ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 256

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. október 7.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1668 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 26.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1669 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (OEM)

4

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1670 végrehajtási rendelete (2019. október 1.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról Grana Padano (OEM)

6

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1671 végrehajtási határozata (2019. október 4.) az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezéséről

8

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/1672 Határozata (2019. október 4.) az ENSZ jemeni szállítmányellenőrző mechanizmusának támogatására irányuló uniós fellépésről

10

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

7.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1668 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. június 26.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 31. cikke (1), (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1629 irányelv harmonizált feltételeket vezetett be az olyan belvízi hajók műszaki bizonyítványainak kiadására vonatkozóan, amelyek megfeleltek az egységes műszaki követelményeknek.

(2)

Az (EU) 2016/1629 irányelv II. melléklete megállapítja, hogy a vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2017/1 szabványban foglaltakkal.

(3)

A belvízi hajózási ágazatban az uniós intézkedéseknek az egységesség biztosítására kell irányulniuk a belvizeken közlekedő hajókra alkalmazandó uniós műszaki követelmények kidolgozásakor.

(4)

A Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) keretében 2015. június 3-án létrejött a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottság (CESNI) annak érdekében, hogy különféle területeken – különösen a hajók, az információtechnológia és a legénység vonatkozásában – a belvízi hajózásra vonatkozó műszaki szabványokat dolgozzon ki.

(5)

2018. november 8-i ülésén a CESNI elfogadta a belvízi hajók műszaki követelményeiről szóló új európai szabványt, az ES-TRIN 2019/1 szabványt (2).

(6)

Az ES-TRIN szabvány a belvízi hajók biztonságának garantálásához szükséges egységes műszaki követelményeket fekteti le. A szabvány többek között a hajógyártásról, a belvízi hajók felszereléséről és berendezéseiről szóló rendelkezéseket, az egyes hajókategóriákról (például személyhajók, tolt kötelékek és konténerszállító hajók) szóló speciális rendelkezéseket, az automatikus hajóazonosítási rendszerről, a hajók azonosításáról és a hajóbizonyítvány- és nyilvántartásmintákról szóló rendelkezéseket, átmeneti rendelkezéseket, valamint a műszaki szabvány alkalmazására vonatkozó utasításokat tartalmaz.

(7)

A CCNR módosítani fogja jogalkotási keretét, a rajnai hajók szemleszabályzatát abból a célból, hogy az hivatkozzék az új szabványra, és hogy az új szabványt a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény alkalmazásának keretében kötelezővé tegye.

(8)

Az (EU) 2016/1629 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1629 irányelv II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 252., 2016.9.16., 118. o.

(2)  2018. február 1 CESNI-határozat.


Melléklet

„II. MELLÉKLET

AZ 1., 2., 3. ÉS 4. ZÓNA BELVÍZI ÚTJAIN KÖZLEKEDŐ VÍZI JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

A vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2019/1 szabványban foglaltakkal.


7.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1669 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. szeptember 30.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról „Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence” (OEM)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét, amely a 378/1999/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 378/1999/EK rendelete (1999. február 19.) az egyes elnevezéseknek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendeletben előírt „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (HL L 46., 1999.2.20., 13. o.).

(3)  HL C 188., 2019.6.4., 12. o.


7.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1670 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. október 1.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról „Grana Padano” (OEM)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely a 584/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (2) módosított 1107/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján bejegyzett „Grana Padano” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (4).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Grana Padano” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 584/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 17.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Grana Padano [OEM]) (HL L 160., 2011.6.18., 65. o.).

(3)  A Bizottság 1107/96/EK rendelete (1996. június 12.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről (HL L 148., 1996.6.21., 1. o.).

(4)  HL C 188., 2019.6.4., 3. o.


HATÁROZATOK

7.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/8


A TANÁCS (EU) 2019/1671 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. október 4.)

az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. október 15-én elfogadta az Európai Központi Banknak (EKB) a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló 1024/2013/EU rendeletet.

