ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 85

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. március 27.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/505 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 19.) a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a földrajzi megoszlási szintek tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/506 végrehajtási rendelete (2019. március 26.) a D-ribóz (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

11

 

*

A Bizottság (EU) 2019/507 végrehajtási rendelete (2019. március 26.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 297. alkalommal történő módosításáról

16

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Tanács (EU) 2019/508 határozata (2019. március 22.) az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

18

 

*

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EU) 2019/509 határozata (2019. március 22.) a bináris opciók lakossági ügyfelek számára történő forgalmazásának, terjesztésének vagy eladásának ideiglenes betiltása megújításáról

19

 

*

A Tanács (EU) 2019/510 határozata (2019. március 25.) az Európai Unió nevében az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény keretében az Egyesült Királyság által benyújtott, az említett egyezményhez való csatlakozás iránti kérelemmel kapcsolatban képviselendő álláspontról

22

 

*

A Bizottság (EU) 2019/511 határozata (2019. március 26.) az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

24

 

*

A Bizottság (EU) 2019/512 határozata (2019. március 26.) az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás A. mellékletének módosításáról

31

 

*

A Bizottság (EU) 2019/513 határozata (2019. március 26.) az európai védelmi ipari fejlesztési programra vonatkozó biztonsági keretről

43

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/505 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 19.)

a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a földrajzi megoszlási szintek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépési megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag ennek a határidőnek a meghosszabbításáról határoz.

(2)

A 184/2005/EK rendelet létrehozza a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikák rendszeres elkészítéséről szóló közös keretet.

(3)

A tagállamoknak a 184/2005/EK rendelet I. mellékletének megfelelően a fizetési mérlegre, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmére és a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó adatokat kell benyújtaniuk a Bizottság (Eurostat) számára. A rendelet egyebek mellett meghatározza a tagállamok által a Bizottsághoz (Eurostathoz) benyújtandó adatok földrajzi lebontásának előírt szintjeit.

(4)

A 184/2005/EK rendelet I. mellékletének 6. táblázata implicit hivatkozásokat tartalmaz az Egyesült Királyságra vonatkozóan az „Euroövezeten kívüli uniós tagállamok” partnerövezetben a GEO 4 földrajzi megoszlási szint alatt. A tagállamokkal szembeni előírás, hogy az erre a partnerövezetre vonatkozó adatokat országonkénti egyedi lebontásban nyújtsák be a Bizottsághoz (Eurostat).

(5)

Az Egyesült Királyság kilépése azzal a következménnyel járna, hogy az Egyesült Királyság harmadik országgá válna és mint ilyen a továbbiakban nem képezné részét a GEO 4 „Euroövezeten kívüli uniós tagállamok” partnerövezetnek. A tagállamok ezért a továbbiakban nem lesznek kötelesek partnerövezeti adatokat szolgáltatni az Egyesült Királyság vonatkozásában.

(6)

A GEO 4 meghatározza a földrajzi megoszlás szintjét a fizetési mérlegre és a külfölddel szembeni befektetési pozícióra vonatkozóan előírt negyedéves statisztikai adatok egyes tételei esetében, valamint az éves közvetlentőke-befektetési pozíciók és az éves közvetlentőke-befektetési tranzakciók, továbbá a jövedelmek gazdasági tevékenység szerinti megoszlását.

(7)

A fizetési mérleggel, a külfölddel szembeni befektetési pozíciók és a közvetlen külföldi befektetéssel kapcsolatos európai statisztikák kulcsfontosságúak a megalapozott gazdaságpolitikai döntéshozatal és a gazdasági kilátások pontos előrejelzésének biztosítása érdekében. Az európai statisztikák alapvető fontosságúak az uniós közpolitikáért felelős személyek, a kutatók és európai polgárok számára.

(8)

Az EU és az Egyesült Királyság közötti intenzív kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok miatt alapvető fontosságú, hogy a tagállamok és az Egyesült Királyság mint partnerország közötti adatszolgáltatási folytonosság az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követően is fennmaradjon.

(9)

A 184/2005/EK rendelet I. mellékletének 6. táblázata explicit hivatkozásokat is tartalmaz az Egyesült Királyságra a GEO5 és GEO 6 földrajzi megoszlási szinteken, ahol az Egyesült Királyság különálló partnerországként szerepel az „Európa” földrajzi aggregátumon belül az Unió több tagállamával együtt.

(10)

Az „Európa” aggregátumot a GEO 5 és GEO 6 szinten valamennyi tagállam, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és a többi európai állam alkotja. Az „Egyéb európai országok” aggregátumot az összes olyan európai ország alkotja, amelyek nem tartoznak sem az Unió, sem pedig az EFTA tagállamai közé, és felsorolásuk az angol ábécé betűrendje szerint történik.

(11)

mivel az Egyesült Királyság harmadik országgá válik, a GEO 5-ben és GEO 6-ban való helyzetét ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 184/2005/EK rendelet I. mellékletének 6. táblázatát ezért ennek megfelelően módosítani kell oly módon, hogy az Egyesült Királyság különálló partnerországként szerepeljen a GEO 4 földrajzi megoszlásban, valamint módosítani kell az Egyesült Királyság helyzetét a GEO 5 és GEO 6 földrajzi megoszlási szinteken. E naprakésszé tétel egyrészről nem érinti a beszámolási kötelezettségből adódó terheket, másrészről nem változtatja meg az alkalmazandó, alapul szolgáló elméleti keretet.

(13)

Figyelembe véve az e felhatalmazáson alapuló rendeletre vonatkozó három hónapos vizsgálati időszakot és annak szükségességét, hogy a 184/2005/EK rendelet I. mellékletének aktualizált, 6. táblázata rendelkezésre álljon és alkalmazható legyen abban a pillanatban, amikor az Egyesült Királyság a továbbiakban már nem tartozik az „Euroövezeten kívüli uniós tagállamok” partnerországok közé – amire legkorábban 2019. március 30-án kerülhet sor –, alapvető fontosságú, hogy ez a rendelet a lehető leghamarabb hatályba lépjen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 184/2005/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen az Egyesült Királyság uniós tagsága megszűnik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 35., 2005.2.8., 23. o.


MELLÉKLET

A 184/2005/EK rendelet I. mellékletében a „Földrajzi megoszlás szintjei” elnevezésű, 6. táblázat helyébe a következő lép:

A földrajzi megoszlás szintjei

GEO 1

GEO 2

GEO 3

KÜLFÖLD

KÜLFÖLD

KÜLFÖLD

 

Euroövezeten belül

UNIÓN BELÜL

 

Euroövezeten kívül

UNIÓN KÍVÜL

 

 

Euroövezeten belül

 

 

Euroövezeten kívül


GEO 4

GEO 5

GEO 6

KÜLFÖLD

KÜLFÖLD

KÜLFÖLD

 

EURÓPA

EURÓPA

Euroövezeten kívüli uniós tagállamok (1)

Belgium

Belgium

 

Bulgária

Bulgária

 

Cseh Köztársaság

Cseh Köztársaság

 

Dánia

Dánia

 

Németország

Németország

 

Észtország

Észtország

 

Írország

Írország

 

Görögország

Görögország

 

Spanyolország

Spanyolország

 

Franciaország

Franciaország

 

Horvátország

Horvátország

 

Olaszország

Olaszország

 

Ciprus

Ciprus

 

Lettország

Lettország

 

Litvánia

Litvánia

 

Luxemburg

Luxemburg

 

Magyarország

Magyarország

 

Málta

Málta

 

Hollandia

Hollandia

 

Ausztria

Ausztria

 

Lengyelország

Lengyelország

 

Portugália

Portugália

 

Románia

Románia

 

Szlovénia

Szlovénia

 

Szlovákia

Szlovákia

 

Finnország

Finnország

 

Svédország

Svédország

 

Izland

Izland

 

Liechtenstein

Liechtenstein

 

Norvégia

Norvégia

Svájc

Svájc

Svájc

 

EGYÉB EURÓPAI ORSZÁGOK

EGYÉB EURÓPAI ORSZÁGOK

 

 

Albánia

 

 

Andorra

 

 

Belarusz

 

 

Bosznia-Hercegovina

 

 

Feröer szigetek

 

 

Gibraltár

 

 

Guernsey

 

 

Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam)

 

 

Man-sziget

 

 

Jersey-szigetek

 

 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

 

Moldova

 

 

Montenegró

Oroszország

Oroszország

Oroszország

 

 

Szerbia

 

 

San Marino

 

Törökország

Törökország

 

 

Ukrajna

Egyesült Királyság

Egyesült Királyság

Egyesült Királyság

 

AFRIKA

AFRIKA

 

ÉSZAK-AFRIKA

ÉSZAK-AFRIKA

 

 

Algéria

 

Egyiptom

Egyiptom

 

 

Líbia

 

Marokkó

Marokkó

 

 

Tunézia

 

EGYÉB AFRIKAI ORSZÁGOK

EGYÉB AFRIKAI ORSZÁGOK

 

 

Angola

 

 

Benin

 

 

Botswana

 

 

Brit Indiai-óceáni Terület

 

 

Burkina Faso

 

 

Burundi

 

 

Kamerun

 

 

Zöld-foki-szigetek

 

 

Közép-afrikai Köztársaság

 

 

Csád

 

 

Comore-szigetek

 

 

Kongó

 

 

Elefántcsontpart

 

 

Kongói Demokratikus Köztársaság

 

 

Dzsibuti

 

 

Egyenlítői-Guinea

 

