ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 240

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. szeptember 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1561 rendelete (2019. szeptember 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a termesztett gombákban előforduló klórmekvát megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1562 végrehajtási határozata (2019. szeptember 16.) a 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozatnak az Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) hibrid olajrepce, az Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) hibrid olajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce, valamint az azokból előállított termékek nyomaira vonatkozó türelmi időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 6524. számú dokumentummal történt)

13

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 240/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1561 RENDELETE

(2019. szeptember 17.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a termesztett gombákban előforduló klórmekvát megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A klórmekvát tekintetében alkalmazandó szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet II. melléklete állapította meg.

(2)

A klórmekvát tekintetében meghatározott MRL-eket az (EU) 2017/693 bizottsági rendelet (2) nemrégiben a 396/2005/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban módosította. E módosítás keretében 0,9 mg/kg-os ideiglenes MRL-t állapítottak meg a termesztett gombák tekintetében, mivel az ellenőrző adatok tanúsága szerint a nem kezelt termesztett gombákon a meghatározási határnál magasabb értéken fordulnak elő szermaradékok, amelyek a termesztett gombák klórmekváttal jogszerűen kezelt szalmával való keresztszennyeződéséből adódhatnak.

(3)

A Bizottsághoz a közelmúltban olyan, kifejezetten a laskagombára vonatkozó ellenőrző adatok érkeztek be gombatermesztőktől, amelyek alapján az említett termékben a termesztett gombákra jelenleg érvényes ideiglenes MRL-nél nagyobb koncentrációban fordulnak elő a szermaradékok. Ezek a szermaradékok a termesztett gombáknak a klórmekváttal jogszerűen kezelt szalmával való keresztszennyeződéséből adódnak. Több tagállam is további, kifejezetten a laskagombával kapcsolatos hatósági ellenőrzésekből származó ellenőrző adatokat nyújtott be, amelyek megerősítették ezeket a megállapításokat.

(4)

Németország a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően összeállította és kiértékelte a jelenlegi MRL módosítása iránti kérelmét, és továbbította az értékelő jelentést a Bizottságnak.

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmet és az értékelő jelentést, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és a javasolt MRL-ekről tudományos nyilatkozatot adott ki (3). Ezt a nyilatkozatot továbbította a kérelmező, a Bizottság és a tagállamok felé, és hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára.

(6)

Tudományos nyilatkozatában a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az MRL Németország által kért módosítása 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadható. A Hatóság figyelembe vette az anyag toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagot esetlegesen tartalmazó valamennyi élelmiszer fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem pedig az adott termék fokozott fogyasztásából következő, rövid távú expozíció esetében nem merült fel a megengedhető napi bevitel vagy az akut referenciadózis túllépésének kockázata.

(7)

A Hatóság fogyasztókat érintő kockázattal kapcsolatos következtetései alapján a laskagombára vonatkozó MRL-t valamennyi mintavételi eredmény 95 %-ának megfelelő szinten indokolt rögzíteni, a más termesztett gombákra vonatkozó jelenlegi MRL-ek fenntartása mellett. Az említett MRL-t felül fogják vizsgálni, és a felülvizsgálat során figyelembe fogják venni a 2021. április 13-ig rendelkezésre álló információkat.

(8)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/693 rendelete (2017. április 7.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bitertanol, klórmekvát és tebufenpirad maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (HL L 101., 2017.4.13., 1. o.).

(3)  Az EFSA tudományos jelentéseinek internetes elérhetősége: http://www.efsa.europa.eu:

Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms (Nyilatkozat a laskagombában előforduló klórmekvátra vonatkozó javasolt ideiglenes szermaradék-határértékkel összefüggésben a fogyasztókat táplálkozás útján érő kockázatok értékeléséről). EFSA Journal 2019;17(5):5707.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben a klórmekvátra vonatkozó oszlopot el kell hagyni.

2.