(2)

Az EKB-ra ruházott feladatok teljeskörű megtervezését és végrehajtását a felügyeleti testületnek kell végeznie, amely az elnökből, az alelnökből, az EKB négy képviselőjéből, valamint a mechanizmusban részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak egy-egy képviselőjéből áll.

(3)

A felügyeleti testület alapvető testület az EKB által végzett felügyeleti feladatok ellátását illetően. Az 1024/2013/EU rendelet ezért a Tanácsra ruházta a felügyeleti testület elnökének és alelnökének kinevezésére vonatkozó hatáskört.

(4)

A Tanács a 2014/77/EU végrehajtási határozattal (2) 2014. február 11-én kinevezte a felügyeleti testület első alelnökét. Az EKB felügyeleti testülete első alelnökének hivatali ideje 2019. február 11-én járt le.

(5)

Az EKB-nak az 1024/2013/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdésének megfelelően, és a felügyeleti testület meghallgatását követően be kell nyújtania az Európai Parlamentnek a felügyeleti testületnek az EKB Igazgatóságának tagjai közül kiválasztott alelnöke kinevezésére vonatkozó javaslatot. Az EKB 2019. április 9-én nyújtotta be az említett javaslatot, amelyet az Európai Parlament 2019. szeptember 19-én hagyott jóvá,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Yves MERSCH-t 2019. október 7-től 2020. december 14-ig az Európai Központi Bank felügyeleti testületének alelnökévé nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2019. október 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. MIKKONEN


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  A Tanács 2014/77/EU végrehajtási határozata (2014. február 11.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló 1024/2013/EU rendelet végrehajtásáról (HL L 41., 2014.2.12., 19. o.).


7.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/10


A TANÁCS (KKBP) 2019/1672 HATÁROZATA

(2019. október 4.)

az ENSZ jemeni szállítmányellenőrző mechanizmusának támogatására irányuló uniós fellépésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az ENSZ Projekttámogatási Hivatala (UNOPS) 2017. december 27-én javaslatot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az ENSZ jemeni szállítmányellenőrző mechanizmusának (UNVIM) megbízatását további egy évvel – 2019 márciusáig – meghosszabbítva erősítsék meg és terjesszék ki a mechanizmus tevékenységeit, különösen a kereskedelmi szállítmányokra alkalmazott ellenőrzési folyamat további felgyorsítása, valamint azon képességének fokozása révén, hogy az UNVIM további személyzetet és erőforrásokat telepíthessen az érintett kikötőkbe.

(2)

A Tanács 2017. április 3-án és 2018. június 25-én következtetéseket fogadott el, amelyekben emlékeztetett arra, hogy biztosítani kell a kereskedelmi szállítmányok, többek között az üzemanyag-szállítmányok hatékony és időben történő kezelését a Vörös-tengeren lévő kikötőkben, továbbá kijelentette, hogy teljes mértékben támogatja az UNVIM további működését, valamint megbízatásának teljes körű és akadálytalan végrehajtását. Az említett következtetésekben a Tanács továbbá úgy foglalt állást, hogy mérlegelni fogja az UNVIM megerősítését.

(3)

Az UNVIM által továbbított kérelme alapján 2018. szeptember 18-án a Tanács elfogadta a (KKBP) 2018/1249 tanácsi határozatot (1). A (KKBP) 2018/1249 határozat technikai végrehajtásával a Tanács az UNOPS-ot bízta meg, annak célja pedig az volt, hogy az UNVIM az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 2216 (2015) sz. határozatával összhangban továbbra is képes legyen teljesíteni a megfigyeléssel és az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait.

