ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 232

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. szeptember 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/1386 iránymutatása (2019. június 7.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/18)

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

IRÁNYMUTATÁSOK

6.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 232/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1386 IRÁNYMUTATÁSA

(2019. június 7.)

a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/18)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1., 12.1. és 14.3. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/231 európai központi banki rendelet (EKB/2018/2) (2) meghatározza a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikák gyűjtésére és szolgáltatására vonatkozó követelményeket. Ezen adatok gyűjtése a monetáris és pénzügyi elemzés végzése során az EKB támogatása, valamint a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) a pénzügyi rendszer stabilitásához való hozzájárulása érdekében szükséges. Az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) szerinti első adatszolgáltatás főszabály szerint az eszközökre vonatkozó, 2019. harmadik negyedévére vonatkozó negyedéves adatokkal, valamint a forrásokra és a nyugdíjrendszer tagjainak számára vonatkozó, 2019-re vonatkozó éves adatokkal kezdődik. Ezért aktualizálni kell az EKB/2014/15 iránymutatásban (3) a nyugdíjpénztárak statisztikai adatszolgáltatására meghatározott keretet.

(2)

Az EKB/2014/15 iránymutatás már rendelkezik a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikák nemzeti központi bankok (NKB-k) általi szolgáltatásáról. A nyugdíjpénztárakra vonatkozó adatokat a nemzeti szinten adott időpontban rendelkezésre álló adatokra támaszkodva szolgáltatják az EKB-nak. Az EKB/2014/15 iránymutatás vonatkozó rendelkezéseit fel kell váltani az (EU) 2018/231 rendeletből (EKB/2018/2) fakadó követelményekre tekintettel. A zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében 2019. harmadik és negyedik negyedéve tekintetében az NKB-knak a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikákat az EKB/2014/15 iránymutatással és az (EU) 2018/231 rendeletből (EKB/2018/2) fakadó követelményekkel is összhangban kell szolgáltatni.

(3)

A II. melléklet 9. része 1.B., 1.H., 2.B. és 2.G. táblázatának módosításai az Európai Bankhatóság taxonómiája frissítésének figyelembevétele érdekében szükségesek. A II. melléklet 9. részének 1.B., 1.D., 1.E., 1.F., 1.G., 1.H., 1.J., 2.B., 2.C., 2.D., 2.E., 2.F., 2.G. és 2.I. táblázatát módosítani kell az NKB-k EKB-nak való, az EKB/2014/15 iránymutatás 12. cikkének (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatása gyakoriságának felülvizsgálata érdekében. Ezen túlmenően a II. melléklet 22. részében szereplő táblázat kisebb módosítására van szükség annak érdekében, hogy a táblázat összhangba kerüljön az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) szereplő fogalommeghatározásokkal. A II. melléklet 23. része 2a. táblázatának kisebb módosítására van szükség a teljesebb képhez az adatszolgáltatók által tartott eszközökről.

(4)

Ezért az EKB/2014/15 iránymutatást ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2014/15 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő (5) ponttal egészül ki:

„(5)

»nyugdíjpénztár«: jelentése megegyezik az (EU) 2018/231 európai központi banki rendelet (*1) (EKB/2018/2) 1. cikkének 1. pontjában szereplő meghatározással;

(*1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2018/231 rendelete (2018. január 26.) a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2018/2) (HL L 45., 2018.2.17., 3. o.)”"

2.

A 26. cikk a következőképpen módosul:

a)

(A magyar változatot nem érinti).

b)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)    Az adatszolgáltatás köre 2019. negyedik negyedévéig és 2019. negyedik negyedévében

a)   Általános tudnivalók

Az NKB-k a 2019. negyedik negyedévéig és a 2019. negyedik negyedévére vonatkozó adatok tekintetében az e cikk (1)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően és a II. melléklet 22. részével összhangban szolgáltatnak statisztikai adatokat az EKB-nak a nyugdíjpénztárakról. A nyugdíjpénztárakra vonatkozó adatok szolgáltatásakor a nemzeti szinten adott időpontban rendelkezésre álló adatokra kell támaszkodni. Ha tényleges adatok nem állnak rendelkezésre, a legnagyobb gondosság elve alapján becsléseket kell jelenteni.

