ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 183

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. július 9.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1169 végrehajtási rendelete (2019. július 8.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1170 végrehajtási rendelete (2019. július 8.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről ( 1 )

6

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKPB) 2019/1171 határozata (2019. július 8.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról

9

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai kiképzési KBVP-missziója (EUTM RCA) uniós missziós erői parancsnokának kinevezéséről (EUTM RCA/1/2019) szóló, 2019. Június 19-i (KKBP) 2019/1113 politikai és biztonsági bizottsági határozathoz ( HL L 176., 2019.7.1. )

14

 

*

Helyesbítés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és a tanácsi irányelvhez ( HL L 137., 2017.5.24. )

14

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

9.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/1


A TANÁCS (EU) 2019/1169 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. július 8.)

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. november 13-i (EU) 2017/2063 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. november 13-án elfogadta az (EU) 2017/2063 rendeletet.

(2)

A (KKBP) 2017/2063 határozat IV. mellékletében szereplő három, jegyzékbe vett személyre vonatkozó indokolásokat naprakésszé kell tenni, és valamennyi, az említett mellékletben jegyzékbe vett személynek fel kell tüntetni a nemét az azonosító adatok között.

(3)

Az (EU) 2017/2063 rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2063 rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

A.-K. PEKONEN


(1)  HL L 295., 2017.11.14., 21. o.


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2063 rendelet IV. mellékletében az 1–18. bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

„1.

Néstor Luis Reverol Torres

Születési ideje: 1964. október 28.

Neme: férfi

Belügyminiszter, igazságügyi és a békéért felelős miniszter; a bolivári nemzeti gárda korábbi főparancsnoka. Súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a venezuelai demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős, ideértve a politikai tüntetések betiltását és azok visszaszorítását.

2018.1.22.

2.

Gustavo Enrique González López

Születési ideje: 1960. november 2.

Neme: férfi

2019. április 30-tól a bolivári nemzeti hírszerző szolgálat (SEBIN) újonnan kinevezett vezetője. 2019. január 8-tól2019. április 30-ig az Elnöki Hivatal biztonsági és hírszerzési tanácsadója, 2018 októberéig a SEBIN vezetője. A SEBIN vezetőjeként súlyos emberi jogi jogsértésekért (többek között önkényes fogva tartásokért, embertelen és megalázó bánásmódért és kínzásért), valamint a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős.

2018.1.22.

3.

Tibisay Lucena Ramírez

Születési ideje: 1959. április 26.

Neme: nő

Az Országos Választási Tanács (Consejo Nacional Electoral – CNE) elnöke. Tevékenységével és politikájával aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, többek között azáltal, hogy elősegítette az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását, és nem biztosítja, hogy az Országos Választási Tanács megmaradjon a venezuelai alkotmány szerinti, részrehajlás nélküli és független intézménynek.

2018.1.22.

4.

Antonio José Benavides Torres

Születési ideje: 1961. június 13.

Neme: férfi

2018 januárjáig a fővárosi körzet kormányzója. 2017. június 21-ig a bolivári nemzeti gárda főparancsnoka. Részt vesz a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá felelősség terheli azokért a súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a bolivári nemzeti gárda tagjai a parancsoksága alatt követtek el. A bolivári nemzeti gárda főparancsnokaként számos olyan intézkedést és politikát vezetett be, melyekkel aláásta Venezuelában a jogállamiságot; ide tartozik többek között az, hogy a bolivári nemzeti gárda átvette a legfőbb rendfenntartó szerepét a polgári lakosság tüntetésein, valamint hogy főparancsnokként nyilvánosan síkra szállt amellett, hogy a katonai bíróságok rendelkezzenek joghatósággal a polgári lakosság tagjai felett.

2018.1.22.

5.

Maikel José Moreno Pérez

Születési ideje: 1965. december 12.

