ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 81

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. március 22.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

22

 

*

A Bizottság (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

30

 

*

A Bizottság (EU) 2019/359 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel, és a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

45

 

*

A Bizottság (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

58

 

*

A Bizottság (EU) 2019/361 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz való hozzáférés tekintetében történő módosításáról ( 1 )

69

 

*

A Bizottság (EU) 2019/362 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

74

 

*

A Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

85

 

*

A Bizottság (EU) 2019/364 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ( 1 )

125

 

*

A Bizottság (EU) 2019/365 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a szankciókra, intézkedésekre és vizsgálatokra vonatkozó információcsere eljárásai és formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról ( 1 )

128

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/356 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

A hatékonyság növelése, illetve a származtatott ügyletekkel és az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatás közötti hasonlóságok kihasználása érdekében az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkében előírt, értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára történő adatszolgáltatási kötelezettséget össze kell hangolni a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 9. cikkében előírt, a származtatott ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára történő adatszolgáltatás kötelezettségével. Az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási követelményeknek ezért hasonlónak kell lenniük a származtatott ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási követelményekhez.

(2)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatás hatékonyságának és hasznosságának biztosítása érdekében az adatszolgáltatásnak figyelembe kell vennie az értékpapír-finanszírozási ügyletek (EU) 2015/2365 rendeletben meghatározott különböző típusait. Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitelekre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében az (EU) 2015/2365 rendelet célja, hogy a szabályozás körébe bevonja azon ügyleteket, amelyek rendeltetése megegyezik a repoügyletekével, a vétel-eladás ügyletekével vagy az értékpapír-kölcsönzési ügyletekével, és ezért a pénzügyi stabilitás szempontjából az említett ügyletekéhez hasonló kockázatokkal járnak, mivel lehetővé teszik a pénzügyi piacok tőkeáttételének, prociklikusságának és összekapcsoltságának fokozódását, vagy hozzájárulnak a likviditási és a lejárati transzformációhoz. Ezért az értékpapírügylethez kapcsolódó hitelezés magában foglalja a pénzügyi intézmények és ügyfeleik közötti letéti megállapodásokat, amelyeknél a pénzügyi intézmények kiemelt brókerszolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek, de nem foglalja magában az egyéb hiteleket, például a vállalati szerkezetátalakítási célokra nyújtott hiteleket, amelyek – noha kapcsolódhatnak értékpapírokhoz – nem járulnak hozzá az (EU) 2015/2365 rendelet tárgykörébe tartozó rendszerszintű kockázatokhoz.

(3)

Fontos, hogy a központi szerződő fél által elszámolt értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozóan szolgáltatott adatok pontosak és könnyen azonosíthatók legyenek, függetlenül attól, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet elszámolására az ügyletkötés napján, vagy később került sor.

(4)

Az adatszolgáltatás teljességének biztosítása érdekében, ha a kereskedés napján egyes biztosítéki adatok még nem ismertek, akkor a szerződő feleknek ezeket a biztosítéki adatokat az ismertté válásukkor, de legkésőbb az értékpapír-finanszírozási ügylet értéknapját követő munkanapon aktualizálniuk kell.

(5)

Annak érdekében, hogy a kereskedési adattárak értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adataihoz hozzáféréssel rendelkező hatóságok hasznosabb információkhoz jussanak, a szerződő feleknek az adatszolgáltatás során közölniük kell a kereskedési adattárral az értékpapír-finanszírozási ügylet fedezeteként használt biztosítékkosár nemzetközi értékpapír-azonosító számát (ISIN-kódját), amennyiben az rendelkezésre áll.

(6)

Amennyiben a szerződő felek a biztosítékot nettó kitettségi alapon, két szerződő fél közötti értékpapír-finanszírozási ügyletek nettósításával nyújtják, úgy a biztosítékot gyakran nem lehet közvetlenül hozzárendelni egy adott értékpapír-finanszírozási ügylethez, vagyis előfordulhat, hogy a biztosíték allokációja nem ismert. Gondoskodni kell arról, hogy a szerződő felek ilyen helyzetben a mögöttes hiteltől függetlenül is tudjanak adatot szolgáltatni a biztosítékról.

(7)

E rendelet alapját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(8)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekről szolgáltatandó adatok

(1)   A konkrét értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásnak a melléklet 1., 2., 3. és 4. táblázatában előírt hiánytalan és pontos adatokat kell tartalmaznia.

(2)   Az értékpapír-finanszírozási ügylet megkötésével kapcsolatos adatszolgáltatás során a szerződő fél az ezen rendelet mellékletében szereplő 2. táblázat 98. mezőjében az „Új” intézkedéstípust adja meg. Az adott értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos későbbi adatszolgáltatás során az ezen rendelet mellékletében szereplő 2. táblázat 98. mezőjében az adott ügylettel kapcsolatos releváns intézkedéstípust kell megadni.

2. cikk

Központi szerződő fél által elszámolt értékpapír-finanszírozási ügyletek

(1)   Ha az értékpapír-finanszírozási ügylet kapcsán már sor került az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra, és az ügyletet a későbbiekben központi szerződő félnél számolják el, akkor az ügyletről szolgáltatott adatokat az elszámolást követően aktualizálni kell, és e célból a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében a „Lezárás/Idő előtti lezárás” intézkedéstípust kell megadni, és az elszámolásból eredő új értékpapír-finanszírozási ügyletekről adatot kell szolgáltatni.

(2)   Ha a kereskedési helyszínen kötött értékpapír-finanszírozási ügyletet a megkötésével azonos naptári napon központi szerződő félnél elszámolják, az ügyletről csak elszámolása után kell adatot szolgáltatni.

(3)   A szerződő fél az elszámolt értékpapír-finanszírozási ügylet vonatkozásában elhelyezett vagy kapott letétre vonatkozó adatokat ezen rendelet mellékletének 3. táblázata alapján szolgáltatja, és a melléklet említett táblázatának 20. mezőjében megadja a releváns intézkedéstípust.

3. cikk

Biztosítéki adatszolgáltatás

(1)   Ha egy értékpapír- vagy árukölcsönzési vagy értékpapír- vagy áru-kölcsönvételi ügylet szerződő felei megállapodnak abban, hogy nem nyújtanak biztosítékot, akkor ezt a melléklet 2. táblázatának 72. mezőjében feltüntetik.

(2)   Amennyiben az értékpapír-finanszírozási ügylet biztosítéka egyedi hitelhez kapcsolódik, és a szerződő fél számára az adatszolgáltatási határidőig ismertté válnak a biztosítéki adatok, úgy a szerződő fél – a szóban forgó értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos első adatszolgáltatás során, a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében az „Új” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 75–94. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó értékpapír-finanszírozási ügylethez kapcsolódó egyedi biztosítéki összetevőkről.

(3)   Amennyiben az értékpapír-finanszírozási ügylet biztosítéka egyedi hitelhez kapcsolódik, de a szerződő fél számára az adatszolgáltatási határidőig nem válnak ismertté a biztosítéki adatok, úgy a szerződő fél – a biztosítéki adatok ismertté válásakor, de legkésőbb a melléklet 2. táblázatának 13. mezőjében feltüntetett értéknapot követő munkanapon, a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében a „Biztosíték aktualizálása” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 75–94. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó értékpapír-finanszírozási ügylethez kapcsolódó egyedi biztosítéki összetevőkről.

(4)   Ha a szerződő fél egy vagy több értékpapír-finanszírozási ügyletet olyan biztosítékkosárral fedez, amelynek van nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN-kódja), akkor a szerződő fél – a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében az „Új” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 96. mezőjében megadja az ISIN-kódot.

(5)   Ha a szerződő fél egy vagy több értékpapír-finanszírozási ügyletet olyan biztosítékkosárral fedez, amelynek nincs ISIN-kódja, akkor a szerződő fél – az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos adatszolgáltatáskor a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében az „Új” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 96. mezőjében az NTAV-kódot adja meg.

(6)   A (4) és az (5) bekezdés alkalmazásában szintén érvényes, hogy a szerződő fél – a megfelelő adatok ismertté válásakor, de legkésőbb a melléklet 2. táblázatának 13. mezőjében feltüntetett értéknapot követő munkanapon, a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében a „Biztosíték aktualizálása” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 75–94. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó értékpapír-finanszírozási ügylethez kapcsolódó egyedi biztosítéki összetevőkről.

(7)   Ha a szerződő fél több értékpapír-finanszírozási ügylethez nettó kitettségi alapon nyújt biztosítékot, akkor a melléklet 2. táblázatának 73. mezőjében az „Igaz” értéket adja meg. Az említett szerződő fél – a megfelelő adatok ismertté válásakor, de legkésőbb a melléklet 2. táblázatának 13. mezőjében feltüntetett értéknapot követő munkanapon, a melléklet 2. táblázatának 98. mezőjében a „Biztosíték aktualizálása” intézkedéstípust feltüntetve – a melléklet 2. táblázatának 75–94. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó értékpapír-finanszírozási ügyletekhez kapcsolódó egyedi biztosítéki összetevőkről.

4. cikk

Adatszolgáltatás a biztosíték újrafelhasználásáról

(1)   Ha a szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügylethez egy vagy több pénzügyi eszközt kap biztosítékként, akkor a melléklet 4. táblázatának 7., 8. és 9. mezőjében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a szóban forgó összes pénzügyi eszköz minden újrafelhasználásáról.

(2)   Ha a szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügylethez pénzeszközt kap biztosítékként, akkor a melléklet 4. táblázatának 11., 12. és 13. mezőjében minden egyes pénznem tekintetében hiánytalan és pontos adatokat szolgáltat a pénzeszközben nyújtott biztosítékok újrabefektetéséről.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


MELLÉKLET

1. táblázat

A szerződő fél adatai

Szám

Mező

Szolgáltatandó adatok

Repo

BSB

SL

ML

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való benyújtásának dátuma és időpontja.

I

I

I

I

2

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szervezet egyedi kódja.

I

I

I

I

3

Adatszolgáltató szerződő fél

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja.

I

I

I

I

4

Az adatszolgáltató szerződő fél jellege

Annak jelzése, hogy az adatszolgáltató szerződő fél pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő fél-e.

I

I

I

I

5

Az adatszolgáltató szerződő fél ágazata

Az adatszolgáltató szerződő fél üzleti tevékenységének besorolására szolgáló kód vagy kódok.

Ha az adatszolgáltató szerződő fél pénzügyi szerződő fél: a pénzügyi szerződő felek taxonómiájában szereplő és az adott szerződő félre vonatkozó összes kód.

Ha az adatszolgáltató szerződő fél nem pénzügyi szerződő fél: a nem pénzügyi szerződő felek taxonómiájában szereplő, és az adott szerződő félre vonatkozó összes kód.

Egynél több tevékenység feltüntetése esetén a kódokat a megfelelő tevékenységek relatív fontossága szerinti sorrendben kell felsorolni.

I

I

I

I

6

További ágazati besorolás

Ha az adatszolgáltató szerződő fél átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) vagy alternatív befektetési alap (ABA): az annak meghatározására szolgáló kód, hogy tőzsdén kereskedett alapról (ETF) vagy pénzpiaci alapról (MMF) van-e szó.

Ha az adatszolgáltató szerződő fél olyan alternatív befektetési alap (ABA) vagy nem pénzügyi szerződő fél, amely pénzügyi és biztosítási tevékenységet vagy ingatlanbefektetési tevékenységet végez: az annak meghatározására szolgáló kód, hogy ingatlanbefektetési alapról (REIT) van-e szó.

I

I

I

I

7

Az adatszolgáltató szerződő fél fióktelepe

Ha az adatszolgáltató szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügyletet fióktelepen keresztül köti: a fióktelep kódja.

I

I

I

I

8

A másik szerződő fél fióktelepe

Ha a másik szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügyletet fióktelepen keresztül köti: a fióktelep kódja.

I

I

I

I

9

A szerződő fél minősége

Annak jelzése, hogy a szerződő fél az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet (1) 4. cikkének megfelelően a biztosíték nyújtója vagy fogadója-e.

I

I

I

I

10

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Ha az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a másik szerződő fél adatszolgáltatásáért a pénzügyi szerződő fél felelős: a pénzügyi szerződő fél egyedi kódja.

Ha az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) adatszolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az alapkezelő társaság egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja.

I

I

I

I

11

Másik szerződő fél

Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amellyel az adatszolgáltató szerződő fél megkötötte az értékpapír-finanszírozási ügyletet. Magánszemélyek esetében egységesen az ügyfélkódot kell alkalmazni.

I

I

I

I

12

A másik szerződő fél országa

Annak az országnak a kódja, ahol a másik szerződő fél székhelye található, vagy – amennyiben a másik szerződő fél természetes személy – a lakóhely szerinti ország kódja.

I

I

I

I

13

Kedvezményezett

Ha az ügylet kedvezményezettje az ügyletnek nem szerződő fele, az adatszolgáltató szerződő fél köteles az ügylet kedvezményezettjét egyedi kód megadásával, vagy magánszemély esetében a magánszemély által igénybe vett jogalany által kijelölt, egységesen használt ügyfélkód megadásával azonosítani.

I

I

I

N

14

Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök

Annak a harmadik félnek az egyedi kódja, amelyhez az adatszolgáltató szerződő fél kiszervezte az értékpapír-finanszírozási ügylet kereskedés utáni feldolgozását (adott esetben).

I

I

I

N

15

Bróker

Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amely a bejelentő szerződő fél közvetítőjeként lép fel anélkül, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet szerződő felévé válna. Az értékpapír-kölcsönzési ügyletek esetében a bróker nem foglalja magában a kölcsönnyújtó ügynököt.

I

I

I

N

16

Klíringtag

Ha az ügyletet elszámolják: az adatszolgáltató szerződő fél felelős klíringtagjának egyedi kódja.

I

I

I

N

17

Központi értéktár résztvevője vagy közvetett résztvevője

Az adatszolgáltató szerződő féllel kapcsolatban álló központi értéktár résztvevőjének vagy közvetett résztvevőjének egyedi kódja.

Ha az ügyletben az adatszolgáltató szerződő féllel kapcsolatban álló központi értéktár résztvevője és közvetett résztvevője is érintett: a közvetett résztvevő kódja.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

N

18

Kölcsönnyújtó ügynök

Az értékpapír-kölcsönzési ügyletben részt vevő kölcsönnyújtó ügynök egyedi kódja.

I

N

I

N


2. táblázat

Hitel- és biztosítéki adatok

Szám

Mező

Szolgáltatandó adatok

Repo

BSB

SL

ML

1

Egyedi ügyletazonosító (UTI)

Az ügylet azonosítása céljából az értékpapír-finanszírozási ügylethez rendelt egyedi hivatkozás.

I

I

I

I

2

Az adatszolgáltatás azonosító száma

Elszámolásból eredő ügyletek esetében az előző UTI-t, vagyis az eredeti kétoldalú ügylet egyedi ügyletazonosítóját kell megadni. Amennyiben az értékpapír-finanszírozási ügyletet elszámoló szerződő fél központi szerződő fél, úgy az nem köteles megadni az előző UTI-t.

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet kereskedési helyszínen hajtották végre és még aznap elszámolták, a kereskedési helyszín által generált és az adott végrehajtásra vonatkozó egyedi szám.

I

I

I

N

3

Esemény dátuma

Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az „Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, „Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban megadott információ dátuma.

I

I

I

I

4

Az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa

Az (EU) 2015/2365 rendelet 3. cikkének 7–10. pontjában meghatározott értékpapír-finanszírozási ügylettípusok.

I

I

I

I

5

Elszámolva

Annak jelzése, hogy sor került-e központi elszámolásra.

I

I

I

N

6

Az elszámolás időbélyegzője

Az elszámolás dátuma és időpontja.

I

I

I

N

7

Központi szerződő fél

Ha egy ügylet elszámolásra került: az ügylet elszámolását végző központi szerződő fél egyedi kódja.

I

I

I

N

8

Kereskedési helyszín

Az értékpapír-finanszírozási ügylet végrehajtási helyszínének egyedi kódja.

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet tőzsdén kívül kötötték, és azt szabályozott piacra bevezették: az „XOFF” MIC kód.

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet tőzsdén kívül kötötték, és az szabályozott piacra nincs bevezetve: az „XXXX” MIC kód.

I

I

I

N

9

A keretmegállapodás típusa

Annak a keretmegállapodásnak a típusa, amelynek keretében a szerződő felek értékpapír-finanszírozási ügyletet kötöttek.

I

I

I

N

10

Egyéb keretmegállapodás-típus

A keretmegállapodás neve. E mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a 9. mezőben „OTHR” szerepel.

I

I

I

N

11

A keretmegállapodás verziója

Az adatszolgáltatás tárgyát képező ügyletre vonatkozó keretmegállapodás éve, adott esetben.

I

I

I

N

12

A végrehajtás időbélyegzője

Az értékpapír-finanszírozási ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.

I

I

I

I

13

Értéknap (kezdőnap)

Az értékpapír-finanszírozási ügylet pénzoldali teljesítése (azonnali lába) tekintetében a pénzeszközök, értékpapírok vagy áruk biztosítékokkal szembeni cseréjének szerződés szerinti dátuma.

I

I

I

N

14

Lejárati nap (zárónap)

Az értékpapír-finanszírozási ügylet értékpapíroldali teljesítése (határidős lába) tekintetében a pénzeszközök, értékpapírok vagy áruk biztosítékokkal szembeni cseréjének szerződés szerinti dátuma. Ezt az információt nyílt végű repo esetében nem kell megadni.

I

I

I

N

15

Lezárás napja

Az értékpapír-finanszírozási ügylet idő előtti teljes lezárásának napja.

I

I

I

I

16

Minimális felmondási idő

Azon kereskedési napok száma, amennyivel előbb az egyik szerződő félnek értesítenie kell a másik szerződő felet az ügylet lezárásáról.

I

N

N

N

17

Visszavonhatóság legkorábbi időpontja

Az a legkorábbi dátum, amelytől a pénzeszköz kölcsönnyújtója visszakérheti a pénzeszközök egy részét, vagy lezárhatja az ügyletet.

I

N

N

N

18

Általános biztosítékra utaló mutató

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet általános biztosítéki megállapodás hatálya alá tartozik-e. Értékpapír-kölcsönzési ügylet esetében ez a mező a biztosítékként rendelkezésre bocsátott értékpapírokra utal, és nem a kölcsönadott értékpapírokra.

Általános biztosítéki megállapodás hatálya alá tartozó értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a „GENE” kódot kell megadni. Az általános biztosítéki megállapodás olyan biztosítéki megállapodás, amelynek értelmében a biztosítéknyújtó a biztosítékot előre meghatározott kritériumoknak megfelelő értékpapírok viszonylag széles köréből választhatja ki.

Egyedi biztosítéki megállapodás hatálya alá tartozó értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a „SPEC” kódot kell megadni. Az egyedi biztosítéki megállapodás olyan biztosítéki megállapodás, amelynek értelmében a biztosíték fogadója a biztosítéknyújtót konkrét nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN-kód) megadására kéri.

I

I

I

N

19

Értékalapú teljesítés mutatója (DBV-mutató)

Annak jelzése, hogy az ügyletet a DBV-mechanizmus alkalmazásával egyenlítették-e ki.

I

N

I

N

20

Biztosíték nyújtásának módja

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet biztosítéka tulajdonjog-átruházásos biztosítéki megállapodás, értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás vagy értékpapírokból álló, rendelkezési jogot adó pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás hatálya alá tartozik-e.

Ha a biztosíték nyújtására egynél több módszert használtak, e mezőben az elsődleges biztosítéki megállapodást kell megadni.

I

N

I

I

21

Nyílt végű

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet nyílt végű-e (amelynek nincsen rögzített lejárati napja) vagy zárt végű, szerződésben rögzített lejárati nappal.

A nyílt végű értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében az „Igaz”, a zárt végű értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében a „Hamis” kódot kell megadni.

I

N

I

N

22

A lezárás választhatósága

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet megújuló vagy meghosszabbítható értékpapír-finanszírozási ügylet-e.

I

N

I

N

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében a hitel minden egyes pénzneme tekintetében külön ki kell tölteni a 23–34. mezőt.

23

Rögzített kamatláb

Repoügyletek esetében: az ügylet tőkeösszegének évesített kamatlába a kamatnapszámítási szabálynak megfelelően.

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében: a kölcsönfelvevő által a hitelérték után a kölcsönnyújtónak fizetett kamat évesített kamatlába.

I

N

N

I

24

Kamatnapszámítási szabály

A tőkeösszegen bizonyos kamatláb mellett felhalmozódott kamat kiszámításának módszere.

I

N

N

I

25

Változó kamatláb

A referencia-kamatláb, amelyet adott esetben a piaci referencia-kamatláb alapján, előre meghatározott időközönként ismételten megállapítanak.

I

N

N

I

26

A változó kamatláb referencia-időszaka – időszak

A változó kamatláb referencia-időszakát jelző időszak.

I

N

N

I

27

A változó kamatláb referencia-időszaka – szorzó

A változó kamatláb referencia-időszakát jelző, 26. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

I

N

N

I

28

A változókamat-fizetés gyakorisága – időszak

A változókamat-fizetés gyakoriságát jelző időszak.

I

N

N

I

29

A változókamat-fizetés gyakorisága – szorzó

A változókamat-fizetés gyakoriságát jelző, 28. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

I

N

N

I

30

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát jelző időszak.

I

N

N

I

31

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát jelző, 30. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

I

N

N

I

32

Felár

A hitel kamatlábának megállapítása érdekében a változó kamatlábhoz hozzáadandó vagy abból levonandó bázispontok száma.

I

N

N

I

33

Összeg az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénznemében

Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel összege egy adott pénznemben.

N

N

N

I

34

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme

Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme.

N

N

N

I

A 35 és a 36. mezőt a változó kamatláb minden egyes kiigazítása tekintetében külön ki kell tölteni.

35

Kiigazított kamatláb

A kamatlábtáblázat szerinti kamatláb.

I

N

N

N

36

Kamatláb-időpont

A kamatláb érvényességének kezdőnapja.

I

N

N

N

37

Tőkeösszeg az értéknapon

Az ügylet értéknapján kiegyenlítendő készpénzes visszavásárlási érték.

I

I

N

N

38

Tőkeösszeg a lejárati napon

Az ügylet lejárati napján kiegyenlítendő készpénzes visszavásárlási érték.

I

I

N

N

39

Tőkeösszeg pénzneme

A tőkeösszeg pénzneme.

I

I

N

N

40

Eszköz típusa

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező eszköz típusának jelzése.

N

N

I

N

41

Értékpapír-azonosító

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező értékpapír azonosítója.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

42

Értékpapír besorolása

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező értékpapírnak a pénzügyi instrumentumok besorolása szerinti kódja (CFI-kód).

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

Amennyiben áru kölcsönadására vagy kölcsönvételére került sor, a 43., 44. és 45. mezőben meg kell adni az adott áru besorolását.

43

Alaptermék

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott alaptermék.

N

N

I

N

44

Termék-alcsoport

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott termék-alcsoport.

E mező csak a 43. mező kitöltése után tölthető ki.

N

N

I

N

45

További termék-alcsoport

Az árubesorolási táblázatban meghatározott további termék-alcsoport.

E mező csak a 44. mező kitöltése után tölthető ki.

N

N

I

N

46

Mennyiség vagy névleges összeg

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező értékpapír vagy áru mennyisége vagy névleges összege.

Kötvény esetében a teljes névleges összeg, vagyis a kötvények számának és névértékének szorzata.

Más értékpapírok és áruk esetében a mennyiség.

N

N

I

N

47

Mértékegység

A mennyiség kifejezésére használt mértékegység. Ez a mező árukra alkalmazandó.

N

N

I

N

48

Névleges összeg pénzneme

Névleges összegre vonatkozó adatszolgáltatás esetén a névleges összeg pénzneme.

N

N

I

N

49

Értékpapír vagy áru ára

Értékpapír vagy áru kölcsönbe adása és kölcsönbe vétele esetén az értékpapírnak vagy az árunak a hitelérték kiszámításához használt ára.

Vétel-eladás ügylet esetében az értékpapír vagy az áru azon ára, amelyet az ügylet azonnali lábához tartozó ügyletérték kiszámításához használnak.

N

I

I

N

50

Az ár pénzneme

Az értékpapír vagy áru árának pénzneme.

N

N

I

N

51

Értékpapír-minőség

Az értékpapír hitelkockázatát jelölő kód.

N

N

I

N

52

Az értékpapír lejárata

Az értékpapír lejárata.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

53

A kibocsátó joghatósága

Az értékpapír-kibocsátó joghatósága. Külföldi leányvállalat által kibocsátott értékpapírok esetében a végső anyavállalat joghatósága vagy, ha ez nem ismert, a leányvállalat joghatósága.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

54

A kibocsátó jogalany-azonosítója

Az értékpapír-kibocsátó jogalany-azonosítója.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

55

Értékpapírtípus

Az értékpapír típusát jelölő kód.

N

N

I

N

56

Hitelérték

A hitelérték, vagyis a hitel mennyisége vagy névleges összege szorozva a 49. mezőben szereplő árral.

N

N

I

N

57

Piaci érték

A kölcsönbe adott vagy kölcsönbe vett értékpapírok vagy áruk piaci értéke.

N

N

I

N

58

Rögzített kedvezményes kamatláb

Az a rögzített kamatláb (a hitelnyújtó által a pénzeszköz-biztosíték újrabefektetéséért fizetendő, megállapodás szerinti kamatláb mínusz a kölcsönzési díj), amelyet az értékpapír vagy az áru kölcsönnyújtója fizet a kölcsönvevőnek (pozitív kedvezményes kamatláb), vagy amelyet a kölcsönvevő fizet a kölcsönnyújtónak (negatív kedvezményes kamatláb) a pénzeszközben nyújtott biztosíték egyenlege után.

N

N

I

N

59

Változó kedvezményes kamatláb

A kedvezményes kamatláb számításához használt referencia-kamatláb, ahol a kedvezményes kamatláb az a kamatláb (a hitelnyújtó által a pénzeszköz-biztosíték újrabefektetéséért fizetendő, megállapodás szerinti kamatláb mínusz a kölcsönzési díj), amelyet az értékpapír vagy az áru kölcsönnyújtója fizet a kölcsönvevőnek (pozitív kedvezményes kamatláb), vagy amelyet a kölcsönvevő fizet a kölcsönnyújtónak (negatív kedvezményes kamatláb) a pénzeszközben nyújtott biztosíték egyenlege után.

N

N

I

N

60

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – időszak

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszakát jelző időszak.

N

N

I

N

61

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – szorzó

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszakát jelző, 60. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

N

N

I

N

62

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – időszak

A változó kedvezményes kamat fizetési gyakoriságát jelző időszak.

N

N

I

N

63

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – szorzó

A változó kedvezményes kamat fizetési gyakoriságát jelző, 62. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

N

N

I

N

64

Változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

A változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát jelző időszak.

N

N

I

N

65

Változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

A változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát jelző, 64. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

N

N

I

N

66

Kedvezményes kamatláb felára

A kedvezményes kamatláb bázispontokban kifejezett felára.

N

N

I

N

67

Hiteldíj

Az értékpapír vagy áru kölcsönvevője által a kölcsönnyújtónak fizetett díj.

N

N

I

N

68

Kizárólagosságot biztosító megállapodások

Értékpapír-kölcsönvétel és -kölcsönzés esetén annak jelzése, hogy a kölcsönvevőnek kizárólagos joga van-e a kölcsönnyújtó értékpapír-portfóliójából való kölcsönvételre.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

69

Értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitel

Az értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitelek teljes összege a bázispénznemben.

N

N

N

I

70

Értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitel bázispénzneme

Az értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitelek bázispénzneme.

N

N

N

I

71

Rövid pozíciók piaci értéke

A rövid pozíció piaci értéke a bázispénznemben.

N

N

N

I

Biztosítéki adatok

72

Biztosítékkal nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése

Annak jelzése, hogy az értékpapír-kölcsönzés (SL-ügylet) biztosítékkal nem fedezett-e.

Ezt a mezőt nem kell kitölteni, ha a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ügylethez biztosítékot nyújtanak, de a biztosíték konkrét allokációja még nem ismert.

N

N

I

N

73

A biztosítékkal történő fedezés nettó kitettségre való alkalmazása

Annak jelzése, hogy a biztosítékot nem egyetlen ügylet, hanem a nettó kitettség tekintetében nyújtották-e.

I

I

I

N

74

A biztosíték értéknapja

Ha az ügyleteket nettó kitettségi alapon fedezték biztosítékkal: az értékpapír-finanszírozási ügyletek nettósítási halmazában szereplő utolsó értéknap az összes olyan ügylet figyelembevételével, amelyre a biztosíték fedezetet nyújt.

I

I

I

N

Egyedi biztosíték használata esetén adott esetben a biztosíték minden egyes összetevője tekintetében külön ki kell tölteni a 75–94. mezőt.

75

Biztosíték-összetevő típusa

A biztosíték-összetevő típusának jelzése.

I

I

I

I

Ha a nyújtott biztosíték pénzeszköz, ki kell tölteni a 76. és a 77. mezőt.

