ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 311

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. december 7.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1909 rendelete (2018. december 4.) a 904/2010/EU rendeletnek a vevői készletre vonatkozó megállapodások helyes alkalmazásának nyomon követése céljából történő információcsere tekintetében történő módosításáról

1

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1910 irányelve (2018. december 4.) a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes, a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról

3

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1911 rendelete (2018. november 26.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló (EU) 2015/1588 rendelet módosításáról ( 1 )

8

 

*

A Tanács (EU) 2018/1912 végrehajtási rendelete (2018. december 4.) a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó egyes adómentességek tekintetében történő módosításáról

10

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1913 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a tribenuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

13

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1914 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a kinoxifen hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

17

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1915 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

20

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1916 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a biszpiribak hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

24

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1917 végrehajtási rendelete (2018. december 6.) a flurtamon hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

27

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1918 végrehajtási határozata (2018. december 4.) az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 16. cikkétől és 168 cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

30

 

*

A Tanács (EU) 2018/1919 végrehajtási határozata (2018. december 4.) a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló 2009/790/EK határozat módosításáról

32

 

*

A Tanács (EU) 2018/1920 végrehajtási határozata (2018. december 4.) a Litván Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról szóló 2010/99/EU végrehajtási határozat módosításáról

34

 

*

A Tanács (EU) 2018/1921 végrehajtási határozata (2018. december 4.) a Lettországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról szóló 2013/191/EU végrehajtási határozat módosításáról

36

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 94., 2012.3.30. )

38

 

*

Helyesbítés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 137., 2017.5.24. )

40

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/1


A TANÁCS (EU) 2018/1909 RENDELETE

(2018. december 4.)

a 904/2010/EU rendeletnek a vevői készletre vonatkozó megállapodások helyes alkalmazásának nyomon követése céljából történő információcsere tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy megfelelően nyomon lehessen követni a vevői készletre vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatban a 2006/112/EK tanácsi irányelvbe (3) beillesztett egyszerűsítés alkalmazását, a tagállamok illetékes hatóságai számára automatikus hozzáférést kell biztosítani az adóalanyoktól összegyűjtött, az ilyen ügyletekkel kapcsolatos adatokhoz.

(2)

Figyelembe véve, hogy az e rendeletbe beillesztett rendelkezések az (EU) 2018/1910 tanácsi irányelv (4) által bevezetett módosításokból erednek, helyénvaló, hogy e rendelet az említett módosítások alkalmazása kezdőnapjától alkalmazandó.

(3)

A 904/2010/EU tanácsi rendeletet (5) ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 904/2010/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdése a következőképpen módosul:

1.

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

azoknak a személyeknek a héaazonosító száma, akik a b) pontban említett termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat teljesítették, valamint azoknak a személyeknek a héaazonosító száma, akik a 2006/112/EK irányelv 262. cikkének (2) bekezdésével összhangban információt nyújtottak be az a) pontban említett, héaazonosító számmal rendelkező személyekkel kapcsolatban;”

2.

az e) pontban a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a c) pontban említett minden egyes személy által a más tagállamban héaazonosító számmal rendelkező minden egyes személy részére teljesített, a b) pontban említett termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások összértéke, valamint a 2006/112/EK irányelv 262. cikkének (2) bekezdésével összhangban információt benyújtott minden egyes személy tekintetében, az említett személy héaazonosító száma és a más tagállamban héaazonosító számmal rendelkező személyekkel kapcsolatban általa benyújtott információk, az alábbi feltételek mellett:”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  2018. július 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 283., 2018.8.10., 35. o.

(3)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2018/1910 irányelve (2018. december 4.) a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes, a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 3. oldalát).

(5)  A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).


IRÁNYELVEK

7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/3


A TANÁCS (EU) 2018/1910 IRÁNYELVE

(2018. december 4.)

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes, a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Amikor a Tanács 1967-ben, a 67/227/EGK első tanácsi irányelvvel (3) és a 67/228/EGK második tanácsi irányelvvel (4) elfogadta a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: héa) közös rendszerét, kötelezettséget vállalt egy, az Európai Közösségen belül ugyanúgy működő végleges héarendszer létrehozására, mintha az egyetlen tagállamon belül működne. Mivel egy ilyen rendszer politikai és technikai feltételei nem voltak adottak, amikor 1992 végére felszámolták a tagállamok közötti fiskális határokat, átmeneti héaszabályozást fogadtak el. A 2006/112/EK tanácsi irányelv (5) előírja, hogy az említett átmeneti szabályozást végleges szabályozással kell felváltani.

(2)

A Bizottság a héára vonatkozó cselekvési tervről szóló, 2016. április 7-i közleményével összhangban javaslatot terjesztett elő egy olyan, a tagállamok közötti, határokon átnyúló, vállalkozások közötti kereskedelemre vonatkozó végleges héarendszer elemeinek meghatározására vonatkozóan, amely a határokon átnyúló termékértékesítésnek a rendeltetési tagállamban történő adóztatásának elvén alapulna.

(3)

A Tanács 2016. november 8-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó uniós héaszabályok tökéletesítésére a héaazonosító számnak a Közösségen belüli értékesítések adómentességével összefüggésben betöltött szerepe, a vevői készletre vonatkozó megállapodások, a láncügyletek és a fuvarozásnak a Közösségen belüli ügyletek adómentessége céljából történő bizonyítása tekintetében.

(4)

Tekintettel a Tanács felkérésére, valamint arra, hogy a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó végleges héarendszer végrehajtása több évet fog igénybe venni, helyénvalók az egyes vállalkozásokra vonatkozó szabályok harmonizálására és egyszerűsítésére irányuló különös intézkedések.

(5)

A vevői készlet kifejezés arra a helyzetre utal, amikor a termékek másik tagállamba történő elfuvarozásának időpontjában az értékesítő már tudja, hogy ki a vevő, akinek a termékeket később, a rendeltetési tagállamba való megérkezésüket követően értékesíteni fogja. Ez a helyzet jelenleg egy (a termékek feladási tagállamában történő) vélelmezett értékesítést és egy (a termékek érkezési tagállamában történő) vélelmezett Közösségen belüli beszerzést, majd ezeket követően egy, az érkezési tagállamban történő „belföldi” értékesítést valósít meg, és megköveteli, hogy az értékesítőnek ez utóbbi tagállamban héaazonosító számmal kell rendelkeznie. Ennek elkerülésére az említett ügyleteket – amennyiben azokra két adóalany között kerül sor – bizonyos feltételek mellett úgy kell tekinteni, hogy egy, a feladási tagállamban történő adómentes értékesítést és egy, az érkezési tagállamban történő Közösségen belüli beszerzést valósítanak meg.

(6)

A láncügyletek kifejezés olyan egymást követő termékértékesítésekre utal, amelyek során a termékek egyetlen Közösségen belüli fuvarozás tárgyát képezik. A termékek Közösségen belüli mozgását csak az egyik értékesítéshez kell hozzárendelni, és a Közösségen belüli értékesítésekre biztosított héamentességnek kizárólag ezen értékesítésre kell vonatkoznia. A lánc többi elemét alkotó értékesítéseket meg kell adóztatni, ami maga után vonhatja annak a követelményét, hogy az értékesítő az értékesítési tagállamban héaazonosító számmal rendelkezzen. Annak elkerülésére, hogy a tagállamok különböző megközelítéseket alkalmazzanak, ami kettős adóztatáshoz vagy nem adóztatáshoz vezethet, továbbá a jogbiztonságnak a gazdasági szereplők érdekében történő növelése céljából közös szabályként elő kell írni, hogy – bizonyos feltételek teljesülése esetén – a termékek fuvarozását a láncügyleteken belül egyetlen értékesítéshez kell hozzárendelni.

(7)

Ami a héaazonosító számnak a Közösségen belüli kereskedelem keretében végzett termékértékesítés adómentességével való összefüggését illeti, javasolt, hogy a termékek értékesítési tagállamon kívülre történő fuvarozásának feltételén túlmenően az adómentesség alkalmazásának az is anyagi és nem pusztán alaki feltétele legyen, hogy a vevő számára a termékek fuvarozásának megkezdése szerinti tagállamtól eltérő tagállam által kiadott héaazonosító szám szerepeljen a héainformációcsere-rendszerben (a továbbiakban: VIES). Emellett a VIES-nyilatkozat fontos szerepet játszik abban, hogy az érkezési tagállam információkkal rendelkezzen a termékek területén való jelenlétéről, ezért az Unióban folytatott csalás elleni küzdelemnek is meghatározó eleme. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy amennyiben az értékesítő nem teljesíti a VIES-nyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségét, az adómentesség nem alkalmazandó, kivéve, ha az értékesítő jóhiszeműen jár el, azaz megfelelően meg tudja indokolni az illetékes adóhatóságok számára az összesítő nyilatkozatot érintő hiányosságokat, amely egyben magában foglalhatja azt is, hogy az értékesítő közli a 2006/112/EK irányelv 264. cikke alapján megkövetelt helyes információt.

(8)

mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a héaszabályozásnak a határokon átnyúló, vállalkozások közötti kereskedelemmel összefüggésben történő tökéletesített működését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél annak léptéke és hatása miatt jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(9)

A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával (6) összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok átadása indokolt.

