ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 301

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. november 27.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1832 rendelete (2018. november 5.) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

27.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 301/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1832 RENDELETE

(2018. november 5.)

a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („keretirányelv”) (2) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 715/2007/EK rendelet a 2007/46/EK irányelv által létrehozott típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó külön jogi aktus. A rendelet előírja, hogy az új könnyű személy- és haszongépjárműveknek meg kell felelniük bizonyos kibocsátási határértékeknek, és további követelményeket állapít meg a járműjavítási és -karbantartási információkhoz történő hozzáférés tekintetében. Az említett rendelet végrehajtásához szükséges konkrét műszaki rendelkezéseket az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet (3) tartalmazza, amely a 692/2008/EK bizottsági rendelet (4) helyébe lép és hatályon kívül helyezi azt.

(2)

A 692/2008/EK bizottsági rendelet egyes hatásai addig maradnak fenn, amíg azt 2022. január 1-jétől hatályon kívül nem helyezik. Egyértelművé kell azonban tenni, hogy ezen hatások közé tartozik az e rendelet alapján megadott meglévő típusjóváhagyások kiterjesztése kérelmezésének lehetősége.

(3)

Az (EU) 2017/1151 rendelettel egy, a könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárást (WLTP) végrehajtó új szabályozási vizsgálati eljárás került az uniós jogszabályokba. A WLTP szigorúbb és részletesebb feltételeket szab a típusjóváhagyás során történő kibocsátásmérés végrehajtása tekintetében.

(4)

Emellett az (EU) 2016/427 (5), az (EU) 2016/646 (6) és az (EU) 2017/1154 (7) bizottsági rendelettel bevezettek egy új, a járművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátására vonatkozó mérési módszertant, az RDE-vizsgálati eljárást.

(5)

Ahhoz, hogy a WLTP-vizsgálat lehetséges legyen, bizonyos tűréshatárra van szükség. A vizsgálati tűrés azonban nem használható fel a beállítási értékek szerinti feltételek mellett elvégzett vizsgálatok végrehajtása során született eredményektől eltérő eredmények elérése érdekében. Ezért a különböző járműgyártók közötti egyelő versenyfeltételek és annak biztosítása érdekében, hogy a mért CO2-értékek és tüzelőanyag-fogyasztási értékek jobban összhangban legyenek a valós körülményekkel, be kell vezetni egy olyan módszert, amely normalizálja az egyedi vizsgálati tűréshatároknak a CO2-mérési és tüzelőanyag-fogyasztási vizsgálati eredményekre gyakorolt hatását.

(6)

A szabályozási laboratóriumi vizsgálati eljárásokból származó tüzelőanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztási értékeket ki kell egészíteni a járművek valós körülmények közötti közúti használat során tapasztalt átlagos fogyasztására vonatkozó információkkal. Ezek az információk az anonimizálásukat, összegyűjtésüket és összesítésüket követően elengedhetetlenek annak értékeléséhez, hogy a szabályozási vizsgálati eljárások megfelelően tükrözik-e a valós körülmények közötti átlagos CO2-kibocsátásokat, valamint tüzelőanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztást. Emellett a pillanatnyi tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó információnak a járműben való rendelkezésre állása megkönnyíti a közúti vizsgálatokat.

(7)

Annak biztosítása érdekében, hogy az új szabályozási vizsgálati eljárások reprezentativitásának értékelése kellő időben megtörténjen, különösen a nagy piaci részesedéssel rendelkező járművekre vonatkozóan, a tüzelőanyag-fogyasztás fedélzeti nyomon követésére vonatkozó új előírások hatályát először a folyékony tüzelőanyagokkal működő hagyományos és hibrid járművekre, valamint a hálózatról tölthető hibrid elektromos járművekre kell korlátozni, mivel ez idáig kizárólag ezek azok az erőátviteli rendszerek, amelyeket megfelelő műszaki szabványok szabályoznak.

(8)

A legtöbb új jármű fedélzeti eszközei már most is meghatározzák és tárolják a felhasznált tüzelőanyag és/vagy elektromos energia mennyiségét; az ezen információ nyomon követésére jelenleg használt eszközökre azonban nem vonatkoznak szabványos követelmények. Az ezen eszközök által szolgáltatott adatok hozzáférhetőségének biztosítása és a különböző jármű-kategóriák és gyártók közötti összehasonlítás összehangolt alapjaként történő felhasználása érdekében meg kell határozni az eszközökre vonatkozó alapvető típusjóváhagyási követelményeket.

(9)

Az (EU) 2016/646 rendelet bevezette a gyártók számára a kibocsátáscsökkentési segédstratégiák használatának bejelentésére vonatkozó előírást. Emellett az (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet fokozta a kibocsátáscsökkentési stratégiák típusjóváhagyó hatóság általi felügyeletét. Ezen előírások alkalmazása azonban rávilágított arra, hogy a kibocsátáscsökkentési segédstratégiákra vonatkozó szabályok különböző típusjóváhagyó hatóságok általi alkalmazását össze kell hangolni. Ezért indokolt meghatározni a részletes dokumentációcsomag közös formátumát és a kibocsátáscsökkentési segédstratégiák értékelésére szolgáló közös módszertant.

(10)

A gyártó részletes dokumentációcsomagjához való hozzáférés kérésre való engedélyezésére vonatkozó döntést a nemzeti hatóságokra kell bízni, ezért az említett dokumentum szigorúan bizalmas kezelésére vonatkozó záradékot törölni kell az (EU) 2017/1151 rendeletből. A fent említett záradék elhagyása nem érinti a jogszabályok Unió-szerte történő egységes alkalmazását, sem azt a lehetőséget, hogy valamennyi fél hozzáférhessen az RDE-vizsgálat elvégzéséhez szükséges valamennyi információhoz.

(11)

Az RDE-vizsgálatoknak a típusjóváhagyás szakaszában történő bevezetését követően most a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell frissíteni annak érdekében, hogy a szokásos üzemi körülmények között a jármű teljes szokásos élettartama alatt biztosított legyen a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások hatékony korlátozása.

(12)

Az új RDE-nek a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzése során történő alkalmazása több erőforrást igényel a használatban lévő járművek megfelelősége ellenőrzésének végrehajtása és az eredmények értékelése terén. A használatban lévő járművek megfelelősége hatékony ellenőrzésének igénye és a megnövekedett vizsgálati teher közötti egyensúly megteremtése érdekében módosítani kell a statisztikai mintában szereplő járművek maximális számát és a használatban lévő járművek megfelelőségének valamennyi ellenőrzésére vonatkozó minták elfogadási és elutasítási feltételeit.

(13)

Jelenleg a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzései csak az 1. típusú vizsgálat során mért szennyező anyag-kibocsátásokra vonatkoznak. A 715/2007/EK rendelet előírásainak való megfelelés biztosítása érdekében azonban ezeket az ellenőrzéseket ki kell terjeszteni a kipufogógáz- és párolgási kibocsátásokra. Ezért a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzései érdekében be kell vezetni a 4. típusú és a 6. típusú vizsgálatokat. E vizsgálatok költségessége és összetettsége miatt ezeknek opcionálisnak kell maradniuk.

(14)

A gyártók által végzett, használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló jelenlegi vizsgálatok áttekintése során nyilvánvalóvá vált, hogy annak ellenére, hogy a gyártók végrehajtottak kibocsátásokkal kapcsolatos visszahívási és más önkéntes akciókat, a típusjóváhagyó hatóságoknak csak nagyon kevés elutasítást jelentettek. Ezért a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzése során nagyobb átláthatóságot és több ellenőrzést kell biztosítani.

(15)

A használatban lévő járművek megfelelőségének vizsgálata folyamatának hatékonyabb ellenőrzése érdekében a típusjóváhagyási hatóságoknak minden évben vizsgálatokat és ellenőrzéseket kellene végezniük a jóváhagyott járműtípusok bizonyos százalékán.

(16)

A használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzése során létrejött információáramlás elősegítése, valamint a típusjóváhagyási hatóságok részére a döntéshozatal folyamatban történő segítségnyújtás érdekében a Bizottságnak ki kellene kifejlesztenie egy elektronikus platformot.

(17)

A vizsgálat céljából történő, a típusjóváhagyó hatóságok általi járműkiválasztás folyamatának javítása érdekében szükség van a lehetséges problémák és a magas kibocsátású járműtípusok azonosítását lehetővé tevő információkra. A távérzékelést, az egyszerűsített fedélzeti kibocsátás-ellenőrzési rendszerekkel (SEM-ek) és a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEM-ek) történő vizsgálatokat a típusjóváhagyó hatóságok számára a vizsgálandó járművek kiválasztása tekintetében utat mutató és információt szolgáltató érvényes eszközökként kellene elismerni.

(18)

A használatban lévő járművek megfelelősége ellenőrzésének minőségét elengedhetetlen biztosítani. Ezért van szükség a vizsgáló laboratóriumok akkreditálására vonatkozó szabályok megalkotására.

(19)

A vizsgálatok lehetővé tétele érdekében az összes vonatkozó információnak nyilvánosan elérhetőnek kell lennie. Emellett a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok végrehajtásához szükséges egyes információknak könnyen elérhetőnek kell lenniük, ezért ezeket fel kell tüntetni a megfelelőségi nyilatkozaton.

(20)

A használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzését szolgáló folyamat átláthatóságának fokozása érdekében a típusjóváhagyó hatóságok részére elő kell írni egy, a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzése eredményeit tartalmazó éves jelentés közzétételét.

(21)

Túl sok érvénytelen vizsgálathoz vezettek az annak biztosítása érdekében előírt módszertanok, hogy csak a szokásos használati körülmények között tett vizsgálati utakat tekintsék érvényes RDE-vizsgálatoknak, ezért ezeket felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell.

(22)

Az egy érvényes vizsgálati út szennyező anyag-kibocsátásainak értékelésére szolgáló módszertanok felülvizsgálata szerint a jelenleg engedélyezett két módszer eredményei nem állnak összhangban egymással. Ebből következően egy új egyszerű és átlátható módszertant kell meghatározni. Az új módszertanban használt értékelési tényezőket a Bizottságnak folyamatosan értékelnie kell annak érekében, hogy azok tükrözzék a technológia legfrissebb állapotát.

(23)

A részben elektromos üzemmódban, részben pedig belső égésű motorral használt, hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek használatát megfelelően figyelembe kell venni az RDE-vizsgálatok során és így a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásmérés számított adatainak tükrözniük kell ezt az előnyt.

(24)

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) szintjén egy új párolgásikibocsátás-vizsgálati eljárást fejlesztettek ki, amely figyelembe veszi a benzinüzemű járművek párolgási kibocsátásainak ellenőrzése terén történt technológiai fejlődést, hozzáigazítja az eljárást a WLTP vizsgálati eljáráshoz és a leplombált üzemanyagtartályokra vonatkozó új rendelkezéseket vezet be. Következésképpen a változásoknak az ENSZ EGB szintjén történő tükrözése érdekében helyénvaló a párolgási kibocsátások vizsgálatáról szóló jelenlegi uniós szabályok frissítése.

(25)

Szintén az ENSZ EGB védnöksége alatt fejlesztették tovább és egészítették ki számos új elemmel a WLTP vizsgálati eljárást, beleértve egy jármű kigurulási menetellenállási paramétereinek mérésére szolgáló alternatív módszereket, a kétfajta tüzelőanyaggal működő járművekre vonatkozó egyértelműbb rendelkezéseket, a CO2 interpolációs módszer fejlesztéseit, valamint a kéttengelyes fékpadra vonatkozó előírásokkal és a gumiabroncs gördülési ellenállásával kapcsolatos frissítéseket. Ezeket az új fejlesztéseket kell most beépíteni az uniós jogszabályokba.

(26)

Az új járműtípusokra vonatkozó, 2017. szeptember 1-jei kötelező bevezetése óta a WLTP alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok arra utalnak, hogy folytatni kell az eljárás hozzáigazítását az uniós típusjóváhagyási rendszerhez, különös tekintettel a vonatkozó dokumentációba foglalandó információkra.

(27)

Az e rendelet módosításai következtében a típus-jóváhagyási rendszerben megjelenő változásokat a megfelelőségi nyilatkozatban és a 2007/46/EK irányelv szerinti teljes jármű típus-jóváhagyási dokumentációnak is tükrözni kell.

(28)

Ezért helyénvaló az (EU) 2017/1151 rendelet, a 692/2008/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv megfelelő módosítása.

(29)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1151 rendelet módosításai

Az (EU) 2017/1151 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

ugyanabba a XXI. melléklet 6. almellékletének 2.3.2. pontja szerinti »CO2-interpolációs tartományba« tartoznak;”;

b)

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.   »periodikusan regeneráló rendszer«: olyan kipufogógáz-kibocsátást szabályozó berendezés (pl. katalitikus átalakító, részecskeszűrő), amely szabályos időközönként regenerálást igényel;”

c)

a 11. és 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

„11.   »kétfajta tüzelőanyaggal működő jármű«: olyan, két különálló tüzelőanyag-tároló rendszerrel rendelkező jármű, amely tervezése alapján egyszerre csak az egyik tüzelőanyagot használja elsődlegesen;

12.   »kétfajta tüzelőanyaggal működő gázüzemű jármű«: olyan, kétfajta tüzelőanyaggal működő jármű, amelynek a két tüzelőanyaga benzin (benzinüzem) és vagy LPG, földgáz/biometán, vagy hidrogén;”

d)

a cikk a következő 33. ponttal egészül ki:

„33.   »tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű«: olyan jármű, melynek valamennyi meghajtóenergia-átalakítója belső égésű motor;”;

e)

a 38. pont helyébe a következő szöveg lép:

„38.   »névleges motorteljesítmény« (Prated): a motor vagy elektromos motor legnagyobb hasznos teljesítménye kW-ban a XX. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően mérve;”;

f)

a 45–48. pont helyébe a következő szöveg lép:

„45.   »tüzelőanyag-tartály rendszer«: a tüzelőanyag tárolására szolgáló eszközök, beleértve a tüzelőanyag-tartályt, a tüzelőanyag-töltő csövet, a tanksapkát és a tüzelőanyag-szivattyút, amennyiben azt a tüzelőanyag-tartályba vagy a tüzelőanyag-tartályra szerelték fel;

46.   »áteresztési tényező« (PF): adott időtartam alatti szénhidrogén veszteségek alapján meghatározott és a végleges párolgási kibocsátások meghatározására szolgáló tényező;

47.   »egyrétegű nem fém tartály«: egyetlen nem fém anyagrétegből álló tüzelőanyag-tartály, ideértve a fluorozott/szulfonált anyagokat;

48.   »többrétegű tartály«: legalább két különböző anyagréteg használatával kialakított tüzelőanyag-tartály, melyben a rétegek egyike a szénhidrogének számára áthatolhatatlan;”.

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

1.

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A kibocsátás és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyás megszerzéséhez a gyártónak igazolnia kell, hogy a járművek a IIIA–VIII., XI., XIV., XVI., XX., XXI. és XXII. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárások szerint vizsgálva megfelelnek e rendelet követelményeinek. A gyártónak arról is gondoskodnia kell, hogy a referencia-tüzelőanyagok megfeleljenek a IX. mellékletben ismertetett specifikációknak.”

2.

A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   A XXI. mellékletben meghatározott 1. típusú vizsgálat esetében az LPG- vagy földgáz-/biometán-üzemű járműveknél az 1. típusú vizsgálat során meg kell vizsgálni az LPG vagy földgáz/biometán tüzelőanyag összetételének változását a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 12. mellékletében a szennyező anyag-kibocsátás tekintetében előírtak szerint, a hasznos teljesítmény méréséhez használt tüzelőanyaggal, e rendelet XX. mellékletének megfelelően.