76

Pénzeszközben nyújtott biztosíték összege

Értékpapírok vagy áru kölcsönvételére biztosítékként nyújtott pénzeszközök összege.

I

I

I

N

77

Pénzeszközben nyújtott biztosíték pénzneme

A pénzeszközben nyújtott biztosíték pénzneme.

I

I

I

N

78

Biztosítékként használt értékpapír azonosítója

A biztosítékként használt értékpapír azonosítója.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

79

Biztosítékként használt értékpapír besorolása

A biztosítékként használt értékpapír CFI-kódja.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

Amennyiben áru került felhasználásra biztosítékként, a 80., 81., és 82. mezőben meg kell adni az adott áru besorolását.

80

Alaptermék

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott alaptermék.

I

I

I

N

81

Termék-alcsoport

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott termék-alcsoport. E mező csak a 80. mező kitöltése után tölthető ki.

I

I

I

N

82

További termék-alcsoport

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott további termék-alcsoport. E mező csak a 81. mező kitöltése után tölthető ki.

I

I

I

N

83

Biztosíték mennyisége vagy névleges összege

A biztosítékként használt értékpapír vagy áru mennyisége vagy névleges összege.

Kötvény esetében a teljes névleges összeg, vagyis a kötvények számának és névértékének szorzata.

Más értékpapírok és áruk esetében a mennyiség.

I

I

I

I

84

Biztosíték mértékegysége

A biztosíték mennyiségének kifejezésére használt mértékegység. Ez a mező árukra alkalmazandó.

I

I

I

N

85

Biztosíték névleges összegének pénzneme

A biztosíték névleges összegére vonatkozó adatszolgáltatás esetén a névleges összeg pénzneme.

I

I

I

I

86

Az ár pénzneme

A biztosíték-összetevő árának pénzneme.

I

I

I

I

87

Egységár

A biztosíték-összetevő – ideértve a kamatozó értékpapíroknak az értékpapír vagy áru értékeléséhez használt felhalmozódó kamatát is – egységára.

I

I

I

I

88

Biztosíték piaci értéke

Az egyedi biztosíték összetevőjének az ár pénznemében kifejezett piaci értéke.

I

I

I

I

89

Haircut vagy letét

Repoügyletek és vétel-eladás ügyletek esetében a biztosítékra alkalmazott haircutot a mögöttes biztosítékra alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedésre való hivatkozással kell meghatározni, ISIN-szinten, ahol a mögöttes biztosíték értékét az eszközök piaci értékének meghatározott százalékos arányban való csökkentésével számítják ki.

Értékpapír-kölcsönzés esetében a biztosítékra alkalmazott haircut százalékos arányát a mögöttes biztosítékra alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedésre való hivatkozással kell meghatározni, ISIN- vagy portfóliószinten, ahol a mögöttes biztosíték értékét az eszközök piaci értékének meghatározott százalékos arányban való csökkentésével számítják ki.

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében: az ügyfél kiemelt brókerszolgáltatási számláján tartott teljes biztosítéki portfólióra alkalmazott letéti követelmény százalékos aránya.

E mezőben tényleges értékeket kell megadni, és nem becsült vagy alapértelmezett értékeket.

I

I

I

I

90

A biztosíték minősége

A biztosítékként használt értékpapír kockázatát jelölő kód.

I

I

I

I

91

Az értékpapír lejárati napja

A biztosítékként használt értékpapír lejárati napja.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

92

A kibocsátó joghatósága

A biztosítékként használt értékpapír kibocsátójának a joghatósága. Külföldi leányvállalat által kibocsátott értékpapírok esetében a végső anyavállalat joghatóságát vagy, ha ez nem ismert, a leányvállalat joghatóságát kell megadni.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

93

A kibocsátó jogalany-azonosítója

A biztosítékként használt értékpapír kibocsátójának a jogalany-azonosítója.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

94

Biztosítéktípus

A biztosítékként használt értékpapír típusát jelölő kód.

 

 

 

 

95

A biztosíték újrafelhasználásának lehetősége

Annak jelzése, hogy a biztosíték fogadója felhasználhatja-e újra a biztosítékként kapott értékpapírokat.

I

I

I

I

Biztosítékkosár felhasználása esetén a 96. mezőt kell kitölteni. Amennyiben rendelkezésre áll, a biztosítékhalmaz fedezete mellett végrehajtott értékpapír-finanszírozási ügyletek biztosítékának részletes allokációját a 75–94. mezőben kell megadni.

96

Biztosítékkosár azonosítója

Ha a biztosítékkosár ISIN-kóddal azonosítható: a biztosítékkosár ISIN-kódja.

Ha a biztosítékkosár ISIN-kóddal nem azonosítható, akkor a mezőben az NTAV-kódot kell megadni.

I

I

I

N

97

Portfólió kódja

Ha az elszámolt ügylet egy olyan ügyleti portfólió része, amelynek tekintetében letétet helyeztek el, a portfóliót az adatszolgáltató szerződő fél által meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani.

Ha az ügyleti portfólió a 648/2012/EU rendelet adatszolgáltatási körébe tartozó származtatott ügyletet is tartalmaz, a portfólió kódjának meg kell egyeznie a 648/2012/EU rendelet szerinti adatszolgáltatásban megadottal.

I

I

I

N

98

Az intézkedés típusa

Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő intézkedéstípusok valamelyikét:

a)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó első adatszolgáltatás esetében: „Új”;

b)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó korábbi adatszolgáltatás módosítása esetében: „Módosítás”. Idetartozik az is, ha egy adott pozícióra vonatkozó korábbi adatszolgáltatást azért aktualizálnak, hogy feltüntessék az adott pozícióval kapcsolatos új ügyleteket;

c)

értékpapír- vagy árukölcsönzési ügylethez kötődő értékpapír vagy áru értékelése esetén: „Értékelés aktualizálása”;

d)

a biztosítékra vonatkozó adatok – ideértve a biztosíték értékelését is – módosítása esetén: „Biztosíték aktualizálása”;

e)

téves adatszolgáltatás törlése esetén, ha az érintett értékpapír-finanszírozási ügylet nem jött létre vagy nem tartozott az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmény hatály alá, de arról mégis adatot szolgáltattak a kereskedési adattár felé: „Hiba”;

f)

a korábbi adatszolgáltatásban helytelenül megadott adatmezők helyesbítése esetén: „Helyesbítés”;

g)

nyílt végű értékpapír-finanszírozási ügylet lezárása vagy zárt végű értékpapír-finanszírozási ügylet idő előtti lezárása esetén: „Lezárás/Idő előtti lezárás”;

h)

olyan értékpapír-finanszírozási ügylet esetén, amelyről új ügyletként is adatot kell szolgáltatni, és amely ugyanazon a napon külön pozíciós adatszolgáltatás részét is képezi: „Pozíció-összetevő”.

I

I

I

I

99

Szint

Annak jelzése, hogy az adatszolgáltatás ügyleti vagy pozíciószintre vonatkozik-e.

A pozíciószintű adatszolgáltatást csak az ügyletszintű adatszolgáltatás kiegészítéseként lehet használni a kereskedés utáni eseményekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz, és csak akkor, ha a pozíció felcserélhető termékekre vonatkozó egyedi ügyleteket váltott fel.

I

I

I

N


3. táblázat

Letéti adatok

Szám

Mező

Szolgáltatandó adatok

Repo

BSB

SL

ML

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való benyújtásának dátuma és időpontja.

I

I

I

N

2

Esemény dátuma

Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az „Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, „Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban megadott információ dátuma.

I

I

I

N

3

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szervezet egyedi kódja.

I

I

I

N

4

Adatszolgáltató szerződő fél

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja.

I

I

I

N

5

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a másik szerződő fél adatszolgáltatásáért a pénzügyi szerződő fél felelős: a pénzügyi szerződő fél egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) adatszolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az alapkezelő társaság egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja.

I

I

I

I

6

Másik szerződő fél

Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amellyel az adatszolgáltató szerződő fél megkötötte az értékpapír-finanszírozási ügyletet.

I

I

I

N

7

Portfólió kódja

Azt az ügyleti portfóliót, amelynek tekintetében letétet helyeztek el, az adatszolgáltató szerződő fél által meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani.

Ha az ügyleti portfólió a 648/2012/EU rendelet adatszolgáltatási körébe tartozó származtatott ügyletet is tartalmaz, a portfólió kódjának meg kell egyeznie a 648/2012/EU rendelet szerinti adatszolgáltatásban megadottal.

I

I

I

N

8

Nyújtott alapletét

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott alapletét értéke.

Ha az alapletét nyújtására portfóliószinten kerül sor, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként nyújtott alapletét teljes értékét kell megadni.

I

I

I

N

9

A nyújtott alapletét pénzneme

A nyújtott alapletét pénzneme.

I

I

I

N

10

Nyújtott változó letét

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott – többek között pénzeszközben kiegyenlített – változó letét értéke.

Ha a változó letét nyújtására portfóliószinten kerül sor, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként nyújtott változó letét teljes értékét kell megadni.

I

I

I

N

11

A nyújtott változó letét pénzneme

A nyújtott változó letét pénzneme.

I

I

I

N

12

Kapott alapletét

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő féltől kapott alapletét értéke.

Ha a kapott alapletét portfóliószintre vonatkozik, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként kapott alapletét teljes értékét kell megadni.

I

I

I

N

13

A kapott alapletét pénzneme

A kapott alapletét pénzneme.

I

I

I

N

14

Kapott változó letét

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő féltől kapott – többek között pénzeszközben kiegyenlített – változó letét értéke.

Ha a kapott változó letét portfóliószintre vonatkozik, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként kapott változó letét teljes értékét kell megadni.

I

I

I

N

15

A kapott változó letét pénzneme

A kapott változó letét pénzneme.

I

I

I

N

16

Nyújtott többletbiztosíték

Az előírt biztosítékon felül nyújtott többletbiztosíték értéke.

I

I

I

N

17

A nyújtott többletbiztosíték pénzneme

A nyújtott többletbiztosíték pénzneme.

I

I

I

N

18

Kapott többletbiztosíték

Az előírt biztosítékon felül kapott biztosíték értéke.

I

I

I

N

19

A kapott többletbiztosíték pénzneme

A kapott többletbiztosíték pénzneme.

I

I

I

N

20

Az intézkedés típusa

Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő intézkedéstípusok valamelyikét:

a)

új letéti egyenleg esetében: „Új”;

b)

a letétek adatainak módosítása esetén: „Letét aktualizálása”;

c)

téves adatszolgáltatás törlése esetén: „Hiba”;

d)

a korábbi adatszolgáltatásban helytelenül megadott adatmezők helyesbítése esetén: „Helyesbítés”.

I

I

I

N


4. táblázat

Újrafelhasználásra, pénzeszköz-újrabefektetésre és finanszírozási forrásokra vonatkozó adatok

Szám

Mező

Szolgáltatandó adatok

Repo

BSB

SL

ML

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való benyújtásának dátuma és időpontja.

I

I

I

I

2

Esemény dátuma

Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az „Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, „Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban megadott információ dátuma.

I

I

I

I

3

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szervezet egyedi kódja.

I

I

I

I

4

Adatszolgáltató szerződő fél

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja.

I

I

I

I

5

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a másik szerződő fél adatszolgáltatásáért a pénzügyi szerződő fél felelős: a pénzügyi szerződő fél egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) adatszolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az alapkezelő társaság egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja.

I

I

I

I

A 6. mezőt minden egyes biztosíték-összetevő tekintetében külön ki kell tölteni.

6

Biztosíték-összetevő típusa

A biztosíték-összetevő típusának jelzése.

I

I

I

I

A 7., 8., 9. és 10. mezőt minden egyes értékpapír tekintetében külön ki kell tölteni.

7

Biztosíték-összetevő

A biztosítékként használt értékpapír azonosítója.

I

I

I

I

8

Az újrafelhasznált biztosíték értéke

Az újrafelhasznált biztosíték teljes értéke, ha az az értékpapír-finanszírozási ügylet ügyleti szintjén kiszámítható.

I

I

I

I

9

A biztosíték becsült újrafelhasználása

Ha az újrafelhasznált biztosíték tényleges értéke nem ismert vagy nem számítható ki, akkor az újrafelhasználás értékét az egyedi pénzügyi eszközök szintjén kell becsülni, az FSB 2017. január 25-i jelentésében megállapítottak szerint (Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics/Az árnyékbankok átalakítása reziliens, piaci alapú finanszírozássá – A nem pénzeszközben nyújtott biztosítékok újrafelhasználása: mérés és mérőszámok).

I

I

I

I

10

Újrafelhasznált biztosíték pénzneme

Az újrafelhasznált biztosíték tényleges vagy becsült értékének pénzneme.

I

I

I

I

11

Újrabefektetés kamatlába

A pénzeszközben kapott biztosíték kölcsönnyújtó általi újrabefektetése során kapott átlagos kamatláb.

N

N

I

N

Pénzeszközben nyújtott biztosíték újrabefektetése esetén a 12., 13. és 14. mezőt minden egyes befektetés és minden egyes pénznem tekintetében külön ki kell tölteni.

12

Az újrabefektetett pénzeszköz-befektetés típusa

Az újrabefektetés típusa.

N

N

I

N

13

Az újrabefektetett pénzeszköz összege

Az újrabefektetett pénzeszköz összege egy adott pénznemben.

N

N

I

N

14

Az újrabefektetett pénzeszköz pénzneme

Az újrabefektetett pénzeszköz pénzneme.

N

N

I

N

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében a szerződő félnek a 15., 16. és 17. mezőt minden egyes finanszírozási forrás tekintetében külön ki kell töltenie, szervezeti szintű adatok megadásával.

15

Finanszírozási források

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek finanszírozásához használt források.

N

N

N

I

16

A finanszírozási források piaci értéke

A 15. mezőben említett finanszírozási források piaci értéke.

N

N

N

I

17

A finanszírozási források pénzneme

A finanszírozási források piaci értékének pénzneme.

N

N

N

I

18

Az intézkedés típusa

Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő intézkedéstípusok valamelyikét:

a)

új újrafelhasználási egyenleg esetében: „Új”;

b)

az újrafelhasználás adatainak módosítása esetén: „Újrafelhasználás aktualizálása”;

c)

téves adatszolgáltatás törlése esetén: „Hiba”;

d)

a korábbi adatszolgáltatásban helytelenül megadott adatmezők helyesbítése esetén: „Helyesbítés”.

I

I

I

I


(1)  A Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 85. oldalát).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).


22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/357 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésének c) és d) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a cikkben felsorolt szervezeteknek hozzá kell férniük az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz, hogy teljesíteni tudják feladataikat és megbízatásaikat. Ezért elengedhetetlen, hogy a kereskedési adattárak pontosan azonosítani tudják az érintett szerződő feleket és ügyleteket. A kereskedési adattárak által biztosított hozzáférés magában foglalja a szerződő felek által kötött értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférést, függetlenül attól, hogy az adott szerződő fél egy másik vállalkozás anyavállalata vagy leányvállalata, vagy hogy az információ egy szerződő fél meghatározott fióktelepén keresztül kötött ügyletekre vonatkozik-e, feltéve, hogy a kért hozzáférés az érintett szervezet feladatainak és megbízatásainak teljesítéséhez szükséges információt érint.

(2)

Az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt számos szervezetnek több és eltérő megbízatása és igénye van. Annak megelőzésére, hogy a kereskedési adattáraknak folyamatosan ellenőrizniük kelljen, hogy a szervezetek melyik megbízatás és melyik sajátos igény alapján kérnek hozzáférést, és így a szóban forgó kereskedési adattárak szükségtelen adminisztratív terheinek elkerülése érdekében indokolt lehetővé tenni a kereskedési adattárak számára, hogy minden szervezet számára egy egységes hozzáférést biztosítsanak, amely lefedi az egyes szervezetek megbízatásait és sajátos igényeit.

(3)

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) kereskedési adattárakkal kapcsolatos megbízatásait és feladatait az (EU) 2015/2365 rendelet 5–11. cikke határozza meg, és azok kiterjednek többek között a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételére és felügyeletére. A hatékony felügyelethez szükség van arra, hogy az ESMA teljeskörű hozzáféréssel rendelkezzen az összes értékpapír-finanszírozási ügylet valamennyi kereskedési adattár által tárolt minden adatához.

(4)

Az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) és az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részei, és a pénzügyi stabilitás és a rendszerszintű kockázat tekintetében hasonló megbízatásokkal és feladatokkal rendelkeznek, mint az ESMA. Fontos tehát, hogy az említett hatóságok az ESMA-hoz hasonlóan minden értékpapír-finanszírozási ügylet összes adatához hozzáférjenek.

(5)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és a monetáris politika közötti szoros kapcsolat miatt a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) tagjának, amint azt az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének f) pontja említi, hozzá kell férnie a KBER adott tagja által kibocsátott pénznemhez kapcsolódó értékpapír-finanszírozási ügyletek minden adatához, konkrétabban azon értékpapír-finanszírozási ügyletek minden adatához, amelyek esetében a kölcsön vagy a biztosíték a KBER adott tagja által kibocsátott pénznemben denominált.

(6)

Az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt bizonyos szervezetek felelősek a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű kockázat nyomon követéséért. A pénzügyi rendszer stabilitásához kapcsolódó feladataik megfelelő elvégzéséhez szükséges, hogy ezek a szervezetek felelősségi területükön – amely az érintett szervezettől függően lehet egy tagállam, az euróövezet vagy az Unió – a piaci szereplők, kereskedési helyszínek legszélesebb köréhez, valamint az értékpapír-finanszírozási ügyleteknek az elérhető legátfogóbb és legrészletesebb adataihoz hozzáférjenek.

(7)

Az 1024/2013/EU tanácsi rendelet (2) létrehozta az egységes felügyeleti mechanizmust. A kereskedési adattárnak biztosítania kell, hogy az Európai Központi Bank (EKB) hozzáférjen a bármely olyan szerződő fél által kötött összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amely az 1024/2013/EU rendelet értelmében az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az EKB felügyelete alá tartozik.

(8)

Az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének i) pontjában említett uniós értékpapírpiaci hatóságok megbízatása és sajátos igényei szükségessé teszik, hogy ezek a hatóságok hozzáférést kapjanak az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek összes adatához, amelyek a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízatásai körébe tartozó ügyleteket, vagy piacokat, kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott értékpapírokat, referenciaként használt referenciamutatókat és szerződő feleket érintenek.

(9)

A 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) értelmében a szanálási hatóságokat a fertőzés megelőzése érdekében a szóban forgó irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett szervezetek kapcsán a fellépés hatékony eszközeivel kell ellátni. Ezért minden szanálási hatóságnak hozzá kell férnie az említett szervezetek által jelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz.

(10)

A 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) értelmében az Egységes Szanálási Testület felelős az egységes szanálási mechanizmus hatékony és következetes működéséért, többek között a szóban forgó rendelet 2. cikkében említett szervezetekre vonatkozó szanálási tervek kidolgozásán keresztül. Annak érdekében, hogy az Egységes Szanálási Testület ki tudja dolgozni az említett szanálási terveket, a kereskedési adattárnak hozzáférést kell biztosítania a Testület számára az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz, amelyeket a 806/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó bármely szerződő fél kötött.

(11)

Az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének m) pontjában említett hatóságok magukban foglalják többek között az egységes felügyeleti mechanizmus, valamint a hitelintézetek, befektetési vállalkozások, biztosítók és viszontbiztosítók, ÁÉKBV-k, ABAK-ok, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények, központi értéktárak és nem pénzügyi szerződő felek prudenciális felügyelete tekintetében illetékes hatóságokat. Ahhoz, hogy ezek a hatóságok feladataikat és megbízatásaikat hatékonyan tudják teljesíteni, hozzá kell férniük a feladatkörükbe tartozó szerződő felek által bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz.

(12)

Az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének m) pontjában említett hatóságok magukban foglalják többek között a központi szerződő felek engedélyezéséért és felügyeletéért felelős hatóságokat. Ahhoz, hogy ezek a hatóságok feladatukat hatékonyan tudják végrehajtani, hozzá kell férniük az értékpapír-finanszírozási ügyletek felügyeletük alatt álló központi szerződő felekhez kapcsolódó adataihoz.

(13)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférés szabványosításának és következetességének biztosítása, valamint mind az adatokhoz hozzáférő hatóságok, mind az adatokat tároló kereskedési adattárak adminisztratív terheinek csökkentése céljából a kereskedési adattáraknak egy külön eljárást kell követniük a hozzáférés biztosítására vonatkozó feltételek, konkrétabban a hozzáférés létrehozásának és a folyamatos operatív intézkedéseknek a meghatározásakor.

(14)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatai bizalmas jellegének biztosítása érdekében a kereskedési adattárak és az érintett hatóságok közötti bármely típusú adatcserét a számítógépes rendszerek közötti biztonságos kapcsolaton keresztül és adattitkosítási protokollok alkalmazásával kell végrehajtani.

(15)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatai kereskedési adattárak közötti hatékony és eredményes összehasonlításának és összesítésének lehetővé tételéhez indokolt az ezen adatokhoz való hozzáférés biztosítását és a hatóságok és a kereskedési adattárak közötti kommunikációt az ISO 20022 szabványnak megfelelően kidolgozott XML-sablonfájlok és XML-üzenetek használatával végrehajtani.

(16)

Annak érdekében, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt hatóságok célzott vizsgálatokat tudjanak végezni, alapvető fontosságú a meghatározott adatkészletekhez való közvetlen és azonnali hozzáférés elősegítése, és ezért olyan eseti jelleggel használható kombinálható kérelmeket kell kidolgozni, amelyek az értékpapír-finanszírozási ügylet szerződő feleire, az értékpapír-finanszírozási ügylet típusára, az értékpapír-finanszírozási ügylet végrehajtásának, lejáratának és lezárásának időhorizontjára, valamint az értékpapír-finanszírozási ügylet életciklusának szakaszára vonatkoznak.

(17)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való közvetlen és azonnali hozzáférés lehetővé tétele, valamint az érintett hatóságok és a kereskedési adattárak számára belső adatfeldolgozási folyamataik ütemezésének megkönnyítése érdekében harmonizálni kell a határidőket, amelyeken belül a kereskedési adattáraknak hozzáférést kell biztosítaniuk a hatóságok számára az értékpapír-finanszírozási ügyletek említett adataihoz.

(18)

E rendelet alapját az EÉPH által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 10. cikkében foglalt eljárás szerint a Bizottsághoz benyújtott szabályozási technikaistandard-tervezet képezi.

(19)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek hozzáférhetővé teendő adatai

A kereskedési adattár biztosítja, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyleteknek a 3. cikkel összhangban az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt minden szervezet számára hozzáférhetővé tett adatai magukban foglalják a következő adatokat:

a)

az (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (6) melléklete 1–4. táblázatának megfelelően bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentések, beleértve a le nem járt vagy az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek legfrissebb kereskedési státuszát, amelyek nem képezték „hiba”, „lezárás/idő előtti lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentés tárgyát az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet (7) I. melléklete 2. táblázatának 98. mezőjében említettek szerint;

b)

a kereskedési adattár által elutasított, értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentések releváns adatai, beleértve az előző munkanap során elutasított, értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentéseket is és az elutasításuk okait, az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (8) I. melléklete 2. táblázatának megfelelően meghatározottak szerint;

c)

az összes olyan bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, amely esetében a kereskedési adattár elvégezte az egyeztetési eljárást az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően, azon értékpapír-finanszírozási ügyletek kivételével, amelyek lejártak, vagy amelyek esetében az egyeztetési eljárás elvégzésének napját megelőzően több mint egy hónappal érkezett be „hiba”, „lezárás/idő előtti lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés.

2. cikk

Egységes hozzáférés

A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdése alapján a több feladattal vagy megbízatással rendelkező szervezetek számára egységes hozzáférést biztosít a szóban forgó feladatok és megbízatások által lefedett összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz.

3. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférés az egyes érintett hatóságok megbízatásának és sajátos igényeinek megfelelően

(1)   A kereskedési adattár az ESMA számára hozzáférést biztosít az összes értékpapír-finanszírozási ügylet minden adatához, hogy feladatainak és megbízatásainak megfelelően gyakorolja felügyeleti hatáskörét.

(2)   A kereskedési adattár az EBH, az EIOPA és a ERKT számára hozzáférést biztosít az összes értékpapír-finanszírozási ügylet minden adatához.

(3)   A kereskedési adattár a kereskedési helyszíneket felügyelő hatóság számára hozzáférést biztosít az adott kereskedési helyszíneken végrehajtott összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz.

(4)   A kereskedési adattár a KBER azon tagja számára, amely tagállamának pénzneme az euro, valamint az EKB számára hozzáférést biztosít az összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz:

a)

amennyiben a kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott értékpapírokat olyan tagállamon belül letelepedett szervezet bocsátotta ki vagy nevében kínálták, amelynek pénzneme az euro;

b)

amennyiben a kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott értékpapírok olyan tagállam állampapírjai, amelynek pénzneme az euro;

c)

amennyiben a kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott pénznem az euro.

(5)   A kereskedési adattár a KBER azon tagja számára, amely tagállamának pénzneme nem az euro, hozzáférést biztosít az összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz:

a)

amennyiben a kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott értékpapírokat a KBER adott tagja tagállamán belül letelepedett szervezet bocsátotta ki vagy nevében kínálták;

b)

amennyiben a kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott értékpapírok a KBER adott tagja tagállamának állampapírjai;

c)

amennyiben a kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott pénznem a KBER adott tagja által kibocsátott pénznem.

(6)   A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt olyan hatóság számára, amely nyomon követi a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű kockázatokat az euróövezetben, hozzáférést biztosít a kereskedési helyszíneken vagy az olyan szerződő felek által kötött összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amelyek az említett hatóságnak az euróövezet pénzügyi stabilitására jelentett rendszerszintű kockázatok nyomon követéséhez kötődő feladatai és megbízatásai körébe tartoznak. A kereskedési adattár e hatóság számára hozzáférést biztosít továbbá a harmadik országban letelepedett szerződő felek minden olyan fióktelepe értékpapír-finanszírozási ügyleteinek adataihoz, amely olyan tagállamban működik, amelynek pénzneme az euro.

(7)   A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt olyan hatóság számára, amely nyomon követi a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű kockázatokat és amely hatóság tagállamának pénzneme nem az euro, hozzáférést biztosít a kereskedési helyszíneken vagy az olyan szerződő felek által kötött összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amelyek az említett hatóságnak egy olyan tagállam pénzügyi stabilitására jelentett rendszerszintű kockázatok nyomon követéséhez kötődő feladatai és megbízatásai körébe tartoznak, amelynek pénzneme nem az euro. A kereskedési adattár e hatóság számára hozzáférést biztosít továbbá a harmadik országban letelepedett szerződő felek minden olyan fióktelepe összes értékpapír-finanszírozási ügyletének adataihoz, amely az említett hatóság tagállamában működik.

(8)   A kereskedési adattár az 1024/2013/EU rendelet szerinti egységes felügyeleti mechanizmus keretébe tartozó feladatait ellátó EKB számára hozzáférést biztosít bármely olyan szerződő fél által kötött összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amely az 1024/2013/EU rendelet értelmében az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az EKB felügyelete alá tartozik.

(9)   A kereskedési adattár azon harmadik országbeli hatóság számára, amely tekintetében az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (1) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktus elfogadására kerül sor, hozzáférést biztosít a harmadik országbeli hatóság megbízatása és feladatai körébe tartozó összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, az említett végrehajtási jogi aktus rendelkezéseivel összhangban.

(10)   A kereskedési adattár a 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 4. cikke szerint kijelölt hatóság számára hozzáférést biztosít az összes olyan értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amely esetében a kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott értékpapír olyan társaság által kibocsátott értékpapír, amely a következő feltételek közül egynek vagy többnek megfelel:

a)

a társaság értékpapírjait az adott hatóság tagállamán belül létrehozott szabályozott piacra bevezették, és az adott társaság értékpapírjaira vonatkozó nyilvános vételi ajánlat a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízatásai körébe tartozik;

b)

a társaság székhelye vagy központi ügyintézésének helye az adott hatóság tagállamában van, és az adott társaság értékpapírjaira vonatkozó nyilvános vételi ajánlat a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízatásai körébe tartozik;

c)

a társaság az a) vagy b) pontban említett társaságok vonatkozásában a 2004/25/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ajánlattevő, és az általa felajánlott ellenérték értékpapírokat is magában foglal.

(11)   A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének i) pontjában említett hatóság számára hozzáférést biztosít az összes olyan értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amely a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízatásai körébe tartozó ügyleteket, vagy piacokat, kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott értékpapírokat, referenciaként használt referenciamutatókat és szerződő feleket érint. A kereskedési adattár e hatóság számára hozzáférést biztosít továbbá a harmadik országban letelepedett szerződő felek minden olyan fióktelepe értékpapír-finanszírozási ügyleteinek adataihoz, amely a hatóság tagállamában működik.

(12)   A kereskedési adattár az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) számára hozzáférést biztosít azon összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amely esetében a kölcsönadott vagy kölcsönvett, vagy biztosítékként nyújtott áru energia.

