ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 165

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. június 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1011 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kkv-tőkefinanszírozási piacok elterjedésének előmozdítása céljából az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek egyes nyilvántartásbavételi feltételek tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1013 végrehajtási rendelete (2019. április 16.) az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről ( 1 )

8

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1014 végrehajtási rendelete (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1015 rendelete (2019. június 20.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, kaptán, ciazofamid, flutianil, krezoxim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklosztrobin, spiromezifen, spirotetramát, teflubenzuron és tetrakonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

23

 

 

A Bizottság (EU) 2019/1016 végrehajtási rendelete (2019. június 20.) a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harminchetedik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról

65

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/1017 határozata (2019. június 14.) az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács (IOC) tagjainak tanácsában Grúzia Kormányának az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodáshoz történő csatlakozása feltételeinek tekintetében képviselendő álláspontról

66

 

*

A Tanács (KKBP) 2019/1018 határozata (2019. június 20.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról

69

 

 

AJÁNLÁSOK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/1019 ajánlása (2019. június 7.) az épületek korszerűsítéséről ( 1 )

70

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 173., 2014.6.12. )

129

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

21.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1011 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kkv-tőkefinanszírozási piacok elterjedésének előmozdítása céljából az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek egyes nyilvántartásbavételi feltételek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére és 33. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tőkepiaci unióval kapcsolatos kezdeményezés célja a banki hitelezéstől való függőség csökkentése, a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) piaci alapú finanszírozási forrásainak sokrétűbbé tétele, valamint a kis- és középvállalkozások nyilvános piacokon történő kötvény- és részvénykibocsátásának elősegítése. Azok az Unióban letelepedett vállalkozások, amelyek kereskedési helyszíneken keresztül kívánnak tőkét bevonni, jelentős egyszeri és folyamatos közzétételi és megfelelési költségekkel szembesülnek, ami megakadályozhatja őket abban, hogy elsősorban az uniós kereskedési helyszíneken törekedjenek a piaci kereskedésbe történő belépésre. A kkv-k uniós kereskedési helyszíneken kibocsátott részvényeit továbbá alacsonyabb szintű likviditás és nagyobb volatilitás jellemzi, ami növeli a tőkeköltségeket és ezáltal ezt a finanszírozási formát túlzottan nehézkessé teszi.

(2)

A 2014/65/EU irányelv létrehozta a kereskedési helyszínek új típusát, a kkv-tőkefinanszírozási piacokat – amelyek a multilaterális kereskedési rendszerek (a továbbiakban MTF – Multilateral Trading Facilities) egyik alcsoportját jelentik – annak érdekében, hogy egyszerűbbé váljon a kkv-k tőkéhez való hozzáférése, és egyszerűsödjön azon szakosodott piacok továbbfejlesztése, amelyek célja a kibocsátó kkv-k igényeinek kielégítése. A 2014/65/EU irányelv megállapította azt is, hogy figyelmet kell fordítani arra, hogy a jövőbeni rendelet révén hogyan ösztönözhető és mozdítható elő e piac elterjedése oly módon, hogy az a befektetők számára vonzóvá váljon és biztosítsa az adminisztratív terhek csökkentését, valamint a kkv-tőkefinanszírozási piacokon keresztül a kkv-k tőkepiacokra történő bevezetésére irányuló további ösztönzőket.

(3)

A kkv-tőkefinanszírozási piacok likviditásának és nyereségességének biztosítása céljából a 2014/65/EU irányelv 33. cikke (3) bekezdésének a) pontja előírja, hogy azon kibocsátók legalább 50 %-ának, amelyek pénzügyi eszközeit egy kkv-tőkefinanszírozási piacra kereskedésre bevezették, tulajdonviszonyt és/vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt kibocsátó kis- és középvállalkozásnak kell lenniük. A 2014/65/EU irányelv szerint a tulajdonviszonyt megtestesítő eszközöket kibocsátó kkv-k olyan vállalkozások, amelyeknek az előző három naptári évben az év végi jegyzések alapján az átlagos piaci tőkeértéke 200 millió EUR-nál kevesebb volt. Ugyanakkor az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) előírja, hogy a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközt (tehát csak hitelviszonyt megtestesítő eszközt) kibocsátó kkv-nak teljesítenie kell az alábbiakra vonatkozó három kritérium közül legalább kettőt: i. az alkalmazottak száma kevesebb mint 250 fő, ii. a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 43 millió EUR-t, valamint iii. az éves nettó árbevétel nem haladja meg az 50 millió EUR-t. Ez a követelmény, amely meghatározza, hogy a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök mely kibocsátója minősül kkv-nak, túl korlátozónak bizonyult, mert ezek a kibocsátók többnyire nagyobbak a hagyományos kkv-knál. Ennek következtében a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök kibocsátói sok esetben viszonylag kis méretük ellenére az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet értelmében nem tekinthetők kkv-nak. Mivel számos, kkv-k hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak kibocsátására specializálódott, illetőleg kötvény- és részvénykibocsátást egyaránt lehetővé tevő MTF nem tudja teljesíteni a kkv-nak minősülő kibocsátókra vonatkozó 50 %-os küszöbértéket, ezért nem vehető nyilvántartásba kkv-tőkefinanszírozási piacként. Ugyanakkor, ha az MTF-ek működtetői nem tudják igénybe venni a kkv-tőkefinanszírozási piacokra vonatkozó keretet, a szóban forgó MTF-eket használó kibocsátók nem tartozhatnak azon enyhébb szabályozói követelmények hatálya alá, amelyek célja a jegyzés és a kibocsátások előmozdítása ezeken a kkv-tőkefinanszírozási piacokon. A kkv-tőkefinanszírozási piacként nyilvántartásba vett MTF-ek számának növelése érdekében ahhoz, hogy a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközöket kibocsátók a kkv-tőkefinanszírozási piacon kkv-nak minősüljenek, egyetlen kritériumként a kibocsátó által az előző naptári évben kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértékét kell figyelembe venni (a kölcsönök nélkül). A Bizottság nyomon fogja követni, hogy a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközöket kibocsátó kkv új fogalommeghatározása mennyire hatékonyan teszi lehetővé, hogy egy MTF kkv-tőkefinanszírozási piacként nyilvántartásba kerüljön, és milyen hatást gyakorol a piac alakulására és a befektetői bizalomra.

(4)

Az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet megállapítja, hogy nem helyénvaló olyan szabályokat előírni a kkv-tőkefinanszírozási piacok tekintetében, amelyek nagyobb terhet jelentenek a kibocsátókra a szabályozott piaci kibocsátókra vonatkozó szabályokhoz képest. Mindazonáltal az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 78. cikke (2) bekezdésének g) pontja előírja, hogy a kkv-tőkefinanszírozási piaci kibocsátóknak féléves pénzügyi beszámolót kell közzétenniük. Ugyanakkor a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök azon kibocsátóira, amelyek a szabályozott piacokon szakmai befektetőket céloznak meg, a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerint nem vonatkozik ilyen kötelezettség. Bebizonyosodott, hogy a kkv-tőkefinanszírozási piacon nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközt kibocsátókra alkalmazandó, féléves pénzügyi beszámolók készítésére vonatkozó kötelezettség aránytalan. Mivel számos, kkv-kra összpontosító MTF nem ír elő féléves pénzügyi beszámolót a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök kibocsátói számára, úgy tűnik, az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet ezzel a kötelező követelménnyel hozzájárul ahhoz, hogy az MTF-ek működtetői nem kérik kkv-tőkefinanszírozási piacként való nyilvántartásba vételüket. Ezért a kkv-tőkefinanszírozási piacok működtetőinek mozgásteret kell biztosítani annak eldöntéséhez, hogy előírják-e a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközök kibocsátói számára féléves pénzügyi beszámolók közzétételét.

(5)

A tapasztalatok szerint a kkv-tőkefinanszírozási piacokon működő egyes kibocsátók kibocsátott részvénytőkéjüknek csak egy korlátozott részét adják közkézre, ami a befektetők számára kockázatosabbá teszi az e részvényekkel való kereskedést, és ez hátrányosan befolyásolja a likviditást. Ez pedig visszatartja a befektetőket attól, hogy kkv-tőkefinanszírozási piacokon jegyzett részvényekbe fektessenek be. A kkv-tőkefinanszírozási piacok működtetőinek ezért – a részvények likviditásának biztosítása és a befektetői bizalom fokozása céljából – a kereskedésbe való első bevezetés feltételeként elő kell írniuk, hogy a részvények egy minimumösszegét kereskedésre rendelkezésre kell bocsátani (közkézhányadra vonatkozó feltétel). Ugyanakkor biztosítani kell a mozgásteret a kkv-tőkefinanszírozási piac működtetői számára ahhoz, hogy a konkrét piaci körülményektől függően állapítsák meg a megfelelő küszöbértéket, továbbá, hogy az összeget abszolút értékben vagy a teljes kibocsátott részvénytőke százalékában határozzák-e meg.

(6)

Ezért az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

E rendelet hatálybalépését követően biztosítani kell egy meghatározott minimális időtartamot a kkv-tőkefinanszírozási piacok meglévő működtetői számára ahhoz, hogy ki tudják igazítani a nyilvántartásba vételre vonatkozó feltételeiket. Ezért ezt a rendeletet a hatálybalépését követő három hónap elteltével kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 77. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben egy kibocsátó tulajdonviszonyt megtestesítő eszközével egyetlen kereskedési helyszínen sem kereskednek, ez a kibocsátó a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontja alkalmazásában akkor tekinthető kkv-nak, ha az összes uniós kereskedési helyszínen az előző naptári évben kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak névértéke legfeljebb 50 millió EUR.”

