ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 187

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. július 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1187 határozata (2019. június 6.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

Megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1188 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kültéri árnyékolók és napellenzők szélállóságára vonatkozóan meghatározott teljesítményosztályokkal történő kiegészítéséről ( 1 )

11

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1189 végrehajtási rendelete (2019. július 8.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1190 végrehajtási rendelete (2019. július 11.) a 185/2013/EU végrehajtási rendeletnek a Spanyolország részére 2019-re odaítélt halászati kvóták csökkentése tekintetében történő módosításáról

30

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1191 határozata (2019. július 8.) az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (04 03 01 03. költségvetési sor – A munkavállalók szabad mozgása, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása) ( 1 )

33

 

*

A Tanács (EU) 2019/1192 határozata (2019. július 8.) az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (02 03 01. költségvetési sor – Az áruk és szolgáltatások belső piacának működése és fejlesztése és 02 03 04. költségvetési sor – A belső piac irányítási eszközei) ( 1 )

36

 

*

A Tanács (EU) 2019/1193 határozata (2019. július 8.) az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (33 02 03 01. költségvetési sor – Társasági jog) ( 1 )

39

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1194 végrehajtási határozata (2019. július 5.) a 4-terc-butil-fenolnak (PTBP) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikke f) pontja szerinti, különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosításáról (az értesítés a C(2019) 4987. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

41

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1195 végrehajtási határozata (2019. július 10.) a 2008/730/EK, a 2008/837/EK, a 2009/184/EK és a 2011/354/EU határozatnak, valamint a 2012/81/EU, a 2013/327/EU, az (EU) 2015/690, az (EU) 2015/697, az (EU) 2015/699, az (EU) 2016/1215, az (EU) 2017/1208 és az (EU) 2017/2451 végrehajtási határozatnak az engedély jogosultja és a géntechnológiával módosított szójabab, gyapot, olajrepce és kukorica forgalomba hozataláért felelős képviselő tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 5093. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

43

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1196 határozata (2019. július 11.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) szóló (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletben való részvételéről

50

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 158., 2014.5.27. )

52

 

*

Helyesbítés a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 158., 2014.5.27. )

52

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/1


A TANÁCS (EU) 2019/1187 HATÁROZATA

(2019. június 6.)

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint a megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (1) bekezdése második albekezdésének d) pontjára és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak a 218. cikk (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2016. június 10-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről.

(2)

A tárgyalások sikeresen lezárultak a megállapodás 2018. május 24-i parafálásával.

(3)

Az Unión belüli biztonság fenntartása érdekében folytatott bűnüldözési információcsere javítását a tagállamok egymástól elszigetelten nem tudják kielégítően megvalósítani, tekintettel a nemzetközi bűnözés jellegére, amely nem áll meg az Unió határainál. A határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés előmozdítása szempontjából központi jelentőségű, hogy a tagállamoknak és a Svájci Államszövetségnek kölcsönösen lehetőségük legyen hozzáférni a DNS-elemzési állományok, a daktiloszkópiai azonosítási rendszerek és a gépjármű-nyilvántartási adatok nemzeti adatbázisaihoz.

(4)

Írországra nézve a 2008/615/IB tanácsi határozat (1), a 2008/616/IB tanácsi határozat (2) és annak melléklete, valamint a 2009/905/IB tanácsi kerethatározat (3) kötelező, ezért rész vesz ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(5)

Az Egyesült Királyságra nézve a 2008/615/IB határozat, a 2008/616/IB határozat és annak melléklete, valamint a 2009/905/IB kerethatározat kötelező, ezért rész vesz ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

A megállapodást alá kell írni, és a megállapodáshoz csatolt nyilatkozatot jóvá kell hagyni. A megállapodás egyes rendelkezéseit a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács az Unió nevében jóváhagyja a megállapodáshoz csatolt nyilatkozatot.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

4. cikk

A megállapodás 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban a megállapodás 5. cikkének (1) és (2) bekezdését a megállapodás aláírásának napjától (4) a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2019. június 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. BIRCHALL


(1)  A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).

(2)  A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

(3)  A Tanács 2009/905/IB kerethatározata (2009. november 30.) a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról (HL L 322., 2009.12.9., 14. o.).

(4)  A megállapodás aláírásának napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/3


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ,

egyrészről, valamint

a SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az egyéni szabadság védelmét szolgáló szabályok sérelme nélkül javítsák az Európai Unió tagállamai, valamint a Svájci Államszövetség közötti rendőrségi és igazságügyi együttműködést,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a Szerződő Felek között jelenleg fennálló kapcsolatok, különösen az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás (1) szoros együttműködést tettek lehetővé a bűnözés elleni küzdelem területén,

RÁMUTATVA ARRA, hogy a Szerződő Felek közös érdeke annak biztosítása, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Svájci Államszövetség között a rendőrségi együttműködés gyors és hatékony módon valósuljon meg, amely összeegyeztethető nemzeti jogrendszerük alapelveivel, és amely összhangban van az 1950. november 4-én Rómában aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosított egyéni jogokkal és elvekkel,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tagállamai bűnüldöző hatóságai közötti cseréjének egyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározat (2) már tartalmaz olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió tagállamai, valamint a Svájci Államszövetség bűnüldöző hatóságai számára, hogy a nyomozások vagy bűnüldözési operatív műveletek végrehajtása céljából hatékonyan és gyorsan kicseréljék a meglévő információkat és bűnüldözési operatív információkat,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a nemzetközi együttműködés a bűnüldözés területén történő élénkítése szempontjából alapvető fontosságú, hogy gyorsan és hatékonyan kerülhessen sor pontos információk kicserélésére,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a cél olyan eljárások bevezetése, amelyek révén elősegíthető a gyors, hatékony és költségkímélő adatcsere-eszközök alkalmazása és az adatok közös felhasználása keretében ezen eljárásokban érvényesülnie kell az elszámoltathatóságnak, valamint azoknak megfelelő garanciákat kell tartalmaznia az adatok pontosságára és biztonságára vonatkozóan a továbbítás és tárolás során, továbbá tartalmazniuk kell az adatcsere rögzítésére és az átadott információk felhasználási korlátozásaira vonatkozó eljárásokat,

KIFEJTVE, hogy a fentiek értelmében ez a megállapodás a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat (3), a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i 2008/616/IB tanácsi határozat (4) és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/905/IB tanácsi kerethatározat (5) fő rendelkezésein alapuló rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az információk cseréjének megkönnyítését szolgálják, és lehetővé teszik, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Svájci Államszövetség hozzáférést biztosítsanak egymás számára automatizált DNS-elemzési állományaikhoz, automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszereikhez és gépjármű-nyilvántartási adataikhoz,

RÁMUTATVA ARRA, hogy a nemzeti DNS-elemzési állományokból és automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszerekből származó adatok esetében a „találat/nincs találat” rendszernek lehetővé kell tennie a keresést végző állam számára, hogy – második lépésként – az adott dokumentációhoz kapcsolódó személyes adatokat kérjen az azt kezelő államtól, és szükség esetén a kölcsönös segítségnyújtási eljárások – többek között a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat alapján elfogadott eljárások – révén további információkat kérjen,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy az említett rendelkezések jelentősen felgyorsítanák a jelenlegi eljárásokat azáltal, hogy az Európai Unió tagállamai és a Svájci Államszövetség számára láthatóvá válik, hogy van-e olyan másik állam, amely rendelkezik a számára szükséges információkkal, és ha van, melyik az,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a határokon átnyúló adatösszehasonlítás új dimenziót nyit majd a bűnözéssel szembeni küzdelemben és az adatok összehasonlítása révén szerzett információk új nyomozási megközelítéseket fognak megnyitni, és így kulcsfontosságú szerepet játszanak majd az állami bűnüldöző szervek és igazságügyi hatóságok segítésében,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a szabályok az államok nemzeti adatbázisainak hálózatba kapcsolásán alapulnak,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni az államok számára a személyes és nem személyes adatok átadását a határon átnyúló dimenzióval rendelkező nagyszabású eseményekkel kapcsolatos, a bűncselekmények megelőzése, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása céljából való információcsere javítása érdekében,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy az információcsere javítása mellett szükség van a rendőri szervek közötti szorosabb együttműködés egyéb formáinak szabályozására is, különösen közös biztonsági műveletek (pl. közös járőrszolgálatok) révén,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a „találat/nincs találat” rendszer struktúrát ad az anonim profilok összehasonlításához, amelynek esetében a további személyes adatok cseréjére csak találatot követően kerül sor, és amely adatok átadására és átvételére a nemzeti jog az irányadó, a jogsegélyre vonatkozó szabályokat is beleértve és ez a megoldás megfelelő adatvédelmi rendszert biztosít, leszögezve, hogy a személyes adatok más államnak való átadása megfelelő szintű adatvédelmet igényel a fogadó állam részéről,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a Svájci Államszövetségnek kell viselnie az e megállapodás alkalmazásával kapcsolatosan a saját hatóságainál felmerült költségeket,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálása fontos lépés az igazságügyi információk biztonságosabb és hatékonyabb cseréje felé, a Svájci Államszövetségnek be kell tartania a 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseit,