(13)   A kereskedés adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének k) pontjában említett szanálási hatóság számára hozzáférést biztosít az összes olyan értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amelyet a következők kötöttek:

a)

a szóban forgó hatóság feladatai és megbízatásai körébe tartozó szerződő fél;

b)

harmadik országban letelepedett szerződő fél fióktelepe, amely a szóban forgó szanálási hatóság tagállamában működik és annak feladatai és megbízatásai körébe tartozik.

(14)   A kereskedési adattár az Egységes Szanálási Testület számára hozzáférést biztosít az összes olyan értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amelyet a 806/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó bármely szerződő fél kötött.

(15)   A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikke (2) bekezdésének m) pontjában említett illetékes hatóság számára hozzáférést biztosít az összes olyan értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz, amelyet a következők kötöttek:

a)

a szóban forgó hatóság feladatai és megbízatásai körébe tartozó szerződő fél;

b)

harmadik országban letelepedett szerződő fél fióktelepe, amely a szóban forgó illetékes hatóság tagállamában működik és annak feladatai és megbízatásai körébe tartozik.

(16)   A kereskedési adattár a központi szerződő fél felügyeletét ellátó hatóság, valamint a KBER adott központi szerződő felet felügyelő tagja számára hozzáférést biztosít az adott központi szerződő fél által elszámolt vagy kötött összes értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz.

4. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférés létrehozása

(1)   A kereskedési adattár:

a)

kijelöli az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős személyt vagy személyeket;

b)

weboldalán közzéteszi az instrukciókat, amelyeket az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezeteknek az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférés céljából követniük kell;

c)

az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek rendelkezésére bocsátja a (2) bekezdésben említett formanyomtatványt;

d)

kizárólag a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon szereplő információk alapján hozza létre az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezeteknek az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférését;

e)

kialakítja azon technikai intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek az 5. cikknek megfelelően hozzáférjenek az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz;

f)

az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek számára közvetlen és azonnali hozzáférést biztosít az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz az azt követő 30 naptári napon belül, hogy az adott szervezet benyújtotta az említett hozzáférés létrehozása iránti kérelmét.

(2)   A kereskedési adattár kidolgoz egy formanyomtatványt, amelyet az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezeteknek az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférés létrehozása iránti kérelem benyújtásához kell használniuk. E formanyomtatvány a következő bejegyzéseket tartalmazza:

a)

a szervezet neve;

b)

a szervezeten belüli kapcsolattartó személy;

c)

a szervezet jog szerinti feladatai és megbízatásai;

d)

az értékpapír-finanszírozási ügylet kért adatai engedélyezett felhasználóinak jegyzéke;

e)

a biztonságos SSH FTP kapcsolathoz szükséges adatok;

f)

minden egyéb technikai információ, amely a szervezetnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférése szempontjából releváns;

g)

a szervezet illetékes-e a tagállamán, az euróövezeten vagy az Unión belüli szerződő felek esetében;

h)

azon szerződő felek típusai, amelyek esetében a szervezet az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblázatának besorolása szerint illetékes;

i)

a szervezet által felügyelt értékpapír-finanszírozási ügyletek típusai;

j)

minden olyan tagállam, ahol a kölcsönvett vagy kölcsönadott, vagy biztosítékként nyújtott értékpapírok kibocsátóját a szervezet felügyeli, ha van ilyen;

k)

minden olyan tagállam, ahol a kölcsönvett vagy kölcsönadott, vagy biztosítékként nyújtott árukat a szervezet felügyeli, ha van ilyen;

l)

a szervezet által felügyelt kereskedési helyszínek, ha vannak ilyenek;

m)

a szervezet által felügyelt vagy felvigyázott központi szerződő felek, ha vannak ilyenek;

n)

a szervezet által kibocsátott pénznem, ha van ilyen;

o)

az Unióban használt referenciamutatók, amelyeknek kezelője esetében a szervezet illetékes, ha vannak ilyenek.

5. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférésre vonatkozó operatív intézkedések

(1)   A kereskedési adattár létrehozza és fenntartja az ahhoz szükséges technikai feltételeket, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek számítógépes rendszerek közötti biztonságos interfész használatával kapcsolatot létesíthessenek a kereskedési adattárral.

Az első albekezdés alkalmazásában a kereskedési adattár SSH fájlátviteli protokollt és az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott szabványos XML-üzeneteket használ az interfészen keresztüli kommunikációhoz.

(2)   A kereskedési adattár létrehozza és fenntartja a szükséges technikai feltételeket, amelyek lehetővé teszik az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek számára, hogy rendszeresen előre meghatározott formátumú kérelmet nyújtsanak be az értékpapír-finanszírozási ügyletek azon adataihoz való, az 1., 2. és 3. cikk szerinti hozzáférés céljából, amelyekre feladataik és megbízatásaik végrehajtásához szükségük van.

(3)   A kereskedési adattár kérésre hozzáférést biztosít az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek számára a 3. cikknek megfelelően feladataik és megbízatásaik körébe tartozó bármely értékpapír-finanszírozási ügylet adataihoz az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. mellékletében említett következő mezők bármely kombinációja alapján:

a)

a bejelentés időbélyegzője;

b)

az adatszolgáltató szerződő fél;

c)

a másik szerződő fél;

d)

az adatszolgáltató szerződő fél fióktelepe;

e)

a másik szerződő fél fióktelepe;

f)

az adatszolgáltató szerződő fél szektora;

g)

az adatszolgáltató szerződő fél jellege;

h)

a bróker;

i)

a jelentést benyújtó szervezet;

j)

a kedvezményezett;

k)

az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

l)

a biztosíték-összetevő típusa;

m)

a kereskedési helyszín;

n)

a végrehajtás időbélyegzője;

o)

a lejárat napja;

p)

a lezárás napja;

q)

a központi szerződő fél;

r)

az intézkedéstípus.

(4)   A kereskedési adattár létrehozza és fenntartja az ahhoz szükséges technikai kapacitást, hogy az (EU)2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek számára – megbízatásaik és feladataik ellátása céljából – közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítson az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz. Az értékpapír-finanszírozási ügyletek ezen adataihoz való hozzáférést a következő határidőknek megfelelően kell biztosítani:

a)

amennyiben a hozzáférést lezáratlan értékpapír-finanszírozási ügyletek vagy olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz kérik, amelyek lejártak vagy amelyek esetében a kérelem benyújtásának időpontját megelőző legfeljebb egy év során az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblázatának 98. mezőjében említettek szerint „hiba”, „lezárás/idő előtti lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentés készült: legkésőbb a hozzáférés iránti kérelem benyújtásának napját követő első naptári napon (UTC-idő szerint) 12:00 óráig;

b)

amennyiben a hozzáférést olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz kérik, amelyek lejártak, vagy amelyek esetében a kérelem benyújtásának időpontját megelőző egy évnél hosszabb időszakban az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblázatának 98. mezőjében említettek szerint „hiba”, „lezárás/idő előtti lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentés készült: legkésőbb a hozzáférés iránti kérelem benyújtásának napját követő három munkanapon belül;

c)

amennyiben az a) és a b) pont alá egyaránt tartozó értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz kérnek hozzáférést: legkésőbb a hozzáférés iránti kérelem benyújtásának napját követő három munkanapon belül.

(5)   A kereskedési adattár visszaigazolja az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek által benyújtott, az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz való hozzáférés iránti kérelem kézhezvételét és ellenőrzi annak pontosságát és teljességét, és a kérelem benyújtását követően legfeljebb hatvan percen belül értesíti a szóban forgó szervezeteket az ellenőrzés eredményéről.

(6)   A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek rendelkezésére bocsátott adatok bizalmas jellegének, integritásának és védelmének biztosítása céljából elektronikus aláírást és adattitkosítási protokollokat használ.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

(2)  A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(7)  A Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 85. oldalát).

(8)  A Bizottság (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 30. oldalát).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános vételi ajánlatról (HL L 142., 2004.4.30., 12. o.).


22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/358 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (7) bekezdésének a) pontjára és 12. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó, kereskedési adattáraknak bejelentett adatok kiváló minőségének biztosítása érdekében a kereskedési adattáraknak ellenőrizniük kell a jelentést benyújtó szervezetek azonosító adatait, az értékpapír-finanszírozási ügylet adatai bejelentési sorrendjének logikai integritását, és az értékpapír-finanszírozási ügylet adatainak teljességét és pontosságát.

(2)

A kereskedési adattáraknak ugyanezen okból egyeztetniük kell minden fogadott, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés adatait. Szabványosított folyamatot kell meghatározni annak érdekében, hogy a kereskedési adattárak következetes módon hajthassák végre az egyeztetést és csökkenthessék annak kockázatát, hogy nem kerül sor az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak egyeztetésére. Előfordulhat azonban, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletek bizonyos adatai a jelentést benyújtó szervezetek által használt technológiai rendszerek sajátosságai miatt nem azonosak. Ezért bizonyos mértékű toleranciát kell alkalmazni, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentett adatainak kis mértékű eltérései ne akadályozzák meg a hatóságokat az adatok megfelelő megbízhatósági szint mellett történő elemzésében.

(3)

Várható, hogy a jelentést benyújtó szervezetek idővel javítanak az adatszolgáltatásukon, mind az elutasított jelentések számának csökkenése, mind az egyeztetett jelentések tekintetében. Elegendő időt kell azonban biztosítani számukra az adatszolgáltatási követelményekhez való alkalmazkodáshoz, mindenekelőtt annak megelőzése érdekében, hogy közvetlenül az adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazandóvá válásának kezdete után felhalmozódjanak a nem egyeztetett ügyletek. Indokolt ezért, hogy az első szakaszban csak a mezők kisebb körét kelljen egyeztetni.

(4)

A jelentést benyújtó szervezetek és az adatszolgáltatásért felelős szervezetek adott esetben képesek kell legyenek az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeiknek való megfelelésük nyomon követésére. Lehetővé kell tenni számukra ezért, hogy a szóban forgó jelentések tekintetében naponta hozzáférjenek bizonyos információkhoz, beleértve a jelentések ellenőrzésének eredményét, valamint a jelentett adatok egyeztetésének előrehaladását. Szükséges ezért meghatározni azt az információt, amelyet a kereskedési adattárnak minden munkanap végén az említett szervezetek rendelkezésére kell bocsátania.

(5)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok integritásának elősegítése érdekében harmonizált és következetes módon kell biztosítani az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett közvetlen és azonnali hozzáférést. Az adatszolgáltatás szabványosítása, az ágazat költségeinek minimalizálása és az adatok kereskedési adattárak közötti összehasonlíthatóságának és következetes összesítésének biztosítása érdekében indokolt, hogy minden kimeneti jelentés és adatcsere XML-formátumú sablonfájlokkal készüljön, és azokhoz a pénzügyi ágazatban széles körben használt módszertant kövessenek.

(6)

A két adott szerződő fél közötti kitettségekre vonatkozó pozíciószintű adatokhoz való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett szervezetek meg tudják határozni a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű vagy nem rendszerszintű kockázatok potenciális forrásait.

(7)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek tekintetében a nyilvánosság számára megfelelő szintű átláthatóság biztosítása érdekében a pozíciók aggregálásához használt kritériumoknak lehetővé kell tenniük a nyilvánosság számára az értékpapír-finanszírozási piacok működésének megértését, anélkül, hogy sérülne a kereskedési adattárakhoz bejelentett adatok bizalmas jellege. A kereskedési adattár által az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján közzétett aggregált pozíciók adatait és a közzététel gyakoriságát úgy kell meghatározni, hogy az a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) által a származtatott ügyletekre vonatkozóan előírt kapcsolódó keretre épüljön.

(8)

E rendelet alapját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(9)

E rendelet rendelkezései az adatoknak a kereskedési adattárak általi gyűjtésére, összesítésére és összehasonlítására vonatkozó operatív standardokkal, valamint a kereskedési adattárak által a hozzájuk bejelentett, értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése céljából alkalmazandó eljárásokkal foglalkoznak. Az említett rendelkezések közötti koherencia biztosítása és annak elősegítése érdekében, hogy a kereskedési adattárak átfogóan szemlélhessék őket, célszerű a vonatkozó szabályozástechnikai standardokat egyetlen rendeletbe foglalni.

(10)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentések kereskedési adattárak általi ellenőrzése

(1)   A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozóan kapott jelentésben ellenőrzi a következők mindegyikét:

a)

a jelentést benyújtó szervezet azonosító adatai az (EU) 2019/363 (4) bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblázatának 2. mezőjében feltüntetetteknek megfelelően;

b)

az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentéséhez használt XML-sablonfájl megfelel-e az ISO 20022 szerinti módszertannak az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelettel összhangban;

c)

a jelentést benyújtó szervezet – ha eltér az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 1. táblázatának 3. mezőjében említett adatszolgáltató szerződő féltől – kellő felhatalmazással rendelkezik-e az adatszolgáltató szerződő fél nevében való adatszolgáltatásra, az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt eset kivételével;

d)

nem nyújtottak-e be korábban az ugyanarra az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést;

e)

egy „módosítás” intézkedéstípusú, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés egy korábban már benyújtott, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentéshez kapcsolódik-e;

f)

egy „módosítás” intézkedéstípusú, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem olyan értékpapír-finanszírozási ügylethez kapcsolódik-e, amelyet töröltként jelentettek;

g)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem tartalmaz-e „új” intézkedéstípust egy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében, amelyet már bejelentettek;

h)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem tartalmaz-e „pozíció-összetevő” intézkedéstípust egy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet tekintetében, amelyet már bejelentettek;

i)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem irányul-e arra, hogy módosítsa egy korábban bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet jelentést benyújtó szervezetének, adatszolgáltató szerződő felének vagy a másik szerződő felének az adatait;

j)

az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés nem irányul-e arra, hogy módosítson egy meglévő, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést azáltal, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentett lejárati időpontjánál későbbi értéknapot határoz meg;

k)

az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok teljessége és pontossága.

(2)   A kereskedési adattár ellenőrzi, hogy jelentettek-e biztosítékra vonatkozó információt az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblázatának 73–96. mezőjében olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében, amelyeknél ugyanazon táblázat 72., „biztosítékeszközzel nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése” mezőjénél „hamis” szerepel. A kereskedési adattár e rendelet 3. cikkével összhangban értesíti a jelentést benyújtó szervezetet és az adatszolgáltató szerződő felet, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezetet az ellenőrzés eredményéről.

(3)   A kereskedési adattár elutasítja az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, amely nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott követelmények valamelyikének, és hozzárendeli az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott elutasítási kategóriák egyikét.

(4)   A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés átvételétől számított hatvan percen belül az (1) bekezdésben említett adatellenőrzés eredményéről szóló részletes információkat bocsát a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére. A kereskedési adattár az említett eredményeket XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban bocsátja rendelkezésre. Az eredmények adott esetben magukban foglalják az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés (3) bekezdés szerinti elutasításának konkrét okait.

2. cikk

Az adatok kereskedési adattárak általi egyeztetése

(1)   A kereskedési adattár a (2) bekezdésben meghatározott lépések végrehajtásával törekszik a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek egyeztetésére, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

a kereskedési adattár végrehajtotta az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzéseket;

b)

a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet mindkét szerződő felének adatszolgáltatási kötelezettsége van;

c)

a kereskedési adattár a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet kapcsán nem kapott később „hiba” intézkedéstípusú jelentést.

(2)   Ha az (1) bekezdés összes feltétele teljesül, a kereskedési adattár az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában szereplő minden egyes mező legutolsó bejelentett értékét felhasználva elvégzi a következő lépéseket:

a)

a kereskedési adattár, amely értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést kapott, ellenőrzi, hogy kapott-e kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést a másik szerződő féltől vagy annak nevében;

b)

ha a kereskedési adattár nem kapott az a) pontban említett kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, megpróbálja azonosítani azt a kereskedési adattárat, amely megkapta a kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, úgy, hogy minden nyilvántartásba vett kereskedési adattárnak elküldi a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet következő mezőkben szereplő értékeit: „egyedi ügyletazonosító”, „adatszolgáltató szerződő fél”, „másik szerződő fél” és „keretmegállapodás típusa”;

c)

ha a kereskedési adattár megállapítja, hogy egy másik kereskedési adattár kapott az a) pontban említettek szerinti kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentést, akkor XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kicseréli a szóban forgó kereskedési adattárral a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet adatait;

d)

az e) pontra figyelemmel a kereskedési adattár a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletet egyeztetettnek tekinti, ha az adott értékpapír-finanszírozási ügylet adatai egyeznek az e bekezdés a) pontjában említett kapcsolódó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés adataival;

e)

a kereskedési adattár törekszik arra, hogy külön-külön egyeztesse a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet kölcsönadataira vonatkozó mezőket és a biztosítékadataira vonatkozó mezőket az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott toleranciakorlátokkal és vonatkozó alkalmazási időpontokkal összhangban;

f)

a kereskedési adattár ezt követően az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint minden egyes bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozóan értékeket rendel az egyeztetési kategóriákhoz;

g)

a kereskedési adattár az e bekezdés a)–f) pontjában foglalt lépéseket a lehető leghamarabb elvégzi, de egy adott munkanapon (UTC-idő szerint) 18:00 óra után nem teheti meg ezeket a lépéseket;

h)

ha a kereskedési adattár nem tud egyeztetni valamely bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletet, törekszik arra, hogy a szóban forgó bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet adatait a következő munkanapon egyeztesse. A kereskedési adattár az értékpapír-finanszírozási ügylet bejelentett lejárata után harminc naptári nappal, vagy azután, hogy a kereskedési adattár egy, az ügylethez kapcsolódó, „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentést kapott, már nem törekszik tovább a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetésére.

(3)   A kereskedési adattár minden olyan kereskedési adattárral, amellyel egyeztetett bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyleteket, minden munkanap végén kölcsönösen megerősíti az egyeztetett, bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek teljes számát.

(4)   A kereskedési adattár a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott egyeztetési folyamat végét követően legkésőbb hatvan perccel a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére bocsátja a bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek kapcsán általa végzett egyeztetési folyamat eredményeit. A kereskedési adattár az említett eredményeket XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban bocsátja rendelkezésre, beleértve az azokra a mezőkre vonatkozó információkat is, amelyeket nem egyeztettek.

3. cikk

Nap végi válaszmechanizmusok

A kereskedési adattár minden munkanap végén XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban a jelentést benyújtó szervezet és az adatszolgáltató szerződő fél, valamint adott esetben az adatszolgáltatásért felelős szervezet rendelkezésére bocsátja a releváns értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó következő információkat:

a)

az adott nap során bejelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek;

b)

a le nem járt vagy az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletek legfrissebb kereskedési státusza, amelyek esetében nem került sor „hiba”, „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentésre;

c)

azon értékpapír-finanszírozási ügyletek egyedi ügyletazonosítója, amelyek esetében az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. melléklete 2. táblázatának 72. mezőjében „hamis” szerepel, és ugyanezen táblázat 73–96. mezőjében a biztosítékra vonatkozó információkat még nem jelentették;

d)

az adott nap során elutasított, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentések;

e)

az összes bejelentett értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, azon értékpapír-finanszírozási ügyletek kivételével, amelyek lejártak, vagy amelyek esetében az adott munkanapot megelőzően több mint egy hónappal érkezett be „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés.

4. cikk

Hozzáférés az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz

A kereskedési adattárak az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek részére közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítanak – ideértve az 1095/2010/EU rendelet 28. cikke szerinti átruházás esetét is – az értékpapír-finanszírozási ügyletek adataihoz elektronikus és gép által olvasható formában, az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (5) megfelelően.

Az első albekezdés alkalmazásában a kereskedési adattár XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlt használ.

5. cikk

A pozíciószintű adatok kiszámítása és az azokhoz való hozzáférés

(1)   A kereskedési helyszín kiszámítja a kölcsön és a biztosíték tekintetében a szerződő felek között fennálló kitettségekre vonatkozó pozíciószintű adatokat. A pozíciószintű adatok kiszámításának alapjául a következő kritériumok szolgálnak:

a)

az egyeztetési kategóriákra vonatkozó értékek, e rendelet I. mellékletének 3. táblázata szerint;

b)

az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

c)

a szerződő felek ágazata;

d)

az elszámolás státusza;

e)

az ügyletet kereskedési helyszínen vagy azon kívül kötötték;

f)

a biztosíték típusa;

g)

a pénzoldal pénzneme;

h)

a lejárati sáv;

i)

a haircut sáv;

j)

azon kereskedési adattárak, amelyekhez a másik szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó adatokat bejelentette.

(2)   A kereskedési adattárak biztosítják, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott adathozzáférésnek megfelelően hozzáférjenek a pozíciószintű adatokhoz.

(3)   Az (1) bekezdésben említett pozíciószintű adatokat elektronikus és gép által olvasható formában, XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kell rendelkezésre bocsátani.

(4)   A (2) bekezdésben említett hozzáférést a lehető leghamarabb, de legkésőbb az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, az értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó jelentés átvételét követő munkanapon biztosítani kell.

(5)   A kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett szervezetek számára az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott adathozzáférésnek megfelelően hozzáférést biztosít az összesített szintű adatokhoz, amelyeket az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak globális gyűjtésére és összesítésére vonatkozó, általánosan elfogadott standardokkal és eljárásokkal összhangban számítottak ki.

6. cikk

Az aggregált pozícióadatok közzétételi célú kiszámítása

(1)   A kereskedési adattár a (2) és (3) bekezdésben foglalt kritériumok alapján a következő értékek tekintetében összesíti a pozícióadatokat:

a)

repomegállapodások, vétel-eladás vagy eladás-visszavásárlás ügyletek névértéke, a kölcsönbe adott vagy vett értékpapírok vagy áruk aggregált mennyisége és az értékpapírügyletekhez kapcsolódó hitelek összege;

b)

a releváns értékpapír-finanszírozási ügyletekhez tartozó egyedi ügyletazonosítók száma;

c)

a biztosíték piaci értéke.

(2)   A kereskedési adattár a szombat 00:00:00 óra (UTC) és péntek 23:59:59 óra (UTC) között „új” intézkedéstípussal bejelentett minden értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a következő kritériumok és az e rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kapcsolódó értékek alapján aggregálja a pozícióadatokat:

a)

az adatszolgáltató szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

b)

a másik szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

c)

az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

d)

az értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint;

e)

azon helyszín típusa, ahol az értékpapír-finanszírozási ügyletet kötötték;

f)

az értékpapír-finanszírozási ügyletet elszámolták-e, vagy sem;

g)

a módszer, amellyel a biztosítékot átadták;

h)

minden olyan index, amelyet egy „XXXX”-tól/-től eltérő végrehajtási helyszínen kereskedett értékpapír-finanszírozási ügylet során referenciaként használnak, ha az indexben a kereskedési adattárnak jelentett aggregált nominális összeg nagyobb, mint 5 milliárd EUR, és ha legalább hat különböző szerződő fél jelentette a releváns értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési adattárnak.

(3)   A kereskedési adattár valamennyi le nem járt vagy olyan értékpapír-finanszírozási ügylet esetében, amelyre vonatkozóan péntek 23:59:59 óráig (UTC) nem kapott „hiba”, „lezárás” vagy „pozíció-összetevő” intézkedéstípust tartalmazó jelentést, a következő kritériumok és az e rendelet II. mellékletének 1. táblázatában meghatározott kapcsolódó értékek alapján aggregálja a pozícióadatokat:

a)

az adatszolgáltató szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

b)

a másik szerződő fél vagy adott esetben az érintett fióktelep elhelyezkedése;

c)

az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa;

d)

az értékpapír-finanszírozási ügylet egyeztetési státusza, az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában meghatározottak szerint;

e)

azon helyszín típusa, ahol az értékpapír-finanszírozási ügyletet kötötték;

f)

az értékpapír-finanszírozási ügyletet elszámolták-e, vagy sem;

g)

a módszer, amellyel a biztosítékot átadták;

h)

minden olyan index, amelyet egy „XXXX”-tól/-től eltérő végrehajtási helyszínen kereskedett értékpapír-finanszírozási ügylet során referenciaként használnak, ha az indexben a kereskedési adattárnak jelentett aggregált nominális összeg nagyobb, mint 5 milliárd EUR, és legalább hat különböző szerződő fél jelentette a releváns értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési adattárnak.

(4)   A kereskedési adattár eljárással rendelkezik az aggregált pozícióadatokhoz kapcsolódó rendkívüli értékek azonosítására.

(5)   A kereskedési adattár eljárással rendelkezik az aggregált pozícióadatok, köztük a „hiba” intézkedéstípusú jelentésekből eredőek javításainak elvégzésére és a javításokról szóló értesítésre, valamint az eredeti és a javított aggregált adatok közzétételére.

7. cikk

Az aggregált pozícióadatok közzététele

(1)   A kereskedési adattár weboldalán hetente, és az előző pénteken 23:59:59 óráig (UTC) jelentett értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében legkésőbb kedd délig közzéteszi a 6. cikkel összhangban kiszámított aggregált pozícióadatokat.

(2)   A kereskedési adattár minden aggregált pozícióadatot euróban tesz közzé, és az adatok közzétételét megelőző pénteken az EKB weboldalán közzétett átváltási árfolyamokat használja.

(3)   A kereskedési adattár biztosítja, hogy az aggregált pozícióadatokat az e rendelet II. mellékletében meghatározott táblázatos formátumban tegyék közzé, amely lehetővé teszi az adatok letöltését.

(4)   A kereskedési adattár által a weboldalán közzétett aggregált pozícióadatoknak legalább 104 héten át a weboldalon kell maradniuk.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2019/363 végrehajtási rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 85. oldalát).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát).


I. MELLÉKLET

1. táblázat

Egyeztetési mezők, toleranciaszintek és az egyeztetési szakasz kezdő időpontja

Táblázat

Szakasz

Mező

Tolerancia

Kezdő időpont említésének helye:

A szerződő fél adatai

N.A.

Adatszolgáltató szerződő fél

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

A szerződő fél adatai

N.A.

A szerződő fél oldala

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

A szerződő fél adatai

N.A.

Másik szerződő fél

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Egyedi ügylet- azonosító

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír-finanszírozási ügylet típusa

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Elszámolva

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Az elszámolás időbélyegzője

egy óra

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Központi szerződő fél

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kereskedési helyszín

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Keretmegállapodás típusa

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A végrehajtás időbélyegzője

egy óra

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értéknap (kezdőnap)

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Lejárat időpontja (zárónap)

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Lezárás időpontja

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Minimális értesítési idő

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Visszavonhatóság legkorábbi időpontja

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Általánosbiztosíték-mutató

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékalapú teljesítés mutatója (DBV-mutató)

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Biztosíték nyújtásának módja

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Nyílt végű

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Opcionális megszüntetés

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Rögzített kamat

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kamatnapszámítási szabály

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kamat

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kamatláb referencia-időszaka – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kamatláb referencia-időszaka – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változókamat-fizetés gyakorisága – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változókamat-fizetés gyakorisága – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Felár

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Összeg az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénznemében

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kiigazított kamatláb

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kamatláb-időpont

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Tőkeösszeg az értéknapon

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Tőkeösszeg a lejárati időpontban

0,0005 %

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Tőkeösszeg pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Eszköz típusa

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír-azonosító

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír besorolása

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Alaptermék

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Termék-alcsoport

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

További termék-alcsoport

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Mennyiség vagy nominális összeg

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Mértékegység

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Nominális összeg pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír vagy áru ára

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Az árfolyam pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapír-minőség

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Az értékpapír lejárata

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A kibocsátó joghatósága

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A kibocsátó jogalany-azonosítója

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Értékpapírtípus

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Hitelérték

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Piaci érték

0,0005 %

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Rögzített kedvezményes kamat

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Változó kedvezményes kamat ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kedvezményes kamat felára

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Hiteldíj

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Kizárólagosságot biztosító megállapodások

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Kölcsön

Fennálló értékpapírügylethez kapcsolódó hitel

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Fennálló értékpapírügylethez kapcsolódó hitel alappénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Short-pozíciók piaci értéke

0,0005 %

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítékeszközzel nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Nettó kitettség biztosítékeszközökkel való fedezettsége

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

A biztosíték értéknapja

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték-összetevő típusa

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Készpénzbiztosíték összege

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Készpénz formájú biztosíték pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítékként használt értékpapír azonosítója

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítékként használt értékpapír besorolása

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Alaptermék

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Termék-alcsoport

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

További termék-alcsoport

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték mennyisége vagy nominális összege

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték mértékegysége

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték nominális összegének pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Az árfolyam pénzneme

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Egységár

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték piaci értéke

0,0005 %

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

+ 24 hónap

Az ügylet adatai

Biztosíték

Haircut vagy letét

A tizedesjel után legfeljebb három karakterig

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosíték minősége

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Az értékpapír lejáratának dátuma

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

A kibocsátó joghatósága

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

A kibocsátó jogalany-azonosítója

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítéktípus

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

A biztosíték újrafelhasználásra való rendelkezésre állása

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Biztosíték

Biztosítékkosár azonosítója

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Az ügylet adatai

Kölcsön

Szint

Nincs

Az (EU) 2015/2365 rendelet 33. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja


2. táblázat

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó jelentés elutasításának okai

Elutasítási kategóriák

Indok

Séma

az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert a séma nem felel meg az előírásoknak

Jogosultság

az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert a jelentést benyújtó szervezet nem rendelkezik engedéllyel az adatszolgáltató szerződő fél nevében jelentést benyújtani

Logika

az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert az értékpapír-finanszírozási ügyletre megadott intézkedéstípus logikailag nem helyes

Tevékenység

az értékpapír-finanszírozási ügyletet azért utasítják el, mert az értékpapír-finanszírozási ügylet tartalmilag egy vagy több ponton nem felel meg az előírásoknak.


