ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 239

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. szeptember 17.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1559 rendelete (2019. szeptember 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található ciflufenamid, fenbukonazol, flukinkonazol és tembotrion szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/1560 határozata (2019. szeptember 16.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról

16

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

17.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1559 RENDELETE

(2019. szeptember 16.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található ciflufenamid, fenbukonazol, flukinkonazol és tembotrion szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A ciflufenamid, a fenbukonazol, a flukinkonazol és a tembotrion tekintetében alkalmazandó szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része állapította meg.

(2)

A ciflufenamid tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 396/2005/EK rendelet (2) 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt adott ki. Ebben a Hatóság az állati eredetű áruk esetében a szermaradék meghatározásának módosítására tett javaslatot. A Hatóság az apró uborka és a rozs tekintetében meghatározott MRL-ek csökkentését ajánlotta. Más termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását szorgalmazta. A Hatóság megállapította, hogy a kukorica, a köles, a rizs, a cirok, a búza, a baromfi (izom-, zsír-, májszövetei), valamint a madártojások tekintetében meghatározott MRL-ekkel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre bizonyos információk, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében alkalmazandó MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

(3)

A fenbukonazol tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (3) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság a maradékanyag meghatározásának módosítását javasolta. A Hatóság a grapefruit, a narancs, a mandula, a paradió/brazil dió, a kesu/kesudió, a gesztenye, a kókuszdió, a mogyoró, az ausztráliai mogyoró/makadámdió, a pekándió, a fenyőmag, a pisztácia, a dió és a fürtös áfonya tekintetében az MRL-ek csökkentését javasolta. Más termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását javasolta. A Hatóság megállapította, hogy a sárgabarack/kajszi, az őszibarack, a szilva, az uborka, az apró uborka, a cukkini, a dinnye, a sütőtök és a görögdinnye tekintetében meghatározott MRL-ekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre, és hogy a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében alkalmazandó MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

(4)

A flukinkonazol tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (4) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az Unióban jelenleg nincs engedélyezve a flukinkonazol felhasználása, és vonatkozásában nincs hatályban import tűréshatár, továbbá nem állnak rendelkezésre a Codex által meghatározott maximális szermaradék-határértékek (CXL-ek). Ezért várhatóan semmilyen növényi vagy állati termékben nem fordulnak elő flukinkonazol-szermaradékok. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a flukinkonazol tekintetében alkalmazandó MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken kell rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében.

(5)

A tembotrion tekintetében érvényes MRL-ekkel kapcsolatban a Hatóság indokolással ellátott véleményt (5) adott ki a 396/2005/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A Hatóság a sertések (máj- és veseszövetei), a szarvasmarhafélék (máj- és veseszövetei) és lófélék (máj- és veseszövetei) tekintetében meghatározott MRL-ek csökkentését ajánlotta. Más termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását javasolta. A Hatóság megállapította, hogy a csemegekukorica és a termések tekintetében meghatározott MRL-ekkel kapcsolatban nem álltak rendelkezésre bizonyos információk, és a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség. Mivel nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében alkalmazandó MRL-eket a jelenleg érvényes, illetve a Hatóság által megállapított szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet II. mellékletében. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

(6)

Azon termékek tekintetében, amelyeken a szóban forgó növényvédő szer használata nem engedélyezett, és amelyekre vonatkozóan nincs hatályban importtolerancia vagy CXL, az MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken vagy a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértelmezett értéken kell megállapítani.

(7)

A Bizottság konzultált az Európai Unióban növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e egyes kimutatási határértékek kiigazítása. Az említett laboratóriumok több anyag tekintetében is arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a technikai fejlődés következtében egyedi kimutatási határokat kell megállapítani.

(8)

Az MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások – a Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve – megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

(9)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az új MRL-ekről, és figyelembe vette megállapításaikat.

