ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 304

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. november 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1863 végrehajtási rendelete (2018. november 28.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1864 végrehajtási rendelete (2018. november 28.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1865 végrehajtási rendelete (2018. november 28.) a propikonazol hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1866 végrehajtási rendelete (2018. november 28.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról ( 1 )

10

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1867 határozata (2018. november 26.) az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról (II. salátairányelv) ( 1 )

29

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1868 végrehajtási határozata (2018. november 28.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

32

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/1


A TANÁCS (EU) 2018/1863 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 28.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2016. január 18-án elfogadta az (EU) 2016/44 rendeletet.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (a továbbiakban: az ENSZ BT) az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2018. november 16-án egy személyt felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

Az (EU) 2016/44 rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/44 rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  HL L 12, 2016.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

A következő személyt fel kell venni az (EU) 2016/44 rendelet II. mellékletében szereplő jegyzékbe:

„28.

Név: 1: Salah 2: Badi 3: na 4: na

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A „Fakhr Líbia” vagy „Líbia büszkesége” néven is ismert, nemzetiegységkormány-ellenes fegyveres Al-Szomúd front és a miszrátai Al Marsza központi pajzsbrigád főparancsnoka Születési idő: n/a Születési hely: n/a Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a Állampolgárság: n/a Útlevélszám: n/a Nemzeti személyazonosító szám: n/a Cím: na A jegyzékbe vétel dátuma: 2018. november 16.Egyéb információk: Jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk:

A fegyveres ellenállás támogatásával Salah Badi következetesen próbálta aláásni a líbiai politikai rendezést. Nyílt forrásokból származó bizonyítékok támasztják alá, hogy Salah Badi a „Fakhr Líbia” vagy „Líbia büszkesége” néven is ismert, nemzetiegységkormány-ellenes fegyveres Al-Szomúd front és a miszrátai Al Marsza központi pajzsbrigád főparancsnoka.

Vezető szerepet töltött be a legutóbbi tripoli harcokban, amelyek 2018. augusztus 27-én kezdődtek, és amelyekben legalább 115 személy – többségükben polgári személy – vesztette életét. Az ENSZ líbiai támogató missziója (UNSMIL) kifejezetten utalt a parancsnoksága alatt álló erőkre, amikor az erőszakos cselekmények beszüntetésére szólította fel a harcok minden résztvevőjét (és emlékeztette őket arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog értelmében tilos támadni polgári személyeket és polgári létesítményeket).

2016 végén és 2017-ben Salah Badi nemzetiegységkormány-ellenes milíciákat vezetett a Tripoli ellen végrehajtott támadásokban, többször is kísérletet téve arra, hogy átvegye a hatalmat a nemzeti egységkormánytól és helyreállítsa Khalifa Ghwell nem elismert „nemzeti felemelkedés kormányát”. Salah Badi 2017. február 21-én feltűnt a tripoli Rixos hotel közelében felvett és a Youtube-ra feltöltött videón szereplő tankok mellett és azzal fenyegetőzött, hogy szembeszáll a nem elismert nemzeti egységkormánnyal. 2017. május 26-án és 27-én a Salah Badi által vezetett „Fakhr Líbia” („Líbia büszkesége”) elnevezésű erők tripoli helyszíneket támadtak meg, így például az abu szalimi körzetet és a repülőtérre vezető utat. A közösségi média által alátámasztott, megbízható médiabeszámolók szerint a Salah Badi által vezetett erők tankokat és nehéztüzérséget vetettek be a támadások során.”


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1864 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 28.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (3) oszlopában feltüntetett indokok alapján a (2) oszlopban megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Az alábbi összetevőkből álló termék (tömegszázalékban):

1517 90 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 1517 , a 1517 90 és a 1517 90 99 KN-kód szövege határozza meg.

A termék nem sorolható be a 1504 vámtarifaszám alá halolajként a napraforgóolajjal való keverés miatt, mivel a vámtarifaszám szövege nem engedi meg az állati és növényi eredetű olajok keverését.

Az állati és növényi eredetű olajok étkezésre alkalmas keverékeit a 1517 vámtarifaszám alá kell besorolni (lásd még a 1517 vámtarifaszámhoz tartozó Harmonizált Rendszer Magyarázat első bekezdésének 3. pontját).

A terméket ezért állati és növényi eredetű olajok étkezésre alkalmas keverékeként a 1517 90 99 KN-kód alá kell besorolni.

halolaj

99,7307,

tokoferolok

0,1885,

napraforgóolaj

0,0808.

A halolaj a következő családokba tartozó halakból nyert olajok keveréke: Engraulidae, Osmeridae, Carangidae, Clupeidae, Salmonidae és Scombridae. A halolaj nem halmájolaj.

A tokoferolokat a lipidoxidáció megelőzése érdekében szándékosan adják hozzá a halolajhoz. A napraforgóolajat pedig a tokoferolok hordozóanyagaként és tömegnövelő szereként használják a halolajba való belekeverés előtt. Emellett a napraforgóolaj biztosítja, hogy a tokoferolok megfelelően feloldódjanak a halolajban keverés közben.

A terméket lágyzselatin-kapszulák előállításához való felhasználás céljából ömlesztve mutatják be.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1865 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 28.)

a propikonazol hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/70/EK bizottsági irányelv (2) hatóanyagként felvette a propikonazolt a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

A propikonazol hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében megállapított jóváhagyása 2019. január 31-én lejár.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be a propikonazol hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dokumentációt benyújtotta. A referens tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2015. április 15-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A Hatóság a meghosszabbítási kérelmet értékelő jelentést megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2017. június 14-én eljuttatta a Bizottsághoz az arra vonatkozó következtetéseit (6), hogy a propikonazol várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Hatóság utalt az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottságának az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 37. cikkének (4) bekezdése szerint 2016. december 9-én elfogadott véleményére (8), amelyben azt javasolták, hogy a propikonazolt 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként sorolják be az említett rendeletnek megfelelően. Az (EU) 2018/1480 bizottsági rendelet (9) ennek megfelelően módosította az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletét, és 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként sorolta be a propikonazolt.

(10)

A dokumentációban rendelkezésre álló adatok alapján a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) szerinti növényvédőszer-maradék határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) nem lehet megerősíteni a növényi és állati eredetű termékek esetében, mivel a kockázatértékeléshez használt szermaradék-meghatározáshoz szükséges, a metabolitok nagyságrendjére és toxicitására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A propikonazol javasolt felhasználásaira vonatkozó jelenlegi MRL-ek meghaladják a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti alapértéket. Az említett okok miatt az emberek szóban forgó hatóanyagnak való expozíciója nem tekinthető elhanyagolhatónak. Ezért az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.6.4. pontjában előírt követelmények nem teljesülnek.

(11)

A Hatóság kritikus aggályokat fogalmazott meg a felszín alatti vizeknek a propikonazol metabolitjai általi szennyezésével kapcsolatban. Különösen a NOA436613 metabolit 0,1 μg/L parametrikus érték fölötti előfordulása várható valamennyi vonatkozó forgatókönyv szerint a propikonazol összes javasolt felhasználása esetén még akkor is, ha az anyagot kétévente használják. Az előrejelzések szerint a vonatkozó forgatókönyvek többsége esetében két további metabolit 0,1 μg/L fölötti előfordulása várható a felszín alatti vizekben. Ezeket a metabolitokat eleve aggályosnak tartják, mivel nem zárható ki, hogy reproduktív toxicitás tekintetében nem ugyanolyan potenciállal rendelkeznek, mint a propikonazol. Ezért jelenleg nem állapítható meg, hogy a propikonazol metabolitjainak a felszín alatti vizekben való jelenléte nem eredményez elfogadhatatlan hatást a talajvízre és nem fejt ki káros hatást az emberi egészségre az 1107/2009/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) és e) pontja értelmében.

(12)

A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a propikonazol mérgező hatást gyakorol az endokrin szervekre. Ugyanakkor a propikonazol potenciális endokrin károsító hatásának tudományos értékelését a Hatóság nem tudta véglegesíteni a dokumentációban található rendelkezésre álló adatok alapján. Továbbá a dokumentációban található információk alapján nem lehetett véglegesíteni számos olyan szempont értékelését, amely a fogyasztók számára az étrendi bevitel által jelentett kockázat megállapításához volt szükséges.

(13)

Ezen aggályok miatt a jóváhagyás előírása a 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint nem lehetséges.

(14)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentés tervezetéről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(15)

A kérelmező által felhozott érvek azonban nem tudták eloszlatni az anyaggal kapcsolatos aggályokat.

(16)

Ennek következtében legalább egy, propikonazolt tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok nem teljesülnek. Ezért az említett rendelet 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a propikonazol hatóanyag jóváhagyása ne kerüljön meghosszabbításra.

(17)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

A tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a propikonazol tartalmú növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek visszavonására.

(19)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a propikonazolt tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ez az időszak legfeljebb 2020. március 19-ig tarthat.

(20)

Az (EU) 2018/84 bizottsági végrehajtási rendelet (11)2019. január 31-ig kiterjesztette a propikonazol jóváhagyása lejáratának időpontját annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást a szóban forgó anyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Mivel a határozatot a meghosszabbított jóváhagyási időtartam lejártát megelőzően meghozták, ezt a rendeletet minél előbb alkalmazni kell.

