ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 194

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. július 31.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1069 határozata (2018. július 26.) az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (2018–2024) Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

Jegyzőkönyv az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról (2018–2024)

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1070 rendelete (2018. július 26.) a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2017/1970 rendelet módosításáról

21

 

*

A Tanács (EU) 2018/1071 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2018/468 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

23

 

*

A Tanács (EU) 2018/1072 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

27

 

*

A Tanács (EU) 2018/1073 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

30

 

*

A Tanács (EU) 2018/1074 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

32

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1075 végrehajtási rendelete (2018. július 27.) az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyagnak mint kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

36

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1076 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a 37/2010/EU rendeletnek az izoflurán anyag maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

41

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1077 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 808/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

44

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1078 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a 2018. június 30. és 2018. szeptember 29. közötti referencia-időponttal történő adatszolgáltatás céljára a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke kiszámítására vonatkozó technikai információk meghatározásáról ( 1 )

47

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1079 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a Bacillus subtilis (DSM 28343) készítmény elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1080 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a Bacillus subtilis DSM 29784 készítmény kevésbé jelentős hízó- és tojóbaromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: ADISSEO France SAS) ( 1 )

134

 

*

A Bizottság (EU) 2018/1081 végrehajtási rendelete (2018. július 30.) a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) készítmény hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, amelyet az Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office képvisel) ( 1 )

137

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1082 határozata (2018. július 30.) az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai kiképzési missziójáról szóló (KKBP) 2016/610 határozat módosításáról

140

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1083 határozata (2018. július 30.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló 2008/851/KKBP együttes fellépés módosításáról

142

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1084 határozata (2018. július 30.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről, valamint a (KKBP) 2018/475 határozat hatályon kívül helyezéséről

144

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1085 határozata (2018. július 30.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

147

 

*

A Tanács (KKPB) 2018/1086 végrehajtási határozata (2018. július 30.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

150

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/1087 határozata (2018. július 30.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2016/849 határozat módosításáról

152

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az egyrészről Elefántcsontpart, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás által létrehozott EPA-Bizottság 1/2018 határozata (2018. március 22.) az EPA-bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról [2018/1088]

158

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/1


A TANÁCS (EU) 2018/1069 HATÁROZATA

(2018. július 26.)

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (2018–2024) Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. március 17-én elfogadta az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (1) (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről szóló 242/2008/EK rendeletet (2). A megállapodás hallgatólagosan meghosszabbodott és továbbra is hatályos.

(2)

Az említett megállapodás utolsó jegyzőkönyve 2018. június 30-án hatályát vesztette.

(3)

A Bizottság az Unió nevében tárgyalásokat folytatott a megállapodás végrehajtásáról szóló új jegyzőkönyvről (a továbbiakban: a jegyzőkönyv). A jegyzőkönyvet 2018. március 16-án parafálták.

(4)

A jegyzőkönyv célja annak lehetővé tétele az Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság (a továbbiakban: Elefántcsontpart) számára, hogy szorosabban együttműködjenek a fenntartható halászati politika előmozdításában, az elefántcsontparti vizeken a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázásában, és Elefántcsontpartnak az ország kék gazdaságának fejlesztésére irányuló erőfeszítéseiben.

(5)

A jegyzőkönyvet alá kell írni.

(6)

Annak biztosítása érdekében, hogy az uniós hajók gyorsan megkezdhessék halászati tevékenységüket, a jegyzőkönyvet a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a jegyzőkönyv megkötésére.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A jegyzőkönyv 13. cikkével összhangban a jegyzökönyvet az aláírásától a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  HL L 48., 2008.2.22., 41. o.

(2)  A Tanács 242/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 75., 2008.3.18., 51. o.).


31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/3


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról (2018–2024)

1. cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

1.   2018. augusztus 1-től hatéves időtartamra az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 5. cikke szerint engedélyezett halászati lehetőségek a következők:

fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajók: 28 hajó,

felszíni horogsoros halászhajók: 8 hajó,

Ezek a halászati lehetőségek a nagy távolságra vándorló fajok (az Egyesült Nemzetek 1982. évi egyezményének 1. mellékletében felsorolt fajok) halászatára irányulnak, kivéve az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) vagy más nemzetközi egyezmények által védett vagy tiltott fajokat.

2.   Az (1) bekezdést e jegyzőkönyv 5. és 6. cikkére figyelemmel kell alkalmazni.

3.   Az Európai Unió valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók (a továbbiakban: uniós hajók) csak abban az esetben folytathatnak halászati tevékenységet az elefántcsontparti halászati övezetben, ha rendelkeznek az ezen övezetre e jegyzőkönyv alapján kiállított halászati engedéllyel.

2. cikk

Átláthatóság

Az Elefántcsontparti Köztársaság (a továbbiakban: Elefántcsontpart) vállalja, hogy e jegyzőkönyv 11. cikkével összhangban információt cserél bármely olyan megállapodásról, amely lehetővé teszi a halászati övezetében tartózkodó más külföldi hajók számára a hozzáférést, különösen a kiadott engedélyekről és a fogásokról.

Elefántcsontpart ezenkívül az elefántcsontparti, ipari célú halászati engedéllyel rendelkező tonhalhalászhajók halászati erőkifejtésére vonatkozó adatokat is szolgáltat.

3. cikk

Pénzügyi hozzájárulás – fizetési feltételek

1.   A megállapodás 7. cikkében említett pénzügyi hozzájárulás évente 682 000 EUR, vagy az 1. cikkben említett időszakra vonatkozóan összesen 4 092 000 EUR.

2.   A pénzügyi hozzájárulás a következőkből áll:

(a)

évi 5 500 tonna referenciamennyiségnek megfelelő, évi 330 000 EUR összeg e jegyzőkönyv alkalmazásának első és második évében és 275 000 EUR összeg a rákövetkező években az elefántcsontparti halászati övezethez való hozzáférésért, valamint

(b)

évi 352 000 EUR külön összeg e jegyzőkönyv alkalmazásának első és második évében, a következő években pedig 407 000 EUR az elefántcsontparti ágazati halászati politika végrehajtásához való hozzájárulás céljából.

3.   Ezenkívül a hajótulajdonosok az e jegyzőkönyv mellékletének II. fejezetében megállapított szabályokkal összhangban a becslések szerint évi 330 400 EUR összegű pénzügyi hozzájárulást nyújtanak az elefántcsontparti halászati övezethez való hozzáférésért.

4.   E cikk 2. bekezdését e jegyzőkönyv 4., 5., 6. és 9. cikkére és a megállapodás 12. és 13. cikkére figyelemmel kell alkalmazni.

5.   Amennyiben az uniós hajók által az elefántcsontparti halászati övezetben ejtett fogások összmennyisége meghaladja a referenciamennyiséget, az éves pénzügyi hozzájárulás összege e jegyzőkönyv alkalmazásának első két évében minden egyes további kifogott tonna után 60 EUR összeggel, a rákövetkező években pedig 70 EUR összeggel emelkedik. Az Unió által kifizetett teljes éves összeg azonban nem haladhatja meg a 2. bekezdés a) pontjában említett összeg kétszeresét. Ha az uniós hajók által kifogott mennyiség meghaladja a teljes éves összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni.

6.   Az 1. bekezdésben meghatározott pénzügyi hozzájárulás kifizetését az első évben legkésőbb e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától számított 90 napon belül, az azt követő években pedig legkésőbb e jegyzőkönyv hatálybalépésének évfordulójáig kell teljesíteni.

7.   A 2. bekezdés a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás felhasználását illetően az elefántcsontparti hatóságok kizárólagos mérlegelési jogkörrel rendelkeznek.

8.   A 2. bekezdés a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulást az elefántcsontparti államkincstárnak kell kifizetni.

9.   A 2. bekezdés b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulást az elefántcsontparti államkincstár által az ágazati támogatás végrehajtására nyitott külön bankszámlára kell utalni.

Az említett bankszámla adatait az elefántcsontpart hatóságok évente közlik az Unióval.

E pénzügyi hozzájárulások mindegyike bekerül az állami költségvetésbe, és az elefántcsontparti államháztartás-irányítási szabályok és eljárások hatálya alá tartozik.

4. cikk

Ágazati támogatás

1.   Az e jegyzőkönyv szerinti ágazati támogatás hozzájárul Elefántcsontpartnak az állattenyésztés, halászat és akvakultúra fejlesztésére irányuló stratégiai terve végrehajtásához. Célja a belvízi és tengeri halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás különösen a következők révén:

(a)

a halászati tevékenységek nyomon követésének, ellenőrzésének és felügyeletének javítása;

(b)

a halállománnyal kapcsolatos tudományos ismeretek javítása;

(c)

a halászati statisztikák javítása;

(d)

a kisüzemi halászat támogatása;

(e)

a nemzetközi együttműködés megerősítése;

(f)

a kék gazdaság támogatása és az akvakultúra fejlesztése.

2.   Az Unió és Elefántcsontpart a megállapodás 9. cikke szerint felállított bizottság keretében legkésőbb e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának megkezdésétől számított három hónappal megállapodnak egy több évre szóló ágazati programról és annak részletes alkalmazási szabályairól, különösen:

a)

éves és többéves iránymutatásokról, amelyek alapján a 3. cikk 2. bekezdésének b) pontjában előírt pénzügyi hozzájárulás felhasználásra kerül;

b)

a felelősségteljes és fenntartható halászat előmozdítása érdekében évente és többéves alapon elérendő célokról és végrehajtandó tevékenységekről, figyelembe véve Elefántcsontpartnak a nemzeti halászati és akvakultúra-politikájában kifejezett prioritásait;

c)

éves alapon az elért eredmények értékelésére szolgáló kritériumokról és eljárásokról.

3.   A többéves vagy éves ágazati program vagy a megvalósítandó kezdeményezésekre fordítandó egyedi összegek felhasználásának bármely javasolt módosítását előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottságnak és – adott esetben levélváltás útján – a vegyes bizottság keretében mindkét Félnek jóvá kell hagynia.

4.   A Felek a vegyes bizottság keretében minden évben értékelik a többéves ágazati program végrehajtásának előrehaladását. Amennyiben ez az értékelés azt mutatja, hogy a 3. cikk 2. bekezdésének (b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás célkitűzéseinek megvalósítása nem felel meg a programozásnak vagy ha a pénzügyi hozzájárulás végrehajtását a vegyes bizottság nem találja kielégítőnek, a hozzájárulás felülvizsgálható vagy felfüggeszthető.

A pénzügyi hozzájárulás fizetése a Felek közötti egyeztetés és megállapodás után folytatódik, amennyiben az ágazati támogatás végrehajtásának eredményei megfelelnek a vegyes bizottság által elfogadott programozásnak.