(4)

A jemeni konfliktusban érintett felek 2018. december 13-án aláírták a stockholmi megállapodást, amelynek rendelkezéseit a 2451 (2018) sz. és 2452 (2019) sz. ENSZ-BT-határozatában hagyta jóvá. A Tanács 2019. február 18-án következtetéseket fogadott el, amelyekben üdvözölte a stockholmi megállapodás elfogadását, valamint a 2451 (2018) és a 2452 (2019) sz. ENSZ BT-határozatok egyhangú elfogadását. A Tanács ismételten felszólította a feleket, hogy segítsék elő a kereskedelmi szállítmányok, így többek között az üzemanyag szállítását, és emlékeztetett arra, hogy a hudajdai kikötő működése – és ezzel együtt a szalefi és a Rasz Isza-i kikötő működése is – több millió jemeni túlélésének záloga. A Tanács kijelentette, hogy továbbra is támogatja az UNVIM-et, törekedve annak biztosítására, hogy a kereskedelmi áruk az összes vonatkozó ENSZ BT-határozat maradéktalan tiszteletben tartása mellett továbbra is bejussanak Jemenbe.

(5)

Az UNVIM 2019. június 24-én egy második javaslatot is tett a támogatók számára a működésének mindenekelőtt a stockholmi megállapodás végrehajtására irányuló kiterjesztéséről. A javaslat alapján az UNVIM-mel kapcsolatos műveletek a 2019 októberétől 2020 szeptemberéig terjedő időszakban fokozódnának.

(6)

Az Uniónak meg kell újítania az UNVIM-nak nyújtott támogatását annak érdekében, hogy az eleget tehessen megbízatásának.

(7)

Az uniós pénzügyi hozzájárulás megfelelő végrehajtásának felügyeletével a Bizottságot kell megbízni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió megújítja az UNVIM-nak nyújtott támogatását annak érdekében, hogy az eleget tehessen az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataiban, mindenekelőtt a 2216 (2015) sz., a 2451 (2018) sz. és a 2452 (2019) sz. ENSZ BT-határozatokban meghatározott megbízatásának. A támogatás átfogó célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a nem a jemeni kormány ellenőrzése alatt álló jemeni kikötőkbe irányuló kereskedelmi szállítmányokra vonatkozó átlátható és hatékony ellenőrzési folyamat biztosításával a kereskedelmi áruk újra akadálytalanul és szabadon bejuthassanak Jemenbe, valamint hogy megerősödjön az UNVIM szerepe a stockholmi megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása terén.

(2)   E projekt konkrét célkitűzései a következők:

a Jemenbe irányuló kereskedelmi teherszállítmányok folyamatosságának növelése, és ennek érdekében a kereskedelmi szállítmányokra alkalmazott ellenőrzési folyamat felgyorsítása és a hajótársaságok bizalmának fokozása az iránt, hogy amint megnyílik a kereskedelmi szállítmányok előtt, a hudajdai, a szalefi és a Rasz Isza-i kikötő is megközelíthető lesz számukra;

az UNVIM arra irányuló képességének megerősítése, hogy a stockholmi megállapodásban és a vonatkozó ENSZ BT-határozatokban megállapítottaknak megfelelően tevékenységeit a hudajdai, a szalefi és a Rasz Isza-i kikötőbe is telepíthesse.

(3)   Az Unió e határozat révén hozzájárul az UNVIM megerősítéséhez kapcsolódó költségekhez és – egy átfogóbb humanitárius stratégia részeként – ezáltal a jemeni lakosság szükségleteinek fedezéséhez.

A projekttevékenységek részletes leírása a mellékletben szerepel.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) felel.

(2)   Az 1. cikkben említett tevékenységek technikai végrehajtásával az UNOPS-t kell megbízni. Az UNOPS-nak e feladatot a főképviselő ellenőrzése mellett kell végeznie. A főképviselő az említett célból megköti a szükséges megállapodásokat az UNOPS-szal.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projekt végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 4 458 333 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt összeggel finanszírozott kiadásokat az Unió költségvetésére alkalmazandó eljárásoknak és szabályoknak megfelelően kell kezelni.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadások megfelelő kezelését a Bizottság felügyeli. Az említett célból hozzájárulási megállapodást köt az UNOPS-szal. A hozzájárulási megállapodásban ki kell kötni, hogy az UNOPS-nak biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát.