(21)

E rendelet nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkével összhangban a propikonazolra vonatkozóan újabb kérelmet nyújtsanak be.

(22)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbítása

A propikonazol hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében található táblázat propikonazolra vonatkozó 58. sorát el kell hagyni.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok legkésőbb 2019. június 19-ig visszavonják a propikonazol hatóanyagú növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

4. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2020. március 19-én le kell járnia.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2003/70/EK irányelve (2003. július 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mekoprop, a mekoprop-P és a propikonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 184., 2003.7.23., 9. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propiconazole (A propikonazol hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2017;15(7):4887, 28 oldal. 10.2903/j.efsa.2017.4887.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(8)  Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (2016). Opinion of the Committee for Risk Assessment on a dossier proposing harmonised classification and labelling of propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole (A kockázatértékelési bizottság véleménye a propikonazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatról)

(9)  A Bizottság (EU) 2018/1480 rendelete (2018. október 4.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az (EU) 2017/776 bizottsági rendelet helyesbítéséről (HL L 251., 2018.10.5., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).

(11)  A Bizottság (EU) 2018/84 végrehajtási rendelete (2018. január 19.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a klórpirifosz, a klórpirifosz-metil, a klotianidin, a rézvegyületek, a dimoxistrobin, a mankozeb, a mekoprop-P, a metiram, az oxamil, a petoxamid, a propikonazol, a propineb, a propizamid, a piraklostrobin és a zoxamid hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 16., 2018.1.20., 8. o.).


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1866 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 28.)

a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 474/2006/EK bizottsági rendelet (2) létrehozta az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját.

(2)

A 2111/2005/EK rendelet (3) 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően egyes tagállamok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (a továbbiakban: EASA) a lista frissítése szempontjából releváns információkat juttattak el a Bizottsághoz. Harmadik országok és nemzetközi szervezetek szintén szolgáltak releváns információkkal. Ezek alapján a lista frissítésre szorul.

(3)

A Bizottság közvetlenül vagy a szabályozási felügyeletért felelős hatóságokon keresztül értesítette az összes érintett légi fuvarozót azon főbb tényekről és megfontolásokról, amelyek alapján döntés születhet az Unión belüli működési tilalom rájuk való alkalmazásáról vagy a 474/2006/EK rendelet A. és B. mellékletében található listán szereplő légi fuvarozó kapcsán alkalmazott működési tilalom feltételeinek módosításáról.

(4)

A Bizottság az érintett légi fuvarozóknak lehetőséget biztosított arra, hogy betekintsenek a tagállamok által átadott dokumentumokba, írásbeli észrevételeket nyújtsanak be, és szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottságnak és a 2111/2005/EK rendelettel létrehozott bizottságnak (a továbbiakban: repülésbiztonsági bizottság).

(5)

A Bizottság tájékoztatta a Repülésbiztonsági Bizottságot a 2111/2005/EK rendelet és a 473/2006/EK bizottsági rendelet (4) keretében megnyitott, Angola, Belarusz, Benin, Gambia, Indonézia, Mauritánia, Mexikó, Moldova, Nepál, Oroszország, Thaiföld, Venezuela és Zambia illetékes hatóságaival és légi fuvarozóival folyamatban lévő közös konzultációkról. A Bizottság emellett tájékoztatta a Repülésbiztonsági Bizottságot Afganisztán, Gabon, Kazahsztán, Líbia és Mozambik repülésbiztonsági helyzetéről.

(6)

Az EASA a külföldi légi járművek biztonsági értékelésére szolgáló program (SAFA) keretében a 965/2012/EU bizottsági rendeletnek (5) megfelelően végzett földi ellenőrzések elemzésének eredményeiről is tájékoztatta a Bizottságot és a Repülésbiztonsági Bizottságot.

(7)

Az EASA tájékoztatta továbbá a Bizottságot és a Repülésbiztonsági Bizottságot a 474/2006/EK bizottsági rendelet szerinti tilalom alá tartozó harmadik országokban végrehajtott technikai segítségnyújtási projektekről. Az EASA tájékoztatást adott a harmadik országok polgári repülési hatóságai igazgatási és műszaki képességének javítását célzó és a hatályos nemzetközi polgári repülési biztonsági előírások be nem tartásának kiküszöbölésére irányuló további technikai segítségnyújtási és együttműködési tervekről, illetve az ilyen irányú kérelmekről. A tagállamok felkérést kaptak arra, hogy ezekre a kérelmekre a Bizottsággal és az EASA-val egyeztetve kétoldalú kapcsolatfelvétel keretében reagáljanak. E tekintetben a Bizottság ismételten jelezte, hogy fontos, hogy a nemzetközi légiközlekedési közösség – elsősorban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) SCAN-adatbázisán (Safety Collaborative Assistance Network) keresztül – értesüljön az Unió és tagállamai által harmadik országoknak biztosított technikai segítségnyújtásról, amely a repülésbiztonság javítását szolgálja világszerte.

(8)

Az Eurocontrol tájékoztatta a Bizottságot és a Repülésbiztonsági Bizottságot a SAFA és a harmadik országbeli üzemben tartókra (TCO) vonatkozó riasztórendszerek státuszával kapcsolatos új fejleményekről és a tilalom alá eső légi fuvarozókra vonatkozó figyelmeztető jelzések legfrissebb statisztikáiról.

Uniós légi fuvarozók

(9)

Az uniós légi fuvarozók légi járművein végzett földi ellenőrzésekből és az EASA szabványosítási vizsgálataiból származó adatok EASA általi elemzése, valamint a nemzeti légiközlekedési hatóságok által végzett specifikus ellenőrzések és vizsgálatok eredményei alapján több tagállam végrehajtási intézkedéseket hozott, amelyekről tájékoztatták a Bizottságot és a Repülésbiztonsági Bizottságot. Bulgária és Málta a Bulgáriában és Máltán engedélyezett légi fuvarozók tekintetében meghozott intézkedésekről tájékoztatták a Bizottságot és a Repülésbiztonsági Bizottságot.

(10)

A tagállamok megerősítették, hogy készen állnak a szükséges módon fellépni, amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy az uniós légi fuvarozók esetében a vonatkozó biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn.

Angola légi fuvarozói

(11)

2018. április 30-i levelében a Bizottság Angola illetékes hatóságától, az Instituto Nacional de Aviação Civil-től (a továbbiakban: INAVIC) kérte a dokumentumok és a végrehajtandó intézkedések jegyzékét.

(12)

Az INAVIC az összes kért dokumentációt időben benyújtotta. Az EASA megvizsgálta az INAVIC által benyújtott dokumentációt, és arra a következtetésre jutott, hogy az egyértelműen és jól strukturált. Ezen túlmenően az INAVIC által kiadott üzembentartási engedélyek és üzemeltetési előírások másolatai összhangban voltak az ICAO által előírt formátummal. Az INAVIC jó áttekintést nyújtott az angolai légi fuvarozók repülési műveletekkel („OPS”) és légialkalmassággal („AIR”) kapcsolatos területeken gyakorolt biztonsági felügyelete során tett megállapításokat követő intézkedésekről.

(13)

Az INAVIC 2015 óta frissítette az eljárásait és szabályozásait, főként a repülési műveletekkel összefüggő, valamint a légialkalmassági és a repülőorvosi területeken. Továbbá az INAVIC – a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásokkal összhangban – aktívan tájékoztatta az ICAO-t a korrekciós intézkedési tervének frissítéseiről.

(14)

Az angolai felügyeleti tevékenységek részletesebb és tényeken alapuló megértése érdekében a Bizottság felkérte az INAVIC-ot, hogy nyújtsa be az üzembentartási engedélyekről szóló újraérvényesítési ellenőrzésekre vagy auditokra vonatkozó jelentéseket, ideértve a Sonair, az Air Jet és a Heli Malongo légi fuvarozókra vonatkozó megállapítások és az alkalmazott nyomonkövetési intézkedések részletes leírását.

(15)

E jelentéseket megküldték az EASA-nak, amely megállapította, hogy a bennük foglalt adatok relevánsak és lényegüket tekintve jó minőségűek. E jelentések azt is bizonyították, hogy az érintett légi fuvarozók az INAVIC megállapításai alapján megfelelő korrekciós intézkedéseket hajtottak végre.

(16)

Az INAVIC arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy két új légi fuvarozónak, nevezetesen a Bestflya Aircraft Management-nek és az SJL-nek adott ki engedélyt. Az INAVIC arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy hét légi fuvarozó, nevezetesen az Air Nave, az Air26, az Angola Air Services, a Diexim, a Fly540, a Gira Globo és a Mavewa már nem rendelkezik érvényes üzembentartási engedéllyel.

(17)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az INAVIC haladást ért el a nemzetközi biztonsági előírások végrehajtása terén. Azonban mielőtt az angolai légi fuvarozókra vonatkozó tilalom feloldásáról szóló határozat megszülethet, az INAVIC-nél és kiválasztott angolai légi fuvarozóknál tett uniós helyszíni értékelő látogatás során is ellenőrizni kell az előrehaladást.

(18)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján tehát a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi állás szerint az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját módosítani kell, és annak tartalmaznia kell az új légi fuvarozókat, azaz a Bestflya Aircraft Management-et és SJL-t. Az Air Nave, az Air26, az Angola Air Services, a Diexim, a Fly540, a Gira Globo és a Mavewa légi fuvarozókat törölni kell a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből, mivel már nem rendelkeznek érvényes üzembentartási engedéllyel.