Az ágazati támogatás végrehajtását a két Fél – adott esetben e jegyzőkönyv lejárta után is – nyomon követi mindaddig, amíg a 3. cikk 2. bekezdésének (b) pontjában említett külön pénzügyi hozzájárulás teljes mértékben felhasználásra nem kerül.

A vis maior eseteit kivéve azonban az említett külön pénzügyi hozzájárulás kifizetése nem teljesíthető az e jegyzőkönyv lejártát követő hat hónapos időszak után.

5. cikk

Tudományos és technikai együttműködés a felelősségteljes halászatért

1.   A két Fél vállalja, hogy az elefántcsontparti vizeken halászó különböző flották között a megkülönböztetésmentesség elve alapján az elefántcsontparti vizeken előmozdítja a felelősségteljes halászatot.

2.   Az uniós és az elefántcsontparti hatóságok e jegyzőkönyv időbeli hatálya alatt együttműködnek az elefántcsontparti halászati övezetben a fogások alakulásának, a halászati erőkifejtésnek és az erőforrások állapotának nyomon követése érdekében.

3.   A Felek vállalják a felelősségteljes halászatra vonatkozó szubregionális szintű együttműködés előmozdítását különösen az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT), valamint bármely más érintett szubregionális vagy nemzetközi szervezet keretén belül. A Felek vállalják, hogy megfelelnek az ICCAT valamennyi ajánlásának.

4.   A megállapodás 4. cikkével összhangban és az ICCAT által elfogadott ajánlások és állásfoglalások, valamint a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján a Felek konzultálnak egymással a vegyes bizottság keretében és adott esetben – tudományos ülést követően – az uniós hajók tevékenységét érintő, a halászati erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására vonatkozó intézkedéseket fogadnak el.

5.   A Felek együttműködnek az Elefántcsontparton folytatott halászat ellenőrzése, vizsgálata, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre szolgáló mechanizmus megerősítése érdekében.

6. cikk

A halászati lehetőségek és technikai intézkedések közös megegyezéssel történő felülvizsgálata

1.   Az 1. cikkben említett halászati lehetőségek közös megegyezéssel növelhetők, amennyiben az 5. cikk 4. bekezdésében említett konzultációk megerősítik, hogy a növelés nem veszélyezteti az Elefántcsontpart erőforrásaival való fenntartható gazdálkodást. Ebben az esetben a 3. cikk 1. bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulást arányosan és időarányosan emelni kell.

2.   Ha azonban a Felek az 1. cikkben meghatározott halászati lehetőségek csökkentésében állapodnak meg, a pénzügyi hozzájárulást arányosan és időarányosan csökkenteni kell.

3.   A halászati lehetőségek különböző hajókategóriák közötti elosztása konzultációt követően és a Felek közös megegyezésével szintén felülvizsgálható, feltéve, hogy a változtatások megfelelnek a 4. cikk 5. bekezdésében említett tudományos ülésen azon állományok kezelésével kapcsolatban elfogadott ajánlásoknak, amelyekre ez az újraelosztás hatással lehet. A Felek megállapodnak a pénzügyi hozzájárulás megfelelő kiigazításáról, ha a halászati lehetőségek újraelosztása azt indokolja.

4.   A vegyes bizottság szükség esetén megvizsgálhatja és kiigazíthatja a halászati tevékenységek végzésére irányadó műszaki feltételeket és az e jegyzőkönyvben meghatározott, az ágazati támogatás végrehajtására vonatkozó szabályokat.

7. cikk

Új halászati lehetőségek és a felderítő halászat

1.   Abban az esetben, ha az uniós hajók olyan halászati tevékenységet kívánnak végezni, amelyekről az 1. cikk nem rendelkezik, az Unió konzultál Elefántcsontparttal az új tevékenységek engedélyezése érdekében. Ezen egyeztetések során a Felek figyelembe veszik a releváns tudományos szakvéleményeket, különös tekintettel a regionális vagy szubregionális halászati szervezetek által kibocsátott szakvéleményekre. Adott esetben a Felek megállapodnak az új halászati lehetőségekre vonatkozó feltételekben és a többéves gazdálkodási tervek végrehajtásában. A Felek szükség esetén módosítják ezt a jegyzőkönyvet és annak mellékletét.

2.   Az 5. cikk 4. bekezdésében meghatározott konzultációkat követően a Felek engedélyezhetnek az elefántcsontparti halászati övezetben teendő felderítő halászati utakat az új halászatok műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági megtérülésének vizsgálata érdekében.

2.1.

E célból a felderítő halászatra vonatkozó engedély iránti kérelmeket az Unió közli az elefántcsontparti hatóságokkal egy műszaki adatlap alapján, amely feltünteti:

a hajó műszaki jellemzőit;

a hajón szolgáló tisztek adott halászattal kapcsolatos szakértelmének szintjét;

a halászati út technikai adataira vonatkozó javaslatot (időtartam, halászeszköz, felderítendő térségek stb.).

2.2.

A felderítő halászati utak legfeljebb hat hónapig tarthatnak. Előfeltételük az elefántcsontparti hatóságok által megállapított díj kifizetése.

2.3.

A lobogó szerinti tagállam egy tudományos megfigyelőjének és egy, az elefántcsontparti hatóságok által kiválasztott megfigyelőnek az út egész ideje alatt a fedélzeten kell tartózkodnia.

2.4.

A felderítő útnak megfelelő és a felderítő úton fogott fogások a hajótulajdonos tulajdonában maradnak.

2.5.

A felderítő halászati utak részletes eredményeit elemzés céljából meg kell küldeni a vegyes bizottságnak.

8. cikk

Alkalmazandó jogszabályok

1.   Az elefántcsontparti vizeken tevékenységet folytató uniós hajók tevékenységeire – a megállapodás és e jegyzőkönyv eltérő rendelkezése hiányában – az Elefántcsontparton alkalmazandó jog az irányadó.

2.   Az elefántcsontparti hatóságok a halászati ágazatot érintő minden jogszabályi változásról és új jogszabályról haladéktalanul értesítik az Uniót.

3.   Az Unió az uniós távolsági flotta halászati tevékenységét érintő minden jogszabályi változásról és új jogszabályról értesíti az elefántcsontparti hatóságokat.

9. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése

1.   E jegyzőkönyv végrehajtása a vegyes bizottság keretében folytatott konzultációt követően bármelyik Fél kezdeményezésére felfüggeszthető az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén:

(a)

a megállapodás 2. cikkének (h) pontjában meghatározott rendkívüli körülmények akadályozzák a halászati tevékenység végzését az elefántcsontparti halászati övezetben;

(b)

egyik vagy másik fél halászati politikájának meghatározásában vagy végrehajtásában olyan, jelentős változások állnak be, amelyek hatással vannak e jegyzőkönyv rendelkezéseire;

(c)

a Cotonoui Megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott, az említett megállapodás 9. cikkében foglalt, az emberi jogok lényeges és alapvető elemeinek megsértésével összefüggő konzultációs mechanizmusok életbelépése;

d)

az Unió a 3. cikk 2. bekezdésének (a) pontjában meghatározott pénzügyi hozzájárulás kifizetését az e cikk 5. bekezdésében meghatározott rendelkezésekkel összhangban nem teljesíti;

e)

a Felek között a közös bizottságban súlyos és megoldatlan nézeteltérés lép fel e jegyzőkönyv alkalmazásával vagy végrehajtásával kapcsolatban.

2.   Ha e jegyzőkönyv alkalmazását az 1. bekezdés (c) pontjában megadottaktól eltérő okokból kell felfüggeszteni, az érintett Fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal írásbeli értesítést küld e szándékáról. E jegyzőkönyvnek az 1. bekezdés (c) pontjában megadott okokból történő felfüggesztése a felfüggesztésre vonatkozó határozat meghozatalát követően azonnal alkalmazandó.

3.   Felfüggesztés esetén a Felek folyamatosan egyeztetnek egymással a vita békés rendezése érdekében. Amennyiben sikerül a vitát rendezni, e jegyzőkönyv alkalmazása újból megkezdődik, és a pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amelynek során e jegyzőkönyv alkalmazását felfüggesztették.

4.   Az uniós hajók számára kiadott halászati engedélyek a 3. cikk 2. bekezdésének (a) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás kifizetésének felfüggesztésével egyidejűleg felfüggeszthetők. A felfüggesztés megszűnése után e halászati engedélyek érvényessége a halászati tevékenység felfüggesztésének időtartamával megegyező időtartammal meghosszabbodik.

5.   E cikk 1. bekezdésének eltérő rendelkezése hiányában, ha az Unió nem teljesíti a 3. cikk 2. bekezdésének (a) pontjában megállapított kifizetést, az elefántcsontparti hatóságok hivatalos úton értesítik az Uniót a kifizetés elmaradásáról. Az Unió elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket, és ha szükséges, a hivatalos kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül teljesíti a kifizetést.

Amennyiben az említett határidő lejártáig megfelelő indokolás nélkül nem kerül sor a kifizetésre, az elefántcsontparti hatóságok e cikk 2., 3. és 4. bekezdésével összhangban felfüggeszthetik e jegyzőkönyv alkalmazását. E jegyzőkönyv alkalmazása folytatódik, amint a szóban forgó kifizetés teljesítése megtörtént.

10. cikk

Elektronikus kommunikáció

1.   Az Unió és Elefántcsontpart gondoskodik a megállapodás és az e jegyzőkönvy végrehajtására vonatkozó valamennyi információ és dokumentum elektronikus cseréjéhez szükséges számítógépes rendszerek megfelelő működéséről.

2.   Az elektronikus formátumú dokumentumokat minden tekintetben a papíralapú dokumentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

3.   Az Unió és Elefántcsontpart haladéktalanul értesíti egymást a számítógépes rendszerek bárminemű meghibásodásáról. Ilyen esetben automatikusan a megállapodás és az e jegyzőkönvy végrehajtására vonatkozó információk és dokumentumok papírváltozatát kell használni.

11. cikk

Bizalmas adatkezelés

Az Unió és Elefántcsontpart gondoskodik arról, hogy a megállapodás és az e jegyzőkönyv keretében kapott, az uniós hajókra és azok tevékenységére vonatkozó valamennyi személyes adat kezelése mindenkor a Felek vonatkozó titoktartási és adatvédelmi elveivel teljes összhangban történjen.

A Felek gondoskodnak arról, hogy kizárólag az elefántcsontparti halászati övezetben folytatott tonhalhalászatra vonatkozó összesített adatokat hozzák nyilvánosságra, az ICCAT és más regionális vagy szubregionális halászati szervezetek megfelelő rendelkezéseinek megfelelően.

A bizalmasnak minősülő adatokat az illetékes hatóságok kizárólag a megállapodás és e jegyzőkönyv végrehajtása céljából használhatják fel.

12. cikk

Megszűnés

1.   E jegyzőkönyv megszűnése esetén az érintett Fél legalább hat hónappal a megszűnés hatálybalépésének időpontja előtt írásban értesíti a másik Felet az erre irányuló szándékáról.