(4)   A Bizottság e határozat elfogadását követően a (3) bekezdésben említett hozzájárulási megállapodás mihamarabbi megkötésére törekszik. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ezen eljárás során esetlegesen felmerülő nehézségekről, valamint a hozzájárulási megállapodás megkötésének időpontjáról.

4. cikk

(1)   A főképviselő az UNVIM által készített – az UNVIM irányítóbizottsága által tartott havi ülésekről készített jelentésekre is kiterjedő – rendszeres beszámolók alapján jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. Az említett jelentések képezik a Tanács által végzendő értékelés alapját.

(2)   A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az 1. cikkben említett projekt végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2019. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a határozat 12 hónappal a Bizottság és az UNOPS közötti, a 3. cikk (3) bekezdésében említett hozzájárulási megállapodás megkötését követően hatályát veszti.

Kelt Strasbourgban, 2019. október 4-én.

a Tanács részéről

azELNÖK

K. MIKKONEN


(1)  A Tanács (KKBP) 2018/1249 határozata (2018. szeptember 18.) az ENSZ jemeni szállítmányellenőrző mechanizmusának támogatására irányulóeurópai uniós fellépésről (HL L 235., 2018.9.19., 14. o.).


MELLÉKLET

1.   Háttér-információk

A jemeni háború a világ legsúlyosabb humanitárius válságát hozta magával. Több mint 24 millió ember szorul valamilyen segélyre, és továbbra is nő azon jemeniek száma, akiket közvetlenül érint az élelmiszer-ellátás bizonytalansága. Az ENSZ, történetének legnagyobb szabású művelete keretében havonta jelenleg több mint 10 millió embernek biztosít élelmet. A nemzetközi közösség 2019-ben hozzájárulásként 4,2 milliárd USD értékű humanitárius segélyt kért: ez a világ legmagasabb összegű segélykérelme.

Ebben az összefüggésben létfontosságú, hogy a kereskedelmi cikkek továbbra is bejuthassanak az országba. Az ENSZ rendszeresen felszólítja a konfliktusban érintett feleket, hogy biztosítsák a kereskedelmi áruk, többek között az üzemanyagok Jemenbe történő akadálytalan bejutását. Az ENSZ jemeni szállítmányellenőrző mechanizmusa (UNVIM) működésének 2016-ban történő megkezdésekor a cél ezen árumozgások megkönnyítése és az ország gazdaságának fellendítése volt, a 2216 (2015) sz. ENSZ BT-határozatának megfelelően.

Az UNVIM fő műveleti bázisa Dzsibutiban van négy ellenőrrel, négy robbanóanyag-kereső kutyás csapattal, 13 ügyviteli/műszaki munkatárssal, valamint legfeljebb hét egyesült királysági kirendelt munkatárssal. Az UNVIM mára jelen van Dzsiddában két megfigyelővel, a King Abdullah kikötőben, ahol (két megfigyelő felvétele folyamatban van, és Hudajdában öt megfigyelővel, akik közül eddig három felvételére került sor. Az UNVIM arra is szolgál, hogy ápolja a kapcsolatot az ENSZ (az ENSZ Projekttámogatási Hivatala (UNOPS)) és a Szaúd-Arábia vezette koalíció, valamint a jemeni kormány között. A projekt során számos találkozóra került sor hajózási vállalkozásokkal annak érdekében, hogy a Jemennel kereskedő exportőrök irányában erősíteni lehessen a bizalmat és a kiszámíthatóságot.