A III. melléklet A. része a klórmekvátra vonatkozó alábbi oszloppal egészül ki:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Klórmekvát (klórmekvát és sói összesen, klórmekvát-kloridban kifejezve)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0110000

Citrusfélék

0,01 (*1)

0110010

Grapefruitfélék

 

0110020

Narancs

 

0110030

Citrom

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

0110050

Mandarin

 

0110990

Egyéb (2)

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,01 (*1)

0120010

Mandula

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

0120030

Kesu/kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb (2)

 

0130000

Almatermésűek

 

0130010

Alma

0,01 (*1)

0130020

Körte

0,07 (+)

0130030

Birsalma

0,01 (*1)

0130040

Naspolya

0,01 (*1)

0130050

Japán naspolya

0,01 (*1)

0130990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0140000

Csonthéjasok

0,01 (*1)

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznye

 

0140030

Őszibarack

 

0140040

Szilva

 

0140990

Egyéb (2)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Szőlő

0,05

0151010

Csemegeszőlő

 

0151020

Borszőlő

 

0152000

b)

Szamóca

0,01 (*1)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

0,01 (*1)

0153010

Feketeszeder

 

0153020

Hamvas szeder

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

0153990

Egyéb (2)

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,01 (*1)

0154010

Fürtös áfonya

 

0154020

Tőzegáfonya

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

0154050

Csipkebogyó

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0154080

Fekete bodza

 

0154990

Egyéb (2)

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,01 (*1)

0161000

a)

ehető héjúak

 

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

0161990

Egyéb (2)

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

0162050

Csillagalma

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

0162990

Egyéb (2)

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

 

0163020

Banán

 

0163030

Mangó

 

0163040

Papája

 

0163050

Gránátalma

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

0163070

Guáva/guajava

 

0163080

Ananász

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

0163100

Durián

 

0163110

Tüskés annóna

 

0163990

Egyéb (2)

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01 (*1)

0211000

a)

burgonya

 

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

0212030

Jamszgyökér

 

0212040

Nyílgyökér

 

0212990

Egyéb (2)

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

0213010

Cékla

 

0213020

Sárgarépa

 

0213030

Gumós zeller

 

0213040

Torma

 

0213050

Csicsóka

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0213080

Retek

 

0213090

Bakszakáll

 

0213100

Karórépa

 

0213110

Tarlórépa

 

0213990

Egyéb (2)

 

0220000

Hagymafélék

0,01 (*1)

0220010

Fokhagyma

 

0220020

Vöröshagyma

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

0220990

Egyéb (2)

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

0,01 (*1)

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

0231010

Paradicsom

 

0231020

Étkezési paprika

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

 

0231040

Okra/bámia

 

0231990

Egyéb (2)

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

 

0232010

Uborka

 

0232020

Apró uborka

 

0232030

Cukkini

 

0232990

Egyéb (2)

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

 

0233010

Dinnye

 

0233020

Sütőtök

 

0233030

Görögdinnye

 

0233990

Egyéb (2)

 

0234000

d)

csemegekukorica

 

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,01 (*1)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

0241010

Brokkoli

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb (2)

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0242010

Kelbimbó

 

0242020

Fejeskáposzta

 

0242990

Egyéb (2)

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

0243020

Kel

 

0243990

Egyéb (2)

 

0244000

d)

karalábé

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

0,01 (*1)

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

0251010

Galambbegysaláta

 

0251020

Fejessaláta-félék

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

0251070

Vörös mustár

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

0251990

Egyéb (2)

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

 

0252010

Spenótfélék

 

0252020

Kövér porcsin

 

0252030

Mangold

 

0252990

Egyéb (2)

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

 

0254000

d)

vízitorma

 

0255000

e)

cikóriasaláta

 

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

 

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

0256050

Zsálya

 

0256060

Rozmaring

 

0256070

Kakukkfű

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

0256090

Babérlevél

 

0256100

Tárkony

 

0256990

Egyéb (2)

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,01 (*1)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

0260050

Lencse

 

0260990

Egyéb (2)

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

0,01 (*1)

0270010

Spárga

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

 

0270030

Szárzeller

 

0270040

Olasz édeskömény

 

0270050

Articsóka

 

0270060

Póréhagyma

 

0270070

Rebarbara

 

0270080

Bambuszrügy

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 

0270990

Egyéb (2)

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

 

0280010

Termesztett gomba

0,9 (+)

0280020

Vadgomba

0,01 (*1)

0280990

Moha és zuzmó

0,01 (*1)

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01 (*1)

0300000

HÜVELYESEK

0,01 (*1)

0300010

Bab

 

0300020

Lencse

 

0300030

Borsó

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

0300990

Egyéb (2)

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

0401000

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

0,01 (*1)

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,01 (*1)

0401030

Mák

0,01 (*1)

0401040

Szezámmag

0,01 (*1)