3. táblázat

Az egyeztetési folyamat eredményei

Egyeztetési kategóriák

Egyeztetési értékek

Jelentés típusa

Egyoldalú/Kétoldalú

Mindkét szerződő félre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség

Igen/Nem

Párosítás státusza

Párosítva/nem párosítva

Kölcsön egyeztetésének státusza

Egyeztetve/nem egyeztetve

Biztosíték egyeztetésének státusza

Egyeztetve/nem egyeztetve

További módosítások

Igen/Nem


II. MELLÉKLET

1. táblázat

Nyilvános adatok

A. táblázat: Aggregálás

Dátum

Ker. adattár

Aggregálás típusa

Helyszín típusa

Az adatszolgáltató szerződő fél telephelye

A másik szerződő fél telephelye

Egyeztetés

Értékpapír-finanszírozási ügylet típusa

Elszámolva

Biztosítékátadás módja

Referenciaként használt index (1)

Kölcsönadott aggregált összeg

Ügyletek aggregált száma

Aggregált biztosítékérték

20161007

EU ker. adattár

Bejelentett

XXXX

EGT

EGT

Kétoldalú, kölcsön egyeztetve, biztosíték nem egyeztetve

Repo

Igen

TTCA

 

 

Függőben

XOFF

Nem-EGT

Nem-EGT

Kétoldalú, kölcsön egyeztetve, biztosíték egyeztetve

BSB/SBB

Nem

SICA

 

 

EGT MIC

Egyoldalú EGT, kölcsön egyeztetve, biztosíték egyeztetve

Értékpapír vagy áru kölcsönbe adása és kölcsönbe vétele

SIUR

 

 

Nem-EGT MIC

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel

 

 

 


(1)  Az (EU) 2019/363 végrehajtási rendelet I. mellékletének a „Hitelre és biztosítékokra vonatkozó adatok” című 2. táblázatának 25. mezőjében feltüntetett releváns adatokkal kell kitölteni.


22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/45


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/359 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel, és a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele, vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem részeként meg kell állapítani az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (ESMA) benyújtandó információkat meghatározó szabályokat.

(2)

Az (EU) 2015/2365 rendelet célkitűzéseinek megvalósítása és az adattári funkciók hatékony biztosítása érdekében alapvető a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételére és a nyilvántartásba vétel kiterjesztésére vonatkozó átfogó és szilárd keret létrehozása.

(3)

A piaci szereplők további működési költségeinek minimalizálása érdekében az (EU) 2015/2365 rendelet alkalmazásában a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételére és a nyilvántartásba vétel kiterjesztésére vonatkozó szabályoknak és standardoknak azokra a már meglévő infrastruktúrákra, működési folyamatokra és formátumokra kell épülniük, amelyek a származtatott ügyletekre vonatkozóan a kereskedési adattárak felé történő adatszolgáltatás tekintetében kerültek bevezetésre.

(4)

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) előírásainak alkalmazásával szerzett tapasztalat igazolta, hogy a 648/2012/EU rendelet szerinti, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések szilárd alapot képeznek a kereskedési adattáraknak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti nyilvántartásba vételére vonatkozó keret kialakításához. A szóban forgó keret megerősítése érdekében ennek a rendeletnek tükröznie kell az ágazat változó jellegét.

(5)

A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek információt kell tartalmaznia a kérelmező belső kontrolljának szerkezetéről és irányító szerveinek függetlenségéről, hogy az ESMA megállapíthassa, a vállalatirányítási struktúra biztosítja-e a kereskedési adattár függetlenségét, valamint hogy ez a struktúra és a kérelmező beszámolási eljárása elegendő-e az (EU) 2015/2365 rendeletben a kereskedési adattárakra vonatkozóan meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosításához. A nyilvántartásba vétel iránti kérelembe részletes információkat kell belefoglalni a releváns belső kontrollmechanizmusokra és struktúrákra, a belső ellenőrzési funkcióra, valamint az ellenőrzési munkatervre vonatkozóan, hogy az ESMA képes legyen értékelni, hogy az említett tényezők hogyan járulnak hozzá a kereskedési adattár hatékony működéséhez.

(6)

Jóllehet a fióktelepeken keresztül működő kereskedési adattárak nem minősülnek különálló jogi személynek, külön információkat kell közölni a fióktelepekre vonatkozóan, hogy ezáltal lehetővé tegyék az ESMA számára a fióktelepek kereskedési adattárak szervezeti felépítésében elfoglalt helyének pontos feltérképezését, a fióktelepek felső vezetése alkalmasságának és megfelelőségének megállapítását, valamint annak értékelését, hogy a jelenlegi ellenőrzési mechanizmusok, a megfelelési, valamint az egyéb meglévő funkciók kellően megbízhatóak-e ahhoz, hogy általuk a fióktelepek kockázatai eredményesen feltárhatók, értékelhetők és kezelhetők legyenek.

(7)

Annak érdekében, hogy az ESMA értékelni tudja a leendő kereskedési adattár igazgatósági tagjainak és felső vezetésének jó hírnevét, tapasztalatait és készségeit, a kérelmező kereskedési adattárnak a szóban forgó személyekre vonatkozó releváns információkat kell benyújtania, így például önéletrajzot, büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet részletes leírását, a jó hírnévre vonatkozó saját nyilatkozatot és az esetleges összeférhetetlenségekre vonatkozó nyilatkozatokat.

(8)

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek olyan információt kell tartalmaznia, amely bizonyítja, hogy kereskedési adattári feladatainak folyamatos ellátásához rendelkezésére állnak a szükséges pénzügyi források, és hatékony üzletmenet-folytonossági intézkedésekkel rendelkezik.

(9)

Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (2) bekezdése előírja a kereskedési adattárak számára a 4. cikke alapján szolgáltatott adatok teljességének és pontosságának az ellenőrzését. A kereskedési adattáraknak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése érdekében bizonyítaniuk kell, hogy olyan rendszereket és eljárásokat alakítottak ki, amelyek biztosítják, hogy képesek legyenek az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatai teljességének és pontosságának az ellenőrzésére.

(10)

A kereskedési adattáron belül egyrészről az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenység, másrészről a kiegészítő szolgáltatások vagy a származtatott ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenység között megosztott közös erőforrások használata a működési kockázat szolgáltatások közötti átterjedéséhez vezethet. Míg az adatok validálása, egyeztetése, feldolgozása és nyilvántartása hatékony operatív elkülönítést tehet szükségessé a kockázatok említett átterjedésének elkerülése érdekében, az olyan gyakorlatok, mint a rendszerek közös felhasználói felülete, a hatóságok számára biztosított közös adathozzáférési pont, vagy ugyanazon személyzet alkalmazása az értékesítés, megfelelés vagy ügyfélszolgálat területén, kevésbé vannak kitéve az átterjedés veszélyének, ezért nem szükségszerűen igényelnek operatív elkülönítést. A kereskedési adattáraknak ezért megfelelő szintű operatív elkülönítést kell kialakítaniuk a különböző üzletágakban használt erőforrások, rendszerek vagy eljárások között, ideértve, amikor ezek az üzletágak más uniós vagy harmadik országbeli jogszabály hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtására is kiterjednek, és biztosítaniuk kell, hogy a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelemben részletes és egyértelmű információval szolgáljanak azon kiegészítő szolgáltatásokról vagy egyéb üzletágakról, amelyeket a kereskedési adattár az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti, az adattári szolgáltatásra irányuló fő tevékenységén kívül kínál.

(11)

A kereskedési adattárak információtechnológiai rendszereinek stabilitása, rugalmassága és védelme alapvető az (EU) 2015/2365 rendelet célkitűzéseinek való megfelelés biztosításához. Ennek megfelelően a kereskedési adattáraknak átfogó és részletes információkkal kell szolgálniuk ezekről a rendszerekről, hogy az ESMA fel tudja mérni információtechnológiai rendszereik stabilitását és rugalmasságát. Amennyiben az adattári funkció nyújtását a csoport szintjén vagy a csoporton kívül harmadik félnek kiszervezi, a kereskedési adattárnak részletes információkkal kell szolgálnia a vonatkozó kiszervezési megállapodásokról, hogy lehetővé tegye a nyilvántartásba vétel feltételeinek való megfelelés értékelését, beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokra, a mérőszámokra, és a mérőszámok hatékony nyomon követésének módjára vonatkozó információkat. Végül, a kereskedési adattáraknak információt kell szolgáltatniuk azon mechanizmusokról és kontrollokról, amelyeket a potenciális kiberkockázatok hatékony kezelése, és az általuk kezelt adatok kibertámadások elleni védelme céljából hoztak létre.

(12)

A kereskedési adattár által kezelt adatokat különböző típusú felhasználók jelenthetik, érhetik el vagy módosíthatják. A kereskedési adattárnak világosan meg kell határoznia a felhasználók különböző típusainak jellemzőit, valamint jogait és kötelezettségeit, és azokat a nyilvántartásba vétel iránti kérelem részeként be kell nyújtania. A kereskedési adattár által benyújtott információknak egyértelműen azonosítaniuk kell a rendelkezésre álló különböző hozzáférési kategóriákat is. Az adatok bizalmas jellegének, ugyanakkor harmadik felek számára való elérhetőségüknek a biztosítása érdekében a kereskedési adattárnak információt kell szolgáltatnia arról, hogy hogyan biztosítja, hogy csak azokat az adatokat bocsássák harmadik felek rendelkezésére, amelyek esetében az érintett szerződő felek kifejezett, visszavonható és diszkrecionális jóváhagyásukat adták. Végezetül a kereskedési adattárnak kérelmében információt kell szolgáltatnia azokról a csatornákról és mechanizmusokról, amelyeket a hozzáférési szabályaira vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalához használ, hogy szolgáltatásainak igénybe vevői megalapozott döntést tudjanak hozni.

(13)

Ahhoz, hogy a piaci résztvevők megalapozott döntést hozhassanak, a kereskedési adattárak által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak alapvető információnak minősülnek, és ezért azoknak a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részét kell képezniük.

(14)

Tekintve, hogy a piaci szereplők és a hatóságok a kereskedési adattárak által kezelt adatokra támaszkodnak, a kereskedési adattár nyilvántartásba vétel iránti kérelmében egyértelműen le kell írni a szigorú és hatékony működési és adatnyilvántartási intézkedéseket. Annak bemutatására, hogy a kereskedési adattár által kezelt adatok bizalmas jellegét és védelmét hogyan biztosítják, valamint az adatok nyomonkövethetőségének lehetővé tétele érdekében egy változásnapló bevezetésére vonatkozó konkrét hivatkozást kell belefoglalni a nyilvántartásba vétel iránti kérelembe.

(15)

Az (EU) 2015/2365 rendelet értékpapír-finanszírozási ügyletek átláthatóságára vonatkozó célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a kereskedési adattáraknak bizonyítaniuk kell, hogy az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (3) megfelelően alkalmazzák a hozzáférés feltételeire vonatkozó eljárást, hogy a hatóságok rendelkezésére bocsátott adatok integritása biztosított és hogy képesek az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (4) foglalt vonatkozó követelményeknek megfelelően biztosítani az adatokhoz való hozzáférést.

(16)

A nyilvántartásba vételi díjaknak a kereskedési adattárak általi, a kérelem időpontjában történő tényleges kifizetése alapvető az ESMA részéről a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételével vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztésével kapcsolatban felmerülő szükséges kiadások fedezéséhez.

(17)

Be kell vezetni a nyilvántartás kiterjesztésére vonatkozó egyszerűsített kérelmezési eljárást, hogy a 648/2012/EU rendelet alapján már nyilvántartásba vett kereskedési adattárak számára lehetővé váljon nyilvántartásba vételüknek az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti kiterjesztése. A párhuzamos követelmények elkerülése érdekében a kereskedési adattár által a nyilvántartásba vétel kiterjesztése részeként benyújtandó információknak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti követelményeknek való megfelelés biztosításához szükséges kiigazításokra vonatkozó részletes információkat kell tartalmazniuk.

(18)

E rendelet alapját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(19)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azonosító adatok, jogállás és az értékpapír-finanszírozási ügyletek típusai

(1)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikke (5) bekezdésének a) pontja alkalmazásában a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem a következő információkat tartalmazza:

a)

a kérelmező cégneve és hivatalos címe az Unión belül;

b)

a vonatkozó cégnyilvántartásból vagy bírósági nyilvántartásból származó cégkivonat vagy egyéb, a kérelmező cégbejegyzésének helyét, valamint üzleti tevékenységi körét bizonyító, a kérelem napján érvényes dokumentum;

c)

az értékpapír-finanszírozási ügyletek különböző típusairól szóló információk, amelyekre vonatkozóan a kérelmező a nyilvántartásba vételt kérelmezi;

d)

információk arról, hogy a kérelmezőt engedélyezte-e vagy nyilvántartásba vette-e illetékes hatóság abban a tagállamban, ahol székhellyel rendelkezik, és ha igen, a hatóság neve és az engedélyezéshez vagy nyilvántartásba vételhez kapcsolódó bármely hivatkozási szám;

e)

a létesítő okirat és amennyiben szükséges, egyéb alapító dokumentum, amelyből kiderül, hogy a kérelmező kereskedési adattári szolgáltatásokat fog nyújtani;

f)

azon ülés jegyzőkönyve, amelyen a kérelmező igazgatósága jóváhagyta a kérelmet;

g)

a megfelelésért felelős személy(ek), vagy egyéb, a kérelmező megfelelésértékeléseiben részt vevő személyzet neve és kapcsolattartási adatai;

h)

az üzleti terv, ideértve a fő üzleti tevékenységek helyének megnevezését is;

i)

a leányvállalatok és adott esetben a csoport szerkezetének feltüntetése;

j)

a kereskedési adattári funkciótól eltérő bármely olyan szolgáltatás, amelyet a kérelmező nyújt vagy nyújtani kíván;

k)

függőben lévő bírósági, közigazgatási, döntőbírósági vagy bármely egyéb peres eljárás – típusától függetlenül –, amelynek a kérelmező részes fele lehet, különösen az adó- és fizetésképtelenségi ügyekben és amennyiben jelentős pénzügyi költségek keletkezhetnek vagy hírnévromlás következhet be, illetőleg bármely olyan, már nem függőben lévő eljárás, amely a későbbiekben lényeges hatással lehet a kereskedési adattári költségekre.

(2)   A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elbírálása során az ESMA kérésére a kérelmezők további információkkal szolgálnak, amennyiben azokra szükség van annak értékeléséhez, hogy a kérelmezők kellő kapacitással rendelkeznek-e az (EU) 2015/2365 rendelet III. fejezetében foglalt követelményeknek való megfeleléshez, valamint a benyújtandó vagy a már benyújtott dokumentumoknak az ESMA általi alapos értelmezése és elemzése érdekében.

(3)   Amennyiben a kérelmező úgy ítéli meg, hogy e rendelet valamely követelménye rá nem alkalmazandó, kérelmében egyértelműen meg kell neveznie azt a követelményt és meg kell indokolnia, hogy a szóban forgó követelmény miért nem alkalmazandó.

2. cikk

Politikák és eljárások

Amennyiben a kérelem részeként a politikákra és eljárásokra vonatkozó információkat is rendelkezésre bocsátanak, a kérelmező gondoskodik arról, hogy a kérelem tartalmazza a következő elemeket:

a)

annak feltüntetése, hogy az igazgatóság jóváhagyja a politikákat, a felső vezetés jóváhagyja az eljárásokat, és hogy a felső vezetés felelős a politikák és eljárások végrehajtásáért és fenntartásáért;

b)

annak leírása, hogy a kérelmezőn belül hogyan szervezik meg a politikákra és eljárásokra vonatkozó tájékoztatást, hogy biztosítják a politikáknak való megfelelést és annak napi szintű nyomon követését, valamint az e tekintetben való megfelelésért felelős személy vagy személyek megnevezése;

c)

bármely feljegyzés, amely igazolja, hogy az alkalmazott és megbízott személyzet tisztában van a politikákkal és eljárásokkal;

d)

a politikák és eljárások megsértésekor alkalmazandó intézkedések leírása;

e)

a politikák vagy eljárások lényeges, adott esetben az eredeti nyilvántartásba vételhez kapcsolódó feltételek teljesülésének meghiúsulását eredményező esetleges megsértése esetén az ESMA értesítésére szolgáló eljárás feltüntetése.

3. cikk

A kereskedési adattár tulajdonlása

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a következőket:

a)

azon személyek vagy szervezetek nevének a jegyzéke, amelyek közvetlenül vagy közvetve a kérelmező tőkéje vagy szavazati jogai legalább 5 %-át birtokolják, illetve akik részesedésük által a kérelmező irányítására jelentős befolyást gyakorolhatnak;

b)

azoknak a vállalkozásoknak a jegyzéke, amelyekben az a) pontban említett személyek a tőke vagy a szavazati jogok legalább 5 %-át birtokolják, illetve amely vállalkozások irányítására ezek a személyek jelentős befolyást gyakorolnak.

(2)   Amennyiben a kérelmező anyavállalattal rendelkezik:

a)

megadja az anyavállalat hivatalos címét;

b)

feltünteti, hogy az anyavállalat rendelkezik-e engedéllyel, szerepel-e a nyilvántartásban és felügyelet alá tartozik-e, amennyiben igen, megadja az esetleges hivatkozási számokat és a felelős felügyeleti hatóság nevét.

4. cikk

A tulajdonosi kapcsolatokat bemutató ábra

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az anyavállalat, a leányvállalatok és az esetleges kapcsolt szervezetek vagy fióktelepek között fennálló tulajdonosi kapcsolatokat ábrázoló ábrát.

(2)   Az (1) bekezdésben említett ábrában a vállalkozások teljes nevük, jogállásuk és hivatalos címük megadásával szerepelnek.

5. cikk

Szervezeti ábra

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a szervezeti ábrát, amely részletezi a kérelmező szervezeti felépítését, beleértve az esetleges kiegészítő szolgáltatásokat.

(2)   Ezen ábrán szerepelnek minden egyes jelentős feladat esetében a felelős személy személyazonosságára vonatkozó információk, beleértve a felső vezetést és az egyes fióktelepek tevékenységét igazgató személyeket.

6. cikk

Vállalatirányítás

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a kérelmező belső vállalatirányítási politikáira és eljárásaira, valamint a felső vezetés, így többek között az igazgatóság, annak nem ügyvezető funkciót betöltő tagjai, továbbá az esetleges bizottságok hatásköreire vonatkozó információkat.

(2)   Az információk tartalmazzák a felső vezetés és az igazgatóság tagjaira vonatkozó kiválasztási eljárás, kinevezés, teljesítményértékelés és elbocsátás leírását.

(3)   Valamely elismert vállalatirányítási magatartási kódex alkalmazása esetén a kérelmező a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megnevezi az adott magatartási kódexet, valamint megindokolja azokat a helyzeteket, amikor eltér a magatartási kódextől.

7. cikk

Belső kontroll

(1)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező belső kontrollrendszerére vonatkozó részletes információkat tartalmaz, többek között a megfelelési funkciójára, kockázatértékelésére, a belső kontrollmechanizmusaira és a belső ellenőri feladatkör szabályozására vonatkozó információkat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett részletes információk magukban foglalják a következőket:

a)

a kérelmező belső kontrollra vonatkozó politikái és az azok következetes és eredményes végrehajtásával kapcsolatos eljárások;

b)

a kérelmező rendszerei megfelelőségének és hatékonyságának nyomon követésére és értékelésére vonatkozó politikák, eljárások és kézikönyvek;

c)

a kérelmező információfeldolgozási rendszereit érintő ellenőrzésre és védelemre vonatkozó politikák, eljárások és kézikönyvek;

d)

a vonatkozó belső kontroll eredményeinek értékeléséért felelős belső szervezeti egységek azonosítása.

(3)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező belső ellenőrzési tevékenységeire vonatkozóan az alábbi információkat tartalmazza:

a)

az esetleges belső ellenőrzési bizottság összetétele, hatáskörei és feladatkörei;

b)

belső ellenőrzési funkciójára vonatkozó szabályzat, módszertan, standardok és eljárások;

c)

a belső ellenőrzési szabályzata, módszertana és eljárásai kidolgozási és alkalmazási módjának kifejtése, figyelemmel a kérelmező tevékenységeinek, összetettségének és kockázatainak jellegére és mértékére;

d)

a kérelem dátumát követő három évre vonatkozó munkaterv, amely figyelembe veszi a kérelmező tevékenységeinek, összetettségének és kockázatainak jellegét és mértékét.

8. cikk

A jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartása

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezőnek az (EU) 2015/2365 rendeletnek való megfelelés biztosítására irányuló politikáira és eljárásaira vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a kereskedési adattár megfeleléséért felelős személyek vagy egyéb, a megfelelésértékelésekben részt vevő személyzet szerepének leírása, egyebek mellett annak leírása, miként biztosított a megfelelési funkció függetlensége a tevékenység többi részétől;

b)

a belső politikák és eljárások, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a kérelmezők, a vezetőket és alkalmazottakat is beleértve, megfeleljenek az (EU) 2015/2365 rendelet valamennyi rendelkezésének, egyebek mellett az igazgatóság és a felső vezetés szerepének leírása;

c)

amennyiben rendelkezésre áll, a megfeleléséért felelős személyek vagy egyéb, a kérelmező megfelelésértékeléseiben részt vevő személyzet által készített, legfrissebb belső jelentés.

9. cikk

Felső vezetés és igazgatósági tagok

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a felső vezetés és az igazgatóság minden egyes tagjára vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

a)

az önéletrajz másolata;

b)

az információtechnológiai irányítás, műveletek és fejlesztés terén meglévő ismeretekre és tapasztalatra vonatkozó részletes információk;

c)

pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával vagy csalással, illetve sikkasztással kapcsolatban hozott, esetleges büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet részletes leírása, mindenekelőtt hivatalos okmány formájában, amennyiben létezik ilyen az adott tagállamban;

d)

a pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jó hírnévről szóló nyilatkozat, amelyben a felső vezetés és az igazgatóság valamennyi tagja beszámol arról, hogy:

i.

hoztak-e már ellene pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, illetőleg csalással vagy sikkasztással kapcsolatos bűncselekmény miatti, jogerős ítéletet;

ii.

hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv, illetve ügynökség által indított fegyelmi eljárásban, vagy van-e ellene folyamatban ilyen eljárás;

iii.

hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, szabálytalansággal vagy valamely vállalkozás irányítását érintő csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;

iv.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amelynek nyilvántartásbavételét vagy engedélyét valamely szabályozó hatóság visszavonta;

v.

utasították-e el a valamely szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét;

vi.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amely ellen az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat idején, vagy az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat megszűnését követő egy éven belül fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás indult;

vii.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amely ellen valamely szabályozó hatóság elmarasztaló ítéletet hozott vagy szankciót vezetett be;

viii.

sújtotta-e valamely kormányzati szerv, szabályozó hatóság vagy szakmai szervezet egyéb büntetéssel, felfüggesztéssel, kizárással vagy esetleges egyéb szankcióval csalással, sikkasztással, illetőleg pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos esetek miatt;

ix.

mulasztás vagy jogsértés következtében eltiltották-e igazgatói vagy bármely vezetői tevékenység gyakorlásától, vagy elbocsátották-e a vállalkozással fennálló munkaviszonyából vagy felmentették-e egyéb tisztségéből;

e)

nyilatkozat az esetleges összeférhetetlenségekről, amelyeket a felső vezetés és az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során tapasztalhatnak, valamint azok kezelésének módja.

10. cikk

Személyzeti politika és eljárások

A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a felső vezetésre, az igazgatósági tagokra és a kérelmező kockázati és ellenőrzési funkcióiban alkalmazott személyzetre vonatkozó javadalmazási politika másolata;

b)

az egyes munkavállalóktól való túlzott függéssel összefüggő kockázatok csökkentésére irányuló, a kérelmező által bevezetett intézkedések leírása.

11. cikk

Alkalmasság és megfelelőség

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező személyzetével kapcsolatban tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a kereskedési adattár által közvetlenül alkalmazott személyzet általános jegyzéke, egyebek mellett a feladataikkal és az adott feladathoz tartozó képesítésekkel;

b)

a kereskedési adattári szolgáltatások nyújtása céljából közvetlenül alkalmazott információtechnológiai személyzet részletes ismertetése, ideértve az egyes alkalmazottak feladatait és képesítéseit;

c)

a belső ellenőrzésért, belső kontrollokért, a megfelelésért és a kockázatértékelésért felelős minden egyes személy feladatainak és képesítéseinek leírása;

d)

a személyzet megbízott tagjainak és a kiszervezési megállapodás keretében tevékenykedő tagjainak személyazonossága;

e)

a kérelmező politikáit és eljárásait, valamint a kereskedési adattári tevékenységét érintő képzés ismertetése, ideértve a kereskedési adattári tevékenységek végzése tekintetében a személyzettől megkövetelt bármely vizsgát vagy egyéb formális értékelést.

A b) pontban említett leírás írásos bizonyítékot tartalmaz az információtechnológiai ügyekért felelős felső vezetés legalább egy tagja esetében a felsőfokú diploma és az információtechnológiai tapasztalat meglétéről.

12. cikk

Pénzügyi beszámolók és üzleti tervek

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezővel kapcsolatban tartalmazza az alábbi pénzügyi és üzleti információkat:

a)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 3. cikkének megfelelően elfogadott nemzetközi standardokkal összhangban készített teljes pénzügyi kimutatások;

b)

ha a kérelmező pénzügyi kimutatásai a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 2. cikkének 1. pontja értelmében vett jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálat hatálya alá tartoznak, a pénzügyi beszámolóknak az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is tartalmazniuk kell;

c)

amennyiben a kérelmező könyvvizsgálat alatt áll, a külső könyvvizsgáló nevének és nemzeti nyilvántartási számának megadása.

(2)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmaz egy pénzügyi üzleti tervet, amely a kereskedési adattári szolgáltatások tekintetében különböző üzleti forgatókönyveket vázol fel legalább hároméves referencia-időszakra vonatkozóan, és tartalmazza a következő kiegészítő információkat:

a)

a jelentési tevékenység várható szintje az ügyletek számában megadva;

b)

az adattári szolgáltatások (EU) 2015/2365 rendelet szerinti nyújtása tekintetében azonosított releváns állandó és változó költségek;

c)

az alaptevékenység forgatókönyvétől legalább 20 %-kal eltérő pozitív és negatív variációk.

(3)   Amennyiben nem állnak rendelkezésre az (1) bekezdésben említett korábbi pénzügyi információk, a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezőre vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a megfelelő forrásokat és a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vételt követő hat hónapon belül várt üzleti helyzetet bemutató pro forma nyilatkozat;

b)

évközi pénzügyi beszámoló, amennyiben a pénzügyi kimutatások még nem állnak rendelkezésre az előírt időszak vonatkozásában;

c)

a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló, például mérleg, eredménykimutatás, a saját tőke és a cash flow változása, valamint a számviteli politika összefoglalását tartalmazó mellékletek és egyéb magyarázó megjegyzések.

(4)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az esetleges anyavállalat auditált éves pénzügyi beszámolóit a kérelem dátumát megelőző három pénzügyi év vonatkozásában.

(5)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza emellett a kérelmezővel kapcsolatos alábbi pénzügyi információkat:

a)

leányvállalatok jövőbeni alapítására vonatkozó tervek ismertetése, a helyszínek megjelölésével;

b)

a kérelmező által folytatni szándékozott üzleti tevékenységek leírása, a leányvállalatok vagy a fióktelepek tevékenységeinek megjelölésével.

13. cikk

Az összeférhetetlenségek kezelése

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező által az összeférhetetlenségek kezelése céljából bevezetett politikákat és eljárásokat illetően tartalmazza az alábbi információkat:

a)

az összeférhetetlenségek feltárásával, kezelésével és közzétételével kapcsolatos politikák és eljárások, valamint azon eljárás leírása, amelynek segítségével biztosítják, hogy az érintett személyek tisztában legyenek a politikákkal és eljárásokkal;

b)

az összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozóan az a) pontban említett követelmények teljesítésének biztosítása céljából bevezetett egyéb intézkedések és kontrollok.

14. cikk

Titoktartás

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a leendő kereskedési adattárban kezelt információknak az alábbi célokra történő felhasználását megakadályozó belső politikákat, eljárásokat és mechanizmusokat:

a)

törvénytelen célok;

b)

bizalmas adatok nyilvánosságra hozatala;

c)

kereskedelmi célokra nem engedélyezett felhasználás.

