ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 284

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. november 5.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

*

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása (EU, Euratom) 2019/1808

1

 

*

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása (EU, Euratom) 2019/1809

21

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

A költségvetési megjegyzések csak annyiban hajthatók végre, amennyiben nem módosítják vagy bővítik a meglévő jogalap hatályát, nem csorbítják az intézmények igazgatási autonómiáját, és fedezetük a rendelkezésre álló forrásokból biztosítható (amint azt a 2015. október 28-i végrehajthatóságról szóló levél melléklete jelzi).

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/1


Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának

VÉGLEGES ELFOGADÁSA (EU, Euratom) 2019/1808

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdése a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (3),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (4),

tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen (5),

tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2019. április 15-én fogadott el,

tekintettel a Tanács által elfogadott és az Európai Parlamentnek 2019. szeptember 3-án továbbított 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2019. szeptember 18-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 94. és 96. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Strasbourgban, 2019. szeptember 18-án.

Az elnöke

D. M. SASSOLI


(1)  HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

(2)  HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(3)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(5)  HL L 67., 2019.3.7.


1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS A 2019-AS PÉNZÜGYI ÉVRE

TARTALOM

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Bevezetés és az általános költségvetés finanszírozása 3
B. Általános bevételi kimutatás költségvetési soronként 12

– 1. cím:

Saját források 13

– 3. cím:

Többletek, egyenlegek és kiigazítások 17

A.   BEVEZETÉS ÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A 2019-es pénzügyi év során finanszírozandó előirányzatok az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 1. cikkének értelmében

KIADÁSOK

Fejezet

2019. évi költségvetés (1)

2018. évi költségvetés (2)

Változás (%)

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

67 556 947 173

66 622 586 101

+1,40

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

57 399 857 331

56 040 990 930

+2,42

3.

Biztonság és uniós polgárság

3 527 434 894

2 980 707 175

+18,34

4.

Globális Európa

9 358 295 603

8 906 075 154

+5,08

5.

Igazgatás

9 944 904 743

9 666 318 627

+2,88

6.

Ellentételezés

p.m.

p.m.

Speciális eszközök

411 500 000

551 238 311

–25,35

Összes kiadás  (3)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


BEVÉTELEK

Megnevezés

2019. évi költségvetés (4)

2018. évi költségvetés (5)

Változás (%)

Egyéb bevételek (4–9. cím)

1 894 392 136

1 848 645 936

+2,47

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet (3 0. alcím, 3 0 0. jogcímcsoport)

1 802 988 329

555 542 325

224,55  %

A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetése (3 0. alcím, 3 0 2. jogcímcsoport)

p.m.

p.m.

A héa- és GNP/GNI-alapú, az előző évekre szánt saját forrásokból származó saját források nettó mérlege (3 1., 3 2. és 3 3. alcím)

p.m.

p.m.

Összes bevétel (3–9. cím)

3 697 380 465

2 404 188 261

53,79  %

A vámok és cukorilletékek nettó összege (1 1. és 1 2. alcím)

21 471 164 786

20 071 660 637

+6,97

Egységes kulcsú, héaalapú saját források (1. és 2. táblázat, 1 3. alcím)

17 738 667 150

17 148 885 750

+3,44

A kiegészítő forrásokból finanszírozandó, fennmaradó összegek (GNI-alapú saját források, 3. táblázat, 1 4. alcím)

105 291 727 343

105 143 181 650

+0,14  %

A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikkében felsorolt saját források által fedezendő előirányzatok (6)

144 501 559 279

142 363 728 037

+1,50  %

Összes bevétel  (7)

148 198 939 744

144 767 916 298

+2,37


1. TÁBLÁZAT

A harmonizált hozzáadottértékadó- (héa-) alapok maximált összegének kiszámítása a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján

Tagállam

A határértéket meg nem haladó héaalap 1 %-a

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

Határérték (%-ban)

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a a határértékkel szorozva

A határértéket meghaladó héaalap 1 %-a (8)

Maximált héaalapú tagállamok

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgium

1 989 585 000

4 679 416 000

50

2 339 708 000

1 989 585 000

 

Bulgária

272 398 000

560 582 000

50

280 291 000

272 398 000

 

Csehország

877 322 000

2 065 115 000

50

1 032 557 500

877 322 000

 

Dánia

1 185 878 000

3 152 706 000

50

1 576 353 000

1 185 878 000

 

Németország

14 536 249 000

35 982 561 000

50

17 991 280 500

14 536 249 000

 

Észtország

128 053 000

257 028 000

50

128 514 000

128 053 000

 

Írország

914 233 000

2 675 262 000

50

1 337 631 000

914 233 000

 

Görögország

741 390 000

1 905 067 000

50

952 533 500

741 390 000

 

Spanyolország

5 360 813 000

12 583 950 000

50

6 291 975 000

5 360 813 000

 

Franciaország

10 852 241 000

24 860 707 000

50

12 430 353 500

10 852 241 000

 

Horvátország

324 392 000

523 831 000

50

261 915 500

261 915 500

Horvátország

Olaszország

7 055 469 000

18 254 639 000

50

9 127 319 500

7 055 469 000

 

Ciprus

136 197 000

208 009 000

50

104 004 500

104 004 500

Ciprus

Lettország

123 359 000

302 863 000

50

151 431 500

123 359 000

 

Litvánia

185 291 000

447 842 000

50

223 921 000

185 291 000

 

Luxemburg

289 706 000

411 279 000

50

205 639 500

205 639 500

Luxemburg

Magyarország

565 635 000

1 347 946 000

50

673 973 000

565 635 000

 

Málta

79 227 000

121 027 000

50

60 513 500

60 513 500

Málta

Hollandia

3 256 005 000

8 026 206 000

50

4 013 103 000

3 256 005 000

 

Ausztria

1 768 667 000

4 020 784 000

50

2 010 392 000

1 768 667 000

 

Lengyelország

2 141 803 000

5 032 082 000

50

2 516 041 000

2 141 803 000

 

Portugália

1 006 896 000

2 033 044 000

50

1 016 522 000

1 006 896 000

 

Románia

786 275 000

2 124 033 000

50

1 062 016 500

786 275 000

 

Szlovénia

220 311 000

484 434 000

50

242 217 000

220 311 000

 

Szlovákia

323 242 000

950 305 000

50

475 152 500

323 242 000

 

Finnország

1 015 131 000

2 441 633 000

50

1 220 816 500

1 015 131 000

 

Svédország

2 067 817 000

4 810 454 000

50

2 405 227 000

2 067 817 000

 

Egyesült Királyság

11 052 790 000

24 198 305 000

50

12 099 152 500

11 052 790 000

 

Összesen

69 256 375 000

164 461 110 000

 

82 230 555 000

69 058 926 000

 


2. TÁBLÁZAT

A hozzáadottérték-adóból származó saját források bontása a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján (1 3. alcím)

Tagállam

A határértéket meghaladó héaalap 1%-a

A héaalapú saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs (%-ban)