(10)

A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

„17a. cikk

(1)   Nem minősül ellenérték fejében történő termékértékesítésnek, ha az adóalany a vállalkozásából származó termékeket vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében egy másik tagállamba továbbítja.

(2)   E cikk alkalmazásában akkor kell úgy tekinteni, hogy vevői készletre vonatkozó megállapodás áll fenn, ha teljesülnek a következő feltételek:

a)

az adóalany vagy a megbízásából eljáró harmadik fél termékeket ad fel vagy fuvaroz el egy másik tagállamba abból a célból, hogy ezeket a termékeket ott megérkezésük után egy későbbi szakaszban egy másik adóalany részére értékesítse, mely utóbbi a két adóalany között fennálló megállapodással összhangban jogosult e termékek tulajdonjogára;

b)

a termékeket feladó vagy elfuvarozó adóalany gazdasági tevékenységének székhelye nem abban a tagállamban van, amelybe a termékeket feladja vagy elfuvarozza, és ott nem rendelkezik állandó telephellyel sem;

c)

az az adóalany, akinek a részére a termékeket értékesíteni szánják, héaazonosító számmal rendelkezik abban a tagállamban, amelybe a termékeket feladják vagy elfuvarozzák, és mind az azonossága, mind az említett tagállam által számára kiadott héaazonosító szám ismert a b) pontban említett adóalany előtt a feladás vagy az elfuvarozás megkezdésének időpontjában;

d)

a termékeket feladó vagy elfuvarozó adóalany bejegyzi a termékek továbbítását a 243. cikk (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba, valamint a 262. cikk (2) bekezdésében meghatározott összesítő nyilatkozatban feltünteti a vevő azonosságát és a számára azon tagállam által kiadott héaazonosító számot, amelybe a termékeket feladta vagy elfuvarozta.

(3)   Ha a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a következő szabályokat kell alkalmazni a termékek feletti tulajdonosként való rendelkezési jognak a (2) bekezdés c) pontjában említett adóalanyra történő átengedésekor, feltéve, hogy az átengedésre a (4) bekezdésben említett határidőn belül sor kerül:

a)

úgy kell tekinteni, hogy az az adóalany, aki vagy akinek a megbízásából egy harmadik személy a termékeket feladta vagy elfuvarozta, a 138. cikk (1) bekezdésével összhangban termékértékesítést végez abban a tagállamban, amelyből a termékeket feladták vagy elfuvarozták;

b)

úgy kell tekinteni, hogy az az adóalany, akinek a részére a termékeket értékesítik, Közösségen belüli termékbeszerzést végez abban a tagállamban, amelybe a termékeket feladták vagy elfuvarozták.

(4)   Amennyiben a termékek azon tagállamba való megérkezését követő 12 hónapon belül, amelybe a termékeket feladták vagy elfuvarozták a termékeket nem értékesítették a (2) bekezdés c) pontjában illetve a (6) bekezdésben említett azon adóalanynak, akinek azokat szánták, és nem merült fel a (7) bekezdésben megállapított körülmények egyike sem, úgy kell tekinteni, hogy a 12 hónapos időtartam leteltét követő napon megtörténik a 17. cikk értelmében vett továbbítás.

(5)   Nem tekinthető úgy, hogy megtörténik a 17. cikk értelmében vett továbbítás, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a termékekkel való rendelkezés jogát nem engedték át és ezeket a termékeket visszaküldik abba a tagállamba, amelyből azokat feladták vagy elfuvarozták, a (4) bekezdésben említett határidőn belül; és

b)

az az adóalany, aki feladta vagy elfuvarozta a termékeket, bejegyzi azok visszaküldését a 243. cikk (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba.

(6)   Amennyiben a (4) bekezdésben említett időtartamon belül a (2) bekezdés c) pontjában említett adóalany helyébe másik adóalany lép, nem tekintendő úgy, hogy abban az időpontban, amikor az egyik adóalany helyébe másik adóalany lép megtörténik a 17. cikk érelmében vett továbbítás, feltéve, hogy:

a)

teljesül a (2) bekezdésben szereplő valamennyi egyéb alkalmazandó feltétel; és

b)

a (2) bekezdés b) pontjában említett adóalany bejegyzi a 243. cikk (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba azt, hogy az egyik adóalany helyébe másik adóalany lépett.

(7)   Amennyiben a (4) bekezdésben említett határidőn belül a (2) és a (6) bekezdésben foglalt feltételek valamelyike már nem teljesül, úgy kell tekinteni, hogy a 17. cikk szerinti terméktovábbítás abban az időpontban megtörténik, amikor az adott feltétel már nem teljesül.

Ha a termékeket a (2) bekezdés c) pontjában vagy a (6) bekezdésben említett adóalanytól eltérő személy részére értékesítik, úgy kell tekinteni, hogy a (2) és a (6) bekezdésben foglalt feltételek ezt az értékesítést közvetlenül megelőzően már nem teljesülnek.

Ha a termékeket egy olyan országba adják fel vagy fuvarozzák el, amely eltér attól a tagállamtól, amelyből azokat eredetileg átmozgatták, úgy kell tekinteni, hogy a (2) és a (6) bekezdésben foglalt feltételek az említett feladás vagy elfuvarozás kezdetét közvetlenül megelőzően már nem teljesülnek.

A termékek megsemmisülése, elvesztése vagy ellopása esetén úgy kell tekinteni, hogy a (2) és a (6) bekezdésben foglalt feltételek abban az időpontban már nem teljesülnek, amikor a termékek ténylegesen eltűntek vagy megsemmisültek, vagy ha lehetetlen meghatározni ezt az időpontot, abban az időpontban, amikor kiderült, hogy a termékek megsemmisültek vagy hiányoznak.”

2.

Az V. cím 1. fejezetének 2. szakasza a következő cikkel egészül ki:

„36a. cikk

(1)   Amennyiben ugyanazokat a termékeket egymást követően értékesítik és ezeket a termékeket az egyik tagállamból egy másik tagállamba adják fel vagy fuvarozzák el közvetlenül az első értékesítőtől a lánc legvégén álló megrendelőnek, a feladás vagy az elfuvarozás csak a közbenső gazdasági szereplő részére történő értékesítés vonatkozásában vehető figyelembe.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a feladás vagy az elfuvarozás csak a termékek közbenső gazdasági szereplő általi értékesítése vonatkozásában vehető figyelembe, amennyiben a közbenső gazdasági szereplő közölte a részére terméket értékesítővel a számára az az által a tagállam által kiadott héaazonosító számot, amelyből a termékeket feladják vagy elfuvarozzák.

(3)   E cikk alkalmazásában »közbenső gazdasági szereplő«: a lánc egyik – az első értékesítőtől eltérő – értékesítője, aki saját maga vagy aki egy megbízásából eljáró harmadik félen keresztül feladja vagy elfuvarozza a termékeket.

(4)   Ez a cikk nem alkalmazandó a 14a. cikk hatálya alá tartozó helyzetekre.”

3.

A 138. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok mentesítik az adó alól a termékértékesítést, ha a termékeket az eladó vagy a beszerző, vagy megbízásukból más személy adta fel vagy fuvarozta el az érintett tagállam területén kívülre, de a Közösség területén belülre, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

a termékeket egy másik, a termékek feladásának vagy elfuvarozásának indulási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban adóalanyként vagy nem adóalany jogi személyként eljáró személy részére értékesítik;

b)

az az adóalany vagy nem adóalany jogi személy, akinek a részére az értékesítés történik, héaazonosító számmal rendelkezik egy, a termékek feladásának vagy elfuvarozásának indulási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban és ezt a héaazonosító számot közölte az értékesítővel;”.

b)

A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség nem alkalmazandó, ha az értékesítő nem tett eleget a 262. és a 263. cikkben meghatározott, összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettségének, vagy ha az általa benyújtott összesítő nyilatkozat ennek az értékesítésnek a vonatkozásában nem a 264. cikk alapján megkövetelt helyes információkat tünteti fel, kivéve, ha az értékesítő megfelelően és az illetékes hatóságok számára kielégítő módon meg tudja indokolni ezt a hiányosságot.”

4.

A 243. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Minden adóalany, aki termékeket továbbít a 17a. cikkben említett vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében, köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelynek a segítségével az adóhatóságok ellenőrizni tudják az említett cikk helyes alkalmazását.

Minden adóalany, akinek a részére a 17a. cikkben említett vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termékeket értékesítenek, köteles nyilvántartást vezetni ezekről a termékekről.”

5.

A 262. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„262. cikk

(1)   Minden héaazonosító számmal rendelkező adóalanynak összesítő nyilatkozatot kell benyújtania, amely tartalmazza a következőket:

a)

azok a héaazonosító számmal rendelkező beszerzők, akik részére a 138. cikk (1) bekezdésében és a 138. cikk (2) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételek szerint terméket értékesített;

b)

azok a héaazonosító számmal rendelkező személyek, akik részére olyan terméket értékesített, amelyet részére a 42. cikkben említett Közösségen belüli termékbeszerzésként értékesítettek;

c)

azok a héaazonosító számmal rendelkező adóalanyok és nem adóalany jogi személyek, akik részére olyan szolgáltatást nyújtott, amely nem héamentes abban a tagállamban, ahol az ügylet adóztatandó, és amely után az igénybe vevő a 196. cikk alapján az adó fizetésére kötelezett.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információk mellett minden adóalanynak információkat kell benyújtania azoknak az adóalanyoknak a héaazonosító számáról, akik részére azokat a termékeket szánják, amelyeket a 17a. cikkben foglalt feltételekkel összhangban vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében adtak fel vagy fuvaroztak el, valamint a benyújtott információkban bekövetkezett minden változásról.”

