ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 243

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. szeptember 23.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1574 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 20.) a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1575 határozata (2019. szeptember 16.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

4

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/1576 végrehajtási határozata (2019. szeptember 20.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

6

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 201., 2012.7.27. )

9

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

23.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/1


A TANÁCS (EU) 2019/1574 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. szeptember 20.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 10-i 224/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 10-én elfogadta a 224/2014/EU rendeletet.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) a 2127 (2013) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2019. szeptember 6-án egy korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személy vonatkozásában aktualizálta az adatokat.

(3)

A 224/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 224/2014/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. MARIN


(1)  HL L 70., 2014.3.11., 1. o.


MELLÉKLET

Az alábbi személyre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

A.   Személyek

2.

Nourredine ADAM (más néven: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam); e) Mohamed Adam Brema Abdallah

Tisztsége: a) tábornok; b) közbiztonsági miniszter; c) a „Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért” főigazgatója

Születési idő: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1970. január 1.; e) 1971. január 1.

Születési hely: a) Ndele, Közép-afrikai Köztársaság; b) Algedana, Szudán

Állampolgárság: a) közép-afrikai köztársasági; b) szudáni

Útlevélszám: a) D00001184 (közép-afrikai köztársasági útlevél) b) P04838205 (kiállítva: 2018. június 10., Bahri, Szudán; lejárat időpontja: 2023. június 9. Az útlevél Mohamed Adam Brema Abdallah névre szól)

Nemzeti azonosító szám: a) 202-2708-8368 (Szudán)

Cím: a) Birao, Közép-afrikai Köztársaság b) Szudán

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. május 9.

Egyéb információk: Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én jegyzékbe vette a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel „a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat.”

Egyéb információ:

Noureddine a Séléka egyik legrégebbi vezetője. Bizonyított, hogy a Seleka fegyveres lázadó erői egy csoportjának vezérezredese és elnöke; pontosabban a Central PJCC-é, amely hivatalosan a Hazafias Front a Békéért és az Igazságért csoportként, valamint CPJP-ként rövidítve is ismert. A Hazafias Front a Békéért és az Igazságért „fundamentális” frakciójának korábbi vezéreként az ex-Séléka katonai koordinátora volt a Közép-afrikai Köztársaságban zajló korábbi lázadások alatti offenzívákban a 2012 decemberének eleje és 2013 márciusa közötti időszakban. Noureddine támogatása és a csádi különleges erőkhöz fűződő szoros kapcsolata nélkül a Seleka valószínűleg nem lett volna képes elragadni a hatalmat Francois Bozizétől, a Közép-afrikai Köztársaság korábbi elnökétől.

Catherine Samba-Panza 2014. január 20-i ideiglenes elnökké választása óta ő volt az ex-Séléka általi taktikai visszavonulás fő vezére Sibutban. E visszavonulásra azon tervének végrehajtása érdekében került sor, hogy muszlim bázist alakítson ki az ország északi részén. Egyértelműen arra ösztönözte erőit, hogy szegüljenek szembe az átmeneti kormány és a Közép-afrikai Köztársaságot támogató, afrikai vezetésű nemzetközi misszió (MISCA) katonai vezetőinek utasításaival. Noureddine aktívan irányítja az ex-Séléka csoportot – az egykori Séléka erőket, amelyeket Djotodia állítólag feloszlatott 2013 szeptemberében –, és műveleteket irányít a keresztény környékek ellen, valamint továbbra is jelentős mértékű támogatást és iránymutatást nyújt a Közép-afrikai Köztársaságban működő ex-Séléka csoportnak.

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37. pontjának b) alpontja alapján is jegyzékbe vette, mivel részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében.