0401050

Napraforgómag

0,01 (*1)

0401060

Repcemag

7 (+)

0401070

Szójabab

0,01 (*1)

0401080

Mustármag

0,01 (*1)

0401090

Gyapotmag

0,7

0401100

Tökmag

0,01 (*1)

0401110

Pórsáfránymag

0,01 (*1)

0401120

Borágó magja

0,01 (*1)

0401130

Gomborkamag

0,01 (*1)

0401140

Kendermag

0,01 (*1)

0401150

Ricinusbab

0,01 (*1)

0401990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

0,01 (*1)

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Olajpálma magja

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

0402040

Kapok

 

0402990

Egyéb (2)

 

0500000

GABONAFÉLÉK

 

0500010

Árpa

3

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

0,01 (*1)

0500030

Kukorica

0,01 (*1)

0500040

Köles

0,01 (*1)

0500050

Zab

15

0500060

Rizs

0,01 (*1)

0500070

Rozs

8

0500080

Cirok

0,01 (*1)

0500090

Búza

7

0500990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05 (*1)

0610000

Tea

 

0620000

Kávébab

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

0631000

a)

virág

 

0631010

Kamilla

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

0631030

Rózsa

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

0631050

Kislevelű hárs

 

0631990

Egyéb (2)

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

0632010

Kerti szamóca

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Egyéb (2)

 

0633000

c)

gyökér

 

0633010

Macskagyökér

 

0633020

Ginszeng

 

0633990

Egyéb (2)

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

0640000

Kakaóbab

 

0650000

Szentjánoskenyér

 

0700000

KOMLÓ

0,05 (*1)

0800000

FŰSZEREK

 

0810000

Mag

0,05 (*1)

0810010

Ánizsmag

 

0810020

Fekete kömény

 

0810030

Zeller

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

0810050

Kömény

 

0810060

Kapor

 

0810070

Édeskömény

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

0810090

Szerecsendió

 

0810990

Egyéb (2)

 

0820000

Termés

0,05 (*1)

0820010

Szegfűbors

 

0820020

Szecsuáni bors

 

0820030

Kömény

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Borókabogyó

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

0820070

Vanília

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

0820990

Egyéb (2)

 

0830000

Kéreg

0,05 (*1)

0830010

Fahéj

 

0830990

Egyéb (2)

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

0840010

Édesgyökér

0,05 (*1)

0840020

Gyömbér (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05 (*1)

0840040

Torma (11)

 

0840990

Egyéb (2)

0,05 (*1)

0850000

Bimbó

0,05 (*1)

0850010

Szegfűszeg

 

0850020

Kapribogyó

 

0850990

Egyéb (2)

 

0860000

Virágbibe

0,05 (*1)

0860010

Sáfrány

 

0860990

Egyéb (2)

 

0870000

Magköpeny

0,05 (*1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

0870990

Egyéb (2)

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01 (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

0900020

Cukornád

 

0900030

Cikóriagyökér

 

0900990

Egyéb (2)

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

Áruk a következő állatokból

 

1011000

a)

sertés

 

1011010

Izom

0,3

1011020

Zsír

0,15

1011030

Máj

1,5

1011040

Vese

1,5

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1,5

1011990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

1012000

b)

szarvasmarha

 

1012010

Izom

0,3

1012020

Zsír

0,15

1012030

Máj

1,5

1012040

Vese

1,5

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1,5

1012990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

1013000

c)

juh

 

1013010

Izom

0,3

1013020

Zsír

0,15

1013030

Máj

1,5

1013040

Vese

1,5

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1,5

1013990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

1014000

d)

kecske

 

1014010

Izom

0,3

1014020

Zsír

0,15

1014030

Máj

1,5

1014040

Vese

1,5

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1,5

1014990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

1015000

e)

lófélék

 

1015010

Izom

0,3

1015020

Zsír

0,15

1015030

Máj

1,5

1015040

Vese

1,5

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1,5

1015990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

1016000

f)

baromfi

 

1016010

Izom

0,05

1016020

Zsír

0,05

1016030

Máj

0,15

1016040

Vese

0,15

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,15

1016990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

1017010

Izom

0,3

1017020

Zsír

0,15

1017030

Máj

1,5

1017040

Vese

1,5

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1,5

1017990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

1020000

Tej

0,5

1020010

Szarvasmarha

 

1020020

Juh

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb (2)

 