 

Eritrea

 

 

Etiópia

 

 

Gabon

 

 

Gambia

 

 

Ghána

 

 

Guinea

 

 

Bissau-Guinea

 

 

Kenya

 

 

Lesotho

 

 

Libéria

 

 

Madagaszkár

 

 

Malawi

 

 

Mali

 

 

Mauritánia

 

 

Mauritius

 

 

Mozambik

 

 

Namíbia

 

 

Niger

 

Nigéria

Nigéria

 

Dél-Afrika

Dél-Afrika

 

 

Ruanda

 

 

Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha

 

 

São Tomé és Príncipe

 

 

Szenegal

 

 

Seychelle-szigetek

 

 

Sierra Leone

 

 

Szomália

 

 

Szudán

 

 

Dél-Szudán

 

 

Szváziföld

 

 

Tanzánia

 

 

Togo

 

 

Uganda

 

 

Zambia

 

 

Zimbabwe

 

AMERIKA

AMERIKA

 

ÉSZAK-AMERIKAI ORSZÁGOK

ÉSZAK-AMERIKAI ORSZÁGOK

Kanada

Kanada

Kanada

 

 

Grönland

Egyesült Államok

Egyesült Államok

Egyesült Államok

 

KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁGOK

KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁGOK

 

 

Anguilla

 

 

Antigua és Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahama-szigetek

 

 

Barbados

 

 

Belize

 

 

Bermuda

 

 

Bonaire, St. Eustatius és Saba

 

 

Brit Virgin-szigetek

 

 

Kajmán-szigetek

 

 

Costa Rica

 

 

Kuba

 

 

Curaçao

 

 

Dominika

 

 

Dominikai Köztársaság

 

 

Salvador

 

 

Grenada

 

 

Guatemala

 

 

Haiti

 

 

Honduras

 

 

Jamaica

 

Mexikó

Mexikó

 

 

Montserrat

 

 

Nicaragua

 

 

Panama

 

 

Saint Kitts és Nevis

 

 

Saint Lucia

 

 

Sint Maarten

 

 

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

 

Trinidad és Tobago

 

 

Turks- és Caicos-szigetek

 

 

Amerikai Virgin-szigetek

 

DÉL-AMERIKAI ORSZÁGOK

DÉL-AMERIKAI ORSZÁGOK

 

Argentína

Argentína

 

 

Bolívia

Brazília

Brazília

Brazília

 

Chile

Chile

 

 

Kolumbia

 

 

Ecuador

 

 

Falkland-szigetek

 

 

Guyana

 

 

Paraguay

 

 

Peru

 

 

Suriname

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ÁZSIA

ÁZSIA

 

KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOK

KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOK

 

PERZSA-ÖBÖL MENTI ORSZÁGOK

PERZSA-ÖBÖL MENTI ORSZÁGOK

 

 

Bahrein

 

 

Irak

 

 

Kuvait

 

 

Omán

 

 

Katar

 

 

Szaúd-Arábia

 

 

Egyesült Arab Emírségek

 

 

Jemen

 

EGYÉB KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOK

EGYÉB KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOK

 

 

Örményország

 

 

Azerbajdzsán

 

 

Grúzia

 

 

Izrael

 

 

Jordánia

 

 

Libanon

 

 

Palesztin terület

 

 

Szíria

 

EGYÉB ÁZSIAI ORSZÁGOK

EGYÉB ÁZSIAI ORSZÁGOK

 

 

Afganisztán

 

 

Banglades

 

 

Bhután

 

 

Brunei Darussalam Állam

 

 

Mianmar/Burma

 

 

Kambodzsa

Kína

Kína

Kína

Hongkong

Hongkong

Hongkong

India

India

India

 

Indonézia

Indonézia

 

 

Irán

Japán

Japán

Japán

 

 

Kazahsztán

 

 

Kirgizisztán

 

 

Laosz

 

 

Makaó

 

Malajzia

Malajzia

 

 

Maldív-szigetek

 

 

Mongólia

 

 

Nepál

 

 

Észak-Korea

 

 

Pakisztán

 

Fülöp-szigetek

Fülöp-szigetek

 

Szingapúr

Szingapúr

 

Dél-Korea

Dél-Korea

 

 

Srí Lanka

 

Tajvan

Tajvan

 

 

Tádzsikisztán

 

Thaiföld

Thaiföld

 

 

Kelet-Timor

 

 

Türkmenisztán

 

 

Üzbegisztán

 

 

Vietnam

 

ÓCEÁNIA ÉS SARKVIDÉKEK

ÓCEÁNIA ÉS SARKVIDÉKEK

 

 

Amerikai Szamoa

 

 

Guam

 

 

Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei

 

Ausztrália

Ausztrália

 

 

Kókusz-szigetek

 

 

Karácsony-sziget

 

 

Heard-sziget és McDonald-szigetek

 

 

Norfolk-sziget

 

 

Fidzsi

 

 

Francia Polinézia

 

 

Kiribati

 

 

Marshall-szigetek

 

 

Mikronézia

 

 

Nauru

 

 

Új-Kaledónia

 

Új-Zéland

Új-Zéland

 

 

Cook-szigetek

 

 

Niue

 

 

Tokelau-szigetek

 

 

Északi-Mariana-szigetek

 

 

Palau

 

 

Pápua Új-Guinea

 

 

Pitcairn-szigetek

 

 

Antarktisz

 

 

Bouvet-sziget

 

 

Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek

 

 

Francia Déli és Antarktiszi Területek

 

 

Salamon-szigetek

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Szamoa

 

 

Wallis és Futuna

UNIÓN BELÜL

UNIÓN BELÜL

UNIÓN BELÜL

UNIÓN KÍVÜL

UNIÓN KÍVÜL

UNIÓN KÍVÜL

Euroövezeten belül

Euroövezeten belül

Euroövezeten belül

Euroövezeten kívül

Euroövezeten kívül

Euroövezeten kívül

Uniós intézmények (az EKB kivételével)

Uniós intézmények (az EKB kivételével)

Uniós intézmények (az EKB kivételével)

Európai Beruházási Bank

Európai Beruházási Bank

Európai Beruházási Bank

 

Európai Központi Bank (EKB)

Európai Központi Bank (EKB)

 

UNIÓN BELÜLI, NEM BESOROLT

UNIÓN BELÜLI, NEM BESOROLT

 

UNIÓN KÍVÜLI, NEM BESOROLT

UNIÓN KÍVÜLI, NEM BESOROLT

Offshore pénzügyi központok

Offshore pénzügyi központok

Offshore pénzügyi központok

Nemzetközi szervezetek (az uniós intézmények kivételével)

Nemzetközi szervezetek (az uniós intézmények kivételével)

Nemzetközi szervezetek (az uniós intézmények kivételével)

Nemzetközi Valutaalap (IMF)

Nemzetközi Valutaalap (IMF)

Nemzetközi Valutaalap (IMF)


(1)  Euroövezeten kívüli uniós tagállamok: országonkénti egyedi bontásban.”


27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/506 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. március 26.)

a D-ribóz (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikke értelmében a Bizottság határoz az új élelmiszerek engedélyezéséről és az Unión belül történő forgalomba hozataláról, valamint az uniós jegyzék naprakésszé tételéről.

(4)

2008. március 17-én a Bioenergy LIFE Science, Inc. vállalat (a továbbiakban: kérelmező) kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság illetékes hatóságához a D-ribóznak az uniós piacon a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 1. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalára vonatkozóan. A kérelmező kérelme az új élelmiszer többféle élelmiszerben – ideértve a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszereket és a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszereket –, valamint étrend-kiegészítőkben történő felhasználására vonatkozik, felnőttekből és 14 év feletti serdülőkből álló célcsoport számára.

(5)

Az Egyesült Királyság illetékes hatósága további tájékoztatást kért egy, a reprodukciós toxicitásra vonatkozó tanulmány által felvetett kétségek eloszlatása érdekében. 2013 novemberében a kérelmező módosított dokumentációt nyújtott be az Egyesült Királyság illetékes hatóságához.

(6)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 258/97/EK rendelet 4. cikke alapján valamely tagállamhoz benyújtott, új élelmiszer Unión belüli forgalomba hozatalára irányuló olyan kérelmeket, amelyek kapcsán 2018. január 1-jéig nem született végleges döntés, az (EU) 2015/2283 rendelet alapján benyújtott kérelemként kell kezelni.

(7)

Noha a D-ribóznak az uniós piacon új élelmiszerként történő forgalomba hozatalára irányuló kérelmet a 258/97/EK rendelet 4. cikkének megfelelően nyújtották be egy tagállamhoz, az az (EU) 2015/2283 rendeletben meghatározott követelményeknek is megfelel.

(8)

2016. február 23-án az Egyesült Királyság illetékes hatósága kiadta elsődleges értékelési jelentését. Az említett jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy a D-ribóz megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében az új élelmiszer-összetevők vonatkozásában megállapított feltételeknek.

(9)

A Bizottság az elsődleges értékelési jelentést 2016. május 17-én továbbította a többi tagállamnak. A többi tagállam részéről indokolt kifogások érkeztek be a 258/97/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében meghatározott 60 napos határidőn belül, különös tekintettel arra vonatkozóan, hogy nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű adat a szabad D-ribóz normál étrend részeként történő fogyasztására vonatkozóan, hiányoznak a magas D-ribóz adagok hatására vonatkozó hosszú távú vizsgálatok, valamint alacsony a kisgyermekek tekintetében a kitettségi határérték.

