ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 152

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. június 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/946 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unió általános költségvetéséből az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztésére vonatkozó költségek fedezésére allokált finanszírozás tekintetében történő kiegészítéséről

41

 

*

A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról ( 1 )

45

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2019/948 határozata (2019. május 29.) az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) uniós missziós erői parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2018/1791 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUTM Mali/1/2019)

72

 

*

A Bizottság (EU) 2019/949 végrehajtási határozata (2019. június 5.) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2019) 3981. számú dokumentummal történt)

74

 

*

A Bizottság (EU) 2019/950 végrehajtási határozata (2019. június 7.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2019) 4357. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

97

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelvhez ( HL L 13., 2014.1.17. )

128

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

11.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/945 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 12.)

a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 58. és 61. cikkére,

mivel:

(1)

Azon pilóta nélküli légijármű-rendszerek (UAS) esetében, amelyek üzemben tartása a legalacsonyabb kockázatot jelenti és a nyílt kategóriába sorolható, nem indokolt a klasszikus légiforgalmi megfelelési eljárások alkalmazása. Az említett UAS-ek esetében indokolt élni az (EU) 2018/1139 rendelet 56. cikkének (6) bekezdésében említett közösségi harmonizációs jogszabályok elfogadásának lehetőségével. Következésképpen – az egyéb alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokat teljes mértékben figyelembe véve – meg kell határozni az említett UAS-ek üzembentartásából fakadó kockázatok kezelésére vonatkozó követelményeket.

(2)

E követelményeknek ki kell terjedniük az (EU) 2018/1139 rendelet 55. cikkében előírt alapvető követelményekre, különösen azon berendezések és funkciók tekintetében, amelyek az említett UAS-ek üzembentartásából fakadóan a repülésbiztonsággal, a magánélet és a személyes adatok védelmével, a biztonsággal és a környezetvédelmemmel kapcsolatban felmerülő kockázatok enyhítése érdekében szükséges.

(3)

Ha a gyártók azzal a szándékkal hoznak forgalomba egy UAS-t, hogy az a nyílt üzembentartási kategóriába sorolható legyen, és azt ennek megfelelő osztályazonosító címkével látják el, indokolt őket annak biztosítására kötelezni, hogy az UAS megfelel az adott osztály követelményeinek.

(4)

Figyelembe véve a piacon már forgalmazott légijármű-modellek által elért jó biztonsági szintet, indokolt létrehozni a „C4” UAS-osztályt, amelyre – a légijármű-modellek üzembentartóinak érdekeit szem előtt tartva – nem vonatkozhatnak aránytalan műszaki követelmények.

(5)

E rendeletet azokra az UAS-okra is alkalmazni kell, amelyek a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) értelmében játéknak minősülnek. Ezeknek az UAS-oknak is meg kell felelniük a 2009/48/EK irányelvnek. Ezt a megfelelési követelményt figyelembe kell venni az e rendeletbe foglalt további repülésbiztonsági követelmények meghatározásakor.

(6)

Azoknak az UAS-eknek, amelyek a 2009/48/EK irányelv értelmében nem minősülnek játéknak, meg kell felelniük a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) meghatározott, vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, amennyiben az említett irányelv vonatkozik rájuk, valamint amennyiben ezek az egészségügyi és biztonsági követelmények nem kapcsolódnak szervesen az UAS-ek repülésbiztonságához. Amennyiben az említett egészségügyi és biztonsági követelmények szervesen kapcsolódnak a repülésbiztonsághoz, csak e rendeletet kell alkalmazni.

(7)

A 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), valamint a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) nem alkalmazandó azokra a pilóta nélküli légi járművekre, amelyek az (EU) 2018/1139 rendelet szerinti tanúsítás tárgyát képezik, amelyeket kizárólag légi használatra terveztek, valamint amelyeket kizárólag az ITU Nemzetközi Rádiószabályzattal védett légiforgalmi célú felhasználásra kiosztott frekvenciákon szándékoznak üzemben tartani.

(8)

A 2014/53/EU irányelvet azokra a pilóta nélküli légi járművekre kell alkalmazni, amelyeknek nem kell tanúsításon átesniük, amelyeket nem kizárólag az ITU Nemzetközi Rádiószabályzattal védett légiforgalmi célú felhasználásra kiosztott frekvenciákon szándékoznak üzemben tartani, valamint amelyek rádiótávközlés és/vagy rádiós helyzetmeghatározás céljából a rendeltetésszerű használat érdekében rádióhullámokat bocsátanak ki a 3 000 GHz alatti frekvencián.

(9)

A 2014/30/EU irányelvet azokra a pilóta nélküli légi járművekre kell alkalmazni, amelyeknek nem kell tanúsításon átesniük, amelyeket nem kizárólag az ITU Nemzetközi Rádiószabályzattal védett légiforgalmi célú felhasználásra kiosztott frekvenciákon szándékoznak üzemben tartani, valamint amelyek nem tartoznak a 2014/53/EU irányelv hatálya alá.

(10)

A 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (6) közös elveket és horizontális rendelkezéseket állapít meg azon termékek forgalmazását illetően, amelyek a vonatkozó ágazati jogszabályok hatálya alá tartoznak. Az egyéb ágazati termékjogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek forgalmazására vonatkozó rendelkezéseket össze kell hangolni a 768/2008/EK határozattal létrehozott keretrendszerrel.

(11)

Az UAS-ekkel kapcsolatos biztonsági kockázatokra a 2001/95/EK irányelv (7) csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben az érintett termékek biztonságosságára vonatkozó uniós jogszabályok nem tartalmaznak azonos célú egyedi rendelkezéseket.

(12)

E rendeletet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formájára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(13)

A tagállamoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan, nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-t lehessen forgalmazni és üzembe helyezni, amely rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti az emberek és a háziállatok egészségét és biztonságát, illetve a vagyontárgyak biztonságát.

(14)

Az uniós polgárok környezetének magas fokú védelme érdekében a zajkibocsátást a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell. A nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek hangteljesítményére vonatkozó korlátozások az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendeletben (8) meghatározott átmeneti időszakok végén felülvizsgálhatók.

(15)

Tekintettel az e-kereskedelem jelentőségének növekedésére, különös figyelmet kell fordítani a termékek megfelelőségének biztosítására. E célból a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy együttműködésre törekedjenek a harmadik országok illetékes hatóságaival, valamint hogy fejlesszék az együttműködést a piacfelügyeleti hatóságok és a vámhatóságok között. A piacfelügyeleti hatóságoknak lehetőség szerint használniuk kell a bejelentési-cselekvési eljárásokat, és együttműködést kell kialakítaniuk a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságokkal. A gyors reagálás érdekében az említett hatóságnak szoros kapcsolatot kell kialakítaniuk a legfontosabb olyan közvetítőkkel, amelyek tárhelyszolgáltatást nyújtanak az online termékértékesítéshez.

(16)

A közérdek – például az egészség – magas szintű védelmének biztosítása, valamint az uniós piacon a tisztességes verseny garantálása érdekében a gazdasági szereplőknek – az ellátási és értékesítési láncban betöltött szerepüknek megfelelően – felelősséget kell vállalniuk a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelőségéért. Ezért az egyes gazdasági szereplők között egyértelműen és arányosan, az ellátási és az értékesítési láncban betöltött szerepnek megfelelően kell felosztani a kötelezettségeket.

(17)

A gazdasági szereplők, a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók közötti kommunikáció elősegítése érdekében a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-eket beszállító vagy értékesítő gazdasági szereplőknek a postai címük mellett internetes honlapjuk címét is meg kell adniuk.

(18)

mivel a gyártó részletes ismeretekkel rendelkezik a tervezési és gyártási eljárásról, az ő helyzete a legmegfelelőbb ahhoz, hogy végrehajtsa a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ekre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást. A megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó kötelezettségének kell maradnia.

(19)

Ezt a rendeletet minden olyan, nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-re alkalmazni kell, amely az uniós piacon új terméknek számít, függetlenül attól, hogy az egy az Unióban letelepedett gyártó által gyártott új UAS vagy egy harmadik országból behozott új vagy használt UAS.

(20)

Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az uniós piacra lépő UAS-ek megfeleljenek e rendelet követelményeinek, amennyiben azokat a „nyílt” kategóriába sorolt üzembentartásra szánják. Különösen azt kell biztosítani, hogy a gyártók megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat végezzenek. Elő kell tehát írni az importőrök számára, hogy győződjenek meg arról, hogy az általuk forgalomba hozott UAS-ek megfelelnek az ebben a rendeletben előírt követelményeknek, és ne hozzanak forgalomba olyan UAS-eket, amelyek e követelményeknek nem felelnek meg, vagy kockázatot jelentenek. Az importőrök tekintetében elő kell írni azt is, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy a megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezték, és biztosítsák, hogy az egyéni védőeszközökön elhelyezett CE-jelölés és a gyártó által készített műszaki dokumentáció ellenőrzés céljából az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére álljon.

(21)

A nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-eket forgalmazóinak kellő körültekintéssel kell eljárniuk annak biztosítása érdekében, hogy a termék kezelésével ne befolyásolják hátrányosan annak megfelelőségét. Emellett mind az importőrtől, mind pedig a forgalmazótól elvárható, hogy a termékek forgalomba hozatalakor vagy forgalmazásakor kellő gondossággal járjanak el az alkalmazandó követelmények tekintetében.

(22)

Helyénvaló, hogy a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek forgalomba hozatalakor az importőr az UAS-en minden esetben feltüntetesse nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és kapcsolatfelvételre használható címét. Ha az UAS mérete ezt nem teszi lehetővé, a fentiek alól kivételt lehet tenni. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az importőrnek fel kellene bontania a csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét az UAS-en feltüntethesse.

(23)

Amennyiben egy gazdasági szereplő a saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-t, illetve olyan módon módosítja azt, ami befolyásolja az arra alkalmazandó követelményeknek való megfelelőséget, gyártónak kell tekinteni, és így vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezettségeket.

(24)

Indokolt, hogy a forgalmazók és az importőrök, mivel közel vannak a piachoz, szerepet vállaljanak az illetékes nemzeti hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokban, és készek legyenek tevékenyen részt venni azokban úgy, hogy az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátják a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-sel kapcsolatos összes szükséges információt.

(25)

A nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek teljes ellátási láncban való nyomonkövethetőségének biztosítása segít egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a piacfelügyeletet. A hatékony nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságoknak azt a feladatát, hogy a nem megfelelő UAS-eket forgalmazó gazdasági szereplők nyomára akadjanak.

(26)

Ennek a rendeletnek az alapvető követelmények megállapítására kell korlátozódnia. A nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-eken az említett követelmények tekintetében végzett megfelelőségértékelés megkönnyítése érdekében azon termékeket, amelyek megfelelnek az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (10) összhangban elfogadott harmonizált szabványoknak, az e követelmények részletes műszaki leírásának meghatározása céljából megfelelőnek kell tekinteni.

(27)

A nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ekre alkalmazandó alapvető követelményeket kellő pontossággal kell megfogalmazni, hogy jogilag kötelező erejű kötelezettségeket vezessenek be. Ezeket úgy kell megfogalmazni, hogy abban az esetben is lehetséges legyen az adott követelményeknek való megfelelés értékelése, ha nem állnak rendelkezésre harmonizált szabványok, illetve ha a gyártó úgy dönt, hogy nem alkalmaz egy harmonizált szabványt.

(28)

Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza azt az eljárást, amelyet az e rendelet értelmében a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ekre alkalmazandó harmonizációs jogszabályok követelményeit nem teljes mértékben teljesítő harmonizált szabványokkal szemben emelt kifogások esetén kell alkalmazni. Ez az eljárás adott esetben azokra a szabványokra vonatkozóan alkalmazandó, amelyeknek a Hivatalos Lapban közzétett hivatkozásai alapján vélelmezhető az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

(29)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni, az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy a piacon forgalmazott, nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek megfelelnek az alapvető követelményeknek, megfelelőségértékelési eljárásokat kell előírni. A 768/2008/EK határozat a megfelelőségértékelési eljárásokra különböző modulokat határoz meg, amelyek köre – az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint arányától függően – a leginkább megengedőtől a legszigorúbbig terjed. Az ágazatok közötti koherencia biztosítása és a eseti megfelelőségértékelés-változatok létrejöttének elkerülése érdekében a megfelelőségértékelési eljárások körét e modulokra kell korlátozni.

(30)

A piacfelügyeleti hatóságoknak és az UAS-üzembentartóknak könnyű hozzáférést kell biztosítani az EU-megfelelőségi nyilatkozathoz. E követelmény teljesítése érdekében a gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ekhez mindig mellékelve legyen az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya vagy az az internetes cím, amelyen az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető.

(31)

A piacfelügyeleti célú információ-hozzáférés hatékonnyá tétele érdekében egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatba célszerű belefoglalni a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ekre irányadó valamennyi uniós jogi aktus azonosításához szükséges információkat. A gazdasági szereplők adminisztratív terheinek csökkentése érdekében ezen egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat az egyes vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentáció is lehet.

(32)

A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre irányuló eljárás egészének látható végeredménye a termék megfelelőségét igazoló CE-jelölés. A CE-jelölésre irányadó általános elveket a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) határozza meg. A CE-jelölésnek a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-eken történő elhelyezésére vonatkozó szabályokat ebben a rendeletben kell meghatározni.

(33)

Egyes, e rendelet hatálya alá tartozó, nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-osztályok esetében a megfelelőségértékelési szervek beavatkozása szükséges. Erről a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot.

(34)

Unió-szerte biztosítani kell, hogy a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek megfelelőségértékelését végző szervezetek egységesen magas szintű teljesítményt nyújtsanak, és minden ilyen szervezetnek azonos színvonalon és tisztességes versenyfeltételek mellett kell ellátnia feladatát. Ezért kötelező követelményeket kell megállapítani azokra a megfelelőségértékelő szervezetekre nézve, amelyek megfelelőségértékelési szolgáltatások nyújtása céljából be kívánják jelentetni magukat.

(35)

Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy egy nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS teljesíti a harmonizált szabványokban rögzített kritériumokat, akkor azt kell vélelmezni, hogy az megfelel e rendelet vonatkozó követelményeinek.

(36)

A megfelelőségértékelés egységes minőségi színvonalának biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és ellenőrzésében részt vevő egyéb szervezetekre nézve szintén követelményeket kell előírni.

(37)

A 765/2008/EK rendelet meghatározza a megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellenőrzésének keretét, valamint megállapítja a CE-jelölés általános elveit. Az e rendeletben megállapított rendszert a 765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási rendszer egészíti ki.

(38)

A nemzeti hatóságoknak az egész Unióban elsősorban a 765/2008/EK rendelet szerinti – a megfelelőségi tanúsítványokba vetett bizalom szükséges szintjét biztosító – átlátható akkreditálást kell alkalmazniuk a megfelelőségértékelő szervezetek műszaki alkalmasságának igazolására.

(39)

A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalkozásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevékenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot vesznek igénybe. Az Uniós piacon forgalomba hozandó, nyílt kategóriában való használatra tervezett UAS-ek tekintetében előírt védelem szintjének megóvása érdekében alapvető fontosságú, hogy a megfelelőségértékelési feladatok ellátását illetően az alvállalkozók és leányvállalatok ugyanazokat a követelményeket teljesítsék, mint a bejelentett szervezetek. Ezért fontos, hogy a bejelentendő szervezetek alkalmasságának és teljesítményének értékelése, valamint a már bejelentett szervezetek ellenőrzése az alvállalkozók és leányvállalatok által végzett tevékenységekre is kiterjedjen.

(40)

Javítani kell a bejelentési eljárás hatékonyságát és átláthatóságát és különösen az online bejelentés lehetővé tétele érdekében hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.

(41)

mivel a bejelentett szervezetek az Unió egészében kínálhatják szolgáltatásaikat, lehetővé kell tenni a többi tagállam és a Bizottság számára, hogy egy adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhessenek. Ezért fontos biztosítani egy olyan időtartamot, amely alatt tisztázhatók a megfelelőségértékelő szervezetek alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggályok, mielőtt még bejelentett szervezetként megkezdenék működésüket.

(42)

A versenyképesség érdekében döntő jelentőségű, hogy a bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükségtelen adminisztratív terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetességet. Ez legjobban a bejelentett szervezetek egymás közötti megfelelő koordinálásával és együttműködésével érhető el.

(43)

Az érdekelt felek számára biztosítani kell a jogot arra, hogy fellebbezzenek a valamely bejelentett szervezet által elvégzett megfelelőségértékelés eredménye ellen. Fontos biztosítani, hogy rendelkezésre álljon a bejelentett szervezetek által hozott határozatokkal szembeni fellebbezésre alkalmazandó eljárás.

(44)

A gyártóknak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha megfelelő tárolás, illetve rendeltetésszerű és észszerűen előre látható feltételek mellett történő használat esetén nem veszélyeztetik emberek egészségét vagy biztonságát. A nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-eket csak észszerűen előrelátható használati feltételek mellett – azaz ha az adott használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye lehet – tekinthetők úgy, hogy nem felelnek meg az e rendeletben meghatározott alapvető egészségi és biztonsági követelményeknek.

(45)

A jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai – ideértve a nem élelmiszer jellegű termékek riasztási rendszerén (RAPEX) keresztüli információcserére vonatkozó rendelkezéseket is – a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ekre is alkalmazandók. Ez a rendelet nem gátolhatja meg a tagállamokat annak eldöntésében, hogy mely illetékes hatóságokat bízzák meg azon feladatok ellátásával. Annak érdekében, hogy e rendelet végrehajtásakor az átmenet a zökkenőmentes legyen, megfelelő átmeneti intézkedéseket kell megállapítani.

(46)

Azon UAS-eknek, amelyeknek üzembentartása a legnagyobb kockázattal jár, tanúsításon kell átesniük. Ennek a rendeletnek ezért meg kell határoznia azokat a feltételeket, amelyek alapján az UAS-eknek kialakítás, gyártás és karbantartás tekintetében tanúsításon kell átesniük. Mivel az említett feltételek a baleset esetén a harmadik személyek számára jelentett nagyobb mértékű veszélyhez kapcsolódnak, ezért a személyszállításra és a veszélyes áruk szállítására tervezett UAS-ek esetében, valamint azon UAS-ek esetében, amelyek bármely mérete meghaladja a 3 m-t, és amelyeket emberek gyülekezete feletti üzembentartásra terveztek indokolt előírni a tanúsítást. Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletben meghatározott különleges üzembentartási kategóriában használt UAS-ek esetében is kötelező a tanúsítás, ha egy kockázatértékelést követően az illetékes hatóság által kiállított üzembentartási engedély úgy ítéli, hogy az UAS tanúsítása nélkül nem mérsékelhető megfelelően az üzembentartással járó kockázat.

(47)

A piaci forgalomba hozott, nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett és osztályazonosító címkével ellátott UAS-eknek – a nyílt üzembentartási kategórián kívül való használat esetén – adott esetben meg kell felelniük a különleges vagy tanúsított üzembentartási kategóriában használt UAS-ekre vonatkozó tanúsítási követelményeknek.

(48)

Azon UAS-üzembentartóknak, amelyek harmadik országbeli központi ügyvezetési hellyel, székhellyel vagy illetékességgel rendelkeznek és az egységes európai égbolt légterében UAS-eket tartanak üzemben, e rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

(49)

Az e rendeletben előírt intézkedések az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) által az (EU) 2018/1139 rendelet 65. cikkével összhangban kibocsátott 01/2018 sz. véleményen (12) alapulnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet meghatározza az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletben megállapított szabályok és feltételek szerinti üzembentartásra tervezett pilóta nélküli légijármű-rendszerek (a továbbiakban: UAS-ek), valamint a távoli azonosításra szolgáló kiegészítők kialakítására és gyártására vonatkozó követelményeket. A rendelet továbbá maghatározza azon UAS-típusokat, amelyeknek kialakítás, gyártás és karbantartás tekintetében tanúsításon kell átesniük.

(2)   A rendelet továbbá szabályokat állapít meg a nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek és a távoli azonosításra szolgáló kiegészítők forgalomba hozatalára és az Unión belüli szabad mozgására vonatkozóan.

(3)   Ez a rendelet azokra a harmadik országbeli UAS-üzembentartók vonatkozóan is megállapít szabályokat, akik az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet szerinti UAS-üzemebentartást végeznek az egységes európai égbolt légterében.

2. cikk

Hatály

(1)   E rendelet II. fejezete a következő termékekre alkalmazandó:

a)

Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletben meghatározott nyílt UAS-üzemebentartási kategóriára alkalmazandó szabályok és feltételek szerint üzemben tartott, és az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletben említett öt UAS-osztály egyikébe való besorolással rendelkező, e rendelet mellékletének 1–5. részében foglaltaknak megfelelő osztályazonosító címkével ellátott UAS-ek, a saját építésű UAS-ek kivételével;

b)

e rendelet mellékletének 6. részében foglaltak szerinti távoli azonosításra alkalmas kiegészítők.

(2)   E rendelet III. fejezete az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet értelmében a tanúsított és különleges UAS-üzembentartási kategóriára alkalmazandó szabályok és feltételek szerint üzembentartott UAS-ekre vonatkozik.

(3)   E rendelet IV. fejezete azokra az UAS-üzembentartókra alkalmazandó, akik vagy amelyek harmadik országbeli központi ügyvezetési hellyel, székhellyel vagy illetékességgel rendelkeznek, ha az UAS üzembentartását az Unió területén végzik.

(4)   Ez a rendelet nem vonatkozik azokra az UAS-ekre, amelyeket kizárólag beltéri üzemeltetésre terveztek.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „pilóta nélküli légi jármű (UA)”: bármely olyan légi jármű, amely a fedélzetén tartózkodó pilóta nélkül üzemel vagy amelyet ilyen üzemmódra terveztek, és amely önálló vagy távirányítással történő üzemelésre képes;

2.   „pilóta nélküli légi járművek távoli vezérlésére szolgáló berendezés”: olyan műszer, berendezés, mechanizmus, készülék, eszköz, szoftver vagy kiegészítő, amely szükséges az UA biztonságos üzemben tartásához, de annak nem alkatrésze és nem az UA fedélzetén szállítandó;

3.   „pilóta nélküli légijármű-rendszer (UAS)”: a pilóta nélküli légi jármű és az azt távolról vezérlő berendezés;

4.   „pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója (UAS-üzemebentartó)”: olyan jogi vagy természetes személy, aki vagy amely egy vagy több UAS-t tart üzemben vagy szándékozik üzemben tartani;

5.   „nyílt kategória”: az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 4. cikkében meghatározott UAS-üzembentartási kategória;

6.   „különleges kategória”: az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 5. cikkében meghatározott UAS-üzembentartási kategória;

7.   „tanúsított kategória”: az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 6. cikkében meghatározott UAS-üzembentartási kategória;

8.   „uniós harmonizációs jogszabály”: minden olyan uniós jogszabály, amely harmonizálja a termékek forgalomba hozatalának feltételeit;

9.   „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének (10) bekezdésében meghatározott akkreditálás;

10.   „megfelelőségértékelés”: értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel kapcsolatos, meghatározott követelmények teljesültek,

11.   „megfelelőségértékelő szervezet”: a kalibrálásra, a vizsgálatra, a tanúsításra és az ellenőrzésre kiterjedő megfelelőségértékelési tevékenységeket végző szervezet;

12.   „CE-jelölés”: olyan jelölés, amellyel a gyártó jelzi, hogy a termék megfelel a jelölés feltüntetését előíró uniós harmonizációs jogszabályban rögzített követelményeknek;

13.   „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, amely terméket gyárt, illetve amely az adott terméket tervezteti vagy legyártatja, és a saját neve vagy kereskedelmi védjegye alatt forgalomba hozza;

14.   „meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól írásbeli megbízást kapott, hogy meghatározott feladatok vonatkozásában a nevében eljárjon;

15.   „importőr”: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó terméket hoz forgalomba az uniós piacon;

16.   „forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely forgalmazza a terméket;

17.   „gazdasági szereplő”: az UAS gyártója, importőre és a forgalmazója, valamint a gyártó meghatalmazott képviselője;

18.   „forgalmazás”: egy terméknek kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;

19.   „forgalomba hozatal”: a termék első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;

20.   „harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

21.   „műszaki leírás”: a termék, a folyamat vagy a szolgáltatás által teljesítendő műszaki követelményeket meghatározó dokumentum;

22.   „saját építésű UAS”: az összeszerelője által saját használatra gyártott vagy összeállított UAS, az olyan alkatrészekből összeállított UAS-ek kivételével, amelyeket a gyártó egyetlen összeszerelési készletként hozott forgalomba;

23.   „piacfelügyeleti hatóság”: az egyes tagállamok területén a piacfelügyelet ellátásáért felelős tagállami hatóság;

24.   „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználó számára már forgalmazott termék visszajuttatása;

25.   „forgalomból történő kivonás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy megelőzze a termék forgalmazását az értékesítési láncban;

26.   „az egységes európai égbolt légtere”: az azon terület feletti légtér, amelyre a Szerződések alkalmazandók, valamint minden más olyan légtér, amelyre a tagállamok az 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (13) annak 1. cikke (3) bekezdésének megfelelően alkalmazzák;

27.   „távoli pilóta”: olyan természetes személy, aki az UA biztonságos repüléséért felel azáltal, hogy a repülésvezérlő szerveket manuálisan kezeli, vagy – ha az UA automatikusan repül – folyamatos figyelemmel kíséri annak pályáját, és bármikor képes beavatkozni és az UA pályát módosítani;

28.   „maximális felszállási tömeg (MTOM)”: az UA-nak az a gyártó vagy az összeszerelő által meghatározott maximális tömege a hasznos teherrel és az üzemanyaggal együtt, amely mellett az UA még üzemeltethető;

29.   „hasznos teher”: minden olyan műszer, mechanizmus, berendezés, alkatrész, készülék, tartozék vagy kiegészítő, beleértve a kommunikációs berendezéseket is, amelyet a légi járműre szerelnek fel vagy azon helyeznek el, de nem a repülésben lévő légi jármű üzemben tartásához vagy irányításához használnak vagy szándékoznak használni és nem a sárkányszerkezet, a hajtómű és a légcsavar alkatrészei;

30.   „követési üzemmód”: az UAS olyan üzemmódja, amelyben a pilóta nélküli légi jármű előre meghatározott távolságban folyamatosan követi a távoli pilótát;

31.   „közvetlen távoli azonosítás”: az UA adatainak (például a jelölésének) helyi közvetítését biztosító rendszer, melynek célja, hogy a közvetített információk az UA-hoz való fizikai hozzáférés nélkül is elérhetők legyenek;

32.   „földrajzi helymeghatározás”: olyan funkció, amely a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján észleli, ha fennáll annak a veszélye, hogy az UA megsérti a légtérhasználatra vonatkozó korlátozásokat, és jelzi ezt a távoli pilótának annak érdekében, hogy az hatékony azonnali intézkedésekkel megakadályozhassa a korlátozások megsértését;

33.   „hangteljesítményszint LWA : az EN ISO 3744:2010 szabvány szerinti, 1 pW-ra vonatkoztatott A-súlyozott hangteljesítményszint;

34.   „mért hangteljesítményszint”: az a hangteljesítményszint, amelyet a melléklet 13. részében meghatározott méréssel állapítanak meg; a mért értékek meghatározhatók egyetlen, a berendezéstípusra reprezentatív UA alapján vagy több UA átlagértékéből;

35.   „garantált hangteljesítményszint”: az a hangteljesítmény, amelyet a melléklet 13. részében megadott követelményekkel összhangban határoznak meg, és amely magába foglalja a különböző gyártásból és mérési módszerekből adódó bizonytalanságot is, továbbá amelyről a gyártó vagy annak a közösségi illetőségű hivatalos képviselője megerősíti, hogy – az alkalmazott és műszaki dokumentációban említett műszaki eljárásokat figyelembe véve – a azt az értéket a berendezés nem lépi túl.

36.   „lebegés”: a földrajzi pozíció megtartása a levegőben;

37.   „emberek gyülekezete”: olyan összejövetel, ahol az emberek a jelenlévők sokasága miatt korlátozottak mozgásukban.

II. FEJEZET

A nyílt kategóriába sorolt üzembentartásra tervezett UAS-ek és a távoli azonosításra szolgáló kiegészítők

1. SZAKASZ

A termékre vonatkozó követelmények

4. cikk

Követelmények

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett termékeknek meg kell felelniük a melléklet 1–6. részében meghatározott követelményeknek.

(2)   Azoknak az UAS-oknak, amelyek a 2009/48/EK irányelv értelmében nem minősülnek játéknak meg kell felelniük a 2006/42/EK irányelvben meghatározott, vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek azon kockázatok tekintetében, amelyek nem kapcsolódnak az UA biztonságos repüléséhez.

(3)   A piacon már forgalmazott termékek szoftverének frissítése csak akkor végezhető el, ha az adott frissítés nem befolyásolja a termék megfelelőségét.

5. cikk

A termékek forgalmazása és szabad mozgása

(1)   A termékek csak akkor forgalmazhatók, ha megfelelnek e fejezet követelményeinek, és nem veszélyeztetik személyek, állatok vagy vagyontárgyak egészségét vagy biztonságát.

(2)   Az e fejezetnek megfelelő termékek forgalmazását a tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják az e fejezet hatálya alá tartozó szempontok miatt.

2. SZAKASZ

A gazdasági szereplők kötelezettségei

6. cikk

A gyártók kötelezettségei

(1)   Termékei uniós forgalomba hozatalakor a gyártó szavatolja, hogy azok tervezése és gyártása megfelel az e rendelet mellékletének 1–6. részében meghatározott követelményeknek.

(2)   A gyártók elkészítik a 17. cikkben meghatározott műszaki dokumentációt, és elvégzik vagy elvégeztetik a 13. cikkben említett, megfelelő megfelelőségértékelési eljárást.

Amennyiben az említett megfelelőségértékelési eljárás során bizonyítást nyer, hogy a termék megfelel a melléklet 1–6. részében meghatározott követelményeknek, a gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és elhelyezik a terméken a CE-jelölést.

(3)   A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a termék forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik.

(4)   A gyártók gondoskodnak olyan eljárások alkalmazásáról, amelyek biztosítják a sorozatgyártás e fejezet szerinti folyamatos megfelelőségét. Megfelelően figyelembe kell venni a termék tervezésének és jellemzőinek vagy szoftverének változásait, valamint azon harmonizált szabványok vagy műszaki előírások változásait, amelyek alapján a termék megfelelőségét megállapították.

