ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 286

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. november 14.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1708 végrehajtási rendelete (2018. november 13.) az Însurăței (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1709 végrehajtási rendelete (2018. november 13.) az 577/98/EK tanácsi rendelet szerinti mintavételes munkaerő-felmérés tekintetében a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, 2020. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1710 végrehajtási rendelete (2018. november 13.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2018. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány módosításáról és az (EU) 2018/866 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

10

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1711 végrehajtási rendelete (2018. november 13.) az 1371/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek az indiai exportáló gyártók számára biztosított mentességek alkalmazásának kezdő időpontja tekintetében történő módosításáról

12

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1712 végrehajtási rendelete (2018. november 13.) az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó ideiglenes védintézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2018/1013 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

17

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1713 irányelve (2018. november 6.) a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról

20

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1714 határozata (2018. november 6.) az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodás által létrehozott vegyes bizottságban a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása, valamint albizottságai és munkacsoportjai feladatmeghatározásának elfogadása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

22

 

*

A Tanács (EU) 2018/1715 határozata (2018. november 12.) a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2020-ra vonatkozó felső határt, a 2019-ben fizetendő éves összeget, a 2019. évi első részletet és a 2021-ben és 2022-ben fizetendő hozzájárulások várható éves összegeire vonatkozó indikatív, nem kötelező erejű előrejelzést is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásokról

30

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1716 végrehajtási határozata (2018. november 13.) az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról szóló 2013/776/EU végrehajtási határozat módosításáról

33

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1708 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 13.)

az „Însurăței” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Romániának az „Însurăței” elnevezés bejegyzésére vonatkozóan benyújtott kérelmét, majd közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 99. cikkének megfelelően az „Însurăței” elnevezést oltalomban kell részesíteni, és be kell jegyezni a szóban forgó rendelet 104. cikkében említett nyilvántartásba.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az „Însurăței” (OEM) elnevezés oltalomban részesül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL C 144., 2018.4.25., 2. o.


14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1709 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 13.)

az 577/98/EK tanácsi rendelet szerinti mintavételes munkaerő-felmérés tekintetében a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, 2020. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló, 1998. március 9-i 577/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7a. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Amint azt az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájáról szóló közleményében (2) a Bizottság kiemelte a statisztikai adatgyűjtés javításának szükségességét a munkahelyi balesetek és megbetegedések, a munkahelyi ártalmaknak való kitettség és foglalkozási egészségkárosodás vonatkozásában. Az 1999-ben, 2007-ben és 2013-ban lefolytatott, a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó ad hoc modul megismétlése lehetővé teszi a tagállamok által a 349/2011/EU bizottsági rendelet (3) keretében benyújtott adatok kiegészítését. Ezen túlmenően e modul megismétlése információkat nyújt a testi egészséget és mentális jóllétet fenyegető kockázati tényezőknek való munkahelyi kitettségről.

(2)

A Bizottság (EU) 2016/1851 felhatalmazáson alapuló rendelete (4) határozza meg és írja le a részletesebb információszolgáltatás területeit („almodulokat”), amelyeket be kell foglalni a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, 2020. évi ad hoc modulba.

(3)

A munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó ad hoc modul technikai jellemzőit, valamint az adattovábbításhoz alkalmazandó szűrőket és kódokat, illetve az adattovábbítás határidejét a Bizottság határozza meg.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A munkahelyi balesetekre és a munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, 2020. évi ad hoc modul technikai jellemzőit, az alkalmazandó szűrőket és kódokat, valamint az adatok Bizottság részére történő továbbításának határidejét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 77., 1998.3.14., 3. o.

(2)  COM (2014) 332 végleges, 2014. június 6.

(3)  A Bizottság 349/2011/EU rendelete (2011. április 11.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 97., 2011.4.12., 3. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2016/1851 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 14.) az 577/98/EK tanácsi rendelet szerinti mintavételes munkaerő-felmérésre vonatkozó 2019., 2020. és 2021. évi ad hoc modulprogram elfogadásáról (HL L 284., 2016.10.20., 1. o.).


MELLÉKLET

Ez a melléklet meghatározza a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, a tervek szerint 2020-ban végrehajtandó ad hoc modul technikai jellemzőit, valamint az alkalmazandó szűrőket és kódokat. Emellett rögzíti a Bizottságnak történő adattovábbítás határidejét.

Az eredmények Bizottságnak történő továbbítására vonatkozó határidő: 2021. március 31.

Az adatok megküldéséhez alkalmazandó szűrők és kódok: a 377/2008/EK bizottsági rendelet (1) III. mellékletében foglaltak szerint.

Részmintavétel vagy válaszadás elmulasztása esetén használandó opcionális súlyozási tényezőknek fenntartott oszlopok: az egész számokat tartalmazó oszlopok (226–229) és a tizedesjegyeket tartalmazó oszlopok (230–231).

(1)   almodul: „Munkahelyi balesetek”

Szűrő: 15 ≤ÉLETKOR ≤ 74

Név/Oszlop

Kód

Megnevezés

Szűrő

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Munkahelyi balesetek száma az elmúlt 12 hónapban

(WSTATOR = 1,2)

211

 

A bázishét előtti 12 hónapban történt, sérülésekkel végződő munkahelyi balesetek

vagy (WSTATOR = 3-5 és EXISTPR = 1

 

0

Nincs

és YEARPR és

 

1

Egy

MONTHPR nem

 

2

Kettő vagy több

egy évnél

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

korábbi

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

a bázishét előtt)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

A munkahelyi baleset típusa

ACCIDNUM = 1,2

212

 

Közúti baleset volt-e a legutóbbi munkahelyi baleset?

 

 

1

Közúti baleset

 

 

2

Közúti balesettől eltérő baleset

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

A balesethez kapcsolódó munka

ACCIDNUM = 1,2

213

 

A sérüléssel végződő munkahelyi baleset végzése közben végzett munka

 

 

1

Jelenlegi főállás

 

 

2

Jelenlegi másodállás

 

 

3

Legutóbb betöltött állás (csak a munkaviszonyban nem álló személyek esetében)

 

 

4

Más egyéb jelenlegi vagy múltbéli állás

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Munkahelyi baleset miatti munkahelyi távollét időtartama

ACCIDNUM = 1,2

214-215

 

A bázishetet megelőző 12 hónapban bekövetkezett, sérülést eredményező munkahelyi baleset okozta munkaképtelen időszak naptári napokban kifejezve (a baleset napját kivéve).

 

 

00

Még nem tért vissza munkahelyére, mert a baleset után nem gyógyult fel, de reméli, hogy később újra dolgozhat

 

 

01

Nem gondolja, hogy a baleset miatt még valaha is visszatérhet munkahelyére

 

 

02

Egy napnál kevesebbet, vagy egyáltalán nem volt távol a munkahelyétől

 

 

03

Legalább egy napot, de négy napnál kevesebbet volt távol

 

 

04

Legalább négy napot, de két hétnél kevesebbet

 

 

05

Legalább két hetet, de egy hónapnál kevesebbet

 

 

06

Legalább egy, de kevesebb mint három hónapot

 

 

07

Legalább három, de kevesebb mint hat hónapot

 

 

08

Legalább hat, de kevesebb mint kilenc hónapot

 

 

09

Kilenc és tizenkét hónap közötti időszakot

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

(2)   almodul: „Munkával összefüggő egészségügyi problémák”

Szűrő 15 ≤ÉLETKOR ≤ 74

Név/Oszlop

Kód

Megnevezés

Szűrő

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Az elmúlt 12 hónapban felmerült, a munkahellyel kapcsolatos egészségügyi problémák száma

(WSTATOR = 1,2)

vagy

216

 

Fizikai vagy mentális egészségügyi probléma/problémák, amelye(ke)t a megkérdezett személy az elmúlt 12 hónapban a referencia hét előtt tapasztalt, és amelye(ke)t a munka okozott, illetve súlyosbított, de amely(ek) független(ek) az azt megelőzően nyilvántartásba vett munkahelyi baleset(ek)től.

