ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 283

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. november 5.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1844 végrehajtási rendelete (2019. október 22.) a BPF_Iodine_VET biocidtermék-család uniós engedélyezéséről ( 1 )

1

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1845 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. augusztus 8.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a motorrendszerekben alkalmazott egyes gumi alkatrészekben lévő bisz(2-etil-hexil)-ftalátra (DEHP) vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról ( 1 )

38

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1846 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. augusztus 8.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű motorokban használt forrasztásokban lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról ( 1 )

41

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1847 Végrehajtási Határozata (2019. július 31.) a 2014/190/EU végrehajtási határozatnak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt egyedi forrásból származó összegek tagállamok szerinti éves bontása tekintetében történő módosításáról, valamint a támogatásra jogosult régiók jegyzékének megállapításáról (az értesítés a C(2019) 5438. számú dokumentummal történt)

44

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1848 Határozata (2019. október 29.) a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2019/32)

57

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1849 iránymutatása (2019. október 4.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/30)

64

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 29. sz. előírása – Egységes rendelkezések a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyásáról [2019/1850]

72

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1844 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 22.)

a „BPF_Iodine_VET” biocidtermék-család uniós engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

2015. augusztus 7-én az Applied Biocide GmbH az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be egy, a rendelet V. melléklete szerinti 3. terméktípushoz tartozó, „BPF_Iodine_VET” nevű biocidtermék-család engedélyezése iránt, amelyhez írásbeli megerősítést mellékelt arról, hogy az illetékes osztrák hatóság vállalta a kérelem értékelését. A kérelem BC-XJ019074-33 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

(2)

A „BPF_Iodine_VET” elnevezésű termékcsalád jódot tartalmaz hatóanyagként, amely szerepel az engedélyezett hatóanyagoknak az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékében. Tekintettel a hatóanyag lényegi tulajdonságaira, valamint az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (2) foglalt, az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumokra, a Bizottság mérlegelni fogja a jód, többek között a poli(vinil-pirrolidon) jód jóváhagyása felülvizsgálatának szükségességét az 528/2012/EU rendelet 15. cikkének megfelelően. A Bizottság a felülvizsgálat eredményétől függően határoz arról, hogy az 528/2012/EU rendelet 48. cikkével összhangban felül kell-e vizsgálni a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó termékek uniós engedélyeit.

(3)

2018. augusztus 22-én az értékelő illetékes hatóság az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta értékelési jelentését, valamint értékelésének következtetéseit az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség).

(4)

2019. április 4-én az ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően véleményt (3) nyújtott be a Bizottsághoz, amely tartalmazta a „BPF_Iodine_VET” termékcsaládhoz tartozó biocid termék jellemzői összefoglalójának tervezetét (a továbbiakban: a termék jellemzőinek összefoglalója) és a biocidtermék-családra vonatkozó végleges értékelési jelentést. Véleményében az ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a „BPF_Iodine_VET” az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének s) pontja szerinti biocidtermék-család, amelynek az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban uniós engedély adható, és amely – feltéve, hogy megfelel a termék jellemzői összefoglalójának tervezetében foglaltaknak – teljesíti a rendelet 19. cikkének (1) és (6) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(5)

2019. június 4-én az ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz a termék jellemzői összefoglalójának tervezetét.

(6)

A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, vagyis úgy ítéli meg, hogy helyénvaló uniós engedélyt adni a „BPF_Iodine_VET” termékcsaládnak.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Applied Biocide GmbH EU-0020540-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap a „BPF_Iodine_VET” biocidtermék-családnak a biocid termék jellemzőire vonatkozó, a mellékletben szereplő összefoglalóval összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

Az uniós engedély 2019. november 25-től 2029. október 31-ig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 4.) az endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumoknak az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 301., 2017.11.17., 1. o.)

(3)  Az ECHA 2019. február 27-i véleménye a „BPF_Iodine_VET” uniós engedélyezéséről (ECHA/BPC/219/2019).


Melléklet

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

BPF_Iodine_VET

3. terméktípus – Állategészségügy (Fertőtlenítőszerek)

Engedélyszám: EU-0020540-0000

R4BP eszközszám: EU-0020540-0000

I. RÉSZ

ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT

1.   ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1.1.   Termékcsalád neve

Név

BPF_Iodine_VET

1.2.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

1.3.   Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Név

Applied Biocide GmbH

Cím

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgium

Engedélyszám

EU-0020540-0000

R4BP eszközszám

EU-0020540-0000

Az engedélyezés dátuma

2019. november 25.

Az engedély léjáratának dátuma

2029. október 31.

1.4.   Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

A gyártó címe

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Németország

Gyártási helyek

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Németország

A gyártó neve

FINK TEC GmbH

A gyártó címe

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Németország

Gyártási helyek

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Németország

A gyártó neve

IRCASERVICE

A gyártó címe

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Olaszország

Gyártási helyek

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Olaszország

A gyártó neve

Laboratorios Maymo SA

A gyártó címe

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanyolország

Gyártási helyek

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanyolország

1.5.   A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

Jód

A gyártó neve

Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo

A gyártó címe

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Chile

Gyártási helyek

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Chile

Hatóanyag

Jód

A gyártó neve

ACF Minera S.A.

A gyártó címe

San Martin 499, 1100000 Iquique Chile

Gyártási helyek

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile

Hatóanyag

Jód

A gyártó neve

Sociedad Quimica y Minera SA

A gyártó címe

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chile

Gyártási helyek

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Chile

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Chile

2.   TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA

2.1.   Termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Formuláció típusa(i)

Formuláció(k)

meta SPC 1-5: AL – minden egyéb folyadék

meta SPC 6-8: SL – oldható sűrítmény

II. RÉSZ

MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)

META-SPC 1

1.   META-SPC 1 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1.   Meta-SPC 1 azonosítója

Azonosító

Meta SPC 1

1.2.   Engedélyszám pótszáma

Szám

1-1

1.3.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

2.   META-SPC 1 ÖSSZETÉTELE

2.1.   Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 1 összetételére vonatkozóan

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   A meta-SPC 1 formulációjának típusa

Formuláció(k)

 

3.   A META-SPC 1 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Az eredeti edényben tartandó.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevőanyagok károsodásának megelőzése érdekében.

saválló bélésű... edényben tárolandó.

4.   A META-SPC 1 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1.   A felhasználás leírása

1. táblázat

# 1 – Állategészségügyi higiénia – állattenyésztés – bimbófertőtlenítő – professzionális – beltéri – permetezés (fejés után) használata

Terméktípus

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Baktérium

Élesztőgomba

Felhasználási terület

Beltéri Fejés utáni tőgyfertőtlenítés

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: szórás

Fejés utáni kézi vagy gépi permetezés.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság

Alkalmazási arány: 10-15 ml tehenenként

Alkalmazási gyakoriság:

Szoptatási időszak alatt:

manuális: 2 alkalmazás naponta (fejés után)

automatizált: 3 alkalmazás naponta (fejés után)

Száraz időszak alatt: 1 alkalmazás naponta

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE palack: 1 liter, PP-ből készült kupak

HDPE marmonkanna: 5-60 liter

HDPE hordó: 200 liter

IBC: HDPE: 600-1000 liter

4.1.1.   Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- - -

4.1.2.   Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- - -

4.1.3.   A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- - -

4.1.4.   A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- - -

4.1.5.   A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- - -

5.   ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS (1) A META-SPC 1-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1.   Használati utasítások

Alkalmazás előtt mindig olvassa el a használati utasítást.

A készítményt 20 °C fölötti hőmérsékletre kell melegíteni használat előtt.

Ajánlatos adagolószivattyút használni, ami a készítményt a tőgypermetező eszközbe tölti.

Közvetlenül fejése után permetezze be minden egyes tőgybimbó teljes felületét az oldattal. A következő fejésig hagyja a fertőtlenítőszert a tőgy felületén. Ne tisztítsa meg az tőgybimbókat közvetlenül fertőtlenítés után.

A készítmény megszáradásáig (legalább 5 percig) tartsa az állatot álló helyzetben.

A készítmény manuálisan vagy automatikus tőgypermetező eszközzel vihető fel.

A következő fejés előtt lehetőleg tehenenként egy-egy új, nedves törlőkendővel kell megtisztítani a tőgybimbókat.

Az alkalmazási gyakoriság nem haladhatja meg tehenenként és naponta a két alkalmazást manuális, illetve tehenenként és naponta a három alkalmazást automatikus tőgypermetezés esetén (fejés után).

5.2.   Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekektől távol tartandó.

Vegyálló védőkesztyűt, bevonattal ellátott védőoverált és védőcipőt viseljen a készítmény alkalmazása során (az anyagot a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között).

Amennyiben fejés előtti és utáni fertőtlenítés kombinációja szükséges, jódot nem tartalmazó másik biocid készítmény használatát kell fontolóra venni a fejés előtti fertőtlenítésnél.

5.3.   Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: Biztosítson friss levegőt; forduljon orvoshoz panaszok esetén.

Bőrre kerülés esetén: Alaposan mossa le a bőrt.

Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat, ha a sérült eszméleténél van itasson vele vizet. Ne hánytasson! Kérjen azonnal orvosi segítséget. Eszméletvesztés esetén helyezze a beteget stabil, bal oldalfekvő helyzetbe a szállításhoz. Eszméletlen személynek semmit se adjon szájon keresztül

Orvosi tanácskérés esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét és hívja a helyi toxikológiai központot [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99].

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Értesítse az érintett hatóságokat, ha a készítmény környezetszennyezést okozott (szennyvízcsatornák, vízlevezetők, talaj vagy víz). Az egyes szennyvízkezelő üzemek meghibásodásának megelőzése érdekében a készítményt tartalmazó esetleges maradványokat a trágyatárolóba (termőtalajokon való kiszóráshoz vagy fermentálás céljából biogázüzembe), vagy kommunális szennyvízcsatornába kell üríteni, ha ez törvényileg megengedett.

5.4.   A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a fel nem használt készítményt és a csomagolást. Az elhasznált készítmény a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba dobható a helyi előírásoktól függően.

A hulladékjegyzék szerinti hulladék azonosító kód: 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5.5.   A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve átlátszatlan tartályokban tárolja a készítményt. Védje a fagytól. Őrizze szorosan lezárva az edényt.

Eltarthatóság ideje: 12 hónap a HDPE anyagban

6.   EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

7.   HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 1-BAN/BEN

7.1.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

FINK – Io Spray 15

FINK – Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Engedélyszám

EU-0020540-0001 1-1


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,15

META-SPC 2

1.   META-SPC 2 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1.   Meta-SPC 2 azonosítója

Azonosító

Meta SPC 2

1.2.   Engedélyszám pótszáma

Szám

1-2

1.3.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

2.   META-SPC 2 ÖSSZETÉTELE

2.1.   Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 2 összetételére vonatkozóan

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   A meta-SPC 2 formulációjának típusa

Formuláció(k)

 

3.   A META-SPC 2 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Az eredeti edényben tartandó.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

saválló bélésű... edényben tárolandó.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően.

4.   A META-SPC 2 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1.   A felhasználás leírása

2. táblázat

# 1 – Állategészségügyi higiénia – állattenyésztés – bimbófertőtlenítő – professzionális – beltéri – permetezés (fejés után) használata

Terméktípus

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Baktérium

Élesztőgomba

Felhasználási terület

Beltéri Fejés utáni tőgyfertőtlenítés

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: szórás

Fejés utáni kézi vagy gépi permetezés.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság

Alkalmazási arány: 10-15 ml tehenenként

Alkalmazási gyakoriság:

Szoptatási időszak alatt:

manuális: 2 alkalmazás naponta (fejés után)

automatizált: 3 alkalmazás naponta (fejés után)

Száraz időszak alatt: 1 alkalmazás naponta

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE palack: 1 liter, PP-ből készült kupak

HDPE marmonkanna: 5-60 liter

HDPE hordó: 200 liter

IBC: HDPE: 600-1000 liter

4.1.1.   Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

--

4.1.2.   Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

--

4.1.3.   A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

--

4.1.4.   A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

--

4.1.5.   A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

--

5.   ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS (2) A META-SPC 2-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1.   Használati utasítások

Alkalmazás előtt mindig olvassa el a használati utasítást.

A készítményt 20 °C fölötti hőmérsékletre kell melegíteni használat előtt.

Ajánlatos adagolószivattyút használni, ami a készítményt a tőgypermetező eszközbe tölti.

Közvetlenül fejés után permetezze be minden egyes tőgybimbó teljes felületét az oldattal. A következő fejésig hagyja a fertőtlenítőszert a bimbó felületén. Ne tisztítsa meg a tőgybimbókat közvetlenül fertőtlenítés után.

A készítmény megszáradásáig (legalább 5 percig) tartsa az állatot álló helyzetben.

A készítmény manuálisan vagy automatikus tőgypermetező eszközzel vihető fel.

A következő fejés előtt lehetőleg tehenenként egy-egy új, nedves törlőkendővel kell megtisztítani a tőgybimbókat.

Az alkalmazási gyakoriság nem haladhatja meg tehenenként és naponta a két alkalmazást manuális, illetve tehenenként és naponta a három alkalmazást automatikus tőgypermetezés esetén (fejés után).

5.2.   Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekektől távol tartandó.

Vegyálló védőkesztyűt, bevonattal ellátott védőoverált és védőcipőt viseljen a készítmény alkalmazása során (az anyagot a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között).

Amennyiben fejés előtti és utáni fertőtlenítés kombinációja szükséges, jódot nem tartalmazó másik biocid készítmény használatát kell fontolóra venni a fejés előtti fertőtlenítésnél.

5.3.   Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: Biztosítson friss levegőt; forduljon orvoshoz panaszok esetén.

Bőrre kerülés esetén: Alaposan mossa le a bőrt.

Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat, ha a sérült eszméleténél van itasson vele vizet. Ne hánytasson! Kérjen azonnal orvosi segítséget.

Eszméletvesztés esetén helyezze a beteget stabil, bal oldalfekvő helyzetbe a szállításhoz. Eszméletlen személynek semmit se adjon szájon keresztül. Orvosi tanácskérés esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét és hívja a helyi toxikológiai központot [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99].

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Értesítse az érintett hatóságokat, ha a készítmény környezetszennyezést okozott (szennyvízcsatornák, vízlevezetők, talaj vagy víz). Az egyes szennyvízkezelő üzemek meghibásodásának megelőzése érdekében a készítményt tartalmazó esetleges maradványokat a trágyatárolóba (termőtalajokon való kiszóráshoz vagy fermentálás céljából biogázüzembe), vagy kommunális szennyvízcsatornába kell üríteni, ha ez törvényileg megengedett.

5.4.   A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a fel nem használt készítményt és a csomagolást. Az elhasznált készítmény a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba dobható a helyi előírásoktól függően. Kerülje bejutását egyedi szennyvízkezelő üzembe.

A hulladékjegyzék szerinti hulladék azonosító kód: 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5.5.   A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve átlátszatlan tartályokban tárolja a készítményt. Védje a fagytól. Őrizze szorosan lezárva az edényt.

Eltarthatóság ideje: 12 hónap a HDPE anyagban

6.   EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

7.   HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 2-BAN/BEN

7.1.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

Fink Io Spray – 30

ST-Io Spray

DESINTEC MH Iodine S

DESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Engedélyszám

EU-0020540-0002 1-2


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

Fink – Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Engedélyszám

EU-0020540-0003 1-2


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,5

META-SPC 3

1.   META-SPC 3 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1.   Meta-SPC 3 azonosítója

Azonosító

Meta SPC 3

1.2.   Engedélyszám pótszáma

Szám

1-3

1.3.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

2.   META-SPC 3 ÖSSZETÉTELE

2.1.   Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 3 összetételére vonatkozóan

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   A meta-SPC 3 formulációjának típusa

Formuláció(k)

 

3.   A META-SPC 3 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Az eredeti edényben tartandó.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

saválló bélésű... edényben tárolandó.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően.

4.   A META-SPC 3 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1.   A felhasználás leírása

3. táblázat

# 1 – Állategészségügyi higiénia – állattenyésztés – bimbófertőtlenítő – professzionális – beltéri – permetezés (fejés után) használata

Terméktípus

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Baktérium

Élesztőgomba

Felhasználási terület

Beltéri Fejés utáni tőgyfertőtlenítés

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: szórás

Fejés utáni kézi vagy gépi permetezés.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság

Alkalmazási arány: 10-15 ml tehenenként

Alkalmazási gyakoriság:

Szoptatási időszak alatt:

manuális: 2 alkalmazás naponta (fejés után)

automatizált: 3 alkalmazás naponta (fejés után)

Száraz időszak alatt: 1 alkalmazás naponta

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE palack: 1 liter, PP-ből készült kupak

HDPE marmonkanna: 5-60 liter

HDPE hordó: 200 liter

IBC: HDPE: 600-1000 liter

4.1.1.   Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

--

4.1.2.   Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

---

4.1.3.   A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

--

4.1.4.   A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

---

4.1.5.   A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

---

5.   ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS (3) A META-SPC 3-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1.   Használati utasítások

Alkalmazás előtt mindig olvassa el a használati utasítást.

A készítményt 20 °C fölötti hőmérsékletre kell melegíteni használat előtt.

Ajánlatos adagolószivattyút használni, ami a készítményt a tőgypermetező eszközbe tölti.

Közvetlenül fejése után permetezze be minden egyes tőgybimbó teljes felületét az oldattal. A következő fejésig hagyja a fertőtlenítőszert a bimbó felületén. Ne tisztítsa meg a tőgybimbókat közvetlenül fertőtlenítés után.

A készítmény megszáradásáig (legalább 5 percig) tartsa az állatot álló helyzetben.

A készítmény manuálisan vagy automatikus tőgypermetező eszközzel vihető fel.

A következő fejés előtt lehetőleg tehenenként egy-egy új, nedves törlőkendővel kell megtisztítani a tőgybimbókat.