1030000

Madártojás

0,15

1030010

Csirke

 

1030020

Kacsa

 

1030030

Liba

 

1030040

Fürj

 

1030990

Egyéb (2)

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,05 (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01 (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01 (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,3

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

Klórmekvát (klórmekvát és sói összesen, klórmekvát-kloridban kifejezve)

(+)

A friss ellenőrző adatok tanúsága szerint a körtében mért klórmekvátszintek mérséklődnek, de korábbi használat miatt a meghatározási határnál továbbra is magasabbak. Ezért a további ellenőrző adatok benyújtásáig indokolt 0,07 mg/kg értékben egy ideiglenes MRL-t meghatározni. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az említett információkat, amennyiben azokat 2021. április 13-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0130020

Körte

(+)

A laskagombára az alábbi MRL vonatkozik: 6 mg/kg. Az ellenőrző adatok tanúsága szerint előfordulhat a kezeletlen termesztett gomba klórmekváttal jogszerűen kezelt szalmával való keresztszennyeződése. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az említett információkat, amennyiben azokat 2021. április 13-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0280010

Termesztett gomba

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a haszonnövények anyagcseréjével kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban szereplő információkat, amennyiben azokat 2019. április 13-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0401060

Repcemag


(*1)  Az analitikai kimutathatóság határa

(1)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.


HATÁROZATOK

18.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 240/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1562 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. szeptember 16.)

a 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozatnak az Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) hibrid olajrepce, az Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) hibrid olajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce, valamint az azokból előállított termékek nyomaira vonatkozó türelmi időszak tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2019) 6524. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (6) bekezdésére és 20. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/305/EK (2), a 2007/306/EK (3) és a 2007/307/EK (4) bizottsági határozat meghatározza az Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) hibrid olajrepce, az Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) hibrid olajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce, valamint az azokból előállított termékek (a továbbiakban: géntechnológiával módosított anyag) forgalomból történő kivonásának szabályait. Az említett határozatokat azt követően fogadták el, hogy az engedélyes Bayer CropScience AG jelezte a Bizottságnak, hogy nem áll szándékában kérelmet benyújtani az említett, géntechnológiával módosított anyag engedélyének az 1829/2003/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdése első albekezdésének, 11. cikkének, 20. cikke (4) bekezdésének és 23. cikkének megfelelő megújítása iránt.

(2)

Mindhárom határozat ötéves kezdeti átmeneti időszakot írt elő, amelynek során az említett, géntechnológiával módosított anyagot legfeljebb 0,9 % arányban tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszereket és takarmányokat forgalomba lehetett hozni, feltéve, hogy az anyag jelenléte véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen volt. Az említett átmeneti időszak célja az volt, hogy figyelembe lehessen venni azt a tényt, hogy a géntechnológiával módosított anyag néha kis nyomokban azt követően is jelen lehet az élelmiszer- és takarmányláncokban, hogy a Bayer CropScience AG a géntechnológiával módosított szervezetekből származó magvak értékesítésének beszüntetése mellett döntött, még ha meg is tett minden intézkedést az említett, géntechnológiával módosított anyag jelenlétének elkerülésére.

(3)

A Bayer CropScience AG által a szóban forgó, géntechnológiával módosított szervezetek jelenlétének megakadályozására a 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozatnak megfelelően hozott intézkedések ellenére azok olajrepce-termékekben nyomokban még mindig felfedezhetők voltak. A 2012/69/EU bizottsági végrehajtási határozat (5) mindhárom határozatot módosította, az átmeneti időszakot 2016. december 31-ig meghosszabbította, valamint a géntechnológiával módosított anyag élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulásának megengedett szintjét 0,1 tömegszázalékra csökkentette. Az (EU) 2016/2268 bizottsági végrehajtási határozat (6) ismét módosította mindhárom határozatot, és az átmeneti időszakot 2019. december 31-ig meghosszabbította.

(4)

A 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozat egy olyan intézkedéssorozatot is meghatározott, amelyet a Bayer CropScience AG vállalatnak végre kellett hajtania a szóban forgó, géntechnológiával módosított anyag forgalomból való tényleges kivonásának érdekében, valamint beszámolási kötelezettséget írt elő a címzett számára.