(2)   A belső politikák, eljárások és mechanizmusok magukban foglalják az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges jelszóhasználattal kapcsolatos személyzeti engedélyekre vonatkozó belső eljárásokat, meghatározva a személyzeti célokat, a megtekintett adatok hatókörét és az adatfelhasználásra vonatkozó esetleges korlátozásokat, valamint a potenciális kiberkockázatok hatékony kezelése, és a kezelt adatok kibertámadások elleni védelme céljából bevezetett mechanizmusokra és kontrollokra vonatkozó részletes információkat.

(3)   A kérelmezők az ESMA rendelkezésére bocsátják az azon folyamatokra vonatkozó információkat, amelyekkel rögzítik az adatokat lekérdező személyzet minden tagjának személyazonosságát, a hozzáférés időpontját, a lekérdezett adatok jellemzőit és a lekérdezés célját.

15. cikk

Az összeférhetetlenségi jegyzék és az összeférhetetlenségek enyhítése

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelem benyújtásának időpontjában naprakész jegyzéket tartalmaz a kérelmező által nyújtott kiegészítő vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások kapcsán felmerült lényeges összeférhetetlenségekről és azok kezelésének módjáról.

(2)   Amennyiben a kérelmező egy csoport részét képezi, a jegyzék tartalmazza az ehhez a csoporthoz tartozó más vállalkozások kapcsán felmerülő összeférhetetlenségeket és azok kezelésének módját is.

16. cikk

Információtechnológiai erőforrások és kiszervezés

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem az információtechnológiai erőforrásokkal kapcsolatban az alábbi információkat tartalmazza:

a)

az információtechnológiai rendszer részletes leírása, beleértve a vonatkozó üzleti követelményeket, a működési és technikai specifikációkat, a rendszerfelépítést és technikai kialakítást, az adatmodelleket és adatáramlásokat, valamint a műveleteket és az adminisztratív eljárásokat és kézikönyveket;

b)

a kérelmező által az érintett felhasználóknak történő szolgáltatásnyújtás érdekében kifejlesztett felhasználói eszközök, többek között a felhasználói kézikönyvek és belső eljárások másolata;

c)

a kérelmező információtechnológiai erőforrásaival kapcsolatos beruházási és megújítási politikák;

d)

a kérelmező által kötött kiszervezési megállapodások, beleértve a következőket:

i.

a nyújtandó szolgáltatások részletes meghatározása, beleértve a szolgáltatások mérhető hatókörét, a tevékenységek részletezettségét, valamint a tevékenységek végzésének feltételeit, és ütemezését;

ii.

egyértelmű szerepeket és feladatköröket magukban foglaló szolgáltatási szintű megállapodások, a kereskedési adattár minden kulcsfontosságú kiszervezett követelményére vonatkozó mérőszámok és célok, a kiszervezett funkciók szolgáltatási szintjének nyomon követésére alkalmazott módszerek, valamint az abban az esetben megteendő intézkedések vagy fellépések, ha a szolgáltatási szintre vonatkozó célok nem teljesülnek;

iii.

az ilyen megállapodásokra vonatkozó szerződések másolata.

17. cikk

Kiegészítő szolgáltatások

Amennyiben egy kérelmező, a csoportján belüli vállalkozás vagy egy olyan vállalkozás, amellyel a kérelmező megállapodást kötött a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, kiegészítő szolgáltatást nyújt, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtását tervezi, kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelme tartalmazza a következő információkat:

a)

a kérelmező vagy a csoportján belüli vállalkozás által folytatott kiegészítő szolgáltatások leírása és azon megállapodások ismertetése, amelyeket a kereskedési adattár adott esetben a kereskedési, kereskedés utáni vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal kötött, valamint e megállapodások másolatai;

b)

azon eljárások és politikák, amelyek az erőforrások, rendszerek és eljárások tekintetében biztosítják a kérelmező (EU) 2015/2365 rendelet szerinti kereskedési adattári szolgáltatásai és egyéb üzletágak közötti operatív elkülönítés szükséges mértékét, ideértve azokat az üzletágakat is, amelyek uniós vagy harmadik országbeli jogszabály hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtását foglalják magukban, tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó külön üzletágat a kereskedési adattár, a holdingtársaságához tartozó vállalkozás vagy bármely olyan vállalkozás folytatja-e, amelyen belül a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatási lánc, illetőleg üzletág vonatkozásában megállapodást kötött.

18. cikk

A hozzáférési szabályok átláthatósága

(1)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a)

azok a politikák és eljárások, amelyek alapján a különböző típusú felhasználók jelentik és elérik a kereskedési adattárban lévő adatokat, beleértve azokat a folyamatokat, amelyekre az érintett felhasználóknak szükségük lehet a kereskedési adattár által kezelt információkhoz való hozzáféréshez, azok lekérdezéséhez vagy módosításához;

b)

a különböző típusú felhasználók kereskedési adattár által kezelt információkkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit meghatározó feltételek másolata;

c)

a felhasználók rendelkezésére álló különböző hozzáférési kategóriák leírása;

d)

a hozzáférésre vonatkozó politikák és eljárások, amelyek alapján egyéb szolgáltatásnyújtók megkülönböztetésmentes hozzáféréssel rendelkezhetnek a kereskedési adattár által kezelt információkhoz, amennyiben az érintett szerződő felek ahhoz írásbeli, önkéntes és visszavonható hozzájárulásukat adták;

e)

a kereskedési adattárhoz való hozzáférésre vonatkozó információ nyilvánosságra hozatala céljából a kereskedési adattár által használt csatornák és mechanizmusok leírása.

(2)   Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett információt a következő felhasználótípusokra vonatkozóan kell megadni:

a)

belső felhasználók;

b)

adatszolgáltató szerződő felek;

c)

jelentést benyújtó szervezetek;

d)

adatszolgáltatásért felelős szervezetek;

e)

nem adatszolgáltató szerződő felek;

f)

nem adatszolgáltató harmadik felek;

g)

az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezetek;

h)

adott esetben egyéb felhasználótípusok.

19. cikk

Az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése

A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a)

az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkével összhangban a kereskedési adattárhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók személyazonosságának hitelesítésére szolgáló eljárások;

b)

az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkével összhangban az ISO 20022 szerinti módszertannak megfelelő XML-sablonfájl használatának ellenőrzésére szolgáló eljárások;

c)

az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkével összhangban az adatszolgáltató szerződő fél nevében adatokat bejelentő szervezet engedélyezésének és információtechnológiai engedélyének ellenőrzésére szolgáló eljárások;

d)

az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkével összhangban annak hitelesítésére szolgáló eljárások, hogy mindenkor fennáll az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentett adatainak logikai sorrendje;

e)

az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkével összhangban az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentett adatai teljességének és pontosságának ellenőrzésére szolgáló eljárások;

f)

az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkével összhangban a kereskedési adattárak közötti adategyeztetésre szolgáló eljárások, amennyiben a szerződő felek eltérő kereskedési adattárba jelentik be az adatokat;

g)

az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkével összhangban az a)–e) pont szerint végzett ellenőrzésekről és az f) pont szerinti egyeztetési folyamat eredményéről az értékpapír-finanszírozási ügyletek szerződő felei vagy a nevükben adatot bejelentő harmadik felek részére történő visszajelzésre szolgáló eljárások.

20. cikk

Az árpolitika átláthatósága

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezővel kapcsolatban tartalmazza az alábbiak leírását:

a)

árpolitika, ideértve a meglévő árengedményeket és kedvezményeket, valamint e csökkentések igénybevételének feltételeit;

b)

a kereskedési adattári és kiegészítő szolgáltatások nyújtásáért felszámolt díjak szerkezete, ideértve a kereskedési adattári szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások becsült költségét, továbbá a kérelmező számára a kereskedési adattári szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során esetleg felmerülő külön költségek elszámolására alkalmazott módszerek részleteit;

c)

az információknak a felhasználók minden típusa számára nyilvánosan elérhetővé tételére alkalmazott módszerek, azon díjszerkezet másolatával együtt, amelyben a kereskedési adattári szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások elkülönülnek.

21. cikk

Működési kockázat

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a következőket:

a)

a rendelkezésre álló erőforrások és a működési kockázat és bármely egyéb, a kérelmezőt érintő lényeges kockázat azonosítására és csökkentésére szolgáló eljárások részletes leírása, ideértve a vonatkozó politikák, módszerek, belső eljárások és kézikönyvek másolatát is;

b)

folyamatos működés melletti szolgáltatásnyújtás folytatása érdekében a potenciális általános üzleti veszteségek fedezésére saját tőkéből finanszírozott likvid nettó eszközök leírása, valamint annak értékelése, hogy elegendőek-e a kérelmező pénzügyi forrásai a felszámolás vagy a lényeges működési folyamatok és szolgáltatások átszervezése során felmerülő működési költségek legalább hat hónapig tartó fedezésére;

c)

a kérelmező üzletmenet-folytonossági terve és az annak frissítésére vonatkozó politika, beleértve a következőket:

i.

valamennyi üzleti folyamat, erőforrás, eszkalációs eljárás és olyan kapcsolódó rendszer, amelyek elengedhetetlenek a kérelmező kereskedési adattár szolgáltatásainak biztosításához, ideértve bármely releváns kiszervezett szolgáltatást, a kereskedési adattár stratégiáját, politikáját és az e folyamatok folytonosságára irányuló célkitűzéseit;

ii.

az egyéb pénzügyi piaci infrastruktúra-szolgáltatókkal, többek között egyéb kereskedési adattárakkal fennálló megállapodások;

iii.

a kritikus funkciók vonatkozásában a minimális szolgáltatási szint biztosítását szolgáló intézkedések és e folyamatok teljes körű helyreállításának becsült időigénye;

iv.

az üzleti folyamatokra és rendszerekre vonatkozó, az elfogadható maximális helyreállítási idő, figyelembe véve az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkében foglalt, a kereskedési adattárak részére történő jelentéstétel határidejét és azon adatok mennyiségét, amelyeket a kereskedési adattárnak az adott napi időszakban fel kell dolgoznia;

v.

az események rögzítésére és a felülvizsgálatokra vonatkozó eljárások;

vi.

a tesztprogram és a tesztek eredményei;

vii.

a rendelkezésre álló alternatív technikai és operatív helyszínek száma, azok elhelyezkedése, az erőforrások a központtal összehasonlítva, valamint az arra az esetre bevezetett üzletmenet-folytonossági eljárások, amikor az alternatív helyszíneket kell igénybe venni;

viii.

azon másodlagos üzleti helyszínhez való hozzáféréssel kapcsolatos információk, amely révén a személyzet biztosítani tudja a szolgáltatás folytonosságát, amennyiben az elsődleges üzleti helyszín nem elérhető;

ix.

a vészhelyzetek kezelésére és a személyzet biztonságának biztosítására vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések;

x.

válságkezelésre vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések, beleértve az általános üzletmenet-folytonossági intézkedések koordinálását és azok időben és hatékonyan, egy adott, a helyreállítási vonatkozóan előírt időtartamon belül történő aktiválását;

xi.

a kérelmező rendszerének, alkalmazási és infrastruktúra-komponenseinek a helyreállításra vonatkozóan előírt időtartamon belül történő helyreállítására vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések;

d)

a kérelmező kereskedési adattári tevékenységeinek fennakadás esetén történő biztosítására irányuló intézkedések, valamint a kereskedési adattár felhasználóinak és egyéb harmadik feleknek az intézkedésekben való részvételének a leírása.

(2)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az eredeti kereskedési adattár szabályos helyettesítésének biztosítására irányuló eljárásokat arra az esetre, ha ezt egy adatszolgáltató szerződő fél kéri, vagy egy nem adatszolgáltató szerződő fél nevében adatot szolgáltató harmadik fél kéri, vagy ha ez a helyettesítés a nyilvántartásba vétel visszavonásának eredménye, és tartalmazza az adatok átadására és a bejelentett adatoknak másik kereskedési adattárhoz történő átirányítására vonatkozó eljárásokat is.

22. cikk

Nyilvántartási politika

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem információkat tartalmaz az adatok átvételével és adminisztrációjával kapcsolatban, ideértve a kérelmező által annak biztosítására bevezetett politikákat és eljárásokat, hogy:

a)

a jelentett információk időben és pontosan kerüljenek be a nyilvántartásba;

b)

egy értékpapír-finanszírozási ügylet megkötésével, módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos minden jelentett információt változásnaplóban tartsák nyilván;

c)

az adatokat online és offline módon is tárolják;

d)

az adatokról üzletmenet-folytonossági célokból megfelelő másolatokat készítsenek.

(2)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem azon nyilvántartási rendszerekre, politikákra és eljárásokra vonatkozóan is tartalmaz információkat, amelyeket annak biztosítására használnak, hogy a jelentett adatokat a vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási követelményekkel összhangban, megfelelően módosítsák és a pozíciókat helyesen számítsák ki.

23. cikk

Az adatok rendelkezésre bocsátásának mechanizmusai

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza azon erőforrások, módszerek és csatornák leírását, amelyeket a kérelmező az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikke (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban az információhoz való hozzáférés elősegítéséhez felhasznál, valamint tartalmazza a következő információkat:

a)

az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkével összhangban az aggregált pozíciók kiszámításának eljárása és azon erőforrások, módszerek és csatornák leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmazni fog, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével összhangban elősegítse a nyilvánosságnak az általa tárolt adatokhoz való hozzáférését, továbbá a frissítések gyakoriságának ismertetése, az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt;

b)

azon erőforrások, módszerek és eszközök leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmaz, hogy az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban elősegítse az érintett hatóságoknak az általa tárolt információkhoz való hozzáférését, továbbá a frissítések és azon ellenőrzések és felülvizsgálatok gyakoriságának ismertetése, amelyeket a kereskedési adattár adott esetben hozzáférésszűrési folyamat céljára bevezet, az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt;

c)

azon erőforrások, módszerek és csatornák leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmaz, hogy elősegítse a szerződő felektől való, időben, strukturált és átfogó módon történő adatgyűjtést, és elősegítse az értékpapír-finanszírozási ügyletek szerződő feleinek az általa tárolt információkhoz való hozzáférését az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével és a 648/2012/EU rendelet 80. cikkének (5) bekezdésével összhangban, továbbá az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolata.

24. cikk

A hatóságok általi közvetlen és azonnali hozzáférés az adatokhoz

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a következőkre vonatkozó információkat:

a)

azok a feltételek, amelyek mellett az (EU) 2015/2365 rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett hatóságok az (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően közvetlenül és azonnal hozzáférhetnek a kereskedési adattár által kezelt, értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatokhoz;

b)

az az eljárás, amely alapján az a) pontban említett hatóságok az (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. és 5. cikkének megfelelően közvetlenül és azonnal hozzáférhetnek a kereskedési adattár által kezelt, értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatokhoz;

c)

az említett hatóságok által hozzáférhető adatok integritását biztosító eljárás.

25. cikk

Díjak megfizetése

A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (8) meghatározott vonatkozó nyilvántartásba vételi díj kifizetésének igazolását.

26. cikk

A nyilvántartásba vétel kiterjesztése esetén benyújtandó információk

Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontja alkalmazásában egy már létező nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem a következő helyeken meghatározott információkat tartalmazza:

a)

1. cikk, az (1) bekezdés k) pontja kivételével;

b)

2. cikk;

c)

5. cikk;

d)

7. cikk, a (2) bekezdés d) pontja kivételével;

e)

8. cikk b) pont;

f)

9. cikk b) pont és 9. cikk e) pont;

g)

11. cikk;

h)

12. cikk (2) bekezdés;

i)

13. cikk;

j)

14. cikk (2) bekezdés;

k)

15. cikk;

l)

16. cikk, a c) pont kivételével;

m)

17. cikk;

n)

18. cikk;

o)

19. cikk;

p)

20. cikk;

q)

21. cikk;

r)

22. cikk;

s)

23. cikk;

t)

24. cikk;

u)

25. cikk;

v)

27. cikk.

27. cikk

A kérelem pontosságának és teljességének ellenőrzése

(1)   A nyilvántartásba vételi eljárás során az ESMA részére benyújtott valamennyi információhoz a kereskedési adattár igazgatóságának és a felső vezetésnek egy-egy tagja által aláírt kísérőlevelet kell mellékelni, amely igazolja, hogy a közölt adatok a benyújtás napján a kereskedési adattár igazgatósága és a felső vezetés legjobb tudomása szerint pontosak és teljesek voltak.

(2)   Az információkhoz szükség esetén az adatok pontosságát igazoló, vonatkozó társasági jogi dokumentációt kell mellékelni.

28. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

(2)  A Bizottság 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 25. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/357 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát).

(4)  A Bizottság (EU) 2019/358 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 30. oldalát).

(5)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2019/360 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 58. oldalát).


22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/58


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/360 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 62. cikke értelmében az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételei a nemzeti hatóságok hozzájárulásai és az uniós támogatás mellett az uniós jogszabályokban meghatározott esetekben az ESMA-nak fizetendő díjakból állnak.

(2)

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmek feldolgozásával összefüggésben az ESMA-nál felmerülő költségek fedezése céljából az Unióban letelepedett kereskedési adattárakkal szemben nyilvántartásbavételi díjat kell felszámítani.

(3)

Amennyiben a kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, az ESMA nyilvántartásba vétel iránti kérelmek feldolgozásával összefüggő költségei magasabbak lesznek. A kiegészítő szolgáltatások nyújtásából következően magas várható árbevétellel lehet számolni és a nyilvántartásba vétel iránti kérelem vizsgálatával összefüggő költségek nagyobbak lesznek. Ezért a nyilvántartásbavételi díjak kiszabása céljából a kereskedési adattárakat a várható összbevétel alapján két különböző kategóriába kell besorolni (magasabb vagy alacsonyabb várható összbevétel), és e kategóriákra eltérő nyilvántartásbavételi díjakat kell alkalmazni attól függően, hogy a kereskedési adattárak tervezik-e kiegészítő szolgáltatások nyújtását.

(4)

Amennyiben egy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerint már nyilvántartásba vett kereskedési adattár a nyilvántartásba vétel kiterjesztését kérelmezi, a kérelem teljeskörű értékelésével és vizsgálatával kapcsolatos szükséges kiadások egy új nyilvántartásba vételhez képest alacsonyabbak lesznek, mivel az ESMA már rendelkezik a kérelmező kereskedési adattárra vonatkozó lényeges információkkal. Következésképpen indokolt, hogy a kérelmező kereskedési adattár csökkentett díjat fizessen. Amennyiben egy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint nyilvántartásba még nem vett kereskedési adattár egyidejűleg nyújt be a 648/2012/EU rendelet és az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, a kérelmek teljeskörű értékelésével és vizsgálatával összefüggő szükséges kiadások szintén alacsonyabbak lesznek, mivel az ugyanolyan típusú dokumentumokat csak egyszer kell megvizsgálni, és így szinergia jön létre. Egyidejűleg benyújtott kérelmek esetén helyénvaló, hogy a kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelethez kapcsolódó nyilvántartásba vételért teljes, a nyilvántartásba vétel (EU) 2015/2365 rendelet szerinti kiterjesztéséért pedig csökkentett díjat fizessen.

(5)

Amennyiben a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételt követően kezd kiegészítő szolgáltatásokat kínálni, és így a várható összbevétel tekintetében magasabb kategóriába kerül, a kereskedési adattárnak be kell fizetnie az eredetileg befizetett nyilvántartásbavételi díj, valamint a várható összbevétel alapján rá vonatkozó új kategóriának megfelelő nyilvántartásbavételi díj közötti különbözetet. Ellenkező esetben, ha a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételt követően megszünteti kiegészítő szolgáltatások nyújtását, az ESMA-nak nem kell visszatérítenie a nyilvántartásbavételi díjat, mivel a magas árbevételű kereskedési adattár kérelmének értékeléséhez szükséges kiadások a nyilvántartásba vétel során ténylegesen felmerültek.

(6)

A megalapozatlan kérelmek visszaszorítása érdekében a nyilvántartásbavételi díj nem téríthető vissza, ha a kérelmező a nyilvántartásbavételi eljárás során visszavonja kérelmét vagy ha kérelmét elutasítják.

(7)

Az ESMA költségvetésének hatékony felhasználását biztosítandó, és egyúttal a tagállamok és az Unió pénzügyi terheinek enyhítése érdekében gondoskodni kell arról, hogy a kereskedési adattárak által megfizetett összegek legalább a felügyeletükkel kapcsolatban felmerülő összes költséget fedezzék. A felügyeleti díjak mértékét oly módon kell meghatározni, hogy a kereskedési adattárakkal kapcsolatos tevékenységek ne vezessenek se jelentős hiány, se jelentős többlet felhalmozódásához. A keletkezett hiányt az ESMA nem téríttetheti meg a kereskedési adattárakkal. Jelentős hiány esetén az ESMA-nak meg kell vizsgálnia az indokokat és a következő költségvetés-tervezési időszakra módosítania kell pro forma felügyeleti költségeit. A díjtöbbletet nem kell visszatéríteni a kereskedési adattár felé.

(8)

A méltányos és egyértelmű, egyúttal a felügyelt szervezet tekintetében a tényleges adminisztratív terhet tükröző díjszabás biztosítása érdekében a felügyeleti díjat a kereskedési adattárak alapvető tevékenységeiből és kiegészítő szolgáltatásaiból származó árbevétel alapján kell megállapítani. A figyelembe veendő árbevétel kiszámítása céljából meg kell különböztetni az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtését és kezelését célzó alapvető szolgáltatások nyújtásához közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat, például az ügynöki hitelezést és a biztosítékkezelést, valamint az értékpapír-finanszírozási ügyletek és a származtatott ügyletek adatainak központosított gyűjtésével és kezelésével összefüggő szolgáltatásokat, mint az ügyletpárosítás, az ügylet-visszaigazolás, biztosítékértékelés és harmadik fél adatszolgáltatása. Az egyes kereskedési adattárak felé felszámított felügyeleti díjaknak arányosnak kell lenniük egy adott kereskedési adattár meghatározott éven belüli tevékenységének az összes nyilvántartásba vett és felügyelt kereskedési adattár össztevékenységéhez viszonyított arányával. Mindazonáltal a kereskedési adattárak felügyeletéből adódó állandó adminisztratív költségekre tekintettel meg kell határozni az éves felügyeleti díj minimumösszegét. Ez független a 648/2012/EU rendelet szerinti felügyeleti díjak megfizetésétől.

(9)

Szabályokat kell meghatározni az (EU) 2015/2365 rendelet szerint Unión belüli elismerésért folyamodó harmadik országbeli kereskedési adattáraknak az elismerés és az éves felügyelet adminisztratív költségeinek fedezése céljából felszámítandó díjakra vonatkozóan. Ezzel összefüggésben az elismerési díjnak két összetevőt kell tartalmaznia: a szóban forgó harmadik országbeli kereskedési adattárak említett rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti elismerés iránti kérelmének az ESMA általi feldolgozásával kapcsolatos szükséges kiadásokat, továbbá a kérelmező kereskedési adattár nyilvántartásbavételi helye szerinti harmadik ország illetékes hatóságaival az említett rendelet 20. cikke szerint kötött együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos szükséges kiadásokat. Az együttműködési megállapodások megkötésével kapcsolatos költségeket meg kell osztani az ugyanazon harmadik országból származó, elismert kereskedési adattárak között. Emellett a harmadik országbeli kereskedési adattáraknak éves felügyeleti díjat kell fizetniük.

(10)

Amennyiben a 648/2012/EU rendelet keretében már elismert harmadik országbeli kereskedési adattár az elismerés nyilvántartásba vételének kiterjesztését kérelmezi, a 648/2012/EU rendelet és az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti szabályozások közötti szinergia miatt a kérelem feldolgozásának költségei alacsonyabbak lehetnek, mint egy új kérelem feldolgozásának költségei. Ezért indokolt csökkenteni az elismerési díj azon összetevőjét, amely a kérelem feldolgozásához kapcsolódik. Ugyanakkor az együttműködési megállapodás megkötésének költségei tartalmaznak az (EU) 2015/2365 rendeletnek való megfeleléshez kapcsolódó egyedi költségeket is. Következésképpen az elismerési díj együttműködési megállapodásokhoz kapcsolódó összetevőjének függetlennek kell lennie attól, hogy kötöttek-e már a 648/2012/EU rendelet szerinti együttműködési megállapodást.

(11)

Az ESMA által az elismert harmadik országbeli kereskedési adattárak tekintetében gyakorolt felügyeleti feladatok főként az együttműködési megállapodás végrehajtásához kapcsolódnak, beleértve az érintett hatóságok közötti hatékony adatcserét is. Az elismert kereskedési adattáraknak felszámított éves felügyeleti díjaknak fedezniük kell e feladatok ellátásának költségét. Mivel e költségek sokkal alacsonyabbak lesznek, mint az Unión belül nyilvántartásba vett kereskedési adattárak közvetlen felügyeletének biztosítása miatt az ESMA-ra háruló költségek, az elismert kereskedési adattárakra vonatkozó felügyeleti díjaknak jóval alacsonyabbaknak kell lenniük az ESMA közvetlen felügyelete alá tartozó, nyilvántartásba vett kereskedési adattáraknak felszámított minimális felügyeleti díjaknál.

(12)

Az illetékes nemzeti hatóságoknál költségek merülnek fel az (EU) 2015/2365 rendelet alapján folytatott tevékenység során, továbbá azáltal, hogy az ESMA a 648/2012/EU rendelet 74. cikke szerint és az (EU) 2015/2365 rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban feladatokat ruház át a nemzeti illetékes hatóságokra. Az ESMA által a kereskedési adattárak felé felszámított díjaknak e költségeket is fedezniük kell. Annak elkerülése érdekében, hogy az illetékes hatóságok az átruházott feladatok vagy az ESMA-nak nyújtott segítség miatt veszteséget szenvedjenek vagy nyereséget realizáljanak, az ESMA az adott tagállami illetékes hatóságnál ténylegesen felmerült költségeket megtéríti.

(13)

mivel egy kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre adatok a tevékenységéről, az adott kereskedési adattár első évi felügyeletéhez kapcsolódó szükséges kiadások becslése alapján átmeneti felügyeleti díjat kell kiszámítani. A díj pontos kiszámítása során figyelembe kell venni a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének dátumát és azt a dátumot, amikor az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett adatszolgáltatási kötelezettség megkezdődik, hogy a díj pontosan tükrözze az ESMA által végrehajtandó felügyeleti intézkedések szintjét. Amennyiben egy kereskedési adattár szabályozói adatszolgáltatása csak a nyilvántartásba vételét követő évben kezdődik, a nyilvántartásba vétel évére megállapított átmeneti felügyeleti díjnak a nyilvántartásbavételi díjon kell alapulnia. Ennek oka, hogy az adatot még nem szolgáltató kereskedési adattár felügyeletéhez kapcsolódó szükséges kiadások hasonlóak a nyilvántartásba vétel iránti kérelem értékelésével kapcsolatos szükséges kiadásokhoz. Az összeg a nyilvántartásba vétel és az év vége között eltelt időtartamtól függően arányosan kiigazításra kerül, amelynek során azt kell feltételezni, hogy a szokásos nyilvántartásbavételi eljáráshoz 150 munkanapra van szükség. Amennyiben egy kereskedési adattár szabályozói adatszolgáltatása nyilvántartásbavételi évének első hat hónapjában kezdődik, az átmeneti felügyeleti díj kiszámításához a kereskedési adattár első félévi bevételeit tükröző árbevételt kell figyelembe venni. Amennyiben egy kereskedési adattár szabályozói adatszolgáltatása nyilvántartásbavételi évének utolsó hat hónapjában kezdődik, az átmeneti felügyeleti díj kiszámításához a kereskedési adattár nyilvántartásbavételi díjának szintjét kell alapul venni, mivel a figyelembe veendő árbevétel alkalmazásához nem áll rendelkezésre elegendő adat.

(14)

A 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattárak 2019 vége előtt nem fogják megkezdeni az adatszolgáltatás nyújtását, és 2019-ben tevékenységük szintje valószínűleg elhanyagolható lesz. Ezért a 2020. évi éves felügyeleti díjuk kiszámításához a 2020. első félévi árbevételüket kell figyelembe venni.

(15)

Az ESMA kereskedési adattárakkal szembeni díjmegállapítási jogának alapját e rendeletnek kell képeznie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A felügyeleti költségek teljes megtérülése

A kereskedési adattáraknak felszámított díjak fedezik az alábbiakat:

a)

a kereskedési adattáraknak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti, az ESMA általi nyilvántartásba vételével és felügyeletével összefüggésben felmerülő összes költség, ideértve a kereskedési adattárak elismeréséből adódó költségeket, valamint az olyan kereskedési adattárak nyilvántartásba vételének vagy elismerésének kiterjesztéséből eredő költségeket is, amelyeket a 648/2012/EU rendelet szerint már nyilvántartásba vettek vagy elismertek;

b)

az (EU) 2015/2365 rendelet alapján és a feladatoknak a 648/2012/EU rendelet 74. cikke szerint és az (EU) 2015/2365 rendelet 9. cikkével összhangban történő átruházása következtében tevékenységeket folytató illetékes hatóságok költségeinek megtérítéséből adódó összes költség.