Belarusz légi fuvarozói

(19)

2018. szeptember 17-én, az EASA által a TCO engedélyezési eljárás keretében feltárt biztonsági hiányosságok miatt a Bizottság a 473/2006 rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alapján konzultációkat kezdett Belarusz Légiközlekedési Hivatalával (a továbbiakban: AD-BLR).

(20)

2018. november 8-án a Bizottság, az EASA és az AD-BLR képviselői technikai ülést tartottak. Az ülés során a Bizottság hangsúlyozta annak fontosságát, hogy megfelelő és rendszeres tájékoztatást kapjon a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységeiről. Az AD-BLR felvázolta az EASA által a TCO engedélyezési eljárás és a monitoring tevékenységek keretében feltárt biztonsági hiányosságok kiküszöbölése érdekében hozott korrekciós intézkedéseket. Az AD-BLR nem szolgáltatott elegendő információt a felügyeleti tevékenységek tervezéséről és eredményeiről, noha ezeket az információkat már a konzultációk megindításakor kérték. Tekintettel arra, hogy a TCO engedélyezési eljárás során a Belaruszban engedélyezett egyes kérelmezők esetében – főként biztonsági hiányosságok miatt – nehézségek merültek fel, a Bizottság ismételten hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az AD-BLR a biztonsági kötelezettségei ellátása során betartsa a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásokat.

(21)

A meglévő biztonsági hiányosságokra tekintettel a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet 7. cikkével összhangban meghallgatásra hívta z AD-BLR-t, amelyre 2018. november 13-án került sor. Az említett meghallgatáson az AD-BLR általános tájékoztatást adott a Bizottságnak és a Repülésbiztonsági Bizottságnak a belarusz légiközlekedési ágazatról, a felügyeleti tevékenységek céljára rendelkezésre álló személyzetről, valamint arról, hogy Belarusz miként vizsgálja ki a baleseteket. Az AD-BLR továbbá tájékoztatást adott a belarusz repülésbiztonsági felügyelet helyzetéről, utalva az ICAO szerint kritikus elemekre. Az ADB-BLR megismételte az EU-val való szoros együttműködésre irányuló felhívását, és tájékoztatást adott néhány uniós rendelet végrehajtásának megkezdéséről, különösen a légialkalmassággal és a légijármű-üzembentartással kapcsolatban. Bízva abban, hogy tevékenységeit a nemzetközi biztonsági előírásoknak teljes mértékben megfelelve végzi, az AD-BLR felkérte az EU-t, hogy tegyen értékelő látogatást annak érdekében, hogy jobb rálátást kapjon a belarusz biztonsági felügyeleti rendszerre.

(22)

A Bizottság úgy véli, hogy a dokumentált információk hiánya és a hivatalos konzultációk megindítása óta nehézkesen folyó információcsere megnehezíti annak értékelését, hogy az AD-BLR hogyan látja el kötelezettségeit. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a Repülésbiztonsági Bizottság következő ülése előtt uniós helyszíni értékelő látogatást kell tenni.

(23)

Ezen túlmenően a Bizottság úgy véli, hogy a Belarusz területén engedélyezett egyetlen, menetrend szerint közlekedő személyszállító légi fuvarozó, a BELAVIA SAFA általi földi ellenőrzésének eredményei a jelenlegi állás szerint nem vetnek fel konkrét biztonsági aggályokat a légi fuvarozóval szemben. A teherszállítási műveleteket végző légi fuvarozókkal kapcsolatban az EASA már hozott végrehajtási intézkedéseket a JSC Aircompany Grodno és a Transaviaexport Airlines ellen.

(24)

Annak ellenére, hogy egyértelmű, hogy a különböző azonosított hiányosságokat ki kell javítani, azok még nem tekinthetők olyan természetűnek, amely indokolná Belarusz légi fuvarozóinak a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe történő felvételét.

(25)

A jelenleg elérhető információk alapján, a 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját a belarusz légi fuvarozók vonatkozásában a jelenlegi állás szerint nem indokolt módosítani.

(26)

A tagállamoknak – a 965/2012/EU rendelet szerint előre sorolva a Belaruszban engedélyezett légi fuvarozók tekintetében elvégzendő földi ellenőrzéseket – továbbra is ellenőrizniük kell a megfelelő biztonsági előírások Belarusz által történő tényleges betartását.

(27)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedések meghozatalára kényszerülhet.

Benin légi fuvarozói

(28)

2017 májusában a Bizottság törölte a 474/2006/EK rendelet (6) A. mellékletéből a benini hatóság ellenőrzése alá tartozó valamennyi légi fuvarozót.

(29)

A Bizottság 2018. szeptember 14-i levelében kérte az Agence Nationale de l'Aviation Civile du Bénin-től (a továbbiakban: ANAC Bénin) azon dokumentumainak jegyzékét, amelyek a hatósága felépítését, felügyeleti rendszerét és tevékenységeit érintik, beleértve az uniós üzembentartási engedélyek birtokosainak és azok nyilvántartásba vett légi járműveinek jegyzékét, valamint a meghozott végrehajtási intézkedéseket.

(30)

2018. október 15-én az ANAC Bénin rendelkezésre bocsátotta a kért információkat, beleértve az ANAC Bénin belső szervezetét, a személyzet képesítését, a képzési politikát, a felügyeleti eljárást, az eseménybejelentő rendszert, valamint az engedélyek kibocsátására és érvényesítésére vonatkozó eljárást érintő részleteket is.

(31)

A benyújtott dokumentumok arról is beszámoltak, hogy az ANAC Bénin két légi fuvarozó, nevezetesen az Air Taxi Bénin és az ASAB működését engedélyezte.

(32)

A Bizottság arra ösztönzi az ANAC Bénint, hogy rendszeresen tegyen jelentést a nemzetközi biztonsági előírások végrehajtásának folyamatos javításáról, valamint minden új kapcsolódó információról, különösen az új légi fuvarozók engedélyezését illetően.

(33)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját a benini légi fuvarozók vonatkozásában a jelenlegi állás szerint nem indokolt módosítani.

Gambia légi fuvarozói

(34)

Gambiai légi fuvarozók soha nem szerepeltek a 474/2006/EK rendelet A. mellékletében. A Bizottság 2018. augusztus 24-i levelében kérte a gambiai polgári légiközlekedési hatóságot (a továbbiakban: CAAG), hogy nyújtsa be azon dokumentumait, amelyek a hatóság felépítését, felügyeleti rendszerét és tevékenységeit érintik, beleértve az uniós üzembentartási engedélyek birtokosainak és azok nyilvántartásba vett légi járműveinek jegyzékét, valamint a meghozott végrehajtási intézkedéseket. A CAAG 2018. szeptember 28-án adta át a kért információkat.

(35)

A CAAG arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy abban az időben az országban senki sem rendelkezett üzembentartási engedéllyel, és hogy a légijármű-nyilvántartás 18 légi járművet tartalmazott. A szóban forgó légi járművek közül több hangárban áll, mások pedig már nem működnek.

(36)

A Sonnig International Private Jets Gambia – SIPJ(G) légi fuvarozó tekintetében a CAAG megerősítette, hogy az 2017 augusztusa óta nem rendelkezik érvényes gambiai üzembentartási engedéllyel.

(37)

Ugyanebben a levélben a CAAG arról is beszámolt, hogy az ICAO USOAP-CMA programja keretében az ICAO 2018. július 16. és 26. között ICAO biztonságfelügyeleti ellenőrzést végzett. A CAAG kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bizottság rendelkezésére bocsátja az ellenőrzési jelentést, amint az rendelkezésre áll. A 2005. évi korábbi ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy az eredményes végrehajtás összességében 78,46 %-os.

(38)

Ezen információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy nincs arra utaló jel, hogy a CAAG ne tudná teljesíteni a biztonsági felügyeletre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeit.

(39)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját a gambiai légi fuvarozók vonatkozásában a jelenlegi állás szerint nem indokolt módosítani.

Indonézia légi fuvarozói

(40)

2018 júniusában az összes indonéz légi fuvarozó törlésre került a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből (7). Az indonéziai repülésbiztonsági felügyelet további nyomon követése érdekében a Bizottság és az Indonézia Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (a továbbiakban: indonéziai DGCA) folytatta a 473/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti konzultációkat. A Bizottság figyelemmel kíséri az indonéziai DGCA által az indonéz repülésbiztonsági felügyeleti rendszer nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelése terén elért haladást. Ezzel összefüggésben 2018. szeptember 26-i levelében az indonéziai DGCA kiegészítő információkat szolgáltatott a Bizottságnak, és naprakész tájékoztatást adott a 2018 májusa és 2018 augusztusa közötti időszakra vonatkozó indonéziai repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységekről, valamint a közösen elfogadott korrekciós intézkedési tervről.

(41)

Ez az információ tartalmazta az Indonéziában engedélyezett légi fuvarozók, a nyilvántartásba vett légi járművek és a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységek jegyzékét, az indonéziai DGCA által hozott végrehajtási intézkedések jegyzékét, a 2018. márciusi uniós helyszíni értékelő látogatás eredményekén hozott korrekciós intézkedési tervek aktualizált állását, a teljesítményalapú navigációval (PBN) kapcsolatos cselekvési terv végrehajtásával és az indonéziai DGCA-nak nyújtott technikai segítséggel kapcsolatos tájékoztatást.