(10)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(12)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-vállalkozók felkészülhessenek az MRL-ek módosulásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az Unióban 2020. április 7. előtt előállított, vagy oda ezen időpontot megelőzően behozott termékekre a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. április 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indoklással ellátott vélemény a ciflufenamid tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2018;16(10):5416.

(3)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indoklással ellátott vélemény a fenbukonazol tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2018;16(8):5399.

(4)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indoklással ellátott vélemény a flukinkonazol tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2018;16(9):5409.

(5)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Indoklással ellátott vélemény a tembotrion tekintetében érvényben lévő szermaradék-határértékeknek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról). EFSA Journal 2018;16(9):5417.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a ciflufenamidra, a fenbukonazolra, a flukinkonazolra és a tembotrionra vonatkozó következő oszlopokkal egészül ki:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Ciflufenamid (ciflufenamid (Z-izomer) és E-izomere összesen, ciflufenamidban kifejezve) (A) (R)

Fenbukonazol (alkotó enantiomerek összesen)

Flukinkonazol (F)

Tembotrion (tembotrion (AE 0172747) mint anyavegyület és M5 (4,6-dihidroxi-tembotrion) metabolitja összesen, tembotrionban kifejezve) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Citrusfélék

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Grapefruitfélék

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Narancs

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Citrom

 

1 (+)

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandarin

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Egyéb (2)

 

0,5

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Mandula

 

(+)

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

(+)

 

 

0120030

Kesu/kesudió

 

(+)

 

 

0120040

Gesztenye

 

(+)

 

 

0120050

Kókuszdió

 

(+)

 

 

0120060

Mogyoró

 

(+)

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

(+)

 

 

0120080

Pekándió

 

(+)

 

 

0120090

Fenyőmag

 

(+)

 

 

0120100

Pisztácia

 

(+)

 

 

0120110

Dió

 

(+)

 

 

0120990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0130000

Almatermésűek

0,06

0,5

 

 

0130010

Alma

 

(+)

 

 

0130020

Körte

 

(+)

 

 

0130030

Birsalma

 

(+)

 

 

0130040

Naspolya

 

(+)

 

 

0130050

Japán naspolya

 

(+)

 

 

0130990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0140000

Csonthéjasok

 

 

 

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Cseresznye

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Őszibarack

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Szilva

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Egyéb (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

0151000

a)

Szőlő

0,2

1,5

 

 

0151010

Csemegeszőlő

 

(+)

 

 

0151020

Borszőlő

 

(+)

 

 

0152000

b)

Szamóca

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Feketeszeder

 

 

 

 

0153020

Hamvas szeder

 

 

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

 

 

 

0153990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Fürtös áfonya

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Tőzegáfonya

 

1 (+)

 

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Csipkebogyó

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Fekete bodza

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Egyéb (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

 

 

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

 

 

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

 

 

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

 

 

 

0161990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

 

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

 

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

 

 

0162990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

 

 

0163010

Avokádó

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Banán

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mangó

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papája

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Gránátalma

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Guáva/guajava

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananász

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durián

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Tüskés annóna

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Egyéb (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

burgonya

 

 

 

 

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

 

0212990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

 

0213020

Sárgarépa

 

 

 

 

0213030

Gumós zeller

 

 

 

 

0213040

Torma

 

 

 

 

0213050

Csicsóka

 

 

 

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

 

0213080

Retek

 

 

 

 

0213090

Bakszakáll

 

 

 

 

0213100

Karórépa

 

 

 

 

0213110

Tarlórépa

 

 

 

 

0213990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0220000

Hagymafélék

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Fokhagyma

 

 

 

 

0220020

Vöröshagyma

 

 

 

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

 

 

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

 

 

 

0220990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Paradicsom

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Étkezési paprika

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Okra/bámia

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Uborka

 

(+)

 

 

0232020

Apró uborka

 

(+)

 

 

0232030

Cukkini

 

(+)

 

 

0232990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Dinnye

 

(+)

 

 

0233020

Sütőtök

 

(+)

 

 