(10)

A többi tagállam által emelt kifogásokra tekintettel a Bizottság 2017. május 19-én konzultált az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság), és felkérte azt, hogy végezze el a D-ribóznak mint a 258/97/EK rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőnek a kiegészítő értékelését.

(11)

Ezt követően, 2018. március 2-án a kérelmező kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a kérelem alátámasztására benyújtott több tanulmány – nevezetesen a D-ribózzal patkányokon végzett orális embriotoxicitási/teratogenitási vizsgálat (4), valamint a D-ribózzal patkányokon végzett szubkrónikus (13 hetes) orális toxicitási vizsgálat (5) – védett adatainak védelme érdekében.

(12)

2018. április 18-án a Hatóság elfogadta a D-ribóz mint új élelmiszer biztonságosságáról szóló tudományos szakvéleményét (6). A szóban forgó szakvélemény összhangban van az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkének követelményeivel.

(13)

Véleményében a Hatóság nem állapította meg a kérelmező által javasolt felhasználási módok és mennyiségek esetében a D-ribóz biztonságosságát, mert a bevitel túllépheti a biztonságosnak ítélt napi 36 mg/ttkg mennyiséget. A Hatóság megállapította, hogy a D-ribózzal patkányokon végzett orális embriotoxicitási/teratogenitási vizsgálat, valamint a D-ribózzal patkányokon végzett szubkrónikus (13 hetes) orális toxicitási vizsgálat alapul szolgált a D-ribóz biztonságosságának értékeléséhez. A Hatóság ezért megállapította, hogy a D-ribózzal patkányokon végzett orális embriotoxicitási/teratogenitási vizsgálatból, valamint a D-ribózzal patkányokon végzett szubkrónikus (13 hetes) orális toxicitási vizsgálatból nyert adatok nélkül nem lehetett volna levonni a D-ribóz biztonságosságára vonatkozó következtetéseket.

(14)

A Hatóság véleményének ismeretében a kérelmező 2018. augusztus 22-én módosította kérelmét azáltal, hogy törölt az eredeti kérelemben szereplő egyes javasolt élelmiszer-kategóriákat, és a biztonsági aggályok enyhítése érdekében a fennmaradó javasolt D-ribóz felhasználási módok tekintetében csökkentette a maximális felhasználási szintet. Az Európai Bizottság kérésére a Hatóság 2018. szeptember 4-én felkérést kapott arra, hogy a kérelmező által javasolt új felhasználásokra és felhasználási szintekre tekintettel végezze el a D-ribóz kiegészítő biztonsági értékelését. 2018. október 24-én a D-ribóz biztonságosságára vonatkozó felülvizsgált véleményében (7) a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt új felhasználási feltételek mellett a D-ribóz biztonságos az általános népesség számára. A szóban forgó szakvélemény összhangban van az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkének követelményeivel.

(15)

Az említett szakvélemény elegendő alapot ad annak megállapításához, hogy a D-ribóz a javasolt felhasználási módok és mennyiségek betartása mellett – gabonaszeletek, finompékáruk, csokoládétartalmú édességek, tejalapú italok, nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt italok, izotóniás és energiaitalok, a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek (italok és szeletek formájában), nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt szeletek, édesipari termékek, valamint teák és forrázatok összetevőjeként való felhasználás esetén – megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

(16)

A Hatóság véleménye alapján a Bizottság arra kérte a kérelmezőt, hogy pontosítsa a tanulmányokkal kapcsolatos adatok védett jellegére vonatkozó állításának indokolását, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett, a tanulmányokra vonatkozó kizárólagos hivatkozási joggal kapcsolatos igényét.

(17)

A kérelmező azt is kijelentette, hogy a kérelem benyújtásakor a nemzeti jog szerint védett és kizárólagos hivatkozási joggal rendelkezett a tanulmányokkal kapcsolatban, és ezért harmadik felek nem férhettek hozzá az említett tanulmányokhoz, illetve nem használhatták fel azokat jogszerűen. A Bizottság értékelte a kérelmező által benyújtott valamennyi információt, és úgy ítélte meg, hogy a kérelmező kellően alátámasztotta az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítését.

(18)

Ennek megfelelően – az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a kérelmező aktájában szereplő D-ribózzal patkányokon végzett orális embriotoxicitási/teratogenitási vizsgálatot, valamint D-ribózzal patkányokon végzett szubkrónikus (13 hetes) orális toxicitási vizsgálatot – amelyek nélkül a Hatóság nem tudta volna elvégezni az új élelmiszer értékelését – a Hatóság nem használhatja fel későbbi kérelmezők javára az e rendelet hatálybalépésétől számított ötéves időtartamon belül. Következésképpen a D-ribóz e rendelet által engedélyezett Unión belüli forgalombahozatali jogát ötéves időtartamig a kérelmezőre kell korlátozni.

(19)

Ugyanakkor az új élelmiszer engedélyezésének és a D-ribózzal patkányokon végzett orális embriotoxicitási/teratogenitási vizsgálatnak, valamint a D-ribózzal patkányokon végzett szubkrónikus (13 hetes) orális toxicitási vizsgálatnak a kérelmező aktájában szereplő leírására való hivatkozás engedélyezésének a kérelmező általi kizárólagos használatra történő korlátozása nem akadályozza meg, hogy más kérelmezők ugyanazon új élelmiszer forgalomba hozatalának engedélyezését kérelmezzék, feltéve, hogy kérelmük az e rendelet szerinti engedélyt alátámasztó, jogszerűen megszerzett információkon alapul.

(20)

A bevitel elfogadható szintjét D-ribózt tartalmazó élelmiszerek és adott esetben D-ribózt tartalmazó élelmiszer-kiegészítők együttes felhasználása esetén sem szabad túllépni. Ezért a fogyasztókat megfelelő jelöléssel kell tájékoztatni.

(21)

Az (EU) 2017/2470 rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(22)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében meghatározott D-ribózt fel kell venni az engedélyezett új élelmiszereknek az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelettel létrehozott uniós jegyzékébe.

(2)   E rendelet hatálybalépésétől számítva öt éven keresztül csak az eredeti kérelmező:

 

Vállalat: Bioenergy LIFE Science, Inc.

 

Cím: 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA;

jogosult az (1) bekezdésben említett új élelmiszer Unión belüli forgalomba hozatalára, kivéve, ha egy későbbi kérelmező engedélyt szerez ugyanerre az új élelmiszerre vonatkozóan az e rendelet 2. cikke alapján védett adatokra való hivatkozás nélkül, vagy a Bioenergy LIFE Science, Inc. beleegyezésével.

(3)   Az uniós jegyzékben foglalt, az első bekezdésben említett bejegyzésnek tartalmaznia kell az e rendelet mellékletében meghatározott felhasználási feltételeket és jelölési követelményeket is.

2. cikk

A kérelem aktájában szereplő tanulmányok – amelyek alapján a Hatóság értékelte az 1. cikkben említett új élelmiszert, és amelyek a kérelmező állítása szerint eleget tesznek az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek – a Bioenergy LIFE Science, Inc. beleegyezése nélkül nem használhatók fel későbbi kérelmezők javára az e rendelet hatálybalépésétől számított ötéves időtartamon belül.

3. cikk

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről (HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).

(4)  TNO report V2657 for Bioenergy LIFE Science, Inc., December 2005 (A Bioenergy LIFE Science, Inc. számára 2005 decemberében készült V2657 számú TNO-jelentés; kiadatlan).

(5)  TNO report V99.115 for Bioenergy LIFE Science, Inc., December 2005 (A Bioenergy LIFE Science, Inc. számára készült V99.115 számú TNO-jelentés; kiadatlan).

(6)  EFSA Journal (2018); 16(5):5265.

(7)  EFSA Journal (2018); 16(12):5485.


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. táblázat (Engedélyezett új élelmiszerek) a következő utolsó oszloppal egészül ki:

„Adatvédelem”

2.

Az 1. táblázat (Engedélyezett új élelmiszerek) az alábbi bejegyzéssel egészül ki a betűrend szerinti helyen:

Engedélyezett új élelmiszer

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

További különös jelölési követelmények

További előírások

Adatvédelem

D-ribóz

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: »D-ribóz«.

A D-ribózt tartalmazó élelmiszerek jelölésén fel kell tüntetni egy arra vonatkozó kijelentést, hogy az adott élelmiszerek nem fogyaszthatók abban az esetben, ha a fogyasztó az adott napon már fogyasztott hozzáadott D-ribózt tartalmazó étrend-kiegészítőket.

 

Engedélyezve 2019. április 16-án. A jegyzékbe való felvétel az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkével összhangban védelem alatt álló, védett tudományos bizonyítékokon és tudományos adatokon alapul.

Kérelmező: Bioenergy LIFE Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA. Az adatvédelem időtartama alatt a D-ribóz új élelmiszer kizárólag a Bioenergy LIFE Science, Inc. által hozható forgalomba az Unión belül, kivéve, ha egy későbbi kérelmező az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkével összhangban védelem alatt álló, védett tudományos bizonyítékokra vagy tudományos adatokra való hivatkozás nélkül vagy a Bioenergy LIFE Science, Inc. beleegyezésével engedélyt kap a szóban forgó új élelmiszer forgalmazására.

Az adatvédelem záró időpontja: 2024. április 16. (5 év).”