A mind benzinnel vagy LPG-vel, mind pedig földgázzal/biometánnal is üzemeltethető járműveket mindkét tüzelőanyaggal meg kell vizsgálni, és az LPG vagy földgáz/biometán tüzelőanyag használatával végzett vizsgálatok során a 83. sz. ENSZ EGB-előírás 12. mellékletében előírtak szerint ellenőrizni kell azok összetételének változását, továbbá meg kell őket vizsgálni a hasznos teljesítmény méréséhez e rendelet XX. mellékletének megfelelően használt tüzelőanyaggal is.”

3.

A rendelet a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A tüzelőanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás nyomon követését szolgáló eszközök típusjóváhagyására vonatkozó előírások

A gyártó gondoskodik arról, hogy a következő M1 és N1 kategóriájú járműveket szereljék fel a jármű üzemeltetése érdekében felhasznált tüzelőanyag és/vagy elektromos energia mennyiségére vonatkozó adatok meghatározására, tárolására és rendelkezésre bocsátására szolgáló eszközzel:

1.

a kizárólag ásványi dízellel, biodízellel, benzinnel, etanollal vagy ezek bármely kombinációjával meghajtott, tisztán belső égésű motorral felszerelt járművek és nem külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek (NOVC-HEV);

2.

az elektromos árammal és az 1. pontban említett tüzelőanyagok bármelyikével meghajtott, külső feltöltésű hibrid hajtású elektromos járművek (OVC-HEV).

A tüzelőanyag és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzését szolgáló eszköznek meg kell felelnie a XXII. mellékletben meghatározott előírásoknak.”

4.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (11) bekezdés a következőképpen módosul:

a)

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A részletes dokumentációcsomagot a jóváhagyó hatóságnak azonosító számmal és keltezéssel kell ellátnia, és a jóváhagyás megadását követően legalább tíz évig meg kell őriznie.”;

b)

a szöveg a következő harmadik–hatodik albekezdéssel egészül ki:

„A gyártó kérelmére a jóváhagyó hatóság az új járműtípusok tekintetében elvégzi a kibocsátáscsökkentési segédstratégia előzetes értékelését. Ebben az esetben a vonatkozó dokumentációt a típusjóváhagyási eljárás megkezdése előtt 2–12 hónappal be kell nyújtani a típusjóváhagyó hatósághoz.

A jóváhagyó hatóság a gyártó által szolgáltatott részletes dokumentációcsomag alapján elvégzi az előzetes értékelést az I. melléklet 3a. függelékének b) pontjában írtak szerint. A jóváhagyó hatóság az I. melléklet 3b. függelékében meghatározott módszertannal összhangban elvégzi az értékelést. A jóváhagyó hatóság kivételesen és kellően indokolt esetekben eltérhet ettől a módszertantól.

Az új járműtípusok kibocsátáscsökkentési segédstratégiájának előzetes értékelése 18 hónapig marad érvényben típusjóváhagyás céljára. Ez az időszak további 12 hónappal meghosszabbítható, ha a gyártó igazolja a jóváhagyó hatóság számára, hogy nem vált elérhetővé a piacon olyan új technológia, amely megváltoztatná a kibocsátáscsökkentési segédstratégia előzetes értékelését.

A típusjóváhagyó hatóságok szakértői csoportja (TAAEG) évente összeállítja a típusjóváhagyó hatóságok által nem elfogadhatónak tekintett kibocsátáscsökkentési segédstratégiák listáját, és azt a Bizottság közzéteszi.”;

b)

a cikk szövege a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12)   A gyártó benyújtja továbbá az e rendelet alapján a kibocsátási típusjóváhagyást megadó típusjóváhagyó hatósághoz (»jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság«) a vizsgálat átláthatóságára vonatkozó dokumentációcsomagot, amely tartalmazza a vizsgálatnak a II. melléklet B. részének 5.9. pontja szerinti lefolytatását lehetővé tevő szükséges információkat.”.

5.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2)–(6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A használatban lévő járművek megfelelősége ellenőrzésének alkalmasnak kell lennie annak igazolására, hogy a kipufogógáz- és párolgási kibocsátásokat hatékony korlátozzák a jármű hasznos élettartama alatt, a szokásos használati körülmények között.

(3)   A használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzését megfelelően karbantartott és használt járműveken kell elvégezni, összhangban a II. melléklet 1. függelékével, 15 000 km futásteljesítmény vagy 6 hónap, amelyik később letelik, és 100 000 km futásteljesítmény vagy 5 év között, amelyik hamarabb letelik. A használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzését a párolgási kibocsátások tekintetében megfelelően karbantartott és használt járműveken kell elvégezni, összhangban a II. melléklet 1. függelékével, 30 000 km futásteljesítmény vagy 12 hónap, amelyik később letelik, és 100 000 km futásteljesítmény vagy 5 év között, amelyik hamarabb letelik.

A használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó előírások az adott, használat közbeni megfelelőség szerinti családba tartozó járművekre vonatkozó utolsó megfelelőségi nyilatkozat vagy egyedi jóváhagyási bizonyítvány kiadásától számított 5 évig alkalmazandók.

(4)   Nem kötelező a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzése, ha az adott, használat közbeni megfelelőség szerinti családban az előző évben az Unióban értékesített járművek száma nem érte el az 5 000 darabot. Az ilyen családok tekintetében a gyártónak jelentést kell beadnia a jóváhagyó hatósághoz a kibocsátással kapcsolatos garanciális és javítási igénybejelentésekről és a fedélzeti diagnosztika meghibásodásairól, e rendelet II. mellékletének 4.1. pontja szerint. Az ilyen, használat közbeni megfelelőség szerinti családok tekintetében is választható a II. melléklet szerinti vizsgálat.

(5)   A gyártó és a jóváhagyást megadó típusjóváhagyó hatóság a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzését a II. melléklettel összhangban folytatja le.

(6)   A jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság a megfelelőség értékelését követően dönt arról, hogy a családot elutasítja-e a használatban lévő járművek megfelelőségére vonatkozó rendelkezések alapján, és a II. melléklettel összhangban jóváhagyja a gyártó által bemutatott korrekciós intézkedési tervet.”;

b)

a cikk a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7)   Ha egy típusjóváhagyó hatóság megállapítja, hogy egy használat közbeni megfelelőség szerinti család nem felel meg a használatban lévő járművek megfelelősége ellenőrzésének, akkor a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (3) bekezdésével összhangban haladéktalanul értesíti a jóváhagyást megadó típusjóváhagyó hatóságot.

Az értesítés után és a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (6) bekezdésétől függően a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság tájékoztatja a gyártót, hogy egy használat közbeni megfelelőség szerinti család nem felel meg a használatban lévő járművek megfelelősége ellenőrzésének, és hogy a II. melléklet 6. és 7. pontjaiban meghatározott eljárásokra kerül sor.

Ha a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság arra a következtetésre jut, hogy nem lehet megállapodást elérni azzal a típusjóváhagyó hatósággal, amelyik megállapította, hogy a használat közbeni megfelelőség szerinti család nem felel meg a használatban lévő járművek megfelelősége ellenőrzésének, akkor el kell indítani a 2007/46/EK irányelv 30. cikkének (6) bekezdésében előírt eljárást.

(8)   A II. melléklet B. része szerint jóváhagyott járműtípusokra az (1)–(7) bekezdésben foglaltakon túlmenően a következők alkalmazandók:

a)

a 2007/46/EK irányelv 3. cikkének (7) bekezdése szerinti többlépcsős típusjóváhagyásra benyújtott járművek esetében a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére a többlépcsős jóváhagyás e rendelet II. melléklete B. részének 5.10.6. pontjában meghatározott szabályai szerint kerül sor;

b)

e cikk rendelkezési nem vonatkoznak a 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részének 5.2. és 5.5. pontjaiban meghatározott páncélozott járművekre, halottszállító kocsikra és a kerekes székkel használható járművekre. A 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részének 5. pontja szerinti minden egyéb különleges rendeltetésű jármű tekintetében a használatban lévő járművek megfelelőségének ellenőrzésére a többlépcsős jóváhagyás e rendelet II. mellékletének B. részében meghatározott szabályai szerint kerül sor.”

6.

A 15. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdésben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2019. szeptember 1-jétől a nemzeti hatóságok a kibocsátásokkal és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos indokkal megtagadják az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását az olyan új járműtípusokra, amelyek nem felelnek meg a VI. mellékletnek. 2019. augusztus 31-ig a gyártó kérésére az ENSZ EGB 83. sz. előírásának 7. mellékletében megállapított párolgásikibocsátás-vizsgálati eljárást vagy a 692/2008/EK rendelet VI. mellékletében megállapított párolgásikibocsátás-vizsgálati eljárást is lehet alkalmazni az e rendelet szerinti típusjóváhagyás céljára.”;

b)

a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A párolgási kibocsátások tekintetében a 692/2008/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott eljárás szerint jóváhagyott járművek kivételével, a nemzeti hatóságok 2019. szeptember 1-jétől megtiltják az olyan új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését, amelyek nem felelnek meg e rendelet VI. mellékletének.”;

c)

a (4) bekezdés d) és e) pontját el kell hagyni;

d)

az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 3.1.4. pontjában meghatározott kiterjesztési szabályokat teljesítő WLTP interpolációs családba tartozó járművek esetében a 692/2008/EK rendelet III. melléklete 3.13. pontjának megfelelően végrehajtott eljárásokat a jóváhagyó hatóság a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében meghatározott dátumoktól számított három évig elfogadja az e rendelet XXI. melléklete 6. almelléklete 1. függeléke követelményeinek teljesítése céljából;”

ii.

a c) pont a következő szöveggel egészül ki:

„E pont alkalmazásában, a 692/2008/EK rendelettel összhangban végzett és lefolytatott vizsgálati eredmények használatának lehetősége csak azokra a járművekre alkalmazható, amelyek a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 3.3.1. pontjában meghatározott kiterjesztési szabályokat teljesítő WLTP interpolációs családba tartoznak”;

e)

a cikk a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(8)   A II. melléklet B. részét a 2019. január 1-je után jóváhagyott típusokon alapuló, az M1 kategóriába, az M2 kategóriába és az N1 kategória I. osztályába tartozó, valamint a 2019. szeptember 1-je után jóváhagyott típusokon alapuló, az N1 kategória II. és III. osztályába és az N2 kategóriába tartozó járművekre kell alkalmazni. Valamennyi, 2019. szeptember 1-je után nyilvántartásba vett és az M1 kategóriába, az M2 kategóriába és az N1 kategória I. osztályába tartozó, valamint 2020. szeptember 1-je után nyilvántartásba vett és az N1 kategória II. és III. osztályába és az N2 kategóriába tartozó jármű esetében is alkalmazni kell. Minden más esetben a II. melléklet A. része alkalmazandó.

(9)   A 4a. cikkben említett M1 kategóriájú és az N1 kategóriájú I. osztályba tartozó járművek esetében 2020. január 1-jétől, a 4a. cikkben említett N1 kategóriájú II. és III. osztályba tartozó járművek esetében pedig 2021. január 1-jétől a nemzeti hatóságok a kibocsátásokkal és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos indokkal megtagadják az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását az olyan új járműtípusokra, amelyek nem felelnek meg a 4a. cikkben meghatározott követelményeknek.

A 4a. cikkben említett M1 kategóriájú és az N1 kategóriájú I. osztályba tartozó járművek esetében 2021. január 1-jétől, a 4a. cikkben említett N1 kategóriájú II. és III. osztályba tartozó járművek esetében pedig 2022. január 1-jétől a nemzeti hatóságok megtiltják az említett cikknek meg nem felelő új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését.

(10)   2019. szeptember 1-jétől a nemzeti hatóságok megtiltják az olyan új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2018/1832 bizottsági rendelettel (*1)) módosított 2007/46/EK irányelv IX. mellékletében meghatározott követelményeknek.

Valamennyi, 2019. január 1. és augusztus 31. között megadott típusjóváhagyással rendelkező és ugyanezen időszakban nyilvántartásba vett jármű esetében, amennyiben a megfelelőségi nyilatkozat még nem tartalmazza az (EU) 2018/1832 rendelettel módosított 2007/46/EK irányelv IX. mellékletében felsorolt információkat, a gyártó ezeket az információkat akkreditált laboratórium vagy műszaki szolgálat kérésére a II. melléklet szerinti vizsgálat céljából 5 munkanapon belül díjmentesen hozzáférhetővé teszi.

(11)   A 4a. cikk követelményei nem vonatkoznak a kis sorozatú gyártók számára megadott típusjóváhagyásokra.

7.

A 18bis cikket el kell hagyni.

8.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

9.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

10.

A IIIA. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

11.

Az V. mellékletben a 2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.3.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművekre (VL) vonatkozó kigurulási menetellenállási együtthatókat kell alkalmazni. Ha alacsony (VL) érték nem létezik, akkor a VH kigurulási menetellenállást kell alkalmazni. A VL és a VH meghatározását a XXI. melléklet 4. almellékletének 4.2.1.1.2. pontja tartalmazza. Ehelyett a gyártó úgy is dönthet, hogy az interpolációs családba tartozó járműre vonatkozóan az ENSZ EGB 83. sz. előírása 4a. melléklete 7. függelékének rendelkezései szerint meghatározott kigurulási menetellenállást alkalmazza.”

12.

A VI. melléklet helyébe e rendelet IV. melléklete lép.

13.

A VII. melléklet a következőképpen módosul:

1.

a 2.2. pontban található táblázatban a jelmagyarázatban a romlási tényező megjelölése „P”-ről „PN”-re módosul;

2.

a 3.10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.10.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművekre (VL) vonatkozó kigurulási menetellenállási együtthatókat kell alkalmazni. Ha alacsony (VL) érték nem létezik, vagy a (VH) jármű teljes menetellenállása 80 km/h sebességnél nagyobb, mint 80 km/h sebesség mellett a VL teljes menetellenállás + 5 %, akkor a VH kigurulási menetellenállást kell alkalmazni. A VL és a VH meghatározását a XXI. melléklet 4. almellékletének 4.2.1.1.2. pontja tartalmazza.”

14.

A VIII. mellékletben a 3.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.3.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművekre (VL) vonatkozó kigurulási menetellenállási együtthatókat kell alkalmazni. Ha alacsony (VL) érték nem létezik, akkor a VH kigurulási menetellenállást kell alkalmazni. A VL és a VH meghatározását a XXI. melléklet 4. almellékletének 4.2.1.1.2. pontja tartalmazza. Ehelyett a gyártó úgy is dönthet, hogy az interpolációs családba tartozó járműre vonatkozóan az ENSZ EGB 83. sz. előírása 4a. melléklete 7. függelékének rendelkezései szerint meghatározott kigurulási menetellenállást alkalmazza. A fékpadot mindkét esetben úgy kell beállítani, hogy az szimulálja a jármű – 7 °C hőmérsékleten történő közúti üzemelését. Az ilyen beállítás alapulhat a – 7 °C hőmérséklet melletti kigurulási menetellenállási erőérték profil meghatározásán. Ehelyett a meghatározott menetellenállás kiigazítható a kigurulási idő 10 %-os csökkentésével. A műszaki szolgálat jóváhagyhatja a menetellenállás meghatározására szolgáló más módszerek használatát.”

15.

A IX. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

16.

A XI. melléklet helyébe e rendelet VI. melléklete lép.

17.

A XII. melléklet e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

18.