(42)

Ami a légi fuvarozók, a légi járművek és a felügyeleti tevékenységek listáját illeti, az említett időszakban az indonéziai DGCA egy új, 121. rész szerinti üzembentartási engedélyt, valamint két új, 135. rész szerinti üzembentartási engedélyt adott ki.

(43)

Ami a megtett végrehajtási intézkedéseket illeti, az indonéziai DGCA két (egy 121. rész és egy 135. rész szerinti) üzembentartási engedélyt felfüggesztett, egy hitelesítésről szóló igazolást visszavont, egy 135. rész szerinti légijármű-üzembentartási engedéllyel rendelkező szervezettel kapcsolatban pedig közigazgatási szankciót hozott. Ezen túlmenően a 2018 márciusában tett uniós értékelő látogatás során azonosított problémák nyomán az indonéziai DGCA megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy megerősítse az engedélyezés orvosi részének felügyeletét azáltal, hogy felfüggesztette két akkreditált repülőorvos-szakértői szakszolgálati engedély jogosultjait.

(44)

A teljesítményalapú navigációval kapcsolatos ajánlást is figyelembe vették. 2018 végére Indonézia várhatóan a 25 nemzetközi repülőtere közül 23-ban hajt végre kiemelt feladatként teljesítményalapú navigációval kapcsolatos eljárásokat. A teljesítményalapú navigáció végrehajtása terén a belföldi és távoli repülőtereken is előrelépés tapasztalható, de nem azonos ütemben.

(45)

Az indonéziai DGCA a 2017-ben lezajlott ICAO-koordinált hitelesítési missziót követően hozott korrekciós intézkedésekről is tájékoztatta a Bizottságot. 2018. július 25-én az ICAO felülvizsgálta a légialkalmasság területét érintő korrekciós intézkedési tervet. Az ICAO teljes mértékben vagy részben elfogadta az összes korrekciós intézkedést.

(46)

A Lion Air JT610 légi járatának 2018. október 29-i halálos balesetét követően az indonéziai DGCA 24 órán belül felvette a kapcsolatot a Bizottsággal, és továbbra is tájékoztatást nyújt, többek között azokról a megelőző intézkedésekről is, amelyeket a balesetet követően az olyan üzemben tartók kapcsán hoztak, amelyek azonos típusú repülőgépeket használnak (a Garuda 1 ilyen légi járművet, a Lion Air pedig 10 ilyen légi járművet üzemeltet).

(47)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját az indonéziai légi fuvarozók vonatkozásában a jelenlegi állás szerint nem indokolt módosítani.

(48)

A tagállamoknak – a 965/2012/EU rendelet szerint előre sorolva az Indonéziában engedélyezett légi fuvarozók tekintetében elvégzendő földi ellenőrzéseket – továbbra is ellenőrizniük kell a megfelelő biztonsági előírások Indonézia által történő tényleges betartását.

(49)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedések meghozatalára kényszerülhet.

Mauritánia légi fuvarozói

(50)

2012 decemberében a Bizottság törölte a 474/2006/EK rendelet (8) A. mellékletéből a mauritániai hatóság ellenőrzése alá tartozó valamennyi légi fuvarozót.

(51)

A Bizottság 2018. augusztus 30-i levelében kérte Mauritánia illetékes hatóságát, az Agence Nationale de l'Aviation Civile-t (a továbbiakban: mauritániai ANAC), hogy nyújtsa be azon dokumentumait, amelyek a hatósága felépítését, felügyeleti rendszerét és tevékenységeit érintik, beleértve az uniós üzembentartási engedélyek birtokosainak és azok nyilvántartásba vett légi járműveinek jegyzékét, valamint a meghozott végrehajtási intézkedéseket.

(52)

2018. október 10-én a mauritániai ANAC rendelkezésre bocsátotta a kért – többek között a szervezeti felépítésről és a személyzetről, az üzembentartási engedélyek birtokosairól és az üzemeltetési engedélyekről, a Mauritániában nyilvántartásba vett légi járműről, a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységek eredményeiről, a végrehajtási intézkedésekről, valamint a 2016 óta bekövetkezett eseményekről és balesetekről szóló – információkat.

(53)

A mauritániai ANAC arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Mauritániában két légi fuvarozó, nevezetesen az állami légitársaságként működő, nouakchotti székhelyű Mauritania Airlines, és légitaxi-szolgáltatást nyújtó Class Aviation rendelkezik engedéllyel.

(54)

A Bizottság arra ösztönzi a mauritániai ANAC-ot, hogy rendszeresen számoljon be a nemzetközi biztonsági előírások végrehajtásának folyamatos javításáról.

(55)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját a mauritániai légi fuvarozók vonatkozásában a jelenlegi állás szerint nem indokolt módosítani.

Mexikó légi fuvarozói

(56)

A mexikói légi fuvarozók soha nem szerepeltek a 474/2006/EK rendelet A. mellékletében. A mexikói légi fuvarozó Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) 2018. május 18-án, Kubában bekövetkezett halálos balesetét követően a Bizottság felvette a kapcsolatot a mexikói Dirección General de Aeronáutica Civil-lel (a továbbiakban: mexikói DGAC Mexikó), hogy részletes tájékoztatást kapjon. A mexikói DGAC szerint a Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) üzembentartási engedélyét felfüggesztették, majd ezt követően a felfüggesztést 2018. augusztus 29-én, a mexikói DGAC által végzett vizsgálatokat követően feloldották. Maga a baleset, valamint az üzembentartási engedély felfüggesztése és a felfüggesztés feloldása közötti rövid idő aggályokat keltett a mexikói DGAC repülésbiztonsági felügyeletének működésével kapcsolatban. A fenti baleseten kívül számos jel utal arra, hogy a mexikói repülésbiztonsági szint csökkent, mivel 2018 folyamán nőtt a balesetek és a súlyos repülőesemények száma.

(57)

2018. október 16-án a Bizottság, az EASA és mexikói DGAC képviselői technikai ülést tartottak. Az ülés során a mexikói DGAC releváns információkkal szolgált a szerkezetéről, az engedélyezési, tanúsítási és felügyeleti tevékenységeiről, a biztonságfelügyeletért felelős személyzetről, valamint a felügyeleti eljárásokról és a jogi keretről. A mexikói DGAC kifejtette továbbá, hogy milyen okokból oldották fel a Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) üzembentartási engedélyének felfüggesztését.

(58)

A Bizottság megállapította, hogy 2017-ben a mexikói légiközlekedési ágazat gyorsan növekedett, különösen a nyilvántartásba vett légi járművek, a légi fuvarozók és az útvonalak száma tekintetében, és aggályainak adott hangot a mexikói DGAC megfelelő biztonsági felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó képességével kapcsolatban. A mexikói DGAC azt válaszolta, hogy megítélése szerint rendelkezik a szükséges kapacitással, és hangsúlyozta, hogy egy nagy fuvarozó (Mexicana de Aviación) csődöt jelentett, és hogy az új légi fuvarozók (például a Volaris és az Aerojet) ugyanazt a légijármű-modellt alkalmazzák. Következésképpen a mexikói DGAC szerint a nyilvántartásba vett légi járművek számának növekedése nem gyakorol jelentős hatást a mexikói DGAC felügyeleti képességei tekintetében.

(59)

A Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) tekintetében a mexikói DGAC kifejtette, hogy a Global Air fellebbezést nyújtott be az üzembentartási engedélyének felfüggesztéséről és a mexikói DGAC által bevezetett különleges ellenőrzési rendszer ellen. A bírósági eljárás végén a Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) kérelmezte légi járművei nyilvántartásba vételének és üzembentartási engedélyének törlését. A kérelem eredményeként a Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) nem rendelkezik a Mexikóban való működéshez szükséges engedéllyel.

(60)

Ezen az ülésen és a Bizottság kérésére a mexikói DGAC tájékoztatást nyújtott továbbá az elmúlt 5 évben bekövetkezett balesetekről és súlyos eseményekről, valamint a 2017-ben és 2018-ban hozott felfüggesztések, visszavonások és egyéb végrehajtási intézkedések számáról. A mexikói DGAC eljuttatta továbbá a Bizottsághoz a Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) Kubában történt balesetét követően végzett kiegészítő vizsgálatok megállapításait és a korrekciós intézkedési terveket, valamint három másik mexikói légi fuvarozóra vonatkozó megállapításokat és korrekciós intézkedési terveket.

(61)

A lefolytatott konzultációk és a rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a mexikói DGAC jelenleg kellően folyamatosan látja el a felügyeleti tevékenységét (pl. az üzembentartási engedélyek kétévente történő megújítása). Úgy tűnik, hogy a mexikói légi közlekedési jogi keret átfogó jellegű, és összhangban van a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásokkal. A mexikói légi fuvarozók esetében végzett SAFA földi ellenőrzések eredményei a jelenlegi állás szerint nem vetnek fel konkrét biztonsági aggályokat.

(62)

A jelenleg rendelkezésre álló információk – többek között a 2018. október 16-i technikai konzultációs találkozó során és azt követően nyújtott információk – alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a mexikói DGAC a jelenlegi állás szerint rendelkezik a biztonsági hiányosságok kezeléséhez szükséges képességekkel és szándékkal.