A héaalapú saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

1 989 585 000

0,30

596 875 500

Bulgária

272 398 000

0,30

81 719 400

Csehország

877 322 000

0,30

263 196 600

Dánia

1 185 878 000

0,30

355 763 400

Németország

14 536 249 000

0,15

2 180 437 350

Észtország

128 053 000

0,30

38 415 900

Írország

914 233 000

0,30

274 269 900

Görögország

741 390 000

0,30

222 417 000

Spanyolország

5 360 813 000

0,30

1 608 243 900

Franciaország

10 852 241 000

0,30

3 255 672 300

Horvátország

261 915 500

0,30

78 574 650

Olaszország

7 055 469 000

0,30

2 116 640 700

Ciprus

104 004 500

0,30

31 201 350

Lettország

123 359 000

0,30

37 007 700

Litvánia

185 291 000

0,30

55 587 300

Luxemburg

205 639 500

0,30

61 691 850

Magyarország

565 635 000

0,30

169 690 500

Málta

60 513 500

0,30

18 154 050

Hollandia

3 256 005 000

0,15

488 400 750

Ausztria

1 768 667 000

0,30

530 600 100

Lengyelország

2 141 803 000

0,30

642 540 900

Portugália

1 006 896 000

0,30

302 068 800

Románia

786 275 000

0,30

235 882 500

Szlovénia

220 311 000

0,30

66 093 300

Szlovákia

323 242 000

0,30

96 972 600

Finnország

1 015 131 000

0,30

304 539 300

Svédország

2 067 817 000

0,15

310 172 550

Egyesült Királyság

11 052 790 000

0,30

3 315 837 000

Összesen

69 058 926 000

 

17 738 667 150


3. TÁBLÁZAT

Az egységes kulcs meghatározása és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló források bontása a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján (1 4. alcím)

Tagállam

A bruttó nemzeti jövedelem 1 %-a

A „kiegészítő alap” saját forrásra alkalmazandó egységes kulcs

A „kiegészítő alap” saját forrás összege az egységes kulcs alkalmazásával

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgium

4 679 416 000

 

2 995 868 103

Bulgária

560 582 000

 

358 897 292

Csehország

2 065 115 000

 

1 322 133 394

Dánia

3 152 706 000

 

2 018 433 784

Németország

35 982 561 000

 

23 036 850 485

Észtország

257 028 000

 

164 555 147

Írország

2 675 262 000

 

1 712 763 322

Görögország

1 905 067 000

 

1 219 667 039

Spanyolország

12 583 950 000

 

8 056 529 792

Franciaország

24 860 707 000

 

15 916 387 668

Horvátország

523 831 000

 

335 368 470

Olaszország

18 254 639 000

 

11 687 033 320

Ciprus

208 009 000

 

133 172 073

Lettország

302 863 000

0,6402226  (9)

193 899 752

Litvánia

447 842 000

 

286 718 591

Luxemburg

411 279 000

 

263 310 130

Magyarország

1 347 946 000

 

862 985 558

Málta

121 027 000

 

77 484 226

Hollandia

8 026 206 000

 

5 138 558 859

Ausztria

4 020 784 000

 

2 574 196 980

Lengyelország

5 032 082 000

 

3 221 652 863

Portugália

2 033 044 000

 

1 301 600 813

Románia

2 124 033 000

 

1 359 854 032

Szlovénia

484 434 000

 

310 145 618

Szlovákia

950 305 000

 

608 406 784

Finnország

2 441 633 000

 

1 563 188 745

Svédország

4 810 454 000

 

3 079 761 598

Egyesült Királyság

24 198 305 000

 

15 492 302 905

Összesen

164 461 110 000

 

105 291 727 343


4. TÁBLÁZAT

Dánia, Hollandia és Svédország esetében a GNI-hozzájárulásban bekövetkező bruttó csökkentés kiszámítása és finanszírozása, a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében (1 6. alcím)

Tagállam

Bruttó csökkentés

A GNI-alap százalékos aránya

A bruttó csökkentésre alkalmazott GNI-kulcs

A csökkentés finanszírozása

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgium

 

2,85

31 777 303

31 777 303

Bulgária

 

0,34

3 806 839

3 806 839

Csehország

 

1,26

14 023 927

14 023 927

Dánia

– 143 750 903

1,92

21 409 615

– 122 341 288

Németország

 

21,88

244 352 877

244 352 877

Észtország

 

0,16

1 745 444

1 745 444

Írország

 

1,63

18 167 355

18 167 355

Görögország

 

1,16

12 937 061

12 937 061

Spanyolország

 

7,65

85 455 962

85 455 962

Franciaország

 

15,12

168 825 817

168 825 817

Horvátország

 

0,32

3 557 268

3 557 268

Olaszország

 

11,10

123 964 872

123 964 872

Ciprus

 

0,13

1 412 562

1 412 562

Lettország

 

0,18

2 056 703

2 056 703

Litvánia

 

0,27

3 041 237

3 041 237

Luxemburg

 

0,25

2 792 942

2 792 942

Magyarország

 

0,82

9 153 725

9 153 725

Málta

 

0,07

821 879

821 879

Hollandia

– 768 514 443

4,88

54 504 918

– 714 009 525

Ausztria

 

2,44

27 304 620

27 304 620

Lengyelország

 

3,06

34 172 212

34 172 212

Portugália

 

1,24

13 806 137

13 806 137

Románia

 

1,29

14 424 031

14 424 031

Szlovénia

 

0,29

3 289 728

3 289 728

Szlovákia

 

0,58

6 453 397

6 453 397

Finnország

 

1,48

16 580 811

16 580 811

Svédország

– 204 568 593

2,92

32 667 165

– 171 901 428

Egyesült Királyság

 

14,71

164 327 532

164 327 532

Összesen

–1 116 833 939

100,00

1 116 833 939

0

Uniós GDP-árdeflátor (EUR) (2018. tavaszi gazdasági előrejelzés) : (a) 2011 EU-27 = 100,0000 / (b) 2013 EU-27 = 103,0034 (c) 2013 EU-28 = 102,9950 / (d) 2019 EU-28 = 110,5686

A Hollandiára alkalmazandó átalányösszeg: 2019-es árakon: 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 768 514 433 EUR

A Svédországra alkalmazandó átalányösszeg: 2019-es árakon: 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 204 568 593 EUR

A Dániára alkalmazandó átalányösszeg: 2019-es árakon: 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 143 750 903 EUR


5. TÁBLÁZAT

A költségvetési egyensúlyhiány megszüntetése érdekében az Egyesült Királyság részére a 2018. év tekintetében nyújtott korrekció a 2014/335/EU, Euratom határozat 4. cikke alapján (1 5. alcím)

Ismertetés

Együttható (10) (%)

Összeg

1.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a nem maximált héaalapok összegéből

16,1945

 

2.

Az Egyesült Királyság részesedése (%-ban) a bővítéssel kapcsolatos kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összességéből

7,3577

 

3.

(1) – (2)

8,8368

 

4.

Összes elkülönített kiadás

 

127 599 039 596

5.

Bővítéssel kapcsolatos kiadások (11)

 

27 076 886 462

6.

A bővítési kiadásokkal kiigazított, elkülönített kiadások összessége = (4) – (5)

 

100 522 153 134

7.

A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66

 

5 862 761 188

8.

Brit előny (12)

 

854 326 562

9.

A brit korrekció alapja = (7) – (8)

 

5 008 434 626

10.

A tradicionális saját forrásokból származó rendkívüli többlet (13)

 

–15 094 049

11.

