ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 209

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. augusztus 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A tagállamok kormányai képviselőinek (EU, Euratom) 2018/1150 határozata (2018. július 25.) a Bíróság egy bírájának kinevezéséről

1

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/1151 iránymutatása (2018. augusztus 2.) az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/19)

2

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

20.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/1


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK (EU, Euratom) 2018/1150 HATÁROZATA

(2018. július 25.)

a Bíróság egy bírájának kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 253. és 255. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bíróság tizennégy bírájának és öt főtanácsnokának hivatali ideje 2018. október 6-án lejár. Ezért a 2018. október 7-től kezdődő időszakra bírákat és főtanácsnokokat kell kinevezni e tisztségek betöltésére.

(2)

A bírák és a főtanácsnokok megbízatása hat évre szól.

(3)

Javasolták Nuno José Cardoso da Silva PiçarrA kinevezését a Bíróság bírájává.

(4)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottság véleményt nyilvánított Nuno José Cardoso da Silva PiçarrA-nak a bírói feladatok Bíróságnál történő ellátására való alkalmasságáról,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok kormányainak képviselői a 2018. október 7-től2024. október 6-ig tartó időszakra Nuno José Cardoso da Silva PiçarrA-t nevezik ki a Bíróság bírájává.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 25-én.

az elnök

N. MARSCHIK


IRÁNYMUTATÁSOK

20.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/2


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/1151 IRÁNYMUTATÁSA

(2018. augusztus 2.)

az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/19)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1., 3.3., 5.1., 12.1., 14.3. cikkére és 16. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A monetáris politika és a pénzügyi stabilitás céljait szolgáló, a pénzügyi és gazdasági válságok, a globalizáció következményei (például a pénzügyi konstrukciók és a multinacionális vállalatok növekvő komplexitása) és a pénzügyi innováció következtében növekvő elemzési igények kielégítése érdekében tovább kell fejleszteni a negyedéves fizetésimérleg-statisztikát és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikát. Ezenkívül a negyedéves fizetésimérleg-statisztika és nemzetközi befektetési pozíció statisztika, valamint a nemzeti számlákra (az ágazati számlákat is ideértve) vonatkozó statisztika közötti további integrációra van szükség.

(2)

A nem pénzügyi vállalati szektor gazdasági szempontból nagy jelentőséggel bír, azonban az EKB/2011/23 iránymutatás (2) külön még nem terjed ki rá. A nem monetáris pénzügyi intézmények egyes alszektorainak a gazdaság finanszírozása szempontjából fennálló jelentősége továbbra is nő, aminek következtében egyre fontosabb az ezen alszektorokra vonatkozó információk gyűjtése az átláthatóság és a gazdasági és pénzügyi elemzés minőségének javítása érdekében.

(3)

Az árfolyamkockázatok és a devizapiaci egyensúlyhiányok a globalizációval és a pénzügyi integrációval összefüggésben egyre relevánsabbak, amint azt a G20-ak adathiányokkal kapcsolatos kezdeményezése megállapította. Az e kockázatok jobb megértése felé tett első lépésként, valamint a főbb valuták relatív jelentősége alakulásának jobb megvilágítása érdekében negyedéves alapon átfogó információkat kell jelenteni a nemzetközi befektetési pozíciók devizaneméről.

(4)

Az euroövezet főbb kereskedelmi partnereivel szembeni tranzakcióinak és nemzetközi befektetési pozícióinak alapos kétoldalú elemzése céljából javítani kell a földrajzi részletességet, hogy a G-20-akhoz tartozó minden ország egyedileg azonosításra kerüljön. Ezen túlmenően az adatminőséggel kapcsolatos megfontolások, így a kétoldalú aszimmetriák elemzése szükségessé teszi a valamennyi tagállam közötti kétoldalú tranzakciókra és pozíciókra vonatkozó negyedéves adatok gyűjtését.

(5)

Egyrészről a fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíció statisztika, és másrészről a nemzeti számlákra (az ágazati számlákat is ideértve) vonatkozó statisztika közötti összhang alapvető jelentőséggel bír az adatminőség javítására irányuló törekvések keretében. Az e két adatkészlet összeállítása alapjául szolgáló módszertan azonos, így az e két statisztikai területről származó adatokat gyakran kapcsolják össze elemzési célokra. Ezért fontos, hogy eszköztípusonként megfelelő részletesség legyen biztosított a fizetésimérleg- és nemzetközi befektetési pozíció statisztikában a két adatkészlet pontos összekapcsolásának lehetővé tétele érdekében.

(6)

A valamennyi új adatkövetelményre vonatkozó euroövezeti aggregátumok összeállításának és nyilvánosságra hozatalának a vonatkozó nemzeti adatkészletek átfogó nyilvánosságra hozatalával kell együtt járnia, ezen információk országok közötti érdemi elemzésének lehetővé tétele érdekében. A közzétehető nemzeti adatkészletek nem tartalmazhatnak a 2533/98/EK rendelet szerinti bizalmas statisztikai adatokat.

