ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 234

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. szeptember 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1394 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 10.) az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek az engedélyezett gazdálkodókra, a szabad forgalomba bocsátás felügyeletére és az Unió vámterületéről történő kiléptetésre vonatkozó egyes szabályok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1395 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 10.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és az Unió területén történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében a Bosznia-Hercegovinára és Izraelre vonatkozó bejegyzés, valamint az Észak-macedón Köztársaság neve tekintetében történő módosításáról, továbbá a tojástermékekre vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta módosításáról ( 1 )

14

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1396 végrehajtási határozata (2019. szeptember 10.) az (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó szakértői bizottságok kijelölése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok meghatározásáról ( 1 )

23

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2019. május 17-i (EU) 2019/798 tanácsi végrehajtási rendelethez ( HL L 132., 2019.5.20. )

31

 

*

Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2019. május 17-i (KKBP) 2019/806 tanácsi határozathoz ( HL L 132., 2019.5.20. )

31

 

*

Helyesbítés az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2400 bizottsági rendelethez ( HL L 349., 2017.12.29. )

32

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

11.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1394 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. szeptember 10.)

az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek az engedélyezett gazdálkodókra, a szabad forgalomba bocsátás felügyeletére és az Unió vámterületéről történő kiléptetésre vonatkozó egyes szabályok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8., 58., 100., 132., 157., 161., 184., 193., 217., 232. és 268. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) 143. cikke (1) bekezdésének ca) pontja (távértékesítésre vonatkozó különös szabályozás), a 143. cikke (1) bekezdésének d) pontja és a 143. cikkének (2) bekezdése értelmében a 904/2010/EU tanácsi rendelet (3) a tagállamoknak előírja a hozzáadottérték-adó (héa) alól mentesülő behozatalra vonatkozó egyes információk gyűjtését és megosztását. Ezenfelül a Vámkódex 47. cikkének (2) bekezdése értelmében a vámhatóságok és más, hatáskörrel rendelkező hatóságok, amikor az a kockázat minimalizálásához és a csalás elleni küzdelemhez szükséges, megoszthatnak egymással és a Bizottsággal az áruk beléptetésével, kiléptetésével, árutovábbításával, szállításával, tárolásával és meghatározott célra történő felhasználásával kapcsolatos adatokat.

(2)

A Bizottság által a Vámkódex 56. cikkének (5) bekezdésében meghatározott felügyeleti kötelezettség teljesítése céljából létrehozott elektronikus rendszer (Felügyelet) a legalkalmasabb eszköz a héára vonatkozó ilyen adatok megosztására. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 55. cikkének módosítása szükséges annak pontosításához, hogy ki és milyen mértékben férhessen hozzá a Felügyelet rendszerben tárolt adatokhoz. Egyrészt a Bizottság számára lehetővé kell tenni az adatok összesített formában történő közzétételét a Felügyelet rendszerben. Másrészt, főszabályként a tagállamok vámhatóságainak engedélyezett felhasználói csak a saját tagállamuk által szolgáltatott nem összesített és az uniós szinten összesített adatokhoz férhessenek hozzá. Harmadrészt, a főszabálytól eltérve az 55. cikknek kilátásba kell helyeznie annak lehetőségét, hogy konkrét uniós jogi aktusok, mint például a 904/2010/EU rendelet, rendelkezése alapján a Bizottság a tagállamok egyes hatóságai számára meghatározott módon biztosítsa a nem összesített adatokhoz való hozzáférést.

(3)

Annak érdekében, hogy lehetővé váljon azon adatok gyűjtése, amelyeket a 904/2010/EU rendelet értelmében a tagállamok kötelesek gyűjteni és megosztani, az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet módosítása is szükséges, hogy növekedjen az elektronikus rendszer által gyűjtött adatelemek száma. Különösen szükséges biztosítani, hogy e rendelet 21-01. és 21-02. melléklete a rendelet B. mellékletében tartalmazza a 3/40 és 4/4 sorszámmal ellátott, a kiegészítő adóügyi hivatkozások azonosító számára és a kiszabás alapjára vonatkozó adatelemeket.

(4)

A Vámkódex 278. cikkének a Vámkódexben meghatározott elektronikus adatfeldolgozási eljárástól eltérő eszközök átmeneti alkalmazására meghatározott határidő meghosszabbítására irányuló módosítását követően (4) módosítani kell az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet a felügyelet céljából használt adatok átmeneti jegyzékét meghatározó rendelkezését (21-02. melléklet). A rendelkezésnek pontosítania kell, hogy az adatok átmeneti jegyzéke a szabad forgalomba bocsátás felügyeletének céljára használható a nemzeti behozatali rendszerek működésbe lépéséig, azaz a Vámkódex 278. cikkének (2) bekezdése értelmében legkésőbb 2022 végéig. Ezzel szemben az adatok átmeneti jegyzéke a nemzeti kiviteli rendszerek működésbe lépéséig használható a kivitel felügyeletének céljára, azaz a Vámkódex 278. cikkének (3) bekezdése értelmében legkésőbb 2025 végéig.

(5)

Az (EU) 2016/578 bizottsági végrehajtási határozat (5) mellékletében hivatkozott importellenőrzési rendszer korszerűsítéséig a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtásának kötelezettsége alól mentesülő áruk kockázatelemzését az áruk vám elé állításának időpontjában kell elvégezni az átmeneti megőrzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat vagy a vám-árunyilatkozat alapján, vagy ha a vámáru-nyilatkozat megtételére másik jogi aktus alapján kerül sor, a vám elé állítás időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 187. cikkét módosítani kell az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletre (6) történő megfelelő hivatkozással, hogy annak hatálya a postai küldeményekre és a 22 euró valós értékű küldeményekre is kiterjedjen.

(6)

A gazdálkodók számára rugalmasságot kell biztosítani, hogy a halászati napló kinyomtatott példányától eltérő nyomtatványok vagy dokumentumok alapján igazolják, hogy az átrakodott és egy nem az Unió vámterületéhez tartozó országon vagy területen átszállított tengeri halászati termékek és áruk nem kerültek manipulálásra. Ugyanakkor ahhoz, hogy a tengeri halászati termékeket és árukat abban az esetben is hozzá lehessen rendelni a megfelelő halászati naplóhoz, ha a manipulálásmentességre vonatkozó tanúsítványt a halászati napló kinyomtatott példányától eltérő nyomtatvány vagy dokumentum útján állítják ki, a gazdálkodóknak ezen az egyéb nyomtatványon vagy dokumentumon fel kell tüntetniük a megfelelő halászati naplóra való hivatkozást. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 214. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az egyszerűsítéssel összefüggésben, amely alapján a vám-árunyilatkozat a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés formájában kerül benyújtásra, a vámhatóságok eltekinthetnek az áruk vám elé állítására vonatkozó kötelezettség alkalmazásától. A megfelelő vámellenőrzés konkrét helyzetekben történő lehetővé tétele érdekében olyan eljárási szabályok meghatározása szükséges, amelyek alapján az új jelentős pénzügyi kockázat vagy egyéb konkrét helyzet esetén a Vámkódex 182. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében a felügyelő vámhivatal kéri az áruk vám elé állítását. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletet 234. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Bizonyos feltételek teljesítése esetén az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 302. cikke mentességet biztosít a szállítóeszköz, illetve a légi úton vagy vasúton szállított áruk esetében az árukat tartalmazó egyedi csomagok plombával történő ellátása alól. Az áruk rendeltetési helyre történő szállításának biztosítása tekintetében a tengeri szállítás annyira biztonságos mint a légi vagy vasúti szállítás. Ezért e mentességet ki kell terjeszteni a tengeri úton szállított árukra, feltéve, hogy az áruk uniós árutovábbítási művelet alá vonását szolgáló vám-árunyilatkozatként használt elektronikus fuvarokmány tartalmazza a csatolt szállítólevélre történő hivatkozást.

(9)

Ha az árutovábbítási műveletben részt vevő tagállam vámhatósága bizonyítékot szerez arra vonatkozóan, hogy a vámtartozást eredményező események a saját területén következtek be, e hatóságnak fel kell kérnie az indító tagállamot, hogy ruházza rá a vámtartozás-beszedésének megindításával járó felelősséget. Az indító tagállamnak meghatározott időtartamon belül meg kell erősítenie, hogy a megkereső vámhatóságra ruházza át a vámtartozás-beszedésének megindítására vonatkozó illetékességet. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletet 311. cikkét ezért módosítani kell, hogy szabályozza az árutovábbítási művelet konkrét esetét.

(10)

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet az aktív feldolgozási eljárás lezárásának különleges eseteire vonatkozó 324. cikkét és az A. és B. mellékletek megfelelő kódjait módosítani szükséges, hogy tükrözzék az (EU) 2018/581 tanácsi rendelet (7) hatálybalépését.

