ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 234

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. szeptember 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1239 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 9.) a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1239 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. július 9.)

a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1)

A 211/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a polgári kezdeményezések szervezői az aláíróktól származó támogató nyilatkozatok gyűjtéséhez csak az e rendelet III. mellékletében meghatározott mintáknak megfelelő formanyomtatványokat használhatják.

(2)

A támogató nyilatkozat formanyomtatványai adatvédelmi nyilatkozatot tartalmaznak, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy miként kezelik az aláírók személyes adatait, valamint arról, hogy melyek az aláírók – mint érintettek – jogai. Az adatvédelmi nyilatkozat hivatkozik a hatályon kívül helyezett 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2).

(3)

A 95/46/EK irányelvet az (EU) 2016/679 rendelet (3) helyezte hatályon kívül. Az (EU) 2016/679 rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.

(4)

Az (EU) 2016/679 rendelet 13. cikke meghatározza, hogy mely információkat kell az adatkezelőnek az érintett rendelkezésére bocsátania a személyes adatok megszerzésének időpontjában, ha személyes adatokat gyűjtenek az érintettől. Ezért meg adni ezeket az információkat a támogató nyilatkozat formanyomtatványának mintájában szerepelő adatvédelmi nyilatkozatban.

(5)

Az (EU) 2016/679 rendelet 94. cikke szerint a hatályon kívül helyezett 95/46/EK irányelvre történő hivatkozásokat az (EU) 2016/679 rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni. Az egyértelműség, a jogbiztonság és az átláthatóság érdekében aktualizálni kell az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő hivatkozást.

(6)

A 211/2011/EU rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 211/2011/EU rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a támogató nyilatkozat formanyomtatványának mintájában az A. rész végén szereplő adatvédelmi nyilatkozat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Adatvédelmi nyilatkozat: Az általános adatvédelmi rendelettel összhangban az e formanyomtatványban megadott személyes adatokat kizárólag a kezdeményezés támogatására lehet felhasználni és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából lehet az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani. Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, valamint kezelésük korlátozására.

A szervezők a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított legfeljebb 18 hónapig vagy a kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtásától számított egy hónapig – amelyik a korábbi időpont – tárolják az Ön adatait. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legkésőbb egy héttel ezen eljárás lezárulta utánig.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

A polgári kezdeményezés szervezői az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatványon megadottak szerint.

Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóság kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”;

2.

a támogató nyilatkozat formanyomtatványának mintájában a B. rész végén szereplő adatvédelmi nyilatkozat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Adatvédelmi nyilatkozat: Az általános adatvédelmi rendelettel összhangban az e formanyomtatványban megadott személyes adatokat kizárólag a kezdeményezés támogatására lehet felhasználni és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából lehet az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani. Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, valamint kezelésük korlátozására.

A szervezők a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított legfeljebb 18 hónapig vagy a kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtásától számított egy hónapig – amelyik a korábbi időpont – tárolják az Ön adatait. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legkésőbb egy héttel ezen eljárás lezárulta utánig.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

A polgári kezdeményezés szervezői az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatványon megadottak szerint.

Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóság kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 65., 2011.3.11., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).