Ha a termék által jelentett kockázatra tekintettel indokolt, a gyártók a fogyasztók egészségének védelme és biztonsága érdekében elvégzik a forgalmazott termék mintájának vizsgálatát, amelynek során kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő termékekről és a termékvisszahívásokról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót minden ilyen nyomkövetési intézkedésről.

(5)   Az UAS-ok gyártói biztosítják, hogy az UA olyan egyedi sorozatszámmal és a 768/2008/EK határozatnak megfelelő típusmegjelöléssel legyen ellátva, amely lehetővé teszi a termék azonosítását, és adott esetben megfelel a melléklet vonatkozó, 2–4. részében meghatározott követelményeknek. A távoli azonosításra alkalmas kiegészítők gyártói biztosítják, hogy az említett kiegészítők olyan típusmegjelöléssel és egyedi sorozatszámmal legyenek ellátva, amely lehetővé teszi az azonosításukat és megfelelnek a melléklet 6. részében meghatározott követelményeknek. A gyártók mindkét esetben gondoskodnak arról, hogy az egyedi sorszám az EU-megfelelőségi nyilatkozaton vagy a 14. cikkben említett, egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozaton is megjelenjen.

(6)   A gyártók a terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy a kísérő dokumentáción feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket, webhelyük címét, valamint azt a postai címet, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. A megadott címnek a gyártó egyetlen kapcsolattartási címét kell jeleznie. Az elérhetőségi adatokat a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni.

(7)   A gyártók gondoskodnak arról, hogy a termékekhez – az érintett tagállam által meghatározott, a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven – mellékelve legyen a melléklet 1–6. részében előírt használati utasítás és tájékoztató. Az ilyen használati utasításnak és tájékoztatónak, valamint az esetleges jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és olvashatónak kell lennie.

(8)   A gyártók gondoskodnak arról, hogy minden egyes termékhez mellékelve legyen az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya vagy az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat. Az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt a pontos internetcímet, amelyen az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtekinthető.

(9)   Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, illetve okkal feltételezi, hogy az általa forgalomba hozott termékek nem felelnek meg e fejezet rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozza a szükséges kiigazító intézkedéseket a termékek megfelelőségének biztosítása érdekében, és adott esetben kivonja az adott terméket a forgalomból vagy visszahívja azt. Abban az esetben, ha a termék kockázatot jelent, a gyártók erről – és különösen a megfelelés hiányának, a meghozott kiigazító intézkedéseknek, valamint azok eredményeinek a részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a szóban forgó terméket forgalmazták.

(10)   A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére annak rendelkezésére bocsátják a termék e fejezetnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, nyomtatott vagy elektronikus formában, az említett hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett hatóság felkérése alapján az importőrök az általuk forgalomba hozott termékekből eredő kockázatok kiküszöbölésére szolgáló minden intézkedésben együttműködnek a hatósággal.

7. cikk

Meghatalmazott képviselők

(1)   A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhetnek ki.

A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség és a 6. cikk (2) bekezdésében említett, a műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem képezi a meghatalmazott képviselő meghatalmazásának részét.

(2)   A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A meghatalmazott képviselő megbízása legalább az alábbiakra terjed ki:

a)

a termék uniós forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;

b)

a piacfelügyeleti vagy határellenőrző hatóságok indokolt kérésére átadja az említett hatóságnak a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c)

a piacfelügyeleti vagy határellenőrző hatóságok kérésére együttműködik velük a megbízása körébe tartozó termékek meg nem felelésének megszüntetése vagy a meg nem felelés általa jelentett kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

8. cikk

Az importőrök kötelezettségei

(1)   Az importőrök csak olyan termékeket hozhatnak forgalomba az uniós piacon, amelyek megfelelnek az e fejezetben meghatározott követelményeknek.

(2)   A termék uniós forgalomba hozatala előtt az importőrök biztosítják, hogy:

a)

a gyártó elvégezte a 13. cikkben említett, megfelelő megfelelőségértékelési eljárást;

b)

a gyártó elkészítette a 17. cikkben említett műszaki dokumentációt;

c)

a terméken el lett helyezve a CE-jelölés, valamint szükség esetén az osztályazonosító címke és a hangteljesítményszint jelzése;

d)

a termékhez mellékelték a 6. cikk (7) és (8) bekezdésében említett dokumentumokat;

e)

a gyártó teljesítette a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.

Amennyiben egy importőr úgy ítéli meg, illetve okkal feltételezi, hogy a termék nem felel meg a melléklet 1–6. részében meghatározott követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba a terméket, amíg nem biztosították annak megfelelőségét. Továbbá, ha a termék kockázatot jelent a fogyasztók és harmadik felek egészségére vagy biztonságára nézve, az importőr tájékoztatja erről a gyártót és az illetékes nemzeti hatóságokat.

(3)   Az importőrök a terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy a kísérő dokumentáción feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket, webhelyük címét, valamint azt a postai címet, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Az elérhetőségi adatokat a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven kell megadni.

(4)   Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a termékekhez – az érintett tagállam által meghatározott, a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven – mellékelve legyen a melléklet 1–6. részében előírt használati utasítás és tájékoztató. Az említett használati utasításnak és tájékoztatónak, valamint az esetleges jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és olvashatónak kell lennie.

(5)   Az importőrök gondoskodnak arról, hogy amíg a termék a felelősségi körükbe tartozik, a tárolási vagy szállítási körülmények ne veszélyeztessék a termék 4. cikkben meghatározott követelményeknek való megfelelését.

(6)   Az importőr – amennyiben a termék által jelentett veszély miatt helyénvalónak ítéli – a végfelhasználók és a harmadik felek egészségének védelme és biztonsága érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintájának vizsgálatát, amelynek során kivizsgálja a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezet azokról, a nem megfelelő termékekről és a termékvisszahívásokról, valamint folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat minden ilyen intézkedésről.

(7)   Amennyiben az importőrök úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott termék nem felel meg a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítása, illetve adott esetben a termék forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. Ezenkívül abban az esetben, ha a termék kockázatot jelent, az importőrök erről – és különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedéseknek a részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a szóban forgó terméket forgalmazták.

(8)   Az importőrök a termék forgalomba hozatalát követően a piacfelügyeleti hatóságok számára 10 évig elérhetővé teszik az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.

(9)   Az importőrök az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt, amelyet az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven kell a hatóság rendelkezésére bocsátani. Az említett hatóság felkérése alapján az importőrök az általuk forgalomba hozott termékekből eredő kockázatok kiküszöbölésére szolgáló minden intézkedésben együttműködnek a hatósággal.

9. cikk

A forgalmazók kötelezettségei

(1)   A termék uniós forgalmazásakor a forgalmazók kellő gondossággal járnak el az e fejezetben meghatározott követelményekkel kapcsolatban.

(2)   A termék forgalmazása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken elhelyezték-e a CE-jelölést és adott esetben az UA-osztály azonosító címkéjét és a hangteljesítményszint jelzését, hogy mellékelték-e a 6. cikk (7) és (8) bekezdésében említett dokumentumokat, valamint hogy a gyártó és az importőr teljesítette-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeket.

A forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a termékekhez – az érintett tagállam által meghatározott, a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven – mellékelve legyen a melléklet 1–6. részében előírt használati utasítás és tájékoztató. Az említett használati utasításnak és tájékoztatónak, valamint az esetleges jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és olvashatónak kell lennie.

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a termék nem felel meg a 4. cikkben meghatározott követelményeknek, akkor csak azt követően forgalmazhatja a terméket, ha biztosított annak megfelelősége. Továbbá amennyiben a termék kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint az illetékes piacfelügyeleti hatóságokat.

(3)   A forgalmazók gondoskodnak arról, hogy amíg a termék a felelősségi körükbe tartozik, a tárolási vagy szállítási körülmények ne veszélyeztessék a termék 4. cikkben meghatározott követelményeknek való megfelelését.

(4)   Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk a piacon forgalmazott termék nem felel meg a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak, gondoskodnak a termék megfelelőségének biztosítása, illetve adott esetben a termék forgalomból történő kivonása vagy visszahívása érdekében szükséges korrekciós intézkedések haladéktalan meghozataláról. Ezenkívül abban az esetben, ha a termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről – és különösen a megfelelés hiányának és a meghozott kiigazító intézkedéseknek a részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a szóban forgó terméket forgalmazták.

(5)   A forgalmazók az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére annak rendelkezésére bocsátják a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, nyomtatott vagy elektronikus formában. Az említett hatóság felkérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott termék által jelentett kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

10. cikk

Azok az esetek, amelyekben az importőrökre és a forgalmazókra a gyártó kötelezettségei vonatkoznak

Amennyiben egy importőr vagy forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy terméket, illetve olyan módon módosít egy már piaci forgalomban lévő terméket, amely befolyásolja a termék e fejezetnek való megfelelőségét, e fejezet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártó 6. cikkben rögzített kötelezettségei terhelik.

11. cikk

A gazdasági szereplők azonosítása

(1)   A gazdasági szereplők kérésre azonosítják a piacfelügyeleti hatóságok felé a következőket:

a)

azokat a gazdasági szereplőket, amelyek nekik a terméket szállították;

b)

azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek a terméket szállították.

(2)   A gazdasági szereplőknek rendelkezésre kell tudniuk bocsátani az (1) bekezdésben említett információkat a következő ideig:

a)

a termék részükre történő szállítását követően 10 évig;

b)

a termék általuk történő szállítását követően 10 évig.

3. SZAKASZ

A termék megfelelősége

12. cikk

A megfelelőség vélelmezése

Arról a termékről, amely megfelel azon harmonizált szabványoknak vagy azok részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelel a melléklet 1–6. részében meghatározott azon követelményeknek is, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei vonatkoznak.

13. cikk

Megfelelőségértékelési eljárások

(1)   A gyártó a termék megfelelőségértékelését a következő eljárások egyikével végzi el annak megállapítása érdekében, hogy a termék megfelel-e a melléklet 1–6. részében foglalt követelményeknek. A megfelelőségértékelésnek minden tervezett és előrelátható üzemi feltételt figyelembe kell vennie.

(2)   A megfelelőségértékelés elvégzéséhez a következő eljárások állnak rendelkezésre:

a)

a melléklet 7. részében meghatározott belső gyártásellenőrzés a melléklet 1., 5. vagy 6. részében meghatározott követelményeknek való megfelelés értékelésekor, azzal a feltétellel, hogy a gyártó minden olyan követelmény tekintetében – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozással rendelkező – harmonizált szabványokat alkalmaz, amelyekre ilyen szabványok vonatkoznak;

b)

EU-típusvizsgálat, amelyet a melléklet 8. részében meghatározott belső gyártásellenőrzési eljáráson alapuló típusmegfelelés követ;

c)

a melléklet 9. részében meghatározott teljeskörű minőségbiztosításon alapuló megfelelőség, kivéve a 2009/48/EK irányelv értelmében játéknak minősülő termék megfelelőségének értékelésekor.

14. cikk

EU-megfelelőségi nyilatkozat

(1)   A 6. cikk (8) bekezdésben említett EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a termék megfelelt a melléklet 1–6. részében megállapított követelményeknek, valamint az UAS-ek esetében meghatározza annak osztályát.

(2)   Az EU-megfelelőségi nyilatkozat szerkezete megfelel a melléklet 11. részében meghatározott mintának, tartalmazza az említett a részben meghatározott elemeket, és azt folyamatosan aktualizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot lefordítják azon tagállam által előírt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a terméket forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

(3)   A 6. cikk (8) bekezdésében említett, egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat a melléklet 12. részében meghatározott elemekből áll, és azt folyamatosan aktualizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot lefordítják azon tagállam által előírt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a terméket forgalmazzák. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét elérhetővé kell tenni az egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozatban említett internetes címen az azon tagállam által előírt nyelven vagy nyelveken, amelynek piacán a terméket forgalomba hozták vagy forgalmazzák.

(4)   Amennyiben a termékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, az összes ilyen uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve a közzétételükre való hivatkozást is.

(5)   Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elkészítésével a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az adott termék megfelel az e fejezetben meghatározott követelményeknek.

15. cikk

A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.

16. cikk

A CE-jelölésnek, a bejelentett szervezet azonosító számának, az UAS-osztály azonosító címkéjének és a hangteljesítményszint jelzésének az elhelyezésére vonatkozó szabályok és feltételek

(1)   A CE-jelölést a terméken vagy az azon elhelyezett adattábláján jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon kell feltüntetni. Amennyiben a termék mérete miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést a csomagoláson és a kísérő dokumentumokon kell feltüntetni.

(2)   Az UA-osztály azonosító címkéjét láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell elhelyezni a pilóta nélküli légi járművön és annak csomagolásán, és legalább 5 mm magasnak kell lennie. Tilos a terméken olyan jelölések, jelek vagy feliratok elhelyezése, amelyek megtéveszthetik a harmadik feleket az osztályazonosító címke jelentése vagy formája tekintetében.

(3)   A melléklet 14. részében megadottak szerinti hangteljesítményszint-jezést adott esetben jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni a pilóta nélküli légi járművön – kivéve, ha ez a termék mérete miatt nem lehetséges vagy nem indokolt – és annak csomagolásán.

(4)   A termék forgalomba hozatala előtt fel kell tüntetni azon a CE-jelölést és – adott esetben – a hangteljesítményszint-jelzést és az UA-osztály azonosító címkéjét.

(5)   A CE-jelölést a bejelentett szervezet azonosító száma követi, amennyiben a melléklet 9. részében meghatározott megfelelőségértékelési eljárást alkalmazzák.

A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a bejelentett szervezet, vagy annak utasításai alapján a gyártó, illetve annak meghatalmazott képviselője helyezi el.

(6)   A tagállamok a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása céljából a meglévő mechanizmusokra támaszkodnak, és a jelölések nem megfelelő használata esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket.

17. cikk

A műszaki dokumentáció

(1)   A műszaki dokumentációnak az összes olyan eszközre vonatkozó valamennyi releváns adatot és részletet tartalmaznia kell, amelyet a gyártó annak érdekében használt, hogy biztosítsa a termék megfelelőségét a melléklet 1–6. részében meghatározott követelményeknek. A műszaki dokumentációnak legalább a melléklet 10. részében meghatározott elemeket tartalmaznia kell.

(2)   A műszaki dokumentációt a termék forgalomba hozatala előtt kell összeállítani, és azt folyamatosan naprakészen kell tartani.

(3)   Az EU-típusvizsgálati eljárással és a gyártó minőségbiztosítási rendszerének értékelésével kapcsolatos műszaki dokumentációkat és levelezést annak a tagállamnak a hivatalos nyelvei egyikén kell készíteni, ahol a bejelentett szervezet található, vagy e szervezet számára elfogadható nyelven.

(4)   Amennyiben a műszaki dokumentáció nem felel meg e cikk (1), (2) és (3) bekezdésének, a piacfelügyeleti hatóság felkérheti a gyártót vagy az importőrt, hogy meghatározott határidőn belül egy, a piacfelügyeleti hatóság számára megfelelő szervezettel, saját költségére végeztessen vizsgálatot, amely során ellenőrzik, hogy a termék megfelel-e a melléklet 1–6. cikkben meghatározott követelményeknek.

4. SZAKASZ

A megfelelőségértékelő szervezetek bejelentése

18. cikk

Bejelentés

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az e fejezet szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségértékelési feladatok ellátására.

19. cikk

Bejelentő hatóságok

(1)   A tagállamok bejelentő hatóságot jelölnek ki, amely a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez, valamint a bejelentett szervezeteknek a 24. cikkben foglaltak betartására is kiterjedő ellenőrzéséhez szükséges eljárások kialakításáért és végrehajtásáért felelős.

(2)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett értékelést és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi el.

(3)   Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelést, bejelentést vagy ellenőrzést átruházza vagy más módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati szervezet, akkor e szervezetnek jogi személynek kell lennie, és értelemszerűen meg kell felelnie a 20. cikkben foglalt követelményeknek. Emellett a szervezetnek gondoskodnia kell a tevékenységeivel összefüggő felelősség kérdésének rendezéséről.

(4)   A bejelentő szervezet teljes felelősséget vállal a (3) bekezdésben említett szervezet által elvégzett feladatokért.

20. cikk

A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények

(1)   A bejelentő hatóság:

a)

létrehozáskor nem alakulhat ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szervezetekkel.

b)

olyan módon szerveződik és működik, hogy megőrizze tevékenységei objektivitását és pártatlanságát;

c)

olyan módon szerveződik, hogy a megfelelőségértékelő szervezetek bejelentéseivel kapcsolatban minden egyes döntést más illetékes személy hozzon meg, mint aki az értékelést végezte;

d)

nem kínál vagy végez olyan tevékenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek, illetve nem nyújt szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon;

e)

biztosítja a hozzá beérkező információ bizalmas kezelését;

f)

feladatai megfelelő ellátásához kellő létszámú felkészült személyzettel rendelkezik.

21. cikk

A bejelentő hatóságokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

(1)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzésére szolgáló eljárásaikról és azok változásairól.

(2)   A Bizottság ezeket az információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

22. cikk

A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények

(1)   A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezetnek teljesítenie kell a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.

(2)   A megfelelőségértékelő szervezetet egy tagállam nemzeti jogszabályai szerint kell létrehozni, és az jogi személyiséggel rendelkezik.

(3)   A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa értékelt szervezettől.

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa értékelt termék tervezésében, gyártásában, rendelkezésre bocsátásában, összeszerelésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől.

(4)   A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem lehet annak a terméknek a tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelynek az értékelését végzi, valamint nem lehet az említett felek képviselője sem. Ez nem zárja ki a megfelelőségértékelő szervezet működéséhez szükséges, értékelt termék használatát, sem az értékelt termék személyes célra történő használatát.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és megfelelőségértékelést végző személyzete nem vehet részt közvetlenül e termék tervezésében, gyártásában/kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselhet ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem vehet részt továbbá olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné döntéshozói függetlenségét vagy feddhetetlenségét a bejelentett megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatainak és alvállalkozóinak tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységei bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

(5)   A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek minden olyan, különösen a megfelelőségértékelési tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntésüket vagy megfelelőségértékelési tevékenységeik eredményeit.

(6)   A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára a melléklet 8. és 9. részében előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.

A megfelelőségértékelő szervezet – minden alkalommal, valamint mindegyik megfelelőségértékelési eljárás és minden olyan termékfajta vagy -kategória tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkezik a következőkkel:

a)

olyan személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b)

azon eljárások leírása, amelyekkel összhangban a megfelelőségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és megismételhetőségét. a szervezetnek megfelelő iránymutatások és eljárások a bejelentett szervezetként végzett feladatok és az egyéb végzett tevékenységek elkülönítésére;

c)

olyan eljárások, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni egy vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott termék összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekhez kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, és hozzá kell férnie minden szükséges felszereléshez, illetve létesítményhez.

(7)   A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzet a következőkkel rendelkezik:

a)

alapos műszaki és szakmai szakképzettség az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre kiterjedően, amelyre a megfelelőségértékelő szervezetet bejelentették;

b)

megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről, továbbá megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c)

a követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabály alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

d)

az értékelés elvégzését bizonyító EU-típusvizsgálati tanúsítványok vagy minőségbiztosítási rendszerek jóváhagyásai, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

(8)   Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, a szervezet felső vezetése és a megfelelőségértékelési feladatokat végző személyzet pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett megfelelőségértékelések számától vagy azok eredményétől.

(9)   A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban a tagállam vállalja át, vagy ha a tagállam közvetlenül felel a megfelelőségértékelésért.

(10)   A megfelelőségértékelő szervezet személyzete a szakmai titoktartás szabályait alkalmazza minden olyan információra, amelyet a melléklet 8. és 9. része vagy bármely, azt átültető nemzeti jogszabály szerinti feladatkörében szerzett, kivéve azon tagállam illetékes hatóságai irányában, ahol a tevékenységét gyakorolja. A tulajdonjogoknak védelmet kell élvezniük.

(11)   A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, az UAS-ek területét érintő szabályozási tevékenységekben és a frekvenciatervezésben, valamint az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabály alapján létrehozott, a bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységeiben, vagy gondoskodnak arról, hogy a megfelelőségértékelési feladatokat végző személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről, továbbá általános útmutatóként alkalmazzák az említett csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.

23. cikk

A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése

Ha a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy megfelel a 22. cikkben meghatározott követelményeknek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.

24. cikk

A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozói

(1)   Ha a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot bíz meg elvégzésükkel, biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat megfeleljen a 22. cikkben meghatározott követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

(2)   A bejelentett szervezetek teljes felelősséget vállalnak az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért, függetlenül attól, hogy azok hol vannak letelepedve.

(3)   Tevékenységeket csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.

(4)   A bejelentett szervezetek a bejelentő hatóság számára elérhetővé teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat szakmai képesítésérének értékelésére és az általa a melléklet 8–9. része szerint elvégzett munkára vonatkozó megfelelő dokumentumokat.

25. cikk

Bejelentés iránti kérelem

(1)   A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő hatóságához.

(2)   A bejelentés iránti kérelemhez mellékeli azon megfelelőségértékelési tevékenységek, megfelelőségértékelési modulok, valamint azon termékek leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá a nemzeti akkreditáló testület által kiállított akkreditációs tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 22. cikkben rögzített követelményeket.

26. cikk

Bejelentési eljárás

(1)   A bejelentő hatóságok csak olyan megfelelőségértékelő szervezeteket jelenthetnek be, amelyek megfeleltek a 22. cikkben rögzített követelményeknek.

(2)   A bejelentő hatóságok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot a megfelelőségértékelő szervezetekről a Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszközzel.

(3)   A bejelentés tartalmazza a megfelelőségértékelési tevékenységekre, a megfelelőségértékelési modulra vagy modulokra és az érintett termékekre vonatkozó részletes információkat, valamint a vonatkozó akkreditációs tanúsítványt.

(4)   Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, ha a Bizottság és a többi tagállam a bejelentést követően két héten belül nem emelt kifogást.

(5)   E fejezet alkalmazásában csak az ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

(6)   A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés minden későbbi releváns változásáról.

27. cikk

Azonosító számok és a bejelentett szervezetek jegyzéke

(1)   A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal látja el.

(2)   A Bizottság egyetlen azonosító számot ad ki akkor is, ha a szervezetet több uniós jogi aktus alapján is bejelentik.

(3)   A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az e rendelet szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékenységeket is, amelyekre bejelentették őket.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a jegyzék mindenkor naprakész legyen.

28. cikk

A bejelentés változásai

(1)   Ha a bejelentő hatóság azt állapítja meg vagy arról értesül, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget a 22. cikkben meghatározott követelményeknek vagy nem teljesíti a kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság – esettől függően, az említett követelményeknek való meg nem felelés, illetve a kötelezettségteljesítés elmulasztásának súlyossága függvényében – korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja a bejelentést. A bejelentő hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)   Bejelentés korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása, valamint bejelentett szervezet tevékenységének megszűnése esetén a bejelentő tagállam megfelelő lépéseket tesz annak érdekében, hogy vagy egy másik bejelentett szervezet feldolgozza az érintett szervezetnél lévő aktákat, vagy azok kérésükre az illetékes bejelentő és piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére álljanak.

29. cikk

A bejelentett szervezet alkalmasságának vitatása

(1)   A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol kétsége merül fel vagy kétségek jutnak tudomására azzal kapcsolatban, hogy egy bejelentett szervezet szakmailag alkalmas-e feladata ellátására, illetve továbbra is eleget tesz-e a rá vonatkozó követelményeknek és kötelezettségeknek.

(2)   A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.

(3)   A Bizottság biztosítja a vizsgálat során kapott érzékeny információk bizalmas kezelését.

(4)   Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett szervezet nem, illetve már nem teljesíti a rá vonatkozó bejelentés követelményeit, akkor erről tájékoztatja a bejelentő tagállamot, és felkéri a szükséges korrekciós intézkedések megtételére, beleértve szükség esetén a bejelentés visszavonását is.

30. cikk

A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

(1)   A bejelentett szervezet a melléklet 8. és 9. részében előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségértékelést.

(2)   A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhangban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével kell végezni. A megfelelőségértékelő szervezetek a vállalkozás méretét, azt az ágazatot, amelyben tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott termék összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét megfelelően figyelembe véve végzik tevékenységüket.

Mindeközben ragaszkodnak a szigorúság azon fokához és a védelem azon szintjéhez, amely szükséges ahhoz, hogy az UA vagy az UAS megfeleljen e fejezetnek.

(3)   Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette a melléklet 1–6. részében, a megfelelő harmonizált szabványokban vagy egyéb műszaki leírásokban meghatározott követelményeket, akkor felszólítja a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki EU-típusvizsgálati tanúsítványt vagy minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyást.

(4)   Amennyiben az EU-típusvizsgálati tanúsítvány vagy a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadását követően, a megfelelőség felügyelete keretében a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a termék már nem megfelelő, akkor felszólítja a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja az EU-típusvizsgálati tanúsítványt vagy a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyását.

(5)   Ha a kiigazító intézkedéseket nem teszik meg, vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja az EU-típusvizsgálati tanúsítványokat vagy a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásait.

31. cikk

Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben

A bejelentett szervezetek biztosítják, hogy a döntéseikkel szemben átlátható és hozzáférhető jogorvoslati eljárást lehessen kezdeményezni.

32. cikk

A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

(1)   A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:

a)

az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak vagy a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyásának a melléklet 8. és 9. részével összhangban történő bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;

b)

a bejelentés hatályát vagy feltételeit érintő minden körülmény;

c)

a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi információkérés;

d)

kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékenység, többek között a határon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.

(2)   A bejelentett szervezetek a melléklet 8. és 9. részének követelményeivel összhangban az e fejezet szerint bejelentett, ugyanazokra az UA- és UAS-kategóriákra kiterjedő megfelelőségértékelési tevékenységeket végző más szervezetek rendelkezésére bocsátanak minden releváns információt a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekkel kapcsolatban.

(3)   A bejelentett szervezetek teljesítik a melléklet 8. és 9. részében meghatározott tájékoztatási kötelezettségeket.

33. cikk

Tapasztalatcsere

A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti tapasztalatcsere szervezéséről.

34. cikk

A bejelentett szervezetek koordinálása

(1)   A Bizottság biztosítja, hogy az e fejezet alapján bejelentett szervezetek között megfelelő koordináció és együttműködés létesüljön és jusson ténylegesen érvényre egy a bejelentett szervezeteket tömörítő ágazati csoport formájában.

(2)   A bejelentett szervezetek közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül vesznek részt a csoport munkájában.

5. SZAKASZ

Uniós piacfelügyelet, az uniós piacra belépő termékek ellenőrzése és uniós védintézkedési eljárás

35. cikk

Piacfelügyelet és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzése

(1)   A tagállamok a 765/2008/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésének és 16–26. cikkének megfelelően megszervezik és elvégzik az uniós forgalomba hozott termékek piacfelügyeletét.

(2)   A tagállamok a 765/2008/EK rendelet 15. cikke (5) bekezdésének és a 27., 28. és 29. cikkének megfelelően megszervezik és elvégzik az uniós forgalomba hozott termékek ellenőrzését.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy a piacfelügyeleti és határellenőrzési hatóságaik együttműködjenek az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 17. cikke szerint kijelölt illetékes hatóságokkal a biztonsági kérdésekben, valamint megfelelő kommunikációs és koordinációs mechanizmusokat hozzanak létre az említett hatóságok között a 376/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (14) meghatározott eseménybejelentő rendszer és a 765/2008/EK rendelet 22. és 23. cikkében meghatározott információs rendszerek adatainak lehető legjobb felhasználása érdekében.

36. cikk

A kockázatot jelentő termékek kezelésére vonatkozó nemzeti szintű eljárások

(1)   Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy termék kockázatot jelent az emberek egészségére és biztonságára, vagy a közérdek védelmének e fejezet hatálya alá tartozó szempontjait tekintve, akkor elvégzik az érintett termék értékelését, amely kiterjed az ebben a fejezetben meghatározott összes vonatkozó követelményre. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék nem felel meg az e fejezetben meghatározott követelményeknek, haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásuknak megfelelően a kockázat jellegével arányos, észszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket, hogy a termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az illetékes bejelentett szervezetet.

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2)   Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára a gazdasági szereplőt felszólították.

(3)   A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő korrekciós intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett termék tekintetében.

(4)   Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő ideiglenes intézkedést a termék nemzeti piacon történő hozzáférhetővé tételének megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)   A (4) bekezdésben említett tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóságok megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét, a feltételezett meg nem megfelelés és a felmerülő veszélyek jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a meg nem felelés az alábbiak egyike miatt következett-e be:

a)

a termék meg nem felelése a 4. cikkben meghatározott követelményeknek,

b)

a 12. cikkben említett harmonizált szabványok hiányossága.

(6)   Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról.

(7)   Amennyiben az (5) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és a Bizottság sem emelt kifogást a valamely tagállam által hozott ideiglenes intézkedéssel szemben, az intézkedést indokoltnak kell tekinteni.

(8)   Az érintett termékkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak az olyan megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, mint a termék visszavonása a piacról.

37. cikk

Uniós védintézkedési eljárás

(1)   Amennyiben a 36. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamely intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.

A Bizottság a határozatáról – amelynek az összes tagállam a címzettje – haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat és az érintett gazdasági szereplőt vagy szereplőket.

(2)   Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő terméket kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam visszavonja azt.

(3)   Amennyiben a Bizottság a nemzeti intézkedést indokoltnak ítéli, és a termék követelményeknek való meg nem felelése a harmonizált szabványok – e rendelet 36. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett – hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 11. cikkében meghatározott eljárást alkalmazza.

38. cikk

Kockázatot jelentő megfelelő termék

(1)   Amennyiben egy tagállam a 36. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a termék megfelel ennek a fejezetnek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, vagy a közérdek védelmének valamely más vonatkozására, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányos, észszerű időn belül vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(2)   A gazdasági szereplő biztosítja, hogy az uniós piacon általa forgalmazott, valamennyi érintett termék tekintetében kiigazító intézkedést hoz.

(3)   A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4)   A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

(5)   A Bizottság a határozatáról – amelynek az összes tagállam a címzettje – haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat és az érintett gazdasági szereplőt vagy szereplőket.