Az adatszolgáltatói kör az euroövezeti tagállamokban rezidens nyugdíjpénztárakból áll.

b)   Állományok és pénzügyi tranzakciók

Az NKB-k a referencia-időszak végi állományokat és a negyedév során megvalósult – az ESA 2010-zel összhangban levezetendő – pénzügyi tranzakciókat jelentik.”

c)

A szöveg a következő (6)-(15) bekezdéssel egészül ki:

„(6)    Az adatszolgáltatás köre az (EU) 2018/231 rendelettel (EKB/2018/2) összhangban

a)   Általános tudnivalók

Az (EU) 2018/231 rendelettel (EKB/2018/2) összhangban az NKB-k statisztikai adatokat szolgáltatnak az EKB-nak a nyugdíjpénztárak eszközeiről és forrásairól, valamint adatokat a nyugdíjrendszerek tagjainak számáról az e cikk (6)-(15) bekezdésében foglaltak szerint és az ezen iránymutatás II. mellékletének 24. részével összhangban. E követelmények vonatkoznak a negyedév végi állományadatokra és negyedéves folyamatok miatti kiigazításokra a nyugdíjpénztárak eszközei és forrásai tekintetében, valamint a tagokra vonatkozó éves adatokra. Az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 12. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) szerinti első adatszolgáltatás az eszközökre vonatkozó, 2019. harmadik negyedévére vonatkozó negyedéves adatokkal, valamint a forrásokra és a nyugdíjrendszer tagjainak számára vonatkozó, 2019-re vonatkozó éves adatokkal kezdődik.

b)   Folyamatok miatti kiigazítások

Az NKB-k a II. melléklet 24. részével és a IV. melléklettel összhangban külön adatokat szolgáltatnak az EKB-nak az (árváltozásokra és az árfolyamváltozásokra egyaránt kiterjedő) átértékelési kiigazításokról, valamint az átsorolási kiigazításokról.

A pénzügyi tranzakciókat, a kiigazításokat is ideértve, az ESA 2010-zel összhangban kell levezetni.

Az NKB-k a különböző nemzeti gyakorlatok miatt eltérhetnek az ESA 2010-től az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 5. cikkének b) és c) pontja alkalmazásában. Amennyiben eszközönkénti állományadatok rendelkezésre állnak, az átértékelési kiigazításokat a közös eurorendszerbeli módszerrel, azaz a IV. melléklet 7. részében leírt forgalomlevezetési módszerrel összhangban lehet levezetni.

A forrásokkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciókra vonatkozó közelítések levezethetők a IV. melléklet 7. részének megfelelően.

(7)    Az adatszolgáltatás gyakorisága és határideje

a)   Az NKB-k az előírt negyedéves adatokat az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 10. munkanap végéig jelentik az EKB-nak. Egy 2019. harmadik negyedévére, 2019. negyedik negyedévére és 2020. első negyedévére vonatkozó adatszolgáltatásra kiterjedő átmeneti időszakra ez a határidő meghosszabbításra kerül a fent említett határidő lejártát követő 35. munkanapig a 2019. harmadik negyedévi referencia-időszak esetében, az annak lejártát követő 30. munkanapig a 2019. negyedik negyedévi referencia-időszak esetében, és az annak lejártát követő 25. munkanapig a 2020. első negyedévi referencia-időszak esetében.

b)   Az NKB-k az előírt éves adatokat az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 10. munkanap végéig jelentik az EKB-nak. A 2019. évi, éves adatokra vonatkozó első adatszolgáltatásra kiterjedő átmeneti időszakra ez a határidő meghosszabbításra kerül a fent említett határidő lejártát követő 35. munkanapig.

c)   A pontos adatközlési időpontokat az EKB előzetesen, adatszolgáltatási naptár formájában közli az NKB-kkel minden év szeptemberéig.

d)   A negyedéves adatokra vonatkozó első adatszolgáltatás során az NKB-knek a kinnlévő állományokra vonatkozó adatokat kell benyújtaniuk az EKB-nak. A folyamatok miatti kiigazításokat a legnagyobb gondosság elve alapján kell továbbítani.