(11)

Az áruk az Unió vámterületéről történő kiszállítása esetén pontosítani kell a hajóra vagy légi járműre felrakodott áruk esetén a kilépési vámhivatal meghatározását. Ezenfelül a kilépési vámhivatal meghatározására vonatkozó egyes egyszerűsített eljárások nem alkalmazandók a jövedéki termékekre és a nem uniós árukra. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 329. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Ha a kivitelre történő kiadásukat követően az áruk átvételre kerülnek az Unió vámterületéről történő kiszállítására vonatkozó egyetlen szerződés alapján, pontosítani kell az ezen áruk tényleges kivitelének időpontjáig tartó vámfelügyelet biztosítására vonatkozó szabályokat. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 332. cikkét ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 333. cikkében meghatározott, a kivitelre kiadott áruk felügyeletére vonatkozó eljárási szabályokat pontosítani kell az olyan helyzetek kezelésére, amelyekben az áruk az Unió vámterületét az eredetileg tervezett eljárástól eltérő módon hagyják el, továbbá, hogy azok kiterjedjenek a vámhatóságok közötti információcserére az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat mellékletében hivatkozott Uniós Vámkódex – automatizált kiviteli rendszer telepítéséig terjedő időszakban.

(14)

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 340. cikkében meghatározott, a kivitelre kiadott áruk felügyeletére vonatkozó eljárási szabályokat pontosítani kell az olyan helyzetek kezelésére, amelyekben a kivitelre bejelentett áruk végül nem hagyják el az Unió vámterületét.

(15)

Észak-Macedóniának az Egyesült Nemzetekhez és az Európai Unióhoz intézett, a preszpai megállapodás 2019. február 15-i hatálybalépését megerősítő értesítése szerint a korábban „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” nevet viselő ország neve „Észak-macedón Köztársaság”-ra változott. Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet mellékleteiben ezen országra a fenti megnevezésével, vagy adott esetben annak rövidített formájával kell hivatkozni: „Észak-Macedónia”.

(16)

A nyilatkozatok és értesítések összefüggésében érvényes egyes adatszolgáltatási követelmények formátumainak és kódjainak a különböző elektronikus rendszerekben történő alkalmazásának megkönnyítése érdekében a B. mellékletét módosítani kell.

(17)

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33-07. mellékletében található, az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletre történő hivatkozással kapcsolatos szerkesztési hiba helyesbítése szükséges.

(18)

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(19)

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 21-01. és 21-02. mellékleteinek e rendeletben meghatározott módosítása 2020. január 1-től alkalmazandó, mivel a tagállamoknak ezen időponttól kell teljesíteniük a 904/2010/EU rendeletben meghatározott, információcserére vonatkozó kötelezettségeket.

(20)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 55. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A vámhatóságok által rendelkezésre bocsátott, az (1) bekezdésben említett adatokat a Bizottság csak összesített formában teszi közzé.”;

b)

a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3a)   A Bizottság az 56. cikk (2) bekezdésének megfelelően engedélyezett felhasználóknak hozzáférést biztosít a hozzáférésüket kérelmező tagállam vámhatóságai által szolgáltatott nem összesített adatokhoz és az uniós szinten összesített adatokhoz.

(3b)   A (3a) bekezdéstől eltérve a Bizottság a tagállamok illetékes hatóságainak hozzáférést biztosít a nem összesített adatokhoz, ha az Unió valamelyik jogi aktusa ilyen hozzáférést biztosít.”;

c)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az (1) bekezdésétől eltérve a Bizottság által a szabad forgalomba bocsátás felügyeletének céljára előírható adatok jegyzékét a 21-02. melléklet határozza meg addig az időpontig, ameddig meg nem történik az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat mellékletében említett nemzeti behozatali rendszerek korszerűsítésének telepítése.

Az (1) bekezdésétől eltérve a Bizottság által a kivitel felügyeletének céljára előírható adatok jegyzékét a 21-02. melléklet határozza meg addig az időpontig, ameddig meg nem történik az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat mellékletében említett nemzeti kiviteli rendszerek korszerűsítésének telepítése.”.

2.

A 187. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Amennyiben olyan árukat szállítanak be az Unió vámterületére, amelyek az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 104. cikke (1) bekezdésének c)–k), m) és n) pontja, valamint (2), (3) és (4) bekezdése szerint mentesülnek a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtásának kötelezettsége alól, a kockázatelemzést az áruk vám elé állításakor kell elvégezni az ezen árukra vonatkozó átmeneti megőrzési árunyilatkozat vagy vám-árunyilatkozat alapján, amennyiben rendelkezésre áll.”.

3.

A 214. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az (1) bekezdés alapján előírt igazolás a halászati napló kinyomtatott példányától eltérő vonatkozó nyomtatvány vagy dokumentum útján biztosítható, beleértve az e halászati naplóra történő hivatkozást.”.

4.

A 234. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a Vámkódex 182. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a felügyelő vámhivatal kérte az áruk vám elé állítását, mivel a vámhatóságok új jelentős pénzügyi kockázatot vagy egyéb konkrét helyzetet állapítottak meg egy vám-árunyilatkozat, a nyilatkozattevő nyilvántartásába történő bejegyzés formájában történő benyújtására vonatkozó engedéllyel kapcsolatban, az áruk vám elé állítására vonatkozó kötelezettség alóli mentesség alkalmazásával, a felügyelő vámhivatal tájékoztatja az ilyen engedély birtokosát:

a)

az ilyen helyzetekben az áruk vám elé állítására rendelkezésre álló konkrét időtartamról,

b)

a vám elé állításra vonatkozó értesítés időpontjának nyilvántartásban történő bejegyzésének kötelezettségéről, és

c)

az (1) bekezdés b)–e) pontjainak és g) pontjának való megfelelés kötelezettségéről.

Ezekben a helyzetekben az áruk átengedése a Vámkódex 194. cikkének megfelelően történik.”.

5.

A 302. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

a Vámkódex 233. cikke (4) bekezdése e) pontjának megfelelően az áruk szállítása tengeren történik és egy az áruk uniós árutovábbítási eljárás alá vonására vonatkozó vám-árunyilatkozatként használt elektronikus fuvarokmány megemlíti a kísérő hajóraklevélre történő hivatkozást.”.

6.

A 311. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3)   Ha az árutovábbítási műveletben részt vevő tagállam vámhatósága az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 77. cikkének a) bekezdésében említett határidő előtt bizonyítékot szerez arra vonatkozóan, hogy a vámtartozást eredményező események saját területén következtek be, e hatóság haladéktalanul, de mindenképpen e határidőig megfelelően indokolt kérelmet küld az indító tagállam részére, hogy a kérelmező tagállamra ruházza át a vámtartozás-beszedésének megindításával járó felelősséget.

(4)   Az indító tagállam vámhatósága tudomásul veszi a (3) bekezdésnek megfelelően megküldött kérelem átvételét és a kérelem megküldésének időpontjától számított 28 napon belül tájékoztatja a kérelmező vámhatóságot arról, hogy teljesíti-e a kérelmet és a kérelmező hatóságra ruházza-e át a vámtartozás-beszedésének megindításával járó felelősséget.”.

7.

A 324. cikk (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

olyan fő feldolgozott termékek leszállítása, amelyek esetében mindenkire nézve »nulla« a behozatali vám, vagy amelyek esetében az üzemképességi tanúsítvány – 1. számú EASA-űrlap vagy az (EU) 2018/581 tanácsi rendelet (*1) 2. cikkében meghatározott egyenértékű tanúsítványt állítottak ki;.

(*1)  A Tanács (EU) 2018/581 rendelete (2018. április 16.) a légi járművekbe beépített vagy azokhoz felhasznált bizonyos áruk tekintetében a Közös Vámtarifa autonóm vámtételeinek ideiglenes felfüggesztéséről, valamint az 1147/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 98., 2018.4.18., 1. o.).”."

8.

A 329. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Ha az árukat tengeri kikötőben egy olyan hajóra rakodják, amelyet nem jelöltek ki az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 120. cikkében említett, az Unió vámterületén kívüli rendeltetési helyre történő szállítás céljára, a kilépési vámhivatal az azon hely szerint illetékes vámhivatal, ahol az árukat egy ilyen hajóra rakodják.

(4)   Ha a (3) bekezdés nem alkalmazandó és az árukat az Unió vámterületén kívüli rendeltetési helyre történő szállítás céljából hajóra vagy légi járműre rakodják szállításra történő utólagos átrakodás nélkül, a kilépési vámhivatal az azon hely szerint illetékes vámhivatal, ahol az árukat a hajóra vagy légi járműre rakodják.”;

b)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(7a)   Legkésőbb az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat mellékletében említett automatizált kiviteli rendszer (AES) telepítésének időpontjától a 2008/118/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt kategóriába eső uniós áruk kivitele esetén a (6) és (7) bekezdés nem alkalmazandó.

Legkésőbb az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat mellékletében említett automatizált kiviteli rendszer (AES) telepítésének időpontjától a nem uniós áruk újrakivitele esetén a (7) bekezdés nem alkalmazandó.”.

9.

A 332. cikk (5) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Nem kell alkalmazni az első albekezdésben meghatározott kötelezettséget, amennyiben ezen adatok a meglévő kereskedelmi, kikötői vagy szállítási informatikai rendszereken keresztül, vagy a 329. cikk (7) bekezdésében szabályozott esetben már a vámhatóságok rendelkezésére állnak”.