Müzliszeletek

0,20 g/100 g

Finompékáruk

0,31 g/100 g

Csokoládétartalmú édességek (a csokoládészeletek kivételével)

0,17 g/100 g

Tejalapú italok, (a maláták és turmixok kivételével)

0,08 g/100 g

Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt italok, izotóniás és energiaitalok

0,80 g/100 g

Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt szeletek

3,3 g/100 g

Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek (italok)

0,13 g/100 g

Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek (szeletek formájában)

3,30 g/100 g

Édesipari termékek

0,20 g/100 g

Teák és forrázatok (folyadékban oldandó por formájában)

0,23 g/100 g

3.

A 2. táblázat (Specifikációk) az alábbi bejegyzéssel egészül ki a betűrend szerinti helyen:

Engedélyezett új élelmiszer

Specifikációk

D-ribóz

Leírás:

A D-ribóz egy aldopentóz monoszacharid, amelyet a Bacillus subtilis egy transzketoláz-hiányos mikrobiális törzsének felhasználásával, fermentációval állítanak elő.

Kémiai képlet: C5H10O5

CAS-szám: 50-69-1

Molekulatömeg: 150,13 Da

Jellemzők/összetétel

Külső megjelenés: Száraz, porszerű textúra, színe: fehértől az enyhén sárgásig

Fajlagos forgatóképesség [α]D 25 – 19,0°és – 21,0° között van

D-ribóz-tisztaság (% szárazanyagra számítva):

-HPLC/RI (*1) Módszer 98,0–102,0 %

Hamu: < 0,2 %

Szárítási veszteség (nedvesség): < 0,5 %

Az oldat világossága: ≥ 95 % áteresztés

Nehézfémek:

Ólom: ≤ 0,1 mg/kg

Arzén: ≤ 0,1 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg

Higany: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiológiai kritériumok:

Összcsíraszám: ≤ 100 CFU (*2)/g

Élesztő: ≤ 100 CFU/g

Penészgombák: ≤ 100 CFU/g

Kóliformok: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: negatív/25 g


(*1)  HPLC/RI: nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia törésmutatóval

(*2)  CFU: Telepképző egységek száma”


27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/507 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. március 26.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 297. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2019. március 22-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy bejegyzést felvesz az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékébe, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 26-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletében a „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Tariq Gidar Group (TGG) (más néven a) Tehrik-e-Taliban-Tariq Gidar Group; b) TTP-Tariq Gidar Group; c) Tehreek-i-Taliban Pakistan Geedar Group, d) TTP Geedar Group; e) Tariq Geedar Group; f) Commander Tariq Afridi Group; g) Tariq Afridi Group; h) Tariq Gidar Afridi Group; i) The Asian Tigers.) Címe: (Afganisztán/Pakisztán határvidék). Egyéb információ: a Tehrik-e Taliban Pakistanból (TTP) kivált csoport, amely Darra Adam Khelben (Szövetségi Irányítású Törzsi Területek [FATA], Pakisztán) alakult 2007-ben. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2019.3.22.”


HATÁROZATOK

27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/18


AZ EURÓPAI TANÁCS (EU) 2019/508 HATÁROZATA

(2019. március 22.)

az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 283. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió Tanácsának ajánlására (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

tekintettel az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának véleményére (3),

mivel:

(1)

Peter PRAET-nak, az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjának hivatali ideje 2019. május 31-én lejár. Az Európai Központi Bank Igazgatóságába ezért új tagot kell kinevezni.

(2)

Az Európai Tanács Philip R. LANE-t kívánja kinevezni, aki az Európai Tanács véleménye szerint a Szerződés 283. cikkének (2) bekezdésében foglalt valamennyi követelményt teljesíti,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Tanács Philip R. LANE-t az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjává nevezi ki, 2019. június 1-jén kezdődő nyolcéves hivatali időre.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 22-én.

az Európai Tanács részéről

az elnök

D. TUSK


(1)  HL C 60., 2019.2.15., 1. o.

(2)  2019. március 14-i vélemény (még nem tették közzé a Hivatalos Lapban).

(3)  2019. március 6-i vélemény (még nem tették közzé a Hivatalos Lapban).


27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/19


AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍR-PIACI HATÓSÁG (EU) 2019/509 HATÁROZATA

(2019. március 22.)

a bináris opciók lakossági ügyfelek számára történő forgalmazásának, terjesztésének vagy eladásának ideiglenes betiltása megújításáról

AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍR-PIACI HATÓSÁG FELÜGYELETI TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésére, 43. cikke (2) bekezdésére és 44. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 40. cikkére,

tekintettel a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az átláthatóság, a portfóliótömörítés, valamint a termékszintű beavatkozással és a pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos felügyeleti intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. május 18-i 2017/567/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (EU) 2018/795 határozatában (4)2018. július 2-i hatállyal három hónapra betiltotta a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalát, forgalmazását és értékesítését.

(2)

A 600/2014/EU rendelet 40. cikke (6) bekezdésének megfelelően az ESMA kellő időközönként, de legalább háromhavonta felülvizsgál minden ideiglenes termékintervenciós intézkedést.

(3)

Az ESMA (EU) 2018/1466 határozatában (5)2018. október 2-i hatállyal megújította és módosította a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és értékesítésének ideiglenes betiltását. Az ESMA (EU) 2018/2064 határozatában (6)2019. január 2-i hatállyal további három hónapra megújította a bináris opció lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és értékesítésének ideiglenes betiltását az (EU) 2018/1466 határozattal megegyező feltételek mellett.

(4)

A bináris opciók betiltásának ESMA általi további felülvizsgálata többek között az illetékes nemzeti hatóságok (7) körében a termékintervenciós intézkedés gyakorlati megvalósításával és hatásával kapcsolatban végzett felmérésen, valamint az illetékes nemzeti hatóságok és az érdekelt felek által benyújtott kiegészítő információkon alapul.

(5)

Az illetékes nemzeti hatóságok csak korlátozott számban észlelték az ESMA termékintervenciós intézkedéseinek be nem tartását. Ezenkívül az elfogadott intézkedések 2018. március 27-i bejelentése óta nem adtak ki új engedélyeket olyan vállalkozásoknak, amelyek bináris opciót hoznak forgalomba, forgalmaznak és értékesítenek.

(6)

Az ESMA tisztában van azzal, hogy néhány harmadik országbeli vállalkozás aktívan céloz meg uniós ügyfeleket. Uniós engedély vagy regisztráció hiányában azonban ezek a vállalkozások az Unióban letelepedett vagy ott tartózkodó ügyfelek számára csak az ügyfél saját kizárólagos kezdeményezésére nyújthatnak szolgáltatást. Az ESMA azzal is tisztában van, hogy a vállalkozások egyéb kockázatos befektetési termékeket is kínálnak. Az ESMA továbbra is figyelemmel kíséri ezen egyéb termékek kínálatát annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e egyéb uniós intézkedésre.

(7)

Az (EU) 2018/795 határozat elfogadása óta az ESMA nem szerzett olyan bizonyítékot, amely megcáfolhatná az (EU) 2018/795, az (EU) 2018/1466 vagy az (EU) 2018/2064 határozatban (továbbiakban „a határozatok”) megfogalmazott jelentős befektetővédelmi aggályokat. Az ESMA ezért azt a következtetést vonta le, hogy a határozatokban megfogalmazott jelentős befektetővédelmi aggályok továbbra is fennállnának, ha nem újítanák meg a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatala, forgalmazása és értékesítése ideiglenes betiltására vonatkozó határozatot.

(8)

Ezen túlmenően az uniós jog alkalmazandó szabályozási követelményei nem változtak és továbbra sem érintik az ESMA által azonosított fenyegetést. Ezenfelül az illetékes nemzeti hatóságok sem hoztak intézkedéseket a fenyegetés kezelése érdekében, vagy a megtett intézkedések nem megfelelőek a veszély kezeléséhez. Az (EU) 2018/795 határozat elfogadása óta egyik illetékes nemzeti hatóság sem fogadott el az 600/2014/EU rendelet 42. cikke szerinti nemzeti termékintervenciós intézkedést (8).

(9)

A tilalom megújítása nem jár olyan káros hatással a pénzügyi piacok hatékonyságára vagy a befektetőkre nézve, amely a lépés előnyeihez képest aránytalan lenne, és nem teremti meg a szabályozási arbitrázs kockázatát az ugyanezekben a határozatokban meghatározott okok miatt.

(10)

Amennyiben nem újítják meg a tilalmat, az ESMA továbbra is valószínűnek tartja, hogy a vállalkozások a bináris opciókat ismét lakossági ügyfeleknek kínálják, illetve hogy a piacra visszatérnek ugyanazon vagy hasonló termékek, amelyek a határozatokban azonosított fogyasztói károkat okozták.

(11)

A fenti és a határozatokban megállapított okokból kifolyólag az ESMA úgy határozott, hogy a jelentős befektetővédelmi aggályok kezelése érdekében a tilalmat az (EU) 2018/1466 és az (EU) 2018/2064 határozatban meghatározott feltételekkel további három hónapos időszakra megújítja.

(12)

Mivel a javasolt intézkedések – korlátozott mértékben – mezőgazdasági áru-alapú származtatott ügyletekkel is kapcsolatosak lehetnek, az ESMA konzultációt folytatott az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (9) szerinti mezőgazdasági árupiacok felügyeletéért, igazgatásáért és szabályozásáért felelős állami hatóságokkal. Ezen hatóságok egyike sem emelt kifogást az intézkedések javasolt megújításával szemben.