(63)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumok alapján tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listájára a jelenlegi állás szerint nem indokolt mexikói légi fuvarozókat felvenni.

(64)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedések meghozatalára kényszerülhet.

Moldova légi fuvarozói

(65)

A Bizottság 2018. szeptember 27-i levelében tájékoztatta a Moldovai Polgári Légiközlekedési Hatóságot (a továbbiakban: CAAM) a CAAM által engedélyezett légi fuvarozókkal kapcsolatos egyes biztonsági aggályokról. Ezzel egyidőben a Bizottság a 473/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a konzultációk megkezdéséről értesítette a CAAM-ot.

(66)

2018. október 12-én a CAAM tájékoztatást nyújtott a Bizottságnak a Moldovában engedélyezett légi fuvarozók tekintetében az elmúlt három évben végzett felügyeleti tevékenységekről, valamint az Air Moldova légi fuvarozó tekintetében végzett felügyeletről.

(67)

A jelenleg rendelkezésre álló információk, köztük a TCO-engedélyek EASA által végzett értékelése, továbbá a SAFA-programon belül a tagállamok által végzett földi ellenőrzések, valamint a CAAM által szolgáltatott információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy a CAAM-nak tovább kell fejlesztenie felügyeleti kapacitását azon légi fuvarozók tekintetében, amelyek tekintetében engedélyezési és felügyeleti hatásköre van.

(68)

2018. október 29-én a Bizottság, az EASA, a CAAM és az Air Moldova képviselői technikai ülést tartottak. A megbeszélés során a CAAM beszámolt felügyeleti tevékenységéről, ezen belül is műszaki szakemberek felvételére és kiképzésére irányuló tervéről, valamint a felügyeleti tevékenysége fejlesztésére irányuló stratégiai megközelítéséről. Az Air Moldova információt szolgáltatott arról, hogy hogyan kezelte a vállalat megfelelő biztonsági kultúrájának feltételezett hiányára utaló aggályokat, amelyeket egyes SAFA-megállapítások alapján vetettek fel.

(69)

Az azonosított biztonsági hiányosságokra tekintettel a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet 7. cikkével összhangban felkérte a CAAM-ot, valamint az Air Moldova és az Aerotranscargo légi fuvarozót a Repülésbiztonsági Bizottság előtti meghallgatáson való részvételre. E meghallgatásra 2018. november 13-án került sor. A CAAM ismertette szervezeti felépítését, beleértve az általa foglalkoztatott munkaerővel kapcsolatos adatokat is, és tájékoztatást nyújtott a moldovai polgári légi közlekedési jogi keretről és annak jövőbeli változásokról, beleértve „Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodás” (9) végrehajtását. A CAAM által nyújtott információk szerint 2018-ban tizennégy uniós jogalkotási aktust ültettek át a moldovai nemzeti jogba, és 2019 folyamán további tizenhét jogszabályt terveznek átültetni.

(70)

A meghallgatás során a CAAM vállalta, hogy folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot felügyeleti tevékenységéről és a moldovai polgári repülés biztonságának javítása érdekében hozott intézkedésekről. A CAAM megerősítette, hogy üdvözölne és támogatna egy uniós helyszíni értékelő látogatást Moldovában.

(71)

A meghallgatás során az Air Moldova bemutatta minőségirányítási rendszerének és biztonságirányítási rendszerének felépítését és működését. Arról is tájékoztatta a Bizottságot és a Repülésbiztonsági Bizottságot, hogy milyen folyamatokat vezetett be működésének biztonsága érdekében, ideértve a veszélyek azonosítását, a repülési adatok nyomon követését, a kockázatértékelést és -csökkentést. Az Air Moldova magyarázatokat fűzött az egyik légi járművét érintő, a Róma Fiumicino repülőtéren 2017-ben bekövetkezett súlyos biztonsági incidenssel kapcsolatban általa folytatott vizsgálathoz, valamint az esemény után azonnal megtett biztonsági intézkedésekhez.

(72)

A meghallgatás során az Aerotranscargo tájékoztatást nyújtott a biztonságirányítási rendszeréről, a repülésiadat-elemzési folyamatról és a biztonsági teljesítménymutatókról. Különösen a repülésbiztonsági teljesítmény és a repülésbiztonsági garancia tekintetében közölt konkrét adatokat.

(73)

A Bizottság az EASA segítségével és a tagállamok támogatásával uniós helyszíni értékelő látogatást kíván végezni Moldovában annak ellenőrzése céljából, hogy a légi fuvarozók CAAM által végzett engedélyezése és felügyelete a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően zajlott-e le. A helyszíni értékelő látogatás a CAAM-ra és a kiválasztott moldovai légi fuvarozókra fog összpontosítani.

(74)

Annak ellenére, hogy egyértelmű, hogy a különböző azonosított hiányosságokat ki kell javítani, azok még nem tekinthetők olyan természetűnek, amely indokolná Moldova légi fuvarozóinak a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe történő felvételét.

(75)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, a 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listájára a jelenlegi állás szerint nem indokolt moldovai légi fuvarozókat felvenni.

(76)

A tagállamoknak – a 965/2012/EU rendelet szerint előre sorolva a Moldovában engedélyezett légi fuvarozók tekintetében elvégzendő földi ellenőrzéseket – továbbra is ellenőrizniük kell a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartását.

(77)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedések meghozatalára kényszerülhet.

Nepál légi fuvarozói

(78)

2018. augusztus 26-i levelében a Nepáli Polgári Légiközlekedési Hatóság (a továbbiakban: CAAN) tájékoztatta a Bizottságot a CAAN által a nemzetközi biztonsági előírások végrehajtása terén elért haladásról. A kapott információk szerint a CAAN korlátozott haladást ért el a nemzetközi biztonsági előírások végrehajtása terén. A megadott információk azonban nem elegendőek a tényleges nepáli repülésbiztonsági helyzet megítéléséhez.

(79)

A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy 2018 eleje óta legalább négy polgári légiközlekedési baleset történt Nepálban. A legutóbbi baleset 2018. szeptember 1-jén történt a katmandui (Nepál) Tribhuvan nemzetközi repülőtéren, ahol egy, a Yeti Airlines által üzemeltetett légi jármű volt érintett. A Bizottság felkéri a CAAN-t, hogy lépjen fel a hivatalos baleseti vizsgálati jelentésekből származó ajánlások végrehajtása érdekében, és készítsen okfeltáró elemzéseket, valamint lépjen fel az okok kezelése érdekében.

(80)

Ami a CAAN uniós helyszíni értékelő misszióra vonatkozó kérését illeti, a Bizottság és a Repülésbiztonsági Bizottság úgy véli, hogy egy ilyen látogatás lefolytatása korai lenne, mivel a nepáli balesetek aránya továbbra is elfogadhatatlanul magas. Ennek következtében Nepálnak először a balesetek számának csökkentésére kell törekedni, és e tekintetben kielégítő bizonyítékot kell szolgáltatni legalább 2 éven keresztül.

(81)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját a nepáli légi fuvarozók vonatkozásában a jelenlegi állás szerint nem indokolt módosítani.

Oroszország légi fuvarozói

(82)

A Bizottság, az EASA és a tagállamok illetékes hatóságai az utóbbi időszakban továbbra is szoros figyelemmel kísérték az Oroszországban engedélyezett és az Unióba járatokat működtető légi fuvarozók biztonsági teljesítményét, többek között a 965/2012/EU rendelet szerint elsőbbséget adva egyes orosz légi fuvarozók tekintetében elvégzendő földi ellenőrzéseknek.

(83)

2018. október 5-én a Bizottság, az EASA és egy tagállam képviselői találkoztak az Orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség (FATA) képviselőivel, hogy ellenőrizzék az Oroszországban engedélyezett légi fuvarozók biztonsági teljesítményét a (2017. szeptember 19. és 2018. szeptember 18. közötti időszakban tartott) földi ellenőrzésről szóló jelentések alapján, és azonosítsák azokat az eseteket, ahol a FATA felügyeleti tevékenységeit meg kell erősíteni.

(84)

A találkozó során a Bizottság részletesebben felülvizsgálta az Oroszországban engedélyezett négy légi fuvarozó SAFA által végzett földi ellenőrzésének eredményeit. Biztonsági aggályokra nem derült fény, azonban a FATA arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy egyes légi fuvarozók esetében csak kevés ellenőrzésre került sor, így ezek közül kettőnél a következő negyedévben további ellenőrzéseket fognak végezni.

(85)

A jelenleg rendelkezésre álló információk – többek között a 2018. október 5-i találkozó során a FATA által nyújtott információk – alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi állás szerint a FATA rendelkezik a biztonsági hiányosságok kezeléséhez szükséges képességekkel és szándékkal. Ennek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az orosz légügyi hatóságoknak vagy az Oroszországban engedélyezett légi fuvarozóknak nem szükséges megjelenniük a Repülésbiztonsági Bizottság előtti meghallgatáson.

(86)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumok alapján tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listájára a jelenlegi állás szerint nem indokolt oroszországi légi fuvarozókat felvenni.

(87)

A tagállamoknak – a földi ellenőrzések fontossági sorrendjét a 965/2012/EU rendelet szerint megállapítva – továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az oroszországi légi fuvarozók ténylegesen betartják-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásokat.