(WSTATOR = 3-5 és

EXISTPR = 1)

 

0

Nincs

 

 

1

Egy

 

 

2

Kettő vagy több

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

A munkával kapcsolatos egészségi probléma

HPROBNUM = 1,2

217-218

 

a munka által okozott vagy súlyosbított legsúlyosabb egészségügyi probléma típusa

 

 

00

Csont-, ízületi vagy izompanasz, amely főképpen a nyakat, vállat, kart, illetve kezet érinti

 

 

01

Csípőt, térdet, lábat, illetve lábfejet érintő csont-, ízületi vagy izompanasz

 

 

02

Legfőképpen hátat érintő csont-, ízületi vagy izompanasz

 

 

03

Lélegzéssel vagy tüdővel kapcsolatos panaszok

 

 

04

Bőrbetegség

 

 

05

Hallászavarok

 

 

06

Stressz, depresszió, illetve szorongás

 

 

07

Fejfájás, illetve túlerőltetett szem okozta panaszok

 

 

08

Szívbetegség, szívroham, illetve egyéb keringési zavarok

 

 

09

Fertőző betegségek (vírus, baktérium, illetve egyéb fertőzések)

 

 

10

Gyomor-, máj-, vese- vagy emésztési problémák

 

 

11

Más típusú egészségügyi probléma

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

A napi tevékenységet korlátozó egészségügyi probléma

HPROBNUM = 1,2

219

 

A munka által okozott, illetve súlyosbított legkomolyabb egészségügyi probléma korlátozza-e a mindennapi tevékenységek elvégzését a munkahelyen, vagy azon kívül?

 

 

0

Nem

 

 

1

Igen, bizonyos mértékben

 

 

2

Igen, jelentősen

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Az egészségügyi problémához kapcsolódó munkahely?

HPROBNUM = 1,2

220

 

A legkomolyabb egészségügyi problémát okozó, vagy azt súlyosbító munka.

 

 

1

Jelenlegi főállás

 

 

2

Jelenlegi másodállás

 

 

3

Legutóbb betöltött állás (csak a munkaviszonyban nem álló személyek esetében)

 

 

4

Más egyéb jelenlegi vagy múltbéli állás

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

A munkával kapcsolatos egészségi probléma miatti munkahelyi távollét időtartama

HPROBNUM = 1,2

221-222

 

A bázishetet megelőző 12 hónapban bekövetkezett, legkomolyabb egészségügyi probléma okozta, illetve súlyosbította munkaképtelen időszak naptári napokban kifejezve

 

 

00

Még nem tért vissza munkahelyére, mert az egészségügyi probléma után nem gyógyult fel, de reméli, hogy később újra dolgozhat

 

 

01

Nem gondolja, hogy az egészségügyi probléma miatt még valaha is visszatérhet munkahelyére

 

 

02

Egy napnál kevesebbet, vagy egyáltalán nem volt távol a munkahelyétől

 

 

03

Legalább egy napot, de négy napnál kevesebbet volt távol

 

 

04

Legalább négy napot, de két hétnél kevesebbet

 

 

05

Legalább két hetet, de egy hónapnál kevesebbet

 

 

06

Legalább egy, de kevesebb mint három hónapot

 

 

07

Legalább három, de kevesebb, mint hat hónapot

 

 

08

Legalább hat, de kevesebb mint kilenc hónapot

 

 

09

Kilenc és tizenkét hónap közötti időszakot

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

(3)   almodul: „A testi egészség és/vagy a mentális jóllét kockázati tényezői”

Név/Oszlop

Kód

Megnevezés

Szűrő

 

 

 

 

PHYSRISK

 

A testi egészséget veszélyeztető kockázati tényezőnek való kitettség

WSTATOR = 1,2

223-224

 

A testi egészséget veszélyeztető, alábbi kockázati tényezők közül legalább egynek való kitettség. A testi egészségre legkockázatosabbnak tekintett tényező jelölendő

 

 

01

Igen, legfőképp fárasztó vagy fájdalmas testhelyzetek

 

 

02

Igen, legfőképp ismétlődő kéz- és karmozdulatok

 

 

03

Igen, legfőképp nehéz súlyok emelése

 

 

04

Igen, legfőképp zaj

 

 

05

Igen, legfőképp erős rezgés

 

 

06

Igen, legfőképp kémiai anyagok, por, füst, illetve gázok

 

 

07

Igen, legfőképp erős vizuális koncentrációt igénylő tevékenységek

 

 

08

Igen, legfőképp csúszás, botlás- és esés

 

 

09

Igen, legfőképp a gépek vagy kézi szerszámgépek használata (gépjárművek kivételével)

 

 

10

Igen, főleg gépjárművek használata (a munkavégzés során, kivéve a munkavégzés helyére vagy helyéről történő utazást)

 

 

11

Igen, a testi egészség szempontjából jelentős másik kockázati tényező

 

 

00

A testi egészség szempontjából nem jelentős kockázati tényező

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

A mentális jóllétet veszélyeztető kockázati tényezőknek való kitettség

WSTATOR = 1,2

225

 

A mentális jóllétet veszélyeztető, alábbi kockázati tényezők közül legalább egynek való kitettség. A mentális jóllétre legkockázatosabbnak tekintett tényező jelölendő

 

 

1

Igen, főképpen időbeni, illetve munkamennyiség okozta nyomás

 

 

2

Igen, főképpen erőszak, illetve erőszakkal való fenyegetőzés

 

 

3

Igen, főképpen zaklatás vagy bántalmazás

 

 

4

Igen, főképpen nem megfelelő tájékoztatás vagy együttműködés a szervezeten belül

 

 

5

Igen, főképpen a nehéz ügyfelekkel, páciensekkel, tanulókkal stb. való kommunikáció

 

 

6

Igen, főképpen a munkahely bizonytalansága

 

 

7

Igen, főképpen az önállóság hiánya vagy a munkatempóra, illetve munkafolyamatokra való ráhatás hiánya

 

 

8

Igen, a mentális jóllét szempontjából jelentős másik kockázati tényező

 

 

0

A mentális jóllét szempontjából nem jelentős kockázati tényező

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 


(1)  A Bizottság 377/2008/EK rendelete (2008. április 25.) a 2009. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára és a bázisidőszaki negyedévek meghatározására vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 114., 2008.4.26., 57. o.).


14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1710 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 13.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2018. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány módosításáról és az (EU) 2018/866 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/866 bizottsági végrehajtási rendelet (2) az 1306/2013/EU rendelet alapján rögzítette a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási arányt a 2018. naptári év vonatkozásában. E kiigazítási arány meghatározása a 2019. évi költségvetési tervezet keretében rendelkezésre álló információk alapján történt, figyelembe véve különösen az 1306/2013/EU rendelet 25. cikkében említett, a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása révén a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék 468,7 millió EUR-t kitevő összegét.

(2)

Bár a pénzügyi fegyelem szükségességével összefüggő összeg a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék esetében továbbra is 468,7 millió EUR marad, a Bizottságnak a 2019. évi költségvetési tervezethez benyújtott 1. számú módosítási indítványában szereplő, a közvetlen kifizetésekre és a piachoz kapcsolódó kiadásokra vonatkozó előrejelzésekkel kapcsolatban elérhető információk alapján ugyanakkor indokolt módosítani a pénzügyi fegyelmi mechanizmus szerinti kiigazításnak az (EU) 2018/866 végrehajtási rendeletben megállapított mértékét.

(3)

Következésképpen a Bizottság rendelkezésére álló új információk alapján helyénvaló a kiigazítási arányt az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (4) bekezdésével összhangban módosítani azon naptári év december 1-je előtt, amelyre a kiigazítási arány alkalmazandó.

(4)

Általános szabályként az adott (N.) naptári évre közvetlen kifizetés iránti támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők részére az N + 1. pénzügyi éven belüli rögzített kifizetési időszakban kell folyósítani a kifizetést. A tagállamok azonban – bizonyos korlátokon belül – a szóban forgó kifizetési időszak lejárta után, késedelmesen is teljesíthetnek a mezőgazdasági termelők részére kifizetéseket. Az ilyen késedelmes kifizetések teljesítésére egy későbbi pénzügyi évben is sor kerülhet. Ha egy adott naptári évben pénzügyi fegyelmet kell alkalmazni, a kiigazítási arányt csak azokra a kifizetésekre szabad alkalmazni, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell. Ezért a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási arány csak azokra a kifizetésekre legyen alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a kifizetést mikor folyósítják a mezőgazdasági termelők részére.

