ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 291

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. november 16.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1717 rendelete (2018. november 14.) az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1718 rendelete (2018. november 14.) a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1719 rendelete (2018. november 14.) az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő módosításáról

5

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1720 határozata (2018. október 23.) Portugália EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

8

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1717 RENDELETE

(2018. november 14.)

az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-i azon szándékának bejelentésével összefüggésben, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikke értelmében kilép az Unióból, a 27 másik tagállam a Tanács 2017. november 20-i ülése alkalmával az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) (a továbbiakban: a Hatóság) új székhelyeként Párizst (Franciaország) választotta ki.

(2)

Tudomásul véve „Az Európai Unió és az Egyesült Királyság kormánya főtárgyalóinak az Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépésére irányuló, az EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló, 2017. december 8-i közös jelentést”, és különösen annak a pénzügyi elszámolásról szóló fejezetét, valamint azt, hogy az Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2019-es és a 2020-as pénzügyi évben ugyanúgy hozzájárul az Unió általános költségvetéséhez, mintha továbbra is az Unió tagja maradna, valamint hogy a 2020. december 31-éig fennmaradó kötelezettségvállalások finanszírozásának ráeső részéhez is hozzájárul, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésére irányuló döntéséből eredően a Hatóság székhelyének áthelyezésével járó költségeket az Unió költségvetésén keresztül az Unió valamennyi adófizetője állja. Az Egyesült Királyság felajánlotta, hogy megvitatja a londoni székhelyű uniós ügynökségekkel a kilépésükkel járó költségek csökkentésének módjait.

(3)

Tekintettel az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésére, a Hatóság számára 2019. március 30-tól új székhelyet kell biztosítani.

(4)

A Hatóság megfelelő működésének új székhelyén történő biztosítása érdekében a Hatóság és Franciaország között székhely-megállapodást kell kötni, valamint a Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének (3) 88. cikkével összhangban álló ingatlanprojektet kell elfogadni, mielőtt a Hatóság elfoglalja új székhelyét. Az új épületnek 2019. március 30-ig készen kell állnia és alkalmasnak kell lennie a székhely állandó áthelyezésére. A székhely-megállapodásnak tükröznie kell a francia hatóságok felelősségét azzal kapcsolatban, hogy a Hatóság áthelyezésével összefüggésben a Hatóság megfelelő működésének biztosítására a legmegfelelőbb feltételeket nyújtják.

(5)

A Hatóság székhelyének áthelyezése nem kérdőjelezi meg az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott létszámtervet, sem a Hatóságnál dolgozó tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó személyzeti szabályzat alkalmazását.

(6)

A Hatóság áthelyezése nem járhat semmilyen következménnyel az európai felügyeleti hatóságok egyedi megbízatásainak végrehajtására vagy különálló jogi státuszuk fenntartására. Az áthelyezés adott esetben lehetővé teheti a fő tevékenységekhez nem kapcsolódó, adminisztratív támogató szolgáltatások és létesítménykezelési szolgáltatások uniós ügynökségek közötti megosztását.

(7)

Az uniós intézmények közötti kapcsolatokat kölcsönös lojális együttműködés alapján kell kialakítani úgy, hogy az egyes intézmények az EUSZ-ben és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben rájuk ruházott hatáskörök keretein belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok szerint járjanak el.

(8)

Annak érdekében, hogy a Hatóság számára elegendő idő álljon rendelkezésre az áthelyezéshez, e rendeletnek a rendes jogalkotási eljárással összhangban történő elfogadását követően sürgősen hatályba kell lépnie.

(9)

Az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 1093/2010 rendelet 7. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Székhely

A Hatóság székhelye Párizs, Franciaország.

A Hatóság székhelye nem érinti a Hatóság feladatainak és hatásköreinek végrehajtását, irányítási struktúrájának megszervezését, fő szervezeti egységeinek működését vagy tevékenységeinek fő finanszírozását, ugyanakkor adott esetben lehetővé teszi a Hatóság fő tevékenységeihez nem kapcsolódó adminisztratív támogató szolgáltatások és létesítménykezelési szolgáltatások uniós ügynökségekkel történő megosztását. A Bizottság legkésőbb 2019. március 30-ig, és azt követően 12 havonta jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy az európai felügyeleti hatóságok megfelelnek-e ezeknek a követelményeknek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. március 30-ától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2018. november 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

K. EDTSTADLER


(1)  HL C 197., 2018.6.8., 72. o.

(2)  Az Európai Parlament 2018. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. november 9-i határozata.

(3)  A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/3


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1718 RENDELETE

(2018. november 14.)

a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, valamint 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-i azon szándékának bejelentésével összefüggésben, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: az EUSZ) 50. cikke értelmében kilép az Unióból, a 27 másik tagállam a Tanács 2017. november 20-i ülése alkalmával az Európai Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) új székhelyeként Amszterdamot (Hollandia) választotta ki.

(2)

Tekintettel az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésére, az Ügynökség számára 2019. március 30-tól új székhelyet kell biztosítani.

(3)

Az Ügynökség megfelelő működésének új székhelyén történő biztosítása érdekében az Ügynökség és Hollandia között székhely-megállapodást kell kötni mielőtt az Ügynökség elfoglalja új székhelyét.