Neme: férfi

Venezuela Legfelsőbb Bíróságának (Tribunal Supremo de Justicia) elnöke és korábbi alelnöke. E tisztségeiben támogatta, illetve támogatja a kormány azon intézkedéseit és politikáit, amelyek aláássák Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot, továbbá felelősséggel tartozik azokért az intézkedésekért és nyilatkozatokért, amelyek a nemzetgyűlés hatáskörének csorbulását eredményezték.

2018.1.22.

6.

Tarek William Saab Halabi

Születési ideje: 1963. szeptember 10.

Neme: férfi

Az alkotmányozó nemzetgyűlés által kinevezett venezuelai főügyész. Ebben a tisztségében, valamint korábban ombudsmanként és a köztársaság morális ügyekkel foglalkozó tanácsának elnökeként aláásta Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot, mégpedig azzal, hogy nyilvánosan támogatta a kormány ellenzéke ellen irányuló fellépéseket, valamint a nemzetgyűlés hatásköreinek elvonását.

2018.1.22.

7.

Diosdado Cabello Rondón

Születési ideje: 1963. április 15.

Neme: férfi

Az alkotmányozó nemzetgyűlés elnöke és a venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV) első alelnöke. Részt vesz a venezuelai demokrácia és a jogállamiság aláásásában, többek között azzal, hogy a médiát a politikai ellenzék, egyéb média és a civil társadalom elleni nyilvános támadásokra és fenyegetésekre használja fel.

2018.1.22.

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és termelésért felelős miniszter

Születési ideje: 1974. november 12.

Neme: férfi

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és termelésért felelős miniszter. Mint a bolivári nemzeti hírszerző szolgálat (SEBIN) irányítását felügyelő korábbi alelnök, Maddah felelős a szervezet által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között önkényes fogva tartásokért, politikai indíttatású nyomozásokért, embertelen, és megalázó bánásmódért, valamint kínzásokért. Felelős továbbá a demokráciát és a jogállamiságot aláásó politikák és tevékenységek támogatásáért és végrehajtásáért, többek között a nyilvános demonstrációk betiltásáért, továbbá ő vezeti Maduro elnök „államcsínyellenes parancsnokságát”, amelynek tevékenysége a civil társadalom és a demokratikus ellenzék ellen irányult.

2018.6.25.

9.

Sergio José Rivero Marcano

A bolivári nemzeti fegyveres erők főfelügyelője

Születési ideje: 1964. november 8.

Neme: férfi

2018. január 16-ig a bolivári nemzeti gárda főparancsnoka. Részt vett a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá felelős azokért a súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a bolivári nemzeti gárda a parancsoksága alatt követett el, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, valamint a civil társadalom és az ellenzék képviselőinek önkényes fogva tartásáért, illetve a velük szembeni visszaélésekért. A bolivári nemzeti gárda főparancsnokaként tevékenysége és politikái – többek között az, hogy a bolivári nemzeti gárda megtámadta a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés tagjait és megfélemlítette azokat az újságírókat, akik beszámoltak a törvénytelen alkotmányozó gyűlés megválasztását célzó szabálytalan választásokról – aláásták a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot.

2018.6.25.

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

A bolivári hadsereg főparancsnoka

Születési ideje: 1962. július 19.

Neme: férfi

A venezuelai bolivári nemzeti hadsereg főparancsnoka és a venezuelai központi övezet átfogó védelmi régiójának (REDI Central) korábbi parancsnoka. Felelős a parancsnoksága alatt álló fegyveres erők által elkövetett emberi jogi jogsértésekért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, és az őrizetbe vettekkel szembeni rossz bánásmódért. Fellépett a demokratikus ellenzékkel szemben és támogatta, hogy katonai bíróságok járjanak el polgári tüntetők ügyében.

2018.6.25.

11.

Iván Hernández Dala

A katonai kémelhárítási főigazgatóság vezetője

Születési ideje: 1966. május 18.