6.

A 403. és a 404. cikket el kell hagyni.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2019. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2020. január 1-jétől kezdődően alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  2018. október 3-i vélemény.

(2)  2018. március 14-i vélemény.

(3)  A Tanács 67/227/EGK első irányelve (1967. április 11.) a tagállamok forgalmi adókra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról (HL L 71., 1967.4.14., 1301. o.).

(4)  A Tanács 67/228/EGK második irányelve (1967. április 11.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a közös hozzáadottértékadó-rendszer struktúrájáról és alkalmazási módjairól (HL L 71., 1967.4.14., 1303. o.).

(5)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(6)  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/8


A TANÁCS (EU) 2018/1911 RENDELETE

(2018. november 26.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló (EU) 2015/1588 rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 109. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/1588 tanácsi rendelet (2) felhatalmazza a Bizottságot, hogy az állami támogatások bizonyos fajtáit rendelet útján a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa és mentesítse a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól.

(2)

A központi irányítású uniós források – vagyis a közvetlen vagy közvetett uniós irányítás alatt álló források (a tagállamokkal megosztott irányítás alá tartozó források kivételével) – egyre nagyobb mértékben támogatják a közös uniós érdekű tevékenységeket finanszírozási eszközökön vagy költségvetési garanciákon keresztül, és ezáltal különösen értékes hozzájárulást nyújtanak a növekedéshez és a kohézióhoz. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos feltételek mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa és mentesítse a bejelentési kötelezettség alól a tagállamok által nyújtott olyan támogatásokat, amelyeket az ilyen központi irányítású finanszírozási eszközökön vagy költségvetési garanciákon keresztül nyújtanak vagy támogatnak. A Bizottság tapasztalata szerint az ilyen támogatás nem torzítja jelentősen a versenyt, mivel össze van hangolva az uniós szervek által végrehajtott érintett finanszírozási eszközökre és költségvetési garanciákra alkalmazandó feltételekkel, és egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek állapíthatóak meg.

(3)

Az európai területi együttműködés előmozdítása az uniós kohéziós politika egyik fontos prioritása. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos feltételek mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa és mentesítse a bejelentési kötelezettség alól az európai területi együttműködés projektjeihez nyújtott támogatást. A Bizottság tapasztalata szerint az ilyen támogatás korlátozott hatást gyakorol a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre, és egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek állapíthatók meg.

(4)

Az (EU) 2015/1588 rendelet hatályát ezért ennek megfelelően ki kell terjeszteni e támogatási fajtákra is.

(5)

Az (EU) 2015/1588 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/1588 rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:

„xv.

uniós központi irányítású finanszírozási eszközökön vagy költségvetési garanciákon keresztül nyújtott vagy ezek által támogatott finanszírozás, amennyiben a támogatás állami forrásokon keresztül nyújtott kiegészítő finanszírozás formáját ölti;

xvi.

az uniós európai területi együttműködés programjai által támogatott projektek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  2018. november 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács (EU) 2015/1588 rendelete (2015. július 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról (HL L 248., 2015.9.24., 1. o.).


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/10


A TANÁCS (EU) 2018/1912 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 4.)

a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó egyes adómentességek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 397. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság a héára vonatkozó cselekvési tervről szóló, 2016. április 7-i közleményében bejelentette, hogy javaslatot kíván előterjeszteni a tagállamok közötti, határokon átnyúló, vállalkozások közötti kereskedelemre vonatkozó végleges hozzáadottértékadó-rendszerre (hozzáadottérték-adó a továbbiakban: héa) vonatkozóan. A Tanács 2016. november 8-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy még időközben tegyen javaslatot a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó uniós héaszabályok tökéletesítésére, többek között a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó adómentességek tekintetében.

(2)

A 2006/112/EK irányelv számos feltételt határoz meg bizonyos Közösségen belüli ügyletek keretében folytatott termékértékesítések héamentességére vonatkozóan. E feltételek egyike az, hogy a termékeket egyik tagállamból egy másikba kell feladni vagy elfuvarozni.

(3)

A határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó említett adómentességek alkalmazása tekintetében eltérő tagállami megközelítések azonban nehézségeket és jogbizonytalanságot teremtettek a vállalkozások számára. Ez ellentétes a Közösségen belüli kereskedelem elősegítésének és a fiskális határok megszüntetésének céljával. Ezért fontos meghatározni és harmonizálni azokat a feltételeket, amelyek alapján az adómentességek alkalmazhatók.

(4)

Mivel a határokon átnyúló héacsalás elsősorban a Közösségen belüli értékesítések adómentességével függ össze, meg kell határozni bizonyos körülményeket, amelyek fennállásakor a termékeket úgy kell tekinteni, mint amelyeket az értékesítés helye szerinti tagállam területéről feladtak vagy elfuvaroztak.

(5)

Annak érdekében, hogy a vállalkozások számára gyakorlati megoldást, az adóhatóságok számára pedig biztosítékot lehessen nyújtani, a 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletbe (2) két megdönthető vélelmet kell bevezetni.

(6)

A helyes alkalmazás biztosítása érdekében a vevői készletre vonatkozó egyszerűsítő szabályozást megfelelő nyilvántartási kötelezettségeknek kell kísérniük.

(7)

A 282/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 282/2011/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

a VIII. fejezet a következő szakasszal egészül ki:

2A. szakasz

A közösségen belüli ügyletekre vonatkozó adómentesség

(A 2006/112/EK irányelv 138–142. cikke)

45a. cikk

(1)   A 2006/112/EK irányelv 138. cikkében megállapított adómentességek alkalmazása céljából a következő esetek bármelyikének fennállása esetén vélelmezni kell, hogy a termékeket valamely tagállamból a területén kívülre, de a Közösség területére adták fel vagy fuvarozták el:

a)

az eladó jelzi, hogy a terméket ő vagy egy, a nevében eljáró harmadik személy adta fel vagy fuvarozta el, és az eladó birtokában van a (3) bekezdés a) pontjában említettek közül legalább két olyan, egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak, amelyeket egymástól, a vevőtől és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki, vagy az eladó egyszerre birtokában van a (3) bekezdés a) pontjában említett dokumentumok közül bármelyik egy és a (3) bekezdés b) pontjában említett dokumentumok közül bármelyik egy, a feladást vagy a fuvarozást igazoló egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak, amelyeket egymástól, az eladótól és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki;

b)

az eladó birtokában van a következőknek:

i.

a beszerzőtől származó olyan írásbeli nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy a terméket a beszerző vagy egy, a beszerző nevében eljáró harmadik személy adta fel vagy fuvarozta el, és amelyben szerepel a termék rendeltetési tagállama: ennek az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kiállítás napját; a beszerző nevét és címét; a termékek mennyiségét és jellegét; a termékek megérkezésének idejét és helyét; közlekedési eszköz értékesítése esetén a közlekedési eszköz azonosító számát; és a beszerző nevében a termékeket átvevő személy azonosítását; és

ii.

a (3) bekezdés a) pontjában említettek közül legalább két olyan, egymásnak nem ellentmondó bizonyíték, amelyeket egymástól, a vevőtől és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki, vagy a (3) bekezdés a) pontjában említett dokumentumok közül bármelyik egy, együtt a (3) bekezdés b) pontjában említett dokumentumok közül bármelyik egy, a feladást vagy a fuvarozást igazoló egymásnak nem ellentmondó bizonyítékkal, amelyeket egymástól, az eladótól és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki.

A beszerzőnek a b) pont i. alpontjában említett írásbeli nyilatkozatot az értékesítést követő hónap tizedik napjáig kell az eladó rendelkezésére bocsátania.

(2)   Az (1) bekezdés szerint felállított vélelmet az adóhatóság megdöntheti.

(3)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a következőket kell elfogadni a feladás vagy a fuvarozás bizonyítékaként:

a)

a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla;

b)

a következő dokumentumok:

i.

a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény; vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok;

ii.

közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését;

iii.

a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását.”

2.

a X. fejezet a következő szakasszal egészül ki:

1A. szakasz

Általános követelmények

(A 2006/112/EK irányelv242–243. cikke)

54a. cikk

(1)   A 2006/112/EK irányelv 243. cikkének (3) bekezdésében említett azon nyilvántartásban, amelyet minden olyan adóalanynak vezetnie kell, aki vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében terméket továbbít, a következő információkat kell szerepeltetni:

a)

az a tagállam, amelyből a termékeket feladták vagy elfuvarozták, valamint a termékek feladásának vagy fuvarozásának az időpontja;

b)

annak az adóalanynak a héaazonosító száma, akinek a részére a termékeket szánják, amelyet az a tagállam állított ki, amelybe a terméket feladják vagy elfuvarozzák;

c)

az a tagállam, amelybe a terméket feladják vagy elfuvarozzák, a raktár üzemeltetőjének héaazonosító száma, annak a raktárnak a címe, ahol a termékeket érkezéskor tárolják, valamint a termékek raktárba való beérkezésének időpontja;

d)

a raktárba beérkezett termékek értéke, megnevezése és mennyisége;

e)

annak az adóalanynak a héaazonosító száma, aki vagy amely az e bekezdés b) pontjában említett személy helyébe lép a 2006/112/EK irányelv 17a. cikkének (6) bekezdésében említett feltételek mellett;

f)

az értékesített termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint a 2006/112/EK irányelv 17a. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett termékértékesítés teljesítésének időpontja, továbbá a beszerző héaazonosító száma;

g)

a termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint a feltételek bármelyike teljesülésének időpontja és a 2006/112/EK irányelv 17a. cikkének (7) bekezdése szerinti konkrét indokolása;

h)

a 2006/112/EK irányelv 17a. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint visszaküldött termékek értéke, megnevezése és mennyisége, valamint a termékek visszaküldésének időpontja.