(4)

Üdvözlendő, hogy a hollandiai hatóságok erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az áthelyezés közben és után is biztosított legyen az Ügynökség operatív hatékonysága, folyamatossága és zavartalan működése. Mindazonáltal a rendkívüli helyzetre tekintettel előfordulhat, hogy az Ügynökségnek átmenetileg az alapvető feladatai ellátására kell összpontosítania, és az egyéb tevékenységeket a közegészségügyre gyakorolt hatásuk és az Ügynökség működőképessége alapján rangsorolnia kell.

(5)

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie az Ügynökség új székhelyére való áthelyezésének teljes folyamatát, és hatáskörei keretein belül támogatnia kell azt.

(6)

Annak érdekében, hogy az Ügynökség számára elegendő idő álljon rendelkezésre az áthelyezéshez, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie.

(7)

A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 726/2004/EK rendelet az alábbi cikkel egészül ki:

„71a. cikk

Az Ügynökség székhelye Amszterdam, Hollandia.

Hollandia illetékes hatóságai megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség legkésőbb 2019. január 1-ig ideiglenes székhelyére költözhessen, és hogy legkésőbb 2019. november 16-ig állandó székhelyére költözhessen.

Hollandia illetékes hatóságai 2019. február 17-ig, majd azt követően háromhavonta írásos jelentést nyújtanak be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ideiglenes helyszín átalakítása és az állandó épület építése terén elért eredményekről mindaddig, amíg az Ügynökség állandó székhelyére nem költözött.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. március 30-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2018. november 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

K. EDTSTADLER


(1)  HL C 197., 2018.6.8., 71. o.

(2)  Az Európai Parlament 2018. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. november 9-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.).


16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/5


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1719 RENDELETE

(2018. november 14.)

az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) megállapítja az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös és általános szabályokat.

(2)

Az (EU) 2017/2305 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) többek között a gazdasági, társadalmi és a területi kohézióra elkülönített források tekintetében módosította az 1303/2013/EU rendeletet.

(3)

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése (4) módosította az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó pénzügyi programozást azáltal, hogy az e kezdeményezésre allokált egyedi forrásra elkülönített kötelezettségvállalási előirányzatokat folyó árakon 116,7 millió EUR-val megnövelte, és azáltal, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2018-ra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatainak teljes összegét folyó árakon 350 millió EUR-ra emelte.

(4)

A 2020. évi kötelezettségvállalási előirányzatok összegét ennek megfelelően lefelé ki kell igazítani, hogy tükrözze a pénzügyi források 2018-ra történő előreütemezését. Az 1303/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az 1303/2013/EU rendelet 92. cikke (1) bekezdésének az (EU) 2017/2305 rendelet általi módosításakor egyes, az (EU) 2017/2305 rendelet 1. cikke 2. pontjának a) alpontjában meghatározott pénzügyi adatok tévesek voltak. Az említett pénzügyi adatokat helyes adatokkal kell felváltani. Az 1303/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Tekintettel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést támogató programok módosításának sürgősségére, helyénvaló kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(7)

Tekintettel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést támogató programok módosításának sürgősségére, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 91. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában a költségvetési kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú források összege 2011-es árakon 329 982 345 366 EUR a VI. mellékletben feltüntetett éves bontásban; ebből 325 938 694 233 EUR az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap részére allokált globális forrás, 4 043 651 133 EUR pedig az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre allokált egyedi forrás. A programozás és az Unió költségvetésébe történő későbbi belefoglalás céljából a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források összegének évi 2 %-os indexálására kerül sor.”

2.

A 92. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források a globális források összegének 96,09 %-át teszik ki (azaz összesen 317 073 545 392 EUR-t), és az alábbiak szerint kerülnek elosztásra:

a)

51,52 % (azaz összesen 163 359 380 738 EUR) a kevésbé fejlett régiók számára;

b)

10,82 % (azaz összesen 34 319 221 039 EUR) az átmeneti régiók számára;

c)

16,33 % (azaz összesen 51 773 321 432 EUR) a fejlettebb régiók számára;

d)

20,89 % (azaz összesen 66 236 030 665 EUR) a Kohéziós Alapból támogatott tagállamok számára;

e)

0,44 % (azaz összesen 1 385 591 518 EUR) kiegészítő támogatás az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók, valamint az 1994-es csatlakozási okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.”;

b)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre allokált 4 043 651 133 EUR egyedi forrásból és legalább 4 043 651 133 EUR célzott ESZA-beruházásból származnak.”

3.

A VI. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2018. november 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

K. EDTSTADLER


(1)  Az Európai Parlament 2018. október 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. november 9-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2305 rendelete (2017. december 12.) az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés számára biztosított források változásai tekintetében történő módosításáról (HL L 335., 2017.12.15., 1. o.).

(4)  HL L 57., 2018.2.28.


MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉVES BONTÁSA A 2014–2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Kiigazított éves megoszlás (az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészítő forrásait beleértve)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, 2011-es árakon

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164


 

2018

2019

2020

Összesen

EUR, 2011-es árakon

48 341 984 652

48 712 359 314

49 022 528 894

329 982 345 366 ”


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/8


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1720 HATÁROZATA

(2018. október 23.)

Portugália „EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)

Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3)

Portugália 2018. április 24-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a ruházati termékek gyártásával foglalkozó ágazatban a portugáliai Norte, Centro, illetve Lisboa régióban történt elbocsátásokra tekintettel. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)

Portugália úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat biztosít 730 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára is.

(5)

Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Portugália által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 4 655 883 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6)

Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadásának napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 4 655 883 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2018. október 23-tól kell alkalmazni.

Kelt Strasbourgban, 2018. október 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

K. EDTSTADLER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).