A XIV. melléklet 1. függelékében „az (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 2.3.1. és 2.3.5. pontja” szöveg helyébe „az (EU) 2017/1151 végrehajtási rendelet I. mellékletének 2.3.1. és 2.3.4. pontja” szöveg lép.

19.

A XVI. melléklet helyébe e rendelet VIII. melléklete lép.

20.

A XXI. melléklet e rendelet IX. mellékletének megfelelően módosul.

21.

A rendelet az e rendelet X. mellékletében meghatározott XXII. melléklettel egészül ki.

2. cikk

A 692/2008/EK rendelet módosítása

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 692/2008/EK rendelet 16a. cikkének első albekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

az e rendelet alapján megadott típusjóváhagyások kiterjesztései, amíg új követelmények nem válnak alkalmazhatóvá az új járművekre.”

2.

Az 1. melléklet 3. függeléke a következő 3.2.12.2.5.7. ponttal egészül ki:

„3.2.12.2.5.7.

Áteresztési tényező (1): …”.

3.

A XII. mellékletben a 4.4. pontot el kell hagyni.

3. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosításai

A 2007/46/EK irányelv I., III., VIII., IX. és XI. melléklete e rendelet XI. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(2)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

(4)  A Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete (2016. március 10.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete (2017. június 7.-i) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).

(*1)  A Bizottság (EU) 2018/1832 rendelete (2018. november 5.) a 2007/46/EK irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról (HL L 301., 2018.11.27., 1. o.)”


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/1151 rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a szöveg a következő 1.1.3. ponttal egészül ki:

„1.1.3.

A PB-gáz- és földgázüzemű járművek esetében azt a tüzelőanyagot kell használni, amelyet a gyártó a hasznos teljesítménynek az e rendelet XX. melléklete szerinti méréséhez választott. A választott tüzelőanyag jellemzőit az e rendelet I. mellékletének 3. függeléke szerinti adatközlő lapon kell megadni.”;

2.

a 2.3.1., a 2.3.2. és a 2.3.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

2.3.1.   A kibocsátásszabályozó számítógéppel felszerelt járműnek rendelkeznie kell a gyártó által nem engedélyezett módosításokat megakadályozó funkciókkal. A gyártónak engedélyeznie kell a módosításokat abban az esetben, ha azok a jármű diagnosztizálásához, szervizeléséhez, műszaki ellenőrzéséhez, feljavításához vagy javításához szükségesek. Az átprogramozható számítógépes kódoknak és működési paramétereknek védettnek kell lenniük az illetéktelen beavatkozással szemben, és legalább az ISO 15031-7:2013 szabvány rendelkezései által nyújtottnak megfelelő szintű védelmet kell biztosítaniuk. Minden kivehető kalibrálási memóriachipet tokozva, leplombált tartóban kell elhelyezni, vagy elektronikus algoritmusokkal kell védeni, és biztosítani kell, hogy ezeket csak speciális eszközökkel és különleges eljárásokkal lehessen kicserélni. Csak a kibocsátási kalibrációval vagy a járműlopás elleni védekezéssel közvetlenül kapcsolatos funkciók kaphatnak ilyen védelmet.

2.3.2.   Gondoskodni kell arról, hogy a motornak a számítógép által kódolt üzemi paramétereit csak speciális eszközökkel és eljárásokkal lehessen megváltoztatni (pl. forrasztott vagy zárt számítógép-alkatrészeket, illetve plombált (vagy forrasztott) gépházat kell használni).

2.3.3.   A gyártó kérésére a jóváhagyó hatóság mentességet adhat a 2.3.1. és a 2.3.2. pont követelményei alól olyan járművek esetében, amelyeknél valószínűleg nem szükséges ilyen védelem. A mentesség elbírálásakor a jóváhagyó hatóság által figyelembe veendő kritériumok magukban foglalják, többek között, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető chipeket, a jármű nagyteljesítményű kapacitását, valamint a jármű tervezett eladási mennyiségét.”;

3.

a szöveg a következő 2.3.4., 2.3.5. és 2.3.6. ponttal egészül ki:

2.3.4.   A programozható számítógépes kódrendszereket használó gyártóknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket az illetéktelen átprogramozás megakadályozása érdekében. Ezen intézkedések magukban foglalják a fejlett, manipulálás elleni védelmi stratégiákat és az olyan írásvédelmi funkciókat, amelyekhez a gyártó által kezelt külső számítógépen, elektronikusan lehet hozzáférni, és amelyekhez független gazdasági szereplők számára is hozzáférést kell biztosítani a XIV. melléklet 2.3.1. pontjában és 2.2. pontjában említett védelemmel. A manipulálás elleni védelem megfelelő szintjét nyújtó módszereket a jóváhagyó hatóságnak jóvá kell hagynia.

2.3.5.   Mechanikus tüzelőanyag-befecskendező szivattyúval felszerelt kompressziós gyújtású motor esetében a gyártóknak megfelelő intézkedésekkel meg kell akadályozniuk, hogy használat közben illetéktelenül meg lehessen változtatni a maximálisan betölthető tüzelőanyag-mennyiséget.

2.3.6.   A gyártóknak hatékonyan meg kell akadályozniuk a kilométer-számláló által jelzett értékeknek a fedélzeti hálózatban, az erőátviteli rendszer bármely vezérlőegységében, valamint adott esetben a táv-adatcserére szolgáló jeladó egységben történő átprogramozását. A gyártóknak szisztematikus manipulálás elleni stratégiákat és írásvédelmi funkciókat kell alkalmazniuk a kilométer-számláló által jelzett értékek sértetlenségének védelme érdekében. A manipulálás elleni védelem megfelelő szintjét nyújtó módszereket a jóváhagyó hatóságnak jóvá kell hagynia.”;

4.

a 2.4.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.1.

Az I.2.4. ábrán láthatók a jármű típusjóváhagyásához szükséges vizsgálatok. A konkrét vizsgálati eljárások leírása a II., IIIA., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XVI., XX., XXI. és XXII. mellékletben található.

I.2.4. ábra

A típusjóváhagyásra és kiterjesztésekre vonatkozó vizsgálati követelmények alkalmazása

Járműkategória

Szikragyújtású motorral felszerelt járművek, ideértve a hibrid járműveket is (1)  (2)

Kompressziós gyújtású motorral felszerelt járművek, ideértve a hibrid járműveket is

Tisztán elektromos járművek

Hidrogénalapú tüzelőanyag-cellával működő járművek

 

Egyfajta tüzelőanyag

Kétfajta tüzelőanyag (3)

Rugalmas tüzelőanyag-felhasználás (3)

 

 

 

Referencia-tüzelőanyag

Benzin

(E10)

Cseppfolyósított szénhidrogéngáz (LPG)

Földgáz/biometán

Hidrogén (ICE)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Benzin (E10)

Dízel

(B7)

Hidrogén (tüzelőanyag-cella)

Cseppfolyósított szénhidrogéngáz (LPG)

Földgáz/biometán

Hidrogén (ICE) (4)

Etanol

(E85)

Gáz-halmazállapotú szennyező anyagok

(1. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

Igen

Igen (4)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Részecsketömeg

(1. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

PN

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Gáz-halmazállapotú szennyező anyagok, RDE (1A. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

Igen

Igen (4)

Igen (mindkét tüzelőanyag)

Igen (mindkét tüzelőanyag)

Igen (mindkét tüzelőanyag)

Igen (mindkét tüzelőanyag)

Igen

Részecskeszám, valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (1A. típusú vizsgálat) (5)

Igen

Igen (csak benzin)

Igen (csak benzin)

Igen (csak benzin)

Igen (mindkét tüzelőanyag)

Igen

Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (14 °C vizsgálat)

Igen

Igen

Igen

Igen (4)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Üresjárati kibocsátások

(2. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

Igen

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(csak benzin)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Forgattyúházból származó kibocsátások

(3. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Párolgási kibocsátások

(4. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Tartósság

(5. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

Kibocsátás alacsony hőmérsékleten

(6. típusú vizsgálat)

Igen

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(csak benzin)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Használatban lévő járművek megfelelősége

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

(mint típusjóváhagyás)

Igen

(mint típusjóváhagyás)

Igen

(mint típusjóváhagyás)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Fedélzeti diagnosztika

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/elektromosenergia-fogyasztás és elektromos hatósugár

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

(mindkét tüzelőanyag)

Igen

Igen

Igen

Füst opacitása

Igen

Motorteljesítmény

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

5.

a 3.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.1.1.

A típusjóváhagyást ki kell terjeszteni azon járművekre, amelyek megfelelnek a 2. cikk (1) bekezdésének, vagy megfelelnek a 2. cikk (1) bekezdése a) és c) pontjának, és teljesítik a következő feltételek mindegyikét:

a)

a vizsgált jármű XXI. melléklet 7. almelléklet A7/1. táblázatának 9. lépéséből eredő CO2-kibocsátása nem haladja meg a vizsgált jármű ciklus-energiaigényének megfelelő interpolációs egyenesből származó CO2-kibocsátást;

b)

az új interpolációs tartomány nem haladja meg a XXI. melléklet 6. almellékletének 2.3.2.2. pontja szerinti maximális tartományt;

c)

a szennyezőanyag-kibocsátás megfelel a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott határértékeknek,”;

6.

a szöveg a következő 3.1.1.1. ponttal egészül ki:

„3.1.1.1.

A típusjóváhagyás nem terjeszthető ki interpolációs járműcsalád létrehozása érdekében, ha azt csak magas szén-dioxid-kibocsátású jármű tekintetében adták meg.”;

7.

a 3.1.2. pontban a cím alatt az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A típusjóváhagyás a XXI. melléklet 6. almellékletének 1. függeléke alapján végrehajtott Ki vizsgálatok (WLTP) esetében kiterjeszthető a XXI. melléklet 5.9. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő járművekre.”;

8.

a 3.2. pont helyébe, beleértve annak valamennyi alpontját, a következő szöveg lép:

„3.2.   Kiterjesztések a párolgási kibocsátások tekintetében (4. típusú vizsgálat)

3.2.1.   A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 6. melléklete [1 napos NEDC] vagy a 2017/1221/EK rendelet melléklete [2 napos NEDC] szerint elvégzett vizsgálatok esetén a típusjóváhagyás kiterjeszthető párolgási kibocsátást csökkentő rendszerrel felszerelt olyan járművekre, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

3.2.1.1.

A tüzelőanyag-/levegőadagolás alapelve (pl. egyedi befecskendezés) megegyezik.

3.2.1.2.

A tüzelőanyag-tartály formája azonos, valamint a tüzelőanyag-tartály és a folyékony tüzelőanyagot szállító tömlők anyaga műszaki szempontból egyenértékű.

3.2.1.3.

A tömlők keresztmetszete és megközelítő hosszúsága tekintetében legkedvezőtlenebb járművön vizsgálatokat kell végezni. A típusjóváhagyási vizsgálatért felelős műszaki szolgálat határozza meg, hogy nem ugyanolyan gőz/folyadék szétválasztók elfogadhatók-e.

3.2.1.4.

A tüzelőanyag-tartályok térfogata ±10 % tűréssel megegyezik.

3.2.1.5.

A tüzelőanyag-tartály megkerülőszelepének azonos beállításúnak kell lennie.

3.2.1.6.

A tüzelőanyaggőzök tárolási módjának – például a csapda alakja és térfogata, a tárolóközeg, a légszűrő (ha ilyet használnak a párolgási kibocsátás szabályozására) stb. – azonosnak kell lennie.

3.2.1.7.

A tárolt gőz kifúvatási módszerei azonosak (például levegőáram, kiindulási pont vagy kifúvatási térfogat az előkondicionálási ciklusban).

3.2.1.8.

A tüzelőanyag-adagoló rendszer tömítési és szellőztetési módjai azonosak.

3.2.2.   A VI. melléklet szerint elvégzett vizsgálatok [2 napos WLTP] esetén a típusjóváhagyás kiterjeszthető párolgási kibocsátást csökkentő rendszerrel felszerelt olyan járművekre, amelyek megfelelnek a VI. melléklet 5.5.1. pontjában meghatározott követelményeknek.

3.2.3.   A típusjóváhagyás kiterjeszthető olyan járművekre is, amelyek:

3.2.3.1.

motormérete különböző;

3.2.3.2.

motorteljesítménye különböző;

3.2.3.3.

automata és kézi sebességváltóval rendelkeznek;

3.2.3.4.

két- és négykerék-meghajtásúak;

3.2.3.5.

karosszériakialakítása különböző, és

3.2.3.6.

kerék- és gumiabroncs mérete különböző.”;

9.

a 4.1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.2.

A gyártónak (a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megadott) szennyezőanyag-kibocsátások, a CO2-kibocsátás (az elektromosenergia-fogyasztás (EC) mérésével és, ahol alkalmazható, a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére szolgáló fedélzeti eszköz pontosságának ellenőrzésével együtt), a kartergáz-kibocsátások, a párolgási kibocsátások és a fedélzeti diagnosztikai rendszer V., VI., XI., XXI. és XXII. mellékletben leírt vizsgálati eljárások szerinti vizsgálatával ellenőriznie kell a gyártásmegfelelőséget. Az ellenőrzésnek a fentiek miatt az 1., a 3. és a 4. típusú vizsgálatokat, valamint a fedélzeti járműdiagnosztikai rendszer vizsgálatát is tartalmaznia kell, a 2.4. pontban ismertetettek szerint.

A típusjóváhagyó hatóság köteles legalább 5 évig nyilvántartani a gyártásmegfelelőségi vizsgálati eredményekkel kapcsolatos valamennyi dokumentációt és azt kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

A gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló konkrét eljárásokat a 4.2–4.7. pont, valamint az 1. és a 2. függelék tartalmazza.”,

10.

a 4.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.3.

A gyártók gyártásmegfelelőségének ellenőrzése során a járműcsalád alatt a gyártásmegfelelőségi járműcsalád értendő az 1. típusú vizsgálatoknál, beleértve a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére szolgáló fedélzeti eszköz pontosságának ellenőrzését, és a 3. típusú vizsgálatoknál, a 3.2. pontban ismertetett kiterjesztésekkel a 4. típusú vizsgálatnál, illetve a fedélzeti jármű-diagnosztikai család értendő a 3.4. pontban ismertetett kiterjesztésekkel a fedélzeti járműdiagnosztikai vizsgálatoknál.”;

11.

a szöveg a következő 4.1.3.1., 4.1.3.1.1. és 4.1.3.1.2. ponttal egészül ki:

„4.1.3.1.   Gyártásmegfelelőségi járműcsaládra vonatkozó kritériumok

4.1.3.1.1.   Az M kategóriájú, valamint az N1 kategóriájú I. osztályú és II. osztályú járművek esetében a gyártásmegfelelőségi járműcsalád megegyezik a XXI. melléklet 5.6. pontjában ismertetett interpolációs járműcsaláddal.

4.1.3.1.2.   Az N1 kategóriájú III. osztályú és az N2 kategóriájú járművek esetében ugyanabba a gyártásmegfelelőségi járműcsaládba csak azok a járművek tartozhatnak, amelyek azonosak a járművel, erőátviteli rendszerrel, sebességváltóval kapcsolatos alábbi jellemzők tekintetében:

a)

a belső égésű motor fajtája: a tüzelőanyag fajtája (vagy fajtái a rugalmas tüzelőanyag-felhasználású vagy kétfajta tüzelőanyaggal működő járművek esetében), az égési folyamat, a motor űrtartalma, a teljes terhelési jellemzők, a motortechnológia és a feltöltőrendszer, valamint azon más motoralrendszerek vagy -jellemzők, amelyek nem elhanyagolható hatással vannak a kibocsátott CO2 tömegére WLTP körülmények között;

b)

az erőátviteli rendszeren belül a kibocsátott CO2 tömegére hatással lévő valamennyi részegység működési elve;

c)

a sebességváltó fajtája (azaz kézi, automata, fokozatmentes (automata) sebességváltó) és a sebességváltó típusa (azaz névleges nyomaték, sebességfokozatok száma, tengelykapcsolók száma stb.);

d)

a meghajtott tengelyek száma;”

12.

a 4.1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.1.4.