Az alkalmazási gyakoriság nem haladhatja meg tehenenként és naponta a két alkalmazást manuális, illetve tehenenként és naponta a három alkalmazást automatikus tőgypermetezés esetén (fejés után).

5.2.   Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekektől távol tartandó.

Vegyálló védőkesztyűt, bevonattal ellátott védőoverált és védőcipőt viseljen a készítmény kezelése és az alkalmazási fázis során (az anyagot a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között).

Amennyiben fejés előtti és utáni fertőtlenítés kombinációja szükséges, jódot nem tartalmazó másik biocid készítmény használatát kell fontolóra venni a fejés előtti fertőtlenítésnél.

5.3.   Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: Biztosítson friss levegőt; forduljon orvoshoz panaszok esetén.

Bőrre kerülés esetén: Alaposan mossa le a bőrt.

Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat, ha a sérült eszméleténél van itasson vele vizet. Ne hánytasson! Kérjen azonnal orvosi segítséget. Eszméletvesztés esetén helyezze a beteget stabil, bal oldalfekvő helyzetbe a szállításhoz. Eszméletlen személynek semmit se adjon szájon keresztül

Orvosi tanácskérés esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét és hívja a helyi toxikológiai központot [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99].

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Értesítse az érintett hatóságokat, ha a készítmény környezetszennyezést okozott (szennyvízcsatornák, vízlevezetők, talaj vagy víz). Az egyes szennyvízkezelő üzemek meghibásodásának megelőzése érdekében a készítményt tartalmazó esetleges maradványokat a trágyatárolóba (termőtalajokon való kiszóráshoz vagy fermentálás céljából biogázüzembe), vagy kommunális szennyvízcsatornába kell üríteni, ha ez törvényileg megengedett.

5.4.   A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a fel nem használt készítményt és a csomagolást. Az elhasznált készítmény a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba dobható a helyi előírásoktól függően. Kerülje bejutását egyedi szennyvízkezelő üzembe.

A hulladékjegyzék szerinti hulladék azonosító kód: 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5.5.   A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve átlátszatlan tartályokban tárolja a készítményt. Védje a fagytól. Őrizze szorosan lezárva az edényt.

Eltarthatóság ideje: 12 hónap a HDPE anyagban

6.   EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

7.   HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 3-BAN/BEN

7.1.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

Fink – Io Spray 50 (Jodophor)

Fink – Io Spray 50 (Iodophor)

Engedélyszám

EU-0020540-0004 1-3


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,5

META-SPC 4

1.   META-SPC 4 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1.   Meta-SPC 4 azonosítója

Azonosító

Meta SPC 4

1.2.   Engedélyszám pótszáma

Szám

1-4

1.3.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

2.   META-SPC 4 ÖSSZETÉTELE

2.1.   Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 4 összetételére vonatkozóan

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   A meta-SPC 4 formulációjának típusa

Formuláció(k)

 

3.   A META-SPC 4 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Az eredeti edényben tartandó.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

saválló bélésű... edényben tárolandó.

4.   A META-SPC 4 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1.   A felhasználás leírása

4. táblázat

# 1 – Állategészségügyi higiénia – állattenyésztés – bimbófertőtlenítő – professzionális – beltéri – fürösztés (fejés után) használata

Terméktípus

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Baktérium

Élesztőgomba

Felhasználási terület

Beltéri

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: bemerítés

Bimbófürösztés: A tőgybimbók kézi, nem orvosi fertőtlenítése használatra kész folyadékkal (teheneken, fejés után)

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság

Alkalmazási arány: 5-10 ml tehenenként

Alkalmazási gyakoriság:

Szoptatási időszak alatt: • 2 alkalmazás naponta (fejés után)

Száraz időszak alatt: 1 alkalmazás naponta

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE palack: 1 liter

HDPE marmonkanna: 5-60 liter

HDPE hordó: 200 liter

IBC HDPE: 600-1000 liter

4.1.1.   Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

---

4.1.2.   Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

---

4.1.3.   A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

---

4.1.4.   A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

---

4.1.5.   A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

---

5.   ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS (4) A META-SPC 4-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1.   Használati utasítások

Alkalmazás előtt mindig olvassa el a használati utasítást.

A készítményt 20 °C fölötti hőmérsékletre kell melegíteni használat előtt.

Ajánlatos adagolószivattyút használni, ami a készítményt a felhordó eszközbe tölti.

Töltsön fel egy bimbófürösztő csészét a készítmény 2/3-ával. Közvetlen a tehén fejése után merítse manuálisan egyenként a tőgybimbókat az oldatba. Ügyeljen arra, hogy a bimbók legalább kétharmada, lehetőleg a teljes tőgybimbó érintkezzen az oldattal.

A készítmény megszáradásáig (legalább 5 percig) tartsa a teheneket álló helyzetben.Ne tisztítsa meg a tőgybimbókat közvetlenül fertőtlenítés után. Hagyja fent a készítményt a következő fejésig.

A következő fejés előtt lehetőleg tehenenként egy-egy új, nedves törlőkendővel kell megtisztítani a tőgybimbókat.

A bimbófürösztő csészéket ki kell üríteni fejés után, és ki kell mosni újbóli használat előtt.

Töltse fel újra a csészét szükség szerint. Az alkalmazási gyakoriság nem haladhatja meg tehenenként és naponta a két alkalmazást (fejés után).

5.2.   Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekektől távol tartandó.

Amennyiben fejés előtti és utáni fertőtlenítés kombinációja szükséges, jódot nem tartalmazó másik biocid készítmény használatát kell fontolóra venni a fejés előtti fertőtlenítésnél.

5.3.   Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: Biztosítson friss levegőt; forduljon orvoshoz panaszok esetén.

Bőrre kerülés esetén: Alaposan mossa le a bőrt.

Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat, ha a sérült eszméleténél van itasson vele vizet. Ne hánytasson! Kérjen azonnal orvosi segítséget.

Eszméletvesztés esetén helyezze a beteget stabil, bal oldalfekvő helyzetbe a szállításhoz. Eszméletlen személynek semmit se adjon szájon keresztül

Orvosi tanácskérés esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét és hívja a helyi toxikológiai központot [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99].

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Értesítse az érintett hatóságokat, ha a készítmény környezetszennyezést okozott (szennyvízcsatornák, vízlevezetők, talaj vagy víz). Az egyes szennyvízkezelő üzemek meghibásodásának megelőzése érdekében a készítményt tartalmazó esetleges maradványokat a trágyatárolóba (termőtalajokon való kiszóráshoz vagy fermentálás céljából biogázüzembe), vagy kommunális szennyvízcsatornába kell üríteni, ha ez törvényileg megengedett.

5.4.   A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a fel nem használt készítményt és a csomagolást. Az elhasznált készítmény a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba dobható a helyi előírásoktól függően. Kerülje bejutását egyedi szennyvízkezelő üzembe.

A hulladékjegyzék szerinti hulladék azonosító kód: 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5.5.   A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve átlátszatlan tartályokban tárolja a készítményt. Védje a fagytól. Őrizze szorosan lezárva az edényt.

Eltarthatóság ideje: 12 hónap a HDPE anyagban

6.   EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

7.   HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 4-BAN/BEN

7.1.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

FINK – Io Dip 10

IODip 10 PVP

Engedélyszám

EU-0020540-0005 1-4


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

FINK – Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP – Barrier Dip

Engedélyszám

EU-0020540-0006 1-4


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,15

META-SPC 5

1.   META-SPC 5 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1.   Meta-SPC 5 azonosítója

Azonosító

Meta SPC 5

1.2.   Engedélyszám pótszáma

Szám

1-5

1.3.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

2.   META-SPC 5 ÖSSZETÉTELE

2.1.   Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 5 összetételére vonatkozóan

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   A meta-SPC 5 formulációjának típusa

Formuláció(k)

 

3.   A META-SPC 5 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Az eredeti edényben tartandó.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

saválló bélésű... edényben tárolandó.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően.

4.   A META-SPC 5 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1.   A felhasználás leírása

5. táblázat

# 1 – Állategészségügyi higiénia – állattenyésztés – bimbófertőtlenítő – professzionális – beltéri – fürösztés (fejés után) használata

Terméktípus

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Baktérium

Élesztőgomba

Felhasználási terület

Beltéri

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: bemerítés

Bimbófürösztés: A tőgybimbók kézi, nem orvosi fertőtlenítése használatra kész folyadékkal (teheneken, fejés után)

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság

Alkalmazási arány: 5-10 ml tehenenként

Alkalmazási gyakoriság:

Szoptatási időszak alatt: 2 alkalmazás naponta (fejés után)

Száraz időszak alatt: 1 alkalmazás naponta

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE palack: 1 liter

HDPE marmonkanna: 5-60 liter

HDPE hordó: 200 liter

IBC HDPE: 600-1000 liter

4.1.1.   Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

---

4.1.2.   Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

---

4.1.3.   A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

---

4.1.4.   A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

---

4.1.5.   A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

---

5.   ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS (5) A META-SPC 5-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1.   Használati utasítások

Alkalmazás előtt mindig olvassa el a használati utasítást.

A készítményt 20 °C fölötti hőmérsékletre kell melegíteni használat előtt.

Ajánlatos adagolószivattyút használni, ami a készítményt a felhordó eszközbe tölti.

Töltsön fel egy bimbófürösztő csészét a készítmény 2/3-ával. Közvetlen a tehén fejése után merítse manuálisan egyenként a tőgybimbókat az oldatba. Ügyeljen arra, hogy a bimbók legalább kétharmada, lehetőleg a teljes tőgybimbó érintkezzen az oldattal.

Ne tisztítsa meg a tőgybimbókat közvetlenül fertőtlenítés után. Hagyja fent a készítményt a következő fejésig.

A készítmény megszáradásáig (legalább 5 percig) tartsa a teheneket álló helyzetben.

Töltse fel újra a csészét szükség szerint

A bimbófürösztő csészéket ki kell üríteni fejés után, és ki kell mosni újbóli használat előtt. A következő fejés előtt lehetőleg tehenenként egy-egy új, nedves törlőkendővel kell megtisztítani a bimbókat.

Az alkalmazási gyakoriság nem haladhatja meg tehenenként és naponta a két alkalmazást (fejés után).

5.2.   Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekektől távol tartandó.

Amennyiben fejés előtti és utáni fertőtlenítés kombinációja szükséges, jódot nem tartalmazó másik biocid készítmény használatát kell fontolóra venni a fejés előtti fertőtlenítésnél.

5.3.   Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: Biztosítson friss levegőt; forduljon orvoshoz panaszok esetén.

Bőrre kerülés esetén: Alaposan mossa le a bőrt.

Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat, ha a sérült eszméleténél van itasson vele vizet. Ne hánytasson! Kérjen azonnal orvosi segítséget.

Eszméletvesztés esetén helyezze a beteget stabil, bal oldalfekvő helyzetbe a szállításhoz. Eszméletlen személynek semmit se adjon szájon keresztül

Orvosi tanácskérés esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét és hívja a helyi toxikológiai központot [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99].

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Értesítse az érintett hatóságokat, ha a készítmény környezetszennyezést okozott (szennyvízcsatornák, vízlevezetők, talaj vagy víz). Az egyes szennyvízkezelő üzemek meghibásodásának megelőzése érdekében a készítményt tartalmazó esetleges maradványokat a trágyatárolóba (termőtalajokon való kiszóráshoz vagy fermentálás céljából biogázüzembe), vagy kommunális szennyvízcsatornába kell üríteni, ha ez törvényileg megengedett.

5.4.   A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a fel nem használt készítményt és a csomagolást. Az elhasznált készítmény a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba dobható a helyi előírásoktól függően. Kerülje bejutását egyedi szennyvízkezelő üzembe.

A hulladékjegyzék szerinti hulladék azonosító kód: 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5.5.   A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve átlátszatlan tartályokban tárolja a készítményt. Védje a fagytól. Őrizze szorosan lezárva az edényt.

Eltarthatóság ideje: 12 hónap a HDPE anyagban

6.   EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

7.   HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 5-BAN/BEN

7.1.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

Jodofilm 75/5 4500 ppm

Engedélyszám

EU-0020540-0007 1-5


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

Jodofilm 75/5 3000 ppm

Engedélyszám

EU-0020540-0008 1-5


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

0,3

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

0,35

META-SPC 6

1.   META-SPC 6 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1.   Meta-SPC 6 azonosítója

Azonosító

Meta SPC 6

1.2.   Engedélyszám pótszáma

Szám

1-6

1.3.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

2.   META-SPC 6 ÖSSZETÉTELE

2.1.   Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 6 összetételére vonatkozóan

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   A meta-SPC 6 formulációjának típusa

Formuláció(k)

 

3.   A META-SPC 6 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Lenyelve ártalmas.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén – károsíthatja a szerveket (pajzsmirigy).

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Az eredeti edényben tartandó.

A köd belélegzése tilos.

A permet belélegzése tilos.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőkesztyű használata kötelező.

védőruha használata kötelező.

arcvédő használata kötelező.

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

Az öblítés folytatása.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

Elzárva tárolandó.

Gyermekektől elzárva tartandó.

4.   A META-SPC 6 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1.   A felhasználás leírása

6. táblázat

# 1 – Állategészségügyi higiénia – állattenyésztés – kemény felület fertőtlenítő – professzionális – beltéri – permetezés használata

Terméktípus

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Baktérium

Élesztőgomba

Vírus

Felhasználási terület

Beltéri

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: szórás

Istállók szilárd felületeinek fertőtlenítése (keltetők kivételével). A hígított koncentrátum permetezése kézi pumpás háti permetező (4-7 bar) segítségével juttatható ki a fertőtlenítendő felületre.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság

100 ml/m2 – Jód koncentrációja az alkalmazási oldatban: 750 ppm (0,075 %w/w).

Alkalmazási gyakoriság évente:

Tejelő tehén: 1

Húsmarha: 1

Hízóborjú: 4

Koca különálló ólakban: 5

Koca csoportosan: 5

Hízósertés: 3

Tojó tyúk tojófészek-sorozatban kezelés nélkül: 1

Tojó tyúk tojófészek-sorozatban levegőztetésnél (szalagszárítás): 1

Tojó tyúk tojófészek-sorozatban mesterséges szárítással (mély gödör, magas kialakítás): 1

Tojó tyúk kompakt tojófészek-sorozatban: 1

Tojó tyúk szabadon tartással, almozott padlón (részlegesen almozott padló, részlegesen rácspadló): 1

Broiler szabadon tartással, almozott padlón: 7

Tojó tyúk szabadon tartással, rácspadlón (madárházas rendszer): 1

Nevelő broiler szabadon tartással, rácspadlón: 1

Nevelő broiler tenyészetben, rácspadlón: 3

Pulyka szabadon, almozott padlón: 2

Kacsa szabadon, almozott padlón: 13

Lúd szabadon, almozott padlón: 6

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE palack: 1 liter, PP-ből készült kupak

HDPE marmonkanna: 5-60 liter

HDPE hordó: 200 liter

IBC HDPE: 600-1000 liter

4.1.1.   Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Iodosan 30: Keverjen el 29 ml készítményt 971 ml vízzel 1 l alkalmazási oldat elkészítéséhez.

Iodosan 18: Keverjen el 40 ml készítményt 960 ml vízzel 1 l alkalmazási oldat elkészítéséhez.

4.1.2.   Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- - -

4.1.3.   A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- - -

4.1.4.   A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- - -

4.1.5.   A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- - -

5.   ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS (6) A META-SPC 6-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1.   Használati utasítások

Alkalmazás előtt mindig olvassa el a használati utasítást.

A fertőtlenítő munkaoldat elkészítéséhez mindig a vízhez kell hozzáadni a fertőtlenítőszer koncentrátumot, majd óvatosan összekeverni.

Max. 100 ml alkalmazási oldatot használjon egy m2 kezelt területen. Szigorúan a szükséges mennyiségű folyadékot készítse el.

A készítményt csak üres állattartó helyiségekben (amelyekben nincsenek állatok) alkalmazza, miután a felületeket alaposan letisztította megfelelő tisztítószerrel.

Kötelező az előtisztítás. Öblítse le vagy törölje át azokat a felületeket, amelyeket kezelni fog. Hagyja őket kb. 24-36 órán át száradni fertőtlenítés előtt, hogy földnedves felületeket kapjon. Nedvesítse át alaposan a szerelvényeket és berendezéseket vékony réteg elkészített oldat rápermetezésével, megfelelő eszközök (4-7 bar) használatával. Az eljárás során és az érintkezési idő alatt (min. 30 perc) az összes nyílást zárni kell, a szellőztetést pedig ki kell kapcsolni.

5.2.   Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekektől távol tartandó.

A termék palackjának formáját úgy kell kialakítani, hogy a lehető legkisebb legyen a kifröccsenés veszélye, így megakadályozható legyen a szem és a bőr érintkezése a termékkel, annak hígítása közben.

A keverési és töltési fázis során: Arcmaszk és védőkesztyű használata kötelező (a kesztyű anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között).

A használatban levő oldat permetezés útján történő kijuttatása alatt: Olyan védőkesztyűt és védőoverált (legalább X, EN XXXXX típusú) kell viselni, ami a biocid készítményt nem engedi át (a kesztyű és a védőoverál anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között). Használjon új kesztyűt minden műszakban.

A szakemberek nem végezhetnek havonta 3 alkalomnál többször fertőtlenítést állattartó helyiségekben. Ezek a szakemberek nem használhatnak jódkészítményeket kiegészítő célokra.

Naponta csak egyféle jódtartalmú készítményt használjon.

Az istálló fertőtlenítése nem végezhető egynél több alkalommal egy éven belül, illetve egynél több alkalommal a borjú és sertés élete alatt. Le kell fedni az etetővályúkat a termék kijuttatása alatt.

5.3.   Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: Biztosítson friss levegőt; forduljon orvoshoz panaszok esetén.

Bőrre kerülés esetén: Azonnal vegye le a szennyezett ruhát, és alaposan mossa le a bőrt.

Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat, ha a sérült eszméleténél van itasson vele vizet. Ne hánytasson! Kérjen azonnal orvosi segítséget.

