ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 307

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. december 3.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1877 rendelete (2018. november 26.) a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról és az (EU) 2015/323 rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1878 végrehajtási rendelete (2018. november 26.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Scrumbie de Dunăre afumată [OFJ])

22

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1879 végrehajtási rendelete (2018. november 29.) az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendeletnek a pályázat útján értékesített sovány tejpor betárolási dátuma tekintetében történő módosításáról

23

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1880 végrehajtási rendelete (2018. november 30.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

24

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 2009/821/EK határozatnak az állategészségügyi határállomások listája és a TRACES állategészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. május 14-i (EU) 2018/719 bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 120., 2018.5.16. )

27

 

*

Helyesbítés a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 127., 2014.4.29. )

27

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/1


A TANÁCS (EU) 2018/1877 RENDELETE

(2018. november 26.)

a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról és az (EU) 2015/323 rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás legutóbb módosított változatára (1) (a továbbiakban: az AKCS–EU partnerségi megállapodás),

tekintettel az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodásra (2) (a továbbiakban: a belső megállapodás) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel a Számvevőszék véleményére (3),

tekintettel az Európai Beruházási Banknak véleményére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/323 tanácsi rendelet (4) meghatározza a 11. Európai Fejlesztési Alap (a továbbiakban: a 11. EFA) pénzügyi végrehajtásának részletes szabályait. Ezek a szabályok többek között a következők: az alkalmazandó elvek; a 11. EFA forrásainak összetétele; a pénzügyi szereplők és a költségvetés végrehajtási feladataival megbízott szervezetek; a finanszírozási határozatok, kötelezettségvállalások és kifizetések; a finanszírozási eszközök, ideértve a beszerzéseket, a vissza nem térítendő támogatásokat, a pénzügyi eszközöket és az uniós vagyonkezelői alapokat is; a beszámolók tartalma és a elszámolás; a Számvevőszék által végzett külső ellenőrzés és az Európai Parlament általi mentesítés, valamint az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: az EBB) által kezelt beruházási keret.

(2)

Az egyszerűsítés és az összhang érdekében az (EU) 2015/323 rendeletet a lehető legnagyobb mértékben hozzáigazították a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelethez (5), valamint az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (6). Ezt a hozzáigazítást az említett rendeletekre való közvetlen hivatkozások révén érték el, amely egyfelől megkönnyítette a 11. EFA pénzügyi végrehajtásával kapcsolatos sajátosságok megállapítását, másfelől csökkentette a külső tevékenységek területén az uniós finanszírozási szabályok sokféleségét, amely szükségtelen terhet jelent a címzettek, a Bizottság és egyéb érintett szereplők számára is.

(3)

A 966/2012/EU, Euratom rendeletet és az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet felváltotta az összevonásukkal létrehozott egyetlen jogi aktus, az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7), amely jelentős módosításokat és javításokat vezetett be, valamint egyszerűsítette az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokat. Az egyszerűsítés érdekében a 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzatot a lehető legnagyobb mértékben hozzá kell igazítani az említett rendelethez. A jogi egyértelműség érdekében, valamint ezen hozzáigazításhoz szükséges jelentős számú módosítás figyelembevételével az (EU) 2015/323 rendeletet hatályon kívül kell helyezni és e rendelettel kell felváltani.

(4)

Emlékeztetni kell arra, hogy a 11. EFA pénzügyi végrehajtásának keretét e rendelet mellett az AKCS-EU partnerségi megállapodás és különösen annak IV. melléklete, továbbá a belső megállapodás, a 2013/755/EU tanácsi határozat (8) és az (EU) 2015/322 tanácsi rendelet (9) alkotja.

(5)

A 11. EFA pénzügyi végrehajtása során szem előtt kell tartani az egységesség és a teljesség, az elszámolási egység, az egyediség, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint az átláthatóság elvét. Tekintettel a 11. EFA többéves jellegére, az évenkéntiség költségvetési elve nem alkalmazandó a 11. EFA-ra.

(6)

Meg kell határozni a 11. EFA-hoz való tagállami hozzájárulások befizetésére, és az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: az EUMSZ) IV. részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek (a továbbiakban: TOT-ok) számára nyújtandó pénzügyi támogatás országok közötti elosztására vonatkozó részletes szabályokat.

(7)

A pénzügyi szereplőkre, vagyis az engedélyezésre jogosult tisztviselőre és a számvitelért felelős tisztviselőre, valamint a feladataik átruházására és felelősségükre vonatkozó szabályokat hozzá kell igazítani az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelethez, mivel ezek a szereplők a Bizottság keretein belül járnak el, amikor a Bizottság e rendeletnek megfelelően végrehajtja a 11. EFA-t.

(8)

Meg kell határozni azokat a részletes szabályokat, amelyeknek megfelelően a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselő az engedélyezésre jogosult nemzeti, regionális, AKCS-n belüli vagy területi tisztviselővel szorosan együttműködve meghozza a tevékenységek szabályos elvégzéséhez szükséges intézkedéseket.

(9)

A végrehajtási módszerekre – vagyis a költségvetés-végrehajtási feladatokkal való megbízásra, valamint annak feltételeire és korlátaira – vonatkozó szabályokat hozzá kell igazítani az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelethez. Emellett a külső tevékenységek finanszírozásának egységes végrehajtása érdekében a 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (10) megállapított rendelkezés mintájára be kell illeszteni egy, a költségvetés-végrehajtási feladatokat érintő megbízás továbbadására vonatkozó rendelkezést. E rendeletnek mindazonáltal különös rendelkezéseket kell tartalmaznia az engedélyezésre jogosult nemzeti tisztviselő helyett való ideiglenes eljárásra, az AKCS-államok és a TOT-ok által kijelölt szolgáltató megbízására, valamint az AKCS-államok és a TOT-ok által közvetett irányítással történő végrehajtás esetében az Unió pénzügyi érdekei védelmének erősítésére vonatkozóan.

(10)

Ha a 11. EFA-t e rendelet értelmében a Bizottság hajtja végre, a finanszírozási határozatok rendelkezéseit hozzá kell igazítani az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet rendelkezéseivel.

(11)

Az ideiglenes kötelezettségvállalások kivételével a kötelezettségvállalásokra vonatkozó szabályokat hozzá kell igazítani az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben foglaltakhoz. Ezen túlmenően rendelkezni kell a határidők meghosszabbításáról, amennyiben szükséges az AKCS-államok vagy a TOT-ok által közvetett irányítással végrehajtott tevékenységekhez.

(12)

A fizetési határidőket hozzá kell igazítani az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben foglalt határidőkhöz. Különös rendelkezéseket kell megállapítani arra az esetre, amikor az AKCS-államok és a TOT-ok nem kapnak megbízást közvetett irányítás keretében a kifizetések teljesítésére, és így azokat továbbra is a Bizottság teljesíti a címzettek számára.

(13)

A belső ellenőrre, a jó igazgatásra és jogorvoslatra, az informatikai rendszerre, az elektronikus továbbításra, az e-kormányzásra, a közigazgatási és pénzügyi szankciókra, valamint a közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárt pályázók központi adatbázisának használatára vonatkozó különféle végrehajtási rendelkezéseket hozzá kell igazítani az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet rendelkezéseihez. Ezenfelül meg kell erősíteni az Unió pénzügyi érdekeinek szankciók kiszabása révén történő védelmét, amennyiben a 11. EFA-t közvetett irányítással az AKCS-államok és a TOT-ok hajtják végre.

(14)

A közbeszerzésre, a vissza nem térítendő támogatásokra, a pénzdíjakra és a szakértőkre vonatkozó szabályokat hozzá kell igazítani az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben foglalt rendelkezésekhez. A pénzügyi eszközökre és az uniós vagyonkezelői alapokra vonatkozó szabályokat hozzá kell igazítani a 11. EFA sajátosságaiból adódó kiigazításokhoz. A TOT-oknak nyújtott költségvetés-támogatás tekintetében figyelembe kell venni az érintett tagállammal való intézményi kapcsolatokat.

(15)

A beszámolók tartalmára és a számvitelre, valamint a külső ellenőrzésre és a mentesítésre vonatkozó szabályoknak tükrözniük kell az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben foglalt szabályokat.

(16)

Meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyekkel összhangban a Számvevőszéknek gyakorolnia kell hatásköreit a 11. EFA tekintetében.

(17)

Meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyekkel összhangban az EBB kezeli a 11. EFA forrásait.

(18)

A 11. EFA EBB által kezelt forrásainak számvevőszéki ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseknek összhangban kell lenniük az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésében említett, a Számvevőszék, az EBB és a Bizottság között létrejött háromoldalú megállapodással.

(19)

Az átmeneti rendelkezésekben meg kell határozni a 8., a 9. és a 10. Európai Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: a korábbi EFA-k) fennmaradó egyenlegek és bevételek kezelésére, valamint az e rendeletnek az említett EFA-k fennmaradó műveleteire való alkalmazására vonatkozó szabályokat.

(20)

E rendelet értelmezésekor az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel való összhangra kell törekedni, kivéve, ha az ilyen értelmezés összeegyeztethetetlen lenne a 11. EFA-nak az AKCS–EU partnerségi megállapodás, a belső megállapodás, a 2013/755/EU határozat vagy az (EU) 2015/322 rendelet szerinti sajátosságaival,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

ELSŐ RÉSZ

FŐ RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

Tárgy, hatály és általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a 11. EFA forrásainak pénzügyi végrehajtására, valamint a beszámolók tartalmára és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel való kapcsolat

(1)   E rendelet alkalmazásában az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet alkalmazandó rendelkezéseire való hivatkozások nem foglalják magukban azokat az eljárási rendelkezéseket, amelyek nem vonatkoznak a 11. EFA-ra.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben szereplő belső hivatkozások az e hivatkozásokban szereplő rendelkezéseket nem teszik a 11. EFA-ra közvetetten alkalmazandóvá.