A gyártó által végzett termékellenőrzés gyakoriságát az ISO 31000:2018 – Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek nemzetközi szabvánnyal összhangban lévő kockázatelemzési módszer alapján kell meghatározni, de az 1. típus esetében legalább gyártásmegfelelőségi járműcsaládonként legyártott 5 000 járművenként vagy évenként el kell végezni, aszerint, hogy melyik következik be hamarabb.”;

13.

a 4.1.5. pontban a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a jóváhagyó hatóság nem tekinti megfelelőnek a gyártó ellenőrzési eljárását, akkor a 4.2–4.7. pontban ismertetettek szerint fizikai vizsgálatokat kell végrehajtani közvetlenül a sorozatgyártású járműveken.”;

14.

a 4.1.6. pontban az első bekezdés második mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A jóváhagyó hatóságnak ezeket a fizikai kibocsátás-vizsgálatokat és fedélzeti járműdiagnosztikai vizsgálatokat a sorozatgyártású járműveken a 4.2–4.7. pontban ismertetettek szerint kell végrehajtania.”;

15.

a 4.2.1. és a 4.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

4.2.1.   Az 1. típusú vizsgálatot a 4.1.3.1. pontban leírt gyártásmegfelelőségi járműcsalád valamely érvényes tagjának sorozatgyártású járművein kell végrehajtani. A vizsgálati eredmények az e rendelet alapján elvégzett valamennyi korrekció után eredményül kapott értékek. A szennyező anyagok tekintetében való megfelelőség ellenőrzéséhez a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megadott határértékeket kell alkalmazni. A CO2-kibocsátásra vonatkozó határértéknek a gyártó által a XXI. melléklet 7. almellékletében meghatározott interpolációs módszernek megfelelően kiválasztott járműre megállapított értéket kell alkalmazni. A jóváhagyó hatóságnak ellenőriznie kell az interpolációs számítást.

4.2.2.   Véletlenszerűen ki kell választani három járművet a gyártásmegfelelőségi járműcsaládból. A jóváhagyó hatóság által végzett kiválasztás után a gyártó már nem végezhet semmilyen beállítást a kiválasztott járműveken.”;

16.

a 4.2.2.1. pontot el kell hagyni;

17.

a 4.2.3. pontban a második és a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.3.

A vizsgálati feltételek kiszámítására szolgáló statisztikai módszer leírása az 1. függelékben található.

Valamely gyártásmegfelelőségi járműcsalád gyártása nem tekinthető megfelelőnek, ha az 1. függeékbeli vizsgálati feltételek szerint egy vagy több szennyező anyag és a CO2 értéke meghaladja az elutasítási küszöbértéket.

Valamely gyártásmegfelelőségi járműcsalád gyártása akkor tekinthető megfelelőnek, ha az 1. függelékbeli vizsgálati feltételek szerint valamennyi szennyező anyag és a CO2 értéke az elfogadási küszöbértéken belüli.”

18.

a 4.2.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.4.

A gyártó kérésére és a jóváhagyó hatóság beleegyezésével, a gyártásmegfelelőségi járműcsaládba tartozó, legfeljebb 15 000 km futásteljesítményű járművön is végezhetők vizsgálatok, az egyes gyártásmegfelelőségi járműcsaládok számára mért szennyező anyagok/CO2 EvC változási együtthatók megállapítása érdekében. A bejáratási eljárást a gyártó hajtja végre, akinek vállalnia kell, hogy semmilyen beállítást sem végez ezeken a járműveken.”;

19.

a 4.2.4.1. pont c) alpontjában a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a gyártásmegfelelőségi járműcsaládba tartozó többi járművet nem kell bejáratni, de a nulla km-nél mért kibocsátásukat/elektromosenergia-fogyasztásukat/CO2-értéküket meg kell szorozni az első bejáratott jármű változási együtthatójával. Ebben az esetben az 1. függelék szerinti vizsgálathoz a következő értékeket kell figyelembe venni:”;

20.

a 4.4.3.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.4.3.3.

A 4.4.3.2. pont szerint meghatározott értéket össze kell vetni a 2. függelék 2.4. pontja szerint meghatározott értékkel.”;

21.

Az 1. függelék a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az e függelék a gyártásmegfelelőségnek a szennyező anyagok/CO2 vonatkozásában végzett 1. típusú vizsgálat szempontjából történő ellenőrzéséhez alkalmazott eljárást, a tisztán elektromos járművekre és a külső feltöltésű hibrid elektromos járművekre (OVC-HEV) vonatkozó megfelelőségi követelményeket is beleértve, valamint a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére szolgáló fedélzeti eszköz pontosságának ellenőrzésére szolgáló eljárást ismerteti.”;

b)

a 2. pontban az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott szennyező anyagok és a CO2-kibocsátás mérését legalább 3 járművön kell elvégezni, és folyamatosan növelni kell az elfogadási vagy az elutasítási küszöbérték eléréséig. A tüzelőanyag-fogyasztás mérésére szolgáló fedélzeti eszköz pontosságát az N számú vizsgálatok mindegyike esetében meg kell határozni,”;

c)

a 3. pont iii. alpontjában a bevezető részt követően az

„A × LVAR/LXtests < A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L

szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L”;

d)

a 4. pont iii. alpontjában a bevezető részt követően az

„A – VARXtests < A – ((N – 3)/13) × VAR

szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„A – VARXtests ≤ A – ((N – 3)/13) × VAR”;

e)

a 4. pont utolsó bekezdését el kell hagyni;

f)

a szöveg a következő 5. ponttal egészül ki:

„5.

A 4a. cikkben említett járművek esetében a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére szolgáló fedélzeti eszköz pontosságát a következőképpen kell kiszámítani:

xi,OBFCM

=

a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére szolgáló fedélzeti eszköz XXII. melléklet 4.2. pontja szerinti képlettel meghatározott pontossága minden egyedi i vizsgálathoz.

A típusjóváhagyó hatóság köteles valamennyi vizsgált gyártásmegfelelőségi járműcsalád tekintetében nyilvántartani a meghatározott pontosságot.”;

23.

A 2. függelék a következőképpen módosul:

a)

az 1.2. pontban a „XXI. melléklet 6. almellékletének 1.1.2.3. pontja” szöveg helyébe a „XXI. melléklet 6. almellékletének 1.2.3. pontja” szöveg lép.

b)

a 2.3. pontban a „XXI. melléklet 4.1.1. pontja” szöveg helyébe a „XXI. melléklet 8. almellékletének 4.1.1. pontja” szöveg lép.

c)

a 2.4. pontban a „XXI. melléklet 6. almellékletének 1.1.2.3. pontja” szöveg helyébe a „XXI. melléklet 6. almellékletének 1.2.3. pontja” szöveg lép.

24.

A 3. függelék a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő 0.2.2.1–0.2.3.9. ponttal egészül ki:

0.2.2.1.   A többlépcsős típusjóváhagyás megengedett paraméterértékei az alapjármű kibocsátási értékeinek használata tekintetében (adott esetben illessze be a tartományokat):

A jármű végleges menetkész tömege (kg) …

A jármű végleges homlokfelülete (cm2): …

Gördülési ellenállás (kg/t): …

Az elülső belépőlevegő-rács keresztmetszeti területe (cm2): …

0.2.3.   Azonosítók:

0.2.3.1.   Interpolációscsalád-azonosító: …

0.2.3.2.   Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád-azonosító: …

0.2.3.3.   PEMS-vizsgálati járműcsalád-azonosító: …

0.2.3.4.   Kigurulási menetellenállási járműcsalád-azonosító

0.2.3.4.1.   A VH kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládja: …

0.2.3.4.2.   A VL kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládja: …

0.2.3.4.3.   Az interpolációs járműcsaládban alkalmazható kigurulási menetellenállás szerinti járműcsaládok: …

0.2.3.5.   Kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család azonosítója: …

0.2.3.6.   Időszakos regenerálás szerinti család azonosítója: …

0.2.3.7.   Párolgási kibocsátási vizsgálat szerinti család azonosítója: …

0.2.3.8.   Fedélzeti diagnosztikai járműcsalád-azonosító: …

0.2.3.9.   Egyéb járműcsalád-azonosító: …”;

b)

a 2.6. pont b) alpontját el kell hagyni;

c)

a szöveg a következő 2.6.3. ponttal egészül ki:

„2.6.3.

Forgó tömeg: a menetkész tömeg plusz 25 kg összegének 3 %-a vagy tengelyenkénti érték (kg): …”;

d)

a 3.2.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.2.1.

Gázolaj/benzin/LPG/földgáz vagy biometán/etanol (E 85)/biodízel/hidrogén (1) (6)”;

e)

a 3.2.12.2.5.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.12.2.5.5.

A tüzelőanyag-tartály vázlatos rajza (csak benzinnel és etanollal működő motorok esetében): …”;

f)

a szöveg a következő 3.2.12.2.5.5.1–3.2.12.2.5.5.5. ponttal egészül ki:

3.2.12.2.5.5.1.   Tüzelőanyag-tartály rendszer kapacitása, anyaga és felépítése: …

3.2.12.2.5.5.2.   A gőztömlő és a tüzelőanyag-vezeték anyagának, valamint a tüzelőanyag-rendszer összekapcsolási technikájának ismertetése: …

3.2.12.2.5.5.3.   Zárt tüzelőanyag-tartály rendszer? igen/nem

3.2.12.2.5.5.4.   A tüzelőanyag-tartály megkerülőszelepe beállításának leírása (levegőbeömlés és kiengedés): …

3.2.12.2.5.5.5.   A kifúvatásellenőrző rendszer leírása: …”;

g)

a 3.2.12.2.5.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.12.2.5.6.

A tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer közötti hőpajzs leírása és vázlatos rajza: …”;

h)

a szöveg a következő 3.2.12.2.5.7. ponttal egészül ki:

„3.2.12.2.5.7.

Áteresztési tényező: …”;

i)

a szöveg a következő 3.2.12.2.12. ponttal egészül ki:

„3.2.12.2.12.

Vízbefecskendezés: van/nincs (1)”;

j)

a 3.2.19.4.1. pontot el kell hagyni;

k)

a 3.2.20. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.20.

Hőtárolásra vonatkozó információ”;

l)

a 3.2.20.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.20.2.

Szigetelőanyagok: vannak/nincsenek (1)”;

m)

a szöveg a következő 3.2.20.2.5., 3.2.20.2.5.1., 3.2.20.2.5.2., 3.2.20.2.5.3. és 3.2.20.2.6. ponttal egészül ki:

3.2.20.2.5.   A jármű lehűtése a legrosszabb forgatókönyv szerint történik? igen/nem (1)

3.2.20.2.5.1.   (nem a legrosszabb forgatókönyv szerint) Legrövidebb megengedett kondicionálási időtartam, tsoak_ATCT (óra): …

3.2.20.2.5.2.   (nem a legrosszabb forgatókönyv szerint) A motorhőmérséklet mérésének helye: …

3.2.20.2.6.   Egy interpolációs család a környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsaládon belül: igen/nem (1)”;

n)

a szöveg a következő 3.3. ponttal egészül ki:

„3.3.   Elektromos gép

3.3.1.   Típus (tekercselés, gerjesztés): …

3.3.1.1.   Legnagyobb óránkénti teljesítmény: … kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.1.   Legnagyobb hasznos teljesítmény (a) … kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.1.2.   Legnagyobb 30 perces teljesítmény (a) … kW

(a gyártó által megadott érték)

3.3.1.2.   Üzemi feszültség: … V

3.3.2.   REESS

3.3.2.1.   Cellák száma: …

3.3.2.2.   Tömeg: … kg

3.3.2.3.   Kapacitás: … Ah (amperóra)

3.3.2.4.   Elhelyezés: …”;

o)

a 3.5.7.1. és a 3.5.7.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.5.7.1.   A vizsgálati jármű paraméterei

Jármű

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL)

ha van

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH)

(VH)

VM

ha van

V reprezentatív (csak kigurulási menetellenállási mátrix szerinti család esetén (*1))

Alapértelmezett értékek

A jármű felépítményének típusa

 

 

 

 

Alkalmazott kigurulási menetellenállási eljárás (mérés vagy számítás kigurulási menetellenállási járműcsalád alapján)

 

 

 

Kigurulási menetellenállási információk:

 

A gumiabroncsok gyártmánya és típusa, ha van mérés

 

 

 

 

Gumiabroncsméretek (első/hátsó), ha van mérés

 

 

 

 

Gumiabroncs gördülési ellenállása (első/hátsó) (kg/t)

 

 

 

 

 

Gumiabroncsnyomás (első/hátsó) (kPa), ha van mérés

 

 

 

 

 

Delta CD × A, L jármű esetében, a H járművel összehasonlítva (IP_H-ból levonva IP_L-t)

 

 

Delta CD × A, az L jármű kigurulási menetellenállási járműcsaládjával összehasonlítva (IP_H/L-ból levonva RL_L-t), kigurulási menetellenállási járműcsalád alapján történő számítás esetén

 

 

 

Jármű vizsgálati tömege (kg)

 

 

 

 

 

Kigurulási menetellenállási együtthatók

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Homlokfelület m2 (0,000 m2)

 

 

Ciklus-energiaigény (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Az 1. típusú vizsgálathoz használt és a hasznos teljesítmény e rendelet XX. melléklete szerinti méréséhez választott tüzelőanyag (csak LPG-vel vagy földgázzal működő járművek esetében): …”;

p)

a 3.5.7.1.1.1–3.5.7.1.3.2.3. pontot el kell hagyni;

q)

a 3.5.7.2.1–3.5.7.2.1.2.0. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.5.7.2.1.   Tisztán belső égésű motorral felszerelt járművek és nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek CO2-kibocsátásának tömege

3.5.7.2.1.0.   Az interpolációs járműcsaládon belüli minimális és maximális CO2 értékek

3.5.7.2.1.1.   Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH): … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben) (NEDC): … g/km”;

r)

a 3.5.7.2.2–3.5.7.2.2.3.0. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.5.7.2.2.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban

3.5.7.2.2.1.   Magas szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban g/km

3.5.7.2.2.1.0.   Magas szén-dioxid-kibocsátású járművek vegyes CO2-kibocsátásának tömege (NEDC B feltétel) g/km

3.5.7.2.2.2.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban (adott esetben) g/km

3.5.7.2.2.2.0.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek vegyes CO2-kibocsátásának tömege (adott esetben)(NEDC B felétel): g/km

3.5.7.2.2.3.   Közepes szén-dioxid-kibocsátású járművek CO2-kibocsátásának tömege a töltést fenntartó üzemmódban (adott esetben): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   Közepes szén-dioxid-kibocsátású járművek vegyes CO2-kibocsátásának tömege (adott esetben)(NEDC B felétel): g/km”;

s)

a 3.5.7.2.3–3.5.7.2.3.3.0. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.5.7.2.3.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátásának tömege és súlyozott kibocsátott CO2 tömege a töltést lemerítő üzemmódban

3.5.7.2.3.1.   Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (NEDC A feltétel): … g/km

3.5.7.2.3.2.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben) (NEDC A feltétel): … g/km

3.5.7.2.3.3.   Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű CO2-kibocsátásának tömege a töltést lemerítő üzemmódban (adott esetben) (NEDC A feltétel): … g/km”;

t)

a szöveg a következő 3.5.7.2.3.4. ponttal egészül ki:

„3.5.7.2.3.4.