Eszméletvesztés esetén helyezze a beteget stabil, bal oldalfekvő helyzetbe a szállításhoz. Eszméletlen személynek semmit se adjon szájon keresztül

Orvosi tanácskérés esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét és hívja a helyi toxikológiai központot [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99].

Környezetvédelmi intézkedések vészhelyzet esetében:

Értesítse az érintett hatóságokat, ha a készítmény környezetszennyezést okozott (csatornák, vízlevezetők, talaj vagy víz). Az egyes szennyvíztisztító telepek meghibásodásának elkerülése érdekében a készítményt tartalmazó esetleges maradékokat a trágyatárolón (mezőgazdasági talajra való kijuttatáshoz vagy biogázüzemben való fermentációhoz) vagy kommunális szennyvízhálózatba kell üríteni, amennyiben utóbbit törvény engedi.

A kiömlés megfékezésére és a tisztításra alkalmazott módszerek és anyagok:

Hárítsa el a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Itassa fel a kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal (homok, föld, kovaföld, savmegkötők, univerzális megkötők, fűrészpor), és helyezze tartályba ártalmatlanításhoz a helyi/nemzeti előírások szerint.

5.4.   A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a fel nem használt készítményt és a csomagolást. Az elhasznált készítmény a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba dobható a helyi előírásoktól függően. Kerülje bejutását egyedi szennyvízkezelő üzembe.

A hulladékjegyzék szerinti hulladék azonosító kód: 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5.5.   A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Közvetlen napfénytől védve átlátszatlan tartályokban tárolja a készítményt. Védje a fagytól. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Eltarthatóság ideje: 24 hónap a HDPE anyagban

6.   EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

7.   HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 6-BAN/BEN

7.1.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

IODOSAN 30

IODOSAN

IODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK – Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Engedélyszám

EU-0020540-0009 1-6


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

IODOSAN 18

Engedélyszám

EU-0020540-0010 1-6


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

1,75

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

31,8

META-SPC 7

1.   META-SPC 7 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1.   Meta-SPC 7 azonosítója

Azonosító

Meta SPC 7

1.2.   Engedélyszám pótszáma

Szám

1-7

1.3.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

2.   META-SPC 7 ÖSSZETÉTELE

2.1.   Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 7 összetételére vonatkozóan

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   A meta-SPC 7 formulációjának típusa

Formuláció(k)

 

3.   A META-SPC 7 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Lenyelve ártalmas.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén – károsíthatja a szerveket (pajzsmirigy).

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Az eredeti edényben tartandó.

A köd belélegzése tilos.

A permet belélegzése tilos.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőkesztyű használata kötelező.

védőruha használata kötelező.

arcvédő használata kötelező.

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

Elzárva tárolandó.

Gyermekektől elzárva tartandó.

4.   A META-SPC 7 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1.   A felhasználás leírása

7. táblázat

# 1 – Állategészségügyi higiénia – állattenyésztés - kemény felület fertőtlenítő – professzionális - beltéri – permetezés használata

Terméktípus

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Baktérium

Élesztőgomba

Vírus

Felhasználási terület

Beltéri

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: szórás

Istállók szilárd felületeinek fertőtlenítése (keltetők kivételével). A hígított koncentrátum permetezése kézi pumpás háti permetező (4-7 bar) segítségével juttatható ki a fertőtlenítendő felületre.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság

100 ml/m2 – Jód koncentrációja az alkalmazási oldatban: 750 ppm (0,075 %w/w).

Alkalmazási gyakoriság évente:

Tejelő tehén: 1

Húsmarha: 1

Hízóborjú: 4

Koca különálló ólakban: 5

Koca csoportosan: 5

Hízósertés: 3

Tojó tyúk tojófészek-sorozatban kezelés nélkül: 1

Tojó tyúk tojófészek-sorozatban levegőztetésnél (szalagszárítás): 1

Tojó tyúk tojófészek-sorozatban mesterséges szárítással (mély gödör, magas kialakítás): 1

Tojó tyúk kompakt tojófészek-sorozatban: 1

Tojó tyúk szabadon tartással, almozott padlón (részlegesen almozott padló, részlegesen rácspadló): 1

Broiler szabadon tartással, almozott padlón: 7

Tojó tyúk szabadon tartással, rácspadlón (madárházas rendszer): 1

Nevelő broiler szabadon tartással, rácspadlón: 1

Nevelő broiler tenyészetben, rácspadlón: 3

Pulyka szabadon, almozott padlón: 2

Kacsa szabadon, almozott padlón: 13

Lúd szabadon, almozott padlón: 6

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE palack: 1 liter, PP-ből készült kupak

HDPE marmonkanna: 5-60 liter

HDPE hordó: 200 liter

IBC HDPE: 600-1000 liter

4.1.1.   Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Iodosan 30 plus: Keverjen el 23 ml készítményt 977 ml vízzel 1 l alkalmazási oldat elkészítéséhez.

4.1.2.   Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- - -

4.1.3.   A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- - -

4.1.4.   A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- - -

4.1.5.   A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- - -

5.   ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS (7) A META-SPC 7-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1.   Használati utasítások

Alkalmazás előtt mindig olvassa el a használati utasítást.

A fertőtlenítő munkaoldat elkészítéséhez mindig a vízhez kell hozzáadni a fertőtlenítőszer koncentrátumot, majd óvatosan összekeverni.

Max. 100 ml alkalmazási oldatot használjon egy m2 kezelt területen. Szigorúan a szükséges mennyiségű folyadékot készítse el.

A készítményt csak üres állattartó helyiségekben (amelyekben nincsenek állatok) alkalmazza, miután a felületeket alaposan letisztította megfelelő tisztítószerrel.

Kötelező az előtisztítás. Öblítse le vagy törölje át azokat a felületeket, amelyeket kezelni fog. Hagyja őket kb. 24-36 órán át száradni fertőtlenítés előtt, hogy földnedves felületeket kapjon. Nedvesítse át alaposan a szerelvényeket és berendezéseket vékony réteg elkészített oldat rápermetezésével, megfelelő eszközök (4-7 bar) használatával. Az eljárás során és az érintkezési idő alatt (min. 30 perc) az összes nyílást zárni kell, a szellőztetést pedig ki kell kapcsolni.

5.2.   Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekektől távol tartandó.

A termék palackjának formáját úgy kell kialakítani, hogy a lehető legkisebb legyen a kifröccsenés veszélye, így megakadályozható legyen a szem és a bőr érintkezése a termékkel, annak hígítása közben.

A keverési és töltési fázis során: Arcmaszk és védőkesztyű használata kötelező (a kesztyű anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között).

A használatban levő oldat permetezés útján történő kijuttatása alatt: Olyan védőkesztyűt és védőoverált (legalább X, EN XXXXX típusú) kell viselni, ami a biocid készítményt nem engedi át (a kesztyű és a védőoverál anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között). Használjon új kesztyűt minden műszakban.

A szakemberek nem végezhetnek havonta 3 alkalomnál többször fertőtlenítést állattartó helyiségekben. Ezek a szakemberek nem használhatnak jódkészítményeket kiegészítő célokra.

Naponta csak egyféle jódtartalmú készítményt használjon.

Az istálló fertőtlenítése nem végezhető egynél több alkalommal egy éven belül, illetve egynél több alkalommal a borjú és sertés élete alatt. Le kell fedni az etetővályúkat kijuttatás alatt.

5.3.   Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: Biztosítson friss levegőt; forduljon orvoshoz panaszok esetén.

Bőrre kerülés esetén: Azonnal vegye le a szennyezett ruhát, és alaposan mossa le a bőrt.

Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható.

Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat, ha a sérült eszméleténél van itasson vele vizet. Ne hánytasson! Kérjen azonnal orvosi segítséget.

Eszméletvesztés esetén helyezze a beteget stabil, bal oldalfekvő helyzetbe a szállításhoz. Eszméletlen személynek semmit se adjon szájon keresztül

Orvosi tanácskérés esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét és hívja a helyi toxikológiai központot [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99].

Környezetvédelmi intézkedések vészhelyzet esetében:

Értesítse az érintett hatóságokat, ha a készítmény környezetszennyezést okozott (csatornák, vízlevezetők, talaj vagy víz). Az egyes szennyvíztisztító telepek meghibásodásának elkerülése érdekében a készítményt tartalmazó esetleges maradékokat a trágyatárolón (mezőgazdasági talajra való kijuttatáshoz vagy biogázüzemben való fermentációhoz) vagy kommunális szennyvízhálózatba kell üríteni, amennyiben utóbbit törvény engedi.

A kiömlés megfékezésére és a tisztításra alkalmazott módszerek és anyagok:

Hárítsa el a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Itassa fel a kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal (homok, föld, kovaföld, savmegkötők, univerzális megkötők, fűrészpor), és helyezze tartályba ártalmatlanításhoz a helyi/nemzeti előírások szerint.

5.4.   A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a fel nem használt készítményt és a csomagolást. A használt készítmény a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba dobható a helyi előírásoktól függően. Kerülje bejutását egyedi szennyvízkezelő üzembe.

A hulladékjegyzék szerinti hulladék azonosító kód: 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5.5.   A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Közvetlen napfénytől védve átlátszatlan tartályokban tárolja a készítményt. Védje a fagytól. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Eltarthatóság ideje: 24 hónap a HDPE anyagban

6.   EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

7.   HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 7-BAN/BEN

7.1.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Engedélyszám

EU-0020540-0011 1-7


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

31,8

META-SPC 8

1.   META-SPC 8 ADMINISZTRATÍV ADATAI

1.1.   Meta-SPC 8 azonosítója

Azonosító

Meta SPC 8

1.2.   Engedélyszám pótszáma

Szám

1-8

1.3.   Termék típusa(i)

Termék típusa(i)

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

2.   META-SPC 8 ÖSSZETÉTELE

2.1.   Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 8 összetételére vonatkozóan

Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Legalább

Legfeljebb

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Nem-hatóanyag

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   A meta-SPC 8 formulációjának típusa

Formuláció(k)

 

3.   A META-SPC 8 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén – károsíthatja a szerveket (pajzsmirigy).

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Az eredeti edényben tartandó.

A köd belélegzése tilos.

A permet belélegzése tilos.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőkesztyű használata kötelező.

védőruha használata kötelező.

arcvédő használata kötelező.

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

Elzárva tárolandó.

Gyermekektől elzárva tartandó.

4.   A META-SPC 8 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)

4.1.   A felhasználás leírása

8. tábláza

. # 1 – Állategészségügyi higiénia – állattenyésztés – kemény felület fertőtlenítő – professzionális – beltéri – permetezés használata

Terméktípus

03. terméktípus – Állategészségügy (fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Baktérium

Élesztőgomba

Vírus

Felhasználási terület

Beltéri

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: szórás

Istállók szilárd felületeinek fertőtlenítése (keltetők kivételével). A hígított koncentrátum permetezése kézi pumpás háti permetező (4-7 bar) segítségével juttatható ki a fertőtlenítendő felületre.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság

100 ml/m2 – Jód koncentrációja az alkalmazási oldatban: 750 ppm (0,075 %w/w).

Alkalmazási gyakoriság évente:

Tejelő tehén: 1

Húsmarha: 1

Hízóborjú: 4

Koca különálló ólakban: 5

Koca csoportosan: 5

Hízósertés: 3

Tojó tyúk tojófészek-sorozatban kezelés nélkül: 1

tojó tyúk tojófészek-sorozatban levegőztetésnél (szalagszárítás): 1

tojó tyúk tojófészek-sorozatban mesterséges szárítással (mély gödör, magas kialakítás): 1

tojó tyúk kompakt tojófészek-sorozatban: 1

Tojó tyúk szabadon tartással, almozott padlón (részlegesen almozott padló, részlegesen rácspadló): 1

Broiler szabadon tartással, almozott padlón: 7

tojó tyúk szabadon tartással, rácspadlón (madárházas rendszer): 1

Nevelő broiler szabadon tartással, rácspadlón: 1

nevelő broiler tenyészetben, rácspadlón: 3

pulyka szabadon, almozott padlón: 2

kacsa szabadon, almozott padlón: 13

lúd szabadon, almozott padlón: 6

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE palack: 1 liter, PP-ből készült kupak

HDPE marmonkanna: 5-60 liter

HDPE hordó: 200 liter

IBC HDPE: 600–1000 liter

4.1.1.   Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Iodosan 15: Keverjen el 46 ml készítményt 954 ml vízzel 1 l alkalmazási oldat elkészítéséhez.

4.1.2.   Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- - -

4.1.3.   A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- - -

4.1.4.   A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- - -

4.1.5.   A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- - -

5.   ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS (8) A META-SPC 8-RA/RE VONATKOZÓAN

5.1.   Használati utasítások

Alkalmazás előtt mindig olvassa el a használati utasítást.

A fertőtlenítő munkaoldat elkészítéséhez mindig a vízhez kell hozzáadni a fertőtlenítőszer koncentrátumot, majd óvatosan összekeverni.

Max. 100 ml alkalmazási oldatot használjon egy m2 kezelt területen. Szigorúan a szükséges mennyiségű folyadékot készítse el.

A készítményt csak üres állattartó helyiségekben (amelyekben nincsenek állatok) alkalmazza, miután a felületeket alaposan letisztította megfelelő tisztítószerrel.

Kötelező az előtisztítás. Öblítse le vagy törölje át azokat a felületeket, amelyeket kezelni fog. Hagyja őket kb. 24-36 órán át száradni fertőtlenítés előtt, hogy földnedves felületeket kapjon. Nedvesítse át alaposan a szerelvényeket és berendezéseket vékony réteg elkészített oldat rápermetezésével, megfelelő eszközök (4-7 bar) használatával. Az eljárás során és az érintkezési idő alatt (min. 30 perc) az összes nyílást zárni kell, a szellőztetést pedig ki kell kapcsolni.

5.2.   Kockázatcsökkentő intézkedések

Gyermekektől távol tartandó.

A termék palackjának formáját úgy kell kialakítani, hogy a lehető legkisebb legyen a kifröccsenés veszélye, így megakadályozható legyen a szem és a bőr érintkezése a termékkel, annak hígítása közben.

A készítmény palackjának formáját úgy kell kialakítani, hogy a lehető legkisebb legyen a kifröccsenés veszélye, így megakadályozható legyen a szem és a bőr sérülése a készítmény hígítása közben.

A keverési és töltési fázis során: Arcmaszk és védőkesztyű használata kötelező (a kesztyű anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között).

A használatban levő oldat permetezés útján történő kijuttatása alatt: Olyan védőkesztyűt és védőoverált (legalább X, EN XXXXX típusú) kell viselni, ami a biocid készítményt nem engedi át (a kesztyű és a védőoverál anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékinformációk között). Használjon új kesztyűt minden műszakban.

A szakemberek nem végezhetnek havonta 3 alkalomnál többször fertőtlenítést állattartó helyiségekben. Ezek a szakemberek nem használhatnak jódkészítményeket kiegészítő célokra.

Naponta csak egyféle jódtartalmú készítményt használjon.

Az istálló fertőtlenítése nem végezhető egynél több alkalommal egy éven belül, illetve egynél több alkalommal a borjú és sertés élete alatt. Le kell fedni az etetővályúkat kijuttatás alatt.

5.3.   Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: Biztosítson friss levegőt; forduljon orvoshoz panaszok esetén.

Bőrre kerülés esetén: Azonnal vegye le a szennyezett ruhát, és alaposan mossa le a bőrt.

Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Amennyiben irritáció lép fel, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat, ha a sérült eszméleténél van itasson vele vizet. Ne hánytasson! Kérjen azonnal orvosi segítséget.

Eszméletvesztés esetén helyezze a beteget stabil, bal oldalfekvő helyzetbe a szállításhoz. Eszméletlen személynek semmit se adjon szájon keresztül

Orvosi tanácskérés esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét és hívja a helyi toxikológiai központot [Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99].

Környezetvédelmi intézkedések vészhelyzet esetében:

Értesítse az érintett hatóságokat, ha a készítmény környezetszennyezést okozott (csatornák, vízlevezetők, talaj vagy víz). Az egyes szennyvíztisztító telepek meghibásodásának elkerülése érdekében a készítményt tartalmazó esetleges maradékokat a trágyatárolón (mezőgazdasági talajra való kijuttatáshoz vagy biogázüzemben való fermentációhoz) vagy kommunális szennyvízhálózatba kell üríteni, amennyiben utóbbit törvény engedi.

A kiömlés megfékezésére és a tisztításra alkalmazott módszerek és anyagok:

Hárítsa el a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Itassa fel a kiömlött anyagot folyadékmegkötő anyaggal (homok, föld, kovaföld, savmegkötők, univerzális megkötők, fűrészpor), és helyezze tartályba ártalmatlanításhoz a helyi/nemzeti előírások szerint.

5.4.   A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a fel nem használt készítményt és a csomagolást. A használt készítmény a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba dobható a helyi előírásoktól függően. Kerülje bejutását egyedi szennyvízkezelő üzembe.

A hulladékjegyzék szerinti hulladék azonosító kód: 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

5.5.   A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Közvetlen napfénytől védve átlátszatlan tartályokban tárolja a készítményt. Védje a fagytól. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Eltarthatóság ideje: 24 hónap a HDPE anyagban

6.   EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

7.   HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 8-BAN/BEN

7.1.   Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele

Kereskedelmi név

IODOSAN 15

Engedélyszám

EU-0020540-0012 1-8


Triviális név

IUPAC-név

Funkció

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

Jód

 

Hatóanyag

7553-56-2

231-442-4

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Nem-hatóanyag

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Nem-hatóanyag

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 1 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

(2)  Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 2 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

(3)  Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 3 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

(4)  Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 4 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

(5)  Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 5 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

(6)  Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 6 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

(7)  Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 7 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

(8)  Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 8 bármely engedélyezett felhasználásain belül.