(5)

Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének megfelelően meghatározott, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó kiigazítási arány csak az adott naptári évben a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre alkalmazandó, amelyek összege meghaladja a 2 000 EUR-t. Emellett az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése következtében a kiigazítási arány Horvátország esetében csak 2022. január 1-jétől alkalmazandó. Az e rendeletben meghatározandó kiigazítási arányt ezért az említett tagállam mezőgazdasági termelőinek folyósított kifizetésekre nem kell alkalmazni.

(6)

A mezőgazdasági termelők 2018. naptári évre vonatkozó, közvetlen kifizetés iránti kérelmei alapján nyújtandó valamennyi kifizetés összegét a módosított kiigazítási arány figyelembevételével kell megállapítani. Az egyértelműség érdekében az (EU) 2018/866 végrehajtási rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni,

(7)

Annak érdekében, hogy a módosított kiigazítási arány alkalmazandó legyen az 1306/2013/EU rendeletben a kifizetések mezőgazdasági termelők részére való teljesítésének megkezdésére előírt időponttól, ezt a rendeletet 2018. december 1-jétől indokolt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek keretében a mezőgazdasági termelőknek a 2018. naptári év tekintetében benyújtott támogatási kérelmek alapján teljesítendő, 2 000 EUR-t meghaladó összegű közvetlen kifizetések összegét – az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikke szerinti kiigazítási arány rögzítése céljából, és az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban – 1,411917 %-os kiigazítási arány alkalmazásával csökkenteni kell.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés Horvátország esetében nem alkalmazandó.

2. cikk

Az (EU) 2018/866 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/866 végrehajtási rendelete (2018. június 13.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási aránynak a 2018. naptári év vonatkozásában történő rögzítéséről (HL L 149., 2018.6.14., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).


14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1711 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 13.)

az 1371/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek az indiai exportáló gyártók számára biztosított mentességek alkalmazásának kezdő időpontja tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére, 13. cikke (4) bekezdésére és 14. cikke (3) bekezdésére,

a tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

1.   HATÁLYBAN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

Dömpingellenes vizsgálatot követően a Tanács 2011. augusztus 9-én a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel (2) 62,9 %-os végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára.

(2)

Egy, az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (3) (a továbbiakban: alaprendelet) 13. cikke alapján lefolytatott kijátszásellenes vizsgálatot követően a Tanács 2012. július 24-én a 672/2012/EU végrehajtási rendelettel (4) kiterjesztette az intézkedéseket a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára.

(3)

Egy, az alaprendelet 13. cikke alapján lefolytatott kijátszásellenes vizsgálatot követően a Tanács 2013. január 16-án a 21/2013/EU végrehajtási rendelettel (5) kiterjesztette az intézkedéseket a Tajvanon és a Thaiföldön feladott, akár Tajvanról, illetve Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára.

(4)

Egy, az alaprendelet 13. cikke alapján lefolytatott kijátszásellenes vizsgálatot követően a Tanács 2013. december 20-án az 1371/2013/EU végrehajtási rendelettel (6) kiterjesztette az intézkedéseket az Indiában és az Indonéziában feladott, akár Indiából, illetve Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára, és mentességet biztosított a kivetett vám megfizetése alól a Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd számára. Az 1371/2013/EU végrehajtási rendelet 1. cikkének (3) bekezdése szerint vámot kellett fizetni az érintett termék minden olyan behozatala után (a Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd által gyártott érintett termék behozatalai kivételével), amelyre korábban kiterjedt a kijátszásellenes vizsgálatot megindító 322/2013/EU rendeletben (7) előírt nyilvántartásbavételi kötelezettség.

(5)

2014. január 21-én egy különböző országokban, köztük uniós tagállamokban gyárakkal és értékesítési irodákkal rendelkező észak-amerikai vállalat, a Pyrotek Incorporated az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján mentességet kért a kiterjesztett intézkedések alól a Pyrotek India Pvt. Ltd indiai exportáló gyártó számára.

(6)

A Bizottság által küldött kérdőívre adott válaszában a Pyrotek India Pvt. Ltd azt jelezte, hogy az intézkedések Indiára való kiterjesztéséhez vezető kijátszásellenes vizsgálat vizsgálati időszakában, azaz 2012. április 1. és 2013. március 31. között exportálta az érintett terméket. Ebből következően a Pyrotek India Pvt. Ltd nem teljesítette az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelményeket. Mindazonáltal a kérelem elegendő bizonyítékot tartalmazott ahhoz, hogy a Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése alapján megindítsa az Indiára is kiterjesztett intézkedések részleges időközi felülvizsgálatát.

(7)

A Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése alapján 2014. szeptember 23-án részleges időközi felülvizsgálatot indított. A részleges időközi felülvizsgálat keretében megállapította, hogy a Pyrotek India Pvt. Ltd valódi gyártója volt az érintett terméknek, hiszen 2011 augusztusában kezdte meg gyártási tevékenységét, és nem folytatott kijátszást megvalósító gyakorlatot.

(8)

Egy, az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése és 13. cikkének (4) bekezdése alapján lefolytatott vizsgálatot követően a Bizottság 2015. szeptember 10-én az (EU) 2015/1507 végrehajtási rendelettel (8) mentességet biztosított egyes indiai gyártók, köztük a Pyrotek India Pvt. Ltd számára az Indiában feladott, akár Indiából származóként, akár nem ilyenként bejelentett érintett termék behozatalára alkalmazandó vám kiterjesztése alól. A rendelettel a Pyrotek India Pvt. Ltd ugyanezen a napon kezdődő hatállyal kapott mentességet az Unióba irányuló kivitelre vonatkozóan a kiterjesztett intézkedések alól.

(9)

Egy, az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján lefolytatott hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Bizottság 2017. november 6-án az (EU) 2017/1993 végrehajtási rendelettel (9) végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínából származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára, amely kiterjedt az Indiában, az Indonéziában, a Malajziában, a Tajvanon és a Thaiföldön feladott, akár ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára is.

2.   A MENTESSÉGI VIZSGÁLAT ÚJBÓLI MEGINDÍTÁSA

(10)

Ahogyan azt a (6) preambulumbekezdés említette, a Bizottság megállapította, hogy a Pyrotek India Pvt. Ltd valódi gyártója volt az érintett terméknek, hiszen 2011 augusztusában kezdte meg gyártási tevékenységét, és nem folytatott kijátszást megvalósító gyakorlatot. Ezért a Bizottság úgy döntött, hogy részlegesen újból megindítja a mentességi vizsgálatot.

(11)

A Bizottság 2018. május 18-án részlegesen újból megindította a Kínából származó vagy Indiában feladott, akár Indiából származóként, akár nem ilyenként bejelentett, jelenleg az ex 7019 51 00 és ex 7019 59 00 KN-kódok alá tartozó, hosszában és szélességében is több mint 1,8 mm szemnagyságú, 35 g/m2-nél nagyobb fajlagos tömegű, üvegrostból készült hálószövetek (kivéve az üvegszál korongokat) behozatalára vonatkozó mentességi vizsgálatot. A Bizottság a vizsgálat újbóli megindításáról értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában (10) (a továbbiakban: a vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítés).

(12)

A vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítésben a Bizottság kijelentette, hogy az újbóli megindítás annak értékelésére korlátozódott, hogy indokolt-e a mentesség időbeli hatályát a 2013. december 21-től2015. szeptember 10-ig tartó időszakra kiterjeszteni.

(13)

A vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítésben a Bizottság felkérte az érdekelt feleket arra, hogy a vizsgálatban való részvétel érdekében jelentkezzenek. Továbbá a Bizottság külön tájékoztatta a Pyrotek India Pvt. Ltd-t, az uniós gazdasági ágazatot és más érintettként ismert érdekelt feleket a mentességi vizsgálat megindításáról, és felkérte őket a részvételre.

(14)

Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy a vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítésben megállapított határidőn belül írásban ismertessék álláspontjukat, illetve kérjék a Bizottság és/vagy a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő előtti meghallgatásukat.