Brit korrekció = (9) – (10)

 

5 023 528 676


6. TÁBLÁZAT

Az Egyesült Királyságnak nyújtott –5 023 528 676  EUR összegű korrekció finanszírozásának kiszámítása (1 5. alcím)

Tagállam

A GNI-alap százalékos aránya

Részesedések az Egyesült Királyság nélkül

Részesedések Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság nélkül

Németország, Hollandia, Ausztria és Svédország 2. oszlopban feltüntetett részesedésének háromnegyede

A 3. oszloppal összhangban felosztásra került 4. oszlop

Finanszírozási skála

A korrekciónál alkalmazott finanszírozási skála

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgium

2,85

3,34

5,35

 

1,51

4,85

243 566 504

Bulgária

0,34

0,40

0,64

 

0,18

0,58

29 178 641

Csehország

1,26

1,47

2,36

 

0,67

2,14

107 490 516

Dánia

1,92

2,25

3,61

 

1,02

3,27

164 100 302

Németország

21,88

25,65

0,00

–19,24

0,00

6,41

322 179 902

Észtország

0,16

0,18

0,29

 

0,08

0,27

13 378 467

Írország

1,63

1,91

3,06

 

0,86

2,77

139 249 046

Görögország

1,16

1,36

2,18

 

0,62

1,97

99 159 919

Spanyolország

7,65

8,97

14,39

 

4,07

13,04

655 002 400

Franciaország

15,12

17,72

28,44

 

8,03

25,76

1 294 015 214

Horvátország

0,32

0,37

0,60

 

0,17

0,54

27 265 728

Olaszország

11,10

13,01

20,88

 

5,90

18,91

950 165 278

Ciprus

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

10 826 997

Lettország

0,18

0,22

0,35

 

0,10

0,31

15 764 207

Litvánia

0,27

0,32

0,51

 

0,14

0,46

23 310 454

Luxemburg

0,25

0,29

0,47

 

0,13

0,43

21 407 327

Magyarország

0,82

0,96

1,54

 

0,44

1,40

70 161 425

Málta

0,07

0,09

0,14

 

0,04

0,13

6 299 530

Hollandia

4,88

5,72

0,00

–4,29

0,00

1,43

71 864 875

Ausztria

2,44

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

36 001 212

Lengyelország

3,06

3,59

5,76

 

1,63

5,21

261 922 988

Portugália

1,24

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 821 201

Románia

1,29

1,51

2,43

 

0,69

2,20

110 557 235

Szlovénia

0,29

0,35

0,55

 

0,16

0,50

25 215 090

Szlovákia

0,58

0,68

1,09

 

0,31

0,98

49 463 964

Finnország

1,48

1,74

2,79

 

0,79

2,53

127 088 512

Svédország

2,92

3,43

0,00

–2,57

0,00

0,86

43 071 742

Egyesült Királyság

14,71

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Összesen

100,00

100,00

100,00

–28,25

28,25

100,00

5 023 528 676

A számítások 15 tizedes pontossággal készülnek.

7. TÁBLÁZAT

Az általános költségvetés finanszírozásának (14) összefoglalása a saját források típusa és tagállamok szerinti bontásban

Tagállam

Tradicionális saját források (TOR)

 

Héa- és GNI-alapú saját források, beleértve a kiigazításokat is

Saját források összesen (15)

Nettó cukorilletékek (80 %)

Nettó vámok (80 %)

Összes nettó tradicionális saját forrás (80 %)

Beszedési költségek (a bruttó TOR 20 %-a) (p.m.)

Héaalapú saját forrás

GNI-alapú saját forrás

A Dánia, Hollandia és Svédország javára alkalmazott csökkentés

Brit korrekció

Összes nemzeti hozzájárulás

Részesedés az összes nemzeti hozzájárulásból (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgium

p.m.

2 231 751 142

2 231 751 142

557 937 786

596 875 500

2 995 868 103

31 777 303

243 566 504

3 868 087 410

3,14

6 099 838 552

Bulgária

p.m.

85 589 891

85 589 891

21 397 473

81 719 400

358 897 292

3 806 839

29 178 641

473 602 172

0,38

559 192 063

Csehország

p.m.

282 787 246

282 787 246

70 696 812

263 196 600

1 322 133 394

14 023 927

107 490 516

1 706 844 437

1,39

1 989 631 683

Dánia

p.m.

360 488 843

360 488 843

90 122 211

355 763 400

2 018 433 784

– 122 341 288

164 100 302

2 415 956 198

1,96

2 776 445 041

Németország

p.m.

4 316 437 269

4 316 437 269

1 079 109 313

2 180 437 350

23 036 850 485

244 352 877

322 179 902

25 783 820 614

20,96

30 100 257 883

Észtország

p.m.

32 355 040

32 355 040

8 088 760

38 415 900

164 555 147

1 745 444

13 378 467

218 094 958

0,18

250 449 998

Írország

p.m.

304 670 375

304 670 375

76 167 594

274 269 900

1 712 763 322

18 167 355

139 249 046

2 144 449 623

1,74

2 449 119 998

Görögország

p.m.

171 054 793

171 054 793

42 763 698

222 417 000

1 219 667 039

12 937 061

99 159 919

1 554 181 019

1,26

1 725 235 812

Spanyolország

p.m.

1 628 890 605

1 628 890 605

407 222 651

1 608 243 900

8 056 529 792

85 455 962

655 002 400

10 405 232 054

8,46

12 034 122 659

Franciaország

p.m.

1 685 105 856

1 685 105 856

421 276 464

3 255 672 300

15 916 387 668

168 825 817

1 294 015 214

20 634 900 999

16,77

22 320 006 855

Horvátország

p.m.

46 087 877

46 087 877

11 521 969

78 574 650

335 368 470

3 557 268

27 265 728

444 766 116

0,36

490 853 993

Olaszország

p.m.

1 930 311 295

1 930 311 295

482 577 824

2 116 640 700

11 687 033 320

123 964 872

950 165 278

14 877 804 170

12,09

16 808 115 465

Ciprus

p.m.

23 314 503

23 314 503

5 828 626

31 201 350

133 172 073

1 412 562

10 826 997

176 612 982

0,14

199 927 485

Lettország

p.m.

36 460 118

36 460 118

9 115 030

37 007 700

193 899 752

2 056 703

15 764 207

248 728 362

0,20

285 188 480

Litvánia

p.m.

85 705 837

85 705 837

21 426 459

55 587 300

286 718 591

3 041 237

23 310 454

368 657 582

0,30

454 363 419

Luxemburg

p.m.

23 145 219

23 145 219

5 786 305

61 691 850

263 310 130

2 792 942

21 407 327

349 202 249

0,28

372 347 468

Magyarország

p.m.

158 338 358

158 338 358

39 584 590

169 690 500

862 985 558

9 153 725

70 161 425

1 111 991 208

0,90

1 270 329 566

Málta

p.m.

12 601 119

12 601 119

3 150 280

18 154 050

77 484 226

821 879

6 299 530

102 759 685

0,08

115 360 804

Hollandia

p.m.

2 634 190 508

2 634 190 508

658 547 627

488 400 750

5 138 558 859

– 714 009 525

71 864 875

4 984 814 959

4,05

7 619 005 467

Ausztria

p.m.