2. cikk

A figyelembe veendő árbevétel

(1)   A csak az (EU) 2015/2365 rendelet szerint nyilvántartásba vett kereskedési adattárak e rendelet alkalmazásában olyan auditált beszámolókat készítenek, amelyekben elkülönítik legalább a következőket:

a)

az alapvető tevékenységekből, vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből származó bevételek;

b)

az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek.

A kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokból származó adott (n) évi figyelembe veendő bevételei a b) pontban meghatározott szolgáltatásokból származó bevételek.

(2)   Az (EU) 2015/2365 rendelet és a 648/2012/EU rendelet keretében egyaránt nyilvántartásba vett kereskedési adattárak e rendelet alkalmazásában olyan auditált beszámolókat készítenek, amelyek elkülönítik legalább a következőket:

a)

az alapvető tevékenységekből, vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből származó bevételek;

b)

az alapvető tevékenységekből, vagyis a származtatott ügyletek adatainak a 648/2012/EU rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből származó bevételek;

c)

az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek;

d)

az értékpapír-finanszírozási ügyletek adatainak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti, továbbá a származtatott ügyletek adatainak a 648/2012/EU rendelet szerinti központosított gyűjtéséhez és kezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek.

A kereskedési adattár adott (n) évre vonatkozó, kiegészítő szolgáltatásokból származó figyelembe veendő bevétele

a c) pontban említett bevételek, továbbá

a d) pontban említett bevételek bizonyos hányadának összege.

A d) pontban említett bevételhányad egyenlő a következővel: az a) pontban említett bevételek osztva

az a) pontban említett bevételek, továbbá

a b) pontban említett bevételek összegével.

(3)   A kereskedési adattár adott (n) évre vonatkozó figyelembe veendő árbevétele a következőképpen számítandó ki:

az előző évre (n–1) vonatkozó auditált beszámoló szerint az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből – származó bevételek, valamint

az előző évre (n–1) vonatkozó auditált beszámoló szerint a kiegészítő szolgáltatásokból származó, adott esetben az (1) vagy a (2) bekezdésnek megfelelően megállapított figyelembe veendő bevételek összege

osztva a következők összegével:

az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár által az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok (EU) 2015/2365 rendelet szerinti központosított gyűjtéséből és kezeléséből – realizált összbevétel az előző évre (n–1) vonatkozó auditált beszámolók szerint, valamint

az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokból származó, az (1) és adott esetben a (2) bekezdésnek megfelelően megállapított figyelembe veendő összbevétel az előző évre (n–1) vonatkozó auditált beszámolók szerint.

Az adott kereskedési adattár (a következő képletben „KAi”) figyelembe veendő árbevételét így a következők szerint kell kiszámítani:

Formula

ahol az értékpapír-finanszírozási ügylet bevétele = az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel összefüggő alapvető szolgáltatások bevétele + a kiegészítő szolgáltatásokból eredő figyelembe veendő bevétel.

(4)   Amennyiben a kereskedési adattár nem működött az előző (n–1) év egészében, figyelembe veendő árbevételét a (3) bekezdésben meghatározott képlet alkalmazásával oly módon kell kiszámítani, hogy az adott kereskedési adattár (n–1) évben folytatott működésének hónapjaira vonatkozóan kiszámított értéket az (n–1) év egészére extrapolálják.

3. cikk

A díjak kiigazítása

Az ESMA kereskedési adattárakkal kapcsolatos tevékenysége után felszámított díjak mértékét oly módon kell meghatározni, hogy az ne vezessen se jelentős hiány, se jelentős többlet felhalmozódásához.

Jelentős és ismételt többlet vagy hiány jelentkezése esetén a Bizottság felülvizsgálja a díjak mértékét.

II. FEJEZET

DÍJAK

4. cikk

A díjak típusai

(1)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban nyilvántartásba vételét kérelmező, az Unióban letelepedett kereskedési adattár felé az alábbi típusú díjakat kell felszámítani:

a)

az 5. cikk szerinti nyilvántartásbavételi díjak és a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjak;

b)

a 6. cikk szerinti éves felügyeleti díjak.

(2)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (4) bekezdésével összhangban elismerésért folyamodó, harmadik országban letelepedett kereskedési adattár felé az alábbi típusú díjakat kell felszámítani:

a)

elismerési díjak vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjak a 7. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően;

b)

az elismert kereskedési adattárak 7. cikk (3) bekezdése szerinti éves felügyeleti díjai.

5. cikk

Nyilvántartásbavételi díj és a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díj

(1)   Az egyes kérelmező kereskedési adattárak által fizetendő nyilvántartásbavételi díj tükrözi a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem teljeskörű értékelésével és vizsgálatával kapcsolatos szükséges kiadásokat, figyelembe véve a kereskedési adattár által nyújtandó szolgáltatásokat, ideértve a kiegészítő szolgáltatásokat is.

(2)   Az alábbi esetekben tekinthető úgy, hogy a kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokat nyújt:

a)

amennyiben közvetlenül nyújt kiegészítő szolgáltatásokat;

b)

amennyiben a kereskedési adattárral azonos csoporthoz tartozó szervezet kiegészítő szolgáltatásokat nyújt;

c)

amennyiben olyan szervezet nyújt kiegészítő szolgáltatásokat, amellyel a kereskedési adattár a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatási lánc, illetőleg külön üzletág vonatkozásában szolgáltatásnyújtási együttműködésről kötött megállapodást.

(3)   Amennyiben a kereskedési adattár nem nyújt a (2) bekezdésben említettek szerint kiegészítő szolgáltatást, az érintett kereskedési adattár várható összbevétele alacsonynak minősül, és a kereskedési adattár által fizetendő nyilvántartásbavételi díj összege 65 000 EUR.

(4)   Amennyiben a kereskedési adattár a (2) bekezdésben említettek szerint kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, az érintett kereskedési adattár várható összbevétele magasnak minősül, és az általa fizetendő nyilvántartásbavételi díj összege 100 000 EUR.

(5)   Amennyiben a kereskedési adattár nyilvántartásba vételt kérelmez és a 648/2012/EU rendelet VI. címének 1. fejezete értelmében már nyilvántartásba vették, a kereskedési adattár díjat fizet a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért, amely:

a)

50 000 EUR azon kereskedési adattárak esetében, amelyek a (2) bekezdésben említettek szerint kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak;

b)

32 500 EUR az olyan kereskedési adattárak esetében, amelyek várható árbevétele alacsony és amelyek nem nyújtanak a (2) bekezdésben említettek szerint kiegészítő szolgáltatásokat.

(6)   Amennyiben egy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint nyilvántartásba még nem vett kereskedési adattár egyidejűleg nyújt be a 648/2012/EU rendelet és az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, a kereskedési adattár megfizeti a 648/2012/EU rendelet szerint esedékes teljes nyilvántartásbavételi díjat, valamint a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséért fizetendő díjat az (5) bekezdésnek megfelelően.

(7)   A nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkező, az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerinti olyan lényegi változás esetén, amelynek következtében a kereskedési adattárra a (3), (4) és (5) bekezdés szerint az eredetileg megfizetett nyilvántartásbavételi díjnál magasabb összegű nyilvántartásbavételi díj hárul, a kereskedési adattárnak meg kell fizetnie az eredetileg megfizetett nyilvántartásbavételi díj és a lényegi változás miatt alkalmazandó magasabb összegű nyilvántartásbavételi díj különbözetét.

6. cikk

A nyilvántartásba vett kereskedési adattárak és a kiterjesztett nyilvántartásba vétellel rendelkező kereskedési adattárak által fizetendő éves felügyeleti díj

(1)   A nyilvántartásba vett kereskedési adattár éves felügyeleti díjat fizet.

(2)   Egy adott (n) évre vonatkozó éves felügyeleti díj teljes összegét és egy adott kereskedési adattár éves felügyeleti díját a következőképpen kell kiszámítani:

a)

az adott (n) pénzügyi évre vonatkozó éves felügyeleti díj teljes összege a kereskedési adattári tevékenységnek az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti felügyeletével kapcsolatos kiadások becslésén alapul, amelyet az ESMA-nak az adott évre vonatkozó költségvetése tartalmaz;

b)

a kereskedési adattár által egy adott (n) évre fizetendő éves felügyeleti díj az a) pont szerint meghatározott éves felügyeleti díj teljes összege felosztva az (n–1) évben nyilvántartásba vett összes kereskedési adattár között a 2. cikk (3) bekezdése szerint kiszámított figyelembe veendő árbevételük arányában.

(3)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztését kérelmező kereskedési adattár semmilyen esetben nem fizet 30 000 EUR-nál kevesebb éves felügyeleti díjat.

7. cikk

A harmadik országbeli kereskedési adattárak által fizetendő díj

(1)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerint elismerést kérelmező kereskedési adattár által fizetendő elismerési díjat az alábbiak összegeként kell kiszámítani:

a)

20 000 EUR;

b)

35 000 EUR-nak az ugyanazon harmadik országból származó, az ESMA által elismert, vagy elismerésért folyamodó, ám még el nem ismert kereskedési adattárak számával való elosztása révén kapott összeg.

(2)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerint a nyilvántartásba vétel kiterjesztését kérelmező kereskedési adattár által fizetendő elismerési díj a következők összege: 10 000 EUR és az (1) bekezdés b) pontja szerint kiszámított összeg.

(3)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert kereskedési adattár 5 000 EUR összegű éves felügyeleti díjat fizet.

III. FEJEZET

FIZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI FELTÉTELEK

8. cikk

A díjfizetés általános módja

(1)   Valamennyi díjat euróban kell megfizetni. A díjakat a 9., 10. és 11. cikkben meghatározottak szerint kell megfizetni.

(2)   A díjak késedelmes megfizetése a megfizetendő összeg 0,1 %-ának megfelelő napi késedelmi díj felszámítását vonja maga után.

9. cikk

A nyilvántartásbavételi díjak megfizetése

(1)   Az 5. cikkben említett nyilvántartásbavételi díj a kereskedési adattár által az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának időpontjában, egy összegben fizetendő.

(2)   A nyilvántartásbavételi díjak nem téríthetők vissza abban az esetben, ha a kereskedési adattár visszavonja nyilvántartásba vétel iránti kérelmét azt megelőzően, hogy az ESMA a nyilvántartásba vételről vagy a nyilvántartásba vétel elutasításáról indokolással ellátott határozatot hozott volna, vagy ha az ESMA elutasítja a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet.

10. cikk

Az éves felügyeleti díjak megfizetése

(1)   Az adott évre vonatkozó, a 6. cikkben említett éves felügyeleti díjat két részletben kell megfizetni.

Az első részletet az adott évben február 28-ig kell megfizetni, összege a becsült éves felügyeleti díj öthatoda. Amennyiben ekkor még nem áll rendelkezésre információ a 2. cikk szerint számított, figyelembe veendő árbevételről, az árbevételt a 2. cikknek megfelelően számított legutolsó rendelkezésre álló, figyelembe veendő árbevétel alapján kell kiszámítani.

A második részletet október 31-ig kell megfizetni. A második részlet összege a 6. cikk alapján számított éves felügyeleti díj és az első részlet különbözete.

(2)   Az egyes részleteket tartalmazó számlákat az ESMA legalább 30 nappal az adott fizetési határidő előtt elküldi a kereskedési adattárak részére.

11. cikk

A harmadik országbeli kereskedési adattárak által fizetendő díj

(1)   A 7. cikk (1) és (2) bekezdésében említett elismerési díj a kereskedési adattár (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti elismerés iránti kérelmének benyújtásával egy időben, egy összegben fizetendő. Ez a díj nem visszatéríthető.

(2)   Az ESMA a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett összeget minden egyes alkalommal újraszámítja, amikor harmadik országbeli kereskedési adattártól az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti elismerés iránti új kérelem érkezik be.

Az ESMA a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján felszámított összeg és az újraszámított összeg közötti különbözetet egyenlő arányban elosztva visszatéríti az ugyanazon harmadik országbeli, már elismert kereskedési adattáraknak. A különbözetet vagy közvetlen kifizetés, vagy a következő évben fizetendő díj csökkentése formájában térítik vissza.

(3)   Az elismert kereskedési adattár éves felügyeleti díját minden évben február végéig kell megfizetni. Az ESMA legalább 30 nappal a fizetési határidő előtt elküldi a számlát az elismert kereskedési adattár részére.

12. cikk

Az illetékes hatóságoknál felmerülő költségek megtérítése

(1)   A kereskedési adattárak e rendelet szerinti nyilvántartásba vételével, nyilvántartásba vételének kiterjesztésével, felügyeletével és elismerésével összefüggésben csak az ESMA számít fel díjakat a kereskedési adattáraknak.

(2)   Az ESMA megtéríti az illetékes hatóságoknak az (EU) 2015/2365 rendelet szerinti feladatok végrehajtása, továbbá a feladatok 648/2012/EU rendelet 74. cikkében előírt és a 2015/2365/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő átruházása következtében felmerült tényleges költségeket.

IV. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Az átmeneti felügyeleti díjak kiszámítása

(1)   Amennyiben az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett adatszolgáltatási kötelezettség az említett rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a kereskedési adattárnak az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikke (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételét követő évben kezdődik, a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételének évében a melléklet 1. részének megfelelően kiszámított átmeneti felügyeleti díjat fizet.

(2)   Amennyiben az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett adatszolgáltatási kötelezettség az említett rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a kereskedési adattárnak az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikke (5) bekezdése szerinti nyilvántartásbavételi évének első hat hónapjában kezdődik, a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételének évében a melléklet 2. részének megfelelően kiszámított átmeneti felügyeleti díjat fizet.

(3)   Amennyiben az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett adatszolgáltatási kötelezettség az említett rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a kereskedési adattárnak az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikke (5) bekezdése szerinti nyilvántartásbavételi évének utolsó hat hónapjában kezdődik, a kereskedési adattár a nyilvántartásba vételének évében a melléklet 3. részének megfelelően kiszámított átmeneti felügyeleti díjat fizet.

14. cikk

A nyilvántartásbavételi díjak és a harmadik országbeli adattárakra vonatkozó díjak 2019. évi megfizetése

(1)   A 2019 folyamán az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó kereskedési adattárak a 6. cikkben említett nyilvántartásbavételi díjat egy összegben, e rendelet hatálybalépése után 30 nappal, vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának időpontjában fizetik meg, attól függően, melyik a későbbi időpont.

(2)   A 2019 folyamán az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (4) bekezdése szerinti elismerés iránti kérelmet benyújtó harmadik országbeli kereskedési adattárak a 7. cikk (1) vagy adott esetben (2) bekezdésében említett elismerési díjat egy összegben, e rendelet hatálybalépése után 30 nappal, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában fizetik meg, attól függően, melyik a későbbi időpont.

(3)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2019-ben elismert harmadik országbeli kereskedési adattárak 2019-re vonatkozóan a 7. cikk (3) bekezdése szerinti éves felügyeleti díjat egy összegben, e rendelet hatálybalépése után 60 nappal fizetik meg, vagy 30 nappal azt követően, hogy az ESMA tájékoztatta a kereskedési adattárat az elismerésre vonatkozó, az (EU) 2015/2365 rendelet 19. cikkének (7) bekezdése szerinti határozatról, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

15. cikk

Azon kereskedési adattárak 2020. évi éves felügyeleti díja, amelyeket 2019-ben vettek nyilvántartásba vagy amelyek nyilvántartásba vételét 2019-ben terjesztették ki

(1)   A kereskedési adattár által 2020-ban fizetendő felügyeleti díj a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint meghatározott éves felügyeleti díj teljes összege felosztva a 2019-ben nyilvántartásba vett összes kereskedési adattár között a (2) bekezdés szerint kiszámított figyelembe veendő árbevétel arányában.

(2)   Az (EU) 2015/2365 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerint 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattár által a 6. cikknek megfelelően 2020-ban fizetendő éves felügyeleti díj kiszámítása céljából a kereskedési adattár figyelembe veendő árbevételét a következőképpen kell kiszámítani:

az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – a 2020. január 1-jétől2020. június 30-ig tartó időszak során realizált bevétel, valamint

a kiegészítő szolgáltatásokból származó, a 2020. január 1-jétől2020. június 30-ig tartó időszak során realizált, a 2. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti figyelembe veendő bevétel összege,

osztva a következők összegével:

az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – a 2020. január 1-jétől2020. június 30-ig tartó időszak során realizált összbevétele, valamint

az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár kiegészítő szolgáltatásokból származó, a 2020. január 1-jétől2020. június 30-ig tartó időszak során realizált figyelembe veendő bevétele a 2. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően.

(3)   A 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattárak 2020-ra vonatkozó éves felügyeleti díját két részletben kell megfizetni.

Az első részletet 2020. február 28-ig kell megfizetni, összege megegyezik a kereskedési adattár által az 5. cikk alapján 2019-ben fizetett nyilvántartásbavételi díjjal.

A második részletet 2020. október 31-ig kell megfizetni. A második részlet összege az (1) bekezdés alapján számított éves felügyeleti díj és az első részlet összegének különbözete.

Amennyiben a kereskedési adattár által megfizetett első részlet összege magasabb, mint az (1) bekezdés alapján számított éves felügyeleti díj, az ESMA az első részletként megfizetett összeg és az (1) bekezdés szerint számított éves felügyeleti díj különbözetét visszatéríti a kereskedési adattárnak.

(4)   A 2020. évi éves felülvizsgálati díj egyes részleteit tartalmazó számlákat az ESMA legalább 30 nappal az adott fizetési határidő előtt elküldi a 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattárak részére.

(5)   Amikor a 2020-ra vonatkozó auditált beszámolók elérhetővé válnak, a 2019-ben nyilvántartásba vett kereskedési adattárak jelentik az ESMA-nak a (2) bekezdésnek megfelelően kiszámított, figyelembe veendő árbevételben bekövetkezett, a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó végleges adatok és a figyelembe veendő árbevétel (2) bekezdés szerinti kiszámításához felhasznált ideiglenes adatok közötti eltérésből eredő bármely változást.

A kereskedési adattáraknak az (1) bekezdésnek megfelelően 2020-ra fizetendő éves felügyeleti díj ténylegesen megfizetett összege és a 2020. évi éves felügyeleti díj közötti, a figyelembe veendő árbevétel első albekezdésben említett bármely változásából eredő különbözetet felszámítják.

Az előző albekezdésben említett pótlólagos díjfizetésre vonatkozó számlákat az ESMA legalább 30 nappal az adott fizetési határidő előtt megküldi.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).


MELLÉKLET

AZ ELSŐ ÉVBEN FIZETENDŐ ÁTMENETI FELÜGYELETI DÍJAK

1. rész

A kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében fizetendő átmeneti felügyeleti díj, amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség a következő évben kezdődik

1.

A kereskedési adattár által fizetendő átmeneti felügyeleti díj a következők közül az alacsonyabb:

a)

a kereskedési adattár által az e rendelet 5. cikkének megfelelően fizetendő nyilvántartásbavételi díj;

b)

a kereskedési adattár által az e rendelet 5. cikkének megfelelően fizetendő nyilvántartásbavételi díj szorozva a nyilvántartásba vétel időpontjától az év végéig számított munkanapok 150 munkanaphoz viszonyított arányával.

Ezt a következőképpen kell kiszámítani:

A kereskedési adattár átmeneti felügyeleti díja = Min (nyilvántartásbavételi díj, nyilvántartásbavételi díj * együttható)

Formula

2.

Az átmeneti felügyeleti díjat egy összegben, e rendelet hatálybalépése után 60 nappal, vagy az (EU) 2015/2365 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítést követően 30 nappal kell megfizetni attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

2. rész

A kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében fizetendő átmeneti felügyeleti díj, amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség ugyanazon év első hat hónapjában kezdődik

1.

A kereskedési adattár által fizetendő átmeneti felügyeleti díj az e rendelet 6. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott teljes éves felügyeleti díj a szóban forgó évben nyilvántartásba vett összes kereskedési adattár között a (2) bekezdés szerint kiszámított figyelembe veendő árbevétel arányában felosztva.

2.

Az átmeneti felügyeleti díj kiszámítása céljából a kereskedési adattár figyelembe veendő árbevételét a következőképpen kell kiszámítani:

az alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében a január 1. – június 30. közötti időszak során realizált bevétel, valamint

a kiegészítő szolgáltatásokból származó, a kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében a január 1. – június 30. közötti időszak során realizált, az e rendelet 2. cikke (1) és adott esetben (2) bekezdése szerinti figyelembe veendő bevétel összege

osztva az összes nyilvántartásba vett kereskedési adattár adott évben a január 1. – június 30. közötti időszak során alapvető tevékenységekből – vagyis az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok központosított gyűjtéséből és kezeléséből – származó összbevételével, valamint a kiegészítő szolgáltatásokból származó figyelembe veendő bevételével, az e rendelet 2. cikke (1) és adott esetben (2) bekezdésének megfelelően.

3.

Az átmeneti felügyeleti díjat két részletben kell megfizetni.

Az első részletet 30 nappal az (EU) 2015/2365 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítést követően kell megfizetni, és az összege az e rendelet 5. cikkében a kereskedési adattárra vonatkozóan meghatározott nyilvántartásbavételi díjnak felel meg.

A második részletet október 31-ig kell megfizetni. A második részlet összege az (1) bekezdés alapján számított átmeneti felügyeleti díj és az első részlet összegének különbözete.

Amennyiben a kereskedési adattár által megfizetett első részlet összege magasabb, mint az (1) bekezdés alapján számított átmeneti felügyeleti díj, az ESMA az első részletként megfizetett összeg és az (1) bekezdés szerint számított átmeneti felügyeleti díj különbözetét visszatéríti a kereskedési adattárnak.

4.

Amikor a nyilvántartásba vétel évére vonatkozó auditált beszámolók elérhetővé válnak, a kereskedési adattárak jelentik az ESMA-nak az (1) bekezdésnek megfelelően kiszámított, figyelembe veendő árbevételben bekövetkezett, a január 1. – június 30. közötti időszakra vonatkozó végleges adatok és az (1) bekezdés szerinti számításhoz felhasznált ideiglenes adatok közötti eltérésből eredő bármely változást.

A kereskedési adattáraknak a (3) bekezdésnek megfelelően a nyilvántartásba vétel évében ténylegesen kifizetett éves felügyeleti díj és a nyilvántartásba vétel évében fizetendő éves felügyeleti díj közötti, a figyelembe veendő árbevétel első albekezdésben említett bármely változásából eredő különbözetet felszámítják.

5.

Az (1) és a (4) bekezdés sérelme nélkül az átmeneti felügyeleti díj összege legalább 15 000 euro.

3. rész

A kereskedési adattár nyilvántartásba vételének évében fizetendő átmeneti felügyeleti díj, amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség ugyanazon év utolsó hat hónapjában kezdődik

1.

A kereskedési adattár által fizetendő átmeneti felügyeleti díj az e rendelet 6. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően meghatározott teljes felügyeleti díj az összes kereskedési adattár között az adott kereskedési adattár által az ESMA-nak fizetett nyilvántartásbavételi díjnak és a kereskedési adattárak által a szóban forgó évben az ESMA-nak fizetett összes nyilvántartásbavételi díj teljes összegének arányában felosztva.

2.

Az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott díjat 30 nappal az (EU) 2015/2365 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítést követően kell megfizetni.

22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/69


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/361 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz való hozzáférés tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 81. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 32. cikkének (3) bekezdése módosította a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdését oly módon, hogy számos szervezetet vett fel azon szervezetek jegyzékébe, amelyek számára a kereskedési adattárnak információkat kell szolgáltatnia a származtatott ügyletekről, hogy e szervezetek el tudják látni feladataikat és megbízatásaikat. Ezért ezeket a szervezeteket bele kell foglalni a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletbe (3) is, a nyújtandó információkra és a származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférés szintjére vonatkozó előírásokkal együtt. Ezért elengedhetetlen, hogy a kereskedési adattárak pontosan azonosítani tudják az érintett szerződő feleket és ügyleteket. A kereskedési adattárak által biztosított hozzáférés magában foglalja a szerződő felek által kötött származtatott ügyletek ügyleti adataihoz való hozzáférést, függetlenül attól, hogy az adott szerződő fél egy másik vállalkozás anyavállalata vagy leányvállalata, feltéve, hogy a kért hozzáférés az érintett szervezet feladatainak és megbízatásainak teljesítéséhez szükséges információt érint.

(2)

A 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt számos szervezetnek több és eltérő feladatköre és megbízatása van. Annak elkerülésére, hogy a kereskedési adattáraknak folyamatosan ellenőrizniük kelljen, hogy a szervezetek melyik megbízatás és melyik sajátos igény alapján kérnek hozzáférést, és így a szóban forgó kereskedési adattárak szükségtelen adminisztratív terheinek elkerülése érdekében indokolt lehetővé tenni a kereskedési adattárak számára, hogy minden szervezet számára egységes hozzáférést biztosítsanak, amely lefedi az egyes szervezetek feladatait és megbízatásait.

(3)

A 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezeteknek a származtatott ügyletek valamennyi adatához való hozzáférése – ideértve a kereskedési adattár által el nem fogadott származtatott ügyletek adatait, vagy a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) 19. cikkében említett, a származtatott ügyletekre vonatkozó egyeztetési eljárást követő adatokat – rendkívül fontos annak biztosítása érdekében, hogy e szervezetek teljesíteni tudják feladataikat és megbízásaikat.

(4)

A 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt bizonyos szervezetek felelősek a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű kockázat nyomon követéséért. Feladataik megfelelő elvégzéséhez szükséges, hogy ezek a szervezetek a felelősségi területükön – amely az érintett szervezettől függően lehet egy tagállam, az euróövezet vagy az Unió – hozzáférjenek a piaci szereplők, kereskedési helyszínek legszélesebb köréhez, valamint a származtatott ügyleteknek az elérhető legátfogóbb és legrészletesebb adataihoz.

(5)

A származtatott ügyletek és a monetáris politika közötti kapcsolat miatt a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdésének g) pontjában említett bármely tagja számára hozzáférést kell biztosítani a származtatott ügyletekre vonatkozó, az adott KBER-tag által kibocsátott pénznemben kifejezett pozícióadatokhoz. A pozícióadatoknak tartalmazniuk kell a kritériumok alapján összesített, származtatott ügyletekre vonatkozó adatokat, beleértve az azok alapjául szolgáló eszközt, a terméket és a lejárat napját az egyes szerződő felek tekintetében.

(6)

Az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) és az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részei, és a pénzügyi stabilitás és a rendszerszintű kockázat tekintetében hasonló megbízatásokkal és feladatokkal rendelkeznek, mint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA). Fontos tehát, hogy az említett hatóságok az ESMA-hoz hasonlóan minden származtatott ügylet összes ügyleti adatához hozzáférjenek.

(7)

Az 1024/2013/EU tanácsi rendelet (5) létrehozta az egységes felügyeleti mechanizmust. A kereskedési adattárnak ezért biztosítania kell, hogy az Európai Központi Bank (EKB) hozzáférjen a bármely olyan szerződő fél által kötött összes származtatott ügylet ügyleti adataihoz, amely az 1024/2013/EU rendelet értelmében az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az EKB felügyelete alá tartozik.

(8)

A 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) értelmében a szanálási hatóságokat a fertőzés megelőzése érdekében a szóban forgó irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett szervezetek kapcsán a fellépés hatékony eszközeivel kell ellátni. Ezért minden szanálási hatóságnak hozzá kell férnie az említett szervezetek által jelentett származtatott ügyletek ügyleti adataihoz.

(9)

A 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) értelmében az Egységes Szanálási Testület felelős az egységes szanálási mechanizmus hatékony és következetes működéséért, többek között a szóban forgó rendelet 2. cikkében említett szervezetekre vonatkozó szanálási tervek kidolgozásán keresztül. Annak érdekében, hogy az Egységes Szanálási Testület ki tudja dolgozni az említett szanálási terveket, a kereskedési adattárnak hozzáférést kell biztosítania a Testület számára az olyan származtatott ügyletek ügyleti adataihoz, amelyeket a 806/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó bármely szerződő fél kötött.

(10)

Annak érdekében, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdésének o) és p) pontjában említett hatóságok teljesíthessék feladataikat és megbízatásaikat, hozzáférést kell biztosítani számukra a feladatkörükbe és megbízatásuk alá tartozó szerződő felek által jelentett adatokhoz.

(11)

Ez a rendelet az ESMA által az Európai Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(12)

Az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetek benyújtása előtt az ESMA konzultált az érintett hatóságokkal és a KBER tagjaival. Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(13)

A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférés az egyes érintett hatóságok feladatainak és megbízatásának megfelelően

(1)   A kereskedési adattár biztosítja, hogy a származtatott ügyleteknek az e cikk (3)–(17) bekezdésével összhangban a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek számára hozzáférhetővé tett ügyleti adatai magukban foglalják a következő adatokat:

a)

a 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (*1) mellékletében foglalt 1. és 2. táblázatnak megfelelően bejelentett származtatott ügyletekre vonatkozó jelentések, beleértve a le nem járt vagy az olyan származtatott ügyletek legfrissebb kereskedési státuszát, amelyek nem képezték „hiba», „idő előtti lezárás», „tömörítés» vagy „pozíció-összetevő» intézkedéstípust tartalmazó jelentés tárgyát a 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletében foglalt 2. táblázat 93. mezőjében említettek szerint;

b)

a kereskedési adattár által elutasított, származtatott ügyletekre vonatkozó jelentések – ideértve az előző munkanap során elutasított, származtatott ügyletekre vonatkozó jelentéseket is – releváns adatai és az elutasítás indokai;

c)

az összes olyan bejelentett származtatott ügylet egyeztetési státusza, amelyek tekintetében a kereskedési adattár a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikkével összhangban elvégezte az egyeztetési eljárást.