(8)    Revíziós politika

A negyedéves és éves adatok revíziójára a következő általános szabályok vonatkoznak:

a)

a rendszeres negyedéves jelentéstételi időszakok során, vagyis egy adott referencia-negyedév esetében a (7) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőtől addig a napig, amikor az NKB-khoz visszajutnak az adatok, az NKB-k felülvizsgálhatják az előző referencia-negyedévre vonatkozó adatokat;

b)

a rendszeres éves jelentéstételi időszakok során, vagyis egy adott referencia-év esetében a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőtől addig a napig, amikor az NKB-khoz visszajutnak az adatok, az NKB-k felülvizsgálhatják az előző referencia-évre vonatkozó adatokat;

c)

az NKB-k a fenti a) és b) pontokban szereplő rendszeres jelentéstételi időszakokon kívül is felülvizsgálhatják a korábbi referencia-időszakokra vonatkozó adatokat, amennyiben ez jelentősen javítja az adatok minőségét.

(9)    Eltérések és bruttósítás

A nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikák minőségének biztosítása érdekében, amennyiben az NKB-k az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 7. cikkének (1) bekezdése értelmében eltérést engedélyeznek a kis nyugdíjpénztáraknak, az EKB-nak szolgáltatott, a nyugdíjpénztárakra vonatkozó negyedéves adatokat 100 %-os lefedettségre bruttósítják.

Az NKB-k az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 7. cikke (1) bekezdése a)-d) pontjának megfelelően gyűjtött adatok alapján választhatják a 100 %-ra történő bruttósításra vonatkozó eljárást.

(10)    Az értékpapírokra vonatkozó aggregált adatok levezetése

Az NKB-k a nyugdíjpénztárak eszközeire és forrásaira vonatkozó aggregált negyedéves adatokat a II. melléklet 24. részének 1a-1c. táblázatával összhangban, a következőképpen vezetik le:

a)

Az ISIN-kódokkal rendelkező értékpapírok vonatkozásában az NKB-k megfeleltetik az értékpapíronkénti alapon szolgáltatott információkat a Központi Értékpapír-adatbázisból (CSDB) mint referencia-adatbázisból származó információknak. A megfeleltetett értékpapíronkénti információk alapján állítják össze az eszközök és források értékét euróban, és vezetik le az adott nyugdíjpénztár által tartott vagy kibocsátott minden egyes értékpapírra vonatkozó szükséges részletezéseket. Ha az értékpapír-azonosító nem található meg a CSDB-ben, illetve az eszközök és források II. melléklet 24. részének 1a-1c. táblázatával összhangban történő összeállításához szükséges információk nem érhetők el a CSDB-ből, az NKB-k becslik a hiányzó adatokat.

b)

Az NKB-k az a) pont szerint levezetett, értékpapírokra vonatkozó adatokat aggregálják, és hozzáadják az ISIN-kódokkal nem rendelkező értékpapírokról szolgáltatott információhoz, hogy aggregált adatokat nyerjenek a következőkről: i. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok futamidő (eredeti) és szerződő felek (szektor és rezidens státusz) szerinti részletezésben; ii. részvények instrumentum és szerződő felek (szektor és rezidens státusz) szerinti részletezésben; és iii. a befektetési alapok befektetési jegyei/egységei a befektetési alap típusa és a szerződő fél rezidens státusza szerinti részletezésben.

(11)    Befektetési jegyek/egységek állományainak a fő befektetési cél szerinti részletezése

Az NKB-k legjobb becsléseket továbbítanak az EKB-nak a nyugdíjpénztárak befektetési jegyei/egységei állományairól a fő befektetési cél szerinti részletezésben (vagyis kötvényalapok, részvényalapok, vegyes alapok, ingatlanalapok, fedezeti alapok és egyéb alapok). Ezek az adatok levezethetők az (EU) 2018/231 rendeletnek (EKB/2018/2) megfelelően értékpapíronkénti alapon szolgáltatott információknak a CSDB-ből mint referencia-adatbázisból levezetett információknak való megfeleltetése útján.