39. cikk

Az alaki megfelelés hiánya

(1)   A 36. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam egy e fejezet hatálya alá tartozó termék tekintetében a következő megállapítások egyikére jut, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget a meg nem felelésnek:

a)

a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy e rendelet 15. vagy 16. cikkét megsértve tüntették fel;

b)

a CE-jelölést vagy a típusmegjelölést nem tüntették fel;

c)

a bejelentett szervezet azonosító számát – a melléklet 9. részében előírt megfelelőségértékelési eljárás alkalmazásakor – a 16. cikket megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel;

d)

az UA-osztály azonosító címkéjét nem tüntették fel;

e)

adott esetben a hangteljesítményszint jelzését nem tüntették fel;

f)

a sorozatszámot nem tüntették fel, vagy annak formátuma nem megfelelő;

g)

a használati utasítás vagy a tájékoztató nem áll rendelkezésre;

h)

az EU-megfelelőségi nyilatkozat hiányzik, vagy azt nem készítették el;

i)

az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

j)

a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

k)

a gyártó vagy az importőr neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, webhelyének címe vagy postacíme hiányzik.

(2)   Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intézkedést megtesz a forgalmazott termék korlátozására vagy betiltására, vagy gondoskodik a piaci forgalomból történő kivonásáról vagy visszahívásáról.

III. FEJEZET

A tanúsított és különleges kategóriában üzembentartott UAS-ek

40. cikk

A tanúsított és különleges kategóriában üzembentartott UAS-ekre vonatkozó követelmények

(1)   A UAS kialakítását, gyártását és karbantartását tanúsítani kell, ha az UAS megfelel az alábbi feltételek bármelyikének:

a)

egy jellemző mérete eléri vagy meghaladja a 3 m-t, valamint emberek gyülekezete feletti üzembentartásra tervezték;

b)

személyek szállítására tervezték;

c)

veszélyes áruk szállítására tervezték, és baleset esetén a harmadik feleket fenyegető kockázat csökkentése érdekében kialakításának rendkívül ellenállónak kell lennie;

d)

az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 5. cikkében meghatározott különleges üzembentartási kategóriában használják, és az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 11. cikkében foglalt kockázatértékelést követően az illetékes hatóság által kiadott üzembentartási engedély úgy ítéli, hogy az UAS tanúsítása nélkül nem mérsékelhető megfelelően az üzembentartással járó kockázat.

(2)   A tanúsításhoz kötött UAS-eknek meg kell felelniük a 748/2012/EU (15), az (EU) 640/2015 (16) és az 1321/2014/EU bizottsági rendelet (17) alkalmazandó követelményeknek.

(3)   Ha egy a különleges kategóriában használt UAS-nek nem kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint tanúsításon átesnie, akkor rendelkeznie kell az illetékes hatóság által kiadott üzembentartási engedélyben, az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet mellékletének 1. függelékében foglalt szokásos forgatókönyvben, vagy az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet mellékletének C. része szerinti könnyű UAS-üzembentartói tanúsítványban (LUC) meghatározott technikai funkciókkal.

IV. FEJEZET

Harmadik országbeli UAS-üzembentartók

41. cikk

Harmadik országbeli UAS-üzembentartók

(1)   Azon UAS-üzembentartóknak, akik vagy amelyek harmadik országbeli központi ügyvezetési hellyel, székhellyel vagy illetékességgel rendelkeznek, meg kell feleljenek az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet követelményeinek, ha az egységes európai égbolt légterében UAS-eket kívánnak üzemben tartani.

(2)   A harmadik országbeli UAS üzembentartó illetékes hatósága annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben az UAS-üzembentartó először szándékozik üzemben tartani az UAS-t.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság elismerheti a távoli pilóta képzettségének (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet szerinti tanúsítványát, az említett rendelet szerinti UAS-üzembentartói tanúsítványt, valamint az azokkal egyenértékű dokumentumokat az EU-n belüli, az EU-ba és az EU-ból kifele irányuló üzembentartás engedélyezése céljából, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

a harmadik ország kérte az elismerést;

b)

a távoli pilóta képzettségét igazoló tanúsítvány vagy az UAS-üzembentartói tanúsítvány a kibocsátó állam érvényes dokumentuma; valamint

c)

a Bizottság az EASA-val folytatott konzultációt követően meggyőződött arról, hogy azok a követelmények, amelyek alapján az említett tanúsítványokat kiállították, ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint e rendelet.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

42. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (HL L 170., 2009.6.30., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 79. o.)

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.)

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.);

(8)  A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról (lásd e Hivatalos Lap 45. oldalát).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

(12)  Az EASA 01/2018 sz. véleménye (Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft systems in the ‘open’ and ‘specific’ categories [A nyílt és különleges kategóriába tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerek működését szabályozó keretszabályozás bevezetése]) (RMT.0230) a következő címen érhető el: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.)a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (HL L 96., 2004.3.31., 20. o.)

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

(15)  A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).

(16)  A Bizottság (EU) 2015/640 rendelete (2015. április 23.) adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 106., 2015.4.24., 18. o.).

(17)  A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).


MELLÉKLET

1. RÉSZ

A C0 osztályba tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerekre vonatkozó követelmények

A C0 osztályba tartozó UAS-ek esetében az UA-t a következő osztályazonosító címkével kell ellátni:

Image 1

A C0 osztályba tartozó UAS-ek az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek:

(1)

maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt nem haladhatja meg 250 g-ot;

(2)

maximális vízszintes repülési sebességük nem haladhatja meg a 19 m/s-ot;

(3)

a felszállási hely felett elérhető maximális magasság nem haladhatja meg a 120 m-t;

(4)

stabilitás, manőverezhetőség és adatkapcsolati teljesítmény tekintetében biztonságosan irányíthatónak kell lenniük minden várható üzemeltetési körülmény között, egy vagy adott esetben több rendszer meghibásodása esetén is, ha a távoli pilóta megfelelően követi a gyártó utasításait;

(5)

kialakításuknak és kivitelezésüknek olyannak kell lennie, hogy üzemben tartás közben minimális személyi sérülést okozhassanak, valamint kerülni kell az éles szélek kialakítását, kivéve, ha az a helyes tervezési és gyártási gyakorlatok értelmében technikailag elkerülhetetlen. Ha az UAS légcsavarokkal van felszerelve, azokat úgy kell kialakítani, hogy a légcsavarlapátok által esetlegesen okozott sérülések korlátozottak legyenek;

(6)

elektromos árammal kell működjenek, és névleges feszültségük nem haladhatja meg a 24 V egyenáramú (DC) vagy azzal egyenértékű váltakozó áramú (AC) feszültség; a hozzáférhető alkatrészek feszültsége nem haladhatja meg a 24 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltakozó áramú feszültség; a belső feszültség nem haladhatja meg a 24 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltóáramú feszültséget, hacsak nincs biztosítva, hogy a feszültség és a generált áram nem jelenti súlyos áramütés kockázatát, még akkor sem, ha az UAS megsérül;

(7)

ha az UAS rendelkezik követési üzemmóddal, és ez a funkció be van kapcsolva, az UAS a távoli pilótától legfeljebb 50 méterre távolodhat el, és a távoli pilótának képesnek kell lennie arra, hogy visszanyerje az irányítást az UA felett;

(8)

forgalomba hozatalkor mellékelve van hozzájuk a felhasználói kézikönyv, amely a következőket tartalmazza:

a)

az UA jellemzői, többek között:

az UA osztálya

az UA tömege (a referenciakonfiguráció leírásával) és maximális felszállási tömege (MTOM);

az engedélyezett hasznos teher általános jellemzői a tömeg, az UA-val való interfészek, valamint más lehetséges korlátozások tekintetében;

az UA távoli vezérléséhez használt berendezések és szoftverek;

valamint az UA viselkedésének leírása az adatkapcsolat megszakadása esetén;

b)

egyértelmű használati utasítások;

c)

az üzembentartásra vonatkozó korlátozások (beleértve többek között a meteorológiai körülményeket és a nappali/éjszakai üzemben tartást); valamint

d)

az UAS üzemben tartásával kapcsolatos valamennyi kockázat megfelelő, a felhasználó életkorát figyelembe vevő leírása.

(9)

tartalmazza az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) által közzétett, az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelettel összhangban alkalmazandó korlátozásokról és kötelezettségekről szóló tájékoztatót;

(10)

A 4., 5. és 6. pont nem alkalmazandó azon UAS-ekre, amelyek a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv értelmében játékoknak minősülnek.

2. RÉSZ

A C1 osztályba tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerekre vonatkozó követelmények

A C1 osztályba tartozó UAS-ek esetében az UA-t a következő osztályazonosító címkével kell ellátni:

Image 2

A C1 osztályba tartozó UAS-ek az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek:

(1)

vagy olyan anyagból kell készülniük és olyan fizikai és teljesítményjellemzőkkel kell rendelkezzenek, amelyek biztosítják, hogy végsebesség mellett az emberi fejnek való ütközéskor, a fejnek átadott energia kevesebb, mint 80 J, vagy a maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt nem érheti el 900 g-ot;

(2)

maximális vízszintes repülési sebességük nem haladhatja meg a 19 m/s-ot;

(3)

a felszállási hely felett legfeljebb a 120 m-es magasság elérésére lehetnek képesek, vagy rendelkezniük kell olyan rendszerrel, amely 120 m-re vagy a távoli pilóta által kiválasztható értékre korlátozza a felszín vagy a felszállási hely feletti magasságot. Ha az érték választható, a távoli pilótának egyértelmű információkat kell biztosítani az UA felszállási hely feletti vagy felszín feletti magasságáról;

(4)

stabilitás, manőverezhetőség és adatkapcsolati teljesítmény tekintetében biztonságosan irányíthatónak kell lenniük minden várható üzemeltetési körülmény között, egy vagy adott esetben több rendszer meghibásodása esetén is, ha a távoli pilóta megfelelően követi a gyártó utasításait;

(5)

rendelkezniük kell a szükséges mechanikai szilárdsággal – beleértve a szükséges biztonsági tényezőket is – és adott esetben a kellő stabilitással ahhoz, hogy ellenálljanak a használat során felmerülő minden olyan erőhatásnak, amelyet következtében az UAS-en a biztonságos repülést akadályozó törések vagy alakváltozások alakulhatnának ki;

(6)

kialakításuknak és kivitelezésüknek olyannak kell lennie, hogy üzemben tartás közben minimális személyi sérülést okozhassanak, valamint kerülni kell az éles szélek kialakítását, kivéve, ha az a helyes tervezési és gyártási gyakorlatok értelmében technikailag elkerülhetetlen. Ha az UAS légcsavarokkal van felszerelve, azokat úgy kell kialakítani, hogy a légcsavarlapátok által esetlegesen okozott sérülések korlátozottak legyenek;

(7)

az adatkapcsolat megszakadása esetére az UA-nak rendelkeznie kell egy megbízható és kiszámítható módszerrel az adatkapcsolat helyreállítására vagy a repülés olyan módon történő megszakítására, amely csökkenti az UA-nak a földön vagy a levegőben lévő harmadik felekre gyakorolt hatást;

(8)

a 13. részben leírtak alapján meghatározott, garantált A-súlyozott hangteljesítményszintjük (LWA ) – a rögzített szárnyú UA-k kiveételével – nem haladhatja meg 15. részben megállapított szinteket;

(9)

az UA-kon és/vagy csomagolásukon – a rögzített szárnyú UA-k kivételével – a 14. rész szerint fel kell tüntetni a garantált A-súlyozott hangteljesítményszint jelzését;

(10)

elektromos árammal kell működjenek, és névleges feszültségük nem haladhatja meg a 24 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltakozó áramú feszültség; a hozzáférhető alkatrészek feszültsége nem haladhatja meg a 24 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltakozó áramú feszültség; a belső feszültség nem haladhatja meg a 24 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltóáramú feszültséget, hacsak nincs biztosítva, hogy a feszültség és a generált áram nem jelenti súlyos áramütés kockázatát, még akkor sem, ha az UAS megsérül;

(11)

rendelkezniük kell egy a kis méretű pilóta nélküli légijármű-rendszerek sorozatszámára vonatkozó ANSI/CTA-2063 szabványnak megfelelő, egyedi, fizikai sorozatszámmal;

(12)

rendelkezniük kell olyan közvetlen távoli azonosításra alkalmas rendszerrel, amely:

a)

az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 14. cikkével összhangban lehetővé teszi az UAS-üzembentartó regisztrációs számának kizárólag a nyilvántartási rendszer által biztosított eljárásnak megfelelő feltöltését;

b)

a repülés teljes időtartama alatt valós időben biztosítja egy nyilvános és dokumentált protokoll használatával az alábbi adatok közvetlen, adott időközönkénti közvetítést az UA-tól olyan módon, hogy azok a közvetítés hatótávolságában lévő jelenlegi mobileszközökkel közvetlenül foghatóak legyenek:

i.

az UAS-üzembentartó regisztrációs száma;

ii.

az UA-nak az ANSI/CTA-2063 szabvány szerinti egyedi fizikai sorozatszáma;

iii.

az UA földrajzi helyzete, valamint a felszíni vagy felszállási hely feletti magassága;

iv.

a valódi északhoz viszonyított útvonal az óramutató járásával megegyező irányban megadva, valamint az UA földi sebessége; valamint

v.

a távoli pilóta földrajzi helyzete, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, a felszállási hely.

c)

biztosítja, hogy a felhasználó ne módosíthassa a (b) bekezdés ii., iii., iv. és v. pontjában említett adatokat.

(13)

rendelkeznie kell olyan földrajzi helymeghatározó rendszerrel, amely a következőket biztosítja:

a)

egy az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 15. cikkben meghatározott, az adott földrajzi területnek megfelelően az UA helyzetével és magasságával kapcsolatos légtérbeli korlátozásokat tartalmazó adatok betöltésére és frissítésére szolgáló interfész, amely egyúttal biztosítja, hogy az említett adatok nem sérülnek és nem veszítik el érvényességüket a betöltés és frissítés során;

b)

figyelmeztető jelzés küldése a légtérhasználatra vonatkozó korlátozások esetleges megsértésének észlelése esetén; valamint

c)

tájékoztatás a távoli pilótának az UA helyzetéről, valamint a figyelmeztető jelzés küldése, ha helymeghatározó vagy navigációs rendszer nem tudja biztosítani a földrajzi helymeghatározó rendszer megfelelő működését;

(14)

amennyiben az UA rendelkezik olyan funkcióval, amely korlátozza a hozzáférését bizonyos légtérterületekhez vagy légtérrészekhez, akkor ennek a funkciónak zökkenőmentesen, a repülésbiztonság hátrányos befolyásolása nélkül kell együttműködnie az UA repülésirányító rendszerével. Ezenkívül egyértelmű tájékoztatást kell adni a távoli pilótának azokban az esetekben, ha ez a funkció megakadályozza, hogy az UA belépjen az említett légtérterületekre vagy légtérrészekre;

(15)

a távoli pilótának egyértelmű figyelmeztető jelzést kell adniuk, ha az UA vagy vezérlőállomása akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, annak érdekében, hogy a távoli pilótának elegendő idő álljon rendelkezésére az UA biztonságos landolásához;

(16)

fel kell legyen szerelve a következő célokat szolgáló lámpákkal:

a)

az UA irányíthatósága,

b)

az UA éjszakai láthatósága, melyet a lámpák kialakításnak oly módon kell biztosítania, hogy a földön tartózkodó személyek számára az UA megkülönböztethető legyen a pilótával rendelkező repülőgépektől;

(17)

ha az UAS rendelkezik követési üzemmóddal, és ez a funkció be van kapcsolva, az UAS a távoli pilótától legfeljebb 50 méterre távolodhat el, és a távoli pilótának képesnek kell lennie arra, hogy visszanyerje az irányítást az UA felett;

(18)

forgalomba hozatalkor mellékelve van hozzájuk a felhasználói kézikönyv, amely a következőket tartalmazza:

a)

az UA jellemzői, többek között:

az UA osztálya;

az UA tömege (a referenciakonfiguráció leírásával) és maximális felszállási tömege (MTOM);

az engedélyezett hasznos teher általános jellemzői a tömeg, az UA-val való interfészek, valamint más lehetséges korlátozások tekintetében;

az UA távoli vezérléséhez használt berendezések és szoftverek;

a közvetlen távoli azonosításra szolgáló jel kibocsátásához használt átviteli protokoll hivatkozása;

a hangteljesítményszint;

valamint az UA viselkedésének leírása az adatkapcsolat megszakadása esetén;

b)

egyértelmű használati utasítások;

c)

légtérkorlátozások feltöltésének menete;

d)

karbantartási utasítások;

e)

hibaelhárítási eljárások;

f)

az üzembentartásra vonatkozó korlátozások (beleértve többek között a meteorológiai körülményeket és a nappali/éjszakai üzemben tartást); valamint

g)

az UAS üzembentartásával kapcsolatos valamennyi kockázat megfelelő leírása;

(19)

az UAS-hez mellékelni kell egy, az EASA által közzétett tájékoztatót, amely tartalmazza az uniós jog értelmében alkalmazandó korlátozásokat és kötelezettségeket.

3. RÉSZ

A C2 osztályba tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerekre vonatkozó követelmények

A C2 osztályba tartozó UAS-ek esetében az UA-t a következő osztályazonosító címkével kell ellátni:

Image 3

A C2 osztályba tartozó UAS-ek az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek:

(1)

maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt nem haladhatja meg 4 kg-ot;

(2)

a felszállási hely felett legfeljebb a 120 m-es magasság elérésére lehetnek képesek, vagy rendelkezniük kell olyan rendszerrel, amely 120 m-re vagy a távoli pilóta által kiválasztható értékre korlátozza a felszín vagy a felszállási hely feletti magasságot. Ha az érték választható, a távoli pilótának egyértelmű információkat kell biztosítani az UA felszállási hely feletti vagy felszín feletti magasságáról;

(3)

stabilitás, manőverezhetőség és adatkapcsolati teljesítmény tekintetében biztonságosan irányíthatónak kell lenniük minden várható üzemeltetési körülmény között, egy vagy adott esetben több rendszer meghibásodása esetén is, ha az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet értelmében megfelelő képzettséggel rendelkező távoli pilóta megfelelően követi a gyártó utasításait;

(4)

rendelkezniük kell a szükséges mechanikai szilárdsággal – beleértve a szükséges biztonsági tényezőket is – és adott esetben a kellő stabilitással ahhoz, hogy ellenálljanak a használat során felmerülő minden olyan erőhatásnak, amelyet következtében az UAS-en a biztonságos repülést akadályozó törések vagy alakváltozások alakulhatnának ki;

(5)

kötött UA esetén a rögzítőkábel szakítóhosszának 50 m-nél rövidebbnek kell lennie, és mechanikai szilárdsága nem lehet kevesebb a következőnél:

a)

a levegőnél nehezebb légi járművek esetében a légi jármű legnagyobb tömegének tízszerese,

b)

a levegőnél könnyebb légi járművek esetében a legnagyobb statikus tolóerő és a repülés során megengedett legnagyobb szélsebesség által kifejtett erő összegének négyszerese;

(6)

kialakításuknak és kivitelezésüknek olyannak kell lennie, hogy üzemben tartás közben minimális személyi sérülést okozhassanak, valamint kerülni kell az éles szélek kialakítását, kivéve, ha az a helyes tervezési és gyártási gyakorlatok értelmében technikailag elkerülhetetlen. Ha az UAS légcsavarokkal van felszerelve, azokat úgy kell kialakítani, hogy a légcsavarlapátok által esetlegesen okozott sérülések korlátozottak legyenek;

(7)

az adatkapcsolat megszakadása esetére a nem kötött UA-knak rendelkezniük kell egy megbízható és kiszámítható módszerrel az adatkapcsolat helyreállítására vagy a repülés olyan módon történő megszakítására, amely csökkenti az UA-nak a földön vagy a levegőben lévő harmadik felekre gyakorolt hatást;

(8)

a nem kötött UA-knak olyan adatkapcsolattal kell rendelkezniük, amely védi a vezérlési és irányítási funkciókat a jogosulatlan hozzáféréstől;

(9)

a rögzített szárnyú UA-k kivételével minden UA-nak rendelkeznie kell egy a távoli pilóta által kiválasztható alacsony sebességű üzemmóddal, amely a légi jármű utazósebességet legfeljebb 3 m/s-ra korlátozza;

(10)

a 13. részben leírtak alapján meghatározott, garantált A-súlyozott hangteljesítményszintjük (LWA ) – a rögzített szárnyú UA-k kivételével – nem haladhatja meg 15. részben megállapított szinteket;

(11)

az UA-kon és/vagy csomagolásukon – a rögzített szárnyú UA-k kivételével – a 14. rész szerint fel kell tüntetni a garantált A-súlyozott hangteljesítményszint jelzését;

(12)

elektromos árammal kell működjenek, és névleges feszültségük nem haladhatja meg a 48 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltakozó áramú feszültség; a hozzáférhető alkatrészek feszültsége nem haladhatja meg a 48 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltakozó áramú feszültség; a belső feszültség nem haladhatja meg a 48 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltóáramú feszültséget, hacsak nincs biztosítva, hogy a feszültség és a generált áram nem jelenti súlyos áramütés kockázatát, még akkor sem, ha az UAS megsérül;

(13)

rendelkezniük kell egy a kis méretű pilóta nélküli légijármű-rendszerek sorozatszámára vonatkozó ANSI/CTA-2063 szabványnak megfelelő, egyedi, fizikai sorozatszámmal;

(14)

a nem kötött UA-knak rendelkezniük kell olyan közvetlen távoli azonosításra alkalmas rendszerrel, amely:

a)

az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 14. cikkével összhangban lehetővé teszi az UAS-üzembentartó regisztrációs számának kizárólag a nyilvántartási rendszer által biztosított eljárásnak megfelelő feltöltését;

b)

a repülés teljes időtartama alatt valós időben biztosítja egy nyilvános és dokumentált protokoll használatával az alábbi adatok közvetlen, adott időközönkénti közvetítést az UA-tól olyan módon, hogy azok a közvetítés hatótávolságában lévő jelenlegi mobileszközökkel közvetlenül foghatóak legyenek:

i.

az UAS-üzembentartó regisztrációs száma;

ii.

az UA-nak az ANSI/CTA-2063 szabvány szerinti egyedi fizikai sorozatszáma;

iii.

az UA földrajzi helyzete, valamint a felszíni vagy felszállási hely feletti magassága;

iv.

a valódi északhoz viszonyított útvonal az óramutató járásával megegyező irányban megadva, valamint az UA földi sebessége; valamint

v.

a távoli pilóta földrajzi helyzete,

c)

biztosítja, hogy a felhasználó ne módosíthassa a (b) bekezdés ii., iii., iv. és v. pontjában említett adatokat.

(15)

rendelkeznie kell olyan földrajzi helymeghatározó funkcióval, amely a következőket biztosítja:

a)

egy az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 15. cikkben meghatározott, az adott földrajzi területnek megfelelően az UA helyzetével és magasságával kapcsolatos légtérbeli korlátozásokat tartalmazó adatok betöltésére és frissítésére szolgáló interfész, amely egyúttal biztosítja, hogy az említett adatok nem sérülnek és nem veszítik el érvényességüket a betöltés és frissítés során;

b)

figyelmeztető jelzés küldése a légtérhasználatra vonatkozó korlátozások esetleges megsértésének észlelése esetén; valamint

c)

tájékoztatás a távoli pilótának az UA helyzetéről, valamint a figyelmeztető jelzés küldése, ha helymeghatározó vagy navigációs funkciók nem tudják biztosítani a földrajzi helymeghatározó rendszer megfelelő működését;

(16)

amennyiben az UA rendelkezik olyan funkcióval, amely korlátozza a hozzáférését bizonyos légtérterületekhez vagy légtérrészekhez, akkor ennek a funkciónak zökkenőmentesen, a repülésbiztonság hátrányos befolyásolása nélkül kell együttműködnie az UA repülésirányító rendszerével. Ezenkívül egyértelmű tájékoztatást kell adni a távoli pilótának azokban az esetekben, ha ez a funkció megakadályozza, hogy az UA belépjen az említett légtérterületekre vagy légtérrészekre;

(17)

a távoli pilótának egyértelmű figyelmeztető jelzést kell adniuk, ha az UA vagy vezérlőállomása akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, annak érdekében, hogy a távoli pilótának elegendő idő álljon rendelkezésére az UA biztonságos landolásához;

(18)

fel kell legyen szerelve a következő célokat szolgáló lámpákkal:

(1)

az UA irányíthatósága;

(2)

az UA éjszakai láthatósága, melyet a lámpák kialakításnak oly módon kell biztosítania, hogy a földön tartózkodó személyek számára az UA megkülönböztethető legyen a pilótával rendelkező repülőgépektől;

(19)

forgalomba hozatalkor mellékelve van hozzájuk a felhasználói kézikönyv, amely a következőket tartalmazza:

a)

az UA jellemzői, többek között:

az UA osztálya;

az UA tömege (a referenciakonfiguráció leírásával) és maximális felszállási tömege (MTOM);

az engedélyezett hasznos teher általános jellemzői a tömeg, az UA-val való interfészek, valamint más lehetséges korlátozások tekintetében;

az UA távoli vezérléséhez használt berendezések és szoftverek;

a közvetlen távoli azonosításra szolgáló jel kibocsátásához használt átviteli protokoll hivatkozása;

a hangteljesítményszint;

valamint az UA viselkedésének leírása az adatkapcsolat megszakadása esetén;

b)

egyértelmű használati utasítások;

c)

légtérkorlátozások feltöltésének menete;

d)

karbantartási utasítások;

e)

hibaelhárítási eljárások;

f)

az üzembentartásra vonatkozó korlátozások (beleértve többek között a meteorológiai körülményeket és a nappali/éjszakai üzemben tartást); valamint

g)

az UAS üzembentartásával kapcsolatos valamennyi kockázat megfelelő leírása;

(20)

az UAS-hez mellékelni kell egy, az EASA által közzétett tájékoztatót, amely tartalmazza az uniós jog értelmében alkalmazandó korlátozásokat és kötelezettségeket.

4. RÉSZ

A C3 osztályba tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerekre vonatkozó követelmények

A C3 osztályba tartozó UAS-ek esetében az UA-t a következő osztályazonosító címkével kell ellátni:

Image 4

A C3 osztályba tartozó UAS-ek az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek:

(1)

a maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt kevesebb 25 kg-nál, valamint maximális jellemző méretük kisebb, mint 3 m;

(2)

a felszállási hely felett legfeljebb a 120 m-es magasság elérésére lehetnek képesek, vagy rendelkezniük kell olyan rendszerrel, amely 120 m-re vagy a távoli pilóta által kiválasztható értékre korlátozza a felszín vagy a felszállási hely feletti magasságot. Ha az érték választható, a távoli pilótának egyértelmű információkat kell biztosítani az UA felszállási hely feletti vagy felszín feletti magasságáról;

(3)

stabilitás, manőverezhetőség és adatkapcsolati teljesítmény tekintetében biztonságosan irányíthatónak kell lenniük minden várható üzemeltetési körülmény között, egy vagy adott esetben több rendszer meghibásodása esetén is, ha az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet értelmében megfelelő képzettséggel rendelkező pilóta megfelelően követi a gyártó utasításait;

(4)

kötött UA esetén a rögzítőkábel szakítóhosszának 50 m-nél rövidebbnek kell lennie, és mechanikai szilárdsága nem lehet kevesebb a következőnél:

a)

a levegőnél nehezebb légi járművek esetében a légi jármű legnagyobb tömegének tízszerese,

b)

a levegőnél könnyebb légi járművek esetében a legnagyobb statikus tolóerő és a repülés során megengedett legnagyobb szélsebesség által kifejtett erő összegének négyszerese;

(5)

az adatkapcsolat megszakadása esetére a nem kötött UA-knak rendelkezniük kell egy megbízható és kiszámítható módszerrel az adatkapcsolat helyreállítására vagy a repülés olyan módon történő megszakítására, amely csökkenti az UA-nak a földön vagy a levegőben lévő harmadik felekre gyakorolt hatást;

(6)

az UA-kon és/vagy csomagolásukon – a rögzített szárnyú UA-k kivételével – a 14. rész szerint fel kell tüntetni a 13. rész szerint megállapított garantált A-súlyozott hangteljesítményszint (LWA ) jelzését;

(7)

elektromos árammal kell működjenek, és névleges feszültségük nem haladhatja meg a 48 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltakozó áramú feszültség; a hozzáférhető alkatrészek feszültsége nem haladhatja meg a 48 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltakozó áramú feszültség; a belső feszültség nem haladhatja meg a 48 V egyenáramú vagy azzal egyenértékű váltóáramú feszültséget, hacsak nincs biztosítva, hogy a feszültség és a generált áram nem jelenti súlyos áramütés kockázatát, még akkor sem, ha az UAS megsérül;

(8)

rendelkezniük kell egy a kis méretű pilóta nélküli légijármű-rendszerek sorozatszámára vonatkozó ANSI/CTA-2063 szabványnak megfelelő, egyedi, fizikai sorozatszámmal;

(9)

a nem kötött UA-knak rendelkezniük kell olyan közvetlen távoli azonosításra alkalmas rendszerrel, amely:

a)

az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 14. cikkével összhangban lehetővé teszi az UAS-üzembentartó regisztrációs számának kizárólag a nyilvántartási rendszer által biztosított eljárásnak megfelelő feltöltését;

b)

a repülés teljes időtartama alatt valós időben biztosítja egy nyilvános és dokumentált protokoll használatával az alábbi adatok közvetlen, adott időközönkénti közvetítést az UA-tól olyan módon, hogy azok a közvetítés hatótávolságában lévő jelenlegi mobileszközökkel közvetlenül foghatóak legyenek:

i.

az UAS-üzembentartó regisztrációs száma;

ii.

az UA-nak az ANSI/CTA-2063 szabvány szerinti egyedi fizikai sorozatszáma;

iii.

az UA földrajzi helyzete, valamint a felszíni vagy felszállási hely feletti magassága;

iv.

a valódi északhoz viszonyított útvonal az óramutató járásával megegyező irányban megadva, valamint az UA földi sebessége; valamint

v.

a távoli pilóta földrajzi helyzete,

c)

biztosítja, hogy a felhasználó ne módosíthassa a (b) bekezdés ii., iii., iv. és v. pontjában említett adatokat.