2.   Az 1. bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

13. cikk

A jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása

Ez a jegyzőkönyv a Felek általi aláírásának időpontjától ideiglenesen alkalmazandó.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

az Európai Unió részéről

az Elefántcsontparti Köztársaság részéről


MELLÉKLET

AZ UNIÓS HAJÓK ÁLTAL AZ ELEFÁNTCSONTPARTI HALÁSZATI ÖVEZETBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   Az illetékes hatóság kijelölése

E melléklet alkalmazásában és annak eltérő renndelkezése hiányában az Európai Unióra vagy az Elefántcsontpartra mint illetékes hatóságra történő hivatkozás az alábbiakat jelenti:

az Európai Unió esetében: az Európai Bizottság, adott esetben az Európai Unió elefántcsontparti küldöttségén keresztül;

az Elefántcsontparti Köztársaság tekintetében: a halászatért felelős minisztérium.

2.   Halászati övezet

Az elefántcsontparti hatóságok a lehető leghamarabb tájékoztatják az Unió illetékes szolgálatait az elefántcsontparti halászati övezet alapvonaltól számított földrajzi koordinátáiról.

E fejezet 3. pontjának rendelkezéseire figyelemmel, az uniós hajók az alapvonaltól számított 12 tengeri mérföld széles tengersávon kívüli vizeken folytathatnak tevékenységet.

3.   A hajózási és a halászati tilalom hatálya alá tartozó övezetek

A halászati engedély kiadásakor Elefántcsontpart közli a hajótulajdonosokkal és az Unióval a hajózási, illetve halászati tilalom hatálya alá tartozó övezetek határait. Az e területeket érintő bármely változásáról a lehető leghamarabb tájékoztatni kell az Uniót.

4.   Bankszámla

Elefántcsontpart e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdete előtt megküldi az Uniónak azon államkincstári számlájának adatait, amelyre az uniós hajók által a megállapodás alapján fizetendő pénzösszegeket be kell fizetni. A banki átutalásokkal járó költségeket a hajótulajdonosok viselik.

II. FEJEZET

HALÁSZATI ENGEDÉLYEK

E melléklet rendelkezéseinek alkalmazásában a „jogosítvány” fogalma és a „halászati engedély” uniós jogszabályokban meghatározott fogalma egyenértékűek.

1. szakasz: Alkalmazandó eljárások

1.   A halászati engedély megszerzésének előfeltételei – jogosult hajók

Az elefántcsontparti halászati övezetben való halászatra csak a jogosult hajók kaphatnak engedélyt. A hajóknak ehhez szerepelniük kell az uniós hajók nyilvántartásában és meg kell felelniük az (EU) 2017/2403 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) rendelkezéseinek.

A hajók jogosultságának az a feltétele, hogy sem tulajdonosukat, sem parancsnokukat, sem magukat a hajókat nem tiltották el az Elefántcsontparton folytatott halászati tevékenységtől. Helyzetüknek az elefántcsontparti hatóságok felé rendezettnek kell lennie abban az értelemben, hogy eleget tettek minden korábbi, az Unióval kötött megállapodások keretében Elefántcsontparton folytatott halászati tevékenységükből eredő kötelezettségnek.

2.   Engedélykérelmek

Az Unió illetékes hatóságai legalább 30 munkanappal az engedély kérelmezett érvényességi időpontja előtt elektronikus úton vagy más gyors módon benyújtanak Elefántcsontpart halászatért felelős minisztériumának minden olyan hajóra vonatkozó kérelmet, amely a megállapodás keretében halászni szándékozik.

A kérelmeket a halászatért felelős minisztériumnak az 1. függelékben szereplő mintával összhangban álló nyomtatványon kell benyújtani.

Minden engedélykérelemhez a következő iratokat kell csatolni:

az engedély érvényességi időszakára esedékes átalánydíj előlegének befizetéséről szóló igazolás,

a hajó hajózásra való alkalmasságáról szóló bizonyítvány,

a hajó biztosítási igazolása,

egy nemrégiben készült, a hajót (oldalnézetből) mutató színes fénykép, egyértelműen feltüntetve a hajó nevét és azonosító számát,

az alkalmazott halászeszközök ábrázolása és részletes leírása.

Azoknál a hajóknál, amelyeknél a műszaki jellemzők nem változtak, a halászati engedély e jegyzőkönyv alapján történő megújításakor a megújításra irányuló kérelemhez csak a díj megfizetéséről szóló igazolást kell csatolni.

3.   Átalánydíj

A díj befizetését az e melléklet 1. fejezete 4. pontjával öszhangban az elefántcsontparti hatóságok által megjelölt számlára kell teljesíteni.

A díjak a kikötői illetékek és szolgáltatások költségeinek kivételével minden nemzeti és helyi adót magukban foglalnak.

4.   Az engedéllyel rendelkező hajók ideiglenes jegyzéke

A halászati engedély iránti kérelmek és az előleg megfizetéséről szóló igazolás kézhezvételét követően Elefántcsontpart elkészíti a kérelmező hajók ideiglenes jegyzékét. Ezt a jegyzéket elektronikus úton haladéktalanul meg kell küldeni az Uniónak és a halászat ellenőrzéséért felelős nemzeti hatóságnak. A hajók az ideiglenes jegyzékbe való felvételük időpontjától halászhatnak. Halászati engedélyük kibocsátásáig az ideiglenes jegyzék másolatát mindenkor e hajók fedélzetén kell tartani.

5.   Az engedélyek kiadása

Az engedélyeket az e fejezet 2. pontjában említett valamennyi irat kézhezvételét követő 21 munkanapon belül valamennyi hajóra vonatkozóan Elefántcsontpart halászatért felelős minisztériuma adja ki – adott esetben az Európai Unió elefántcsontparti küldöttségén keresztül – a hajótulajdonosok vagy azok képviselői részére.

Az engedélyek legfeljebb egy évig érvényesek és megújíthatók.

6.   A halászatra engedéllyel rendelkező hajók jegyzéke

A halászati engedély kiadása után Elefántcsontpart haladéktalanul elkészíti az elefántcsontparti halászati övezetben halászatra engedéllyel rendelkező hajók végleges jegyzékét. E jegyzéket azonnal meg kell küldeni a halászat nyomon követéséért felelős nemzeti szervnek és az Uniónak, és az a fent említett ideiglenes jegyzék helyébe lép.

7.   Engedély átruházása

Az engedélyt egy meghatározott hajó részére állítják ki, és nem átruházható. Azonban az Unió kérésére és igazolt vis maior – például egy hajó elvesztése vagy súlyos műszaki meghibásodás miatti mozgásképtelensége – esetén az adott hajó halászati engedélye újabb díj fizetése nélkül helyettesíthető egy másik, az e jegyzőkönyv 1. cikkében említett azonos kategóriába tartozó, ugyanazon tulajdonos, tulajdonosi közösség vagy termelői szervezet hajója részére kiállított új engedéllyel. Ebben az esetben a fogások mennyiségének egy esetleges kiegészítő díjfizetés meghatározása céljából történő kiszámításakor a két hajó összfogásának összegét kell figyelembe venni.

A helyettesítendő hajó tulajdonosa vagy képviselője az érvénytelenített engedélyt az Európai Unió elefántcsontparti küldöttségén keresztül visszajuttatja Elefántcsontpart halászatért felelős minisztériumának.

Az új engedély azon a napon lép hatályba, amikor a hajótulajdonos az érvénytelenített engedélyt visszajuttatja Elefántcsontpart halászatért felelős minisztériumának. Az Európai Unió elefántcsontparti küldöttségét tájékoztatni kell a halászati engedély átruházásáról.

8.   Az engedély fedélzeten tartása

Az engedélyt mindenkor a fedélzeten kell tartani. Mindazonáltal a hajók az e fejezet 4. pontjában említett ideiglenes jegyzékbe való felvételük időpontjától halászhatnak.

9.   Segédhajók

Az Unió kérésére és az elefántcsontparti hatóságok vizsgálatát követően Elefántcsontpart a halászati engedéllyel rendelkező uniós halászhajók számára segédhajók igénybevételét engedélyezi.

A segédhajók nem rendelkezhetnek halfogásra alkalmas eszközökkel. A segédhajók tevékenysége nem foglalhatja magában az üzemanyag-feltöltést és a fogások átrakását.

A segédhajók a halászati engedély iránti kérelmek benyújtását szabályozó, az e fejezetben foglalt eljárás hatálya alá tartoznak, a rájuk alkalmazandó mértékben. Elefántcsontpart elkészíti az engedélyezett segédhajók jegyzékét, és azt haladéktalanul megküldi az Uniónak.

Ezeknek a hajóknak 3 500 EUR éves díjfizetési kötelezettségük áll fenn.

2. szakasz: Díjak és előlegek

1.   A kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében az elefántcsontparti halászati övezetben ejtett fogások után tonnánként fizetendő díj összege:

60 EUR e jegyzőkönyv alkalmazásának első és második évében,

70 EUR a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik évben.

2.   Az engedélyek a következő éves átalánydíj-előlegeknek az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő befizetését követően kerülnek kiállításra:

a)

A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében:

hajónként 7 620 EUR, amely e jegyzőkönyv alkalmazásának első és második évében évi 127 tonnáért fizetendő díjjal egyenértékű,

hajónként 8 890 EUR, amely a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik évben évi 127 tonnáért fizetendő díjjal egyenértékű,

b)

A felszíni horogsoros halászhajók esetében:

hajónként 2 400 EUR, amely e jegyzőkönyv alkalmazásának első és második évében évi 40 tonnáért fizetendő díjjal egyenértékű,

hajónként 2 800 EUR, amely a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik évben évi 40 tonnáért fizetendő díjjal egyenértékű,

Egy évnél rövidebb időtartamra szóló engedély esetén a díj összegét az elefántcsontparti jogszabályokkal összhangban az engedély időtartamával arányosan kell meghatározni. A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében azonban az engedély időtartama nem lehet kevesebb 12 hónapnál.

3.   Az Unió minden hajóra elkészít egy fogáskimutatást és egy, az adott hajó által az előző naptári évi halászati idény után fizetendő díjat tartalmazó kimutatást. E kimutatásokat legkésőbb folyó év április végéig megküldi az elefántcsontparti hatóságoknak. Elefántcsontpart e kimutatásokat azok kézhezvételétől számított 30 napon belül – igazoló dokumentumok alapján – vitathatja. Nézeteltérés esetén a Felek a vegyes bizottság keretén belül egyeztetnek egymással. Ha Elefántcsontpart 30 napon belül nem emel kifogást, a kimutatásokat elfogadottnak kell tekinteni.