0233030

Görögdinnye

 

(+)

 

 

0233990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

 

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

 

0241990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta

 

 

 

 

0242990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

 

 

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

 

 

 

0243020

Kel

 

 

 

 

0243990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0244000

d)

karalábé

 

 

 

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Galambbegysaláta

 

 

 

 

0251020

Fejessaláta-félék

 

 

 

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

 

 

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

 

 

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

 

 

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

 

 

 

0251070

Vörös mustár

 

 

 

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

 

 

 

0251990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Spenótfélék

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin

 

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

 

0252990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Turbolya

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél

 

 

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

 

 

0256050

Zsálya

 

 

 

 

0256060

Rozmaring

 

 

 

 

0256070

Kakukkfű

 

 

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

 

 

0256090

Babérlevél

 

 

 

 

0256100

Tárkony

 

 

 

 

0256990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

 

 

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

 

 

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

 

 

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

 

 

 

0260050

Lencse

 

 

 

 

0260990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Spárga

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Szárzeller

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Olasz édeskömény

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Articsóka

0,04

 

 

 

0270060

Póréhagyma

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rebarbara

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Bambuszrügy

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

 

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

HÜVELYESEK

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Bab

 

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

 

0300030

Borsó

 

 

 

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

 

 

0300990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Olajos magvak

 

 

 

 

0401010

Lenmag

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Mák

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Szezámmag

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Napraforgómag

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Repcemag

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Szójabab

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Mustármag

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Gyapotmag

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Tökmag

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Pórsáfránymag

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Borágó magja

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Gomborkamag

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Kendermag

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Ricinusbab

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Egyéb (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

 

0402020

Olajpálma magja

 

 

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0500000

GABONAFÉLÉK

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Árpa

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Kukorica

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Köles

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Zab

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Rizs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Rozs

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Cirok

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Búza

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Egyéb (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Tea

 

 

 

 

0620000

Kávébab

 

 

 

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

 

 

0631000

a)

virág

 

 

 

 

0631010

Kamilla

 

 

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

 

0631030

Rózsa

 

 

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

 

0631990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

 

 

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0633000

c)

gyökér

 

 

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

 

0633020

Ginszeng

 

 

 

 

0633990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

 

 

 

0640000

Kakaóbab

 

 

 

 

0650000

Szentjánoskenyér

 

 

 

 

0700000

KOMLÓ

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

FŰSZEREK

 

 

 

 

0810000

Mag

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Ánizsmag

 

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

0810030

Zeller

 

 

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

 

 

0810050

Kömény

 

 

 

 

0810060

Kapor

 

 

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

0810990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0820000

Termés

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Szegfűbors

 

 

 

 

0820020

Szecsuáni bors

 

 

 

 

0820030

Kömény

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

 

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

 

 

 

0820070

Vanília

 

 

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

 

0820990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0830000

Kéreg

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Fahéj

 

 

 

 

0830990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

 

 

 

0840010

Édesgyökér

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Gyömbér (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Torma (11)

 

 

 

 

0840990

Egyéb (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Bimbó

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

 

 

0850990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0860000

Virágbibe

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Sáfrány

 

 

 

 

0860990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0870000

Magköpeny

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

 

 

0870990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

 

 

 

0900020

Cukornád

 

 

 

 

0900030

Cikóriagyökér

 

 

 

 

0900990

Egyéb (2)

 

 

 

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

 

1010000

Áruk a következő állatokból

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

sertés

 

 

 

 

1011010

Izom

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Zsír

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Máj

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Vese

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Egyéb (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

szarvasmarha

 

 

 

 

1012010

Izom

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Zsír

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Máj

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Vese

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Egyéb (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

juh

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Izom

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Zsír

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Máj

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Vese

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Egyéb (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

kecske

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Izom

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Zsír

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Máj

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Vese

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Egyéb (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

lófélék

 

 

 

 

1015010

Izom

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Zsír

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Máj

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Vese

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Egyéb (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

baromfi

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Izom

 