(5)

Továbbá az (EU) 2019/1117 bizottsági végrehajtási határozat (7) a címzett tekintetében módosította a 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozatot, a Bayer CropScience AG 2018. augusztus 1-jei kérelme nyomán, amelyben az kérelmezte a géntechnológiával módosított termékekre vonatkozó összes bejelentéssel, kérelemmel és engedéllyel kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek az Unióban a BASF SE (Németország) által képviselt BASF Agricultural Solutions Sean US LLC vállalatra történő átruházását. A 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozatot ezért a BASF SE-nek kell címezni.

(6)

2018 októberében a BASF SE arról számolt be, hogy a meghozott intézkedések ellenére a szóban forgó anyagok az elmúlt években – egyre csökkenő mértékben – nyomokban még mindig felfedezhetők voltak olajrepcetermékekben. A géntechnológiával módosított szervezetek nyomokban való tartós jelenléte egyrészt az olajrepcefajták biológiai jellemzőivel magyarázható, mivel azok még hosszú ideig nyugalmi állapotban maradhatnak, másrészt a magvak betakarításakor alkalmazott gazdálkodási gyakorlatokkal, amelyek az olajrepce véletlenszerű kiszóródását eredményezhették, amelynek mértékét a 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozat, valamint a 2012/69/EU és az (EU) 2016/2268 végrehajtási határozat elfogadásakor nehéz volt megbecsülni.

(7)

E háttér-információk alapján helyénvaló további három évvel, azaz 2022. december 31-ig meghosszabbítani az átmeneti időszakot, hogy az Ms1×Rf1, az Ms1×Rf2 és a Topas 19/2 olajrepcefajta még meglévő nyomait teljes mértékben ki lehessen vonni az élelmiszer- és takarmányláncból.

(8)

A szóban forgó, géntechnológiával módosított anyag kivonásának további előmozdítása érdekében az is helyénvaló, ha a címzett folytatja a 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozat szerint előírt belső program végrehajtását, és adatokat gyűjt a szóban forgó anyagnak a Kanadából, azon egyetlen országból az Unióba behozott olajrepcetermékekben való előfordulásáról, amelyben az említett olajrepcefajtákat kereskedelmi célokra termesztették. A BASF SE vállalatnak 2022. január 1-jéig mindkét szempontról be kell számolnia a Bizottságnak.

(9)

A BASF SE vállalatnak biztosítania kell, hogy a tanúsított referencia-szaporítóanyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak, hogy az ellenőrző laboratóriumok elemzéseket végezhessenek az átmeneti időszakban.

(10)

A 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/305/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A címzett a termesztés és vetőmag-szaporítás tekintetében belső programot hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa az ACS-BNØØ4-7 olajrepce, az ACS-BNØØ1-4 olajrepce és az ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 olajrepce-hibridkombináció forgalomból való tényleges kivonását, valamint adatokat gyűjt a szóban forgó, géntechnológiával módosított szervezeteknek a Kanadából az Unióba behozott olajrepce-szállítmányokban való előfordulásáról.

A címzett 2022. január 1-jéig beszámol a Bizottságnak e program végrehajtásáról, valamint a szóban forgó, géntechnológiával módosított szervezeteknek a Kanadából az Unióba behozott olajrepce-szállítmányokban való előfordulásáról.”

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   Az ACS-BNØØ4-7 és az ACS-BNØØ1-4 olajrepcét, valamint az ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 olajrepce-hibridkombinációt tartalmazó, abból álló, illetve abból előállított anyagnak az 1829/2003/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 20. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint bejelentett élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulása 2022. december 31-ig megengedett, feltéve, ha:

a)

véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen; és

b)

aránya nem haladja meg a 0,1 tömegszázalékot.

(2)   A címzett gondoskodik arról, hogy az ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 olajrepce tanúsított referencia-szaporítóanyaga rendelkezésre álljon az American Oil Chemists Society-n keresztül a következő internetcímen: https://www.aocs.org/crm.”

2. cikk

A 2007/306/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A címzett a termesztés és vetőmag-szaporítás tekintetében belső programot hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa az ACS-BNØØ4-7 olajrepce, az ACS-BNØØ2-5 olajrepce és az ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 olajrepce-hibridkombináció forgalomból való tényleges kivonását, valamint adatokat gyűjt a szóban forgó, géntechnológiával módosított szervezeteknek a Kanadából az Unióba behozott olajrepce-szállítmányokban való előfordulásáról.