Neme: férfi

2014 januárja óta a katonai kémelhárítási főigazgatóság (DGCIM), 2015 szeptembere óta pedig az elnöki gárda vezetője. A DGCIM vezetőjeként Iván Hernández Dala felelős az irányítása alatt álló DGCIM tagjai által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért és az őrizetbe vettek bántalmazásáért.

2018.6.25.

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

A Venezuelai Bolivári Köztársaság alelnöke

Születési ideje: 1969. május 18.

Neme: nő

A Venezuelai Köztársaság alelnöke, a törvénytelen alkotmányozó gyűlés korábbi elnöke és a törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság korábbi tagja. Az elnöki bizottságban, majd később a törvénytelen alkotmányozó gyűlés elnökeként végzett tevékenységeivel aláásta a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot, többek között elvonta a nemzetgyűlés hatáskörét és ezt arra használta, hogy fellépjen az ellenzékkel szemben és megakadályozza, hogy az ellenzék részt vehessen a politikai folyamatban.

2018.6.25.

13.

Elías José Jaua Milano

Néphatalmi oktatásügyi miniszter

Születési ideje: 1969. december 16.

Neme: férfi

Néphatalmi oktatásügyi miniszter. A törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság korábbi elnöke. Azzal, hogy vezető szerepet töltött be a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításában, felelős a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

2018.6.25.

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Az Országos Választási Tanács alelnöke

Születési ideje: 1969. június 7.

Neme: nő

Az Országos Választási Tanács (OVT) alelnöke, valamint a választói és polgári névjegyzékkel foglalkozó bizottság elnöke. Felelős az OVT tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért.

2018.6.25.

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Születési ideje: 1962. június 16.

Neme: férfi

A helyi ellátásért és termelésért felelős bizottság (CLAP) nemzeti ellenőrző központjának vezetője és a SEBIN általános biztosa. A CLAP program által biztosított csomagoknak a szavazók közötti manipulatív elosztása révén felelős a demokrácia aláásásáért. Ezenkívül a SEBIN általános biztosaként felelős a SEBIN tevékenységeiért, amelyek keretében súlyos emberi jogi jogsértésekre, például önkényes fogva tartásokra került sor.

2018.6.25.

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Születési ideje: 1971. december 5.

Neme: nő

2017 júliusától 2018 októberéig helyettes államügyész (más fordításban: legfőbbügyész-helyettes). Az alkotmány megsértésével a Legfelsőbb Bíróság és nem a nemzetgyűlés nevezte ki őt helyettes államügyésznek. Többek között politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezése és a Maduro-rezsim által elkövetett állítólagos emberi jogi jogsértések kivizsgálásának elmulasztása miatt felelős a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

2018.6.25.

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Születési ideje: 1952. március 11.

Neme: nő

Az Országos Választási Tanács (OVT) tagja (vezető tisztviselője), valamint az Országos Választási Bizottság tagja. Felelős az OVT azon tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért, az elnök visszahívására irányuló 2016-os választás elutasítása kapcsán a választási folyamat manipulálásáért, a 2016-os kormányzóválasztások elhalasztásáért, valamint a 2017-es kormányzóválasztások előtt nem sokkal a szavazóhelyiségek áthelyezéséért.

2018.6.25.

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Az Országos Választási Tanács főtitkára

Neme: férfi

Az Országos Választási Tanács főtitkára. Felelős az Országos Választási Tanács határozatainak jóváhagyásáért – így például a törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért –, amelyek aláásták Venezuelában a demokráciát.

2018.6.25.”


9.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1170 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. július 8.)

az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 43. és 44. cikkére,

mivel:

(1)

A 29/2009/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja a két pont közötti levegő-föld adatkommunikációra épülő adatkapcsolat-szolgáltatások összehangolt bevezetéséhez szükséges követelményeket.