Az Unió 2018. szeptember 18-án elfogadta a (KKBP) 2018/1249 tanácsi határozatot, amelyben úgy döntött, hogy támogatja az UNVIM-et. Erre azt követően került sor, hogy az Unió több alkalommal hangsúlyozta a kereskedelmi szállítmányokra vonatkozó eljárások hatékony és időben történő lebonyolításának fontosságát. Az UNVIM-nek az EUSZ 28. cikke alapján, uniós stabilizációs fellépés formájában nyújtott uniós támogatás lehetővé tette az Unió számára, hogy részt vegyen az UNVIM irányítóbizottságának havi ülésein – amelyeken a jemeni kormány és a Szaúd-Arábia vezette koalíció is képviseltette magát –, hogy munkakapcsolatot építsen ki a Szaúd-Arábia vezette koalícióval és a jemeni kormánnyal, hogy elmélyítse a más támogatókkal (különösképpen az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal) folytatott koordinációt, valamint hogy növelje a láthatóságát annak a támogatásnak, amelyet az Unió a Jemenre irányuló, ENSZ vezette folyamat számára biztosít.

A konfliktusban érintett felek 2018. december 13-án az ENSZ égisze alatt aláírták a stockholmi megállapodást. Megállapodtak abban, hogy az ENSZ lesz a fő támogatója a Jemen vörös-tengeri kikötőit kezelő Yemen Red Sea Ports Corporationnek a hudajdai, a szalefi és a Rasz Isza-i kikötők üzemeltetésében és ellenőrzésében, és ennek keretében az UNVIM fokozottan felügyeli a hudajdai, a szalefi és a Rasz Isza-i kikötőket. Az UNVIM tehát továbbra is létfontosságú eleme az ENSZ különmegbízottja által a stockholmi megállapodás rendelkezéseinek végrehajtására felállított tervnek.

Az ENSZ különmegbízott hivatala az e tekintetben elért eredményeket elengedhetetlennek ítélte ahhoz, hogy el lehessen indulni a felek közötti politikai konzultációk irányába. Az UNVIM 2019. február 25-én megkezdte megfigyelők telepítését a hudajdai kikötőbe , továbbá megbeszéléseket tart a kikötőüzemeltetővel az UNVIM tevékenységeinek elindításáról. E megbeszéléseken részt vesz a hudajdai megállapodás támogatását célzó ENSZ-misszió (UNMHA) is. Az UNVIM-nek jelenleg további támogatásra van szüksége a műveleteihez, valamint tevékenységeinek a vörös-tengeri kikötőkbe való telepítéséhez.

2.   Az UNVIM szállítmányellenőrzési mechanizmus folyamata

Az UNVIM műveleti szabványeljárásai jelenleg alkalmazandóak i) minden olyan 100 tonnát meghaladó hajóra, amely a jemeni kormány ellenőrzésén kívül eső jemeni kikötőkbe tart, valamint minden olyan hajóra, amely jemeni székhelyű kereskedelmi vagy kormányzati szervezet által, Jemenen belüli értékesítés céljából vásárolt kereskedelmi árukat szállít; és ii) az ENSZ-tagállamokból nem az ENSZ ügynökségein, alapjain és programjain vagy elismert nemzetközi humanitárius szervezeten keresztül érkező kétoldalú támogatásra.

Az ellenőrzési folyamat akkor kezdődik, amikor a hajózási társaság online engedélykérelmet nyújt be a www.vimye.org honlapon keresztül, feltölti a szükséges dokumentumokat és benyújtja az UNVIM-nek az összes előírt okmányt. Az UNVIM 48 órán belül megvizsgálja az okmányokat és értesítést küld külső partnereinek, például az EHOC-nak (a koalíciós erők evakuációs és humanitárius műveleti csoportjának). Ezt követően az UNVIM saját eljárása alapján dönt a szóban forgó hajó ellenőrzéséről vagy az ellenőrzés mellőzéséről, figyelembe véve a beérkezett okmányok közötti esetleges eltéréseket, a be nem jelentett kikötői megállásokat, a gyanús hajómozgásokat, az automatikus azonosító rendszer négy óránál hosszabb időtartamra történő kikapcsolását, valamint a külső partnerektől kapott visszajelzéseket. A hajók ellenőrzését vagy az ország felségvizein, valamelyik kikötőben, vagy nemzetközi vizeken, a nyílt tengeren folytatják le.