 

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

 

1016030

Máj

 

 

 

 

1016040

Vese

 

 

 

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

1016990

Egyéb (2)

 

 

 

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Izom

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Zsír

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Máj

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Vese

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Egyéb (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Tej

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Szarvasmarha

 

 

 

 

1020020

Juh

 

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

 

1020040

 

 

 

 

1020990

Egyéb (2)

 

 

 

 

1030000

Madártojás

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Csirke

 

 

 

 

1030020

Kacsa

 

 

 

 

1030030

Liba

 

 

 

 

1030040

Fürj

 

 

 

 

1030990

Egyéb (2)

 

 

 

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

 

 

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

 

 

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

 

 

 

(F)

=

zsírban oldódó

Ciflufenamid (ciflufenamid (Z-izomer) és E-izomere összesen, ciflufenamidban kifejezve) (A) (R)

(A) Az uniós referencialaboratóriumok megállapították, hogy az E-izomer és a 149-F1 metabolit referenciaszabványai kereskedelmi forgalomban nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni, hogy az első mondatban említett referenciaszabványok 2020. szeptember 17-ig kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak-e, vagy ha az említett időpontig nem lesznek kereskedelmi forgalomban elérhetők, akkor ennek a tényét.

(R)

=

a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Ciflufenamid – kód: 1000000 , kivéve: 1040000 : ciflufenamid (Z-izomer), E-izomere és 149-F1 metabolitja összesen, ciflufenamidban kifejezve

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a baromfira vonatkozó takarmányozási vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0500090

Búza

Fenbukonazol (alkotó enantiomerek összesen)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a triazolból származó metabolitokkal (TDM-ek) kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0110010

Grapefruit

0110020

Narancs

0110030

Citrom

0110040

Zöldcitrom/lime

0110050

Mandarin

0120010

Mandula

0120020

Paradió/brazil dió

0120030

Kesu/kesudió

0120040

Gesztenye

0120050

Kókuszdió

0120060

Mogyoró

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0120080

Pekándió

0120090

Fenyőmag

0120100

Pisztácia

0120110

Dió

0130010

Alma

0130020

Körte

0130030

Birsalma

0130040

Naspolya

0130050

Japán naspolya

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, többek között a triazolból származó metabolitokkal (TDM-ek) kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0140010

Sárgabarack/kajszi

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a triazolból származó metabolitokkal (TDM-ek) kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0140020

Cseresznye

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, többek között a triazolból származó metabolitokkal (TDM-ek) kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0140030

Őszibarack

0140040

Szilva

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a triazolból származó metabolitokkal (TDM-ek) kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0151010

Csemegeszőlő

0151020

Borszőlő

0154010

Fürtös áfonya

0154020

Tőzegáfonya

0163020

Banán

0231020

Étkezési paprika

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal, többek között a triazolból származó metabolitokkal (TDM-ek) kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0232010

Uborka

0232020

Apró uborka

0232030

Cukkini

0233010

Dinnye

0233020

Sütőtök

0233030

Görögdinnye

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a triazolból származó metabolitokkal (TDM-ek) kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0401050

Napraforgómag

0401060

Repcemag

0500010

Árpa

0500070

Rozs

0500090

Búza

1011030

Máj

1011040

Vese

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1012030

Máj

1012040

Vese

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1013030

Máj

1013040

Vese

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1014030

Máj

1014040

Vese

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1015030

Máj

1015040

Vese

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1017030

Máj

1017040

Vese

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

Tembotrion (tembotrion (AE 0172747) mint anyavegyület és M5 (4,6-dihidroxi-tembotrion) metabolitja összesen, tembotrionban kifejezve) (R)

(R)

=

a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Tembotrion – kód 1000000 , kivéve 1040000 : M5 metabolit (dihidroxi-tembotrion)

(+)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy a szermaradék-vizsgálatokkal kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2021. szeptember 17-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0234000

d)

csemegekukorica

2.