(10)

rendelkeznie kell olyan földrajzi helymeghatározó funkcióval, amely a következőket biztosítja:

a)

egy az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 15. cikkben meghatározott, az adott földrajzi területnek megfelelően az UA helyzetével és magasságával kapcsolatos légtérbeli korlátozásokat tartalmazó adatok betöltésére és frissítésére szolgáló interfész, amely egyúttal biztosítja, hogy az említett adatok nem sérülnek és nem veszítik el érvényességüket a betöltés és frissítés során;

b)

figyelmeztető jelzés küldése a légtérhasználatra vonatkozó korlátozások esetleges megsértésének észlelése esetén; valamint

c)

tájékoztatás a távoli pilótának az UA helyzetéről, valamint a figyelmeztető jelzés küldése, ha helymeghatározó vagy navigációs funkciók nem tudják biztosítani a földrajzi helymeghatározó rendszer megfelelő működését;

(11)

amennyiben az UA rendelkezik olyan funkcióval, amely korlátozza a hozzáférését bizonyos légtérterületekhez vagy légtérrészekhez, akkor ennek a funkciónak zökkenőmentesen, a repülésbiztonság hátrányos befolyásolása nélkül kell együttműködnie az UA repülésirányító rendszerével. Ezenkívül egyértelmű tájékoztatást kell adni a távoli pilótának azokban az esetekben, ha ez a funkció megakadályozza, hogy az UA belépjen az említett légtérterületekre vagy légtérrészekre;

(12)

a nem kötött UA-knak olyan adatkapcsolattal kell rendelkezniük, amely védi a vezérlési és irányítási funkciókat a jogosulatlan hozzáféréstől;

(13)

a távoli pilótának egyértelmű figyelmeztető jelzést kell adniuk, ha az UA vagy vezérlőállomása akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony, annak érdekében, hogy a távoli pilótának elegendő idő álljon rendelkezésére az UA biztonságos landolásához;

(14)

fel kell legyen szerelve a következő célokat szolgáló lámpákkal:

(1)

az UA irányíthatósága;

(2)

az UA éjszakai láthatósága, melyet a lámpák kialakításnak oly módon kell biztosítania, hogy a földön tartózkodó személyek számára az UA megkülönböztethető legyen a pilótával rendelkező repülőgépektől;

(15)

forgalomba hozatalkor mellékelve van hozzájuk a felhasználói kézikönyv, amely a következőket tartalmazza:

a)

az UA jellemzői, többek között:

az UA osztálya;

az UA tömege (a referenciakonfiguráció leírásával) és maximális felszállási tömege (MTOM);

az engedélyezett hasznos teher általános jellemzői a tömeg, az UA-val való interfészek, valamint más lehetséges korlátozások tekintetében;

az UA távoli vezérléséhez használt berendezések és szoftverek;

a közvetlen távoli azonosításra szolgáló jel kibocsátásához használt átviteli protokoll hivatkozása;

a hangteljesítményszint;

valamint az UA viselkedésének leírása az adatkapcsolat megszakadása esetén;

b)

egyértelmű használati utasítások;

c)

légtérkorlátozások feltöltésének menete;

d)

karbantartási utasítások;

e)

hibaelhárítási eljárások;

f)

az üzembentartásra vonatkozó korlátozások (beleértve többek között a meteorológiai körülményeket és a nappali/éjszakai üzemben tartást); valamint

g)

az UAS üzembentartásával kapcsolatos valamennyi kockázat megfelelő leírása;

(16)

az UAS-hez mellékelni kell egy, az EASA által közzétett tájékoztatót, amely tartalmazza az uniós jog értelmében alkalmazandó korlátozásokat és kötelezettségeket.

5. RÉSZ

A C4 osztályba tartozó pilóta nélküli légijármű-rendszerekre vonatkozó követelmények

A C4 osztályba tartozó UAS-ek esetében az UA-t a következő címkével kell ellátni:

Image 5

A C4 osztályba tartozó UAS-ek az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljenek:

(1)

maximális felszállási tömegük a hasznos teherrel együtt nem haladhatja meg 25 kg-ot;

(2)

biztonságosan irányíthatónak és manőverezhetőnek kell lenniük minden várható üzemeltetési körülmény között, egy vagy adott esetben több rendszer meghibásodása esetén is, ha a távoli pilóta megfelelően követi a gyártó utasításait;

(3)

nem rendelkezhetnek automatikus vezérlési üzemmódokkal, az olyan üzemmódokat kivéve, amelyek anélkül segítenek a légi jármű stabilizálásában, hogy közvetlen hatással lennének a repülési útvonalra, valamint az adatkapcsolat megszakadása esetén segítséget nyújtó üzemmódokat, feltéve, hogy az adatkapcsolat megszakadása esetére előre meg lett határozva a repülésvezérlő szervek rögzített pozíciója;

(4)

forgalomba hozatalkor mellékelve van hozzájuk a felhasználói kézikönyv, amely a következőket tartalmazza:

a)

az UA jellemzői, többek között:

az UA osztálya;

az UA tömege (a referenciakonfiguráció leírásával) és maximális felszállási tömege (MTOM);

az engedélyezett hasznos teher általános jellemzői a tömeg, az UA-val való interfészek, valamint más lehetséges korlátozások tekintetében;

az UA távoli vezérléséhez használt berendezések és szoftverek;

valamint az UA viselkedésének leírása az adatkapcsolat megszakadása esetén;

b)

egyértelmű használati utasítások;

c)

karbantartási utasítások;

d)

hibaelhárítási eljárások;

e)

az üzembentartásra vonatkozó korlátozások (beleértve többek között a meteorológiai körülményeket és a nappali/éjszakai üzemben tartást); valamint

f)

az UAS üzembentartásával kapcsolatos valamennyi kockázat megfelelő leírása;

(5)

az UAS-hez mellékelni kell egy, az EASA által közzétett tájékoztatót, amely tartalmazza az uniós jog értelmében alkalmazandó korlátozásokat és kötelezettségeket.

6. RÉSZ

A közvetlen távoli azonosításra alkalmas kiegészítőkre vonatkozó követelmények

A közvetlen távoli azonosításra alkalmas kiegészítőknek a következők követelményeknek kell megfelelniük:

(1)

az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 14. cikkével összhangban lehetővé teszi az UAS-üzembentartó regisztrációs számának kizárólag a nyilvántartási rendszer által biztosított eljárásnak megfelelő feltöltését;

(2)

a kiegészítőn, annak csomagolásán vagy a felhasználói kézikönyvben olvashatóan fel kell tüntetni a kiegészítőnek a kis méretű pilóta nélküli légijármű-rendszerek sorozatszámára vonatkozó ANSI/CTA-2063 szabványnak megfelelő fizikai sorozatszámát;

(3)

a repülés teljes időtartama alatt valós időben biztosítja egy nyilvános és dokumentált protokoll használatával az alábbi adatok közvetlen, adott időközönkénti közvetítést az UA-tól olyan módon, hogy azok a közvetítés hatótávolságában lévő jelenlegi mobileszközökkel közvetlenül foghatóak legyenek:

i.

az UAS-üzembentartó regisztrációs száma;

ii.

a kiegészítőnek az ANSI/CTA-2063 szabvány szerinti egyedi fizikai sorozatszáma;

iii.

az UA földrajzi helyzete, valamint a felszíni vagy felszállási hely feletti magassága;

iv.

a valódi északhoz viszonyított útvonal az óramutató járásával megegyező irányban megadva, valamint az UA földi sebessége; valamint

v.

a távoli pilóta földrajzi helyzete, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, a felszállási hely.

(4)

biztosítja, hogy a felhasználó ne módosíthassa a (3) bekezdés ii., iii., iv. és v. pontjában említett adatokat;

(5)

forgalomba hozatalkor mellékelni kell hozzá egy felhasználói kézikönyvet, amely tartalmazza a közvetlen távoli azonosításra szolgáló jel kibocsátásához használt átviteli protokoll hivatkozását, valamint a következőkre vonatkozó utasításokat:

a)

a modul felszerelése az UA-ra;

b)

az UAS-üzembentartó regisztrációs számának feltöltése;

7. RÉSZ

A. megfelelőségértékelési modul – Belső gyártásellenőrzés

1.   A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az e rész 2., 3. és 4. pontjában meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termék megfelel az 1., 5. vagy 6. részben meghatározott, alkalmazandó követelményeknek.

2.   Műszaki dokumentáció

A gyártó a műszaki dokumentációt e rendelet 17. cikkének megfelelően dolgozza ki.

3.   Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy az előállított termék gyártási eljárása és annak ellenőrzése biztosítsa, hogy a termék megfelel az e rész 2. pontjában említett műszaki dokumentációnak és az 1., 5. vagy 6. részben meghatározott, alkalmazandó követelményeknek.

4.   CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

(1)

E rendelet 15. és 16. cikkével összhangban a gyártó minden olyan terméken feltünteti a CE-jelölést és adott esetben az UA-osztály azonosító címkéjét, amely megfelel az 1., 5. vagy 6. részben meghatározott, alkalmazandó követelményeknek.

(2)

A gyártó minden egyes termékmodellre vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszaki dokumentációval együtt a termék forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egyértelműen azonosítja azt a terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

5.   Meghatalmazott képviselő

A gyártóknak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselő révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.

8. RÉSZ

B. és C. megfelelőségértékelési modul – A 768/2008/EK határozat II. melléklete szerinti EU-típusvizsgálat és a belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség

Az erre a részre való hivatkozáskor a megfelelőségértékelési eljárás során e rész B (EU-típusvizsgálat) és C (típusmegfelelőség a belső gyártásellenőrzés alapján) modulját kell követni.

B. modul

EU-típusvizsgálat

1.   Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amelynek keretében a bejelentett szervezet megvizsgálja a termék műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a termék műszaki tervezése megfelel az 1–6. részben meghatározott, alkalmazandó követelményeknek.

2.   Az EU-típusvizsgálatot elvégezésekor értékelni kell a termék megfelelő műszaki tervezését a műszaki dokumentáció és a 3. pontban említett alátámasztó bizonyítékok vizsgálata, valamint a termék egy vagy több kritikus összetevőjének a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintáin végzett vizsgálata révén (a gyártási típus és a tervezési típus kombinációja).

3.   A gyártónak EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet kell benyújtania az általa kiválasztott egyetlen bejelentett szervezethez.

E kérelem a következőket tartalmazza:

(1)

a gyártó neve és címe, és amennyiben a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, az ő neve és címe is;

(2)

írásos nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

(3)

a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a termék megfelel-e ezen rendelet alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció adott esetben tartalmazza az e rendelet 17. cikkében meghatározott elemeket;

(4)

a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabok; A bejelentett szervezet további mintákat kérhet, ha ezekre tesztprogramjának végrehajtásához szüksége van;

(5)

a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden olyan dokumentumot fel kell sorolnia, amelyet használtak, különösen, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat és/vagy műszaki előírásokat nem alkalmazták vagy nem alkalmazták teljes mértékben. Szükség esetén az alátámasztó bizonyítéknak tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az egyéb kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

4.   A bejelentett szervezet:

 

A termék esetében:

(1)

megvizsgálja a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot, hogy értékelje a termék műszaki tervezésének megfelelőségét.

 

A mintadarab(ok) esetében:

(2)

ellenőrzi, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, valamint azonosítja a vonatkozó harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az elemeket, amelyeket e szabványok vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nélkül terveztek;

(3)

elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrizheti, hogy a gyártó, ahol úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta-e;

(4)

elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol nem a vonatkozó harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások szerinti megoldásokat alkalmazták, a gyártó által alkalmazott megoldások teljesítik-e a jogalkotási aktus megfelelő alapvető követelményeit;

(5)

megállapodik a gyártóval a vizsgálatok és a tesztek elvégzésének helyszínéről.

5.   A bejelentett szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvet kell készítenie, melyben rögzíti a 4. ponttal összhangban végzett tevékenységeket és azok eredményeit. A bejelentő hatóságokkal szembeni, a 8. pontban meghatározott kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés – részleges vagy teljes – tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6.   Amennyiben a típus megfelel e rendelet követelményeinek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártónak. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, a követelmények vizsgálatnak alávetett, releváns szempontjait, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. A tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei tartalmazzák az összes olyan lényeges információt, amelyek lehetővé teszik annak értékelését, hogy a gyártott termék megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni ellenőrzést.

Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet visszautasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

7.   A bejelentett szervezet a tudomány általánosan elismert jelenlegi állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban nem felelhet meg az e rendelet szerint alkalmazandó követelményeknek, és meghatározza, hogy ezek a változások további vizsgálatot igényelnek-e. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.

A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a terméknek az ezen rendeletben szereplő alapvető követelményeknek való megfelelőségét vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz melléklet további jóváhagyást igényelnek.

8.   Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő hatósága rendelkezésére bocsátja a visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és/vagy kiegészítések listáját.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.

A Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet – kérés esetén – megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példányát. Indokolt kérésre a Bizottság és a tagállamok másolatot kaphatnak a műszaki dokumentációról és a bejelentett szervezet által elvégzett vizsgálatok eredményeiről.

A bejelentett szervezet a termék vizsgálatát követő 10 éven keresztül vagy az adott tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt.

9.   A gyártó az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak, valamint a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi a műszaki dokumentációval együtt a termék forgalomba hozatala után 10 évig.

10.   A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízatásában.

C. modul

Típusmegfelelőség a belső gyártásellenőrzés alapján

1.   A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 3. pontban meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek e rendelet rájuk alkalmazandó követelményeinek.

2.   Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak figyelemmel kísérése biztosítsa, hogy a gyártott termék megfeleljen az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és az 1–6. rész alkalmazandó követelményeinek.

3.   CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

(1)

E rendelet 15. és 16. cikkével összhangban a gyártó minden olyan terméken feltünteti a CE-jelölést és adott esetben az UA-osztály azonosító címkéjét, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az 1–6. rész alkalmazandó követelményeinek.

(2)

A gyártó a termék mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a termék forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban egyértelműen meg kell nevezni a terméknek azt a típusát, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

4.   Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselő révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.

9. RÉSZ

H. megfelelőségértékelési modul – A 768/2008/EK határozat II. melléklete szerinti teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség

1.   A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 5. pontban meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termék megfelel az 1–6. rész alkalmazandó követelményeinek.

2.   Gyártás

A gyártónak a 3. pont szerint jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie az érintett termékek gyártása, végső ellenőrzése és tesztelése céljából, és alá kell vetnie magát a 4. pontban meghatározott felügyeletnek.

3.   Minőségbiztosítási rendszer

(1)

A gyártónak az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett termékkel kapcsolatban kérelmezie kell a minőségbiztosítási rendszere értékelését.

E kérelem a következőket tartalmazza:

a)

a gyártó neve és címe, és amennyiben a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, az ő neve és címe is;

b)

a gyártásra szánt termék valamennyi típusának műszaki dokumentációja, amely adott esetben tartalmazza a 10. részben meghatározott elemeket;

c)

a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;

d)

írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

(2)

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a termék megfeleljen e rendelet követelményeinek.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer e dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.

A dokumentációnak különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a)

a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és hatásköre a terméktervezést és a termékminőséget illetően;

b)

az alkalmazandó műszaki tervezési előírások, a szabványokat is ideértve, és amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat nem fogják teljes mértékben alkalmazni, azok az eszközök, amelyeket e rendelet követelményeinek teljesítése érdekében használnak;

c)

tervezés-ellenőrzési és igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a rendelet hatálya alá tartozó terméktípushoz sorolt termékek tervezése során használnak;

d)

a megfelelő használandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, eljárások és szisztematikus intézkedések;

e)

a gyártás előtt, közben és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;

f)

a minőségbiztosítási feljegyzések, így például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről vagy jóváhagyásáról szóló jelentések stb.;

g)

az előírt tervezési és termékminőség elérésének, valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök.

(3)

A bejelentett szervezetnek értékelnie kell a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3. 2. pontban említett követelményeknek.

A minőségbiztosítási rendszernek a vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az említett követelményeknek való megfelelést.

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az értékelést végző csoportban legalább egy olyan tagnak kell lennie, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett termékterület és terméktechnológia értékelése terén, és ismeri e rendelet alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás is. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3. 1. b) pontban említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó követelményeit, és el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a termék e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében.

A döntésről értesíteni kell a gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét.

Az értesítés tartalmazza az ellenőrzés eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással alátámasztott határozatot.

(4)

A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy a rendszert úgy tartja fenn, hogy az megfelelő és hatékony maradjon.

A gyártónak a minőségbiztosítási rendszert érintő minden tervezett változtatásról tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet.

(5)

A bejelentett szervezetnek értékelnie kell a javasolt módosításokat, és el kell döntenie, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer a továbbiakban is megfelel-e a 3. 2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A bejelentett szervezet döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat alapján levont következtetéseket és az indokolással ellátott értékelési döntést.

4.   A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

(1)

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

(2)

A gyártó az értékelés céljából lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet belépjen a tervezés, a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat és a raktározás helyszíneire, és rendelkezésre bocsát minden szükséges információt, különösen a következőket:

a)

a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

b)

a minőségbiztosítási rendszer tervezési részében előirányzott minőségbiztosítási feljegyzések, így az elemzések, számítások, vizsgálatok stb. eredményei;

c)

a minőségbiztosítási rendszer gyártási részében előirányzott minőségbiztosítási nyilvántartás, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrálási adatok, a személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

(3)

A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.

(4)

Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások során a bejelentett szervezet szükség esetén a minőségbiztosítási rendszer helyes működésének ellenőrzésére megvizsgálhatja vagy megvizsgáltathatja az UA-kat és UAS-eket. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja a látogatási jelentést, valamint ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5.   CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

(1)

A gyártónak e rendelet 15. és 16. cikkének megfelelően minden olyan terméken fel kell tüntetnie a CE-jelölést és indokolt esetben az UAS-osztály azonosító címkéjét, valamint – a melléklet e részének 3. 1. pontjában említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

(2)

A gyártó a termék mindegyik típusára vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt a termék forgalomba hozatala után 10 évig a nemzeti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a terméknek azt a típusát, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6.   A gyártó a termék forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 éven keresztül a nemzeti hatóságok részére elérhetővé teszi a következőket:

(1)

a 3. 1. pontban említett műszaki dokumentáció;

(2)

a 3. 1. pontban említett minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció;

(3)

a 3. 5. pontban említett, jóváhagyott módosítás;

(4)

a bejelentett szervezettől származó, a 3. 5., a 4. 3. és a 4. 4.pontban említett döntések és jelentések.

7.   Minden bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott vagy visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi a bejelentő hatósága számára a minőségbiztosítási rendszerek elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa elutasított, felfüggesztett vagy visszavont jóváhagyásairól, valamint kérésre a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásairól.

8.   Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3. 1., a 3. 5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselő révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.

10. RÉSZ

A műszaki dokumentáció tartalma

A műszaki dokumentációt a gyártó állítja össze. A dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a termék megfelel-e az alkalmazandó követelményeknek.

A műszaki dokumentációnak lehetőség szerint legalább a következő elemeket tartalmaznia kell:

1.

a termék teljes leírása, beleértve a következőket:

a)

a külső jegyeket, jelöléseket és a belső elrendezést mutató fényképek vagy ábrák;

b)

az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő, felhasznált szoftver- vagy firmware-verziók;

c)

felhasználói kézikönyv és üzembe helyezési utasítás;

2.

az alkatrészek, alegységek, kapcsolási körök és hasonló releváns elemek összeállítási terve, gyártási rajzai és diagramjai;

3.

a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését;

4.

a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok listája, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket a 4. cikkben előírt alapvető követelmények teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

5.

az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya;

6.

a 8. rész szerinti megfelelőségértékelési modul alkalmazása esetén az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya és mellékletei, az érintett bejelentett szervezet által kiállított formában;

7.

az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei és egyéb hasonló releváns elemek;

8.

vizsgálati jelentések;

9.

azoknak a dokumentumoknak a másolatait, amelyeket a gyártó a bejelentett szervezeteknek eljuttatott;

10.

a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden olyan dokumentumot fel kell sorolnia, amelyet használtak, különösen, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat és/vagy műszaki előírásokat nem alkalmazták teljes mértékben. Szükség esetén az alátámasztó bizonyítéknak tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban elvégzett vizsgálatok eredményeit;

11.

a gyártás és raktározás helyének címe.

11. RÉSZ

EU-megfelelőségi nyilatkozat

1.   A termék (típus-, tétel- vagy sorozatszám)

2.   A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe

3.   Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

4.   A nyilatkozat tárgya [a termék azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; adott esetben a készülék megfelelő azonosításához szükséges, megfelelően látható színes fényképet is tartalmazhat]

5.   A nyilatkozat fent ismertetett tárgya … osztályba tartozik [UAS-ek esetében az e melléklet 1–5. részében meghatározott osztályt adja meg]

6.   Ezen UAS-berendezés garantált hangteljesítményszintje … dB(A) [csak az 1–3. UAS-osztályba tartozó, nem rögzített szárnyú UAS-ek esetében kell megadni]

7.   A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

[adja meg e rendelet és a termékre osztályára vonatkozó melléklet hivatkozását];

vagy adott esetben egyéb uniós harmonizációs jogszabály.

8.   Az alkalmazott vonatkozó harmonizált szabványokra vagy azokra az egyéb műszaki előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek. A hivatkozásokat az azonosító számokkal együtt és a megfelelő verzió feltüntetésével kell megadni, adott esetben a kiállítás dátumával együtt.

9.   A(z) … [nevű, számú] … bejelentett szervezet adott esetben elvégezte a(z) … [a beavatkozás ismertetése] …, és a következő EU-típusvizsgálati tanúsítványt adta ki.

10.   Adott esetben azon tartozékok és összetevők leírása – ideértve a szoftvereket is –, amelyek lehetővé teszik a pilóta nélküli légi jármű vagy a pilóta nélküli légijármű-rendszer rendeltetésszerű használatát és az EU-megfelelőségi nyilatkozat hatálya alá tartoznak.

11.   További információk:

A nyilatkozatot a következő nevében és megbízásából írták alá: …

[a kiállítás helye és dátuma]:

[név, beosztás] [aláírás]:

12. RÉSZ

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A 14. cikk (3) bekezdésében említett egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat szövege a következő:

[Gyártó neve] kijelenti, hogy az UAS [az UAS-t azonosító adatok: típus vagy sorozatszám] a … … osztályba [adja meg a terméknek a melléklet 1–5. része szerinti osztályát] tartozik és garantált hangteljesítményszintje … dB(A) [csak az 1–3. osztályba tartozó, nem rögzített szárnyú UAS-ek esetében kell megadni],

valamint megfelel a(z) … rendeleteknek [sorolja fel az összes rendeletet, amelynek a termék megfelel].

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető az alábbi webhelyen: [honlap címe]

13. RÉSZ

Zajvizsgálati előírások

Ez a rész az 1., 2. és 3. UA-osztályba tartozó termékek A-súlyozott hangteljesítményszintjének meghatározása alapjául használandó légzaj mérésének módszereit állapítja meg.

Meghatározza a zajkibocsátási alapszabványt, valamint a forrást burkoló mérőfelületen végzett hangnyomásszint-mérésre és a forrás által keltett hangteljesítményszint számítására vonatkozó részletes vizsgálati előírásokat.

1.   ZAJKIBOCSÁTÁSI ALAPSZABVÁNY

Az UA A-súlyozott hangteljesítményszintjének (LWA ) meghatározásakor az EN ISO 3744:2010 zajkibocsátási alapszabvány alkalmazandó a következő kiegészítések figyelembevétele mellett:

2.   TELEPÍTÉSI ÉS ELHELYEZÉSI FELTÉTELEK

Vizsgálati terület:

Az UA-nak egy hangvisszaverő (akusztikailag kemény) felület felett kell lebegnie. Az UA-nak kellő távolságra kell elhelyezni a minden hangvisszaverő faltól vagy mennyezettől vagy egyéb hangvisszaverő tárgytól úgy, hogy a mérési felületen teljesüljenek az EN ISO 3744:2010 szabvány A. mellékletében megadott követelmények.

A zajforrás elhelyezése:

Az UA-nak a hangvisszaverő felület felett 0,5 m magasságban kell lebegnie. A vizsgált UA konfigurációjának (propellerek, tartozékok, beállítások) meg kell felelnie a forgalmazott UA konfigurációjának.

Zajmérési felület és mikrofonrendszer:

Az UA-t az EN ISO 3744:2010 szabvány 7.2.3. pontjának megfelelően teljes egészében egy félgömb alakú mérőfelületnek kell körülvennie.

A mikrofonok számát és elhelyezését az EN ISO 3744:2010 szabvány F. melléklete határozza meg.

A mérőfelület „O” kiindulási pontjának közvetlenül az UA alatt, a talaj síkjában kell elhelyezkednie.

3.   MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A VIZSGÁLAT SORÁN

A zajvizsgálatok végzése során az UA-nak stabil helyzetben oldalirányú és függőleges repülést kell végeznie 0,5 m magasságban a mérési félgömb kiindulási pontja (O pont) felett, maximális felszállótömeggel és teljesen feltöltött akkumulátorral.

Ha az UA-t felszerelhető tartozékokkal együtt hozzák forgalomba, akkor az UA-t tartozékok nélkül és minden lehetséges tartozékkonfigurációval is meg kell vizsgálni.

4.   AZ EGYENÉRTÉKŰ FELÜLETI HANGNYOMÁSSZINT SZÁMÍTÁSA

Az A-súlyozott egyenértékű felületi hangnyomásszintet minden egyes UA-konfiguráció esetében legalább háromszor kell meghatározni. Ha a meghatározott értékek közül legalább kettő nem tér el 1 dB-nél nagyobb mértékben, nem szükséges további méréseket végezni. Ellenkező esetben a méréseket mindaddig folytatni kell, amíg nem sikerül két olyan értéket megállapítani, amelyek legfeljebb 1 dB-lel térnek el egymástól. Az UA hangteljesítményszintjének számításához használandó egyenértékű felületi hangnyomásszint annak a két legnagyobb, egymástól legfeljebb 1 dB-lel eltérő érték számtani középe.

5.   A VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVBEN MEGADANDÓ ADATOK

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgált forrás azonosításához szükséges műszaki adatokat, valamint a zajvizsgálati előírásokat és az akusztikai adatokat is.

A jegyzőkönyvben az A-súlyozott hangteljesítményszint értékeként a különböző vizsgált UA-konfigurációk esetében mért legnagyobb értéket kell megadni, a hozzá közelebb eső egész számra kerekítve (0,5-nél kisebb értéknél az alacsonyabb számot, 0,5-nél nagyobb vagy azzal egyenlő értéknél a magasabb számot kell megadni).

14. RÉSZ

A garantált hangteljesítményszint jelzése

A garantált hangteljesítményszint jelzésének a dB-ben megadott, garantált hangteljesítményszint számjegyeiből, az LWA jelből és a következő formátumú piktogramból kell állnia:

Image 6

Amennyiben a jelzés méretét a berendezés méretének megfelelően csökkenteni kell, a fenti rajz szerinti arányokat továbbra is meg kell tartani. Azonban a jelölés függőleges mérete (magassága), ha lehetséges, ne legyen kisebb, mint 20 mm.

15. RÉSZ

Az UA-osztályok szerinti maximális hangteljesítményszint (az átmeneti időszakokkal együtt)

UA-osztály

MTOM (m) grammban kifejezve

Legnagyobb hangteljesítményszint (LWA ) dB-ben

a hatálybalépéstől kezdődően

a hatálybalépéstől számított 2 év elteltével

a hatálybalépéstől számított 4 év elteltével

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

Ahol az „lg” a 10-es alapú logaritmus.


11.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/946 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 12.)

az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unió általános költségvetéséből az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztésére vonatkozó költségek fedezésére allokált finanszírozás tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 515/2014/EU rendelet 791 000 000 EUR-t allokál a külső határokon a migrációs áramlások kezelését támogató IT-rendszerek fejlesztésére, a vonatkozó uniós jogalkotási aktusok elfogadását követően.

(2)

Az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikke felhatalmazza a Bizottságot, hogy az 5. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett összeg lebontását megállapító, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az IT-rendszerek fejlesztésére vonatkozóan, amennyiben az összeg lebontása nem szerepel a vonatkozó uniós jogszabályokban.

(3)

Az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) létrehozta az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS). Az ETIAS az 515/2014/EU rendeletben említett IT-rendszerek központi komponense.

(4)

Az (EU) 2018/1240 rendelet sem az 515/2014/EU rendeletben előirányzott 791 000 000 EUR-s pénzügyi keretösszegből az ETIAS fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezésére szánt finanszírozás teljes méretét, sem pedig annak költségtípusok és kedvezményezettek szerinti bontását nem határozza meg. Ezért az 515/2014/EU rendelettel összhangban, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktus révén meg kell határozni ezt az allokációt és a különböző kedvezményezettek közötti felosztást.

(5)

Az 515/2014/EU rendelet [a 6. cikk (3a) bekezdésében] meghatározza a tagállamok számára az ETIAS fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezése céljából biztosítandó 96,5 millió EUR-s teljes összeget.

(6)

Az 515/2014/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontjában előírt összegből összesen 209 904 000 EUR összegű teljes költségvetési juttatást kell rendelkezésre bocsátani az (EU) 2018/1240 rendelet 85. cikke (1) bekezdésében említett, az ETIAS fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezésére.

(7)

A teljes költségvetési juttatásból 100 873 000 EUR összeget kell allokálni az (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA) részére. E finanszírozásnak kell fedeznie az ETIAS információs rendszer fejlesztésével kapcsolatosan az eu-LISA-nál felmerülő – az (EU) 2018/1240 rendelet 85. cikkének (1) bekezdésében említett – költségeket, nevezetesen a központi rendszer létrehozásával, az egyes tagállamok egységes nemzeti interfészeivel, a központi rendszer és az egységes nemzeti interfészek közötti biztonságos kommunikációs infrastruktúrával, így a nyilvános weboldallal és a mobil eszközökhöz használatos mobil alkalmazással, az e-mail-szolgáltatással, a biztonságos felhasználói fiókkal, a fuvarozói portállal, a webszolgáltatással, valamint az ETIAS központi egység és az ETIAS nemzeti egységek számára a kérelmek feldolgozását lehetővé tévő szoftverrel kapcsolatos költségeket.

(8)

A teljes költségvetési juttatásból 12 531 000 EUR összeget kell allokálni az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: FRONTEX) részére. E finanszírozásnak kell fedeznie az ETIAS központi egység létrehozása céljából a FRONTEX-nél felmerülő – az (EU) 2018/1240 rendelet 85. cikkének (1) bekezdésében említett – költségeket, beleértve az irodahelyiség előkészítésével, a személyzet által használandó informatikai eszközök beszerzésével és telepítésével, valamint a központi egység személyzetének felvételével és képzésével kapcsolatos költségeket.