4.   Ha a végleges kimutatásban foglalt összeg meghaladja a halászati engedély megszerzéséért befizetett átalánydíjat, a hajótulajdonos a fennmaradó összeget 45 napos határidőn belül megfizeti Elefántcsontpartnak, hacsak a hajótulajdonos nem vitatja a kifizetés jogosságát. Ha azonban a végleges kimutatásban foglalt összeg kisebb az e szakasz 2. pontjában említett előlegnél, a különbözet a hajótulajdonos részére nem kerül visszatérítésre.

III. FEJEZET

A FOGÁSOK BEJELENTÉSE

1.   Halászati napló

A megállapodás keretében halászó uniós hajók parancsnokai kötelesek az ICCAT kerítőhálós és felszíni horogsoros hajókra vonatkozó ajánlásaival és állásfoglalásaival összhangban halászati naplót vezetni.

A hajóparancsnok a halászati naplót minden olyan napra vonatkozóan kitölti, amelyet a hajó az elefántcsontpart halászati övezetben tölt.

A hajóparancsnok minden nap bejegyzi a halászati naplóba a kifogott és fedélzeten tartott – az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) hárombetűs kódjával azonosított – valamennyi faj élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét. A főbb fajok esetében a hajóparancsnok beljegyzi azt is, ha nem történt fogás. Adott esetben a hajóparancsnok minden nap bejegyzi a halászati naplóba az egyes fajok tengerbe visszadobott, élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét.

A halászati naplót olvashatóan, nagybetűkkel kell kitölteni, és azt a hajóparancsnoknak alá kell írnia.

A halászati naplóban rögzített adatok pontosságáért a hajóparancsnok felel.

2.   A fogási nyilatkozatok továbbítása

Minden kihajózást követően a hajóparancsnok az elefántcsontparti halászati övezetben töltött időszakra vonatkozó halászati naplók elektronikus példányának az Elefántcsontpartnak történő benyújtásával bejelenti a hajó fogásait. Ezzel egyidejűleg a halászati napló másolatát megküldi a Centre de Recherche Océanologique de Côte d'Ivoire (Elefántcsontparti Óceánkutató Központ – CRO) részére és az alábbi tudományos intézetek egyikének:

a)

Institut de recherche pour le développement (IRD),

b)

Instituto Español de Oceanografía (IEO);

c)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ha a hajó a kihajózás előtt anélkül hagyja el az elefántcsontparti halászati övezetet, hogy kikötne valamely elefántcsontparti kikötőben, a halászati naplót legkésőbb az elefántcsontparti halászati övezet elhagyását követő hét napon belül kell elküldeni.

Amennyiben az e-mail útján történő továbbítás nem lehetséges, a fogási nyilatkozatok postán vagy faxon is elküldhetők.

Az elefántcsontparti hatóságok e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának megkezdése előtt közlik a használandó e-mail-címet, telefon- és faxszámokat. Elefántcsontpart haladéktalanul értesíti az érintett hajókat és az Uniót az ezekben a kapcsolatfelvételi adatokban bekövetkező mindennemű változásról.

E fejezet rendelkezéseinek be nem tartása esetére az elefántcsontparti kormány fenntartja magának a jogot, hogy a formai követelmények teljesítéséig felfüggessze a jogsértő hajó engedélyét, valamint hogy a hajó tulajdonosával szemben a hatályos elefántcsontparti jogszabályokban előírt szankciókat alkalmazza. Erről tájékoztatni kell az Uniót és a lobogó szerinti tagállamot.

3.   Az elektronikus bejelentési rendszerre (ERS) való áttérés

Mindkét Fél kifejezi az arra vonatkozó hajlandóságát, hogy e jegyzőkönyv alkalmazásának első évében biztosítja az áttérést egy olyan, halászati tevékenységekre vonatkozó kommunikációs és adattovábbító elektronikus rendszerre, amely lehetővé teszi különösen a fogási adatokat tartalmazó bejelentések napi továbbítását.

A Felek megállapodnak abban, hogy a vegyes bizottság keretében közösen meghatározzák az említett áttérés szabályait, a rendszer mielőbbi működőképessé tételének érdekében.

IV. FEJEZET

TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

A halászati engedéllyel rendelkező hajókra a halászati övezet, az engedélyezett halászeszközök és a tilalom hatálya alá tartozó fajok tekintetében alkalmazandó technikai intézkedéseket az e melléklet 2. függelékében foglalt technikai adatlap határozza meg.

A halászhajók megfelelnek az ICCAT által az adott térségben használt halászeszközökre és halcsoportosulást előidéző eszközökre, valamint azok műszaki jellemzőire vonatkozóan elfogadott intézkedéseknek és ajánlásoknak, valamint minden egyéb, a halászati tevékenységeikre alkalmazandó technikai intézkedésnek.

V. FEJEZET

NYOMON KÖVETÉS, ELLENŐRZÉS ÉS FELÜGYELET

I. szakasz: Ellenőrzés és vizsgálat

1.   Az övezetbe való belépés és az onnan való kilépés

1.1.

Az uniós hajók legalább három órával előre értesítik a halászati ellenőrzésért felelős elefántcsontparti hatóságokat az elefántcsontparti halászati övezetbe való belépésre vagy az onnan való kilépésre vonatkozó szándékukról.

Belépésének vagy kilépésének bejelentésekor a hajó tájékoztatást ad különösen a következőkről:

i.

az áthaladás várható napja, időpontja és helye;

ii.

a fedélzeten tárolt, a FAO hárombetűs kódjával azonosított minden egyes faj élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyisége;

iii.

a termékek jellege és kiszerelése.

1.2.

Az 1.1. alpontban említett információkat elsősorban e-mail útján, annak hiányában pedig faxon kell elküldeni. Ezen információ(k) kézhezvételét Elefántcsontpart haladéktalanul visszaigazolja.

1.3.

Ha egy hajót halászati tevékenységen érnek anélkül, hogy arról értesítette volna az elefántcsontparti illetékes hatóságot, a hajót a szabályokat megésrtő hajónak kell tekinteni.

2.   Vizsgálati eljárások

2.1.

Az elefántcsontparti vizeken halászati tevékenységet folytató uniós hajók parancsnokai lehetővé teszik a halászati tevékenységek vizsgálatát és ellenőrzését végző elefántcsontparti tisztviselők feladatainak elvégzését.

2.2.

Ezek a tisztviselők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges ideig maradhatnak a fedélzeten.

Az elefántcsontparti ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós hajó parancsnoka jogosult észrevételekeinek a vizsgálati jelentésben való rögzítésére. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós hajó parancsnoka írja alá. A vizsgálati jelentés parancsnok általi aláírása nem sérti a hajótulajdonos védekezési jogát az esetlegesen megállapított jogsértéshez kapcsolódóan. Amennyiben a hajóparancsnok megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, annak okairól írásban ad tájékoztatást, és az ellenőr az „aláírást megtagadta” bejegyzést vezeti rá a jegyzőkönyvre. Az elefántcsontparti ellenőrök a hajó elhagyása előtt átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós hajó parancsnokának.

2.3.

Elefántcsontpart engedélyt adhat az Uniónak, hogy képviselői megfigyelői minőségben részt vegyenek a vizsgálatokon.

3.   Részvételen alapuló nyomon követés a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén

A nyílt tengeri halászat nyomon követésének és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemnek a megerősítése céljából az uniós hajók kötelesek tájékoztatást adni az elefántcsontparti halászati övezetben tartózkodó minden olyan hajóról, amely feltehetőleg jogellenes halászati tevékenységet végez.

4.   Kirakodás és átrakodás

4.1.

Minden olyan uniós hajó, amely a fogásait az elefántcsontparti vizeken kívánja kirakni vagy átrakni, e műveletet kizárólag elefántcsontparti kikötőkben vagy kikötői területen végezheti el.

4.2.

E hajók tulajdonosai legalább 24 órával előre bejelentik az illetékes elefántcsontparti hatóságoknak a következő információkat:

a kirakodó vagy átrakó halászhajók neve,

átrakodás esetén a fogadó hajó neve, Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) száma és lobogója,

a kirakodásra vagy átrakodásra szánt mennyiség fajonként,

az ügylet napja és helye.

4.3.

Átrakás esetén a hajóparancsnokoknak a fogási nyilatkozatokat meg kell küldeniük az illetékes elefántcsontparti hatóságoknak.

4.4.

Az Elefántcsontparton ki- vagy átrakási műveletet végző uniós hajók parancsnokai lehetővé teszik e műveleteknek a megfelelő felhatalmazással rendelkező és ilyenként kellően azonosítható ellenőrök általi elvégzését. Az ellenőrzés befejezését követően a hajóparancsnok részére át kell adni a jelentés egy példányát.

II. szakasz: Műholdas hajómegfigyelési rendszer

1.   A hajó helyzetmeghatározási üzenetei

Amikor az elefántcsontparti halászati övezetben tartózkodnak, az engedéllyel rendelkező uniós hajóknak műholdas hajómegfigyelési rendszerrel (a továbbiakban: VMS) kell rendelkezniük, amely földrajzi helyzetüket automatikusan és folyamatosan, minden órában közli a lobogójuk szerinti állam halászati felügyelő központjával.

A helyzetmeghatározási üzeneteknek meg kell felelniük az ICCAT ajánlásaiban foglalt, a hajók földrajzi helyzetére vonatkozó előírásoknak. Ezeket az üzeneteket az alkalmazandó ICCAT szabványokban meghatározott formátumnak megfelelően kell konfigurálni.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja biztosítja a helyzetmeghatározási üzenetek automatikus feldolgozását és – adott esetben – elektronikus továbbítását. A helyzetmeghatározási üzeneteket biztonságos módon kell feljegyezni, és három évig meg kell őrizni.

2.   A hajó általi üzenetküldés a VMS rendszer meghibásodása esetén

A hajóparancsnoknak mindenkor biztosítania kell, hogy hajójának VMS-rendszere teljes mértékben működőképes, és hogy a helyzetmeghatározási üzenetek megfelelően elküldésre kerülnek-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjához.

Meghibásodás esetén a hajó VMS-rendszerét egy hónapon belül meg kell javítani vagy ki kell cserélni. E határidő leteltével a hajó nem halászhat tovább az elefántcsontparti halászati övezetben.

Az elefántcsontparti halászati övezetben hibás VMS-rendszerrel halászó hajóknak az 1. pontban foglalt valamennyi kötelező információt tartalmazó helyzetmeghatározási üzenetüket e-mail, rádió vagy fax útján legalább négyóránként meg kell küldeniük a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának.

3.   A helyzetmeghatározási üzenetek biztonságos közlése Elefántcsontparttal

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja biztonságos kommunikációs rendszeren keresztül automatikusan továbbítja az érintett hajók helyzetmeghatározási üzeneteit Elefántcsontpart halászati felügyelő központjának.

A lobogó szerinti állam és Elefántcsontpart halászati felügyelő központja kölcsönösen kicserélik kapcsolattartási e-mail címeiket, és haladéktalanul tájékoztatják egymást az e címekben bekövetkező minden változásról.