3.   AZ ÉRINTETT TERMÉK

(15)

A jelenlegi vizsgálat tárgyát képező termék: a Kínából származó, Indiában feladott, akár Indiából származóként, akár nem ilyenként bejelentett, jelenleg az ex 7019 51 00 és ex 7019 59 00 KN-kódok (TARIC-kódok: 7019510014, 7019590014) alá tartozó, hosszában és szélességében is több mint 1,8 mm szemnagyságú, 35 g/m2-nél nagyobb fajlagos tömegű, üvegrostból készült hálószövetek (kivéve az üvegszál korongokat).

4.   VIZSGÁLAT

a)   A vizsgálat tárgya

(16)

A vizsgálat tárgya annak értékelésére korlátozódik, hogy indokolt-e a mentesség időbeli hatályát a 2013. december 21-től2015. szeptember 10-ig tartó időszakra kiterjeszteni.

b)   A Pyrotek India Pvt. Ltd

(17)

A Pyrotek India Pvt. Ltd a Pyrotek, egy, az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező multinacionális vállalatcsoport indiai leányvállalata. A Pyrotek csoport különböző fogyóeszközöket és szerszámokat szállít a fém- és az alumíniumipar számára.

(18)

A kérelmező a Chennaiban található indiai üzemében gyártja a felülvizsgálat tárgyát képező terméket, és azt a vele kapcsolatban álló uniós vállalatoknak értékesíti. Az Unióban működő, vele kapcsolatban álló vállalatok az esetek többségében a felülvizsgálat tárgyát képező terméket feldolgozzák, és a végterméket értékesítik a végső fogyasztó számára.

c)   A vizsgálat ténymegállapításai

(19)

Emlékeztetni kell arra, hogy a Bizottság a korábbi részleges időközi felülvizsgálat (11) keretében megállapította, hogy a Pyrotek India Pvt. Ltd valódi gyártója az érintett terméknek, és nem folytatott kijátszást megvalósító gyakorlatot.

(20)

Ahogyan azt a (6) preambulumbekezdés említi, a Pyrotek India Pvt. Ltd az intézkedések Indiára való kiterjesztéséhez vezető kijátszásellenes vizsgálat vizsgálati időszakában, azaz 2012. április 1. és 2013. március 31. között exportálta az érintett terméket, és az 1371/2013/EU végrehajtási rendelet alapján az Unióba irányuló kivitelével összefüggésben befizette a dömpingellenes vámot.

(21)

Ahogyan azt a (11) preambulumbekezdés említi, a Pyrotek India Pvt. Ltd 2015. szeptember 10-én az (EU) 2015/1507 végrehajtási rendelet útján 2015. szeptember 11-ével kezdődő hatállyal az Unióba irányuló kivitele tekintetében mentességet kapott a kiterjesztett intézkedések alól. Kezdőnapjára való tekintettel azonban a mentesség nem terjedt ki a kezdőnap előtti időszakra, amelyben az Európai Unióba irányuló kivitelével összefüggésben a Pyrotek India Pvt. Ltd-nek dömpingellenes vámot kellett fizetnie.

(22)

A Bizottság megvizsgálta a helyzetet, és megállapította, hogy a Pyrotek India Pvt. Ltd által a 2013. december 21-től2015. szeptember 10-ig tartó időszakban az Unióba folytatott kivitelt ki kell venni a kijátszásellenes vám hatálya alól.

(23)

A vizsgálat újbóli megindításáról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül egyetlen érdekelt fél sem jelentkezett. Egyetlen érdekelt fél sem tett írásos észrevételt, és egyetlen érdekelt fél sem élt sem a Bizottság, sem a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő előtti meghallgatás lehetőségével.

(24)

Ezért a Bizottság úgy ítéli meg, hogy helyénvaló mentességet biztosítani a Pyrotek India Pvt. Ltd számára. A mentességnek az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban a 2013. december 21-től2015. szeptember 10-ig tartó időszakra kell vonatkoznia.

(25)

Ennek megfelelően az 1371/2013/EU végrehajtási rendelet módosítása útján egyértelműen ki kell mondani, hogy mind a Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, mind pedig a Pyrotek India Pvt. Ltd számára biztosított mentesség alkalmazandó az 1371/2013/EU végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától, azaz 2013. december 21-től az (EU) 2015/1507 végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjáig, azaz 2015. szeptember 11-ig tartó időszakban. Az 1371/2013/EU végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdését ennek megfelelően módosítani kell.

(26)

Továbbá a Bizottság – a Pyrotek India Pvt. Ltd által az érdekelt felek tájékoztatása után megfogalmazott észrevételek nyomán – helyénvalónak tartja egyértelművé tenni, hogy visszafizetési, illetve elengedési kérelmek a 322/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott nyilvántartásbavételi időszak során az Unióba behozott, a Pyrotek India Pvt. Ltd által előállított érintett termék után befizetett dömpingellenes vámmal összefüggésben is benyújthatók.

(27)

Ennek megfelelően indokolt 2019. szeptember 1-jéig meghosszabbítani a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) 121. cikkének (1) bekezdése szerinti időtartamot, és ezáltal biztosítani, hogy az indokolatlanul megfizetett vámot a nemzeti vámhatóságok az alkalmazandó vámjogszabályoknak megfelelően azokban az esetekben is visszafizethessék vagy elengedhessék, amelyekben az említett bekezdésben előírt határidők e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt lejártak.

5.   ELJÁRÁS

(28)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/1036 rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1371/2013/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Montex Fibre Industries Pvt. Ltd-nek és a Pyrotek India Pvt. Ltd-nek nyújtott mentesség 2013. december 21-től alkalmazandó.”

2.

Az 1. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Azon elengedési és visszafizetési kérelmek esetében, amelyeket a Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd vagy a Pyrotek India Pvt. Ltd a 2013. december 21-től2015. szeptember 10-ig tartó időszakban vagy a 322/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott nyilvántartásbavételi időszakban behozott érintett termékre felszámított dömpingellenes vám visszafizetése vagy elengedése céljából az alkalmazandó vámjogszabályoknak megfelelően benyújt, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) 121. cikkének (1) bekezdése szerinti időtartam 2019. szeptember 1-jéig meghosszabbodik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o., legutóbb az (EU) 2018/825 rendelettel módosítva (HL L 143., 2018.6.7., 1. o.).

(2)  A Tanács 791/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. augusztus 3.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 204., 2011.8.9., 1. o.).

(3)  A legutóbb a 37/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 18., 2014.1.21., 1. o.) módosított, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.), amelyet felváltott a legutóbb az (EU) 2018/825 rendelettel módosított (EU) 2016/1036 rendelet.

(4)  A Tanács 672/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 16.) a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára történő kiterjesztéséről (HL L 196., 2012.7.24., 1. o.).

(5)  A Tanács 21/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. január 10.) a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon vagy Thaiföldön feladott, akár Tajvanról vagy Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára történő kiterjesztéséről (HL L 11., 2013.1.16., 1. o.).

(6)  A Tanács 1371/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 16.) a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak az Indiában vagy Indonéziában feladott, akár Indiából vagy Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára történő kiterjesztéséről (HL L 346., 2013.12.20., 20. o.).

(7)  A Bizottság 322/2013/EU rendelete (2013. április 9.) a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek az Indiában és Indonéziában feladott – akár Indiából és Indonéziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról (HL L 101., 2013.4.10., 1. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2015/1507 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 9.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a többek között Indiában feladott, akár Indiából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló 1371/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 236., 2015.9.10., 1. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2017/1993 végrehajtási rendelete (2017. november 6.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára vonatkozó, az Indiában, az Indonéziában, a Malajziában, a Tajvanon és a Thaiföldön feladott, akár ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára is kiterjesztett végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről (HL L 288., 2017.11.7., 4. o.).

(10)  Értesítés eljárás megindításáról a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegrostból készült hálószövetek behozatalára alkalmazandó, az Indiában feladott, akár Indiából származóként, akár nem ilyenként bejelentett termék behozatalára is kiterjesztett dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatban (HL C 171., 2018.5.18., 10. o.).

(11)  (EU) 2015/1507 végrehajtási rendelet, (12)–(16) preambulumbekezdés.

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(*1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.


14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1712 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 13.)

az egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó ideiglenes védintézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2018/1013 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 2015. március 11-i (EU) 2015/478 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. és 7. cikkére,

tekintettel a 2015. április 29-i (EU) 2015/755 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. és 4. cikkére,

mivel:

I.   HÁTTÉR

(1)

2018. július 18-án a Bizottság az (EU) 2018/1013 végrehajtási rendelettel (3) ideiglenes védintézkedéseket vezetett be egyes acéltermékek behozatalára. Dél-Afrika az említett intézkedések hatálya alá tartozik.

