ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 18

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. január 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/75 határozata (2018. december 20.) az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

1

 

 

Megállapodás az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda között az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

4

 

*

A Tanács (EU) 2019/76 határozata (2018. december 20.) az Európai Unió és Barbados közötti, az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

8

 

 

Megállapodás az Európai Unió és Barbados között az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

11

 

*

A Tanács (EU) 2019/77 határozata (2018. december 20.) az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

15

 

 

Megállapodás az Európai Unió és a Bahamai Közösség között az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

18

 

*

A Tanács (EU) 2019/78 határozata (2018. december 20.) az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

22

 

 

Megállapodás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

25

 

*

A Tanács (EU) 2019/79 határozata (2018. december 20.) az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

29

 

 

Megállapodás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

32

 

*

A Tanács (EU) 2019/80 határozata (2018. december 20.) az Európai Unió, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

36

 

 

Megállapodás az Európai Unió, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség között az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

39

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/81 végrehajtási határozata (2019. január 17.) az egyes tagállamokban előforduló bőrcsomósodáskórral kapcsolatos állategészségügyi védőintézkedésekről szóló (EU) 2016/2008 végrehajtási határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2019) 102. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

43

 

*

A Bizottság (EU) 2019/82 végrehajtási határozata (2019. január 17.) a tagállamok által benyújtott bőrcsomósodáskór elleni vakcinázási program elfogadásáról szóló (EU) 2016/2009 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2019) 105. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

48

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Stabilizációs és Társulási Tanács 1/2018 határozata (2018. december 4.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás 5. cikkének (3) bekezdése alapján a társulás második szakaszába történő átlépésről [2019/83]

51

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/1


A TANÁCS (EU) 2019/75 HATÁROZATA

(2018. december 20.)

az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A 2009/896/EK határozatával (2) a Tanács megkötötte az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Unió polgárai, illetve Antigua és Barbuda állampolgárai számára a másik Szerződő Fél területére irányuló, hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig tartó beutazás esetén.

(2)

A 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) horizontális változásokat vezetett be a vízumügyi és határigazgatási uniós vívmányok terén, és a rövid távú tartózkodást bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban határozta meg.

(3)

A rövid távú tartózkodás uniós rendszerének teljeskörű harmonizációja érdekében a megállapodásba bele kell foglalni ezt az új meghatározást.

(4)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott Antigua és Barbudával az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásról (a továbbiakban: a módosító megállapodás).

(5)

Az (EU) 2017/2083 (5) tanácsi határozattal összhangban a módosító megállapodást aláírták.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (6) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

A módosító megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A módosító megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A módosító megállapodás 2. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (8).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. KÖSTINGER


(1)  2018. október 23-i egyetértés.

(2)  A Tanács 2009/896/EK határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről. (HL L 321., 2009.12.8., 38. o.).

(3)  HL L 169., 2009.6.30., 3. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/2083 határozata (2017. november 6.) az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 297., 2017.11.15., 1. o.).

(6)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(7)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(8)  A módosító megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MELLÉKLET

Az Unió nyilatkozata a határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról szóló (EU) 2017/2226 rendelet hatálybalépéséről és a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamokról

A tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2017. december 29-én lépett hatályba.

Következésképpen az (EU) 2017/2226 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától (1) az említett megállapodás alkalmazásában a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamoknak azon tagállamokat kell tekinteni, amelyek külső határaikon működtetik a határregisztrációs rendszert. A bármely 180 napos időszakon belüli legfeljebb 90 napos időtartam kiszámításakor figyelembe kell venni az összes olyan tagállamban eltöltött tartózkodási időt, amelyek működtetik külső határaikon a határregisztrációs rendszert.


(1)  Az alkalmazás kezdőnapjáról az (EU) 2017/2226 rendelet 73. cikkével összhangban dönt majd a Bizottság.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/4


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda között az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

ANTIGUA ÉS BARBUDA

másrészről,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), amely 2010. május 1-jén lépett hatályba,

MEGERŐSÍTVE az emberek közötti kapcsolatok elősegítésének jelentőségét,

NYUGTÁZVA, hogy a megállapodás működése a Szerződő Felek állampolgárainak megelégedésére szolgál,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a rövid távú tartózkodás megállapodásban foglalt meghatározása (az első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónap) nem elég pontos és különösen az „első beutazás” fogalma kapcsán kételyek vagy kérdések merülhetnek fel,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy a 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) horizontális változásokat vezetett be az Európai Unió vízumügyi és határigazgatási vívmányai terén, és a rövid távú tartózkodást „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban” határozta meg,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió által létrehozandó határregisztrációs rendszer szükségessé teszi a rövid távú tartózkodás egységes és egyértelmű, valamennyi harmadik országbeli állampolgárra alkalmazandó meghatározását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Szerződő Felek határátkelőhelyein biztosítsák a zökkenőmentes utasforgalmat,

MEGERŐSÍTVE, hogy a megállapodás hatálya az Egyesült Királyság és Írország kivételével az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgáraira kiterjed,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvet, valamint az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet, és megerősítve, hogy e módosító megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

(1)

a címben és a 6. cikk (1) bekezdésében a „Közösség” szó helyébe az „Unió” szó lép, a 3. cikk (5) bekezdésében és a 4. cikk (3) bekezdésében a „közösségi” szó helyébe az „uniós” szó lép, valamint a 8. cikk (7) bekezdésében az „A Közösség” szövegrész helyébe az „Az Unió” szövegrész lép;

(2)

az 1. cikkben a „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig” szövegrész helyébe a „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig” szövegrész lép;

(3)

a 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Európai Unió polgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak Antigua és Barbuda területén.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Antigua és Barbuda állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén. Ez az időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén történő tartózkodástól függetlenül számítandó.

Antigua és Barbuda állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak minden egyes, a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállam területén, a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén való tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.”;

c)

a (3) bekezdésben a „három hónapot” szövegrész helyébe a „90 napot” szövegrész lép;

(4)

a 8. cikk (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amennyiben a felfüggesztés okai megszűntek, valamint megszünteti a felfüggesztést.”.

2. cikk

E módosító megállapodást a Szerződő Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e módosító megállapodás azt a napot követő hatodik hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó Fél értesíti a másik Felet arról, hogy az említett eljárások befejeződtek.

E módosító megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua og Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Za Antigvu i Barbudu

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā –

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  HL L 169., 2009.6.30., 3. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, az 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).


EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL, NORVÉGIÁRÓL, SVÁJCRÓL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

Kívánatos, hogy egyrészről Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, másrészről Antigua és Barbuda hatóságai az e módosító megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően haladéktalanul módosítsák a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumok alóli mentességről szóló, hatályos kétoldalú megállapodásokat.