225 447 080

225 447 080

56 361 770

530 600 100

2 574 196 980

27 304 620

36 001 212

3 168 102 912

2,58

3 393 549 992

Lengyelország

p.m.

718 731 428

718 731 428

179 682 857

642 540 900

3 221 652 863

34 172 212

261 922 988

4 160 288 963

3,38

4 879 020 391

Portugália

p.m.

169 070 922

169 070 922

42 267 731

302 068 800

1 301 600 813

13 806 137

105 821 201

1 723 296 951

1,40

1 892 367 873

Románia

p.m.

172 620 830

172 620 830

43 155 208

235 882 500

1 359 854 032

14 424 031

110 557 235

1 720 717 798

1,40

1 893 338 628

Szlovénia

p.m.

70 154 687

70 154 687

17 538 672

66 093 300

310 145 618

3 289 728

25 215 090

404 743 736

0,33

474 898 423

Szlovákia

p.m.

96 311 277

96 311 277

24 077 819

96 972 600

608 406 784

6 453 397

49 463 964

761 296 745

0,62

857 608 022

Finnország

p.m.

148 161 643

148 161 643

37 040 411

304 539 300

1 563 188 745

16 580 811

127 088 512

2 011 397 368

1,63

2 159 559 011

Svédország

p.m.

545 422 296

545 422 296

136 355 574

310 172 550

3 079 761 598

– 171 901 428

43 071 742

3 261 104 462

2,65

3 806 526 758

Egyesült Királyság

p.m.

3 275 958 729

3 275 958 729

818 989 682

3 315 837 000

15 492 302 905

164 327 532

–5 023 528 676

13 948 938 761

11,34

17 224 897 490

Összesen

p.m.

21 471 164 786

21 471 164 786

5 367 791 196

17 738 667 150

105 291 727 343

0

0

123 030 394 493

100,00

144 501 559 279

B.   ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS KÖLTSÉGVETÉSI SORONKÉNT

Cím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SAJÁT FORRÁSOK

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

3

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

4

AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 606 517 342

 

1 606 517 342

5

AZ INTÉZMÉNYEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

25 050 050

 

25 050 050

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

130 000 000

 

130 000 000

7

KÉSEDELMI KAMATOK ÉS PÉNZBÍRSÁGOK

115 000 000

 

115 000 000

8

HITELFELVÉTELI ÉS HITELFOLYÓSÍTÁSI MŰVELETEK

2 823 744

 

2 823 744

9

EGYÉB BEVÉTELEK

15 001 000

 

15 001 000

 

MINDÖSSZESEN

148 198 939 744

 

148 198 939 744

1. CÍM

SAJÁT FORRÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

 

1 1. ALCÍM

1 1 0

A 2005/2006-os forgalmazási évhez és a megelőző évekhez kapcsolódó termelési illetékek

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cukortárolási illetékek

p.m.

 

p.m.

1 1 3

A nem exportált C cukor-, C izoglükóz- és C inulinszirup-termelésre, valamint a C cukorpótlóra és a C izoglükózpótlóra kivetett díjak

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Termelési díj

p.m.

 

p.m.

1 1 8

A kiegészítő cukorkvótára és a pótlólagos izoglükózkvótára kivetett egyszeri összegek

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Többletösszeg

p.m.

 

p.m.

 

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

1 2. ALCÍM

1 2 0

A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

21 471 164 786

 

21 471 164 786

 

1 3. ALCÍM

1 3 0

A 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a hozzáadottérték-adóból származó saját források

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 738 667 150

 

17 738 667 150

 

1 4. ALCÍM

1 4 0

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

 

1 5. ALCÍM

1 5 0

A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel a 2014/335/EU, Euratom határozat 4. és 5. cikkével összhangban az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció

0 ,—

 

0 ,—

 

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

0 ,—

 

0 ,—

 

1 6. ALCÍM

1 6 0

Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése egyes tagállamok esetében a 2014/335/EU, Euratom határozat 2. cikkének (5) bekezdése értelmében

0 ,—

 

0 ,—

 

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

0 ,—

 

0 ,—

 

1. cím – Összesen

146 304 547 608

–1 802 988 329

144 501 559 279

1 1. ALCÍM —

A CUKORPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK KERETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT LEFÖLÖZÉSEK ÉS EGYÉB VÁMOK (A 2014/335/EU, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJA)

1 2. ALCÍM —

A 2014/335/EU, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN EMLÍTETT VÁMOK ÉS EGYÉB VÁMOK

1 3. ALCÍM —

A 2014/335/EU, EURATOM HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓBÓL SZÁRMAZÓ SAJÁT FORRÁSOK

1 4. ALCÍM —

A 2014/335/EU, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 5. ALCÍM —

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNYOK KORREKCIÓJA

1 6. ALCÍM —

AZ ÉVES GNI-ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS BRUTTÓ CSÖKKENTÉSE EGYES TAGÁLLAMOK ESETÉBEN

1 4. ALCÍM —   A 2014/335/EU, EURATOM TANÁCSI HATÁROZAT 2. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT SAJÁT FORRÁSOK

1 4 0
A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a bruttó nemzeti jövedelem alapján megállapított saját források

2019. évi költségvetés

1/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

Megjegyzések

A GNI-alapú bevétel egy „kiegészítő” bevétel, amely a kiadások azon részének finanszírozására szolgál, amelyet egy adott évben nem lehet a hagyományos saját forrásokból, a héaalapú bevételekből vagy más bevételekből finanszírozni. Ezáltal biztosított, hogy az Unió általános költségvetése előzetesen mindig egyensúlyban van.

A GNI lehívási kulcsot a más források által nem fedezett, költségvetésben szereplő kiadások finanszírozásához szükséges további bevételek határozzák meg. Ezért lehívási kulcs kerül alkalmazásra minden egyes tagállam GNI-jére.

A tagállamok GNI-jére alkalmazandó kulcs ebben e pénzügyi évben 0,6402 %.

Jogalap

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat (HL L 168., 2014.6.7., 105. o.) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Tagállam

2019. évi költségvetés

1/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Belgium

3 047 168 574

–51 300 471

2 995 868 103

Bulgária

365 042 957

–6 145 665

358 897 292

Csehország

1 344 773 264

–22 639 870

1 322 133 394

Dánia

2 052 996 922

–34 563 138

2 018 433 784

Németország

23 431 327 562

– 394 477 077

23 036 850 485

Észtország

167 372 947

–2 817 800

164 555 147

Írország

1 742 092 238

–29 328 916

1 712 763 322

Görögország

1 240 552 303

–20 885 264

1 219 667 039

Spanyolország

8 194 487 726

– 137 957 934

8 056 529 792

Franciaország

16 188 935 777

– 272 548 109

15 916 387 668

Horvátország

341 111 233

–5 742 763

335 368 470

Olaszország

11 887 159 058

– 200 125 738

11 687 033 320

Ciprus

135 452 477

–2 280 404

133 172 073

Lettország

197 220 041

–3 320 289

193 899 752

Litvánia

291 628 286

–4 909 695

286 718 591

Luxemburg

267 818 985

–4 508 855

263 310 130

Magyarország

877 763 099

–14 777 541

862 985 558

Málta

78 811 046

–1 326 820

77 484 226

Hollandia

5 226 550 213

–87 991 354

5 138 558 859

Ausztria

2 618 276 863

–44 079 883

2 574 196 980

Lengyelország

3 276 819 614

–55 166 751

3 221 652 863

Portugália

1 323 889 089

–22 288 276

1 301 600 813

Románia

1 383 139 821

–23 285 789

1 359 854 032

Szlovénia

315 456 472

–5 310 854

310 145 618

Szlovákia

618 824 984

–10 418 200

608 406 784

Finnország

1 589 956 385

–26 767 640

1 563 188 745

Svédország

3 132 498 640

–52 737 042

3 079 761 598

Egyesült Királyság

15 757 589 096

– 265 286 191

15 492 302 905

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

107 094 715 672

–1 802 988 329

105 291 727 343

3. CÍM

TÖBBLETEK, EGYENLEGEK ÉS KIIGAZÍTÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

1/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

 

3 0. ALCÍM

3 0 0

Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0 2

A külső fellépésekre képzett garanciaalap többletének visszafizetéséből származó saját források

p.m.