Miután 2013. március 24-én a Séléka átvette Bangui irányítását, Nourredine Adamot nevezték ki közbiztonsági miniszternek, majd a „Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD) – a ma már nem működő közép-afrikai köztársasági hírszerző szolgálat – főigazgatójának. Nourredine Adam saját, személyes politikai rendőrségként használta fel a CEDAD-ot, hogy önkényes elfogatásokat, kínzásokat és törvénytelen kivégzéseket hajtson végre. Nourredine továbbá a Boy Rabéban elkövetett, áldozatokat is követelő művelet mögött álló kulcsszereplők egyike volt. 2013 augusztusában a Séléka erői benyomultak Boy Rabéba, egy közép-afrikai köztársaságbeli városnegyedbe, amely François Bozizé támogatói, illetve etnikai csoportja bázisának számít. Fegyverraktárak felkutatásának ürügyén a Seleka katonái a hírek szerint számos civilt meggyilkoltak és fosztogató hadjáratba kezdtek. Amikor a fosztogatások más negyedekre is átterjedtek, több ezer lakos rohamozta meg a nemzetközi repülőteret – amelyet a francia katonák jelenléte miatt biztonságos helynek tekintettek – és elfoglalták a kifutópályáját.

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37. pontjának d) alpontja alapján is jegyzékbe vette, mivel a természeti erőforrások jogellenes kiaknázásán keresztül támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek.

2013 elején Nourredine Adam fontos szerepet töltött be az ex-Séléka finanszírozási hálózataiban. Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt gyűjtsön a korábbi lázadás finanszírozásához. A Csád és a Közép-afrikai Köztársaság között működő csádi gyémántcsempész-hálózatban is közreműködött.


HATÁROZATOK

23.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/4


A TANÁCS (EU) 2019/1575 HATÁROZATA

(2019. szeptember 16.)

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló 4. jegyzőkönyvre és különösen annak 27. cikke első bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Banknak az Európai Unió Tanácsához intézett, a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról szóló, 2019. július 25-i ajánlására (EKB/2019/24) (1),

mivel:

(1)

Az Európai Központi Banknak (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjainak beszámolóit, amelyek pénzneme az euro, az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálóknak kell ellenőrizniük.

(2)

A Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóinak, a PricewaterhouseCoopers-nek a megbízatása a 2018. pénzügyi év ellenőrzését követően lejárt. Ezért külső könyvvizsgálók kinevezése szükséges a 2019. pénzügyi évtől.

(3)

A Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta a KPMG-t választotta külső könyvvizsgálójaként a 2019–2025. pénzügyi évekre.

(4)

Az EKB Kormányzótanácsa azt ajánlotta, hogy a KPMG-t nevezzék ki a 2019–2025. pénzügyi évekre a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálójaként.

(5)

Az 1999/70/EK tanácsi határozatot (2) az EKB Kormányzótanácsának ajánlása alapján ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikkének (15) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(15)   A Tanács jóváhagyja a KPMG-nek mint a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálójának a kinevezését a 2019–2025. pénzügyi évekre.”.

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak az Európai Központi Bank a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. TUPPURAINEN


(1)  HL C 283., 2019.8.21., 1. o.

(2)  A Tanács 1999/70/EK határozata (1999. január 25.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról (HL L 22., 1999.1.29., 69. o.).


23.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/6


A TANÁCS (KKBP) 2019/1576 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. szeptember 20.)

a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. december 23-i 2013/798/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2c. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. december 23-án elfogadta a 2013/798/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) a 2127 (2013) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2019. szeptember 6-án egy korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személy vonatkozásában aktualizálta az adatokat.

(3)

A 2013/798/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/798/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. MARIN


(1)  HL L 352., 2013.12.24., 51. o.


MELLÉKLET

Az alábbi személyre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

A.   Személyek

„2.

Nourredine ADAM (más néven: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam); e) Mohamed Adam Brema Abdallah

Tisztsége: a) tábornok; b) közbiztonsági miniszter; c) a »Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért« főigazgatója

Születési idő: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1970. január 1.; e) 1971. január 1.