EGYÜTTES NYILATKOZAT A BÁRMELY 180 NAPOS IDŐSZAKBAN LEGFELJEBB 90 NAP ÉRTELMEZÉSÉRŐL

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 4. cikkében meghatározott, bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos időtartam folyamatos tartózkodást vagy több egymást követő látogatást jelent, amelyek időtartama bármely 180 napos időszakban összességében nem haladja meg a 90 napot.

A „bármely” kifejezés folyamatosan aktualizált 180 napos referencia-időszak alkalmazására utal: a tartózkodás minden napján a megelőző 180 napos időszakra visszatekintve ellenőrzik, hogy továbbra is teljesül-e a bármely 180 napos időszakban 90 napra vonatkozó követelmény. Ez többek között azt jelenti, hogy egy megszakítás nélküli 90 napos távollét legfeljebb 90 napos új tartózkodást tesz lehetővé.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/8


A TANÁCS (EU) 2019/76 HATÁROZATA

(2018. december 20.)

az Európai Unió és Barbados közötti, az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A 2009/898/EK (2) határozatával a Tanács megkötötte az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Unió polgárai, illetve Barbados állampolgárai számára a másik Szerződő Fél területére irányuló, hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig tartó beutazás esetén.

(2)

A 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) horizontális változásokat vezetett be a vízumügyi és határigazgatási uniós vívmányok terén, és a rövid távú tartózkodást bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban határozta meg.

(3)

A rövid távú tartózkodás uniós rendszerének teljeskörű harmonizációja érdekében a megállapodásba bele kell foglalni ezt az új meghatározást.

(4)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott Barbadosszal az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásról (a továbbiakban: a módosító megállapodás).

(5)

Az (EU) 2017/2084 tanácsi határozattal összhangban a módosító megállapodást (5) aláírták.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (6) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

A módosító megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Barbados közötti, az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A módosító megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A módosító megállapodás 2. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (8).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. KÖSTINGER


(1)  2018. október 23-i egyetértés.

(2)  A Tanács határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről (2009/898/EK) (HL L 321., 2009.12.8., 40. o.).

(3)  HL L 169., 2009.6.30., 10. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/2084 határozata (2017. november 6.) az Európai Unió és Barbados közötti, az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 297., 2017.11.15., 3. o.).

(6)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(7)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(8)  A módosító megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MELLÉKLET

Az Unió nyilatkozata a határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról szóló (EU) 2017/2226 rendelet hatálybalépéséről és a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamokról

A tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2017. december 29-én lépett hatályba.

Következésképpen az (EU) 2017/2226 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától (1) az említett megállapodás alkalmazásában a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamoknak azon tagállamokat kell tekinteni, amelyek külső határaikon működtetik a határregisztrációs rendszert. A bármely 180 napos időszakon belüli legfeljebb 90 napos időtartam kiszámításakor figyelembe kell venni az összes olyan tagállamban eltöltött tartózkodási időt, amelyek működtetik külső határaikon a határregisztrációs rendszert.


(1)  Az alkalmazás kezdőnapjáról az (EU) 2017/2226 rendelet 73. cikkével összhangban dönt majd a Bizottság.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/11


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Barbados között az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

BARBADOS

másrészről,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), amely 2010. március 1-jén lépett hatályba,

MEGERŐSÍTVE az emberek közötti kapcsolatok elősegítésének jelentőségét,

NYUGTÁZVA, hogy a megállapodás működése a Szerződő Felek állampolgárainak megelégedésére szolgál,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a rövid távú tartózkodás megállapodásban foglalt meghatározása (az első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónap) nem elég pontos és különösen az „első beutazás” fogalma kapcsán kételyek vagy kérdések merülhetnek fel,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy a 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) horizontális változásokat vezetett be az Európai Unió vízumügyi és határigazgatási vívmányai terén, és a rövid távú tartózkodást „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban” határozta meg,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió által létrehozandó határregisztrációs rendszer szükségessé teszi a rövid távú tartózkodás egységes és egyértelmű, valamennyi harmadik országbeli állampolgárra alkalmazandó meghatározását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Szerződő Felek határátkelőhelyein biztosítsák a zökkenőmentes utasforgalmat,

MEGERŐSÍTVE, hogy a megállapodás hatálya az Egyesült Királyság és Írország kivételével az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgáraira kiterjed,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvet, valamint az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet, és megerősítve, hogy e módosító megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

1.

a címben és a 6. cikk (1) bekezdésében a „Közösség” szó helyébe az „Unió” szó lép, a 3. cikk (5) bekezdésében és a 4. cikk (3) bekezdésében a „közösségi” szó helyébe az „uniós” szó lép, valamint a 8. cikk (7) bekezdésében az „A Közösség” szövegrész helyébe az „Az Unió” szövegrész lép;

2.

az 1. cikkben a „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig” szövegrész helyébe a „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig” szövegrész lép;

3.

a 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Európai Unió polgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak Barbados területén.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Barbados állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén. Ez az időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén történő tartózkodástól függetlenül számítandó.

Barbados állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak minden egyes, a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállam területén, a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén való tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.”;

c)

a (3) bekezdésében a „három hónapot” szövegrész helyébe a „90 napot” szövegrész lép.

4.

a 8. cikk (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amennyiben a felfüggesztés okai megszűntek, valamint megszünteti a felfüggesztést.”.

2. cikk

E módosító megállapodást a Szerződő Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e módosító megállapodás azt a napot követő hatodik hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó Fél értesíti a másik Felet arról, hogy az említett eljárások befejeződtek.

E módosító megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Za Barbados

Per le Barbados

Barbadosas vārdā –

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  HL L 169., 2009.6.30., 10. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).


EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL, NORVÉGIÁRÓL, SVÁJCRÓL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

Kívánatos, hogy egyrészről Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, másrészről Barbados hatóságai az e módosító megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően haladéktalanul módosítsák a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumok alóli mentességről szóló, hatályos kétoldalú megállapodásokat.


EGYÜTTES NYILATKOZAT A BÁRMELY 180 NAPOS IDŐSZAKBAN LEGFELJEBB 90 NAP ÉRTELMEZÉSÉRŐL

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 4. cikkében meghatározott, bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos időtartam folyamatos tartózkodást vagy több egymást követő látogatást jelent, amelyek időtartama bármely 180 napos időszakban összességében nem haladja meg a 90 napot.

