az egyik kínai exportáló gyártó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd (a továbbiakban: Jinan Meide, felperes) 2013. június 12-én keresetet indított az Európai Unió Törvényszéke (a továbbiakban: Törvényszék) előtt, amelyben kérte a végleges rendelet megsemmisítését. (3)

(3)

Ennek nyomán a Törvényszék 2016. június 30-án a Jinan Meide által gyártott menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára kivetett dömpingellenes vámot érintő részében megsemmisítette a végleges rendeletet.

(4)

Az újból megindított vizsgálatot követően a Bizottság 2017. június 28-án elfogadta a Kínai Népköztársaságból származó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről szóló (EU) 2017/1146 végrehajtási rendeletet (4) (a továbbiakban: szóban forgó dömpingellenes rendelet).

(5)

Az Európai Unió Bírósága 2018. július 12-én kimondta, hogy a gömbgrafitos öntöttvasból (más néven alakítható öntöttvasból) készült szerelvények nem tartoznak a 7307 19 10 KN-kód értelmében vett temperöntvény csőszerelvények közé. A Bíróság megállapította, hogy a gömbgrafitos öntöttvasból készült csőszerelvényeket a „más” kategóriába, azaz a 7307 19 90 KN-kód alá, más vasból készült más áruként kell besorolni. A Bizottság 2019. február 14-én közzétette az (EU) 2019/262 rendeletet, (5) amely a Bíróság megállapításaival összhangban módosítja a TARIC-kód-hivatkozásokat. Mivel a dömpingellenes intézkedések bevezetése a termékmegnevezés alapján, a tarifális besorolástól függetlenül történik, a módosítás nem volt kihatással az intézkedések hatálya alá tartozó termékkörre.

(6)

A felperes megtámadta a Törvényszék előtt a szóban forgó dömpingellenes rendeletet. A Törvényszék a T-650/17. sz. ügyben 2019. szeptember 20-án hozott ítéletet a szóban forgó dömpingellenes rendeletről. (6)

(7)

A Törvényszék mind a négy, a felperes által megjelölt jogalapot megvizsgálta, és hármat közülük megalapozatlannak ítélt. A Törvényszék mindössze egy jogalapnak adott helyt. A Törvényszék szerint a Bizottság észszerűtlen módszerrel vette figyelembe az analóg országban gyártott és a Kínából kivitt terméktípusok fizikai jellemzői közötti különbségeket. Mivel az analóg országbeli belföldi termelés adatai nem álltak rendelkezésre, a Bizottság a számításaiban a Kínából kivitt különböző terméktípusok értékesítési árai közötti különbségeket vette figyelembe. A Törvényszék szerint a Bizottság nem vélelmezheti, hogy az esetlegesen dömpingelt ár észszerű alapot képezhet a fizikai jellemzőkben fennálló különbségek piaci értékének becsléséhez, mivel lehetséges, hogy ez az ár nem a piacon szokásosan érvényesülő erők következménye. Ennek alapján a Törvényszék megsemmisítette a Kínai Népköztársaságból származó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről szóló (EU) 2017/1146 bizottsági végrehajtási rendelettel a felperesre újból kivetett dömpingellenes vámot.

(8)

A Törvényszék ítélete nyomán a Bizottság egy értesítés (7) (a továbbiakban: a vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítés) közzététele útján bejelentette, hogy részlegesen újból megindítja a menetelt temperöntvény csőszerelvényekkel kapcsolatos, a szóban forgó dömpingellenes rendelet elfogadásához vezető dömpingellenes vizsgálatot, és azt attól a ponttól folytatja, ahol a szabálytalanság történt. A vizsgálat újbóli megindítása a Törvényszék ítéleteinek a Jinan Meide tekintetében történő végrehajtására korlátozódott.