(3)   Az e rendeletben szereplő, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet rendelkezéseire történő konkrét hivatkozások dinamikus hivatkozások, amelyek magukban foglalják az említett rendelkezések későbbi módosításait is.

(4)   Az Európai Unió általános költségvetésének (az Európai Bizottságra vonatkozó szakasz) végrehajtására vonatkozó, a Bizottság szervezeti egységeinek figyelmébe szánt belső szabályokról szóló Bizottság határozat értelemszerűen alkalmazandó a 11. EFA-ra.

3. cikk

Általános rendelkezések

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat alkalmazni kell.

(2)   E rendelet alkalmazásában az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletben szereplő fogalmakat a következőképpen kell értelmezni:

a)

az „előirányzatok” vagy az „operatív előirányzatok” a „11. EFA forrásokat” jelentik;

b)

az „alap-jogiaktus” a szövegkörnyezettől függően a belső megállapodást, a 2013/755/EU határozatot vagy az (EU) 2015/322 tanácsi rendeletet jelenti;

c)

a „költségvetés” a „11. EFA-t” jelenti;

d)

a „költségvetési kötelezettségvállalás” a „pénzügyi kötelezettségvállalást” jelenti;

e)

a „költségvetési sor” az „allokációt” jelenti;

f)

a „harmadik ország” a 11. EFA földrajzi hatályába tartozó bármely partnerországot vagy területet jelenti.

(3)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 4. és 5. cikke alkalmazandó.

II. CÍM

Pénzügyi alapelvek

4. cikk

Pénzügyi alapelvek

A 11. EFA forrásait a következő alapelveknek megfelelően kell végrehajtani:

a)

az egységesség és a teljesség elve;

b)

az elszámolási egység elve;

c)

a globális fedezet elve;

d)

az egyediség elve;

e)

a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljesítményorientáltság elve;

f)

az átláthatóság elve.

A pénzügyi év január 1-jétől december 31-ig tart.

5. cikk

Az egységesség és a teljesség elve

Bevétel nem szedhető be és kiadás nem teljesíthető mindaddig, amíg azt a 11. EFA-ra nem könyvelték le.

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 8. cikkének (2), (3)és (4) bekezdése alkalmazandó.

6. cikk

Az elszámolási egység elve

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 19. cikke alkalmazandó.

7. cikk

A globális fedezet elve

1.   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 20. cikke alkalmazandó. Az e rendelet 8. cikkének sérelme nélkül, a bevételek összegének fedeznie kell a kifizetések becsült összegét.

2.   Az e rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett bevétel automatikusan csökkenti azokat a kifizetéseket, amelyekre az ilyen bevételekhez vezető kötelezettségvállalás terhére került sor.

3.   Az Unió a 11. EFA keretében nem vehet fel kölcsönt.

8. cikk

Címzett bevétel

(1)   A címzett bevételeket meghatározott kiadási tételek finanszírozásához kell rendelni.

(2)   A címzett bevételek közé az alábbiak tartoznak:

a)

a tagállamok és a harmadik országok, valamint azok állami ügynökségei, szervezetei vagy a természetes személyek, továbbá a nemzetközi szervezetek azon pénzügyi hozzájárulásai, amelyeket az Unió által finanszírozott és nevében az (EU) 2015/322 rendelet 10. cikkének megfelelően a Bizottság vagy az EBB által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy programokhoz nyújtanak;

b)

a meghatározott rendeltetésű bevételek, így például alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és hagyatékokból származó jövedelem;

c)

a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetéséből származó bevételek;

d)

a pénzügyi eszközökből vagy a költségvetési biztosítékokból eredő visszafizetések és bevételek az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 209. cikkének (3) bekezdése értelmében;

e)

a későbbi adó-visszatérítésekből származó bevételek az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 27. cikke (3) bekezdésének b) pontjának első albekezdése alapján.

(3)   A (2) bekezdés a) és b) pontjában említett címzett bevételekből a támogató által meghatározott kiadási tételeket kell finanszírozni, amennyiben ezt a Bizottság elfogadja.

A (2) bekezdés d) és e) pontjában említett címzett bevételeknek az ahhoz hasonló kiadási tételeket kell finanszírozniuk, mint amelyekből a címzett bevétel keletkezett.

(4)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 25., 26. és 27. cikke alkalmazandó. Adomány elfogadásához a Tanács engedélye szükséges.

(5)   A 11. EFA címzett bevételnek minősülő forrásait a bevételnek a Bizottsághoz való beérkezésekor automatikusan rendelkezésre kell bocsátani. Ugyanakkor a (2) bekezdés a) pontjában említett címzett bevétel esetében már a követelések becsült összegét is rendelkezésre lehet bocsátani a 11. EFA forrásaiként, amennyiben az adott tagállammal kötött megállapodás pénzneme az euro, ezekben az esetekben a kifizetéseket csak az ilyen bevételek tényleges beérkezését követően lehet teljesíteni.

9. cikk

Az egyediség elve

1.   A 11. EFA forrásait az AKCS-államként vagy TOT-ként konkrét célokhoz és az együttműködés fő eszközeivel összhangban kell rendelni.

2.   Az AKCS-államokra vonatkozóan ezen eszközöket az AKCS–EU partnerségi megállapodás Ic. mellékletében foglalt pénzügyi jegyzőkönyv rögzíti. A források célhoz kötése (indikatív allokációk) során a belső megállapodás és az (EU) 2015/322 rendelet rendelkezéseit is alapul kell venni, valamint figyelembe kell venni a belső megállapodás 6. cikke szerinti programozáshoz és végrehajtáshoz kapcsolódó támogatási kiadásokra tartalékolt forrásokat is.

3.   A TOT-ok vonatkozásában az együttműködés főbb eszközeit a 2013/755/EU határozat negyedik része és II. melléklete rögzíti. A források célhoz kötése során figyelembe kell venni az említett melléklet 3. cikkének (3) bekezdésében említett, el nem különített tartalékot és az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében tanulmányokra vagy technikai segítségnyújtási intézkedésekre szánt forrásokat is.

10. cikk

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljesítményorientáltság elve, valamint a belső kontroll

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 33. cikkének (1) bekezdésének a) és b) pontja, (2) bekezdése és a (3) bekezdése, valamint 34. és 36. cikke alkalmazandó.

11. cikk

Az átláthatóság elve

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 37. cikkének (1) bekezdése és 38. cikke alkalmazandó.

(2)   A belső megállapodás 7. cikke szerinti, a kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és az esedékes hozzájárulások éves összegére vonatkozó éves kimutatást közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 38. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a „földrajzi hely” fogalom adott esetben a NUTS 2 szintű régiónak felel meg, amennyiben a címzett természetes személy.

III. CÍM

A 11. EFA forrásai és végrehajtása

12. cikk

A 11. EFA forrásainak eredete

A 11. EFA forrásai a belső megállapodás 1. cikkének (2), (4) és (6) bekezdésében említett felső összeghatárból, az 1. cikk (9) bekezdésében említett forrásokból, valamint az e rendelet 8. cikkében említett egyéb címzett bevételekből tevődnek össze.

13. cikk

A 11. EFA szerkezete

A 11. EFA bevételeit és kiadásait típusuk vagy célzott felhasználásuk szerint kell besorolni.

14. cikk

A 11. EFA végrehajtása a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljesítményorientáltság elvével összhangban

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 57. cikke, 59. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 60. és 61. cikke alkalmazandó.

(2)   A Bizottság felelősséget vállal az Uniónak az AKCS–EU partnerségi megállapodás 57. cikkében és a 2013/755/EU határozatban említett feladatai ellátásáért. Ennek érdekében a 11. EFA bevételeit és kiadásait e rendelet e részének és harmadik részének rendelkezéseivel összhangban, saját felelősségére és a 11. EFA forrásainak határain belül hajtja végre.

(3)   A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy a 11. EFA forrásait a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a teljesítményorientáltság elvével összhangban használják fel.

15. cikk

A végrehajtás módjai

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjának első albekezdése, a 62. cikk (2) bekezdésének (2) bekezdése és a 62. cikk (3) bekezdése és (3) bekezdése alkalmazandó.

IV.CÍM

Pénzügyi szereplők

16. cikk

A pénzügyi szereplőkre és felelősségükre vonatkozó általános rendelkezések

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 72–76. cikke alkalmazandó.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletnek a pénzügyi szereplők felelősségére vonatkozó 90–95. cikke alkalmazandó.

17. cikk

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 74. cikkének (9) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentés mellékletében szerepeltetni kell az adott pénzügyi évet érintő összes kötelezettségvállalás, a célhoz kötött pénzeszközök és a teljesített kifizetések allokációk, országok, területek, régiók, illetve alrégiók szerint csoportosított összegeit és azoknak az érintett EFA elindítása óta göngyölített végösszegeit tartalmazó táblázatot.