(2)

Ugyanakkor az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) államai között létrejött gazdasági partnerségi megállapodás (4) (a továbbiakban: GPM) 33. cikke értelmében az SADC-GPM-államokat ki kell zárni az EU által a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás értelmében hozott védintézkedések hatálya alól.

(3)

Az SADC-GPM-államok közül jelenleg csak Dél-Afrika tartozik az acéltermékekre vonatkozó ideiglenes védintézkedések hatálya alá két termékkategóriában, ezek: a melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag (8. termékkategória), valamint a hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag (9. termékkategória).

(4)

Az (EU) 2018/1013 rendeletet ezért módosítani kell, hogy Dél-Afrika az említett két termékkategória tekintetében kikerüljön az ideiglenes intézkedések hatálya alól.

II.   A BEHOZATAL NÖVEKEDÉSE

(5)

Ahogy a táblázatban látható, Dél-Afrikának az ideiglenes intézkedések hatálya alól történő kizárása nem változtatja meg az érintett két termékkategória esetében a behozatal általános tendenciáját, amelyre változatlanul a jelentős növekedés jellemző.

8. termékkategória

2013

2014

2015

2016

2017

Összes behozatal (tonna)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

index (2013 = 100)

100

133

153

200

248

Dél-Afrika kizárásával

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

index (2013 = 100)

100

136

157

207

259

9. termékkategória

2013

2014

2015

2016

2017

Összes behozatal (tonna)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

index (2013 = 100)

100

146

113

121

140

Dél-Afrika kizárásával

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

index (2013 = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Általánosságban Dél-Afrika kizárásával nem változik az összes behozatal alakulása sem, tekintettel arra, hogy a 2013 és 2017 közötti időszakban az összes behozatalból való részesedése csekély volt, nem érte el a 0,5 %-ot. Ugyanebből az okból a Dél-Afrikából érkező behozatal nincs hatással az egyéb tényezők által az uniós gazdasági ágazatra gyakorolt hatást illetően az (EU) 2018/1013 rendelet (81) preambulumbekezdésében megfogalmazott következtetésekre sem.

III.   AZ IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEK SZINTJE

(7)

Helyénvaló a 8. és a 9. termékkategória tekintetében Dél-Afrikát kizárni az ideiglenes védintézkedések hatálya alól, és a 8. és a 9. termékkategória esetében megfelelően kiigazítani a kontingens szintjét. Az ideiglenes védintézkedések hatálybalépése óta Dél-Afrikából érkező behozatalt visszamenőleges hatállyal ki kell zárni a vámmentes kontingensnek az ideiglenes intézkedések érvényességének fennmaradó időszakára vonatkozó kiszámításából,

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2015/478 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése, illetve az (EU) 2015/755 rendelet 22. cikkének (3) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/1013 rendelet V. mellékletében felsorolt 8. és 9. termékkategóriához tartozó és Dél-Afrikából származó termékek behozatalát ki kell zárni az (EU) 2018/1013 rendeletben bevezetett ideiglenes védintézkedések hatálya alól. Az (EU) 2018/1013 rendelet V. mellékletében a 8. és a 9. termékkategóriára vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

V. MELLÉKLET

Vámkontingensek

Termékszám

Rendelésszám

Termékkategória

KN-kódok

A vámkontingens mennyisége (nettó tonna)

A kiegészítő vám vámtétele

8

09.8508

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9

09.8509

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

2. cikk

(1)   Az 1. cikk rendelkezéseinek figyelembevétele céljából az (EU) 2018/1013 rendelet IV. mellékletét módosítani kell a 8. és a 9. termékkategóriához tartozó és Dél-Afrikából származó termékek esetében. Az (EU) 2018/1013 rendelet IV. mellékletében a Dél-Afrikára vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

IV. MELLÉKLET

A fejlődő országokból származó, az ideiglenes intézkedések hatálya alá tartozó termékek jegyzéke (x-szel jelölve)

Ország/Termékcsoport

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Dél-Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)   A 8. és a 9. termékkategóriába tartozó, Dél-Afrikából származó olyan árukat, amelyek az (EU) 2018/1013 rendelet hatálybalépését követően kerültek behozatalra az EU-ba, ki kell zárni a vámmentes kontingens kiszámításából.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 16. o.

(2)  HL L 123., 2015.5.19., 33. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2018/1013 végrehajtási rendelete (2018. július 17.) egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó ideiglenes védintézkedések bevezetéséről (HL L 181., 2018.7.18., 39. o.)

(4)  HL L 250., 2016.9.16., 3. o.


IRÁNYELVEK

14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/20


A TANÁCS (EU) 2018/1713 IRÁNYELVE

(2018. november 6.)

a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) úgy rendelkezik, hogy a tagállamok a fizikai adathordozón értékesített kiadványokra kedvezményes mértékű hozzáadottérték-adót (a továbbiakban: héa) alkalmazhatnak. Az elektronikus úton értékesített kiadványokra azonban nem alkalmazható kedvezményes héamérték, azokra az általános héamérték alkalmazandó.

(2)

A Bizottság 2015. május 6-i, az európai digitális egységes piaci stratégiáról szóló közleményével összhangban, valamint a digitális gazdaság területén zajló technológiai fejlődéssel való lépéstartás érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az elektronikus úton értékesített kiadványokra vonatkozó héamértéket a fizikai adathordozón értékesített kiadványokra vonatkozó alacsonyabb héamértékhez igazítsák.

(3)

A Bizottság által a héára vonatkozó cselekvési tervről szóló, 2016. április 7-i közleményében felvázoltak szerint az elektronikus úton értékesített kiadványokra vonatkozóan is lehetővé kell tenni, hogy ugyanaz a kedvezményes héamérték vonatkozzon rájuk, mint a fizikai adathordozón értékesített kiadványokra. A Bíróság a C-390/15. sz. ügyben (4) a közelmúltban hozott ítéletében megállapította, hogy a digitális kiadványok fizikai adathordozón való értékesítése és a digitális kiadványok elektronikus úton való értékesítése összehasonlítható helyzeteknek minősülnek. Helyénvaló ezért minden tagállam számára bevezetni annak a lehetőségét, hogy kedvezményes héamértéket alkalmazzanak a könyvek, újságok és folyóiratok értékesítésére, függetlenül attól, hogy az fizikai adathordozón vagy elektronikus úton történik. Ugyanezen okokból helyénvaló lehetővé tenni, hogy azok a tagállamok, amelyek az uniós joggal összhangban bizonyos fizikai adathordozón értékesített könyvekre, újságokra vagy folyóiratokra jelenleg a 2006/112/EK irányelv 99. cikkében megállapított minimumnál alacsonyabb héamértékeket alkalmaznak vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet biztosítanak, a héa szempontjából ugyanolyan elbánást biztosítsanak azoknak a könyveknek, újságoknak vagy folyóiratoknak is, amelyeket elektronikus úton értékesítenek.

(4)

2015. január 1-je óta a héát valamennyi elektronikus úton nyújtott szolgáltatás után ott számítják fel, ahol a megrendelő található. Figyelemmel a rendeltetési helyen alapuló elv végrehajtására, a belső piac megteremtésének és működésének biztosítása, valamint a verseny torzulásának elkerülése érdekében a továbbiakban már nem szükséges az elektronikus úton értékesített kiadványokra az általános adómérték alkalmazása.

(5)

A kedvezményes héamérték audiovizuális tartalomra történő széles körű alkalmazásának elkerülése érdekében csak akkor kell lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy a könyvekre, újságokra és folyóiratokra kedvezményes héamértéket alkalmazzanak, ha ezek a kiadványok – függetlenül attól, hogy azokat fizikai adathordozón vagy elektronikus úton értékesítik – nem állnak teljes egészükben vagy nagyrészt zenéből vagy videotartalomból.

(6)

A kiadványokra vonatkozó héamértékek megállapításával és a kedvezményes héamérték alkalmazási körének korlátozásával kapcsolatos jognak továbbra is a tagállamokat kell megilletnie, beleértve azt az esetet is, amikor a digitális kiadványok ugyanazt az olvasható tartalmat kínálják, feltéve, hogy döntésük objektíven indokolható.