Elefántcsontpart halászati felügyelő központja tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Uniót a halászati engedéllyel rendelkező valamely hajó egymást követő helyzetmeghatározási üzeneteinek fogadásában bekövetkező minden kiesésről, amennyiben az érintett hajó nem jelentette be a elefántcsontparti halászati övezetből való kilépését.

4.   A kommunikációs rendszer hibás működése

Elefántcsontpart biztosítja, hogy elektronikus berendezései kompatibilisek legyenek a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának berendezéseivel, és haladéktalanul tájékoztatja az Uniót a kommunikációban és a helyzetmeghatározási üzenetek fogadásában bekövetkező minden hibáról, hogy a lehető legrövidebb időn belül műszaki megoldást lehessen találni a problémára. Minden esetleges vitát a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

A hajóparancsnok tekintendő felelősnek a hajó VMS-rendszerének minden olyan bizonyított manipulálásáért, amelynek célja a rendszer működésének megzavarása vagy a helyzetmeghatározási üzenetek meghamisítása. Minden jogsértés az elefántcsontparti jogszabályokban előírt szankciókkal sújtandó.

5.   A helyzetmeghatározási üzenetek küldési gyakoriságának módosítása

Jogsértést bizonyító írásbeli bizonyíték alapján Elefántcsontpart – az Uniónak is másolatot küldve – kérheti a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjától, hogy egy meghatározott vizsgálati időszak időtartamára csökkentse harminc percre a hajó helyzetmeghatározási üzenetküldési intervallumát. Elefántcsontpart ezen írásbeli bizonyítékokat késedelem nélkül megküldi a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának és az Uniónak. A helyzetmeghatározási üzeneteket a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja haladéktalanul az új gyakoriság szerint küldi meg Elefántcsontpart részére.

Amikor a vizsgálati időszak véget ér, Elefántcsontpart erről haladéktalanul értesíti a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Uniót, valamint tájékoztatja őket a vizsgálatok esetleges következményeiről.

VI. FEJEZET

TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.   Az uniós hajótulajdonosok afrikai, karibi és csendes-óceáni (a továbbiakban: AKCS) állampolgárokat foglalkoztatnak az alábbi feltételekkel és korlátozásokkal:

(a)

a kerítőhálós tonhalhalászflotta esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott tonhalhalászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik,

(b)

a felszíni horogsoros halászhajók esetében a harmadik ország halászati övezetében folytatott halászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a AKCS-országokból származik.

2.   A hajótulajdonosok törekszenek arra, hogy elsősorban elefántcsontparti tengerészeket vegyenek fel.

3.   A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata az uniós hajóira fölvett tengerészekre teljes egészében alkalmazandó. Ez különösen vonatkozik az egyesülési szabadságra, a munkavállalók szervezkedési jogának hathatós elismerésére, valamint a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetés felszámolására.

4.   Az AKCS-tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát az aláírók megkapják – a hajótulajdonosok képviselője/képviselői és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kötik meg. A szerződések biztosítják a tengerészek számára a rájuk alkalmazandó társadalombiztosítást, amely magában foglalja a halál, betegség és baleset esetére szóló biztosítást.

5.   Az AKCS-tengerészek fizetését a hajótulajdonosok fizetik. A fizetést a hajótulajdonosok vagy képviselőik és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kölcsönös egyetértésével kell megállapítani. Az AKCS-tengerészek fizetése azonban nem lehet alacsonyabb a saját országból származó legénységnek fizetendő fizetésnél, és semmi esetre sem lehet kedvezőtlenebb az ILO-normákban előírtaknál.

6.   Valamennyi uniós hajón alkalmazott tengerésznek meg kell jelennie a kijelölt hajó parancsnokánál a felvételére javasolt időpontot megelőző napon. Ha a tengerész nem jelenik meg a felvétel egyeztetett időpontjában, a tulajdonos automatikusan mentesül a tengerész fedélzetre felvételének kötelezettsége alól.

7.   Ha hajó nem jelenik meg az egyeztetett időpontban az elefántcsontparti tengerész felvételére előzetesen kijelölt kikötőben, a hajótulajdonosnak napi 80 EUR összegű átalány formájában meg kell térítenie a tengerész kikötői várakozása során felmerült költségeket (szállás, étkezés, stb.).

8.   Ha az elefántcsontparti tengerészt nem elefántcsontparti kikötőben teszik ki, a hajótulajdonos saját költségén biztosítja a tengerész Elefántcsontpartra való mielőbbi visszatérését.

9.   A hajótulajdonosok évente közlik a hajóikra felvett tengerészekkel kapcsolatos információkat. E tájékoztatás során meg kell adni azon tengerészek számát, akik:

(a)

uniós állampolgárok,

(b)

valamely AKCS-ország állampolgárai, megkülönböztetve az elefántcsontparti és más AKCS-ország állampolgárságával rendelkezőket,

(c)

az AKCS-n és az Unión kívüli országok állampolgárai.

10.   A hajótulajdonos szabadon választja ki a fedélzetre felveendő elefántcsontparti tengerészeket az elefántcsontparti tengerészeti igazgatóság által vezetett nyilvántartásból. A hajóparancsnok azonban eljuttatja az uniós hajók fedélzetén már dolgozó elefántcsontparti tengerészek listáját és személyazonosító okmányainak másolatát a tengerészeti igazgatóságnak.

VII. FEJEZET

MEGFIGYELŐK

1.   A halászati tevékenységek megfigyelése

A regionális megfigyelői rendszer kiépítéséig a megállapodás keretében az elefántcsontparti halászati övezetben folytatott halászatra engedéllyel rendelkező hajók az e fejezetben foglalt szabályokkal összhangban – regionális megfigyelők helyett – Elefántcsontpart által kijelölt megfigyelőket vesznek fedélzetre az e fejezet 4. pontjában foglalt feladatok elvégzésére.

2.   Kijelölt hajók és megfigyelők

Elefántcsontpart elkészíti azon hajók jegyzékét, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük a fedélzetre, valamint a hajóra való felvételre kijelölt megfigyelők jegyzékét. E jegyzékeket naprakészen kell tartani. Azokat elkészítésükkor azonnal, naprakésszé tételüket követően pedig negyedévente továbbítani kell az Uniónak.

Elefántcsontpart az engedély kiadásának időpontjában, vagy legkésőbb 15 nappal a megfigyelő felvételének tervezett időpontja előtt közli az érintett hajótulajdonossal vagy annak képviselőjével a hajó fedélzetére felveendő, kijelölt megfigyelő nevét.

A megfigyelő egy hajóút idejére marad a fedélzeten. Elefántcsontpart kifejezett kérésére azonban ez az időtartam az adott hajó útjainak átlagos időtartamától függően több hajóútra is kiterjedhet. Elefántcsontpart ezt az adott hajóra felveendő megfigyelő nevének közlésekor kéri.

3.   A felvétel és a kiszállás feltételei

A megfigyelők fedélzetre felvételének feltételeit a hajótulajdonos vagy azok képviselője és Elefántcsontpart közötti megegyezéssel kell meghatározni.

A megfigyelő fedélzetre történő felvételére a hajótulajdonos által kiválasztott kikötőben, a kijelölt hajók jegyzékének bejelentését követően, az elefántcsontparti halászati övezetben tervezett első hajóút elején kell sort keríteni.

Az érintett hajótulajdonosok két héten belül, tíznapos felmondási idővel közlik, hogy a megfigyelőket mikor és melyik kikötőben kívánják felvenni.

Ha a megfigyelőt Elefántcsontparton kívüli országban veszik fel, a utazási költségeit a hajótulajdonos viseli.

Ha a megfigyelő nem jelenik meg a meghatározott időpontban és helyen a megbeszélt időpontot követő 12 órán belül, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő fedélzetre vételének kötelezettsége alól.

A hajóparancsok a hatáskörébe tartozóan mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a megfigyelő fizikai biztonságát és jólétét feladatai végzése közben.

A megfigyelő részére minden, a feladatai ellátásához szükséges eszközt rendelkezésre kell bocsátani. A hajóparancsnok a megfigyelőnek hozzáférést biztosít a feladatai ellátásához szükséges kommunikációs eszközökhöz, a hajó halászati tevékenységeire közvetlenül vonatkozó iratokhoz, beleértve különösen a halászati naplót és a navigációs könyvet, valamint a hajó azon részeihez, amelyek a feladatai teljesítésének megkönnyítéséhez szükségesek.

A hajótulajdonos saját költségére – a hajó gyakorlati lehetőségeihez mérten – biztosítja a megfigyelők tiszteket megillető feltételek szerinti elszállásolását és étkeztetését.

A megfigyelők fizetését és társadalombiztosítási költségeit Elefántcsontpart fedezi.

4.   A megfigyelő feladatai

A megfigyelőt a hajó fedélzetén tisztként kell kezelni. Amikor a hajó Elefántcsontpart vizein tevékenykedik, a megfigyelő a következő feladatokat látja el:

a hajók halászati tevékenységének megfigyelése;

a halászati műveleteket végző hajók földrajzi helyzetének ellenőrzése;

tudományos programok keretében biológiai mintavételek végzése;

kimutatás készítése a használt halászeszközökről;

az elefántcsontparti halászati övezetben ejtett fogások hajónaplóba bejegyzett adatainak ellenőrzése;

a járulékos fogások százalékos arányának ellenőrzése és a visszadobott, forgalomba hozható halfajok mennyiségének becslése;

a halászati adatok közlése bármely megfelelő eszközzel, beleértve fogások és a járulékos halfogások mennyiségét is.

5.   A megfigyelő kötelezettségei

A hajón való tartózkodása alatt a megfigyelő:

mindent megtesz annak érdekében, hogy a hajóra való felvételének körülményei, valamint a hajó fedélzetén való tartózkodása ne szakítsa meg és ne zavarja a halászati műveleteket;

kellő gonddal kezeli a hajó fedélzetén található ezsközöket és berendezéseket, és tiszteletben tartja a hajóhoz tartozó összes dokumentum bizalmas jellegét;

a megfigyelési időszak végén, de még a hajó elhagyása előtt tevékenységi jelentést készít, amelyet meg kell küldeni az illetékes hatóságoknak, egy példányát pedig az Uniónak. A jelentést a hajóparancsnok jelenlétében aláírja, aki azt mellékletként kiegészítheti vagy kiegészíttetheti minden olyan észrevétellel, amelyet hasznosnak tart, és amelyet szintén aláír. A jelentés egy példányát a tudományos megfigyelő partraszállásakor át kell adni a hajó parancsnokának.

6.   Átalányösszegű pénzügyi hozzájárulás

Az engedélyért fizetendő éves előleg kifizetésének időpontjában a hajótulajdonos az uniós hajókra felveendő elefántcsontparti megfigyelők költségeihez való hozzájárulás céljából hajónként 400 EUR átalányösszegű éves pénzügyi hozzájárulást fizet az Elefántcsontpartnak.