(2)   Amennyiben a Bizottság illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselője tudomást szerez a 11. EFA forrásainak kezelésére vonatkozó eljárások végrehajtása során előforduló problémákról, a kinevezett engedélyezésre jogosult nemzeti, regionális, AKCS-n belüli vagy területi tisztviselővel együtt felveszi a kapcsolatot az illetékes személyekkel, és megtesz minden szükséges lépést a problémák orvoslására. Azokban az esetekben, amikor az engedélyezésre jogosult nemzeti, regionális, AKCS-n belüli vagy területi tisztviselő nem tesz eleget az AKCS–EU partnerségi megállapodás vagy a 2013/755/EU határozat értelmében ráruházott feladatoknak vagy képtelen ellátni ezeket, a Bizottság illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselője ideiglenesen átveheti az előbbi helyét és a közvetett irányítás során eljárhat annak nevében vagy képviseletében. Ebben az esetben a Bizottság az adott AKCS-állam vagy TOT számára elkülönített források terhére igényt tarthat az adminisztratív többletfeladatokkal kapcsolatos költségek megtérítésére.

18. cikk

A számvitelért felelős tisztviselő

(1)   A 11. EFA számvitelért felelős tisztviselőjeként a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője jár el.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 77. cikke (1) bekezdésének a) és c)–f) pontja, 78. cikkének (3) és (4) bekezdése, 79. cikke, 80. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 81. cikke, 82. cikkének (2)–(10) bekezdése, valamint 84., 85. és 86. cikke alkalmazandó.

(3)   A 11. EFA-nak a Bizottság által kezelt forrásaira az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 80. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett számviteli szabályok alkalmazandók. E szabályokat a tevékenységei konkrét jellegének szem előtt tartásával kell alkalmazni a 11. EFA-ra.

(4)   A számvitelért felelős tisztviselő elkészíti és az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselővel folytatott konzultációt követően elfogadja a 11. EFA műveleteire alkalmazandó számlatükröt.

V. CÍM

Bevételi műveletek

19. cikk

Az éves hozzájárulás és annak részletei

(1)   A belső megállapodás 7. cikkével összhangban az n + 2. évre szóló hozzájárulás éves összegének felső határértékét és az n + 1. évre szóló hozzájárulás éves összegét, valamint annak három részletben történő befizetését az e cikk (2)–(7) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

Az egyes tagállamok által fizetendő részleteket úgy kell meghatározni, hogy arányosak legyenek az adott tagállamnak a 11. EFA-hoz nyújtott, a belső megállapodás 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hozzájárulásával.

(2)   A Bizottság az n. év október 15-ig javaslatot nyújt be, amely a következőket határozza meg:

a)

az n + 2. évre szóló hozzájárulás éves összegének felső határértéke;

b)

az n + 1. évre szóló hozzájárulás éves összege;

c)

az n + 1. évre szóló hozzájárulás első részletének összege;

d)

statisztikai módszerek alapján elkészített indikatív, nem kötelező erejű előrejelzés az n + 3. és n + 4. évi hozzájárulások várható éves összegeiről.

A Tanács az n. év november 15-ig határoz e javaslatról.

A tagállamok az n + 1. évre vonatkozó hozzájárulás első részletét legkésőbb az n + 1. év január 21-ig fizetik be.

(3)   A Bizottság az n + 1. év június 15-ig javaslatot nyújt be, amely a következőket határozza meg:

a)

az n + 1. évre szóló hozzájárulás második részletének összege;

b)

az n + 1. évre szóló hozzájárulásnak a tényleges igények alapján – a belső megállapodás 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban – módosított éves összege, amennyiben az éves összeg eltér a tényleges igényektől.

A Tanács legkésőbb 21 naptári nappal a bizottsági javaslat előterjesztését követően határoz a javaslatról.

A tagállamok a második részletet legkésőbb a tanácsi határozat elfogadásától számított 21 naptári napon belül fizetik be.

(4)   Az n + 1. év június 15-ig a Bizottság – figyelembe véve az EBB-nek a beruházási keret irányításával és működésével, többek között az EBB által végrehajtott kamattámogatással kapcsolatos előrejelzéseit – összeállítja és megküldi a Tanácsnak a kötelezettségvállalásokról, a befizetésekről, továbbá az n. évben lehívott, valamint az n + 1. és n + 2. évben lehívandó esedékes hozzájárulások éves összegéről szóló kimutatást. A Bizottság megállapítja a tagállami hozzájárulások éves összegét és az EFA által még kifizetendő összeget, külön feltüntetve az EBB és a Bizottság által kezelt összegeket. Az n + 1. és n + 2. évre vonatkozó összegeket a források javasolt összegének tényleges biztosítását szem előtt tartva kell megállapítani, ugyanakkor törekedni kell az egyes évek közötti jelentős eltérések kiküszöbölésére és a jelentős mértékű év végi maradványösszegek elkerülésére.

(5)   A Bizottság az n + 1. év október 10-ig javaslatot nyújt be, amely a következőket határozza meg:

a)

az n + 1. évre szóló hozzájárulás harmadik részletének összege;

b)

az n + 1. évre szóló hozzájárulásnak a tényleges igények alapján – a belső megállapodás 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban – módosított éves összege, amennyiben az éves összeg eltér a tényleges igényektől.

A Tanács legkésőbb 21 naptári nappal a bizottsági javaslat előterjesztését követően határoz a javaslatról.

A tagállamok a harmadik részletet legkésőbb a tanácsi határozat elfogadásától számított 21 naptári napon belül fizetik be.

(6)   Az egy adott évre vonatkozó részletek összege nem haladhatja meg az arra az évre meghatározott hozzájárulás éves összegét. A hozzájárulás éves összege nem haladhatja meg az arra az évre meghatározott felső összeghatárt. A felső összeghatárt kizárólag a belső megállapodás 7. cikkének (4) bekezdése szerint lehet megemelni. A felső összeghatár lehetséges megemelését bele kell foglalni az e cikk (2), (3) és (5) bekezdésében említett javaslatokba.

(7)   Az n + 2. évre szóló tagállami hozzájárulások éves összegének felső határértékével, az n + 1. évre szóló hozzájárulás éves összegével és a hozzájárulások részleteivel kapcsolatban meg kell határozni a következőket:

a)

a Bizottság által kezelt összeg; és

b)

az EBB által kezelt összeg, ideértve az általa kezelt kamattámogatásokat is.

20. cikk

A részletek befizetése

(1)   A hozzájárulások lehívása során először a korábbi EFA-ra megállapított összegeket kell felhasználni egymás után.

(2)   A tagállamok hozzájárulásait euróban kell meghatározni és befizetni.

(3)   A 19. cikk (7) bekezdésének a) pontjában említett hozzájárulást az egyes tagállamok az „Európai Bizottság – Európai Fejlesztési Alap” megjelölésű, az érintett tagállam központi bankjában vagy az általa kijelölt pénzügyi intézménynél nyitott elkülönített számlán írják jóvá. Az ilyen hozzájárulások összege mindaddig ezen az elkülönített számlán marad, amíg teljesíteni nem kell a befizetéseket.

(4)   A (3) bekezdésben említett számlát díjmentesen és bárminemű kamatfizetés nélkül kell vezetni.

(5)   Amennyiben az e cikk (3) bekezdésében említett számlát negatív kamat terheli, az érintett tagállam – legkésőbb a 19. cikkben említett egyes részletek befizetésének napján – a részlet befizetését megelőző hónap első napjáig felszámított negatív kamat összegével megegyező összeget ír jóvá a számlán.

(6)   Az e cikk (7) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság törekszik arra, hogy az elkülönített számlákról oly módon emeljen le összegeket, hogy az említett számlákon kezelt pénzeszközök megoszlása továbbra is megfeleljen a belső megállapodás 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulási kulcsnak.

(7)   A Bizottság a 11. EFA készpénzigényeinek a (3) bekezdés szerinti kielégítésekor arra törekszik, hogy mérsékelje a tagállamok azon kötelezettségének a hatását, hogy a negatív kamatok összegét az (5) bekezdésnek megfelelően jóvá kell írniuk, és ennek érdekében először az érintett számlákon jóváírt összegeket hívja le.

(8)   A 19. cikk (7) bekezdésének b) pontjában említett hozzájárulást az egyes tagállamok a 47. cikk (1) bekezdésével összhangban írják jóvá.

21. cikk

A be nem fizetett hozzájárulási összegek utáni kamat

(1)   A 19. cikk (2), (3) és (5) bekezdésében megállapított határidők lejártakor az érintett tagállam köteles kamatot fizetni a következő feltételeknek megfelelően:

a)

a kamatláb mértéke az Európai Központi Bank által az irányadó refinanszírozási műveletek esetében alkalmazott, az esedékesség napja szerinti hónap első naptári napján érvényes, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett kamatlábnál két százalékponttal magasabb. A késedelem minden egyes hónapjára a kamatláb további negyed százalékponttal emelkedik;

b)

a kamatot a fizetési határidő lejáratát követő naptári naptól a befizetés napjáig tartó időszakra kell megfizetni.

(2)   Az e rendelet 19. cikk (7) bekezdésének a) pontjában említett hozzájárulás tekintetében a kamatot a belső megállapodás 1. cikkének (6) bekezdésében említett számlák egyikén kell jóváírni.

Az e rendelet 19. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett hozzájárulás tekintetében a kamatot az e rendelet 47. cikke (1) bekezdésével összhangban a beruházási keret számláján kell jóváírni.

22. cikk

A be nem fizetett hozzájárulások lehívása

Az AKCS–EU partnerségi megállapodás Ic. mellékletében meghatározott pénzügyi jegyzőkönyv lejártát követően a hozzájárulásoknak azt a részét, amelyet a tagállamoknak e rendelet 19. cikkével összhangban még be kell fizetniük, a Bizottság és az EBB az e rendeletben megállapított feltételekkel összhangban szükség esetén lehívhatja.