(2)   A 2006/112/EK irányelv 243. cikkének (3) bekezdésében említett azon nyilvántartásban, amelyet minden olyan adóalanynak vezetnie kell, akinek a részére vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termékértékesítés történik, a következő információkat kell szerepeltetni:

a)

a vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termék továbbítását végző adóalany héaazonosító száma;

b)

a neki szánt termékek megnevezése és mennyisége;

c)

a neki szánt termékek raktárba való beérkezésének időpontja;

d)

a részére értékesített termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint a 2006/112/EK irányelv 17a. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett, Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítésének időpontja;

e)

a termékek megnevezése és mennyisége, valamint az az időpont, amikor a termékeket az a) pontban említett adóalany utasítására kitárolják a raktárból;

f)

a megsemmisült vagy hiányzó termékek megnevezése és mennyisége, valamint az az időpont, amikor a raktárba korábban beérkezett termékek megsemmisültek, elvesztek vagy azokat ellopták, vagy az az időpont, amikor a termékek megsemmisülését vagy hiányát megállapították.

Amennyiben a termékeket vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében olyan raktárüzemeltető részére adják fel vagy fuvarozzák el, aki eltér attól az adóalanytól, akinek a részére a termékeket értékesíteni szándékoznak, az említett adóalany által vezetett nyilvántartásban nem kell szerepeltetni az első albekezdés c), e) és f) pontjában említett információkat.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 15.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1. o.).


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1913 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 6.)

a tribenuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/54/EK bizottsági irányelv (2) felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe a tribenuron hatóanyagot.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

A tribenuron hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében megállapított jóváhagyása 2019. október 31-én lejár.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be a tribenuron hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dokumentációt. A referens tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a meghosszabbítási kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2016. június 23-án benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A Hatóság a meghosszabbítási kérelmet értékelő jelentést megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációkat.

(8)

A Hatóság 2017. június 29-én eljuttatta a Bizottsághoz az azzal kapcsolat állásfoglalását (6), hogy a tribenuron várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Bizottság 2017. december 12-én ismertette a tribenuronra vonatkozó meghosszabbítási jelentés tervezetét a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával.

(9)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság állásfoglalásáról, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdése harmadik bekezdésének megfelelően – a meghosszabbítási jelentés tervezetéről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(10)

Legalább egy, a tribenuront tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek. Helyénvaló tehát meghosszabbítani a tribenuron jóváhagyását.

(11)

A tribenuron jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó kockázatértékelés korlátozott számú reprezentatív felhasználáson alapul, ez azonban nem korlátozza azon felhasználásokat, amelyek tekintetében a tribenuront tartalmazó növényvédő szerek engedélyezhetők. Ezért indokolt feloldani a kizárólag gyomirtó szerként való felhasználásra történő korlátozást.

(12)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az (EU) 2018/1262 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2019. október 31-ig meghosszabbította a tribenuron jóváhagyásának érvényességét annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárás az anyag jóváhagyásának lejártát megelőzően befejeződhessen. Mivel a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó határozatot a lejárat kiterjesztett időpontját megelőzően meghozták, ez a rendelet 2019. február 1-jétől alkalmazandó.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

A tribuneron hatóanyag jóváhagyása az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. február 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2005/54/EK irányelve (2005. szeptember 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tribenuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 244., 2005.9.20., 21. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tribenuron (Állásfoglalás a tribenuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatáról). EFSA Journal 2017;15(7):4912, 39. oldal, doi: 10.2903/j.efsa.2017.4912.

(7)  A Bizottság (EU) 2018/1262 végrehajtási rendelete (2018. szeptember 20.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az 1-metil-ciklopropén, a béta-ciflutrin, a klórtalonil, a klórtoluron, a klomazon, a cipermetrin, a daminozid, a deltametrin, a dimeténamid-p, a diuron, a fludioxonil, a flufenacet, a flurtamon, a fosztiazát, az indoxakarb, az MCPA, az MCPB, a proszulfokarb, a tiofanát-metil és a tribenuron hatóanyagokra megállapított jóváhagyás érvényessége tekintetében történő módosításáról (HL L 238., 2018.9.21., 62. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Tribenuron (eredeti)

CAS-szám 106040-48-6

CIPAC-szám: 546

2-[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-metilkarbamoil]szulfamoil]benzoesav

≥ 960 g/kg (tribenuron-metilként kifejezve)

2019. február 1.

2034. január 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a tribenuronról szóló meghosszabbítási jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a fogyasztók védelme, különös tekintettel az állati termékekben található maradékanyagokra;

a felszín alatti vizek védelme;

a vízi szervezetek és a nem célzott szárazföldi növények védelme.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a meghosszabbítási jelentésben található.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

az A. részben a tribenuronra vonatkozó 106. bejegyzést el kell hagyni;

2.

a B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„128

Tribenuron (eredeti)

CAS-szám: 106040-48-6 CIPAC-szám

546

2-[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-metilkarbamoil]szulfamoil]benzoesav

≥ 960 g/kg (tribenuron-metilként kifejezve)

2019. február 1.

2034. január 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a tribenuronról szóló meghosszabbítási jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a fogyasztók védelme, különös tekintettel az állati termékekben található maradékanyagokra;

a felszín alatti vizek védelme;

a vízi szervezetek és a nem célzott szárazföldi növények védelme.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a meghosszabbítási jelentésben található.


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1914 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 6.)

a kinoxifen hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2004/60/EK bizottsági irányelv (2) felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe a kinoxifen hatóanyagot.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A kinoxifen hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében megállapított jóváhagyása 2019. április 30-án lejár.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be a kinoxifen hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező a 844/2012/EU rendelet 6. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dossziékat benyújtotta. A referens tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2016. december 5-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A 844/2012/EU végrehajtási rendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően csupán célzott értékelésre került sor. Mivel az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.7.2. és 3.7.3. pontjában meghatározott jóváhagyási kritériumok nem teljesülnek, az értékelés mindössze a kinoxifen azonosítására, az anyagra vonatkozó elemzési módszerekre, annak környezeti sorsára és viselkedésére, valamint perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagként, nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagként, továbbá a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező (POP) anyagként fennálló tulajdonságaival kapcsolatos ökotoxikológiai információkra terjedt ki.

(8)

A Hatóság a meghosszabbítási kérelmet értékelő jelentést megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(9)

A Hatóság 2017. november 24-én eljuttatta a Bizottsághoz az azzal kapcsolatban levont következtetéseit (6), hogy a kinoxifen várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A következtetések a veszélyek célzott értékelésére korlátozódnak (az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.7. pontjában említett szempontokra összpontosítanak), az összes jóváhagyási kritériumra nem terjednek ki. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a kinoxifen PBT és vPvB anyagnak tekintendő.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, valamint – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(11)

A kérelmező által felhozott érvek azonban nem tudták eloszlatni az anyaggal kapcsolatos aggályokat.

(12)

Az azonosított aggályok alapján nem sikerült megállapítani, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnének legalább egy, kinoxifent tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása vonatkozásában. Ezért az említett rendelet 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a kinoxifen hatóanyag jóváhagyása ne kerüljön meghosszabbításra.

(13)

A tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a kinoxifent tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek visszavonására.

(14)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a kinoxifent tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ez az időszak legfeljebb 2020. március 27-ig tarthat.

(15)

Az (EU) 2018/524 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2019. április 30-ig meghosszabbította a kinoxifen jóváhagyásának érvényességét annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az anyag jóváhagyásának lejárta előtt le lehessen zárni. Mivel a vonatkozó határozatot a meghosszabbított jóváhagyási időtartam lejártát megelőzően meghozták, ezt a rendeletet minél előbb alkalmazni kell.

(16)

Ez a rendelet nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke szerint újabb kérelmet nyújtsanak be a kinoxifen jóváhagyására vonatkozóan.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbítása

A kinoxifen hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében található táblázat kinoxifenre vonatkozó 82. sorát el kell hagyni.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok legkésőbb 2019. június 27-ig visszavonják a kinoxifen hatóanyagú növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

4. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2020. március 27-ig le kell járnia.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2004/60/EK irányelve (2004. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a quinoxifen hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 120., 2004.4.24., 39. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2018. Peer review of the targeted hazard assessment of the pesticide active substance quinoxyfen (A kinoxifen mint növényvédőszer-hatóanyag tekintetében végzett célzott veszélyértékelés szakmai vizsgálata). EFSA Journal 2018;16(1):5085, 11. o. DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5085.