(9)

A teljes költségvetési juttatásból összesen 96 500 000 EUR összeget kell allokálni az ETIAS-ban részt vevő tagállamok részére. E finanszírozásnak kell fedeznie a meglévő nemzeti határinfrastruktúra integrálásával és az egységes nemzeti interfésszel való összekapcsolással, az egységes nemzeti interfész működtetésével, valamint az ETIAS nemzeti egységek létrehozásával kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő – az (EU) 2018/1240 rendelet 85. cikkének (1) bekezdésében említett – költségeket, beleértve a személyzet által használandó informatikai eszközök beszerzésével és telepítésével, valamint a személyzet felvételével és képzésével kapcsolatos költségeket. Mivel e tevékenységek tagállamonkénti költsége az ország méretétől, a külső határok hosszától, a határátkelőhelyek számától, a határátlépők számától stb. függetlenül nagyon hasonló, a teljes összeget egyenlő arányban kell elosztani a részt vevő tagállamok között.

(10)

mivel az (EU) 2018/1240 rendelet a schengeni vívmányokra épül, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően Dánia úgy határozott, hogy nemzeti jogában végrehajtja az (EU) 2018/1240 rendeletet (5). E rendelet ezért a nemzetközi jog alapján kötelező Dániára nézve.

(11)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (6) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(12)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(13)

Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (8) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (9) 1. cikkének A. pontja által említett területhez tartoznak.

(14)

Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (10) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (11) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak.

(15)

Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv (12) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (13) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(16)

Ez a rendelet a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése, a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése, illetve a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(17)

Tekintettel arra, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni az (EU) 2018/1240 rendelet gyakorlati végrehajtását ahhoz, hogy az ETIAS a terveknek megfelelően három évvel az említett rendelet hatálybalépését követően teljes mértékben működőképes legyen, és annak érdekében, hogy ennélfogva lehetővé váljon az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazása, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az összes tagállam szakértői által kifejtett véleménnyel, akikkel külön ebből a célból folytattak konzultációt.

(19)

Az 515/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően ki kell egészíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Összesen 209 904 000 EUR összeget kell allokálni az Unió általános költségvetéséből az (EU) 2018/1240 rendelet 85. cikkének (1) bekezdésében említett költségek fedezésére.

(2)   Az (1) bekezdésben említett összeget le kell vonni abból a 791 000 000 EUR-t kitevő összegből, amely az 515/2014/EU rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett IT-rendszerek fejlesztésére van elkülönítve.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett összeget az alábbiak szerint kell felhasználni:

a)

100 873 000 EUR-t kell allokálni az eu-LISA részre az (EU) 2018/1240 rendelet 85. cikkének (1) bekezdésében említett, az ETIAS információs rendszer fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő költségek fedezésére;

b)

12 531 000 EUR-t kell allokálni az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részre az (EU) 2018/1240 rendelet 85. cikkének (1) bekezdésében említett, az ETIAS központi egység létrehozásával kapcsolatosan felmerülő költségek fedezésére;

c)

96 500 000 EUR-t kell allokálni a tagállamok számára az (EU) 2018/1240 rendelet 85. cikkének (1) bekezdésében említett, a meglévő nemzeti határinfrastruktúra integrálásával és az egységes nemzeti interfésszel való összekapcsolással, az egységes nemzeti interfész működtetésével, valamint az ETIAS nemzeti egységek létrehozásával kapcsolatosan felmerülő költségek fedezésére;

(2)   Az (1) bekezdés c) pontjában említett összeget egyenlő arányban kell elosztani a tagállamok között.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 150., 2014.5.20., 143. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

(5)  A 22. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően Dánia 2018. december 21-én bejelentette azt a döntését, hogy nemzeti jogában végrehajtja az (EU) 2018/1240 rendeletet.

(6)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.)

(7)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(8)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(9)  A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(10)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(11)  A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(12)  HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(13)  A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).


11.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/45


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/947 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 24.)

a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 216/2008/EK és a 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikkére,

mivel:

(1)

A pilóta nélküli légi járművek – tömegüktől függetlenül – az egységes európai égbolt légterében ugyanúgy műveleteket végezhetnek, mint a pilótával rendelkező légi járművek (legyenek azok repülőgépek vagy helikopterek).

(2)

Hasonlóan a pilótával történő repüléshez, a pilóta nélküli légi járművekkel és a pilóta nélküli légijármű-rendszerekkel (a továbbiakban: UAS-ek) végzett műveletekre, valamint az ilyen pilóta nélküli légi járművek és pilóta nélküli légijármű-rendszerek üzemben tartóira (köztük a távpilótákra) is egységesen végrehajtandó és betartandó szabályok és eljárások vonatkoznak.

(3)

Figyelembe véve az UAS-műveletek egyedi jellemzőit, azoknak ugyanolyan biztonságosaknak kell lenniük, mint a pilótával történő repülés során.

(4)

A pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos technológiák a lehetséges műveletek széles körét teszik lehetővé. A légi alkalmasságra, a szervezetekre és az UAS és a pilóta nélküli légi jármű üzemben tartásában részt vevő személyekre vonatkozó követelményeket úgy kell meghatározni, hogy azok biztosítsák a földön tartózkodó személyek és más légtérhasználók biztonságát a pilóta nélküli légi járművek műveletei során.

(5)

Az UAS-műveletekre vonatkozó szabályoknak és eljárásoknak arányosaknak kell lenniük a művelet vagy tevékenység jellegével és kockázatával, és összhangban kell lenniük az érintett pilóta nélküli légi jármű operatív jellemzőivel, valamint a műveleti terület sajátosságaival, például a népsűrűséggel, a felszín jellegzetességeivel és a beépítettséggel.

(6)

A kockázati szinttel kapcsolatos kritériumok és az egyéb kritériumok alapján három műveleti kategóriát indokolt meghatározni: „nyílt”, „speciális” és „engedélyköteles” kategória.

(7)

Az UAS-műveletekre az adott kockázat szintjének, az érintett pilóta nélküli légi jármű operatív jellemzőinek és a műveleti terület sajátosságainak megfelelő arányos kockázatcsökkentési követelményeket kell alkalmazni.

(8)

A „nyílt” kategóriába tartozó műveletek esetében, amelyek közé a legkisebb kockázatot jelentő műveletek sorolandók, nem indokolt előírni a szabványos légiforgalmi megfelelési eljárások hatálya alá tartozó UAS-t, ugyanakkor ezeket a műveleteket az (EU) 2019/945 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben (2) meghatározott UAS-osztályok alkalmazásával kell végrehajtani.

(9)

A „speciális” kategóriának más, nagyobb kockázatot jelentő művelettípusokat célszerű magában foglalnia, melyek esetében alapos kockázatértékelést kell végezni annak megállapítására, hogy milyen követelmények szükségesek az adott művelet biztonságos végrehajtásához.

(10)

Azon „speciális” kategóriában végrehajtott, alacsony kockázatú műveletek esetében, amelyekre vonatkozóan standard forgatókönyvet és részletes kockázatcsökkentő intézkedéseket határoztak meg, e rendelet végrehajtását egy üzembentartói nyilatkozattételi rendszernek kell elősegítenie.

(11)

Az „engedélyköteles” kategóriába tartozó műveleteknek indokolt alapvetően az üzemben tartók tanúsítására, a távpilóták engedélyezésére, valamint a légi járműveknek az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti tanúsítására vonatkozó szabályok hatálya alá tartozniuk.

(12)

Az „engedélyköteles” kategória esetében kötelező az illetékes hatóságok által a pilóta nélküli légi jármű üzemben tartása és az érintett személyek (ideértve az e tevékenységekben részt vevő távpilótákat és szervezeteket) tekintetében kiadott tanúsítvány, valamint a légi járműveknek az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti tanúsítás, és mindez a „speciális” kategóriára is kiterjeszthető lenne.

(13)

A pilóta nélküli légi járművek jelöléssel való ellátására és azonosítására, valamint a pilóta nélküli légi járművek üzemben tartójának és a tanúsított, pilóta nélküli légi járműveknek a nyilvántartásba vételére vonatkozóan helyénvaló szabályokat és eljárásokat megállapítani.

(14)

A pilóta nélküli légi járművek üzemben tartóit célszerű nyilvántartásba venni, amennyiben olyan pilóta nélküli légi járművet tartanak üzemben, amely ütközés esetén 80 joule-nál nagyobb mozgási energiát adhat le az emberre, illetve amelynek üzemben tartása kockázatot jelent a magánélet tiszteletben tartása, a személyes adatok védelme, a biztonság és a környezet szempontjából.

(15)

Tanulmányok igazolták, hogy a 250 g vagy annál nagyobb felszállótömegű, pilóta nélküli légi járművek biztonsági kockázatot jelentenek, ezért indokolt úgy rendelkezni, hogy az ilyen pilóta nélküli légijármű-rendszer üzemben tartói nyilvántartásba vegyék magukat, amennyiben légi járművel a „nyílt” kategóriába tartozó műveletet végeznek.

(16)

Figyelembe véve a magánélet tiszteletben tartását és a személyes adatok védelmét érintő kockázatokat, a pilóta nélküli légi járművek üzemben tartóit nyilvántartásba kell venni, amennyiben olyan pilóta nélküli légi járművet tartanak üzemben, amely fel van szerelve személyes adatok rögzítésére alkalmas érzékelővel. Ez azonban nem szükséges, ha a pilóta nélküli légi jármű a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) értelmében játéknak minősül.

(17)

A nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartozó tanúsított, pilóta nélküli légi járműveknek és a pilóta nélküli légi járművek üzemben tartóinak nyilvántartásba vételére vonatkozó információkat digitális, harmonizált, átjárható nemzeti nyilvántartási rendszerekben kell tárolni, lehetővé téve az illetékes hatóságok számára az ilyen információkhoz való hozzáférést és azok cseréjét. Az e rendelet szerinti, a nemzeti nyilvántartások közötti átjárhatóságot biztosító mechanizmusok nem sérthetik az (EU) 2018/1139 rendelet 74. cikkében említett jövőbeni adattárra alkalmazandó szabályokat.

(18)

Összhangban az (EU) 2018/1139 rendelet 56. cikkének (8) bekezdésével, e rendelet nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy olyan nemzeti szabályokat fogadjanak el, amelyek az (EU) 2018/1139 rendelet hatályán kívül eső okokból, például a közbiztonság, vagy a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme érdekében bizonyos feltételekhez kötik a pilóta nélküli légi járművek üzemben tartását, az uniós jognak megfelelően.

(19)

A nemzeti nyilvántartási rendszereknek összhangban kell lenniük a magánélet tiszteletben tartására és a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokkal, és az e nyilvántartási rendszerekben tárolt információknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük (4).

(20)

A pilóta nélküli légijármű-rendszer üzemben tartójának és távpilótájának gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a tervezett műveletekre vonatkozó uniós és nemzeti szabályozásról, különös tekintettel a biztonsággal, a magánélet tiszteletben tartásával, az adatvédelemmel, a felelősséggel, a biztosítással, a védelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályokra.

(21)

Egyes területek, például kórházak, tömeggyűlések helyszínei, létesítmények és telepek, például büntetés-végrehajtási intézetek vagy ipari létesítmények, legfelső szintű és magas szintű kormányzati szervek, természetvédelmi területek vagy a közlekedési infrastruktúra egyes elemei különösen érzékenyek lehetnek minden típusú vagy bizonyos típusú UAS-műveletekre. Ez nem érintheti a tagállamok azon jogát, hogy olyan nemzeti szabályokat fogadjanak el, amelyek az e rendelet hatályán kívül eső okokból, például a környezet védelme, a közbiztonság, vagy a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme érdekében bizonyos feltételekhez kötik a pilóta nélküli légi járművek üzemben tartását, az uniós jognak megfelelően.

(22)

Amennyiben a pilóta nélküli légi járművek okozta zaj és kibocsátás problémát okoz, akkor azt – amennyire lehetséges – minimalizálni kell, figyelembe véve az egyes tagállamok működési feltételeit és egyedi sajátosságait, például a népsűrűséget. Az UAS-műveletek társadalmi elfogadottságának elősegítése érdekében az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet maximális zajszintet határoz meg a „nyílt” kategóriában, emberek közelében működtetett pilóta nélküli légi járművek tekintetében. A „speciális” kategóriában követelmény, hogy az üzemben tartó dolgozzon ki iránymutatásokat távpilótái számára, hogy azok minden műveletet az embereket és az állatokat zavaró hatások minimalizálásával hajtsanak végre.

(23)

A jelenlegi nemzeti tanúsítványokat ki kell igazítani, hogy megfeleljenek e rendelet követelményeinek.

(24)

E rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében megfelelő átmeneti intézkedéseket kell hozni. A tagállamok és az érdekelt felek részére elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy eljárásaikat e rendelet alkalmazásának kezdete előtt az új szabályozási kerethez igazíthassák.

(25)

Az UAS-műveletekre vonatkozó új szabályozási keret nem sértheti a nemzeti vagy uniós jogból egyébként levezethető, alkalmazandó környezetvédelmi és természetvédelmi kötelezettségeket.

(26)

Noha az UAS-műveletek biztonságának garantálásához és a légi közlekedési rendszerbe való integrációjuk támogatásához szükséges infrastruktúrát, szolgáltatásokat és eljárásokat magában foglaló „U-space” rendszer még fejlesztés alatt áll, e rendeletnek már tartalmaznia kell a U-space rendszer három alappillére – nevezetesen a nyilvántartásba vétel, a földrajzi helyzettudatosság és a távoli azonosítás – végrehajtására vonatkozó követelményeket, amelyeket tovább kell majd pontosítani.

(27)

mivel a légijármű-modellek UAS-nek minősülnek, és e modelleknek a klubokban és egyesületekben végzett üzemben tartása bizonyítottan megfelelő biztonsági szinten történik, zökkenőmentes átállást kell biztosítani a különböző nemzeti rendszerekről az új uniós szabályozási keretre annak érdekében, hogy a légijármű-modellező klubok és egyesületek továbbra is a jelenlegi módon tarthassák üzemben légi járműveiket, és hogy figyelembevételre kerüljenek a tagállamok bevált gyakorlatai.

(28)

Ezenkívül, tekintettel az e rendelet mellékletében meghatározott C4 osztályú légi járművek által elért megfelelő biztonsági szintre, az ilyen légi járművek alacsony kockázatú műveleteit indokolt a „nyílt” kategóriában engedélyezni. Ezek a légijármű-modellek üzemben tartói által gyakran használt légi járművek egyszerűbbek, mint a pilóta nélküli légi járművek más osztályai, ezért esetükben nem indokolt aránytalan műszaki követelményeket alkalmazni.

(29)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikke szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet részletes rendelkezéseket állapít meg a pilóta nélküli légijármű-rendszerekkel végzett műveletekre, valamint az érintett személyekre vonatkozóan, ideértve a műveletekben részt vevő távpilótákat (távoli pilótákat) és szervezeteket is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az (EU) 2018/1139 rendelet fogalommeghatározásai irányadók.

Ezenkívül a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1.   „pilóta nélküli légijármű-rendszer (UAS)”: a pilóta nélküli légi jármű és az azt távolról vezérlő berendezés;

2.   „pilóta nélküli légijármű-rendszer üzemben tartója (UAS-üzembentartó)”: olyan jogi vagy természetes személy, aki vagy amely egy vagy több UAS-t üzemben tart vagy üzemben tartani szándékozik;

3.   „embertömeg”: olyan összejövetel, ahol a résztvevők sűrű elhelyezkedése miatt az egyének korlátozottak mozgásukban;

4.   „az UAS-műveletek földrajzi övezete”: légtérrész, melyet az illetékes hatóság jelöl ki az UAS-műveletek elősegítése, korlátozása vagy kizárása céljából az UAS-műveletekből eredő, a biztonságot, a magánélet tiszteletben tartását, a személyes adatok védelmét, a védelmet vagy a környezetet érintő kockázatok kezelése érdekében;

5.   „eredményesség”: a kockázatcsökkentő intézkedések jellemzője, mely a kockázatcsökkentő intézkedésekből adódó biztonsági nyereségből és a biztonsági nyereség révén elért bizonyossági és integritási szintből tevődik össze;

6.   „standard forgatókönyv”: a melléklet 1. függelékében meghatározott „speciális” kategóriába tartozó UAS-műveletek azon típusa, amelyre vonatkozóan kockázatcsökkentő intézkedések pontos listáját határozták meg, és az üzemben tartóknak elegendő nyilatkozatot adniuk az illetékes hatóságnak arról, hogy alkalmazni fogják ezeket kockázatcsökkentő intézkedéseket az ilyen típusú művelet végrehajtásakor;

7.   „látótávolságon belüli üzem (VLOS)”: az UAS-műveletek azon típusa, amelyben a távpilóta képes a pilóta nélküli légi járművel való folyamatos, segítség nélküli vizuális kapcsolattartásra, ami lehetővé teszi, hogy a távpilóta az ütközések elkerülése érdekében képes legyen befolyásolni a pilóta nélküli légi jármű repülési útvonalát más légi járművekhez, személyekhez és akadályokhoz képest;

8.   „látótávolságon kívüli üzem (BVLOS)”: az UAS-műveletek azon típusa, amelyet nem látótávolságon belüli üzemben (VLOS) hajtanak végre;

9.   „könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány (LUC)”: az illetékes hatóság által az UAS üzemben tartója részére kibocsátott, a melléklet C. részében meghatározott tanúsítvány;

10.   „légijármű-modellező klub vagy egyesület”: az UAS-sel folytatott szabadidős repülések vagy sporttevékenységek végzése, illetve légi bemutatók vagy versenyek rendezése céljából valamely tagállamban jogszerűen letelepedett szervezet;

11.   „veszélyes áruk”: olyan áruk vagy anyagok, amelyek váratlan esemény vagy baleset esetén kockázatot jelenthetnek az egészségre, a biztonságra, a vagyontárgyakra vagy a környezetre nézve, és amelyeket a pilóta nélküli légi jármű hasznos teherként szállít, ideértve különösen a következőket:

a)

robbanóanyagok (teljes tömeg felrobbanásának veszélye, robbanás vagy kivetés veszélye, kisebb mértékű robbanás veszélye, súlyos tűzveszély, robbanószer, rendkívül érzéketlen robbanóanyagok);

b)

gázok (tűzveszélyes gáz, nem tűzveszélyes gáz, mérgező gáz, oxigén, belélegzésveszély);

c)

tűzveszélyes folyadékok (tűzveszélyes folyadék; éghető folyadék, fűtőolaj, benzin);

d)

tűzveszélyes szilárd anyagok (tűzveszélyes szilárd anyag, öngyulladó szilárd anyag, nedves állapotban veszélyes anyag);

e)

oxidálószerek és szerves peroxidok;

f)

mérgező és fertőző anyagok (mérgek, biológiai veszély);

g)

radioaktív anyagok;

h)

maró anyagok;

12.   „hasznos teher”: olyan műszer, mechanizmus, berendezés, alkatrész, készülék, tartozék vagy kiegészítő, beleértve a kommunikációs berendezéseket is, amelyet a légi járműbe szerelnek be vagy azon rögzítenek, de nem a repülésben lévő légi jármű működtetéséhez vagy repülésének irányításához használnak vagy szándékoznak használni, és amely nem a törzs, a hajtómű és a légcsavar alkatrésze;

13.   „közvetlen távoli azonosítás”: a műveleteket végző pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos információk – többek között a jelölés – helyi közvetítését biztosító rendszer, melynek célja, hogy a szóban forgó információk a pilóta nélküli légi járművekhez való fizikai hozzáférés nélkül is elérhetők legyenek;

14.   „követési üzemmód”: az UAS olyan üzemmódja, amelyben a pilóta nélküli légi jármű előre meghatározott távolságban folyamatosan követi a távpilótát;

15.   „földrajzi helyzettudatosság”: olyan funkció, amely a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján észleli, ha fennáll a légtérkorlátozások megsértésének esetleges veszélye, és jelzi ezt a távpilótának, hogy az azonnali hatékony intézkedésekkel megakadályozhassa a szóban forgó korlátozások megsértését;

16.   „saját építésű UAS”: az összeszerelője által saját használatra gyártott vagy összeállított UAS az olyan alkatrészekből összeállított UAS-ek kivételével, amelyeket egyetlen összeszerelési készletként hoztak forgalomba;

17.   „autonóm művelet”: olyan művelet, amely során a pilóta nélküli légi jármű a távpilóta beavatkozási lehetősége nélkül működik;

18.   „külső személyek”: olyan személyek, akik nem vesznek részt az UAS-műveletben, vagy nem ismerik az UAS üzemben tartója által adott utasításokat és biztonsági figyelmeztetéseket;

19.   „forgalmazás”: egy termék kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az uniós piacon értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;

20.   „forgalomba hozatal”: a termék első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;

21.   „földi műveleti terület”: az a földi terület, amelyen az UAS-t működtetik, és amelyre nézve az UAS üzemben tartója képes biztosítani, hogy csak a részt vevő személyek tartózkodjanak rajta;

22.   „maximális felszállótömeg (MTOM)”: a pilóta nélküli légi járműnek a gyártó vagy az összeszerelő által meghatározott maximális tömege, beleértve a hasznos teher és a tüzelőanyag tömegét is, amely mellett a pilóta nélküli légi jármű üzemeltethető;

23.   „pilóta nélküli vitorlázó repülőgép”: pilóta nélküli légi jármű, amelynek repülését a rögzített emelőfelületeire ható aerodinamikai erő biztosítja, és amelynek szabad repüléséhez nincs szükség hajtóműre. Felszerelhető vészhelyzetben beindítható motorral is.

3. cikk

Az UAS-műveletek kategóriái

Az UAS-műveletek a 4., 5., illetve 6. cikkben meghatározott „nyílt”, „speciális” vagy „engedélyköteles” kategóriákba sorolandók az alábbi feltételek szerint:

a)

a „nyílt” kategóriába tartozó UAS-műveletek nem esnek sem előzetes műveleti engedély, sem az UAS üzemben tartójának a művelet végrehajtása előtt kiadott üzembentartási nyilatkozata hatálya alá;

b)

a „speciális” kategóriájú UAS-műveletekhez szükség van az illetékes hatóság által a 12. cikk szerint kiadott műveleti engedélyre vagy a 16. cikknek megfelelően kapott engedélyre, illetve az 5. cikk (5) bekezdésében meghatározott körülmények esetén az UAS üzemben tartója által tett nyilatkozatra;

c)

az „engedélyköteles” kategóriába tartozó UAS-műveletek feltétele az UAS-nek az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti tanúsítása, az üzemben tartó tanúsítása, valamint adott esetben a távpilóta engedélyezése.

4. cikk

Az UAS-műveletek „nyílt” kategóriája

(1)   Egy művelet csak akkor minősül „nyílt” kategóriájú UAS-műveletnek, ha teljesülnek a következő követelmények:

a)

az UAS az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott osztályok egyikébe tartozik, vagy saját építésű, vagy megfelel a 20. cikkben meghatározott feltételeknek;

b)

a pilóta nélküli légi jármű maximális felszállótömege kevesebb, mint 25 kg;

c)

a távpilóta gondoskodik arról, hogy a pilóta nélküli légi jármű az emberektől biztonságos távolságban maradjon, és ne repüljön át embertömeg felett;

d)

a távpilóta a pilóta nélküli légi járművet egész idő alatt VLOS-ben tartja, kivéve a követési üzemmódban való repülést, valamint a melléklet A. részében meghatározott, pilóta nélküli légijármű-megfigyelő alkalmazása esetét;

e)

repülés közben a pilóta nélküli légi járművet a földfelszín legközelebbi pontjától számított 120 méteren belül tartják, kivéve, ha akadály feletti átrepülésre kerül sor a melléklet A. részében meghatározottak szerint;

f)

repülés közben a pilóta nélküli légi jármű nem szállít veszélyes árut, és nem szór le semmilyen anyagot.

(2)   A „nyílt” kategóriájú UAS-műveleteket a melléklet A. részében meghatározott követelményeknek megfelelően három alkategóriába kell sorolni.

5. cikk

Az UAS-műveletek „speciális” kategóriája

(1)   Amennyiben a 4. cikkben vagy a melléklet A. részében meghatározott követelmények egyike nem teljesül, az UAS-üzembentartó a 12. cikk szerinti műveleti engedélyt szerez a nyilvántartásba vétele szerinti tagállam illetékes hatóságától.

(2)   A 12. cikk szerinti műveleti engedély iránti kérelem illetékes hatósághoz történő benyújtásakor az üzemben tartó a 11. cikkel összhangban kockázatértékelést végez, és azt a kérelemmel együtt benyújtja, beleértve a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket is.

(3)   A melléklet B. részének UAS.SPEC.040 pontja értelmében az illetékes hatóság műveleti engedélyt ad ki, ha úgy ítéli meg, hogy az operatív kockázatok a 12. cikk összhangban megfelelő módon csökkentésre kerültek.

(4)   Az illetékes hatóság a műveleti engedélyben feltünteti, hogy az engedély:

a)

egy vagy több, az idő vagy a helyszín, vagy mindkettő tekintetében meghatározott művelet jóváhagyására vonatkozik-e. A műveleti engedélyben szerepelnie kell a kapcsolódó kockázatcsökkentő intézkedések pontos listájának;

b)

a melléklet C. része szerinti könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány (LUC) jóváhagyására vonatkozik-e.

(5)   Amennyiben az UAS-üzembentartó a melléklet B. része UAS.SPEC.020 pontjának megfelelően nyilatkozatot nyújt be a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam illetékes hatóságához egy olyan műveletre vonatkozóan, amely megfelel az említett melléklet 1. függelékében meghatározott standard forgatókönyvnek, az UAS üzemben tartója nem köteles az e cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően műveleti engedélyt szerezni, és a 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott eljárás alkalmazandó.

(6)   A műveleti engedély és a nyilatkozat nem követelhető meg:

a)

a melléklet UAS.LUC.060 pontja szerinti megfelelő jogosultságokat tartalmazó könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal rendelkező UAS-üzembentartók esetében;

b)

a 16. cikknek megfelelő engedéllyel rendelkező légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében végrehajtott műveletek esetében.

6. cikk

Az UAS-műveletek „engedélyköteles” kategóriája

(1)   Egy művelet csak akkor minősül „engedélyköteles” kategóriájú UAS-műveletnek, ha teljesülnek a következő követelmények:

a)

az UAS tanúsítása az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet 40. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja alapján történt; valamint

b)

a műveletet a következő feltételek legalább egyike mellett végzik:

i.

embertömeg felett;

ii.

a művelet személyek szállítását is magában foglalja;

iii.

a művelet veszélyes áruk szállítását is magában foglalja, ami baleset esetén nagy fokú kockázatot jelenthet harmadik felek számára.

(2)   Az UAS-műveletet az „engedélyköteles” kategóriába kell besorolni továbbá, amennyiben az illetékes hatóság a 11. cikkben meghatározott kockázatértékelés alapján úgy ítéli meg, hogy a művelet kockázata nem csökkenthető megfelelően az UAS tanúsítása és az UAS-üzembentartó tanúsítása, valamint adott esetben a távpilóta engedélyezése nélkül.

7. cikk

Az UAS-sel végzett műveletekre vonatkozó szabályok és eljárások

(1)   A „nyílt” kategóriájú UAS-műveleteknek meg kell felelniük a melléklet A. részében meghatározott operatív korlátozásoknak.

(2)   A „speciális” kategóriájú UAS-műveleteknek meg kell felelniük a 12. cikkben említett műveleti engedélyben vagy a 16. cikkben említett engedélyben, illetve a melléklet 1. függeléke szerinti, az UAS-üzembentartó általi nyilatkozatban említett standard forgatókönyvben meghatározott operatív korlátozásoknak.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó, ha az UAS-üzembentartó megfelelő jogosultságokat tartalmazó könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal rendelkezik.

A „speciális” kategóriájú UAS-műveletek a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (5) meghatározott alkalmazandó működési követelmények hatálya alá tartoznak.

(3)   Az „engedélyköteles” kategóriájú UAS-műveletek a 923/2012/EU végrehajtási rendelet, a 965/2012/EU (6) és az 1332/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (7) meghatározott alkalmazandó üzembentartási követelmények hatálya alá tartoznak.

8. cikk

A távpilóták kompetenciájával kapcsolatos szabályok és eljárások

(1)   A „nyílt” kategóriájú UAS-műveleteket végző távpilótáknak meg kell felelniük a melléklet A. részében meghatározott kompetenciakövetelményeknek.

(2)   A „speciális” kategóriájú UAS-műveleteket végző távpilótáknak meg kell felelniük az illetékes hatóság által kiadott műveleti engedélyben, illetve a melléklet 1. függeléke vagy a könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány szerinti standard forgatókönyvben meghatározott kompetenciakövetelményeknek, és rendelkezniük kell legalább a következő kompetenciákkal:

a)

az operatív eljárások alkalmazásának képessége (normál, vészhelyzeti és sürgősségi eljárások, repüléstervezés, repülés előtti és repülés utáni ellenőrzések);

b)

légiforgalmi kommunikáció folytatásának képessége;

c)

a pilóta nélküli légi jármű repülési útvonalának és automatizálásának kezelése;

d)

irányítás, csapatmunka, önállóság;

e)

problémamegoldás és döntéshozatal;

f)

helyzetismeret;

g)

terhelésvezérlés;

h)

adott esetben feladatkoordináció vagy -átadás.

(3)   A légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében működő távpilótáknak meg kell felelniük a 16. cikkel összhangban kiadott engedélyben meghatározott minimális kompetenciakövetelményeknek.

9. cikk

A távpilóta minimális életkora

(1)   A „nyílt” és „speciális” kategóriába tartozó UAS-műveleteket végző távpilóták alsó korhatára 16 év.

(2)   Nem kötelező alsó korhatárt meghatározni a távpilóták esetében:

a)

ha azok az e rendelet mellékletének A. részében meghatározott A1 alkategóriában végeznek műveletet az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 1. részében meghatározott C0 osztályú UAS-sel, amely a 2009/48/EK irányelv értelmében játéknak minősül;

b)

ha azok olyan saját építésű UAS-sel végeznek műveletet, amelynek felszállótömege kevesebb, mint 250 g;

c)

ha azok az (1) bekezdésnek és a 8. cikknek megfelelő távpilóta közvetlen felügyelete alatt végeznek műveletet.

(3)   A tagállamok kockázatalapú megközelítést alkalmazva lejjebb vihetik az alsó korhatárt a területükön végzett műveletekkel kapcsolatos sajátos kockázatok figyelembevételével:

a)

a „nyílt” kategóriába tartozó UAS-műveleteket végző távpilóták esetében legfeljebb 4 évvel;

b)

a „speciális” kategóriába tartozó UAS-műveleteket végző távpilóták esetében legfeljebb 2 évvel.