Amennyiben a tartott befektetési jegyek/egységek nem találhatók meg a CSDB-ben, az NKB-k becslik a hiányzó adatokat, vagy alternatív forrásokat használnak az adatok levezetéséhez.

(12)    A forrásokra vonatkozó negyedéves becslések jelentése

Az NKB-k az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 4. cikkének (2) bekezdése értelmében levezetett, a nyugdíjpénztárak forrásaira vonatkozó negyedéves becsléseket továbbítanak az EKB-nak.

(13)    Értékelési módszerek és/vagy számviteli szabályok

Az ESA 2010 szerinti értékelési módszerek és/vagy az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 6. cikkében meghatározott számviteli szabályok is alkalmazandóak, amikor az NKB-k nyugdíjpénztárakra vonatkozó adatokat szolgáltatnak az EKB-nak.

(14)    Magyarázó megjegyzések

Az NKB-k a jelentősebb revíziók és az e cikk (8) bekezdésének c) pontjában szereplő rendszeres jelentéstételi időszakokon kívül revíziók okait kifejtő magyarázó megjegyzéseket nyújtanak be. Az NKB-k emellett az átsorolási kiigazításokra vonatkozóan is magyarázó megjegyzésekkel szolgálnak az EKB részére.

(15)    Összeállítási módszer

Az NKB-k az (EU) 2018/231 rendelet (EKB/2018/2) 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban gyűjtenek adatokat a tagállamukban rezidens valamennyi nyugdíjpénztártól.”

3.

A II., III. és IV. melléklet ezen iránymutatás mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok NKB-ival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

(2)   Azon tagállamok NKB-inak, amelyek pénzneme az euro, 2019. október 2-ától kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a címzettjei azon tagállamok NKB-i, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. június 7-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2018/231 rendelete (2018. január 26.) a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2018/2) (HL L 45., 2018.2.17., 3. o.).

(3)  Az EKB/2014/15 iránymutatás (2014. április 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról (HL L 340., 2014.11.26., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).


MELLÉKLET

Az EKB/2014/15 iránymutatás II., III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 9. rész helyébe a következő szöveg lép:

„9. RÉSZ

Konszolidált banki adatok Éves – Adatszolgáltatók

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Adatszolgáltatói kör

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Önálló hitelintézetek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankcsoportokban konszolidált hitelintézetek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankcsoportok száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelintézetek teljes száma *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Nyereségesség és hatékonyság – IFRS FINREP

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Konszolidált eredménykimutatás

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Kamatbevétel*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékesíthető pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és követelések*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejáratig tartandó befektetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelezettségeken képződött kamatbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamatráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb kötelezettségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eszközök kamatráfordításai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke ráfordításai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztalékbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díj- és jutalékbevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Díj- és jutalékráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árfolyam-különbözet, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem értékesítésre tartott eszközök kivezetéséből származó nyereség (veszteség), nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb működési költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Működési bevételek összesen, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Igazgatási költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Személyi jellegű ráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb adminisztrációs költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Értékcsökkenés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adott kötelezettségvállalások és garanciák)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb céltartalékok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök [nem jegyzett tőkeinstrumentumok])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Értékesíthető pénzügyi eszközök)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kölcsönök és követelések [a pénzügyi lízinget is beleértve])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lejáratig tartandó befektetések)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ingatlanok, gépek és berendezések)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Befektetési célú ingatlanok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégérték (goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immateriális javak [a cégérték kivételével])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredményben elszámolt negatív cégérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetett eszközökből és megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszűnő tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszűnő tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A megszűnő tevékenységekhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisebbségi részesedéseknek tulajdonítható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Nyereségesség és hatékonyság – GAAP FINREP

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Konszolidált eredménykimutatás