(7)  A Bizottság (EU) 2018/524 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a klopiralid, a ciprodinil, a diklórprop-P, a foszetil, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a primikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a kinoxifen, a rimszulfuron, a spinozad, a tiakloprid, a tiametoxam, a tiram, a tolklofosz-metil, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 88., 2018.4.4., 4. o.).


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1915 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 6.)

a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően Franciaországhoz 2014. szeptember 30-án kérelem érkezett a Koppert B.V.-től a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs hatóanyag jóváhagyására vonatkozóan.

(2)

Az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően Franciaország mint jelentéstevő tagállam 2015. június 3-án értesítette a kérelmezőt, a többi tagállamot, a Bizottságot és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság) a kérelem elfogadhatóságáról.

(3)

A jelentéstevő tagállam 2016. október 17-én értékelőjelentés-tervezetet nyújtott be a Bizottsághoz, amelyről a Hatóságnak is küldött másolatot; e tervezetben azt vizsgálta, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott jóváhagyási kritériumoknak.

(4)

A Hatóság eleget tett az 1107/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. Az említett rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Hatóság 2017. március 20-án felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtson be kiegészítő információkat a tagállamoknak, a Bizottságnak és a Hatóságnak. A jelentéstevő tagállam a kiegészítő információkról készített értékelést aktualizált értékelőjelentés-tervezet formájában nyújtotta be a Hatósághoz 2017. szeptember 12-én.

(5)

2017. november 24-én a Hatóság közölte a kérelmezővel, a tagállamokkal és a Bizottsággal arra vonatkozó következtetését (2), hogy a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott jóváhagyási kritériumoknak. A Hatóság nyilvánosságra hozta következtetéseit.

(6)

A Bizottság 2018. július 20-án a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága elé terjesztette a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzsre vonatkozó felülvizsgálati jelentést és a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs jóváhagyásáról szóló rendelettervezetet.

(7)

Legalább egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív használata és különösen azoknak a felhasználásoknak a tekintetében, amelyeket megvizsgáltak és a felülvizsgálati jelentésben részletesen ismertettek, megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(8)

Ezért a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs jóváhagyása indokolt.

(9)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései értelmében, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretekre való figyelemmel azonban bizonyos feltételeket elő kell írni.

(10)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs hatóanyag az ugyanebben a mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 (A Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakértői vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2017;15(12):5084, 19 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.5084.

(3)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs

Hozzáférési száma az Agriculture Research Service Kultúra Collection (National Center for Agricultural Utilization Research, Peoria, Illinois állam, USA) törzsanyagbankjában.

Tárgytalan

Minimális koncentráció:

1 × 1010 CFU/g

2018. december 27.

2028. december 27.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzsről szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzset potenciális szenzibilizálónak kell tekinteni.

A gyártónak a gyártási folyamat során biztosítania kell a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.


(1)  A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Bejegyzés száma

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„129

Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs

Hozzáférési száma az Agriculture Research Service Kultúra Collection (National Center for Agricultural Utilization Research, Peoria, Illinois állam, USA) törzsanyagbankjában.

Tárgytalan

Minimális koncentráció:

1 × 1010 CFU/g

2018. december 27.

2028. december 27.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzsről szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzset potenciális szenzibilizálónak kell tekinteni.

A gyártónak a gyártási folyamat során biztosítania kell a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


(1)  A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1916 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 6.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a biszpiribak hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének B. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagokat.

(2)

A biszpiribak hatóanyag jóváhagyásának érvényessége 2021. július 31-én jár le.

(3)

Az említett hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása érdekében a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (3) megfelelően kérelmet nyújtottak be. A jóváhagyás azonban a kérelmezőn kívül álló okokból valószínűleg már az annak meghosszabbítására vonatkozó határozat meghozatalát megelőzően lejár. Ezért a jóváhagyás időtartamát az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke értelmében meg kell hosszabbítani.

(4)

mivel 2019 és 2021 között nagyszámú hatóanyag jóváhagyása jár le, az ezek meghosszabbítása iránti kérelmek értékeléséhez szükséges időre és erőforrásokra tekintettel a C(2016) 6104 bizottsági végrehajtási határozat (4) az 1107/2009/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott egy munkaprogramot, amely csoportosítja a hasonló hatóanyagokat, és prioritásokat határoz meg az emberek és az állatok egészségét, valamint a környezetet érintő biztonsági megfontolások alapján.

(5)

mivel az e rendeletben említett hatóanyag nem tartozik a C(2016) 6104 bizottsági végrehajtási határozat szerint előnyben részesített kategóriák egyikébe sem, a jóváhagyási időtartamot két évvel kell meghosszabbítani, figyelembe véve a jelenlegi lejárati időpontot, azt a követelményt, hogy a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerint a hatóanyagokra vonatkozó kiegészítő dokumentációt a jóváhagyás lejárta előtt legkésőbb harminc hónappal be kell nyújtani, a felelősségnek és a munkának a referensként és társreferensként közreműködő tagállamok közti kiegyensúlyozott megosztását, valamint az értékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges rendelkezésre álló erőforrásokat. Ezért helyénvaló a biszpiribak hatóanyag jóváhagyási időtartamát két évvel meghosszabbítani.

(6)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő kiegészítő dokumentáció az e rendelet mellékletében meghatározott lejárati időpont előtt legkésőbb 30 hónappal nem kerül benyújtásra, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy az ez utáni legkorábbi időpontot határozza meg.

(7)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkének első bekezdésében foglalt célra, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra – attól függően, hogy melyik időpont a későbbi. Azokban az esetekben, amikor a Bizottság az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó rendeletet fogad el, arra törekszik, hogy – a körülményeknek megfelelően – a lehető legkorábbi alkalmazási időpontot tűzze ki.

(8)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(4)  A Bizottság végrehajtási határozata (2016. szeptember 28.) a 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben lejáró hatóanyag-jóváhagyások meghosszabbítása iránti kérelmek értékelésére vonatkozó munkaprogramnak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti létrehozásáról (HL C 357., 2016.9.29., 9. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. része a következőképpen módosul:

Az 1. sor („Biszpiribak”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. július 31.” lép.


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1917 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 6.)

a flurtamon hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/84/EK bizottsági irányelv (2) felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe a flurtamon hatóanyagot.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A flurtamon hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében megállapított jóváhagyása 2019. október 31-én lejár.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be a flurtamon hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dokumentációt benyújtotta. A referens tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2015. május 29-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A Hatóság a meghosszabbítási kérelmet értékelő jelentést megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2017. augusztus 10-én eljuttatta a Bizottsághoz az azzal kapcsolatban levont következtetéseit (6), hogy a flurtamon várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Hatóság konkrét aggályokat fogalmazott meg. Megállapította különösen, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem zárható ki a flurtamon mutagén potenciálja, továbbá nem határozhatók meg a végleges egészségszempontú referenciaértékek. A Hatóság következésképpen arra a következtetésre jutott, hogy nem végezhető el a fogyasztókkal kapcsolatos kockázatok és a nem étrendi kockázatok értékelése. A Hatóság megállapította továbbá, hogy a dokumentáció hiányosságai miatt nem lehetett véglegesíteni a felszín alatti vizekben az összes releváns forgatókönyv szerint várhatóan előforduló, valamint a növényekben maradékanyagként is megjelenő trifluorecetsav metabolitnak való kitettségre vonatkozó átfogó fogyasztóikockázat-értékelést. A Hatóság ezenkívül azt a következtetést vonta le, hogy a rendelkezésre álló tanulmányok alapján nem lehetett elvégezni az endokrin károsító tulajdonságok értékelését.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, valamint – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentés tervezetéről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(11)

A kérelmező által felhozott érvek azonban nem tudták eloszlatni a hatóanyaggal kapcsolatos aggályokat.

(12)

Ennek következtében nem lehetett megállapítani, hogy legalább egy növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználásának vonatkozásában teljesülnének az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok. Ezért az említett rendelet 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a flurtamon hatóanyag jóváhagyása ne kerüljön meghosszabbításra.

(13)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

A tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a flurtamont tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek visszavonására.

(15)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a flurtamont tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ez az időszak legfeljebb 2020. március 27-ig tarthat.

(16)

Az (EU) 2018/1262 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2019. október 31-ig meghosszabbította a flurtamon jóváhagyásának érvényességét annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az anyag jóváhagyásának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor mivel határozathozatalra a lejárat kiterjesztett időpontja előtt került sor, ezt a rendeletet minél előbb alkalmazni kell.

(17)

Ez a rendelet nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke szerint újabb kérelmet nyújtsanak be a flurtamon jóváhagyására vonatkozóan.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbítása

A flurtamon hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében található táblázat flurtamonra vonatkozó 64. sorát el kell hagyni.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok legkésőbb 2019. június 27-ig visszavonják a flurtamon hatóanyagú növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

4. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2020. március 27-ig le kell járnia.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2003/84/EK irányelve (2003. szeptember 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flurtamon, a flufenacet, a jodoszulfuron, a dimeténamid-p, a pikoxistrobin, a fosztiazát és a sziltiofam hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 247., 2003.9.30., 20. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2017. Conclusion on the updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurtamone (A flurtamon hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének frissített szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2017;15(8):4976, 25. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4976.