ÚGY ÍTÉLVE MEG, hogy a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (6) megfelelő a Svájci Államszövetség nemzeti jogának megfelelően meghatározott személyesadat-védelmi szintnek kell vonatkoznia terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából a Svájci Államszövetség hatóságai által e megállapodás alapján végzett személyesadat-kezelésre,

ANNAK ALAPJÁN, hogy az Európai Unió tagállamai, valamint a Svájci Államszövetség között kölcsönös bizalom áll fenn jogrendszerük felépítése és működése iránt,

FIGYELEMMEL ARRA, hogy a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a daktiloszkópiai adatok és DNS-profilok svájci információs rendszereinek keretében folytatott együttműködési megállapodás (7) alapján mindkét ország ugyanazt az adatbázist és információcsere rendszereket használja a DNS-profilok és daktiloszkópiai adatok tekintetében,

FELISMERVE, hogy a két- és többoldalú egyezmények rendelkezései továbbra is alkalmazandók az e megállapodás által nem érintett valamennyi kérdés tekintetében,

ÚGY HATÁROZTAK, HOGY MEGKÖTIK EZT A MEGÁLLAPODÁST:

1. cikk

Tárgy és cél

1.   E megállapodásnak megfelelően a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat 1–24. cikke, 25. cikkének (1) bekezdése, 26–32. cikke és 34. cikke alkalmazandó a Svájci Államszövetség és az egyes tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokban.

2.   E megállapodásnak megfelelően a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB határozat 1–19. cikke és 21. cikke és melléklete – kivéve annak 4. fejezete 1. pontját – alkalmazandó a Svájci Államszövetség és az egyes tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokban.

3.   A 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozatokkal összhangban a tagállamok által tett nyilatkozatok alkalmazandók a tagállamoknak a Svájci Államszövetséggel fennálló kétoldalú kapcsolataiban is.

4.   E megállapodásnak megfelelően, a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat 1–5. cikke és 6. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó a Svájci Államszövegség és az egyes tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

1.   „Szerződő Felek”: az Európai Unió és a Svájci Államszövetség.

2.   „tagállam”: az Európai Unió valamely tagállama.

3.   „állam”: valamely tagállam vagy a Svájci Államszövetség.

3. cikk

Egységes alkalmazás és értelmezés

1.   A Szerződő Felek az 1. cikkben említett rendelkezéseknek a lehető legegységesebb alkalmazása és értelmezése érdekében folyamatosan figyelik az Európai Unió Bírósága és a Svájci Államszövetség illetékes bíróságai említett rendelkezésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának fejlődési irányát is. E célból egy olyan eljárást hoznak létre, amely biztosítja az ilyen ítélkezési gyakorlat rendszeres kölcsönös továbbítását.

2.   A Svájci Államszövetség jogosult beadványokat vagy írásbeli észrevételeket benyújtani az Európai Unió Bíróságához olyan esetekben, amelyekben egy tagállam bírósága előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult hozzá az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével kapcsolatban.

4. cikk

Vitarendezés

A Svájci Államszövetség és valamely tagállam között e megállapodás vagy az 1. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésével vagy alkalmazásával, valamint módosításaival kapcsolatosan felmerülő jogvitát a felek az Európai Unió tagállamai, valamint a Svájci Államszövetség kormányképviselőinek ülésén történő megbeszélésre terjeszthetik fel annak gyors rendezése céljából.

5. cikk

Módosítások

1.   Amennyiben szükségessé válik az 1. cikkben említett rendelkezések módosítása, az Európai Unió a lehető leghamarabb értesíti a Svájci Államszövetséget a módosításról, és begyűjti annak esetleges észrevételeit.

2.   Az Európai Unió az 1. cikkben említett rendelkezések bármely módosításáról annak elfogadását követően haladéktalanul értesíti a Svájci Államszövetséget.

A Svájci Államszövetség önállóan dönt arról, hogy elfogadja-e a módosítások tartalmát, illetve hogy azokat átülteti-e a belső jogrendjébe. Erről a döntéséről az első albekezdésben említett értesítéstől számított három hónapon belül tájékoztatja az Európai Uniót.

3.   Amennyiben a módosítás tartalma a Svájci Államszövetség számára csak az alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, a Svájci Államszövetség az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről az Európai Uniót. A Svájci Államszövetség haladéktalanul írásban tájékoztatja az Európai Uniót valamennyi alkotmányos követelmény teljesítéséről. Amennyiben nem kötelező népszavazást tartani, az értesítést a népszavazásra megállapított határidő elteltét követően haladéktalanul meg kell tenni. Amennyiben kötelező népszavazást tartani, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió általi értesítéstől számított legfeljebb két év áll rendelkezésére, amely időszakon belül meg kell tennie az értesítését. A módosítás a Svájci Államszövetség számára megállapított hatálybalépésének időpontjától az alkotmányos követelmények teljesítéséről szóló értesítésig Svájci Államszövetség – amennyiben lehetséges – ideiglenesen alkalmazza az ilyen jogi aktus vagy rendelkezés tartalmát.

4.   Ha a Svájci Államszövetség nem fogadja el a módosítás tartalmát, e megállapodást fel kell függeszteni. A Szerződő Felek megbeszélést tartanak a megállapodás megfelelő működésének folytatására vonatkozó minden lehetőség megvizsgálása céljából, ideértve a jogszabályok egyenértékűsége elismerésének lehetőségét is. A felfüggesztés megszűnik, amennyiben a Svájci Államszövetség értesítést küld módosítás tartalmának elfogadásáról vagy a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ismét alkalmazni fogják ezt a megállapodást.

5.   Amennyiben a megállapodás felfüggesztésére előírt hat hónapos időszak lejár, és a Szerződő Felek nem állapodnak meg annak újbóli alkalmazásában, e megállapodás megszűnik.

6.   E cikk (4) és (5) bekezdése nem alkalmazandó a 2008/615/IB tanácsi határozat 3., 4. és 5. fejezetének vagy a 2008/616/IB tanácsi határozat 17. cikkének azon módosításaira, amelyeket illetően a Svájci Államszövetség jelezte az Európai Uniónak, hogy nem fogadja el azokat, és e döntését meg is indokolta. Ilyen esetekben és e megállapodás 10. cikkének sérelme nélkül, a vonatkozó rendelkezések módosítást megelőző változatukban foglalt tartalma továbbra is alkalmazandó a Svájci Államszövetség és az egyes tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatokban.

6. cikk

Felülvizsgálat

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy e megállapodást annak hatálybalépését követően legkésőbb öt éven belül együttesen felülvizsgálják. A felülvizsgálat különösen a megállapodás gyakorlati végrehajtását, értelmezését és fejlesztését célozza, és olyan kérdésekre is kiterjed, mint az Európai Unió fejlődésének e megállapodás tárgyával kapcsolatos következményei.

7. cikk

Más jogi aktusokhoz való viszony

1.   A Svájci Államszövetség továbbra is alkalmazhat a határon átnyúló együttműködésre vonatkozóan a tagállamokkal kötött, e megállapodás megkötésének időpontjában érvényben lévő két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket, amennyiben e megállapodások vagy egyezmények nem összeegyeztethetetlenek e megállapodás célkitűzéseivel. A Svájci Államszövetség értesíti az Európai Uniót az érvényben maradó megállapodásokról és egyezményekről.