2.   A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL INDOKOLÁSA

(9)

A Bizottság megvizsgálta, hogy az érintett termék behozatalaira vonatkozóan helyénvaló-e nyilvántartásbavételi kötelezettséget bevezetni. Ezzel összefüggésben a Bizottság a következőket vette figyelembe. Az EUMSZ 266. cikke előírja, hogy az intézmények kötelesek megtenni a Bíróságok ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Az intézmények igazgatási eljárásokkal (ideértve a dömpingellenes vizsgálatokat is) összefüggésben elfogadott aktusainak megsemmisítése esetén a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítése abban állhat, hogy az intézmények a megsemmisített aktus helyett új, a Bíróság által feltárt szabálytalanságot megszüntető aktust fogadnak el. (8)

(10)

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a megsemmisített aktust helyettesítő aktus elfogadására irányuló eljárás attól a ponttól folytatható, ahol a szabálytalanság bekövetkezett. (9) Ez azt is jelenti, hogy igazgatási eljárást lezáró aktus megsemmisítése esetén a megsemmisítés nem terjed ki szükségképpen az előkészítő eljárási cselekményekre, például az eljárás megindítására. Végleges piacvédelmi intézkedéseket bevezető rendelet megsemmisítése esetén ez azt jelenti, hogy – hacsak a szabálytalanság nem az eljárás megindításakor következett be – a megsemmisítés után az eljárás még folyamatban van, tekintve, hogy az eljárást lezáró aktus eltűnt az Unió jogrendjéből. (10)

(11)

Ahogyan azt a vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítés kifejti, mivel a szabálytalanság nem a vizsgálat megindításakor, hanem annak folyamán következett be, a Bizottság úgy döntött, hogy a dömpingellenes vizsgálatot a Jinan Meide tekintetében újból megindítja, és a 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó eredeti meghatározástól, azaz attól a ponttól folytatja, ahol a szabálytalanság történt.

(12)

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az igazgatási eljárás ilyen jellegű folytatása és a vámok esetleges újbóli kivetése nem tekinthető ellentétesnek a visszaható hatály tilalmának elvével. (11) A vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítés tájékoztatja az érdekelt feleket – köztük az importőröket – arról, hogy az esetleges jövőbeni kötelezettségek az újbóli vizsgálat ténymegállapításain fognak alapulni.

(13)

Az újbóli vizsgálat eredményeitől függően, amelyek jelenleg még nem ismertek, a Bizottság rendelet elfogadása útján orvosolja a Törvényszék által azonosított hibákat, és indokolt esetben újból megállapítja az alkalmazandó vámtételt. Ez az esetleges újból megállapított vámtétel a szóban forgó dömpingellenes rendelet hatálybalépésének időpontjától fogva lesz alkalmazandó.

(14)

A dömpingellenes vámokkal kapcsolatos múltbéli és jövőbeni kötelezettségekkel összefüggésben az alábbiakat kell megjegyezni.

(15)

mivel az újbóli vizsgálatból eredő kötelezettségek mértéke bizonytalan, a Bizottság a vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítésben felkéri a nemzeti vámhatóságokat, hogy mindaddig ne hozzanak döntést a Törvényszék által a Jinan Meide tekintetében megsemmisített dömpingellenes vámokra vonatkozóan benyújtott visszafizetés iránti kérelmekről, amíg nem ismertek az újbóli vizsgálat eredményei. A vámhatóságok tehát utasítást kaptak arra, hogy a megsemmisített vámok visszatérítése iránti kérelmeket mindaddig ne bírálják el, ameddig az újbóli vizsgálat eredményei kihirdetésre nem kerülnek a Hivatalos Lapban.

(16)

Emellett abban az esetben, ha az újból megindított vizsgálat a dömpingellenes vámok újbóli kivetését eredményezi, ezeket a vámokat az újból megindított vizsgálat időtartamára nézve is be kell szedni. Ez alapvetően fontos ahhoz, hogy a jogilag indokolt és szükséges intézkedések tényleges alkalmazása azok teljes élettartama során biztosított legyen, függetlenül attól, hogy egy adott importügyletre – a vizsgálat újbóli megindításának időpontjához viszonyítva – mikor kerül sor.