Születési hely: a) Ndele, Közép-afrikai Köztársaság; b) Algedana, Szudán

Állampolgárság: a) közép-afrikai köztársasági; b) szudáni

Útlevélszám: a) D00001184 (közép-afrikai köztársasági útlevél) b) P04838205 (kiállítva: 2018. június 10., Bahri, Szudán; lejárat időpontja: 2023. június 9. Az útlevél Mohamed Adam Brema Abdallah névre szól)

Nemzeti azonosító szám: a) 202-2708-8368 (Szudán)

Cím: a) Birao, Közép-afrikai Köztársaság b) Szudán

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. május 9.

Egyéb információk: Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én jegyzékbe vette a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel »a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat.«

További információk

Noureddine a Séléka egyik legrégebbi vezetője. Bizonyított, hogy a Séléka fegyveres lázadó erői egy csoportjának vezérezredese és elnöke; pontosabban a Central PJCC-é, amely hivatalosan a Hazafias Front a Békéért és az Igazságért csoportként, valamint CPJP-ként rövidítve is ismert. A Hazafias Front a Békéért és az Igazságért »fundamentális« frakciójának korábbi vezéreként az ex-Séléka katonai koordinátora volt a Közép-afrikai Köztársaságban zajló korábbi lázadások alatti offenzívákban a 2012 decemberének eleje és 2013 márciusa közötti időszakban. Noureddine támogatása és a csádi különleges erőkhöz fűződő szoros kapcsolata nélkül a Séléka valószínűleg nem lett volna képes elragadni a hatalmat Francois Bozizétől, a Közép-afrikai Köztársaság korábbi elnökétől.

Catherine Samba-Panza 2014. január 20-i ideiglenes elnökké választása óta ő volt az ex-Séléka általi taktikai visszavonulás fő vezére Sibutban. E visszavonulásra azon tervének végrehajtása érdekében került sor, hogy muszlim bázist alakítson ki az ország északi részén. Egyértelműen arra ösztönözte erőit, hogy szegüljenek szembe az átmeneti kormány és a Közép-afrikai Köztársaságot támogató, afrikai vezetésű nemzetközi misszió (MISCA) katonai vezetőinek utasításaival. Noureddine aktívan irányítja az ex-Séléka csoportot – az egykori Séléka erőket, amelyeket Djotodia állítólag feloszlatott 2013 szeptemberében –, és műveleteket irányít a keresztény környékek ellen, valamint továbbra is jelentős mértékű támogatást és iránymutatást nyújt a Közép-afrikai Köztársaságban működő ex-Séléka csoportnak.

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37. pontjának b) alpontja alapján is jegyzékbe vette, mivel részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekmények tervezésében, irányításában vagy elkövetésében.

Miután 2013. március 24-én a Séléka átvette Bangui irányítását, Nourredine Adamot nevezték ki közbiztonsági miniszternek, majd a »Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért« (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD) – a ma már nem működő közép-afrikai köztársasági hírszerző szolgálat – főigazgatójának. Nourredine Adam saját, személyes politikai rendőrségként használta fel a CEDAD-ot, hogy önkényes elfogatásokat, kínzásokat és törvénytelen kivégzéseket hajtson végre. Nourredine továbbá a Boy Rabéban elkövetett, áldozatokat is követelő művelet mögött álló kulcsszereplők egyike volt. 2013 augusztusában a Séléka erői benyomultak Boy Rabéba, egy közép-afrikai köztársaságbeli városnegyedbe, amely François Bozizé támogatói, illetve etnikai csoportja bázisának számít. Fegyverraktárak felkutatásának ürügyén a Séléka katonái a hírek szerint számos civilt meggyilkoltak és fosztogató hadjáratba kezdtek. Amikor a fosztogatások más negyedekre is átterjedtek, több ezer lakos rohamozta meg a nemzetközi repülőteret – amelyet a francia katonák jelenléte miatt biztonságos helynek tekintettek – és elfoglalták a kifutópályáját.

Nourredine-t az ENSZ 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37. pontjának d) alpontja alapján is jegyzékbe vette, mivel a természeti erőforrások jogellenes kiaknázásán keresztül támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek.