Az OVC interpolációs járműcsaládon belüli minimális és maximális súlyozott CO2 értékek”;

u)

a 3.5.7.4.3. pontot el kell hagyni;

v)

a 3.5.8.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.5.8.3.

Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyagra vonatkozóan meg kell ismételni) (w1)

Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó határozat (w2)

Az ökoinnovációs technológia kódja (w3)

1.

A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása (g/km)

2.

Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása (g/km)

3.

A viszonyítási alapul vett jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban (w4)

4.

Az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű CO2-kibocsátása az 1. típusú vizsgálati ciklusban

5.

Használati tényező (usage factor, UF), azaz a technológia használatának időbeli részaránya a szokásos üzemeltetési körülmények között

A megtakarított CO2-kibocsátások ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megtakarított NEDC CO2-kibocsátás összesen (g/km) (w5)

A megtakarított WLTP CO2-kibocsátás összesen (g/km) (w5)”

w)

a szöveg a következő 3.8.5. ponttal egészül ki:

„3.8.5.

A kenőanyag specifikációja: …W…”;

x)

a 4.5.1.1., a 4.5.1.2. és a 4.5.1.3. pontot el kell hagyni;

y)

a 4.6. pontban a táblázat első oszlopa alján a „Hátramenet” szót el kell hagyni;

z)

a szöveg a következő 4.6.1–4.6.1.7.1. ponttal egészül ki:

„4.6.1.   Sebességváltó

4.6.1.1.   Első fokozat kizárva: igen/nem (1)

4.6.1.2.   n_95_high minden sebességfokozatra vonatkozóan: …min– 1

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   1. fokozat: …min– 1

4.6.1.3.2.   Első fokozatból másodikba: …min– 1

4.6.1.3.3.   Második fokozatból álló helyzetbe: …min– 1

4.6.1.3.4.   2. fokozat: …min– 1

4.6.1.3.5.   3. és további fokozatban …min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set a gyorsulási/állandó sebességű szakaszokban (n_min_drive_up): …min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set a lassítási szakaszokban (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   kezdeti időszak

4.6.1.6.1.   t_start_phase: …s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start: …min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start: …min– 1

4.6.1.7.   ASM használata: igen/nem (1)

4.6.1.7.1.   ASM értékek: …”;

aa)

a szöveg a következő 4.12. ponttal egészül ki:

„4.12.

Sebességváltó-kenőanyag: …W…”;

ab)

a 9.10.3. és a 9.10.3.1. pontot el kell hagyni;

ac)

a szöveg a következő 12.8–12.8.3.2. ponttal egészül ki:

„12.8.   Járművezető által választható üzemmóddal rendelkező eszközök vagy rendszerek, amelyek befolyásolják a CO2-kibocsátásokat és/vagy a kritikus kibocsátásokat, és nem rendelkeznek elsődleges üzemmóddal: vannak/nincsenek (1)

12.8.1.   Töltésfenntartó vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.8.1.1.   A legjobb esethez tartozó üzemmód: …

12.8.1.2.   A legrosszabb esethez tartozó üzemmód: …

12.8.2.   Töltéslemerítő vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.8.2.1.   A legjobb esethez tartozó üzemmód: …

12.8.2.2.   A legrosszabb esethez tartozó üzemmód: …

12.8.3.   1. típusú vizsgálat (adott esetben) (valamennyi eszköz vagy rendszer tekintetében meg kell adni)

12.8.3.1.   A legjobb esethez tartozó üzemmód: …

12.8.3.2.   A legrosszabb esethez tartozó üzemmód: …”;

ad)

a 3. függelékben a „Függelék az adatközlő laphoz” dokumentumot el kell hagyni;

23.

A 3a. függelék a következőképpen módosul:

a)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a kibocsátáscsökkentési segédstratégiák részletes műszaki indokolása, beleértve a kibocsátáscsökkentési segédstratégia alkalmazásával és anélkül becsült kockázatot tartalmazó kockázatértékelést, és az alábbiakra vonatkozó információkat:

i.

a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében megadott, a hatástalanító berendezések tilalma alóli valamely kivétel adott esetben miért alkalmazható;

ii.

a kibocsátáscsökkentési segédstratégiával védeni kívánt hardverelem(ek), ha vannak;

iii.

a rendszeres karbantartással nem megelőzhető, a kibocsátáscsökkentési segédstratégia hiányában a motorban hirtelen keletkező és javíthatatlan sérülésre vonatkozó bizonyíték, ha van ilyen;

iv.

indokolással ellátott magyarázat arra vonatkozóan, hogy a motor beindításához miért van szükség kibocsátáscsökkentési segédstratégia alkalmazására, ha van ilyen;”;

b)

a szöveg a következő második és harmadik albekezdéssel egészül ki:

„A részletes dokumentációcsomag legfeljebb 100 oldal lehet és tartalmaznia kell a kibocsátáscsökkentési segédstratégia típusjóváhagyó hatóság általi értékeléséhez szükséges minden fő elemet. Szükség esetén a csomag kiegészíthető további és kiegészítő elemeket tartalmazó mellékletekkel és más csatolt dokumentumokkal. A kibocsátáscsökkentési segédstratégia bármely változtatása esetén a gyártó köteles a részletes dokumentációcsomag új változatát elküldeni a típusjóváhagyó hatóság részére. Az új változatot a változtatásokra és azok hatásaira kell korlátozni. A kibocsátáscsökkentési segédstratégia új változatát a típusjóváhagyó hatóság értékeli és hagyja jóvá.

A részletes dokumentációcsomag felépítése a következő.

Részletes dokumentációcsomag a YYY/OEM számú kibocsátáscsökkentési segédstratégia alkalmazásához az (EU) 2017/1151 rendelet szerint

Részek

bekezdés

pont

Magyarázat

Bevezetés dokumentumok

 

Bemutatkozó levél a típusjóváhagyó hatóság részére

A dokumentum verziószámára való hivatkozás, a dokumentum kibocsátásának időpontja, a gyártó szervezet részéről illetékes személy aláírása

 

Verziókövetési táblázat

Az egyes verziómódosítások tartalma: a módosított résszel.

 

Az érintett (kibocsátási) típusok leírása

 

 

Csatolt dokumentumok táblázata

Az összes csatolt dokumentum listája

 

Kereszthivatkozások

utalás a 3a. függelék a)–i) pontjára (hol találhatóak a rendelet egyes előírásai)

 

Hatástalanító berendezés hiányára vonatkozó nyilatkozat.

+ aláírás

Fődokumentum

0

Mozaikszavak/rövidítések

 

1.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

 

1.1.

A motor általános bemutatása

A fő jellemzők leírása: lökettérfogat, utókezelés, …

1.2.

A rendszer általános felépítése

A rendszer elvi rajza: az érzékelők és működtetők felsorolása, a motor általános funkcióinak magyarázata

1.3.

Szoftver beolvasása és kalibrálási verzió

Pl. beolvasó eszközre vonatkozó magyarázat

2.

Kibocsátáscsökkentési alapstratégiák

 

2.x.

x kibocsátáscsökkentési alapstratégia

Az x stratégia bemutatása

2.y.

y kibocsátáscsökkentési alapstratégia

Az y stratégia bemutatása

3.

Kibocsátáscsökkentési segédstratégiák (AES)

 

3.0.

A kibocsátáscsökkentési segédstratégiák bemutatása

Hierarchikus viszonyok a kibocsátáscsökkentési segédstratégián belül: leírás és indoklás (pl. biztonság, megbízhatóság, stb.)

3.x.

x kibocsátáscsökkentési segédstratégia

3.x.1.

A kibocsátáscsökkentési segédstratégia indokolása

3.x.2.

A kibocsátáscsökkentési segédstratégia jellemzéséhez használt mért és/vagy modellezett paraméterek

3.x.3.

A kibocsátáscsökkentési segédstratégia működési módja – Alkalmazott paraméterek

3.x.4.

A kibocsátáscsökkentési segédstratégia hatása a szennyező anyagokra és a CO2-re

3.y.

y kibocsátáscsökkentési segédstratégia

3.y.1.

3.y.2.

stb.

Idáig tart a 100 oldalas terjedelmi korlát

Melléklet

 

Az e kibocsátáscsökkentési alapstratégia-kibocsátáscsökkentési segédstratégia által lefedett típusok felsorolása: beleértve a típusjóváhagyásra történő hivatkozást, a szoftverekre történő hivatkozást, a kalibrálási számot, az egyes verziók és az egyes (motor- és/vagy adott esetben utókezelés-) vezérlőegységek ellenőrzőösszegeit

Csatolt dokumentumok

 

Xxx számú műszaki megjegyzés a kibocsátáscsökkentési segédstratégia indokolásához

Kockázatértékelés vagy vizsgálat útján történő indoklás vagy hirtelen bekövetkező sérülésre vonatkozó példa, ha van ilyen

 

Yyy számú műszaki megjegyzés a kibocsátáscsökkentési segédstratégia indokolásához

 

 

Vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátáscsökkentési segédstratégia egyedi hatásainak mennyiségi meghatározásáról

vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátáscsökkentési segédstratégia indoklása érdekében végzett valamennyi egyedi vizsgálatról, a vizsgálati körülményeket részletei, a jármű leírása / vizsgálatok időpontja kibocsátásra/CO2-kibocsátásra gyakorolt hatás a kibocsátáscsökkentési segédstratégia aktiválásával és anélkül”;

24.

a szöveg a következő 3b. függelékkel egészül ki:

„3b. függelék

A kibocsátáscsökkentési segédstratégia értékelésének módszertana

A kibocsátáscsökkentési segédstratégia típusjóváhagyó hatóság általi értékelése legalább az alábbiak igazolását tartalmazza:

1.

A kibocsátáscsökkentési segédstratégia által okozott kibocsátásnövekedést a lehetséges legalacsonyabb szinten kell tartani:

a)

A járművek rendes használata és élettartama alatt a kibocsátáscsökkentési segédstratégia használata melletti összes kibocsátásnövekedést a lehetséges legalacsonyabb szinten kell tartani;

b)

Amennyiben a kibocsátáscsökkentési segédstratégia előzetes értékelése idején a piacon elérhetővé válik bármely, a javított kibocsátáscsökkentést lehetővé tevő technológia vagy kialakítás, akkor azt indokolatlan moduláció nélkül használni kell.

2.

A kibocsátáscsökkentési segédstratégia indoklásához történő felhasználás esetén a járművek meghajtó rendszerének meghatározásait tartalmazó 1958. és 1998. évi ENSZ EGB megállapodások 2. számú kölcsönösen elfogadott határozatában (M.R.2.) (6) meghatározott „meghajtóenergia-átalakító és a hajtáslánc” hirtelen keletkező és javíthatatlan sérülésének kockázatát megfelelően be kell mutatni és dokumentálni kell, beleértve az alábbi információkat:

a)

a gyártónak bizonyítékot kell rendelkezésre bocsátania a katasztrofális (vagyis hirtelen bekövetkező és javíthatatlan) motorsérülésről egy olyan kockázatértékeléssel együtt, amely tartalmazza a kockázat bekövetkezésének valószínűségét és a lehetséges következmények súlyosságát, beleértve az ilyen hatással járó elvégzett vizsgálatok eredményeit;

b)

amikor a kibocsátáscsökkentési segédstratégia alkalmazása idején a piacon elérhetővé válik bármely, az adott kockázat kiküszöbölését vagy csökkentését biztosító technológia vagy kialakítás, akkor azt a műszakilag lehetséges legnagyobb mértékben használni kell (azaz indokolatlan moduláció nélkül);

c)

a motor vagy a kibocsátáscsökkentő rendszer alkotórészeinek tartóssága vagy az elhasználódással és a hibás működéssel szembeni hosszú távú védelme nem tekinthető a hatástalanító berendezésre vonatkozó tilalom alóli mentesítés elfogadható indokának.

3.

Egy megfelelő műszaki leírásban dokumentálni kell, miért szükséges kibocsátáscsökkentési segédstratégiát használni a jármű biztonságos működtetéséhez:

a)

a gyártónak bizonyítékot kell rendelkezésre bocsátania a jármű biztonságos működtetését fenyegető fokozott kockázatról egy olyan kockázatértékeléssel együtt, amely tartalmazza a kockázat bekövetkezésének valószínűségét és a lehetséges következmények súlyosságát, beleértve az ilyen hatással járó elvégzett vizsgálatok eredményeit;

b)

amennyiben a kibocsátáscsökkentési segédstratégia alkalmazása idején a piacon elérhetővé válik bármely, az adott biztonsági kockázat csökkentését lehetővé tevő eltérő technológia vagy kialakítás, akkor azt a műszakilag lehetséges legnagyobb mértékben (azaz indokolatlan moduláció nélkül) használni kell.

4.

Egy megfelelő műszaki leírásban dokumentálni kell, miért szükséges kibocsátáscsökkentési segédstratégiát használni a motor beindítása során:

a)

a gyártónak bizonyítékot kell rendelkezésre bocsátania a kibocsátáscsökkentési segédstratégia motorindítás során történő használatának szükségességére vonatkozóan egy olyan kockázatértékeléssel együtt, amely tartalmazza a kockázat bekövetkezésének valószínűségét és a lehetséges következmények súlyosságát, beleértve az ilyen hatással járó elvégzett vizsgálatok eredményeit;

b)

amennyiben a kibocsátáscsökkentési segédstratégia alkalmazása idején a piacon elérhetővé válik bármely, a motor indításakor nagyobb kibocsátáscsökkentést lehetővé tevő eltérő technológia vagy kialakítás, akkor azt a műszakilag lehetséges legnagyobb mértékben használni kell.

”.

25.

A 4. függelék a következőképpen módosul:

a)

az EK-típusbizonyítvány mintájában az I. szakasz a következő 0.4.2. ponttal egészül ki:

„0.4.2.

alapjármű (5a) (1): igen/nem (1)”;

b)

az EK-típusbizonyítvány kiegészítése a következőképpen módosul:

i.

a 0. pont helyébe a következő szöveg lép:

„0.   Az interpolációs járműcsalád azonosítója az (EU) 2017/1151 rendeletet XXI. mellékletének 5.0. pontjában meghatározottak szerint.

0.1.   Azonosító: …

0.2.   Az alapjármű azonosítója (5a) (1): …”;

ii.

az 1.1., az 1.2. és az 1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

1.1.   A menetkész jármű tömege:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Megengedett össztömeg:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Referenciatömeg:

 

VL (1): …

 

VH: …”;

iii.

a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.1.   Az égéstermék-kibocsátások vizsgálati eredményei

A kibocsátások besorolása: ……

Adott esetben az 1. típusú vizsgálat eredményei

A típusjóváhagyás száma, ha nem alapjármű (1): …

1. vizsgálat

1. típusú vizsgálat eredményei

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Mért érték (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki-vel számított átlagérték (M × Ki vagy M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Ki-vel és DF-fel számított végső átlagérték (13)

 

 

 

 

 

 

 

Határérték

 

 

 

 

 

 

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Töltse ki az 1. vizsgálatra vonatkozó táblázatot a második vizsgálat eredményeivel.

3. vizsgálat (adott esetben)

Töltse ki az 1. vizsgálatra vonatkozó táblázatot a harmadik vizsgálat eredményeivel.