A „bármely” kifejezés folyamatosan aktualizált 180 napos referencia-időszak alkalmazására utal: a tartózkodás minden napján a megelőző 180 napos időszakra visszatekintve ellenőrzik, hogy továbbra is teljesül-e a bármely 180 napos időszakban 90 napra vonatkozó követelmény. Ez többek között azt jelenti, hogy egy megszakítás nélküli 90 napos távollét legfeljebb 90 napos új tartózkodást tesz lehetővé.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/15


A TANÁCS (EU) 2019/77 HATÁROZATA

(2018. december 20.)

az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A 2009/897/EK határozatával (2) a Tanács megkötötte az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Unió polgárai, illetve a Bahamai Közösség állampolgárai számára a másik Szerződő Fél területére irányuló, „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig tartó” beutazás esetén.

(2)

A 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) horizontális változásokat vezetett be a vízumügyi és határigazgatási uniós vívmányok terén, és a rövid távú tartózkodást bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban határozta meg.

(3)

A rövid távú tartózkodás uniós rendszerének teljeskörű harmonizációja érdekében a megállapodásba bele kell foglalni ezt az új meghatározást.

(4)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott a Bahamai Közösséggel az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásról (a továbbiakban: a módosító megállapodás).

(5)

Az (EU) 2017/2085 tanácsi határozattal (5) összhangban a módosító megállapodást aláírták.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (6) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

A módosító megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A módosító megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A módosító megállapodás 2. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (8).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. KÖSTINGER


(1)  2018. október 23-i egyetértés.

(2)  A Tanács 2009/897/EK határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 321., 2009.12.8., 39. o.).

(3)  HL L 169., 2009.6.30., 24. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/2085 határozata (2017. november 6.) az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 297., 2017.11.15., 5. o.).

(6)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(7)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(8)  A módosító megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MELLÉKLET

Az Unió nyilatkozata a határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról szóló (EU) 2017/2226 rendelet hatálybalépéséről és a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamokról

A tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2017. december 29-én lépett hatályba.

Következésképpen az (EU) 2017/2226 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától (1) az említett megállapodás alkalmazásában a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamoknak azon tagállamokat kell tekinteni, amelyek külső határaikon működtetik a határregisztrációs rendszert. A bármely 180 napos időszakon belüli legfeljebb 90 napos időtartam kiszámításakor figyelembe kell venni az összes olyan tagállamban eltöltött tartózkodási időt, amelyek működtetik külső határaikon a határregisztrációs rendszert.


(1)  Az alkalmazás kezdőnapjáról az (EU) 2017/2226 rendelet 73. cikkével összhangban dönt majd a Bizottság.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/18


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Bahamai Közösség között az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

A BAHAMAI KÖZÖSSÉG (a továbbiakban: a Bahama-szigetek)

másrészről,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az Európai Közösség, valamint a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), amely 2010. április 1-jén lépett hatályba,

MEGERŐSÍTVE az emberek közötti kapcsolatok elősegítésének jelentőségét,

NYUGTÁZVA, hogy a megállapodás működése a Szerződő Felek állampolgárainak megelégedésére szolgál,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a rövid távú tartózkodás megállapodásban foglalt meghatározása (az első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónap) nem elég pontos és különösen az „első beutazás” fogalma kapcsán kételyek vagy kérdések merülhetnek fel,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy a 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) horizontális változásokat vezetett be az Európai Unió vízumügyi és határigazgatási vívmányai terén, és a rövid távú tartózkodást „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban” határozta meg,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió által létrehozandó határregisztrációs rendszer szükségessé teszi a rövid távú tartózkodás egységes és egyértelmű, valamennyi harmadik országbeli állampolgárra alkalmazandó meghatározását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Szerződő Felek határátkelőhelyein biztosítsák a zökkenőmentes utasforgalmat,

MEGERŐSÍTVE, hogy a megállapodás hatálya az Egyesült Királyság és Írország kivételével az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgáraira kiterjed,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvet, valamint az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet, és megerősítve, hogy e módosító megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

(1)

a címben és a 6. cikk (1) bekezdésében a „Közösség” szó helyébe az „Unió” szó lép, a 3. cikk (5) bekezdésében és a 4. cikk (3) bekezdésében a „közösségi” szó helyébe az „uniós” szó lép, valamint a 8. cikk (7) bekezdésében az „A Közösség” szövegrész helyébe az „Az Unió” szövegrész lép;

(2)

az 1. cikkben a „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig” szövegrész helyébe a „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig” szövegrész lép;

(3)

a 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Európai Unió polgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a Bahama-szigetek területén.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Bahama-szigetek állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén. Ez az időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén történő tartózkodástól függetlenül számítandó.

A Bahama-szigetek állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak minden egyes, a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállam területén, a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén való tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.”;

c)

a (3) bekezdésben a „három hónapot” szövegrész helyébe a „90 napot” szövegrész lép;

(4)

a 8. cikk (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amennyiben a felfüggesztés okai megszűntek, valamint megszünteti a felfüggesztést.”.

2. cikk

E módosító megállapodást a Szerződő Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e módosító megállapodás azt a napot követő hatodik hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó Fél értesíti a másik Felet arról, hogy az említett eljárások befejeződtek.

E módosító megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of the Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών

For the Commonwealth of the Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Za Zajednicu Bahama

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā —

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  HL L 169., 2009.6.30., 24. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).


EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL, NORVÉGIÁRÓL, SVÁJCRÓL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

Kívánatos, hogy egyrészről Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, másrészről a Bahama-szigetek hatóságai az e módosító megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően haladéktalanul módosítsák a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumok alóli mentességről szóló, hatályos kétoldalú megállapodásokat.


EGYÜTTES NYILATKOZAT A BÁRMELY 180 NAPOS IDŐSZAKBAN LEGFELJEBB 90 NAP ÉRTELMEZÉSÉRŐL

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 4. cikkében meghatározott, bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos időtartam folyamatos tartózkodást vagy több egymást követő látogatást jelent, amelyek időtartama bármely 180 napos időszakban összességében nem haladja meg a 90 napot.

A „bármely” kifejezés folyamatosan aktualizált 180 napos referencia-időszak alkalmazására utal: a tartózkodás minden napján a megelőző 180 napos időszakra visszatekintve ellenőrzik, hogy továbbra is teljesül-e a bármely 180 napos időszakban 90 napra vonatkozó követelmény. Ez többek között azt jelenti, hogy egy megszakítás nélküli 90 napos távollét legfeljebb 90 napos új tartózkodást tesz lehetővé.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/22


A TANÁCS (EU) 2019/78 HATÁROZATA

(2018. december 20.)

az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A 2009/899/EK határozatával (2) a Tanács megkötötte az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Unió polgárai, illetve a Mauritiusi Köztársaság állampolgárai számára a másik Szerződő Fél területére irányuló, „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig tartó” beutazás esetén.

(2)

A 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) horizontális változásokat vezetett be a vízumügyi és határigazgatási uniós vívmányok terén, és a rövid távú tartózkodást bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban határozta meg.