2013 elején Nourredine Adam fontos szerepet töltött be az ex-Séléka finanszírozási hálózataiban. Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt gyűjtsön a korábbi lázadás finanszírozásához. A Csád és a Közép-afrikai Köztársaság között működő csádi gyémántcsempész-hálózatban is közreműködött.”


Helyesbítések

23.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/9


Helyesbítés az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201., 2012. július 27. )

1.

A 111. oldalon a (38) preambulumbekezdés második mondatának

szövege:

„Ezt a választást az állampolgárságuk szerinti állam jogára kell korlátozni annak biztosítása érdekében, hogy kapcsolat legyen az örökhagyó és a választott jog között, valamint annak elkerülése érdekében, hogy az adott jog kiválasztását kötelesrészre jogosult személyek jogos elvárásai érvényesülésének hátráltatása motiválja.”,

helyesen:

„Ezt a választást az állampolgárságuk szerinti állam jogára kell korlátozni annak biztosítása érdekében, hogy kapcsolat legyen az örökhagyó és a választott jog között, valamint annak elkerülése érdekében, hogy az adott jog választását kötelesrészre jogosult személyek jogos elvárásai érvényesülésének hátráltatása motiválja.”

2.

A 117. oldalon a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának

szövege:

„»öröklési szerződés«: olyan megállapodás – beleértve a kölcsönös végrendeleten alapuló megállapodást is –, amely ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül a megállapodásban részes egy vagy több személy jövőbeli hagyatékára vonatkozó jogokat létesít, módosít vagy szüntet meg;”,

helyesen:

„»öröklési szerződés«: olyan megállapodás – beleértve a kölcsönös végrendeleteken alapuló megállapodást is –, amely ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül a megállapodásban részes egy vagy több személy jövőbeli hagyatékára vonatkozó jogokat létesít, módosít vagy szüntet meg;”.

3.

A 118. oldalon, az 5. cikk (1) bekezdésének

szövege:

„(1)   Amennyiben az örökhagyó az utána történő öröklésre alkalmazandó jognak a 22. cikk szerint valamely tagállam jogát választotta, az érintett felek megállapodhatnak arról, hogy ezen tagállam bírósága vagy bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkezzenek az öröklési ügyekben történő határozathozatalra.”,

helyesen:

„(1)   Amennyiben az örökhagyó az utána történő öröklésre alkalmazandó jognak a 22. cikk szerint valamely tagállam jogát választotta, az érintett felek megállapodhatnak arról, hogy ezen tagállam bírósága vagy bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkezzenek bármely öröklési ügyben történő határozathozatalra.”

4.

A 118. oldalon a 7. cikkben

a következő szövegrész:

„Azon tagállam bíróságai, amelynek jogát az örökhagyó a 22. cikk szerint kiválasztotta, joghatósággal rendelkeznek az öröklés tárgyában történő határozathozatalra, ha:”,

helyesen:

„Azon tagállam bíróságai, amelynek jogát az örökhagyó a 22. cikk szerint választotta, joghatósággal rendelkeznek az öröklés tárgyában történő határozathozatalra, ha:”.

5.

A 118. oldalon a 8. cikk

szövege:

„Az öröklési ügyben a 4. cikk vagy a 10. cikk alapján hivatalból eljárást indító bíróság megszünteti az eljárást, ha az eljárásban részt vevő felek arról állapodtak meg, hogy az öröklést békés úton, peren kívül rendezik azon tagállamban, amelynek jogát az örökhagyó a 22. cikk szerint kiválasztotta.”,

helyesen:

„Az öröklési ügyben a 4. cikk vagy a 10. cikk alapján hivatalból eljárást indító bíróság megszünteti az eljárást, ha az eljárásban részt vevő felek arról állapodtak meg, hogy az öröklést békés úton, peren kívül rendezik azon tagállamban, amelynek jogát az örökhagyó a 22. cikk szerint választotta.”

6.