Az ellenőrzés nyomán az UNVIM megadja az ellenőrzési igazolást vagy megtagadja annak kiállítását (azaz törölheti, elutasíthatja vagy visszavonhatja azt). Az UNVIM az automatikus azonosító rendszeren keresztül továbbra is figyelemmel kíséri az ellenőrzésen eredményesen átesett hajók mozgását, többek között a koalíciós erők ellenőrzése alatt álló várakozási területre, onnan a horgonyzási területre, valamint a horgonyzási területről a kikötőhelyre kirakodás céljából történő áthaladásukat. Az UNVIM akkor fejezi be az ellenőrzésen sikeresen átesett hajók nyomon követését, amikor azok a rakomány kirakodását követően kihajóznak és elhagyják Jemen valamelyik vörös-tengeri kikötőjét. Az UNVIM a teljes folyamat során szoros kapcsolatot tart fenn a hajózási társaságokkal és az érintett hajó kapitányával, továbbá rendkívül fontos szerepet játszik azoknak a problémáknak a kezelésében, amelyekkel a hajók a tengeren szembesülnek, ideértve az EHOC-kal és a koalícióval szemben folytatott érdekképviseletet is. A teljes ellenőrzési folyamat és a hajózási társaságokkal folytatott következetes kommunikáció megkönnyítésével az UNVIM döntő szerepet játszik a nemzetközi hajótársaságok bizalmának fenntartásában, és így abban is, hogy a folyamatban lévő konfliktus ellenére a jemeni lakosság túlnyomó része hozzájuthasson a kereskedelmi behozatalból származó árukhoz.

Az UNVIM emellett arra is törekszik, hogy eloszlassa a nemzetközi hajózási közösség aggályait, és ezért negyedéves találkozókat tart e közösség képviselőivel annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően megértse és kezelje a nehézségeiket és az előttük álló kihívásokat.

3.   Általános célkitűzések

Annak biztosítása érdekében, hogy az UNVIM zavartalanul teljesíthesse megbízatását, az uniós stabilizációs fellépés általános célja az annak elősegítéséhez való hozzájárulás, hogy a kereskedelmi áruk akadálytalanul eljussanak Jemenbe, mégpedig azzal, hogy átlátható és hatékony ellenőrzési eljárást biztosít az olyan jemeni kikötőkbe tartó kereskedelmi szállítmányokra vonatkozóan, amelyek nem a jemeni kormány ellenőrzése alatt állnak. A stockholmi megállapodás értelmében ennek jelenleg az is része, hogy az UNVIM a tevékenységeit Hudajda, Szalef és Rasz Isza vörös-tengeri kikötőibe is telepítheti.

Az uniós stabilizációs fellépés konkrét célkitűzései a következők:

a Jemenbe irányuló kereskedelmi teherszállítmányok áramlásának fokozása a kereskedelmi szállítmányokra alkalmazott ellenőrzési folyamat felgyorsítása és a hajótársaságok bizalmának helyreállítása révén;

az UNVIM arra irányuló képességének a növelése, hogy személyzetet és erőforrásokat telepítsen a térségbe, mindenekelőtt – a stockholmi megállapodás rendelkezéseinek megfelelően – Hudajdába, Szalefbe és Rasz Iszába.

A körülmények figyelembevétele mellett újra kell értékelni az uniós hozzájárulást, amennyiben az UNVIM megbízatásának vagy szükségleteinek megváltozása megkérdőjelezi, hogy a projekt megfelelő, illetve releváns eszközt jelent-e a fent említett célkitűzések eléréséhez.

4.   A tevékenységek leírása

A projekt technikai lebonyolítása az UNOPS feladata lesz.

1. tevékenység: az UNVIM személyzeti létszámának növelése.

Növelni kell az operatív személyzet létszámát: első lépésben kilenc főre, lehetőséget biztosítva arra, hogy később e létszám tovább növelhető legyen.