(88)

Amennyiben az ellenőrzések eredményei arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, az Oroszországi Föderáció légi fuvarozóival szemben a Bizottság működési tilalmat alkalmazhat, és felveheti őket a 474/2006/EK rendelet A. vagy B. mellékletébe.

Thaiföld légi fuvarozói

(89)

2018. szeptember 17-i levelében a Bizottság a Thaiföldi Polgári Repülési Hatóságtól (a továbbiakban: CAAT) a CAAT tanúsítási és felügyeleti tevékenységeinek előrehaladásáról szóló jelentést kért.

(90)

2018. október 24-én a CAAT előrehaladásról szóló jelentést nyújtott be a thaiföldi polgári légi közlekedés helyzetéről, a CAAT felépítéséről, felügyeleti rendszeréről és a meghozott végrehajtási intézkedésekről.

(91)

Az előrehaladásról szóló jelentés részletes tájékoztatást adott a CAAT fenntarthatósági tervének végrehajtásáról, amely magában foglalta a szervezet felülvizsgálatát, az előírt javítások meghatározását, a jogszabályok és rendeletek tervezett felülvizsgálatát, valamint a gazdasági fenntarthatóságot és a költségvetési igényeket.

(92)

A CAAT még mindig az üzembentartási engedélyek jogosultjainak újraengedélyezését végzi. 2018 szeptembere óta 22 légi fuvarozó kapott újra engedélyt, míg két légi fuvarozó demonstrációs és ellenőrzési szakaszban, két légi fuvarozó pedig az okmányértékelési szakaszban van. A nemzetközi műveletek végzésére feljogosított valamennyi légi fuvarozó újra megkapta az engedélyt.

(93)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját a thaiföldi légi fuvarozók vonatkozásában a jelenlegi állás szerint nem indokolt módosítani.

(94)

A tagállamoknak – a 965/2012/EU rendelet szerint előre sorolva a Thaiföldön engedélyezett légi fuvarozók tekintetében elvégzendő földi ellenőrzéseket – továbbra is ellenőrizniük kell a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartását.

(95)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedések meghozatalára kényszerülhet.

Venezuela légi fuvarozói

(96)

2017. március 6-án a Venezuelában engedélyezett Avior Airlines légi fuvarozó TCO-engedély iránt folyamodott az EASA-hoz. Az EASA megvizsgálta a kérelmet, és 2017. október 4-én biztonsági okokból elutasította a TCO-engedély kiadását, mivel az Avior Airlines nem felelt meg a 452/2014/EU rendelet alkalmazandó követelményeinek.

(97)

2017. november 14-én a Bizottság és a Repülésbiztonsági Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően meghallgatta az Instituto Nacional de Aeronáutica Civilt (a továbbiakban: INAC) és az Avior Airlines-t. A meghallgatást követően, 2017 novemberében a Bizottság módosította az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját, és az Avior Airlines légi fuvarozót felvették a 474/2006/EK rendelet (10) A. mellékletébe.

(98)

A Bizottság a 473/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében tovább folytatta a konzultációkat az INAC-kal. 2018. augusztus 29-én a Bizottság, az EASA és az INAC képviselői technikai megbeszélést tartottak, amelynek során a Bizottság kifejtette az INAC-nak a légi fuvarozói biztonsági felügyeletére vonatkozó nemzetközi kötelezettségeinek teljesítésére irányuló képességével kapcsolatos aggályait.

(99)

Az INAC e technikai ülésén általános áttekintést adott a légi közlekedés felügyeletének folyamatáról, a nemzeti légiközlekedés-biztonsági programról, valamint a venezuelai légi közlekedésre vonatkozó információk kíséretében néhány példát mutatott be a meghozott végrehajtási intézkedésekre. Az ülést követően az INAC további műszaki dokumentációt nyújtott be. Azt is kifejtette, hogy a Repülésbiztonsági Bizottság 2017 novemberében tartott ülését követően kapcsolatba lépett azon légi fuvarozókkal, amelyekkel kapcsolatban a SAFA földi ellenőrzése során meg nem válaszolt megállapítások merültek fel, és felkérte őket arra, hogy válaszoljanak ezekre a megállapításokra. A vizsgálatot végző tagállamok által adott tájékoztatás szerint néhány venezuelai légi fuvarozó már megkezdte a megállapításokkal kapcsolatos válaszadást, néha azonban nem következetes módon. Például ugyanazon vagy hasonló megállapítások esetében különböző korrekciós intézkedésekre tettek javaslatot, és úgy tűnt, hogy számos korrekciós intézkedés csak részben jelent megoldást a felmerült megállapításokra.

(100)

Az EASA, a tagállamok és a Bizottság elemezték a benyújtott dokumentációt, az EASA által végzett TCO-értékeléseket, valamint a SAFA által tett megállapításokat és az azokra adott válaszokat. E tekintetben, bár a felügyeleti rendszer bizonyos elemeit végrehajtották, és a szerkezete, a felügyelettel foglalkozó személyzet száma, a dokumentált eljárások és az ellenőrzések tervezése tekintetében megfelelőnek tűnt, a rendelkezésre álló információk elemzése számos lehetséges következetlenségre utalt. Egyes vizsgálati jelentések valójában olyan komoly megállapításokat tartalmaznak, amelyek rendes körülmények között nem merültek volna fel, ha az INAC megfelelően folyamatosan felügyelte volna a légi fuvarozókat. A légi fuvarozók által az INAC vizsgálati jelentéseiben tett megállapításokra válaszul hozott intézkedések azt mutatják, hogy nem történt megfelelő okfeltáró elemzés, és nem állnak rendelkezésre olyan megfelelő korrekciós intézkedési tervek sem, amelyek megakadályozhatnák ugyanazon vagy hasonló meg nem felelések újbóli előfordulását. Úgy tűnik, hogy a probléma nem azonosítható és nem is kezelhető az INAC saját ellenőrzéseinek nyomon követése során.

(101)

A fentiekre tekintettel a Bizottság a 2111/2005/EK rendelet 7. cikkével összhangban felkérte az INAC-ot a Repülésbiztonsági Bizottság előtti meghallgatáson való részvételre. A 2018. november 14-i meghallgatás során az INAC áttekintést nyújtott a Bizottság és a Repülésbiztonsági Bizottság számára a venezuelai légi közlekedés jogi keretéről, az INAC felépítéséről, személyzetéről és a légi közlekedés ágazati számadatairól, valamint a 2017. és 2018. évi felügyeleti tevékenységekről, az elvégzett és tervezett ellenőrzésekről, a végrehajtási intézkedésekről, az állami biztonsági program végrehajtásának állapotáról, a kockázatalapú felügyeleti megközelítésről, valamint az egyéb releváns műszaki információkról. Az INAC megerősítette azon kötelezettségvállalását, hogy eleget tesz a repülésbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeinek, és azon szándékát, amely szerint együttműködési keretet kíván létrehozni az EASA-val.

(102)

A meghallgatás során a tagállamok kérdéseket tettek fel azzal kapcsolatban, hogy a felügyeleti rendszert valóban ténylegesen végrehajtják-e Venezuelában. Az INAC által adott válaszok közül nem mindegyik volt kellőképpen részletes.

(103)

A Bizottság megjegyzi, hogy az ICAO Venezuelára vonatkozó USOAP programja keretében a tényleges végrehajtás 93,51 %-os volt. Az ICAO USOAP-CMA ellenőrzése 2009-ben zajlott le, és az ICAO-koordinált hitelesítési misszióra 2013-ben került sor.

(104)

A Bizottság azt is megállapította, hogy nyolc venezuelai légi fuvarozó hivatalosan TCO-engedély iránt folyamodott az EASA-hoz. A mai napig egyetlen venezuelai légi fuvarozó sem kapott TCO-engedélyt. Az EASA biztonsági okokból elutasította az Avior Airlines kérelmét, a másik hét kérelmet pedig adminisztratív okokból utasította el, vagy a légi fuvarozók vonták vissza.

(105)

A Bizottság elismeri, hogy Venezuela elkötelezte magát a Bizottsággal való együttműködés mellett, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtson felügyeleti kötelezettségei helyzetéről. A Bizottság azt is megállapítja, hogy az INAC szükség esetén készen áll arra, hogy a Bizottsággal, az EASA-val és a tagállamokkal találkozzon.

(106)

Annak ellenére, hogy egyértelmű, hogy a különböző azonosított hiányosságokat ki kell javítani, azok még nem tekinthetők olyan természetűnek, amely indokolná Venezuela légi fuvarozóinak a 474/2006/EK rendelet A. vagy B. mellékletébe történő felvételét.

(107)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, a 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listájára a jelenlegi állás szerint nem indokolt venezuelai légi fuvarozókat felvenni.

(108)

A tagállamoknak – a 965/2012/EU rendelet szerint előre sorolva a Venezuelában engedélyezett légi fuvarozók tekintetében elvégzendő földi ellenőrzéseket – továbbra is ellenőrizniük kell a megfelelő biztonsági előírások tényleges betartását.

(109)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedéseket hozhat meg.

Zambia légi fuvarozói

(110)

2016 júniusában a Bizottság törölte a 474/2006/EK rendelet (11) A. mellékletéből a zambiai hatóság ellenőrzése alá tartozó valamennyi légi fuvarozót.