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Kamatbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamatráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztalékbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díj- és jutalékbevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Díj- és jutalékráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árfolyam-különbözet, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem értékesítésre tartott eszközök kivezetéséből származó nyereség (veszteség), nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb működési költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Működési bevételek összesen, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Igazgatási költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Személyi jellegű ráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb adminisztrációs költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Értékcsökkenés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adott kötelezettségvállalások és garanciák)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb céltartalékok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok növekedése vagy (-) csökkenése, nettó)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ingatlanok, gépek és berendezések)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Befektetési célú ingatlanok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégérték (goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immateriális javak [a cégérték kivételével])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredményben elszámolt negatív cégérték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetett eszközökből és megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendkívüli nyereség vagy (-) veszteség adófizetés után

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendkívüli nyereség vagy veszteség adófizetés előtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A rendkívüli eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisebbségi részesedéseknek tulajdonítható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Nyereségesség és hatékonyság – NEM-FINREP

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Konszolidált eredménykimutatás

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Nettó kamatbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamatbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kamatráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztalékbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó díj- és jutalékbevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díj- és jutalékbevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Díj- és jutalékráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedés és deviza eredmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb működési költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Működési bevételek összesen, nettó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Igazgatási költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Személyi jellegű ráfordítások)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Egyéb adminisztrációs költségek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Értékcsökkenés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Nyereségesség és hatékonyság – TELJES MINTA

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Konszolidált eredménykimutatás

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Nettó kamatbevétel*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztalékbevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó díj- és jutalékbevételek*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedés és deviza eredmények*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Működési bevételek összesen, nettó*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Működési költségek összesen)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Nyereségesség és hatékonyság – IFRS FINREP

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Tőkearányos jövedelmezőség (RoE)

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

< 0 RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 0 RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Nyereségesség és hatékonyság – GAAP FINREP

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Tőkearányos jövedelmezőség (RoE)

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

< 0 RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 0 RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Nyereségesség és hatékonyság – NEM-FINREP

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Tőkearányos jövedelmezőség (RoE)

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

< 0 RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 0 RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Nyereségesség és hatékonyság – TELJES MINTA

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Tőkearányos jövedelmezőség (RoE)

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

< 0 RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 % RoE-vel rendelkező intézmények száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 0 RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>20 % RoE-vel rendelkező intézmények összes banki eszközeinek %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Mérleg – IFRS FINREP

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Eszközök

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott származtatott ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékesíthető pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejáratig tartandó befektetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társult vállalkozásokba, leányvállalatokba és közös vállalkozásokba történt befektetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriális javak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adókövetelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyó adókövetelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halasztott adókövetelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetett eszközök és értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Kötelezettségek

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott származtatott ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid pozíciók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott egyéb pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt egyéb pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortizált bekerülési értéken értékelt egyéb pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céltartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adókötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyó adókötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halasztott adókötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelésre visszafizetendő jegyzett tőke (pl. szövetkezeti részjegyek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Saját tőke és kisebbségi részesedések

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Jegyzett tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredménytartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átértékelési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Saját részvények)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az anyavállalat tulajdonosait megillető nyereség vagy veszteség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Évközi osztalék)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisebbségi részesedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Adott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelnyújtási elkötelezettségek*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi garanciák*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kötelezettségvállalások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelnyújtási elkötelezettségek*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi garanciák*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kötelezettségvállalások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konszolidált banki adatok Éves – Mérleg – GAAP FINREP

 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Eszközök

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott származtatott ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekerülési érték módszerrel értékelt nem kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kölcsönök és előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társult vállalkozásokba, leányvállalatokba és közös vállalkozásokba történt befektetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriális javak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adókövetelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyó adókövetelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halasztott adókövetelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befektetett eszközök és értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Belföldi bankcsoportok (konszolidált) és önálló bankok

Külföldi nem EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi nem EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

Külföldi EU-s irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi EU-s irányítású fióktelepek (önálló)

SSM szerinti kategóriák

Kötelezettségek

A.

Nagy

B.

Közepes

C.

Kicsi

Külföldi euroövezeti irányítású leányvállalatok (szubkonszolidált vagy önálló)

Külföldi euroövezeti irányítású fióktelepek (önálló)

Jelentős

Kevésbé jelentős

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott származtatott ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid pozíciók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott egyéb pénzügyi kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségalapú módszerrel értékelt nem kereskedési célú nem származtatott pénzügyi kötelezettségek