(2)   A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdése alapján a több feladattal vagy megbízatással rendelkező szervezetek számára egységes hozzáférést biztosít a szóban forgó feladatok és megbízatások által lefedett összes származtatott ügylet adataihoz.

(3)   A kereskedési adattár az ESMA számára hozzáférést biztosít a származtatott ügyletek minden ügyleti adatához, hogy az ESMA a feladatainak és megbízatásainak megfelelően gyakorolhassa hatáskörét.

(4)   A kereskedési adattár hozzáférést biztosít az Európai Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) és az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) számára a származtatott ügyletek minden ügyleti adatához.

(5)   A kereskedési adattár hozzáférést biztosít az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) részére minden olyan származtatott ügylethez kapcsolódó ügyleti adathoz, amelyek esetében az alaptermék energiapiaci termék.

(6)   A kereskedési adattár a kereskedési helyszíneket felügyelő hatóság számára hozzáférést biztosít az adott kereskedési helyszíneken végrehajtott származtatott ügyletekhez kapcsolódó összes ügyleti adathoz.

(7)   A kereskedési adattár hozzáférést biztosít a 2004/25/EK irányelv 4. cikke alapján kijelölt felügyeleti hatóság részére azon származtatott ügyletek minden ügyleti adatához, amelyek esetében az alaptermék olyan értékpapír, amelynek kibocsátója az alábbi feltételek közül egynek vagy többnek megfelelő társaság:

a)

a társaság értékpapírjait az adott hatóság tagállamán belül létrehozott szabályozott piacra bevezették, és az adott társaság értékpapírjaira vonatkozó nyilvános vételi ajánlat a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízatásai körébe tartozik;

b)

a társaság székhelye vagy központi ügyintézésének helye az adott hatóság tagállamában van, és az adott társaság értékpapírjaira vonatkozó nyilvános vételi ajánlat a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízatásai körébe tartozik;

c)

a társaság az a) és b) pontban említett társaságok vonatkozásában a 2004/25/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ajánlattevő, és az általa felajánlott ellenérték értékpapírokat is magában foglal;

(8)   A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdésének j) pontjában említett hatóság számára hozzáférést biztosít az összes olyan származtatott ügyletre vonatkozó ügyleti adatokhoz, amely a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízatásai körébe tartozó piacokat, szerződéseket, alaptermékeket, referenciamutatókat és szerződő feleket érint.

(9)   A kereskedési adattár a KBER azon tagja számára, amely tagállamának pénzneme az euro, hozzáférést biztosít az alábbiakhoz:

a)

minden olyan származtatott ügyletre vonatkozó ügyleti adat, amely esetében a származtatott ügylet tárgyát képező jogalany az adott KBER-tag tagállamában vagy egy olyan tagállamban letelepedett, amelynek pénzneme az euro, és e tag felügyeleti feladatai és megbízatásai szerint a tag hatáskörébe tartozik, vagy amennyiben az ügylet tárgyát képező kötelezettség az adott KBER-tag tagállama vagy valamely euróövezeti tagállamk által kibocsátott állampapír;

b)

a származtatott ügyletekre vonatkozó pozícióadatok euróban kifejezve.

(10)   A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt olyan hatóság számára, amely nyomon követi a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű kockázatokat és amely hatóság tagállamának pénzneme az euro, hozzáférést biztosít a kereskedési helyszíneken vagy a központi szerződő felek és az olyan szerződő felek által kötött származtatott ügyletek összes ügyleti adatához, amelyek az említett hatóságnak az euróövezet pénzügyi stabilitására jelentett rendszerszintű kockázatok nyomon követéséhez kötődő feladatai és megbízatásai körébe tartoznak.

(11)   A kereskedési adattár a KBER azon tagja számára, amely tagállamának pénzneme nem az euro, hozzáférést biztosít az alábbiakhoz:

a)

minden olyan származtatott ügyletre vonatkozó ügyleti szintű adat, amely esetében a származtatott ügylet tárgyát képező jogalany az adott KBER-tag tagállamában letelepedett, és e tag felügyeleti feladatai és megbízatásai szerint a tag hatáskörébe tartozik, vagy amennyiben az ügylet tárgyát képező kötelezettség az adott KBER-tag tagállama által kibocsátott állampapír;

b)

a származtatott ügyletekre vonatkozó pozícióadatok az adott KBER-tag által kibocsátott pénznemben.

(12)   A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt olyan hatóság számára, amely nyomon követi a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű kockázatokat és amely hatóság tagállamának pénzneme nem az euro, hozzáférést biztosít a kereskedési helyszíneken vagy a központi szerződő felek és az olyan szerződő felek által kötött származtatott ügyletek összes ügyleti adatához, amelyek az említett hatóságnak egy olyan tagállam pénzügyi stabilitására jelentett rendszerszintű kockázatok nyomon követéséhez kötődő feladatai és megbízatásai körébe tartoznak, amelynek pénzneme nem az euro.

(13)   A kereskedési adattár az 1024/2013/EU tanácsi rendelet szerinti egységes felügyeleti mechanizmus keretébe tartozó feladatait ellátó EKB számára hozzáférést biztosít az olyan szerződő felek által kötött származtatott ügyletek összes ügyleti adatához, amelyek az 1024/2013/EU rendelet (*2) értelmében az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az EKB felügyelete alá tartoznak.

(14)   A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdésének o) és p) pontjában felsorolt illetékes hatóságok számára hozzáférést biztosít az adott hatóság feladatai és megbízatásai körébe tartozó valamennyi szerződő fél által kötött származtatott ügyletek minden ügyleti adatához.

(15)   A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdésének m) pontjában említett szanálási hatóság számára hozzáférést biztosít az adott hatóság feladatai és megbízatásai körébe tartozó szerződő felek által kötött származtatott ügyletek minden ügyleti adatához.

(16)   A kereskedési adattár az Egységes Szanálási Testület számára hozzáférést biztosít az olyan származtatott ügyletek minden adatához, amelyeket a 806/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó szerződő felek kötöttek.

(17)   A kereskedési adattárak hozzáférést biztosítanak a központi szerződő fél felügyeletét ellátó hatóság és – adott esetben – a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) az adott központi szerződő felet felügyelő érintett tagja részére a központi szerződő fél által elszámolt származtatott ügyletek minden ügyleti adatához.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

(3)  A Bizottság 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 33. o.).

(4)  A Bizottság 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 25. o.).

(5)  A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/74


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/362 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 13.)

a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 56. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) alkalmazása során szerzett tapasztalatok bizonyították, hogy a 648/2012/EU rendeletnek a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezései szilárd alapot képeznek a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételi keretének létrehozásához. E keret további erősítése érdekében a 150/2013/EU rendeletnek tükröznie kell az ágazat változó jellegét.

(2)

A kereskedési adattárak közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása és az adattári funkciók hatékony biztosítása érdekében alapvető a kereskedési adattáraknak a 648/2012/EU rendelettel és az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban történő nyilvántartásba vételére és a nyilvántartásba vétel kiterjesztésére vonatkozó átfogó és szilárd keret létrehozása.

(3)

A kereskedési adattárak ellenőrzési funkciója elsődleges fontosságú a származékos piacok átláthatósága és az adatminőség biztosítása szempontjából. A kereskedési adattáraknak ezért bizonyítaniuk kell, hogy megfelelő rendszerekkel és eljárásokkal rendelkeznek, amelyek révén ellenőrizhető a származtatott ügyletek adatainak hiánytalansága és helytállósága. E rendszereket és eljárásokat ezért a nyilvántartásba vétel keretének megerősítése érdekében tovább kell részletezni. Meg kell határozni, hogy a kereskedési adattárak hogyan fogják hitelesíteni a felhasználókat, validálni az adatsémát, engedélyezni az adatok rögzítését, validálni az adatok logikáját és tartalmát, egyeztetni a származtatott ügyletek részleteit, valamint visszajelzést adni a felhasználóiknak.

(4)

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmeknek részletesebb információkat kell tartalmazniuk a vonatkozó belső ellenőrzési mechanizmusokra és struktúrákra, a belső ellenőrzési funkcióra és az ellenőrzési munkatervre vonatkozóan annak érdekében, hogy az ESMA értékelni tudja, hogy ezek a tényezők hogyan járulnak hozzá a kereskedési adattár hatékony működéséhez.

(5)

Annak érdekében, hogy az ESMA jobban felmérhesse a kérelmező kereskedési adattár igazgatótanácsi tagjainak, felső vezetésének és vezető tisztviselőinek jó hírnevét, tapasztalatát és készségeit, a kérelmező kereskedési adattárnak további információkat kell nyújtania ezekről a személyekről, beleértve az informatikai irányítás, a műveletek és a fejlesztés terén szerzett ismereteikre és tapasztalataikra vonatkozó információkat is.

(6)

A kereskedési adattáron belül egyrészről a származtatott ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenység, másrészről az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatási tevékenység tekintetében megosztott közös erőforrások használata a működési kockázat említett szolgáltatások közötti átterjedéséhez vezethet. Az adatok validálása, egyeztetése, feldolgozása és rögzítése hatékony operatív elkülönítést tehet szükségessé a kockázatok ilyen átterjedésének elkerülése érdekében. Mindazonáltal az olyan gyakorlatok, mint a rendszerek közös felhasználói felülete, a hatóságok számára biztosított közös adathozzáférési pont, vagy ugyanazon személyzet alkalmazása az értékesítés, megfelelés vagy ügyfélszolgálat területén, kevésbé vannak kitéve az átterjedés veszélyének, ezért nem szükségszerűen igényelnek operatív elkülönítést. A kereskedési adattáraknak ezért megfelelő szintű operatív elkülönítést kell kialakítaniuk a különböző üzletágakban használt erőforrások, rendszerek és eljárások között. Ennek az elkülönítésnek ki kell terjednie azokra az üzletágakra, amelyek más uniós jogszabályok vagy harmadik országbeli jogszabályok hatálya alá tartozó szolgáltatásokat nyújtanak. Azt is biztosítania kell, hogy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem részletes és egyértelmű információkat tartalmazzon azon kiegészítő szolgáltatásokról vagy egyéb üzletágakról, amelyeket a kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet szerinti, az adattári szolgáltatásra irányuló fő tevékenységén kívül kínál.

(7)

A kereskedési adattárak információtechnológiai rendszereinek stabilitása, rugalmassága és védelme alapvető a 648/2012/EU rendelet célkitűzéseinek való megfelelés biztosításához. Ennek megfelelően a kereskedési adattáraknak átfogó és részletesebb információkkal kell szolgálniuk ezekről a rendszerekről, hogy az ESMA fel tudja mérni információtechnológiai rendszereik stabilitását és rugalmasságát. Amennyiben az adattári funkció nyújtását a csoport szintjén vagy a csoporton kívül harmadik félnek kiszervezik, a kereskedési adattárnak részletes információkkal kell szolgálnia a vonatkozó kiszervezési megállapodásokról, hogy az ESMA számára lehetővé tegye a nyilvántartásba vétel feltételeinek való megfelelés értékelését, beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokra, a mérőszámokra, és a mérőszámok hatékony nyomon követésének módjára vonatkozó információkat. Végül, a kereskedési adattáraknak információt kell szolgáltatniuk azon mechanizmusokról és kontrollokról, amelyeket a potenciális kiberkockázatok hatékony kezelése, és az általuk kezelt adatok kibertámadások elleni védelme céljából hoztak létre.

(8)

A 648/2012/EU rendeletben foglalt, a származékos piac átláthatóságára irányuló célkitűzés elérése érdekében a kereskedési adattáraknak bizonyítaniuk kell, hogy betartják a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz való hozzáférés feltételeit, a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (4) összhangban. E feltételeknek biztosítaniuk kell a hatóságoknak szolgáltatott adatok integritását, valamint azt, hogy a kereskedési adattárak a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően képesek hozzáférést biztosítani az adatokhoz. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek ezért részletesen ismertetnie kell a kereskedési adattárak politikáit és eljárásait, amelyek szerint a különböző típusú felhasználók jelentést nyújtanak be és hozzáférnek a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz. Ugyanezen okból a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kereskedési adattárban tárolt adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokról szóló információk közzétételére használt csatornák és mechanizmusok leírását. A kereskedési adattáraknak ezenkívül részletesebb információkkal kell szolgálniuk az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzésére vonatkozó eljárásaikról is.

(9)

A kereskedési adattárak által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak összege alapvető információnak számít a piaci szereplők számára ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak. E díjak ezért a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részét képezik.

(10)

Annak érdekében, hogy az ESMA meg tudja állapítani a kereskedési adattárak kapacitás- és teljesítménytervezési alapkoncepcióját, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell azokat az információkat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező kereskedési adattár rendelkezik a kereskedési adattárként való folyamatos működéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal. Ugyanezen okból a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek hatékony üzletmenet-folytonossági intézkedéseket kell tartalmaznia. A kereskedési adattáraknak tájékoztatást kell nyújtaniuk különösen a vészhelyzetek és a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó terveikről, eljárásaikról és intézkedéseikről, ideértve az eredeti kereskedési adattár szabályos helyettesítésének biztosítására irányuló eljárásokat arra az esetre, ha nyilvántartásba vételét visszavonják, vagy ha a bejelentő szerződő fél úgy dönt, hogy másik kereskedési adattárnak jelenti be az adatokat.

(11)

Mivel a piaci szereplők és a hatóságok a kereskedési adattárak által kezelt adatokra támaszkodnak, a kereskedési adattár nyilvántartásba vétel iránti kérelmében egyértelműen ismertetni kell a szigorú és hatékony működési és adatnyilvántartási intézkedéseket. A kereskedési adattár által kezelt adatok bizalmas jellege és az adatvédelem fenntartásának bizonyításához, továbbá ezen adatok nyomon követhetőségének lehetővé tétele érdekében a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek külön hivatkozást kell tartalmaznia a jelentéstételi napló létrehozására vonatkozóan.

(12)

E rendelet alapját az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 10. cikkében meghatározott eljárás szerint az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(13)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott a szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott ESMA Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(14)

A 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

(1)

Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A kereskedési adattár nyilvántartásba vétele iránti kérelem különösen az alábbi információkat tartalmazza:

a)

a kérelmező cégneve és hivatalos címe az Unión belül;

b)

a vonatkozó cégnyilvántartásból vagy bírósági nyilvántartásból származó cégkivonat vagy egyéb, a kérelmező cégbejegyzésének helyét, valamint üzleti tevékenységi körét bizonyító, a kérelem napján érvényes dokumentum;

c)

a származtatott ügyletek különböző kategóriáiról szóló információk, amelyekre vonatkozóan a kérelmező a nyilvántartásba vételt kérelmezi;

d)

információk arról, hogy a kérelmezőt engedélyezte-e vagy nyilvántartásba vette-e illetékes hatóság abban a tagállamban, ahol székhellyel rendelkezik, és ha igen, a hatóság neve és az engedélyezéshez vagy nyilvántartásba vételhez kapcsolódó bármely hivatkozási szám;

e)

a kérelmező létesítő okirata és amennyiben szükséges, egyéb alapító dokumentuma, amelyből kiderül, hogy a kérelmező kereskedési adattári szolgáltatásokat fog nyújtani;

f)

azon ülés jegyzőkönyve, amelyen a kérelmező igazgatósága jóváhagyta a kérelmet;

g)

a megfelelésért felelős személy(ek), vagy egyéb, a kérelmező megfelelésértékeléseiben részt vevő személyzet neve és kapcsolattartási adatai;

h)

az üzleti terv, ideértve a fő üzleti tevékenységek helyének megnevezését is;

i)

a leányvállalatok és adott esetben a csoport szerkezetének feltüntetése;

j)

a kereskedési adattári funkciótól eltérő bármely olyan szolgáltatás, amelyet a kérelmező nyújt vagy nyújtani kíván;

k)

függőben lévő bírósági, közigazgatási, döntőbírósági vagy bármely egyéb peres eljárás – típusától függetlenül –, amelynek a kérelmező részes fele lehet, különösen az adó- és fizetésképtelenségi ügyekben és amennyiben jelentős pénzügyi költségek keletkezhetnek vagy hírnévromlás következhet be, illetőleg bármely olyan, már nem függőben lévő eljárás, amely a későbbiekben lényeges hatással lehet a kereskedési adattári költségekre.”

(2)

A 2. cikk a következőképpen módosul:

„2. cikk

Politikák és eljárások

Amennyiben a kérelem részeként a politikákra és eljárásokra vonatkozó információkat is rendelkezésre bocsátanak, a kérelmező gondoskodik arról, hogy a kérelem tartalmazza a következő elemeket:

a)

annak feltüntetése, hogy az igazgatóság jóváhagyja a politikákat, a felső vezetés jóváhagyja az eljárásokat, és hogy a felső vezetés felelős a politikák és eljárások végrehajtásáért és fenntartásáért;

b)

annak leírása, hogy a kérelmezőn belül hogyan szervezik meg a politikákra és eljárásokra vonatkozó tájékoztatást, hogy biztosítják a politikáknak való megfelelést és annak napi szintű nyomon követését, valamint az e tekintetben való megfelelésért felelős személy vagy személyek megnevezése;

c)

bármely feljegyzés, amely igazolja, hogy az alkalmazott és megbízott személyzet tisztában van a politikákkal és eljárásokkal;

d)

a politikák és eljárások megsértésekor alkalmazandó intézkedések leírása;

e)

a politikák vagy eljárások lényeges, adott esetben az eredeti nyilvántartásba vételhez kapcsolódó feltételek teljesülésének meghiúsulását eredményező esetleges megsértése esetén az ESMA értesítésére szolgáló eljárás feltüntetése.”.

(3)

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a kérelmező anyavállalattal rendelkezik:

a)

megadja az anyavállalat hivatalos címét;

b)

feltünteti, hogy az anyavállalat rendelkezik-e engedéllyel, szerepel-e a nyilvántartásban és felügyelet alá tartozik-e, amennyiben igen, megadja az esetleges hivatkozási számokat és a felelős felügyeleti hatóság nevét.”.

(4)

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Belső kontroll

(1)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező belső kontrollrendszerére vonatkozó részletes információkat tartalmaz, többek között a megfelelési funkciójára, kockázatértékelésére, a belső kontrollmechanizmusaira és a belső ellenőri feladatkör szabályozására vonatkozó információkat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett részletes információk magukban foglalják a következőket:

a)

a kérelmező belső kontrollra vonatkozó politikái és az azok következetes és eredményes végrehajtásával kapcsolatos eljárások;

b)

a kérelmező rendszerei megfelelőségének és hatékonyságának nyomon követésére és értékelésére vonatkozó politikák, eljárások és kézikönyvek;

c)

a kérelmező információfeldolgozási rendszereit érintő ellenőrzésre és védelemre vonatkozó politikák, eljárások és kézikönyvek;

d)

a vonatkozó belső kontroll eredményeinek értékeléséért felelős belső szervezeti egységek azonosítása.

3.   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező belső ellenőrzési tevékenységeire vonatkozóan az alábbi információkat tartalmazza:

a)

az esetleges belső ellenőrzési bizottság összetétele, hatáskörei és feladatkörei;

b)

belső ellenőrzési funkciójára vonatkozó szabályzat, módszertan, standardok és eljárások;

c)

a belső ellenőrzési szabályzata, módszertana és eljárásai kidolgozási és alkalmazási módjának kifejtése, figyelemmel a kérelmező tevékenységeinek, összetettségének és kockázatainak jellegére és mértékére;

d)

a kérelem dátumát követő három évre vonatkozó munkaterv, amely figyelembe veszi a kérelmező tevékenységeinek, összetettségének és kockázatainak jellegét és mértékét.”.

(5)

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Felső vezetés és igazgatósági tagok

1.   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a felső vezetés és az igazgatóság minden egyes tagjára vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

a)

az önéletrajz másolata;

b)

az információtechnológiai irányítás, műveletek és fejlesztés terén meglévő ismeretekre és tapasztalatra vonatkozó részletes információk;

c)

pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával vagy csalással, illetve sikkasztással kapcsolatban hozott, esetleges büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet részletes leírása, mindenekelőtt hivatalos okmány formájában, amennyiben létezik ilyen az adott tagállamban;

d)

a pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jó hírnévről szóló nyilatkozat, amelyben a felső vezetés és az igazgatóság valamennyi tagja beszámol arról, hogy:

i.

hoztak-e már ellene pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, illetőleg csalással vagy sikkasztással kapcsolatos bűncselekmény miatti, jogerős ítéletet;

ii.

hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv, illetve ügynökség által indított fegyelmi eljárásban, vagy van-e ellene folyamatban ilyen eljárás;

iii.

hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, szabálytalansággal vagy valamely vállalkozás irányítását érintő csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;

iv.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amelynek nyilvántartásba vételét vagy engedélyét valamely szabályozó hatóság visszavonta;

v.

utasították-e el a valamely szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét;

vi.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amely ellen az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat idején, vagy az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat megszűnését követő egy éven belül fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás indult;

vii.

részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amely ellen valamely szabályozó hatóság elmarasztaló ítéletet hozott vagy szankciót vezetett be;

viii.

sújtotta-e valamely kormányzati szerv, szabályozó hatóság vagy szakmai szervezet egyéb büntetéssel, felfüggesztéssel, kizárással vagy esetleges egyéb szankcióval csalással, sikkasztással, illetőleg pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos esetek miatt;

ix.

mulasztás vagy jogsértés következtében eltiltották-e igazgatói vagy bármely vezetői tevékenység gyakorlásától, vagy elbocsátották-e a vállalkozással fennálló munkaviszonyából vagy felmentették-e egyéb tisztségéből;

e)

nyilatkozat az esetleges összeférhetetlenségekről, amelyeket a felső vezetés és az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során tapasztalhatnak, valamint azok kezelésének módja.”.

(6)

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

Alkalmasság és megfelelőség

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező személyzetével kapcsolatban tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a kereskedési adattár által közvetlenül alkalmazott személyzet általános jegyzéke, egyebek mellett a feladataikkal és az adott feladathoz tartozó képesítésekkel;

b)

a kereskedési adattári szolgáltatások nyújtása céljából közvetlenül alkalmazott információtechnológiai személyzet részletes ismertetése, ideértve az egyes alkalmazottak feladatait és képesítéseit;

c)

a belső ellenőrzésért, belső kontrollokért, a megfelelésért és a kockázatértékelésért felelős minden egyes személy feladatainak és képesítéseinek leírása;

d)

a személyzet megbízott tagjainak és kiszervezési megállapodás keretében tevékenykedő tagjainak személyazonossága;

e)

a kérelmező politikáit és eljárásait, valamint a kereskedési adattári tevékenységét érintő képzés ismertetése, ideértve a kereskedési adattári tevékenységek végzése tekintetében a személyzettől megkövetelt bármely vizsgát vagy egyéb formális értékelést.

A b) pontban említett leírás írásos bizonyítékot tartalmaz az információtechnológiai ügyekért felelős felső vezetés legalább egy tagja esetében a felsőfokú diploma és az információtechnológiai tapasztalat meglétéről.”.

(7)

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Pénzügyi beszámolók és üzleti tervek

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezővel kapcsolatban tartalmazza az alábbi pénzügyi és üzleti információkat:

a)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének megfelelően elfogadott nemzetközi standardokkal összhangban készített teljes pénzügyi kimutatások (*1);

b)

ha a kérelmező pénzügyi kimutatásai a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*2) 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálat hatálya alá tartoznak, a pénzügyi beszámolóknak az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is tartalmazniuk kell;

c)

amennyiben a kérelmező könyvvizsgálat alatt áll, a külső könyvvizsgáló nevének és nemzeti nyilvántartási számának megadása.

(2)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmaz egy pénzügyi üzleti tervet, amely a kereskedési adattári szolgáltatások tekintetében különböző üzleti forgatókönyveket vázol fel legalább hároméves referencia-időszakra vonatkozóan, és tartalmazza a következő kiegészítő információkat:

a)

a jelentési tevékenység várható szintje az ügyletek számában megadva;

b)

az adattári szolgáltatások 648/2012/EU rendelet szerinti nyújtása tekintetében azonosított releváns állandó és változó költségek;

c)

az alaptevékenység forgatókönyvétől legalább 20 %-kal eltérő pozitív és negatív variációk.

(3)   Amennyiben nem állnak rendelkezésre az (1) bekezdésben említett korábbi pénzügyi információk, a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezőre vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a megfelelő forrásokat és a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vételt követő hat hónapon belül várt üzleti helyzetet bemutató pro forma nyilatkozat;

b)

évközi pénzügyi beszámoló, amennyiben a pénzügyi kimutatások még nem érhetők el az előírt időszak vonatkozásában;

c)

a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló, például mérleg, eredménykimutatás, a saját tőke és a cash flow változása, valamint a számviteli politika összefoglalását tartalmazó mellékletek és egyéb magyarázó megjegyzések.

(4)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az esetleges anyavállalat auditált éves pénzügyi beszámolóit a kérelem dátumát megelőző három pénzügyi év vonatkozásában.

(5)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza emellett a kérelmezővel kapcsolatos alábbi pénzügyi információkat:

a)

leányvállalatok jövőbeni alapítására vonatkozó tervek ismertetése, a helyszínek megjelölésével;

b)

a kérelmező által folytatni szándékozott üzleti tevékenységek leírása, a leányvállalatok vagy a fióktelepek tevékenységeinek megjelölésével.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.)."

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról ((HL L 157., 2006.6.9., 87. o.)).”;"

(8)

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Bizalmas jelleg

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a kérelmező kereskedési adattárban kezelt információknak az alábbi célokra történő felhasználását megakadályozó belső politikákat, eljárásokat és mechanizmusokat:

a)

törvénytelen célok;

b)

bizalmas adatok nyilvánosságra hozatala;

c)

kereskedelmi célokra nem engedélyezett felhasználás.

(2)   A belső politikák, eljárások és mechanizmusok magukban foglalják az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges jelszóhasználattal kapcsolatos személyzeti engedélyekre vonatkozó belső eljárásokat, meghatározva a személyzeti célokat, a megtekintett adatok hatókörét és az adatfelhasználásra vonatkozó esetleges korlátozásokat, valamint a potenciális kiberkockázatok hatékony kezelése, és a kezelt adatok kibertámadások elleni védelme céljából bevezetett mechanizmusokra és kontrollokra vonatkozó részletes információkat.

(3)   A kérelmezők az ESMA rendelkezésére bocsátják az azon folyamatokra vonatkozó információkat, amelyekkel rögzítik az adatokat lekérdező személyzet minden tagjának személyazonosságát, a hozzáférés időpontját, a lekérdezett adatok jellemzőit és a lekérdezés célját.”.

(9)

A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Információtechnológiai erőforrások és kiszervezés

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem az információtechnológiai erőforrásokkal kapcsolatban az alábbi információkat tartalmazza:

a)

az információtechnológiai rendszer részletes leírása, beleértve a vonatkozó üzleti követelményeket, a működési és technikai specifikációkat, a rendszerfelépítést és technikai kialakítást, az adatmodelleket és adatáramlásokat, valamint a műveleteket és az adminisztratív eljárásokat és kézikönyveket;

b)

a kérelmező által az érintett felhasználóknak történő szolgáltatásnyújtás érdekében kifejlesztett felhasználói eszközök, többek között a felhasználói kézikönyvek és belső eljárások másolata;

c)

a kérelmező információtechnológiai erőforrásaival kapcsolatos beruházási és megújítási politikák;

d)

a kérelmező által kötött kiszervezési megállapodások, beleértve a következőket:

i.

a nyújtandó szolgáltatások részletes meghatározása, beleértve a szolgáltatások mérhető hatókörét, a tevékenységek részletezettségét, valamint a tevékenységek végzésének feltételeit, és ütemezését;

ii.

egyértelmű szerepeket és feladatköröket magukban foglaló szolgáltatási szintű megállapodások, a kereskedési adattár minden kulcsfontosságú kiszervezett követelményére vonatkozó mérőszámok és célok, a kiszervezett funkciók szolgáltatási szintjének nyomon követésére alkalmazott módszerek, valamint az abban az esetben megteendő intézkedések vagy fellépések, ha a szolgáltatási szintre vonatkozó célok nem teljesülnek;

iii.

az ilyen megállapodásokra vonatkozó szerződések másolata.”.