(7)  A Bizottság (EU) 2018/1262 végrehajtási rendelete (2018. szeptember 20.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az 1-metil-ciklopropén, a béta-ciflutrin, a klórtalonil, a klórtoluron, a klomazon, a cipermetrin, a daminozid, a deltametrin, a dimeténamid-p, a diuron, a fludioxonil, a flufenacet, a flurtamon, a fosztiazát, az indoxakarb, az MCPA, az MCPB, a proszulfokarb, a tiofanát-metil és a tribenuron hatóanyagokra megállapított jóváhagyás érvényessége tekintetében történő módosításáról (HL L 238., 2018.9.21., 62. o.).


HATÁROZATOK

7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/30


A TANÁCS (EU) 2018/1918 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. december 4.)

az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 16. cikkétől és 168 cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2006/659/EK tanácsi határozat (2) felhatalmazást adott az Egyesült Királyságnak különös egyszerűsítő intézkedések (a továbbiakban: intézkedések) alkalmazására annak érdekében, hogy átalányrendszer alapján határozza meg a nem levonható hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: héa) mértékét a nem kizárólag üzleti célra használt vállalati gépkocsikkal kapcsolatos üzemanyag-kiadásokra vonatkozóan. Ez az adóalanyok számára szabadon választható rendszer a gépkocsi által kibocsátott szén-dioxid (CO2) mennyiségén alapul, mivel a kibocsátás arányos az üzemanyag-fogyasztással, és ennélfogva az üzemanyagra fordított kiadással.

(2)

A 2006/659/EK határozat helyébe az (EU) 2015/2109 tanácsi végrehajtási határozat (3) lépett, amelynek hatálya 2018. december 31-én lejár.

(3)

A Bizottságnál 2018. április 27-én iktatott levelében az Egyesült Királyság felhatalmazást kért arra, hogy 2020. december 31-ig továbbra is alkalmazhassa az intézkedést.

(4)

A Bizottság 2018. június 11-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot az Egyesült Királyság kérelméről. A Bizottság 2018. június 12-én kelt levelében értesítette az Egyesült Királyságot arról, hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információnak.

(5)

Az (EU) 2015/2109 végrehajtási határozat 4. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság benyújtotta a Bizottság részére a különös intézkedés működéséről szóló jelentést. Az Egyesült Királyság szerint az intézkedés előmozdította a vállalati gépkocsikkal összefüggő üzemanyag-kiadásokra vonatkozó héa beszedésének egyszerűsítését az adóalanyok és az adóhatóság számára egyaránt.

(6)

Az Egyesült Királyságot ezért indokolt felhatalmazni arra, hogy 2020. december 31-ig folytassa az intézkedés alkalmazását.

(7)

Az eltérő intézkedésnek nem lesz kedvezőtlen hatása az Unió héa-ból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 16. és 168. cikkétől eltérve az Egyesült Királyság felhatalmazást kap arra, hogy 2019. január 1-jétől2020. december 31-ig átalányalapon rögzítse a vállalati gépkocsikban magáncélra használt üzemanyaghoz kapcsolódó kiadások után fizetendő héa mértékét.

2. cikk

Az 1. cikkben említett adó mértékét a járműtípus CO2-kibocsátási szintje alapján megállapított átalányösszegekben kell kifejezni, amelyek tükrözik az üzemanyag-fogyasztást. Az Egyesült Királyság évente kiigazítja az emített átalányösszegeket, hogy tükrözzék az üzemanyag átlagos költségének változásait.

3. cikk

Az e határozat alapján létrehozott rendszert az adóalanyok szabadon választhatják.

4. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 2006/659/EK határozata (2006. szeptember 25.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 5. cikke (6) bekezdésétől és 11. cikke A. része (1) bekezdése b) pontjától eltérő különleges intézkedés bevezetésének az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről (HL L 272., 2006.10.3., 15. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2015/2109 végrehajtási határozata (2015. november 17.) az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése a) pontjától, valamint 168. és 168a. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról (HL L 305., 2015.11.21., 49. o.).


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/32


A TANÁCS (EU) 2018/1919 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. december 4.)

a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló 2009/790/EK határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK irányelv 287. cikkének 14. pontja felhatalmazza Lengyelországot, hogy a hozzáadottérték-adó (héa) alól mentességet biztosítson azoknak az adóalanyoknak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg 10 000 EUR nemzeti valutában kifejezett, a csatlakozása napján érvényes átváltási árfolyamon számított ellenértékét.

(2)

A 2009/790/EK tanácsi határozat (2) útján Lengyelország 2012. december 31-ig felhatalmazást kapott arra, hogy mentességet biztosítson a héa alól azoknak az adóalanyoknak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg 30 000 EUR nemzeti valutában kifejezett, a csatlakozása napján érvényes átváltási árfolyamon számított ellenértékét. Az e különös intézkedés alkalmazására vonatkozó felhatalmazást előbb a 2012/769/EU tanácsi végrehajtási határozat (3)2015. december 31-ig, majd az (EU) 2015/1173 tanácsi végrehajtási határozat (4)2018. december 31-ig meghosszabbította. Az (EU) 2016/2090 tanácsi végrehajtási határozat (5) a mentességi értékhatárt 40 000 EUR nemzeti valutában kifejezett ellenértékére emelte.

(3)

Lengyelország a Bizottság által 2018. május 15-én iktatott levélben felhatalmazást kért arra, hogy továbbra is héa alóli mentességet biztosíthasson azon adóalanyok számára, amelyeknek éves árbevétele nem haladja meg 40 000 EUR nemzeti valutában kifejezett ellenértékét.

(4)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdése második albekezdésével összhangban a Bizottság 2018. július 20-án kelt levelében továbbította Lengyelország kérelmét a többi tagállamnak, kivéve Spanyolországot, amelynek a kérelmet 2018. július 23-án kelt levelében továbbította. A Bizottság 2018. július 23-án kelt levelében értesítette Lengyelországot arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges minden információ a rendelkezésére áll.

(5)

A Lengyelország által nyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy az eltérés iránti kérelem indokai nagyrészt változatlanok. Az eltérés számos, korlátozott üzleti tevékenységet folytató adóalany vállalkozási terhét könnyíti meg. Csökkenti az adóhatóság adminisztratív terhét is azáltal, hogy korlátozza a kis adóalanyok ellenőrzésének szükségességét, ami viszonylag költséges a szóban forgó héa összegéhez képest. Ez a különös intézkedés az adóalanyok által teljes mértékben szabadon választható.

(6)

Tekintettel arra, hogy a magasabb értékhatár következtében csökkentek a kisvállalkozások héakötelezettségei, miközben az ilyen vállalkozások a 2006/112/EK irányelv 290. cikkével összhangban továbbra is dönthetnek az általános héaszabályozás választása mellett, Lengyelország számára lehetővé kell tenni, hogy egy újabb korlátozott időszakra, 2021. december 31-ig alkalmazza a különös intézkedést.

(7)

Mivel jelenleg zajlik a 2006/112/EK irányelv kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozást előíró 281–294. cikkének felülvizsgálata, lehetséges, hogy elfogadásra kerül majd egy, az emíltett cikkeket módosító irányelv, amely az eltérés időbeli hatályának 2021. december 31-i lejárta előtti időpontot ír majd elő, amelytől kezdve a tagállamoknak nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazniuk. Ebben az esetben ez a határozat a továbbiakban nem alkalmazandó.

(8)

Az eltérés nem érinti az Unió héából származó saját forrásait, mivel Lengyelországnak az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (6) 6. cikkével összhangban kompenzációs számítást kell végeznie.

(9)

A 2009/790/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/790/EK határozat 2. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Ezt a határozatot 2010. január 1-jétől kell alkalmazni, az alábbiak közül a korábbi időpontig:

a)

2021. december 31.;

b)

az az időpont, amelytől kezdve a tagállamoknak a 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozást előíró 281–294. cikkét módosító irányelv elfogadása esetén elfogadandó bármely nemzeti rendelkezést kell alkalmazniuk.”

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt brüsszelben, 2018. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 2009/790/EK határozata (2009. október 20.) a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról (HL L 283., 2009.10.30., 53. o.).

(3)  A Tanács 2012/769/EU végrehajtási határozata (2012. december 4.) a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló 2009/790/EK határozat módosításáról (HL L 338., 2012.12.12., 27. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2015/1173 végrehajtási határozata (2015. július 14.) a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló 2009/790/EK határozat módosításáról (HL L 189., 2015.7.17., 36. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2016/2090 végrehajtási határozata (2016. november 21.) a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló 2009/790/EK határozat módosításáról (HL L 324., 2016.11.30., 7. o.).

(6)  A Tanács 1553/89/EGK, Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről (HL L 155., 1989.6.7., 9. o.).


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/34


A TANÁCS (EU) 2018/1920 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. december 4.)

a Litván Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról szóló 2010/99/EU végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 15-én a 2006/388/EK határozat (2) útján felhatalmazta Litvániát arra, hogy a 77/388/EGK irányelv (3) 21. cikkében foglaltaktól eltérő intézkedést alkalmazva bizonyos esetekben azt az adóalanyt jelölje meg a hozzáadottérték-adó (héa) megfizetésére kötelezett személyként, aki vagy amely a termékeket átveszi vagy a szolgáltatást igénybe veszi.