 

p.m.

 

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

 

3 1. ALCÍM

3 1 0

A 609/2014/EU, Euratom rendelet 10b. cikkének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 1 0 3

A 609/2014/EU, Euratom rendelet 10b. cikkének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő évekre

p.m.

 

p.m.

 

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

3 2. ALCÍM

3 2 0

A 609/2014/EU, Euratom rendelet 10b. cikkének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

3 2 0 3

A 609/2014/EU, Euratom rendelet 10b. cikkének alkalmazása az 1995. évre és az azt követő pénzügyi évekre

p.m.

 

p.m.

 

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

3 3. ALCÍM

3 3 0

A korábbi pénzügyi évek héa- és a GNI-alapú saját forrásai kiigazításának nettósítása

p.m.

 

p.m.

 

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

3 4. ALCÍM

3 4 0

Egyes tagállamoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyes szakpolitikáiból való kimaradásával kapcsolatos kiigazítás

p.m.

 

p.m.

 

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

3 5. ALCÍM

3 5 0

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

3 5 0 4

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának végleges számítási eredménye

p.m.

 

p.m.

 

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

3 6. ALCÍM

3 6 0

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

3 6 0 4

A költségvetési egyensúlyhiány Egyesült Királyság számára juttatott korrekciója finanszírozásának időközi aktualizált számítási eredménye

p.m.

 

p.m.

 

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

3 7. ALCÍM

3 7 0

A saját források végrehajtásával kapcsolatos döntésekre vonatkozó kiigazítások

p.m.

 

p.m.

 

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

 

p.m.

 

3. cím – Összesen

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

3 0. ALCÍM —

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 1. ALCÍM —

A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, A 609/2014/EU, EURATOM RENDELET 10B. CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 2. ALCÍM —

A BRUTTÓ NEMZETI JÖVEDELEM/TERMÉK ALAPJÁN A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEKRE MEGÁLLAPÍTOTT, A 609/2014/EU, EURATOM RENDELET 10B. CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ EGYENLEGEK ÉS EGYENLEGKIIGAZÍTÁSOK

3 3. ALCÍM —

A KORÁBBI PÉNZÜGYI ÉVEK HÉA- ÉS A GNI-ALAPÚ SAJÁT FORRÁSAI KIIGAZÍTÁSÁNAK NETTÓSÍTÁSA

3 4. ALCÍM —

EGYES TAGÁLLAMOKNAK A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG EGYES SZAKPOLITIKÁIBÓL VALÓ KIMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIIGAZÍTÁS

3 5. ALCÍM —

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK VÉGLEGES SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 6. ALCÍM —

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZÁMÁRA JUTTATOTT KORREKCIÓJA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐKÖZI AKTUALIZÁLT SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

3 7. ALCÍM —

A SAJÁT FORRÁSOK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE VONATKOZÓ KIIGAZÍTÁSOK

3 0. ALCÍM —   AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0 0
Az előző pénzügyi évről rendelkezésre álló többlet

2019. évi költségvetés

1/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

p.m.

1 802 988 329

1 802 988 329

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban az egyes pénzügyi évek egyenlegét a következő pénzügyi év költségvetésében bevételként vagy kiadásként kell szerepeltetni attól függően, hogy többletről vagy hiányról van-e szó.

Az ilyen bevételekre vagy kiadásokra vonatkozó megfelelő becsléseket a költségvetési eljárás során és, ha szükséges, a költségvetési rendelet 39. cikke szerint benyújtott módosító indítvány útján kell bevezetni a költségvetésbe. A becslések kidolgozása az 608/2014/EU, Euratom rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott alapelvekkel összhangban történik.

A minden egyes pénzügyi évre vonatkozó végső elszámolás után a becslésektől való bármely eltérés a következő pénzügyi év költségvetésében szerepel költségvetés-módosítás útján, amelyet a Bizottságnak az előzetes beszámoló benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtania.

A hiány a III. „Bizottság” szakasz kiadáskimutatásának 27 02 01. jogcímcsoportjában szerepel.

Jogalap

Az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 608/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 168., 2014.6.7., 29. o.).

A tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 168., 2014.6.7., 39. o.).

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat (HL L 168., 2014.6.7., 105. o.) és különösen annak 7. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.) és különösen annak 18. cikkére.


(1)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2019. évi költségvetésben (HL L 67., 2019.3.7., 1. o.), valamint az 1/2019. sz. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(2)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2018. évi költségvetésben (HL L 57., 2018.2.28., 1. o.), valamint az 1–6/2018. számú költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(3)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(4)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2019. évi költségvetésben (HL L 67., 2019.3.7., 1. o.), valamint az 1/2019. sz. költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(5)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2018. évi költségvetésben (HL L 57., 2018.2.28., 1. o.), valamint az 1–6/2018. számú költségvetés-módosításban foglaltaknak.

(6)  A 2019. évi költségvetés saját forrásait a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. május 18-i 172. ülésén elfogadott költségvetési előrejelzések alapján határozták meg.

(7)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük”.

(8)  A felhasználandó alap nem lépi túl a GNI 50 %-át.

(9)  A kulcs számítása: (105 291 727 343) / (164 461 110 000) = 0,640222648035149.

(10)  Kerekített százalékok.

(11)  A bővítéssel kapcsolatos kiadások összege (az Unióhoz 2004. április 30. után csatlakozott) 13 tagállam számára elkülönített összes kiadást tartalmazza, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét.

(12)  A „brit előny” a korlátozott héára való áttérésből és a GNP/GNI-alapú saját források bevezetéséből eredő, az Egyesült Királyságra vonatkozó hatásoknak felel meg.

(13)  Ez a rendkívüli nyereség megfelel az Egyesült Királyság azon nettó nyereségének, amely a tradicionális saját források (TOR) beszedési költségeket fedező, tagállamok által visszatartott részének százalékos – 2014. január 1-jével 10 %-ról 20 %-ra történő – emeléséből ered.

(14)  p.m. (saját források + egyéb bevételek = összes bevétel = összes kiadás); (144 501 559 279 + 3 697 380 465 = 148 198 939 744 = 148 198 939 744).

(15)  Összes saját forrás a GNI százalékaként: (144 501 559 279) / (16 446 111 000 000) = 0,88 %; saját források felső határa a GNI százalékaként: 1,20 %.