Az operatív személyzet kilenc tagja a következőkből áll:

az UNVIM hét, Hudajdába telepítendő alkalmazottja: egy koordinációs tisztviselő, egy helyszíni biztonsági tanácsadó, egy megfigyelő, egy szkennereket kezelő munkatárs, egy eljárási és műveleti asszisztens, egy helyi biztonsági asszisztens és egy adminisztratív asszisztens,

két fő megfigyelő, akik közül egy fő Szalefbe, egy fő pedig Rasz Iszába telepítendő. Ez a kapacitásnövelés lehetővé tenné az UNVIM számára, hogy hatékonyan telepítse tevékenységeit a vörös-tengeri kikötőkbe.

Emellett finanszírozást kell nyújtani az uniós stabilizációs fellépés végrehajtásához szükséges támogató személyzet (pénzügyi tisztviselő, beszerzéssel foglalkozó tisztviselő stb.) számára is.

A tervezett tevékenységek a következők:

az UNOPS a toborzási szabályaival és eljárásaival összhangban állományba veszi az új megfigyelőket, ellenőröket és tisztviselőket;

az UNOPS előzetesen tájékoztatni fogja az EKSZ-t bármely munkakör meghirdetéséről.

Ütemezés: a projekt teljes időtartama alatt.

2. tevékenység: A dzsibuti kikötő egy részének bérlése és egy iroda bérlése Szanaában. Az Unió továbbra is finanszírozást nyújt a kikötői létesítmények bérléséhez, hogy az ellenőrzések elvégzésére állandó helyszínen kerülhessen sor. Emellett az Unió finanszírozást biztosít a szanaai iroda bérléséhez, amely ideiglenes bázisul szolgál az UNVIM személyzete számára a Hudajdával és Dzsibutival ápolt kapcsolatokhoz.

Ütemezés: a projekttevékenység teljes időtartama alatt.

3. tevékenység: További vizsgálóeszközök vásárlása. Az UNVIM az uniós stabilizációs fellépés végrehajtásához szükséges további vizsgálóeszközöket (például szkennereket) fog vásárolni. Ez elő fogja segíteni, hogy mind Dzsibuti kikötőjében, mind pedig a nemzetközi vizeken a kellő időben megtörténjen a hajók ellenőrzése.

A tervezett tevékenységek a következők:

műszaki előírások kidolgozása – folyamatban van;

az UNOPS közbeszerzési eljárásaival összhangban nemzetközi ajánlati felhívás közzététele árubeszerzésre és a szerződés odaítélése;

a berendezések leszállítása és az érintett személyzet kiképzése.

Ütemezés: a projekt első négy hónapjában. A projekt végén az eszközök elidegenítésére az Európai Bizottsággal aláírt szerződéssel összhangban kerül majd sor.

4. tevékenység: Az UNVIM biztonsági erősítése: ez a tevékenység annak biztosítására szolgál, hogy az UNVIM műveletei a vörös-tengeri kikötőkben megfeleljenek a vonatkozó biztonsági követelményeknek, valamint hogy megfelelően el lehessen végezni az UNVIM munkáját.

A tervezett tevékenységek a következők:

műszaki előírások kidolgozása – folyamatban van;

az UNOPS közbeszerzési eljárásaival összhangban nemzetközi ajánlati felhívás közzététele árubeszerzésre és a szerződés odaítélése;

a berendezések leszállítása és az érintett személyzet kiképzése.

Ütemezés: a projekt első négy hónapjában. A projekt végén az eszközök elidegenítésére az Európai Bizottsággal aláírt szerződéssel összhangban kerül majd sor.

5. tevékenység: A projekt végrehajtása. Az UNOPS fogja biztosítani a programirányítás felügyeletét. A programirányítás magában foglalja mérföldkövek meghatározását, belső ellenőrzések végzését, a szerződéses megállapodások felügyeletét, valamint a pénzgazdálkodást. Előreláthatólag a következő tevékenységekre kerül majd sor:

külső szolgáltatások beszerzése vagy egyedi szolgáltatási megállapodások kötése a projekt végrehajtását szolgáló technikai segítségnyújtásra vonatkozóan;

azon szolgáltatások pénzügyi és szerződéses irányítása, amelyeket az UNOPS harmadik feleknek alvállalkozásba ad.

