ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 214

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. augusztus 23.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1194 határozata (2018. június 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről

1

 

*

A Tanács (EU) 2018/1195 határozata (2018. július 16.) az autóbusszal végzett nemzetközi menetrend szerinti és különcélú menetrend szerinti személyszállítás tekintetében az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodáshoz (Interbus-megállapodás) csatolt jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról ( 1 )

3

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 18/18/COL sz. határozata (2018. február 9.) Norvégiának a Marteilia refringens és a Bonamia ostreae betegségektől mentes státusáról [2018/1196]

5

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

23.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/1


A TANÁCS (EU) 2018/1194 HATÁROZATA

(2018. június 21.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 207. és 209. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1567 tanácsi határozatnak (1) megfelelően a Tanács 2017. július 17-én aláírta az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a jegyzőkönyv), figyelemmel annak későbbi időpontban történő megkötésére.

(2)

Az Európai Atomenergia-közösség hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében a jegyzőkönyv megkötése külön eljárás tárgyát képezi.

(3)

A jegyzőkönyvet az Unió és a tagállamok nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvet (2) a Tanács az Unió és a tagállamok nevében jóváhagyja.

2. cikk

A jegyzőkönyv 4. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítést az Unió és a tagállamok nevében a Tanács elnöke teszi meg. (3)

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. PETKOV


(1)  A Tanács (EU) 2017/1567 határozata (2017. június 8.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 238., 2017.9.16., 1. o.).

(2)  A jegyzőkönyv szövegét a HL L 238. 2017.9.16-i számában hirdették ki az aláírásról szóló határozattal együtt.

(3)  A jegyzőkönyv hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


23.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/3


A TANÁCS (EU) 2018/1195 HATÁROZATA

(2018. július 16.)

az autóbusszal végzett nemzetközi menetrend szerinti és különcélú menetrend szerinti személyszállítás tekintetében az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodáshoz (Interbus-megállapodás) csatolt jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodás (Interbus-megállapodás) (1) a 2002/917/EK tanácsi határozattal (2) összhangban az Unió nevében 2002. október 3-án került megkötésre, és 2003. január 1-jén lépett hatályba (3).

(2)

2014. december 5-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen az Albán Köztársasággal, Bosznia-Hercegovinával, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal, a Moldovai Köztársasággal, Montenegróval, a Török Köztársasággal és Ukrajnával egy, az Interbus-megállapodáshoz csatolandó jegyzőkönyvről (a továbbiakban: a jegyzőkönyv).

(3)

A tárgyalások az Interbus-megállapodás szerződő feleinek 2017. november 10-i ülésén sikeresen lezárultak.

(4)

A jegyzőkönyv célja, hogy megkönnyítse a menetrend szerinti és a különcélú menetrend szerinti járatok üzemeltetését az Interbus-megállapodás szerződő felei között, és ezáltal jobb közlekedési kapcsolatokat eredményezzen az érintett területeken.

(5)

Az általános szabályok – nevezetesen a vegyes bizottság működése – tekintetében, valamint alkalmazásának megkönnyítése érdekében a jegyzőkönyvtervezet nagyrészt az Interbus-megállapodásban megállapított szabályokat tükrözi.

(6)

Annak érdekében, hogy a jegyzőkönyv által bevezetett előnyök tekintetében ne léphessen fel túlzott késedelem, és hasonlóan az Interbus-megállapodás rendelkezéseihez, a jegyzőkönyv úgy rendelkezik, hogy az azt jóváhagyó vagy megerősítő szerződő felek tekintetében akkor lép hatályba, amikor négy szerződő fél, köztük az Unió, jóváhagyta vagy megerősítette azt.

(7)

A jegyzőkönyvet ezért – figyelemmel annak későbbi megkötésére – az Unió nevében alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az autóbusszal végzett nemzetközi menetrend szerinti és különcélú menetrend szerinti személyszállítás tekintetében az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodáshoz (Interbus-megállapodás) csatolt jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírását a Tanács jóváhagyja, figyelemmel annak megkötésére (4).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  HL L 321., 2002.11.26., 13. o.

(2)  A Tanács 2002/917/EK határozata (2002. október 3.) az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló INTERBUS-megállapodás megkötéséről (HL L 321., 2002.11.26., 11. o.).

(3)  HL L 321., 2002.11.26., 44. o.

(4)  A jegyzőkönyv szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt hirdetik majd ki.


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

23.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/5


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 18/18/COL sz. HATÁROZATA

(2018. február 9.)

Norvégiának a Marteilia refringens és a Bonamia ostreae betegségektől mentes státusáról [2018/1196]

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 109. cikkére és 1. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, valamint 1. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete 3.1. részének 8a. pontjában említett jogi aktusra, a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) (a továbbiakban: 2006/88/EK irányelv), amelyet az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyvével módosítottak és fogadtak el, valamint különösen e jogi aktus 53. cikkére,

mivel:

A Hatóság 2010. július 7-i 291/10/COL határozatával a Bonamia ostreae vonatkozásában a Dél-Norvégiában található Aust-Agder megye kivételével Norvégia teljes partvonalát a Marteilia refringens és a Bonamia ostreae tekintetében betegségtől mentes övezetként ismerte el.