(3)

A rövid távú tartózkodás uniós rendszerének teljeskörű harmonizációja érdekében a megállapodásba bele kell foglalni ezt az új meghatározást.

(4)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott a Mauritiusi Köztársasággal az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásról (a továbbiakban: a módosító megállapodás).

(5)

Az (EU) 2017/2087 tanácsi határozattal (5) összhangban a módosító megállapodást aláírták.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (6) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

A módosító megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A módosító megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A módosító megállapodás 2. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (8).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. KÖSTINGER


(1)  2018. október 23-i egyetértés.

(2)  A Tanács 2009/899/EK határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 321., 2009.12.8., 41. o.).

(3)  HL L 169., 2009.6.30., 17. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/2087 határozata (2017. november 6.) az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 297., 2017.11.15., 9. o.).

(6)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(7)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(8)  A módosító megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MELLÉKLET

Az Unió nyilatkozata a határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról szóló (EU) 2017/2226 rendelet hatálybalépéséről és a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamokról

A tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2017. december 29-én lépett hatályba.

Következésképpen az (EU) 2017/2226 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától (1) az említett megállapodás alkalmazásában a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamoknak azon tagállamokat kell tekinteni, amelyek külső határaikon működtetik a határregisztrációs rendszert. A bármely 180 napos időszakon belüli legfeljebb 90 napos időtartam kiszámításakor figyelembe kell venni az összes olyan tagállamban eltöltött tartózkodási időt, amelyek működtetik külső határaikon a határregisztrációs rendszert.


(1)  Az alkalmazás kezdőnapjáról az (EU) 2017/2226 rendelet 73. cikkével összhangban dönt majd a Bizottság.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/25


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

A MAURITIUSI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Mauritius)

másrészről,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), amely 2010. március 1-jén lépett hatályba,

MEGERŐSÍTVE az emberek közötti kapcsolatok elősegítésének jelentőségét,

NYUGTÁZVA, hogy a megállapodás működése a Szerződő Felek állampolgárainak megelégedésére szolgál,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a rövid távú tartózkodás megállapodásban foglalt meghatározása (az első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónap) nem elég pontos és különösen az „első beutazás” fogalma kapcsán kételyek vagy kérdések merülhetnek fel,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy a 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) horizontális változásokat vezetett be az Európai Unió vízumügyi és határigazgatási vívmányai terén, és a rövid távú tartózkodást „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban” határozta meg,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió által létrehozandó határregisztrációs rendszer szükségessé teszi a rövid távú tartózkodás egységes és egyértelmű, valamennyi harmadik országbeli állampolgárra alkalmazandó meghatározását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Szerződő Felek határátkelőhelyein biztosítsák a zökkenőmentes utasforgalmat,

MEGERŐSÍTVE, hogy a megállapodás hatálya az Egyesült Királyság és Írország kivételével az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgáraira kiterjed,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvet, valamint az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet, és megerősítve, hogy e módosító megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

1.

a címben és a 6. cikk (1) bekezdésében a „Közösség” szó helyébe az „Unió” szó lép, a 3. cikk (5) bekezdésében és a 4. cikk (3) bekezdésében a „közösségi” szó helyébe az „uniós” szó lép, valamint a 8. cikk (7) bekezdésében az „A Közösség” szövegrész helyébe az „Az Unió” szövegrész lép;

2.

az 1. cikkben a „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig” szövegrész helyébe a „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig” szövegrész lép;

3.

a 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Európai Unió polgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak Mauritius területén.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Mauritius állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén. Ez az időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén történő tartózkodástól függetlenül számítandó.

Mauritius állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak minden egyes, a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállam területén, a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén való tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.”;

c)

a (3) bekezdésben a „három hónapot” szövegrész helyébe a „90 napot” szövegrész lép;

4.

a 8. cikk (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amennyiben a felfüggesztés okai megszűntek, valamint megszünteti a felfüggesztést.”.

2. cikk

E módosító megállapodást a Szerződő Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e módosító megállapodás azt a napot követő hatodik hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó Fél értesíti a másik Felet arról, hogy az említett eljárások befejeződtek.

E módosító megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Za Republiku Mauricijus

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Republikas vārdā —

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Mauritius

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  HL L 169., 2009.6.30., 17. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).


EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL, NORVÉGIÁRÓL, SVÁJCRÓL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

Kívánatos, hogy egyrészről Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, másrészről Mauritius hatóságai az e módosító megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően haladéktalanul módosítsák a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumok alóli mentességről szóló, hatályos kétoldalú megállapodásokat.


EGYÜTTES NYILATKOZAT A BÁRMELY 180 NAPOS IDŐSZAKBAN LEGFELJEBB 90 NAP ÉRTELMEZÉSÉRŐL

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 4. cikkében meghatározott, bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos időtartam folyamatos tartózkodást vagy több egymást követő látogatást jelent, amelyek időtartama bármely 180 napos időszakban összességében nem haladja meg a 90 napot.

A „bármely” kifejezés folyamatosan aktualizált 180 napos referencia-időszak alkalmazására utal: a tartózkodás minden napján a megelőző 180 napos időszakra visszatekintve ellenőrzik, hogy továbbra is teljesül-e a bármely 180 napos időszakban 90 napra vonatkozó követelmény. Ez többek között azt jelenti, hogy egy megszakítás nélküli 90 napos távollét legfeljebb 90 napos új tartózkodást tesz lehetővé.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/29


A TANÁCS (EU) 2019/79 HATÁROZATA

(2018. december 20.)

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A 2009/900/EK határozatával (2) a Tanács megkötötte az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Unió polgárai, illetve a Seychelle Köztársaság állampolgárai számára a másik Szerződő Fél területére irányuló, „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig tartó” beutazás esetén.

(2)

A 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) horizontális változásokat vezetett be a vízumügyi és határigazgatási uniós vívmányok terén, és a rövid távú tartózkodást bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban határozta meg.

(3)

A rövid távú tartózkodás uniós rendszerének teljeskörű harmonizációja érdekében a megállapodásba bele kell foglalni ezt az új meghatározást.

(4)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott a Seychelle Köztársasággal az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásról (a továbbiakban: a módosító megállapodás).

(5)

Az (EU) 2017/2088 (5) tanácsi határozattal összhangban a módosító megállapodást aláírták.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (6) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

A módosító megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A módosító megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A módosító megállapodás 2. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (8).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. KÖSTINGER


(1)  2018. október 23-i egyetértés.

(2)  A Tanács 2009/900/EK határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 321., 2009.12.8., 42. o.)

(3)  HL L 169., 2009.6.30., 31. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (EUHL L 182., 2013.6.29., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/2088 határozata (2017. november 6.) az Európai Unió, valamint a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség, valamint Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 297., 2017.11.15., 11. o.).