(2)

Az adatkapcsolat folyamatban lévő végrehajtása során felmerült problémákra és a meghozott korrekciós intézkedésekre tekintettel, továbbá figyelemmel arra a célkitűzésre, hogy a járatok legalább 75 %-án meg kell teremteni az adatkapcsolat lehetőségét, helyénvaló módosítani a mentességi kritériumokat. E kritériumoknak továbbra is hatásosaknak kell lenniük, anélkül, hogy indokolatlan gazdasági terhet rónának egyes olyan üzemeltetői kategóriákra, amelyek jelentősen kisebb arányt képviselnek a járatok teljes számán belül. E kategóriák magukban foglalják a FANS 1/A (Future Air Navigation Systems) rendszerrel felszerelt légi járművek, a régebbi légi járművek és a legfeljebb 19 utas szállítására tervezett légi járművek üzemeltetőit.

(3)

A 29/2009/EK rendelet naprakészen tartása érdekében indokolt módosítani a rendelet III. mellékletében az ICAO-egyezmény 10. mellékletére való hivatkozásokat, továbbá helyénvaló több elírást korrigálni.

(4)

Az (EU) 2015/310 bizottsági végrehajtási rendelet (3) módosította a 29/2009/EK rendelet 3. cikkét, azonban a módosítás nem jelent meg kielégítően a 29/2009/EK rendelet megfelelő 6. és 8. cikkében. E hiányosság miatt a szöveg helyesbítésre szorul.

(5)

Mivel e rendelet módosítja a 29/2009/EK rendelet 14. cikke szerinti mentességi kritériumokat, helyénvaló egyúttal az utóbbi rendeletben szereplő hivatkozást az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésére való hivatkozásra módosítani, amely bekezdésre a szóban forgó rendelet 44. cikke hivatkozik.

(6)

Ezért a 29/2009/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkének (3) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 29/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 2. bekezdés nem alkalmazandó:

a)

az első alkalommal 1995. január 1-je előtt kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott légi járművekre;

b)

az első alkalommal 2003. december 31. előtt kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott és az üzemelésüket az 1 cikk (3) bekezdésében meghatározott légtérben 2022. december 31. előtt befejező légi járművekre;

c)

az első alkalommal 2018. január 1-je előtt kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott és ezen időpontot megelőzően a III. melléklet 10. pontjában meghatározott Eurocae-dokumentumok egyikében szereplő követelményeknek megfelelő adatkapcsolati berendezéssel felszerelt légi járművekre;

d)

az első alkalommal 2020. február 5-e előtt kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, legfeljebb 19 maximális engedélyezett ülésszámú és legfeljebb 45 359 kg (100 000 font) maximális engedélyezett felszállótömegű légi járművekre;

e)

az állami légi járművekre;

f)

az 1. cikk (3) bekezdésében meghatározott légtérben tesztelési, átadási vagy karbantartási célból repülést végző vagy a III. melléklet 1. pontjában előírt minimálisan szükséges berendezések alkalmazandó listáján (MEL) meghatározott feltételek mellett ideiglenesen üzemen kívüli adatkapcsolati rendszerelemekkel rendelkező légi járművekre.”

2.

A 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében a 3. cikk (2) és (3) bekezdésére való hivatkozás helyébe a 3. cikk (2) bekezdésére való hivatkozás lép.

3.

A 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében a 3. cikk (5) bekezdésére való hivatkozás helyébe a 3. cikk (4) bekezdésére való hivatkozás lép.

4.

A 14. cikk (2) bekezdésében „az 549/2004/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében” szövegrész helyébe „az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkének (3) bekezdésében” szöveg lép.

5.

A 14. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdésben említett kritériumok a következők:

a)

gyártási életciklusuk végére érő és már csak korlátozott számban gyártott légijárműtípus/modell-kombinációk; és

b)

olyan légijárműtípus/modell-kombinációk, amelyek régi kialakítása miatt az átalakítási költségek aránytalanul nagyok lennének.”

6.

A III. melléklet helyébe e rendelet mellékletének a szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 13., 2009.1.17., 3. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete (2015. február 26.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 29/2009/EK rendelet módosításáról és a 441/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 56., 2015.2.27., 30. o.).


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

1.   

A légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások meghatározásáról szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet III. mellékletének ORO.MLR.105. pontja, vagy az ICAO-egyezmény 6. melléklete – A légi jármű üzemeltetése, I. rész, (Nemzetközi kereskedelmi légi közlekedés – Repülőgépek) (Tizenegyedik kiadás, 2018. július, a 43. módosítással együtt), vagy az ICAO-egyezmény 6. melléklete – A légi jármű üzemeltetése, II. rész (Nemzetközi általános célú légi közlekedés – Repülőgépek) (Tizedik kiadás, 2018. július, a 36. módosítással együtt).

2.   

3. fejezet – Légiforgalmi Távközlési Hálózat, 3.5.1.1. szakasz: „Kapcsolatkezelés” (CM), az ICAO-egyezmény 10. mellékletének a) és b) alkalmazási tételei – Légiforgalmi távközlés – III. kötet, I. rész (Digitális adatközlő rendszerek) (Második kiadás, 2007. július, a 70–82. módosítással együtt).

3.   

3. fejezet – Légiforgalmi Távközlési Hálózat, 3.5.2.2. szakasz: „A légiforgalmi irányító és a légijármű-vezető közötti adatkapcsolati összeköttetések” (CPDLC), az ICAO-egyezmény 10. mellékletének a) és b) alkalmazási tételei – Légiforgalmi távközlés – III. kötet, I. rész (Digitális adatközlő rendszerek) (Második kiadás, 2007. július, a 70–82. módosítással együtt).

4.   

3. fejezet – Légiforgalmi Távközlési Hálózat, az ICAO-egyezmény 10. mellékletének 3.3., 3.4. és 3.6. szakasza – Légiforgalmi távközlés – III. kötet, I. rész (Digitális adatközlő rendszerek) (Második kiadás, 2007. július, a 70–82. módosítással együtt).

5.   

6. fejezet – VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), az ICAO-egyezmény 10. melléklete – Légiforgalmi távközlés – III. kötet, I. rész (Digitális adatközlő rendszerek) (Második kiadás, 2007. július, a 90. módosítással együtt).

6.   

3. fejezet – A nemzetközi légiforgalmi távközlési szolgálatra vonatkozó általános eljárások, az ICAO-egyezmény 10. mellékletének 3.5.1.5. szakasza – Légiforgalmi távközlés – II. kötet (Összeköttetési eljárások, a PANS szerinti eljárásokat is beleértve) (Hetedik kiadás, 2016. július, a 40–90. módosítással együtt).

7.   

2. fejezet – Általános rész – az ICAO-egyezmény 11. mellékletének 2.26.3. szakasza – Légiforgalmi szolgálatok (Tizennegyedik kiadás, 2016. július, az 50-A módosítással együtt).

8.   

6. fejezet – ATS kommunikációs követelmények – az ICAO-egyezmény 11. mellékletének 6.1.1.2. szakasza – Légiforgalmi szolgálatok (Tizennegyedik kiadás, 2016. július, az 50-A módosítással együtt).

9.   

Eurocae ED-111, A CNS/ATM földi nyilvántartás funkcionális előírásai, 2002. július, a 2003. július 30-i 1. módosítással együtt).

10.   

Eurocae ED-100 (2000. szeptember) és ED-100A (2005. április), Az ARINC 622 adatközlést alkalmazó ATS-alkalmazásokra vonatkozó átjárhatósági követelmények.

11.   

Az Eurocae ED-120 biztonsági és teljesítményi követelményekre vonatkozó szabványai a kontinentális légtérben nyújtott légiforgalmi adatkapcsolat-szolgáltatásokra, 2004. májusi kiadás, a 2007 áprilisában közzétett 1. módosítással és a 2007 októberében közzétett 2. módosítással együtt.


HATÁROZATOK

9.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/9


A TANÁCS (KKPB) 2019/1171 HATÁROZATA

(2019. július 8.)

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. november 13-án elfogadta a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozatot (1).