IRÁNYELVEK

5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/38


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1845 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2019. augusztus 8.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a motorrendszerekben alkalmazott egyes gumi alkatrészekben lévő bisz(2-etil-hexil)-ftalátra (DEHP) vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzák az irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez az előírás azonban nem vonatkozik a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében felsorolt alkalmazásokra.

(2)

A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések különböző kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3)

A bisz(2-etil-hexil)-ftalát (DEHP) a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag. A Bizottsághoz 2017. június 29-én a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően a III. melléklet alóli mentesség iránti kérelem érkezett a nem kizárólag fogyasztói használatra szánt berendezések kipufogókat és turbófeltöltőket is magukban foglaló motorrendszereiben alkalmazott egyes gumi alkatrészekben, például O-gyűrűkben, szigetelésekben, rezgéscsillapítókban, tömítésekben, tömlőkben, gyűrűkben és dugókban a DEHP használatára vonatkozóan (a továbbiakban: a kért mentesség).

(4)

A kért mentesség értékelése keretében a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (7) bekezdésével összhangban sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra.

(5)

A DEHP-t lágyítószerként adják a gumihoz az anyag rugalmasságának biztosítása érdekében. A gumialkatrészeket rugalmas csatlakozásként használják a motorrendszerek részei között; funkciójuk a szivárgások megakadályozása, a motorrészek lezárása, illetve azok rezgéstől, szennyeződéstől és folyadékoktól való védelme a motorok élettartama során.

(6)

Jelenleg a piacon nem állnak rendelkezésre olyan DEHP-mentes helyettesítő anyagok, amelyek kellően megbízhatóak lennének a motorokban való alkalmazások esetében, ahol meg kell felelni a hosszú élettartalom követelményének, valamint olyan speciális kívánalmaknak, mint például az érintkező anyagokkal (tüzelőanyag, kenőolaj, hűtőközeg, gázok, szennyeződések), a hővel és a rezgéssel szembeni védelem.

(7)

Megbízható helyettesítő anyagok hiányában a DEHP helyettesítése vagy kivonása sem tudományos szempontból, sem műszakilag nem kivitelezhető a motorrendszerekben használt egyes gumialkatrészek esetében. A kért mentesség összhangban van az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2), és ennélfogva nem gyengíti a környezet és az egészség tekintetében a rendelet által biztosított védelmet.

(8)

Ezért indokolt megadni a kért eltérést és feltüntetni a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a hatálya alá tartozó alkalmazásokat az elektromos és elektronikus berendezéseknek a 2011/65/EU irányelv I. melléklete szerinti 11. kategóriájában.

(9)

A mentességet indokolt az öt éves maximális érvényességi időtartamra engedélyezni 2019. július 22-től kezdve, összhangban a 2011/65/EU irányelv 4. cikke (3) bekezdésével és 5. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével. A megbízható helyettesítő anyagok felkutatására irányuló folyamatos erőfeszítések eredményeire tekintettel a mentesség időtartama valószínűleg nem gyakorol kedvezőtlen hatást az innovációra.

(10)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2020. április 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. május 1-tól/-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete az alábbi 43. ponttal egészül ki:

„43.

Nem kizárólag fogyasztói felhasználásra szánt berendezések motorrendszereinek gumialkatrészeiben használt bisz(2-etil-hexil)-ftalát, amennyiben a lágyított anyag nem érintkezik emberi nyálkahártyával, vagy tartósan emberi bőrrel, és a bisz(2-etil-hexil)-ftalát koncentrációja nem haladja meg az alábbi határértékeket:

a)

a gumi 30 % tömegszázaléka az alábbiakban:

i.

tömítések bevonatai;

ii.

tömörgumiból készült tömítések; vagy

iii.

a motorhoz csatlakoztatott, elektromos, mechanikus vagy hidraulikus energiával működő, legalább három összetevőből álló szerelvények gumialkatrészei.

b)

az a) pontban nem említett, gumit tartalmazó alkatrészek esetében a felhasznált gumi 10 tömegszázaléka.

E bejegyzés alkalmazásában az emberi bőrrel való tartós érintkezés több mint 10 perc megszakítás nélküli érintkezést vagy napi 30 percet kitevő szakaszos érintkezést jelent.

A 11. kategóriára vonatkozik és 2024. július 21-én lejár.”


5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1846 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2019. augusztus 8.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű motorokban használt forrasztásokban lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzák az irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez az előírás azonban nem vonatkozik a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében felsorolt alkalmazásokra.

(2)

A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések különböző kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3)

Az ólom a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag. A Bizottsághoz 2017. június 29-én a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően a III. melléklet alóli mentesség iránti kérelem érkezett a nem kizárólag fogyasztói felhasználásra szánt berendezések belső égésű motorjaiban használt, turbófeltöltőket és kipufogógáz-kibocsátást szabályozó berendezéseket is magukban foglaló motorrendszerek figyelemmel kísérésére és szabályozására alkalmazott érzékelők, működtetők és motorvezérlő egységek forrasztásaiban az ólom használatára vonatkozóan (a továbbiakban: a kért mentesség).

(4)

A kért mentesség értékelése keretében a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (7) bekezdésével összhangban sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra.

(5)

A kért mentesség hatálya alá tartozó motorokat meghatározott típusú érzékelőkkel, működtetőkkel és motorvezérlő egységekkel látják el, amelyek figyelemmel kísérik és szabályozzák a kibocsátásokat az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) való megfelelés biztosítása érdekében. Az ilyen motorban és kipufogóban, illetve ezek közelében extrém körülmények alakulhatnak ki, a fellépő magas hőmérséklet és erős vibráció a forrasztások idő előtti meghibásodásához vezethet.

(6)

A kért mentesség hatálya alá tartozó, ólmot tartalmazó alkalmazások esetében egyelőre több időre van szükség az ólommentes alternatívák megbízhatóságának garantálását szolgáló teszteléshez.

(7)

Megbízható helyettesítő anyagok hiányában az ólom helyettesítése vagy kivonása sem tudományos szempontból, sem műszakilag nem kivitelezhető egyes belső égésű motorok esetében. A kért mentesség összhangban van az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3), és ennélfogva nem gyengíti a környezet és az egészség tekintetében a rendelet által biztosított védelmet.

(8)

Ezért indokolt megadni a kért eltérést és feltüntetni a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a hatálya alá tartozó alkalmazásokat az elektromos és elektronikus berendezéseknek a 2011/65/EU irányelv I. melléklete szerinti 11. kategóriájában.

(9)

A mentességet indokolt az öt éves maximális érvényességi időtartamra engedélyezni 2019. július 22-től kezdve, összhangban a 2011/65/EU irányelv 4. cikke (3) bekezdésével és 5. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével. A megbízható helyettesítő anyagok felkutatására irányuló folyamatos erőfeszítések eredményeire tekintettel a mentesség időtartama valószínűleg nem gyakorol kedvezőtlen hatást az innovációra.

(10)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2020. április 30.-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. május 1.-tól/-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 53. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete az alábbi 44. ponttal egészül ki:

„44.

Az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) hatálya alá tartozó belső égésű motorok érzékelői, működtetői és motorvezérlő egységei forrasztásaiban használt ólom, amennyiben ezeket működés közben statikus helyzetű, szakemberek általi használatra tervezett, de nem szakmai felhasználók által is használt berendezésekbe építik be.

A 11. kategóriára vonatkozik és 2024. július 21-én lejár.


(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 53. o.).”


HATÁROZATOK

5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/44


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1847 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. július 31.)

a 2014/190/EU végrehajtási határozatnak az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt egyedi forrásból származó összegek tagállamok szerinti éves bontása tekintetében történő módosításáról, valamint a támogatásra jogosult régiók jegyzékének megállapításáról

(az értesítés a C(2019) 5438. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK (1) tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 91. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/190/EU (2) bizottsági végrehajtási határozat többek között megállapítja az 1303/2013/EU rendelet 91. cikkének (2) bekezdése értelmében az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára biztosított egyedi források tagállamok szerinti éves bontását, valamint a támogatásra jogosult régiók jegyzékét.

(2)

Az 1303/2013/EU rendeletet módosító (EU) 2019/711 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) megnövelte az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített 2019. évi egyedi forrásokat.

(3)

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített 2019. évi egyedi források megnövelésére jogosult régiók az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 16. cikkének megfelelően, ugyanakkor az ifjúsági munkanélküliségről rendelkezésre álló legfrissebb éves adatok figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének (2) bekezdése értelmében az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében felmerült kiadások 2023. december 31-ig támogathatók, mind a 2014/190/EU végrehajtási határozat IV. mellékletének két jegyzékében már szereplő régiók, mind pedig az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített 2019. évi egyedi források megnövelésére jogosult régiók tekintetében. A meglévő jegyzékeket ezért továbbra is alkalmazni kell, és azokat ki kell egészíteni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített 2019. évi egyedi források megnövelésére jogosult régiók jegyzékével. Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében a 2014/190/EU végrehajtási határozat IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az 1303/2013/EU rendelet VIII. mellékletével összhangban a 2019. évi megnövelt források tagállamonkénti bontása során az eredeti elosztás és a 2017–2020-ra elkülönített források elosztása során alkalmazottakkal megegyező lépéseket kell követni. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt, a 2014/190/EU végrehajtási határozat III. mellékletében 2011-es árakon meghatározott, egyedi forrásból származó összegek éves bontását ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Annak érdekében, hogy tagállamok előre tervezhessenek, az éves bontást folyó árakon is meg kell adni az 1303/2013/EU rendelet 91. cikkének (1) bekezdése szerinti évi 2 %-os indexálás figyelembevétele érdekében. A 2014/190/EU végrehajtási határozat X. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A 2014/190/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/190/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

a III. és a IV. melléklet helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép;

2.

a X. melléklet helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 31-én.

a Bizottság részéről

Johannes HAHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  A Bizottság 2014/190/EU végrehajtási határozata (2014. április 3.) a 2014–2020 közötti időszakra a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap számára biztosított globális források tagállamok szerinti éves bontásának megállapításáról, az ifjúsági és foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt egyedi forrásból származó összegek tagállamok szerinti éves bontásának és a támogatásra jogosult régiók jegyzékének, valamint az egyes tagállamok Kohéziós Alapból és strukturális alapokból származó támogatásából az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz részére és a leginkább rászoruló személyek támogatására átcsoportosítandó összegek megállapításáról (HL L 104., 2014.4.8., 13. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/711 rendelete (2019. április 17.) az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített források tekintetében történő módosításáról (HL L 123., 2019.5.10., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).


I. melléklet

„III. MELLÉKLET

IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS – EGYEDI FORRÁS

(EUR, 2011-es árakon)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

BE

22 464 896

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 664 356

59 813 064

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

6 418 916

236 984 856

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

34 018 181

1 286 188 127

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

13 123 002

443 233 165

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

27 905 173

855 931 838

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

1 332 522

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 091 580

207 665 456

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU 28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

97 621 448

4 143 225 010

IV. melléklet

IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS – A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT RÉGIÓK JEGYZÉKE

A támogatásra jogosult régiók jegyzéke az ifjúsági munkanélküliségre vonatkozó 2012. évi adatok alapján

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE33 – Prov. Liège

BG31 – Severozapaden

BG32 – Severen tsentralen

BG33 – Severoiztochen

BG34 – Yugoiztochen

BG42 – Yuzhen tsentralen

CZ04 – Severozápad

IE01 – Border, Midland and Western

IE02 – Southern and Eastern

EL11 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL12 – Kentriki Makedonia

EL13 – Dytiki Makedonia

EL14 – Thessalia

EL21 – Ipeiros

EL23 – Dytiki Ellada

EL24 – Sterea Ellada

EL25 – Peloponnisos

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-La Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla

ES70 – Canarias

FR61 – Aquitaine

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR23 – Haute-Normandie

FR24 – Centre

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR72 – Auvergne

FR81 – Languedoc-Roussillon

FR91 – Guadeloupe

FR92 – Martinique

FR93 – Guyane

FR94 – La Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 – Liguria

ITC4 – Lombardia

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH5 – Emilia-Romagna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI1 – Toscana

ITI2 – Umbria

ITI3 – Marche

ITI4 – Lazio

CY00 – Kýpros

LV00 – Latvija

LT00 – Lietuva

HU23 – Dél-Dunántúl

HU31 – Észak-Magyarország

HU32 – Észak-Alföld

HU33 – Dél-Alföld

PL11 – Łódzkie

PL21 – Małopolskie

PL31 – Lubelskie

PL32 – Podkarpackie

PL33 – Świętokrzyskie

PL42 – Zachodniopomorskie

PL43 – Lubuskie

PL51 – Dolnośląskie

PL61 – Kujawsko-Pomorskie

PL62 – Warmińsko-Mazurskie

PT11 – Norte

PT15 – Algarve

PT16 – Centro (PT)

PT17 – Lisboa

PT18 – Alentejo

PT20 – Região Autónoma dos Açores

PT30 – Região Autónoma da Madeira

RO12 – Centru

RO22 – Sud-Est

RO31 – Sud – Muntenia

SI01 – Vzhodna Slovenija

SK02 – Západné Slovensko

SK03 – Stredné Slovensko

SK04 – Východné Slovensko

SE22 – Sydsverige

SE31 – Norra Mellansverige

SE32 – Mellersta Norrland

UKC1 – Tees Valley and Durham

UKD7 – Merseyside

UKG3 – West Midlands

UKI1 – Inner London

UKM3 – South Western Scotland

A támogatásra jogosult régiók jegyzéke az ifjúsági munkanélküliségre vonatkozó 2016. évi adatok alapján

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE34 – Prov. Luxembourg (BE)

BE35 – Prov. Namur

EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 – Kentriki Makedonia

EL53 – Dytiki Makedonia

EL54 – Ipeiros

EL61 – Thessalia

EL62 – Ionia Nisia

EL63 – Dytiki Ellada

EL64 – Sterea Ellada

EL65 – Peloponnisos

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-la Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 – Canarias (ES)

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR23 – Haute-Normandie

FR24 – Centre (FR)

FR26 – Bourgogne

FR30 – Nord-Pas-de-Calais

FR42 – Alsace

FR81 – Languedoc-Roussillon

FRA1 – Guadeloupe

FRA2 – Martinique

FRA3 – Guyane

FRA4 – La Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC2 – Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3 – Liguria

ITC4 – Lombardia

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI1 – Toscana

ITI2 – Umbria

ITI3 – Marche

ITI4 – Lazio

CY00 – Kypros

PL32 – Podkarpackie

PT11 – Norte

PT16 – Centro (PT)

PT17 – Área Metropolitana de Lisboa

PT18 – Alentejo

PT20 – Região Autónoma dos Açores (PT)

PT30 – Região Autónoma da Madeira (PT)

RO22 – Sud-Est

RO31 – Sud - Muntenia

RO41 – Sud-Vest Oltenia

SK04 – Východné Slovensko

A támogatásra jogosult régiók jegyzéke az ifjúsági munkanélküliségre vonatkozó 2017. évi adatok alapján

BE10 – Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest

BE32 – Prov. Hainaut

BE33 – Prov. Liège

EL30 – Attiki

EL41 – Voreio Aigaio

EL42 – Notio Aigaio

EL43 – Kriti

EL51 – Anatoliki Makedonia, Thraki

EL52 – Kentriki Makedonia

EL53 – Dytiki Makedonia

EL54 – Ipeiros

EL61 – Thessalia

EL62 – Ionia Nisia

EL63 – Dytiki Ellada

EL64 – Sterea Ellada

EL65 – Peloponnisos

ES11 – Galicia

ES12 – Principado de Asturias

ES13 – Cantabria

ES21 – País Vasco

ES22 – Comunidad Foral de Navarra

ES23 – La Rioja

ES24 – Aragón

ES30 – Comunidad de Madrid

ES41 – Castilla y León

ES42 – Castilla-La Mancha

ES43 – Extremadura

ES51 – Cataluña

ES52 – Comunidad Valenciana

ES53 – Illes Balears

ES61 – Andalucía

ES62 – Región de Murcia

ES63 – Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)

ES64 – Ciudad Autónoma de Melilla (ES)

ES70 – Canarias (ES)

FR21 – Champagne-Ardenne

FR22 – Picardie

FR30 – Nord – Pas-de-Calais

FR61 – Aquitaine

FR81 – Languedoc-Roussillon

FRA1 – Guadeloupe

FRA2 – Martinique

FRA3 – Guyane

FRA4 – Réunion

FRA5 – Mayotte

HR03 – Jadranska Hrvatska

HR04 – Kontinentalna Hrvatska

ITC1 – Piemonte

ITC3 – Liguria

ITF1 – Abruzzo

ITF2 – Molise

ITF3 – Campania

ITF4 – Puglia

ITF5 – Basilicata

ITF6 – Calabria

ITG1 – Sicilia

ITG2 – Sardegna

ITH4 – Friuli-Venezia Giulia

ITI2 – Umbria

ITI4 – Lazio

PL32 – Podkarpackie

PT11 – Norte

PT20 – Região Autónoma dos Açores

PT30 – Região Autónoma da Madeira

SK04 – Východné Slovensko


II. melléklet

„X. melléklet

IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS – EGYEDI FORRÁS

(EUR, aktuális árak)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

BE

23 839 927

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

1 989 059

65 641 685

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

7 671 199

259 802 924

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

46 521 944

15 683 202

486 629 878

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

33 349 267

942 055 993

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

1 592 486

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 084 909

226 805 705

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU 28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

116 666 666

4 527 882 072


5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/57


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1848 HATÁROZATA

(2019. október 29.)

a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2019/32)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első és negyedik francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 11.6. cikkére és 17., 22. és 23. cikkére,

mivel:

(1)

2019. október 4-én a Kormányzótanács módosította (1) az EKB/2012/27 iránymutatást (2) annak érdekében, hogy: a) bevezessen egy új SSP funkciót, amely lehetővé teszi a nagyon kritikus és a kritikus fizetések rendkívüli helyzetekben való feldolgozását, amelyhez az eurorendszerbeli központi bankoknak kapcsolódniuk kell; b) tisztázza azokat a feltételeket, amelyek mellett a befektetési vállalkozások részt vehetnek a TARGET2-ben, ideértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül letelepedett, és a TARGET2 valamely tagrendszerében való közvetlen részvételt kérő befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi vélemény követelményét; c) tisztázza, hogy a TARGET2 tagrendszerek résztvevőinek meg kell felelniük a TARGET2-igazolásra vonatkozó követelménynek és a TARGET2 telekommunikációs szolgáltatók végponti biztonsági követelményeinek, és tájékoztatniuk kell az érintett eurorendszerbeli központi bankot a rájuk vonatkozó valamennyi válságmegelőzési vagy válságkezelési intézkedésről; és d) az EKB/2012/27 iránymutatást bizonyos vonatkozásokban pontosítsa és aktualizálja.