(7)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a nemzeti statisztikai adatgyűjtési módszerek szükséges módosításainak előkészítésére, azon nemzeti központi bankoknak, amelyek pénzneme az euro, 2021. március 1-jétől kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

(8)

Ezért az EKB/2011/23 iránymutatást ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2011/23 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk 17. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„17.   »közzétehető nemzeti adatkészletek«: a II. melléklet 2. és 4. táblázatában a »közzétehető részhalmaz« kifejezés alatti oszlopokban azonosított nemzeti adatsorok, amelyek a vonatkozó táblázat fennmaradó oszlopaiban bemutatott adatok részhalmazát képezik, és amelyek nem minősülnek bizalmas statisztikai adatnak a 2533/98/EK rendelet értelmében.”

2.

A 2. cikk (1a) bekezdését el kell hagyni.

3.

A 3a. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EKB továbbítja az NKB-knak az általa közzétett euroövezeti aggregátumokat, valamint a közzétehető nemzeti adatkészleteket.”

4.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EKB V. mellékletben megállapított ellenőrzési feladatainak sérelme nélkül, az NKB-k adott esetben más illetékes hatóságokkal a 4. cikkben említettek szerint együttműködve biztosítják az EKB rendelkezésére bocsátott statisztikai adatok minőségének ellenőrzését és értékelését. Az EKB ezeket az adatokat hasonló módon, megfelelő időben értékeli. Az Igazgatóság évente jelentést tesz a Kormányzótanácsnak az adatok minőségéről, és ezeket a jelentéseket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.”

b)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben a II. melléklet 1–5. táblázatának valamely tétele tekintetében az euroövezeti és nemzeti statisztikák számára az adatok elhanyagolhatóak vagy jelentéktelenek, illetve az adott tételhez az adatok nem gyűjthetőek be észszerű költséggel, megengedett a biztos statisztikai módszerekkel történő legjobb becslés alkalmazása, feltéve, hogy a statisztika analitikai értékét ez nem veszélyezteti. Emellett a legjobb becslés módszere megengedett a II. melléklet 1., 2., 4. és 6. táblázatában szereplő következő bontásokra:

a)

közvetlen befektetések és egyéb befektetések elsődleges jövedelmének altételei;

b)

egyéb elsődleges jövedelmek és másodlagos jövedelmek altételei;

c)

a tőkemérlegben a tőkeátutalások altételei;

d)

a származtatott pénzügyi eszközökből származó kötelezettségek földrajzi bontása;

e)

ISIN-kóddal nem rendelkező befektetési alapok befektetési jegyeinek újrabefektetett nyeresége;

f)

befektetési alapok ISIN-kóddal rendelkező befektetési jegyei befektetési jövedelmének jóváírása (mindaddig, amíg a CSDB-t megfelelőnek nem tekintik e tétel megfelelő kiszámítására);

g)

a határokon átnyúló bankjegyszállítás címletenkénti bontásban;

h)

az »egyéb szektorok«»készpénz és betétek«-ben (eszközök) fennálló tranzakcióinak és pozícióinak szektorok szerinti bontása;

i)

a nemzetközi befektetési pozíciók devizanem és hátralévő futamidő szerinti bontása.”

5.

Az I. és a II. melléklet ezen iránymutatás mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

(2)   Az eurorendszerbeli központi bankoknak 2021. március 1-jétől kell megfelelniük ennek az iránymutatásnak.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. augusztus 2-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(2)  A 2012/120/EU iránymutatás (2011. december 9.) az Európai Központi Bank külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről [EKB/2011/23] (HL L 65., 2012.3.3., 1. o.).


MELLÉKLET

Az EKB/2011/23 iránymutatás I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Fizetésimérleg-statisztika

Az Európai Központi Bank (EKB) kétféle időszakra vonatkozóan ír elő fizetésimérleg-statisztikát: havonta és negyedévente, az ennek megfelelő naptári bázisidőszakokra vonatkozóan. Az éves adatok összeállítása az adott évre a tagállamok által jelentett negyedéves adatok összeadása alapján történik. A fizetésimérleg-statisztikának lehetőség szerint konzisztensnek kell lennie a monetáris politika folytatására előírt egyéb statisztikákkal, így különösen a negyedéves nemzeti számlákra (az ágazati számlákat is ideértve) vonatkozó statisztikával és a havi monetáris és banki statisztikával.

1.1.   Havi fizetésimérleg-statisztika

Célkitűzés

Az euroövezet havi fizetésimérleg-statisztikájának célja a monetáris feltételeket és devizapiacokat befolyásoló fő tételek bemutatása (lásd a II. melléklet 1. táblázatát).

Követelmények

Alapvető elvárás, hogy az adatok megfelelően felhasználhatók legyenek az euroövezet fizetési mérlegének számításához.