(10)

A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

Kiegészítő szolgáltatások

Amennyiben egy kérelmező, a csoportján belüli vállalkozás vagy egy olyan vállalkozás, amellyel a kérelmező megállapodást kötött a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, kiegészítő szolgáltatást nyújt, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtását tervezi, kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelme tartalmazza a következő információkat:

a)

a kérelmező vagy a csoportján belüli vállalkozás által folytatott kiegészítő szolgáltatások leírása és azon megállapodások ismertetése, amelyeket a kereskedési adattár adott esetben a kereskedési, kereskedés utáni vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal kötött, valamint e megállapodások másolatai;

b)

azon eljárások és politikák, amelyek az erőforrások, rendszerek és eljárások tekintetében biztosítják a kérelmező 648/2012/EU rendelet szerinti kereskedési adattári szolgáltatásai és egyéb üzletágak közötti operatív elkülönítés szükséges mértékét, ideértve azokat az üzletágakat is, amelyek uniós vagy harmadik országbeli jogszabály hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtását foglalják magukban, tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó külön üzletágat a kereskedési adattár, a holdingtársaságához tartozó vállalkozás vagy bármely olyan vállalkozás folytatja-e, amelyen belül a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatási lánc, illetőleg üzletág vonatkozásában megállapodást kötött.”.

(11)

A 18., 19. és 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18. cikk

A hozzáférési szabályok átláthatósága

(1)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a)

azok a politikák és eljárások, amelyek alapján a különböző típusú felhasználók jelentik és elérik a kereskedési adattárban lévő adatokat, beleértve azokat a folyamatokat, amelyekre az érintett felhasználóknak szükségük lehet a kereskedési adattár által kezelt információkhoz való hozzáféréshez, azok lekérdezéséhez vagy módosításához;

b)

a különböző típusú felhasználók kereskedési adattár által kezelt információkkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit meghatározó feltételek másolata;

c)

a felhasználók rendelkezésére álló különböző hozzáférési kategóriák leírása;

d)

a hozzáférésre vonatkozó politikák és eljárások, amelyek alapján egyéb szolgáltatásnyújtók megkülönböztetésmentes hozzáféréssel rendelkezhetnek a kereskedési adattár által kezelt információkhoz, amennyiben az érintett szerződő felek ahhoz írásbeli, önkéntes és visszavonható hozzájárulásukat adták;

e)

a kereskedési adattárhoz való hozzáférésre vonatkozó információ nyilvánosságra hozatala céljából a kereskedési adattár által használt csatornák és mechanizmusok leírása.

(2)   Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett információt a következő felhasználótípusokra vonatkozóan kell megadni:

a)

belső felhasználók;

b)

adatszolgáltató szerződő felek;

c)

jelentést benyújtó szervezetek;

d)

adatszolgáltatásért felelős szervezetek;

e)

nem adatszolgáltató szerződő felek;

f)

nem adatszolgáltató harmadik felek;

g)

az (EU) 648/2012 rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek;

h)

adott esetben egyéb felhasználótípusok.

19. cikk

Az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése

A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a)

a kereskedési adattárhoz hozzáférő felhasználók személyazonosságának hitelesítésére szolgáló eljárások;

b)

a kereskedési adattárnak bejelentett származtatott ügyletek teljességének és pontosságának ellenőrzésére szolgáló eljárások;

c)

az adatszolgáltató szerződő fél nevében adatokat bejelentő szervezet engedélyezésének és információtechnológiai engedélyének ellenőrzésére szolgáló eljárások;

d)

annak ellenőrzésére szolgáló eljárások, hogy mindenkor fennáll a származtatott ügyletek bejelentett adatainak logikai sorrendje;

e)

a kereskedési adattárnak bejelentett származtatott ügyletekre vonatkozó adatok teljességének és pontosságának ellenőrzésére szolgáló eljárások;

f)

a kereskedési adattárak közötti adategyeztetésre szolgáló eljárások, amennyiben a szerződő felek eltérő kereskedési adattárba jelentik be az adatokat;

g)

az a)–e) pont szerint végzett ellenőrzésekről és az f) pont szerinti egyeztetési folyamat eredményéről a származtatott ügyletek szerződő felei vagy a nevükben adatot bejelentő harmadik felek részére történő visszajelzésre szolgáló eljárások.

20. cikk

Az árpolitika átláthatósága

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezővel kapcsolatban tartalmazza az alábbiak leírását:

a)

árpolitika, ideértve a meglévő árengedményeket és kedvezményeket, valamint e csökkentések igénybevételének feltételeit;

b)

a kereskedési adattári és kiegészítő szolgáltatások nyújtásáért felszámolt díjak szerkezete, ideértve a kereskedési adattári szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások becsült költségét, továbbá a kérelmező számára a kereskedési adattári szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során esetleg felmerülő külön költségek elszámolására alkalmazott módszerek részleteit;

c)

az információknak a felhasználók minden típusa számára nyilvánosan elérhetővé tételére alkalmazott módszerek, azon díjszerkezet másolatával együtt, amelyben a kereskedési adattári szolgáltatások és a kiegészítő szolgáltatások elkülönülnek.”.

(12)

A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„21. cikk

Működési kockázat

(1)   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a következőket:

a)

a rendelkezésre álló erőforrások és a működési kockázat és bármely egyéb, a kérelmezőt érintő lényeges kockázat azonosítására és csökkentésére szolgáló eljárások részletes leírása, ideértve a vonatkozó politikák, módszerek, belső eljárások és kézikönyvek másolatát is;

b)

folyamatos működés melletti szolgáltatásnyújtás folytatása érdekében a potenciális általános üzleti veszteségek fedezésére saját tőkéből finanszírozott likvid nettó eszközök leírása, valamint annak értékelése, hogy elegendőek-e a kérelmező pénzügyi forrásai a felszámolás vagy a lényeges működési folyamatok és szolgáltatások átszervezése során felmerülő működési költségek legalább hat hónapig tartó fedezésére;

c)

a kérelmező üzletmenet-folytonossági terve és az annak frissítésére vonatkozó politika, beleértve a következőket:

i.

valamennyi üzleti folyamat, erőforrás, eszkalációs eljárás és olyan kapcsolódó rendszer, amelyek elengedhetetlenek a kérelmező kereskedési adattár szolgáltatásainak biztosításához, ideértve bármely releváns kiszervezett szolgáltatást, a kereskedési adattár stratégiáját, politikáját és az e folyamatok folytonosságára irányuló célkitűzéseit;

ii.

az egyéb pénzügyi piaci infrastruktúra-szolgáltatókkal, többek között egyéb kereskedési adattárakkal fennálló megállapodások;

iii.

a kritikus funkciók vonatkozásában a minimális szolgáltatási szint biztosítását szolgáló intézkedések és e folyamatok teljeskörű helyreállításának becsült időigénye;

iv.

az üzleti folyamatokra és rendszerekre vonatkozó, maximálisan elfogadható helyreállítási idő, figyelembe véve a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a kereskedési adattárak részére történő jelentéstételi határidőt és azt az adatmennyiséget, amelyet a kereskedési adattárnak az adott napi időszakban fel kell dolgoznia;

v.

az események rögzítésére és a felülvizsgálatokra vonatkozó eljárások;

vi.

a tesztprogram és a tesztek eredményei;

vii.

a rendelkezésre álló alternatív technikai és operatív helyszínek száma, azok elhelyezkedése, az erőforrások a központtal összehasonlítva, valamint az arra az esetre bevezetett üzletmenet-folytonossági eljárások, amikor az alternatív helyszíneket kell igénybe venni;

viii.

azon másodlagos üzleti helyszínhez való hozzáféréssel kapcsolatos információk, amely révén a személyzet biztosítani tudja a szolgáltatások folytonosságát, amennyiben az elsődleges üzleti helyszín nem elérhető;

ix.

a vészhelyzetek kezelésére és a személyzet biztonságának biztosítására vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések;

x.

válságkezelésre vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések, beleértve az általános üzletmenet-folytonossági intézkedések koordinálását és azok időben és hatékonyan, egy adott helyreállítási időtartamon belül történő aktiválását;

xi.

a kérelmező rendszerének, alkalmazási és infrastruktúra-komponenseinek a helyreállításra vonatkozóan előírt időtartamon belül történő helyreállítására vonatkozó tervek, eljárások és intézkedések;

d)

a kérelmező kereskedési adattári tevékenységeinek fennakadás esetén történő biztosítására irányuló intézkedések, valamint a kereskedési adattár felhasználóinak és egyéb harmadik feleknek az intézkedésekben való részvételének a leírása.

(2)   A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az eredeti kereskedési adattár szabályos helyettesítésének biztosítására irányuló eljárásokat arra az esetre, ha ezt egy adatszolgáltató szerződő fél kéri, vagy egy nem adatszolgáltató szerződő fél nevében adatot szolgáltató harmadik fél kéri, vagy ha ez a helyettesítés a nyilvántartásba vétel visszavonásának eredménye, és tartalmazza az adatok átadására és a bejelentett adatoknak másik kereskedési adattárhoz történő átirányítására vonatkozó eljárásokat is.”.

(13)

A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„22. cikk

Nyilvántartási politika

1.   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem információkat tartalmaz az adatok átvételével és adminisztrációjával kapcsolatban, ideértve a kérelmező által annak biztosítására bevezetett politikákat és eljárásokat, hogy:

a)

a jelentett információk időben és pontosan kerüljenek be a nyilvántartásba;

b)

egy származtatott ügylet megkötésével, módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos minden jelentett információt változásnaplóban tartsanak nyilván;

c)

az adatokat online és offline módon is tárolják;

d)

az adatokról üzletmenet-folytonossági célokból megfelelő másolatokat készítsenek.

2.   A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem azon nyilvántartási rendszerekre, politikákra és eljárásokra vonatkozóan is tartalmaz információkat, amelyeket annak biztosítására használnak, hogy a jelentett adatokat a vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási követelményekkel összhangban, megfelelően módosítsák és a pozíciókat helyesen számítsák ki.”.

(14)

A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„23. cikk

Az adatok rendelkezésre bocsátásának mechanizmusai

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza azon erőforrások, módszerek és csatornák leírását, amelyeket a kérelmező a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (1), (3) és (5) bekezdésével összhangban az információhoz való hozzáférés elősegítéséhez felhasznál, valamint tartalmazza a következő információkat:

a)

a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel (*3) összhangban aggregált pozíciók kiszámításának eljárása és azon erőforrások, módszerek és csatornák leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmazni fog, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (1) bekezdésével összhangban elősegítse a nyilvánosságnak az általa tárolt adatokhoz való hozzáférését, továbbá a frissítések gyakoriságának ismertetése, az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt;

b)

azon erőforrások, módszerek és eszközök leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmaz, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban elősegítse az érintett hatóságoknak az általa tárolt információkhoz való hozzáférését, továbbá a frissítések és azon ellenőrzések és felülvizsgálatok gyakoriságának ismertetése, amelyeket a kereskedési adattár adott esetben hozzáférésszűrési folyamat céljára bevezet, az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt;

c)

azon erőforrások, módszerek és csatornák leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmaz, hogy elősegítse a szerződő felektől való, időben, strukturált és átfogó módon történő adatgyűjtést, és elősegítse a származtatott ügyletek szerződő feleinek az általa tárolt információkhoz való hozzáférését a 648/2012/EU rendelet 80. cikkének (5) bekezdésével összhangban, továbbá az erre vonatkozó kézikönyvek és belső politikák másolata.

(*3)  A Bizottság 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 33. o.).”;"

(15)

A szöveg a következő 23a. cikkel egészül ki:

„23a. cikk

A hatóságok általi közvetlen és azonnali hozzáférés az adatokhoz

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a következőkre vonatkozó információkat:

a)

azok a feltételek, amelyek mellett a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében említett hatóságok a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően közvetlenül és azonnal hozzáférhetnek a kereskedési adattár által kezelt, származtatott ügyletekre vonatkozó adatokhoz;

b)

az az eljárás, amely alkalmazásával az a) pontban említett hatóságok a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően közvetlenül és azonnal hozzáférhetnek a kereskedési adattár által kezelt, származtatott ügyletekre vonatkozó adatokhoz;

c)

az említett hatóságok által hozzáférhető adatok integritását biztosító eljárás.”.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 25. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

(4)  A Bizottság 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 33. o.)

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


22.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/85


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/363 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 13.)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatban a kereskedési adattárak felé teljesítendő adatszolgáltatás formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról, valamint az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használandó kódok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (10) bekezdésére,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek szerződő felei által a kereskedési adattáraknak vagy az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (ESMA) szolgáltatandó adatokat összehangolt formátumban kell benyújtani az adatok összegyűjtésének, valamint az adattárak közötti összesítésének és összehasonlításának megkönnyítése céljából. Az adatszolgáltató szerződő felek költségeinek minimalizálása érdekében az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás formátumának lehetőség szerint összhangban kell lennie a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében előírt formátummal. E rendelet ezért előírja az egyes bejelentendő mezők formátumát és a pénzügyi ágazatban széles körben használt ISO-szabványokra való hivatkozással egységesíti a jelentést.

(2)

A globális jogalany-azonosító (LEI) rendszer már teljeskörűen működik és az értékpapír-finanszírozási ügyletek valamennyi szerződő felének kizárólag ezt a rendszert kell használnia a jogalanyok adatszolgáltatás során történő azonosítására. Ahhoz, hogy a szerződő felek hatékonyan tudják használni a LEI-rendszert, biztosítaniuk kell a jogalany-azonosító kódjukhoz kapcsolódó referenciaadatoknak az akkreditált LEI-kibocsátó (helyi operatív egység) feltételeinek megfelelő megújítását. Folyamatban van a globális LEI-rendszer kiterjesztése a jogalanyok fióktelepeinek azonosítására. Addig, amíg nem fejeződik be a rendszer kiterjesztése, és nem tekinthető megfelelőnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás céljából, továbbá a rendelet megfelelő módosításáig az értékpapír-finanszírozási ügyletek szerződő fél fióktelepén keresztül történő megkötése esetén a szóban forgó fióktelep azonosításához annak az országnak az ISO-kódját kell használni, ahol a fióktelep található.

(3)

Folyik az értékpapír-finanszírozási ügyletek azonosítását szolgáló globális egyedi ügyletazonosító (UTI) rendszer kidolgozása is. Addig, amíg nem fejeződik be a globális egyedi ügyletazonosító rendszer létrehozása és nem tekinthető megfelelőnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás céljából, továbbá a rendelet megfelelő módosításáig az értékpapír-finanszírozási ügyletek azonosításához a szerződő felek által elfogadott egyedi ügyletazonosítót kell használni.

(4)

Az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) 4a. cikke tartalmazza a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében az egyedi ügyletazonosító generálásáért felelős jogalany meghatározását célzó azon eljárást, amelyet akkor kell alkalmazni, ha a felek nem állapodtak meg arról, hogy melyik jogalany felelős az UTI generálásáért. A származtatott ügyletekre és az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás közötti összhang biztosítása érdekében hasonló eljárást kell megállapítani az értékpapír-finanszírozási ügyletekről adatot szolgáltató szerződő felek számára is.

(5)

Jelenleg nincs egységes piaci gyakorlat az értékpapír-finanszírozási ügyletekben a szerződő fél minőségének meghatározására. Ezért különös szabályokat kell megállapítani annak érdekében, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletekben pontosan és következetesen azonosítani lehessen a biztosíték fogadóját és a biztosíték nyújtóját.

(6)

Egyetlen értékpapír-finanszírozási ügylettel összefüggésben – például a szóban forgó ügylet több egymást követő módosítása esetén – többször is sor kerülhet adatszolgáltatásra. Annak biztosításához, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó egyes adatszolgáltatások és az értékpapír-finanszírozási ügylet egészében helyesen értelmezhető legyen, az adatszolgáltatást a bejelentett események bekövetkeztének megfelelő időbeli sorrendben kell teljesíteni.

(7)

Bizonyos értékek módosítására, és mindenekelőtt a biztosítékértékre, a nyújtott vagy kapott letétre, valamint a biztosíték újrafelhasználására vonatkozó adatszolgáltatás terhének csökkentése érdekében a szóban forgó – a nap végi helyzetnek megfelelő –adatokat csak akkor kell bejelenteni, ha azok eltérnek az előzőleg megadott adatoktól.

(8)

Az értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitelek nap végi helyzet szerinti adatait a bázispénznemben lévő nettó készpénzterhelés esetén kell bejelenteni, vagy akkor, ha a szerződő fél rövid piaci értéke pozitív.

(9)

A kölcsönbe adott vagy kölcsönbe vett értékpapírok piaci értékét a nap végén fennálló helyzetnek megfelelően kell bejelenteni. Hasonlóan, a szerződő félnek a nap végén fennálló helyzetnek megfelelően kell bejelentenie a biztosíték piaci értékét.

(10)

E rendelet alapját az ESMA által az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 15. cikkében meghatározott eljárás szerint a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezetek képezik.

(11)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott e végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(12)

Ahogy az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás esetében is, a származtatott ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használt egyes azonosítók és kódok kidolgozása jelenleg van folyamatban. Addig, amíg ezek az azonosítók és kódok nem állnak rendelkezésre, és nem tekinthetők megfelelőnek az adatszolgáltatás céljából, továbbá az 1247/2012/EU végrehajtási rendelet megfelelő módosításáig az említett rendelet az ISO 10692 szabvány szerinti CFI-kód használatát írja elő azon származtatott ügyletek besorolására, amelyek esetében nem áll rendelkezésre az ISO 6166 szabvány szerinti ISIN kód vagy az AII kód, továbbá a származtatott ügyletre vonatkozó adatszolgáltatás azonosításához előírja a szerződő felek által elfogadott egyedi ügyletazonosító használatát. A származtatott ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatásra alkalmazandó követelmények módosítására vonatkozó megfelelő eljárás jogbiztonságának, valamint a származtatott ügyletekre és az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás szükséges mértékű összhangjának biztosítása érdekében indokolt, hogy az 1247/2012/EU végrehajtási rendelet csak a szóban forgó adatszolgáltatásra jelenleg alkalmazandó követelményekre hivatkozzon.

(13)

Az 1247/2012/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó adatstandardok és formátumok

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó, az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az I. melléklet 1–5. táblázatában meghatározott előírásoknak és formátumoknak megfelelően kell teljesíteni. A szóban forgó adatszolgáltatást egységes elektronikus és gép által olvasható formában, általános XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kell rendelkezésre bocsátani.

2. cikk

Szerződő felek és egyéb szervezetek azonosítása

(1)   Az 1. cikkben említett adatszolgáltatáshoz az ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító kódot (LEI) kell használni a következők azonosításához:

a)

jogalany kedvezményezett;

b)

bróker jogalany;

c)

a 648/2012/EU rendelet szerint engedélyezett központi szerződő fél;

d)

klíringtag;

e)

kölcsönnyújtó ügynök;

f)

központi értéktár résztvevője;

g)

jogalany szerződő fél;

h)

háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök;

i)

a jelentést benyújtó szervezet;

j)

értékpapír-finanszírozási ügylet keretében kölcsönbe adott, kölcsönbe vett vagy biztosítékként nyújtott értékpapír kibocsátója.

(2)   Az értékpapír-finanszírozási ügylet szerződő fele biztosítja az ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító kódjához kapcsolódó referenciaadatoknak a globális LEI-rendszer akkreditált helyi operatív egységeinek feltételeivel összhangban történő megújítását.

(3)   Amennyiben az értékpapír-finanszírozási ügylet megkötésére szerződő fél fióktelepén keresztül kerül sor, az 1. cikkben említett adatszolgáltatás során az I. melléklet 1. táblázatának 7. mezőjében és 8. mezőjében meghatározott kódot kell használnia a szerződő fél fióktelepének azonosításához.

3. cikk

Egyedi ügyletazonosító

(1)   Az adatszolgáltatást a szerződő felek által elfogadott, az I. melléklet 2. táblázatának 1. mezőjében meghatározott formátumnak megfelelő egyedi ügyletazonosítóval (UTI) kell azonosítani.

(2)   Amennyiben a szerződő felek nem tudnak megállapodni arról, hogy melyik szervezet felelős az adatszolgáltatáshoz hozzárendelendő egyedi ügyletazonosító generálásáért, a szerződő feleknek a következők szerint kell meghatározniuk az egyedi ügyletazonosító generálásáért felelős szervezetet:

a)

központilag végrehajtott és elszámolt értékpapír-finanszírozási ügylet esetében az egyedi ügyletazonosítót a központi szerződő fél generálja a klíringtag számára az elszámoláskor. A klíringtagnak egy másik egyedi ügyletazonosítót kell generálnia szerződő fele számára;

b)

központilag végrehajtott, de nem központilag elszámolt értékpapír-finanszírozási ügylet esetében az egyedi ügyletazonosítót a végrehajtás szerinti kereskedési helyszín generálja tagja számára;

c)

központilag visszaigazolt és elszámolt értékpapír-finanszírozási ügylet esetében az egyedi ügyletazonosítót a központi szerződő fél generálja a klíringtag számára az elszámoláskor. A klíringtagnak egy másik egyedi ügyletazonosítót kell generálnia szerződő fele számára;

d)

az elektronikus úton központilag visszaigazolt, de nem központilag elszámolt értékpapír-finanszírozási ügylet esetében az egyedi ügyletazonosítót az ügyletet visszaigazoló platformnak kell generálnia a visszaigazoláskor;

e)

az a)–d) pontban említettektől eltérő valamennyi értékpapír-finanszírozási ügylet esetén a következő alkalmazandó:

i)

pénzügyi szerződő fél és nem pénzügyi szerződő fél között kötött értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a pénzügyi szerződő fél generálja az egyedi ügyletazonosítót;

ii)

az i. pontban említettektől eltérő valamennyi értékpapír-kölcsönzési vagy értékpapír-kölcsönvételi ügylet esetében az egyedi ügyletazonosítót a 4. cikkben említett biztosítéknyújtó generálja;

iii)

az i. és a ii. alpontban említettektől eltérő valamennyi értékpapír-finanszírozási ügylet esetében az egyedi ügyletazonosítót a 4. cikkben említett biztosítékfogadó generálja.

(3)   Az egyedi ügyletazonosítót generáló szerződő fél megfelelő időben közli ezt az egyedi ügyletazonosítót a másik szerződő féllel, hogy az utóbbi teljesíteni tudja adatszolgáltatási kötelezettségét.

4. cikk

A szerződő fél minősége

(1)   Az értékpapír-finanszírozási ügylettel összefüggésben a szerződő fél I. melléklet 1. táblázatának 9. mezőjében említett minőségét a (2)–(4) bekezdésnek megfelelően kell meghatározni.

(2)   Repoügyletek, vétel-eladás ügyletek (buy-sell back) vagy eladás-visszavásárlás (sell-buy back) ügyletek esetében azt a szerződő felet, amely az ügylet nyitó vagy spot szakaszában értékpapírt, árut, illetve értékpapír vagy áru tulajdonjogához kapcsolódó garantált jogokat vásárol és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat az ügylet záró vagy határidős szakaszában egy jövőbeli időpontban, meghatározott áron eladja, az I. melléklet 1. táblázatának 9. mezőjében a biztosíték fogadójaként kell azonosítani. A szóban forgó értékpapírt, árut, illetve garantált jogokat eladó szerződő felet az I. melléklet 1. táblázatának 9. mezőjében a biztosíték nyújtójaként kell azonosítani.

(3)   Értékpapír vagy áru kölcsönbe vétele, illetőleg kölcsönbe adása esetén azt a szerződő felet, amely kölcsönadja az értékpapírt vagy árut, azzal a feltétellel, hogy a kölcsönvevő jövőbeli időpontban, vagy az átadó kérésére egyenértékű értékpapírokat vagy árut szolgáltat vissza, az I. melléklet 1. táblázatának 9. mezőjében a biztosíték fogadójaként kell azonosítani. Azt a szerződő felet, amely kölcsönveszi a szóban forgó értékpapírt vagy árut, az I. melléklet 1. táblázatának 9. mezőjében a biztosíték nyújtójaként kell azonosítani.

(4)   Értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében a hitelfelvevőt, vagyis azt a szerződő felet, amely a biztosítékért cserébe hitelt kap, az I. melléklet 1. táblázatának 9. mezőjében a biztosíték nyújtójaként kell azonosítani. A hitelezőt, vagyis azt a szerződő felet, amely a biztosítékért cserébe hitelt nyújt, az I. melléklet 1. táblázatának 9. mezőjében a biztosíték fogadójaként kell azonosítani.

5. cikk

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatás gyakorisága

(1)   Az (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) 1. cikke (2) bekezdésében meghatározott, az értékpapír-finanszírozási ügyletek részleteire vonatkozó valamennyi adatszolgáltatást a bejelentett események bekövetkeztének időrendi sorrendjében kell teljesíteni.

(2)   Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel szerződő fele az értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitel adatait a nap végi helyzetnek megfelelően bejelenti, amennyiben bázispénznemben lévő nettó készpénzterhelésről van szó, illetőleg a szerződő fél rövid piaci értéke pozitív.

(3)   A fennálló értékpapír-finanszírozási ügyletek szerződő fele az I. melléklet 2. táblázatának 75–94. mezőjében szereplő biztosítéki adatokhoz kapcsolódó részletek változásait „Biztosíték aktualizálása” intézkedéstípusként jelenti be. A szerződő fél a szóban forgó módosított adatokat minden egyes nap végén bejelenti a fennálló helyzetnek megfelelően, az értékpapír-finanszírozási ügylet lezárásának bejelentéséig, vagy az értékpapír-finanszírozási ügylet „Hiba” intézkedéstípussal való bejelentéséig, illetőleg az értékpapír-finanszírozási ügylet lejárati időpontjának eléréséig, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(4)   Egy fennálló értékpapír-finanszírozási ügylet szerződő fele a kölcsönbe adott vagy vett értékpapírok I. melléklet 2. táblázatának 57. mezőjében szereplő nap végi piaci értékének változását „Értékelés aktualizálása” intézkedéstípusként jelenti be. A szerződő fél a megváltozott piaci értéket minden egyes nap végén bejelenti a fennálló helyzetnek megfelelően az értékpapír-finanszírozási ügylet lezárásának bejelentéséig, vagy az értékpapír-finanszírozási ügylet „Hiba” intézkedéstípussal történő bejelentéséig, illetőleg az értékpapír-finanszírozási ügylet lejárati időpontjának eléréséig.

(5)   A szerződő fél az I. melléklet 3. táblázatának 8–19. mezőjében szereplő, az elszámolt értékpapír-finanszírozási ügyletekhez kapcsolódóan nyújtott vagy kapott letét nap végi teljes összegének változását „Letét aktualizálása” intézkedéstípusként jelenti be, miután először bejelentette a nyújtott vagy kapott letét teljes összegét „Új” intézkedéstípusként.

(6)   A szerződő fél az I. melléklet 4. táblázatának 8–14. mezőjében feltüntetett újrafelhasznált biztosíték, az újrabefektetett pénzeszköz és a finanszírozási források értékének változását a nap végén fennálló helyzetnek megfelelően „Újrafelhasználás frissítése” intézkedéstípusként jelenti be, miután „Új” intézkedéstípusként bejelentette a megfelelő értékeket.

6. cikk

Az 1247/2012/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 1247/2012/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A származtatott terméket a melléklet 2. táblázatának 4. mezőjében a pénzügyi instrumentumok besorolásához használt, az ISO 10692 szabvány szerinti kóddal (CFI) kell besorolni.”;

b)

a (8) és a (9) bekezdést el kell hagyni.

2.

A 4a. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az adatszolgáltatást a szerződő felek által elfogadott egyedi ügyletazonosítóval kell azonosítani.”;

3.

A rendelet mellékletét az e rendelet II. mellékletében levő szöveg váltja fel.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

(2)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(3)  A Bizottság 1247/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról (HL L 352., 2012.12.21., 20. o.)

(4)  HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

(5)  A Bizottság (EU) 2019/356 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 13.) az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).


I. MELLÉKLET

Az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó, az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (1) és (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatáshoz használandó formátumok

1. táblázat

A szerződő fél adatai

Szám

Mező

Formátum

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátumformátum és az egyeztetett világidő (UTC) szerinti időformátum, vagyis ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mmZ

2

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

3

Adatszolgáltató szerződő fél

Az ISO 17442 szabvány szerinti, 20 alfanumerikus karakterből álló jogalany-azonosító kód (LEI).

4

Az adatszolgáltató szerződő fél jellege

„F” = pénzügyi szerződő fél

„N” = nem pénzügyi szerződő fél

5

Az adatszolgáltató szerződő fél ágazata

Taxonómia pénzügyi szerződő felek esetén:

„CDTI” – a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) vagy az 1024/2013/EU tanácsi rendelettel (2) összhangban engedélyezett hitelintézet, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„INVF” – a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) összhangban engedélyezett befektetési vállalkozás, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„INUN” – a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) (Szolvencia II.) összhangban engedélyezett biztosító, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„AIFD” – a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatívbefektetésialap-kezelők (ABAK) által kezelt alternatív befektetési alap (ABA), vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„ORPI” – a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6) összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„CCPS” – a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7) összhangban engedélyezett központi szerződő fél, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„REIN” – a Szolvencia II. irányelvvel összhangban engedélyezett viszontbiztosító, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„CSDS” – a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) összhangban engedélyezett központi értéktár, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kellene engedélyezni vagy nyilvántartásba venni

„UCIT” – a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (9) összhangban engedélyezett átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) és alapkezelő társasága, vagy olyan harmadik országbeli szervezet, amelyet az említett jogalkotási aktussal összhangban kel