2.   A Svájci Államszövetség e megállapodás hatálybalépését követően köthet vagy hatályba léptethet a tagállamokkal határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó, egyéb két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket, amennyiben ezek e megállapodás céljainak kiterjesztéséről vagy kibővítéséről rendelkeznek. A Svájci Államszövetség ezekről az új megállapodásokról vagy egyezményekről az aláírásuktól, vagy amennyiben a megállapodások vagy egyezmények aláírására e megállapodás hatálybalépése előtt került sor, a hatálybalépésüktől számított három hónapon belül értesíti az Európai Uniót.

3.   Az (1) és (2) bekezdésben említett megállapodások és megegyezések nem befolyásolhatják az e megállapodásokban vagy megegyezésekben nem részes tagállamokkal fennálló kapcsolatokat.

4.   E megállapodás nem érinti a jogsegélyre, illetve a bírósági határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozóan fennálló megállapodásokat.

8. cikk

Értesítések, nyilatkozatok és hatálybalépés

1.   A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást az annak kifejezéséhez szükséges eljárások teljesítéséről, hogy e megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

2.   Az Európai Unió e megállapodást magára nézve kötelezőnek ismerheti el abban az esetben is, ha a 2008/615/IB tanácsi határozat alapján szolgáltatott vagy szolgáltatandó személyes adatok kezelésére vonatkozó határozatokat még hozták meg nem minden tagállam tekintetében.

3.   Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése e megállapodás aláírásának időpontjától kezdődően ideiglenesen alkalmazandó.

4.   Az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított, az 1. cikkben említett rendelkezések e megállapodás aláírását követő, de a hatálybalépést megelőző módosításaira vonatkozó három hónapos időtartam e megállapodás hatálybalépésének napján kezdődik.

5.   A Svájci Államszövetség az (1) bekezdés szerinti értesítése megtételének időpontjában, vagy amennyiben úgy rendelkeztek, bármely későbbi időpontban megteszi az e megállapodás által előírt nyilatkozatokat.

6.   Ez a megállapodás az (1) bekezdés szerinti utolsó értesítés megtételének időpontját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

7.   A tagállamok és a Svájci Államszövetség részéről személyes adatok e megállapodás értelmében történő szolgáltatására csak azt követően kerülhet sor, hogy az adattovábbításban érintett államok nemzeti jogukban hatályba léptették a 2008/615/IB tanácsi határozat 6. fejezetének rendelkezéseit.

Annak ellenőrzésére, hogy ez a Svájci Államszövetség esetében így történik, értékelő látogatást és kísérleti adatcserét kell végezni a Svájci Államszövetség által elfogadott feltételeknek és szabályoknak megfelelően, amelyek hasonlóak a 2008/616/IB határozat mellékletének 4. fejezete szerint a tagállamok tekintetében végrehajtott értékelő látogatásokhoz és kísérleti adatcserékhez.

Egy átfogó értékelő jelentés alapján és a tagállamok közötti automatizált adatcsere elindításához szükséges lépésekkel azonos lépéseket követően, a Tanács határoz arról vagy azokról az időpontokról, amelytől kezdődően a tagállamok e megállapodás szerint személyes adatokat szolgáltathatnak a Svájci Államszövetség számára.

8.   A Svájci Államszövetségnek végre kell hajtania és alkalmaznia kell az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit. A Svájci Államszövetség közli az Európai Bizottsággal azon főbb rendelkezések szövegét, amelyeket az említett irányelv által szabályozott területen fogadott el.

9.   A Svájci Államszövetségnek végre kell hajtania és alkalmaznia kell a 2009/905/IB tanácsi kerethatározat 1-24. cikkét, 25. cikkének (1) bekezdését, 26-32. cikkét és 34. cikkét. A Svájci Államszövetség közli az Európai Bizottsággal azon főbb rendelkezések szövegét, amelyeket az említett tanácsi kerethatározat által szabályozott területen fogadott el.

10.   A Svájci Államszövetség illetékes hatóságai nem alkalmazhatják a 2008/615/IB tanácsi határozat 2. fejezetének rendelkezéseit addig, ameddig a Svájci Államszövetség végre nem hajtja és nem alkalmazza az e cikk (8) és (9) bekezdésében említett intézkedéseket.

9. cikk

Új tagállamok csatlakozása az Európai Unióhoz

Új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozása e megállapodás alapján jogokat és kötelezettségeket keletkeztet ezen új tagállamok, valamint a Svájci Államszövetség között.

10. cikk

Megszüntetés

1.   Ezt a megállapodást a Szerződő Felek bármikor felmondhatják a felmondásról szóló értesítés másik Szerződő Félnél történő letétbe helyezése útján.

2.   E megállapodás (1) bekezdésnek megfelelő felmondása a felmondásról szóló értesítés letétbe helyezésétől számított hat hónap múlva lép hatályba.

Ez a megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(2)  HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

(3)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(4)  HL L 210., 2008.8.6., 12. o.

(5)  HL L 322., 2009.12.9., 14. o.

(6)  HL L 119., 2016.5.4., 89. o.

(7)  Svájci szövetségi jogszabályok hivatalos gyűjteménye AS/RO 2006 2031; Svájci szövetségi jogszabályok rendszerezett gyűjteménye SR/RS 0.360.514.1.


A Szerződő Felek nyilatkozata a megállapodás aláírása alkalmával

Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról szóló 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete, valamint a laboratóriumi tevékenységet végző igazságügyi szakértők akkreditálásáról szóló 2009/905/IB tanácsi kerethatározat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) Szerződő Felei, kijelentik, hogy:

A DNS-profilok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok e megállapodás alapján történő cseréjének végrehajtása megköveteli, hogy a Svájci Államszövetség minden egyes tagállammal kétoldalú kapcsolatokat hozzon létre az említett adatkategóriák mindegyike tekintetében.

Ezt elősegítendő, az összes rendelkezésre álló dokumentumot, vonatkozó szoftvert és a hasznos elérhetőségek jegyzékét megküldik a Svájci Államszövetség részére.

A Svájci Államszövetségnek lehetősége nyílik majd arra, hogy – a tapasztalatok megosztása, valamint gyakorlati és technikai támogatás megszerzése érdekében – informális partnerségeket alakítson ki azokkal a tagállamokkal, amelyek ilyen adatcserét már végrehajtottak. E partnerségek kialakítása az érintett államok közvetlen megállapodásának tárgyát képezi.

A svájci szakértők tájékozódás, kérdések tisztázása vagy egyéb segítségkérés céljából bármikor felvehetik a kapcsolatot a Tanács elnökségével, az Európai Bizottsággal vagy e területek vezető szakértőivel. Hasonlóképpen a Bizottság olyan javaslatok vagy közlemények készítésekor, amelynek során felveszi a kapcsolatot a tagállamok képviselőivel, a Svájci Államszövetség képviselőivel is felveheti a kapcsolatot.

A svájci szakértők részt vehetnek olyan üléseken, amelyek keretében a tagállamok szakértői a Tanácsban azokat a technikai kérdéseket vitatják meg, amelyek közvetlenül relevánsak a fent említett tanácsi határozatok megfelelő alkalmazása tekintetében.


RENDELETEK

12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1188 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 14.)

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kültéri árnyékolók és napellenzők szélállóságára vonatkozóan meghatározott teljesítményosztályokkal történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 27. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kültéri árnyékolók és napellenzők teljesítménykövetelményeiről szóló EN 13561 európai szabványt az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) először 2004-ben fogadta el, majd 2008-ban módosította. A szabvány a kültéri árnyékolókra és napellenzőkre vonatkozóan négy teljesítményosztályt tartalmaz, nevezetesen az említett termékek szélállósága tekintetében.

(2)

Az EN 13561 szabványban meghatározott osztályok nem elegendőek a piacon jelenleg forgalmazott valamennyi termék osztályozására. A legújabb termékek a korábbiaknál nagyobb szélállósággal rendelkeznek. A meglévő osztályok használata egyes esetekben a termékek rögzítésével kapcsolatos biztonsági problémákhoz vezethet.