(7)

mivel ezen irányelv célját, nevezetesen hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen ugyanazt a héamértéket alkalmazni az elektronikus úton értékesített kiadványokra, mint amelyet jelenleg a fizikai adathordozón értékesített kiadványokra alkalmaznak a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(8)

A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 98. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A kedvezményes adómértékek nem alkalmazhatóak az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra, kivéve a III. melléklet 6. pontjának hatálya alá tartozó szolgáltatásokat.”

2.

A 99. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, valamint a 98. cikk (1) bekezdésében említett adómértékeken túl azok a tagállamok, amelyek 2017. január 1-jén az uniós joggal összhangban bizonyos, a III. melléklet 6. pontjában említett termékek értékesítésére vonatkozóan az e cikkben megállapított minimumnál alacsonyabb kedvezményes adómértéket alkalmaztak vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet biztosítottak, a héa szempontjából is ugyanolyan elbánást biztosíthatnak, amennyiben az értékesítés elektronikus úton történik, a III. melléklet 6. pontjában említettek szerint.”

3.

A III. melléklet 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„6.

könyvek, újságok és folyóiratok (ideértve a brosúrákat, röplapokat és más nyomtatott anyagokat, gyermekeknek szóló képes-, rajzoló-, illetve kifestőkönyveket, nyomtatott vagy kéziratos kottákat, térképeket és vízrajzi vagy hasonló ábrákat) akár fizikai adathordozón, akár elektronikus úton vagy mindkét módon történő értékesítése – beleértve a könyvtári kölcsönzést is –, kivéve a teljes egészében vagy nagyrészt reklámcélú kiadványokat, valamint a teljes egészében vagy nagyrészt videotartalomból vagy zenéből álló kiadványokat;”.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüszelben, 2018. november 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  HL C 307., 2018.8.30., 205. o.

(2)  HL C 345., 2017.10.13., 79. o.

(3)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4)  A Bíróság 2017. március 7-iRPO ügyben hozott ítélete, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, 49. pont


HATÁROZATOK

14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/22


A TANÁCS (EU) 2018/1714 HATÁROZATA

(2018. november 6.)

az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodás által létrehozott vegyes bizottságban a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása, valamint albizottságai és munkacsoportjai feladatmeghatározásának elfogadása tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak a 212. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodást (1) (a továbbiakban: a megállapodás) Manilában 2017. augusztus 7-én írták alá és 2018. október 4-től részben ideiglenesen alkalmazzák.

(2)

A megállapodás 56. cikkének (1) bekezdése vegyes bizottságot hoz létre, amelynek egyebek mellett feladata a megállapodás hatékony végrehajtásának előmozdítása.

(3)

A megállapodás 56. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát, valamint hogy konkrét kérdések kezelése érdekében albizottságokat és munkacsoportokat hozhat létre.

(4)

A megállapodás hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a vegyes bizottság eljárási szabályzatát, valamint albizottságainak és a munkacsoportjainak feladatmeghatározását a lehető leghamarabb el kell fogadni.

(5)

Ezért a vegyes bizottságban a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása, valamint albizottságai és a munkacsoportjai feladatmeghatározásának elfogadása tekintetében az Unió által képviselendő álláspontnak a vegyes bizottság csatolt határozattervezetein kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodás 56. cikke alapján létrehozott vegyes bizottság első ülésén a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása, valamint albizottságai és munkacsoportjai feladatmeghatározásának elfogadása tekintetében az Unió által képviselendő álláspont a vegyes bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetein alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  HL L 237., 2017.9.15., 7. o.


TERVEZET

AZ EU–AUSZTRÁLIA VEGYES BIZOTTSÁG …/2018 HATÁROZATA

(…)

a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról

AZ EU–AUSZTRÁLIA VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás egyes részeit 2018. október 4-től ideiglenesen alkalmazzák.

(2)

A megállapodás 56. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrejön a felek képviselőiből álló vegyes bizottság.

(3)

A megállapodás 56. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A vegyes bizottság elfogadja az e határozat mellékletében szereplő eljárási szabályzatát.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Aláírva …,

az EU–Ausztrália vegyes bizottság részéről

a társelnökök


(1)  HL L 237., 2017.9.15., 7. o.


MELLÉKLET

A VEGYES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1. cikk

Feladatok és összetétel

1.   A vegyes bizottság a megállapodás 56. cikkében meghatározott feladatokat látja el.

2.   A vegyes bizottság a Felek megfelelő szintű képviselőiből áll.

2. cikk

Elnök

A vegyes bizottság társelnöki feladatait a két Fél látja el.

3. cikk

Ülések

1.   Amennyiben a Felek másként nem határoznak, a vegyes bizottság általában évente egy alkalommal ülésezik. Az üléseket, amelyekre Brüsszelben és Canberrában felváltva kerül sor, a társelnökök hívják össze a Felek egyetértése alapján kitűzött időpontra. A vegyes bizottság bármely Fél kérésére és a Felek kölcsönös egyetértése alapján rendkívüli üléseket tarthat.

2.   A vegyes bizottság általában vezető tisztviselői szinten ülésezik, de ülésezhet miniszteri szinten is.

4. cikk

Nyilvánosság

A Felek eltérő döntésének hiányában a vegyes bizottság ülései nem nyilvánosak.

5. cikk

Az ülések résztvevői

1.   A társelnökök a titkárok útján minden ülés előtt tájékoztatást kapnak a Felek küldöttségének tervezett összetételéről.

2.   Adott esetben és a Felek jóváhagyásával a vegyes bizottság üléseire szakértőket vagy más szervek képviselőit is meg lehet hívni megfigyelőként, vagy hogy egy adott témával kapcsolatban tájékoztatást nyújtsanak.

6. cikk

Titkárok

Az Európai Külügyi Szolgálat és Ausztrália Külügyi és Kereskedelmi Minisztériumának egy-egy képviselője közösen gyakorolja a vegyes bizottság titkári tisztségét. A társelnököknek címzett, illetve általuk tett valamennyi közleményt továbbítani kell a titkároknak.

7. cikk

Az ülések napirendje

1.   A társelnökök minden egyes ülésre ideiglenes napirendet készítenek. Az ideiglenes napirendet a releváns dokumentumokkal együtt az ülés előtt legkésőbb 15 nappal eljuttatják a másik Félhez.

2.   Az ideiglenes napirend azokat a napirendi pontokat tartalmazza, amelyeket a társelnököknek az ülés előtt legkésőbb 21 nappal benyújtottak.

3.   A vegyes bizottság minden ülés elején elfogadja a végleges napirendet. A Felek kölcsönös megállapodásával az ideiglenes napirenden kívüli pontokat is fel lehet venni a napirendre.

4.   A Felek jóváhagyásával a társelnökök szükség esetén lerövidíthetik a 7. cikk (1) és (2) bekezdésében említett határidőket.

8. cikk

Jegyzőkönyv

1.   A titkárok közösen készítik el az egyes ülések jegyzőkönyvtervezetét, az ülés végét követő 30 naptári napon belül. A jegyzőkönyvtervezet a vegyes bizottságban elfogadott következtetéseknek a társelnökök általi összefoglalásán alapul.

2.   Az ülés végét követő 45 naptári napon vagy a Felek által megállapított másik határidőn belül mindkét Fél jóváhagyja a jegyzőkönyvtervezetet. A jegyzőkönyvtervezet kölcsönös elfogadását követően a társelnökök és a titkárok aláírásukkal látják el annak két eredeti példányát. A Felek megkapják a jegyzőkönyvtervezet egy-egy eredeti példányát.

9. cikk

Határozatok és ajánlások

1.   A vegyes bizottság – a megállapodás 56. cikkének (4) bekezdésével összhangban – a Felek konszenzusával hozhat határozatokat vagy tehet ajánlásokat.

2.   A vegyes bizottság dönthet úgy, hogy írásbeli eljárás útján fogad el határozatokat vagy ajánlásokat. Ilyen esetekben a Felek kölcsönösen megállapodnak az eljárás lefolytatásának határidejéről. Amennyiben e határidő lejártáig egyik Fél sem juttatja kifejezésre, hogy ellenezné a javasolt határozatot vagy ajánlást, a vegyes bizottság társelnökei a határozatot vagy ajánlást kölcsönös megegyezéssel elfogadottnak nyilvánítják.