(2)

A (KKBP) 2017/2074 határozat I. mellékletében szereplő három, jegyzékbe vett személyre vonatkozó indokolásokat naprakésszé kell tenni, és valamennyi, az említett mellékletben jegyzékbe vett személynek fel kell tüntetni a nemét az azonosító adatok között.

(3)

A (KKBP) 2017/2074 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/2074 határozat I. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

A.-K. PEKONEN


(1)  A Tanács (KKBP) 2017/2074 határozata (2017. november 13.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 295., 2017.11.14., 60. o.).


MELLÉKLET

A (KKBP) 2017/2074 határozat I. mellékletében az 1–18. bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

„1.

Néstor Luis Reverol Torres

Születési ideje: 1964. október 28.

Neme: férfi

Belügyminiszter, igazságügyi és a békéért felelős miniszter; a bolivári nemzeti gárda korábbi főparancsnoka. Súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a venezuelai demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős, ideértve a politikai tüntetések betiltását és azok visszaszorítását.

2018.1.22.

2.

Gustavo Enrique González López

Születési ideje: 1960. november 2.

Neme: férfi

2019. április 30-tól a bolivári nemzeti hírszerző szolgálat (SEBIN) újonnan kinevezett vezetője. 2019. január 8-tól2019. április 30-ig az Elnöki Hivatal biztonsági és hírszerzési tanácsadója, 2018 októberéig a SEBIN vezetője. A SEBIN vezetőjeként súlyos emberi jogi jogsértésekért (többek között önkényes fogva tartásokért, embertelen és megalázó bánásmódért és kínzásért), valamint a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős.

2018.1.22.

3.

Tibisay Lucena Ramírez

Születési ideje: 1959. április 26.

Neme: nő

Az Országos Választási Tanács (Consejo Nacional Electoral – CNE) elnöke. Tevékenységével és politikájával aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, többek között azáltal, hogy elősegítette az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását, és nem biztosítja, hogy az Országos Választási Tanács megmaradjon a venezuelai alkotmány szerinti, részrehajlás nélküli és független intézménynek.

2018.1.22.

4.

Antonio José Benavides Torres

Születési ideje: 1961. június 13.

Neme: férfi

2018 januárjáig a fővárosi körzet kormányzója. 2017. június 21-ig a bolivári nemzeti gárda főparancsnoka. Részt vesz a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá felelősség terheli azokért a súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a bolivári nemzeti gárda tagjai a parancsoksága alatt követtek el. A bolivári nemzeti gárda főparancsnokaként számos olyan intézkedést és politikát vezetett be, melyekkel aláásta Venezuelában a jogállamiságot; ide tartozik többek között az, hogy a bolivári nemzeti gárda átvette a legfőbb rendfenntartó szerepét a polgári lakosság tüntetésein, valamint hogy főparancsnokként nyilvánosan síkra szállt amellett, hogy a katonai bíróságok rendelkezzenek joghatósággal a polgári lakosság tagjai felett.

2018.1.22.

5.

Maikel José Moreno Pérez

Születési ideje: 1965. december 12.

Neme: férfi

Venezuela Legfelsőbb Bíróságának (Tribunal Supremo de Justicia) elnöke és korábbi alelnöke. E tisztségeiben támogatta, illetve támogatja a kormány azon intézkedéseit és politikáit, amelyek aláássák Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot, továbbá felelősséggel tartozik azokért az intézkedésekért és nyilatkozatokért, amelyek a nemzetgyűlés hatáskörének csorbulását eredményezték.

2018.1.22.

6.

Tarek William Saab Halabi

Születési ideje: 1963. szeptember 10.

Neme: férfi

Az alkotmányozó nemzetgyűlés által kinevezett venezuelai főügyész. Ebben a tisztségében, valamint korábban ombudsmanként és a köztársaság morális ügyekkel foglalkozó tanácsának elnökeként aláásta Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot, mégpedig azzal, hogy nyilvánosan támogatta a kormány ellenzéke ellen irányuló fellépéseket, valamint a nemzetgyűlés hatásköreinek elvonását.