(4)   Amennyiben egy tagállam lejjebb viszi a távpilóták alsó korhatárát, az érintett távpilóták számára csak az adott tagállam területén engedélyezhető UAS üzemben tartása.

(5)   A légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében működő távpilóták számára a tagállamok ezektől eltérő alsó korhatárt is meghatározhatnak a 16. cikkel összhangban kiadott engedélyekben.

10. cikk

Az UAS légialkalmasságára vonatkozó szabályok és eljárások

Amennyiben nem saját építésű, vagy nem a 16. cikkben említett műveletek céljából használják, illetve nem felel meg a 20. cikkben meghatározott feltételeknek, az e rendeletben meghatározott műveletekben használt UAS-nek meg kell felelnie az (EU) 2018/1139 rendelet 58. cikke értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott légialkalmassági műszaki követelményeknek, szabályoknak és eljárásoknak.

11. cikk

Az operatív kockázatok értékelésére vonatkozó szabályok

(1)   Az operatív kockázatok értékelésének:

a)

le kell írnia az UAS-művelet jellemzőit;

b)

megfelelő operatív biztonsági célokat kell javasolnia;

c)

azonosítania kell a földi és légi műveletek kockázatait, figyelembe véve az alábbiakat:

i.

annak a veszélynek a mértéke, amelyet az adott tevékenység a földön tartózkodó harmadik személyekre vagy vagyontárgyakra jelenthet;

ii.

az érintett pilóta nélküli légi jármű összetettsége, teljesítménye és operatív jellemzői;

iii.

a repülés célja, az UAS típusa, a más légi járművel való ütközés valószínűsége és az igénybe vett légtér besorolása;

iv.

az UAS-művelet vagy -tevékenység típusa, terjedelme és összetettsége, ideértve adott esetben a felelős szervezet vagy személy által kezelt forgalom volumenét és típusát is;

v.

annak mértéke, hogy az UAS-műveletből fakadó kockázat által érintett személyek mennyire képesek felmérni és ellenőrzésük alatt tartani ezeket a kockázatokat;

d)

azonosítania kell a lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések körét;

e)

meg kell határoznia a kiválasztott kockázatcsökkentő intézkedések eredményességének szükséges szintjét oly módon, hogy a művelet biztonságosan végrehajtható legyen.

(2)   Az UAS-művelet leírásának legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a végzett tevékenységek jellege;

b)

a tervezett művelet operatív környezete és földrajzi területe, különösen a következők: lakott terület feletti átrepülés, domborzati viszonyok, a légtér típusa, a művelet által érintett légtérrész, a szükséges kockázati pufferként szolgáló légtérrész, ideértve a földrajzi övezetekre vonatkozó működési követelményeket is;

c)

a művelet összetettsége, ideértve különösen a tervezésre és a végrehajtásra, a személyi kompetenciákra, a tapasztalatra és az összetételre, valamint a művelet végrehajtásához igénybe venni kívánt szükséges technikai eszközökre vonatkozó adatokat;

d)

az UAS műszaki jellemzői, beleértve a teljesítményt (tekintettel a tervezett művelet körülményeire), valamint adott esetben a nyilvántartási szám;

e)

az érintett személyek alkalmassága a művelet elvégzésére, beleértve a személyzet összetételét, szerepét, felelősségi köreit, képzettségét és közelmúltbeli tapasztalatait.

(3)   Figyelembe véve az UAS-művelet sajátos jellemzőit, az értékelésnek javaslatot kell tennie egy olyan biztonsági célszintre, amely megfelel a pilótával történő repülés biztonsági szintjének.

(4)   A kockázatok azonosításának magában kell foglalnia az alábbiak meghatározását:

a)

a művelet nem csökkentett földi kockázata, figyelembe véve a művelet típusát és a művelet végzésének körülményeit, beleértve legalább a következő kritériumokat:

i.

VLOS vagy BVLOS;

ii.

az átrepült terület népsűrűsége;

iii.

embertömeg felett történő átrepülés;

iv.

a pilóta nélküli légi jármű méretjellemzői;

b)

a művelet nem csökkentett légi kockázata, figyelembe véve az alábbiakat:

i.

a művelet helyszínéül szolgáló légtér pontos mennyisége, kibővítve a vészhelyzeti eljárásokhoz szükséges légtérrésszel;

ii.

a légtér besorolása;

iii.

az egyéb légiforgalomra és légiforgalmi szolgáltatásra (ATM) gyakorolt hatás, különös tekintettel az alábbiakra:

a művelet tengerszint feletti magassága;

ellenőrzött, illetve nem ellenőrzött légtér;

repülőtéri, illetve nem repülőtéri környezet;

városi, illetve vidéki környezet feletti légtér;

az egyéb forgalomtól való elkülönítés.

(5)   A javasolt biztonsági célszint eléréséhez szükséges lehetséges kockázatcsökkentő intézkedések meghatározása során a következő lehetőségeket kell figyelembe venni:

a)

a földön tartózkodó személyek elszigetelésére vonatkozó intézkedések;

b)

az UAS-művelet stratégiai operatív korlátozásai, különösen:

i.

a művelet végzésére szolgáló földrajzi terület korlátozása;

ii.

a művelet időtartamának vagy ütemezésének a korlátozása;

c)

stratégiai kockázatcsökkentés közös repülési szabályok vagy közös légtérszerkezet és -szolgáltatások révén;

d)

az esetleges kedvezőtlen működési feltételek kezelésére való képesség;

e)

eszervezési tényezők, például az UAS-üzembentartó által kidolgozott üzemelési és karbantartási eljárások, valamint a gyártói felhasználói kézikönyvnek megfelelő karbantartási eljárások;

f)

a repülés biztonságával foglalkozó személyek kompetenciájának és szakértelmének szintje;

g)

az emberi tévedés kockázata az operatív eljárások alkalmazása során;

h)

az UAS tervezési jellemzői és teljesítménye, különösen:

i.

az ütközés kockázatát csökkentő eszközök rendelkezésre állása;

ii.

az ütközés erejét vagy a pilóta nélküli légi jármű törhetőségét korlátozó rendszerek rendelkezésre állása;

iii.

az UAS elismert szabványoknak megfelelő tervezése és üzembiztos kialakítása.

(6)   A javasolt kockázatcsökkentő intézkedések eredményességét értékelni kell annak megállapítása érdekében, hogy azok arányosak-e a tervezett művelet biztonsági célkitűzéseivel és kockázataival, különösen a célból, hogy a művelet minden szakasza biztonságos legyen.

12. cikk

A „speciális” kategóriájú UAS-műveletek engedélyezése

(1)   Az illetékes hatóság értékeli a kockázatelemzést és azon kockázatcsökkentő intézkedések eredményességét, amelyeket az UAS üzemben tartója javasol annak érdekében, hogy az UAS-művelet a repülés valamennyi szakaszában biztonságos legyen.

(2)   Az illetékes hatóság akkor ad ki műveleti engedélyt, ha az értékelés arra a következtetésre jut, hogy:

a)

az operatív biztonsági célok figyelembe veszik a művelet kockázatait;

b)

a műveletek elvégzésének operatív feltételeivel kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések, az érintett személyek kompetenciája, valamint a pilóta nélküli légi jármű műszaki jellemzői együttesen megfelelőek és kellően eredményesek ahhoz, hogy a művelet az azonosított földi és légi kockázatok fényében biztonságos legyen;

c)

az UAS üzemben tartója azt megerősítő nyilatkozatot tett, hogy a tervezett művelet megfelel minden rá alkalmazandó uniós és nemzeti szabálynak, különös tekintettel a magánélet tiszteletben tartásával, az adatvédelemmel, a felelősséggel, a biztosítással, a védelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályokra.

(3)   Amennyiben a művelet nem tekinthető kellőképpen biztonságosnak, az illetékes hatóság tájékoztatja erről a kérelmezőt, és megindokolja, hogy miért utasította el a műveleti engedély kiadását.

(4)   Az illetékes hatóság által megadott műveleti engedélynek részletesen tartalmaznia kell:

a)

az engedély hatályát;

b)

a „speciális” feltételeket, amelyek a következőkre alkalmazandók:

i.

az UAS-műveletek és az operatív korlátozások;

ii.

az UAS-üzembentartó és adott esetben a távpilóta előírt kompetenciái;

iii.

az UAS műszaki jellemzői, ideértve adott esetben az UAS tanúsítását is;

c)

az alábbi információkat:

i.

az UAS-üzembentartó nyilvántartási száma és az UAS műszaki jellemzői;

ii.

hivatkozás az UAS-üzembentartó által kidolgozott operatív kockázatértékelésre;

iii.

a művelet operatív korlátozásai és feltételei;

iv.

az UAS-üzembentartó által alkalmazandó kockázatcsökkentő intézkedések;

v.

az(ok) a hely(ek), amely(ek)en a művelet végrehajtását engedélyezték, és a 13. cikk szerinti bármely más hely a tagállamokban;

vi.

a művelet típusára és az olyan események típusára vonatkozó mindazon dokumentumok és nyilvántartások, amelyeket a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) meghatározottakon felül jelenteni kell.

(5)   Az 5. cikk (5) bekezdésében említett nyilatkozat kézhezvételét követően az illetékes hatóság:

a)

ellenőrzi, hogy az tartalmazza-e a melléklet UAS.SPEC.020 2. pontban meghatározott összes elemet;

b)

amennyiben igen, indokolatlan késedelem nélkül megerősíti az UAS üzemben tartója számára a nyilatkozat kézhezvételét és hiánytalanságát annak érdekében, hogy az üzemeltető megkezdhesse a műveletet.

13. cikk

Határon átnyúló és a nyilvántartásba vétel szerinti ország területén kívüli műveletek

(1)   Amennyiben egy UAS üzemben tartója olyan „speciális” kategóriájú műveletet kíván végezni, amelyre a 12. cikkel összhangban már műveleti engedélyt kapott, és amelyet részben vagy egészben egy, a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállam légterében tervez végrehajtani, az UAS üzemben tartója a következő információkat tartalmazó kérelmet nyújt be a tervezett művelet szerinti tagállam illetékes hatóságának:

a)

az UAS-üzembentartó 12. cikkel összhangban kiadott műveleti engedélyének másolata; valamint

b)

a tervezett művelet helyszíne(i), beleértve – szükség esetén – a 11. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint azonosított, a helyi légtérre, terepviszonyokra és népsűrűségi sajátosságokra, valamint az éghajlati viszonyokra jellemző kockázatok kezelésére szolgáló frissített kockázatcsökkentő intézkedéseket.

(2)   A (1) bekezdésben említett kérelem kézhezvételét követően a tervezett művelet szerinti tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül értékeli a kérelmet, és megerősíti a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam illetékes hatósága és az UAS-üzembentartó számára, hogy az (1) bekezdés b) pontjában említett frissített kockázatcsökkentő intézkedések kielégítőek a tervezett helyen végrehajtandó művelet szempontjából. A megerősítés kézhezvételét követően az UAS-üzembentartó megkezdheti a tervezett műveletet, és a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam a 12. cikk összhangban kiadott műveleti engedélybe bejegyzi az UAS-üzembentartó által alkalmazandó frissített kockázatcsökkentő intézkedéseket.

(3)   Amennyiben egy UAS-üzembentartó olyan „speciális” kategóriájú műveletet kíván végezni, amelyre nézve az 5. cikk (5) bekezdésével összhangban nyilatkozatot tett, és amelyet részben vagy egészben egy, a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamtól eltérő tagállam légterében tervez végrehajtani, az UAS-üzembentartó a tervezett művelet szerinti tagállam illetékes hatóságának benyújtja a nyilvántartásba vétel szerinti tagállamhoz benyújtott nyilatkozata másolatát, valamint a nyilatkozat kézhezvételét és hiánytalanságát megerősítő dokumentum másolatát.

14. cikk

Az UAS-üzembentartók és a tanúsított UAS-ek nyilvántartásba vétele

(1)   A tagállamok pontos nyilvántartási rendszereket hoznak létre és tartanak fenn a tanúsításköteles UAS-ek és azon UAS-üzembentartók tekintetében, akiknek a működése kockázatot jelenthet a biztonság, a védelem, a magánélet tiszteletben tartása, valamint a személyes adatok vagy a környezet védelme szempontjából.

(2)   Az UAS-üzembentartói nyilvántartási rendszereknek rendelkezniük kell a következő adatok beviteléhez és cseréjéhez szükséges rovatokkal:

a)

a természetes személyek teljes neve és születési dátuma, valamint a jogi személyek neve és azonosító száma;

b)

az UAS-üzembentartók címe;

c)

az UAS-üzembentartók e-mail-címe és telefonszáma;

d)

az UAS biztosítási kötvényszáma, ha azt az uniós vagy a nemzeti jog előírja;

e)

a következő nyilatkozat jogi személyek általi megerősítése: „A műveletben közvetlenül részt vevő valamennyi személy alkalmas feladatai ellátására, és az UAS-t csak megfelelő kompetenciaszinttel rendelkező távpilóták fogják működtetni.”;

f)

meglévő műveleti engedélyek és könnyű UAS-üzembentartói tanúsítványok (LUC-k), valamint a 12. cikk (5) bekezdésének b) pontja szerint megerősített nyilatkozatok.

(3)   A tanúsításköteles pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó nyilvántartási rendszereknek rendelkezniük kell a következő adatok beviteléhez és cseréjéhez szükséges rovatokkal:

a)

a gyártó neve;

b)

a pilóta nélküli légi jármű gyártó általi megjelölése;

c)

a pilóta nélküli légi jármű sorozatszáma;

d)

azon természetes vagy jogi személy teljes neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma, akinek/amelynek a neve alatt a pilóta nélküli légi járművet nyilvántartásba vették.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvántartási rendszerek digitális jellegűek és átjárhatóak legyenek, és az (EU) 2018/1139 rendelet 74. cikkében említett adattáron keresztül lehetővé tegyék a kölcsönös hozzáférést és az információk cseréjét.

(5)   A UAS-üzembentartók nyilvántartásba vétetik magukat:

a)

ha az alábbi pilóta nélküli légi járművek bármelyikével „nyílt” kategóriájú műveletet végeznek:

i.

azon légi járművek, amelyek maximális felszállótömege 250 g vagy annál nagyobb, illetve ütközés esetén 80 joule-nál nagyobb mozgási energiát adhatnak le az emberre;

ii.

azon légi járművek, amelyek fel vannak szerelve személyes adatok rögzítésére alkalmas érzékelővel, kivéve, ha megfelelnek a 2009/48/EK irányelvnek;

b)

ha bármilyen tömegű pilóta nélküli légi járművel „speciális” kategóriájú műveletet végeznek.

(6)   Az UAS-üzembentartók abban a tagállamban vétetik nyilvántartásba magukat, ahol (természetes személyek esetében) lakóhellyel rendelkeznek vagy (jogi személyek esetében) székhelyük található, és gondoskodnak arról, hogy nyilvántartási adataik pontosak legyenek. Egy UAS-üzembentartó nem lehet egy időben egynél több tagállamban nyilvántartásba véve.

A tagállamok egyedi digitális nyilvántartási számot adnak ki az UAS-üzembentartóknak és a nyilvántartásba vételt igénylő UAS-eknek, lehetővé téve egyedi azonosításukat.

Az UAS-üzembentartók nyilvántartási számát olyan szabványok alapján kell meghatározni, amelyek támogatják a nyilvántartási rendszerek átjárhatóságát.

(7)   A tanúsításköteles pilóta nélküli légi járművek tulajdonosa nyilvántartásba véteti a pilóta nélküli légi járművet.

A pilóta nélküli légi járművek tagállami hovatartozását és nyilvántartási jelét az ICAO 7. mellékletével összhangban kell megállapítani. Egy pilóta nélküli légi jármű nem lehet egy időben egynél több államban nyilvántartásba véve.

(8)   Az UAS-üzembentartók minden olyan pilóta nélküli légi járművön feltüntetik nyilvántartási számukat, amely megfelel az (5) bekezdésben leírt feltételeknek.

15. cikk

Az UAS-műveletek földrajzi övezeteivel kapcsolatos operatív feltételek

(1)   Az UAS-műveletek földrajzi övezeteinek biztonsági, védelmi vagy környezetvédelmi okokból, illetőleg a magánélet védelme céljából történő kijelölésekor a tagállamok:

a)

tilalmat rendelhetnek el valamennyi UAS-művelet vagy azok egy része tekintetében, különleges feltételeket szabhatnak valamennyi UAS-művelet vagy azok egy része tekintetében, vagy előzetes műveleti engedélyt követelhetnek meg valamennyi UAS-művelet vagy azok egy része tekintetében;

b)

az UAS-műveleteket meghatározott környezetvédelmi előírások hatálya alá helyezhetik;

c)

meghatározhatják az engedélyezett UAS-osztályok körét;

d)

csak bizonyos műszaki jellemzőkkel – különösen távoli azonosítási rendszerekkel vagy a földrajzi helymeghatározási rendszerekkel – rendelkező UAS-ekre korlátozhatják az engedélyezett UAS-ek körét.

(2)   Az illetékes hatóság által elvégzett kockázatértékelés alapján a tagállamok kijelölhetnek bizonyos olyan földrajzi övezeteket is, amelyekben az UAS-műveletek mentesek a „nyílt” kategóriára vonatkozó egy vagy több követelmény alól.

(3)   Amennyiben az (1) vagy (2) bekezdés értelmében a tagállamok földrajzi helymeghatározás céljából kijelölik az UAS-műveletek földrajzi övezeteit, biztosítaniuk kell, hogy az UAS-műveletek földrajzi övezeteire vonatkozó információk, beleértve azok érvényességi idejét is, közös és egységes digitális formátumban nyilvánosan hozzáférhetők legyenek.

16. cikk

Légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében végrehajtott UAS-műveletek

(1)   Légijármű-modellező klubok vagy egyesületek kérésére az illetékes hatóság légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében végrehajtott UAS-műveletekre vonatkozó engedélyt adhat ki.

(2)   Az (1) bekezdésben említett engedélyt a következők bármelyikével összhangban kell kibocsátani:

a)

a vonatkozó nemzeti szabályok;

b)

a légijármű-modellező klub vagy egyesület bevett eljárásai, szervezeti felépítése és irányítási rendszere, amelyek biztosítják, hogy:

i.

a légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében működő távpilóták tudomást szerezzenek az illetékes hatóság által kiadott engedélyben meghatározott feltételekről és korlátozásokról;

ii.

a légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében működő távpilóták segítséget kapjanak az UAS biztonságos és az engedélyben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal összhangban lévő üzemben tartásához szükséges minimális kompetencia megszerzéséhez;

iii.

a légijármű-modellező klub vagy egyesület megfelelő intézkedést hozzon, amikor arról tájékoztatják, hogy a légijármű-modellező klub vagy egyesület keretében működő távpilóta nem felel meg az engedélyben meghatározott feltételeknek és korlátozásoknak, és szükség esetén értesítse az illetékes hatóságot;

iv.

az illetékes hatóság kérésére a légijármű-modellező klub vagy egyesület felügyeleti és ellenőrzési célból dokumentációt nyújtson be.

(3)   Az (1) bekezdésben említett engedélyben meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében végzett műveletek végrehajthatók, az engedélyt pedig annak a tagállamnak a területére kell korlátozni, ahol azt kibocsátották.

(4)   A tagállamok lehetővé tehetik a légijármű-modellező klubok vagy egyesületek számára, hogy tagjaikat a 14. cikk szerint létrehozott nyilvántartási rendszerben nyilvántartásba vegyék. Eltérő esetben a légijármű-modellező klubok vagy egyesületek tagjai a 14. cikknek megfelelően magukat vétetik nyilvántartásba.

17. cikk

Az illetékes hatóság kijelölése

(1)   Az egyes tagállamok illetékes hatóságként jelölnek ki egy vagy több szervet a 18. cikkben említett feladatok ellátására.

(2)   Amennyiben egy tagállam egynél több szervet jelöl ki illetékes hatóságként, akkor:

a)

egyértelműen meghatározza az egyes illetékes hatóságok felelősségi körét;

b)

megfelelő koordinációs mechanizmust hoz létre a szóban forgó szervek viszonylatában az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi szervezet és személy hatékony felügyeletének biztosítása érdekében.

18. cikk

Az illetékes hatóság feladatai

Az illetékes hatóság a következőkért felel:

a)

e rendelet végrehajtása;

b)

az UAS-üzembentartók tanúsítványainak, valamint az „engedélyköteles” kategóriájú UAS-műveleteket végző távpilóták engedélyeinek kiadása, felfüggesztése vagy visszavonása;

c)

a melléklet UAS.OPEN.020 és UAS.OPEN.040. pontja szerinti online elméleti vizsga letételét igazoló bizonyítvány kiadása távpilótáknak, valamint a távpilóták számára a melléklet UAS.OPEN.030 pontja szerinti kompetenciatanúsítvány kiállítása, módosítása, felfüggesztése, korlátozása vagy visszavonása;

d)

műveleti engedélyek és könnyű UAS-üzembentartói tanúsítványok kiállítása, módosítása, felfüggesztése, korlátozása vagy visszavonása, valamint a „speciális” kategóriájú UAS-műveletek végrehajtásához szükséges nyilatkozatok hiánytalanságának ellenőrzése;

e)

az UAS-műveleti engedélyekkel, nyilatkozatokkal, valamint a távpilóták kompetenciatanúsítványaival és a könnyű UAS-üzembentartói tanúsítványokkal kapcsolatos dokumentumok, nyilvántartások és jelentések kezelése;

f)

az UAS-műveletek tagállamok által meghatározott és az adott állam nemzeti légterében létrehozott földrajzi övezeteire vonatkozó információk hozzáférhetővé tétele közös és egységes digitális formátumban;

g)

a kézhezvételt és hiánytalanságot a 12. cikk (5) bekezdése b) pontjának megfelelően megerősítő dokumentum vagy a 13. cikk (2) bekezdése szerinti megerősítő dokumentum kiadása;

h)

kockázatalapú felügyeleti rendszer kialakítása a következők tekintetében:

i.

olyan UAS-üzembentartók, akik nyilatkozatot nyújtottak be, illetve műveleti engedéllyel vagy könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal rendelkeznek;

ii.

a 16. cikkben említett engedéllyel rendelkező modellező klubok és egyesületek;

i)

a „nyílt” kategóriájú műveletektől eltérő műveletek esetében olyan UAS-üzembentartók kockázati profilján, megfelelési szintjén és biztonsági teljesítményén alapuló ellenőrzési terv készítése, akik nyilatkozatot nyújtottak be, illetve az illetékes hatóság által kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkeznek;

j)

a „nyílt” kategóriájú műveletektől eltérő műveletek esetében olyan UAS-üzembentartókkal kapcsolatos vizsgálatok végzése, akik nyilatkozatot nyújtottak be, illetve az UAS-ek vizsgálatáért felelő, valamint az UAS-üzembentartók és a távpilóták e rendeletnek való megfelelését biztosító illetékes hatóság által kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkeznek;

k)

a „nyílt” vagy „speciális” kategóriájú műveleteket végző üzemben tartók meg nem feleléssel kapcsolatos és a 19. cikk (2) bekezdésével összhangban bejelentett eseteinek felderítésére és kivizsgálására szolgáló rendszer végrehajtása;

l)

az UAS-üzembentartók számára az UAS-műveletek biztonságát elősegítő tájékoztatás és iránymutatás nyújtása;

m)

nyilvántartási rendszerek létrehozása és fenntartása a tanúsításköteles UAS-ek és azon UAS-üzembentartók tekintetében, akiknek a működése kockázatot jelenthet a biztonság, a védelem, a magánélet tiszteletben tartása, valamint a személyes adatok vagy a környezet védelme szempontjából.

19. cikk

Biztonsági adatok

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai, valamint az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikkében említett piacfelügyeleti és ellenőrző hatóságok biztonsági kérdésekben együttműködnek, és eljárásokat alakítanak ki a biztonsági adatok hatékony cseréjére.

(2)   A 376/2014/EU rendeletnek megfelelően az UAS-üzembentartók minden biztonsággal kapcsolatos eseményt jelentenek az illetékes hatóságnak, és megosztják az általuk üzemben tartott UAS-re vonatkozó információkat.

(3)   Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) és az illetékes hatóságok az (EU) 2018/1139 rendelet 119. cikkével és végrehajtási jogi aktusaival összhangban összegyűjtik, elemzik és közzéteszik a területükön végzett UAS-műveletekre vonatkozó biztonsági adatokat.

(4)   Miután kézhez kapták az (1), (2) vagy (3) bekezdésben említett adatokat, az Ügynökség és az illetékes hatóság a rendelkezésre álló lehető legpontosabb tények és elemzések alapján megteszik a szükséges intézkedéseket a biztonsággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan, figyelembe véve a repülésbiztonság különböző részterületei közötti, valamint a repülésbiztonság, a kiberbiztonság és a légi közlekedés szabályozásának más műszaki területei közötti kölcsönhatásokat.

(5)   Amennyiben az illetékes hatóság vagy az Ügynökség a (4) bekezdésnek megfelelően intézkedéseket hoz, haladéktalanul értesíti az összes olyan érdekelt felet és szervezetet, amelyeknek az (EU) 2018/1139 rendelettel és annak végrehajtási jogi aktusaival összhangban meg kell felelniük a szóban forgó intézkedéseknek.

20. cikk

Egyes „nyílt” kategóriájú műveletek keretében használt UAS-ekre vonatkozó külön rendelkezések

A 768/2008/EK határozat (9) szerinti azon UAS-típusok műveleteit, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, és amelyek nem saját építésűek, továbbra is engedélyezni kell az alábbi feltételek mellett, amennyiben azokat 2022. július 1. előtt hozták forgalomba:

a)

a melléklet A. részében meghatározott A1 alkategóriában, feltéve, hogy a pilóta nélküli légi jármű maximális felszállótömege kevesebb, mint 250 g, beleértve a hasznos terhet is;

b)

a melléklet A. részében meghatározott A3 alkategóriában, feltéve, hogy a pilóta nélküli légi jármű maximális felszállótömege kevesebb, mint 25 kg, beleértve a tüzelőanyag tömegét és a hasznos terhet is.

21. cikk

Engedélyek, nyilatkozatok és tanúsítványok kiigazítása

(1)   Az UAS-üzembentartók részére kiadott engedélyek, a távpilóták kompetenciatanúsítványai és az UAS-üzembentartók által tett nyilatkozatok vagy az ezekkel egyenértékű, a nemzeti jogszabályok alapján kiadott dokumentumok 2021. július 1-ig érvényben maradnak.

(2)   2021. július 1-ig a tagállamok e rendeletnek megfelelően átalakítják a már meglévő, távpilótákra vonatkozó kompetenciatanúsítványaikat és UAS-üzembentartói engedélyeiket vagy nyilatkozataikat, illetve az ezekkel egyenértékű dokumentumokat, beleértve azokat is, amelyeket az említett időpontig adnak ki.

(3)   A 14. cikk sérelme nélkül, a légijármű-modellező klubok vagy egyesületek keretében végrehajtott UAS-műveletek végzését 2022. július 1-ig továbbra is engedélyezni kell a vonatkozó nemzeti szabályok szerint és a 16. cikk szerinti engedély nélkül.

22. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 20. cikk sérelme nélkül, a „nyílt” kategóriába tartozó műveletet végző, az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 1–5. részében foglalt követelményeknek meg nem felelő UAS használata az e rendelet hatálybalépését követő egy évvel kezdődő kétéves átmeneti időszakra a következő feltételek mellett engedélyezett:

a)

azon pilóta nélküli légi járművekkel, amelyek maximális felszállótömege 500 g-nál kevesebb, az érintett tagállam által meghatározott kompetenciaszinttel rendelkező távpilóta végezhet műveleteket a melléklet A. része UAS.OPEN.020 1. pontjában meghatározott működési követelmények betartása mellett;

b)

azon pilóta nélküli légi járművekkel, amelyek maximális felszállótömege 2 kg-nál kevesebb, a melléklet A. része UAS.OPEN.030 2. pontjában meghatározott kompetenciaszinttel legalább egyenértékű kompetenciaszinttel rendelkező távpilóta végezhet műveleteket oly módon, hogy a légi jármű legalább 50 m vízszintes távolságot tart az emberektől;

c)

azon pilóta nélküli légi járművekkel, amelyek maximális felszállótömege 2 kg-nál több, de 25 kg-nál kevesebb, a melléklet A. része UAS.OPEN.020 4. b) pontjában meghatározott kompetenciaszinttel legalább egyenértékű kompetenciaszinttel rendelkező távpilóta végezhet műveleteket az UAS.OPEN.040 1. és 2. pontban meghatározott működési követelmények betartása mellett.

23. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendeletet 2020. július 1-től kell alkalmazni.

(2)   Az 5. cikk (5) bekezdése attól a naptól kezdve alkalmazandó, amikor a melléklet 1. függelékét úgy módosítják, hogy az tartalmazza az alkalmazandó standard forgatókönyveket. A tagállamok az 5. cikk (5) bekezdésével összhangban nemzeti standard forgatókönyveken alapuló nyilatkozatokat is elfogadhatnak az UAS-üzembentartók részéről, amennyiben e forgatókönyvek megfelelnek a melléklet UAS.SPEC.020 pontjában foglalt követelményeknek, mindaddig, amíg e rendelet nem módosul oly módon, hogy a melléklet 1. függelékében szereplő standard forgatókönyvet is magában foglalja.

(3)   A 15. cikk (3) bekezdését 2021. július 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 212., 2018.8.22., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (HL L 170., 2009.6.30., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(5)  A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.).

(6)  A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(7)  A Bizottság 1332/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 16.) a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról (HL L 336., 2011.12.20., 20. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82. o.).


MELLÉKLET

„NYÍLT” ÉS „SPECIÁLIS” KATEGÓRIÁJÚ UAS-MŰVELETEK

A. RÉSZ

„NYÍLT” KATEGÓRIÁJÚ UAS-MŰVELETEK

UAS.OPEN.010 Általános rendelkezések

1.

A „nyílt” műveletek kategóriája – az operatív korlátozások, a távpilótára vonatkozó követelmények és az UAS-re vonatkozó műszaki követelmények alapján – három alkategóriára oszlik: A1, A2 és A3.

2.

Amennyiben az UAS-művelet magában foglalja a pilóta nélküli légi járműnek a terep valamely természetes magaslatáról induló vagy a terep természetes magaslatai feletti repülését, a pilóta nélküli légi járművet a föld felszínének hozzá legközelebb eső pontjától számított 120 méteren belül kell tartani. A távolságok mérését tehát a terep földrajzi adottságaihoz – például síkság, dombság, hegység – kell igazítani.