10.

a 333. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (4) és az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Ha az egyazon kiviteli vagy újrakiviteli árunyilatkozatban foglalt árukat egy kilépési vámhivatalhoz szállítják, majd ezek az áruk előre nem látható körülmények miatt egynél több szállítmányként hagyják el az Unió vámterületét, a kilépési vámhivatal csak akkor tájékoztatja a kiviteli vámhivatalt az áruk kilépéséről, ha az összes áru már elhagyta az Unió vámterületét.

(5)   Ha előre nem látható körülmények esetén az egyazon kiviteli vagy újrakiviteli árunyilatkozatban foglalt árukat egy kilépési vámhivatalhoz szállítják, hogy azt követően egynél több kilépési vámhivatalon keresztül elhagyják az Unió vámterületét, a Vámkódex 267. cikkének (2) bekezdésében említett személyek bármelyike kérheti azt a kilépési vámhivatalt, amelynél első alkalommal állították vám elé az árukat, hogy tájékoztassa azon kilépési vámhivatalt, illetve vámhivatalokat, ahonnan az áruk egy része elhagyja az Unió vámterületét. Az egyes kilépési vámhivatalok felügyelik a saját hivatalukból az Unió vámterületét elhagyó áruk tényleges kiléptetését. A következő kilépési vámhivatal, illetve vámhivatalok tájékoztatják az első kilépési vámhivatalt a saját hivatalukból az Unió vámterületét elhagyó árukról. Az első kilépési vámhivatal és a következő kilépési vámhivatal, illetve vámhivatalok megállapodnak vonatkozó adatok az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat mellékletében említett automatizált kiviteli rendszeren kívül történő megosztásában. Az első kilépési vámhivatal tájékoztatja a kiviteli vámhivatalt, ha az összes áru elhagyta az Unió vámterületét.”;

b)

a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   E cikk (2) bekezdése második albekezdésének b) és c) pontjaitól eltérve az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat mellékletében említett automatizált kiviteli rendszer telepítésének időpontjaiig, az e rendelet 329. cikkének (5) bekezdésében és 329. cikkének (6) bekezdésében említett esetekben a kiviteli vámhivatalnak az áruk kilépéséről való tájékoztatására a kilépési vámhivatal számára nyitva álló határidő az azt a napot követő első munkanap, amikor az árukat a szóban forgó árutovábbítási eljárás alá vonták, vagy amikor az áruk elhagyják az Unió vámterületét, vagy az árutovábbítási eljárást lezárták.”;

c)

a (8) és a (9) bekezdést el kell hagyni.

11.

a 340. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Ha a 329. cikk (5), (6) és (7) bekezdésében említett esetekben a fuvarozási szerződés módosítása azzal jár, hogy egy szállítási művelet, amelynek az Unió vámterületén kívül kellett volna befejeződnie, az Unió vámterületén belül fejeződik be, a szóban forgó társaságok vagy hatóságok a módosításról tájékoztatják a kilépési vámhivatalt és a módosított szerződést csak a kilépési vámhivatal előzetes beleegyezésével teljesíthetik.”;

b)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat mellékletében említett automatizált kiviteli rendszer (AES) telepítésének időpontjától a (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben a kilépési vámhivatal tájékoztatja a kiviteli vámhivatalt arról, hogy az áruk nem hagyták el az Unió vámterületét.”.

12.

Az A. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

13.

A B. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

14.

A 21-01. mellékletben a 3/39 sorszámú adatelem sorát követően a bejegyzés a következő sorral egészül ki:

„3/40

Kiegészítő adóügyi hivatkozások azonosító száma

Azonos a 3/40 sorszámú adatelemmel”

15.

A 21-02. mellékletben a 1/10 sorszámú adatelem sorát követően a bejegyzés a következő sorokkal egészül ki:

„3/40

Kiegészítő adóügyi hivatkozások azonosító száma

Azonos a 3/40 sorszámú adatelemmel

44 – an ..40

4/4

Fizetendő adók kiszámítása – Kiszabás alapja (*2)

Azonos a 4/4 sorszámú adatelemmel

47 – an ..6 + n ..16,6

16.

A 23-01. melléklet táblázatának első oszlopában a P. zóna sor a következőképpen módosul:

a)

a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szavakat el kell hagyni;

b)

a „Montenegró” és „Norvégia” szavak közé az „Észak-Macedónia” szavak kerülnek beillesztésre.

17.

A 32-01. melléklet 1. pontjában a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szöveg helyébe az „Észak-macedón Köztársaság” szöveg lép.

18.

A 32-02. melléklet 1. pontjában a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szöveg helyébe az „Észak-macedón Köztársaság” szöveg lép.

19.

A 32-03. melléklet 1. pontjában a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szöveg helyébe az „Észak-macedón Köztársaság” szöveg lép.

20.

A 72-04. melléklet II. része a következőképpen módosul:

a)

a VI. fejezet 7. rovatában a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szöveg helyébe az „Észak-Macedónia” szöveg lép;

b)

a VII. fejezet 6. rovatában a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szöveg helyébe az „Észak-Macedónia” szöveg lép.

2. cikk

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet helyesbítése

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 33-07. mellékletének 2. rovatában az „[(EU) 2015/… felhatalmazáson alapuló rendelet] szövegrész helyébe az [(EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet] szöveg lép”.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 14. és 15. pontját 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 269., 2013. október 10., 1. o.

(2)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(3)  A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/632 rendelete (2019. április 17.) a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról (HL L 111., 2019.4.25., 54. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/578 végrehajtási határozata (2016. április 11.) az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról (HL L 99., 2016.4.15., 6. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(7)  A Tanács (EU) 2018/581 rendelete (2018. április 16.) a légi járművekbe beépített vagy azokhoz felhasznált bizonyos áruk tekintetében a Közös Vámtarifa autonóm vámtételeinek ideiglenes felfüggesztéséről, valamint az 1147/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 98., 2018.4.18., 1. o.).

(*2)  Ha a (Fizetendő adók kiszámítása – Adó fajtája) uniós kódja B00.”.


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet A. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. címben „A kérelmekre és határozatokra vonatkozó közös adatszolgáltatási követelményekhez kapcsolódó formátumok” táblázat a következőképpen módosul:

a)

a IV. címben a IV/6 sorszámú adatelem „Adatelem neve” oszlopában szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Már megadott vámügyi egyszerűsítések és könnyítések, nemzetközi egyezmények, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet nemzetközi szabványa vagy egy európai szabványügyi szervezet európai szabványa alapján kiállított biztonsági és védelmi tanúsítványok, vagy az AEO-val egyenértékű státust biztosító, harmadik országokban kiadott és egy megállapodásban elismert tanúsítványok”;

b)

a XIV. címben a XIV/4 sorszámú adatelem „Adatelem neve” oszlopában szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„A kiegészítő árunyilatkozat benyújtási határideje”

2.

a II. címben a „KÓDOK” cím „6/2 Gazdasági feltételek” alcímében a 14. kód sorában szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„olyan termékekké történő feldolgozás, amelyeket üzemképességi tanúsítvánnyal (1. számú EASA-űrlap) vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező légi járművekbe építenek be vagy azokhoz használnak fel,”.


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet B. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. címben „Az árunyilatkozatokra és értesítésekre vonatkozó közös adatszolgáltatási követelmények formátumai és előfordulásaik maximális száma” táblázat a következőképpen módosul:

a)

a 2/1 „Egyszerűsített árunyilatkozat/Előokmány” sor a következőképpen módosul:

1.

az „Adatelem formátuma (Típus/hosszúság)” oszlopban a szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Előokmány típusa: an..3 +

Előokmány hivatkozása: an..35 +

Az árutétel azonosítója: n..5 +

A csomagok típusa: an..2

A csomagok száma: n..8

Mértékegység és minősítő, adott esetben: an..4 +

Mennyiség: n..16,6”;

2.

a „Megjegyzések” oszlop a következő szöveggel egészül ki:

„A TARIC-ban meghatározott mértékegységeket és minősítőket kell használni. Ilyen esetben a mértékegységek és minősítők formátuma an..4 és nem pedig n..4, amely a nemzeti mértékegységek és minősítők számára van fenntartva.

Amennyiben a TARIC-ban nincs ilyen mértékegység és minősítő, nemzeti mértékegységek és minősítők is használhatók. Formátumuk n..4.”

b)

a 2/2 „Különleges megjegyzések” sor „Előfordulások maximális száma fejsor szinten” oszlopa a következő szöveggel egészül ki:

„99x”;

c)

a 2/3 „Benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek, kiegészítő hivatkozások” sor a következőképpen módosul:

1.

az „Adatelem formátuma (Típus/hosszúság)” oszlopban a szöveg helyébe a következő szöveg lép:

Okmánytípus (uniós kódok): a1+ an3 + (adott esetben)

Okmány azonosítója: an..35

VAGY

Okmánytípus (nemzeti kódok): n1+an3 + (adott esetben)

Okmány azonosítója: an..35

+ (adott esetben) Kiadó hatóság neve: an..70 +

Érvényesség ideje: n8 (ééééhhnn) +

Mértékegység és minősítő, adott esetben: an..4 +

Mennyiség: n..16,6 +

Pénznem kódja: a3 +

Összeg: n..16,2”;

2.

a „Megjegyzések” oszlop a következő szöveggel egészül ki:

„A TARIC-ban meghatározott mértékegységeket és minősítőket kell használni. Ilyen esetben a mértékegységek és minősítők formátuma an..4 és nem pedig n..4, amely a nemzeti mértékegységek és minősítők számára van fenntartva.