(3)

Ezért az EN 13561 szabvány szerinti osztályozást három további, szélállóságra vonatkozó teljesítményosztállyal kell kiegészíteni. Szintén különbséget kell tenni az említett szabvány hatálya alá tartozó termékalcsaládok esetében használandó osztályok között, különösen az összecsukható karos napellenzőkre, az oldalsó terelősínekben futó szövetből álló kültéri árnyékolókra, valamint a pergola napellenzőkre vonatkozóan.

(4)

A 305/2011/EU rendelet 27. cikke szerint az építési termékek alapvető jellemzői vonatkozásában teljesítményosztályokat vagy a Bizottság, vagy a Bizottság által kiadott felülvizsgált megbízás alapján az európai szabványügyi testületek határozhatnak meg. Tekintettel arra, hogy a további teljesítményosztályokat a lehető leghamarabb meg kell határozni, az új teljesítményosztályokat indokolt a Bizottságnak meghatároznia. Az említett rendelet 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban ezeket az osztályokat alkalmazni kell a harmonizált szabványokban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet a mellékletében foglaltak szerint teljesítményosztályokat határoz meg a kültéri árnyékolók és napellenzők szélállóságára vonatkozóan.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.


MELLÉKLET

1. táblázat

Az oldalsó terelősínek között futó szövetből álló kültéri árnyékolók és a pergola napellenzők szélállóságra vonatkozó teljesítményosztályok

Osztályok

0

1

2

3

Névleges szélnyomás pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Biztonsági szélnyomás pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Osztályok

4

5

6

Névleges szélnyomás pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Biztonsági szélnyomás pS (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

2. táblázat

Az ollókaros napellenzők, forgókaros napellenzők, csúszókaros napellenzők, függőleges görgőkön futó napellenzők, kibillenthető karos napellenzők, homlokzati napellenzők, tetőablakra szerelhető napellenzők, télikert árnyékolók és szúnyoghálók szélállóságra vonatkozó teljesítményosztályok

Osztályok

0

1

2

3

Névleges szélnyomás pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Biztonsági szélnyomás pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


3. táblázat

Az összecsukható karos napellenzők szélállóságra vonatkozó teljesítményosztályok

Osztályok

0

1

2

Névleges szélnyomás pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Biztonsági szélnyomás pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84


12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1189 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. július 8.)

a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (6) bekezdésére és 20. cikkére,

mivel:

(1)

A 2017. decemberi brisbane-i plenáris ülés általi ideiglenes elfogadását követően a kimberley-i folyamat résztvevői a 2018. novemberi brüsszeli plenáris ülésen jóváhagyták a Gaboni Köztársaság felvételét a kimberley-i folyamat résztvevőinek listájára.

(2)

Frissítésre szorul a kimberley-i folyamat számos résztvevője illetékes hatóságának címeit felsoroló II. melléklet, illetve a tagállami illetékes hatóságok címeit felsoroló III. melléklet.

(3)

Miután a 2368/2002/EK rendelet 19. cikke nyomán Írország uniós hatóság kijelölését kérelmezte, a Bizottság látogatást tett az Írország által kijelölt uniós hatóságnál, hogy ellenőrizze annak felkészültségét a 2368/2002/EK rendelet által előírt feladatok elvégzésének megkezdésére. Az Írország által kijelölt uniós hatóság által elvégzett előkészületek és tervezett eljárások alapján úgy tűnik, hogy a hatóság képes lesz megbízhatóan, időben, hatékonyan és megfelelően ellátni a 2368/2002/EK rendelet II., III. és V. fejezetében előírt feladatokat. Realisztikus időkeretet kell meghatározni Írország számára a szükséges változtatások végrehajtására.

(4)

A kimberley-i folyamat résztvevői 2018. novemberi brüsszeli plenáris ülésükön elfogadták a „Műszaki fogalommeghatározások módosításainak gyűjteménye” című igazgatási határozatot, mely szerint a „származási ország” meghatározás helyébe a „kitermelő ország” meghatározásnak kell lépnie a kimberley-i folyamat tanúsítványain.

(5)

Annak érdekében, hogy az Európai Uniónak a 2368/2002/EK rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározott tanúsítványain a „származási ország” meghatározás helyébe a „kitermelő ország” meghatározás léphessen, megfelelően módosítani kell az említett rendelet IV. mellékletét. Az e változáshoz történő alkalmazkodáshoz az Unió illetékes hatóságainak realisztikus időkeretet kell biztosítani, figyelembe véve az új tanúsítványok kibocsátásához szükséges időt.

(6)

A 2368/2002/EK rendelet II., III. és IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban állnak a 2368/2002/EK rendelet 22. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2368/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

A III. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

3.

A IV. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az 1. cikk 3. pontja azonban 2020. január 1-jétől alkalmazandó.

Írország tekintetében a III. melléklet 2019. szeptember 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 8-án.

a Bizottság részéről

Federica MOGHERINI

alelnök


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerében részes felek, és ezek szabályszerűen kijelölt, a 2., 3., 8., 9., 12., 17., 18., 19. és 20. cikkben említett illetékes hatóságainak jegyzéke

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum

Rua Engenheiro Armindo de Andrade, No 103

Miramar Bairro Sambizanga

1072 Luanda

Angola

ÖRMÉNYORSZÁG

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSZTRÁLIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADES

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BELARUSZ

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco ‘U’, 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brazil

KAMBODZSA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambodia

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Cameroon

KANADA

International:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Central African Republic

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madian East Road

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG HONGKONGI KÜLÖNLEGES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

KONGÓI KÖZTÁRSASÁG

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

ELEFÁNTCSONTPART

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

SZVÁZIFÖLD

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

EURÓPAI UNIÓ

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 03/330

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHÁNA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce – BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

INDONÉZIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPÁN

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

1, Chiyoda-ku

Tokyo, Japan

Japan

KAZAHSZTÁN

Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan

Committee for Technical Regulation and Metrology

11, Mangilik el street

Nur-Sultan

Republic of Kazakhstan

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Korea

LAOSZI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBÉRIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAJZIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

République du Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection 4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIKÓ

Directorate-General for International Trade in Goods

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Mexico

NAMÍBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

ÚJ-ZÉLAND

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

NORVÉGIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

Section for Southern and Central Africa

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norway

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Republic of Panama

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Russian Federation

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russian Federation

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SZINGAPÚR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

DÉL-AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

South Africa

SRÍ LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SVÁJC

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TAJVAN, PENGHU, KINMEN ÉS MATSU, FÜGGETLEN VÁMTERÜLET

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZÁNIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

Kikuyu Avenue, P.O BOX

422, 40744 Dodoma

Tanzania

THAIFÖLD

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TÖRÖKORSZÁG

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turkey

UKRAJNA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38-44, Degtyarivska St.

Kiev 04119

Ukraine

EGYESÜLT ARAB EMIRSÉGEK

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520 United States of America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A tagállamok illetékes hatóságainak jegyzéke és azoknak a 2. és 19. cikkben említett feladatai

BELGIUM

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licences

(Federal Public Service Economy SME's, Self-employed and Energy, Directorate-General for Economic Analyses & International Economy)

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 or +32 (0)2 277 98 70

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

A nyers gyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, valamint a vámkezelést Belgiumban kizárólag az alábbi címen végzik:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

CSEH KÖZTÁRSASÁG

A nyers gyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, valamint a vámkezelést a Cseh Köztársaságban kizárólag az alábbi címen végzik:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Állandó ügyelet a kijelölt vámhivatalnál – Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 20 113 788 (Mondays to Fridays -7:30am – 15:30pm)

Tel. (420-2) 20 119 678 (Saturdays, Sundays and rest – 15:30pm – 7:30am)

NÉMETORSZÁG

A nyers gyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, beleértve az uniós tanúsítványok kibocsátását, Németországban kizárólag az alábbi hatóság végzi:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. + 49 6781 56 27 0

Fax +49 6781 56 27 19

E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Az e rendelet 5. cikke (3) bekezdésének, 6., 9., 10. cikkének, 14. cikke (3) bekezdésének, 15. és 17. cikkének alkalmazásában, különösen a Bizottsággal szemben fennálló jelentéstételi kötelezettség tekintetében Németországban az alábbi illetékes hatóság jár el:

Generalzolldirektion

Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel. +49 228 303-49874

Fax +49 228 303-99106

E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

ÍRORSZÁG

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29-31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Ireland

Tel. +353 1 678 2000

E-mail: KPRMA@DCCAE.gov.ie

PORTUGÁLIA

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Tel. + 351 218 813 843/8

Fax + 351 218 813 986

E-mail: dsl@at.gov.pt

A nyers gyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, beleértve az uniós tanúsítványok kibocsátását, Portugáliában kizárólag az alábbi hatóság végzi:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Tel. +351 210030080

Fax +351 210037777

E-mail address: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMÁNIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

Cod postal (Postal code) 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. +44 207 008 6903/5797

E-mail: KPUK@fco.gov.uk


III. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett közösségi tanúsítvány

A Lisszaboni Szerződés által bevezetett változások – amelyek révén az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett és annak jogutódjává vált – értelmében az „EU-tanúsítvány” kifejezés a 2. cikk g) pontjában meghatározott közösségi tanúsítványra utal.