2.

A 78. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:

„j)

előírja azon kibocsátók számára, amelyek részvényeik kereskedésbe való első bevezetését kérik az általa működtetett helyszínen, hogy a kibocsátott részvényeik egy minimumösszegét bocsássák rendelkezésre az MTF-en való kereskedés céljából azon küszöbértéknek megfelelően, amelyet az MTF működtetője határoz meg vagy abszolút értékként vagy a teljes kibocsátott részvénytőke százalékaként.”;

b)

a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az MTF működtetője mentesítheti az e bekezdés első albekezdésének g) pontjában említett féléves pénzügyi jelentések közzétételére vonatkozó előírás alól azokat a kibocsátókat, amelyek tulajdonviszonyt megtestesítő eszközével az MTF-en nem kereskednek. Amennyiben az MTF működtetője alkalmazza az ezen albekezdés első mondatában meghatározott lehetőséget, az illetékes hatóság az első albekezdés g) pontja alkalmazásában nem írhatja elő, hogy azon kibocsátók, amelyek tulajdonviszonyt megtestesítő eszközével az MTF-en nem kereskednek, félévente pénzügyi jelentést tegyenek közzé.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2019. október 11-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(2)  A 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 87., 2017.3.31., 1. o.) 77. cikkének (2) bekezdése.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).


21.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1012 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 12.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 62. cikke (3) bekezdésére, valamint 64. cikke (2) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet az emberek, az állatok és a növények egészségének védelme, az állatjólét biztosítása, valamint – a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a növényvédő szerek vonatkozásában – a környezet védelme érdekében meghatározza többek között a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatokkal és árukkal kapcsolatos, az uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végrehajtásának kereteit. A rendelet értelmében bizonyos állat- és áruszállítmányokat az Unióba történő első beléptetés helye szerinti határállomáson hatósági ellenőrzésnek kell alávetni. A tagállamoknak e célból határállomásokat kell kijelölniük.

(2)

Az (EU) 2017/625 rendelet szerint a tagállamoknak a határállomások kijelölését megelőzően értesíteniük kell a Bizottságot annak érdekében, hogy az megvizsgálhassa – szükség esetén ellenőrzések végrehajtásával –, hogy azok megfelelnek-e az említett rendeletben meghatározott, kijelölésre vonatkozó minimumkövetelményeknek. Az (EU) 2017/625 rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy e minimumkövetelményekre vonatkozóan bizonyos részletes szabályokat állapítson meg. Ezeket a részletes szabályokat az (EU) 2019/1014 bizottsági végrehajtási rendelet (2) rögzíti (a továbbiakban együttesen: minimumkövetelmények). Az (EU) 2017/625 rendelet emellett kimondja, hogy a tagállamoknak vissza kell vonniuk azon határállomások kijelölését, amelyek már nem tesznek eleget a kijelölési követelményeknek mindazon állat- és árukategóriák – vagy azok egy része – tekintetében, amelyek ellenőrzésére azokat kijelölték.

(3)

Ha azonban a kijelölés visszavonása részleges, mivel csak egy adott állat- vagy árukategóriára terjed ki, vagy az összes állat-, illetve az összes árukategóriára, amennyiben a határállomást meghatározott állat- vagy árukategóriák ellenőrzésére jelölték ki, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy anélkül jelöljék ki újból a határállomást azon állat- vagy árukategóriák tekintetében, amelyek esetében a kijelölést visszavonták, hogy előbb lehetővé kellene tenniük a Bizottságnak a minimumkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzését. Ilyen esetekben a meg nem felelés orvoslása nem vonhat maga után olyan széles körű intézkedéseket, mint amilyenek a határállomás első alkalommal történő kijelölésekor szükségesek. Ezért helyénvaló olyan szabályokat megállapítani, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy anélkül jelöljenek ki újra egy határállomást az érintett állat- vagy árukategóriák tekintetében, hogy előbb lehetővé kellene tenniük a Bizottság számára a minimumkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzését.

(4)

A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a kijelölés részleges visszavonásának alapjául szolgáló meg nem felelés orvoslása érdekében hozott intézkedéseikről annak érdekében, hogy a Bizottság alaposan értékelhesse azokat. A tagállamok csak akkor végezhetik el az újbóli kijelölést, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések elegendőek a meg nem felelés orvoslására.

(5)

A (EU) 2017/625 rendeletben foglalt, határállomások kijelölésére vonatkozó szabályoktól való eltérés csak abban az esetben lehet alkalmazható, ha az újbóli kijelölésre a kijelölés részleges visszavonásának időpontjától számított két éven belül sor kerül. Amennyiben az újbóli kijelölésre több mint két évvel a részleges visszavonás időpontja után kerül sor, a Bizottság számára fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy – a határállomáson bekövetkezett változások értékelése érdekében – ellenőrizze, hogy a határállomás megfelel-e a minimumkövetelményeknek.

(6)

Az (EU) 2017/625 rendelet bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a hatósági ellenőrzéseket a határállomásoktól eltérő ellenőrző pontokon végezzék el, feltéve, hogy ezek az ellenőrző pontok megfelelnek a minimumkövetelményeknek, valamint a határállomások kijelölésére és kijelölésük visszavonására vonatkozó követelményeknek. Ezért helyénvaló, hogy e rendeletnek a határállomások újbóli kijelölésével kapcsolatos szabályai az ellenőrző pontokra is vonatkozzanak.

(7)

Az (EU) 2017/625 rendelet értelmében a határállomásoknak az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelében kell elhelyezkedniük. A hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékony megszervezésének és végrehajtásának lehetővé tétele érdekében azonban szabályokat kell megállapítani azon sajátos földrajzi korlátok és feltételek meghatározása érdekében, amelyek fennállásakor a határállomás az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelétől nagyobb távolságra is elhelyezkedhet. A földrajzi korlátoknak a beléptetés helyének természeti és tájképi adottságaiból kell adódniuk, és a beléptetés helyétől számított távolság nem haladhatja meg a földrajzi korlátok okozta nehézségek áthidalásához feltétlenül szükséges mértéket. Ezenkívül az említett távolság nem jelenthet kockázatot az emberek, az állatok és a növények egészségére, az állatjólétre, valamint a környezetre nézve. A sajátos földrajzi korlátok körének magában kell foglalnia azokat a körülményeket, amelyek jelentős szállítási nehézségeket okozhatnak, ideértve például az állatok és az áruk szállítására alkalmatlan vagy azt csak jelentős késésekkel lehetővé tevő hegyvidéki utakat.

(8)

A feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa szállítmányainak behozatala tekintetében kijelölt határállomások működését sok esetben befolyásolják az egyes tagállamok hosszú partvonalából vagy határaiból adódó földrajzi korlátok. A fent említett földrajzi korlátok miatt ezek a határállomások rendszerint csak a hatósági ellenőrzések idején üzemelnek. Ezért a kijelölésük tekintetében bizonyos mentességeket kell meghatározni az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikkének (3) bekezdésében rögzített, határállomásokra vonatkozó minimumkövetelmények alól. Mindazonáltal a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékonyságának biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy az említett ellenőrzéseknek és más tevékenységeknek a határállomásért felelős illetékes hatóság mobil hatósági ellenőrző csoportja általi végrehajtása során teljesüljenek bizonyos feltételek. A mobil hatósági ellenőrző csoportnak különösen képesnek kell lennie arra, hogy kellő létszámú, megfelelően képzett személyzetet biztosítson, továbbá a hatósági ellenőrzések vagy más hatósági tevékenységek során rendelkeznie kell a szükséges eszközökkel.

(9)

A Bizottság által az (EU) 2017/625 rendelet 62. cikkének (3) bekezdése, 64. cikkének (2) bekezdése és 64. cikkének (5) bekezdése szerint megállapítandó szabályok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ugyanis azok mindegyike a határállomásokra vonatkozó bizonyos követelményekkel kapcsolatos eltérésekre vagy mentességekre vonatkozik. E szabályok – amelyeket ugyanazon időponttól kell alkalmazni – megfelelő és teljeskörű alkalmazásának megkönnyítése érdekében célszerű azokat egyetlen jogi aktusban rögzíteni.

(10)

mivel az (EU) 2017/625 rendelet által a Bizottságnak adott különleges felhatalmazások 2019. december 14-től alkalmazandók, ezt a rendeletet is az említett időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak terén:

a)

azon határállomások vagy határállomástól eltérő ellenőrző pontok újbóli kijelölése, amelyek kijelölését részlegesen visszavonták;

b)

sajátos földrajzi korlátok miatt az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelétől nagyobb távolságra elhelyezkedő határállomások;

c)

a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa behozatalának ellenőrzésére szolgáló határállomásoknak a sajátos földrajzi korlátok figyelembevételével történő kijelölése.

2. cikk

Határállomások vagy határállomástól eltérő ellenőrző pontok újbóli kijelölése azok kijelölésének részleges visszavonását követően

(1)   Az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésétől eltérve, amennyiben egy tagállam az említett rendelet 64. cikkének (3) bekezdésében rögzített minimumkövetelményeknek vagy az (EU) 2019/1014 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott, minimumkövetelményekkel kapcsolatos részletes szabályoknak való meg nem felelés miatt bizonyos állat- vagy árukategóriák tekintetében visszavonta egy határállomás vagy az említett rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerinti, határállomástól eltérő ellenőrző pont kijelölését, a tagállam e cikk (2)–(5) bekezdésének megfelelően újból kijelölheti a szóban forgó határállomást vagy határállomástól eltérő ellenőrző pontot.