Amennyiben a TARIC-ban nincs ilyen mértékegység és minősítő, nemzeti mértékegységek és minősítők is használhatók. Formátumuk n..4.

A pénznemhez az ISO alpha-3 valutakódokat (ISO 4217) kell használni.”;

3.

az „Előfordulások maximális száma fejsor szinten” oszlopban a szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„99x”;

d)

a 3/44 és 4/1 sorok között a következő sorok kerülnek beillesztésre:

„3/45

A biztosítékot nyújtó személy azonosító száma

an..17

N

1x

 

Az EORI-szám a II. címben a »3/2 Exportőr azonosító száma« adatelemre vonatkozóan meghatározott szerkezetet követi.

3/46

A vámot megfizető személy azonosító száma

an..17

N

1x

 

Az EORI-szám a II. címben a »3/2 Exportőr azonosító száma« adatelemre vonatkozóan meghatározott szerkezetet követi.”;

e)

a 4/18 sor adatelem neve oszlopában a „Postai érték” szöveg helyébe az „Érték” szó lép;

f)

a 4/19 sor adatelem neve oszlopában a „Postaköltségek” szöveg helyébe az „A végső rendeltetési helyre történő szállítás költsége” szöveg lép”;

g)

a 5/30 és 6/1 sorok között a következő sor kerül beillesztésre:

„5/31

Elfogadás dátuma

n8 (ééééhhnn)

N

1x

1x”;

 

h)

a 6/19 „Árutípus” sor a következőképpen módosul:

1.

az „Adatelem formátuma (Típus/hosszúság)” oszlopban a szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„an..3”;

2.

a „Megjegyzések” oszlopban a szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Az Egyetemes Postaegyesület kódjegyzéke szerinti 130-os kódot kell használni”;

i)

a 7/13 sor „Adatelem neve” oszlopban a szöveg helyébe a „A konténerszolgáltató-kategória azonosító kódja” szöveg lép;

j)

a 8/7 sort el kell hagyni.

2.

A II. címben a „2. KÓDOK” szakasz a következőképpen módosul:

a)

az „1/3 Árutovábbítási árunyilatkozat/A vámjogi státus igazolásának típusa” cím a következőképpen módosul:

1.

Az árutovábbításhoz kapcsolódóan használandó kódok” alcím a következő szövegrésszel egészül ki:

„TIR

TIR-művelet keretében szállított áruk”;

2.

A vámárumanifeszt vonatkozásában használandó kódok” alcímben a következő szövegrészt el kell hagyni:

„N

A »T2L« és »T2LF« kód alatt leírt helyzetek egyikébe sem tartozó valamennyi áru”;

b)

az „1/10 Eljárás” címben az „Eljárások listája kódolási célokra” alcím a következőképpen módosul:

1.

a „01.” kód leírása helyébe a következő szöveg lép:

„Az áruk szabad forgalomba bocsátása azok egyidejű újbóli feladásával az Unió vámterületének olyan részei közötti áruforgalomban, amelyek közül az egyikre a 2006/112/EK irányelv vagy a 2008/118/EK irányelv rendelkezései alkalmazandók, a másikra pedig nem, illetve e terület olyan részei közötti áruforgalom vonatkozásában, amelyekre az említett rendelkezések nem alkalmazandók

Példa: Harmadik országból érkező nem uniós áru, amelyet Franciaországban szabad forgalomba bocsátottak és a Csatorna-szigetekre küldtek tovább.”;

2.

a „10. Végleges kivitel” kód „Példa” helyébe a következő szöveg lép:

„Uniós áruk kivitele harmadik országba, de ugyanígy uniós áruk feladása az Unió vámterületének olyan részeire, amelyekre a 2006/112/EK irányelv vagy a 2008/118/EK irányelv rendelkezései nem alkalmazandók.”;

a H6 és I1 sorok közé a következő sor kerül beillesztésre:

„H7

Az 1186/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése vagy 25. cikkének (1) bekezdése alapján a behozatali vám alól mentes szállítmány szabad forgalomba bocsátására vonatkozó vám-árunyilatkozat.

4 000 ”;

c)

az „1/11 Kiegészítő eljárás” címben az „Aktív feldolgozás (a Vámkódex 256. cikke)” alcím a következő sorral egészül ki:

„Az aktív feldolgozás alá vont áruk megsemmisítése

A10 ”;

d)

az „1/11 Kiegészítő eljárás” címben a „Vámmentesség (1186/2009/EK tanácsi rendelet (1))” alcím a következőképpen módosul:

1.

a D01 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A szokásos lakóhelyüket az Unió vámterületére áthelyező természetes személyek behozott személyes vagyontárgyai”;

2.

a C43 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A szokásos tartózkodási helyét az Unió vámterületére helyezni szándékozó természetes személy szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyai (kötelezettségvállalás melletti vámmentesség)”;

3.

a C60 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Házasságkötés alkalmából behozott kelengyéknek és háztartási célú ingóságoknak legkorábban a házasságkötést megelőző két hónapban történő szabad forgalomba bocsátása (megfelelő biztosíték nyújtása melletti vámmentesség)”;

4.

a C61 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékoknak legkorábban a házasságkötést megelőző két hónapban történő szabad forgalomba bocsátása (megfelelő biztosíték nyújtása melletti vámmentesség)”;

5.

a C40 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A háborús áldozatok emlékműveinek vagy temetőinek létesítéséhez, fenntartásához vagy díszítéséhez használt anyagok”;

e)

az „1/11 Kiegészítő eljárás” címben az „Ideiglenes behozatal” alcím a következőképpen módosul:

1.

a D01 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Rakodólapok (beleértve a rakodólapokhoz tartozó pótalkatrészeket, tartozékokat és felszereléseket)”;

2.

a D02 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Szállítótartályok (beleértve a szállítótartályok pótalkatrészeit, tartozékait és felszereléseit)”;

3.

a D19 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Adásvételi szerződésben előírt, kielégítő működést demonstráló elfogadási tesztek tárgyát képező áruk”;

4.

a D26 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A nem újonnan előállított, árverés útján történő értékesítésre behozott áruk”;

5.

a D51 kódra vonatkozó sor első oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Részleges vámmentességgel járó ideiglenes behozatal”;

f)

az „1/11 Kiegészítő eljárás” címben az „Egyéb” alcímének „Behozatal” szakasza a következőképpen módosul:

1.

az F03 kódra vonatkozó sorban a „158. cikk (2) bekezdés” szövege helyébe a „158. cikk (3) bekezdés” szöveg lép”;

2.

az F31–F34 kódokra vonatkozó sorokat el kell hagyni;

3.

az F47 kódra vonatkozó sor a következő sorokkal egészül ki:

„A 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában meghatározott, a harmadik országokból és területekről importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozás szerinti behozatal.

F48

Az import héa bevallására és megfizetésére vonatkozó, a 2006/112/EK irányelv XII. címének 7. fejezetében meghatározott különös szabályozások szerinti behozatal.

F49 ”;

g)

a „2/2 Különleges megjegyzések” címben a „Különleges megjegyzések – kód: XXXXX” alcím a következőképpen módosul:

1.

Az „Általános kategória – kód: 0xxxx” cím táblázatában a 00500 kódra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet B. mellékletének II. címe

Az importőr azonos a nyilatkozattevővel

»Importőr«

00500 ”;

2.

Az „Általános kategória – kód: 0xxxx” címben a táblázat a következő sorokkal egészül ki:

„Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 176. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 241. cikke (1) bekezdésének első albekezdése

Aktív feldolgozási eljárás lezárása

»AF« és a vonatkozó engedélyszám vagy INF szám”

00700

Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 241. cikke (1) bekezdésének második albekezdése

Aktív feldolgozási eljárás lezárása (különös kereskedelempolitikai intézkedések)

»AF KPI«

00800

Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 238. cikke

Ideiglenes behozatal lezárása

»IB« és a vonatkozó engedélyszám”

00900 ”;

3.

a „Behozatal – kód: 1xxxx” cím táblázatában a 10200, 10300 és a 10500 kódra vonatkozó sorokat el kell hagyni;

4.

a 20100 és a 20200 kódokra vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„Az »egységes árutovábbítási eljárás« 18. cikke (*)

Korlátozás alá eső kivitel egy egységes árutovábbítási országból vagy korlátozás alá eső kivitel az Unióból

 

20100

Az »egységes árutovábbítási eljárás« 18. cikke (*)

Vámköteles kivitel egy egységes árutovábbítási országból vagy vámköteles kivitel az Unióból

 

20200 ”;

5.

a „Kivitel – kód: 3xxxx” cím táblázatában, a második sor utolsó oszlopában a „30 400” szám helyébe a „30 700” szám lép;

h)

a „3/40 Kiegészítő adóügyi hivatkozások azonosító száma” cím „1. Feladatkör kódja” alcímében az FR2 feladatkör kódra vonatkozó sorban a harmadik oszlop szövege („Megnevezés”) helyébe a következő szöveg lép:

„A 2006/112/EK irányelv 200. cikkével összhangban az Unión belüli termékbeszerzést terhelő hozzáadottérték-adót teljesíteni köteles személy”;

i)

a „3/40 Kiegészítő adóügyi hivatkozások azonosító száma” címben az „1. Feladatkör kódja” alcím a következő sorokkal egészül ki:

„FR5

Értékesítő (IOSS)

A 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában meghatározott, a harmadik országokból importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozást alkalmazó és az annak 369q. cikkében említett héaazonosító számot birtokló adóalany.