Tekintettel a havi fizetésimérleg-adatok benyújtására kitűzött rövid határidőre, azok nagymértékben összesített természetére és a monetáris politikai célokra történő, valamint devizaműveletekben való felhasználására, az EKB – amennyiben ez elkerülhetetlen – a nemzetközi szabványoktól némi eltérést enged (lásd a 2. cikk (4) bekezdését). Az eredményszemléletű elszámolás nem elvárás. Amennyiben az a határidő betartásához szükséges, az EKB becsült vagy előzetes adatokat is elfogad, amennyiben azok nem térnek el jelentősen a nemzetközi szabványoktól, és e becsült vagy előzetes adatok szolgáltatása megfelelő adatminőséget biztosít.

A követelmény minden átfogó tranzakció-kategória esetében a követelések és kötelezettségek (vagy a folyó fizetési mérleg tételei esetében bevételek és kiadások) jelentése. Ez a nemzetközi tranzakciók tekintetében általában azt kívánja meg az NKB-któl, hogy megkülönböztessék az euroövezet más tagállamainak rezidenseivel folytatott és az euroövezeten kívüli tranzakciókat. Az NKB-knak ezt következetesen kell végezniük.

Az euroövezet tagságában változás bekövetkezésekor az NKB-k kötelesek a változtatást az euroövezet országösszetételének meghatározásában attól a naptól kezdve végrehajtani, amikor a tagságban történő változás hatályba lép. Az euroövezet korábbi összetétele szerinti NKB-któl és az új euroövezeti tagállamok NKB-jától bekérik a kibővített euroövezetre vonatkozó visszamenőleges adatok legjobb becslését.

A portfólióbefektetés terén az euroövezetre vonatkozó adatok észszerű havi összesíthetőségének lehetővé tétele érdekében meg kell különböztetni az euroövezet rezidensei által kibocsátott értékpapírokkal és az euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott értékpapírokkal folytatott tranzakciókat. Az euroövezet portfólióbefektetések követeléseit érintő nettó tranzakciók statisztikáját az euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott értékpapírokkal folytatott, jelentett nettó tranzakciók aggregálása útján kell összeállítani. Az euroövezet portfólióbefektetések kötelezettségeit érintő nettó tranzakciók statisztikáját az összesített nemzeti kötelezettségeket érintő nettó tranzakciók és az euroövezet rezidensei által kibocsátott és megvásárolt értékpapírokkal végzett nettó tranzakciók konszolidálása útján kell összeállítani.

Hasonló jelentési kötelezettség és az összesített adatok összeállításának hasonló módszere vonatkozik a portfólióbefektetésekhez kapcsolódó jövedelmekre.

A fizetési mérleg monetáris bemutatásának összeállítása céljából az NKB-k kötelesek az adatokat intézményi szektoronkénti bontásban benyújtani. A havi fizetési mérlegnél a szektoronkénti bontás a következő:

a közvetlen befektetés vonatkozásában: a) betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével; b) pénzpiaci alapok; c) államháztartás; d) egyéb szektorok,

a portfólióbefektetések követelései és egyéb befektetések vonatkozásában: a) központi bank; b) betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével; c) pénzpiaci alapok; d) államháztartás; e) egyéb szektorok.

A fizetési mérleg szektoronkénti bontásának összeállítása céljából, amely lehetővé teszi a monetáris bemutatás létrehozását, az NKB-k kötelesek adatot szolgáltatni az euroövezet rezidensei által kibocsátott portfólióbefektetési értékpapírokkal folytatott nettó tranzakciókról, azon intézményi szektoronkénti bontásban, amelyhez a kibocsátó tartozik. Ezenkívül a portfólióbefektetések kötelezettségei tartalmazni fogják a belföldi kibocsátó intézményi szektoronkénti bontását.

Az euroövezet portfólióbefektetések kötelezettségeit érintő nettó tranzakciók szektoronkénti bontású statisztikáját ezután a megfelelő szektorok nettó összes nemzeti kötelezettségének és az annak megfelelő, az euroövezet rezidensei által kibocsátott és megvásárolt értékpapírokkal folytatott nettó tranzakciók konszolidálása útján kell összeállítani.

Az NKB-k (és adott esetben az egyéb illetékes hatóságok) a VI. melléklet táblázatában előírt modellek egyikének megfelelően gyűjtik a portfólióbefektetési adatokat.

1.2.   Negyedéves fizetésimérleg-statisztika

Célkitűzés

Az euroövezet negyedéves fizetésimérleg-statisztikájának célja részletesebb adatok szolgáltatása, a nemzetközi tranzakciók további elemzésének lehetővé tételére. A negyedéves fizetésimérleg-adatok továbbá a részletes nemzetgazdasági monitoring alapját képezik.

E statisztikák különösen az euroövezet ágazati és pénzügyi számláinak összeállításához és az Unió/euroövezet fizetési mérlegének az Európai Bizottsággal (Eurostat) együttműködésben történő együttes közzétételéhez járulnak hozzá.

Követelmények

A negyedéves fizetésimérleg-statisztika a lehető legnagyobb mértékben megfelel a nemzetközi szabványoknak (lásd a 2. cikk (4) bekezdését). A negyedéves fizetésimérleg-statisztika előírt bontását a II. melléklet 2. táblázata tartalmazza. A tőke- és pénzügyi mérlegben használt harmonizált fogalmakat és meghatározásokat a III. melléklet tartalmazza.