(6)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(7)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(8)  A módosító megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MELLÉKLET

Az Unió nyilatkozata a határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról szóló (EU) 2017/2226 rendelet hatálybalépéséről és a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamokról

A tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2017. december 29-én lépett hatályba.

Következésképpen az (EU) 2017/2226 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától (1) az említett megállapodás alkalmazásában a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamoknak azon tagállamokat kell tekinteni, amelyek külső határaikon működtetik a határregisztrációs rendszert. A bármely 180 napos időszakon belüli legfeljebb 90 napos időtartam kiszámításakor figyelembe kell venni az összes olyan tagállamban eltöltött tartózkodási időt, amelyek működtetik külső határaikon a határregisztrációs rendszert.


(1)  Az alkalmazás kezdőnapjáról az (EU) 2017/2226 rendelet 73. cikkével összhangban dönt majd a Bizottság.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/32


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

A SEYCHELLE KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: a Seychelle-szigetek)

másrészről,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), amely 2010. január 1-jén lépett hatályba,

MEGERŐSÍTVE az emberek közötti kapcsolatok elősegítésének jelentőségét,

NYUGTÁZVA, hogy a megállapodás működése a Szerződő Felek állampolgárainak megelégedésére szolgál,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a rövid távú tartózkodás megállapodásban foglalt meghatározása (az első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónap) nem elég pontos és különösen az „első beutazás” fogalma kapcsán kételyek vagy kérdések merülhetnek fel,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy a 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) horizontális változásokat vezetett be az Európai Unió vízumügyi és határigazgatási vívmányai terén, és a rövid távú tartózkodást „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban” határozta meg,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió által létrehozandó határregisztrációs rendszer szükségessé teszi a rövid távú tartózkodás egységes és egyértelmű, valamennyi harmadik országbeli állampolgárra alkalmazandó meghatározását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Szerződő Felek határátkelőhelyein biztosítsák a zökkenőmentes utasforgalmat,

MEGERŐSÍTVE, hogy a megállapodás hatálya az Egyesült Királyság és Írország kivételével az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgáraira kiterjed,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvet, valamint az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet, és megerősítve, hogy e módosító megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

(1)

a címben és a 6. cikk (1) bekezdésében a „Közösség” szó helyébe az „Unió” szó lép, a 3. cikk (5) bekezdésében és a 4. cikk (3) bekezdésében a „közösségi” szó helyébe az „uniós” szó lép, valamint a 8. cikk (7) bekezdésében az „A Közösség” szövegrész helyébe az „Az Unió” szövegrész lép;

(2)

az 1. cikkben a „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig” szövegrész helyébe a „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig” szövegrész lép;

(3)

a 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Európai Unió polgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a Seychelle-szigetek területén.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Seychelle-szigetek állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén. Ez az időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén történő tartózkodástól függetlenül számítandó.

A Seychelle-szigetek állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak minden egyes, a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállam területén, a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén való tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.”;

c)

a (3) bekezdésben a „három hónapot” szövegrész helyébe a „90 napot” szövegrész lép;

(4)

a 8. cikk (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amennyiben a felfüggesztés okai megszűntek, valamint megszünteti a felfüggesztést.”.

2. cikk

E módosító megállapodást a Szerződő Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e módosító megállapodás azt a napot követő hatodik hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó Fél értesíti a másik Felet arról, hogy az említett eljárások befejeződtek.

E módosító megállapodás két eredeti példányban készült bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, valamint svéd nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


(1)  HL L 169., 2009.6.30., 31. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).


EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL, NORVÉGIÁRÓL, SVÁJCRÓL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

Kívánatos, hogy egyrészről Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, másrészről a Seychelle-szigetek hatóságai az e módosító megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően haladéktalanul módosítsák a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumok alóli mentességről szóló, hatályos kétoldalú megállapodásokat.


EGYÜTTES NYILATKOZAT A BÁRMELY 180 NAPOS IDŐSZAKBAN LEGFELJEBB 90 NAP ÉRTELMEZÉSÉRŐL

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 4. cikkében meghatározott, bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos időtartam folyamatos tartózkodást vagy több egymást követő látogatást jelent, amelyek időtartama bármely 180 napos időszakban összességében nem haladja meg a 90 napot.

A „bármely” kifejezés folyamatosan aktualizált 180 napos referencia-időszak alkalmazására utal: a tartózkodás minden napján a megelőző 180 napos időszakra visszatekintve ellenőrzik, hogy továbbra is teljesül-e a bármely 180 napos időszakban 90 napra vonatkozó követelmény. Ez többek között azt jelenti, hogy egy megszakítás nélküli 90 napos távollét legfeljebb 90 napos új tartózkodást tesz lehetővé.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/36


A TANÁCS (EU) 2019/80 HATÁROZATA

(2018. december 20.)

az Európai Unió, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A 2009/901/EK határozatával (2) a Tanács megkötötte az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Unió polgárai, illetve Saint Kitts és Nevis Államszövetség állampolgárai számára a másik Szerződő Fél területére irányuló, hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig tartó beutazás esetén.

(2)

A 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) horizontális változásokat vezetett be a vízumügyi és határigazgatási uniós vívmányok terén, és a rövid távú tartózkodást bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban határozta meg.

(3)

A rövid távú tartózkodás uniós rendszerének teljeskörű harmonizációja érdekében a megállapodásba bele kell foglalni ezt az új meghatározást.

(4)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott Saint Kitts és Nevis Államszövetséggel az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásról (a továbbiakban: a módosító megállapodás).

(5)

Az (EU) 2017/2086 tanácsi határozattal (5) összhangban a módosító megállapodást aláírták.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (6) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

A módosító megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A módosító megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A módosító megállapodás 2. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (8).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. KÖSTINGER


(1)  2018. október 23-i egyetértés.

(2)  A Tanács 2009/901/EK határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség, valamint a Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 321., 2009.12.8., 43. o.).

(3)  HL L 169., 2009.6.30., 38. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/2086 határozata (2017. november 6.) az Európai Unió, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 297., 2017.11.15., 7. o.).

(6)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(7)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(8)  A módosító megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MELLÉKLET

Az Unió nyilatkozata a határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról szóló (EU) 2017/2226 rendelet hatálybalépéséről és a Schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamokról

A tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2017. december 29-én lépett hatályba.

Következésképpen az (EU) 2017/2226 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától (1) az említett megállapodás alkalmazásában a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamoknak azon tagállamokat kell tekinteni, amelyek külső határaikon működtetik a határregisztrációs rendszert. A bármely 180 napos időszakon belüli legfeljebb 90 napos időtartam kiszámításakor figyelembe kell venni az összes olyan tagállamban eltöltött tartózkodási időt, amelyek működtetik külső határaikon a határregisztrációs rendszert.