Az EU-tanúsítványnak a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie: A tagállamok biztosítják, hogy az általuk kibocsátott tanúsítványok azonos formájúak. E célból a Bizottság számára benyújtják a kibocsátandó tanúsítványok mintáit.

A tagállamok biztosítják az EU-tanúsítványok nyomdai előállítását. Az EU-tanúsítványokat azon tagállam által kijelölt nyomdák nyomtathatják, amelyben azok honosak. Az utóbbi esetben a tagállam általi kijelölésre vonatkozó hivatkozásnak meg kell jelennie minden EU-tanúsítványon. Minden EU-tanúsítványon fel kell tüntetni a nyomda nevét és címét vagy a nyomda azonosítását lehetővé tevő jelzést. A nyomdának biztonsági bankjegynyomdának kell lennie. A nyomdának megfelelő referenciával kell rendelkeznie kormányzati és kereskedelmi ügyfelektől.

Az Európai Bizottság az uniós hatóságok rendelkezésére bocsátja az eredeti EU-tanúsítványok mintáit.

Anyagok

Méretek: A/4 (210 mm × 297 mm)

Vízjel, láthatatlan UV szálakkal (sárga/kék);

Oldószerekre érzékeny;

UV jel (a dokumentum jellemzői UV fénnyel megvilágítva jól látszanak);

95 g/m2 papír.

Nyomtatás

Szivárványszínű háttér (oldószerre érzékeny);

A szivárványhatásnak biztonsági háttere van, amely nem látszik fénymásolás esetén.

A felhasznált festékeknek oldószerre érzékenynek kell lenniük, hogy védelmet biztosítsanak a felvitt szöveg módosítására alkalmazott vegyszerekkel, például a színtelenítő anyagokkal szemben.

Egyszínű háttér (tartós és fényálló);

Biztosítani kell, hogy a másodlagos szivárványt úgy nyomtassák, hogy a tanúsítványokat ne érje napfény.

Nem látható UV mintázat (az EU lobogó csillagai);

A biztonsági nyomdának megfelelő mennyiségű festéket kell alkalmaznia, hogy az UV mintázat normál fényben láthatatlan legyen.

EU-lobogó: arany és európai kék színben nyomtatva;

Intaglio szegély;

A tapintható intaglio festék a dokumentum egyik legfontosabb jellemzője.

Extra keskeny nyomtatási sor: „kimberley-i folyamat szerinti tanúsítvány”;

Rejtett kép: KP;

Mikroszöveg: „KFTR”;

A dokumentumnak másolás elleni jellemzőket (medallion) kell tartalmaznia a háttér finomnyomtatásban.

Számozás

Valamennyi EU-tanúsítványnak egyéni sorozatszáma van, amelyet az „EU” kód előz meg.

A Bizottság az EU-tanúsítványokat kibocsátani szándékozó tagállamoknak sorozatszámot oszt ki.

Kétféle, egymásnak megfelelő számozásnak kell szerepelnie: látható és láthatatlan számozás:

Első számsor = nyolc számjegy a dokumentum valamennyi részén egyszer, feketén nyomtatva.

A nyomda felelős valamennyi tanúsítvány számozásáért.

A nyomdának meg kell őriznie a számozás adatbázisát.

Második számsor = 8 számjegy láthatatlanul nyomtatva, (az elsőnek megfelelően) UV fény alatt fluoreszkál.

Nyelv

Angol és adott esetben az érintett tagállam nyelve, nyelvei.

Szedésterv és kivitelezés

Kötelezőelemek

Egy helyen perforált, A4-es méretre vágva, a jobb széltől 100 milliméterre.

a)

bal oldal

Image 3

b)

jobb oldal

Image 4

12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1190 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. július 11.)

a 185/2013/EU végrehajtási rendeletnek a Spanyolország részére 2019-re odaítélt halászati kvóták csökkentése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 105. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013-ban a Bizottság elfogadta a Spanyolország részére 2013-ra és a későbbi évekre odaítélt egyes halászati kvótáknak a 2009-ben bizonyos makrélakvóták tekintetében történt túlhalászás miatti csökkentéséről szóló 185/2013/EU végrehajtási rendeletet (2). E rendelet az ICES 8c körzet, az ICES 9 és 10 alterület, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei tekintetében csökkentette a makrélakvótát, az ICES 8. alterület tekintetében pedig a szardellakvótát.

(2)

A spanyol part menti flotta nagy mértékben függ a makrélától, és e flották jövedelmezősége már most is nagyon alacsony. Ezenkívül 2019-re a kvóta 20 % -kal alacsonyabb, mint 2018-ban, és a makrélakvóta-csökkentés 2023-ig tovább folytatódik. A makrélára csak a 2019. év tekintetében vonatkozó kisebb mértékű csökkentés engedélyezésével az állományra nehezedő, az (EU) 2019/124 tanácsi rendelet (3) által már engedélyezett halászati nyomás nem emelkedik. Az érintett halászati ágazatot, valamint a hozzá kapcsolódó feldolgozóipart érintő társadalmi és gazdasági következmények elkerülése érdekében a levonásra kerülő mennyiségek egyik évben sem haladhatják meg az éves makrélahalászati kvóta 33 %-át. Amennyiben a levonandó mennyiség meghaladja az éves makrélahalászati kvóta 33 %-át, a 185/2013/EU végrehajtási rendeletet módosítani kell az éves levonandó mennyiség csökkentése érdekében, a levonás érvényességi idejének megfelelő meghosszabbítása mellett.

(3)

Az ICES 8c körzetben, az ICES 9 és 10 alterületen, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein a makrélára a 2019. év tekintetében vonatkozó spanyol kvóta 24 597 tonnában kerül megállapításra, míg a 185/2013/EU végrehajtási rendeletben az erre az évre előírt csökkentések 9 240 tonnában kerülnek megállapításra, ami a spanyol kvóta 38 %-ának felel meg. A 2019-ben levonandó mennyiségeket ezért a kvóta 33 %-ára kell csökkenteni, és a különbséget hozzá kell adni a 2023-ban levonandó mennyiségekhez.

(4)

Spanyolország kérelmezte, hogy a 2019. évi makrélakvóta-csökkentést a kezdeti 5 544 tonnáról 4 421 tonnára mérsékeljék. A különbség a teljes kifogható mennyiség 0,1 % -át teszi ki, így az állományra gyakorolt biológiai hatás minimális, ugyanakkor fontos a kisüzemi halászat számára. Az ugyanezen kvótát érintő 2023. évi levonás az eredetileg megállapított 269 tonnáról 1 392 tonnára emelkedne. A makréla- és szardellakvótákból való levonások kezdeti aránya évről évre változna, de a levonás a teljes 2019–2023 közötti időszakot tekintve változatlan maradna. A 2023-ban levonandó mennyiségek a 2016–2022 közötti időszakra megállapított éves levonási mennyiségek alatt maradnának.

(5)

A makrélára és a szardellára vonatkozó 2019. évi kvótákból levont mennyiségek módosításai összhangban lennének a közös halászati politika céljaival, és továbbra is biztosítanák, hogy az ezekre a fajokra vonatkozó 2019. évi halászati lehetőségeket ne lépjék túl.