FR7

Adóalany vagy HÉA fizetésére kötelezett személy

Adóalany vagy HÉA fizetésére kötelezett személy héaazonosító száma abban az esetben, ha a 2006/112/EK irányelv 211. cikke második albekezdésének megfelelően a HÉA befizetésének elhalasztására kerül sor.”;

j)

a „4/17 Preferencia” címben a 19. sorban a szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Ideiglenes felfüggesztés az üzemképességi tanúsítvánnyal (1. számú EASA-űrlap) vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal behozott termékek esetén”;

k)

a „7/13 Az eszközszolgáltató-kategória azonosító kódja” helyébe a „7/13 A konténerszolgáltató-kategória azonosító kódja” szöveg lép”;

l)

a „8/2 Biztosíték típusa” cím második oszlopának („Kód”) hetedik sorában a „7” helyébe az „I” lép.


11.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1395 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. szeptember 10.)

a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és az Unió területén történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében a Bosznia-Hercegovinára és Izraelre vonatkozó bejegyzés, valamint az Észak-macedón Köztársaság neve tekintetében történő módosításáról, továbbá a tojástermékekre vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 8. cikke (4) bekezdésére és 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 23. cikke (1) bekezdésére, 24. cikke (2) bekezdésére, 25. cikke (2) bekezdésére és 26. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 798/2008/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket a baromfinak és a baromfitermékeknek (a továbbiakban: áruk) az Unióba történő behozatalával és az Unió területén történő átszállításával összefüggésben – az átszállítás ideje alatti tárolást is ideértve – az állategészségügyi bizonyítványok tekintetében alkalmazni kell. A rendelet előírja, hogy az áruk kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, illetve szállíthatók át az Unió területén, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből érkeznek.

(2)

A 798/2008/EK rendelet megállapítja továbbá, hogy a harmadik országok, területek, övezetek vagy területi egységek milyen feltételek mellett tekinthetők magas patogenitású madárinfluenzától (a továbbiakban: HPAI) mentesnek.

(3)

Bosznia-Hercegovina a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében olyan harmadik országként van feltüntetve, amelynek egész területéről engedélyezett a baromfihús Unióba való behozatala és az Unió területén történő átszállítása.

(4)

Bosznia-Hercegovina a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatalára és az Unió területén történő átszállítására is engedélyt kért. A Bosznia-Hercegovinában az Unióba történő kivitelre szánt baromfihúsra vonatkozó állategészségügyi ellenőrzések értékelése céljából végzett bizottsági ellenőrzés során gyűjtött információk alapján, valamint tekintettel az ellenőrzés kedvező eredményére, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Bosznia-Hercegovina teljesíti a 798/2008/EK rendeletben a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatalára és az Unión történő átszállításra vonatkozóan megállapított állategészségügyi követelményeket. Ezért helyénvaló módosítani a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat Bosznia-Hercegovinára vonatkozó bejegyzését annak érdekében, hogy az említett harmadik ország számára engedélyezett legyen a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatala és az Unió területén történő átszállítása.

(5)

Ezenkívül Bosznia-Hercegovina benyújtotta a Bizottsághoz a Gallus gallus fajhoz tartozó tojótyúkokra vonatkozó nemzeti szalmonella-ellenőrzési programját. A programról azonban megállapítást nyert, hogy nem biztosít a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglaltakkal egyenértékű garanciákat, és a program nem került végleges jóváhagyásra. Ezért Bosznia-Hercegovinából kizárólag a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott „S4” kategóriába tartozó Gallus gallus-tojások behozatala engedélyezett.

(6)

Izrael a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében olyan harmadik országként van feltüntetve, amelynek csupán egyes területeiről – a Newcastle-betegséggel fertőzött állományok felszámolása végrehajtásának függvényében – engedélyezett bizonyos baromfiáruk Unióba történő behozatala és az Unió területén történő átszállítása. Ezt a régiókba sorolást a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. része határozta meg.

(7)

Izrael 2019. április 24-én megerősítette a H5N8 altípusba tartozó HPAI jelenlétét egy, a területén található baromfitartó gazdaságban. A szóban forgó, megerősített HPAI-kitörés miatt Izrael területét 2019. április óta nem lehet a betegségtől mentes területnek tekinteni, és Izrael állategészségügyi hatóságai már nem adhatnak ki igazolást az emberi fogyasztásra szánt baromfihús-szállítmányokról azoknak az Unióba történő behozatalához vagy az Unión keresztül történő átszállításához.

(8)

Izrael állategészségügyi hatóságai előzetes információkkal szolgáltak a Bizottságnak a HPAI-kitörésről, és megerősítették, hogy a kitörés megerősítésének időpontja óta felfüggesztették az állategészségügyi bizonyítványok kiadását az Unióba történő behozatalra vagy az Unión keresztül történő átszállításra szánt baromfihús-szállítmányokhoz.

(9)

Ezért az említett időpont óta a szóban forgó termékek Izraelből származó szállítmányai nem kerültek be az Unióba. Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében helyénvaló ezt a helyzetet dokumentálni, és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatba belefoglalni a vonatkozó záró dátumot. Ez azt is biztosítja, hogy amennyiben Izrael ismét HPAI-tól mentessé válik, és nyitó dátum kerül megállapításra, továbbra se legyen engedélyezett a záró dátum és a nyitó dátum között előállított érintett termékek szállítmányainak az Unióba történő behozatala.

(10)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatban az Izraelre vonatkozó bejegyzést ezért a harmadik ország jelenlegi járványügyi helyzetére figyelemmel módosítani kell.

(11)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) kezdeményezésére Athén és Szkopje 2018 júniusában kétoldalú megállapodást kötött („preszpa-tavi megállapodás”), hogy megváltoztassa Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság ENSZ által bevezetett ideiglenes megnevezését. Ezt a megállapodást mára mindkét ország ratifikálta, és az Észak-macedón Köztársaság hivatalosan értesítette az EU-t annak hatálybalépéséről. Ezért indokolt módosítani a szóban forgó harmadik országnak a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatban szereplő nevét.

(12)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében szerepel a tojástermékekre (EP) vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta. Ebben az állategészségügyi bizonyítványmintában a megjegyzések I. részében utalás történik a harmonizált rendszer szerinti kódokra (HR-kódok), amelyeket az említett bizonyítvány I. részének I.19. rovatában kell feltüntetni.

(13)

A tojásból származó enzimek – köztük a lizozim – tojástermékeknek minősülnek, és ezen enzimek HR-kódjait fel kell venni a tojástermékekre vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta I. részének I.19. rovatában feltüntetendő HR-kódok közé. Ezért helyénvaló ennek megfelelően módosítani a tojástermékekre (EP) vonatkozó állategészségügyi bizonyítványmintát.

(14)

A 798/2008/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

A módosított állategészségügyi bizonyítványminta kötelezővé tételét megelőzően észszerű, két hónapos átmeneti időt kell biztosítani annak érdekében, hogy a tagállamok és az iparág alkalmazkodni tudjanak a módosított állategészségügyi bizonyítványminta új követelményeihez.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 798/2008/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2019. november 11-ig tartó átmeneti időszakban a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében szereplő, tojástermékekre (EP) vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta e rendeletben bevezetett módosítását megelőző változata szerint kiállított állategészségügyi bizonyítvány által kísért, a 798/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó áruk szállítmányainak az Unió területére történő beléptetése továbbra is engedélyezett, feltéve, hogy az állategészségügyi bizonyítványt 2019. október 11. előtt írták alá.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 343., 2009.12.22., 74. o.

(3)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (HL L 325., 2003.12.12., 1. o.).


MELLÉKLET

A 798/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész a következőképpen módosul:

a)

a Bosznia-Hercegovinára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

A harmadik ország vagy terület ISO-kódja és neve

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység kódja

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység leírása

Állategészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Egyedi feltételek

Madárinfluenza-felügyeleti státus

Madárinfluenza elleni vakcinázási státus

Szalmonella-ellenőrzési státus (6)

Minta (Minták)

További garanciák

Záró dátum (1)

Nyitó dátum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosznia-Hercegovina

BA-0

Az egész ország

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

az Izraelre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

A harmadik ország vagy terület ISO-kódja és neve

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység kódja

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység leírása

Állategészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Egyedi feltételek

Madárinfluenza-felügyeleti státus

Madárinfluenza elleni vakcinázási státus

Szalmonella-ellenőrzési státus (6)

Minta (Minták)

További garanciák

Záró dátum (1)

Nyitó dátum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

Az egész ország

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

2017.1.28.