(1)  Az alkalmazás kezdőnapjáról az (EU) 2017/2226 rendelet 73. cikkével összhangban dönt majd a Bizottság.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/39


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség között az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ

egyrészről, valamint

SAINT KITTS ÉS NEVIS ÁLLAMSZÖVETSÉG (a továbbiakban: Saint Kitts és Nevis),

másrészről,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), amely 2015. augusztus 1-jén lépett hatályba,

MEGERŐSÍTVE az emberek közötti kapcsolatok elősegítésének jelentőségét,

NYUGTÁZVA, hogy a megállapodás működése a Szerződő Felek állampolgárainak megelégedésére szolgál,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a rövid távú tartózkodás megállapodásban foglalt meghatározása (az első beutazást követő hat hónapos időtartam során legfeljebb három hónap) nem elég pontos és különösen az „első beutazás” fogalma kapcsán kételyek vagy kérdések merülhetnek fel,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy a 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) horizontális változásokat vezetett be az Európai Unió vízumügyi és határigazgatási vívmányai terén, és a rövid távú tartózkodást „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napban” határozta meg,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió által létrehozandó határregisztrációs rendszer szükségessé teszi a rövid távú tartózkodás egységes és egyértelmű, valamennyi harmadik országbeli állampolgárra alkalmazandó meghatározását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Szerződő Felek határátkelőhelyein biztosítsák a zökkenőmentes utasforgalmat,

MEGERŐSÍTVE, hogy a megállapodás hatálya az Egyesült Királyság és Írország kivételével az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgáraira kiterjed,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyvet, valamint az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvet, és megerősítve, hogy e módosító megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás a következőképpen módosul:

1.

a címben és a 6. cikk (1) bekezdésében a „Közösség” szó helyébe az „Unió” szó lép, a 3. cikk (5) bekezdésében és a 4. cikk (3) bekezdésében a „közösségi” szó helyébe az „uniós” szó lép, valamint a 8. cikk (7) bekezdésében az „A Közösség” szövegrész helyébe az „Az Unió” szövegrész lép;

2.

az 1. cikkben a „hat hónapos időtartam alatt legfeljebb három hónapig” szövegrész helyébe a „bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig” szövegrész lép;

3.

a 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Európai Unió polgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak Saint Kitts és Nevis területén.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Saint Kitts és Nevis állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén. Ez az időtartam a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén történő tartózkodástól függetlenül számítandó.

Saint Kitts és Nevis állampolgárai bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak minden egyes, a schengeni vívmányokat még nem teljeskörűen alkalmazó tagállam területén, a schengeni vívmányokat teljeskörűen alkalmazó tagállamok területén való tartózkodásra számított időtartamtól függetlenül.”;

c)

a (3) bekezdésben a „három hónapot” szövegrész helyébe a „90 napot” szövegrész lép;

4.

a 8. cikk (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Szerződő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Szerződő Felet, amennyiben a felfüggesztés okai megszűntek, valamint megszünteti a felfüggesztést.”.

2. cikk

E módosító megállapodást a Szerződő Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e módosító megállapodás azt a napot követő hatodik hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó Fél értesíti a másik Felet arról, hogy az említett eljárások befejeződtek.

E módosító megállapodás két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Федерация Сейнт Китс и Невис

Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

For Føderationen Saint Kitts og Nevis

Für die Föderation St. Kitts und Nevis

Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni nimel

Για την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

Za Federaciju Svetog Kristofora i Nevisa

Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā —

Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

W imieniu Federacji Saint Kitts i Nevis

Pela Federação de São Cristóvão e Neves

Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

Za Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu

Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

Saint Kitts ja Nevisin federaation puolesta

För Federationen Saint Kitts och Nevis

Image


(1)  HL L 169., 2009.6.30., 38. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 182., 2013.6.29., 1. o.).


EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRÓL, NORVÉGIÁRÓL, SVÁJCRÓL ÉS LIECHTENSTEINRŐL

Kívánatos, hogy egyrészről Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein, másrészről Saint Kitts és Nevis hatóságai az e módosító megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően haladéktalanul módosítsák a rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumok alóli mentességről szóló, hatályos kétoldalú megállapodásokat.


EGYÜTTES NYILATKOZAT A BÁRMELY 180 NAPOS IDŐSZAKBAN LEGFELJEBB 90 NAP ÉRTELMEZÉSÉRŐL

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a megállapodás 4. cikkében meghatározott, bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos időtartam folyamatos tartózkodást vagy több egymást követő látogatást jelent, amelyek időtartama bármely 180 napos időszakban összességében nem haladja meg a 90 napot.

A „bármely” kifejezés folyamatosan aktualizált 180 napos referencia-időszak alkalmazására utal: a tartózkodás minden napján a megelőző 180 napos időszakra visszatekintve ellenőrzik, hogy továbbra is teljesül-e a bármely 180 napos időszakban 90 napra vonatkozó követelmény. Ez többek között azt jelenti, hogy egy megszakítás nélküli 90 napos távollét legfeljebb 90 napos új tartózkodást tesz lehetővé.


HATÁROZATOK

21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/81 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. január 17.)

az egyes tagállamokban előforduló bőrcsomósodáskórral kapcsolatos állategészségügyi védőintézkedésekről szóló (EU) 2016/2008 végrehajtási határozat I. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2019) 102. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére, 19. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 19. cikke (3) bekezdésének a) pontjára és 19. cikkének (4) és (6) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/119/EGK irányelv bizonyos állatbetegségek, többek között a bőrcsomósodáskór kitörése esetén alkalmazandó általános ellenőrző intézkedéseket határoz meg. Ezen ellenőrző intézkedések közé tartozik a fertőzött gazdaság körüli védő- és megfigyelési körzetek létesítése, továbbá bőrcsomósodáskór kitörése esetén az egyéb ellenőrző intézkedések mellett sürgősségi vakcinázás is elrendelhető.

(2)

Az (EU) 2016/2008 bizottsági végrehajtási határozat (5) megállapítja a szóban forgó határozat I. mellékletében felsoroltak szerinti tagállamokban vagy azok részeiben a bőrcsomósodáskórral összefüggésben foganatosítandó állategészségügyi védőintézkedéseket, ezen belül a tagállamok által a Bizottság jóváhagyása céljából benyújtott, bőrcsomósodáskór elleni vakcinázási programok minimumkövetelményeit. Az (EU) 2016/2008 végrehajtási határozat „fertőzött körzetként” határozza meg a tagállamok területének azon, a határozat I. mellékletének II. részében felsorolt részét, amely magában foglalja azokat a területeket, amelyeken a bőrcsomósodáskór előfordulása megerősítést nyert, valamint minden, a 92/119/EGK irányelvnek megfelelően létrehozott védő- és megfigyelési körzetet, és amelyen a bőrcsomósodáskór elleni vakcinázás a vakcinázási programok jóváhagyását követően végrehajtható. Meghatározza továbbá a „betegségtől mentes, védőoltással védett körzet” fogalmát, amely a tagállam területének azon, a határozat I. mellékletének I. részében felsorolt része, amely magában foglalja a bőrcsomósodáskórral fertőzött körzeteken kívüli területeket, amelyeken a vakcinázási programok jóváhagyását követően bőrcsomósodáskór elleni vakcinázást hajtanak végre.