2018.1.22.

7.

Diosdado Cabello Rondón

Születési ideje: 1963. április 15.

Neme: férfi

Az alkotmányozó nemzetgyűlés elnöke és a venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV) első alelnöke. Részt vesz a venezuelai demokrácia és a jogállamiság aláásásában, többek között azzal, hogy a médiát a politikai ellenzék, egyéb média és a civil társadalom elleni nyilvános támadásokra és fenyegetésekre használja fel.

2018.1.22.

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és termelésért felelős miniszter

Születési ideje: 1974. november 12.

Neme: férfi

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és termelésért felelős miniszter. Mint a bolivári nemzeti hírszerző szolgálat (SEBIN) irányítását felügyelő korábbi alelnök, Maddah felelős a szervezet által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között önkényes fogva tartásokért, politikai indíttatású nyomozásokért, embertelen, és megalázó bánásmódért, valamint kínzásokért. Felelős továbbá a demokráciát és a jogállamiságot aláásó politikák és tevékenységek támogatásáért és végrehajtásáért, többek között a nyilvános demonstrációk betiltásáért, továbbá ő„vezeti Maduro elnök államcsínyellenes parancsnokságát”, amelynek tevékenysége a civil társadalom és a demokratikus ellenzék ellen irányult.

2018.6.25.

9.

Sergio José Rivero Marcano

A bolivári nemzeti fegyveres erők főfelügyelője

Születési ideje: 1964. november 8.

Neme: férfi

2018. január 16-ig a bolivári nemzeti gárda főparancsnoka. Részt vett a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá felelős azokért a súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a bolivári nemzeti gárda a parancsoksága alatt követett el, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, valamint a civil társadalom és az ellenzék képviselőinek önkényes fogva tartásáért, illetve a velük szembeni visszaélésekért. A bolivári nemzeti gárda főparancsnokaként tevékenysége és politikái – többek között az, hogy a bolivári nemzeti gárda megtámadta a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés tagjait és megfélemlítette azokat az újságírókat, akik beszámoltak a törvénytelen alkotmányozó gyűlés megválasztását célzó szabálytalan választásokról – aláásták a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot.

2018.6.25.

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

A bolivári hadsereg főparancsnoka

Születési ideje: 1962. július 19.

Neme: férfi

A venezuelai bolivári nemzeti hadsereg főparancsnoka és a venezuelai központi övezet átfogó védelmi régiójának (REDI Central) korábbi parancsnoka. Felelős a parancsnoksága alatt álló fegyveres erők által elkövetett emberi jogi jogsértésekért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, és az őrizetbe vettekkel szembeni rossz bánásmódért. Fellépett a demokratikus ellenzékkel szemben és támogatta, hogy katonai bíróságok járjanak el polgári tüntetők ügyében.

2018.6.25.

11.

Iván Hernández Dala

A katonai kémelhárítási főigazgatóság vezetője

Születési ideje: 1966. május 18.

Neme: férfi

2014 januárja óta a katonai kémelhárítási főigazgatóság (DGCIM), 2015 szeptembere óta pedig az elnöki gárda vezetője. A DGCIM vezetőjeként Iván Hernández Dala felelős az irányítása alatt álló DGCIM tagjai által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért és az őrizetbe vettek bántalmazásáért.

2018.6.25.

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

A Venezuelai Bolivári Köztársaság alelnöke

Születési ideje: 1969. május 18.

Neme: nő

A Venezuelai Köztársaság alelnöke, a törvénytelen alkotmányozó gyűlés korábbi elnöke és a törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság korábbi tagja. Az elnöki bizottságban, majd később a törvénytelen alkotmányozó gyűlés elnökeként végzett tevékenységeivel aláásta a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot, többek között elvonta a nemzetgyűlés hatáskörét és ezt arra használta, hogy fellépjen az ellenzékkel szemben és megakadályozza, hogy az ellenzék részt vehessen a politikai folyamatban.