5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/21


Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosításának

(EU, Euratom) 2019/1809 VÉGLEGES ELFOGADÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdése a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (3),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (4),

tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen (5),

tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2019. május 15-én fogadott el,

tekintettel a Tanács által 2019. szeptember 3-án elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanaznap továbbított 2/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2019. szeptember 18-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 94. és 96. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Jedini članak

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Strasbourgban, 2019. szeptember 18-án.

Az elnöke

D. M.SASSOLI


(1)  HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

(2)  HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(3)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(5)  HL L 67., 2019.3.7.


2. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS A 2019-AS PÉNZÜGYI ÉVRE

TARTALOM

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

III. szakasz: Bizottság

– Kiadások 24

– 08. cím:

Kutatás és innováció 27

– 15. cím:

Oktatás és kultúra 37

III. SZAKASZ

BIZOTTSÁG

KIADÁSOK

Cím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

VERSENYPOLITIKA

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Tartalékok (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

KÖRNYEZET

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Tartalékok (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMMUNIKÁCIÓ

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Tartalékok (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

KERESKEDELEM

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Tartalékok (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Tartalékok (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

KÖLTSÉGVETÉS

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

ELLENŐRZÉS

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISZTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGIAÜGY

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Tartalékok (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

ÉGHAJLAT-POLITIKA

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

TARTALÉKOK

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Összesen

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Amiből tartalékok (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

08. CÍM

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0 801

A „KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

„HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

EURATOM-PROGRAM – KÖZVETETT CSELEKVÉSEK

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

A SZÉN- ÉS ACÉLIPARI KUTATÁSI ALAP KUTATÁSI PROGRAMJA

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

08. cím – Összesen

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Megjegyzések

Ezek a megjegyzések a cím valamennyi költségvetési tételére vonatkoznak.

A cím alá tartozó kutatási és innovációs tevékenységek két fő kutatási programhoz, vagyis a Horizont 2020 keretprogramhoz és az Euratom-programhoz járulnak hozzá. Emellett a cím a Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programjaira is kiterjed.

Mindezek a tevékenységek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 179. cikkében megállapított általános célkitűzések megvalósítását szolgálják, és hozzájárulnak az európai kutatási térségen alapuló tudásalapú társadalom létrehozásához azzal, hogy az egész Unióban valamennyi szinten támogatják a határokon átnyúló együttműködést, az emberi tudás végső határáig fokozzák az európai kutatás dinamizmusát, kreativitását és kiválóságát, minőségileg és mennyiségileg megerősítik az európai kutatás és technológia humánerőforrását, illetőleg Európa-szerte a kutatási és innovációs kapacitást, és gondoskodnak legelőnyösebb kihasználásukról.

A Horizont 2020 keretprogram több területet érintő kérdésként foglalkozik a nemek közötti egyenlőséggel a nők és férfiak közötti egyensúly hiányának orvoslása, valamint a nemek kérdésének a kutatási és innovációs projektek tartalmába történő beépítése érdekében. Kiemelt figyelmet fognak szentelni annak, hogy fokozni kell az erőfeszítéseket a nők kutatásban és innovációban való részvételének növelésére valamennyi szinten, a döntéshozatali szintet is beleértve.

A különböző jogcímcsoportok és jogcímek alatt történik a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas szintű tudományos és technológiai találkozókkal, konferenciákkal, műhelytalálkozókkal és szemináriumokkal kapcsolatban felmerülő költségek, az uniós kutatási programok lehetséges új kutatási területeinek elemzése érdekében – többek között az európai kutatási térséggel összefüggésben – az Unió részére végzett magas szintű tudományos és technológiai vizsgálatok és értékelések céljára nyújtott finanszírozás, valamint a programok eredményeinek figyelemmel kísérését és terjesztését szolgáló intézkedések – köztük a korábbi keretprogramok alá tartozó ilyen intézkedések – költségeinek elszámolása is.

Az előirányzat igazgatási kiadásokat is fedez, ezenbelül személyzeti kiadásokat (függetlenül attól, hogy az adott személy foglalkoztatása a személyzeti szabályzat alapján történik-e vagy sem), a tájékoztatással, a kiadványokkal és a működéssel (igazgatás és műszaki kérdések) összefüggő kiadásokat, valamint egyéb olyan, a belső infrastruktúrával összefüggő kiadási tételeket, amelyek meghatározott intézkedések célkitűzéseinek teljesítéséhez kapcsolódnak, és amelyek esetében a kiadás az intézkedés szerves részét képezi, ideértve az Unió kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs stratégiájának kidolgozásához és figyelemmel kíséréséhez szükséges fellépéseket és kezdeményezéseket is.

Az Európai Atomenergia-közösség és Svájc közötti együttműködési megállapodásból származó bevételeket a bevételi kimutatás 6 011. jogcíme alatt kell elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

Az uniós tevékenységekhez külső szervezetek által nyújtott hozzájárulásokból eredő esetleges bevételeket a bevételi kimutatás 6 033. jogcíme alatt kell elszámolni, és e bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke alapján további előirányzatok nyújthatók.

További előirányzatokat tartalmaz a 08 025 001., a 08 035 001. és a 08 045 001. jogcím.

A címhez tartozó igazgatási előirányzatokat a 080 105. jogcímcsoport tartalmazza.

0 802. ALCÍM —   „HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2019. évi költségvetés

2/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0 802

„HORIZONT 2020” KERETPROGRAM – KUTATÁS

080 201

Kiváló tudomány

08 020 101

A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

A kutatás megerősítése a jövőbeni és feltörekvő technológiák területén

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Az európai kutatási infrastruktúra megerősítése, ideértve az elektronikus infrastruktúrát is

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

080 201 . jogcímcsoport – Részösszeg

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Ipari vezető szerep

08 020 201

Vezető szerep a nanotechnológia, a fejlett anyagok, a lézertechnológia, a biotechnológia és a korszerű gyártás és feldolgozás területén

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Az innováció fokozása a kis- és középvállalkozások körében

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

080 202 . jogcímcsoport – Részösszeg

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Társadalmi kihívások

08 020 301

Az élethosszig tartó egészség és jólét javítása

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszerekből és más bioalapú termékekből

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Áttérés egy megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerre

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság megvalósítása, fenntartható nyersanyagellátás biztosítása

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak kialakítása

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

080 203 . jogcímcsoport – Részösszeg

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Horizontális tevékenységek a „Horizont 2020” keretprogram kapcsán

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Tudomány a társadalommal és a társadalomért

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Közös vállalkozások

08 020 731

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második (IMI2) közös vállalkozás – Támogatási kiadások

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második (IMI2) közös vállalkozás

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Bioalapú Iparágak (BBI) közös vállalkozás – Támogatási kiadások

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Bioalapú Iparágak (BBI) közös vállalkozás

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás — Támogatási kiadások

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH 2) közös vállalkozás – Támogatási kiadások

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH 2) közös vállalkozás

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

080 207 . jogcímcsoport – Részösszeg

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

A kkv-kat támogató eszköz

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok

08 025 001

Az Európai Gazdasági térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014–2020)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014 előtt)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