A negyedéves folyó fizetési mérleg bontása hasonló a havi adatokra előírt bontáshoz. A szolgáltatások és a jövedelem vonatkozásában azonban negyedéves alapon részletesebb bontásra van szükség.

A pénzügyi mérlegben az EKB az »egyéb befektetések« tétel vonatkozásában a Nemzetközi Valutaalap (IMF) »Balance of Payments and International Investment Position Manual« (fizetési mérleg és nemzetközi befektetési pozíció kézikönyv) hatodik kiadásában (a továbbiakban: BPM6) megfogalmazott követelményeket követi. A bontás bemutatása más (azaz a szektor élvez elsőbbséget). Ez a szektorok szerinti bontás részletesebb, azonban összeegyeztethető a BPM6 bontásával, ahol az eszközök élveznek elsőbbséget. A BPM6 bemutatásával egyezően a készpénzt és a betéteket megkülönböztetik a hitelektől és egyéb befektetésektől.

Az NKB-k kötelesek megkülönbözetni az euroövezeti tagállamokkal folytatott tranzakciókat és az összes többi nemzetközi tranzakciót. Az euroövezet portfólióbefektetések követeléseit érintő nettó tranzakciók statisztikáját az euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott értékpapírokkal folytatott, jelentett nettó tranzakciók aggregálása útján kell összeállítani. Az euroövezet portfólióbefektetések kötelezettségeit érintő nettó tranzakciók statisztikáját az összesített nemzeti kötelezettségeket érintő nettó tranzakciók és az euroövezet rezidensei által kibocsátott és megvásárolt értékpapírokkal végzett nettó tranzakciók konszolidálása útján kell összeállítani.

Hasonló jelentési kötelezettség és az aggregált adatok összeállításának hasonló módszere vonatkozik a portfólióbefektetésekhez kapcsolódó jövedelmekre.

Az NKB-k kötelesek a negyedéves adatokat intézményi szektoronkénti bontásban is benyújtani. Ez az adatkövetelmény túlterjed az IMF összeállítások szabványos összetevőin. Az NKB-k a következő szektorokra vonatkozó negyedéves adatokat kötelesek benyújtani: a) központi bankok; b) betétgyűjtő vállalatok a központi bankok kivételével; c) pénzpiaci alapok; d) államháztartás; e) nem pénzpiaci alap befektetési alapok; f) biztosítók és nyugdíjpénztárak; g) egyéb pénzügyi intézmények; h) nem pénzügyi vállalatok; és i) háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények.

Az euroövezet portfólióbefektetésekhez kapcsolódó kötelezettségeit érintő nettó tranzakciókról az euroövezetben rezidens kibocsátók szektora szerinti statisztika összeállításához a negyedéves adatokra vonatkozó követelmények hasonlóak, mint a havi fizetési mérlegre meghatározott követelmények.

A BMP6 – összhangban a nemzeti számlák rendszerével – a kamatok eredményelszámolású kimutatását javasolja. Ez a követelmény a folyó fizetési mérleget (befektetések jövedelme) és a pénzügyi mérleget egyaránt érinti.”

b)

A 3. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„3.   Nemzetközi befektetési pozíciókra vonatkozó statisztika

Célkitűzés

A nemzetközi befektetési pozíció az euroövezet egésze külső követeléseinek és kötelezettségeinek jelentése, a monetáris politika és devizapiac elemzéséhez. Hozzájárul különösen a tagállamok külső sebezhetőségének értékeléséhez és a pénztartó szektor által külföldön tartott likvid eszközpozíciók alakulásának figyelemmel kíséréséhez. E statisztikai információk kulcsfontosságúak az euroövezet negyedéves pénzügyi számláiban a külföld számlák összeállításakor. A nemzetközi befektetési pozíciókra vonatkozó negyedéves statisztika a részletes nemzetgazdasági monitoring alapját is képezi, többek között az Európai Bizottság makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárása során (*1).

Követelmények

Az NKB-knak negyedévente meg kell adniuk a nemzetközi befektetési pozíciókat a tárgyidőszak végi állományok vonatkozásában, valamint az árfolyamváltozás vagy más árváltozás miatti átértékeléseket.

A nemzetközi befektetési pozíció adatai lehetőség szerint megfelelnek a nemzetközi szabványoknak (lásd a 2. cikk (4) bekezdését). Az EKB a nemzetközi befektetési pozíciót az euroövezet egészére állítja össze. Az euroövezet nemzetközi befektetési pozíciójának bontását a II. melléklet 4. táblázata mutatja be.