23. cikk

Egyéb bevételi műveletek

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 97, 98 és 99. cikke, 100. cikkének (1) bekezdése, 100. cikke (2) bekezdésének első albekezdése, 101. cikkének (1)–(6) bekezdése, 102–107. cikke és 109. cikke alkalmazandó. Visszafizettetésre az EUMSZ 299. cikke szerint végrehajtható bizottsági határozat útján kerülhet sor.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 97. cikkének (3) bekezdésében említett saját források alatt itt az e rendelet 19. cikkében említett tagállami hozzájárulások értendők.

(3)   Az euróban megállapított összegek visszafizettetésére az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 99. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó. A saját valutában megállapított összegek visszafizettetésére szintén a fenti rendelkezések alkalmazandók, azzal az eltéréssel, hogy a kamatláb a valutát kibocsátó ország központi bankja által meghatározott, a beszedési utalvány kiállítása hónapjának első naptári napján érvényes kamatláb.

VI. CÍM

Kiadási műveletek

24. cikk

A kötelezettségvállalásokra és a finanszírozási határozatokra alkalmazandó szabályok

(1)   A kiadásokra irányuló kötelezettségvállalást a Bizottság által elfogadott finanszírozási határozatnak kell megelőznie.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 110. cikkének (2)–(5) bekezdése, 111. cikke, 112. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjának első albekezdése, 112. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint 114., 115. és 116. cikke alkalmazandó.

(3)   Ami az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 114. cikke (2) bekezdése harmadik és negyedik albekezdésének alkalmazását illeti, az AKCS-államokkal és TOT-okkal kötött finanszírozási megállapodás megkötésének időpontjától számított három éven túlra is meghosszabbítható az az időszak, amelyen belül a tevékenységet végrehajtó jogi kötelezettségvállalásokat meg kell kötni.

(4)   Amennyiben a 11. EFA forrásait közvetett irányítással AKCS-államok vagy TOT-ok hajtják végre, az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő – a vonatkozó indokolás elfogadását követően – meghosszabbíthatja az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 114. cikkének (6) bekezdésében említett kétéves időszakot, és az említett rendelet 114. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett hároméves időszakot.

(5)   A (3) és (4) bekezdésében említett meghosszabbított időszakok végén a fel nem használt egyenlegeket adott esetben vissza kell vonni.

(6)   Az AKCS–EU partnerségi megállapodás 96. és 97. cikke szerint elfogadott intézkedések esetében az e cikkben említett időszakok alkalmazása felfüggeszthető.

(7)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 111. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában a megfelelést a vonatkozó rendelkezések, különösen a Szerződések, az AKCS–EU partnerségi megállapodás, a 2013/755/EU határozat, a belső megállapodás, e rendelet és minden olyan jogi eszköz tekintetében értékelni kell, amelyeket e rendelkezések végrehajtásaként fogadtak el.

25. cikk

A kifizetésekre vonatkozó határidők

(1)   Az e cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételekre is figyelemmel, a Bizottság által teljesített kifizetésekre az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 116. cikke alkalmazandó.

(2)   Amennyiben a 11. EFA forrásait közvetett irányítással AKCS-államok vagy TOT-ok hajtják végre, és a kifizetéseket nevükben a Bizottság teljesíti, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 116. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett határidő alkalmazandó minden olyan kifizetésre, amelyet annak a) pontja nem említ. A finanszírozási megállapodásnak tartalmaznia kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az ajánlatkérő szerv időben történő együttműködésének biztosításához szükségesek.

(3)   Ami az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 116. cikkének (5) bekezdését illeti, a Bizottság felelősségébe tartozó kifizetéseket ugyanazon allokáció terhére kell kiegyenlíteni, mint amelyik terhére a vonatkozó szerződést kötötték. Amennyiben a fennmaradó források nem elégségesek, a kifizetést a belső megállapodás 1. cikkének (6) bekezdésében említett számláról vagy számlákról kell kiegyenlíteni.

VII. CÍM

A belső ellenőr

26. cikk

A belső ellenőr

A 11. EFA belső ellenőreként a Bizottság belső ellenőre jár el, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 123. cikkében említett, a Bizottság belsőellenőrzés-felügyeleti bizottság pedig a Bizottság által kezelt EFA-források tekintetében is elvégzi feladatait. Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 118–122. cikke alkalmazandó.

VIII. CÍM

Különböző végrehajtási rendelkezések

27. cikk

Közös szabályok

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 124–146. cikke, 147. cikkének (1) bekezdése, 148. cikke, 149. cikkének (1) és (3)–(7) bekezdése, valamint 150–153. cikke alkalmazandó.

28. cikk

Igazgatási megállapodások az Európai Külügyi Szolgálattal

Az Európai Külügyi Szolgálat és a Bizottság szolgálatai részletes rendelkezésekről állapodhatnak meg annak érdekében, hogy megkönnyítsék az uniós küldöttségek számára a belső megállapodás 6. cikke szerint a 11. EFA-hoz kötődő támogatási kiadásokra fenntartott források felhasználását.

IX. CÍM

Finanszírozási eszközök

29. cikk

A finanszírozási eszközökre vonatkozó általános rendelkezések

(1)   Az e cím szerint nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozóan az Unió, az AKCS-államok és a TOT-ok közötti együttműködés többek között a következő formákat öltheti:

a)

háromoldalú megállapodások, amelyek értelmében az Unió valamely harmadik országgal koordinálja egy AKCS-államnak, TOT-nak vagy régiónak nyújtott támogatását;

b)

igazgatási együttműködési intézkedések, mint amilyen a tagállamoknak, a legkülső régióknak, valamint az AKCS-államoknak vagy TOT-oknak vagy azok régióinak közintézményei, helyhatóságai, nemzeti közjogi szervei vagy közfeladatokat ellátó magánjogi szervezetei közötti ikerintézményi együttműködés, valamint olyan együttműködési intézkedések, amelyek keretében a tagállamok és a tagállamok regionális hatóságai és helyhatóságai közigazgatási szakértőket küldenek ki;

c)

célzott kapacitásépítéssel foglalkozó uniós szakértői mechanizmusok kialakítása az AKCS-államokban, a TOT-okban vagy azok valamely régiójában, rövid távú technikai segítségnyújtás és tanácsadási szolgáltatások, valamint a közszféra irányításával és reformjával foglalkozó, fenntartható tudásközpontok és kiválósági központok támogatása;

d)

a köz- és magánszféra közötti partnerségek létrehozásához és igazgatásához szükséges költségekhez való hozzájárulás;

e)

ágazati szakpolitikai támogatási programok, amelyek révén az Unió valamely AKCS-állam vagy TOT ágazati programjához nyújt támogatást;

f)

kamattámogatások.

(2)   A 30–37. cikkben szereplő finanszírozási típusok mellett pénzügyi támogatás a következőkön keresztül is nyújtható:

a)

a nemzetközileg elfogadott adósságelengedési programok keretében megvalósuló adósságelengedés;

b)

kivételes esetekben ágazati- és általános importprogramok, amelyek a következő formát ölthetik:

i.

természetbeni ágazati importprogramok;

ii.

az említett ágazat importjának finanszírozására devizát biztosító ágazati importprogramok; vagy

iii.

a termékek széles skáláját átfogó általános import finanszírozására devizát biztosító általános importprogramok.

(3)   Pénzügyi támogatás nyújtható a következőkhöz való hozzájárulás útján is: nemzetközi, regionális vagy nemzeti pénzalapok, például az EBB, a tagállamok vagy az AKCS-államok, a TOT-ok vagy régiók, illetve nemzetközi szervezetek által – több támogatótól származó közös finanszírozás vonzása céljából – létrehozott vagy kezelt pénzalapok, vagy az egy vagy több támogató által projektek közös végrehajtása céljából létrehozott pénzalapok.

Adott esetben elő kell mozdítani az uniós pénzügyi intézményeknek a más szervezetek által létrehozott pénzügyi eszközökhöz való kölcsönös hozzáférését.

(4)   A 11. EFA keretében finanszírozott tevékenységek végrehajthatók párhuzamos vagy közös társfinanszírozással.

Párhuzamos társfinanszírozás esetén a tevékenységet több, egyértelműen azonosítható részre bontják, amelyeket a társfinanszírozást nyújtó partnerek egyenként finanszíroznak oly módon, hogy a finanszírozás végfelhasználása mindig azonosítható legyen.

Közös társfinanszírozás esetén a tevékenység teljes költségét felosztják a társfinanszírozást nyújtó partnerek között, és a forrásokat úgy vonják össze, hogy a finanszírozás forrása a tevékenység részeként végzett feladatok egyike esetében sem azonosítható.

(5)   Az AKCS-államok és TOT-ok átmeneti és reformfolyamataira irányuló támogatások végrehajtásakor az Unió a tagállamok tapasztalataira, illetve az ezekből levont tanulságokra támaszkodik, és ezeket megosztja a partnerországokkal is.

30. cikk

Közvetett irányítás

(1)   Az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételekre is figyelemmel az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 154–159. cikke alkalmazandó. Az e rendelet 158. cikkének alkalmazásában a harmadik országok általi közvetett irányítás a megfelelő szervezettel vagy szervvel regionális vagy AKCS-n belüli szinten kötött finanszírozási megállapodás formáját is öltheti.