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

2015.4.18.

 

 

 

 

RAT

X

P3

2017.1.28.

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

2015.4.18.

 

 

 

 

E

X

P3

2017.1.28.

 

 

 

S4”

IL-1

Az 5-ös úttól délre fekvő terület

POU

X

N, P2

2019.4.24.

 

 

 

 

IL-2

Az 5-ös úttól északra fekvő terület

POU

X

P3

2017.1.28.

 

 

 

 

c)

az Észak-macedón Köztársaságra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

A harmadik ország vagy terület ISO-kódja és neve

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység kódja

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység leírása

Állategészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Egyedi feltételek

Madárinfluenza-felügyeleti státus

Madárinfluenza elleni vakcinázási státus

Szalmonella-ellenőrzési státus (6)

Minta (Minták)

További garanciák

Záró dátum (1)

Nyitó dátum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – Észak-macedón Köztársaság

MK-0

Az egész ország

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

2017.1.28.

2017.5.1.”

 

 

 

d)

a szövegből a következő lábjegyzetet el kell hagyni:

„(4)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: az erre az országra vonatkozó végleges nómenklatúrát az ENSZ szintjén jelenleg folyó tárgyalásokat követően fogadják el.”

2.

A 2. részben, a tojástermékekre (EP) vonatkozó állategészségügyi bizonyítványminta helyébe a következő minta lép:

Állategészségügyi bizonyítványminta tojástermékek számára (EP)

Image 1 Szövege kép Image 2 Szövege kép Image 3 Szövege kép Image 4 Szövege kép

HATÁROZATOK

11.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1396 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. szeptember 10.)

az (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó szakértői bizottságok kijelölése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 106. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Szakértői bizottságokat kell kijelölni annak érdekében, hogy tudományos, műszaki és klinikai tanácsokkal lássák el a Bizottságot, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportot, a tagállamokat, a bejelentett szervezeteket és a gyártókat az (EU) 2017/745 rendelet végrehajtásával kapcsolatban, valamint annak érdekében, hogy véleményt nyilvánítsanak az (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 48. cikkének (6) bekezdésével összhangban.

(2)

Különösen a bejelentett szervezetek kötelesek konzultációt folytatni a szakértői bizottságokkal az (EU) 2017/745 rendelettel összefüggésben egyes magas kockázatú orvostechnikai eszközök klinikai értékeléséről, valamint az (EU) 2017/746 rendelettel összefüggésben egyes magas kockázatú in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök teljesítőképesség-értékeléséről.

(3)

A Bizottság az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoporttal egyeztetve meghatározta azokat a területeket, amelyeken következetes tudományos, műszaki és/vagy klinikai tanácsadásra van szükség. Ezeken a területeken szakértői bizottságokat kell kijelölni, valamint meg kell határozni azok szervezeti és működési szabályait, beleértve a tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat annak biztosítása érdekében, hogy e bizottságok a legmagasabb szintű tudományos felkészültség, a pártatlanság, a függetlenség és az átláthatóság elvei alapján működjenek. A kijelölt szakértői bizottságok jegyzéke a tapasztalatok vagy az újonnan azonosított szükségletek alapján felülvizsgálható.

(4)

A szakértői bizottságokban részt vevő tanácsadókat objektív kritériumok alapján és nyilvános pályázati felhívás útján kell kinevezni. A pályázati felhívásban szereplő kiválasztási szempontoknak garantálniuk kell, hogy az azonosított, releváns területeken megfelelő szintű, naprakész klinikai, tudományos vagy műszaki szakértelemmel rendelkező, magasan képzett tanácsadók kerüljenek kiválasztásra, valamint hogy a tanácsadók függetlenül, a köz érdekében tevékenykedjenek. A kiválasztási szempontoknak továbbá biztosítaniuk kell, hogy a kiválasztott tanácsadókból álló bizottság együttes szakértelme megfelelően lefedje valamennyi azonosított területet, valamint hogy a tanácsadók földrajzi származása tükrözze az Unióban alkalmazott tudományos és klinikai módszerek sokféleségét.

(5)

A pályázati felhívásban a várható munkaterhelés és a szükséges szakértelem alapján meg kell határozni az egyes szakértői bizottságokba kinevezendő vagy a rendelkezésre álló szakértők központi listájára felvételre kerülő tanácsadók számát.

(6)

A szakértő bizottságok felépítésének rugalmasságot kell biztosítania annak érdekében, hogy a szaktudás a felmerülő igényeknek megfelelően legyen hasznosítható. Ennek érdekében a tanácsadók szakértői bizottságokba való kinevezése mellett létre kell hozni egy központi jegyzéket olyan tanácsadókról, akik nem tagjai a szakértői bizottságoknak. Az e jegyzékben szereplő tanácsadóknak szükség szerint rendelkezésre kell állniuk a szakértői bizottságok munkájának támogatása céljából.

(7)

Annak érdekében, hogy a szakértői bizottságok kellő időben és hatékonyan tudják ellátni feladataikat, lehetővé kell tenni számukra, hogy meghatározott feladatokkal megbízott alcsoportokat hozzanak létre a tagok egy részének részvételével.

(8)

A szakértői bizottságok megszervezésének és egymás közötti kommunikációjának elősegítése érdekében a bizottságok elnökeiből és alelnökeiből álló koordinációs bizottságot kell létrehozni. A szakértői bizottságok hatékony működéséhez szükséges támogatás biztosítása érdekében a Bizottságnak titkárságot kell felállítania a szakértői bizottságok és a koordinációs bizottság számára.

(9)

A szakértői bizottságoknak átlátható és összehangolt módon kell működniük. E célból a koordinációs bizottságnak egységes eljárási szabályzatot, belső iránymutatást és működési módszertanokat kell kidolgoznia, és azokat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie. Az egységes eljárási szabályzatot, a belső iránymutatást és a módszertanokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy azok tükrözzék a legújabb tudományos eredményeket és a legkorszerűbb gyakorlatokat.

(10)

A szakértői bizottságok, a titkárság és a koordinációs bizottság által kezelt személyes adatokat az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban kell kezelni.

(11)

A tanácsadóknak meg kell felelniük az (EU, Euratom) 2015/443 (4) és az (EU, Euratom) 2015/444 (5) bizottsági határozatban foglalt, az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályoknak.

(12)

Tekintettel arra, hogy a szakértői bizottságok nagy mértékben hozzájárulnak az uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósításához azáltal, hogy tudományos, műszaki és klinikai tanácsokkal látják el a Bizottságot, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportot, a gyártókat és a bejelentett szervezeteket az (EU) 2017/745 és az (EU) 2017/746 rendelet végrehajtásával kapcsolatban, valamint figyelembe véve a költséghatékonyság elvét, a tanácsadókat a költségeik megtérítésén felül megfelelő díjazásban kell részesíteni tevékenységükért. A díjazás mértékének tükröznie kell a tanácsadóktól elvárt munka mennyiségét, különösen a feladataik időtartama és jellege tekintetében.

(13)

A szakértői bizottságok tevékenységét a Bizottság vonatkozó költségvetési sorából kell finanszírozni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szakértői bizottságok kijelölése

(1)   A következő területek mindegyikén egy szakértői bizottságot kell kijelölni az (EU) 2017/745 rendelet 106. cikkének (9) és (10) bekezdésében és az (EU) 2017/746 rendelet 48. cikkének (6) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására:

1.

ortopédia, traumatológia, rehabilitáció, reumatológia;

2.

keringési rendszer;

3.

neurológia;

4.

légzőrendszer, aneszteziológia, intenzív ellátás;

5.

endokrinológia és diabetológia;

6.

általános és plasztikai sebészet és fogászat;

7.

szülészet és nőgyógyászat, beleértve a reprodukciós orvostudományt is;

8.

gasztroenterológia és hepatológia;

9.

nefrológia és urológia;

10.

szemészet;

11.

in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök.

(2)   Az (EU) 2017/745 rendelet IX. melléklete 5.1. pontjának c) pontjában említett döntés meghozatalára egy további szakértői bizottságot kell létrehozni.

2. cikk

A tanácsadók kinevezése és a központi jegyzék létrehozása

(1)   Az (EU) 2017/745 rendelet 106. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában a tanácsadókat pályázati felhívás kiírása és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoporttal való konzultáció után kell kinevezni a szakértői bizottságokba, a pályázati felhívásban meghatározott kiválasztási szempontok alapján.

(2)   Az egyes szakértői bizottságokba kinevezendő tagok számát az (1) bekezdésben említett pályázati felhívásban kell meghatározni.

(3)   Az (EU) 2017/745 rendelet 106. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoporttal való konzultációt követően azokat a tanácsadókat, akik megfelelnek a felhívásban szereplő szempontoknak, de akiket nem neveztek ki valamely szakértői bizottságba, fel kell venni a rendelkezésre álló szakértők központi jegyzékébe (a továbbiakban: központi jegyzék).