A nemzetközi befektetési pozíció a bázisidőszak végén fennálló pénzügyi pozíciót mutatja, időszak végi áron értékelve. A pozíciók értékének változása a következő tényezőkből eredhet. Először, az értékben a bázisidőszak során történt változások egy része a végbement és a fizetési mérlegben rögzített pénzügyi tranzakciók miatt következik be. Másodszor, a pozíciók adott időszak eleji és végi változásainak egy részét a bemutatott pénzügyi követelések és kötelezettségek árainak változása okozza. Harmadszor, amennyiben a pozíciók a nemzetközi befektetési pozícióhoz használt elszámolási egységtől eltérő pénznemben merülnek fel, az egyéb pénznemekhez viszonyított árfolyamok változásai szintén hatással vannak az értékre. Végül bármely más olyan változás, amely nem a fenti tényezőknek tudható be, az időszakon belüli egyéb mennyiségi változások miatti változásnak minősül.

Az euroövezet pénzügyi tranzakcióinak és pozícióinak megfelelő egyeztetése megkívánja, hogy megkülönböztetésre kerüljenek az értékben az árváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb mennyiségi változás miatt bekövetkezett változások.

A nemzetközi befektetési pozíció körének a lehető legközelebb kell lenni a negyedéves fizetésimérleg-tranzakciók köréhez. A felhasznált fogalmak, meghatározások és bontások összhangban vannak a negyedéves fizetésimérleg-tranzakciókhoz használtakkal.

Lehetőség szerint a nemzetközi befektetési pozícióra vonatkozó adatoknak konzisztensnek kell lenniük a többi statisztikával, különösen a monetáris és banki statisztikákkal, valamint a pénzügyi számlákkal.

A havi és a negyedéves fizetési mérleg esetében az NKB-k a nemzetközi befektetési pozíció statisztikáikban kötelesek megkülönbözetni a más euroövezeti tagállamokkal szembeni eszközeiket és az összes többi nemzetközi pozíciót. A portfólióbefektetések esetében meg kell különböztetni az euroövezet rezidensei és az euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott értékpapírok állományait. Az euroövezet portfólióbefektetésekhez kapcsolódó követeléseit bemutató statisztikát az euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott értékpapírokban fennálló követelések aggregálása útján kell összeállítani. Az euroövezet portfólióbefektetésekhez kapcsolódó kötelezettségeit bemutató statisztikát az összes nemzeti kötelezettségnek és az euroövezet rezidensei által kibocsátott és megvásárolt értékpapírok állományának konszolidálása útján kell összeállítani.

A nemzetközi befektetési pozíción belül a portfólióbefektetések követeléseinek és kötelezettségeinek összeállítása kizárólag állományi adatokból történik.

Az NKB-k (és adott esetben más illetékes statisztikai hatóságok) legalább a negyedéves portfólióbefektetési követeléseket és kötelezettségeket értékpapíronként gyűjtik, a VI. mellékletben szereplő táblázatban előírt modellek egyikének megfelelően.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1174/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euroövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről (HL L 306., 2011.11.23., 8. o.) és az Európai Parlament és a Tanács 1176/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról (HL L 306., 2011.11.23., 25. o.).”"

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2. táblázat

Negyedéves fizetési mérleg

 

Követel

Tartozik

Közzétehető részhalmaz

Követel

Tartozik

1.

Folyó fizetési mérleg (1)

Geo 4d (2)

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Áruk

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Normál termékforgalom a fizetési mérleg szerint

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Nettó árukivitel közvetítői kereskedelem keretében

Geo 3

 

Geo 1

 

Közvetítői kereskedelem keretében vett áruk (negatív jóváírás)

Geo 3

 

 

 

Közvetítői kereskedelem keretében eladott áruk

Geo 3

 

 

 

Nem monetáris arany

Geo 3

Geo 3

 

 

Szolgáltatásimport – kvázi tranzitkereskedelem miatti kiigazítás

Geo 4

Geo 4

 

 

Szolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Mások tulajdonában lévő fizikai inputokkal összefüggő gyártási szolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Máshová nem sorolt karbantartási és javítási szolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Szállítás

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Idegenforgalom

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Építés

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Biztosítási és nyugdíjszolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Pénzügyi szolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Külön felszámított és más pénzügyi szolgáltatások

Geo 3

Geo 3

 

 

Közvetve mért pénzügyi közvetítői szolgáltatások (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

 

Szellemi tulajdon használatának máshova nem sorolt díja

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Távközlési, számítástechnikai és informatikai szolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Egyéb üzleti szolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Kutatási-fejlesztési szolgáltatások

Geo 3

Geo 3

 

 

Szakmai és vezetési tanácsadási szolgáltatások

Geo 3

Geo 3

 

 

Műszaki, kereskedelemhez kapcsolódó és más üzleti szolgáltatások

Geo 3

Geo 3

 

 

Személyes, kulturális és szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Máshová nem sorolt kormányzati áruk és szolgáltatások

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Elsődleges jövedelem

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Munkavállalók díjazása

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Befektetési jövedelem

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Rezidens szektoronként (2d. ágazat) (3)

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Közvetlen befektetés

Geo 4d

Geo 4d

Geo 4d

Geo 4d

Részesedések (osztalékok és újrabefektetett nyereség)