(2)   Az (1) bekezdésben említett újbóli kijelölés előtt a tagállamnak értesítenie kell a Bizottságot a minimumkövetelményeknek való megfelelés (1) bekezdésben említett elmulasztásának orvoslása érdekében hozott intézkedésekről.

(3)   A Bizottság az értesítés beérkezésének időpontjától számított egy hónapon belül értékeli, hogy a meghozott intézkedések elegendőek-e a minimumkövetelményeknek való megfelelés biztosításához, továbbá ugyanezen határidőn belül tájékoztatja a tagállamot az értékelés eredményéről.

(4)   A tagállam csak abban az esetben végezheti el az újbóli kijelölést, ha a Bizottság a (3) bekezdéssel összhangban tájékoztatta arról, hogy a meghozott tagállami intézkedések elegendőek a minimumkövetelményeknek való megfelelés biztosításához.

(5)   A (4) bekezdés szerinti újbóli kijelölésre kizárólag a kijelölés (1) bekezdésben említett részleges visszavonásának időpontjától számított két éven belül kerülhet sor.

E kétéves időszak leteltét követően az újbóli kijelölésre kizárólag az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikkének megfelelően kerülhet sor.

3. cikk

Az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelétől nagyobb távolságra elhelyezkedő határállomások

(1)   Az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a határállomások az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelétől nagyobb távolságra is elhelyezkedhetnek, feltéve, hogy:

a)

ezt a (2) bekezdésnek megfelelően sajátos földrajzi korlátok teszik szükségessé, továbbá

b)

teljesülnek a (3) bekezdésében előírt feltételek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett földrajzi korlátoknak akadályozniuk vagy korlátozniuk kell a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékony végrehajtását.

Az említett földrajzi korlátoknak a következők legalább egyikét magukban kell foglalniuk:

a)

olyan beléptetési helyek, amelyek földrajzi adottságai jelentős korlátokat szabnak a közlekedési rendszer működésének;

b)

olyan beléptetési helyek, amelyeket az év meghatározott időszakaiban visszatérő árvizek sújtanak;

c)

sziklafallal körülvett tengeri mólók;

d)

hegyi szorosokon áthaladó, határon átnyúló utak;

e)

olyan vasúti állat- és áruszállítás, amelynél a határállomásnak szükségszerűen az első vasúti megállónál kell elhelyezkednie; vagy

f)

olyan beléptetési helyek, amelyeknél nem áll rendelkezésre kellően nagy terület ahhoz, hogy a határállomás és annak létesítményei azok közvetlen közelében kialakíthatók legyenek.

(3)   Amennyiben egy tagállam egy vagy több, az (1) bekezdésben említett határállomás kijelölése mellett dönt, a kijelölésre kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a)

a határállomás és az Unióba való beléptetés helye közötti távolságnak arányosnak kell lennie a földrajzi korlátok áthidalásának szükségességével, és nem haladhatja meg az ahhoz szükséges mértéket; valamint

b)

a határállomásnak és a beléptetési helynek ugyanazon vámhatóság illetékességi területéhez kell tartoznia, tehát a szállítmánynak anélkül kell a beléptetési helytől a határállomásig szállíthatónak lennie, hogy azt vámeljárás alá kellene vonni és ennek megfelelően kellene kezelni.

(4)   A határállomásnak megfelelő távolságra kell elhelyezkednie az olyan létesítményektől vagy helyektől, ahol átvihető betegségekkel vagy kártevőkkel való fertőződésre hajlamos állatokat, növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat tartanak, illetve termesztenek.

4. cikk

A feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa behozatala tekintetében kijelölt határállomásokra vonatkozó mentességek

(1)   A (2) bekezdésben meghatározott mentesség azon határállomások esetében alkalmazható, amelyek – az érintett tagállam hosszú partvonala vagy határai miatt – kizárólag a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa szállítmányai ellenőrzésének ideje alatt üzemelnek (a továbbiakban: érintett határállomások).

(2)   A tagállamok kijelölhetik az érintett határállomásokat, és mentesíthetik azokat az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikke (3) bekezdésének a), c) és f) pontjában említett kötelezettségek alól, feltéve, hogy a következők teljesülnek:

a)

olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek minden esetben megakadályozzák, hogy a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa szállítmányai észrevétlenül kerüljenek beléptetésre az Unióba;

b)

az érintett határállomás – az illetékes hatóság mobil hatósági ellenőrző csoportja formájában – kellő létszámú, megfelelően képzett személyzettel rendelkezik, amely a szállítmány megérkezését megelőzően képes eljutni az érintett határállomáshoz, hogy elvégezze a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa hatósági ellenőrzését;

c)

az illetékes hatóság mobil hatósági ellenőrző csoportja biztosítja a következőket, vagy azonnali hozzáféréssel rendelkezik azokhoz:

i.

az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett felszerelések, épületek és egyéb létesítmények; valamint

ii.

az említett rendelet 64. cikke (3) bekezdésének f) pontjában említett technológia és informatikai felszerelés.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/1014 végrehajtási rendelete (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 10. oldalát).


21.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1013 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. április 16.)

az Unióba belépő, bizonyos állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke első bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet az emberek, az állatok és a növények egészségének védelme, az állatjólét biztosítása, valamint – a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a növényvédő szerek vonatkozásában – a környezet védelme érdekében meghatározza többek között a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatokkal és árukkal kapcsolatos, az uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végrehajtásának kereteit. Ezek a keretek magában foglalják a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatokon és árukon a kijelölt határállomásokon végzett hatósági ellenőrzéseket.

(2)

Az (EU) 2017/625 rendelet előírja az Unióba beléptetett bizonyos szállítmányokért felelős vállalkozók számára a szállítmányok beérkezésének helye szerinti határállomás illetékes hatóságainak előzetes értesítését. Annak érdekében, hogy az említett hatóságok megfelelő időben és hatékony módon elvégezhessék hatósági ellenőrzéseiket, helyénvaló a szállítmányok beérkezését megelőző egy munkanapban rögzíteni az előzetes értesítés határidejét.

(3)

Ugyanakkor a szállítással kapcsolatos logisztikai okok miatt bizonyos esetekben nem lehetséges az előzetes értesítés szállítmányok beérkezését megelőző egy munkanapos határidejének betartása. Ez például olyan esetben fordulhat elő, amikor a szállítmányt a feladás helyéről 24 óránál kevesebb időn belül szállítják a határállomáshoz, és az (EU) 2017/625 rendelet 56. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint az előzetes értesítéshez előírt közös egészségügyi beléptetési okmány vonatkozó részeinek kitöltéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre a szállítmány berakodását megelőzően. Az említett esetekben a tagállamoknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy előírják, hogy az előzetes értesítést legalább négy órával a szállítmány érkezése előtt kell megtenni, hogy ilyen körülmények között is biztosítható legyen a hatósági ellenőrzések megfelelő időben történő és hatékony elvégzése.

(4)

A (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy mentesítsenek bizonyos feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa behozatala tekintetében kijelölendő határállomásokat bizonyos minimumkövetelmények teljesítése alól a sajátos földrajzi korlátok figyelembevétele érdekében. Az említett rendelet azt is előírja, hogy a fent említett áruk ellenőrzésére kijelölt határállomásokon a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket mobil hatósági ellenőrző csoport is elvégezheti. Ezért annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az említett határállomásokon a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek megszervezésére, e rendeletben rögzíteni kell a szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítés minimális határidejétől való eltérésre vonatkozó szabályokat.

(5)

mivel az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó, ezt a rendeletet is attól a naptól kezdve kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A szállítmányok érkezésére vonatkozó előzetes értesítés

(1)   Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett állat- és árukategóriákba tartozó szállítmányokért felelős vállalkozó előzetesen, a szállítmány várható érkezését legalább egy munkanappal megelőzően értesíti az Unióba való első megérkezés szerinti határállomás illetékes hatóságát a szállítmány érkezéséről.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben logisztikai okok miatt nem lehetséges az említett bekezdésben rögzített határidőnek való megfelelés, a határállomás illetékes hatóságai a szállítmány várható megérkezését legalább négy órával megelőző előzetes értesítési határidőt alkalmazhatnak.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikke szerint a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa behozatala céljából kijelölt határállomások illetékes hatóságai a szállítmány várható megérkezését legfeljebb öt munkanappal megelőző előzetes értesítési határidőt alkalmazhatnak.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 4. oldalát).


21.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1014 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. június 12.)

a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 60. cikke (2) bekezdésére, és 64. cikke (4) bekezdésére

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet az emberek, az állatok és a növények egészségének védelme, az állatjólét biztosítása, valamint – a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a növényvédő szerek vonatkozásában – a környezet védelme érdekében meghatározza többek között a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatokkal és árukkal kapcsolatos, az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végrehajtásának kereteit. A rendelet értelmében az állat- és áruszállítmányokat az Unióba történő első beléptetés helye szerinti határállomáson hatósági ellenőrzésnek kell alávetni. A tagállamoknak e célból határállomásokat kell kijelölniük.

(2)

Az (EU) 2017/625 rendelet megállapítja, milyen minimumkövetelményeket kell teljesíteniük a határállomásoknak ahhoz, hogy kijelölt határállomásként működhessenek. Ezért helyénvaló megállapítani a határállomások infrastruktúrájára, felszereltségére és dokumentációjára vonatkozó minimumkövetelmények részletes szabályait.