(17)

Ezzel összefüggésben a Bizottság megjegyzi, hogy a nyilvántartásba vétel eszköze a dömpingellenes alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése értelmében arra szolgál, hogy az intézkedéseket a nyilvántartásba vétel megkezdésének időpontjától fogva lehessen alkalmazni az egyes behozatalokra. Erre például annak érdekében van szükség, hogy vámok alkalmazása vagy kijátszás esetén biztosított legyen a vámok befizetése. A mostani esetben a Bizottság azért ítéli helyénvalónak a behozataloknak a Jinan Meide tekintetében történő nyilvántartásba vételét, hogy ezáltal megkönnyítse a dömpingellenes vámoknak a vizsgálat újbóli megindítása utáni beszedését, amennyiben az indokolt.

(18)

A Bíróság ítélkezési gyakorlatával (12) összhangban megjegyezzük, hogy az ideiglenes intézkedések elfogadása előtti időszakban végzett nyilvántartásba vétellel ellentétben a mostani esetben nem alkalmazandók a dömpingellenes alaprendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételek. Ennek az az oka, hogy az említett rendelkezéssel ellentétben a bírósági ítéletek nyomán végzett vizsgálatokhoz kapcsolódó nyilvántartásba vételnek nem a piacvédelmi intézkedések visszaható hatályú alkalmazásának lehetővé tétele a célja. A nyilvántartásba vételnek ebben az esetben az a célja, ahogyan azt a fentiekben már említettük, hogy a lehetőségek szabta keretek között az intézkedések eredményes alkalmazásának lehetővé tétele érdekében biztosítsa, hogy a behozatalokra a szóban forgó dömpingellenes rendelet hatálybalépésének időpontjától a vámok esetleges újbóli, kiigazított vámtétellel történő kivetésének időpontjáig indokolatlan megszakítás nélkül a helyes dömpingellenes vámok legyenek alkalmazandók.

(19)

A fenti megfontolások alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a dömpingellenes alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése értelmében indokolt a nyilvántartásba vétel elrendelése.

3.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(20)

A dömpingellenes alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján a Jinan Meide által gyártott érintett terméknek a B336 TARIC-kiegészítő kóddal megvalósított behozatalait nyilvántartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a vizsgálat nyomán az intézkedések újból bevezetésre kerülnek, az érintett behozatalokra a megfelelő összegű dömpingellenes vámokat lehessen alkalmazni.

(21)

Ahogyan a vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítés is jelzi, a dömpingellenes vámok megfizetésével összefüggő, a szóban forgó dömpingellenes rendelet hatálybalépésével kezdődő időszakhoz kapcsolódó esetleges végleges kötelezettségek az újbóli vizsgálat ténymegállapításain fognak alapulni. Mindazonáltal a 2019. december 2-tól az újbóli vizsgálat eredményeinek hatálybalépéséig tartó időszakra vonatkozóan nem kerül beszedésre nagyobb vám, mint amekkorát a szóban forgó dömpingellenes rendelet megállapított. A Jinan Meide esetében jelenleg 39,2 %-os vámtételű dömpingellenes vám alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A vámhatóságok az (EU) 2016/1036 rendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján megteszik a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott (TARIC-kiegészítő kód: B336), jelenleg az ex 7307 19 10 (TARIC-kód: 7307191010) és ex 7307 19 90 (TARIC-kód: 7307199010) KN-kódok alá tartozó menetelt temperöntvény és gömbgrafitos öntöttvas csőszerelvényeknek (ide nem értve az ISO DIN 13 szerinti métermenettel rendelkező vágógyűrűs szerelvénytesteket és a kerek, menetes, fedél nélküli temperöntvény elágazó dobozokat) az Unióba érkező behozatalait nyilvántartásba vegyék.

(2)   A nyilvántartásba vételt e rendelet hatálybalépése után kilenc hónappal meg kell szüntetni.