Ismételje meg az 1. vizsgálatot, a 2. vizsgálatot (adott esetben) és a 3. vizsgálatot (adott esetben) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású járműre (VL) (adott esetben) és a közepes szén-dioxid-kibocsátású járműre (VM) (adott esetben) vonatkozóan

Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT)

CO2-kibocsátás (g/km)

Vegyes

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

1. típusú vizsgálat (23 °C) MCO2,23°

 

Járműcsalád korrekciós tényező (FCF)

 


ATCT-vizsgálat eredménye

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Mért (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Határértékek

 

 

 

 

 

 

 

A motorhűtőközeg végső hőmérsékletének és a kondicionálási terület utolsó 3 órai átlaghőmérsékletének különbsége, (ΔT_ATCT, °C) a referenciajármű esetében: …

A legrövidebb megengedett kondicionálási időtartam, tsoak_ATCT (s): …

A hőmérséklet-érzékelő helye: …

Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád-azonosító: …

2. típus: (a közúti közlekedésre való alkalmasság vizsgálatához szükséges adatokkal együtt):

Vizsgálat

CO-érték

(térfogat%)

Lambda (1)

Motorfordulatszám

(min– 1)

A motorolaj hőmérséklete

(°C)

Alacsony alapjáraton végzett vizsgálat

 

Nem alkalmazandó

 

 

Magas alapjáraton végzett vizsgálat

 

 

 

 

3. típus: …

4. típus: … g/vizsgálat;

a következők szerinti vizsgálati eljárás: A 83. sz. ENSZ EGB-előírás 6. melléklete [1 napos NEDC] / a 2017/1221/EK rendelet melléklete [2 napos NEDC] / az (EU) 2017/1151 rendeletet VI. melléklete [2 napos WLTP] (1).

5. típus:

Tartóssági vizsgálat: egészjármű-vizsgálat/próbapadi öregedésvizsgálat/nincs (1)

Romlási tényező (DF): számított/rögzített (1)

Adja meg az értékeket: …

Alkalmazandó 1. típusú ciklus (az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 4. almelléklete vagy a 83. sz. ENSZ EGB-előírás) (14): …

6. típus

CO (g/km)

Összes szénhidrogén (g/km)

Mért érték

 

 

Határérték”;

 

 

iv.

a 2.5.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.1.

Tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű és nem külső feltöltésű (NOVC) hibrid elektromos jármű”;

v.

a szöveg a következő 2.5.1.0. ponttal egészül ki:

„2.5.1.0.

Az interpolációs járműcsaládon belüli minimális és maximális CO2 értékek”;

vi.

a 2.5.1.1.3. és a 2.5.1.1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.1.1.3.   A CO2-kibocsátás tömege (adja meg az egyes vizsgált referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó értékeket a különböző szakaszokhoz: a mért értékeket, a vegyes értékeket lásd az (EU) 2017/1151 rendeletet XXI. melléklete 6. almellékletének 1.2.3.8. és 1.2.3.9. pontjában)

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

átlag

 

 

 

 

 

Végső MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Tüzelőanyag-fogyasztás (adja meg az egyes vizsgált referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó értékeket a különböző szakaszokhoz: a mért értékeket, a vegyes értéket lásd a XXI. melléklet 6. almellékletének 1.2.3.8. és 1.2.3.9. pontjában)

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km) vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

Végső értékek FCp,H / FCc,H”;

 

 

 

 

 

vii.

a 2.5.1.2–2.5.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.1.2.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben)

2.5.1.2.1.   Ciklus-energiaigény: … J

2.5.1.2.2.   Kigurulási menetellenállási együtthatók

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   A CO2-kibocsátás tömege (adja meg az egyes vizsgált referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó értékeket a különböző szakaszokhoz: a mért értékeket, a vegyes értéket lásd a XXI. melléklet 6. almellékletének 1.2.3.8. és 1.2.3.9. pontjában)

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

átlag

 

 

 

 

 

Végső MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Tüzelőanyag-fogyasztás (adja meg az egyes vizsgált referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó értékeket a különböző szakaszokhoz: a mért értékeket, a vegyes értéket lásd a XXI. melléklet 6. almellékletének 1.2.3.8. és 1.2.3.9. pontjában)

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km) vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

Végső értékek FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   Közepes szén-dioxid-kibocsátású (VM) nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (adott esetben)”;

viii.

a szöveg a következő 2.5.1.3.1–2.5.1.3.4. ponttal egészül ki:

„2.5.1.3.1.   Ciklus-energiaigény: … J

2.5.1.3.2.   Kigurulási menetellenállási együtthatók

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   A CO2-kibocsátás tömege (adja meg az egyes vizsgált referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó értékeket a különböző szakaszokhoz: a mért értékeket, a vegyes értéket lásd a XXI. melléklet 6. almellékletének 1.2.3.8. és 1.2.3.9. pontjában)

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

átlag

 

 

 

 

 

Végső MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Tüzelőanyag-fogyasztás (adja meg az egyes vizsgált referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó értékeket a különböző szakaszokhoz: a mért értékeket, a vegyes értéket lásd a XXI. melléklet 6. almellékletének 1.2.3.8. és 1.2.3.9. pontjában)

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km) vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

Végső értékek FCp,L / FCc,L”;

 

 

 

 

 

ix.

a 2.5.1.3.1. pontot el kell hagyni;

x.

a szöveg a következő 2.5.1.4. és 2.5.1.4.1. ponttal egészül ki:

2.5.1.4.   Az e rendelet 2. cikkének 6. pontja szerinti időszakos regenerálású rendszerrel felszerelt, belső égésű motorral hajtott járműveknél a vizsgálati eredményeket módosítani kell a XXI. melléklet 6. almellékletének 1. függelékében meghatározott Ki tényezővel.

2.5.1.4.1.   Információk a regenerálási stratégiáról a CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás tekintetében

D = a működési ciklusok száma két olyan ciklus között, amelyben regenerálás történt: …

d = a regeneráláshoz szükséges működési ciklusok száma: …

Alkalmazandó 1. típusú ciklus (az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. mellékletének 4. almelléklete vagy a 83. sz. ENSZ EGB-előírás) (14): …

 

Vegyes

Ki (additív / multiplikatív) (1)

Értékek a CO2-re és a tüzelőanyag-fogyasztásra (10)

 

Alapjármű esetében ismételje meg a 2.5.1. pontot”;

xi.

a 2.5.2.1–2.5.2.1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.2.1.   Elektromosenergia-fogyasztás

2.5.2.1.1.   Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH)

2.5.2.1.1.1.   A ciklus energiaigénye: … J

2.5.2.1.1.2.   Kigurulási menetellenállási együtthatók

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Vizsgálat

Városi

Vegyes

Számított EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

átlag

 

 

Gyártó által megadott érték

 

2.5.2.1.1.3.   A ciklusban az összes olyan idő, amikor az értékek tűrésen kívül voltak: … s

2.5.2.1.2.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben)

2.5.2.1.2.1.   A ciklus energiaigénye: … J

2.5.2.1.2.2.   Kigurulási menetellenállási együtthatók

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Vizsgálat

Városi

Vegyes

Számított EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

átlag

 

 

Gyártó által megadott érték

 

2.5.2.1.2.3.   A ciklusban az összes olyan idő, amikor az értékek tűrésen kívül voltak: … s”;

xii.

a 2.5.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.2.2.   Tisztán elektromos hatósugár

2.5.2.2.1.   Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH)

PER (km)

Vizsgálat

Városi

Vegyes

Mért tisztán elektromos hatósugár

1

 

 

2

 

 

3

 

 

átlag

 

 

Gyártó által megadott érték

 

2.5.2.2.2.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben)

PER (km)

Vizsgálat

Városi

Vegyes

Mért tisztán elektromos hatósugár

1

 

 

2

 

 

3

 

 

átlag

 

 

Gyártó által megadott érték

—”;

 

xiii.

a 2.5.3.1–2.5.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.3.1.   Töltést fenntartó üzemmód CO2-kibocsátásának tömege

2.5.3.1.1.   Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH)

2.5.3.1.1.1.   Ciklus-energiaigény: … J

2.5.3.1.1.2.   Kigurulási menetellenállási együtthatók

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Átlagos

 

 

 

 

 

Végső MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben)

2.5.3.1.2.1.   Ciklus-energiaigény: … J

2.5.3.1.2.2.   Kigurulási menetellenállási együtthatók

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Átlagos

 

 

 

 

 

Végső MCO2,p,L / MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben)

2.5.3.1.3.1.   Ciklus-energiaigény: … J

2.5.3.1.3.2.   Kigurulási menetellenállási együtthatók

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Átlagos

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Töltést fogyasztó üzemmód CO2-kibocsátásának tömege

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH)

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Vegyes

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Átlagos

 

Végső MCO2,CD,H

 

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben)

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Vegyes

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Átlagos

 

Végső MCO2,CD,L

 

Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben)

CO2-kibocsátás (g/km)

Vizsgálat

Vegyes

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Átlagos

 

Végső MCO2,CD,M”;

 

xiv.

a 2.5.3.3. pont a következő 2.5.3.3.1. ponttal egészül ki:

„2.5.3.3.1.

Az interpolációs járműcsaládon belüli minimális és maximális CO2 értékek”;

xv.

a 2.5.3.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.3.5.   Töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó tüzelőanyag-fogyasztás

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH)

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

Vegyes

Végső értékek FCCD,H

 

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (VL) (adott esetben)

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

Vegyes

Végső értékek FCCD,L

 

Közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) (adott esetben)

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

Vegyes

Végső értékek FCCD,M”;

 

xvi.

a 2.5.3.7.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.3.7.1.   Teljes elektromos hatósugár (AER)

AER (km)

Vizsgálat

Városi

Vegyes

AER értékek

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Átlagos

 

 

Végső értékek, AER”;

 

 

xvii.

a 2.5.3.7.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.3.7.4.   Töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó hatósugár, RCDC

RCDC (km)

Vizsgálat

Vegyes

RCDC értékek

1.

 

2.

 

3.

 

Átlagos

 

Végső értékek RCDC”;

 

xviii.

a 2.5.3.8.2. és a 2.5.3.8.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.5.3.8.2.   Használati tényezővel súlyozott elektromosenergia-fogyasztás a töltést fogyasztó üzemmódban, ECAC,CD (vegyes)

ECAC,CD (Wh/km)

Vizsgálat

Vegyes

ECAC,CD értékek

1.

 

2.

 

3.

 

Átlagos

 

Végső értékek ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Használati tényezővel súlyozott elektromosenergia-fogyasztás ECAC, weighted (vegyes)

ECAC,weighted (Wh/km)

Vizsgálat

Vegyes

ECAC,weighted értékek

1.

 

2.

 

3.

 

Átlagos

 

Végső értékek ECAC,weighted

 

Alapjármű esetében ismételje meg a 2.5.3. pontot”;

xix.

a szöveg a következő 2.5.4. ponttal egészül ki:

„2.5.4.   Tüzelőanyag-cellás járművek (FCV)

Tüzelőanyag-fogyasztás (kg/100 km)

Vegyes

Végső értékek FCc

 

Alapjármű esetében ismételje meg a 2.5.4. pontot”;

xx.

a szöveg a következő 2.5.5. ponttal egészül ki:

„2.5.5.

Eszköz a tüzelőanyag- és/vagy áramfogyasztás ellenőrzésére igen/nem alkalmazandó ….”;

xxi.

a Magyarázó megjegyzések a következő 5a. lábjegyzettel egészülnek ki:

„(5a)

a 2007/46/EK irányelv 3. cikkének 18. pontjában meghatározottak szerint”;

c)

az EK-típusbizonyítvány kiegészítésének függeléke a következőképpen módosul:

i.

az 1. pont címsora helyébe a következő szöveg lép:

„1.

CO2-kibocsátások az (EU) 2017/1152 és az (EU) 2017/1153 végrehajtási rendelet I. mellékletének 3.2. pontja szerint”;

ii.

a 2.1.1. pont helyébe a következő lép:

„2.1.1.   A CO2-kibocsátás tömege (a vizsgálathoz használt minden egyes referencia-tüzelőanyagra) tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű és nem külső feltöltésű (NOVC) hibrid elektromos jármű esetén

CO2-kibocsátás (g/km)

Városi

Országúti

Vegyes

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

iii.

a szöveg a következő 2.1.2. és 2.1.2.1. ponttal egészül ki:

„2.1.2.   OVC vizsgálati eredmények

2.1.2.1.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek CO2-kibocsátásának tömege

CO2-kibocsátás (g/km)

Vegyes

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted”;

 

iv.

a 2.2.1. pont helyébe a következő lép:

„2.2.1.   A CO2-kibocsátás tömege (a vizsgálathoz használt minden egyes referencia-tüzelőanyagra) tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű és nem külső feltöltésű (NOVC) hibrid elektromos jármű esetén

CO2-kibocsátás (g/km)

Városi

Országúti

Vegyes

MCO2,NEDC_L,test”;

 

 

 

v.

a szöveg a következő 2.2.2. és 2.2.2.1. ponttal egészül ki:

„2.2.2.   OVC vizsgálati eredmények

2.2.2.1.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek CO2-kibocsátásának tömege

CO2-kibocsátás (g/km)

Vegyes

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted”;

 

vi.

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Eltérési és ellenőrzési tényező (az (EU) 2017/1152 és az (EU) 2017/1153 végrehajtási rendelet 3.2.8. pontja szerint).

Eltérési tényező (adott esetben)

 

Ellenőrzési tényező (adott esetben)

»1« vagy »0«

A teljes megfeleltetési dosszié hash kódja (az (EU) 2017/1152 és az (EU) 2017/1153 végrehajtási rendelet I. mellékletének 3.1.1.2. pontja szerint):”;

 

vii.

a szöveg a következő 4–4.2.3. ponttal egészül ki:

„4.   Végső NEDC CO2 és a tüzelőanyag-fogyasztás értékek

4.1.   Végső NEDC szerinti értékek (a vizsgálathoz használt minden egyes referencia-tüzelőanyagra) tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű és nem külső feltöltésű (NOVC) hibrid elektromos jármű esetén

 

 

Városi

Országúti

Vegyes

CO2-kibocsátás (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   Végső NEDC szerinti értékek (a vizsgálathoz használt minden egyes referencia-tüzelőanyagra) külső feltöltésű hibrid elektromos járművek esetében

4.2.1.   CO2-kibocsátás (g/km): lásd a 2.1.2.1. és a 2.2.2.1. pontot;

4.2.2.   Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km): lásd a 2.1.2.2. és a 2.2.2.2. pontot;

4.2.3.   Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100km)

Vegyes

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted”;

 

26.

A 6. függelék a következőképpen módosul:

a)

az 1. táblázat a következőképpen módosul:

i.

az AG–AL sor helyébe a következő szöveg lép:

„AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

2017.9.1. (1)

 

2019.8.31.

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

 

 

2019.8.31.

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

2019.1.1.

 

2019.8.31.

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

2019.9.1.

2019.9.1.

2020.12.31.

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 II. osztály

PI, CI

2018.9.1. (1)

 

2019.8.31.

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 II. osztály

PI, CI

 

 

2019.8.31.

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 II. osztály

PI, CI

2019.9.1.

2020.9.1.

2021.12.31.

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2018.9.1. (1)

 

2019.8.31.

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 III. osztály, N2

PI, CI

 

 

2019.8.31.

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2019.9.1.

2020.9.1.

2021.12.31.

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

 

 

2019.8.31.

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 II. osztály

PI, CI

 

 

2020.8.31.