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban

Geo 3

Geo 3

 

 

Közvetlen befektetőben (fordított befektetés)

Geo 3

Geo 3

 

 

Kapcsolt vállalkozások között

Geo 3

Geo 3

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

ebből: újrabefektetett nyereség

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban

Geo 3

Geo 3

 

 

Közvetlen befektetőben (fordított befektetés)

Geo 3

Geo 3

 

 

Kapcsolt vállalkozások között

Geo 3

Geo 3

 

 

Ebből: kamat FISIM felosztása előtt

Geo 3

Geo 3

 

 

Ebből: kamat

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

Portfólióbefektetés

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Részvényjellegű értékpapírok

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Osztalékok

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

 

Befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Osztalékok

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

 

Újrabefektetett nyereség

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Rövid lejáratú

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Kamat

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Kamat

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

 

Egyéb befektetés

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Jövedelem kivonása a kvázivállalatokból

Geo 3

Geo 3

 

 

Kamat

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

Ebből: a különleges lehívási jogok (SDR-ek) kamata

 

Geo 1

 

 

Ebből: kamat FISIM felosztása előtt

Geo 3

Geo 3

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

Biztosítási kötvények, nyugdíjrendszerek és szabványosított garanciarendszerek tulajdonosainak betudható befektetési jövedelmek

Geo 3

Geo 3

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

Tartalékeszközök

Geo 3

 

Geo 1

 

Ebből: kamat

Geo 3

 

 

 

Egyéb elsődleges jövedelmek

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Államháztartás

Geo 3

Geo 3

 

 

Termelési és importadók

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Termékadók

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Egyéb termelési adók

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Támogatások

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Terméktámogatások

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Egyéb termelési támogatások

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Bérleti díjak

Geo 3

Geo 3

 

 

Egyéb szektorok

Geo 3

Geo 3

 

 

Termelési és importadók

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Termékadók

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Egyéb termelési adók

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Támogatások

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Terméktámogatások

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Egyéb termelési támogatások

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Bérleti díjak

Geo 3

Geo 3

 

 

Másodlagos jövedelem

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Államháztartás

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók

Geo 3

 

 

 

Társadalombiztosítási járulékok

Geo 3

 

 

 

Társadalombiztosítási juttatások

 

Geo 3

 

 

Folyó nemzetközi együttműködés

Geo 3, UI-k

Geo 3, UI-k

 

 

Egyéb folyó transzferek

Geo 3

Geo 3

 

 

Hozzáadottérték-adó és bruttó nemzeti terméken alapuló uniós saját forrás

 

Uniós intézmények

 

 

Egyéb szektorok

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók

 

Geo 3

 

 

Társadalombiztosítási járulékok

Geo 3

Geo 3

 

 

Társadalombiztosítási juttatások

Geo 3

Geo 3

 

 

Nettó nem életbiztosítási díjak

Geo 3

Geo 3

 

 

Nem életbiztosításból eredő követelések

Geo 3

Geo 3

 

 

Egyéb folyó transzferek

Geo 3

Geo 3

 

 

Ebből: személyes transzferek (rezidens és nem rezidens háztartások között)

Geo 3

Geo 3

 

 

Ebből: munkavállalók pénzátutalásai

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Nyugdíjjogosultságok változása miatti kiigazítások

Geo 3

Geo 3

 

 

2.

Tőkemérleg

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Nem termelt nem pénzügyi eszközök bruttó beszerzésének/eladásának egyenlege

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Tőketranszferek

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Államháztartás

Geo 3

Geo 3

 

 

Tőkeadók

Geo 3

 

 

 

Beruházási támogatások

Geo 3

Geo 3

 

 

Egyéb tőketranszferek

Geo 3

Geo 3

 

 

Ebből: adósságelengedés

Geo 3

Geo 3

 

 

Egyéb szektorok

Geo 3

Geo 3

 

 

Tőkeadók

 

Geo 3

 

 

Beruházási támogatások

Geo 3

 

 

 

Egyéb tőketranszferek

Geo 3

Geo 3

 

 

Ebből: adósságelengedés

Geo 3

Geo 3

 

 


 

Pénzügyi eszközök nettó beszerzése

Nettó felmerült kötelezettségek

Nettó

Közzétehető részhalmaz

Pénzügyi eszközök nettó beszerzése

Nettó felmerült kötelezettségek

Nettó

3.

Pénzügyi mérleg

Geo 2 (4)

Geo 1

Geo 1

Geo 2 (4)

Geo 1

Geo 1

Közvetlen befektetés

Geo 4d

Geo 4d

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 4

Geo 4

 

Geo 2

Geo 2

 

Közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Közvetlen befektetőben (fordított befektetés)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Kapcsolt vállalkozások között

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

a.