VIII. FEJEZET

JOGSÉRTÉSEK

1.   A jogsértések kezelése

Elefántcsontpartnak az e melléklet rendelkezéseivel összhangban halászati engedéllyel rendelkező uniós hajók által elkövetetett minden jogsértést 24 órán belül be kell jelentenie az Uniónak. A jogsértéssel kapcsolatos jegyzőkönyvet 7 munkanapon belül meg kell küldeni az Uniónak és a lobogó szerinti államnak.

2.   Hajók átirányítása – tájékoztató értekezlet

Minden, vélhetően jogsértő uniós hajó kötelezhető halászati tevékenységének beszüntetésére és adott esetben – ha a hajó a tengeren tartózkodik – valamely elefántcsontparti kikötőbe való visszatérésre.

Az engedéllyel rendelkező uniós hajók átirányításáról Elefántcsontpart legfeljebb 24 órán belül értesíti az Uniót. Ezen értesítéshez csatolni kell a jogsértés írásbeli bizonyítékait.

A hajóval, a hajóparancsnokkal, a legénységgel vagy a rakománnyal szemben hozandó intézkedések – kivéve a bizonyítékok megőrzését szolgáló intézkedéseket – meghozatala előtt Elefántcsontpart az Unió kérésére a hajó átirányításáról szóló értesítést követő egy munkanapon belül tájékoztató értekezletet szervez a hajó átirányításához vezető tények tisztázása és az esetleges további lépések ismertetése érdekében. Ezen a tájékoztató értekezleten részt vehet a hajó lobogója szerinti állam képviselője.

3.   A jogsértés szankcionálása – vitarendezési eljárás

A megállapított jogsértés szankcióját Elefántcsontpart az elefántcsontparti jogszabályokksl összhangban állapítja meg.

Amikor a jogsértés rendezése bírósági eljárást von maga után, annak megindítása előtt – amennyiben a jogsértés nem minősül bűncselekménynek – Elefántcsontpart és a hajótulajdonos vagy annak képviselője vitarendezési eljárást indíthatnak a szankció feltételeinek és mértékének megállapítása érdekében. A hajó lobogója szerinti állam és az Unió képviselője részt vehet e vitarendezési eljárásban. A vitarendezési eljárásnak a hajó átirányításáról szóló értesítéstől számított legkésőbb három napon belül be kell fejeződnie.

4.   Jogi eljárások – banki biztosíték

Ha a vitarendezési eljárás eredménytelen, és a jogsértést az illetékes bírói szerv elé terjesztik, a jogsértő hajó tulajdonosának az Elefántcsontpart által meghatározott összegű banki biztosítékot kell elhelyeznie az Elefántcsontpart által megjelölt banknál, mely biztosíték a hajó átirányításával kapcsolatos költségek, a becsült pénzbírság és az esetleges kártérítés fedezetéül szolgál. A banki biztosíték a bírósági eljárás végéig zárolva marad.

A banki biztosítékot az ítélet kihirdetése után fel kell szabadítani és azt a hajótulajdonosnak haladéktalanul vissza kell adni:

(a)

teljes egészében, ha az ítélet nem szab ki semmilyen szankciót;

b)

a fennmaradó egyenleg mértékéig, amennyiben a szankció a banki biztosíték mértékénél alacsonyabb pénzbüntetést ír elő.

Elefántcsontpart az ítélet kihirdetésétől számított hét munkanapon belül tájékoztatja az Uniót a bírósági eljárás eredményéről.

5.   A hajó felszabadítása és a személyzet szabadon engedése

A hajó és legénysége elhagyhatja a kikötőt, ha:

a)

teljesítették a jogvita egyezség útján történő rendezéséből eredő kötelezettségeket; vagy

b)

letétbe helyezték a banki biztosítékot.

Függelékek

1.

Az engedély iránti kérelem formanyomtatványa

2.

Adatlap

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2403 rendelete (2017. december 12.) a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2017.12.28., 81. o.).

1. függelék

Image Szövege kép

2. függelék

Adatlap

FAGYASZTÓVAL FELSZERELT KERÍTŐHÁLÓS TONHALHALÁSZHAJÓK ÉS FELSZÍNI HOROGSOROS HAJÓK

1.   Halászati övezet:

az alapvonalaktól számított 12 tengeri mérföld széles tengersávon kívüli vizek.

2.   Engedélyezett halászeszközök:

 

kerítőháló

 

felszíni horogsor

3.   Tilalom hatálya alá tartozó fajok:

A vándorló fajokról szóló egyezménnyel és az ICCAT ajánlásaival összhangban az óriáscápa (Cetorhinus maximus), a nagy fehércápa (Carcharodon carcharias), a nagyszemű rókacápa (Alopias superciliosus), a Sphyrnidae családba tartozó cápafajok (a pörölycápák kivételével), a fehérorrú cápa (Carcharhinus longimanus) és a selyemcápa (Carcharhinus falciformis), a homoki tigriscápa (Carcharias taurus) és a közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus) halászata tilos.

A két Fél a tudományos ajánlások alapján a vegyes bizottság keretében konzultál egymással Az adott jegyzék naprakésszé tétele érdekében.

4.   A hajótulajdonosok által fizetendő díjak:

4.1.

Pótlólagos díj kifogott tonnánként

60 EUR/tonna a jegyzőkönyv alkalmazásának első két évében, a rákövetkező években pedig 70 EUR/tonna.

4.2.

Éves átalánydíj

A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében 7 620 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának első két évében, a rákövetkező években pedig 8 890  EUR.

A felszíni horogsoros halászhajók esetében 2 400 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának első két évében, a rákövetkező években pedig 2 800  EUR.

4.3.

Megfigyelői átalánydíj

400 EUR/hajó/év

4.4.

Segédhajók díja

3 500 EUR/hajó/év

5.

Halászatra engedéllyel rendelkező hajók száma

28 kerítőhálós tonhalhalászhajó

8 felszíni horogsoros halászhajó


RENDELETEK

31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/21


A TANÁCS (EU) 2018/1070 RENDELETE

(2018. július 26.)

a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról szóló (EU) 2017/1970 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1970 tanácsi rendelet (1) az (EU) 2016/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban többek között megállapítja az ICES 30–31 alkörzetben a heringre vonatkozó halászati lehetőségeket (a továbbiakban: botteni-öbölbeli heringállomány).

(2)

Az (EU) 2016/1139 rendeletet a botteni-öbölbeli heringállományra vonatkozóan az (EU) 2018/976 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) módosította, figyelembe véve az ICES által rendelkezésre bocsátott legutóbbi tudományos információkat.

(3)

Az (EU) 2016/1139 rendelet említett módosítását követően növelni kell a botteni-öbölbeli heringállományra vonatkozó halászati lehetőségeket.

(4)

Az (EU) 2017/1970 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A csapdahálóval folytatott heringhalászat fő idénye májusban kezdődik. Annak érdekében, hogy a tagállamok nemzeti szinten a lehető leghamarabb kioszthassák a halászati lehetőségeket, e rendeletnek a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1970 rendelet mellékletében az ICES 30–31 alkörzetben élő heringre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

30-31 alkörzet

(HER/30/31.)

Finnország

78 351

 

 

Svédország

17 215

 

 

Unió

95 566

 

 

TAC

95 566

 

Analitikai TAC”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  A Tanács (EU) 2017/1970 rendelete (2017. október 27.) a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról, továbbá az (EU) 2017/127 rendelet módosításáról (HL L 281., 2017.10.31., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1139 rendelete (2016. július 6.) a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 191., 2016.7.15., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/976 rendelete (2018. július 4.) az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról (HL L 179., 2018.7.16., 76. o.).


31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/23


A TANÁCS (EU) 2018/1071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 30.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2018/468 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2018. március 21-én elfogadta a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló (EU) 2018/468 végrehajtási rendeletet (2), amely naprakésszé teszi azon személyek, csoportok és szervezetek listáját (a továbbiakban: a lista), akikre vagy amelyekre a 2580/2001/EK rendeletet alkalmazni kell.

(2)

A Tanács valamennyi személy, csoport és szervezet számára – amennyiben ez gyakorlatilag lehetséges volt – indokolást adott arról, hogy miért vették fel őket a listára.

(3)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítés útján a Tanács tájékoztatta a listán személyeket, csoportokat és szervezeteket arról a döntéséről, hogy továbbra is szerepelteti őket a listán. A Tanács arról is tájékoztatta az érintett személyeket, csoportokat és szervezeteket, hogy kérhetik a Tanács indokolását a listára vételükkel kapcsolatban, amennyiben ezt az indokolást még nem közölték velük.

(4)

A Tanács a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta a listát. Az említett felülvizsgálat során a Tanács figyelembe vette az érintettek által benyújtott észrevételeket, valamint az illetékes nemzeti hatóságoktól kapott, a listára felvett személyek és szervezetek nemzeti státuszára vonatkozó, naprakésszé tett információkat.

(5)

A Tanács meggyőződött arról, hogy a 2001/931/KKBP közös álláspont (3) 1. cikkének (4) bekezdésében említett illetékes hatóságok a listán szereplő valamennyi személy, csoport és szervezet tekintetében határozatot hoztak arról, hogy azok a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vettek részt. A Tanács emellett arra a következtetésre jutott, hogy azoknak a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek, akikre vagy amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkét alkalmazni kell, a továbbiakban is a 2580/2001/EK rendeletben meghatározott különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(6)

A listát ennek megfelelően naprakésszé kell tenni, az (EU) 2018/468 végrehajtási rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott listát e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Az (EU) 2018/468 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(2)  A Tanács (EU) 2018/468 végrehajtási rendelete (2018. március 21.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az (EU) 2017/1420 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2018.3.22., 7. o.).

(3)  A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).


MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK LISTÁJA

I.   SZEMÉLYEK

1.

ABDOLLAHI Hamed (más néven Mustafa Abdullahi), született: 1960.8.11., Irán. Útlevélszám: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut (Szaúd-Arábia), szaúdi állampolgár.

4.

ARBABSIAR Manssor (más néven Mansour Arbabsiar), született: 1955.3.6. vagy 1955.3.15., Irán. Iráni és amerikai állampolgár. Útlevélszám: C2002515 (Irán); Útlevélszám: 477845448 (Amerikai Egyesült Államok). Nemzeti személyazonosító igazolvány szám: 07442833, lejárati ideje: 2016.3.15. (amerikai egyesült államokbeli gépjárművezetői engedély).

5.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR, más néven SOBIAR, más néven Abu ZOUBAIR), született: 1978.3.8., Amszterdam (Hollandia).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, született: 1988.3.22., Zaghdraiya, Szidón, Libanon, kanadai állampolgár. Útlevélszám: JX446643 (Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, Ahmed, más néven SA-ID, más néven SALWWAN, Samir), született: 1963, Libanon, libanoni állampolgár.