(4)   A tanácsadók kiválasztása során tekintettel kell lenni a következők biztosítására:

a)

megfelelő és naprakész klinikai, tudományos vagy műszaki szakértelem az 1. cikk (1) bekezdésében említett területeken;

b)

függetlenség, pártatlanság, objektivitás és az (EU) 2017/745 rendelet 107. cikkében említett összeférhetetlenség hiánya;

c)

a földrajzi származás szerinti kiegyensúlyozottság.

(5)   Amennyiben valamely szakértői bizottság munkaterhelése vagy hiányzó szakmai tapasztalata miatt szükséges, az adott szakértői bizottságba további tanácsadókat lehet kinevezni a központi jegyzékből.

(6)   Amennyiben valamely szakértői bizottság munkaterhelése vagy hiányzó szakmai tapasztalata miatt szükséges, az adott bizottságba a központi jegyzékben szereplő vagy más szakértői csoportban részt vevő tanácsadókat lehet kinevezni meghatározott feladatokra és korlátozott időtartamra.

(7)   A központi jegyzéket újabb pályázati felhívások közzétételével lehet frissíteni.

3. cikk

Alcsoportok

(1)   A Bizottság egyetértésével a szakértői bizottságok állandó vagy eseti alcsoportokat hozhatnak létre tagjaik egy részének részvételével konkrét feladatok ellátására.

(2)   Az alcsoportoknak a szakértői bizottságoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett egységes eljárási szabályzatával összhangban kell működniük.

4. cikk

Hivatali idő

(1)   A tanácsadókat hároméves időtartamra kell kinevezni a szakértői bizottságokba, hivatali idejük megújításának lehetőségével.

(2)   Amennyiben egy tanácsadó már nem felel meg a 12. és 15. cikkben vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkében foglalt feltételeknek, lemond vagy már nem képes hatékonyan hozzájárulni a szakértői bizottság munkájához, a Bizottság felmentheti tisztségéből a tanácsadót.

(3)   Ha egy tanácsadót a hivatali ideje alatt mentenek fel tisztségéből, helyére a hivatali idő fennmaradó részére a központi jegyzékből kell kinevezni egy tanácsadót.

5. cikk

Az elnök és az alelnök megválasztása

(1)   A 4. cikkben említett hivatali idő kezdetén valamennyi szakértői bizottságnak és alcsoportnak egyszerű többséggel elnököt és alelnököt kell választania tagjai közül.

(2)   Az elnök és az alelnökök megbízatása három évre szól és megújítható. Az elnök vagy az alelnök e hivatali idő alatti helyettesítésének az (1) bekezdésben említett eljárással összhangban kell történnie, és a hivatali idő fennmaradó részére kell szólnia.

(3)   Az alcsoportok esetében az elnök és az alelnök hivatali ideje a megválasztásuktól az alcsoport megbízatásának lejártáig tart.

6. cikk

Szavazási szabályok

Amikor a szakértői bizottság az (EU) 2017/745 rendelet 54. cikkének (1) bekezdésével és 61. cikkének (2) bekezdésével, valamint az (EU) 2017/746 rendelet 48. cikkének (6) bekezdésével összefüggésben tudományos szakvéleményeket vagy adott esetben álláspontokat fogad el, az (EU) 2017/745 rendelet 106. cikkének (12) bekezdésével összhangban kell döntést hoznia.

7. cikk

A koordinációs bizottság

(1)   Az 5. cikkben említett választást követően valamennyi szakértői bizottság elnökének és alelnökének részvételével koordinációs bizottságot kell létrehozni.

(2)   A koordinációs bizottság feladata többek között:

a szakértői bizottságok közötti hatékony információcsere biztosítása,

a szakértői bizottságok 9. cikk szerinti egységes eljárási szabályzatának elfogadása és felülvizsgálata,

a szakértői bizottságok belső iránymutatásainak és módszertanainak elfogadása és felülvizsgálata.

(3)   A koordinációs bizottságnak a 9. cikk (1) bekezdésében említett egységes eljárási szabályzattal összhangban kell eljárnia.

8. cikk

A szakvélemények, álláspontok vagy állásfoglalások előkészítése

(1)   A szakértői bizottság vagy az alcsoport elnöke minden egyes előkészítés alatt álló szakvéleményhez, állásponthoz vagy állásfoglaláshoz előadót és társelőadót jelölhet ki. Ebben az összefüggésben a többi tag véleményező tagnak minősül.

(2)   A szakértői bizottságoknak a 9. cikkben említett egységes eljárási szabályzatot és a koordinációs bizottság által elfogadott, a 7. cikk (2) bekezdésének harmadik franciabekezdésében említett, vonatkozó iránymutatásokat kell követniük.

(3)   Az (EU) 2017/745 rendelet 54. cikkének (1) bekezdésében említett tevékenységükkel összefüggésben a szakértői bizottságoknak az (EU) 2017/745 rendelet IX. melléklete 5.1. pontja h) pontja szerinti, a Bizottság által meghatározott iránymutatást kell követniük.

9. cikk

Az egységes eljárási szabályzat

(1)   A bizottsági szolgálatok javaslatára és velük egyetértésben a koordinációs bizottságnak egyszerű többséggel az összes szakértői bizottságra vonatkozó egységes eljárási szabályzatot kell elfogadnia.

Az elfogadás előtt az elnököknek konzultálniuk kell az általuk vezetett szakértői bizottsággal az egységes eljárási szabályzat tartalmáról.

(2)   A szakértői bizottságokra vonatkozó egységes eljárási szabályzatnak többek között az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a szakértői bizottságoknak az (EU) 2017/745 rendelet 106. cikkének (9) és (10) bekezdésében említett feladatai ellátására vonatkozó eljárások;

b)

a 12–15. cikkben meghatározott elvek érvényesülését biztosító szabályok.

(3)   A bizottsági szolgálatokkal összhangban a koordinációs bizottságnak legalább 3 évente felül kell vizsgálnia és naprakésszé kell tennie az egységes eljárási szabályzatot annak biztosítása érdekében, hogy az tükrözze a legújabb tudományos eredményeket és a legkorszerűbb gyakorlatokat.

(4)   Az egységes eljárási szabályzatot egy külön erre a célra létrehozott bizottsági honlapon nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

10. cikk

A titkárság

(1)   A Bizottságnak titkárságot kell felállítania a szakértői bizottságok és a koordinációs bizottság számára.

(2)   A titkárság felel a szakértői bizottságok hatékony működéséhez szükséges támogatás biztosításáért. A titkárság feladata különösen:

a lehetséges összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése;

annak ellenőrzése, hogy az érintett szakértői bizottság következetesen alkalmazza-e az (EU) 2017/745 rendelet IX. melléklete 5.1. pontjának c) pontjában meghatározott kritériumokat a 8. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági iránymutatással összhangban;

az 1. cikk (2) bekezdésében említett szakértői bizottság munkájának ellenőrzése;

a 9. cikkben említett egységes eljárási szabályzatnak, a 7. cikk (2) bekezdésének harmadik franciabekezdésében említett iránymutatásnak és módszertanoknak, valamint a szakvéleményekre, álláspontokra vagy állásfoglalásokra irányuló kérelmeknek való megfelelés nyomon követése;

a szakvélemények, álláspontok és állásfoglalások közzététele az (EU) 2017/745 rendelet 106. cikke (12) bekezdésének második albekezdésével összhangban;

a szakértői bizottságoktól érkező, a hiányzó szakmai tapasztalat biztosítására irányuló kérelmek feldolgozása.

11. cikk

Díjazás

(1)   A tanácsadókat az előkészítő munkájukért, a szakértői bizottság ülésein (személyesen vagy elektronikus úton való) részvételükért és a szakértői bizottságnak az e határozat hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeihez való hozzájárulásukért díjazásban kell részesíteni. A díjazás mértékét a mellékletben meghatározott kritériumok alapján kell megállapítani.

(2)   A szakértői bizottságnak az e határozat hatálya alá tartozó tevékenységei kapcsán felmerülő utazási és adott esetben ellátási költségeket a Bizottságnak meg kell térítenie a tanácsadók számára a hatályos bizottsági rendelkezéseknek megfelelően. Az említett költségeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében a bizottsági szervezeti egységek számára megállapított, rendelkezésre álló előirányzatok erejéig kell megtéríteni.

12. cikk

Függetlenség, pártatlanság és objektivitás

(1)   A tanácsadókat személyes minőségükben kell kinevezni vagy kijelölni. Feladataikat nem ruházhatják át más személyre.

(2)   A tanácsadók nem rendelkezhetnek olyan pénzügyi vagy egyéb érdekeltséggel az orvostechnikai eszközök ágazatában vagy egy bejelentett szervezetben vagy más egyéb szervezetben vagy ágazatban, amely befolyásolhatja függetlenségüket, pártatlanságukat és objektivitásukat. A tanácsadóknak érdekeltségi nyilatkozatot kell tenniük, feltüntetve minden olyan érdekeltséget amely veszélyeztetheti, vagy amelyről észszerűen feltételezhető, hogy veszélyezteti függetlenségüket, pártatlanságukat és objektivitásukat, beleértve a közeli családtagjaikkal kapcsolatos lényeges körülményeket is.