(6)

A 185/2013/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 185/2013/EU végrehajtási rendelet mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 62., 2013.3.6., 1. o.

(3)  HL L 29., 2019.1.31., 1. o.


MELLÉKLET

Állomány

2009. évi kiinduló kvóta

2009. évi kiigazított kvóta

A 2009. tekintetében megállapított fogások

A kvóta és a fogások különbözete (túlhalászás)

2013. évi csökkentés

2014. évi csökkentés

2015. évi csökkentés

2016. évi csökkentés

2017. évi csökkentés

2018. évi csökkentés

2019. évi csökkentés

2020. évi csökkentés

2021. évi csökkentés

2022. évi csökkentés

2023. évi csökkentés

MAC8C

3 411

29 529

25 525

90 954

– 65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

5 544

5 544

5 544

1 392

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  A szardella tekintetében az év az adott évben kezdődő halászati idényként értendő.


HATÁROZATOK

12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/33


A TANÁCS (EU) 2019/1191 HATÁROZATA

(2019. július 8.)

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (04 03 01 03. költségvetési sor – A munkavállalók szabad mozgása, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 46. és 48. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésre vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmaz.

(4)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott azon uniós fellépések tekintetében, amelyek a munkavállalók szabad mozgásához, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolásához kapcsolódnak.

(5)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e kiterjesztett együttműködés 2019. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon.

(6)

Ezért az EGT Vegyes Bizottságban az Unió által képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének javasolt módosításával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

A.-K. PEKONEN


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2019 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott azon uniós fellépések tekintetében, amelyek a munkavállalók szabad mozgásához, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolásához kapcsolódnak.

(2)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e kiterjesztett együttműködés 2019. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve 5. cikkének (5) és (13) bekezdésében az „és 2018-as” szövegrész helyébe a „, 2018-as és 2019-es” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (*1).

Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/36


A TANÁCS (EU) 2019/1192 HATÁROZATA

(2019. július 8.)

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (02 03 01. költségvetési sor – Az áruk és szolgáltatások belső piacának működése és fejlesztése és 02 03 04. költségvetési sor – A belső piac irányítási eszközei)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének (a továbbiakban: a 31. jegyzőkönyv) módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

(4)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén az áruk és szolgáltatások belső piacának működésével és fejlesztésével, valamint a belső piac irányítási eszközeivel kapcsolatban.

(5)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e kiterjesztett együttműködés 2019. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon.

(6)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének javasolt módosításával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

A.-K. PEKONEN


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2019 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott azon uniós fellépések tekintetében, amelyek az áruk és szolgáltatások belső piacának működéséhez és fejlesztéséhez, valamint a belső piac irányítási eszközeihez kapcsolódnak.

(2)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e kiterjesztett együttműködés 2019. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve 7. cikkének (12) és (14) bekezdésében az „és 2018-as” szövegrész helyébe a „2018-as és 2019-es” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (*1).

Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/39


A TANÁCS (EU) 2019/1193 HATÁROZATA

(2019. július 8.)

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról (33 02 03 01. költségvetési sor – Társasági jog)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

(4)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Feleinek együttműködését az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a társasági joggal kapcsolatban.

(5)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e kiterjesztett együttműködés 2019. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon.

(6)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak ezért a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének javasolt módosításával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

A.-K. PEKONEN


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2019 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Feleinek együttműködését az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a társasági joggal kapcsolatban.

(2)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e kiterjesztett együttműködés 2019. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve 7. cikkének (13) bekezdésében az „és 2018-as” szövegrész helyébe a „, 2018-as és 2019-es” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (*1).

Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1194 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. július 5.)

a 4-terc-butil-fenolnak (PTBP) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikke f) pontja szerinti, különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosításáról

(az értesítés a C(2019) 4987. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 59. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (3) bekezdésével összhangban Németország 2016. augusztus 30-án a rendelet XV. melléklete szerinti dokumentációt (a továbbiakban: XV. melléklet szerinti dokumentáció) nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség) annak érdekében, hogy a 4-terc-butil-fenol (PTBP) (EK-szám: 202-679-0, CAS-szám: 98-54-4) az említett rendelet 57. cikke f) pontjának megfelelően különös aggodalomra okot adó anyagként kerüljön azonosításra endokrin károsító tulajdonságai miatt, amelyekről tudományosan bizonyított, hogy valószínűleg olyan súlyos hatást gyakorolnak a környezetre, amely az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok kapcsán felmerülő aggodalmakkal azonos mértékű aggodalomra ad okot.

(2)

2016. december 15-én az Ügynökség tagállami bizottsága elfogadta a XV. melléklet szerinti dokumentációra vonatkozó véleményét (2). Jóllehet a tagállami bizottság tagjainak többsége azon a véleményen volt, hogy a PTBP-t helyénvaló az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének f) pontja szerinti, különös aggodalomra okot adó anyagként azonosítani, a bizottság nem jutott egyhangú megállapodásra. Két bizottsági tag kétségeit fejezte ki a legfontosabb tudományos tanulmány (3) megbízhatóságával kapcsolatban, és azon a véleményen volt, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem lehet arra következtetni, hogy a PTBP az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok esetében felmerülővel azonos mértékű aggodalomra ad okot. Egy harmadik tag – amellett, hogy támogatta a PTBP különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosítását – szintén kétségeit fejezte ki a legfontosabb tanulmány megbízhatóságával kapcsolatban. A Bizottság nem ért egyet a legfontosabb tudományos tanulmány megbízhatóságával kapcsolatban megfogalmazott kételyekkel.

(3)

2017. január 17-én az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke (9) bekezdésének megfelelően az Ügynökség továbbította a tagállami bizottság véleményét a Bizottságnak, hogy határozzon a PTBP-nek az említett rendelet 57. cikke f) pontja alapján történő azonosításáról.

(4)

A Bizottság egyetért a tagállami bizottság a tekintetben egyhangú egyetértést kifejező véleményével, hogy tudományos bizonyíték áll rendelkezésre a PTBP által a halakra az ösztrogénéhez hasonló hatásmódjához kapcsolódóan gyakorolt káros hatásra, ami bizonyítja, hogy az anyag megfelel az Egészségügyi Világszervezet/Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program (WHO/IPCS) (4) endokrin károsító anyagokra vonatkozó meghatározásának. A PTBP-nek való expozíció súlyos és visszafordíthatatlan káros hatással van a halak ivari fejlődésére, nevezetesen kivétel nélkül és visszafordíthatatlanul megfordul az érintett halpopulációk ivara, aminek eredményeként a populációk kizárólag nőstényekből állnak. Azt a következtetést, hogy a PTBP endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezik, az alkil-fenoloknak a PTBP-vel megegyező kémiai osztályába tartozó egyéb anyagokra (5) való kereszthivatkozás is alátámasztja. A fenti okokból kifolyólag a Bizottság azt a következtetést vonja le, hogy a PTBP esetében tudományosan igazolást nyert, hogy valószínűleg súlyosan károsítja a környezetet.

(5)

A Bizottság úgy véli, hogy a káros hatások az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének f) pontja értelmében a környezetre potenciálisan súlyos hatást gyakorló endokrin károsító tulajdonságaik miatt különös aggodalomra okot adó anyagként azonosított más anyagokéhoz hasonló súlyosságúak. A halakban megfigyelt hatások visszafordíthatatlanok, és a vadpopulációk szempontjából is relevánsak lehetnek. A tagállami bizottság tagjainak többsége azon a véleményen volt, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nehézséget jelent biztonságos expozíciós szintet meghatározni a kockázatok megfelelő felméréséhez, noha létezhet ilyen szint. A Bizottság egyetért ezzel az értékeléssel. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a káros hatások által keltett aggodalom mértéke megegyezik az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában említett anyagok esetében tapasztalttal. Tovább erősíti az aggodalmat, hogy a legfontosabb tanulmány keretében a halak ivari fejlődésére gyakorolt káros hatást már alacsony koncentrációs szinteken (megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció: 1 μg/l) megfigyelték.