A 118. oldalon a 9. cikk (1) bekezdésének

szövege:

„(1)   Amennyiben a 7. cikk szerint joghatósággal rendelkező tagállami bíróság előtt folyamatban lévő eljárás során kiderül, hogy nem minden, az említett eljárásban részt vevő fél részes fele a joghatóságra vonatkozó megállapodásnak, akkor a bíróság folytatja a joghatóság gyakorlását, ha az eljárásban részt vevő, de a megállapodásban nem részes felek a bíróság joghatóságának vitatása nélkül megjelennek a bíróság előtt.”,

helyesen:

„(1)   Amennyiben a 7. cikk szerint joghatóságot gyakorló tagállami bíróság előtt folyamatban lévő eljárás során kiderül, hogy nem minden, az említett eljárásban részt vevő fél részes fele a joghatóságra vonatkozó megállapodásnak, akkor a bíróság továbbra is gyakorolja a joghatóságot, ha az eljárásban részt vevő, de a megállapodásban nem részes felek a bíróság joghatóságának vitatása nélkül megjelennek a bíróság előtt.”

7.

A 118. oldalon, a 10. cikk (1) bekezdésében

a következő szövegrész:

„(1)   Amennyiben az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában nem valamely tagállamban található, a hagyatéki vagyontárgyak helye szerinti tagállam bíróságai mégis joghatósággal rendelkeznek az öröklés egészében történő határozathozatalra, ha:”,

helyesen:

„(1)   Amennyiben az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában nem valamely tagállamban található, azon tagállam bíróságai, amelyben hagyatéki vagyontárgyak találhatók, mégis joghatósággal rendelkeznek az öröklés egészében történő határozathozatalra, ha:”.

8.

A 119. oldalon, a 10. cikk (2) bekezdésének

szövege:

„(2)   Amennyiben egyik tagállam bírósága sem rendelkezik az (1) bekezdés értelmében joghatósággal, a hagyatéki vagyontárgyak helye szerinti tagállam bíróságai mégis joghatósággal rendelkeznek az e vagyontárgyak tekintetében történő határozathozatalra.”,

helyesen:

„(2)   Amennyiben egyik tagállam bírósága sem rendelkezik az (1) bekezdés értelmében joghatósággal, azon tagállam bíróságai, amelyben hagyatéki vagyontárgyak találhatók, mégis joghatósággal rendelkeznek az e vagyontárgyak tekintetében történő határozathozatalra.”

9.

A 130. oldalon, a 67. cikk (1) bekezdése a) pontjának

szövege:

„a)

az igazolandó tényekkel kapcsolatban jogorvoslati eljárás van folyamatban; vagy”,

helyesen:

„a)

az igazolandó tényeket vitatják; vagy”.

10.

A 133. oldalon a 83. cikk (3) bekezdésének

szövege:

„(3)   A 2015. augusztus 17-ét megelőzően tett végintézkedés alakilag és tartalmilag érvényes, ha eleget tesz a III. fejezetben megállapított feltételeknek, vagy ha a hatályos nemzetközi magánjogi szabályok értelmében a végintézkedés megtételekor alakilag és tartalmilag érvényes azon államban, amelyben az örökhagyó szokásos tartózkodási helye volt, vagy bármely olyan államban, amelyben állampolgársággal rendelkezett, vagy az öröklési eljárást lefolytató hatóság szerinti tagállamban.”,

helyesen:

„(3)   A 2015. augusztus 17-ét megelőzően tett végintézkedés megengedett, valamint tartalmilag és alakilag érvényes, ha eleget tesz a III. fejezetben megállapított feltételeknek, vagy ha a hatályos nemzetközi magánjogi szabályok értelmében a végintézkedés megtételekor megengedett, valamint tartalmilag és alakilag érvényes azon államban, amelyben az örökhagyó szokásos tartózkodási helye volt, vagy bármely olyan államban, amelyben állampolgársággal rendelkezett, vagy az öröklési eljárást lefolytató hatóság szerinti tagállamban.”