(2)   A 11. EFA-forrásokat végrehajtó szervezetek kötelesek biztosítani az Unió külpolitikájával való összhangot, és a Bizottságra alkalmazandó feltételekkel megegyező feltételek mellett megbízhatnak más szervezeteket költségvetés-végrehajtási feladatokkal. Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 155. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségeiket évente kell teljesíteniük. Az ellenőri véleményt a jelentéstől és a vezetői nyilatkozattól számított egy hónapon belül kell benyújtani, annak érdekében, hogy azok igazolják megbízhatóságukat a Bizottságnak.

A Bizottság által megbízott, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pont ii. alpontjának első albekezdésében említett nemzetközi szervezetek és az ezen rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pontjának v. és vi. alpontjában említett tagállami szervek, amelyeket a Bizottság költségvetés-végrehajtási feladatokkal ruházott fel – a Bizottságra alkalmazandó feltételekkel megegyező feltételek mellett – megbízhatnak megfelelő operatív és pénzügyi kapacitásokkal rendelkező non-profit szervezeteket is költségvetés-végrehajtási feladatokkal.

Az AKCS-államok és a TOT-ok a 11. EFA forrásait saját szolgálataikon, és – szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés alapján – a magánjog hatálya alá tartozó szerveken keresztül is végrehajthatják. E szerveket nyílt, átlátható, arányos és megkülönböztetésmentes eljárás keretében kell kiválasztani, az összeférhetetlenség kizárásával. A szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés feltételeit a finanszírozási megállapodásban kell rögzíteni.

(3)   Ha a 11. EFA-t közvetett irányítással AKCS-államok, TOT-ok vagy azok regionális szervezetei hajtják végre az ajánlatkérő szervek felelősségének sérelme nélkül a Bizottság:

a)

adott esetben az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 101–106. cikkével összhangban, a 101. cikk (7)–(9) bekezdésének kivételével, visszafizetteti az ajánlatkérő szerv által lefolytatott eljárások alapján nyújtott források címzettjeivel az esedékes összegeket, többek között az EUMSZ 299. cikkében megállapítottakkal megegyező feltételek mellett végrehajtandó határozat útján;

b)

ha a körülmények indokolják, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 135–143. cikkében megállapítottakkal megegyező feltételek mellett közigazgatási és/vagy pénzügyi szankciókat szabhat ki az ajánlatkérő szerv által lefolytatott eljárások résztvevőire, illetve az ilyen eljárások alapján nyújtott források címzettjeire, valamint más olyan szervezetekre vagy személyekre, amelyek az említett rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett helyzetek valamelyikében vannak az ajánlatkérő szervvel kapcsolatban.

A finanszírozási megállapodásnak tartalmaznia kell az e célt szolgáló rendelkezéseket.

31. cikk

Közbeszerzés

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 160–172. cikke, 173. cikkének (1) bekezdése, 173. cikke (2) bekezdésének első és második albekezdése, 173. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 174–179. cikke alkalmazandó.

32. cikk

A vissza nem térítendő támogatások

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 180–205. cikke alkalmazandó.

33. cikk

Pénzdíjak

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 206. és 207. cikke alkalmazandó.

34. cikk

Pénzügyi eszközök

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 208. cikkének (4) és (5) bekezdése, 209. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, 210. cikkének (1) bekezdése, a 214. cikke, a 215. cikkének (2)–(7) bekezdése, valamint a 216.cikke alkalmazandó

(2)   A 11. EFA keretében létre lehet hozni pénzügyi eszközöket, az ilyen pénzügyi eszközökhöz a tagállamok vagy más felek hozzájárulhatnak.

(3)   A 11. EFA hozzájárulhat az uniós költségvetés keretében létrehozott pénzügyi eszközökhöz vagy az uniós költségvetés keretében létrehozott költségvetési biztosítékok feltöltéséhez.

(4)   Pénzügyi eszközök a 24. cikkben említett finanszírozási határozatban hozhatók létre. A pénzügyi eszközöket lehetőség szerint az EBB-nek vagy multilaterális európai pénzügyi intézményeknek – így például az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak –, illetve bilaterális európai pénzügyi intézményeknek – mint például egy bilaterális fejlesztési bank – kell kezelniük, és amelyeket lehetőség szerint más forrásokból származó további, vissza nem térítendő támogatásokkal is össze lehet vonni.

35. cikk

Az uniós vagyonkezelői alapok

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 234., 235. és 252. cikke alkalmazandó.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 234. cikkének (2) bekezdése tekintetében az illetékes bizottságra történő hivatkozásokat a belső megállapodás 8. cikkében az Európai Fejlesztési Alap bizottságára történő hivatkozásként kell értelmezni.

36. cikk

Költségvetés-támogatás

(1)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 236. cikke alkalmazandó.

(2)   Az uniós általános vagy ágazati költségvetés-támogatás alapja a kölcsönös elszámoltathatóság és az egyetemes értékek iránti közös elkötelezettség, célja pedig az, hogy megerősítse az Unió és az AKCS-államok, illetve TOT-ok közötti szerződéses partnerségeket, és ezzel előmozdítsa a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot, támogassa a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést, valamint felszámolja a szegénységet.

(3)   A költségvetés-támogatás nyújtására vonatkozó minden döntést az Unió által jóváhagyott költségvetés-támogatási politika, a jogosultság egyértelmű kritériumai, valamint a kockázatok és előnyök körültekintő elemzése alapján kell meghozni.

Egy ilyen döntés meghozatala során az egyik legfontosabb tényező annak értékelése, hogy az AKCS-államok és a TOT-ok mennyire elkötelezettek a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság mellett, és milyen eredményeket mutatnak fel ezen a téren. A költségvetés-támogatást differenciálni kell annak érdekében, hogy az instabil helyzeteket is szem előtt tartva megfelelőbben igazodni tudjon az AKCS-államok és a TOT-ok politikai, gazdasági és társadalmi kereteihez.

(4)   A költségvetés-támogatás nyújtása során a Bizottság egyértelműen meghatározza és nyomon követi annak feltételrendszerét, továbbá támogatja a parlamenti ellenőrzési és a pénzügyi ellenőrzési kapacitások fejlesztését, az átláthatóság fokozását, valamint az információkhoz való nyilvános hozzáférés megkönnyítését.

(5)   Költségvetés-támogatás folyósítására akkor kerülhet sor, ha megfelelő előrelépés történt az AKCS-államokkal és a TOT-okkal megállapodott célkitűzések elérése tekintetében.

(6)   A TOT-oknak nyújtott költségvetés-támogatás esetében szem előtt kell tartani az érintett tagállammal való intézményi kapcsolataikat.

37. cikk

A szakértők és a tagdíjfizetések

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 237. cikkének (1)–(4) bekezdése, valamint 238. és 239. cikke alkalmazandó.

X. CÍM

Éves beszámoló és egyéb pénzügyi beszámolás

38. cikk

A 11. EFA beszámolója

(1)   A 11. EFA éves beszámolóját mindig a pénzügyi év tekintetében kell elkészíteni, amely január 1-jétől december 31-ig tart. Ezek a beszámolók a következőket tartalmazzák:

a)

a pénzügyi kimutatások;

b)

a pénzügyi műveletek végrehajtására vonatkozó jelentés.

A pénzügyi kimutatásokhoz csatolni kell az EBB által az e rendelet 51. cikkével összhangban rendelkezésre bocsátott információkat.

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 243. cikke alkalmazandó.

(2)   A számvitelért felelős tisztviselő a következő év március 31-ig elektronikus úton megküldi a Számvevőszéknek az előzetes beszámolót.

A Számvevőszék a következő év június 15-ig megfogalmazza az előzetes beszámolóval kapcsolatos észrevételeit a 11. EFA forrásainak azon részét illetően, amelynek pénzügyi kezeléséért a Bizottság felelős, ily módon a Bizottság elvégezheti a végleges beszámoló elkészítéséhez szükségesnek tartott korrekciókat.

(3)   A Bizottság elfogadja a végleges beszámolót a következő év július 31-ig elektronikus úton megküldi azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

Ugyanezen időpontig a számvitelért felelős tisztviselőnek el kell juttatnia a végleges beszámolóra vonatkozó teljességi nyilatkozatot a Számvevőszékhez.

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 246. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alkalmazandó.

A végleges beszámolót a Számvevőszék által e rendelet 43. cikkével összhangban kiadott megbízhatósági nyilatkozattal együtt a tárgyévet követő év november 15-ig közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

39. cikk

A pénzügyi műveletek végrehajtására vonatkozó jelentés

(1)   Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő elkészíti a pénzügyi műveletek végrehajtására vonatkozó jelentést, és március 15-ig továbbítja azt a számvitelért felelős tisztviselőnek azért, hogy szerepeltetni lehessen a 11. EFA beszámolójában. A jelentés megbízható és valós képet ad a 11. EFA forrásaival kapcsolatos bevételi és kiadási műveletekről. A jelentésnek az összegeket millió euróban kell feltüntetnie, és a következőkből áll:

a)

a pénzügyi eredménykimutatás, amely felsorolja az adott év összes pénzügyi bevételi és kiadási műveletét;

b)

a pénzügyi eredménykimutatás melléklete, amely kiegészíti és magyarázza a kimutatásban szereplő információkat.

(2)   A pénzügyi eredménykimutatás a következő táblázatokat tartalmazza:

a)

az allokációkban az előző pénzügyi év során bekövetkezett változásokat bemutató táblázat;

b)

a pénzügyi év során tett kötelezettségvállalások, célhoz kötött pénzeszközök és teljesített kifizetések allokációk szerint csoportosított összegeit és azoknak a 11. EFA elindítása óta göngyölített végösszegeit tartalmazó táblázat.