(6)

A PTBP-t az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének f) pontja értelmében különös aggodalomra okot adó anyagként kell azonosítani endokrin károsító tulajdonságai miatt, amelyek valószínűleg olyan súlyos hatást gyakorolnak a környezetre, amely az a)–e) pontban felsorolt anyagok kapcsán felmerülő aggodalmakkal azonos mértékű aggodalomra ad okot.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A 4-terc-butil-fenol (PTBP) (EK-szám: 202-679-0, CAS-szám: 98-54-4) az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének f) pontja szerinti, különös aggodalomra okot adó anyagként kerül azonosításra endokrin károsító tulajdonságai miatt, amelyek valószínűleg olyan súlyos hatást gyakorolnak a környezetre, amely az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok kapcsán felmerülő aggodalmakkal azonos mértékű aggodalomra ad okot.

(2)   Az (1) bekezdésben említett anyagot fel kell venni az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében említett jelöltlistára, „A listára kerülés oka” alatt feltüntetve a következőt: „Endokrin károsító tulajdonságok (57. cikk f) pont – környezet)”.

2. cikk

Ennek a határozatnak az Európai Vegyianyag-ügynökség a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 5-én.

a Bizottság részéről

Elżbieta BIEŃKOWSKA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  https://echa.europa.eu/hu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Demska-Zakęś, K. (2005). Wpływ wybranych ksenobiotyków na rozwój układu płciowego ryb. (Olsztyn, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie - UWM Olsztyn), 61. o.

(4)  Egészségügyi Világszervezet/Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program (WHO/IPCS), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors (Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó legkorszerűbb tudományos ismeretek globális elemzése). WHO/PCS/EDC/02.2, nyilvánosan megtekinthető a következő internetcímen:http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/

(5)  4-nonil-fenol, szétágazó és lineáris; 4-terc-oktil-fenol (CAS-szám: 140-66-1; EK-szám: 205-426-2); 4-heptil-fenol, szétágazó és lineáris; 4-terc-pentil-fenol (CAS-szám: 80-46-6; EK-szám: 201-280-9);


12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1195 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. július 10.)

a 2008/730/EK, a 2008/837/EK, a 2009/184/EK és a 2011/354/EU határozatnak, valamint a 2012/81/EU, a 2013/327/EU, az (EU) 2015/690, az (EU) 2015/697, az (EU) 2015/699, az (EU) 2016/1215, az (EU) 2017/1208 és az (EU) 2017/2451 végrehajtási határozatnak az engedély jogosultja és a géntechnológiával módosított szójabab, gyapot, olajrepce és kukorica forgalomba hozataláért felelős képviselő tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2019) 5093. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére és 21. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A németországi székhelyű Bayer CropScience AG a 2008/730/EK (2), a 2008/837/EK (3), a 2009/184/EK (4) és a 2011/354/EU bizottsági határozat (5), a 2012/81/EU határozat (6), a 2013/327/EU határozat (7), az (EU) 2015/690 határozat (8), az (EU) 2015/697 (9), az (EU) 2015/699 (10) és az (EU) 2016/1215 bizottsági végrehajtási határozat (11) hatálya alá tartozó, géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányoknak (szójabab, gyapot, olajrepce és kukorica) az 1829/2003/EK rendelet szerinti forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyek jogosultja.

(2)

Az (EU) 2017/1208 bizottsági végrehajtási határozattal (12) odaítélt engedély tekintetében a belgiumi székhelyű Bayer CropScience N.V. a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok (gyapot) forgalomba hozatalára vonatkozó engedély jogosultja és az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Bayer CropScience LP képviselője.

(3)

Az (EU) 2017/2451 bizottsági végrehajtási határozattal (13) odaítélt engedély tekintetében a belgiumi székhelyű Bayer CropScience N.V. a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok (szójabab) forgalomba hozatalára vonatkozó engedély jogosultja és az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező M.S. Technologies LLC képviselője.

(4)

2018. augusztus 1-jei levelében a Bayer CropScience AG (Németország), a Bayer CropScience N.V. (Belgium) és a Bayer CropScience LP (Egyesült Államok) azt kérte, hogy a Bizottság a géntechnológiával módosított termékekre vonatkozó valamennyi engedéllyel és függőben lévő kérelemmel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket ruházza át az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező BASF Agricultural Solutions Seed US LLC vállalatra.

(5)

2018. október 19-i levelében a BASF Agricultural Solutions Sean US LLC megerősítette, hogy hozzájárul ehhez az átruházáshoz, és felhatalmazta a németországi székhelyű BASF SE-t, hogy uniós képviselőjeként járjon el.

(6)

2018. október 11-én az M.S. Technologies LLC írásban megerősítette, hogy egyetért a képviselőjét érintő változással.

(7)

A 2008/730/EK, a 2008/837/EK, a 2009/184/EK és a 2011/354/EU határozat mellékleteiben az American Oil Chemists' Society weboldalaira mutató linkek szerepelnek; e weboldalakon férhetők hozzá a Bayerhez kapcsolódó kimutatási módszer referenciaanyagai, ezért ezeket a linkeket ennek megfelelően ki kell igazítani.

(8)

Az engedélyezési határozatok javasolt módosításai kizárólag adminisztratív jellegűek, és nem vonják maguk után az érintett termékek új értékelését. Ugyanez vonatkozik az érintett engedélyezési határozatok címzettjeire is, amelyeket szintén ennek megfelelően kell kiigazítani.

(9)

A kérelmezett módosítások végrehajtása szükségessé teszi a géntechnológiával módosított termékek forgalomba hozatalát engedélyező azon határozatok módosítását, amelyek esetében az engedélyek jogosultja a Bayer CropScience AG és a Bayer CropScience N.V. Ezért az alábbi határozatokat ennek megfelelően módosítani kell: a 2008/730/EK, a 2008/837/EK, a 2009/184/EK és a 2011/354/EU határozat, valamint a 2012/81/EU, a 2013/327/EU, az (EU) 2015/690, az (EU) 2015/697, az (EU) 2015/699, az (EU) 2016/1215, az (EU) 2017/1208 és az (EU) 2017/2451 végrehajtási határozat.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/730/EK határozat módosítása

A 2008/730/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

4.

A melléklet d) pontjának harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

referenciaanyag: AOCS 0707-A és AOCS 0707-B, amelyek az American Oil Chemists Society-n keresztül szerezhetők be a https://www.aocs.org/crm internetcímen.”

2. cikk

A 2008/837/EK határozat módosítása

A 2008/837/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

4.

A melléklet d) pontjának harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

referenciaanyag: AOCS 0306-A és AOCS 0306-E, amelyek az American Oil Chemists Society-n keresztül szerezhetők be a https://www.aocs.org/crm internetcímen.”

3. cikk

A 2009/184/EK határozat módosítása

A 2009/184/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 9. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

4.

A melléklet d) pontjának harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

Referenciaanyag: AOCS 0208-A, amely az American Oil Chemists Society-n keresztül szerezhető be a https://www.aocs.org/crm internetcímen.”

4. cikk

A 2011/354/EU határozat módosítása

A 2011/354/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

4.

A melléklet d) pontjának harmadik franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

referenciaanyag: AOCS 1108-A és 0306-A, amelyek az American Oil Chemists Society-n keresztül szerezhetők be a https://www.aocs.org/crm internetcímen.”

5. cikk

A 2012/81/EU végrehajtási határozat módosítása

A 2012/81/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

6. cikk

A 2013/327/EU végrehajtási határozat módosítása

A 2013/327/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

7. cikk

Az (EU) 2015/690 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2015/690 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

8. cikk

Az (EU) 2015/697 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2015/697 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

9. cikk

Az (EU) 2015/699 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2015/699 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

10. cikk

Az (EU) 2016/1215 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2016/1215 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikkben „a Bayer CropScience AG” szövegrész helyébe „a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel” szövegrész lép.

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

11. cikk

Az (EU) 2017/1208 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2017/1208 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultja a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel.”

2.

A 8. cikkben a „Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgium” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   Az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.”