A III. melléklet A. részében ciflufenamidra, a fenbukonazolra, a flukinkonazolra és a tembotrionra vonatkozó oszlopokat el kell hagyni.


(*1)  Az analitikai kimutathatóság határa.

(1)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.


HATÁROZATOK

17.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/16


A TANÁCS (KKBP) 2019/1560 HATÁROZATA

(2019. szeptember 16.)

a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. december 8-án elfogadta a 2008/944/KKBP közös álláspontot (1), amely az Európai Unió fegyverkivitelről szóló, a Tanács által 1998. június 8-án elfogadott magatartási kódexét aktualizálta és váltotta fel.

(2)

A 2008/944/KKBP közös álláspont elfogadása óta mind uniós, mind nemzetközi szinten több olyan fejlemény történt, amely új kötelezettségeket és kötelezettségvállalásokat eredményezett a tagállamok számára.

(3)

2014. december 24-én hatályba lépett a hagyományos fegyverek nemzetközi kereskedelmét szabályozó Fegyverkereskedelmi Szerződés. A Fegyverkereskedelmi Szerződésnek valamennyi uniós tagállam részes állama. A Fegyverkereskedelmi Szerződés célja, hogy a lehető legmagasabb szintű egységes nemzetközi előírásokat állapítsa meg a hagyományos fegyverek nemzetközi kereskedelmének szabályozására vagy szabályozásának javítására vonatkozóan, valamint hogy megelőzze és felszámolja a hagyományos fegyverek tiltott kereskedelmét, továbbá hogy megelőzze e fegyverek illetéktelen kezekbe jutását.

(4)

A Tanács 2015. július 20-án következtetéseket fogadott el a 2008/944/KKBP közös álláspont felülvizsgálatáról és a Fegyverkereskedelmi Szerződés végrehajtásáról, amelyben megbízta az illetékes munkacsoportot, hogy 2018-ban értékelje újra annak végrehajtását és az abban foglalt célkitűzések megvalósulását.

(5)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése 2015. szeptember 25-én elfogadta a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendet, amely más célok mellett a fenntartható fejlődést szolgáló békés és befogadó társadalmak előmozdítására irányuló célt is magában foglalja.

(6)

A Tanács 2018. november 19-én elfogadta a tiltott tűzfegyverek, kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek elleni uniós stratégiát, amely az Európai Tanács által 2005-ben elfogadott, a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia helyébe lépett. A stratégia célja egyrészt az, hogy a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek terroristák, bűnözők és egyéb illetéktelen személyek általi illegális megszerzésének megakadályozása és visszaszorítása érdekében útmutatást nyújtson az integrált, kollektív és koordinált európai fellépéshez, másrészt pedig az, hogy a legális fegyverkereskedelem vonatkozásában elősegítse az elszámoltathatóságot és a felelősségvállalást.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban az Uniónak biztosítania kell, hogy a külső fellépéseinek a különböző területei összhangban legyenek egymással; a Tanács e tekintetben tudomásul veszi többek között a 428/2009/EK (2) tanácsi rendeletet és a 258/2012/EU (3) és az (EU) 2019/125 (4) európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

(8)

Helyénvaló a 2008/944/KKBP közös álláspontaktualizálásával megerősíteni a katonai technológiák és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó uniós politikát.

(9)

A 2008/944/KKBP közös álláspontot ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/944/KKBP közös álláspont a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Minden tagállam eseti alapon és a 2. cikkben foglalt kritériumok szerint bírálja el a hozzá az Európai Uniónak a 12. cikkben említett közös katonai listáján szereplő termékek kivitelére benyújtott engedélykérelmeket, a kormányok közötti átadásokkal kapcsolatos kérelmeket is beleértve.”;

b)

a következő bekezdés kerül beillesztésre:

„(1a)   Amennyiben új releváns információ válik elérhetővé, a Tanács minden tagállamot arra ösztönöz, hogy az Európai Unió közös katonai listáján szereplő termékekre vonatkozóanadott engedély megadását követően újra bírálja el az engedélyt..”.