Részvényjellegű értékpapírok

 

 

 

 

 

 

Tőzsdén jegyzett részvények

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Tőzsdén nem jegyzett részvények és egyéb részesedések

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Ebből: újrabefektetett nyereség

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Geo 4

Geo 4

 

Geo 2

Geo 2

 

Közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Közvetlen befektetőben (fordított befektetés)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Kapcsolt vállalkozások között

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Hitelek

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Kereskedelmi hitelek és előlegek

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Portfólióbefektetés

Geo 4d

Geo 1

 

Geo 4d

Geo 1

 

Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Részvényjellegű értékpapírok

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Tőzsdén jegyzett részvények

Geo 2

Geo 1

 

 

 

 

Tőzsdén nem jegyzett részvények

Geo 2

Geo 1

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Tőzsdén jegyzett részvények

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Tőzsdén nem jegyzett részvények

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

Tőzsdén jegyzett részvények

Geo 2

 

 

 

 

 

Tőzsdén nem jegyzett részvények

Geo 2

 

 

 

 

 

Befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

 

 

 

ebből: újrabefektetett nyereség

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Geo 2

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Rövid lejáratú

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

 

 

 

Származtatott pénzügyi eszközök (tartalékon kívül) és munkavállalói részvényopciók

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

Geo 3

 

 

 

Egyéb befektetés

Geo 4

Geo 4

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Rezidens szektoronként (2r. ágazat)

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Egyéb részesedések

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Készpénz és betétek

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Ebből: euro pénznem

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Ebből: eurorendszeren belüli követelések/kötelezettségek

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2r. ágazat)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Rövid lejáratú

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Hosszú lejáratú

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Hitelek

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2r. ágazat)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Rövid lejáratú

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Hosszú lejáratú

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Biztosítás, nyugdíjrendszerek és szabványosított garanciarendszerek

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Kereskedelmi hitelek és előlegek

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Ebből: Nem pénzügyi vállalatok

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Egyéb követelések/kötelezettségek

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

SDR-ek

 

Geo 1

 

 

Geo 1

 

Tartalékeszközök

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

4.

Egyenlegező tételek

 

 

 

 

 

 

Áruk és szolgáltatások egyenlege

 

 

Geo 4

 

 

Geo 4d

Folyó fizetési mérleg egyenlege

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (–) (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg egyenlege)

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (–) (a pénzügyi mérlegből)

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Nettó hibák és kihagyások

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

5.

Tájékoztató tételek

 

 

 

 

 

 

Közvetlen befektetés (kibővített irány szerinti alapelv)

Kifelé

Befelé

 

Kifelé

Befelé

 

Befektetési jövedelem

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Pénzügyi tranzakciók

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

(1)

A kiválasztott tételek fogalma és meghatározása a III. mellékletben található.

(2)

A szükséges földrajzi bontást részletesen a 7. táblázat adja meg.

(3)

A szükséges intézményi szektorok szerint bontást részletesen a 8. táblázat adja meg.

(4)

A származtatott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos nettó tranzakciókkal (a pénzügyi eszközök nettó beszerzése mínusz nettó felmerült kötelezettségek).” együtt.

b)

A 2A. táblázatot el kell hagyni.

c)

A 4. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

4. táblázat

Negyedéves nemzetközi befektetési pozíció

 

Eszközök (/kifelé)

Kötelezettségek (/befelé)

Nettó

Közzétehető részhalmaz

Pozíciók

Pozíciók

Árfolyamváltozások miatti átértékelések

Más árváltozások miatti átértékelések

Pozíciók

Árfolyamváltozások miatti átértékelések

Más árváltozások miatti átértékelések

Más árváltozások miatti átértékelések

Eszközök

Kötelezettségek

Nettó

(1)

Pénzügyi mérleg  (1)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo2

Geo 1

Geo1 (5)

Közvetlen befektetés

Geo 4d

 

 

Geo 4d

 

 

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat) (3)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Közvetlen befektetőben (fordított befektetés)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Kapcsolt vállalkozások között

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

a.

Részvényjellegű értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tőzsdén jegyzett részvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Tőzsdén nem jegyzett részvények és egyéb részesedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

b.

Befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Közvetlen befektetéssel érintett vállalatokban

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Közvetlen befektetőben (fordított befektetés)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Kapcsolt vállalkozások között

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

Kereskedelmi hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Portfólióbefektetés

Geo 4d

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 4d

Geo 1

 

Részesedések és befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Devizanem szerint (1. devizanem) (4)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Részvényjellegű értékpapírok

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Tőzsdén jegyzett részvények

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Tőzsdén nem jegyzett részvények

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tőzsdén jegyzett részvények

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Tőzsdén nem jegyzett részvények

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Befektetési alapok befektetési jegyei

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Rövid lejáratú

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Devizanem szerint (1. devizanem)

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Legfeljebb egyéves visszaváltással

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Egy évnél hosszabb visszaváltással

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kibocsátó ügyfélszektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Devizanem szerint (1. devizanem)

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Származtatott pénzügyi eszközök (tartalékon kívül) és munkavállalói részvényopciók

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Rezidens szektoronként (2r. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Egyéb befektetés

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Devizanem szerint (1. devizanem)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Egyéb részesedések