40. cikk

A Bizottság és az EBB monitoring- és jelentéstételi tevékenysége

(1)   A Bizottság és az EBB – mindenkori hatáskörüknek megfelelően – nyomon követi a 11. EFA keretében nyújtott támogatások felhasználását az AKCS-államokban, TOT-okban és egyéb kedvezményezetteknél, valamint a 11. EFA által finanszírozott projektek végrehajtását, különös tekintettel a AKCS–EU partnerségi megállapodás 55. és 56. cikkében, valamint a 2013/755/EU határozat vonatkozó rendelkezéseiben említett célkitűzésekre.

(2)   Az EBB rendszeres időközönként tájékoztatja a Bizottságot a 11. EFA forrásaiból finanszírozott, az EBB által kezelt projektek végrehajtásáról, ennek során követi a beruházási keret operatív iránymutatásaiban meghatározott eljárásokat.

(3)   A Bizottság és az EBB az (EU) 2015/322 rendelet 18. cikkében foglaltak szerint tájékoztatja a tagállamokat a 11. EFA forrásainak operatív felhasználásáról. A Bizottság az említett tájékoztatást a Számvevőszéknek megküldi.

41. cikk

A költségvetési számvitel

(1)   A költségvetési számlák részletesen nyilvántartják a 11. EFA forrásainak felhasználását.

(2)   A költségvetési számlák tartalmazzák a következő összes tételt:

a)

az allokációk és a 11. EFA megfelelő forrásai;

b)

a pénzügyi kötelezettségvállalások;

c)

a kifizetések; és

d)

a pénzügyi évre vonatkozóan megállapított követelések és a behajtási műveletek teljes összege, az egyes tételek egymással szembeni elszámolása nélkül.

(3)   Ha a kötelezettségvállalásokat, kifizetéseket és követeléseket nemzeti valutákban határozzák meg, a számviteli rendszernek szükség esetén lehetővé kell tennie, hogy az egyes tételeket a nemzeti valutákban és euróban egyaránt nyilván lehessen tartani.

(4)   A globális pénzügyi kötelezettségvállalásokat a Bizottság mindenkori finanszírozási határozataiban rögzített értékeknek megfelelően euróban kell lekönyvelni. Az egyedi pénzügyi kötelezettségvállalásokat a jogi kötelezettségvállalás értékével megegyező összegben, euróban kell lekönyvelni. Ez az érték adott esetben tartalmazza a következőket:

a)

a visszatéríthető kiadások – bizonylatok bemutatását követő – kifizetésére képzett céltartalék;

b)

a 11. EFA-ból finanszírozott szerződésekben meghatározott árak módosítására, valamint a mennyiségek emelkedésére és váratlan eseményekre képzett céltartalék;

c)

az árfolyam-ingadozásokra képzett pénzügyi céltartalék.

(5)   A kötelezettségvállalások teljesítésére vonatkozó számviteli bizonylatokat öt éven át meg kell őrizni a 44. cikkben említett, a 11. EFA forrásainak pénzügyi végrehajtása alól mentesítő azon határozat keltétől számítva, amely a kötelezettségvállalások számviteli lezárásának pénzügyi évére vonatkozik.

XI. CÍM

A külső ellenőrzés és a mentesítés

42. cikk

A Bizottság külső ellenőrzése és mentesítése

(1)   A 14. cikk értelmében a 11. EFA Bizottság által kezelt forrásaiból finanszírozott műveletek vonatkozásában a Számvevőszék e cikk és a 43. cikk rendelkezéseivel összhangban gyakorolja hatáskörét.

(2)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 255., 256. és 257. cikke, 258. cikkének (1) és (2) bekezdése, 258. cikke (3) bekezdésének második mondata, 258. cikkének (4) bekezdése, valamint 259. cikke alkalmazandó.

(3)   E cím alkalmazásában a Számvevőszék figyelembe veszi a Szerződések, az AKCS–EU partnerségi megállapodás, a 2013/755/EU határozat, a belső megállapodás, e rendelet és minden más, e jogi eszközök alapján elfogadott jogi aktus rendelkezéseit.

(4)   A Számvevőszéket tájékoztatni kell az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 60. cikkének (1) bekezdésében említett belső szabályokról, az engedélyezésre jogosult tisztviselők kinevezését is ideértve, valamint e rendelet 79. cikkében említett felhatalmazó jogi aktusról.

(5)   Az AKCS-államok és a TOT-ok nemzeti ellenőrző hatóságait ösztönözni kell arra, hogy megkeresésre működjenek együtt a Számvevőszékkel.

(6)   A Számvevőszék az uniós intézmények kérésére véleményt adhat ki a 11. EFA-t érintő ügyekben.

43. cikk

Megbízhatósági nyilatkozat

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 258. cikkében említett éves jelentéssel egyidejűleg a Számvevőszék a beszámoló megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló megbízhatósági nyilatkozatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

44. cikk

Mentesítés

(1)   E cikk (2) bekezdésére is figyelemmel, az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 260–263. cikke alkalmazandó.

(2)   A mentesítő határozat az e rendelet 38. cikkében említett beszámolóra vonatkozik, kivéve az 51. cikknek megfelelően az EBB által benyújtott részt. Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 260. cikkének (1) bekezdésében említett mentesítést a 11. EFA forrásainak azon része tekintetében kell megadni, amelyet a Bizottság az e rendelet 14. cikke (2) bekezdésének megfelelően kezel az n. évre vonatkozóan.

(3)   A mentesítő határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

MÁSODIK RÉSZ

A BERUHÁZÁSI KERET

45. cikk

Az EBB szerepe

(1)   E résznek megfelelően az EBB az Unió nevében kezeli a beruházási keretet és elvégzi az ehhez kapcsolódó műveleteket, ideértve a kamattámogatásokat és a technikai segítségnyújtást is.

(2)   Az EBB ezen túlmenően a belső megállapodás 4. cikke értelmében elvégzi a saját forrásaiból folyósított – adott esetben a 11. EFA forrásaiból származó kamattámogatásokkal kombinált – finanszírozás formájában végrehajtott egyéb műveletek pénzügyi lebonyolítását.

(3)   E rendelet ezen részének végrehajtása semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem ró a Bizottságra.

46. cikk

A beruházási kerettel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó becslések

Az EBB a belső megállapodással összhangban minden évben szeptember 1-je előtt megküldi a Bizottságnak a beruházási keret műveleteire – többek között az általa végrehajtott kamattámogatásokra – vonatkozó, a belső megállapodás 7. cikkének (1) bekezdésében említett nyilatkozat összeállításához szükséges, a kötelezettségvállalásokra és a kifizetésekre vonatkozó becsléseket. Az EBB szükség esetén aktualizált becslést küld a Bizottságnak a kötelezettségvállalásokról és kifizetésekről. Ezen becslések módozatait az e rendelet 49. cikkének (4) bekezdésében említett igazgatási megállapodás határozza meg.

47. cikk

A beruházási kerethez nyújtott hozzájárulások kezelése

(1)   A tagállamok a 19. cikk (7) bekezdésének b) pontjában említett és a Tanács által elfogadott hozzájárulásokat – a kedvezményezettre háruló költségek nélkül – az EBB által a beruházási keret céljaira megnyitott elkülönített számlán keresztül fizetik be az EBB-nek, a 49. cikk (4) bekezdésében említett igazgatási megállapodásban meghatározott részletes szabályokkal összhangban.

(2)   A belső megállapodás 1. cikkének (5) bekezdésében említett időpont 2030. december 31.

(3)   Ha a Tanács másképp nem határoz az EBB-nek a belső megállapodás 5. cikkével összhangban biztosított javadalmazás tekintetében, az e cikk (1) bekezdésében említett elkülönített számlák egyenlege révén az EBB-nél jelentkező bevételek kiegészítik a beruházási keretet, ezeket a pénzösszegeket az e rendelet 19. cikkében említett hozzájárulásra vonatkozó felhívásokban figyelembe kell venni, továbbá 2030. december 31. után pénzügyi kötelezettségek teljesítésére kell felhasználni.

(4)   Az EBB az e cikk (1) bekezdésében említett összegek likviditáskezelését a 49. cikk (4) bekezdésében említett igazgatási megállapodásban megállapított részletes szabályokkal összhangban végzi.

(5)   A beruházási keretet a AKCS–EU partnerségi megállapodásban, a 2013/755/EU határozatban, a belső megállapodásban és e részben megállapított feltételekkel összhangban kell kezelni.

48. cikk

Az EBB javadalmazása

A beruházási kerettel kapcsolatos műveletek igazgatásáért az EBB-t megillető javadalmazást a teljes költségtérítés elve alapján kell meghatározni. A Tanács a belső megállapodás 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban határoz az EBB javadalmazásának forrásairól és annak mechanizmusáról. A határozatot végrehajtó intézkedéseket bele kell foglalni az e rendelet 49. cikkének (4) bekezdésében említett igazgatási megállapodásba.

49. cikk

A beruházási kerettel kapcsolatos végrehajtási feladatok

(1)   Az EBB saját szabályait kell alkalmazni azokra az eszközökre, amelyeket a 11. EFA általa kezelt forrásaiból finanszíroznak.

(2)   Ha a programokat vagy projekteket a tagállamok vagy végrehajtó szerveik társfinanszírozásával valósítják meg, és azok összhangban állnak az (EU) 2015/322 rendeletben foglalt és a belső megállapodás 10. cikke (1) bekezdésének második és harmadik albekezdésében és a 2013/755/EU határozat 74. cikkében előírt országspecifikus együttműködési stratégiákban és programozási dokumentumokban megállapított prioritásokkal, az EBB a tagállamokra vagy végrehajtó szerveikre ruházhatja át a beruházási kerettel kapcsolatos végrehajtási feladatok némelyikét.