3.

Ha a pilóta nélküli légi jármű egy 105 méternél magasabb mesterséges akadálytól vízszintesen mérve legfeljebb 50 méteres távolságra repül, akkor az akadályért felelős szerv kérésére az UAS-művelet magassága az akadály magasságától számított legfeljebb 15 méterrel megnövelhető.

4.

A 2. ponttól eltérve, a hasznos terhet is beleszámítva 10 kg-nál kisebb maximális felszállótömegű pilóta nélküli vitorlázó repülőgép a föld felszínének hozzá legközelebb eső pontjától számított 120 méternél magasabban is repülhet, feltéve, hogy a távpilóta felett sohasem repül 120 méternél nagyobb magasságban.

UAS.OPEN.020 UAS-műveletek az A1 alkategóriában

Az A1 alkategóriában végzett UAS-műveleteknek meg kell felelniük valamennyi alábbi feltételnek:

1.

Az 5. d) pontban említett pilóta nélküli légi jármű esetében a műveletet úgy kell végezni, hogy a távpilóta által irányított pilóta nélküli légi jármű ne repüljön át embertömeg felett, illetve – amennyire az észszerűen elvárható – külső személy felett. Külső személyek feletti nem várt átrepülés esetén a távpilóta a lehető legnagyobb mértékben csökkenti a pilóta nélküli légi jármű említett személyek feletti átrepülésének időtartamát.

2.

Az 5. a), 5. b) és 5. c) pontban említett pilóta nélküli légi jármű esetében a műveletet úgy kell végezni, hogy a távpilóta által irányított pilóta nélküli légi jármű átrepülhet külső személyek felett, de sohasem repülhet át embertömeg felett.

3.

A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjától eltérve, ha a követési üzemmód aktív, a műveletet a távpilótától számított 50 méteres távolságon belül kell végezni.

4.

A műveletet olyan távpilótának kell végrehajtania, aki:

a)

ismeri az UAS gyártója által rendelkezésre bocsátott felhasználói kézikönyvet;

b)

az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 2. részében meghatározottak szerinti, C1 osztályú pilóta nélküli légi jármű esetében online tanfolyamot végzett, majd sikeresen teljesítette az illetékes hatóság által vagy az UAS-üzembentartó nyilvántartásba vétele szerinti tagállam illetékes hatósága által elismert szervezet által biztosított online elméleti vizsgát. A vizsgának 40 feleletválasztós kérdésből kell állnia a következő témakörök közötti megfelelő eloszlásban:

i.

repülésbiztonság;

ii.

légtérkorlátozások;

iii.

a légi közlekedés szabályozása;

iv.

az emberi teljesítőképesség határai;

v.

operatív eljárások;

vi.

általános UAS-ismeretek;

vii.

a magánélet tiszteletben tartása és az adatvédelem;

viii.

biztosítás;

ix.

védelem.

5.

A műveletet olyan pilóta nélküli légi járművel kell végezni, amely:

a)

saját építésű UAS esetében a hasznos terhet is beleszámítva 250 g-nál kisebb maximális felszállótömeggel és 19 m/s-nál kisebb maximális üzemi sebességgel rendelkezik; vagy

b)

megfelel a 20. cikk a) pontjában meghatározott követelményeknek;

c)

C0 osztályú jelöléssel rendelkezik és megfelel az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 1. részében a szóban forgó osztályra vonatkozóan meghatározott követelményeknek; vagy

d)

C1 osztályú jelöléssel rendelkezik, megfelel az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 2. részében a szóban forgó osztályra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és aktív és aktualizált közvetlen távoli azonosítási és földrajzi helyzettudatossági rendszerekkel működik.

UAS.OPEN.030 UAS-műveletek az A2 alkategóriában

Az A2 alkategóriában végzett UAS-műveleteknek meg kell felelniük valamennyi alábbi feltételnek:

1.

A műveletet úgy kell végezni, hogy a pilóta nélküli légi jármű ne repüljön át külső személyek felett, és az UAS-műveletre legalább 30 méteres biztonságos vízszintes távolságban kerüljön sor; a távpilóta a külső személyektől való vízszintes biztonsági távolságot minimum 5 méterre csökkentheti, amennyiben a pilóta nélküli légi járművet aktív kis sebességű üzemmódban működteti, és miután a helyzetet az alábbiak tekintetében értékelte:

a)

időjárási viszonyok;

b)

a pilóta nélküli légi jármű teljesítménye,

c)

az átrepült terület elkülönítése.

2.

A műveletet olyan távpilótának kell végrehajtania, aki ismeri az UAS gyártója által rendelkezésre bocsátott felhasználói kézikönyvet, és rendelkezik a távpilótáknak az illetékes hatóság vagy egy olyan szervezet által kibocsátott kompetenciatanúsítványával, amelyet az UAS-üzembentartó nyilvántartásba vétele szerinti tagállam illetékes hatósága ismert el. Ezt a tanúsítványt a valamennyi alábbi feltételnek a feltüntetett sorrendben való megfelelést követően kell beszerezni:

a)

online tanfolyam elvégzése és online elméleti vizsga sikeres teljesítése az UAS.OPEN.020 4. b) pontban említettek szerint;

b)

önállóan végzett gyakorlati képzés teljesítése az UAS.OPEN.040 1. és 2. pontban meghatározott A3 alkategória operatív feltételei tekintetében;

c)

nyilatkozat a b) pontban meghatározott önállóan végzett gyakorlati képzés teljesítéséről, valamint az illetékes hatóság által vagy az UAS-üzembentartó nyilvántartásba vétele szerinti tagállam illetékes hatósága által elismert szervezet által biztosított további elméleti vizsga sikeres teljesítése. A vizsgának legalább 30 feleletválasztós kérdésből kell állnia a következő témakörök közötti megfelelő eloszlásban, és célja, hogy felmérje a távpilótáknak a földi kockázat technikai és operatív jellegű csökkentésével kapcsolatos ismereteit:

i.

meteorológia;

ii.

az UAS repülési teljesítménye;

iii.

a földi kockázat technikai és operatív jellegű csökkentése.

3.

A műveletet olyan pilóta nélküli légi járművel kell végezni, amely C2 osztályú jelöléssel rendelkezik, megfelel az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 3. részében a szóban forgó osztályra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és aktív és aktualizált közvetlen távoli azonosítási és földrajzi helyzettudatossági rendszerekkel működik.

UAS.OPEN.040 UAS-műveletek az A3 alkategóriában

Az A3 alkategóriában végzett UAS-műveleteknek meg kell felelniük valamennyi alábbi feltételnek:

1.

A műveletet olyan területen kell végezni, ahol a távpilóta észszerűen elvárhatja, hogy a pilóta nélküli légi jármű az UAS-művelet teljes ideje alatt nem fog veszélyeztetni külső személyeket.

2.

A műveletet lakott, kereskedelmi, ipari vagy szabadidős területektől legalább 150 méteres biztonságos vízszintes távolságban kell végezni.

3.

A műveletet olyan távpilótának kell végrehajtania, aki elvégzett egy online tanfolyamot és sikeresen teljesített egy online elméleti vizsgát az UAS.OPEN.020 4. b) pontban meghatározottak szerint.

4.

A műveletet olyan pilóta nélküli légi járművel kell végezni, amely:

a)

saját építésű UAS esetében a hasznot terhet is beleszámítva 25 kg-nál kisebb maximális felszállótömeggel rendelkezik; vagy

b)

megfelel a 20. cikk b) pontjában meghatározott követelményeknek;

c)

C2 osztályú jelöléssel rendelkezik, megfelel az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 3. részében a szóban forgó osztályra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és aktív és aktualizált közvetlen távoli azonosítási és földrajzi helyzettudatossági rendszerekkel működik; vagy

d)

C3 osztályú jelöléssel rendelkezik, megfelel az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 4. részében a szóban forgó osztályra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, és aktív és aktualizált közvetlen távoli azonosítási és földrajzi helyzettudatossági rendszerekkel működik; vagy

e)

C4 osztályú jelöléssel rendelkezik és megfelel az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 5. részében a szóban forgó osztályra vonatkozóan meghatározott követelményeknek.

UAS.OPEN.050 Az UAS-üzembentartó felelősségi köre

Az UAS-üzembentartónak meg kell felelnie valamennyi alábbi feltételnek:

1.

A művelet és a felmerülő kockázat típusához igazított operatív eljárásokat dolgoz ki.

2.

Biztosítja, hogy minden művelet hatékonyan használja a rádióspektrumot, illetve támogassa annak hatékony használatát a káros zavarás elkerülése érdekében.

3.

távpilótát jelöl ki minden egyes UAS-művelet esetében.

4.

Biztosítja, hogy a távpilóták és a műveletet támogató feladatokat végző egyéb személyek ismerjék az UAS gyártója által rendelkezésre bocsátott felhasználói kézikönyvet, és:

a)

feladataik ellátásához megfelelő kompetenciával rendelkezzenek a tervezett UAS-műveletek UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 vagy UAS.OPEN.040 pontnak megfelelő alkategóriája tekintetében, illetve ha a távpilótától eltérő személyzetről van szó, elvégezzék az üzemben tartó által kidolgozott munkahelyi gyakorlati képzést;

b)

teljes mértékben tisztában legyenek az UAS-üzembentartó eljárásaival;

c)

megkapják a tervezett UAS-művelet szempontjából releváns információkat a művelet helye szerinti tagállam által a 15. cikkel összhangban közzétett bármely földrajzi övezetre vonatkozóan.

5.

Adott esetben és a tervezett műveleti helyszíntől függően aktualizálja a földrajzi helyzettudatossági rendszerre vonatkozó információkat.

6.

Az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelet 1–5. részében meghatározott valamelyik osztályba tartozó, pilóta nélküli légi járművel végzett művelet esetében biztosítja, hogy:

a)

az UAS-t a megfelelő EU-megfelelőségi nyilatkozat kísérje, beleértve a megfelelő osztályra való hivatkozást is; valamint

b)

a pilóta nélküli légi járműre fel legyen erősítve a kapcsolódó, valamely osztályba tartozást azonosító címke.

7.

Biztosítja, hogy A2 vagy A3 alkategóriában végzett UAS-művelet esetében a műveletben részt vevő valamennyi személyt tájékoztassák a kockázatokról, és e személyek kifejezetten beleegyezésüket adják a részvételbe.

UAS.OPEN.060 A távpilóta felelősségi köre

1.

Az UAS-művelet megkezdése előtt a távpilótának:

a)

feladatai elvégzéséhez megfelelő kompetenciával kell rendelkeznie a tervezett UAS-műveletek UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 vagy UAS.OPEN.040 pontnak megfelelő alkategóriája tekintetében, és az UAS üzemeltetése során magánál kell tartania az e kompetenciáját igazoló okmányt, kivéve, ha az UAS. OPEN.020 5. a), 5. b) vagy 5. c) pontban említett pilóta nélküli légi járművet üzemeltet;

b)

a tervezett UAS-művelet szempontjából releváns naprakész információkat kell szereznie a műveletnek a művelet helye szerinti tagállam által a 15. cikkel összhangban közzétett bármely földrajzi övezeteire vonatkozóan;

c)

meg kell figyelnie az operatív környezetet, ellenőriznie kell, hogy vannak-e akadályok, és – az UAS. OPEN.020 5. a), 5. b) vagy 5. c) pontban említett pilóta nélküli légi jármű A1 alkategóriában történő üzemeltetésének kivételével – ellenőriznie kell, hogy jelen van-e valamennyi részt vevő személy;

d)

biztosítania kell, hogy az UAS olyan állapotban legyen, hogy azzal a tervezett repülést biztonságosan végre lehessen hajtani, valamint adott esetben ellenőriznie kell, hogy a közvetlen távoli azonosítás megfelelően működik-e;

e)

amennyiben az UAS további hasznos teherrel is fel van szerelve, ellenőriznie kell, hogy az UAS tömege nem haladja-e meg a gyártó által meghatározott maximális felszállótömeget vagy az UAS osztálya szerinti, maximális felszállótömegre vonatkozó határértéket.

2.

A repülés során:

a)

a távpilóta nem végezheti feladatát, ha pszichoaktív anyagok vagy alkohol befolyása alatt áll, vagy ha sérülés, fáradtság, gyógyszeres kezelés, betegség vagy egyéb okok miatt alkalmatlan feladatai ellátására;

b)

a távpilótának a pilóta nélküli légi járművet VLOS-ben kell tartania, a pilóta nélküli légi járművet körülvevő légteret pedig gondosan szemmel kell tartania a pilótával rendelkező légi járművekkel való ütközés kockázatának elkerülése érdekében. A távpilótának meg kell szakítania a repülést, ha a művelet kockázatot jelent más légi járművekre, az emberekre, az állatokra, a környezetre vagy vagyontárgyakra;

c)

a távpilótának figyelembe kell vennie a 15. cikknek megfelelően meghatározott, földrajzi övezetekkel kapcsolatos operatív korlátozásokat;

d)

a távpilótának képesnek kell lennie arra, hogy uralma alatt tartsa a pilóta nélküli légi járművet, kivéve, ha elveszette vele a kapcsolatot, vagy szabad repülést végző pilóta nélküli légi jármű üzemeltetésekor;

e)

a távpilótának az UAS-t a gyártó által rendelkezésre bocsátott felhasználói kézikönyvnek megfelelően kell üzemeltetnie, beleértve az esetleges korlátozásokat is;

f)

a távpilótának figyelembe kell vennie az üzemben tartó által meghatározott eljárásokat, amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak.

3.

A repülés során a távpilóta és az UAS-üzembentartó nem végezhet műveletet olyan területeken vagy azok közelében, ahol veszélyhelyzet-elhárítás folyik, kivéve, ha erre engedélyt kap a felelős vészhelyzet-elhárító szolgálatoktól.

4.

A 2. b) pont alkalmazásában a távpilótát egy pilóta nélküli légijármű-megfigyelő segítheti, aki mellette helyezkedik el, és a pilóta nélküli légi jármű segédeszköz nélküli vizuális megfigyelése révén segíti a távpilótát a repülés biztonságos végrehajtásában. A távpilóta és a pilóta nélküli légijármű-megfigyelő között egyértelmű és hatékony kommunikációt kell kialakítani.

UAS.OPEN.070 A távpilóták online elméleti vizsgájának és kompetenciatanúsítványainak érvényességi ideje

1.

A távpilóták online elméleti vizsgája, melyet az UAS.OPEN.020 4. b) pont és az UAS.OPEN.040 3. pont ír elő, és a távpilóták kompetenciatanúsítványai, melyeket az UAS.OPEN.030 2. pont ír elő, öt évig érvényesek.

2.

A távpilóták online elméleti vizsgája és a távpilóták kompetenciatanúsítványai megújításának feltétele az UAS.OPEN.030. 2. pont vagy az UAS.OPEN.020. 4. b) pont szerinti kompetenciák bizonyítása.

B. RÉSZ

„SPECIÁLIS” KATEGÓRIÁJÚ UAS-MŰVELETEK

UAS.SPEC.010 Általános rendelkezések

Az UAS-üzembentartónak a 11. cikkel összhangban a tervezett műveletre vonatkozóan operatív kockázatértékelést kell az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátania, vagy – amennyiben az UAS.SPEC.020 pont alkalmazandó – nyilatkozatot kell benyújtania, kivéve, ha a megfelelő jogosultságokat tartalmazó, e melléklet C. része szerinti könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal (LUC) rendelkezik. Az UAS-üzembentartónak rendszeresen értékelnie kell a meghozott kockázatcsökkentő intézkedések megfelelőségét, és szükség esetén frissítenie kell azokat.

UAS.SPEC.020 Üzembentartási nyilatkozat

1.

Az 5. cikkel összhangban az UAS-üzembentartó – az UAS.SPEC.30 és UAS.SPEC.40 pont alternatívájaként – az e melléklet 1. függelékében meghatározott standard forgatókönyvnek való megfelelésre vonatkozóan üzembentartási nyilatkozatot nyújthat be a művelet helye szerinti tagállam illetékes hatóságához az alábbi műveletek vonatkozásában:

a)

pilóta nélküli légi járművel végzett műveletek:

i.

jellemzően legfeljebb 3 m méretű pilóta nélküli légi járművel VLOS-ben, földi műveleti terület felett, kivéve embertömeg felett;

ii.

jellemzően legfeljebb 1 m méretű pilóta nélküli légi járművel VLOS-ben, kivéve embertömeg felett;

iii.

jellemzően legfeljebb 1 m méretű pilóta nélküli légi járművel BVLOS-ben, ritkán lakott területek felett;

iv.

legfeljebb 3 m-es méretjellemzővel, BVLOS-ben, földi műveleti terület felett;

b)

a föld felszínétől számított 120 méter alatt végzett műveletek:

i.

ellenőrizetlen légtérben (F vagy G osztály), vagy

ii.

az ellenőrzött légtérben, koordinációt és egyedi repülési engedélyt követően, a műveleti területre vonatkozóan közzétett eljárásoknak megfelelően.

2.

Az UAS-üzembentartói nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a)

az UAS-üzembentartóval kapcsolatos adminisztratív információk;

b)

nyilatkozat arról, hogy a művelet megfelel az 1. pontban meghatározott operatív követelménynek és a melléklet 1. függelékében meghatározott standard forgatókönyvnek;

c)

az UAS-üzembentartó arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy eleget tesz a művelet biztonsága szempontjából szükséges releváns kockázatcsökkentő intézkedéseknek, beleértve a művelettel kapcsolatos utasításokat, a pilóta nélküli légi jármű kialakítását és a részt vevő személyzet kompetenciáját is;

d)

az UAS-üzembentartó megerősítő nyilatkozata, hogy megfelelő biztosítással rendelkezik a nyilatkozat hatálya alá eső minden repülési művelet tekintetében, amennyiben ezt az uniós vagy a nemzeti jog előírja.

3.

A nyilatkozat kézhezvételét követően az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy az tartalmazza-e a 2. pontban felsorolt valamennyi elemet, és indokolatlan késedelem nélkül visszaigazolja az UAS-üzembentartó számára a nyilatkozat kézhezvételét és hiánytalanságát.

4.

Az UAS-üzembentartó a kézhezvételről és a hiánytalanságról szóló visszaigazolást követően jogosult a művelet megkezdésére.

5.

Az UAS-üzembentartó késedelem nélkül értesíti az illetékes hatóságot az általa benyújtott üzembentartási nyilatkozatban szereplő információk bármilyen változásáról.

6.

A megfelelő jogosultságokat tartalmazó, e melléklet C. része szerinti könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal rendelkező UAS-üzembentartók nem kötelesek benyújtani a nyilatkozatot.

UAS.SPEC.030 Műveleti engedély iránti kérelem

1.

A „speciális” kategóriájú művelet megkezdése előtt az UAS-üzembentartónak műveleti engedélyt kell beszereznie a nyilvántartásba vétel szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságától, kivéve, ha:

a)

az UAS.SPEC.020 pont alkalmazandó; vagy

b)

az UAS-üzembentartó rendelkezik a megfelelő jogosultságokat tartalmazó, e melléklet C. része szerinti könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvánnyal.

2.

Ha a művelet vagy a műveleti engedélyben felsorolt kockázatcsökkentő intézkedések tekintetében jelentős változás áll be, az UAS-üzembentartónak aktualizált műveleti engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

3.

A műveleti engedély iránti kérelemnek a 11. cikkben említett kockázatértékelésen kell alapulnia, továbbá a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

az UAS-üzembentartó nyilvántartási száma;

b)

természetes személy esetében a felelős vezető vagy az UAS-üzembentartó neve;

c)

operatív kockázatértékelés;

d)

az UAS-üzembentartó által javasolt kockázatcsökkentő intézkedések jegyzéke, amely elegendő információval szolgál ahhoz, hogy az illetékes hatóság értékelhesse a kockázatkezeléséhez szükséges kockázatcsökkentő eszközök megfelelőségét;

e)

felhasználói kézikönyv, amennyiben azt a művelet kockázati szintje és összetettsége megköveteli;

f)

megerősítő nyilatkozat, hogy az UAS-műveletek megkezdésekor megfelelő biztosítás áll rendelkezésre, amennyiben ezt az uniós vagy a nemzeti jog előírja.

UAS.SPEC.040 A műveleti engedély kiadása

1.

Az UAS.SPEC.030 pont szerinti kérelem kézhezvételekor az illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül a 12. cikknek megfelelő működési engedélyt ad ki, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy a művelet megfelel a következő feltételeknek:

a)

az UAS.SPEC.030 3. pont szerinti valamennyi információ rendelkezésre áll;

b)

amennyiben a teljes műveletet vagy annak egy részét ellenőrzött légtérben kell végrehajtani, az érintett szolgáltatóval való koordinációra vonatkozó eljárás van érvényben a légtér tekintetében.

2.

Az illetékes hatóság a 12. cikk szerinti műveleti engedélyben meghatározza az engedély pontos hatályát.

UAS.SPEC.050 Az UAS-üzembentartó felelősségi köre

1.

Az UAS-üzembentartónak meg kell felelnie valamennyi alábbi feltételnek:

a)

az UAS-üzembentartónak a tervezett művelet jellegéhez és a felmerülő kockázathoz igazodva eljárásokat és korlátozásokat kell megállapítania, köztük a következőket:

i.

operatív eljárások a műveletek biztonságának garantálása érdekében;

ii.

azt biztosító eljárások, hogy a tervezett művelet során teljesüljenek a műveleti területre vonatkozó biztonsági követelmények;

iii.

jogellenes beavatkozás és jogosulatlan hozzáférés elleni védelmi intézkedések;

iv.

azt biztosító eljárások, hogy valamennyi művelet megfeleljen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletnek. Ezen belül az UAS-üzembentartónak adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végeznie, amennyiben azt az (EU) 2016/679 rendelet 35. cikke értelmében a nemzeti adatvédelmi hatóság előírja;

v.

távpilótáknak szóló iránymutatások arra nézve, hogy az UAS-műveleteket a személyeket és állatokat zavaró hatások, többek között a zaj- és a kibocsátással kapcsolatos egyéb ártalmak minimálisra csökkentésével tervezzék meg;

b)

az UAS-üzembentartónak minden műveletre ki kell jelölnie egy távpilótát, illetve autonóm műveletek esetében gondoskodnia kell arról, hogy a művelet valamennyi szakaszában – különösen az UAS.SPEC.060 2. és 3. pontban meghatározott – felelősségi körök és feladatok megfelelő módon kiosztásra kerüljenek a fenti a) ponttal összhangban meghatározott eljárások szerint;

c)

biztosítania kell, hogy minden művelet hatékonyan használja a rádióspektrumot, illetve támogassa annak hatékony használatát a káros zavarás elkerülése érdekében;

d)

biztosítania kell, hogy a műveletek végrehajtása előtt a távpilóták megfeleljenek valamennyi alábbi feltételnek:

i.

a távpilótának rendelkeznie kell a feladatai elvégzéséhez szükséges kompetenciával a műveleti engedélyben meghatározott képzésnek megfelelően, vagy – ha az UAS.SPEC.020 pont alkalmazandó – az 1. függelékben felsorolt vagy a könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány (LUC) szerinti megfelelő standard forgatókönyvben meghatározott feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően;

ii.

a távpilótának kompetenciaalapú távolipilóta-képzésben kell részesülnie, amely magában foglalja a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott kompetenciákat is;

iii.

a távpilótának a műveleti engedélyben meghatározott, az ilyen engedélyt igénylő műveletekre vonatkozó távolipilóta-képzésben kell részesülnie, amelynek egy, az illetékes hatóság által elismert szervvel együttműködésben kell megvalósulnia;

iv.

a távpilótának a nyilatkozat szerinti azon műveletekre vonatkozó távolipilóta-képzésben kell részesülnie, amelyek a standard forgatókönyv szerinti kockázatcsökkentő intézkedéseknek megfelelően végzendők;

v.

a távpilótának tájékoztatást kell kapnia az UAS-üzembentartó felhasználói kézikönyvéről, amennyiben azt a kockázatértékelés megköveteli, és az a) ponttal összhangban megállapított eljárásokról;

vi.

a távpilótának a tervezett művelet szempontjából releváns naprakész információkat kell szereznie a 15. cikkel összhangban kijelölt bármely földrajzi övezetre vonatkozóan;

e)

biztosítania kell, hogy az UAS-művelethez szükséges feladatokkal megbízott személyzet – magának a pilótának a kivételével – megfeleljen valamennyi alábbi feltételnek:

i.

el kell végezniük az üzemben tartó által kidolgozott munkahelyi gyakorlati képzést;

ii.

tájékoztatást kell kapniuk az UAS-üzembentartó felhasználói kézikönyvéről, amennyiben azt a kockázatértékelés megköveteli, és az a) ponttal összhangban megállapított eljárásokról;

iii.

a tervezett művelet szempontjából releváns naprakész információkat kell szerezniük a 15. cikkel összhangban kijelölt bármely földrajzi övezetre vonatkozóan;

f)

minden műveletet a nyilatkozat szerinti vagy a műveleti engedélyben meghatározott korlátozások, feltételek és kockázatcsökkentő intézkedések figyelembevételével kell végrehajtania;

g)

nyilvántartást kell vezetnie az UAS-műveletekre vonatkozó információkról a nyilatkozatban vagy a műveleti engedélyben előírtaknak megfelelően;

h)

olyan UAS-t kell üzemben tartania, amely – minimális követelményként – oly módon van kialakítva, hogy esetleges meghibásodása nem eredményezheti azt, hogy az UAS a művelet céljára rendelkezésre álló légtérrészen kívülre repül, vagy halálos kimenetelű balesetet okoz. Emellett az ember/gép kapcsolódási pontoknak olyanoknak kell lenniük, hogy minimalizálják a pilótahibák kockázatát, és nem okozhatnak észszerűtlen mértékű fáradtságot;

i)

az UAS-t biztonságos üzemeltetésre alkalmas állapotban kell tartania a következők révén:

i.

legalább a karbantartási utasítások meghatározása és megfelelően képzett és minősített karbantartó személyzet alkalmazása; valamint

ii.

szükség esetén az UAS.SPEC.100 pontnak való megfelelés;

iii.

olyan pilóta nélküli légi jármű üzemben tartása, amely kialakítása folytán minimalizálja a zaj- és az egyéb kibocsátásokat, figyelembe véve a tervezett műveletek típusát, valamint azokat a földrajzi övezeteket, ahol a légi jármű zaj- és egyéb kibocsátásai aggodalomra adnak okot.

UAS.SPEC.060 A távpilóta felelősségi köre

1.

A távpilóta:

a)

nem végezheti feladatát, ha pszichoaktív anyagok vagy alkohol befolyása alatt áll, vagy ha sérülés, fáradtság, gyógyszeres kezelés, betegség vagy egyéb okok miatt alkalmatlan feladatai ellátására;

b)

rendelkezik a működési engedélyben, illetve a melléklet 1. függeléke vagy a könnyű UAS-üzembentartói tanúsítvány szerinti standard forgatókönyvben meghatározott megfelelő távolipilóta-kompetenciával, és az UAS üzemeltetése során magánál tartja az e kompetenciát igazoló okmányt.

2.

Az UAS-művelet megkezdése előtt a távpilótának meg kell felelnie valamennyi alábbi követelménynek:

a)

a távpilótának a tervezett művelet szempontjából releváns naprakész információkat kell szereznie a 15. cikkel összhangban kijelölt bármely földrajzi övezetre vonatkozóan;

b)

biztosítania kell, hogy a műveleti környezet összhangban legyen az engedélyezett vagy a nyilatkozatban foglalt korlátozásokkal és feltételekkel;

c)

biztosítania kell, hogy az UAS olyan biztonságos állapotban legyen, hogy azzal a tervezett repülést biztonságosan végre lehessen hajtani, valamint adott esetben ellenőriznie kell, hogy a közvetlen távoli azonosítás megfelelően működik-e;

d)

biztosítania kell, hogy a műveletre vonatkozó információk elérhetők legyenek az érintett légiforgalmi szolgálati (ATS) egység, a többi légtérfelhasználó és az érintett érdekelt felek számára a műveleti engedélyben előírtak szerint vagy a műveletnek a tagállam által a 15. cikknek megfelelően közzétett földrajzi övezeteire vonatkozó feltételek szerint.

3.

A repülés során:

a)

a távpilótának figyelembe kell vennie az engedélyezett vagy a nyilatkozatban foglalt korlátozásokat és feltételeket;

b)

a távpilótának el kell kerülnie a pilótával rendelkező légi járművekkel való összeütközés kockázatát, és meg kell szakítania a repülést, amennyiben annak folytatása kockázatot jelenthet más légi járművekre, az emberekre, az állatokra, a környezetre vagy vagyontárgyakra;

c)

a távpilótának figyelembe kell vennie a 15. cikknek megfelelően meghatározott, földrajzi övezetekkel kapcsolatos operatív korlátozásokat;

d)

a távpilótának figyelembe kell vennie az üzemben tartó által meghatározott eljárásokat;

e)

a távpilóta nem végezhet műveletet olyan területeken vagy azok közelében, ahol veszélyhelyzet-elhárítás folyik, kivéve, ha erre engedélyt kapott a felelős vészhelyzet-elhárító szolgálatoktól.

UAS.SPEC.070 A műveleti engedély átruházhatósága

A műveleti engedély nem ruházható át.

UAS.SPEC.080 A műveleti engedély érvényességi ideje

1.

A műveleti engedély érvényességi idejét az illetékes hatóság határozza meg magában az engedélyben.

2.

Az 1. ponttól eltérve, a műveleti engedély érvényben marad mindaddig, amíg az UAS-üzembentartó megfelel e rendelet vonatkozó követelményeinek és a műveleti engedélyben meghatározott feltételeknek.

3.

A műveleti engedély visszavonását vagy az arról való lemondást követően az UAS-üzembentartónak digitális formátumú elismervényt kell adnia, amelyet haladéktalanul meg kell küldenie az illetékes hatóságnak.

UAS.SPEC.090 Hozzáférés

Az e rendeletnek való megfelelés bizonyítása céljából az UAS-üzembentartó minden, az illetékes hatóság által kellően felhatalmazott személy részére hozzáférést biztosít minden létesítményhez, UAS-hez, dokumentumhoz, nyilvántartáshoz, adathoz, eljáráshoz vagy a tevékenysége szempontjából lényeges bármely más anyaghoz, amelyre a műveleti engedély vagy a műveleti nyilatkozat vonatkozik, függetlenül attól, hogy tevékenysége vállalkozói vagy alvállalkozói szerződés keretében kiszervezésre került-e vagy sem.

UAS.SPEC.100 Tanúsított eszközök és tanúsított pilóta nélküli légi járművek használata

1.