(3)   Az érdekeltségi nyilatkozatokat a pályázati felhívásra történő jelentkezéskor, írásban kell benyújtani.

(4)   A tanácsadóknak a következő időpontokban kell frissíteniük érdekeltségi nyilatkozatukat:

a szakértői bizottságba való kinevezésük vagy a központi jegyzékbe való felvételük előtt,

ha a körülményeik megváltozása azt szükségessé teszi,

a szakértői bizottságban ellátott konkrét feladatuk megkezdése előtt.

(5)   Amennyiben az (1)–(4) bekezdésben említett kötelezettségek nem teljesülnek, a Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat.

13. cikk

Elkötelezettség

(1)   A tanácsadóknak a közérdeket szem előtt tartva és a 12–15. cikkben felsorolt elveknek megfelelően kell eljárniuk. E célból kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírniuk.

(2)   A tanácsadók kötelesek megválaszolni a saját szakértői bizottságuk vagy alcsoportjuk elnökétől és a titkárságtól érkező kérelmeket és egyéb közleményeket. A tanácsadók kötelesek megtenni a szükséges erőfeszítéseket a rájuk kiosztott feladatok legjobb tudásuk szerinti, a 9. cikkben említett egységes eljárási szabályzatban meghatározott határidőn belüli elvégzése érdekében.

14. cikk

Átláthatóság

A szakértői bizottságoknak átlátható módon kell ellátniuk feladataikat. A titkárság különösen az alábbiakat köteles indokolatlan késedelem nélkül nyilvánosságra hozni egy külön erre a célra létrehozott bizottsági weboldalon:

a)

a szakértői bizottságokba kinevezett vagy kijelölt vagy a központi jegyzékbe felvett tanácsadók neve;

b)

a szakértői bizottságokba kinevezett vagy kijelölt tanácsadók önéletrajza, érdekeltségi nyilatkozata, titoktartási nyilatkozata és kötelezettségvállalási nyilatkozata;

c)

a szakértői bizottságok 9. cikkben említett egységes eljárási szabályzata;

d)

szakvélemények, álláspontok és állásfoglalások a 8. cikkel összhangban.

15. cikk

Titoktartás

(1)   A tanácsadók nem adhatnak ki olyan bizalmas jellegű információkat, amelyekhez a szakértői bizottságukban végzett munkájuk vagy az e határozat hatálya alá tartozó egyéb tevékenységek keretében jutottak hozzá. E célból titoktartási nyilatkozatot kell aláírniuk.

(2)   A tanácsadóknak meg kell felelniük az (EU, Euratom) 2015/443 és az (EU, Euratom) 2015/444 határozatban foglalt, az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályoknak.

(3)   Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett kötelezettségek nem teljesülnek, a Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat.

16. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 117., 2017.5.5., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 176. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(4)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

(5)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).


MELLÉKLET

A TANÁCSADÓK DÍJAZÁSA

1.

A tanácsadók díjazása minden teljes munkanapra 450 EUR.

2.

A teljes munkaidőt fél munkanapnyi pontossággal, kerekítve kell kiszámítani.

3.

Az (EU) 2017/745 rendelet 54. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2017/746 rendelet 48. cikkének (6) bekezdésében említett feladatokra vonatkozóan az 1. táblázat határozza meg a maximálisan elszámolható munkanapok számát, amelyek után a szakértők díjazásban részesülhetnek.

1. táblázat

A maximálisan elszámolható munkanapok száma, amelyek után a szakértők díjazásban részesülhetnek az (EU) 2017/745 rendelet 54. cikkének (1) bekezdésében és az (EU) 2017/746 rendelet 48. cikkének (6) bekezdésében említett feladatok esetében

 

Az (EU) 2017/745 rendelet

54. cikkének (1) bekezdése

Az (EU) 2017/746 rendelet

48. cikkének (6) bekezdése

 

Döntés arról, hogy szükség van-e tudományos szakvélemény kidolgozására (igen/nem)

Tudományos szakvélemény kidolgozása és benyújtása

Egy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítményére vonatkozó álláspont kidolgozása

Elnök/alelnök

Nem alkalmazandó

2

2

Előadó

1

5

4

Társelőadó

1

5

4

Véleményező tagok (*1)

Nem alkalmazandó

0,5

0,5

Az e határozat 2. cikkének (6) bekezdése alapján kijelölt tanácsadók

Nem alkalmazandó

2

2

4.

Az (EU) 2017/745 rendelet 55. cikkének (3) bekezdésében, 61. cikkének (2) bekezdésében, 106. cikke (10) bekezdésének a)–f) pontjában és 106. cikkének (11) bekezdésében, valamint az (EU) 2017/746 rendelet 50. cikkének (3) bekezdésében említett feladatokra vonatkozóan a 2. táblázat határozza meg a feladat összetettsége alapján maximálisan elszámolható munkanapok számát, amelyek után a szakértők díjazásban részesülhetnek.

2. táblázat

A maximálisan elszámolható munkanapok száma, amelyek után a szakértők díjazásban részesülhetnek az (EU) 2017/745 rendelet 55. cikkének (3) bekezdésében, 61. cikkének (2) bekezdésében, 106. cikke (10) bekezdésének a)–f) pontjában és 106. cikkének (11) bekezdésében, valamint az (EU) 2017/746 rendelet 50. cikkének (3) bekezdésében említett feladatok esetében

A feladat összetettsége (indikatív kritériumok (*2))

A tanácsadó által betöltött szerep

Elszámolt teljes munkanapok száma

I. kategória – egyszerű téma

vélemény kidolgozása kis mennyiségű adat, dokumentum és szakirodalom alapján

nincs konzultáció más tudományos testületekkel

az érdekelt felektől, többek között a betegszervezetektől és az egészségügyi szakemberektől nem áll rendelkezésre információ

a feladat elvégzése irányadó jelleggel kevesebb mint 3 hónapot igényel

Elnök

2

Előadó

3

Társelőadó

3

Véleményező tag

0,5

Az e határozat 2. cikkének (6) bekezdése alapján kijelölt tanácsadó

1

II. kategória – összetett téma

vélemény kidolgozása jelentős mennyiségű adat, dokumentum és szakirodalom alapján

amennyiben konzultációt folytattak más tudományos testületekkel, az ebből származó visszajelzések feldolgozása

az érdekelt felektől, többek között a betegszervezetektől és az egészségügyi szakemberektől beérkezett információk feldolgozása

a feladat elvégzése irányadó jelleggel 3–6 hónapot igényel

Elnök

3

Előadó

5

Társelőadó

5

Véleményező tag

1

Az e határozat 2. cikkének (6) bekezdése alapján kijelölt tanácsadó

2

III. kategória – jelentősen összetett téma

vélemény kidolgozása jelentős mennyiségű adat, dokumentum és szakirodalom alapján

amennyiben konzultációt folytattak más tudományos testületekkel, az ebből származó nagy mennyiségű visszajelzés feldolgozása

az érdekelt felektől, többek között a betegszervezetektől és az egészségügyi szakemberektől beérkezett nagy mennyiségű információ feldolgozása

a feladat elvégzése irányadó jelleggel több mint 6 hónapot igényel

Elnök

4

Előadó

7

Társelőadó

7

Véleményező tag

2

Az e határozat 2. cikkének (6) bekezdése alapján kijelölt tanácsadó

2

5.

A díjazást a vonatkozó feladatnak az egységes eljárási szabályzattal összhangban történő teljesítésétől kell függővé tenni.

(*1)  Az érintett szakértői bizottság vagy alcsoport azon tanácsadói, akik jóváhagyják az előadó vagy társelőadó által készített véleményt vagy álláspontot.

(*2)  A felsorolt kritériumok külön-külön is alkalmazhatók.


Helyesbítések

11.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/31


Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2019. május 17-i (EU) 2019/798 tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132., 2019. május 20. )

A 3. oldalon, a Mellékletben, a „Név” oszlopban, a 36. bejegyzés

szövege:

„Nizar (Image 5) al-Asaad (Image 6) (más néven: Nizar Asaad)”,

helyesen:

„Nizar (Image 7) Al-Assad (Image 8) (más néven: Al-Asad; Assad; Asad)”.


11.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/31


Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2019. május 17-i (KKBP) 2019/806 tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132., 2019. május 20. )

A 38. oldalon, a Mellékletben, a „Név” oszlopban, a 36. bejegyzés

szövege:

„Nizar (Image 9) al-Asaad (Image 10) (más néven: Nizar Asaad)”,

helyesen:

„Nizar (Image 11) Al-Assad (Image 12) (más néven: Al-Asad; Assad; Asad)”.


11.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/32


Helyesbítés az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2400 bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 349., 2017. december 29. )

Az 50. oldalon, az V. melléklet 5.3.2. pontjában

a következő szövegrész:

„SFCmeas, hot = Σ FCmeas, hot/Wact, hot

meas, hot = Σ FCmeas, hot/Wact, hot”,

helyesen:

„SFCmeas, hot = Σ FCmeas, hot/Wact, hot

SFCmeas, cold = Σ FCmeas, hot/Wact, cold”.