8.

MELIAD, Farah, született: 1980.11.5., Sydney (Ausztrália), ausztrál állampolgár. Útlevélszám: M2719127 (Ausztrália).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem, más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith, más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (más néven Sinan), született: 1976.10.13., Pülümür (Törökország).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (más néven Abdol Reza Shala'i, más néven Abd-al Reza Shalai, más néven Abdorreza Shahlai, más néven Abdolreza Shahla'i, más néven Abdul-Reza Shahlaee, más néven Hajj Yusef, más néven Haji Yusif, más néven Hajji Yasir, más néven Hajji Yusif, más néven Yusuf Abu-al-Karkh), született: 1957 körül, Irán. Címei: 1. Kermanshah, Irán, 2. mehráni katonai bázis, Ilám tartomány, Irán.

12.

SHAKURI Ali Gholam, született: 1965 körül, Teherán, Irán.

13.

SOLEIMANI Qasem (más néven Ghasem Soleymani, más néven Qasmi Sulayman, más néven Qasem Soleymani, más néven Qasem Solaimani, más néven Qasem Salimani, más néven Qasem Solemani, más néven Qasem Sulaimani, más néven Qasem Sulemani), született: 1957.3.11., Irán. Iráni állampolgár. Útlevélszám: 008827 (iráni diplomata-útlevél), kibocsátás éve: 1999. Titulus/rendfokozat: vezérőrnagy.

II.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” („Abu Nidal Szervezet”) (más néven: „Fatah Revolutionary Council” [„Fatah Forradalmi Tanács”], más néven: „Arab Revolutionary Brigades” [„Arab Forradalmi Brigádok”], más néven: „Black September” [„Fekete Szeptember”], más néven: „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” [„Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete”].

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja”).

3.

„Al-Aqsa e.V” („Al-Aksza e.V.”).

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

A „New People's Army-t” – „NPA-t” („Új Néphadsereg”) is magában foglaló „Communist Party of the Philippines'” („Fülöp-szigeteki Kommunista Párt”), Fülöp-szigetek.

6.

„Gama'a al-Islamiyya” (más néven „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Islamic Group” – „IG” [„Iszlám Csoport”]).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front” [„Nagy Iszlám Keleti Harci Front”]).

8.

A „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”-et is magában foglaló „Hamas” („Hamász”).

9.

„Hizballah Military Wing” („Hizballah Katonai Szárny”) (más néven „Hezbollah Military Wing”, más néven „Hizbullah Military Wing”, más néven „Hizbollah Military Wing”, más néven „Hezballah Military Wing”, más néven „Hisbollah Military Wing”, más néven „Hizbu'llah Military Wing”, más néven „Hizb Allah Military Wing”, más néven „Jihad Council” [magyarul az összes Hezbollah változat, illetve „Dzsihád Tanács”] {és az irányítása alá tartozó minden egység, köztük az External Security Organisation [„Külső Biztonsági Szervezet”]}).

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM” („Hizbul Mudzsahedin”).

11.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Kalisztán Zindabad Erő”).

12.

„Kurdistan Workers' Party” – „PKK” („Kurd Munkáspárt”) (más néven „KADEK”, más néven „KONGRA-GEL”).

13.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” – „LTTE” („A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei”).

14.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army” [„Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”]).

15.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palesztin Iszlám Dzsihád”).

16.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Népi Front Palesztina Felszabadításért”).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (más néven „PFLP – General Command”) („Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság” [más néven „PFLP – Főparancsnokság”]).

18.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (más néven „Devrimci Sol”) („Revolutionary Left” [„Forradalmi Baloldal”]), más néven „Dev Sol”) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party” [„Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt”]).

19.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Fényes Ösvény”).

20.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (más néven „Kurdistan Freedom Falcons” [„Kurdisztáni Szabadság Sólymai”], más néven „Kurdistan Freedom Hawks” [„Kurdisztáni Szabadság Héjái”]).

31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/27


A TANÁCS (EU) 2018/1072 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 30.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

Az Unió Krím és Szevasztopol jogellenes annektálásával kapcsolatos el nem ismerési politikájának részeként a Tanács a Kercsi-szorosi híd megépítését olyan további fellépésnek tekinti, amely aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

(3)

E híd megépítése és 2018. május 15-i hivatalos átadása kulcsfontosságú szimbolikus lépést jelent annak irányába, hogy az Oroszországi Föderáció megszilárdítsa a jogellenesen annektált Krím és Szevasztopol fölötti ellenőrzést, és folytassa a félsziget Ukrajnától való elszigetelését.

(4)

A fentiek alapján a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében szereplő jegyzékébe további szervezeteket kell felvenni.

(5)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt szervezeteket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett szervezetek jegyzéke

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„42.

AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Cím:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Oroszország

Honlap: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

Az AO „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” a híd megtervezésével részt vett az Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésében. Ezáltal támogatja a jogellenesen annektált Krím-félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még inkább aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Cím:

6 Barklaaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087 Oroszország

A PJSC Mostotrest a híd karbantartására vonatkozó állami szerződés révén tevékenyen részt vett az Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésében. Tulajdonosa továbbá egy olyan személy (Arkady Rotenberg), aki az Ukrajna szuverenitását aláásó tevékenysége miatt már jegyzékbevételre került (92. számú személy e mellékletben). A vállalkozás tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод ”Залив”

Cím:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Krím

Honlap: http://zalivkerch.com

A JSC Zaliv Shipyard tevékenyen részt vett az Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő Kercsi-szorosi hídhoz vezető új vasútvonal megépítésében. A vállalkozás tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Cím:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415 Oroszország

Honlap: www.ooosgm.com

A Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) a híd megépítésére vonatkozó állami szerződés révén tevékenyen részt vett az Oroszországot a jogellenesen annektált Krím félszigettel összekötő Kercsi-szorosi híd megépítésében.

Tulajdonosa továbbá egy olyan személy (Arkady Rotenberg), aki az Ukrajna szuverenitását aláásó tevékenysége miatt már jegyzékbevételre került (92. számú személy e mellékletben). A vállalkozás tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Cím:

Barklya street 6, building 7,

Moscow,

121087 Oroszország

Cégjegyzékszám: 1157746088170

Adószám: 7730018980

Honlap: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

A Stroygazmontazh Most OOO a Kercsi-szoroson átívelő híd megépítésére vonatkozó projektet irányító fő szerződő félnek, a Stroygazmontazh-nak a leányvállalata. Tulajdonosa továbbá egy olyan személy (Arkady Rotenberg), aki az Ukrajna szuverenitását aláásó tevékenysége miatt már jegyzékbevételre került (92. számú személy e mellékletben). A vállalkozás tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Cím:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Oroszország

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg, 195267 Oroszország

Cégjegyzékszám: 1037804006811 (Oroszország)

Adószám: 7802059185

Honlap: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

A CJSC VAD a krími Tavrida autópálya, a Kercsi-szorosi hídon átmenő közút és az ahhoz vezető bekötőutak megépítésének fővállalkozója. A Tavrida szövetségi autópálya a tervek szerint lehetővé teszi majd a Krím közúton történő megközelítését a Kercsi-szorosi híd elsődleges becsatlakozásaként szolgáló, újonnan épült utak rendszere révén. A CJSC VAD tehát támogatja a jogellenesen annektált Krím félsziget egyesítését az Oroszországi Föderációval, ami pedig még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2018.7.31.”


31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/30


A TANÁCS (EU) 2018/1073 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 30.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2016. január 18-án elfogadta az (EU) 2016/44 rendeletet.

(2)

A Tanács az (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (6) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek a rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékét.

(3)

A Tanács megállapította, hogy egy személyt törölni kell a személyeknek és szervezeteknek az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékéből.

(4)

Az (EU) 2016/44 rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/44 rendelet III. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  HL L 12., 2016.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/44 határozat III. mellékletének („A 6. cikk (2) bekezdésben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke”) A. (Személyek) része, a 3. (ASHKAL, Omarra vonatkozó) bejegyzés törlésre kerül és a fennmaradó bejegyzések számozása ennek megfelelően változik.


31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/32


A TANÁCS (EU) 2018/1074 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 30.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 329/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1509 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. augusztus 30-án elfogadta az (EU) 2017/1509 rendeletet.

(2)

A Tanács az (EU) 2017/1509 rendelet 47a. cikke (1) bekezdésével összhangban felülvizsgálta a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek az említett rendelet XV., XVI., XVII. és XVIII. mellékletében foglalt jegyzékét.

(3)

A Tanács megállapította, hogy az (EU) 2017/1509 rendelet XV. és XVI. mellékletében foglalt személyekre és szervezetekre vonatkozó bizonyos bejegyzéseket naprakésszé kell tenni.

(4)

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. és XVI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. és XVI. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  HL L 224., 2017.8.31., 1. o.


MELLÉKLET

1.   

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. mellékletében az „a) A 34. cikk (4) bekezdésének a) pontjával összhangban jegyzékbe vett természetes személyek” cím a következőképpen módosul:

a)

a meglévő bejegyzések számozása 1–30-ra változik;

b)

a következő bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel dátuma

A jegyzékbe vétel okai

„3.

HYON Chol-hae (más néven: HYON Chol Hae)

Születési idő: 1934.

Születési hely: Mandzsúria, Kína.

2009.12.22.

2016 áprilisa óta a Koreai Néphadsereg tábornagya. A Koreai Néphadsereg általános politikai osztályának korábbi igazgatóhelyettese (a néhai Kim Dzsongil katonai tanácsadója). A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának tagjává választották a Koreai Munkáspárt 2016. májusi hetedik kongresszusán, melyen a Koreai Munkáspárt elfogadta a KNDK nukleáris programjának folytatásáról szóló határozatot.

6.

PAK Jae-gyong (más néven: Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Születési idő: 1933

Útlevélszám: 554410661

2009.12.22.

A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának korábbi igazgatóhelyettese és a Népi Fegyveres Erők logisztikai irodájának korábbi igazgatóhelyettese (a néhai Kim Dzsongil katonai tanácsadója). Jelen volt, amikor KIM Dzsongun ellenőrizte a Stratégiai Rakétaerők Parancsnokságát. A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának tagja.

16.

KIM Jong-gak (más néven: KIM Jong Gak)

Születési idő: 1941.7.20.

Születési hely: Phenjan, KNDK

2016.5.20.

A Koreai Néphadsereg általános politikai osztályának korábbi igazgatója. A Koreai Néphadsereg helyettes marsallja, a Kim Ir Szen Hadtudományi Egyetem rektora, a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért, illetve előmozdításáért.

18.

KIM Won-hong (más néven: KIM Won Hong)

Születési idő: 1945.1.7.

Születési hely: Phenjan, KNDK.

Útlevélszám: 745310010

2016.5.20.