(13)

Az ESMA értesítette a nemzeti illetékes hatóságokat e megújító határozatjavaslatról,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A lakossági ügyfeleknek ajánlott bináris opciók ideiglenes betiltása

(1)   Tilos a bináris opciókat lakossági ügyfelek részére piaci forgalomba hozni, forgalmazni és értékesíteni.

(2)   Az 1. pont alkalmazásában, tekintet nélkül arra, hogy kereskedési helyszínen kereskednek-e vele, a bináris opció olyan származtatott termék, amely teljesíti a következő feltételeket:

a)

készpénzben kell – vagy, az egyik fél választása szerint, lehet – rendezni, azonban nem teljesítéstől vagy egyéb felmondási eseménytől eltérő ok miatt;

b)

kizárólag lejáratkor vagy pozíciózáráskor fizet;

c)

a kifizetés az alábbiakra korlátozódik:

i.

előre meghatározott, rögzített összeg vagy nulla, ha a származtatott eszköz mögöttes eszköze eleget tesz egy vagy több előre meghatározott feltételnek; és

ii.

előre meghatározott, rögzített összeg vagy nulla, ha a származtatott eszköz mögöttes eszköze nem tesz eleget egy vagy több előre meghatározott feltételnek.

(3)   Az (1) bekezdésben szereplő tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a)

az a bináris opció, amely esetében a két előre meghatározott, rögzített összeg közül az alacsonyabb legalább egyenlő a lakossági ügyfél által a bináris opció vonatkozásában teljesített teljes befizetéssel, ide értve bármely jutalékot, tranzakciós díjakat és kapcsolódó díjakat;

b)

az a bináris opció, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

i.

a kibocsátástól a lejáratig eltelt futamidő legalább 90 naptári nap;

ii.

a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (10) megfelelően kidolgozott és jóváhagyott tájékoztató elérhető a nyilvánosság számára; és

iii.

A bináris opció a szolgáltatót nem teszi ki piaci kockázatnak a bináris opció futamideje alatt, és ha a bináris opción sem a szolgáltatónak, sem pedig a szolgáltató csoportjához tartozó bármely szervezetnek nincs nyeresége vagy vesztesége az előre meghirdetett jutalékon, tranzakciós díjon és kapcsolódó díjakon kívül.

2. cikk

A tiltás megkerülésében való részvétel tilalma

Tilos tudatosan és szándékosan olyan tevékenységben részt venni, amelynek célja vagy hatása az 1. cikkben foglalt követelmények megkerülése, többek között, a bináris opciós szolgáltató helyettesítőjeként eljárva.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételt követő napon lép hatályba.

(2)   E határozatot 2019. április 2-át ól, három hónapig kell alkalmazni.

Kelt Párizsban, 2019. március 22-én.

a felügyeleti tanács részéről

Steven MAIJOOR

elnök


(1)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(2)  HL L 173., 2014.6.12., 84. o.

(3)  HL L 87., 2017.3.31., 90. o.

(4)  Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EU) 2018/795 határozata (2018. május 22.) a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és értékesítésének ideiglenes betiltásáról az Európai Unióban, a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkének megfelelően (HL L 136., 2018.6.1., 31. o.).

(5)  Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EU) 2018/1466 határozata (2018. szeptember 21.) a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és értékesítésének az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EU) 2018/795 határozatában való ideiglenes betiltása megújításáról és módosításáról (HL L 245., 2018.10.1., 17. o.).

(6)  Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EU) 2018/2064 határozata (2018. december 14.) a bináris opciók lakossági ügyfelek számára történő forgalmazásának, terjesztésének vagy eladásának ideiglenes betiltása megújításáról (HL L 329., 2018.12.27., 27. o.).

(7)  20 illetékes nemzeti hatóság válaszolt a felmérésre: Osztrák Pénzpiaci Hatóság (AT – FMA), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFiN), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Görög Tőkepiaci Bizottság (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores/Nemzeti Értékpapírpiaci Bizottság (ES – CNMV), Finantsinspektsioon (EE – FSA), Finn Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Central Bank of Ireland/Írország Központi Bankja (IE – CBI), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV – FKTK), Malta Financial Services Authority/Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Finansinspektionen (SE- Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI-ATVP), Szlovák Nemzeti Bank (NBS-SK), Financial Conduct Authority/Pénzügyi irányító hatóság (UK- FCA).

(8)  2018. június 4-én az egyik EGT EFTA állam illetékes hatósága, a NO-Finanstilsynet nemzeti termékintervenciós intézkedéseket fogadott el, amelyek feltételei és időbeli hatálya megegyezik az ESMA intézkedésével. Ezen túlmenően az Izlandi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság 2018. július 5-én bejelentette, hogy a bináris opciók forgalomba hozatalát, forgalmazását és értékesítését nemzeti joga alapján (az értékpapír-ügyletekről szóló 108/2007. sz. törvény 5. cikke) a szabályszerű és megalapozott üzleti eljárásokkal és gyakorlatokkal ellenkezőnek tekinti az értékpapír-kereskedelemben. Ezenkívül 2018. július 6-án Romániában az ESMA intézkedéseihez hasonló feltételeket tartalmazó nemzeti jogszabályok léptek hatályba.

(9)  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.).


27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/22


A TANÁCS (EU) 2019/510 HATÁROZATA

(2019. március 25.)

az Európai Unió nevében az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény keretében az Egyesült Királyság által benyújtott, az említett egyezményhez való csatlakozás iránti kérelemmel kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményt (1) (a továbbiakban: NEAFC-egyezmény) a 81/608/EGK tanácsi határozat (2) hagyta jóvá, és az 1982. március 17-én lépett hatályba.

(2)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(3)

Az Egyesült Királyság az Unióból való kilépéséig továbbra is tagállam marad, így élvezi a Szerződésekből eredő valamennyi jogot és köti az azokból fakadó összes kötelezettség is, ideértve a lojális együttműködés elvének tiszteletben tartását is.

(4)

Az EUSZ 50. cikke alapján az Egyesült Királyság által tett bejelentést követő, 2017. április 29-i iránymutatásaiban az Európai Tanács elismerte, hogy nemzetközi összefüggésben figyelembe kell venni az Egyesült Királyság mint kilépő tagállam sajátos helyzetét, amennyiben az – amíg tagsága fennáll – tiszteletben tartja kötelezettségeit és lojális marad az Unió érdekeihez.

(5)

A kilépésről rendelkező megállapodás intézkedéseket tartalmaz az uniós jog rendelkezéseinek az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban azon dátumot követő alkalmazására vonatkozóan, amelyen a Szerződések alkalmazandósága megszűnik az Egyesült Királyság tekintetében (a továbbiakban: átmeneti időszak). Amennyiben a megállapodás hatályba lép, az uniós jog – beleértve azokat a nemzetközi megállapodásokat is, amelyeknek az Unió részes fele – a megállapodásnak megfelelően alkalmazandó lesz az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban az átmeneti időszak alatt, majd ezen időszak elteltével alkalmazandósága megszűnik.

(6)

Mivel az Unió a NEAFC-egyezmény szerződő fele, ezen egyezmény jelenleg alkalmazandó az Egyesült Királyságra, miközben a NEAFC-egyezmény 20. cikkének (4) bekezdése kizárja az uniós tagállamok csatlakozásának lehetőségét.

(7)

A NEAFC-egyezmény 20. cikkének (4) bekezdése értelmében bármely állam csatlakozhat a NEAFC-egyezményhez, feltéve hogy attól az időponttól számított 90 napon belül, amikor a letéteményes értesítést küld a kérelem kézhezvételéről, az adott állam csatlakozási kérelmét a NEAFC-egyezmény szerződő feleinek háromnegyede jóváhagyja.

(8)

Tekintettel arra a lehetőségre, hogy addig az időpontig, amikor a Szerződések alkalmazandósága megszűnik az Egyesült Királyság vonatkozásában, nem fog rendelkezésre állni a kilépésről rendelkező megállapodás, az Egyesült Királyság 2019. január 8-án a NEAFC-egyezményhez való, szerződő félként történő csatlakozás iránti kérelmet nyújtott be.

(9)

Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének (a továbbiakban: Tengerjogi Egyezmény) (3) 56., 63. és 116. cikke értelmében az Egyesült Királyságnak jogos halászati érdekeltségei vannak a NEAFC-egyezmény hatálya alá tartozó területen (a nyílt tengeren), valamint parti államként, amennyiben az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében található vizek a NEAFC-egyezmény hatálya alá tartozó területhez tartoznak.

(10)

A nem fenntartható halászat megakadályozása céljából az Uniónak érdekében áll, hogy az Egyesült Királyság együttműködjön a közös érdekű állományok kezelésében az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye és az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1982. december 10-i tengerjogi egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló rendelkezések végrehajtásáról szóló, 1995. augusztus 4-i megállapodás (a továbbiakban: a halállományokról szóló ENSZ-megállapodás) (4), vagy bármely más nemzetközi megállapodás vagy nemzetközi jogi norma rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett.

(11)

A Tengerjogi Egyezmény 63. cikkének (2) bekezdése és a halállományokról szóló ENSZ-megállapodás 8. cikke értelmében ha a társult fajok ugyanazon hal- és víziállat-állománya vagy -állományai a kizárólagos gazdasági övezetben és az azon túli vagy azzal szomszédos területen egyaránt megtalálhatók, a parti államnak és a kizárólagos gazdasági övezeten túli vagy azzal szomszédos területen található hal- és víziállat-állományt halászó államoknak együtt kell működniük az ezen a kapcsolódó területen található állományok megóvásához szükséges intézkedések egyeztetése érdekében. Ez az együttműködés kialakítható a regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretein belül, vagy – ahol e szervezeteknek nincs hatásköre a kérdéses állomány vonatkozásában – a halászatban érdekelt országok közötti ad hoc rendelkezések segítségével.