Ütemezés: a projekt teljes időtartama alatt.

5.   Várt eredmények

Az UNVIM operatív tevékenységeinek kibővítésére figyelemmel a projekttől várt eredmények a következők:

annak megakadályozása, hogy tiltott termékek jussanak be Jemen vörös-tengeri kikötőibe;

annak elősegítése, hogy a kereskedelmi áruk szabadon bejuthassanak Jemen vörös-tengeri kikötőibe;

a Yemen Red Sea Ports Corporation támogatása a hudajdai, a szalefi és a Rasz Isza-i kikötők üzemeltetésében és működésének ellenőrzésében;

bizalomépítés a nemzetközi hajózási közösség körében, mégpedig annak biztosításával, hogy a kereskedelmi áruk – a folyamatban lévő konfliktus ellenére – átlátható és eredményes ellenőrzési folyamatot követően léphessenek be Jemen vörös-tengeri kikötőibe;

támogatás nyújtása a jemeni kormánynak ahhoz, hogy ki tudja elégíteni a lakosság alapvető áruk iránti azon szükségleteit, amelyeket humanitárius segítségnyújtás révén vagy helyi forrásokból nem lehet teljes mértékben fedezni.

6.   Becsült időtartam

A projekt tervezett időtartama 12 hónap. A Bizottság és az UNOPS a fentieknek megfelelő hozzájárulási megállapodást fog kötni.

7.   Az Unió láthatósága

A projekt technikai végrehajtásáért felelős UNOPS biztosítani fogja az Unió által nyújtott pénzügyi támogatás megfelelő láthatóságát, például a különböző jelentésekben, eseményeken vagy találkozók során. Valamennyi UNVIM-dokumentumon fel fogják tüntetni az uniós zászlót. Az UNVIM/UNOPS megfelelő láthatóságot fog biztosítani az uniós források felhasználásával vásárolt minden, nem fogyóeszköznek minősülő eszközön, beleértve az EU logójának a feltüntetését is. Amennyiben az uniós finanszírozás megjelenítése veszélyeztetheti az UNOPS kiváltságait és mentességeit, vagy az UNOPS alkalmazottainak vagy a végső kedvezményezetteknek a biztonságát, megfelelő alternatív megoldást kell találni.

8.   Az EU részvétele az UNVIM irányítóbizottságában

Az UNVIM irányítóbizottságában a Szaúd-arábiai Királyság (az EHOC és a védelmi minisztérium által képviselve), az Egyesült Arab Emírségek, a jemeni kormány (egy Dzsibutiban állomásozó UNVIM kapcsolattartó tisztviselő és a közlekedési minisztérium egy képviselője által képviselve), az UNOPS, valamint az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának képviselői vesznek részt. Az Amerikai Egyesült Államokhoz, Hollandiához és az Egyesült Királysághoz hasonlóan, amelyek az UNVIM támogatóiként továbbra is megfigyelőként lesznek majd jelen, az Unió is részt vesz az UNVIM irányítóbizottságának havonta megrendezésre kerülő ülésein.

9.   Jelentéstétel

Az UNVIM/UNOPS havonta jelentést fog benyújtani az EKSZ részére a projekt céljainak teljesítésében tett előrelépés áttekintése céljából. Ezeket a jelentéseket az érintett tanácsi szerv is megkapja.

Az EKSZ beszámol majd az érintett tanácsi szervnek az UNVIM irányítóbizottsága havonta megrendezett üléseiről.

Az UNVIM/UNOPS negyedévente Brüsszelben közvetlenül tájékoztatja majd az érintett tanácsi szervet.

Az UNVIM/UNOPS a végrehajtási időszak végétől számított hat hónapon belül szöveges és pénzügyi zárójelentést fog benyújtani.