(3)

Az emberek és állatok egészségének védelme érdekében további részletes szabályokat kell előírni az állatok, illetve egyes árukategóriák, például az állati eredetű termékek, az állati melléktermékek, a szaporítóanyagok, az összetett élelmiszer-készítmények, a széna és a szalma behozatala tekintetében kijelölt határállomásokra vonatkozóan.

(4)

Bizonyos esetekben, figyelembe véve az egyes olyan nem konténeres szállítmányokra vonatkozó egyedi kirakodási előírásokat, mint a halászati termékek vagy állati melléktermékek – például a gyapjú – szállítmányai vagy a nagy mennyiségű ömlesztett árukból álló szállítmányok, amelyek nagy mennyiségű, csomagolás nélkül szállított árut tartalmaznak, a határellenőrző állomásokat mentesíteni kell az alól a kötelezettség alól, hogy rendelkezniük kell tetővel fedett kirakodási területtel. Mivel az állati eredetű, illetve nem állati eredetű folyékony ömlesztett rakományokat a szállítóeszközről speciális csövek segítségével közvetlenül rakodják át tartályokba, nem szükséges megkövetelni, hogy a határállomások rendelkezzenek az ilyen áruk kirakodására szolgáló területtel vagy helyiségekkel, illetve a folyékony ömlesztett rakományokkal kapcsolatos hatósági vizsgálatok és egyéb hivatalos tevékenységek céljára szolgáló vizsgálati helyiségekkel vagy vizsgálati területtel.

(5)

A keresztszennyeződés kockázatának elkerülése érdekében elkülönítési követelményeket kell megállapítani az állati eredetű termékek, az összetett élelmiszer-készítmények, az állati melléktermékek és a szaporítóanyagok tekintetében kijelölt határállomások kirakodási, tárolási és ellenőrzési létesítményeire vonatkozóan. Célszerű rendelkezni ugyanakkor arról, hogy az elkülönítési követelményektől el lehet térni abban az esetben, ha a határállomás kijelölésének hatálya kizárólag csomagolt árukra, illetve csomagolt árukra és egyes olyan csomagolatlan árukra terjed ki, amelyekről a határállomás illetékes hatóságainak kockázatértékelése megállapította, hogy esetükben nem fordulhat elő keresztszennyeződés. Ez utóbbi esetben a keresztszennyeződés kockázatának hatékony kezelése érdekében az illetékes hatóságoknak a szállítmányok kezelése tekintetében biztosítaniuk kell az időbeli elkülönítést, és azt, hogy a létesítményeket a szállítmányok érkezése között megtisztítják és fertőtlenítik.

(6)

mivel az Unióba beléptetett és a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések tárgyát képező állatok és áruk nem feltétlenül felelnek meg az uniós jogszabályoknak, a keresztszennyeződés elkerülése érdekében helyénvaló olyan szabályokat megállapítani, amelyek megtiltják bizonyos határellenőrzési állomások létesítményeinek használatát az Unión belüli kereskedelemre szánt állat- és áruszállítmányok esetében, és engedélyezik azok használatát az olyan állat- és áruszállítmányok esetében, amelyeket kivitelre szánnak, vagy amelyeket valamely harmadik ország területén keresztül szállítanak az Unió területének egyik pontjáról az Unió területének egy másik pontjára, feltéve, hogy az illetékes hatóságok végrehajtják a megfelelő kockázat-megelőzési intézkedéseket. Ezeknek az intézkedéseknek annak értékelésén kell alapulniuk, hogy az érintett létesítmények milyen kapacitással rendelkeznek az ilyen kiegészítő tevékenységek befogadására. Az illetékes hatóságoknak meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az állatokat az uniós állatjóléti szabályoknak megfelelően kezeljék.

(7)

A hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékonyságának előmozdítása érdekében bizonyos fokú rugalmasságot kell biztosítani, bizonyos feltételek mellett lehetővé téve kereskedelmi vállalkozások tárolási létesítményeinek használatát és az azon szállítóeszközben történő tárolást, amelyen a szállítmányt a határállomásra vitték.

(8)

A hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékony megszervezésének és végrehajtásának elősegítése érdekében indokolt lehetővé tenni, hogy a határállomásokat egy vagy több ellenőrző központra osszák fel, amelyeken a határállomás kijelölésének hatálya alá tartozó állat- és árukategóriákat ellenőrizni kell. E tekintetben minimumkövetelményeket kell megállapítani az ellenőrző központokra vonatkozóan.

(9)

A Bizottság a határállomás kijelölése folyamatának részeként értékeli, hogy az ellenőrző központok megfelelnek-e a határállomásokra vonatkozóan az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikkének (3) bekezdésében előírt minimumkövetelményeknek, valamint a minimumkövetelmények e rendeletben előírt részletes szabályainak. Ezért a tagállamoknak, amikor egy határállomás kijelöléséről értesítik a Bizottságot, az ellenőrzési központokról szóló minden szükséges információt mellékelniük kell.

(10)

Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően ellenőrizni lehessen azt, hogy a határállomások és az azokon működő ellenőrző központok megfelelnek a (EU) 2017/625 rendelet 64. cikke (3) bekezdésében meghatározott minimumkövetelményeknek és az e rendeletben megállapított részletes szabályoknak, a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a határállomás vagy adott állomáson működő ellenőrző központ infrastruktúrájában vagy működésében bekövetkezett minden változásról, amennyiben az ilyen változások szükségessé teszik az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikkének (2) bekezdéséve összhangban a Bizottság rendelkezésére bocsátott információk frissítését. Ezért e rendeletben helyénvaló előírni a tagállamok számára, hogy ennek megfelelően tájékoztassák a Bizottságot.

(11)

Az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikkének (2) bekezdése és 60. cikkének (1) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy az interneten tegyék elérhetővé a területükön található határállomások és egyéb ellenőrző pontok naprakész jegyzékét, és minden egyes határállomás és ellenőrző pont tekintetében adjanak meg bizonyos információkat. Ezért ebben a rendeletben meg kell határozni a határállomásokra és az ellenőrző pontokra vonatkozó jegyzékek formátumát, azon állatkategóriák és árukategóriák jelölésére használt rövidítéseket, amelyek tekintetében a határállomásokat és ellenőrző pontokat kijelölték, valamint a kijelölés hatályára vonatkozó további konkrét információkat.

(12)

Az átláthatóság érdekében a határállomások részét képező összes ellenőrző központot fel kell sorolni a határállomással együtt a határállomások listáján, feltüntetve az ellenőrzési központokban ellenőrzött állat- és árukategóriákat. Az ellenőrzési központokat érintő minden változtatásnak pontosan meg kell jelennie a jegyzékben.

(13)

A Bizottság által az (EU) 2017/625 rendelet 60. cikkének (2) bekezdésével és 64. cikke (4) bekezdésével összhangban megállapítandó szabályok szorosan összekapcsolódnak egymással, mivel egyaránt a határállomásokra és ellenőrző pontokra alkalmazandó követelményekre vonatkoznak, ezért ugyanattól a naptól kell alkalmazni őket. E szabályok helyes és átfogó alkalmazásának elősegítése érdekében célszerű ezeket egyetlen jogi aktusban meghatározni.

(14)

A 2001/812/EK bizottsági határozat (2) megállapítja a 97/78/EK tanácsi irányelv (3) értelmében engedélyezett állategészségügyi határállomásokra és ellenőrzési központokra vonatkozó minimumkövetelményeket, valamint az azok jegyzékbe vételére vonatkozó szabályokat. A 2009/821/EK bizottsági határozat (4) tartalmazza a jóváhagyott állategészségügyi határállomások listáját. A 98/22/EK bizottsági irányelve (5) a 2000/29/EK tanácsi irányelvvel (6) összhangban megállapítja a harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken és egyéb árukon az ellenőrző állomásokon végzett növényegészségügyi vizsgálatok minimális feltételeit. A következetesség biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében a 2001/812/EK határozatot, a 2009/821/EK határozatot és a 98/22/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni.

(15)

A (EU) 2017/625 rendelet által meghatározott vonatkozó rendelkezések és a Bizottságnak adott felhatalmazások 2019. december 14-étől alkalmazandók. Ennek megfelelően az e rendeletben megállapított szabályokat is ettől az időponttól kell alkalmazni.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet az (EU) 2017/625 rendelet végrehajtási szabályait állapítja meg a következők tekintetében:

a)

a határállomások és az azoktól eltérő egyéb ellenőrzési pontok infrastruktúrájára, felszereltségére és dokumentációjára vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító közös részletes szabályok;

b)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett állatok és termékkategóriák tekintetében kijelölt határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító egyedi részletes szabályok;

c)

az ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító részletes szabályok;

d)

a határállomások és az azoktól eltérő egyéb ellenőrzési pontok jegyzékbe vételéhez használandó formátum, kategóriák, rövidítések és egyéb információk.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „csomagolt áru”: bármely olyan csomagolástípusba helyezett áru, amely teljesen körülveszi azt, és megakadályozza tartalmának kiszivárgását vagy veszteségét;

2.   „ellenőrző központ”: a határállomás kijelölésének hatálya alá tartozó állatokhoz és árukhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzések és egyéb hatósági tevékenységének elvégzése céljából a határállomáson belül létrehozott, elkülönített létesítmény;

3.   „patás állatok”: a 2004/68/EK tanácsi irányelv (7) 2. cikkének d) pontjában meghatározott patás állatok;

4.   „törzskönyvezett lófélék”: a 2009/156/EK tanácsi irányelv (8) 2. cikkének c) pontjában meghatározott törzskönyvezett lófélék;

I. FEJEZET

A határállomásokra vonatkozó közös minimumkövetelmények

3. cikk

A határállomások infrastruktúrája

(1)   Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett állatok és termékkategóriák tekintetében kijelölt állategészségügyi határállomásoknak a következő eszközökkel kell rendelkezniük:

a)

az állatok és áruk kirakodására alkalmas területek vagy helyiségek. A területeknek tetővel fedettnek kell lenniük, a (4) bekezdésben említett esetek kivételével;

b)

vizsgálati helyiségek vagy vizsgálati területek, amelyek rendelkeznek hideg és meleg folyóvízzel, valamint kézmosó és -szárító berendezésekkel;

c)

állattartó helyiségek vagy állattartó területek, illetve raktárhelyiségek vagy raktárterületek, adott esetben – ha a határállomás kijelölésének hatálya szerinti áruk szempontjából indokolt – hűtőtároló-helyiségeket is beleértve; valamint

d)

kézmosó és -szárító berendezéssel ellátott mellékhelységek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett helyiségeknek könnyen tisztítható és fertőtleníthető falakkal, padlózattal és mennyezettel, megfelelő vízelvezetéssel és megfelelő természetes vagy mesterséges világítással kell rendelkezniük.