12. cikk

Az (EU) 2017/2451 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2017/2451 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Az engedély jogosultjai

Az engedély jogosultjai:

a)

a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (Egyesült Államok), amelyet a BASF SE (Németország) képvisel;

és

b)

a BASF SE (Németország), az M.S. Technologies LLC (Egyesült Államok) képviseletében.”

2.

A 9. cikkben a „Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, Belgium” szövegrész helyébe a „BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország” szövegrész lép.

3.

A melléklet a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   Kérelmezők és az engedély jogosultjai:

Név

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Cím

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Amerikai Egyesült Államok

Képviseli: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország;

és

Név

:

BASF SE (Németország)

Cím

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország

Az M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656 (Amerikai Egyesült Államok) nevében.”

13. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a címzettje a BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Németország.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 10-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/730/EK határozata (2008. szeptember 8.) a géntechnológiával módosított A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 247., 2008.9.16., 50. o.).

(3)  A Bizottság 2008/837/EK határozata (2008. október 29.) a géntechnológiával módosított LLCotton25 gyapotot (ACS-GHØØ1-3) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 299., 2008.11.8., 36. o.).

(4)  A Bizottság 2009/184/EK határozata (2009. március 10.) az olajrepcének a harmadik országokban 2005-ig történő értékesítéséből származó, géntechnológiával módosított T45 olajrepcét (ACS-BNØØ8-2) tartalmazó vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 68., 2009.3.13., 28. o.).

(5)  A Bizottság 2011/354/EU határozata (2011. június 17.) a géntechnológiával módosított GHB614 gyapotot (BCS-GHØØ2-5) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 160., 2011.6.18., 90. o.).

(6)  A Bizottság 2012/81/EU végrehajtási határozata (2012. február 10.) a géntechnológiával módosított A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 40., 2012.2.14., 10. o.).

(7)  A Bizottság 2013/327/EU végrehajtási határozata (2013. június 25.) a géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepcét tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek, vagy az ezekből a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 175., 2013.6.27., 57. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2015/690 végrehajtási határozata (2015. április 24.) a géntechnológiával módosított GHB614xLLCotton25 gyapotot (BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 112., 2015.4.30., 35. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2015/697 végrehajtási határozata (2015. április 24.) a géntechnológiával módosított T25 (ACS-ZMØØ3-2) kukorica forgalomba hozatalának és a meglévő, T25 (ACS-ZMØØ3-2) kukoricát tartalmazó termékek forgalombahozatali engedélye megújításának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 112., 2015.4.30., 66. o.).

(10)  A Bizottság (EU) 2015/699 végrehajtási határozata (2015. április 24.) a géntechnológiával módosított T304-40 gyapotot (BCS-GHØØ4-7) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 112., 2015.4.30., 77. o.).

(11)  A Bizottság (EU) 2016/1215 végrehajtási határozata (2016. július 22.) a géntechnológiával módosított FG72 (MST-FGØ72-2) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 199., 2016.7.26., 16. o.).

(12)  A Bizottság (EU) 2017/1208 végrehajtási határozata (2017. július 4.) a géntechnológiával módosított GHB119 gyapotot (BCS-GHØØ5-8) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 173., 2017.7.6., 23. o.).

(13)  A Bizottság (EU) 2017/2451 végrehajtási határozata (2017. december 21.) a géntechnológiával módosított FG72 × A5547-127 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (HL L 346., 2017.12.28., 20. o.).


12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/50


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1196 HATÁROZATA

(2019. július 11.)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) szóló (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletben való részvételéről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyvre és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács elnökéhez intézett, 2019. március 14-én kelt levelében Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) bejelentette azon szándékát, hogy részt kíván venni az (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1).

(2)

Mivel az Egyesült Királyságnak az (EU) 2018/1727 rendeletben való részvételéhez nem kapcsolódnak különleges feltételek, nincs szükség átmeneti intézkedésekre.

(3)

Ezért meg kell erősíteni az Egyesült Királyságnak az (EU) 2018/1727 rendeletben való részvételét.

(4)

Az (EU) 2018/1727 rendelet 2018. december 11-én hatályba lépett, és 2019. december 12-től alkalmazandó.

(5)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépési megállapodás hatálybalépésének időpontjában, illetve ennek hiányában a kilépés bejelentésétől számított két év elteltével a Szerződések az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag a fenti időszak meghosszabbításáról határoz.

(6)

Az Unió és az Egyesült Királyság kormánya 2018 novemberében megegyezésre jutott a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásról (2) (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás), a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások azonban még nem zárultak le. A kilépésről rendelkező megállapodás negyedik része meghatároz egy átmeneti időszakot, amely a megállapodás hatálybalépésének napján kezdődik. A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az átmeneti időszak alatt az uniós jog továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(7)

2019. március 22-én az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben az (EU) 2019/476 határozattal (3)2019. május 22-ig meghosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőt azzal a feltétellel, hogy a brit alsóház 2019. március 29-ig jóváhagyja a kilépésről rendelkező megállapodást, ennek hiányában viszont csak 2019. április 12-ig hosszabbította meg az említett időszakot. A brit alsóház 2019. március 29-ig nem hagyta jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást. 2019. április 11-én az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben az (EU) 2019/584 határozattal (4)2019. október 31-ig tovább hosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőt. Az Egyesült Királyság kérésére az Európai Tanácsnak az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott egyhangú határozatával ez az időszak tovább hosszabbítható. Ezen túlmenően az Egyesült Királyság bármikor visszavonhatja az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló bejelentését.

(8)

Ennélfogva az (EU) 2018/1727 rendelet csak abban az esetben lesz alkalmazandó az Egyesült Királyság tekintetében és az Egyesült Királyságban, ha az Egyesült Királyság 2019. december 12-én tagállam lesz, vagy a kilépésről rendelkező megállapodás eddig az időpontig hatályba lép.

(9)

A 21. jegyzőkönyv 4. cikke értelmében ennek a határozatnak haladéktalanul, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság megerősíti Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az (EU) 2018/1727 rendeletben való részvételét.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 138. o.).

(2)  HL C 144 I, 2019.4.25., 1. o.

(3)  Az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/476 határozata (2019. március 22.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 80 I, 2019.3.22., 1. o.).

(4)  Az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/584 határozata (2019. április 11.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 101., 2019.4.11., 1. o.).


Helyesbítések

12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/52


Helyesbítés a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 158., 2014. május 27. )

A 96. oldalon, a 16. cikk (3) bekezdése a) pontjának

szövege:

„a)

a vizsgált gazdálkodó egység szabadon felkérhessen bármely jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget, hogy nyújtson be ajánlatot a jogszabályban előírt könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtására, amennyiben a 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak teljesülnek, és a pályáztatási eljárás megszervezése semmilyen módon nem zárja ki a azoknak a cégeknek a kiválasztási eljárásban való részvételét, amelyeknek az előző naptári évben az érintett tagállamban található közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységektől származó könyvvizsgálói díjbevétele a teljes könyvvizsgálói díjbevételének kevesebb mint 15 %-át adta;”,

helyesen:

„a)

a vizsgált gazdálkodó egység szabadon felkérhessen bármely jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget, hogy nyújtson be ajánlatot a jogszabályban előírt könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtására, amennyiben a 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak teljesülnek, és a pályáztatási eljárás megszervezése semmilyen módon nem zárja ki azoknak a cégeknek a kiválasztási eljárásban való részvételét, amelyek az előző naptári évben az érintett tagállamban a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységektől származó teljes könyvvizsgálói díjbevétel kevesebb mint 15 %-ában részesültek;”.

12.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/52


Helyesbítés a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 158., 2014. május 27. )

A 80. oldalon, a (18) preambulumbekezdés ötödik mondatának

szövege:

„A kiválasztási eljárás során a vizsgált gazdálkodó egység nem korlátozhatja az alacsony piaci részesedéssel rendelkező, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálókat és a könyvvizsgáló cégeket abban, hogy a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan ajánlatot nyújtsanak be.”,

helyesen:

„A kiválasztási eljárás során a vizsgált gazdálkodó egység nem korlátozhatja az alacsony piaci részesedéssel rendelkező, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálókat és az alacsony piaci részesedéssel rendelkező könyvvizsgáló cégeket abban, hogy a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan ajánlatot nyújtsanak be.”