(111)

A Bizottság 2018. május 3-i levelében kérte a zambiai polgári légiközlekedési hatóságot (a továbbiakban: ZCAA), hogy nyújtsa be azon dokumentumait, amelyek a hatósága felépítését, felügyeleti rendszerét és tevékenységeit érintik, beleértve az uniós üzembentartási engedélyek birtokosainak és azok nyilvántartásba vett légi járműveinek jegyzékét, valamint a meghozott végrehajtási intézkedéseket.

(112)

2018. június 1-jén a ZCAA rendelkezésre bocsátotta a kért – többek között a szervezeti felépítésről és a személyzetről, az üzembentartási engedélyek birtokosairól és az üzemeltetési engedélyekről, a Zambiában nyilvántartásba vett légi járműről, a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységek eredményeiről, a végrehajtási intézkedésekről, valamint a 2016 óta bekövetkezett eseményekről és balesetekről szóló – információkat. Emellett a ZCAA tájékoztatást nyújtott az ICAO-koordinált hitelesítési misszió keretében 2016 márciusában tett látogatás zárójelentésében megfogalmazott ajánlások nyomán tett előrelépésekről.

(113)

A Bizottság arra ösztönzi a ZCAA-t, hogy rendszeresen számoljon be a nemzetközi biztonsági előírások végrehajtásának folyamatos javításáról.

(114)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös kritériumokkal összhangban a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját a zambiai légi fuvarozók vonatkozásában a jelenlegi állás szerint nem indokolt módosítani.

(115)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével.

(116)

A 474/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az A. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép;

2.

A B. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról (HL L 84., 2006.3.23., 14. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.), HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(4)  A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról, HL L 84., 2006.3.23., 8. o.

(5)  A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, HL L 296., 2012.10.25., 1. o.

(6)  A Bizottság (EU) 2017/830 végrehajtási rendelete (2017. május 15.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról, HL L 124., 2017.5.17., 3. o., a Beninről szóló (12)–(19) preambulumbekezdés.

(7)  A Bizottság (EU) 2018/871 végrehajtási rendelete (2018. június 14.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról, HL L 152., 2018.6.15., 5. o., az Indonéziáról szóló (40)–(64) preambulumbekezdés.

(8)  A Bizottság 1146/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 3.) a Közösségen belüli működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról, HL L 333., 2012.12.5., 7. o., a Mauritániáról szóló (71)–(81) preambulumbekezdés.

(9)  HL L 292., 2012.10.20., 3. o.

(10)  A Bizottság (EU) 2017/2215 végrehajtási rendelete (2017. november 30.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról, HL L 318., 2017.12.2., 1. o., a Venezueláról szóló (70)–(81) preambulumbekezdés.

(11)  A Bizottság (EU) 2016/963 végrehajtási rendelete (2016. június 16.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom alá eső légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról, HL L 160., 2016.6.17., 50. o., a Zambiáról szóló (108)–(121) preambulumbekezdés.


I. MELLÉKLET

A 474/2006/EK rendelet A. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSI TILALOM ALÁ TARTOZNAK AZ UNIÓBAN (A KIVÉTELEK FELTÜNTETÉSÉVEL) (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha a kettő eltér)

Az üzembentartási engedély (AOC) száma vagy a működési engedély száma

ICAO hárombetűs azonosító kódja

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iráni Iszlám Köztársaság

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigéria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

A szabályozási felügyeletért Afganisztánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Afgán Iszlám Köztársaság

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afgán Iszlám Köztársaság

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afgán Iszlám Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Angolában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó (a B. mellékletbe felvett TAAG Angola Airlines kivételével), beleértve a következőket:

 

 

Angolai Köztársaság

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angolai Köztársaság

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Nem ismert

Angolai Köztársaság

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angolai Köztársaság

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Nem ismert

Angolai Köztársaság

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Nem ismert

Angolai Köztársaság

HELI-MALONGO

AO-005/11-09/18YYY

Nem ismert

Angolai Köztársaság

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Nem ismert

Angolai Köztársaság

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angolai Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kongói Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongói Köztársaság

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongói Köztársaság

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Nem ismert

Kongói Köztársaság

EMERAUDE

RAC06-008

Nem ismert

Kongói Köztársaság

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongói Köztársaság

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongói Köztársaság

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nem ismert

Kongói Köztársaság

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Nem ismert

Kongói Köztársaság

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongói Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

A szabályozási felügyeletért Dzsibutiban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Dzsibuti

DAALLO AIRLINES

Nem ismert

DAO

Dzsibuti

A szabályozási felügyeletért Egyenlítői-Guineában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Egyenlítői-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Egyenlítői-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nem ismert

Egyenlítői-Guinea

A szabályozási felügyeletért Eritreában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

A szabályozási felügyeletért a Gaboni Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó (a B. mellékletbe felvett Afrijet és SN2AG kivételével), beleértve a következőket:

 

 

Gaboni Köztársaság

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gaboni Köztársaság

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gaboni Köztársaság

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gaboni Köztársaság

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gaboni Köztársaság

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gaboni Köztársaság

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Nem ismert

Gaboni Köztársaság

A szabályozási felügyeletért a Kirgiz Köztársaságban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kirgiz Köztársaság

AIR BISHKEK (korábban EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiz Köztársaság

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiz Köztársaság

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiz Köztársaság

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiz Köztársaság

HELI SKY

47

HAC

Kirgiz Köztársaság

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiz Köztársaság

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiz Köztársaság

S GROUP INTERNATIONAL (korábban S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgiz Köztársaság

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgiz Köztársaság

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiz Köztársaság

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiz Köztársaság

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiz Köztársaság

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiz Köztársaság

A szabályozási felügyeletért Libériában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó

 

 

Libéria

A szabályozási felügyeletért Líbiában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Líbia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbia

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Líbia

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Líbia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbia

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbia

A szabályozási felügyeletért Nepálban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Nepáli Köztársaság

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepáli Köztársaság

FISHTAIL AIR

017/2001

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

GOMA AIR

064/2010

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepáli Köztársaság

MAKALU AIR

057A/2009

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepáli Köztársaság

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepáli Köztársaság

SIMRIK AIR

034/2000

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepáli Köztársaság

SITA AIR

033/2000

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

TARA AIR

053/2009

Nem ismert

Nepáli Köztársaság

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepáli Köztársaság

A szabályozási felügyeletért São Tomé és Príncipében felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

São Tomé és Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé és Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé és Príncipe

A szabályozási felügyeletért Sierra Leonéban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Nem ismert

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nem ismert

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Nem ismert

Nem ismert

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nem ismert

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nem ismert

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nem ismert

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Nem ismert

Nem ismert

Sierra Leone

A szabályozási felügyeletért Szudánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Szudáni Köztársaság

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Szudáni Köztársaság

BADR AIRLINES

35

BDR

Szudáni Köztársaság

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Szudáni Köztársaság

ELDINDER AVIATION

8

DND

Szudáni Köztársaság

GREEN FLAG AVIATION

17

Nem ismert

Szudáni Köztársaság

HELEJETIC AIR

57

HJT

Szudáni Köztársaság

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Szudáni Köztársaság

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Szudáni Köztársaság

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Szudáni Köztársaság

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Szudáni Köztársaság

SUN AIR

51

SNR

Szudáni Köztársaság

TARCO AIR

56

TRQ

Szudáni Köztársaság


(1)  Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozók számára engedélyezhető, hogy forgalmi jogokat gyakoroljanak abban az esetben, ha ezt működési tilalom alá nem tartozó fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.


II. MELLÉKLET

A 474/2006/EK rendelet B. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS ALÁ TARTOZNAK AZ UNIÓBAN (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha a kettő eltér)

Az üzembentartási engedély (AOC) száma

ICAO hárombetűs azonosító kódja

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

A korlátozás alá eső légi jármű típusa

A korlátozás alá eső légi jármű lajstromjele és – ha ismert – gyártási sorszáma

Lajstromozó állam

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolai Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: a Boeing B737-700 típusú légi járművek, a Boeing B777-200 típusú légi járművek, a Boeing B777-300 típusú légi járművek és a Boeing B777-300ER típusú légi járművek.

A teljes flotta, kivéve: a Boeing B737-700 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint; a Boeing B777-200 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint; a Boeing B777-300 flotta az üzembentartási engedélyekben feltüntetettek szerint, valamint a Boeing B777-300ER flotta az üzembentartási engedélyekben feltüntetettek szerint.

Angolai Köztársaság

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore-szigetek

A teljes flotta, kivéve: LET 410 UVP.

A teljes flotta, kivéve: D6-CAM (851336).

Comore-szigetek

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 2 Falcon 50 típusú légi jármű, 2 Falcon 900 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gaboni Köztársaság

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 1 Challenger CL-601 típusú légi jármű, 1 HS-125-800 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: TR-AAG, ZS-AFG.

Gaboni Köztársaság; Dél-afrikai Köztársaság

IRAN AIR

FS100

IRA

Iráni Iszlám Köztársaság

Valamennyi Fokker F100 és Boeing B747 típusú légi jármű.

A Fokker F100 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint; a Boeing B747 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint.

Iráni Iszlám Köztársaság

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

A teljes flotta, kivéve: 2 TU-204 típusú légi jármű.

A teljes flotta, kivéve: P-632, P-633.

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság


(1)  A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozók számára engedélyezhető, hogy forgalmi jogokat gyakoroljanak abban az esetben, ha ezt működési tilalom alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.

(2)  Az Afrijet az Európai Unión belüli jelenlegi működéséhez csak a külön megnevezett légi járműveket veheti igénybe.