Amennyiben az UAS-művelethez légialkalmassági bizonyítvánnyal vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, pilóta nélküli légi járművet vagy tanúsított eszközt használnak, az UAS-üzembentartónak – összhangban vagy a tanúsított eszközökre vonatkozó utasításokkal és eljárásokkal, vagy a szervezeti jóváhagyással vagy engedéllyel – rögzítenie kell a műveleti időt vagy a rendelkezésre állási időt.

2.

Az UAS-üzembentartónak be kell tartania a pilóta nélküli légi jármű bizonyítványában vagy az eszköz tanúsítványában szereplő utasításokat, továbbá figyelembe kell vennie az Ügynökség által kiadott légialkalmassági vagy üzemeltetési irányelveket is.

C. RÉSZ

KÖNNYŰ UAS-ÜZEMBENTARTÓI TANÚSÍTVÁNY (LUC)

UAS.LUC.010 Az LUC-re vonatkozó általános követelmények

1.

E rész alapján bármely jogi személy LUC iránti kérelmet nyújthat be.

2.

Az LUC iránti kérelmet vagy a meglévő LUC módosítása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz kell benyújtani, és a kérelemnek tartalmaznia kell valamennyi alábbi információt:

a)

az UAS-üzembentartó irányítási rendszerének leírása, beleértve szervezeti felépítését és repülésbiztonsági menedzsmentrendszerét is;

b)

a felelős UAS-üzembentartót segítő személyzet tagjainak neve, beleértve az UAS-műveletek engedélyeztetéséért felelős személyt is;

c)

nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az illetékes hatóságnak megküldött valamennyi dokumentumot ellenőrizte, és úgy ítélte, hogy azok megfelelnek az alkalmazandó követelményeknek.

3.

Amennyiben az e részben foglalt követelmények teljesülnek, az LUC birtokosának megadhatók az UAS.LUC.060 pont szerinti jogosultságok.

UAS.LUC.020 Az LUC birtokosának felelősségi köre

Az LUC birtokosának:

1.

figyelembe kell vennie az UAS.SPEC.050 és UAS.SPEC.060 pontban foglalt követelményeket;

2.

figyelembe kell vennie az engedélyezési feltételekben meghatározott hatályt és jogosultságokat;

3.

létre kell hoznia és fenn kell tartania egy olyan rendszert, amely operatív ellenőrzést gyakorol az LUC-hez kapcsolódó feltételek szerint végzett műveletek felett;

4.

a 11. cikk szerinti operatív kockázatértékelést kell végeznie a tervezett műveletre vonatkozóan, kivéve, ha olyan művelet kerül végrehajtásra, amelyre nézve elegendő az UAS.SPEC.020 pont szerint üzembentartási nyilatkozat;

5.

az UAS.LUC.060 pontban meghatározott jogosultságok alkalmazásával végzett műveletek esetében – a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védelmet biztosító módon – legalább 3 évig meg kell őriznie az alábbiakkal kapcsolatos adatokra vonatkozó nyilvántartásokat:

a)

operatív kockázatértékelés, amennyiben az a 4. pont szerint szükséges, és az azt alátámasztó dokumentáció;

b)

az alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések; valamint

c)

az UAS-műveletben részt vevő személyzet képzettsége és tapasztalata, a megfelelés nyomon követése és a repülésbiztonsági menedzsment;

6.

vezetnie kell az 5. c) pontban említett személyi nyilvántartást, amíg az adott személy a szervezetnél dolgozik, illetve a személy szervezetből való kilépését követően 3 évig meg kell őriznie azt.

UAS.LUC.030 Repülésbiztonsági menedzsmentrendszer

1.

Az LUC-t kérelmező UAS-üzembentartónak a szervezet méretéhez illő, illetve a tevékenységei jellegének és összetettségének megfelelő repülésbiztonsági menedzsmentrendszert kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania, figyelembe véve az e tevékenységekkel járó veszélyeket és kapcsolódó kockázatokat.

2.

Az UAS-üzembentartónak meg kell felelnie valamennyi alábbi feltételnek:

a)

ki kell jelölnie egy hatáskörrel rendelkező felelős vezetőt annak biztosítására, hogy a szervezeten belül valamennyi tevékenységet az alkalmazandó előírásoknak megfelelően bonyolítsanak le, és hogy a szervezet folyamatosan megfeleljen a menedzsmentrendszer követelményeinek és az UAS.LUC.040 pontban említett, az LUC-kézikönyvben meghatározott eljárásoknak;

b)

a szervezet egészére nézve egyértelműen meg kell határoznia a felelősség és elszámoltathatóság alapelveit;

c)

ki kell dolgoznia és érvényesítenie kell egy repülésbiztonság-politikát és a hozzá kapcsolódó biztonsági célkitűzéseket;

d)

központi biztonsági személyzetet kell kijelölnie a repülésbiztonság-politika végrehajtására;

e)

ki kell dolgoznia és érvényesítenie kell egy, a biztonsági kockázatok kezelésére irányuló eljárást, beleértve az UAS-üzembentartó tevékenységével összefüggő biztonsági kockázatok azonosítását, valamint azok értékelését és a kapcsolódó kockázatok kezelését, ezen belül többek között az e kockázatok csökkentését célzó intézkedések meghozatalát és azok hatékonyságának ellenőrzését;

f)

elő kell mozdítania a biztonságot a szervezeten belül az alábbiak révén:

i.

képzés és oktatás;

ii.

kommunikáció;

g)

dokumentálnia kell a repülésbiztonsági menedzsmentrendszer összes kulcsfontosságú folyamatát, hogy a személyzet tagjai megismerkedjenek felelősségi köreikkel és a dokumentáció módosítási eljárásával; a kulcsfontosságú folyamatok a következők:

i.

biztonságra vonatkozó jelentéstétel és belső vizsgálatok;

ii.

operatív ellenőrzés;

iii.

biztonságra vonatkozó kommunikáció;

iv.

képzés és a repülésbiztonság előmozdítása;

v.

megfelelés ellenőrzése;

vi.

repülésbiztonsági kockázatok kezelése;

vii.

változások kezelése;

viii.

szervezetek közötti kapcsolódási pontok;

ix.

alvállalkozók és partnerek megbízása;

h)

gondoskodnia kell egy független mechanizmusról, amely az e rendelet vonatkozó követelményei teljesítésének és megfelelő betartásának nyomon követésére szolgál, ideértve egy olyan rendszert is, amely visszajelzést ad a megállapításokról a felelős vezetőnek, biztosítva a szükséges korrekciós intézkedések hatékony végrehajtását;

i)

gondoskodnia kell az azt biztosító mechanizmusról, hogy az üzemben tartó repülésbiztonsági menedzsmentrendszere keretében értékelésre és mérséklésre kerüljenek az alvállalkozók által nyújtott szolgáltatásokkal vagy termékekkel összefüggő biztonsági kockázatok.

3.

Ha a szervezet az (EU) 2018/1139 rendelet hatálya alá tartozó egyéb szervezeti tanúsítványokkal is rendelkezik, az UAS-üzembentartó repülésbiztonsági menedzsmentrendszere összevonható a szóban forgó további tanúsítvány(ok) által előírt repülésbiztonsági menedzsmentrendszerrel.

UAS.LUC.040 LUC-kézikönyv

1.

Az LUC birtokosának LUC-kézikönyvet kell az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátania, amely közvetlenül vagy hivatkozások megadásával ismerteti az LUC-birtokos szervezetét, a vonatkozó eljárásokat és a végzett tevékenységeket.

2.

A kézikönyv tartalmaz egy, a felelős vezető által aláírt nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a szervezet mindenkor e rendelettel és a jóváhagyott LUC-kézikönyvvel összhangban fog működni. Amennyiben a felelős vezető nem a szervezet vezérigazgatója, ezt a nyilatkozatot a vezérigazgatónak ellen kell jegyeznie.

3.

Ha a tevékenységet partnerszervezetek vagy alvállalkozók végzik, az UAS-üzembentartónak bele kell foglalnia az LUC-kézikönyvbe, hogy az LUC-birtokos hogyan kezeli az e partnerszervezetekkel vagy alvállalkozókkal fennálló kapcsolatot.

4.

Az LUC-kézikönyvet szükség esetén módosítani kell annak érdekében, hogy az LUC-birtokos szervezetének ismertetése naprakész maradjon, a módosításokat pedig másolatban az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

5.

Az UAS-üzembentartónak biztosítania kell, hogy a személyzet minden tagja funkciójának és kötelességének megfelelően kézhez kapja az LUC-kézikönyv vonatkozó részét.

UAS.LUC.050 Az LUC birtokosa jóváhagyásának feltételei

1.

Miután meggyőződött arról, hogy az UAS-üzembentartó megfelel az UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 és UAS.LUC.040. pontnak, az illetékes hatóság kiállítja az LUC-t.

2.

Az LUC az alábbiakat foglalja magában:

a)

az UAS-üzembentartó azonosítása;

b)

az UAS-üzembentartó jogosultságai;

c)

az engedélyezett művelettípusok;

d)

adott esetben a műveletek tekintetében engedélyezett terület, övezet vagy légtérosztály;

e)

adott esetben különleges operatív korlátozások vagy feltételek.

UAS.LUC.060 Az LUC birtokosának jogosultságai

Amennyiben a rendelkezésére bocsátott dokumentációt kielégítőnek találja, az illetékes hatóságnak:

1.

meg kell határoznia az LUC-ben az UAS-üzembentartó számára biztosított jogosultságra vonatkozó feltételeket; valamint

2.

a jóváhagyási feltételek keretében az LUC birtokosa részére jogosultságot kell biztosítania, hogy engedélyezze saját műveleteit:

a)

üzembentartási nyilatkozat benyújtása nélkül;

b)

műveleti engedély kérelmezése nélkül.

UAS.LUC.070 A repülésbiztonsági menedzsmentrendszerben bekövetkező változások

Az LUC kiadását követően a következő változások esetében szükséges az illetékes hatóság előzetes jóváhagyása:

1.

az UAS-üzembentartó jóváhagyásának feltételeiben bekövetkezett bármely változás;

2.

az LUC-birtokos UAS.LUC.030 pont által előírt repülésbiztonsági menedzsmentrendszerének elemeiben bekövetkezett jelentős változás.

UAS.LUC.075 Az LUC átruházhatósága

Az LUC nem ruházható át, kivéve, ha megváltoznak a szervezet tulajdonviszonyai, és azt az illetékes hatóság az UAS.LUC.070 pontnak megfelelően jóváhagyja.

UAS.LUC.080 Az LUC érvényességi ideje

1.

Az LUC-t határozatlan időre kell kiadni. Az LUC mindaddig érvényben marad, amíg:

a)

az LUC birtokosa folyamatosan megfelel e rendelet és a tanúsítványt kibocsátó tagállam vonatkozó követelményeinek; valamint

b)

nem vonják vissza vagy nem mondanak le róla.

2.

Az LUC visszavonását vagy az arról való lemondást követően az LUC birtokosának digitális formátumú elismervényt kell adnia, amelyet haladéktalanul meg kell küldenie az illetékes hatóságnak.

UAS.LUC.090 Hozzáférés

Az e rendeletnek való megfelelés bizonyítása céljából az LUC-birtokos minden, az illetékes hatóság által kellően felhatalmazott személy részére hozzáférést biztosít minden létesítményhez, UAS-hez, dokumentumhoz, nyilvántartáshoz, adathoz, eljáráshoz vagy a tevékenysége szempontjából lényeges bármely más anyaghoz, amelyre a tanúsítvány, a műveleti engedély vagy a műveleti nyilatkozat vonatkozik, függetlenül attól, hogy tevékenysége vállalkozói vagy alvállalkozói szerződés keretében kiszervezésre került-e vagy sem.

1. függelék

A nyilatkozatot alátámasztó standard forgatókönyvek

 


HATÁROZATOK

11.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/72


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG (KKBP) 2019/948 HATÁROZATA

(2019. május 29.)

az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) uniós missziós erői parancsnokának kinevezéséről és a (KKBP) 2018/1791 határozat hatályon kívül helyezéséről (EUTM Mali/1/2019)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikkére,

tekintettel az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló, 2013. január 17-i 2013/34/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2013/34/KKBP határozat 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB) arra, hogy meghozza az EUTM Mali politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására vonatkozó határozatokat, ideértve az uniós missziós erők későbbi parancsnokainak kinevezéséről szóló határozatokat is.

(2)

A PBB 2018. november 6-án elfogadta a (KKBP) 2018/1791 határozatot (2), amellyel Peter MIROW dandártábornokot nevezte ki az EUTM Mali uniós missziós erők parancsnokává.

(3)

Ausztria 2019. április 24-én azt javasolta, hogy Peter MIROW dandártábornok utódjaként 2019. június 12-i hatállyal Christian HABERSATTER dandártábornokot nevezzék ki az EUTM Mali uniós missziós erőinek parancsnokává.

(4)

Az Európai Unió Katonai Bizottsága 2019. április 24-én támogatta ezt az ajánlást.

(5)

Ezért határozni kell Christian HABERSATTER dandártábornok kinevezéséről.

(6)

A (KKBP) 2018/1791 határozatot pedig hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. Ennélfogva Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2019. június 12-i hatállyal Christian HABERSATTER dandártábornokot nevezi ki az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) uniós missziós erőinek parancsnokává.

2. cikk

A (KKBP) 2018/1791 határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat 2019. június 12-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 29-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  HL L 14., 2013.1.18., 19. o.

(2)  A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2018/1791 határozata (2018. november 6.) az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) uniós missziós erői parancsnokának kinevezéséről (EUTM Mali/2/2018) (HL L 293., 2018.11.20., 34. o.).


11.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/74


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/949 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. június 5.)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról

(az értesítés a C(2019) 3981. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, cseh, dán, francia, görög, holland, lengyel, magyar, német, olasz, portugál, spanyol és szlovák nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikkére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1306/2013/EU rendelet 52. cikkével összhangban a Bizottság elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, az ellenőrzések eredményeit közli a tagállamokkal, a tagállamok észrevételeit tudomásul veszi, az érintett tagállamokkal való megállapodás céljából kétoldalú megbeszélést kezdeményez, valamint következtetéseit hivatalosan eljuttatja a tagállamokhoz.

(2)

A tagállamoknak lehetőségük volt arra, hogy egyeztetési eljárás indítását kérjék. Néhány esetben éltek ezzel a lehetőséggel, és a Bizottság megvizsgálta az ezen eljárások eredményeiről szóló jelentéseket.

(3)

Az 1306/2013/EU rendelet értelmében csak azok a mezőgazdasági kiadások finanszírozhatók, amelyek teljesítésére az uniós jognak megfelelően került sor.

(4)

Az elvégzett ellenőrzések, a kétoldalú megbeszélések eredményei és az egyeztetési eljárások alapján a tagállamok által bejelentett kiadások egy része nem felel meg ennek a feltételnek, ezért nem finanszírozható az EMGA-ból, illetve az EMVA-ból.

(5)

Meg kell jelölni azokat az összegeket, amelyek nem ismerhetők el az EMGA-ból, illetve az EMVA-ból fedezhető kiadásként. Ezek az összegek nem vonatkoznak azokra a kifizetésekre, amelyek több mint 24 hónappal azt megelőzően merültek fel, hogy a Bizottság írásban értesítette a tagállamokat az ellenőrzések eredményeiről.

(6)

Az uniós finanszírozásból e határozat által kizárt összegek meghatározásakor az 1306/2013/EU rendelet 41. cikke szerinti csökkentéseket és felfüggesztéseket is indokolt figyelembe venni, tekintettel arra, hogy ezek a csökkentések és felfüggesztések ideiglenes jellegűek, és nem érintik az említett rendelet 51. és 52. cikke alapján hozott határozatokat.

(7)

Az e határozatban felölelt esetekben a Bizottság összefoglaló jelentésben közölte a tagállamokkal az uniós jognak való meg nem felelés miatt kizárandó összegekről szóló értékelést (2).

(8)

Ez a határozat nem sérti azokat a pénzügyi következtetéseket, amelyeket a Bizottság az Európai Unió Bírósága által a 2019. április 1-jén még folyamatban lévő ügyekben hozott ítéletek nyomán adott esetben levon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok akkreditált kifizető ügynökségeinek az EMGA vagy az EMVA terhére bejelentett kiadásaival összefüggő, a mellékletben szereplő összegeket ki kell zárni az európai uniós finanszírozásból.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, Magyarország, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság és a Szlovák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 5-én.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  Ares(2019)3170272


MELLÉKLET

Határozat: 60

Költségvetési jogcím: 050452

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

GR

Vidékfejlesztés, EMOGA (2000–2006) – a versenyképesség javítása

2011

Visszatérítés a C-670/17. P. sz. ügyben hozott ítélet alapján

EGYSZERI

 

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

 

 

 

 

 

GR összesen:

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41


Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

Költségvetési jogcím: 05070107

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

FR

Termeléstől független közvetlen támogatások

2012

Visszatérítés a T-156/15. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

9 630 390,11

0,00

9 630 390,11

 

Egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2012

Visszatérítés a T-156/15. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

1 576 620,23

0,00

1 576 620,23

 

Egyéb közvetlen támogatások

2012

Visszatérítés a T-156/15. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

968 446,88

– 0,01

968 446,89

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2013

Visszatérítés a T-156/15. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

9 594 884,58

0,00

9 594 884,58

 

Egyéb közvetlen támogatás – a 73/2009/EK rendelet 68–72. cikke

2013

Visszatérítés a T-156/15. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

1 651 565,64

0,00

1 651 565,64

 

Egyéb közvetlen támogatások

2013

Visszatérítés a T-156/15. sz. ügyben hozott ítélet alapján

ÁTALÁNY

100,00 %

EUR

930 600,78

0,00

930 600,78

 

 

 

 

 

FR összesen:

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23


Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23

Költségvetési jogcím: 6701

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

AT

Tanúsítás

2017

CEB/2018/001/AT

Hibák az EMGA-sokaságban

EGYSZERI

 

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

 

 

 

 

 

AT összesen:

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

BE

Termeléstől független közvetlen támogatások

2017

A kérelmezett támogatások adminisztratív ellenőrzése:

EGYSZERI

 

EUR

– 12 999,05

0,00

– 12 999,05

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2016

A kérelmezett támogatások adminisztratív ellenőrzése:

EGYSZERI

 

EUR

– 27 973,79

0,00

– 27 973,79

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2016

A támogatás helyes kiszámításának hiányossága az adminisztratív csökkentéseket és szankciókat beleértve

EGYSZERI

 

EUR

– 14 715,59

0,00

– 14 715,59

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2017

A támogatás helyes kiszámításának hiányossága az adminisztratív csökkentéseket és szankciókat beleértve

EGYSZERI

 

EUR

– 12 418,85

0,00

– 12 418,85

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2016

A megfelelő minőségű helyszíni ellenőrzések elvégzésének hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

– 29 289,00

0,00

– 29 289,00

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2016

A bejelentett parcella támogathatóságának megállapítására irányuló keresztellenőrzések elvégzésének hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

– 2 191,26

0,00

– 2 191,26

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

A megfelelő minőségű helyszíni ellenőrzések elvégzésének hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

– 37 795,75

0,00

– 37 795,75

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2017

A megfelelő minőségű helyszíni ellenőrzések elvégzésének hiányosságai

EGYSZERI

 

EUR

– 39 280,16

0,00

– 39 280,16

 

 

 

 

 

BE összesen:

EUR

– 176 663,45

0,00

– 176 663,45

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

BG

Promóciós tevékenységek

2013

A végrehajtó szervezetek versenypályázat útján történő kiválasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 9 095,98

0,00

– 9 095,98

 

Promóciós tevékenységek

2014

A végrehajtó szervezetek versenypályázat útján történő kiválasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 59 411,71

0,00

– 59 411,71

 

Promóciós tevékenységek

2015

A végrehajtó szervezetek versenypályázat útján történő kiválasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 40 564,98

0,00

– 40 564,98

 

Promóciós tevékenységek

2016

A végrehajtó szervezetek versenypályázat útján történő kiválasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 33 543,97

0,00

– 33 543,97

 

Promóciós tevékenységek

2017

A végrehajtó szervezetek versenypályázat útján történő kiválasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 51 618,39

0,00

– 51 618,39

 

Promóciós tevékenységek

2018

A végrehajtó szervezetek versenypályázat útján történő kiválasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 28 896,31

0,00

– 28 896,31

 

 

 

 

 

BG összesen:

EUR

– 223 131,34

0,00

– 223 131,34

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

DE

Tanúsítás

2014

A tanúsító szerv által feltárt pénzügyi hibák

EGYSZERI

 

EUR

– 2 044,54

– 623,96

– 1 420,58

 

Tanúsítás

2015

A tanúsító szerv által feltárt pénzügyi hibák

EGYSZERI

 

EUR

– 49 706,62

0,00

– 49 706,62

 

Tanúsítás

2016

A tanúsító szerv által feltárt pénzügyi hibák

EGYSZERI

 

EUR

– 7 164,69

– 143,01

– 7 021,68

 

 

 

 

 

DE összesen:

EUR

– 58 915,85

– 766,97

– 58 148,88

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

ES

Záróelszámolás – pénzügyi záróelszámolás

2017

1. a tételes vizsgálatból eredő hiba

EGYSZERI

 

EUR

– 54 828,84

0,00

– 54 828,84

 

Záróelszámolás – pénzügyi záróelszámolás

2017

2, a tételes vizsgálatból eredő hiba

EGYSZERI

 

EUR

– 45 558,72

0,00

– 45 558,72

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2016

A késedelmes benyújtás miatti adminisztratív csökkentések kiszámítása

EGYSZERI

 

EUR

– 204,40

0,00

– 204,40

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2017

A késedelmes benyújtás miatti adminisztratív csökkentések kiszámítása

EGYSZERI

 

EUR

– 370,28

0,00

– 370,28

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

A késedelmes benyújtás miatti adminisztratív csökkentések kiszámítása

EGYSZERI

 

EUR

– 9,09

0,00

– 9,09

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2016

Két, a 2015-ös OP egyes intézkedéseit érintő kulcsfontosságú ellenőrzés hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 321 760,21

0,00

– 321 760,21

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Két, a 2015-ös OP egyes intézkedéseit érintő kulcsfontosságú ellenőrzés hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 19 356,88

0,00

– 19 356,88

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2015

Két, a 2014-es OP több típusú intézkedését érintő kulcsfontosságú ellenőrzés hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 308 998,78

0,00

– 308 998,78

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2016

Két, a 2014-es OP több típusú intézkedését érintő kulcsfontosságú ellenőrzés hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 25 996,02

0,00

– 25 996,02

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2016

Két, a 2016-os OP több típusú intézkedését érintő kulcsfontosságú ellenőrzés hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 12 943,95

0,00

– 12 943,95

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Két, a 2016-os OP több típusú intézkedését érintő kulcsfontosságú ellenőrzés hiányosságai

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 368 280,61

0,00

– 368 280,61

 

Egyéb közvetlen támogatás – POSEI (2014+)

2017

Ismert hiba az EMGA-sokaságban

EGYSZERI

 

EUR

– 14 613,06

0,00

– 14 613,06

 

Záróelszámolás – pénzügyi záróelszámolás

2016

Legvalószínűbb hiba

EGYSZERI

 

EUR

– 71 516,80

– 0,23

– 71 516,57

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES01 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 269 821,58

0,00

– 269 821,58

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES03 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 98,45

0,00

– 98,45

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2016

Az ES04 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 14 818,73

0,00

– 14 818,73

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2016

Az ES07 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 1 368,84

0,00

– 1 368,84

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES07 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 2 530,89

0,00

– 2 530,89

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES08 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 1 579,72

0,00

– 1 579,72

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES10 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 29 651,25

0,00

– 29 651,25

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2016

Az ES13 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 10 261,27

0,00

– 10 261,27

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES13 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 291 953,22

0,00

– 291 953,22

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2016

Az ES14 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 430,01

0,00

– 430,01

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES14 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 57 303,49

0,00

– 57 303,49

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES16 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 10 206,61

0,00

– 10 206,61

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2016

Az ES17 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 29 177,46

0,00

– 29 177,46

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – operatív programok, a forgalomból történő kivonást is beleértve

2017

Az ES17 környezetvédelmi intézkedéssel járó nem elhanyagolható költségek – 2016-os OP

EGYSZERI

 

EUR

– 462 341,09

0,00

– 462 341,09

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2016

A helyszíni ellenőrzések minősége

EGYSZERI

 

EUR

– 25 491,94

0,00

– 25 491,94

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2017

A helyszíni ellenőrzések minősége

EGYSZERI

 

EUR

– 51 397,83

0,00

– 51 397,83

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

A helyszíni ellenőrzések minősége

EGYSZERI

 

EUR

– 3 062,37

0,00

– 3 062,37

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES02

EGYSZERI

 

EUR

– 389 305,22

0,00

– 389 305,22

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES03

EGYSZERI

 

EUR

– 93 315,18

0,00

– 93 315,18

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES04

EGYSZERI

 

EUR

– 13 113,20

0,00

– 13 113,20

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES06

EGYSZERI

 

EUR

– 1 340,58

0,00

– 1 340,58

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES07

EGYSZERI

 

EUR

– 453 708,92

0,00

– 453 708,92

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES08

EGYSZERI

 

EUR

– 123 869,40

0,00

– 123 869,40

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES09

EGYSZERI

 

EUR

– 112 568,54

0,00

– 112 568,54

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES10

EGYSZERI

 

EUR

– 259 027,07

0,00

– 259 027,07

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES11

EGYSZERI

 

EUR

– 87 011,45

0,00

– 87 011,45

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES12

EGYSZERI

 

EUR

– 8 781,25

0,00

– 8 781,25

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES13

EGYSZERI

 

EUR

– 30 805,25

0,00

– 30 805,25

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES14

EGYSZERI

 

EUR

– 8 098,76

0,00

– 8 098,76

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES15

EGYSZERI

 

EUR

– 135 664,65

0,00

– 135 664,65

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES16

EGYSZERI

 

EUR

– 43 253,37

0,00

– 43 253,37

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

SFS ES17

EGYSZERI

 

EUR

– 254 178,60

0,00

– 254 178,60

 

Termeléstől független közvetlen támogatások

2018

Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer ES01

EGYSZERI

 

EUR

– 1 594 286,40

0,00

– 1 594 286,40

 

 

 

 

 

ES összesen:

EUR

– 6 114 260,23

– 0,23

– 6 114 260,00

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

FR

Bor – beruházások

2014

Az adminisztratív ellenőrzés hiányossága. Az 555/2008/EK rendelet 19. cikke alkalmazásának elmulasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 26 203,46

0,00

– 26 203,46

 

Bor – beruházások

2015

Az adminisztratív ellenőrzés hiányossága. Az 555/2008/EK rendelet 19. cikke alkalmazásának elmulasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 53 953,04

0,00

– 53 953,04

 

Bor – beruházások

2016

Az adminisztratív ellenőrzés hiányossága. Az 555/2008/EK rendelet 19. cikke alkalmazásának elmulasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 110 333,61

– 41 120,58

– 69 213,03

 

Bor – beruházások

2017

Az adminisztratív ellenőrzés hiányossága. Az 555/2008/EK rendelet 19. cikke alkalmazásának elmulasztása

ÁTALÁNY

5,00 %

EUR

– 234 535,04

0,00

– 234 535,04

 

Kölcsönös megfeleltetés

2015

Közvetlen kifizetések – 2014-es igénylési év – a 4. JFGK ellenőrzési hatókörének hiányosságai

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 4 735 519,50

– 652 058,51

– 4 083 460,99

 

Kölcsönös megfeleltetés

2016

Közvetlen kifizetések – 2015-ös igénylési év – a 4. JFGK ellenőrzési hatókörének hiányosságai, jó mezőgazdasági és környezeti állapot – nem valósultak meg a célkitűzések

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 6 401 557,55

– 12 509,90

– 6 389 047,65

 

Kölcsönös megfeleltetés

2017

Közvetlen kifizetések – 2016-ös igénylési év – a 4. JFGK ellenőrzési hatókörének hiányosságai, jó mezőgazdasági és környezeti állapot – nem valósultak meg a célkitűzések

ÁTALÁNY

2,00 %

EUR

– 6 130 471,10

0,00

– 6 130 471,10

 

Tanúsítás

2015

A tartozások ellenőrzésével összefüggő ismert hiba – szabálytalanságok vagy iratok benyújtásának elmaradása

EGYSZERI

 

EUR

– 3 626,53

0,00

– 3 626,53

 

Tanúsítás

2015

A tartozásokkal kapcsolatos megfelelőségi ellenőrzések hibái

EGYSZERI

 

EUR

– 299 346,32

0,00

– 299 346,32

 

Tej – egyéb

2016

Az (EU) 1853/2015 rendelet szerinti, az állattenyésztési ágazat hitelköltségeinek fedezésére irányuló intézkedéssel összefüggő ideiglenes rendkívüli támogatással kapcsolatos nem elszámolható kiadások

BECSÜLT SZÁZALÉK

3,49 %

EUR

– 42 266,97

– 22 568,21

– 19 698,76

 

Ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések

2016

Az (EU) 1853/2015 rendelet szerinti, az állattenyésztési ágazat hitelköltségeinek fedezésére irányuló intézkedéssel összefüggő ideiglenes rendkívüli támogatással kapcsolatos nem elszámolható kiadások

BECSÜLT SZÁZALÉK

3,49 %

EUR

– 33 608,98

– 13 573,20

– 20 035,78

 

Tanúsítás

2016

Ismert hiba az EMGA nem IIER-ben

EGYSZERI

 

EUR

– 7 737,00

0,00

– 7 737,00

 

Tanúsítás

2016

Legvalószínűbb hiba – EMGA, 2016-os pénzügyi év

BECSÜLT ÖSSZEG

 

EUR

– 2 427 577,79

– 1 268 772,69

– 1 158 805,10

 

Tanúsítás

2016

Legvalószínűbb hiba – EMGA nem IIER

BECSÜLT ÖSSZEG

 

EUR

– 8 808 247,56

– 1 834 453,27

– 6 973 794,29

 

Tanúsítás

2016

Késedelmes kifizetések és szabálytalanságok

EGYSZERI

 

EUR

– 4 827 821,58

0,00

– 4 827 821,58

 

 

 

 

 

FR összesen:

EUR

– 34 142 806,03

– 3 845 056,36

– 30 297 749,67

Tagállam

Intézkedés

Pénzügyi év

Indok

Típus

Korrekció (%)

Pénznem

Összeg

Levonások

Pénzügyi hatás

GR

Tanúsítás