(12)

Az Egyesült Királyságnak a NEAFC-egyezményhez való csatlakozása lehetővé teszi az Egyesült Királyság számára, hogy – kellő tekintettel a többi ország és az Unió jogaira, érdekeire és kötelezettségeire – együttműködjön a szükséges halászati gazdálkodási intézkedések meghozatalában annak biztosítására, hogy a halászati tevékenységek során az állomány(ok) kiaknázása fenntartható módon történjen.

(13)

Ezért az Uniónak érdekében áll az Egyesült Királyság által benyújtott, a NEAFC-egyezményhez való csatlakozás iránti kérelem jóváhagyása abban az esetben, ha az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére a NEAFC-egyezmény 20. cikkének (4) bekezdésében említett értesítési időszak lejártáig, a kilépésről rendelkező megállapodás hiányában kerül sor,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény keretében az Unió nevében képviselendő álláspont az, hogy jóvá kell hagyni az Egyesült Királyság NEAFC-egyezményhez való csatlakozása iránti kérelmét.

(2)   A Bizottság csak abban az esetben kap felhatalmazást a NEAFC-egyezmény letéteményesének az uniós álláspontról történő tájékoztatására, ha az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére a NEAFC-egyezmény 20. cikkének (4) bekezdésében említett értesítési időszak lejártáig, a kilépésről rendelkező megállapodás hiányában kerül sor.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  HL L 227., 1981.8.12., 22. o.

(2)  A Tanács 81/608/EGK határozata (1981. július 13.) az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről (HL L 227., 1981.8.12., 21. o.).

(3)  HL L 179., 1998.6.23., 3. o.

(4)  HL L 189., 1998.7.3., 14. o.


27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/511 HATÁROZATA

(2019. március 26.)

az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti, 2009. december 17-i monetáris megállapodásra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás (a továbbiakban: a monetáris megállapodás) 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a Vatikánvárosi Államnak végre kell hajtania az euróbankjegyekre és -érmékre, a pénzmosás megelőzésére, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzésére, az érmekre és zsetonokra, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásokhoz kapcsolódó uniós jogi aktusokat és előírásokat. E jogi aktusok és előírások jegyzékét a monetáris megállapodás melléklete tartalmazza.

(2)

A vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos jogi aktusok és előírások módosításának a figyelembevétele céljából a Bizottságnak évente módosítania kell a monetáris megállapodás mellékletét.

(3)

Egyes uniós jogi aktusok és előírások már nem alkalmazandók, ezért azokat el kell hagyni a mellékletből, másfelől elfogadtak néhány új vonatkozó uniós jogi aktust és előírást, illetve a hatályos jogi aktusok tekintetében néhány módosítást, amelyekkel ki kell egészíteni a mellékletet.

(4)

A monetáris megállapodás mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam közötti monetáris megállapodás mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL C 28., 2010.2.4., 13. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

 

VÉGREHAJTANDÓ JOGI RENDELKEZÉSEK

A VÉGREHAJTÁS HATÁRIDEJE

 

A pénzmosás megelőzése

1.

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.)

 

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9. o.)

 

3.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39. o.)

2016. december 31. (2)

4.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1. o.)

2017. december 31. (3)

5.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.)

2017. december 31. (3)

 

Módosította:

 

6.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve (2018. május 30.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 43. o.)

2020. március 31. (6)

 

Kiegészítette:

 

7.

A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1. o.)

2017. december 31. (5)

 

Módosította:

 

8.

A Bizottság (EU) 2018/105 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 27.) az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Etiópiának a melléklet I. pontjában szereplő, a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékét tartalmazó táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 19., 2018.1.24., 1. o.)

2019. március 31. (6)

9.

A Bizottság (EU) 2018/212 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 13.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet Srí Lankának, Trinidad és Tobagónak, valamint Tunéziának a melléklet I. pontjában szereplő táblázatába való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 41., 2018.2.14., 4. o.)

2019. március 31. (6)

 

A csalás és hamisítás megelőzése

10.

A Tanács 2001/413/IB kerethatározata (2001. május 28.) a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1. o.)

2010. december 31.

11.

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

2010. december 31.

 

Módosította:

 

12.

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

 

13.

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euróérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

2010. december 31.

 

Módosította:

 

14.

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euróérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 5. o.)

 

15.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/62/EU irányelve (2014. május 15.) az euró és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 151., 2014.5.21., 1. o.)

2016. december 31. (2)

 

Az euróbankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások

16.

A Tanács 1999. május 10-i következtetései az euróérmék minőségbiztosítási rendszeréről

2010. december 31.

17.

A Bizottság 2001/C 318/03 közleménye (2001. október 22.) az euróérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről (COM(2001) 600 végleges) (HL C 318., 2001.11.13., 3. o.)

2010. december 31.

18.

Az Európai Központi Bank EKB/2003/5 iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan euróbankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euróbankjegyek cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 20. o.)

2010. december 31.

 

Módosította:

 

19.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/11 iránymutatása (2013. április 19.) a szabálytalan euróbankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az euróbankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (HL L 118., 2013.4.30., 43. o.)

2014. december 31. (1)

20.

Az Európai Központi Bank EKB/2010/14 határozata (2010. szeptember 16.) az euróbankjegyek valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (HL L 267., 2010.10.9., 1. o.)

2012. december 31.

 

Módosította:

 

21.

Az Európai Központi Bank EKB/2012/19 határozata (2012. szeptember 7.) (HL L 253., 2012.9.20., 19. o.)

2013. december 31. (1)

22.

Az Európai Parlament és a Tanács 1210/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az euróérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euróérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1. o.)

2012. december 31.

23.

Az Európai Parlament és a Tanács 651/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az euróérmék kibocsátásáról (HL L 201., 2012.7.27., 135. o.)

2013. december 31. (1)

24.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/10 határozata (2013. április 19.) az euróbankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (HL L 118., 2013.4.30., 37. o.)

2014. december 31. (1)

25.

A Tanács 729/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) (HL L 194., 2014.7.2., 1. o.)

2013. december 31. (2)

A monetáris megállapodás mellékletének a vegyes bizottság által a Szentszék és a Vatikánvárosi Állam kérésére hozott, a hivatásos alapon pénzügyi tevékenységeket folytató gazdálkodó egységekre alkalmazandó vonatkozó előírások beillesztéséről szóló ad hoc rendelkezés szerinti szakasza

 

A KÖVETKEZŐ JOGI ESZKÖZÖK VONATKOZÓ RÉSZEI

A VÉGREHAJTÁS HATÁRIDEJE

26.

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

2016. december 31. (2)

 

Módosította:

 

27.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

 

28.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

 

29.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

 

30.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.)

2017. december 31. (2)

31.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2017. december 31. (2)

 

Módosította:

 

32.

A Bizottság (EU) 2015/62 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tőkeáttételi mutató tekintetében történő módosításáról (HL L 11., 2015.1.17., 37. o.)

2017. december 31. (3)

33.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete (2017. december 12.) az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 27. o.)

2019. június 30. (6)

34.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2401 rendelete (2017. december 12.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.)

2020. március 31. (6)

 

Kiegészítette:

 

35.

A Bizottság 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 74., 2014.3.14., 8. o.)

2017. december 31. (3)

 

Módosította:

 

36.

A Bizottság (EU) 2015/923 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. március 11.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 150., 2015.6.17., 1. o.)

2017. december 31. (3)

37.

A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.)

2017. december 31. (3)

38.

Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.), és adott esetben a kapcsolódó 2. szintű intézkedések

2018. szeptember 30. (4)

 

Módosította:

 

39.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.)

2018. szeptember 30. (5)

 

Kiegészítette:

 

40.

A Bizottság (EU) 2015/2392 végrehajtási irányelve (2015. december 17.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes hatóságoknak történő bejelentéséről (HL L 332., 2015.12.18., 126. o.)

2018. szeptember 30. (4)

41.

A Bizottság (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országok egyes állami szervei és központi bankjai részére biztosított mentesség, a piaci manipuláció jelei, a közzétételi küszöbértékek, a késleltetésekkel kapcsolatos értesítések tekintetében illetékes hatóság, a tilalmi időszak alatti kereskedésre vonatkozó engedélyek és a vezető tisztségviselők értesítési kötelezettséggel járó ügyleteinek típusai tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 88., 2016.4.5., 1. o.)

2018. szeptember 30. (4)

42.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/57/EU irányelve (2014. április 16.) a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) (HL L 173., 2014.6.12., 179. o.)

2018. szeptember 30. (4)

 

A statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozás

43.

Az Európai Központi Bank EKB/2013/24 iránymutatása (2013. július 25.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (HL L 2., 2014.1.7., 34. o.)

2016. december 31. (2)

 

Módosította:

 

44.

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/66 iránymutatása (2015. november 26.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/40) (HL L 14., 2016.1.21., 36. o.)

2017. március 31. (4)

45.

Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.)

2016. december 31. (2)

 

Módosította:

 

46.

Az Európai Központi Bank 1375/2014/EU rendelete (2014. december 10.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosításáról (EKB/2014/51) (HL L 366., 2014.12.20., 77. o.)

 

47.

Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris-pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2013/34) (HL L 297., 2013.11.7., 51. o.)

2016. december 31. (2)

 

Módosította:

 

48.

Az Európai Központi Bank 756/2014/EU rendelete (2014. július 8.) a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról (EKB/2014/30) (HL L 205., 2014.7.12., 14. o.)

 

49.

Az Európai Központi Bank EKB/2014/15 iránymutatása (2014. április 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról (HL L 340., 2014.11.26., 1. o.)

2016. december 31. (2)

 

Módosította:

 

50.

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/571 iránymutatása (2014. november 6.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/43) (HL L 93., 2015.4.9., 82. o.)

 

51.

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/450 iránymutatása (2015. december 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/44) (HL L 86., 2016.4.1., 42. o.)

2017. március 31. (4)

52.

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/148 iránymutatása (2016. december 16.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/45) (HL L 26., 2017.1.31., 1. o.)

2017. november 1. (5)

53.

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/877 iránymutatása (2018. június 1.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/17) (HL L 154., 2018.6.18., 22. o.)

2019. október 1. (6)

(1)

A 2013. évi vegyes bizottság állapodott meg ezekről a határidőkről.


(2)  A 2014. évi vegyes bizottság állapodott meg ezekről a határidőkről.

(3)  A 2015. évi vegyes bizottság állapodott meg ezekről a határidőkről.

(4)  A 2016. évi vegyes bizottság állapodott meg ezekről a határidőkről.

(5)  A 2017. évi vegyes bizottság állapodott meg ezekről a határidőkről.

(6)  A 2018. évi vegyes bizottság állapodott meg ezekről a határidőkről.


27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/512 HATÁROZATA

(2019. március 26.)

az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás A. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti 2011. november 29-i monetáris megállapodásra (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás (a továbbiakban: a monetáris megállapodás) 11. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Monacói Hercegség alkalmazza ugyanazokat a szabályokat, amelyeket a Francia Köztársaságban az A. mellékletben szereplő, a hitelintézetek tevékenységére és prudenciális szabályozására, valamint a fizetési és értékpapír-kiegyenlítési rendszerek rendszerkockázatainak megelőzésére vonatkozó uniós jogi aktusok végrehajtására hoztak létre.

(2)

Az A. melléklet a monetáris megállapodás 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően módosul, amely előírja, hogy a Bizottság az A. mellékletben szereplő szövegek listáját azok módosításakor és új európai uniós szövegek elfogadásakor is minden alkalommal aktualizálja.

(3)

Az Európai Unió új szövegeket fogadott el, és módosultak az A. mellékletben már szereplő szövegek.

(4)

A monetáris megállapodás A. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Monacói Hercegség közötti monetáris megállapodás A. mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL C 23., 2012.1.28., 13. o.


MELLÉKLET

„A. MELLÉKLET

 

Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás

1

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében:

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).

 

Módosította:

2

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.).

3

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.).

4

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.).

5

A Tanács 89/117/EGK irányelve (1989. február 13.) a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.).

6

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.).

 

Módosította:

7

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.).

8

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.).

9

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

10

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

11

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.).

 

Módosította:

12

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

13

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.).

 

Módosította:

14

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.).

15

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

16

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.).

 

Módosította:

17

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.).

18

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.).

19

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.).

20

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2011.12.8., 113. o.).

21

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

 

Kiegészítette és végrehajtotta:

22

A Bizottság (EU) 2015/2303 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fogalommeghatározások pontosítására és a kockázati koncentráció, valamint a csoporton belüli ügyletek kiegészítő felügyeletének összehangolására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 326., 2015.12.11., 34. o.).

23

A Bizottság 342/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 21.) a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi konglomerátumokra irányadó tőkemegfelelési követelményekre vonatkozó számítási módszerek alkalmazását meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 100., 2014.4.3., 1. o.).

24

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.).

 

Módosította:

25

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

26

A III. és IV. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

27

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

 

Módosította:

28

Az Európai Parlament és a Tanács 1022/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az 1024/2013/EU tanácsi rendelet értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő megbízása tekintetében történő módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 5. o.).

29

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.).

30

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

31

Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).

32

A III. és IV. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

33

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.), és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

34

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

35

A Bizottság 1002/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. július 12.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített jogalanyok jegyzéke tekintetében történő módosításáról (HL L 279., 2013.10.19., 2. o.).

36

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

37

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.) és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

38

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.).

39

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

40

A Bizottság (EU) 2015/1515 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. június 5.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 239., 2015.9.15., 63. o.).

41

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

 

Kiegészítette és végrehajtotta:

42

A Bizottság 1247/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról (HL L 352., 2012.12.21., 20. o.).

43

A Bizottság 1248/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétel iránti kérelmének formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról (HL L 352., 2012.12.21., 30. o.).

44

A Bizottság 1249/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi szerződő felek által vezetett nyilvántartások formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról (HL L 352., 2012.12.21., 32. o.).

45

A Bizottság 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 28.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 244., 2013.9.13., 19. o.).

46

A Bizottság 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 1. o.).

47

A Bizottság 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 11. o.).

48

A Bizottság 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 25. o.).

49

A Bizottság 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 33. o.).

50

A Bizottság 152/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 37. o.).

51

A Bizottság 153/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó követelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 41. o.).

52

A Bizottság 285/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. február 13.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióban közvetlen, jelentős és előrelátható hatást kifejtő ügyletekre, valamint a szabályok és kötelezettségek kijátszásának megakadályozására alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 85., 2014.3.21., 1. o.).

53

A Bizottság 484/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 12.) a központi szerződő fél feltételezett tőkéjére vonatkozó, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 138., 2014.5.13., 57. o.).

54

A Bizottság (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. augusztus 6.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2015.12.1., 13. o.).

55

A Bizottság (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. március 1.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 103., 2016.4.19., 5. o.).

56

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.) és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

57

A Bizottság (EU) 2015/62 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tőkeáttételi mutató tekintetében történő módosításáról (HL L 11., 2015.1.17., 37. o.).

58

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete (2017. december 12.) az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 27. o.).

59

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2401 rendelete (2017. december 12.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 1. o.).

 

Kiegészítette és végrehajtotta:

60

A Bizottság 1423/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 20.) az intézményekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtási technikai standardok megállapításáról (HL L 355., 2013.12.31., 60. o.).

61

A Bizottság 183/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. december 20.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyedi és az általános hitelkockázati kiigazítások kiszámításának meghatározásáról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 57., 2014.2.27., 3. o.).

62

A Bizottság 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 74., 2014.3.14., 8. o.).

 

Módosította:

63

A Bizottság (EU) 2015/488 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 4.) a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vállalkozások fix általános költségeken alapuló szavatolótőke-követelményei tekintetében történő módosításáról (HL L 78., 2015.3.24., 1. o.).

64

A Bizottság (EU) 2015/850 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. január 30.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 135., 2015.6.2., 1. o.).

65

A Bizottság (EU) 2015/923 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. március 11.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 150., 2015.6.17., 1. o.).

66

A Bizottság 342/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 21.) a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi konglomerátumokra irányadó tőkemegfelelési követelményekre vonatkozó számítási módszerek alkalmazását meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 100., 2014.4.3., 1. o.).

67

A Bizottság 523/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények fedezett kötvényeinek értéke és eszközeinek értéke közötti szoros összefüggés meghatározásának feltételeire vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 4. o.).

68

A Bizottság 525/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piac fogalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 15. o.)

69

A Bizottság 526/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelértékelési korrekciós kockázathoz kapcsolódóan a közelítő felárat és a korlátozott számú kisebb portfóliót meghatározó szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 17. o.).

70

A Bizottság 528/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az opciókkal kapcsolatos, piaci kockázati sztenderd módszer szerinti nem delta kockázatok kezelését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 29. o.).

71

A Bizottság (EU) 2016/861 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. február 18.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az opciókkal kapcsolatos, piaci kockázati sztenderd módszer szerinti nem delta kockázatok kezelését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 528/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet helyesbítéséről (HL L 144., 2016.6.1., 21. o.).

72

A Bizottság 529/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a belső minősítésen alapuló módszeren és a fejlett mérési módszeren végrehajtott kiterjesztések és módosítások lényegességének értékelésére irányuló szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 36. o.).

 

Módosította:

73

A Bizottság (EU) 2015/942 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. március 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 529/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámításakor alkalmazott belső modellen alapuló módszereken végrehajtott kiterjesztések és módosítások lényegességének értékelésére irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról (HL L 154., 2015.6.19., 1. o.).

74

A Bizottság 625/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 13.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetőkre, szponzorokra, eredeti hitelezőkre és értékpapírosítást kezdeményező intézményekre vonatkozóan az átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségekkel kapcsolatos követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok útján történő kiegészítéséről (HL L 174., 2014.6.13., 16. o.).

75

A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

76

A Bizottság (EU) 2015/227 végrehajtási rendelete (2015. január 9.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 48., 2015.2.20., 1. o.).

77

A Bizottság 602/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiegészítő kockázati súlyok alkalmazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának elősegítésére irányuló végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 166., 2014.6.5., 22. o.).

78

A Bizottság 945/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti releváns, megfelelően diverzifikált indexek tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 265., 2014.9.5., 3. o.).

79

A Bizottság 1030/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. szeptember 29.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosításához alkalmazott mutatóértékek nyilvánosságra hozatalának egységes formátumára és időpontjára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok rögzítéséről (HL L 284., 2014.9.30., 14. o.).