HATÁROZATOK

29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/29


A TANÁCS (EU) 2018/1867 HATÁROZATA

(2018. november 26.)

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról (II. salátairányelv)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 50., 53., 62. és 114. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – a megállapodás IX. mellékletének módosításáról, amely a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

(3)

A 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)

Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) javasolt módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozatának az e határozathoz csatolt tervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.)


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG […] HATÁROZATA

(…)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás IX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. pont (2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) az alábbiak szerint módosul:

i.

a szöveg az alábbi franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32014 L 0051: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.).”;

ii.

a szöveg az alábbi kiigazításokkal egészül ki:

„k)

Az EIOPA-nak az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. és 19. cikke szerinti hatáskörére történő hivatkozásokat az e melléklet 31h. pontjában meghatározott esetekben és az e melléklet 31h. pontjával összhangban az EFTA-államok tekintetében az EFTA Felügyeleti Hatóságra való hivatkozásként kell értelmezni.

l)

Az 52. cikk (3) bekezdésében, illetve a 77f. cikk (1) bekezdésében a szöveg a »Tanács«, illetve a »Tanácsnak« szót követően az »az EFTA Felügyeleti Hatóság, az EFTA-államok Állandó Bizottsága«, illetve az », az EFTA Felügyeleti Hatóságnak, az EFTA-államok Állandó Bizottságának« szövegrésszel egészül ki.

m)

A 65a. cikkben a szöveg az »EIOPA-val«, illetve az »EIOPA« szó után a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatósággal«, illetve a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrésszel egészül ki.

n)

A 70. cikkben a »Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) központi bankjai«-ra, és a »KBER központi bankjaival«-ra való hivatkozások az irányelv szerinti jelentésükön felül úgy értelmezendők, hogy azok magukban foglalják az EFTA-államok nemzeti központi bankjait is.

o)

A 138. cikk (4) bekezdésében az EFTA-államok tekintetében az »EIOPA« szó helyébe az »EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrész lép, és az »EIOPA által megállapított« szövegrész helyébe az »EFTA Felügyeleti Hatóság által az EIOPA által készített tervezetek alapján megállapított« szövegrész lép.

p)

Az EFTA-tagállamokból származó információkat az EIOPA nem cserélheti ki a harmadik országokkal vagy azok hatóságaival a 172. cikk (4) bekezdésének e) pontja vagy a 260. cikk (5) bekezdésének e) pontja alapján kötött együttműködési megállapodások részeként, az azokat nyilvánosságra hozó hatóságok kifejezett egyetértése nélkül, és adott esetben kizárólag azon célokra, amelyekre e hatóságok hozzájárulásukat adták.

q)

A 308b. cikk (15) bekezdésében a »2014. május 23-án« szövegrész helyébe a »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napján« szövegrész lép.”

2.

A 29b. pont (2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv), a 31eb. pont (1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) és a 31i. pont (1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) az alábbi franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32014 L 0051: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.).”

3.

A 31h. pont (1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következővel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32014 L 0051: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) (HL L 153., 2014.5.22., 1. o.).”

2. cikk

A 2014/51/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat […]-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L 153., 2014.5.22., 1. o.

(*1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/32


A TANÁCS (KKBP) 2018/1868 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. november 28.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. július 31-i (KKBP) 2015/1333 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. július 31-én elfogadta a (KKBP) 2015/1333 határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (a továbbiakban: az ENSZ BT) az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2018. november 16-án egy személyt felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

A (KKBP) 2015/1333 határozat I. és III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2015/1333 határozat I. és III. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  HL L 206., 2015.8.1., 34. o.


MELLÉKLET

A következő személyt fel kell venni a (KKBP) 2015/1333 határozat I. mellékletében szereplő jegyzékbe:

„28.

Név: 1: Salah; 2: Badi; 3: n/a; 4: n/a.

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A „Fakhr Líbia” vagy „Líbia büszkesége” néven is ismert, nemzetiegységkormány-ellenes fegyveres Al-Szomúd front és a miszrátai Al Marsza központi pajzsbrigád főparancsnoka. Születési idő: n/a. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma: 2018. november 16.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk:

a fegyveres ellenállás támogatásával Salah Badi következetesen próbálta aláásni a líbiai politikai rendezést. Nyílt forrásokból származó bizonyítékok támasztják alá, hogy Salah Badi a „Fakhr Líbia” vagy „Líbia büszkesége” néven is ismert, nemzeti egységkormány-ellenes fegyveres Al-Szomúd front és a miszrátai Al Marsza központi pajzsbrigád főparancsnoka.

Vezető szerepet töltött be a legutóbbi tripoli harcokban, amelyek 2018. augusztus 27-én kezdődtek, és amelyekben legalább 115 személy – többségükben polgári személy – vesztette életét. Az ENSZ líbiai támogató missziója (UNSMIL) kifejezetten utalt a parancsnoksága alatt álló erőkre, amikor az erőszakos cselekmények beszüntetésére szólította fel a harcok minden résztvevőjét (és emlékeztette őket arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog értelmében tilos támadni polgári személyeket és polgári létesítményeket).

2016 végén és 2017-ben Salah Badi nemzetiegységkormány-ellenes milíciákat vezetett a Tripoli ellen végrehajtott támadásokban, többször is kísérletet téve arra, hogy átvegye a hatalmat a nemzeti egységkormánytól és helyreállítsa Khalifa Ghwell nem elismert „nemzeti felemelkedés kormányát”. Salah Badi 2017. február 21-én feltűnt a tripoli Rixos hotel közelében felvett és a Youtube-ra feltöltött videón szereplő tankok mellett és azzal fenyegetőzött, hogy szembeszáll a nem elismert nemzeti egységkormánnyal. 2017. május 26-án és 27-én a Salah Badi által vezetett „Fakhr Líbia” („Líbia büszkesége”) elnevezésű erők tripoli helyszíneket támadtak meg, így például az abu szalimi körzetet és a repülőtérre vezető utat. A közösségi média által alátámasztott, megbízható médiabeszámolók szerint a Salah Badi által vezetett erők tankokat és nehéztüzérséget vetettek be a támadások során.”

A következő személyt fel kell venni a (KKBP) 2015/1333 határozat III. mellékletében szereplő jegyzékbe:

„28.

Név: 1: Salah; 2: Badi; 3: n/a; 4: n/a.

Titulus/rendfokozat: n/a. Tisztség: A „Fakhr Líbia” vagy „Líbia büszkesége” néven is ismert, nemzetiegységkormány-ellenes fegyveres Al-Szomúd front és a miszrátai Al Marsza központi pajzsbrigád főparancsnoka. Születési idő: n/a. Születési hely: n/a. Azonosításra alkalmas névváltozat: n/a. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: n/a. Állampolgárság: n/a. Útlevélszám: n/a. Nemzeti személyazonosító szám: n/a. Cím: n/a. A jegyzékbe vétel dátuma: 2018. november 16.Egyéb információk: jegyzékbe véve az 1970. sz. határozat 15. és 17. pontja alapján (utazási tilalom, vagyoni eszközök befagyasztása).

Jegyzékbe véve az 1970 (2011) sz. határozat 22a. pontja; a 2174 (2014) sz. határozat 4a. pontja és a 2213 (2015) sz. határozat 11a. pontja alapján.

Kiegészítő információk:

a fegyveres ellenállás támogatásával Salah Badi következetesen próbálta aláásni a líbiai politikai rendezést. Nyílt forrásokból származó bizonyítékok támasztják alá, hogy Salah Badi a „Fakhr Líbia” vagy „Líbia büszkesége” néven is ismert, nemzetiegységkormány-ellenes fegyveres Al-Szomúd front és a miszrátai Al Marsza központi pajzsbrigád főparancsnoka.

Vezető szerepet töltött be a legutóbbi tripoli harcokban, amelyek 2018. augusztus 27-én kezdődtek, és amelyekben legalább 115 személy – többségükben polgári személy – vesztette életét. Az ENSZ líbiai támogató missziója (UNSMIL) kifejezetten utalt a parancsnoksága alatt álló erőkre, amikor az erőszakos cselekmények beszüntetésére szólította fel a harcok minden résztvevőjét (és emlékeztette őket arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog értelmében tilos támadni polgári személyeket és polgári létesítményeket).

2016 végén és 2017-ben Salah Badi nemzetiegységkormány-ellenes milíciákat vezetett a Tripoli ellen végrehajtott támadásokban, többször is kísérletet téve arra, hogy átvegye a hatalmat a nemzeti egységkormánytól és helyreállítsa Khalifa Ghwell nem elismert „nemzeti felemelkedés kormányát”. Salah Badi 2017. február 21-én feltűnt a tripoli Rixos hotel közelében felvett és a Youtube-ra feltöltött videón szereplő tankok mellett és azzal fenyegetőzött, hogy szembeszáll a nem elismert nemzeti egységkormánnyal. 2017. május 26-án és 27-én a Salah Badi által vezetett „Fakhr Líbia” („Líbia büszkesége”) elnevezésű erők tripoli helyszíneket támadtak meg, így például az abu szalimi körzetet és a repülőtérre vezető utat. A közösségi média által alátámasztott, megbízható médiabeszámolók szerint a Salah Badi által vezetett erők tankokat és nehéztüzérséget vetettek be a támadások során.”