3.   A vegyes bizottság határozatainak és ajánlásainak megnevezése „határozat” vagy „ajánlás”, amelyet egy sorszám, az elfogadásának időpontja és a tárgy leírása követ. Minden határozatban meg kell jelölni hatálybalépésének időpontját.

4.   A vegyes bizottság által elfogadott határozatok és ajánlások két példányban készülnek, amelyeket a társelnökök aláírásukkal látnak el.

5.   A Felek dönthetnek úgy, hogy saját hivatalos lapjukban közzéteszik a vegyes bizottság határozatait és ajánlásait.

10. cikk

Levelezés

1.   A vegyes bizottsághoz címzett levelezést a szerző szerinti Fél titkárának kell címezni, aki tájékoztatja a másik titkárt.

2.   A titkárok gondoskodnak a vegyes bizottságnak címzett leveleknek a társelnökökhöz való továbbításáról, és adott esetben a 11. cikk szerinti köröztetéséről.

3.   A vegyes bizottság társelnökeitől származó levelezést a titkárok elküldik a Feleknek, és adott esetben a 11. cikkel összhangban köröztetik.

4.   A társelnököknek címzett, illetve az általuk kezdeményezett levelezés bármilyen írásos formában folytatható, beleértve az elektronikus leveleket is.

11. cikk

Dokumentumok

Amennyiben a vegyes bizottság tanácskozásai dokumentumokon alapulnak, ezeket a dokumentumokat a titkárok hivatkozási számmal látják el, és az ülések résztvevői körében köröztetik.

12. cikk

Költségek

1.   A Felek maguk viselik a vegyes bizottság ülésein való részvételük kapcsán felmerülő valamennyi költséget a személyzeti költségek, utazási költségek és napidíjak, valamint a postai és távközlési költségek tekintetében.

2.   Az ülések megrendezésével és a dokumentumok sokszorosításával kapcsolatos költségeket az ülésnek otthont adó Fél viseli.

13. cikk

Az eljárási szabályzat módosítása

A Felek kölcsönösen megállapodhatnak abban, hogy a 9. cikkel összhangban módosítják ezen eljárási szabályzatot.

14. cikk

Albizottságok és munkacsoportok

1.   A vegyes bizottság albizottságok és munkacsoportok felállításáról dönthet, hogy azok segítsék feladatai ellátásában.

2.   A vegyes bizottság dönthet az általa létrehozott albizottság vagy munkacsoport megszüntetéséről, illetve feladatkörének módosításáról.


TERVEZET

AZ EU–AUSZTRÁLIA VEGYES BIZOTTSÁG …/2018 HATÁROZATA

(…)

albizottságai és a munkacsoportjai feladatmeghatározásának elfogadásáról

AZ EU–AUSZTRÁLIA VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 56. cikkére, valamint a vegyes bizottság eljárási szabályzatának 14. cikkére,

mivel a vegyes bizottság eljárási szabályzata 14. cikkének (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a vegyes bizottság albizottságokat és munkacsoportokat állíthat fel, melyek segítik feladatai ellátásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A vegyes bizottság elfogadja albizottságai és a munkacsoportjai e határozat mellékletében meghatározott feladatmeghatározását.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Aláírva …

az EU–Ausztrália vegyes bizottság részéről

a társelnökök


(1)  HL L 237., 2017.9.15., 7. o.


MELLÉKLET

A VEGYES BIZOTTSÁG ALBIZOTTSÁGAINAK ÉS MUNKACSOPORTJAINAK FELADATMEGHATÁROZÁSA

1. cikk

Az albizottságok és a munkacsoportok megvitathatják a megállapodásnak a felelősségi területükön való végrehajtását. Emellett megvitathatnak a kétoldalú együttműködés vonatkozó területeivel kapcsolatos témákat vagy konkrét projekteket is.

2. cikk

1.   Az albizottságok és a munkacsoportok a vegyes bizottság felügyelete alatt működnek. Az albizottságok és a munkacsoportok minden ülés után 30 naptári napon belül jelentést tesznek és továbbítják a jegyzőkönyvet és a következtetéseiket a vegyes bizottság társelnökeinek.

2.   Az albizottságok és a munkacsoporttok nem rendelkeznek határozathozatali jogkörrel, de a vegyes bizottságnak ajánlásokat tehetnek.

3. cikk

1.   Az albizottságok és a munkacsoportok a Felek képviselőiből állnak.

2.   Az albizottságok és a munkacsoportok üléseikre szakértőket hívhatnak meg, és meghallgathatják őket konkrét napirendi pontokkal kapcsolatban.

4. cikk

Az albizottságok és a munkacsoportok társelnöki feladatait a Felek látják el.

5. cikk

A két Fél egy-egy képviselője együttesen látja el az egyes albizottságok és a munkacsoportok titkári feladatait.

6. cikk

1.   Az albizottságok és a munkacsoportok valamelyik Fél írásos kérésére szükség esetén bármikor ülést tarthatnak. Az ülésekre a Felek által közösen meghatározott helyen és időpontban kerül sor.

2.   Amennyiben az egyik Fél albizottsági vagy munkacsoporti ülés összehívását kéri, arra a másik Fél titkára a kérés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül válaszol. Különösen sürgős esetben a Felek kölcsönös egyetértésével az albizottságok és a munkacsoportok ülései rövidebb időn belül is összehívhatók.

3.   Az albizottságok és a munkacsoportok üléseit a két titkár közösen hívja össze.

7. cikk

1.   Bármelyik Fél kérheti a társelnököktől, hogy vegyenek fel egy adott pontot az ülés napirendjére. Az ilyen kéréseket legalább 15 munkanappal, az igazoló dokumentumokat pedig legalább 10 munkanappal az ülés előtt benyújtják a titkároknak.

2.   A titkárok az ülés előtt legkésőbb 5 munkanappal közlik a Felekkel a tervezett napirendet. Kivételes esetekben – a Felek kölcsönös egyetértésével – rövid időn belül is felvehetők a napirendre napirendi pontok.

8. cikk

A titkárok közösen készítik el az egyes ülések jegyzőkönyvtervezetét.

9. cikk

Amennyiben a Felek másként nem határoznak, az albizottságok vagy munkacsoportok ülései nem nyilvánosak.


14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/30


A TANÁCS (EU) 2018/1715 HATÁROZATA

(2018. november 12.)

a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2020-ra vonatkozó felső határt, a 2019-ben fizetendő éves összeget, a 2019. évi első részletet és a 2021-ben és 2022-ben fizetendő hozzájárulások várható éves összegeire vonatkozó indikatív, nem kötelező erejű előrejelzést is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásokról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodásra (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, 2015. március 2-i (EU) 2015/323 tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/323 rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárás alapján a Bizottság 2018. október 15-ig javaslatot terjeszt elő, amelyben megállapítja a) a 2020. évi hozzájárulás éves összegének felső határát; b) a 2019. évre szóló hozzájárulás éves összegét; c) a 2019. évre szóló hozzájárulás első részletének összegét; valamint d) a 2021–2022. évi hozzájárulások várható éves összegeinek indikatív, nem kötelező erejű előrejelzését.

(2)

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az (EU) 2015/323 rendelet 52. cikkével összhangban megküldte a Bizottságnak az általa kezelt eszközök kötelezettségvállalásaira és kifizetéseire vonatkozó aktualizált becsléseket.

(3)

Az (EU) 2015/323 rendelet 22. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a hozzájárulások lehívása során először a korábbi Európai Fejlesztési Alapokra (EFA-k) meghatározott összegeket kell felhasználni. Következésképpen az EBB-nek a 10. EFA-ból, a Bizottságnak pedig a 11. EFA-ból kell pénzösszegeket lehívnia.

(4)

Az (EU) 2017/2171 tanácsi határozat (3) a 2019. évi tagállami EFA-hozzájárulások éves összegének felső határát a Bizottság részére 4 600 000 000 EUR-ban, az EBB részére pedig 300 000 000 EUR-ban rögzítette.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2020. évre szóló tagállami EFA-hozzájárulások éves összegének felső határa 4 900 000 000 EUR-ban kerül meghatározásra. Az összeget fel kell osztani, a Bizottság része 4 600 000 000 EUR, az EBB része 300 000 000 EUR.