2.

a 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Első kritérium: a tagállamok nemzetközi kötelezettségeinek és kötelezettségvállalásainak a tiszteletben tartása, különös tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió által elfogadott szankciókra, az elterjedés elleni és más területeken kötött megállapodásokra, valamint egyéb nemzetközi kötelezettségekre és kötelezettségvállalásokra.”;

b)

a második albekezdés a következőképpen módosul:

i.

a következő pontok kerülnek beillesztésre:

„ba)

a tagállamoknak az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény és az ahhoz csatolt releváns jegyzőkönyvek szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;

bb)

a tagállamoknak a Fegyverkereskedelmi Szerződés szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;”;

ii.

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a tagállamoknak a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (Ottawai Egyezmény) szerinti nemzetközi kötelezettségeivel;”;

iii.

a következő pont kerül beillesztésre:

„ca)

a tagállamok által a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és megszüntetéséről szóló cselekvési program keretében tett kötelezettségvállalásokkal;”.

3.

a 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A 428/2009/EK tanácsi rendelet (*1) sérelme nélkül az e közös álláspont 2. cikkében foglalt kritériumokat és a 4. cikkben meghatározott konzultációs eljárást a tagállamokra is alkalmazni kell a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott kettős felhasználású termékek és technológiák tekintetében, ha alapos okkal feltételezhető vagy az, hogy az ilyen termékek és technológiák végfelhasználói a fogadó ország fegyveres erői, belbiztonsági alakulatai vagy hasonló egységei lesznek. E közös álláspont katonai technológiára vagy felszerelésekre vonatkozó hivatkozásait úgy kell értelmezni, hogy azok ilyen termékeket és technológiát egyaránt magukban foglalnak.

(*1)  A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).”."

4.

a 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

E közös álláspont lehető leghatékonyabbá tétele érdekében a tagállamok a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretei között erősítik együttműködésüket és előmozdítják a katonai technológiák és felszerelések kivitelének területére vonatkozó politikáik közelítését, többek között a releváns információk – köztük az elutasításról adott értesítésekre és a fegyverkiviteli politikákra vonatkozó információk –cseréjével, valamint a konvergencia további erősítésére irányuló lehetséges intézkedések meghatározásával.”.

5.

a 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

(1)   Minden tagállam minden év június 30-ig az előző naptári évre vonatkozó tájékoztatást ad az Európai Külügyi Szolgálatnak saját katonaitechnológia- és katonaifelszerelés-kiviteléről, valamint e közös álláspont általa végzett végrehajtásáról.

(2)   A Tanács részére elfogadás céljából – valamennyi tagállam hozzájárulásán alapuló – éves uniós jelentést kell benyújtani, és azt szöveges jelentés, valamint kereshető online adatbázis formájában elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára az Európai Külügyi Szolgálat honlapján.

(3)   Ezenkívül az EU közös katonai listáján szereplő technológiát és felszereléseket exportáló minden egyes tagállam nemzeti jelentést tesz közzé saját katonaitechnológia- és katonaifelszerelés-kiviteléről, amely tartalmának összhangban kell állnia az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal.”.

6.

a 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

E közös álláspont végrehajtása során a közös álláspont – rendszeresen felülvizsgált – felhasználói útmutatója az irányadó.”.

7.

a 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

Ezt a közös álláspontot a (KKBP) 2019/1560 tanácsi határozat (*2) elfogadása után öt évvel felül kell vizsgálni.

(*2)  A Tanács (KKBP) 2019/1560 határozata (2019. szeptember 16.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP közös álláspont módosításáról (HL L 239., 2019.9.17., 16 o.).”."

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. TUPPURAINEN


(1)  A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról (HL L 335., 2008.12.13., 99. o.).

(2)  A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról (HL L 94., 2012.3.30., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 30., 2019.1.31., 1. o.).