(2)

Az EKB/2012/27 iránymutatásnak a TARGET2-EKB szabályait érintő módosításait az EKB/2007/7 határozatnak (3) tükröznie kell.

(3)

Ezért az EKB/2007/7 határozatot megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2007/7 határozat I., II. és III. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Záró rendelkezések

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2019. november 17-től kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. október 29-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1849 iránymutatása (2019. október 4.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/30) (Lásd e Hivatalos Lap 64. oldalát).

(2)  Az EKB/2012/27 iránymutatás (2012. december 5.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (HL L 30., 2013.1.30., 1. o.).

(3)  Az EKB/2007/7 határozat (2007. július 24.) a TARGET2-EKB szabályairól (HL L 237., 2007.9.8., 71. o.).


MELLÉKLET

Az EKB/2007/7 határozat I., II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. cikkben a „Contingency Module” fogalommeghatározását el kell hagyni.

b)

Az 1. cikkben az „Information and Control Module (ICM)” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„—

»Information and Control Module (ICM)« means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,”.

c)

Az 1. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„—

»Contingency Solution« means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,”.

d)

A 9. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„8.

Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*1) or any other equivalent applicable legislation.

(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 2014.6.12., p. 190).”"

e)

A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

Article 21

Business continuity and contingency procedures

1.   In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

2.   The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.”

f)

A 22. cikk a következőképpen módosul:

i.

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.”

ii.

A cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„4.

Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to the TARGET2 network service provider’s endpoint security requirements. In the event of non-adherence to the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the satisfaction of the ECB.”

g)

A 23. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant’s payment infrastructure.”

h)

A 32. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”

i)

Az I. függelék a következőképpen módosul:

i.

A 2. pont (1) bekezdésében található táblázat ötödik sora helyébe a következő szöveg lép:

„MT 202COV

Mandatory

Cover payment”

ii.

A 8. pont (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant”

j)

A III. függelékben a „Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2” cím alatt a „General insolvency issues” című 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis managementproceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”

k)

A IV. függelék (6) bekezdése a következőképpen módosul:

i.

Az a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available means of communication.

b)

In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB. In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into the Contingency Solution by the ECB.”

ii.

A d) és e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Payments required to avoid systemic risk shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may, exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.”

l)

A IV. függelékben a 7. pont a) és b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).

b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant’s use of backup liquidity redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.”

m)

A VI. függelékben az 5. pontban található táblázat harmadik és negyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

„T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4

per transaction”

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

i.

Az „Information and Control Module (ICM)” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„—

„Information and Control Module (ICM)” means the SSP module that allows PM account holders to obtain online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,”.

ii.

A cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„—

„Contingency Solution” means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in contingency,”.

b)

A 10. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„9.

T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”

c)

A 18. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the ECB.”

d)

A 27. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”

e)

A III. függelékben a „Terms of reference for country opinions for non-EEA T2S DCA holders in TARGET2” cím alatt a „General insolvency issues” című 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”

f)

A VI. függelékben a táblázat harmadik és negyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

„T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer orders

14,1 euro cent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

9,4 euro cent

per transaction”

3.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 14. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„8.

TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.”

b)

A 21. cikk a következőképpen módosul:

i.

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„5.

The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.”

ii.

A szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„6.

TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access in accordance with the additional security requirements imposed upon them.”

c)

A 26. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„4.

In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.

Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension or termination of any TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB.

In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB occurs during the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on the next TARGET2 business day.”

d)

A 29. cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law.”

e)

A II. függelékben a „Terms of reference for country opinions for non-EEA TIPS DCA holders in TARGET2” cím alatt a „General insolvency issues” című 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.

General insolvency and crisis management issues

3.2.a.

Types of insolvency and crisis management proceedings

 

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

 

In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as „Proceedings”).

3.2.b.

Insolvency treaties

 

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].”


(*1)  Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 2014.6.12., p. 190).””


IRÁNYMUTATÁSOK

5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/64


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1849 IRÁNYMUTATÁSA

(2019. október 4.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/30)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első és negyedik francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa 2007. április 26-án elfogadta az EKB/2007/2 iránymutatást (1), amely az – Egységes Közös Platformnak (single technical platform, SSP) nevezett egységes műszaki platform jellemezte – TARGET2-t szabályozza. Az említett iránymutatást az EKB/2012/27 iránymutatással (2) módosították és átdolgozták.

(2)

Létrejön egy új SSP funkció, amely lehetővé teszi a nagyon kritikus és kritikus fizetések rendkívüli helyzetekben való feldolgozását, amelyhez az eurorendszerbeli központi bankoknak kapcsolódniuk kell.

(3)

Tisztázni kell azokat a feltételeket, amelyek mellett a befektetési vállalkozások részt vehetnek a TARGET2-ben, ideértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül letelepedett, és a TARGET2 valamely tagrendszerében való közvetlen részvételt kérő befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi vélemény követelményét.

(4)

Tisztázni kell, hogy a TARGET2 tagrendszerek résztvevőinek meg kell felelniük a TARGET2-igazolásra vonatkozó követelménynek és a TARGET2 telekommunikációs szolgáltatók végponti biztonsági követelményeinek, és tájékoztatniuk kell az érintett eurorendszerbeli központi bankot a rájuk vonatkozó valamennyi válságmegelőzési vagy válságkezelési intézkedésről.

(5)

Emellett az EKB/2012/27 iránymutatást bizonyos további vonatkozásokban is pontosítani és aktualizálni kell.

(6)

Ezért az EKB/2012/27 iránymutatást megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2012/27 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 44. pont helyébe a következő szöveg lép:

„44.

»Információs és Felügyeleti Modul (ICM)«: az az SSP-modul, amely lehetővé teszi a PM-számlatulajdonosoknak online információk beszerzését, valamint lehetőséget ad számukra likviditásátvezetési megbízás bevitelére, likviditáskezelésre és adott esetben rendkívüli helyzetekben biztonsági fizetési megbízások vagy a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásba irányuló fizetési megbízások indítására;”.

b)

A szöveg a következő 86. ponttal egészül ki:

„86.

»Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldás«: az az SSP funkció, amely a nagyon kritikus és kritikus fizetéseket dolgozza fel rendkívüli helyzetekben.”

2.

A 21. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)

Az eurorendszerbeli KB-knak csatlakozniuk kell a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldáshoz.”

3.

A II., IIa., IIb., III., IV. és V. melléklet ezen iránymutatás mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

(2)   Azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében szükségesek, és azokat 2019. november 17-től alkalmazzák. Az ezen intézkedések szövegét és az azokhoz kapcsolódó eszközöket legkésőbb 2019. október 17-ig megküldik az EKB-nak.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. október 4-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az EKB/2007/2 iránymutatás (2007. április 26.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (HL L 237., 2007.9.8., 1. o.).

(2)  Az EKB/2012/27 iránymutatás (2012. december 5.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (HL L 30., 2013.1.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Az EKB/2012/27 iránymutatás II., IIa., IIb., III., IV. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. cikkben a rendkívüli helyzetekre vonatkozó modul fogalommeghatározását el kell hagyni.

b)

Az 1. cikkben az „Információs és Felügyeleti Modul (ICM)” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»Információs és Felügyeleti Modul (ICM)«: az az SSP-modul, amely lehetővé teszi a PM-számlatulajdonosoknak online információk beszerzését, valamint lehetőséget ad számukra likviditásátvezetési megbízás bevitelére, likviditáskezelésre és adott esetben rendkívüli helyzetekben biztonsági fizetési megbízások vagy a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásba irányuló fizetési megbízások indítására,”.

c)

Az 1. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„»Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldás«: az az SSP funkció, amely a nagyon kritikus és kritikus fizetéseket dolgozza fel rendkívüli helyzetekben,”.

d)

A 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a tagállamok központi vagy regionális kormányzatainak pénzügyi részlegei;”.

e)

A 4. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) i.

az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett befektetési vállalkozások, beleértve azt az esetet is, amikor az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el; és

ii.

az EGT-n kívül letelepedett befektetési vállalkozások, feltéve, hogy az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el;”.

f)

A 8. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 4. cikk (2) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett jogalanyok vonatkozásában országra vonatkozó véleményt kell szolgáltatnia a III. függelékben meghatározott formában, amennyiben az ilyen véleményben szolgáltatandó információkat és nyilatkozatokat a(z) [a KB neve beillesztendő] más összefüggésben még nem szerezte be.”

g)

A 11. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(9)

A résztvevők haladéktalanul tájékoztatják a(z) [a KB neve beillesztendő]-t arról, ha velük kapcsolatban nemteljesítési esemény következik be, vagy ha válságmegelőzési vagy válságkezelési intézkedés vonatkozik rájuk a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) vagy bármely egyenértékű alkalmazandó jogszabály szerint.”

h)

A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk

Az üzletmenet folytonosságára vonatkozó és a rendkívüli helyzetek eljárásai

(1)   A IV. függelékben körülírt, az üzletmenet folytonosságára vonatkozó és a rendkívüli helyzetek eljárásai alkalmazandók rendkívüli külső esemény vagy minden más olyan esemény bekövetkezésekor, ami az SSP működését érinti.

(2)   Az eurorendszer az (1) bekezdésben meghatározott események bekövetkezésekor biztosítja a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldást. A Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldáshoz való kapcsolódás és annak igénybevétele kötelező a(z) [a KB neve beillesztendő] által kritikus fontosságúnak minősített résztvevők számára. Más résztvevők kérésre csatlakozhatnak a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldáshoz.”

i)

A 28. cikk a következőképpen módosul:

i.

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)

A(z) [a KB neve beillesztendő] további, különösen a kiberbiztonságra vagy a csalás megelőzésére irányuló biztonsági követelményeket írhat elő valamennyi résztvevő és/vagy a(z) [a KB neve beillesztendő] által kritikus fontosságúnak minősített résztvevők számára.”

ii.

A szöveg a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4)

A résztvevők a(z) [a KB neve beillesztendő] rendelkezésére bocsátják a TARGET2-igazolásukat és a TARGET2 telekommunikációs szolgáltatók végponti biztonsági követelményeinek való megfelelésre vonatkozó tanúsítványukat. Amennyiben nem felelnek meg ez utóbbiaknak, a résztvevők a(z) [a KB neve beillesztendő] megítélése szerint kielégítő helyettesítő kockázatcsökkentő intézkedéseket leíró dokumentumot bocsátanak rendelkezésre.

(5)

Azok a résztvevők, akik harmadik felek számára hozzáférést biztosítanak PM-számlájukhoz az 5. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerint, az (1)-(4) bekezdésben foglalt biztonsági követelményeknek megfelelően kezelik az ilyen hozzáférés lehetővé tételéből eredő kockázatokat. A (4) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza, hogy a résztvevő a TARGET2 telekommunikációs szolgáltatók végponti biztonsági követelményeit alkalmazza azokra a harmadik felekre, akik hozzáféréssel rendelkeznek a résztvevő PM-számlájához.”

j)

A 29. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

lehetővé teszi a résztvevők számára tartalék megoldásként a likviditás rendkívüli helyzetekben történő újraelosztását és a rendkívüli helyzetekben használatos kifizetések kezdeményezését, vagy a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásba irányuló fizetési megbízások kezdeményezését a résztvevő fizetési infrastruktúrájának meghibásodása esetére.”

k)

A 38. cikkben a (2) bekezdés első mondatának c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a tagállamok vagy az Unió felügyeleti, szanálási és felvigyázói hatóságai előtt, a KB-kat is beleértve, olyan mértékig, amely azok közfeladatainak ellátásához szükséges, amennyiben – minden ilyen esetben – az információ felfedése nem ütközik az alkalmazandó jog rendelkezéseibe.”

l)

Az I. függelékben a 2. pont (1) bekezdésben található táblázat ötödik sora helyébe a következő szöveg lép:

„MT 202COV

Kötelező

Fedezeti fizetés”

m)

A III. függelékben a „Mintaszöveg a nem az EGT-ből érkező TARGET2-résztvevők országára vonatkozó véleményhez” cím alatt a 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.

Fizetésképtelenség miatt indított eljárásokkal és válságkezeléssel kapcsolatos általános kérdések

3.2.a.

Fizetésképtelenség miatt indított és válságkezelési eljárások fajtái

A résztvevő ellen a [joghatóság]-ban kizárólag a következő – e vélemény megadása céljából minden olyan, a résztvevőnek [joghatóság]-ban lévő vagyona vagy bármely fióktelepe elleni eljárást tartalmazó – fizetésképtelenség miatti (beleértve a kényszeregyezségi vagy szanálási) eljárásokat indíthatnak: [eljárások listája eredeti nyelven és angol fordításban] (a továbbiakban együttesen: fizetésképtelenség miatt indított eljárások).

A fizetésképtelenség miatt indított eljárásokon túlmenően a résztvevő, annak [joghatóság]-ban lévő bármely vagyontárgya vagy fióktelepe a következő eljárások hatálya alá kerülhet [joghatóság]-ban: [soroljon fel minden olyan alkalmazható moratóriumot, csődgondnokságot vagy egyéb olyan eljárást, amelynek eredményeképpen a résztvevő által küldött és/vagy fogadott fizetések felfüggeszthetők vagy korlátozhatók, vagy bármely hasonló eljárást, ideértve a 2014/59/EU irányelvben meghatározottakkal egyenértékű válságmegelőzési vagy válságkezelési intézkedéseket, eredeti nyelven és angol fordításban] (a továbbiakban együttesen: egyéb eljárások).

3.2.b.

Fizetésképtelenségre vonatkozó egyezmények

A [joghatóság] vagy a [joghatóság]-on belüli, meghatározott kormányzati szervek a következő fizetésképtelenségre vonatkozó egyezményekben részes fél/felek: [szükség szerint adja meg, hogy ezek közül melyek vannak vagy lehetnek hatással e véleményre].”

n)

A IV. függelék (6) bekezdése a következőképpen módosul:

i.

Az a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Ha a(z) [a KB neve beillesztendő] szükségesnek tartja, megkezdi a fizetési megbízások feldolgozását az átmeneti tartalékrendszer alkalmazásával az SSP Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásában. Ilyen esetekben csak a minimális szolgáltatási szintet nyújtják a résztvevőknek és a kapcsolódó rendszereknek. A(z) [a KB neve beillesztendő] a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök útján tájékoztatja a résztvevőit és a kapcsolódó rendszereket az átmeneti tartalékrendszer alkalmazásának megkezdéséről.

b)

Az átmeneti tartalékrendszer alkalmazása során a fizetési megbízásokat a résztvevők nyújtják be és a(z) [a KB neve beillesztendő] hagyja jóvá azokat. Továbbá a kapcsolódó rendszerek benyújthatnak fizetési megbízásokat tartalmazó fájlokat, amelyeket a(z) [a KB neve beillesztendő] feltölthet a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásba.”

ii.

A d) és e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

A rendszerkockázatok elkerüléséhez szükséges fizetések »kritikusnak« minősülnek, és a(z) [a KB neve beillesztendő] dönthet ezekkel kapcsolatban az átmeneti tartalékrendszer alkalmazásának megindításáról.

e)

A résztvevők a fizetési megbízásokat az átmeneti tartalékrendszerrel történő feldolgozásra közvetlenül a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásba nyújtják be, és a kedvezményezetteknek szóló tájékoztatást a [a kommunikációs eszközök beillesztendők] útján nyújtják be. A kapcsolódó rendszerek a fizetési megbízásokat tartalmazó fájlokat a(z) [a KB neve beillesztendő] részére nyújtják be a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásba való feltöltésre, a(z) [a KB neve beillesztendő]-t arra jogosító felhatalmazással együtt. A(z) [a KB neve beillesztendő] kivételesen manuálisan is felvihet kifizetéseket a résztvevők nevében. A számlaegyenlegekre, valamint a terhelésekre és jóváírásokra vonatkozó információk a(z) [a KB neve beillesztendő]-n keresztül szerezhetők be.”

o)

A IV. melléklet 7. pontjának a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Abban az esetben, ha a résztvevőnek olyan problémája van, amely meggátolja a fizetések TARGET2-ben történő kiegyenlítésében, köteles a problémát megoldani. A résztvevő használhat különösen házon belüli megoldásokat vagy az ICM funkcióit, azaz tartalék megoldásként likviditás-újraelosztást és rendkívüli helyzetekben használatos kifizetéseket (CLS, EURO1).”

p)

A VI. függelékben a 13. pontban található táblázat harmadik és negyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

„a T2S DCA-ról T2S DCA-ra történő likviditásátvezetési megbízások

14,1 eurocent

átutalásonként

Egyenlegen belüli pénzmozgás (azaz zárolás, felszabadítás, likviditás tartalékolása stb.)

9,4 eurocent

tranzakciónként”

2.

A IIa. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

i.

Az „Információs és Felügyeleti Modul (ICM)” fogalommeghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„»Információs és Felügyeleti Modul (ICM)«: az az SSP-modul, amely lehetővé teszi a PM-számlatulajdonosoknak online információk beszerzését, valamint lehetőséget ad számukra likviditásátvezetési megbízás bevitelére, likviditáskezelésre és adott esetben rendkívüli helyzetekben biztonsági fizetési megbízások vagy a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásba irányuló fizetési megbízások indítására,”.

ii.