080 250 . jogcímcsoport – Részösszeg

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Korábbi kutatási keretprogram lezárása — Hetedik keretprogram — Az EK közvetett cselekvései (2007–2013)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Korábbi kutatási keretprogramok lezárása – Közvetett cselekvések (2007 előtt)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Kísérleti projektek és előkészítő cselekvések

08 027 701

Kísérleti projekt – A homeopátia és a fitoterápia állattenyésztésben való alkalmazásával kapcsolatos kutatások koordinálása

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Kísérleti projekt – A szegénységgel összefüggő elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés az egyetemes egészségügyi ellátás 2015 utáni megvalósításával összefüggésben

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Kísérleti projekt – Anyák immunizációja: a tudásbeli szakadék áthidalása az anyák immunizációjának előmozdítása érdekében a kevés forrással rendelkező területeken

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Előkészítő intézkedés – A fiatalabb és az idősebb generáció aktív részvétele a politikai döntéshozatalban

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Kísérleti projekt – Összehasonlító tanulmány a méltányos közegészségügyi megtérülés meghatározásáról és az uniós egészségügyi kutatási és fejlesztési beruházások méltányos megtérülése biztosításának támogatásáról

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

080 277 . jogcímcsoport – Részösszeg

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

0 802 . alcím – Összesen

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Megjegyzések

Ezek a megjegyzések az alcím valamennyi költségvetési tételére vonatkoznak.

Az előirányzat a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgálja, amely a 2014-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozóan egységes keretbe szervezi az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás teljes meglévő eszköztárát, így a kutatási keretprogramot, a versenyképességi és innovációs keretprogram innovációs tevékenységeit és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) tevékenységét egyaránt felöleli. A program központi szerepet játszik az „Európa 2020” stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezése és más kiemelt kezdeményezések, így például az „Európai digitális menetrend”, az „Erőforrás-hatékony Európa” és az „Iparpolitika a globalizáció korában” elnevezésű kiemelt kezdeményezés végrehajtásában, valamint az európai kutatási térség (EKT) kiteljesítésében és működtetésében. A „Horizont 2020” keretprogram kellő mennyiségű további kutatás-, fejlesztés- és innovációfinanszírozás mozgósítása révén hozzájárul a tudás- és innovációalapú gazdaságnak az Unió egészében történő kiépítéséhez. Az előirányzat a korábbi kutatási programok (a hetedik keretprogram és az azt megelőző keretprogramok) befejezésére is szolgál.

Ezen előirányzat felhasználása a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, valamint az 1906/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1290/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 347., 2013.12.20., 81. o.) megfelelően fog történni.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az ezen alcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 630. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b), e) és f) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 031. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b), e) és f) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

08 02 01
Kiváló tudomány

Megjegyzések

A „Horizont 2020” keretprogram e prioritásának célja, hogy fokozza és bővítse az Unió tudományos alapjainak kiválóságát, valamint, hogy az Unió hosszú távú versenyképességének garantálása érdekében biztosítsa a világszínvonalú kutatás folyamatos rendelkezésre állását. A keretprogram támogatja a legjobb ötleteket, egyengeti a tehetségek útját az Unión belül, biztosítja a kutatók számára a legfontosabb kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférést, és vonzóvá teszi az Uniót a világ legjobb kutatói előtt. A támogatandó kutatási tevékenységeket a tudományos igényeknek és lehetőségeknek megfelelően határozzák meg, előzetesen meghatározott tematikus prioritások nélkül. A kutatási ütemterv meghatározására a tudományos közösséggel való szoros kapcsolattartás révén kerül sor, és a kutatást a kiválóság alapján támogatják.

08 020 102
A kutatás megerősítése a jövőbeni és feltörekvő technológiák területén

2019. évi költségvetés

2/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Megjegyzések

A jövőbeni és feltörekvő technológiák egyedi célkitűzései körébe tartozó tevékenységek olyan tudományos és műszaki alapkutatást támogatnak, amely – a jelenlegi paradigmák megkérdőjelezésével, ismeretlen területeken kalandozva – a jövő új technológiáit kísérli meg azonosítani. Emellett e tevékenységek több olyan ígéretes felderítő jellegű kutatási témát is tartalmaz, amelyben megvan a lehetőség arra, hogy az egymáshoz kapcsolódó projektek olyan kritikus tömeggé álljanak össze, amely széles hatókörű és sokrétű módon teszi lehetővé az európai tudástömeg felhalmozását az adott szakterületeken. Végezetül a jövőbeni és feltörekvő technológiákra vonatkozó tevékenységek tudományos áttörést célul kitűző, ambiciózus, nagyszabású, tudományos meghatározottságú kutatásokat is támogat. E tevékenységek szempontjából segítséget jelent majd az uniós és a nemzeti kutatási menetrendek összehangolása.

Jogalap

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).

08 02 03
Társadalmi kihívások

Megjegyzések

A „Horizont 2020” keretprogram e prioritása közvetlen válasz az Európa 2020 stratégiában megállapított szakpolitikai prioritásokra és társadalmi kihívásokra. A tevékenységek végrehajtása olyan kihívásorientált rendszerben történik, amely képes egyszerre mozgósítani a különböző szakterületeken, technológiai és tudományterületeken rendelkezésre álló erőforrásokat és tudást. A tevékenységek a kutatástól a piacig elvezető teljes folyamatra kiterjednek, mostantól kiemelt hangsúlyt helyezve az innovációhoz kapcsolódó tevékenységekre, például a kísérletezésre, a demonstrációra, a tesztelési környezetekre, a közbeszerzések támogatására, a terméktervezésre, a végfelhasználó-központú innovációra, a szociális innovációra és az innovatív megoldások piaci elterjedésére. A tevékenységek közvetlenül fogják támogatni a megfelelő uniós szintű ágazati szakpolitikai kompetenciákat, és a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételi arányára törekedve a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítést alkalmaznak.

08 020 304
Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása

2019. évi költségvetés

2/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Megjegyzések

A tevékenységen belül fontos vonulatot képez a hatékony erőforrás-felhasználású közlekedés kérdésköre (ezen belül például az újgenerációs elektromos és más kis szén-dioxid-kibocsátású vagy kibocsátásmentes repülőgépek, gépjárművek és hajók fejlesztésének és piaci elterjedésének felgyorsítása), valamint a kevesebb forgalomtorlódás miatti fennakadással járó, hatékonyabb mobilitás, illetőleg a biztonság és a védelem javítása (ezen belül például a „háztól házig” típusú integrált szállítási és logisztikai megoldások fejlesztése). Erőfeszítések fognak összpontosulni a közlekedésben érdekelt európai feldolgozóipar és a kapcsolódó szolgáltatások versenyképességének és teljesítményének megerősítésére, így például az innovatív közlekedési módok legújabb generációjának fejlesztésére és az azt követő még újabb generáció megjelenését elősegítő terep-előkészítő munkára. Olyan intézkedések is kapnak támogatást, amelyek célja a közlekedéssel kapcsolatos társadalmi-gazdasági tendenciák és kilátások jobb megértése és a szakpolitikai döntéshozók tényalapú adatokkal és elemzésekkel történő ellátása.

Jogalap

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 3-i 2013/743/EU tanácsi határozat (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének d) pontja.

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).

„Az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap” című, 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.).