(3)

A bőrcsomósodáskór előfordulása első alkalommal 2015 augusztusában nyert megerősítést Görögországban. 2016-ban Bulgária jelentette a bőrcsomósodáskór megjelenéseit, valamint Görögország a betegség további előfordulásait, továbbá a betegség számos szomszédos harmadik országban is megjelent. A betegség 2017-ben – bár kisebb mértékben – Délkelet-Európában is jelen volt, kiterjedt mértékben újból megjelent Albániában, valamint néhány szórványos kitörés fordult elő Görögországban és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban.

(4)

2018-ban javult a bőrcsomósodáskór tekintetében a járványügyi helyzet, és Törökországot leszámítva egyetlen tagállamban és szomszédos harmadik országban sem jelentették a bőrcsomósodáskór előfordulását.

(5)

A bőrcsomósodáskór megjelenésére válaszul az érintett tagállamok, nevezetesen Görögország és Bulgária, valamint az összes érintett szomszédos nem uniós ország tömeges vakcinázási programot hajtott végre a területükön élő valamennyi élő szarvasmarhaféle és fogságban élő kérődző vad esetében. Horvátország, ahol addig nem fordult elő bőrcsomósodáskór, a vele szomszédos tagállamokban és nem uniós országokban fennálló járványügyi helyzetre tekintettel 2016-ban és 2017-ben – megelőző intézkedés gyanánt – szintén végrehajtott tömeges vakcinázási programot. A görögországi, bulgáriai és horvátországi vakcinázási programokat a Bizottság az (EU) 2016/2009 bizottsági végrehajtási határozattal (6) hagyta jóvá.

(6)

Azóta, hogy a bőrcsomósodáskór első ízben felütötte fejét a kontinentális Európában, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) egy sürgős tanácsot (elfogadva: 2016. július 29-én) (7) és három jelentést („Bőrcsomósodáskór: I. adatgyűjtés és -elemzés”, jóváhagyva: 2017. március 27-én (8), „Bőrcsomósodáskór: II. adatgyűjtés és -elemzés”, jóváhagyva: 2018. január 29-én (9), valamint „Bőrcsomósodáskór: az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekkel összefüggő tudományos és technikai segítségnyújtás”, jóváhagyva: 2018. szeptember 28-án (10)) adott ki a bőrcsomósodáskórra vonatkozóan. Valamennyi említett tudományos értékelés arra enged következtetni, hogy a bőrcsomósodáskór elleni tömeges vakcinázásra irányuló célzott kampányok, amennyiben azokat megfelelően hajtják végre, az új kitörések megelőzése révén megfékezik a betegséget.

(7)

A tömeges vakcinázás 2018-ban is folytatódott a bőrcsomósodáskór által érintett valamennyi dél-kelet-európai tagállamban és szomszédos harmadik országban.

(8)

2018 eleje óta Horvátország a területén és a szomszédos harmadik országokban fennálló kedvező járványügyi helyzetre tekintettel felhagyott a bőrcsomósodáskór elleni vakcinázással. Ugyanakkor megkezdte a Bizottság által jóváhagyott felügyeleti program végrehajtását. A bőrcsomósodáskórra vonatkozó említett program klinikai, virológiai és szerológiai felügyeletet is magában foglal az olyan tagállamokhoz és szomszédos harmadik országokhoz közeli nagy kockázatú területeken, ahol az utóbbi években a bőrcsomósodáskór kitörését jelentették.

(9)

Az Állategészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: OIE) Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexének 11.9.4. cikkével összhangban bőrcsomósodáskórtól mentes országban vagy körzetben – a betegség jelentette fenyegetésre válaszul, de úgy, hogy a betegség nem fordult elő – végrehajtott megelőző vakcinázás esetén az utolsó vakcinázást követő nyolc hónappal újra megállapítható a betegségtől mentes státusz, amennyiben az említett kódex 11.9.15. cikkével összhangban sor került klinikai, virológiai és szerológiai felügyeletre.

(10)

A Horvátország által a Bizottságnak 2018. október 13-án benyújtott jelentés szerint a klinikai, virológiai és szerológiai felügyelet eredményei azt mutatják, hogy nincs bizonyíték a betegség Horvátország területén való jelenlétére. A bőrcsomósodáskór megjelenésének hiányában, valamint tekintettel arra, hogy több mint nyolc hónap telt el a legutolsó vakcinázás óta, Horvátország teljesíti a betegség tekintetében az OIE betegségtől mentes státuszra vonatkozó összes követelményét. Helyénvaló tehát megszüntetni a bőrcsomósodáskór elleni vakcinázással összefüggő korlátozásokat a szóban forgó tagállamra vonatkozóan.

(11)

Ezért a Horvátországra vonatkozó bejegyzést törölni kell az (EU) 2016/2008 végrehajtási határozat I. mellékletében található, a „betegségtől mentes, védőoltással védett körzet” elnevezésű tagállami jegyzékből.

(12)

Az (EU) 2016/2008 végrehajtási határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/2008 végrehajtási határozat I. mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 17-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 62., 1993.3.15., 69. o.

(4)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(5)  A Bizottság (EU) 2016/2008 végrehajtási határozata (2016. november 15.) az egyes tagállamokban előforduló bőrcsomósodáskórral kapcsolatos állategészségügyi védőintézkedésekről (HL L 310., 2016.11.17., 51. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2016/2009 végrehajtási határozata (2016. november 15.) a tagállamok által benyújtott bőrcsomósodáskór elleni vakcinázási program elfogadásáról (HL L 310., 2016.11.17., 66. o.).

(7)  The EFSA Journal (2016); 14(8):4573.

(8)  The EFSA Journal (2017); 15(4):4773. .

(9)  The EFSA Journal (2018); 16(2):5176.

(10)  The EFSA Journal (2018); 16(10):5452.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

I. RÉSZ

»Betegségtől mentes, védőoltással védett körzet«

1.   Bulgária

A.

Bulgária következő megyéi:

Burgasz megye

Várna megye

Dobrics megye

Razgrad megye

Szilisztra megye

Rusze megye

Pleven megye

B.

Bulgária következő települései:

Targoviste megyében Opaka, Popovo és Antonovo település.

Sumen megyében Sumen, Kaszpicsan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venec és Hitrino település.