(3)   Az EBB közzéteszi a beruházási keretből folyósított pénzügyi támogatás címzettjeinek nevét, feltéve, hogy az ilyen közzététel nem veszélyezteti a címzettek üzleti érdekeit, eközben kellő figyelmet fordít a bizalmas kezelésre és a biztonságra vonatkozó követelményekre, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. A közzétételre és a közzétett adatok részletességére vonatkozó kritériumok meghatározásakor figyelembe kell venni az ágazat sajátosságait és a beruházási keret jellegét.

(4)   E rész részletes végrehajtási szabályait az Unió nevében eljáró Bizottság és az EBB között megkötendő igazgatási megállapodás szabályozza.

50. cikk

A beruházási keretre vonatkozó jelentéstétel

Az EBB a 49. cikk (4) bekezdésében említett igazgatási megállapodásban megállapított részletes szabályokkal összhangban rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot a beruházási kerettel és ezzel együtt a kamattámogatásokkal kapcsolatban végzett tevékenységekről, az EBB-hez befizetett minden egyes hozzájárulás felhasználásáról, valamint a kötelezettségvállalások, szerződések és kifizetések negyedévi teljes összegéről.

51. cikk

A beruházási keret számvitele és pénzügyi kimutatásai

(1)   A beruházási keret elszámolását – beleértve az általa végrehajtott és a 11. EFA-ból finanszírozott kamattámogatások elszámolását is – az EBB vezeti, amely gondoskodik arról, hogy megfelelő ellenőrzési nyomvonal álljon rendelkezésre a pénzeszközök teljeskörű ellenőrzéséhez a kifizetések beérkezésétől a folyósításig, majd az ennek alapján jelentkező bevételekig és a további beszedésekig. Az EBB a nemzetközi számviteli standardokkal összhangban kidolgozza a vonatkozó számviteli szabályokat és módszereket, és ezekről tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat.

(2)   Az EBB minden évben jelentést küld a Tanácsnak és a Bizottságnak a 11. EFA általa kezelt forrásaiból finanszírozott műveletek végrehajtásáról, beleértve az e cikk (1) bekezdésében említett szabályokkal és módszerekkel összhangban összeállított pénzügyi kimutatásokat és a 39. cikk (2) bekezdésében említett információkat.

(3)   Ezeket a dokumentumokat tervezet formájában legkésőbb az általuk érintett pénzügyi évet követő pénzügyi év február 28-ig, végleges formában június 30-ig kell megküldeni úgy, hogy a Bizottság felhasználhassa ezeket a dokumentumokat az e rendelet 38. cikkében említett beszámolónak a belső megállapodás 11. cikke (4) bekezdésével összhangban történő összeállításához. Az EBB az általa kezelt forrásokra vonatkozó pénzgazdálkodásról szóló jelentést március 31-ig küldi meg a Bizottságnak.

52. cikk

Az EBB műveleteire vonatkozó külső ellenőrzés és mentesítés

A 11. EFA-nak az EBB által e résszel összhangban kezelt forrásaiból finanszírozott műveleteket ugyanazon ellenőrzési és mentesítési eljárásnak kell alávetni, mint amit az EBB a harmadik felek megbízásából kezelt számlák esetében alkalmaz. A Számvevőszék által elvégzendő ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat az EBB, a Bizottság és a Számvevőszék közötti háromoldalú megállapodás rögzíti.

HARMADIK RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

Átmeneti rendelkezések

53. cikk

A korábbi EFA-kból fennmaradó egyenlegek átvitele

A korábbi EFA-khoz kapcsolódóan a belső megállapodás keretében képzett forrásokból fennmaradó egyenlegeknek a 11. EFA-ba való átvitele a belső megállapodás 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjával, valamint 1. cikke (3) és (4) bekezdésével összhangban történik.

54. cikk

A korábbi EFA-k forrásaiból származó kamatbevételek

A korábbi EFA-k forrásaiból származó kamatbevételeket át kell vinni a 11. EFA-ba, és a belső megállapodás 1. cikkének (6) bekezdésében említett bevételekével megegyező célokra kell elkülöníteni. Ugyanez vonatkozik a korábbi EFA-k egyéb bevételeire, többek között a tagállamok által az ezen EFA-k felé késve teljesített hozzájárulások után felszámolt késedelmi kamatra is. Az EFA-nak az EBB által kezelt forrásai után felmerült kamatok a beruházási keretet egészítik ki.

55. cikk

A hozzájárulások összegének csökkentése a fennmaradó egyenlegekkel

A 10. EFA vagy a korábbi EFA-k keretében végrehajtott projektekből származó, a belső megállapodás 1. cikkének (3) bekezdésével összhangban le nem kötött összegek, vagy a belső megállapodás 1. cikkének (4) bekezdésével összhangban visszavont kötelezettségvállalások csökkentik a belső megállapodás 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott tagállami hozzájárulások mértékét, amennyiben a Tanács egyhangúlag másképp nem határoz.

Ennek az egyes tagállamok hozzájárulására gyakorolt hatását az adott tagállam által a 9. és a 10. EFA-hoz nyújtott hozzájárulás alapján arányosan kell kiszámítani. A hatást évente ki kell számítani.

56. cikk

E rendelet alkalmazása a korábbi EFA-k műveleteire

A jelenleg érvényben lévő jogi kötelezettségvállalások sérelme nélkül e rendelet alkalmazandó a korábbi EFA-kból finanszírozott műveletekre. E rendelet nem alkalmazandó a korábbi EFA-kból finanszírozott beruházási keretre.

57. cikk

A hozzájárulásokra vonatkozó eljárások kezdete

A tagállami hozzájárulásokra vonatkozó, 19–22. cikkben meghatározott eljárás első alkalommal az n + 2. év hozzájárulásaira alkalmazandó, feltéve, hogy a belső megállapodás az n. év október 1-je és az n + 1. év szeptember 30-a között hatályba lép.

II. CÍM

Záró rendelkezések

58. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2015/323 rendelete hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, a mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

59. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 210., 2013.8.6., 1. o.

(3)  HL C 396., 2018.10.31., 1. o.

(4)  A 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, (EU) 2015/323 tanácsi rendelet (2015. március 2.) (HL L 58., 2015.3.3., 17. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(6)  A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(8)  A Tanács határozata 2013/755/EU (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

(9)  A Tanács (EU) 2015/322 rendelete (2015. március 2.) a 11. Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról (HL L 58., 2015.3.3., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 236/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról (HL L 77., 2014.3.15., 95. o.).


MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

(EU) 2015/323 rendelete

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (1) és (2) bekezdés

2. cikk, (5) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

3. cikk

3. cikk, (2) bekezdés

4. cikk

3. cikk, (2) bekezdés

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, a) pont

8. cikk, (2) bekezdés, a) pont

9. cikk, (2) bekezdés, b) pont

8. cikk, (2) bekezdés, b) pont

9. cikk, (2) bekezdés, c) pont

8. cikk, (2) bekezdés, c) pont

9. cikk, (2) bekezdés, d) pont

9. cikk, (2) bekezdés, e) pont

8. cikk, (2) bekezdés, d) pont

9. cikk, (2) bekezdés, f) pont

8. cikk, (2) bekezdés, e) pont

9. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés

9. cikk, (5) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

9. cikk, (6) bekezdés

8. cikk, (5) bekezdés

10. cikk

9. cikk

11. cikk, (1) bekezdés

10. cikk

11. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

12. cikk

13. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

29. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

30. cikk

14. cikk

12. cikk

15. cikk

13. cikk

16. cikk

14. cikk

17. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (3) bekezdés

30. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (4) bekezdés

30. cikk, (3) bekezdés

17. cikk, (5) bekezdés

29. cikk, (3) bekezdés

18. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

16. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (3) bekezdés

16. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

17. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés

20. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (1) bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

21. cikk

19. cikk

22. cikk

20. cikk

23. cikk

21. cikk

24. cikk

22. cikk

25. cikk, (1) bekezdés

23. cikk, (1) bekezdés

25. cikk, (2) bekezdés

23. cikk, (2) bekezdés

25. cikk, (3) bekezdés

23. cikk, (3) bekezdés

25. cikk, (4) bekezdés

25. cikk, (5) bekezdés

26. cikk

24. cikk, (1) és (2) bekezdés

27. cikk, (1) bekezdés

24. cikk, (2) bekezdés

27. cikk, (2) bekezdés

24. cikk, (3) bekezdés

27. cikk, (3) bekezdés

24. cikk, (4) bekezdés

27. cikk, (4) bekezdés

24. cikk, (5) bekezdés

27. cikk, (5) bekezdés

24. cikk, (6) bekezdés

27. cikk, (6) bekezdés

24. cikk, (7) bekezdés

27. cikk, (7) bekezdés

27. és 42. cikk

28. cikk

26. cikk

29. cikk

25. cikk

30. cikk

26. cikk

31. cikk

27. cikk

32. cikk

27. cikk

33. cikk

27. cikk

34. cikk

28. cikk

35. cikk, (1) bekezdés

29. cikk, (1) bekezdés

35. cikk, (2) bekezdés

29. cikk, (2) bekezdés

35. cikk, (3) bekezdés

29. cikk, (3) bekezdés

35. cikk, (4) bekezdés

29. cikk, (5) bekezdés

30. cikk, (1) bekezdés

36. cikk

31. cikk

37. cikk

32. cikk

38. cikk

33. cikk

39. cikk

36. cikk

40. cikk

34. cikk

41. cikk

37. cikk

42. cikk

35. cikk

43. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

38. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

43. cikk, (2) bekezdés

38. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

43. cikk, (3) bekezdés

38. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

43. cikk, (4) bekezdés

38. cikk, (3) bekezdés, első és második albekezdés

43. cikk, (5) bekezdés

38. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

43. cikk, (6) bekezdés

38. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

43. cikk, (7) bekezdés

38. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés és 38. cikk (3) bekezdés, első és második albekezdés