(3)   Az (1) bekezdésben említett területeknek könnyen tisztíthatónak kell lenniük, valamint megfelelő vízelvezetéssel és megfelelő természetes vagy mesterséges világítással kell rendelkezniük.

(4)   A kirakodási területekre vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjában előírt azon követelmény, hogy azoknak tetővel fedettnek kell lenniük, a következő esetekben nem alkalmazandó:

a)

emberi fogyasztásra szánt halászati termékek nem konténeres szállítmányai;

b)

állati melléktermékek gyapjúból, ömlesztett feldolgozott állati fehérjéből, ömlesztett trágyából vagy guanóból álló szállítmányai; valamint

c)

az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában említett, nagy mennyiségű ömlesztett áruk szállítmányai.

(5)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett létesítmények nem vehetők igénybe állati eredetű, illetve nem állati eredetű, ömlesztett folyadékokhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek céljára.

(6)   A tagállamok az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett árukategóriák tekintetében kijelölt határellenőrzési állomásokat mentesíthetik az alábbi követelmények alól:

a)

a hideg és meleg folyóvíz, illetve kézmosó és -szárító berendezések megléte, az (1) bekezdés b) pontja szerint; valamint

b)

a könnyen fertőtleníthető mennyezetű helyiségek megléte, a (2) bekezdés szerint.

(7)   Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett eszközök, amennyiben azokat állati eredetű termékek és összetett élelmiszer-készítmények céljára használják, nem használhatók egyúttal az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett egyéb termékkategóriák céljára is.

(8)   Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett eszközök, amennyiben szaporítóanyagokhoz és állati melléktermékekhez használják azokat, nem használhatók egyúttal nem állati eredetű élelmiszerek céljára is.

(9)   A (7) és (8) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a határállomások a következő esetekben használhatják megosztva több célra az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett eszközöket:

a)

kizárólag csomagolt áruk kategóriái tekintetében kijelölt határállomások; vagy

b)

csomagolt áruk kategóriái, illetve csomagolt és csomagolatlan áruk kategóriái tekintetében kijelölt határállomások, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

i.

az illetékes hatóságok kockázatértékelést végeznek a határállomásra vonatkozóan, amely igazolja, hogyan biztosítható a keresztszennyeződés kizárása, és a keresztszennyeződés megelőzése céljából végrehajtják a kockázatértékelésben előírt intézkedéseket; valamint

ii.

az illetékes hatóságok biztosítják a csomagolatlan áruk különböző szállítmányai, valamint a csomagolatlan és csomagolt áruk szállítmányai kezelésének időbeli elkülönítését. Az időbeli elkülönítésből adódó köztes időszak alatt az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett eszközöket meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

(10)   A (9) bekezdés nem alkalmazandó az (1) bekezdés c) pontjában említett eszközök esetében, amennyiben azokat ömlesztett állati melléktermékek tárolására használják.

(11)   A határállomás illetékes hatóságai engedélyezhetik – ellenőrzésük mellett – az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett áruk kereskedelmi tárolására szolgáló létesítmények használatát, feltéve, hogy az érintett létesítmények a határállomás közvetlen közelében találhatók, és ugyanazon vámhatóság illetékességi körébe tartoznak.

A szóban forgó kereskedelmi tárolólétesítmények használhatók a nem állati eredetű termékek azonossági és fizikai ellenőrzésére, amennyiben megfelelnek az e rendeletben meghatározott minimumkövetelményeknek.

(12)   A (11) bekezdés szerinti kereskedelmi tárolólétesítményekben tárolt árukat higiénikus körülmények között kell tárolni, és azokat vonalkódokkal vagy más elektronikus eszközökkel, illetve címkézéssel azonosítani kell. Ha az áruk kockázatot jelenthetnek az emberek, az állatok és a növények egészségére, illetve GMO-k és növényvédő szerek esetében a környezetre is, azokat külön zárható helyiségben, vagy a kereskedelmi tárolólétesítményben tárolt minden egyéb árutól kerítéssel elkerített területen kell tartani.

(13)   Amennyiben a határállomás közúti, vasúti vagy kikötői helyszínen található, az illetékes hatóságok ellenőrzése mellett engedélyezhető az áruknak az azokat a határállomásra szállító szállítóeszközben történő tárolása.

(14)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a határállomások vagy az adott állomáson működő ellenőrző központ infrastruktúrájában vagy működésében bekövetkezett minden változásról, amennyiben az ilyen változások szükségessé teszik az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikk (2) bekezdésével összhangban a Bizottság rendelkezésére bocsátott információk frissítését.

4. cikk

A határállomások felszereltsége és dokumentációja

(1)   A határállomásoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük az alábbiakhoz:

a)

a szállítmányok tömegének mérésére szolgáló berendezések, amennyiben azok használata releváns a határállomás kijelölésének hatálya alá tartozó állat- és árukategóriák szempontjából;

b)

a szállítmányok kirakodásához, felnyitásához és vizsgálatához szükséges berendezések;

c)

tisztító és fertőtlenítő berendezések és az azokhoz tartozó használati utasítások, illetve amennyiben a tisztítást és fertőtlenítést a határállomás állományán kívüli alkalmazottak végzik, dokumentált tisztítási és fertőtlenítési rendszer; valamint

d)

megfelelő berendezések az árumintáknak a laboratóriumba szállításig tartó átmeneti, ellenőrzött hőmérsékleten történő tárolásához, továbbá megfelelő tartóedények a szállításukhoz.

(2)   A vizsgálati helyiségeket vagy vizsgálati területeket, amennyiben ez a határállomás kijelölésének hatálya alá tartozó állat- és árukategóriák szempontjából indokolt, fel kell szerelni a következőkkel:

a)

sima, mosható, könnyen tisztítható és fertőtleníthető felületű asztal;

b)

az áruk felületi és maghőmérsékletének mérésére alkalmas hőmérő;

c)

kiolvasztó berendezés;

d)

mintavételi eszközök; valamint

e)

ragasztószalag és számozott vámzárak vagy a nyomonkövethetőség érdekében világos jelölésekkel ellátott címkék.

(3)   Szükség esetén a hatósági ellenőrzések részeként vett minták sértetlenségének biztosítása érdekében részletes utasítások az elemzés céljából történő mintavételre, illetve a mintáknak a kijelölt hatósági laboratóriumba történő elszállítására vonatkozóan.

II. FEJEZET

A határállomásokra vonatkozó egyedi minimumkövetelmények

5. cikk

Állatkategóriák tekintetében kijelölt határállomások

(1)   A 3. és 4. cikkben előírt követelményeken túlmenően az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti állatok tekintetében kijelölt határállomásoknak rendelkezniük kell az alábbiakkal:

a)

öltözőhelyiségek, zuhanyozási lehetőséggel;

b)

megfelelő tágassággal, világítással és szellőzéssel rendelkező területek vagy helyiségek a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett állatok kirakodásához;

c)

takarmányozó- és itatóberendezések;

d)

a takarmány, az alom, a hulladék és a trágya tárolására szolgáló tárolóberendezések vagy pedig megállapodás egy külső szolgáltatóval, amely biztosítja ezeket a berendezéseket;

e)

állattartó területek vagy állattartó helyiségek a határállomás kijelölésének hatálya alá tartozó alábbi állatkategóriák elkülönített tartására:

i.

a törzskönyvezett lóféléktől eltérő patás állatok;

ii.

törzskönyvezett lófélék; valamint

iii.

egyéb, a patás állatoktól eltérő állatok (de az állatkerti patás állatokat beleértve);

f)

féken tartásra szolgáló berendezésekkel és a klinikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges berendezésekkel ellátott vizsgálati helyiségek vagy vizsgálati területek; valamint

g)

kijelölt forgalmi sáv vagy egyéb megoldás az állatok szükségtelen várakoztatásának elkerülésére a kirakodási területhez jutás előtt.

(2)   Az (1) bekezdés b), c), e), f) és g) pontjában említett eszközök tervezése, kialakítása, karbantartása és működtetése során biztosítani kell, hogy azok elkerüljék az állatok megsérülését vagy szükségtelen szenvedését, illetve biztosítsák biztonságukat.

(3)   Az (1) bekezdés a), b), c), e) és f) pontjában említett eszközöknek integrált és teljes munkaegységet kell alkotniuk.

(4)   Az (1) bekezdésben említett eszközök nem vehetők igénybe az Unión belüli kereskedelemre szánt állatszállítmányokhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek céljára.