A szöveg a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

»»befektetési vállalkozás«: [a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontját végrehajtó nemzeti jogszabályi rendelkezések beillesztendők] értelmében vett befektetési vállalkozás, [a 2014/65/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdését végrehajtó nemzeti jogszabályi rendelkezések beillesztendők]-ben meghatározott intézmények kivételével, feltéve, hogy a szóban forgó befektetési vállalkozás(t):

a)

a 2014/65/EU irányelv értelmében ilyenként kijelölt, elismert illetékes hatóság engedélyezte és felügyeli; és

b)

jogosult [a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 2., 3., 6. és 7. tételét végrehajtó nemzeti jogszabályi rendelkezések beillesztendők] alatt említett tevékenységek végzésére,”

»»Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldás«: az az SSP funkció, amely a nagyon kritikus és kritikus fizetéseket dolgozza fel rendkívüli helyzetekben,”.

b)

Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a tagállamok központi vagy regionális kormányzatainak pénzügyi részlegei;”.

c)

Az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) i.

az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett befektetési vállalkozások, beleértve azt az esetet is, amikor az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el; és

ii.

az EGT-n kívül letelepedett befektetési vállalkozások, feltéve, hogy az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el;”.

d)

A 6. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

az EGT-n kívül letelepedett olyan hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások vonatkozásában, amelyek az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el, országra vonatkozó véleményt kell szolgáltatnia a III. függelékben meghatározott formában, amennyiben az ilyen véleményben szolgáltatandó információkat és nyilatkozatokat a(z) [a KB neve beillesztendő] más összefüggésben még nem szerezte be.”

e)

A 10. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(9)

A T2S DCA-tulajdonosok haladéktalanul tájékoztatják a(z) [a KB neve beillesztendő]-t arról, ha velük kapcsolatban nemteljesítési esemény következik be, vagy ha válságmegelőzési vagy válságkezelési intézkedés vonatkozik rájuk a 2014/59/EU irányelv vagy bármely egyenértékű alkalmazandó jogszabály szerint.”

f)

A 18. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)

A(z) [a KB neve beillesztendő] további, különösen a kiberbiztonságra vagy a csalás megelőzésére irányuló biztonsági követelményeket írhat elő valamennyi T2S DCA-tulajdonos és/vagy a(z) [a KB neve beillesztendő] által kritikus fontosságúnak minősített T2S DCA-tulajdonosok számára.”

g)

A 27. cikkben a (2) bekezdés első mondatának c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a tagállamok vagy az Unió felügyeleti, szanálási és felvigyázói hatóságai előtt, a KB-kat is beleértve, olyan mértékig, amely azok közfeladatainak ellátásához szükséges, amennyiben – minden ilyen esetben – az információ felfedése nem ütközik az alkalmazandó jog rendelkezéseibe.”

h)

A III. függelékben a „Mintaszöveg a nem az EGT-ből érkező TARGET2 T2S DCA-tulajdonosok országára vonatkozó véleményhez” cím alatt a 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.

Fizetésképtelenség miatt indított eljárásokkal és válságkezeléssel kapcsolatos általános kérdések

3.2.a.

Fizetésképtelenség miatt indított és válságkezelési eljárások fajtái

A T2S DCA-tulajdonos ellen a [joghatóság]-ban kizárólag a következő – e vélemény megadása céljából minden olyan, a T2S DCA-tulajdonosnak [joghatóság]-ban lévő vagyona vagy bármely fióktelepe elleni eljárást tartalmazó – fizetésképtelenség miatti (beleértve a kényszeregyezségi vagy szanálási) eljárásokat indíthatnak: [eljárások listája eredeti nyelven és angol fordításban] (a továbbiakban együttesen: fizetésképtelenség miatt indított eljárások).

A fizetésképtelenség miatt indított eljárásokon túlmenően a T2S DCA-tulajdonos, annak [joghatóság]-ban lévő bármely vagyontárgya vagy fióktelepe a következő eljárások hatálya alá kerülhet [joghatóság]-ban: [soroljon fel minden olyan alkalmazható moratóriumot, csődgondnokságot vagy egyéb olyan eljárást, amelynek eredményeképpen a T2S DCA-tulajdonos által küldött és/vagy fogadott fizetési megbízások felfüggeszthetők vagy korlátozhatók, vagy bármely hasonló eljárást, ideértve a 2014/59/EU irányelvben meghatározottakkal egyenértékű válságmegelőzési vagy válságkezelési intézkedéseket, eredeti nyelven és angol fordításban] (a továbbiakban együttesen: egyéb eljárások).

3.2.b.

Fizetésképtelenségre vonatkozó egyezmények

A [joghatóság] vagy a [joghatóság]-on belüli, meghatározott kormányzati szervek a következő fizetésképtelenségre vonatkozó egyezményekben részes fél/felek: [szükség szerint adja meg, hogy ezek közül melyek vannak vagy lehetnek hatással e véleményre].”

i)

A VI. függelékben a táblázat harmadik és negyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

„a T2S DCA-ról T2S DCA-ra történő likviditásátvezetési megbízások

14,1 eurocent

átutalásonként

Egyenlegen belüli pénzmozgás (azaz zárolás, felszabadítás, likviditás tartalékolása stb.)

9,4 eurocent

tranzakciónként”

3.

A IIb. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a tagállamok központi vagy regionális kormányzatainak pénzügyi részlegei;”.

b)

Az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) i.

az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett befektetési vállalkozások, beleértve azt az esetet is, amikor az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el; és

ii.

az EGT-n kívül letelepedett befektetési vállalkozások, feltéve, hogy az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el;”.

c)

A 6. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

az EGT-n kívül letelepedett olyan hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások vonatkozásában, amelyek az Unióban vagy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el, országra vonatkozó véleményt kell szolgáltatnia a II. függelékben meghatározott formában, amennyiben az ilyen véleményben szolgáltatandó információkat és nyilatkozatokat a(z) [a KB neve beillesztendő] más összefüggésben még nem szerezte be, és”.

d)

A 14. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(8)

A TIPS DCA-tulajdonosok haladéktalanul tájékoztatják a(z) [a KB neve beillesztendő]-t arról, ha velük kapcsolatban nemteljesítési esemény következik be, vagy ha válságmegelőzési vagy válságkezelési intézkedés vonatkozik rájuk a 2014/59/EU irányelv vagy bármely egyenértékű alkalmazandó jogszabály szerint.”

e)

A 21. cikk a következőképpen módosul:

i.

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)

A(z) [a KB neve beillesztendő] további, különösen a kiberbiztonságra vagy a csalás megelőzésére irányuló biztonsági követelményeket írhat elő valamennyi TIPS DCA-tulajdonos számára.”

ii.

A szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)

Azokat a TIPS DCA-tulajdonosokat, akik utasításadó felet vesznek igénybe a 7. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint vagy hozzáférést biztosítanak TIPS DCA-jukhoz a 8. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint, úgy kell tekinteni, hogy a rájuk vonatkozó további biztonsági követelményeknek megfelelően kezelik az ilyen igénybevételből vagy hozzáférésből eredő kockázatokat.”

f)

A 26. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)

Abban az esetben, ha a(z) [a KB neve beillesztendő] az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően felfüggeszti vagy megszünteti a TIPS DCA-tulajdonos TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való részvételét, a(z) [a KB neve beillesztendő] mindenkinek szóló ICM-üzenet révén azonnal értesíti a többi KB-t és PM-számlatulajdonost valamennyi TARGET2 tagrendszerben az ilyen felfüggesztésről vagy megszüntetésről. Az ilyen üzenetet úgy kell tekinteni, mint amelyet az üzenetet kapó PM-számlatulajdonos KB-ja bocsátott ki.

A kapcsolt PM-számlatulajdonosok felelősek azért, hogy a kapcsolt TIPS DCA-tulajdonosaikat tájékoztassák bármely TIPS DCA-tulajdonos TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való részvételének felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről.

Abban az esetben, ha a TIPS DCA-tulajdonosTARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való részvételének felfüggesztésére vagy megszüntetésére a műszaki karbantartási időszakban kerül sor, a mindenkinek szóló ICM-üzenetet a következő TARGET2 üzleti napon a napközbeni feldolgozás megkezdését követően kell elküldeni.”

g)

A 29. cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a tagállamok vagy az Unió felügyeleti, szanálási és felvigyázói hatóságai előtt, a KB-kat is beleértve, olyan mértékig, amely azok közfeladatainak ellátásához szükséges, amennyiben – minden ilyen esetben – az információ felfedése nem ütközik az alkalmazandó jog rendelkezéseibe.”

h)

A II. függelékben a „Mintaszöveg a nem az EGT-ből érkező TARGET2 TIPS DCA-tulajdonosok országára vonatkozó véleményhez” cím alatt a 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.

Fizetésképtelenség miatt indított eljárásokkal és válságkezeléssel kapcsolatos általános kérdések

3.2.a.

Fizetésképtelenség miatt indított és válságkezelési eljárások fajtái

A TIPS DCA-tulajdonos ellen a [joghatóság]-ban kizárólag a következő – e vélemény megadása céljából minden olyan, a TIPS DCA-tulajdonosnak [joghatóság]-ban lévő vagyona vagy bármely fióktelepe elleni eljárást tartalmazó – fizetésképtelenség miatti (beleértve a kényszeregyezségi vagy szanálási) eljárásokat indíthatnak: [eljárások listája eredeti nyelven és angol fordításban] (a továbbiakban együttesen: fizetésképtelenség miatt indított eljárások).

A fizetésképtelenség miatt indított eljárásokon túlmenően a TIPS DCA-tulajdonos, annak [joghatóság]-ban lévő bármely vagyontárgya vagy fióktelepe a következő eljárások hatálya alá kerülhet [joghatóság]-ban: [soroljon fel minden olyan alkalmazható moratóriumot, csődgondnokságot vagy egyéb olyan eljárást, amelynek eredményeképpen a TIPS DCA-tulajdonos által küldött és/vagy fogadott fizetési megbízások felfüggeszthetők vagy korlátozhatók, vagy bármely hasonló eljárást, ideértve a 2014/59/EU irányelvben meghatározottakkal egyenértékű válságmegelőzési vagy válságkezelési intézkedéseket, eredeti nyelven és angol fordításban] (a továbbiakban együttesen: egyéb eljárások).

3.2.b.

Fizetésképtelenségre vonatkozó egyezmények

A [joghatóság] vagy a [joghatóság]-on belüli, meghatározott kormányzati szervek a következő fizetésképtelenségre vonatkozó egyezményekben részes fél/felek: [szükség szerint adja meg, hogy ezek közül melyek vannak vagy lehetnek hatással e véleményre].”

4.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

A (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a tagállamok központi vagy regionális kormányzatainak pénzügyi részlegei és a tagállamok ügyfélszámlák vezetésére feljogosított, közszektorba tartozó intézményei;”.

5.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pont (Fogalommeghatározások) 7. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„7.

»Információs és Felügyeleti Modul (ICM)«: az az SSP-modul, amely lehetővé teszi a PM-számlatulajdonosoknak online információk beszerzését, valamint lehetőséget ad számukra likviditásátvezetési megbízás bevitelére, likviditáskezelésre és adott esetben rendkívüli helyzetekben biztonsági fizetési megbízások vagy a Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldásba irányuló fizetési megbízások indítására,”

b)

Az 1. pont (Fogalommeghatározások) az alábbi 15. alponttal egészül ki:

„15.

»Rendkívüli Helyzetekre Vonatkozó Megoldás«: az az SSP funkció, amely a nagyon kritikus és kritikus fizetéseket dolgozza fel rendkívüli helyzetekben.”

c)

A 18. pont (1) bekezdése d) pontjának iii. alpontjában a táblázat harmadik és negyedik sora helyébe a következő szöveg lép:

„a T2S DCA-ról T2S DCA-ra történő likviditásátvezetési megbízások

14,1 eurocent

átutalásonként

Egyenlegen belüli pénzmozgás (azaz zárolás, felszabadítás, likviditás tartalékolása stb.)

9,4 eurocent

tranzakciónként”

6.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 4. cikk 14. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„14.

A 28. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»(1)

A résztvevők rendszerük jogosulatlan hozzáféréstől és használattól való védelmére megfelelő, különösen az V. melléklet IA. függelékében meghatározott biztonsági ellenőrzéseket hajtanak végre. Kizárólag a résztvevők felelnek rendszerük titkosságának, integritásának és elérhetőségének megfelelő védelméért.«

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»(4)

Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők a(z) [a KB neve beillesztendő] rendelkezésére bocsátják a TARGET2-igazolásukat.”; és

c)

a cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)

Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők azonnal értesítik a(z) [a KB neve beillesztendő]-t bármely olyan eseményről, amely befolyásolhatja a tanúsítványok érvényességét, különösen az V. melléklet IA. függelékében meghatározott eseményekről, beleértve – korlátozás nélkül – az elvesztést vagy a nem megfelelő használatot.”


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

5.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/72


A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ EGB eredeti szövegei rendelkeznek. Ennek az előírásnak a státusza és hatálybalépésének időpontja az ENSZ EGB TRANS/WP.29/343 sz. státuszdokumentumának legutóbbi változatában ellenőrizhető a következő weboldalon:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 29. sz. előírása – Egységes rendelkezések a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyásáról [2019/1850]

Tartalmaz minden olyan szöveget, amely az alábbi időpontig érvényes volt:

A 03. módosítássorozat 4. kiegészítése – A hatálybalépés időpontja: 2019. május 28.

Tartalomjegyzék

Előírás

1.

Alkalmazási kör

2.

Fogalommeghatározások

3.

Jóváhagyás iránti kérelem

4.

Jóváhagyás

5.

Követelmények

6.

A járműtípus típusjóváhagyásának módosítása és kiterjesztése

7.

A gyártás megfelelősége

8.

Szankciók nem megfelelő gyártás esetén

9.

A gyártás végleges leállítása

10.

Átmeneti rendelkezések

11.

A jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok és a típusjóváhagyó hatóságok neve és címe

Mellékletek

1.

EGB-típusjóváhagyási dokumentáció

1. rész – Az adatközlő lap mintája

2. rész – Értesítés

2.

A jóváhagyási jelek elrendezése

3.

Vizsgálati eljárás

1. függelék: Utasítások a jármű próbapadra való rögzítéséhez

2. függelék: A túlélési tér ellenőrzéséhez használt próbabábu

4.

Eljárás a H pont helyének és a gépjárműben utazó személy törzse különböző üléshelyzetekben felvett tényleges dőlésszögének meghatározására

1. függelék: A háromdimenziós H-pontvizsgáló eszköz (háromdimenziós H próbabábu) leírása

2. függelék: A háromdimenziós koordinátarendszer

5.

Az üléshelyzetekre vonatkozó referenciaadatok

1.   

ALKALMAZASI KÖR

Ez az előírás az N kategóriájú (1) járművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelmére vonatkozik.

2.   

FOGALOMMEGHATAROZASOK

Ezen előírás alkalmazásában:

2.1.   

„Jármű jóváhagyása”: járműtípus ezen előírás követelményei szerint történő jóváhagyása a jármű vezetőfülkéjében ülő személyeknek a frontális ütközés vagy a jármű felborulása esetén való védelme tekintetében;

2.2.   

„Járműtípus”: olyan gépjárművek kategóriája, amelyek nem különböznek egymástól az alábbi lényeges jellemzők tekintetében:

2.2.1.   

A jármű vezetőfülkéje összetevőinek méretei, alakja és anyagai; vagy

2.2.2.   

A vezetőfülke alvázkerethez való rögzítésének módja;

2.3.   

„Keresztirányú sík”: a jármű hosszirányú síkjára merőleges függőleges sík;

2.4.   

„Hosszirányú sík”: a jármű hosszirányú középsíkjával párhuzamos sík;

2.5.   

„Bulldog-fülkével ellátott jármű”: olyan jármű, amelyben a motor hosszának több mint a fele a szélvédő alsó élének elülső pontja mögött található, és a kormánykerékagy a jármű hosszának első negyedében van;

2.6.   

„R pont”: a 4. melléklet 2.4. szakaszában meghatározott ülés-vonatkoztatásipont;

2.7.   

„H pont”: a 4. melléklet 2.3. szakaszában meghatározott pont;

2.8.   

„A vizsgálat”: a vezetőfülke frontális ütközéses baleset esetén tanúsított ellenállásának értékelésére szolgáló frontális ütközéses vizsgálat;

2.9.   

„B vizsgálat”: a vezetőfülke A oszlopainak ütközéses vizsgálata, amely a vezetőfülke 90°-os szögben történő, megfelelő becsapódással járó felborulásának esetén tanúsított ellenállásának értékelésére szolgál;

2.10.   

„C vizsgálat”: a vezetőfülke-tető szilárdságának vizsgálata, amely a vezetőfülke 180°-os szögben történő felborulásának esetén tanúsított ellenállásának értékelésére szolgál;

2.11.   

„A oszlop”: a legelső és legkülső tetőtartó oszlop;

2.12.   

„Szélvédő”: a jármű A oszlopai között elhelyezkedő elülső üvegezett felülete;

2.13.   

„M1-ből származtatott N1 kategóriájú járművek”: olyan N1 kategóriájú járművek, amelyeknek az A oszlopok előtti általános felépítése és alakja megegyezik a korábbi M1 kategóriájú járművekével;

2.14.   

„Különálló vezetőfülke”: a jármű alvázához speciális rögzítő elemekkel rögzített vezetőfülke, melynek nincs közös eleme a raktérrel.

3.   

JOVAHAGYAS IRANTI KERELEM

3.1.   

A járműtípusnak a vezetőfülkében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyására irányuló kérelmet a járműgyártó vagy jogszerűen meghatalmazott képviselője nyújtja be.

3.2.   