44. cikk, (1) bekezdés

38. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

44. cikk, (2) bekezdés

39. cikk, (1) bekezdés

44. cikk, (3) bekezdés

39. cikk, (2) bekezdés

45. cikk

40. cikk

46. cikk

18. cikk, (3) és (4) bekezdés

47. cikk

41. cikk

48. cikk, (1) bekezdés

42. cikk, (1) bekezdés

48. cikk, (2) bekezdés

42. cikk, (2) bekezdés

48. cikk, (3) bekezdés

42. cikk, (3) bekezdés

48. cikk, (4) bekezdés

42. cikk, (2) bekezdés

48. cikk, (5) bekezdés

42. cikk, (4) bekezdés

48. cikk, (6) bekezdés

42. cikk, (5) bekezdés

48. cikk, (7) bekezdés

42. cikk, (6) bekezdés

49. cikk

43. cikk

50. cikk, (1) bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés

50. cikk, (2) bekezdés

44. cikk, (3) bekezdés

50. cikk, (3) bekezdés

44. cikk, (1) bekezdés

51. cikk

45. cikk

52. cikk

46. cikk

53. cikk

47. cikk

54. cikk

48. cikk

55. cikk

49. cikk

56. cikk

50. cikk

57. cikk, (1) bekezdés

51. cikk, (1) bekezdés

57. cikk, (2) bekezdés

51. cikk, (2) és (3) bekezdés

58. cikk

52. cikk

59. cikk

53. cikk

60. cikk

54. cikk

61. cikk

55. cikk

62. cikk

56. cikk

63. cikk

57. cikk

58. cikk

64. cikk

59. cikk


3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1878 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 26.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Scrumbie de Dunăre afumată” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Románia kérelmét (2) a „Scrumbie de Dunăre afumată” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a „Scrumbie de Dunăre afumată” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Scrumbie de Dunăre afumată” (OFJ) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.7. osztályba (Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek) tartozó terméket jelöl.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 26-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 162., 2018.5.8., 28. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1879 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 29.)

az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendeletnek a pályázat útján értékesített sovány tejpor betárolási dátuma tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 28. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2080 bizottsági végrehajtási rendelet (3) által elindított pályázati eljárás keretében értékesítésre kínált tejpor mennyiségének meghatározása érdekében a rendelet 1. cikke rögzíti azt az időpontot, amely előtt a sovány tejpornak betárolásra kellett kerülnie.

(2)

A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzete, vagyis az árak alakulása és az intervenciós készletek nagysága indokolttá teszi a sovány tejpor további mennyiségeinek a betárolási dátum módosítása általi értékesíthetővé tételét.

(3)

Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A sovány tejpor késedelem nélküli értékesíthetőségének érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelet 1. cikkében a „2016. augusztus 1.” dátum helyébe a „2018. január 1.” dátum lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 29-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 206., 2016.7.30., 71. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (2016. november 25.) a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról (HL L 321., 2016.11.29., 45. o.).


3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1880 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 30.)

a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/83/EGK irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a tagállamok kötelesek mentesíteni a jövedéki adó alól az olyan alkoholt, amelyet valamely tagállam előírásainak megfelelően teljesen denaturáltak, feltéve, hogy az előírások bejelentése és elfogadása az említett cikk (3) és (4) bekezdésében megállapított feltételek szerint megtörtént.

(2)

Az alkoholnak a 92/83/EGK irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti teljes denaturálásához az egyes tagállamokban alkalmazott denaturáló szereket a 3199/93/EK bizottsági rendelet (2) melléklete ismerteti.

(3)

2018. június 6-án a Cseh Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot azokról a denaturáló szerekről, amelyeket az említett irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában az alkohol teljes denaturálásának céljára használni kíván.

(4)

A Bizottság 2018. július 4-én továbbította ezt a tájékoztatót a többi tagállamhoz.

(5)

A Bizottsághoz nem érkezett ellenvetés.

(6)

A 3199/93/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3199/93/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 316., 1992.10.31., 21. o.

(2)  A Bizottság 3199/93/EK rendelete (1993. november 22.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről (HL L 288., 1993.11.23., 12. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az alkohol teljes denaturálásának céljára engedélyezett termékek és a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (CAS) szerinti nyilvántartási számuk jegyzéke.

Aceton

CAS-szám: 67-64-1

Denatónium-benzoát

CAS-szám: 3734-33-6

Etanol

CAS-szám: 64-17-5

Etil-tercier-butil-éter

CAS-szám: 637-92-3

Fluoreszcein

CAS-szám: 2321-07-5

Benzin (az ólommentes benzin is)

CAS-szám: 86290-81-5

Izopropil-alkohol

CAS-szám: 67-63-0

Kerozin

CAS-szám: 8008-20-6

Lámpaolaj

CAS-szám: 64742-47-8 és 64742-48-9

Metanol

CAS-szám: 67-56-1

Metil-etil-keton (2-butanon)

CAS-szám: 78-93-3

Metil-izobutil-keton

CAS-szám: 108-10-1

Metilénkék (52015)

CAS-szám: 61-73-4

Lakkbenzin

CAS-szám: 92062-36-7

Terpentinolaj

CAS-szám: 8006-64-2

Technikai benzin

CAS-szám: 92045-57-3

Az e mellékletben használt »abszolút etanol« kifejezés jelentése megegyezik az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója által használt »abszolút alkohol« kifejezés jelentésével.

A könnyű felismerhetőség érdekében a tagállamokban a denaturált alkoholhoz bármilyen, jellegzetes színű festékanyag is hozzáadható.

I.   Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazandó közös denaturálási eljárás Belgiumban, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Németországban, Észtországban, Írországban, Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Magyarországon, Máltán, Hollandiában, Ausztriában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában és Finnországban:

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

1,0 liter izopropil-alkohol,

1,0 liter metil-etil-keton,

1,0 gramm denatónium-benzoát.

II.   Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazandó közös denaturálási eljárás fokozott koncentrációval az alábbi tagállamokban:

Egyesült Királyság.

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

3,0 liter izopropil-alkohol,

3,0 liter metil-etil-keton,

1,0 gramm denatónium-benzoát.

Horvátország

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

Legalább:

1,0 liter izopropil-alkohol,

1,0 liter metil-etil-keton,

1,0 gramm denatónium-benzoát.

Svédország

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

1,0 liter izopropil-alkohol,

2,0 liter metil-etil-keton,

1,0 gramm denatónium-benzoát.

III.   Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazott egyéb denaturálási eljárások egyes tagállamokban:

Cseh Köztársaság

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

0,4 liter lakkbenzin,

0,2 liter kerozin,

0,1 liter technikai benzin.

Görögország

Csak a legalább 93 és legfeljebb 96 térfogatszázalék alkoholtartalmú, gyenge minőségű alkohol (lepárlási maradvány) denaturálható.

A 93 térfogat-százalékos hidratált alkoholhoz hektoliterenként a következő anyagokat adják hozzá:

2,0 liter metanol,

1,0 liter terpentinolaj,

0,50 liter lámpaolaj,

0,40 gramm metilénkék.

20 °C-os hőmérsékleten a változatlan állapotú végterméknek 93 térfogatszázalékot kell elérnie.

Finnország – 2018.12.31-ig engedélyezett

Az abszolút etanol egy hektoliterjére az alábbi képletek bármelyike:

1.

2,0 liter metil-etil-keton,

3,0 liter metil-izobutil-keton.

2.

2,0 liter aceton,

3,0 liter metil-izobutil-keton.


Helyesbítések

3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/27


Helyesbítés a 2009/821/EK határozatnak az állategészségügyi határállomások listája és a TRACES állategészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. május 14-i (EU) 2018/719 bizottsági végrehajtási határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 120., 2018. május 16. )

A 17. oldalon, a melléklet 1. pontjának a) alpontjában:

a következő szövegrész:

„a Dániára vonatkozó részben az Aalborg repülőterére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:”

helyesen:

„a Dániára vonatkozó rész a második bejegyzés után az Aalborg repülőterére vonatkozó következő bejegyzéssel egészül ki:”.

A 17. oldalon, a melléklet 2. pontjának b) alpontjában:

a következő szövegrész:

„az Ausztriára vonatkozó részben az »AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT« központi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: »AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ«.”

helyesen:

„az Ausztriára vonatkozó részben az »AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT« központi egységre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: »AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ«.”


3.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/27


Helyesbítés a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127., 2014. április 29. )

A 30. oldalon, a 23. cikk (4) bekezdésének

szövege:

„(4)   A tagállamok illetékes hatóságai e rendelet helyes alkalmazásának és kellő végrehajtásának biztosítása érdekében együttműködnek egymással és a Bizottsággal, és minden olyan információt megküldenek egymásnak, amely e rendelet egységes alkalmazásához szükséges.”,

helyesen:

„(4)   A tagállamok illetékes hatóságai ezen irányelv helyes alkalmazásának és kellő végrehajtásának biztosítása érdekében együttműködnek egymással és a Bizottsággal, és minden olyan információt megküldenek egymásnak, amely ezen irányelv egységes alkalmazásához szükséges.”