(3)   A Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott (TARIC-kiegészítő kód: B336), jelenleg az ex 7307 19 10 (TARIC-kód: 7307191010) és ex 7307 19 90 (TARIC-kód: 7307199010) KN-kódok alá tartozó menetelt temperöntvény és gömbgrafitos öntöttvas csőszerelvények (ide nem értve az ISO DIN 13 szerinti métermenettel rendelkező vágógyűrűs szerelvénytesteket és a kerek, menetes, fedél nélküli temperöntvény elágazó dobozokat) behozatalaival összefüggésben a vizsgálat újbóli megindításának időpontjától az újbóli vizsgálat eredményeinek hatálybalépéséig tartó időszakra vonatkozóan beszedhető dömpingellenes vámok vámtétele nem lehet nagyobb az (EU) 2017/1146 rendelettel kivetett vám vámtételénél.

(4)   A nemzeti vámhatóságok a Jinan Meide Castings Co., Ltd-től érkező behozatalok vonatkozásában a dömpingellenes vámok visszafizetése vagy elengedése iránti kérelmekről a vámok újbóli kivetéséről rendelkező bizottsági végrehajtási rendelet kihirdetéséig nem hozhatnak döntést.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o., a legutóbb a 2018. június 7-i (EU) 2018/825 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított változatában.

(2)  A Tanács 430/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 13.) a Kínai Népköztársaságból és a Thaiföldről származó menetelt temperöntvény és gömbgrafitos öntöttvas csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, valamint Indonézia tekintetében az eljárás megszüntetéséről (HL L 129., 2013.5.14., 1. o.).

(3)  T-424/13, Jinan Meide Castings Co. Ltd kontra Tanács.

(4)  A Bizottság (EU) 2017/1146 végrehajtási rendelete (2017. június 28.) a Kínai Népköztársaságból származó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről (HL L 166., 2017.6.29., 23. o.).

(5)  HL L 44., 2019.2.15., 6. o.

(6)  ECLI:EU:T:2019:644.

(7)  Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, a Jinan Meide Castings Co., Ltd által gyártott menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről szóló, 2017. június 28-i (EU) 2017/1146 bizottsági végrehajtási rendelettel kapcsolatos T-650/17. sz. ügyben 2019. szeptember 20-án hozott ítélet tárgyát képező vizsgálat újbóli megindításáról (HL C XX., 2019.11.29., xx. o.).

(8)  Asteris AE és társai és Görög Köztársaság kontra Bizottság, 97, 193, 99 és 215/86 egyesített ügyek, EBHT 1988., 2181. o., 27. és 28. pont.

(9)  Spanyolország kontra Bizottság, C-415/96, EBHT 1998., I-6993. o., 31. pont; Industrie des Poudres Sphériques kontra Tanács, C-458/98 P, EBHT 2000., I-8147. o., 80–85. pont; Alitalia kontra Bizottság, T-301/01, EBHT 2008., II-1753. o., 99. és 142. pont; Région Nord-Pas de Calais kontra Bizottság, T-267/08 és T-279/08 egyesített ügyek, EBHT 2011., II-0000. o., 83. pont.

(10)  Asteris AE és társai és Görög Köztársaság kontra Bizottság, 97, 193, 99 és 215/86 egyesített ügyek, EBHT 1988., 2181. o., 27. és 28. pont; Spanyolország kontra Bizottság, C-415/96, EBHT 1998., I-6993. o., 31. pont; Industrie des Poudres Sphériques kontra Tanács, C-458/98 P, EBHT 2000., I-8147. o., 80–85. pont; Alitalia kontra Bizottság, T-301/01, EBHT 2008., II-1753. o., 99. és 142. pont; Région Nord-Pas de Calais kontra Bizottság, T-267/08 és T-279/08 egyesített ügyek, EBHT 2011., II-0000. o., 83. pont.

(11)  A Bíróság 2018. március 15-i ítélete, Deichmann SE kontra Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, 79. pont, valamint 2019. június 19-i ítélete, C & J Clark International Ltd kontra Commissioners for Her Majesty’s