Az (1) bekezdésben említett eszközök az Unióból történő kivitelre szánt vagy az (EU) 2017/625 rendelet I. mellékletében felsorolt területek valamelyikéből egy harmadik ország területén való áthaladást követően az (EU) 2017/625 rendelet I. mellékletében felsorolt területek valamelyikébe szállított állatszállítmányokhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzése céljából igénybe vehetők, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a)

az illetékes hatóságok kockázatértékelést végeznek a határállomásra vonatkozóan, amely igazolja, hogyan biztosítható a keresztszennyeződés kizárása, és végrehajtják a keresztszennyeződés megelőzése céljából a kockázatértékelésben előírt intézkedéseket; valamint

b)

az illetékes hatóságok biztosítják az Unióból történő kivitelre szánt vagy az (EU) 2017/625 rendelet I. mellékletében felsorolt területek valamelyikéből egy harmadik ország területén való áthaladást követően az (EU) 2017/625 rendelet I. mellékletében felsorolt területek valamelyikébe szállított állatszállítmányok, illetve bármely, az Unió területére beléptetett állatszállítmány kezelése közötti időbeli elkülönítést. Az időbeli elkülönítésből adódó köztes időszak alatt az állatszállítmányok kezelésére szolgáló eszközöket meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

(5)   Az (1) bekezdés b), c), e) és f) pontjában említett eszközök nem használhatók egyúttal az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikkének (1) bekezdésében említett egyéb termékkategóriák céljára.

6. cikk

Állati eredetű termékek, állati melléktermékek, szaporítóanyagok, összetett élelmiszer-készítmények, széna és szalma kategóriái tekintetében kijelölt határállomások

(1)   A 3. és 4. cikkben előírt követelményeken túlmenően az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti árukategóriák tekintetében kijelölt határállomásoknak rendelkezniük kell az alábbiakkal:

a)

a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett vizsgálati helyiségek, szükség szerint ellenőrzött hőmérsékletű környezet fenntartására szolgáló berendezésekkel;

b)

a hűtött, fagyasztott vagy környezeti hőmérsékleten tárolandó áruk kategóriái tekintetében kijelölt határállomások esetében azoknak – a laboratóriumi elemzések, vizsgálatok vagy diagnózisok, illetve az illetékes hatóság által végzett ellenőrzések eredményeinek meglétéig – egyidejűleg képesnek kell lenniük az áruk bármely megfelelő hőmérsékleten való tárolására; valamint

c)

öltözőhelyiségek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett eszközöknek integrált és teljes munkaegységet kell alkotniuk.

(3)   Az (1) bekezdésben említett eszközök nem vehetők igénybe az Unión belüli kereskedelemre szánt áruszállítmányokhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek céljára.

Az (1) bekezdésben említett eszközök az Unióból történő kivitelre szánt vagy az (EU) 2017/625 rendelet I. mellékletében felsorolt területek valamelyikéből egy harmadik ország területén való áthaladást követően az (EU) 2017/625 rendelet I. mellékletében felsorolt területek valamelyikébe szállított áruszállítmányokhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzése céljából igénybe vehetők, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a)

az illetékes hatóságok kockázatértékelést végeznek a határállomásra vonatkozóan, amely igazolja, hogyan biztosítható a keresztszennyeződés kizárása, és végrehajtják a keresztszennyeződés megelőzése céljából a kockázatértékelésben előírt intézkedéseket; valamint

b)

az illetékes hatóságok biztosítják az Unióból történő kivitelre szánt vagy az (EU) 2017/625 rendelet I. mellékletében felsorolt területek valamelyikéből egy harmadik ország területén való áthaladást követően az (EU) 2017/625 rendelet I. mellékletében felsorolt területek valamelyikébe szállított áruszállítmányok, illetve bármely, az Unió területére belépő áruszállítmány kezelése közötti időbeli elkülönítést. Az időbeli elkülönítésből adódó köztes időszak alatt az áruszállítmányok kezelésére szolgáló eszközöket meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett követelmények nem alkalmazandók az állati eredetű, illetve nem állati eredetű, ömlesztett folyadékokhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek céljára.

(5)   Az emberi fogyasztásra szánt élő békák, élő halak és élő gerinctelenek, valamint a keltetőtojások és horgászcsalik vizsgálata elvégezhető az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett árukategóriák tekintetében kijelölt határállomásokon.

III. FEJEZET

A határállomások és ellenőrző pontok jegyzéke

7. cikk

A határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez használandó formátum, kategóriák, rövidítések és egyéb információk

(1)   A tagállamok az I. mellékletben előírt formátumot használják az (EU) 2017/625 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében említett információk benyújtásához.

(2)   Az (EU) 2017/625 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében említett határállomások, valamint az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikkének (2) bekezdése szerinti ellenőrző pontok jegyzékének elkészítése során a tagállamok a II. mellékletben meghatározott rövidítéseket és megjegyzéseket alkalmazzák.

(3)   A határállomások és ellenőrző pontok jegyzékeit a II. mellékletben meghatározott rövidítéseket és megjegyzéseket tartalmazó magyarázó feljegyzésnek kell kísérnie.

IV. FEJEZET

Ellenőrző központok

8. cikk

Az ellenőrző központokra vonatkozó követelmények

(1)   A határállomásokon egy vagy több ellenőrző központ működhet, amelyek szükség szerint hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket végezhetnek a határállomás kijelölésének hatálya alá tartozó állat- és árukategóriákhoz kapcsolódóan.

(2)   Az ellenőrző központoknak meg kell felelniük a határállomásokra vonatkozóan az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikkének (3) bekezdésében előírt minimumkövetelményeknek, valamint a minimumkövetelmények e rendeletben előírt részletes szabályainak.

Az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikke (3) bekezdésének f) pontjában foglalt követelmények nem alkalmazandók azon ellenőrző központokra, amelyek hozzáféréssel rendelkeznek a hatósági ellenőrzések – az említett rendelet 131. cikke szerinti – információkezelési rendszerének (IMSOC) működtetéséhez szükséges technológiához és eszközökhöz, valamint az ugyanazon határállomás más létesítményében rendelkezésre álló egyéb számítógépes információkezelési rendszerekhez.

(3)   Az ellenőrző központoknak:

a)

a határállomással azonos vámhatóság hatáskörébe kell tartozniuk; valamint

b)

a határállomás illetékes hatóságának felügyelete alá kell tartozniuk.

(4)   Amennyiben a tagállamok az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikkének megfelelően értesítik a Bizottságot egy határállomás kijelöléséről, az említett határállomásokon belül létrehozott esetleges ellenőrző központokkal kapcsolatban is be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz minden releváns információt.

(5)   A tagállamok az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikkének megfelelően kijelölt megfelelő határállomással együtt, az I. mellékletben meghatározott formátumban jegyzékbe veszik az ellenőrző központokat is. Az értesítésben részletesen meg kell határozni az ellenőrző központokban a 7. cikknek megfelelően ellenőrzött állat- és árukategóriákat is.

(6)   A tagállamok törlik az (5) bekezdésben említett jegyzékből azokat az ellenőrző központokat, amelyek már nem felelnek meg a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseinek, és tájékoztatják a Bizottságot a törlésről és annak indokairól.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2001/812/EK és a 2009/821/EK bizottsági határozat, valamint a 98/22/EK bizottsági irányelv 2019. december 14-ével hatályát veszti.

10. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett áruk tekintetében az említett rendelet 59. cikke (1) bekezdésének megfelelően kijelölt azon határállomások esetében, amelyek e rendelet hatálybalépésekor nem rendelkeznek tetővel fedett kirakodási területtel vagy helyiséggel, a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának második mondatát és a 3. cikk (3) bekezdését 2021. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 93., 2017.4.7., 3. o.

(2)  A Bizottság 2001/812/EK határozata (2001. november 21.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséért felelős állat-egészségügyi határállomások engedélyezésére vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 306., 2001.11.23., 28. o.).

(3)  A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.).

(4)  A Bizottság 2009/821/EK határozata (2009. szeptember 28.) a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állategészségügyi egységeinek meghatározásáról (HL L 296., 2009.11.12., 1. o.).

(5)  A Bizottság 98/22/EK irányelve (1998. április 15.) a harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken és egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző állomásokon végzett növény-egészségügyi vizsgálatok minimális feltételeiről (HL L 126., 1998.4.28., 26. o.).

(6)  A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.).

(7)  A Tanács 2004/68/EK irányelve (2004. április 26.) az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 139., 2004.4.30., 321. o.).

(8)  A Tanács 2009/156/EK irányelve (2009. november 30.) a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A határállomások jegyzékeinek formátuma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Határállomás

Elérhetőségek

TRACES-kód

Szállítási mód

Ellenőrző központok

Állat- és árukategóriák és megjegyzések

A kijelölés hatályára vonatkozó további megjegyzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az ellenőrző pontok jegyzékeinek formátuma

1.

2.

3.

6.

7.