A kérelemhez három példányban csatolni kell a járműről készült, a vezetőfülkének a járművön elfoglalt helyzetét, a vezetőfülke rögzítésének módját, valamint a vezetőfülke szerkezetét megfelelő részletességgel bemutató rajzokat. A szerkezeti jellemzőkre vonatkozó adatközlő lap mintája az 1. melléklet 1. részében található.

4.   

JOVAHAGYAS

4.1.   

Ha az ezen előírás szerint jóváhagyásra benyújtott járműtípus megfelel az alábbi 5. szakasz követelményeinek, akkor e járműtípust jóvá kell hagyni.

4.2.   

Mindegyik jóváhagyott típushoz jóváhagyási számot kell rendelni. Ennek első két számjegye a jóváhagyás időpontjában hatályos, az előírást lényeges műszaki tartalommal módosító legutóbbi módosítássorozat száma (jelen esetben ez a 03. módosítássorozatnak megfelelően 03). Ugyanazon szerződő fél nem rendelheti ugyanazt a számot több – a fenti 2.2. szakasz értelmében vett – járműtípushoz.

4.3.   

Egy járműtípusnak az ezen előírás szerinti jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás kiterjesztéséről, elutasításáról vagy visszavonásáról, illetve a gyártás végleges leállításáról értesíteni kell a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó feleket az ezen előírás 1. mellékletének megfelelő nyomtatványon.

4.4.   

Minden olyan járművön, amely megfelel az ezen előírás szerint jóváhagyott járműtípusnak, a jóváhagyási értesítésben megadott, könnyen hozzáférhető helyen jól látható módon fel kell tüntetni egy nemzetközi jóváhagyási jelet, amely a következőkből áll:

4.4.1.   

egy kör, benne az „E” betű és a jóváhagyó ország egyedi azonosító száma (2), valamint

4.4.2.   

ezen előírás száma, amelyet egy „R” betű, egy kötőjel és a jóváhagyási szám követ a 4.4.1 szakaszban előírt kör jobb oldalán.

4.5.   

Ha a jármű megfelel a megállapodáshoz mellékelt egy vagy több, az előírás értelmében jóváhagyást megadó országban érvényes egyéb előírás szerint jóváhagyott járműtípusnak, a 4.4.1 szakaszban előírt jelet nem kell megismételni; ilyen esetben az összes olyan előírás számát és kiegészítő jeleit, amelyek szerint a jóváhagyást megadták ugyanabban az országban, amely ezen előírás szerint is megadta a jóváhagyást, a 4.4.1 szakaszban előírt jel jobb oldalán egymás alatt kell feltüntetni.

4.6.   

A jóváhagyási jelnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie.

4.7.   

A jóváhagyási jelet a jármű adattábláján vagy annak közelében kell elhelyezni.

4.8.   

Ezen előírás 2. mellékletében példák találhatók a jóváhagyási jel elrendezésére.

5.   

KÖVETELMENYEK

5.1.   

Általános követelmények

5.1.1.   

A jármű vezetőfülkéjét úgy kell megtervezni és a járműre rögzíteni, hogy a lehető legjobban kiküszöböljék a benne ülő személyek sérülésének kockázatát baleset esetén.

5.1.2.   

Az N1, valamint a legfeljebb 7,5 t össztömegű N2 kategóriájú járműveken a 3. melléklet 5 és 7. szakaszában leírt A és C vizsgálatot kell elvégezni.

Mindazonáltal úgy lehet tekinteni, hogy a 12. sz., a 33. sz. vagy a 94. sz. előírás frontális ütközésre vonatkozó követelményeinek megfelelő járműtípusok, vagy a 94. sz. előírás szerint jóváhagyott, az M1-ből származtatott N1 kategóriájú járművek már eleget tettek a frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek (A vizsgálat).

A C vizsgálatot csak a külön vezetőfülkével rendelkező járműveken kell elvégezni.

5.1.3.   

Az N3, valamint a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű N2 kategóriájú járműveken a 3. melléklet 5., 6. és 7. szakaszában leírt A, B és C vizsgálatot kell elvégezni.

A C vizsgálatot csak a külön vezetőfülkével rendelkező járműveken kell elvégezni.

5.1.4.   

Az A vizsgálatot (frontális ütközés) csak a bulldog-fülkével ellátott járműveken kell elvégezni.

5.1.5.   

A fenti 5.1.2 vagy 5.1.3 szakasznak való megfelelés igazolásához – a gyártó döntése szerint – egy, két vagy három vezetőfülkét lehet használni. A C vizsgálatban azonban – amennyiben sor kerül rá – mindkét fázist ugyanazon a vezetőfülkén kell elvégezni.

5.1.6.   

Az A, B és C vizsgálat egyikét sem kell elvégezni, ha a gyártó számítógépes szimulációval, a vezetőfülke alkatrészeinek szilárdságára vonatkozó számításokkal vagy egyéb módszerekkel a műszaki szolgálat számára hitelt érdemlő módon igazolni tudja, hogy a vizsgálati feltételeknek kitett vezetőfülke nem szenved a benne ülő személyekre nézve veszélyes alakváltozást (behatolás a túlélési térbe).

5.2.   

A vizsgálat(ok) lefolytatása után előírt túlélési tér

5.2.1.   

A fenti 5.1.2 vagy 5.1.3 szakaszban említett valamennyi vizsgálat lefolytatása után a jármű vezetőfülkéjében olyan méretű túlélési térnek kell maradnia, amely lehetővé teszi a 3. melléklet 2. függelékében meghatározott próbabábu elhelyezését középhelyzetbe állított ülésen anélkül, hogy az a fülke merev, legalább 50-es Shore-féle keménységű részeivel érintkezne. A próbabábutól 100 N-nál kisebb erővel, szerszámok használata nélkül eltávolítható merev részeket nem kell figyelembe venni. Az elhelyezést megkönnyítendő, a bábut részenként is be lehet helyezni, és a vezetőfülkében is össze lehet szerelni. E célból az ülést leghátsó helyzetébe kell állítani, majd a teljesen összeszerelt próbabábut úgy kell elhelyezni, hogy a H pont és az R pont egybeessenek. Ezután az ülést előre kell tolni a középhelyzetbe a túlélési tér megállapítása céljából. A 3. melléklet 2. függelékében meghatározott próbabábu helyett a 94. sz. előírásban leírt, az 50. százalékosztályba tartozó férfit képviselő Hybrid II vagy III próbabábut is lehet használni, mérőeszközökkel vagy anélkül.

5.2.2.   

Az így meghatározott teret a gyártó által megadott minden ülés tekintetében ellenőrizni kell.

5.3.   

Egyéb feltételek

5.3.1.   

A vizsgálatok alatt a vezetőfülkét az alvázkerethez rögzítő alkatrészek alakváltozáson mehetnek keresztül vagy eltörhetnek, feltéve, hogy a szabványos rögzítőelemekkel rögzített vezetőfülke továbbra is rögzítve marad az alvázkereten, és nem mozdul el vagy fordul el a rögzítési pontoknál.

5.3.2.   

A vizsgálatok alatt egyik ajtó sem nyílhat ki, de az nincs előírva, hogy a vizsgálatok után ki kell tudni nyitni az ajtókat.

6.   

JARMUTIPUS JOVAHAGYASANAK MODOSITASA ES KITERJESZTESE

6.1.   

A járműtípus minden módosításáról értesíteni kell a járműtípust jóváhagyó típusjóváhagyó hatóságot. A típusjóváhagyó hatóság ezt követően a következőképpen járhat el:

6.1.1.   

úgy ítéli meg, hogy az elvégzett módosításoknak nagy valószínűséggel nincs számottevő kedvezőtlen hatása, és a jármű továbbra is megfelel a követelményeknek;

6.1.2.   

vagy új vizsgálati jegyzőkönyvet kér a vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálattól.

6.2.   

A jóváhagyás megerősítéséről vagy elutasításáról – a változás részletes leírásával együtt – a fenti 4.3 szakaszban említett eljárással értesíteni kell a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó szerződő feleket.

6.3.   

A jóváhagyást kiterjesztő illetékes hatóságnak sorszámot kell rendelnie a kiterjesztéshez, és erről az ezen előírás 1. mellékletének megfelelő nyomtatványon értesítenie kell az 1958. évi megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó feleket.

7.   

A GYARTAS MEGFELELOSEGE

A gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárásoknak meg kell felelniük a megállapodás (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) 1. függelékében megállapított eljárásoknak, valamint az alábbi követelményeknek:

7.1.   

Az ezen előírás szerint jóváhagyott minden járművet úgy kell gyártani, hogy a fenti 5. szakasz követelményeit teljesítve megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

7.2.   

A jóváhagyást kiadó illetékes hatóság bármikor ellenőrizheti az egyes gyártóüzemekben a gyártás megfelelőségének ellenőrzésére alkalmazott módszereket. Az ilyen ellenőrzésre általában kétévente kerül sor.

8.   

SZANKCIOK NEM MEGFELELO GYARTAS ESETEN

8.1.   

Az ezen előírás alapján egy adott járműtípusra megadott jóváhagyás visszavonható, ha a fenti 7.1 szakaszban előírt követelmény nem teljesül.

8.2.   

Ha a megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó valamely fél visszavon egy előzőleg általa megadott jóváhagyást, akkor erről az ezen előírás 1. mellékletének megfelelő nyomtatványon haladéktalanul értesítenie kell az ezen előírást alkalmazó többi szerződő felet.

9.   

A GYARTAS VEGLEGES LEALLITASA

Ha a jóváhagyás jogosultja véglegesen leállítja az ezen előírás szerint jóváhagyott járműtípus gyártását, akkor erről értesítenie kell a jóváhagyást megadó hatóságot. A hatóságnak az értesítés kézhezvétele után az ezen előírás 1. mellékletének megfelelő nyomtatványon értesítenie kell erről az 1958. évi megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó feleket.

10.   

ÁTMENETI RENDELKEZESEK

10.1.   

A 02. módosítássorozat hatálybalépésének napjától az ezen előírást alkalmazó egyik szerződő fél sem utasíthatja el a 02. módosítássorozattal módosított ezen előírás szerinti EGB-jóváhagyás megadását.

10.2.   

2002. október 1-jétől az ezen előírást alkalmazó szerződő felek csak akkor adhatnak EGB-jóváhagyást, ha teljesülnek a 02. módosítássorozattal módosított ezen előírásban foglalt követelmények.

10.3.   

2006. október 1-jétől az ezen előírást alkalmazó szerződő felek elutasíthatják azon jóváhagyások elismerését, amelyeket nem ezen előírás 02. módosítássorozata szerint adtak meg.

10.4.   

A 03. módosítássorozat hatálybalépésének napjától az ezen előírást alkalmazó egyik szerződő fél sem utasíthatja el a 03. módosítássorozattal módosított ezen előírás szerinti EGB-jóváhagyás megadását.

10.5.   

A 03. módosítássorozat hatálybalépését követő 72 hónap elteltével az ezen előírást alkalmazó szerződő felek csak akkor adhatnak ezen előírás szerint EGB-jóváhagyást új típusú vezetőfülkékre, ha a 03. módosítássorozattal módosított ezen előírásban foglalt követelmények teljesülnek.

10.6.   

Az ezen előírást alkalmazó szerződő felek nem utasíthatják el az ezen előírás előző módosítássorozata szerint megadott jóváhagyások kiterjesztését.

10.7.   

Az ezen előírást alkalmazó szerződő feleknek a 03. módosítássorozat hatálybalépését követő 72 hónapos időszakban továbbra is meg kell adniuk a jóváhagyást azokra a járműtípusokra, amelyek megfelelnek az előző módosítássorozattal módosított ezen előírás követelményeinek.

10.8.   

Az ezen előírást alkalmazó szerződő felek nem utasíthatják el a 03. módosítássorozattal módosított ezen előírás szerint jóváhagyott járműtípusok nemzeti vagy regionális típusjóváhagyását.

10.9.   

Azok a járműjóváhagyások, amelyeket az előírás előző módosítássorozata szerint adtak meg, még ezen előírás 03. módosítássorozatának hatálybalépését követően is érvényben maradnak, és az ezen előírást alkalmazó szerződő feleknek továbbra is el kell fogadniuk azokat.

11.   

A JOVAHAGYASI VIZSGALATOK ELVEGZESEERT FELELOS MUSZAKI SZOLGALATOK ES A TIPUSJOVAHAGYO HATOSAGOK NEVE ES CIME

A megállapodásban részes és ezen előírást alkalmazó szerződő felek megadják az Egyesült Nemzetek Titkárságának a jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok nevét és címét, valamint a jóváhagyásokat megadó, illetve a más országok által kiadott jóváhagyásokat, kiterjesztéseket, elutasításokat vagy visszavonásokat igazoló értesítéseket fogadó típusjóváhagyó hatóságok nevét és címét.


(1)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) 2. szakaszának meghatározása szerint.

(2)  Az 1958. évi megállapodásban részes szerződő felek megkülönböztető számai a Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6) 3. mellékletében találhatók – http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


1. MELLÉKLET

EGB-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ

1. RÉSZ

AZ ADATKÖZLŐ LAP MINTÁJA

a vezetőfülkék jóváhagyására vonatkozó 29. sz. előírás alapján

Az alábbi adatokat értelemszerűen kitöltve, három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

1.

Általános információk …

1.1.

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): …

1.2.

Típus: …

1.3.

Típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve a járművön: …

1.3.3.

Az említett jelölés helye: …

1.4.

Járműkategória (1): …

1.5.

A gyártó neve és címe: …

1.6.

Az összeszerelő üzem(ek) címe: …

2.

A jármű általános felépítésére vonatkozó jellemzők …

2.1.

A jóváhagyandó járműtípust képviselő járműről készült fényképek és/vagy rajzok: …

2.2.

Az egész jármű méretezett rajza: …

2.3.

A tengelyek és kerekek száma: …

2.6.

A motor helye és elrendezése: …

2.7.

Vezetőfülke (bulldog-fülke vagy motorházfedeles fülke) (2)

2.8.

A vezető helye: …

3.

Tömegek és méretek (kg-ban, illetve mm-ben) (adott esetben a rajzokra való hivatkozással) …

3.1.

A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg …

3.2.

A jármű elülső tengelyének vagy tengelyeinek műszakilag megengedett legnagyobb terhelése: …

4.

Vezetőfülke …

4.1.

A vezetőfülke típusa: (normál/hálófülke/felső ágyas hálófülke) (3): …

4.2.

Felhasznált anyagok és az összeszerelés módja: …

4.3.

Az ajtók kialakítása és száma: …

4.4.

Az ajtózárakról, ajtórögzítő elemekről és az ajtókon való helyükről készült rajzok: …

4.5.

Ülések száma: …

4.6.

R pontok: …

4.7.

A járműtípus vezetőfülkéjének részletes leírása, ideértve a fülke méreteit, elrendezését, szerkezeti anyagait, valamint az alvázkerethez való rögzítésének módját: …

4.8.

A vezetőfülkéről és belső elrendezésének azon részeiről készült rajzok, amelyek hatással vannak a túlélési térre: …

5.

Kormányberendezés …

5.1.

A kormányberendezés(ek) vázlatos ábrája: …

5.2.

A kormányberendezés kezelőszervének beállítási tartománya és módja (amennyiben van ilyen): …

2. RÉSZ

Image 1


(1)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) 2. szakaszának meghatározása szerint.

(2)  A bulldog-fülke az az elrendezés, amelyben a motor hosszának több mint a fele a szélvédő alsó élének elülső pontja mögött található, és a kormánykerékagy a jármű hosszának első negyedében van.

(3)  A nem kívánt rész törlendő (adott esetben semmit nem kell törölni, ha több mint egy bejegyzés érvényes).


2. MELLÉKLET

A JÓVÁHAGYÁSI JELEK ELRENDEZÉSE

A. MINTA

(Lásd ezen előírás 4.4 szakaszát)

Image 2

A járművön elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott járműtípust a haszongépjármű vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében Hollandiában (E 4) hagyták jóvá a 03249 számon. A jóváhagyási szám első két számjegye azt jelzi, hogy a jóváhagyást a 03. módosítássorozattal módosított 29. sz. előírás alapján adták meg.

B. MINTA

Image 3

A járművön elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott járműtípust a 29. és a 24. sz. előírás alapján hagyták jóvá Hollandiában (E 4) (1). (Az utóbbi előírás esetében a korrigált abszorpciós együttható 1,30 m–1.) A jóváhagyási számok azt jelzik, hogy a 29. és a 24. sz. előírás a szóban forgó jóváhagyások megadásának időpontjában már magukban foglalták a 03. módosítássorozatot.


(1)  Az utóbbi szám csak példaként szolgál.


3. MELLÉKLET

VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

1.

Ajtók

A vizsgálatok előtt a vezetőfülke ajtajait be kell csukni, de bezárni nem kell.

2.

Motor

Az A vizsgálathoz a motort – illetve egy tömegében, méreteiben és felszerelési módjában azzal egyenértékű modellt – be kell szerelni a járműbe.

3.

Vezetőfülke

A vezetőfülkét fel kell szerelni a kormányberendezéssel, a kormánykerékkel, a műszerfallal, valamint a vezető- és utasülésekkel. A kormánykereket és az üléseket a gyártó által a szokásos használatra előírt helyzetbe kell állítani.

4.

A vezetőfülke rögzítése

Az A vizsgálathoz a vezetőfülkét fel kell szerelni a járműre. A B és a C vizsgálathoz a vezetőfülkét – a gyártó választásának megfelelően – vagy a járműre, vagy egy külön keretre kell felszerelni. A járművet vagy a keretet az e melléklet 1. függelékében előírt módon kell rögzíteni.

5.

Frontális ütközéses vizsgálat (A vizsgálat)

1. ábra

Frontális ütközéses vizsgálat (A vizsgálat)

Image 4

5.1.

Acélból készült, egyenletes tömegeloszlású és legalább 1 500 kg tömegű ütközésmérőt kell használni. Ütőfelületének téglalap alakúnak és síknak, 2 500 mm szélesnek és 800 mm magasnak kell lennie (lásd az 1. ábrán a b és a h méretet). Éleit legalább 10 mm ±5 mm sugárban le kell kerekíteni.