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 III. osztály, N2

PI, CI

 

 

2020.8.31.

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

 

 

2020.12.31.

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 II. osztály

PI, CI

 

 

2021.12.31.

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 III. osztály, N2

PI, CI

 

 

2021.12.31.

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

2020.1.1.

2021.1.1.

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 II. osztály

PI, CI

2021.1.1.

2022.1.1.

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2021.1.1.

2022.1.1.”;

 

b)

a szöveg az 1. táblázat után az EURO 6d-TEMP-re vonatkozó jelmagyarázat után az alábbi szöveggel egészül ki:

„Euro 6d-TEMP-ISC kibocsátási előírás = az átmeneti megfelelési tényezőkkel való összevetés révén végzett RDE vizsgálat, az égéstermék-kibocsátásra vonatkozó teljes Euro 6 előírás (ideértve a PN RDE-t is) és az új ISC-eljárás;

„Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC” kibocsátási előírás = az átmeneti megfelelési tényezőkkel való összevetés révén végzett RDE NOx-vizsgálat, az égéstermék-kibocsátásra vonatkozó teljes Euro 6 előírás (ideértve a PN RDE-t is), a párolgási kibocsátás mérésére vonatkozó 48 órás vizsgálati eljárás és az új ISC-eljárás;”

c)

a szöveg az 1. táblázat után az EURO 6d-re vonatkozó jelmagyarázat után az alábbi szöveggel egészül ki:

„Euro 6d-ISC” a végső megfelelési tényezőkkel való összevetés révén végzett valóskibocsátás-vizsgálat, az égéstermék-kibocsátásra vonatkozó teljes Euro 6 előírás, a párolgási kibocsátás mérésére vonatkozó 48 órás vizsgálati eljárás és az új ISC-eljárás.

„Euro 6d-ISC-FCM” a végső megfelelési tényezőkkel való összevetés révén végzett valóskibocsátás-vizsgálat, az égéstermék-kibocsátásra vonatkozó teljes Euro 6 előírás, a párolgási kibocsátás mérésére vonatkozó 48 órás vizsgálati eljárás, a tüzelőanyag- és/vagy áramfogyasztás ellenőrzését szolgáló eszközök és az új ISC-eljárás.”;

27.

a 8a–8c. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„8a. függelék

Vizsgálati jegyzőkönyvek

A vizsgálati jegyzőkönyv az e rendelet alapján a vizsgálatok lefolytatásáért felelős műszaki szolgálat által kiadott jegyzőkönyv.

I. RÉSZ

Az alábbi információk az 1. típusú vizsgálat esetében adott esetben szükséges minimális adatokat tartalmazzák.

JEGYZŐKÖNYV száma

KÉRELMEZŐ

 

Gyártó

 

TÁRGY

Kigurulási menetellenállási járműcsalád-azonosító(k)

:

 

Interpolációscsalád-azonosító(k)

:

 

Vizsgálatokra átadott jármű

 

Gyártmány

:

 

 

IP azonosító

:

 

KÖVETKEZTETÉS

A vizsgálatokra átadott jármű megfelel a tárgyban említett követelményeknek.


HELY,

ÉÉÉÉ/HH/NN

Általános megjegyzések:

Ha több lehetőség (hivatkozás) is létezik, akkor a vizsgálati jegyzőkönyvben a vizsgáltat kell leírni

Ha nincs, akkor elegendő egyetlen hivatkozás az adatközlő lapra a vizsgálati jegyzőkönyv elején.

Minden műszaki szolgálat saját belátása szerint további adatokat is megadhat

a)

szikragyújtású motorok esetében;

b)

kompressziós gyújtású motorok esetében.

1.   A VIZSGÁLT JÁRMŰ(VEK) LEÍRÁSA: HV, LV, ÉS MV (ADOTT ESETBEN)

1.1.   Általános leírás

Járműszámok

:

Prototípus szám és jármű-azonosító szám

Kategória

:

 

 

 

 

Felépítmény

:

 

Hajtott kerekek

:

 

1.1.1.   Az erőátviteli rendszer felépítése

Az erőátviteli rendszer felépítése

:

tisztán belső égésű motorral felszerelt, hibrid, elektromos vagy tüzelőanyag-cellás

1.1.2.   BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOR (adott esetben)

Egynél több belső égésű motor esetén ismételje meg a pontot

Gyártmány

:

 

Típus

:

 

Működési elv

:

kétütemű/négyütemű

Hengerek száma és elrendezése

:

 

Motortérfogat (cm3)

:

 

Üresjárati fordulatszám (min– 1)

:

 

+

Magas üresjárati fordulatszám (min– 1) (a)

:

 

+

Névleges motorteljesítmény

:

 

kW

/

 

ford./perc

Legnagyobb hasznos nyomaték

:

 

Nm

/

 

ford./perc

Motorkenőanyag

:

gyártmány és típus

Hűtőrendszer

:

Típus: levegő/víz/olaj

Szigetelés

:

anyaga, mennyisége, elhelyezkedése, térfogata és tömege

1.1.3.   VIZSGÁLATI TÜZELŐANYAG az 1. típusú vizsgálathoz (adott esetben)

Egynél több vizsgálati tüzelőanyag esetén ismételje meg a pontot

Gyártmány

:

 

Típus

:

E10 benzin – B7 dízel – LPG – földgáz - …

Sűrűség 15 °C-on

:

 

Kéntartalom

:

Csak B7 dízel és E10 benzin esetében

 

:

 

Tételszám

:

 

Willans-tényezők (belső égésű motor esetén) a CO2-kibocsátáshoz (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4.   TÜZELŐANYAG-ADAGOLÓ RENDSZER (adott esetben)

Egynél több tüzelőanyag-adagoló rendszer esetén ismételje meg a pontot

Közvetlen befecskendezés

:

igen/nem vagy leírás

A jármű tüzelőanyagának típusa

:

Egyfajta / kétfajta / rugalmas tüzelőanyag-felhasználás

Vezérlőegység

Alkatrész hivatkozás

:

az adatközlő lappal megegyező

Vizsgált szoftver

:

például beolvasó eszközzel beolvasva

Levegő-áramlásmérő

:

 

Fojtószelepház

:

 

Nyomásérzékelő

:

 

Befecskendező szivattyú

:

 

Befecskendező(k)

:

 

1.1.5.   SZÍVÓRENDSZER (adott esetben)

Egynél több szívórendszer esetén ismételje meg a pontot

Feltöltő

:

Igen/nem

gyártmány és típus (1)

Töltőlevegő-hűtő

:

igen/nem

típusa (levegő/levegő-levegő/víz) (1)

Levegőszűrő (elem) (1)

:

gyártmány és típus

Szíváshangtompító (1)

:

gyártmány és típus

1.1.6.   KIPUFOGÓRENDSZER ÉS PÁROLGÁSKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTŐ RENDSZER (adott esetben)

Egynél több rendszer esetén ismételje meg a pontot

Első katalitikus átalakító

:

gyártmány és hivatkozás (1)

működési elv: hármas hatású / oxidációs / NOx-csapda / szegénykeverékes NOx-csapda rendszer / szelektív katalitikus redukció…

Második katalitikus átalakító

:

gyártmány és hivatkozás (1)

működési elv: hármas hatású / oxidációs / NOx-csapda / szegénykeverékes NOx-csapda rendszer / szelektív katalitikus redukció…

Részecskecsapda

:

van/nincs/nem alkalmazandó

katalizátoros: igen/nem

gyártmány és hivatkozás (1)

Oxigénérzékelő(k) hivatkozásai és elhelyezkedése

:

katalizátor előtt / katalizátor után

Levegőbefúvás,

:

van/nincs/nem alkalmazandó

Vízbefecskendezés

:

van/nincs/nem alkalmazandó

Kipufogógáz-visszavezetés

:

van/nincs/nem alkalmazandó

hűtött/nem hűtött

HP/LP

Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer

:

van/nincs/nem alkalmazandó

NOx-érzékelő(k) hivatkozásai és elhelyezkedése

:

előtte/utána

Általános leírás (1)

:

 

1.1.7.   HŐTÁROLÓ BERENDEZÉS (adott esetben)

Egynél több hőtároló rendszer esetén ismételje meg a pontot

Hőtároló berendezés

:

igen/nem

Hőtároló képesség (tárolt entalpia, J)

:

 

Hőleadás időtartama (s)

:

 

1.1.8.   ERŐÁTVITEL (adott esetben)

Egynél több erőátviteli rendszer esetén ismételje meg a pontot

Sebességváltó

:

kézi / automata / fokozatmentes

Sebességváltási folyamat

Elsődleges üzemmód (*2)

:

igen/nem

normál / vezetés / takarékos /…

A CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás szempontjából legjobb esethez tartozó üzemmód (adott esetben)

:

 

A CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás szempontjából legrosszabb esethez tartozó üzemmód (adott esetben)

:

 

Legnagyobb elektromosenergia-fogyasztású üzemmód (adott esetben)

:

 

Vezérlőegység

:

 

Sebességváltó-kenőanyag

:

gyártmány és típus

Gumiabroncsok

Gyártmány

:

 

Típus

:

 

Méretek, első/hátsó

:

 

Dinamikus kerület (m)

:

 

Gumiabroncsnyomás (kPa)

:

 

Az egyes sebességfokozatokhoz (R.B.) tartozó áttételi arány (R.T.), elsődleges arány (R.P.) és (járműsebesség (km/h)) / (motorfordulatszám (1 000 (min– 1)) (V1000).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1.

1/1

 

 

2.

1/1

 

 

3.

1/1

 

 

4.

1/1

 

 

5.

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   ELEKTROMOS GÉP (adott esetben)

Egynél több elektromos gép esetén ismételje meg a pontot

Gyártmány

:

 

Típus

:

 

Csúcsteljesítmény (kW)

:

 

1.1.10.   HAJTÁSI ÚJRATÖLTHETŐ ENERGIATÁROLÓ RENDSZER (adott esetben)

Egynél több hajtási újratölthető energiatároló rendszer esetén ismételje meg a pontot

Gyártmány

:

 

Típus

:

 

Kapacitás (Ah):

:

 

Névleges feszültség (V)

:

 

1.1.11.   TÜZELŐANYAG-CELLA (adott esetben)

Egynél több tüzelőanyag-cella esetén ismételje meg a pontot

Gyártmány

:

 

Típus

:

 

Legnagyobb teljesítmény (kW)

:

 

Névleges feszültség (V)

:

 

1.1.12.   TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA (adott esetben)

Egynél több teljesítményelektronikai rendszer is lehet (hajtási energiaátalakító, kisfeszültségű rendszer vagy töltő)

Gyártmány

:

 

Típus

:

 

Teljesítmény (kW)

:

 

1.2.   A magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (vh)leírása

1.2.1.   TÖMEG

A VH vizsgálati tömege (kg)

:

 

1.2.2.   A KIGURULÁSI MENETELLENÁLLÁS PARAMÉTEREI

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Ciklus-energiaigény (J)

:

 

Hivatkozás a kigurulási menetellenállási vizsgálati jegyzőkönyvre

:

 

Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója

:

 

1.2.3.   CIKLUS-VÁLASZTÁSI PARAMÉTEREK

Ciklus (redukálás nélkül)

:

1 / 2 / 3a / 3b kategória

A névleges teljesítmény és a menetkész tömeg hányadosa (W/kg)

:

(adott esetben)

A mérés során alkalmazott leszabályozott sebességű eljárás

:

igen/nem

A jármű legnagyobb sebessége (km/h)

:

 

Redukálás (adott esetben)

:

igen/nem

Redukálási tényező, fdsc

:

 

Ciklustávolság (m)

:

 

Állandó sebesség (rövidített vizsgálati eljárás esetében)

:

adott esetben

1.2.4.   FOKOZATVÁLTÁSI PONT (ADOTT ESETBEN)

Sebességváltás-számítás verziója

 

(adja meg az (EU) 2017/1151 rendelet vonatkozó módosítását)

Fokozatváltás

:

A ≥ 1 km/h sebességhez tartozó átlagos sebességfokozat, négy tizedesjegyre kerekítve

nmin drive

Első fokozatban

:

…min–1

Első fokozatból másodikba

:

…min–1

Második fokozatból álló helyzetbe

:

…min–1

Második fokozatban

:

…min–1

3. és további fokozatban

:

…min–1

Első fokozat kizárva

:

igen/nem

n_95_high minden fokozat esetében

:

…min–1

n_min_drive_set a gyorsulási/állandó sebességű szakaszokban (n_min_drive_up)

:

…min–1

n_min_drive_set a lassítási szakaszokban (nmin_drive_down)

:

…min–1

t_start_phase

:

…s

n_min_drive_start

:

…min–1

N_min_drive_up_start

:

…min–1

ASM használata

:

igen/nem

ASM értékek

:

 

1.3.   Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű (vl) leírása (adott esetben)

1.3.1.   TÖMEG

A VL vizsgálati tömege (kg)

:

 

1.3.2.   A KIGURULÁSI MENETELLENÁLLÁS PARAMÉTEREI

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Ciklus-energiaigény (J)

:

 

Δ(CD×Af)LH (m2)

:

 

Hivatkozás a kigurulási menetellenállási vizsgálati jegyzőkönyvre

:

 

Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója

:

 

1.3.3.   CIKLUS-VÁLASZTÁSI PARAMÉTEREK

Ciklus (redukálás nélkül)

:

1 / 2 / 3a / 3b kategória

A névleges teljesítmény és a menetkész tömeg hányadosa (W/kg)

:

(adott esetben)

A mérés során alkalmazott leszabályozott sebességű eljárás

:

igen/nem

A jármű legnagyobb sebessége

:

 

Redukálás (adott esetben)

:

igen/nem

Redukálási tényező, fdsc

:

 

Ciklustávolság (m)

:

 

Állandó sebesség (rövidített vizsgálati eljárás esetében)

:

adott esetben

1.3.4.   FOKOZATVÁLTÁSI PONT (ADOTT ESETBEN)

Fokozatváltás

:

A ≥ 1 km/h sebességhez tartozó átlagos sebességfokozat, négy tizedesjegyre kerekítve

1.4.   A közepes szén-dioxid-kibocsátású jármű (VM) leírása (adott esetben)

1.4.1.   TÖMEG

A VL vizsgálati tömege (kg)

:

 

1.4.2.   A KIGURULÁSI MENETELLENÁLLÁS PARAMÉTEREI

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Ciklus-energiaigény (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Hivatkozás a kigurulási menetellenállási vizsgálati jegyzőkönyvre

:

 

Kigurulási menetellenállási járműcsalád azonosítója

:

 

1.4.3.   CIKLUS-VÁLASZTÁSI PARAMÉTEREK

Ciklus (redukálás nélkül)

:

1 / 2 / 3a / 3b kategória

A névleges teljesítmény és a menetkész tömeg hányadosa (W/kg)

:

(adott esetben)

A mérés során alkalmazott leszabályozott sebességű eljárás

:

igen/nem

A jármű legnagyobb sebessége

:

 

Redukálás (adott esetben)

:

igen/nem

Redukálási tényező, fdsc

:

 

Ciklustávolság (m)

:

 

Állandó sebesség (rövidített vizsgálati eljárás esetében)

:

adott esetben

1.4.4.   FOKOZATVÁLTÁSI PONT (ADOTT ESETBEN)

Fokozatváltás

:

A ≥ 1 km/h sebességhez tartozó átlagos sebességfokozat, négy tizedesjegyre kerekítve

2.   VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

2.1.   1. típusú vizsgálat

Görgős fékpad beállításának módszere

:

Rögzített menet / iteratív / alternatív saját bemelegítési ciklussal

Fékpad kétkerék-hajtású (2WD)/négykerék-hajtású (4WD) üzemmódban

:

kétkerék-hajtás/négykerék-hajtás

Kétkerék-hajtásnál a nem meghajtott tengely forgott

:

igen/nem/nem alkalmazandó

Fékpad-üzemmód

 

igen/nem

Kigurulási üzemmód

:

igen/nem

További előkondicionálás

:

igen/nem

leírás

Romlási tényezők

:

hozzárendelt / vizsgált

2.1.1.   Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű (VH)

A vizsgálatok időpontja

:

év/hó/nap:

A vizsgálat helyszíne

:

Görgős fékpad, hely, ország

A hűtőventilátor alsó élének föld feletti magassága (cm)

:

 

A ventilátor középpontjának oldalirányú helyzete (ha a gyártó kérésére módosításra került)

:

a jármű középvonalában / …

A jármű elejétől mért távolság (cm)

:

 

IWR: Tehetetlenségi besorolás (%)

:

x,x

RMSSE: Négyzetes sebességhiba-középérték (km/h)

:

x,xx

A menetciklus elfogadott eltérésének leírása

:

Tisztán elektromos jármű a megszakítási feltételek előtt

vagy

Teljesen lenyomott gázpedál

2.1.1.1.   Szennyezőanyag-kibocsátás (adott esetben)

2.1.1.1.1.   Legalább egy belső égésű motorral felszerelt járművek, nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (NOVC-HEV) és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) szennyezőanyag-kibocsátása 1. típusú, töltést fenntartó vizsgálat során

Az alábbi pontokat minden egyes, a járművezető által választható vizsgált üzemmód esetében (elsődleges üzemmód, a legjobb esethez tartozó üzemmód és a legrosszabb esethez tartozó üzemmód, adott esetben) meg kell ismételni

1. vizsgálat

Szennyező anyagok

CO

Összes szénhidrogén (a)

Nem metán szénhidrogének (a)

NOx

THC + NOx (b)

Részecsketömeg

Részecskeszám

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Mért értékek

 

 

 

 

 

 

 

Regenerálási tényezők (Ki)(2)

Adalékanyag

 

 

 

 

 

 

 

Regenerálási tényezők (Ki)(2)

Multiplikatív:

 

 

 

 

 

 

 

Romlási tényezők (DF) Additív

 

 

 

 

 

 

 

Romlási tényezők (DF) Multiplikatív

 

 

 

 

 

 

 

Végső értékek

 

 

 

 

 

 

 

Határértékek

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Lásd a Ki járműcsalád vizsgálati jegyzőkönyv(ek)et

:

 

Ki meghatározása érdekében elvégzett 1/I. típusú vizsgálat

:

A XXI. melléklet 4. almelléklete vagy a 83. sz. ENSZ EGB-előírás (2)

Regenerálás szerinti család azonosítója

:

 

2. vizsgálat (adott esetben): CO2 céljából (dCO2 1) / szennyező anyagok céljából (a határértékek 90 %-a) / mindkettő céljából

A vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint rögzítse.

3. vizsgálat (adott esetben): CO2 céljából (dCO2 2)

A vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint rögzítse.

2.1.1.1.2.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) szennyezőanyag-kibocsátása 1. típusú, töltést fogyasztó vizsgálat során

1. vizsgálat

A szennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékeknek teljesülniük kell, és az alábbi pontokat meg kell ismételni minden egyes megtett vizsgálati ciklus esetében.

Szennyező anyagok

CO

Összes szénhidrogén (a)

Nem metán szénhidrogének (a)

NOx

THC + NOx (b)

Részecsketömeg

Részecskeszám

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Mért egyedi ciklusértékek

 

 

 

 

 

 

 

Egyedi ciklus-határértékek

 

 

 

 

 

 

 

2. vizsgálat (adott esetben): CO2 céljából (dCO2 1) / szennyező anyagok céljából (a határértékek 90 %-a) / mindkettő céljából

A vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint rögzítse.

3. vizsgálat (adott esetben): CO2 céljából (dCO2 2)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

2.1.1.1.3.   KÜLSŐ FELTÖLTÉSŰ HIBRID ELEKTROMOS JÁRMŰVEK (OVC-HEV) HASZNÁLATI TÉNYEZŐVEL SÚLYOZOTT SZENNYEZŐANYAG-KIBOCSÁTÁSA

Szennyező anyagok

CO

Összes szénhidrogén (a)

Nem metán szénhidrogének (a)

NOx

THC + NOx (b)

Részecsketömeg

Részecskeszám

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Számított értékek

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   CO2-kibocsátás (adott esetben)

2.1.1.2.1.   Legalább egy belső égésű motorral felszerelt járművek, nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (NOVC-HEV) és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-kibocsátása 1. típusú, töltést fenntartó vizsgálat során

Az alábbi pontokat minden egyes, a járművezető által választható vizsgált üzemmód esetében (elsődleges üzemmód, a legjobb esethez tartozó üzemmód és a legrosszabb esethez tartozó üzemmód, adott esetben) meg kell ismételni

1. vizsgálat

CO2-kibocsátás

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

Mért érték MCO2,p,1

 

 

 

 

Sebesség és távolsággal korrigált érték MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

Töltési egyensúly-korrekciós együttható: 5.

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Regenerálási tényezők (Ki)

Adalékanyag

 

Regenerálási tényezők (Ki)

Multiplikatív:

 

MCO2,c,4

 

AFKi= MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

ATCT korrekció (járműcsaládi korrekciós tényező, FCF) (4)

 

Átmeneti értékek MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Gyártó által megadott érték

 

dCO2 1 * gyártó által megadott érték

 


(4)

FCF: Járműcsalád korrekciós tényező a reprezentatív regionális hőmérsékleti viszonyok korrekciójához (környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat)

Lásd az FCF járműcsalád vizsgálati jegyzőkönyvit

:

 

Környezetihőmérséklet-korrekcióval végzett vizsgálat (ATCT) szerinti járműcsalád-azonosító

:

 

(5)

Az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 2. függelékének 6. almellékletében hivatkozott korrekció a tisztán belső égésű motorral felszerelt járművek esetében és az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 2. függelékének 8. almellékletében hivatkozott korrekció a hibrid elektromos járművek esetében (KCO2)

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

Következtetés

CO2-kibocsátás (g/km)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

Átlagolás: MCO2,p,6 / MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Igazítás: MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Végső értékek MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

Gyártásmegfelelőségi információ külső feltöltésű hibrid elektromos járművek esetében

 

Vegyes

CO2-kibocsátás (g/km)

MCO2,CS,COP

 

AFCO2,CS

 

2.1.1.2.2.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) CO2-tömegkibocsátása 1. típusú, töltést fogyasztó vizsgálat során

1. vizsgálat:

Kibocsátott CO2 tömege (g/km)

Vegyes

Számított érték MCO2,CD

 

Gyártó által megadott érték

 

dCO2 1

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

Következtetés

Kibocsátott CO2 tömege (g/km)

Vegyes

Átlagolás: MCO2,CD

 

Végső érték MCO2,CD

 

2.1.1.2.4.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) használati tényezővel súlyozott CO2-tömegkibocsátása

Kibocsátott CO2 tömege (g/km)

Vegyes

Számított érték MCO2,weighted

 

2.1.1.3.   TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁS (ADOTT ESETBEN)

2.1.1.3.1.   Csak belső égésű motorral felszerelt járművek, nem külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (NOVC-HEV) és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) tüzelőanyag-fogyasztása 1. típusú, töltést fenntartó vizsgálat során

Az alábbi pontokat minden egyes, a járművezető által választható vizsgált üzemmód esetében (elsődleges üzemmód, a legjobb esethez tartozó üzemmód és a legrosszabb esethez tartozó üzemmód, adott esetben) meg kell ismételni

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Vegyes

Végső értékek FCp,H / FCc,H  (6)

 

 

 

 

 

A- Járművek fedélzeti tüzelőanyag- és/vagy energiafelhasználás ellenőrzése a 4a. cikkben hivatkozottak szerint

a.   Az adatok hozzáférhetősége

A XXII. melléklet 3. pontjában felsorolt paraméterek hozzáférhetők: igen/nem alkalmazható

b.   Pontosság (adott esetben)

Fuel_ConsumedWLTP (liter) (8)

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű - 1. vizsgálat

x,xxx

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű - 2. vizsgálat (adott esetben)

x,xxx

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű - 3. vizsgálat (adott esetben)

x,xxx

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű - 1. vizsgálat (adott esetben)

x,xxx

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű - 2. vizsgálat (adott esetben)

x,xxx

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű - 3. vizsgálat (adott esetben)

x,xxx

Összesen

x,xxx

Fuel_ConsumedOBFCM (liter) (8)

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű - 1. vizsgálat

x,xx

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű - 2. vizsgálat (adott esetben)

x,xx

Magas szén-dioxid-kibocsátású jármű - 3. vizsgálat (adott esetben)

x,xx

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű - 1. vizsgálat (adott esetben)

x,xx

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű - 2. vizsgálat (adott esetben)

x,xx

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármű - 3. vizsgálat (adott esetben)

x,xx

Összesen

x,xx

Pontosság (8)

x,xxx

2.1.1.3.2.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) tüzelőanyag-fogyasztása 1. típusú, töltést fogyasztó vizsgálat során

1. vizsgálat:

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

Vegyes

Számított érték FCCD

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

Következtetés

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

Vegyes

Átlagolás: FCCD

 

Végső érték FCCD

 

2.1.1.3.3.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) használati tényezővelsúlyozott tüzelőanyag-fogyasztása

Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km)

Vegyes

Számított érték FCweighted

 

2.1.1.3.4.   Nem külső feltöltésű tüzelőanyag-cellás hibrid járművek (NOVC-FCHV) tüzelőanyag-fogyasztása 1. típusú, töltést fenntartó vizsgálat során

Az alábbi pontokat minden egyes, a járművezető által választható vizsgált üzemmód esetében (elsődleges üzemmód, a legjobb esethez tartozó üzemmód és a legrosszabb esethez tartozó üzemmód, adott esetben) meg kell ismételni

Tüzelőanyag-fogyasztás (kg/100 km)

Vegyes

Mért értékek

 

Töltési egyensúly-korrekciós együttható

 

Végső értékek FCc

 

2.1.1.4.   HATÓSUGARAK (ADOTT ESETBEN)

2.1.1.4.1.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) hatósugarai (adott esetben)

2.1.1.4.1.1.   Teljes elektromos hatósugár

1. vizsgálat

AER (km)

Városi

Vegyes

Mért/Számított AER értékek

 

 

Gyártó által megadott érték

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

Következtetés

AER (km)

Városi

Vegyes

Átlagolás: AER (adott esetben)

 

 

Végső értékek, AER

 

 

2.1.1.4.1.2.   Egyenértékű teljes elektromos hatósugár

EAER (km)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Városi

Vegyes

Végső értékek, EAER

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.1.3.   Tényleges töltést fogyasztó üzemmódhoz tartozó hatósugár

RCDA (km)

Vegyes

Végső érték RCDA

 

2.1.1.4.1.4.   Töltést fogyasztó ciklushoz tartozó hatósugár

1. vizsgálat

RCDC (km)

Vegyes

Végső érték RCDC

 

Az átmeneti ciklus sorszáma

 

Az igazolási ciklus relatív elektromos energiaváltozás értéke (%)

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

2.1.1.4.2.   Tisztán elektromos járművek tisztán elektromos hatósugara (adott esetben)

1. vizsgálat

PER (km)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Városi

Vegyes

Számított PER értékek

 

 

 

 

 

 

Gyártó által megadott érték

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

Következtetés

PER (km)

Városi

Vegyes

Átlagolás: PER

 

 

Végső értékek, PER

 

 

2.1.1.5.   ELEKTROMOSENERGIA-FOGYASZTÁS (ADOTT ESETBEN)

2.1.1.5.1.   Külső feltöltésű hibrid elektromos járművek (OVC-HEV) elektromosenergia-fogyasztása (adott esetben)

2.1.1.5.1.1.   Elektromosenergia-fogyasztás (EC)

EC (Wh/km)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Városi

Vegyes

Végső értékek, EC

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.1.2.   Használati tényezővel súlyozott elektromosenergia-fogyasztás a töltést fogyasztó üzemmódban

1. vizsgálat

ECAC,CD (Wh/km)

Vegyes

Számított érték ECAC,CD

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

Következtetés (adott esetben)

ECAC,CD (Wh/km)

Vegyes

Átlagolás: ECAC,CD

 

Végső érték

 

2.1.1.5.1.3.   Használati tényezővel súlyozott elektromosenergia-fogyasztás

1. vizsgálat

ECAC,weighted (Wh)

Vegyes

Számított érték ECAC,weighted

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

Következtetés (adott esetben)

ECAC,weighted (Wh/km)

Vegyes

Átlagolás: ECAC,weighted

 

Végső érték

 

2.1.1.5.1.4.   Tájékoztatás a gyártásmegfelelőséghez

 

Vegyes

Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km) ECDC,CD,COP

 

AFEC,AC,CD

 

2.1.1.5.2.   Tisztán elektromos járművek elektromosenergia-fogyasztása (adott esetben)

1. vizsgálat

EC (Wh/km)

Városi

Vegyes

Számított értékek, EC

 

 

Gyártó által megadott érték

 

2. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

3. vizsgálat (adott esetben)

Rögzítse a vizsgálati eredményeket az 1. vizsgálat táblázata szerint

EC (Wh/km)

Alacsony

Közepes

Magas

Rendkívül magas

Városi

Vegyes

Átlagolás, EC

 

 

 

 

 

 

Végső értékek, EC

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás a gyártásmegfelelőséghez

 

Vegyes

Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km) ECDC,COP

 

AFEC

 

2.1.2.   ALACSONY SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÚ JÁRMŰ (VL) (ADOTT ESETBEN)

Ismételje meg a 2.1.1. pontot

2.1.3.   KÖZEPES SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÚ JÁRMŰ (VM) (ADOTT ESETBEN)

Ismételje meg a 2.1.1. pontot

2.1.4.   VÉGSŐ KRITIKUS KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK (ADOTT ESETBEN)

Szennyező anyagok

CO

Összes szénhidrogén (a)

Nem metán szénhidrogének (a)

NOx

THC + NOx (b)

Részecsketömeg

PN

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Legmagasabb értékek (3)

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   2a. típusú vizsgálat

A közúti közlekedésre való alkalmasság vizsgálatához szükséges kibocsátási adatokat beleértve

Vizsgálat

CO (térfogat%)

Lambda (x)

Motorfordulatszám (min–1)

Olajhőmérséklet (°C)

Alapjárat

 

 

 

Magas alapjáraton végzett

 

 

 

 

2.3.   3a. típusú vizsgálat

Kartergázok kibocsátása a légkörbe: nincs ilyen

2.4.   4a. típusú vizsgálat

Járműcsalád-azonosító

:

 

Lásd a jegyzőkönyv(ek)et

:

 

2.5.   5. típusú vizsgálat

Járműcsalád-azonosító

:

 

Lásd a tartóssági járműcsalád vizsgálati jegyzőkönyv(ek)et

:

 

A kritikus kibocsátás vizsgálatára szolgáló 1./I. típusú ciklus

:

A XXI. melléklet 4. almelléklete vagy a 83. sz. ENSZ EGB-előírás (3)

2.6.   RDE-vizsgálat

RDE járműcsalád száma

:

MSxxxx

Lásd a járműcsalád vizsgálati jegyzőkönyv(ek)et

:

 

2.7.   6a. típusú vizsgálat