80

A Bizottság 1187/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 2.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapul szolgáló eszközökhöz kapcsolódó ügyletekre vonatkozó, az ügyféllel vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni teljes kitettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 324., 2014.11.7., 1. o.).

82

A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).

83

A Bizottság (EU) 2015/79 végrehajtási rendelete (2014. december 18.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a megterhelt eszközök, az egységes adatmodell és ellenőrzési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 14., 2015.1.21., 1. o.).

84

A Bizottság (EU) 2015/585 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 18.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a letéti kockázati periódusokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 98., 2015.4.15., 1. o.).

85

A Bizottság (EU) 2015/233 végrehajtási rendelete (2015. február 13.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a központi bank által befogadható fedezetek rendkívül szűk körével rendelkező pénznemekre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 39., 2015.2.14., 11. o.).

86

A Bizottság (EU) 2015/1555 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. május 28.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 440. cikkel összhangban az intézmények anticiklikustőkepuffer-követelménynek való megfelelésével kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 244., 2015.9.19., 1. o.).

87

A Bizottság (EU) 2015/1556 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. június 11.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvénykitettségek belső minősítésen alapuló módszer alkalmazása során történő átmeneti kezelésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 244., 2015.9.19., 9. o.).

88

A Bizottság (EU) 2015/1798 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 2.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetőkre, szponzorokra, eredeti hitelezőkre és értékpapírosítást kezdeményező intézményekre vonatkozóan az átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségekkel kapcsolatos követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok útján történő kiegészítéséről szóló 625/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (HL L 263., 2015.10.8., 12. o.).

89

A Bizottság (EU) 2015/1278 végrehajtási rendelete (2015. július 9.) az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardokat megállapító 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek az útmutatók, táblák és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról (HL L 205., 2015.7.31., 1. o.).

90

A Bizottság (EU) 2016/100 végrehajtási rendelete (2015. október 16.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében egyes prudenciális engedélyek iránti kérelemre vonatkozó együttes döntéshozatali eljárás részletes meghatározásáról szóló végrehajtástechnikai standardok megállapításáról (HL L 21., 2016.1.28., 45. o.).

91

A Bizottság (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. október 26.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről (HL L 21., 2016.1.28., 54. o.).

92

A Bizottság (EU) 2015/2197 végrehajtási rendelete (2015. november 27.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően egymással nagymértékben korreláló pénznemek tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 313., 2015.11.28., 30. o.).

93

A Bizottság (EU) 2015/2344 végrehajtási rendelete (2015. december 15.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a likvid eszközök rendelkezésre állása tekintetében korlátokkal rendelkező pénznemekre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 330., 2015.12.16., 26. o.).

94

A Bizottság (EU) 2016/709 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. január 26.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid eszközök rendelkezésre állása tekintetében korlátokkal rendelkező pénznemekre vonatkozó eltérések alkalmazásának feltételeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 125., 2016.5.13., 1. o.).

95

A Bizottság (EU) 2016/322 végrehajtási rendelete (2016. február 10.) az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardokat megállapító 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 64., 2016.3.10., 1. o.).

96

A Bizottság (EU) 2016/200 végrehajtási rendelete (2016. február 15.) az intézményekre vonatkozó tőkeáttételi mutató 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 39., 2016.2.16., 5. o.).

97

A Bizottság (EU) 2016/313 végrehajtási rendelete (2016. március 1.) a likviditással kapcsolatos adatszolgáltatás céljából a monitorozásra alkalmas további mérési módszerek tekintetében a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 60., 2016.3.5., 5. o.).

98

A Bizottság (EU) 2016/428 végrehajtási rendelete (2016. március 23.) az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardokat megállapító 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a tőkeáttételi mutató tekintetében történő módosításáról (HL L 83., 2016.3.31., 1. o.).

99

Az V. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

 

Módosította:

100

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

 

Kiegészítette és végrehajtotta:

101

A Bizottság 604/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 167., 2014.6.6., 30. o.).

102

A Bizottság 527/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmény folyamatos működés melletti hitelminősítési besorolását megfelelően tükröző, a javadalmazás változó összetevőjébe beszámítható eszközosztályokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 21. o.).

103

A Bizottság 530/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedési könyvi egyedi kockázatokra vonatkozó belső módszerekhez kapcsolódó lényeges kitettségeket és küszöbértékeket részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 50. o.).

104

A Bizottság 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. június 4.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferráta kiszámítása céljából a lényeges hitelkockázati kitettségek földrajzi helyének azonosítására irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 309., 2014.10.30., 5. o.).

105

A Bizottság 650/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 4.) az illetékes hatóságok által a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalma és éves nyilvánosságrahozatali időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 185., 2014.6.25., 1. o.).

106

A Bizottság 710/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 23.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az intézményspecifikus prudenciális követelményekre vonatkozó együttes határozathozatali eljárás alkalmazási feltételeit meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 188., 2014.6.27., 19. o.).

107

A Bizottság 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 8.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 330., 2014.11.15., 27. o.).

108

A Bizottság (EU) 2016/98 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. október 16.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a felügyeleti kollégiumok működésére vonatkozó általános feltételek meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 21., 2016.1.28., 2. o.).

109

A Bizottság (EU) 2016/99 végrehajtási rendelete (2015. október 16.) a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti kollégiumok operatív működésének meghatározására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 21., 2016.1.28., 21. o.).

110

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 173., 2014.6.12., 149. o.).

111

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.) és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

112

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2399 irányelve (2017. december 12.) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról (HL L 345., 2017.12.27., 96 o.).

 

Kiegészítette és végrehajtotta:

113

A Bizottság (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 21.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 44. o.).

114

A Bizottság (EU) 2016/1075 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. március 23.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyreállítási tervek, szanálási tervek és csoportszintű szanálási tervek tartalmát, az illetékes hatóság által a helyreállítási tervek és csoportszintű helyreállítási tervek tekintetében értékelendő minimumkövetelményeket, a csoporton belüli pénzügyi támogatás feltételeit, a független értékelőkre vonatkozó követelményeket, a leírási és átalakítási hatáskörök szerződéses elismerését, az értesítési követelmények és a felfüggesztésre vonatkozó közlemény eljárásait és tartalmát, valamint a szanálási kollégiumok operatív működését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 184., 2016.7.8., 1. o.).

115

A Bizottság (EU) 2016/860 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. február 4.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 44. cikke (3) bekezdése szerinti leírási vagy átalakítási hatáskör alkalmazása alóli kizárást szükségessé tevő körülmények részletes meghatározásáról (HL L 144., 2016.6.1., 11. o.).

116

A Bizottság (EU) 2016/778 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. február 2.) a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a rendkívüli utólagos hozzájárulás teljes összege vagy annak egy része befizetésének elhalasztásához szükséges körülmények és feltételek, a kritikus funkciót megalapozó tevékenységek, szolgáltatások és működési folyamatok meghatározásának, valamint a fő üzletágakat megalapozó üzletágak és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások meghatározásának kritériumai tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 131., 2016.5.20., 41. o.).

117

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében, valamint a 34–36. cikk és a III. cím kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.) és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.

 

Módosította:

118

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

119

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1034 irányelve (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 8. o.).

120

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

 

Módosította:

121

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.).

122

A hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében:

Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

 

Módosította:

123

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.).

124

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

125

A III. és IV. címe kivételével:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.) és adott esetben az ahhoz kapcsolódó 2. szintű intézkedések.


27.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 85/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/513 HATÁROZATA

(2019. március 26.)

az európai védelmi ipari fejlesztési programra vonatkozó biztonsági keretről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 249. cikkére,

mivel:

(1)

Az európai védelmi ipari fejlesztési program (1) (a továbbiakban: program) az Európai Védelmi Alap képességfejlesztési keretének a 2019–2020-as időszakra szóló programja.

(2)

A minősített adatok programon belüli kezelésére az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat (2) alkalmazandó.

(3)

Tekintettel a program sajátosságaira és a tagállamok programban betöltött szerepére, egy adott fejlesztési tevékenység végrehajtása során keletkezett új adatokat azok a tagállamok minősíthetik, amelyek területén a kedvezményezettek letelepedtek, és e célból e tagállamok a támogatási megállapodás aláírása előtt biztonsági keretet hoznak létre,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az adatok minősítése

(1)   A program keretében egy adott fejlesztési tevékenység végrehajtása során keletkezett új minősített adatok kibocsátójának kilétéről azok a tagállamok határoznak, amelyek területén a kedvezményezettek letelepedtek.

(2)   E célból az érintett tagállamok a tevékenységgel kapcsolatos minősített adatok védelmére és kezelésére irányuló egyedi biztonsági keretet határozhatnak meg, és arról tájékoztatják a Bizottságot.

(3)   Ez a biztonsági keret nem érinti a Bizottság azon lehetőségét, hogy hozzáférjen a tevékenység végrehajtása szempontjából szükséges adatokhoz.

(4)   Ha az érintett tagállamok nem alakítanak ki egyedi biztonsági keretet, a Bizottság hozza létre a tevékenységre vonatkozó biztonsági keretet az (EU, Euratom) 2015/444 határozat rendelkezéseivel összhangban.

(5)   A tevékenységre alkalmazandó biztonsági keretet legkésőbb a támogatási megállapodás aláírása előtt létre kell hozni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  A programot az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló, 2018. július 18-i (EU) 2018/1092 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 200., 2018.8.7., 30. o.) hozta létre.

(2)  A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).