Ellenőrző pont

Elérhetőségek

TRACES-kód

Állat- és árukategóriák és megjegyzések

A kijelölés hatályára vonatkozó további megjegyzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. MELLÉKLET

1. mező: Határállomás/Ellenőrző pont

A határállomás/ellenőrző pont neve

2. mező: A határállomás és az ellenőrző pont elérhetősége

Teljes cím

e-mail cím

telefonszám

Nyitvatartási idő (csak a határállomás esetében kötelező)

Weboldal (csak a határállomás esetében kötelező)

3. mező:

Megfelelő TRACES-kód

4. mező: Szállítási mód a határállomás tekintetében

A

=

Repülőtér

F

=

Vasút

P

=

Kikötő

R

=

Közút

5. mező: Ellenőrző központok

(Kérjük vegye figyelembe, hogy több ellenőrző központ is működhet ugyanazon a határállomáson)

Az ellenőrző központ neve

Cím és elérhetőségek

6. mező: Határállomás és ellenőrző pont

Állat- és árukategóriák és megjegyzések

7. mező: Határállomás és ellenőrző pont

A kijelölés hatályára vonatkozó további megjegyzések: szabadon kitölthető további megjegyzésekkel (1)

Azon állatkategóriákra és árukategóriákra alkalmazott rövidítések és megjegyzések, amelyek tekintetében a határállomásokat és ellenőrző pontokat kijelölték, ideértve adott esetben az ellenőrző központokat is.

a)   Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke 1. bekezdésének a) pontjában hivatkozott állatok tekintetében

Rövidítések

LA

Élő állatok

– U

A törzskönyvezett lóféléktől eltérő patás állatok

– E

Törzskönyvezett lófélék

– O

Egyéb, a patás állatoktól eltérő állatok (E rövidítés alkalmazandó az állatkerti patás állatokra is)


Megjegyzések

(*)

A határállomás és ellenőrző pont kijelölésének az (EU) 2017/625 rendelet 63. cikke szerinti felfüggesztése

(1)

További megjegyzésekre vonatkozóan lásd a 7. mezőt.

b)   Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott, vagy az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének d), e) vagy f) pontjában említett feltételek vagy intézkedések által érintett állati eredetű termékek, összetett élelmiszer-készítmények, szaporítóanyagok, állati melléktermékek, széna és szalma tekintetében

Rövidítések

POA

Állati eredetű termékek, összetett élelmiszer-készítmények, szaporítóanyagok, állati melléktermékek, széna és szalma

– HC

Emberi fogyasztásra szánt termékek

– NHC

Nem emberi fogyasztásra szánt termékek

– NT

Hűtést nem igénylő termékek

– T

Fagyasztott/hűtött termékek

– T(FR)

Fagyasztott termékek

– T(CH)

Hűtött termékek


Megjegyzések

(*)

A határállomás és ellenőrző pont kijelölésének az (EU) 2017/625 rendelet 63. cikke szerinti felfüggesztése

(1)

További megjegyzésekre vonatkozóan lásd a 7. mezőt.

(2)

Kizárólag csomagolt termékek

(3)

Kizárólag halászati termékek

(4)

Kizárólag ömlesztett folyadékok

c)   Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke (1) bekezdésének c) pontjában hivatkozott növények, növényi termékek és egyéb anyagok tekintetében

Rövidítések

P

Növények

PP

Növényi termékek

PP(WP)

Fa és fatermékek

OO

Egyéb anyagok


Megjegyzések

(*)

A határállomás és ellenőrző pont kijelölésének az (EU) 2017/625 rendelet 63. cikke szerinti felfüggesztése

(1)

További megjegyzésekre vonatkozóan lásd a 7. mezőt.

 

 

d)   Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke 1. bekezdésének d), e) vagy f) pontjában hivatkozott nem állati eredetű áruk tekintetében

Rövidítések

PNAO

Nem állati eredetű termékek

– HC(food)

Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke 1. bekezdésének d), e) vagy f) pontjában említett feltételek vagy intézkedések által érintett nem állati eredetű áruk élelmiszerek

– NHC(feed)

Az (EU) 2017/625 rendelet 47. cikke 1. bekezdésének d), e) vagy f) pontjában említett feltételek vagy intézkedések által érintett nem állati eredetű takarmányok

– NHC(other)

Nem állati eredetű termékek, az élelmiszerek és takarmányok kivételével

– NT

Hűtést nem igénylő termékek

– T

Fagyasztott/hűtött termékek

– T(FR)

Fagyasztott termékek

– T(CH)

Hűtött termékek


Megjegyzések

(*)

A határállomás és ellenőrző pont kijelölésének az (EU) 2017/625 rendelet 63. cikke szerinti felfüggesztése

(1)

További megjegyzésekre vonatkozóan lásd a 7. mezőt.

(2)

Kizárólag becsomagolt termékek

(4)

Kizárólag ömlesztett folyadékok

 

 


21.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1015 RENDELETE

(2019. június 20.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, kaptán, ciazofamid, flutianil, krezoxim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklosztrobin, spiromezifen, spirotetramát, teflubenzuron és tetrakonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A kaptán, a ciazofamid, a krezoxim-metil, a lambda-cihalotrin, a piraklosztrobin és a teflubenzuron tekintetében alkalmazandó megengedett szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet II. melléklete állapította meg. Az aminopiralid, a mandipropamid, a spiromezifen, a spirotetramát és a tetrakonazol tekintetében az említett rendelet III. mellékletének A. része határozott meg MRL-eket. A flutianil tekintetében a rendelet nem határozott meg egyedi MRL-eket, és e hatóanyag nem szerepel annak IV. mellékletében, ezért esetében a szóban forgó rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 0,01 mg/kg alapértelmezett érték alkalmazandó.

(2)

Egy, az aminopiralid hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer árpa, köles, zab, rozs és cirok esetében történő alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében – a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően – kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából.

(3)

A kaptán esetében a tőzegáfonyára és a komlóra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A ciazofamid esetében a burgonyára, a paradicsomra és a kabakosokra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A krezoxim-metil esetében a hatóanyag takarmányon való alkalmazását követően előállított állati eredetű termékek tekintetében nyújtottak be ilyen kérelmet. A lambda-cihalotrin esetében a szárzellerre, az olasz édesköményre, a szójababra, a napraforgómagra és a rizsre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A mandipropamid esetében a céklára, a retekre, a karfiolra, a kelbimbóra, a cikóriasalátára, a hüvely nélküli borsóra és az articsókára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A piraklosztrobin esetében a citrusfélékre, a csemegeszőlőre, a virágukért termesztett káposztafélékre, a fejes káposztára, a salátára és egyéb salátafélékre, a spenótra és hasonló levelekre, az articsókára, a póréhagymára és a szójababra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A spirotetramát esetében az egyéb bogyósgyümölcsűekre, a kivire, a fokhagymára, az olasz édesköményre és a rebarbarára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A tetrakonazol esetében a kakiszilvára, a lenmagra és a mákra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 6. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban importtolerancia iránti kérelmet nyújtottak be a Nigériában és Kamerunban a kakaóbab esetében alkalmazott mandipropamidra, az Indonéziában a rizs, Brazíliában a kávébab, a passiógyümölcs és az ananász, az Amerikai Egyesült Államokban pedig az amerikai datolyaszilva és a cukornád esetében alkalmazott piraklosztrobinra, a Brazíliában a kávébab esetében alkalmazott spiromezifenre, valamint a Brazíliában a grapefruitfélék és a mandarin esetében alkalmazott teflubenzuronra vonatkozóan. A kérelmezők állítása szerint a szóban forgó anyagoknak az ezen országokban az említett terményekre vonatkozóan engedélyezett alkalmazásai a 396/2005/EK rendeletben megállapított MRL-eknél magasabb szermaradék-értékekhez vezetnek, ezért magasabb MRL-eket kell megállapítani annak érdekében, hogy az említett termények behozatalát ne gátolják kereskedelmi akadályok.

(5)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok értékelték a fent említett kérelmeket, és az értékelő jelentéseket továbbították a Bizottság részére.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és a javasolt MRL-ekről indokolással ellátott véleményeket (2) adott ki. Ezeket a véleményeket továbbította a kérelmezők, a Bizottság és a tagállamok felé, és hozzáférhetővé tette őket a nyilvánosság számára.

(7)

A kaptán tekintetében a kérelmező a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerint végzett felülvizsgálat során még rendelkezésre nem álló információkat, azaz a magas víztartalmú és savas mátrixokra vonatkozó validált analitikai módszert nyújtott be, továbbá kereskedelmileg hozzáférhetővé tette a 3-OH THPI-vel és az 5-OH THPI-vel kapcsolatos referenciastandardokat.

(8)

A ciazofamid kapcsán a kérelmező a fagyasztott tárolási körülmények tekintetében nyújtott be korábban hiányzó információkat.

(9)

A krezoxim-metillel összefüggésben kérelmező új, állati eredetű termékekre vonatkozó tárolási stabilitási tanulmányt nyújtott be a kérődzőkről készült takarmányozási tanulmány helytállóságának igazolása érdekében.

(10)

A piraklosztrobin tekintetében a kérelmező benyújtotta a csemegeszőlőre vonatkozó hiányzó szermaradék-vizsgálatok eredményeit, valamint a kávébabbal kapcsolatos validált analitikai módszert. A piraklosztrobinnak az amerikai datolyaszilva, a spenót és hasonló levelek, valamint a cukornád esetében történő alkalmazása tekintetében benyújtott adatok nem voltak elégségesek új MRL-ek meghatározásához. Az említett hatóanyag endívia esetében történő alkalmazását illetően a Hatóság nem ajánlotta a meglévő MRL-ek növelését, mivel nem zárható ki a fogyasztókat érintő kockázat.

(11)

A lambda-cihalotrin kapcsán a Hatóság megállapította, hogy a benyújtott információk nem elegendőek a szójabab és a napraforgómag esetében az EU területén történő alkalmazás alátámasztására. A szójabab és a napraforgómag esetében a Hatóság az MRL-eknek a 0,05 mg/kg, illetve a 0,2 mg/kg értéken történő meghatározását ajánlotta, ami megfelel a Codex által meghatározott meglévő szermaradék-határértékeknek (CXL-ek). Az említett CXL-ek az uniós fogyasztókra nézve biztonságosak (3).