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 2

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Készpénz és betétek

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Ebből: euro pénznem

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Ebből: eurorendszeren belüli követelések/kötelezettségek

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2r. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Rövid lejáratú

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Hosszú lejáratú

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Devizanem szerint (1. devizanem)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Hitelek

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú

Geo 3, IMF

 

 

Geo 3, IMF

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 3, IMF

 

 

Geo 3, IMF

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2r. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Rövid lejáratú

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Hosszú lejáratú

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Devizanem szerint (1. devizanem)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Biztosítás, nyugdíjrendszerek és szabványosított garanciarendszerek

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 2

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Kereskedelmi hitelek és előlegek

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Ebből: nem pénzügyi vállalkozások

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Devizanem szerint (1. devizanem)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Egyéb követelések/kötelezettségek

Geo 1

Geo 2

 

Geo 1

Geo 2

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

SDR-ek

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Geo 1

 

2.

Tájékoztató tételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljes pénzügyi mérleg (a tartalékeszközök, származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényopciók kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devizanem szerint (1. devizanem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Államháztartás

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Egyéb szektorok

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Nem pénzpiaci alap (PPA) befektetési alapok

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Biztosítók és nyugdíjpénztárak

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Egyéb pénzügyi intézmények

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Nem pénzügyi vállalatok

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Külső adósság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó külső adósság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

Geo 1

 

Nettó külső adósság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidens szektoronként (2d. ágazat)

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

Geo 1

 

Közvetlen befektetés (kibővített irány szerinti alapelv)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

d)

A 4A. táblázatot el kell hagyni.

e)

A 7. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

7. táblázat

Földrajzi megoszlás

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Geo 4

Geo 4d

Belföldi + külföld

Külföld

Külföld

Külföld

Külföld

Külföld

Euroövezeten belül

Euroövezeten belül

Euroövezeten belül

Euroövezeten belül

Euroövezeten kívül

Euroövezeten kívül

Euroövezeten kívül

Euroövezeten kívül

 

Unión belül

Unión belül

Unión belül

 

Unión kívül

Unión kívül

Unión kívül

 

 

Az Unió egyes tagállamai, az EKB és az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM)

G-20-akhoz tartozó (euroövezeten kívüli) országok

 

 

Offshore pénzügyi központok

Ebből: Egyesült Királyság

 

 

Ebből: Hongkong

Ebből: Egyesült Államok”

 

 

Uniós intézmények (az EKB és az ESM kivételével)

 

 

 

Ebből: Európai Beruházási Bank

 

 

 

Nemzetközi szervezetek (az uniós intézmények kivételével)

 

 

 

Ebből: IMF

 

 

 

G-20-akhoz tartozó (euroövezeten kívüli) országok

 

 

 

Argentína

 

 

 

Ausztrália

 

 

 

Brazília

 

 

 

Kanada

 

 

 

Kína

 

 

 

India

 

 

 

Indonézia

 

 

 

Japán

 

 

 

Mexikó

 

 

 

Oroszország

 

 

 

Szaúd-Arábia

 

 

 

Dél-Afrika

 

 

 

Dél-Korea

 

 

 

Törökország

 

 

 

Egyesült Királyság

 

 

 

Egyesült Államok

 

 

 

Norvégia

 

 

 

Svájc

 

f)

A 8. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

8. táblázat

Szektor szerinti megoszlás

1. ágazat

2. ágazat

2d. ágazat

2r. ágazat

Teljes gazdaság

 

Központi bank

 

Egyéb MPI-k

 

Betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével

 

PPA-k

 

Államháztartás

 

Egyéb szektorok

Teljes gazdaság

 

Központi bank

 

Egyéb MPI-k

 

Betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével

 

PPA-k

 

Államháztartás

 

Egyéb szektorok

 

Nem pénzpiaci befektetési alapok

 

Biztosítók és nyugdíjpénztárak

 

Egyéb pénzügyi intézmények

 

Nem pénzügyi vállalatok

 

Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

Teljes gazdaság

 

Központi bank

 

Egyéb MPI-k

 

Államháztartás

 

Egyéb szektorok

Ebből:

 

Nem pénzpiaci befektetési alapok

 

Biztosítók és nyugdíjpénztárak

 

Egyéb pénzügyi intézmények

 

Nem pénzügyi vállalatok

Teljes gazdaság

 

Központi bank

 

Egyéb MPI-k

 

Államháztartás

 

Egyéb szektorok”

g)

A szöveg a következő 9. táblázattal egészül ki:

9. táblázat

Devizanem szerinti bontás

1. devizanem

Euro

USA-dollár

Japán jen

Egyéb devizák”


(1)  A kiválasztott tételek fogalma és meghatározása a III. mellékletben található.

(2)  A szükséges földrajzi bontást részletesen a 7. táblázat adja meg.

(3)  A szükséges intézményi szektorok szerint bontást részletesen a 8. táblázat adja meg.

(4)  A devizanem szerinti szükséges bontást részletesen a 9. táblázat adja meg.

(5)  A részletezés is a teljes követelmény részét képezi.”