(2)

Litvánia a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérve a 2010/99/EU tanácsi végrehajtási határozat (4) útján felhatalmazást kapott arra, hogy 2012. december 31-ig különös intézkedést alkalmazzon, annak érdekében, hogy továbbra is azt az adóalanyt jelölje meg a héa megfizetésére kötelezett személyként, aki vagy amely a következő termékek átvevője és szolgáltatások igénybevevője: fizetésképtelenségi eljárás vagy bírósági felügyelet melletti szerkezetátalakítási eljárás alatt álló adóalany által végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, valamint faértékesítés (a továbbiakban: a különös intézkedés). A különös intézkedés alkalmazására való felhatalmazás időbeli hatályát később a 2012/704/EU tanácsi végrehajtási határozat (5)2015. december 31-ig, az (EU) 2015/2395 tanácsi végrehajtási határozat (6) pedig 2018. december 31-ig meghosszabbította.

(3)

A Bizottságnál 2018. április 27-én iktatott levelében Litvánia felhatalmazást kért arra, hogy továbbra is alkalmazhassa a különös intézkedést. A Bizottságnál 2018. július 23-án iktatott levelében Litvánia a 2010/99/EU végrehajtási határozat 2. cikkének harmadik bekezdésében előírtaknak megfelelően jelentést nyújtott be a különös intézkedés alkalmazásáról.

(4)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdése második albekezdésével összhangban a Bizottság 2018. augusztus 16-án kelt levelében tájékoztatta Litvánia kérelméről a többi tagállamot, Spanyolország és Ciprus kivételével, amelyeket 2018. augusztus 17-én kelt levelében tájékoztatott. A Bizottság 2018. augusztus 20-án kelt levelében értesítette Litvániát arról, hogy a kérelem elbírálásához általa szükségesnek tartott minden információ rendelkezésére áll.

(5)

A fizetésképtelenségi eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás alatt álló adóalanyok pénzügyi nehézségek miatt gyakran nem tudják megfizetni a termékértékesítéseikre és szolgáltatásnyújtásaikra felszámított héát. Emellett Litvánia problémákkal küzd a faáruk piacán a piac és az érintett vállalkozások jellege miatt. A piacot helyi – főként viszonteladással és közvetítéssel foglalkozó – kisvállalkozások uralják, amelyek ellenőrzése nehézséget jelent az adóhatóságok számára. Az adócsalás legáltalánosabb formája az, hogy a vállalkozás kiszámlázza az értékesítést vagy a szolgáltatásnyújtást, majd – miután a vevő vagy a szolgáltatás igénybevevője számára adólevonásra jogosító érvényes számlát állított ki – az adó megfizetése nélkül eltűnik. Litvánia szerint ez a különös intézkedés alkalmazását megalapozó helyzet nem változott. A litván adóhatóságok által a különös intézkedés alkalmazására vonatkozóan végzett vizsgálatokból és elemzésből az derült ki, hogy az intézkedés hatékony eszköze a fizetésképtelenségi eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás alatt álló adóalanyokkal és a faértékesítési ügyletekkel összefüggő héacsalás megelőzésének.

(6)

Ezért indokolt felhatalmazni Litvániát arra, hogy egy további korlátozott időszak során, 2021. december 31-ig alkalmazza a különös intézkedést.

(7)

Az eltérések engedélyezése általában korlátozott időszakra szól annak érdekében, hogy fel lehessen mérni, hogy a különös intézkedések megfelelőek és eredményesek-e. Az eltérések időt biztosítanak a tagállamoknak az adott probléma kezelését célzó egyéb hagyományos intézkedések bevezetésére a különös intézkedések időbeli hatályának lejártáig, szükségtelenné téve ezáltal az eltérés meghosszabbítását. A fordított adózási mechanizmus alkalmazását lehetővé tévő eltérés csak kivételesen, meghatározott területeken, ahol a csalás felmerül engedélyezhető, végső eszközként. Litvániának ezért a különös intézkedés időbeli hatályának lejártáig egyéb hagyományos intézkedéseket kell végrehajtania a fizetésképtelenségi vagy szerkezetátalakítási eljárás alatt álló adóalanyok által valamint a faértékesítések kapcsán a termékértékesítések és a szolgáltatásnyújtások tekintetében elkövetett héacsalások további elterjedésének visszaszorítása és megelőzése érdekében, így várhatóan nem lesz szüksége többé arra, hogy az említett termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások tekintetében eltérjen a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől.

(8)

A különös intézkedésnek nem lesz kedvezőtlen hatása az Unió héából származó saját forrásaira.

(9)

A 2010/99/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/99/EU végrehajtási határozat 2. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a határozatot 2021. december 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Litván Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 2006/388/EK határozata (2006. május 15.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Litván Köztársaság részére történő engedélyezéséről (HL L 150., 2006.6.3., 13. o.).

(3)  A Tanács 77/388/EGK hatodik irányelve (1977. május 17.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.).

(4)  A Tanács 2010/99/EU végrehajtási határozata (2010. február 16.) a Litván Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról (HL L 45., 2010.2.20., 10. o.).

(5)  A Tanács 2012/704/EU végrehajtási határozata (2012. november 13.) a Litván Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról szóló 2010/99/EU végrehajtási határozat módosításáról (HL L 319., 2012.11.16., 7. o.).

(6)  A Tanács (EU) 2015/2395 végrehajtási határozata (2015. december 10.) a Litván Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról szóló 2010/99/EU végrehajtási határozat módosításáról (HL L 332., 2015.12.18., 140. o.).


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/36


A TANÁCS (EU) 2018/1921 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. december 4.)

a Lettországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról szóló 2013/191/EU végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2013/191/EU tanácsi végrehajtási határozat (2) felhatalmazta Lettországot arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedést vezessen be. A különös intézkedés alkalmazására való felhatalmazást később az (EU) 2015/2429 tanácsi végrehajtási határozat (3) módosította és időbeli hatályát 2018. december 31-ig meghosszabbította.

(2)

A különös intézkedés 50 %-ra korlátozza a hozzáadottérték-adó (héa) levonási jogot a 3 500 kilogrammot nem meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű és a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc üléssel rendelkező személygépkocsik vásárlása, lízingje, Közösségen belüli beszerzése és importja, valamint az ilyen személygépkocsik fenntartásával, javításával és üzemanyagával kapcsolatos költségek esetében.

(3)

Lettország a Bizottság által 2018. június 20-án iktatott levelében felhatalmazást kért a különös intézkedés további alkalmazására annak érdekében, hogy korlátozhassa a levonási jogot a nem kizárólag üzleti célra használt bizonyos személygépkocsikkal kapcsolatos kiadások esetében.

(4)

A Bizottság 2018. szeptember 7-én kelt levelében továbbította Lettország kérelmét a többi tagállamnak. A Bizottság 2018. szeptember 10-én kelt levelében értesítette Lettországot arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges minden információ rendelkezésére áll.

(5)

Az (EU) 2015/2429 végrehajtási határozat 6. cikkének (2) bekezdésében előírtak szerint Lettország benyújtott egy, a héalevonás százalékos értékének értékelését tartalmazó jelentést. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján Lettország állítása szerint az 50 %-os korlát továbbra is indokolt és megfelelő.

(6)

Annak érdekében, hogy a különös intézkedés szükségességét és hatékonyságát, valamint a megfelelő százalékos értéket értékelni lehessen, az intézkedés időbeli hatályának meghosszabbítását korlátozni kell. Tekintettel arra, hogy a különös intézkedés kedvező hatást gyakorol az adózók és az adóhatóságok adminisztratív terheire, Lettország számára indokolt engedélyezni, hogy meghatározott ideig, 2021. december 31-ig folytathassa a különös intézkedés alkalmazását.

(7)

Amennyiben Lettország úgy véli, hogy szükséges a különös intézkedés időbeli hatályának 2021-en túli további meghosszabbítása, 2021. március 31-ig az alkalmazott százalékos érték értékelését tartalmazó jelentést és a meghosszabbítás iránti kérelmet kell a Bizottsághoz benyújtania.

(8)

A különös intézkedés a végső fogyasztói szinten beszedett adóbevétel teljes összegét csak elhanyagolható mértékben befolyásolja majd, és nem lesz kedvezőtlen hatással az Unió héából származó saját forrásaira.

(9)

A 2013/191/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/191/EU végrehajtási határozat 6. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

(1)   Ezt a határozatot 2016. január 1-jétől kell alkalmazni, és 2021. december 31-én hatályát veszti.

(2)   Az e határozatban megadott felhatalmazás meghosszabbítására irányuló kérelmet 2021. március 31-ig be kell nyújtani a Bizottsághoz, és ahhoz csatolni kell az 1. cikkben foglalt százalékos érték értékelését tartalmazó jelentést.”

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Lett Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 2013/191/EU végrehajtási határozata (2013. április 22.) Lettországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról (HL L 113., 2013.4.25., 11. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2015/2429 végrehajtási határozata (2015. december 10.) Lettországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról (HL L 334., 2015.12.22., 15. o.).


Helyesbítések

7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/38


Helyesbítés az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94., 2012. március 30. )

1.

Az 1. oldalon, a (3) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(3)

A tűzfegyverek felkutatásának megkönnyítése, valamint …;”

helyesen:

„(3)

A tűzfegyverek nyomon követésének megkönnyítése, valamint …;”.

2.