(12)

A tetrakonazolt illetően a Hatóság az említett hatóanyag takarmányon való alkalmazását követően előállított baromfizsírra és madártojásra vonatkozó MRL-ek növelését ajánlotta.

(13)

A többi kérelmet illetően a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások – 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján – a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó valamennyi élelmiszer fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem az adott termékek fokozott fogyasztásából következő, rövid távú expozíció esetében nem merült fel a megengedhető napi bevitel vagy az akut referenciadózis túllépésének kockázata.

(14)

A flutianil hatóanyag jóváhagyására vonatkozó kérelem összefoglaló dokumentációja egy MRL megállapítása iránti kérelmet is tartalmazott az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 8. cikke (1) bekezdése g) pontjának megfelelően. Ezt a kérelmet az érintett tagállam az említett rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően értékelte. A Hatóság is értékelte a kérelmet, és a hatóanyag esetében felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetést adott ki, amelyben a szőlő esetében való reprezentatív felhasználásra vonatkozó MRL-ek megállapítását javasolta az Unióban mérvadó helyes mezőgazdasági gyakorlatok alapján (5).

(15)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei és következtetései alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ek megfelelő módosításai megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(16)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Az EFSA tudományos jelentéseinek internetes elérhetősége: http://www.efsa.europa.eu

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals (Indokolással ellátott vélemény a bizonyos gabonafélékben előforduló aminopiralid jelenlegi szermaradék-határértékeinek módosításáról), EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries (Indokolással ellátott vélemény a tőzegáfonyában előforduló kaptán jelenlegi szermaradék-határértékének módosításáról), EFSA Journal 2018;16(12):5499

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops (Indokolással ellátott vélemény a komlóban előforduló kaptán jelenlegi szermaradék-határértékének módosításáról), EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid (Indokolással ellátott vélemény a megerősítő adatoknak a ciazofamidra vonatkozó MRL-ek 12. cikk szerinti felülvizsgálata nyomán végzett értékeléséről), EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl (Indokolással ellátott vélemény a megerősítő adatoknak a krezoxim-metilre vonatkozó MRL-ek 12. cikk szerinti felülvizsgálata nyomán végzett értékeléséről), EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice (Indokolással ellátott vélemény a szárzellerben, az édesköményben és a rizsben előforduló lambda-cihalotrin jelenlegi szermaradék-határértékeinek módosításáról), EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops (Indokolással ellátott vélemény a különböző terményekben előforduló mandipropamid jelenlegi szermaradék-határértékeinek módosításáról), EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans (Indokolással ellátott vélemény a kakaóbabban előforduló mandipropamidra vonatkozó importtolerancia meghatározásáról), EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean (Indokolással ellátott vélemény a szójababban előforduló piraklosztrobin jelenlegi szermaradék-határértékeinek módosításáról), EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops (Indokolással ellátott vélemény a különböző terményekben előforduló piraklosztrobin jelenlegi szermaradék-határértékeinek módosításáról, valamint az ezen anyagra vonatkozó importtoleranciák meghatározásáról), EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice (Indokolással ellátott vélemény a rizsben előforduló piraklosztrobinra vonatkozó importtolerancia meghatározásáról), EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin (Indokolással ellátott vélemény a megerősítő adatoknak a piraklosztrobinra vonatkozó MRL-ek 12. cikk szerinti felülvizsgálata nyomán végzett értékeléséről), EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans (Indokolással ellátott vélemény a kávébabban előforduló spiromezifenre vonatkozó importtolerancia meghatározásáról), EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops (Indokolással ellátott vélemény a különböző terményekben előforduló spirotetramát jelenlegi szermaradék-határértékeinek módosításáról), EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli (Indokolással ellátott vélemény a grapefruitfélékben, a mandarinban és a brokkoliban előforduló teflubenzuronra vonatkozó importtoleranciák meghatározásáról), EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds (Indokolással ellátott vélemény a kakiszilvában/datolyaszilvában, a lenmagban és a mákban előforduló tetrakonazol jelenlegi szermaradék-határértékeinek módosításáról), EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin (A lambda-cihalotrinra vonatkozó meglévő szermaradék-határértékek felülvizsgálatának áttekintése), EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil (A flutianil hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés), EFSA Journal 2014;12(8):3805.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a kaptánra, a ciazofamidra, a krezoxim-metilre, a lambda-cihalotrinra, a piraklosztrobinra és a teflubenzuronra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Kaptán (a kaptán és a THPI összesen, kaptánban kifejezve) (R)

Ciazofamid

Krezoxim-metil (R)

Lambda-cihalotrin (gamma-cihalotrin is) (R,S és S,R izomerek összesen) (F)

Piraklosztrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusfélék

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grapefruitfélék

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandula

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Kesu/kesudió

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Gesztenye

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kókuszdió

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Mogyoró

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekándió

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Fenyőmag

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pisztácia

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Dió

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Almatermésűek

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Alma

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Körte

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Birsalma

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Naspolya

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Japán naspolya

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Csonthéjasok

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Cseresznye

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Őszibarack

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Szilva

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

Szőlő

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Csemegeszőlő

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Borszőlő

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

Szamóca

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Feketeszeder

20

 

 

 

3

 

0153020

Hamvas szeder

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Málna (piros és sárga)

20

 

 

 

3

 

0153990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Fürtös áfonya

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Tőzegáfonya

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Csipkebogyó

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Fekete bodza

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Datolya

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Füge

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Csillagalma

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avokádó

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Banán

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mangó

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papája

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Gránátalma

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Csirimojó/krémalma

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guáva/guajava

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananász

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Kenyérgyümölcs

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durián

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Tüskés annóna

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

burgonya

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

 

 

 

0212990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Cékla

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Sárgarépa

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Gumós zeller

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Torma

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Csicsóka

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Retek

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Bakszakáll

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Karórépa

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Tarlórépa

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Egyéb (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Hagymafélék

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Fokhagyma

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Vöröshagyma

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Paradicsom

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Étkezési paprika

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Okra/bámia

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Uborka

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Apró uborka

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Cukkini

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Dinnye

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Sütőtök

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

csemegekukorica

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Brokkoli

 

 

 

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

 

 

 

0241990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Fejeskáposzta

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

leveles káposzta

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Kel

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

karalábé

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Galambbegysaláta

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Fejessaláta-félék

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Vörös mustár

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Spenótfélék

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Kövér porcsin

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Mangold

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Turbolya

 

 

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

 

 

 

 

0256050

Zsálya

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmaring

 

 

 

 

 

 

0256070

Kakukkfű

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

 

 

 

 

0256090

Babérlevél

 

 

 

 

 

 

0256100

Tárkony

 

 

 

 

 

 

0256990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Lencse

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Spárga

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Szárzeller

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Olasz édeskömény

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Articsóka

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Póréhagyma

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rebarbara

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambuszrügy

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

HÜVELYESEK

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Bab

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Lencse

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Borsó

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Egyéb (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Olajos magvak

 

 

 

 

 

 

0401010

Lenmag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Mák

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Szezámmag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Napraforgómag

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Repcemag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Szójabab

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Mustármag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Gyapotmag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Tökmag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Pórsáfránymag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Borágó magja

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Gomborkamag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Kendermag

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Ricinusbab

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Olajpálma magja

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Árpa

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Kukorica

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Köles

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Zab

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Rizs

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Rozs

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Cirok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Búza

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Tea

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kávébab

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

virág

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

 

 

 

0631030

Rózsa

 

 

 

 

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

 

 

 

0631990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

 

 

 

 

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

 

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

0632990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

gyökér

 

 

 

 

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginszeng

 

 

 

 

 

 

0633990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaóbab

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Szentjánoskenyér

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

KOMLÓ

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

FŰSZEREK

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Mag

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Ánizsmag

 

 

 

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

 

 

0810030

Zeller

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Kömény

 

 

 

 

 

 

0810060

Kapor

 

 

 

 

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

 

 

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

 

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

 

 

0810990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Termés

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Szegfűbors

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Szecsuáni bors

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kömény

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

2

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanília

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Kéreg

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Fahéj

 

 

 

 

 

 

0830990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

 

 

 

 

 

0840010

Édesgyökér

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gyömbér (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Torma (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Egyéb (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Bimbó

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

 

 

 

 

0850990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Virágbibe

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Sáfrány

 

 

 

 

 

 

0860990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Magköpeny

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

 

 

 

 

0870990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Cukornád

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Cikóriagyökér

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Áruk a következő állatokból

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

sertés

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Izom

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Zsír

 

 

 

3

 

 

1011030

Máj

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Vese

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

3

 

 

1011990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

szarvasmarha

 

 

 

 

 

 

1012010

Izom

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Zsír

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Máj

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Vese

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

juh

 

 

 

 

 

 

1013010

Izom

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Zsír

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Máj

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Vese

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

kecske

 

 

 

 

 

 

1014010

Izom

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Zsír

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Máj

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Vese

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

lófélék

 

 

 

 

 

 

1015010

Izom

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Zsír

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Máj

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Vese

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

baromfi

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Izom

 

 

 

 

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

 

 

 

1016030

Máj

 

 

 

 

 

 

1016040

Vese

 

 

 

 

 

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

 

 

 

 

 

1016990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

 

 

 

 

 

1017010

Izom

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Zsír

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Máj

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Vese

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Egyéb (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Tej

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Szarvasmarha

 

 

 

 

 

 

1020020

Juh

 

 

 

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

 

 

 

1020040

 

 

 

 

 

 

1020990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Madártojás

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*