15. CÍM

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

Cím

Alcím

Megnevezés

2019. évi költségvetés

2/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 501

AZ „OKTATÁS ÉS KULTÚRA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

ERASMUS+ PROGRAM

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

HORIZONT 2020

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

KREATÍV EURÓPA PROGRAM

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

15. cím – Összesen

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

1 502. ALCÍM —   ERASMUS+ PROGRAM

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2019. évi költségvetés

2/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 502

ERASMUS+ PROGRAM

150 201

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén; a program jelentősége a munkaerőpiac szempontjából, valamint a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

15 020 101

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, valamint annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

150 201 . jogcímcsoport – Részösszeg

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Az európai integrációval kapcsolatos oktatási és kutatási kiválóság ösztönzése a Jean Monnet program nemzetközi tevékenységei révén

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

A sport európai dimenziójának fejlesztése

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

„Az egész életen át tartó tanulás, beleértve a többnyelvűséget” program lezárása

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Az „Ifjúság és Sport” program lezárása

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

15 027 709

Előkészítő intézkedés – Az európai szomszédságpolitika e-platformja

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Kísérleti projekt – Az egészségvédő testmozgás Európa-szerte való előmozdítása

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Kísérleti projekt – A tanulmányi eredmények javítása a kezdő tanárok elektronikus távoktatás, coaching és mentorálás révén történő támogatásával

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Előkészítő intézkedés – Felsőoktatási vállalkozási programok értékelése

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Kísérleti projekt – Altiero Spinelli díj az ismeretterjesztésért

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Kísérleti projekt – A sport mint a menekültek integrációjának és társadalmi befogadásának eszköze

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Kísérleti projekt – A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sporton keresztül történő nyomon követése és segítése

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Előkészítő intézkedés – DiscoverEU: Ingyenes utazási bérlet a 18. életévüket betöltő európaiak számára

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Előkészítő intézkedés – Cserék és mobilitás a sportban

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Előkészítő intézkedés – EUSport, azaz az európai értékek sport révén történő helyi szintű előmozdítása

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Előkészítő intézkedés – A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sporton keresztül történő nyomon követése és segítése

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Kísérleti projekt – Első lépés az alkotók európai mobilitási keretrendszere felé

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Előkészítő intézkedés – Altiero Spinelli díj az ismeretterjesztésért

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Kísérleti projekt – Jan Amos díj: az Unióról tanító legjobb tanár

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Előkészítő intézkedés – A külföldön teljesített tanulmányi időszakok elismerése

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Előkészítő intézkedés – A sport mint a menekültek integrációjának és társadalmi befogadásának eszköze

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

150 277 . jogcímcsoport – Részösszeg

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

1 502 . alcím – Összesen

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén; a program jelentősége a munkaerőpiac szempontjából, valamint a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

15 020 101
A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, valamint annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

2019. évi költségvetés

2/2019. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Megjegyzések

Az Erasmus+ program általános célkitűzésével és különösen az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerében (ET 2020) megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban, továbbá támogatva a harmadik országok felsőoktatásának fenntartható fejlesztését, ezen előirányzat az oktatás és a képzés területén az alábbi konkrét célkitűzések megvalósítására szolgál:

a kulcskompetenciák és készségek szintjének javítása, különös tekintettel azok munkaerő-piaci relevanciájára és az összetartó társadalom érdekében tett hozzájárulására, elsősorban a tanulmányi mobilitási lehetőségek fokozása, továbbá az oktatás és képzés világa, valamint a munka világa közötti szorosabb együttműködés révén,

az oktatási és képzési intézmények szintjén a minőségfejlesztés, az innováció, a kiválóság és a nemzetköziesedés támogatása, különösen az oktatási és képzési szolgáltatók, valamint az egyéb érdekelt felek közötti szorosabb transznacionális együttműködés révén,

az egész életen át tartó tanulás európai térsége létrejöttének ösztönzése és ismertségének növelése, nemzeti szintű szakpolitikai reformok kiegészítése, valamint az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítésének támogatása, különösen a megerősített szakpolitikai együttműködés, az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök megfelelőbb alkalmazása és a bevált gyakorlatok terjesztése révén,

az oktatás és képzés nemzetközi dimenziójának fejlesztése, különösen az Unió és a harmadik országok felsőoktatási intézményei között a szakoktatás és -képzés (VET) területén megvalósuló együttműködés révén és a felsőoktatásban, az európai felsőoktatási intézmények vonzerejének növelése, valamint az Unió külső fellépéseinek – köztük a fejlesztési célkitűzéseknek – a támogatása révén, beleértve a mobilitás, az Unió és a harmadik országok felsőoktatási intézményei közötti együttműködés, valamint a harmadik országokban történő célzott kapacitásépítés formájában megvalósítandó fejlesztési célokat,

a nyelvoktatás és nyelvtanulás javítása, valamint az Unió nyelvi sokszínűségének és interkulturális érzékenységének előmozdítása, ideértve a kisebbségi és veszélyeztetett nyelveket,

az ingyenes, minőségi közoktatás előmozdítása, amely biztosítja, hogy egy tanuló se szoruljon ki gazdasági okokból az oktatás különböző szintjeiből, illetve az azokhoz való hozzáférésből, különös tekintettel az első iskolaévekre az iskolai lemorzsolódás megelőzése és a leghátrányosabb helyzetű rétegekből származó gyermekek teljes körű integrálásának biztosítása érdekében.

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államok által nyújtott hozzájárulásokat hozzá kell adni az e jogcím alá tartozó előirányzatokhoz. Tájékoztatásképpen, ezen összegek a bevételi kimutatás 630. jogcímcsoportjába bevezetett, EFTA-államokból származó hozzájárulások összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b), e) és f) pontjával összhangban címzett bevételnek minősülnek; a szóban forgó összegek megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadási kimutatás ezen részének „Európai Gazdasági Térség” melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 031. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b), e) és f) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

Az európai szomszédsági térségbe tartozó országok által befizetett, az ezen országok uniós programokban való részvételére vonatkozó keretmegállapodásoknak megfelelően ezen országokkal meghatározott eljárások szerinti hozzájárulásaiból származó, a bevételi kimutatás 6 033. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b), e) és f) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók, az engedélyezett igazgatási kiadások és a programra meghatározott teljes előirányzat összegének arányában.

A Svájci Államszövetség által az uniós programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból származó, a bevételi kimutatás 6 033. jogcíme alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b), e) és f) pontjával összhangban további előirányzatok nyújthatók.

A költségvetési rendelet 209. cikkének (3) bekezdése szerinti, pénzügyi eszközökből származó azon visszafizetésekből – beleértve a tőke-visszafizetéseket, a felszabadított biztosítékokat és a kölcsönök tőkeösszegének visszafizetését –, amelyeket a Bizottságnak visszafizettek, és amelyek a bevételi kimutatás 6 411. jogcíme alá tartoznak, a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének f) pontja szerint további előirányzatok nyújthatók.

Ezt az előirányzatot az Erasmus+ program keretében indult kezdeményezések végrehajtására is fel kell használni a menekültek integrálásával kapcsolatos munka folytatása és egy megfelelő uniós szintű stratégiához való hozzájárulás érdekében.

Jogalap

Az „Erasmus+” : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).