2018.6.25.

13.

Elías José Jaua Milano

Néphatalmi oktatásügyi miniszter

Születési ideje: 1969. december 16.

Neme: férfi

Néphatalmi oktatásügyi miniszter. A törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság korábbi elnöke. Azzal, hogy vezető szerepet töltött be a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításában, felelős a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

2018.6.25.

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Az Országos Választási Tanács alelnöke

Születési ideje: 1969. június 7.

Neme: nő

Az Országos Választási Tanács (OVT) alelnöke, valamint a választói és polgári névjegyzékkel foglalkozó bizottság elnöke. Felelős az OVT tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért.

2018.6.25.

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Születési ideje: 1962. június 16.

Neme: férfi

A helyi ellátásért és termelésért felelős bizottság (CLAP) nemzeti ellenőrző központjának vezetője és a SEBIN általános biztosa. A CLAP program által biztosított csomagoknak a szavazók közötti manipulatív elosztása révén felelős a demokrácia aláásásáért. Ezenkívül a SEBIN általános biztosaként felelős a SEBIN tevékenységeiért, amelyek keretében súlyos emberi jogi jogsértésekre, például önkényes fogva tartásokra került sor.

2018.6.25.

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Születési ideje: 1971. december 5.

Neme: nő

2017 júliusától 2018 októberéig helyettes államügyész (más fordításban: legfőbbügyész-helyettes). Az alkotmány megsértésével a Legfelsőbb Bíróság és nem a nemzetgyűlés nevezte ki őt helyettes államügyésznek. Többek között politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezése és a Maduro-rezsim által elkövetett állítólagos emberi jogi jogsértések kivizsgálásának elmulasztása miatt felelős a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

2018.6.25.

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Születési ideje: 1952. március 11.

Neme: nő

Az Országos Választási Tanács (OVT) tagja (vezető tisztviselője), valamint az Országos Választási Bizottság tagja. Felelős az OVT azon tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért, az elnök visszahívására irányuló 2016-os választás elutasítása kapcsán a választási folyamat manipulálásáért, a 2016-os kormányzóválasztások elhalasztásáért, valamint a 2017-es kormányzóválasztások előtt nem sokkal a szavazóhelyiségek áthelyezéséért.

2018.6.25.

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Az Országos Választási Tanács főtitkára

Neme: férfi

Az Országos Választási Tanács főtitkára. Felelős az Országos Választási Tanács határozatainak jóváhagyásáért – így például a törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért –, amelyek aláásták Venezuelában a demokráciát.

2018.6.25.”


Helyesbítések

9.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/14


Helyesbítés az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai kiképzési KBVP-missziója (EUTM RCA) uniós missziós erői parancsnokának kinevezéséről (EUTM RCA/1/2019) szóló, 2019. Június 19-i (KKBP) 2019/1113 politikai és biztonsági bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 176., 2019. július 1. )

A 4. oldalon:

a következő szövegrész:

a Politikai és Biztonsági Bizottság

az elnök

S. FROM-EMMERSBERGER”

helyesen:

a Politikai és Biztonsági Bizottság

az elnök

S. FROM-EMMESBERGER”


9.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/14


Helyesbítés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és a tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137., 2017. május 24. )

A 39. oldalon a 2. cikk (4) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(4)   Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok 2018. szeptember 14-ig felfüggeszthetik a C kategória 5., 6. és 7. pontjában felsorolt tűzfegyverek bejelentésére vonatkozó kötelezettség alkalmazását azon tűzfegyverek esetében, amelyeket 2021. március 14. előtt szereztek meg.”,

helyesen:

„(4)   Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok 2021. március 14-ig felfüggeszthetik a C kategória 5., 6. és 7. pontjában felsorolt tűzfegyverek bejelentésére vonatkozó kötelezettség alkalmazását azon tűzfegyverek esetében, amelyeket 2018. szeptember 14. előtt szereztek meg.”.