2. cikk

A 2019. évre szóló tagállami EFA-hozzájárulások éves összege 4 700 000 000 EUR-ban kerül meghatározásra. Az összeget fel kell osztani oly módon, hogy a Bizottság része 4 400 000 000 EUR, az EBB része pedig 300 000 000 EUR legyen.

3. cikk

A mellékletben található táblázat tartalmazza az EFA-hoz történő, 2019. évre szóló hozzájárulások első részleteként a Bizottság és az EBB részére a tagállamok által fizetendő egyes összegeket.

4. cikk

A hozzájárulások várható éves összegeinek indikatív, nem kötelező erejű előrejelzése 2021-re vonatkozóan a Bizottság részére 4 000 000 000 EUR-ban, az EBB részére 300 000 000 EUR-ban, 2022-re vonatkozóan a Bizottság részére 3 500 000 000 EUR-ban, az EBB részére pedig 400 000 000 EUR-ban kerül meghatározásra.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  HL L 210., 2013.8.6., 1. o.

(2)  HL L 58., 2015.3.3., 17. o.

(3)  A Tanács (EU) 2017/2171 határozata (2017. november 20.) a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2019-re vonatkozó felső határt, a 2018-ban fizetendő összeget, a 2018. évi első részletet és a 2020-ban és 2021-ben fizetendő hozzájárulások várható éves összegeire vonatkozó indikatív, nem kötelező erejű előrejelzést is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásokról (HL L 306., 2017.11.22., 21. o.).


MELLÉKLET

TAGÁLLAMOK

A 10. EFA-ra vonatkozó kulcs (%)

A 11. EFA-ra vonatkozó kulcs (%)

2019. évi 1. részlet (EUR)

Összesen

Bizottság

EBB

11. EFA

10. EFA

BELGIUM

3,53

3,24927

64 985 400,00

3 530 000,00

68 515 400,00

BULGÁRIA

0,14

0,21853

4 370 600,00

140 000,00

4 510 600,00

CSEHORSZÁG

0,51

0,79745

15 949 000,00

510 000,00

16 459 000,00

DÁNIA

2,00

1,98045

39 609 000,00

2 000 000,00

41 609 000,00

NÉMETORSZÁG

20,50

20,57980

411 596 000,00

20 500 000,00

432 096 000,00

ÉSZTORSZÁG

0,05

0,08635

1 727 000,00

50 000,00

1 777 000,00

ÍRORSZÁG

0,91

0,94006

18 801 200,00

910 000,00

19 711 200,00

GÖRÖGORSZÁG

1,47

1,50735

30 147 000,00

1 470 000,00

31 617 000,00

SPANYOLORSZÁG

7,85

7,93248

158 649 600,00

7 850 000,00

166 499 600,00

FRANCIAORSZÁG

19,55

17,81269

356 253 800,00

19 550 000,00

375 803 800,00

HORVÁTORSZÁG

0,00

0,22518

4 503 600,00

0,00

4 503 600,00

OLASZORSZÁG

12,86

12,53009

250 601 800,00

12 860 000,00

263 461 800,00

CIPRUS

0,09

0,11162

2 232 400,00

90 000,00

2 322 400,00

LETTORSZAG

0,07

0,11612

2 322 400,00

70 000,00

2 392 400,00

LITVÁNIA

0,12

0,18077

3 615 400,00

120 000,00

3 735 400,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 101 800,00

270 000,00

5 371 800,00

MAGYARORSZÁG

0,55

0,61456

12 291 200,00

550 000,00

12 841 200,00

MÁLTA

0,03

0,03801

760 200,00

30 000,00

790 200,00

HOLLANDIA

4,85

4,77678

95 535 600,00

4 850 000,00

100 385 600,00

AUSZTRIA

2,41

2,39757

47 951 400,00

2 410 000,00

50 361 400,00

LENGYELORSZÁG

1,30

2,00734

40 146 800,00

1 300 000,00

41 446 800,00

PORTUGÁLIA

1,15

1,19679

23 935 800,00

1 150 000,00

25 085 800,00

ROMÁNIA

0,37

0,71815

14 363 000,00

370 000,00

14 733 000,00

SZLOVÉNIA

0,18

0,22452

4 490 400,00

180 000,00

4 670 400,00

SZLOVÁKIA

0,21

0,37616

7 523 200,00

210 000,00

7 733 200,00

FINNORSZÁG

1,47

1,50909

30 181 800,00

1 470 000,00

31 651 800,00

SVÉDORSZÁG

2,74

2,93911

58 782 200,00

2 740 000,00

61 522 200,00

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

14,82

14,67862

293 572 400,00

14 820 000,00

308 392 400,00

EU-28 ÖSSZESEN

100,00

100,00

2 000 000 000,00

100 000 000,00

2 100 000 000,00


14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1716 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. november 13.)

az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról szóló 2013/776/EU végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/1475 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) meghatározza az Európai Szolidaritási Testület jogi keretét, amely lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy szolidaritási tevékenységekben vegyenek részt. A program hozzá fog járulni a kielégítetlen társadalmi szükségletek kezeléséhez és a közösségek megerősítéséhez, valamint a fiatalok egyéni, oktatási, társadalmi, állampolgári és szakmai fejlődéséhez.

(2)

Az Európai Szolidaritási Testület fellépése egy részének igazgatása olyan szakmai projektek végrehajtását foglalja magában, amelyekhez nincs szükség politikai döntéshozatalra, és amelyek a teljes projektciklusban magas szintű szakmai és pénzügyi kompetenciát igényelnek.

(3)

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) bebizonyította, hogy hatékony megközelítést alkalmaz az uniós programok igazgatása terén. A rábízott programok igazgatása során az évek során kiépítette kompetenciáját, készségeit és kapacitását.

(4)

Az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégzett költség-haszon elemzés rámutatott mindazokra a mennyiségi és minőségi előnyökre, amelyek abból származnak, hogy az Európai Szolidaritási Testület fellépései egy részének igazgatását az Ügynökségre bízzák.

(5)

A „házon belüli opcióval” való költség-összehasonlítás tekintetében a költség-haszon elemzés nettó jelenértékben 30 %-kal hatékonyabbnak és költségkímélőbbnek ítélte a feladatok Ügynökség általi igazgatását. Az Ügynökség számára átadni tervezett új tevékenységek összhangban vannak jelenlegi megbízatásával és küldetésével. Ugyanakkor meglévő tevékenységeinek – mint például az 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) által létrehozott Erasmus+ programból rábízott, az Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó projektek – folytatását is jelentik. Emellett az Európai Szolidaritási Testület érdekelt felei is profitálnának az Ügynökség programirányítás terén szerzett tapasztalataiból. Ezzel szemben a házon belüli intézkedés zavart okozna, mivel az átadni tervezett tevékenységeket sosem irányították a programgazda főigazgatóságok, amelyek nem rendelkeznek a tevékenységek belső irányításához szükséges kapacitással.

(6)

Ezért az Ügynökségre kell ruházni az Európai Szolidaritási Testület (EU) 2018/1475 rendelet szerinti új fellépése egyes részeinek megvalósításával kapcsolatos felelősséget, a 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozatot (4) pedig ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

E határozat és az érintett fellépés következetes végrehajtásának biztosítása érdekében biztosítani kell, hogy az Ügynökség az e fellépés végrehajtásához kapcsolódó feladatait az (EU) 2018/1475 rendelet hatálybalépésének napjától végezze.

(8)

Az ebben a végrehajtási határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Végrehajtó Ügynökségek Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/776/EU végrehajtási határozat 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

az Európai Szolidaritási Testület.

Az Ügynökség megbízást kap az Európai Szolidaritási Testület jogi keretét meghatározó rendelet (*1) 5. cikkének (3) bekezdésében említett, az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseihez hozzájáruló egyéb uniós programok részére biztosítandó szolgáltatások nyújtására is.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az Európai Szolidaritási Testület jogi keretét meghatározó alap-jogiaktus (5) hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1475 rendelete (2018. október 2.) az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról (HL L 250., 2018.10.4., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

(4)  A Bizottság 2013/776/EU végrehajtási határozata (2013. december 18.) az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2013.12.19., 46. o.).

(5)  Lásd a 2. lábjegyzetet.