5.2.

Az ütközésmérőnek merev szerkezetűnek kell lennie. Az ütközésmérőt két, az ütközésmérőhöz mereven rögzített, egymástól legalább 1 000 mm-re elhelyezett tartórúdra kell szabadon felfüggeszteni (lásd az 1. ábrán az f távolságot). A tartórudaknak – a felfüggesztési tengely és az ütközésmérő geometriai középpontja között mérve – legalább 3 500 mm hosszúnak kell lenniük (lásd az 1. ábrán az L hosszúságot).

5.3.

Az ütközésmérőt úgy kell elhelyezni, hogy függőleges helyzetben:

5.3.1.

ütőfelülete a jármű legelőbbre nyúló részét érintse;

5.3.2.

c tömegközéppontja 50 + 5/–0 mm távolságra legyen a vezetőülés R pontja alatt; és

5.3.3.

tömegközéppontja a jármű hosszirányú középsíkjába essen.

5.4.

Az ütközésmérőnek a vezetőfülkét elöl kell megütnie, a vezetőfülke hátsó részének irányában. Az ütésnek vízszintes irányúnak és a jármű hosszirányú középsíkjával párhuzamosnak kell lennie.

5.5.

Az ütközési energiának:

5.5.1.

az N1 kategóriájú járművek, valamint a legfeljebb 7,5 t össztömegű N2 kategóriájú járművek esetében 29,4 kJ-nak kell lennie;

5.5.2.

az N3 kategóriájú járművek, valamint a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű N2 kategóriájú járművek esetében pedig 55 kJ-nak kell lennie.

6.

Az A oszlopok frontális ütközéses vizsgálata (B vizsgálat)

2. ábra

Az A oszlopok frontális ütközéses vizsgálata (B vizsgálat)

Image 5

6.1.

Merev, egyenletes tömegeloszlású és legalább 1 000 kg tömegű ütközésmérőt kell használni. Alakja hengeres, a henger d átmérője 600 ±50 mm, b hossza pedig legalább 500 mm. Éleit legalább 1,5 mm sugárban le kell kerekíteni. Éleit legalább 1,5 mm-es sugárban le kell kerekíteni.

6.2.

Az ütközésmérőnek merev szerkezetűnek kell lennie. Az ütközésmérőt két, az ütközésmérőhöz mereven rögzített, egymástól legalább 1 000 mm-re (f távolság) elhelyezett tartórúdra kell szabadon felfüggeszteni. A tartórudak – a felfüggesztési tengely és a lengő ütközésmérő geometriai középpontja között mért – L hosszúságának legalább 3 500 mm-nek kell lennie.

6.3.

Az ütközésmérőt úgy kell elhelyezni, hogy amikor függőleges helyzetben van felfüggesztve:

6.3.1.

ütőfelülete a vezetőfülke legelőbbre nyúló részét érintse;

6.3.2.

hosszirányú középsíkja vízszintes és a vezetőfülke hosszirányú középsíkjára merőleges legyen;

6.3.3.

tömegközéppontja – a szélvédő és a vezetőfülke függőleges hosszirányú középsíkja mentén mérve – az alsó és a felső szélvédőkeret között félúton helyezkedjen el;

6.3.4.

tömegközéppontja a vezetőfülke hosszirányú középsíkjába essen;

6.3.5.

hossza a jármű szélességében egyenletesen oszoljon el, és mindkét A oszlop teljes szélességére terjedjen ki.

6.4.

Az ütközésmérőnek a vezetőfülkét elöl kell megütnie, a vezetőfülke hátsó részének irányában. Az ütésnek vízszintes irányúnak és a jármű hosszirányú középsíkjával párhuzamosnak kell lennie.

6.5.

Az ütközési energiának 29,4 kJ-nak kell lennie.

7.

A tető szilárdsági vizsgálata (C vizsgálat)

3. ábra

A tető szilárdsági vizsgálata (C vizsgálat)

Image 6

7.1.

A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű N2 kategóriájú járművek és az N3 kategóriájú járművek esetében a lenti 7.3 és 7.4 szakaszban leírt mindkét vizsgálatot – ebben a sorrendben – el kell végezni ugyanazon a vezetőfülkén.

7.2.

A legfeljebb 7,5 t össztömegű N2 kategóriájú járművek és az N1 kategóriájú járművek esetében csak a lenti 7.4 szakaszban leírt vizsgálatot kell elvégezni.

7.3.

A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű N2 kategóriájú járművek és az N3 kategóriájú járművek dinamikus előterhelése (lásd a P1-et a 3. ábrán)

7.3.1.

Merev, egyenletes tömegeloszlású és legalább 1 500 kg tömegű ütközésmérőt kell használni.

7.3.2.

Az ütközésmérő ütőfelületének téglalap alakúnak és síknak kell lennie. Amennyiben a lenti 7.3.3 szakasz szerint állítják be, elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az ütközésmérő szélei ne érjenek hozzá a vezetőfülkéhez.

Ha ingát használnak ütközésmérőként, akkor azt két, az ingához mereven rögzített, egymástól legalább 1 000 mm távolságra elhelyezett tartórúdra kell szabadon felfüggeszteni. A felfüggesztési tengely és az ütközésmérő geometriai középpontja között mért távolságnak legalább 3 500 mm-nek kell lennie.

7.3.3.

Az ütközésmérőt és/vagy a vezetőfülkét úgy kell elhelyezni, hogy az ütközéskor:

7.3.3.1.

az ütközésmérő ütőfelülete 20°-os szöget zárjon be a vezetőfülke hosszirányú középsíkjával. Az ütközésmérőt vagy a vezetőfülkét meg lehet dönteni. Ha ingát használnak ütközésmérőként, a vezetőfülkét nem szabad megbillenteni, és vízszintes helyzetbe kell beszerelni;

7.3.3.2.

az ütközésmérő ütőfelülete a vezetőfülke felső részének teljes hosszára kiterjedjen;

7.3.3.3.

az ütközésmérő hosszirányú középsíkja vízszintes és párhuzamos legyen a vezetőfülke hosszirányú középsíkjával.

7.3.4.

Az ütközésmérőnek úgy kell becsapódnia a vezetőfülke tetejébe, hogy az ütközés pillanatában a fenti 7.3.3 szakasz előírásai teljesüljenek. A becsapódás irányának merőlegesnek kell lennie az ütközésmérő felületére és a vezetőfülke hosszirányú középsíkjára. Az ütközésmérő vagy a vezetőfülke elmozdulhat, amennyiben a helyzetükre vonatkozó követelmények teljesülnek az ütközéskor.

7.3.5.

Az ütközési energiának legalább 17,6 kJ-nak kell lennie.

7.4.

A tető szilárdsági vizsgálata (lásd a P2-t a 3. ábrán)

7.4.1.

Acélból készült, egyenletes tömegeloszlású terhelőberendezést kell használni.

7.4.2.

A berendezés terhelőfelületének téglalap alakúnak és síknak kell lennie. Amennyiben a lenti 7.4.4 szakasz szerint állítják be, elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a berendezés szélei ne érjenek hozzá a vezetőfülkéhez.

7.4.3.

A berendezés és a tartószerkezete közé lineáris csapágyrendszert is be lehet építeni, hogy a vezetőfülke teteje oldalirányban el tudjon mozdulni attól az oldaltól, amelyet a 6.3 szakaszban leírt előterhelési szakaszban (ha volt ilyen) becsapódás ért.

7.4.4.

A terhelőberendezést úgy kell elhelyezni, hogy a vizsgálat alatt:

7.4.4.1.

párhuzamos legyen az alváz x–y síkjával;

7.4.4.2.

az alváz függőleges tengelyével párhuzamosan mozogjon;

7.4.4.3.

a terhelőfelület a vezetőfülke tetejének teljes felületére kiterjedjen.

7.4.5.

A terhelőberendezésnek a jármű első tengelyére vagy tengelyeire vonatkozó legnagyobb megengedett terhelésnek megfelelő, de legfeljebb 98 kN statikus terhelést kell a vezetőfülke tetejére kifejtenie.

1. függelék

UTASÍTÁSOK A JÁRMŰ PRÓBAPADRA VALÓ RÖGZÍTÉSÉHEZ

1.

Általános utasítások a rögzítéshez

1.1.

Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a jármű a vizsgálat alatt ne mozduljon el jelentős mértékben. Ezért a kéziféket be kell húzni, a sebességváltót sebességbe kell tenni, és az első kerekeket ki kell ékelni.

1.2.

Rögzítő láncok vagy kötelek

A rögzítő láncoknak vagy köteleknek acélból kell lenniük, és legalább 10 t húzóterhelést ki kell bírniuk.

1.3.

Az alvázkeret alábakolása

Az alvázkeret hossztartóit teljes szélességükben és legalább 150 mm hosszúságban fabakokkal, merev kompozit bakokkal és/vagy állítható fémkonzolokkal kell alátámasztani. A bakokat úgy kell elhelyezni, hogy elülső élük ne nyúljon se a vezetőfülke leghátsó pontja elé, se a tengelytáv középpontján túl hátrafelé (lásd az alábbi 1. ábrát). A gyártó kérheti, hogy az alvázkeretet olyan helyzetbe állítsák, mint amilyenben a terhelés alatt van.

1.4.

Hosszirányú rögzítés

Az alvázkeret hátrafelé történő elmozdulását az A láncokkal vagy kötelekkel kell korlátozni. A láncokat vagy köteleket az alvázkeret elülső részéhez – hossztengelyéhez viszonyítva – szimmetrikusan kell rögzíteni, és a rögzítési pontoknak legalább 600 mm-re kell lenniük egymástól. A láncok, illetve kötelek megfeszült állapotban lefelé legfeljebb 25°-os szöget zárhatnak be a vízszintes síkkal, továbbá a vízszintes síkra eső vetületük és a jármű hossztengelye közötti szög legfeljebb 10° lehet (lásd az alábbi 1. ábrát). A láncok, illetve kötelek keresztezhetik egymást.

1.5.

A láncok vagy kötelek megfeszítése és a hátsó rögzítés

Az A és B vizsgálathoz először a C láncot vagy kötelet kell körülbelül 1 kN terheléssel megfeszíteni. Majd a négy A és B láncot vagy kötelet kell megfeszíteni, és a C láncot vagy kötelet legalább 10 kN húzófeszültségnek kell kitenni. A C lánc vagy kötél és a vízszintes sík legfeljebb 15°-os szöget zárhat be. Az alvázkeret és a talajszint közötti D ponton legalább 500 N függőleges rögzítőerőt kell kifejteni (lásd az alábbi 1. ábrát). A C vizsgálat esetében a fent leírt B láncokat vagy köteleket az E és az F láncok vagy kötelek helyettesítik (lásd az alábbi 2. ábrát).

1.6.

Egyenértékű felszerelés

A gyártó kérésére a vizsgálatot egy különleges keretre szerelt vezetőfülkén is el lehet végezni, feltéve, hogy hitelt érdemlően bebizonyítja, hogy ez a felszerelési mód egyenértékű a járműre szereléssel.

2.

Frontális ütközés

2.1.

Járműre szerelt vezetőfülke

Az A vizsgálatot az 1. szakaszban ismertetett módon a járműre szerelt vezetőfülkén kell elvégezni.

2.1.1.

Oldalirányú rögzítés

Az alvázkeret oldalirányú mozgását a B láncokkal vagy kötelekkel kell korlátozni. A láncokat, illetve köteleket az alvázkerethez – annak hossztengelyéhez viszonyítva – szimmetrikusan kell rögzíteni. A rögzítési pontoknak a jármű elülső részétől legfeljebb 5 m-re és legalább 3 m-re kell lenniük. A láncok vagy kötelek megfeszült állapotban lefelé legfeljebb 20°-os szöget zárhatnak be a vízszintes síkkal, továbbá a vízszintes síkra eső vetületük és a jármű hossztengelye közötti szögnek legalább 25°, de legfeljebb 45°-nak kell lennie(lásd az alábbi 1. ábrát).

2.2.

Keretre szerelt vezetőfülke

Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a vezetőfülke a vizsgálat alatt ne mozduljon el jelentős mértékben.

3.

Az A oszlopok frontális ütközéses vizsgálata

3.1.

Járműre szerelt vezetőfülke

A B vizsgálatot az 1. szakaszban ismertetett módon a járműre szerelt vezetőfülkén kell elvégezni.

3.1.1.

Oldalirányú rögzítés

Az alvázkeret oldalirányú mozgását a B láncokkal vagy kötelekkel kell korlátozni. A láncokat, illetve köteleket az alvázkerethez – annak hossztengelyéhez viszonyítva – szimmetrikusan kell rögzíteni. A rögzítési pontoknak a jármű elülső részétől legfeljebb 5 m-re és legalább 3 m-re kell lenniük. A láncok vagy kötelek megfeszült állapotban lefelé legfeljebb 20°-os szöget zárhatnak be a vízszintes síkkal, továbbá a vízszintes síkra eső vetületük és a jármű hossztengelye közötti szögnek legalább 25°, de legfeljebb 45°-nak kell lennie (lásd az alábbi 1. ábrát).

3.2.

Keretre szerelt vezetőfülke

Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a vezetőfülke a vizsgálat alatt ne mozduljon el jelentős mértékben.

4.

A tető szilárdsága

4.1.

Járműre szerelt vezetőfülke

A C vizsgálatot az 1. szakaszban ismertetett módon a járműre szerelt vezetőfülkén kell elvégezni.

4.1.1.

Az alvázkeret alábakolása

Az 1.3 szakasz rendelkezései ellenére, az alvázkeret elülső vége hossztartóinak mindkét oldala alatt kiegészítő alátámasztást kell elhelyezni.

4.1.2.

Oldalirányú rögzítés

Az alvázkeret oldalirányú mozgását az E és az F láncokkal vagy kötelekkel kell korlátozni. A láncokat, illetve köteleket az alvázkerethez – annak hossztengelyéhez viszonyítva – szimmetrikusan kell rögzíteni.

Az E láncok vagy kötelek alvázhoz történő rögzítésére szolgáló rögzítési pontjainak a jármű elülső részétől legfeljebb 5 m-re, de legalább 3 m-re kell lenniük.

Az F láncok vagy kötelek alvázhoz történő rögzítésére szolgáló rögzítési pontjainak az első tengely középpontja és a jármű eleje között kell elhelyezkedniük.

A láncok, illetve kötelek megfeszült állapotban lefelé legfeljebb 20 -os szöget zárhatnak be a vízszintes síkkal, továbbá a vízszintes síkra eső vetületüknek 90° ± 5°-os szöget kell bezárnia a jármű hossztengelyével (lásd az alábbi 2. ábrát).

4.2.

Keretre szerelt vezetőfülke

Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a keret a vizsgálat alatt ne mozduljon el jelentős mértékben.

1. ábra

Frontális ütközéses vizsgálat és az A oszlopok frontális ütközéses vizsgálata

Járműre szerelt vezetőfülke

Image 7

2. ábra

A tető szilárdsági vizsgálata

Járműre szerelt vezetőfülke

Image 8


2. függelék

A TÚLÉLÉSI TÉR ELLENŐRZÉSÉHEZ HASZNÁLT PRÓBABÁBU

Image 9

Méretek

Név

Leírás

Méretek mm-ben

AA

Fejszélesség

153

AB

A fej és nyak együttes magassága

244

D

A fejtető és a vállízület közötti távolság

359

E

Lábikra vastagsága

106

F

Törzsmagasság az üléstől a vállmagasságig mérve

620

J

Kartámasz magassága

210

M

Térd magassága

546

O

Mellkas vastagsága

230

P

A háttámla és a térd közötti távolság

595

R

A könyök és az ujjhegy közötti távolság

490

S

Lábfejhossz

266

T

Fejhosszúság

211

U

Magasság az üléstől a fejtetőig mérve

900

V

Vállszélesség

453

W

Lábfej szélessége

77

a

A két csípőközéppont közötti távolság

172

b

Mellkas szélessége

305

c

Fejmagasság az álltól a fejtetőig mérve

221

d

Alkarvastagság

94

e

A törzs függőleges középvonala és a fej hátsó vonala közötti távolság

102

f

A vállízület és a könyökízület közötti távolság

283

g

A térdízület magassága a talajszinttől mérve

505

h

Combszélesség

165

i

Ölmagasság (ülőhelyzetben)

565

j

A fejtető és a H pont közötti távolság

819

k

A csípőízület és a térdízület közötti távolság

426

m

A bokaízület magassága a talajszinttől mérve

89

θ1

A lábak oldalirányú elfordulása

20°

θ2

A lábak felfelé irányuló elfordulása

45°


4. MELLÉKLET

ELJÁRÁS A H PONT HELYÉNEK ÉS A GÉPJÁRMŰBEN UTAZÓ SZEMÉLY TÖRZSE KÜLÖNBÖZŐ ÜLÉSHELYZETEKBEN FELVETT TÉNYLEGES DŐLÉSSZÖGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA (1)

 


(1)  Az eljárás leírása a Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) 1. mellékletében szerepel.


1. függelék

A HÁROMDIMENZIÓS H-PONTVIZSGÁLÓ ESZKÖZ (HÁROMDIMENZIÓS H PRÓBABÁBU) LEÍRÁSA (1)

 


(1)  A háromdimenziós H-pontvizsgáló eszköz leírása a Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) 1. mellékletének 1. függelékében szerepel.


2. függelék

A HÁROMDIMENZIÓS KOORDINÁTARENDSZER (1)

 


(1)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) 1. melléklete 2. függelékének meghatározása szerint.


5. MELLÉKLET

AZ ÜLÉSHELYZETEKRE VONATKOZÓ REFERENCIAADATOK (1)

 


(1)  A Motoros járművekre vonatkozó egységesített állásfoglalás (R.E.3) (dokumentum: ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6) 1. melléklete 3. függelékének meghatározása szerint.