A címzett 2022. január 1-jéig beszámol a Bizottságnak e program végrehajtásáról, valamint a szóban forgó, géntechnológiával módosított szervezeteknek a Kanadából az Unióba behozott olajrepce-szállítmányokban való előfordulásáról.”

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   Az ACS-BNØØ4-7 olajrepcét, az ACS-BNØØ2-5 olajrepcét vagy az ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 olajrepce-hibridkombinációt tartalmazó, abból álló, illetve abból előállított anyagnak az 1829/2003/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 20. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint bejelentett élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulása 2022. december 31-ig megengedett, feltéve, hogy az előfordulás:

a)

véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen; és

b)

aránya nem haladja meg a 0,1 tömegszázalékot.

(2)   A címzett gondoskodik arról, hogy az ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 olajrepce tanúsított referencia-szaporítóanyaga rendelkezésre álljon az American Oil Chemists Society-n keresztül a következő internetcímen: https://www.aocs.org/crm.”

3. cikk

A 2007/307/EK határozat 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   A címzett a termesztés és vetőmag-szaporítás tekintetében belső programot hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa az ACS-BNØØ7-1 olajrepce forgalomból való tényleges kivonását, valamint adatokat gyűjt a szóban forgó, géntechnológiával módosított szervezetnek a Kanadából az Unióba behozott olajrepce-szállítmányokban való előfordulásáról.

A címzett 2022. január 1-jéig beszámol a Bizottságnak e program végrehajtásáról, valamint a szóban forgó, géntechnológiával módosított szervezeteknek a Kanadából az Unióba behozott olajrepce-szállítmányokban való előfordulásáról.

(2)   Az ACS-BNØØ7-1 olajrepcét tartalmazó, abból álló, illetve abból előállított anyagnak az 1829/2003/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 20. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint bejelentett élelmiszerekben és takarmányokban való előfordulása 2022. december 31-ig megengedett, feltéve, hogy az előfordulás:

a)

véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen; és

b)

aránya nem haladja meg a 0,1 tömegszázalékot.

(3)   A címzett gondoskodik arról, hogy az ACS-BNØØ7-1 olajrepce tanúsított referencia-szaporítóanyaga rendelkezésre álljon az American Oil Chemists Society-n keresztül a következő internetcímen: https://www.aocs.org/crm.”

4. cikk

Az 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében előírt, a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásában az ACS-BNØØ4-7 olajrepcére, az ACS-BNØØ1-4 olajrepcére és az ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 olajrepce-hibridkombinációra, az ACS-BNØØ4-7 olajrepcére, az ACS-BNØØ2-5 olajrepcére és az ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 olajrepce-hibridkombinációra, valamint az ACS-BNØØ7-1 olajrepcére vonatkozó bejegyzéseket e határozat figyelembevétele érdekében módosítani kell.

5. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Németország.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007/305/EK határozata (2007. április 25.) az Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) hibrid olajrepce és az abból előállított termékek forgalomból való kivonásáról (HL L 117., 2007.5.5., 17. o.).

(3)  A Bizottság 2007/306/EK határozata (2007. április 25.) az Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) hibrid olajrepce és az abból előállított termékek forgalomból való kivonásáról (HL L 117., 2007.5.5., 20. o.).

(4)  A Bizottság 2007/307/EK határozata (2007. április 25.) a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce és az abból előállított termékek forgalomból való kivonásáról (HL L 117., 2007.5.5., 23. o.).

(5)  A Bizottság 2012/69/EU végrehajtási határozata (2012. február 3.) a 2007/305/EK, 2007/306/EK és 2007/307/EK határozatoknak az Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) hibrid olajrepce, az Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) hibrid olajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce és az azokból előállított termékek nyomaira vonatkozó türelmi időszak tekintetében történő módosításáról (HL L 34., 2012.2.7., 12. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2016/2268 végrehajtási határozata (2016. december 14.) a 2007/305/EK, 2007/306/EK és 2007/307/EK határozatoknak az Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4) hibrid olajrepce, az Ms1 × Rf2 (BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) hibrid olajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce és az azokból előállított termékek nyomaira vonatkozó türelmi időszak tekintetében történő módosításáról (HL L 342., 2016.12.16., 34. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2019/1117 végrehajtási határozata (2019. június 24.) a 2007/305/EK, a 2007/306/EK és a 2007/307/EK határozatnak az említett határozatok címzettje tekintetében történő módosításáról (HL L 176., 2019.7.1., 59. o.)