2017. február 23-án a Norvég Élelmiszer-biztonsági Hatóság az OIE (Állategészségügyi Világszervezet) (2) korai előrejelző rendszerén keresztül bejelentette, hogy fennáll a gyanúja annak, hogy a Dél-Norvégiában található Hordaland megyében lévő Bømlo település területén található, lapos osztrigát (Ostrea edulis) tenyésztő akvakultúra-gazdaságban élő kék kagylók (Mytilus edulis) megfertőződtek a Marteilia refringens-sel.

A Norvég Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2017. február 28-i e-mail-üzenetében (dokumentumszám: 844246) ugyanezen gyanújáról tájékozatta a Hatóságot, és hogy korlátozásokat vezettek be a kék kagylók vagy a lapos osztrigák akvakultúra-gazdaságba történő szállítására, illetve az onnan történő szállítására vonatkozóan.

A Norvég Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2017. március 16-án kelt e-mail-üzenetében (dokumentumszám: 847935) – az állatbetegségek európai bejelentési rendszerén (ADNS) keresztül ugyanazon a napon beérkezett tájékoztatást követően – arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy a kagylóbetegségek uniós referencialaboratóriuma megerősítette a betegség kialakulását, és hogy elszigetelt területet hoznak létre az akvakultúra-gazdaság körül.

A 2006/88/EK irányelv 53. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy amennyiben a járványügyi vizsgálat a fertőzés bekövetkezésének jelentős valószínűségét állapítja meg, a tagállam, övezet vagy területi egység „betegségtől mentes” minősítését azzal az eljárással összhangban kell visszavonni, amely eljárással a minősítést megadták.

A Norvég Kereskedelmi, Ipari és Halászati Minisztérium szeptember 28-án levelet (875660 sz. dokumentum) intézett a Hatósághoz, melyben mellékelte a Norvég Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2017. szeptember 22-i értesítő levelét (875658 sz. dokumentum). E levélben tájékoztatást nyújt arról, hogy a norvég Bømlo település közigazgatási területén a Marteilia refringens elszigetelt területének létrehozásáról szóló rendeletet (3) már elfogadták, és megerősítette, hogy a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal (4) összhangban „Norvégia teljes part menti területe az I. kategóriába tartozik a Marteilia refringens tekintetében, kivéve a norvég Bømlo település közigazgatási területén található elszigetelt területet”.

A Hatóság úgy ítéli meg, hogy megvalósulnak a norvégiai Bømlo település érintett földrajzi területének „betegségtől mentes” minősítésének visszavonására vonatkozó rendelkezés feltételei.

Ennek megfelelően és az egyszerűsítés érdekében a 2010. július 7-i 291/10/COL határozatot hatályon kívül kell helyezni és új határozattal kell felváltani.

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az EFTA Felügyeleti Hatóság munkáját segítő EFTA állategészségügyi bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Norvégiának a Marteilia refringens és a Bonamia ostreae betegségektől mentes minősítése a mellékletben található.

2. cikk

A 291/10/COL határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat 2018. február 8-án lép hatályba.

4. cikk

Ennek a határozatnak Norvégia a címzettje.

5. cikk

E határozatnak csak az angol nyelvű szövege hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 9-én.

A 494/13/COL sz. hatáskör-átruházási határozat alapján eljáró EFTA Felügyeleti Hatóság esetében,

Högni S. KRISTJÁNSSON

felelős testületi tag

Carsten ZATSCHLER

ellenjegyzés igazgatói minőségben, Jogi és Végrehajtási Ügyek


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2)  NOR 24-02-17 OIE Alert.

(3)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377 (A hordalandi Bømlo településen a puhatestűekben fellelhető Marteiliose betegség elleni küzdelem céljából létrehozott ellenőrzési területről szóló rendeletek)

(4)  Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, FOR-2008-06-17-819 (A tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek értékesítéséről, a víziállatokban előforduló fertőző betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló rendeletek)


MELLÉKLET

1.

Norvégia egész partvonala a Marteilia refringens tekintetében betegségtől mentes övezet, kivéve a Hordaland megyében található Bømlo településen létesített elszigetelt területet, amelyet a hordalandi Bømlo településen a puhatestűekben fellelhető Marteiliose betegség elleni küzdelem céljából létrehozott ellenőrzési területről szóló norvég rendeletek 2. §-a külön részletez (FOR-2017–09–08–1377) (a továbbiakban: a rendelet) (1), és amely alatt egy egyenes vonallal meghatározott következő terület értendő:

egy pont (é.sz. 59° 44,805′; k.h. 5° 27,560′) Stord déli csúcsán, déli irányban

Bømlo és Sveio településhatára felé, majd délnyugati irányban a településhatár mentén

egy pontig (é.sz. 59° 34,420′; k.h. 5° 14,623′) a tengerben és tovább nyugati irányban (é.sz. 59° 33,72′; k.h. 5° 05,46′) a tengerben. Onnan észak felé az Austevoll és Bømlo között húzódó településhatárig, majd nyugat felé a településhatár mentén

egy pontig (é.sz. 59° 59,948′; k.h. 5° 19,629′) a tengerben, majd déli-délnyugati irányban

egy pontig (é.sz. 59° 58,917′; k.h. 5° 19,114′), amely Stord északi csúcsán fekszik.

A rendelethez csatolt ellenőrzési terület térképét e határozat függeléke tartalmazza.

2.

Norvégia teljes partvonala mentes övezet a Bonamia ostreae tekintetében, az alábbi terület kivételével:

a dél-norvégiai Aust-Agder megye.

Függelék

Image

(1)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377