Veliko Tarnovo megyében Szvishtov, Polszki Trambesh és Strazsica település.

2.   Görögország

Görögország következő régiói:

A Jón-szigetek, Kérkira (Korfu) regionális egység kivételével

Az Északi-Égei-szigetek, Limnosz regionális egység kivételével

A Déli-Égei-szigetek

Kréta

II. RÉSZ

»Fertőzött körzetek«

1.   Görögország

A.

Görögország következő régiói:

Attika régió

Közép-Görögország régió

Közép-Makedónia régió

Kelet-Makedónia és Trákia régió

Epirusz régió

Peloponnészosz régió

Thesszália régió

Nyugat-Görögország régió

Nyugat-Makedónia régió

B.

Görögország következő regionális egységei:

Limnosz regionális egység

Kérkira (Korfu) regionális egység

2.   Bulgária

Bulgária teljes területe, az I. részben felsorolt területek kivételével.


21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/48


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/82 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. január 17.)

a tagállamok által benyújtott bőrcsomósodáskór elleni vakcinázási program elfogadásáról szóló (EU) 2016/2009 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2019) 105. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, a horvát és a görög nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 19. cikke (3) bekezdésének a) pontjára és 19. cikkének (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/119/EGK irányelv bizonyos állatbetegségek, többek között a bőrcsomósodáskór kitörése esetén alkalmazandó általános ellenőrző intézkedéseket határoz meg. Ezen ellenőrző intézkedések közé tartozik a fertőzött gazdaság körüli védő- és megfigyelési körzetek létesítése, továbbá bőrcsomósodáskór kitörése esetén az egyéb ellenőrző intézkedések mellett sürgősségi vakcinázás is elrendelhető.

(2)

A bőrcsomósodáskór előfordulása első alkalommal 2015 augusztusában nyert megerősítést Görögországban. 2016-ban Bulgária jelentette a bőrcsomósodáskór megjelenéseit, valamint Görögország a betegség további előfordulásait, továbbá a betegség számos szomszédos harmadik országban is jelen volt. A betegség 2017-ben – bár kisebb mértékben – Délkelet-Európában is jelen volt, kiterjedt mértékben újból megjelent Albániában, valamint néhány szórványos kitörés fordult elő Görögországban és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban.

(3)

A bőrcsomósodáskór megjelenésére válaszul az érintett tagállamok, nevezetesen Görögország és Bulgária, valamint az összes érintett szomszédos nem uniós ország tömeges vakcinázási programot hajtott végre a területükön élő valamennyi élő szarvasmarhaféle és fogságban élő kérődző vad esetében. Horvátország, ahol addig nem fordult elő bőrcsomósodáskór, a vele szomszédos tagállamokban és nem uniós országokban fennálló járványügyi helyzetre tekintettel 2016-ban és 2017-ben – megelőző intézkedés gyanánt – szintén végrehajtott tömeges vakcinázási programot. A görögországi, bulgáriai és horvátországi vakcinázási programokat a Bizottság az (EU) 2016/2009 bizottsági végrehajtási határozattal (4) hagyta jóvá, és az említett három tagállam a bőrcsomósodáskór elleni jóváhagyott vakcinázási programmal rendelkező tagállamként feltüntetésre került az említett jogi aktus mellékletében.

(4)

2018-ban tovább javult a bőrcsomósodáskór tekintetében a járványügyi helyzet, és Törökországot leszámítva egyetlen tagállamban és szomszédos harmadik országban sem jelentették a bőrcsomósodáskór előfordulását. Ugyanabban az évben a tömeges vakcinázás folytatódott a bőrcsomósodáskór által érintett valamennyi dél-kelet-európai tagállamban és szomszédos harmadik országban.

(5)

2018 eleje óta Horvátország a területén és a szomszédos országokban fennálló kedvező járványügyi helyzetre tekintettel felhagyott a bőrcsomósodáskór elleni vakcinázással. Ugyanakkor megkezdte a Bizottság által jóváhagyott felügyeleti program végrehajtását. A bőrcsomósodáskórra vonatkozó említett felügyeleti program klinikai, virológiai és szerológiai felügyeletet is magában foglal az olyan tagállamokhoz és szomszédos harmadik országokhoz közeli nagy kockázatú területeken, ahol az utóbbi években a bőrcsomósodáskór kitörését jelentették. A Horvátország által a Bizottságnak 2018. október 13-án benyújtott jelentés szerint a klinikai, virológiai és szerológiai felügyelet eredményei azt mutatják, hogy nincs bizonyíték a betegség Horvátország területén való jelenlétére.

(6)

Ezért Horvátországot már nem indokolt a bőrcsomósodáskór elleni jóváhagyott vakcinázási programmal rendelkező tagállamok között feltüntetni, mivel az érintett tagállamban már nem kerül sor bőrcsomósodáskór elleni vakcinázásra.

(7)

Az (EU) 2016/2009 végrehajtási határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/2009 végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Görög Köztársaság és a Horvát Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 17-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 62., 1993.3.15., 69. o.

(4)  A Bizottság (EU) 2016/2009 végrehajtási határozata (2016. november 15.) a tagállamok által benyújtott bőrcsomósodáskór elleni vakcinázási program elfogadásáról (HL L 310., 2016.11.17., 66. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A Görögország által benyújtott vakcinázási program.

A Bulgária által benyújtott vakcinázási program.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 18/51


A STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2018 HATÁROZATA

(2018. december 4.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás 5. cikkének (3) bekezdése alapján a társulás második szakaszába történő átlépésről [2019/83]

A STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A megállapodás 5. cikkének (1) bekezdése két egymást követő szakaszra osztott, legfeljebb tízéves átmeneti időtartamot irányoz elő.

(2)

Az első szakasz 2004. április 1-jén, a megállapodás hatálybalépésének napján kezdődött.

(3)

A megállapodás 5. cikkének (3) bekezdése továbbá úgy rendelkezik, hogy a Stabilizációs és Társulási Tanács értékeli az elért fejlődést, és dönt a második szakaszba történő átlépésről, annak időtartamáról, valamint a második szakaszt meghatározó rendelkezések tartalmával kapcsolatos esetleges módosításokról.

(4)

A felek elkötelezték magukat amellett, hogy eleget tesznek a társulás második szakaszába történő átlépéshez kapcsolódó kötelezettségeknek.

(5)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság meghozta a szükséges intézkedéseket a második szakaszba történő átlépésből eredő valamennyi kötelezettségnek való megfelelés biztosítására,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 5. cikkének (3) bekezdése alapján az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti társulás második szakaszába történő átlépés e határozattal megvalósul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 4-én.

a Stabilizációs és Társulási Tanács részéről

az elnök


(1)  HL L 84., 2004.3.20., 13. o.


 

Image

Image

Image