A 3. oldalon, a 2. cikk 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„1.   »tűzfegyver«: minden olyan, az I. mellékletben említett hordozható csöves tűzfegyver, amely egy gyúlékony hajtóanyag segítségével egy vagy több töltényt, golyót vagy lövedéket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható erre a célra;

Egy tárgy akkor minősül gyúlékony hajtóanyag segítségével töltény, golyó vagy lövedék kilövésére alkalmassá átalakíthatónak, ha:”

helyesen:

„1.   »tűzfegyver«: minden olyan, az I. mellékletben említett hordozható csöves tűzfegyver, amely gyúlékony hajtóanyag segítségével sörétet, golyót vagy lövedéket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható erre a célra;

Egy tárgy gyúlékony hajtóanyag segítségével sörét, golyó vagy lövedék kilövésére átalakíthatónak minősül, ha:”.

3.

A 3. oldalon, a 2. cikk 4. pontjában:

a következő szövegrész:

„4.   »lőszer«: a teljes tár vagy annak az I. mellékletben említett alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a gyújtókészüléket, az indítótöltetet, a tűzfegyverben használandó golyókat és lövedékeket, feltéve, hogy ezek az alkotóelemek az adott tagállamban maguk is engedélykötelesek;”

helyesen:

„4.   »lőszer«: egybeszerelt lőszer vagy annak az I. mellékletben említett alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a csappantyút, a hajtóanyagtöltetet, a tűzfegyverben használandó golyókat és lövedékeket, feltéve, hogy ezek az alkotóelemek az adott tagállamban maguk is engedélykötelesek;”.

4.

A 4. oldalon, a 2. cikk 16. pontjában:

a következő szövegrész:

„16.   »felkutatás«: a tűzfegyverek és, amennyiben lehetséges, a tűzfegyverdarabok, az alapvető alkotóelemeik és a lőszereik módszeres követése a gyártótól a vásárlóig, a tagállamok illetékes hatóságainak a tiltott gyártás és a tiltott kereskedelem felderítésében, nyomozásában és elemzésében való segítségnyújtás céljából.;”

helyesen:

„16.   »nyomon követés«: a tűzfegyvereknek és, amennyiben lehetséges, azok darabjainak, alapvető alkotóelemeinek és lőszereinek módszeres követése a gyártótól a vásárlóig, a tagállamok illetékes hatóságainak a tiltott gyártás és a tiltott kereskedelem felderítésében, kivizsgálásában és elemzésében való segítségnyújtás céljából.;”.

5.

A 4. oldalon, a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

kifejezetten katonai célú tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik, valamint minden esetben a teljesen automata tűzfegyverek;”

helyesen:

„b)

kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik, valamint minden esetben a teljesen automata tűzfegyverek;”.

6.

A 4. oldalon, a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában:

a következő szövegrész:

„… feltéve, hogy a felkutatási intézkedések biztosítottak;”,

helyesen:

„… feltéve, hogy a nyomon követési intézkedések biztosítottak;”.

7.

Az 5. oldalon, a 8. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   A felkutatás céljából a kiviteli engedélynek…”

helyesen:

„(1)   A nyomon követés céljából a kiviteli engedélynek…”.

8.

A 7. oldalon, a 12. cikkben:

a következő szövegrész:

„… amely szükséges e tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik felkutatásához, valamint…”

helyesen:

„… amely szükséges e tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alapvető alkotóelemeik és lőszereik nyomon követéséhez, valamint…”.

9.

A 11. oldalon, az I. mellékletben, a táblázat 14. sorában:

a következő szövegrész:

„Lőszerek: a teljes lőszertár vagy annak alkotóelemei, beleértve a tűzfegyverben használandó töltényhüvelyt, a csappantyút, a lőport, a tűzfegyverben használandó golyókat és lövedékeket, feltéve, hogy ezek az alkotóelemek az adott tagállamban maguk is engedélykötelesek”

helyesen:

„Lőszerek: egybeszerelt lőszer vagy annak alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a csappantyút, a hajtóanyagtöltetet, a tűzfegyverben használandó golyókat és lövedékeket, feltéve, hogy ezek az alkotóelemek az adott tagállamban maguk is engedélykötelesek”.


7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/40


Helyesbítés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137., 2017. május 24. )

1.

A 24. oldalon, a (19) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„A kereskedők és közvetítők számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy visszautasíthassák a lőszerek teljes tárainak vagy lőszerek gyújtótölteteinek megszerzésével kapcsolatos gyanús ügyletek teljesítését.”

helyesen:

„A kereskedők és közvetítők számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy visszautasíthassák a lőszerek egybeszerelt lőszereinek vagy a lőszerek csappantyúinak megszerzésével kapcsolatos gyanús ügyletek teljesítését.”

2.

A 24. oldalon, a (20) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„…, hogy azok átalakíthatók legyenek töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére, …”

helyesen:

„…, hogy azok átalakíthatók legyenek sörét, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére, …”.

3.

A 25. oldalon, a (22) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„A katonai felhasználáshoz igazított tűzfegyvereket …”

helyesen:

„A katonai felhasználásra tervezett tűzfegyvereket …”.

4.

A 25. oldalon, a (26) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„…, hogy nem alakíthatók át töltény, golyó, sörét vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére, …”

helyesen:

„…, hogy azok nem alakíthatók át sörét, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére, …”.

5.

A 27. oldalon, az 1. cikk 1. pontjában, a 91/477/EGK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„1.   »tűzfegyver«: minden olyan hordozható csöves fegyver, amely egy gyúlékony hajtóanyag segítségével egy vagy több töltényt, golyót vagy lövedéket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható erre a célra, kivéve, ha az I. melléklet III. részében felsorolt valamely ok kizárja ezen fogalommeghatározásból. A tűzfegyverek besorolását az I. melléklet II. része tartalmazza.

Ezen irányelv alkalmazásában egy tárgy egy gyúlékony hajtóanyag segítségével töltény, golyó vagy lövedék kilövésére alkalmassá átalakíthatónak minősül, ha: …”

helyesen:

„1.   »tűzfegyver«: minden olyan hordozható csöves fegyver, amely gyúlékony hajtóanyag segítségével sörétet, golyót vagy lövedéket lő ki, azt ennek kilövésére tervezték vagy átalakítható erre a célra, kivéve, ha az I. melléklet III. részében felsorolt valamely ok kizárja ezen fogalommeghatározásból. A tűzfegyverek besorolását az I. melléklet II. része tartalmazza.

Egy tárgy gyúlékony hajtóanyag segítségével sörét, golyó vagy lövedék kilövésére átalakíthatónak minősül, ha: …”.

6.

A 27. oldalon, az 1. cikk 1. pontjában, a 91/477/EGK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„3.   »lőszer«: a teljes tár, vagy annak alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a gyújtókészüléket, az indítótöltetet, a tűzfegyverben használt golyókat és lövedékeket, feltéve, hogy ezek az alkotóelemek az érintett tagállamban maguk is engedélykötelesek;”

helyesen:

„3.   »lőszer«: egybeszerelt lőszer, vagy annak alkotóelemei, beleértve a töltényhüvelyt, a csappantyút, a hajtóanyagtöltetet, a tűzfegyverben használandó golyókat és lövedékeket, feltéve, hogy ezek az alkotóelemek az érintett tagállamban maguk is engedélykötelesek;”.

7.

A 27. oldalon, az 1. cikk 1. pontjában, a 91/477/EGK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában:

a következő szövegrész:

„…, és amelyek nem alakíthatók át töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére;”

helyesen:

„…, és amelyek nem alakíthatók át sörét, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére;”.

8.

A 28. oldalon, az 1. cikk 1. pontjában, a 91/477/EGK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének 13. pontjában:

a következő szövegrész:

„13.   »felkutatás«: a tűzfegyvereknek és ahol lehetséges, azok alapvető alkotóelemeinek és a lőszernek rendszeres nyomon követése a gyártótól a vevőig, a tagállamok illetékes hatóságainak a tiltott gyártás és a tiltott kereskedelem felderítésében, kivizsgálásában és elemzésében való segítségnyújtás céljából;”

helyesen:

„13.   »nyomon követés«: a tűzfegyvereknek és amennyiben lehetséges, azok alapvető alkotóelemeinek és lőszereinek módszeres követése a gyártótól a vevőig, a tagállamok illetékes hatóságainak a tiltott gyártás és a tiltott kereskedelem felderítésében, kivizsgálásában és elemzésében való segítségnyújtás céljából;”.

9.

A 33. oldalon, az 1. cikk 9. pontjában, a 91/477/EGK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… visszautasíthatják a lőszerek teljes tárainak vagy lőszer-alkotóelemeknek a megszerzésével …”

helyesen:

„… visszautasíthatják a lőszerek egybeszerelt lőszereinek vagy a lőszer-alkotóelemeknek a megszerzésével …”.

10.

A 34. oldalon, az 1. cikk 10. pontjában, a 91/477/EGK irányelv 10a. cikkének (1) és (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére.”

helyesen:

„…sörét, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére;”.

11.

A 34. oldalon, az 1. cikk 10. pontjában, a 91/477/EGK irányelv 10a. cikkének (3) bekezdésében

a következő szövegrész:

„…, hogy azokat ne lehessen úgy átalakítani, hogy alkalmasak legyenek töltény, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére.”

helyesen:

„…, hogy azokat ne lehessen sörét, golyó vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével történő kilövésére átalakítani.”