Vezérezredes. A Koreai Néphadsereg általános politikai osztályának első igazgatóhelyettese. Az Állambiztonsági Osztály korábbi igazgatója. Korábbi állambiztonsági miniszter. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának és a Nemzeti Védelmi Bizottságnak a tagja – amely Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt –, honvédelmi ügyekben ezek a bizottságok a KNDK kulcsfontosságú szervei. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért, illetve előmozdításáért.

21.

SON Chol-ju (más néven: SON Chol Ju)

 

2016.5.20.

A Koreai Néphadsereg vezérezredese. A Koreai Néphadsereg szervezeti kérdésekért felelős igazgatóhelyettese, valamint a légi erők és a légvédelmi elhárító erők – amelyek felügyelik a modernizált légvédelmi rakéták fejlesztését – korábbi politikai igazgatója. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért, illetve előmozdításáért.”

2.   

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. mellékletében a „b) A 34. cikk (4) bekezdésének a) pontjával összhangban jegyzékbe vett jogi személyek, szervezetek és szervek” címben a meglévő bejegyzések számozása 1–5-re változik.

3.   

Az (EU) 2017/1509 rendelet XV. mellékletében a „c) A 34. cikk (4) bekezdésének b) pontjával összhangban jegyzékbe vett természetes személyek” cím a következőképpen módosul:

a)

a következő bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel dátuma

A jegyzékbe vétel okai

„10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Születési idő: 1950.5.11.

Születési hely: Kangvon

2018.4.20.

DJANG Tcheul Hy férjével, KIM Yong Nammal, fiával, KIM Su Gwanggal és menyével, KIM Kyong Huivel megtévesztő pénzügyi gyakorlatokban vett részt, amelyek hozzájárulhattak a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz. Számos bankszámla tulajdonosa volt az Unióban, melyeket fia, KIM Su Gwang nyitott a nevében. Emellett több banki átutalásban vett részt menye, KIM Kyong Hui bankszámláiról az Unió területén kívüli bankszámlákra.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Születési idő: 1976.8.18.

Születési hely: Phenjan, KNDK

2018.4.20.

A szakértői csoport KIM Su Gwangot az ENSZ által jegyzékbe vett Reconnaissance General Bureau szervezet ügynökeként azonosította. A szakértői csoport megállapította, hogy apjával, KIM Yong Nammal megtévesztő pénzügyi gyakorlatokat folytatnak, amelyek hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz. KIM Su Gwang több tagállamban számos bankszámlát nyitott, többek között a családtagjai nevére. Diplomataként való tevékenysége során több, az Unióban és az Unión kívül fenntartott – többek között a felesége, KIM Kyong Hui nevén lévő – bankszámlára irányuló nagy összegű átutalásban vett részt.”

b)

a bejegyzések számozása 1–6-ra változik.

4.   

Az (EU) 2017/1509 rendelet XVI. mellékletében „A 34. cikk (1) és (3) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke” címnek az „a) Természetes személyek” alcímében a következő bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel dátuma

A jegyzékbe vétel okai

„4.

JON Chol Young

más néven: JON Chol Yong

Útlevélszáma: 563410192

a KNDK angolai nagykövetségének diplomatája

Születési idő: 1975.4.30.

2018.1.22.

A Green Pine Associated Corporation angolai képviselője és a KNDK Angolába akkreditált diplomatája.

A Green Pine-t az ENSZ többek között az ENSZ fegyverembargójának megsértése miatt jegyzékbe vette. A Green Pine emellett tárgyalásokat folytatott az angolai hadihajók felújítására vonatkozó szerződésekről, megsértve ezzel az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataival megállapított tilalmakat.”


31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1075 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 27.)

az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyagnak mint kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 20. cikke (1) bekezdésével,

mivel:

(1)

A 2005/2/EK bizottsági irányelv (2) felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe a Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyagot.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

Az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyag jóváhagyása az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében foglaltaknak megfelelően 2018. július 31-én lejár.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására.

(5)

A kérelmező benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikke szerinti kötelező kiegészítő dokumentációt. A jelentéstevő tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2016. november 25-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentést észrevételezésre megküldte a kérelmezőnek és a tagállamoknak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottságnak. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2017. november 20-án eljuttatta következtetéseit (6) a Bizottsághoz arról, hogy az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Bizottság 2018. március 23-án ismertette az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) esetében a hosszabbításra vonatkozó jelentéstervezetet a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával.

(9)

A kérelmező lehetőséget kapott arra, hogy a hosszabbításra vonatkozó jelentéssel kapcsolatban észrevételeket tegyen.

(10)

Legalább egy, az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(11)

Az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó kockázatértékelés korlátozott számú reprezentatív használaton alapul, ez azonban nem korlátozza azon használatokat, amelyek tekintetében az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) tartalmazó növényvédő szerek engedélyezhetők. Ezért nem indokolt fenntartani a kizárólag gombaölő szerként való felhasználásra történő korlátozást.

(12)

A Bizottság ugyanakkor úgy véli, hogy az 1107/2009/EK rendelet 22. cikke értelmében az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) kis kockázatú anyag. Az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) tehát teljesíti az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 5. pontjában meghatározott feltételeket. Az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) olyan mikroorganizmus-törzs, amely a tervezett felhasználást figyelembe véve várhatóan kis kockázatot jelent az emberekre, az állatokra és a környezetre. Ezenkívül az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) olyan mikroorganizmus-törzs (gomba), amely az emberekre nem patogén, valamint nem kapcsolható semmilyen ismert emberekre, állatokra vagy növényekre veszélyes patogénhez, és amely nem mutatott többszörös rezisztenciát az ismert humán vagy állatgyógyászati felhasználásra szánt antimikrobiális anyagokkal szemben.

(13)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) kis kockázatú hatóanyagként történő jóváhagyását.

(14)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretekre való figyelemmel azonban bizonyos feltételeket elő kell írni.

(15)

Az 1107/2009/EK rendelet 20. cikke (3) bekezdésének a 13. cikk (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezései értelmében az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

Az (EU) 841/2017 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2018. július 31-ig meghosszabbította az Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) jóváhagyásának érvényességét annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az előtt le lehessen zárni, mielőtt lejárna az anyag jóváhagyása. Figyelembe véve, hogy a hatóanyag jóváhagyási érvényessége 2018. július 31-én lejár, ezt a rendeletet 2018. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10) hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2005/2/EK irányelve (2005. január 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az Ampelomyces quisqualis és a Gliocladium catenulatum hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról (HL L 20., 2005.1.22., 15. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 o. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078 Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu

(7)  A Bizottság (EU) 2017/841 végrehajtási rendelete (2017. május 17.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis AQ 10 törzse, a benalaxil, a bentazon, a bifenazát, a bromoxinil, a karfentrazon-etil, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dikvat, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a flumioxazin, a foramszulfuron, a Gliocladium catenulatum J1446 törzse, az imazamox, az imazoszulfuron, az izoxaflutol, a laminarin, a metalaxil-m, a metoxifenozid, a milbemektin, az oxaszulfuron, a pendimetalin, a fenmedifam, a pimetrozin, az s-metolaklór és a trifloxistrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 125., 2017.5.18., 12. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Ampelomyces quisqualis(törzs: AQ10)

Tárgytalan

Csíraképes spórák minimális száma:

3,0 × 1012 CFU/kg

2018. augusztus 1.

2033. augusztus 1.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Ampelomyces quisqualisról (törzs: AQ10) szóló hosszabbítási jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonságára, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.

A gyártónak a gyártási folyamat során biztosítania kell a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőségellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.


(1)  A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

az A. részben a Ampelomyces quisqualisra (törzs: AQ10) vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;

2.

a D. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„14

Ampelomyces quisqualis (törzs: AQ10)

Tárgytalan

Csíraképes spórák minimális száma:

3,0 × 1012 CFU/kg

2018. augusztus 1.

2033. augusztus 1.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Ampelomyces quisqualisról (törzs: AQ10) szóló hosszabbítási jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonságára, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.

A gyártónak a gyártási folyamat során biztosítania kell a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőségellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


(1)  A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1076 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 30.)

a 37/2010/EU rendeletnek az izoflurán anyag maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 6-i 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére, összefüggésben 17. cikkével,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

A 470/2009/EK rendelet 17. cikke értelmében az élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben vagy az állattenyésztésben használt biocid termékekben történő uniós felhasználásra szánt farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeit (a továbbiakban: MRL) rendelet útján kell megállapítani.

(2)

A 37/2010/EU bizottsági rendelet (2) mellékletének 1. táblázata megállapítja a farmakológiai hatóanyagokat és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló MRL-ek szerinti osztályozásukat.

(3)

Az izoflurán már szerepel a fenti táblázatban valamennyi lóféle esetében kizárólag anesztetikumként való felhasználásra engedélyezett anyagként. A jelenlegi bejegyzés besorolása szerint „Nincs szükség maximális maradékanyag-határértékre”

(4)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) arra irányuló kérelem érkezett, hogy az izofluránra vonatkozó meglévő bejegyzést a sertésfélékre is terjesszék ki.

(5)

Az EMA az állatgyógyászati készítmények bizottságának véleménye alapján az izofluránra vonatkozó MRL megállapítását javasolta a sertésfélékre.

(6)

A 470/2009/EK rendelet 5. cikke szerint az EMA-nak meg kell fontolnia, hogy az egy adott élelmiszerben található farmakológiai hatóanyagra megállapított MRL-ek alkalmazhatók-e az ugyanabból a fajból előállított más élelmiszer tekintetében, illetve hogy az egy vagy több fajban található farmakológiai hatóanyagra megállapított MRL-ek alkalmazhatók-e más fajok tekintetében.

(7)

Az EMA véleménye szerint az izofluránra vonatkozó bejegyzés más korcsoportokra és fajtákra történő extrapolációja jelenleg nem értékelhető megbízható módon, mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat erre vonatkozóan.

(8)

A 37/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az érdekelt felek számára helyénvaló észszerű határidőt biztosítani az MRL-nek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalára.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 37/2010/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. szeptember 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 11. o.

(2)  A Bizottság 37/2010/EU rendelete (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról (HL L 15., 2010.1.20., 1. o.).


MELLÉKLET

A 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázatában az izoflurán anyagra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Farmakológiai hatóanyag

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határérték

Célszövetek

Egyéb rendelkezések (a 470/2009/EK rendelet 14. cikke (7) bekezdésének megfelelően)

Terápiás osztályozás

„Izoflurán

NEM ALKALMAZHATÓ

Lófélék

Nincs szükség maximális maradékanyag-határértékre

NEM ALKALMAZHATÓ

Belélegzéses felhasználásra

Általános anesztézia”

Sertésfélék

Nincs szükség maximális maradékanyag-határértékre

NEM ALKALMAZHATÓ

Belélegzéses alkalmazásra legfeljebb 7 napos malacoknál


31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/44


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1077 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 30.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 808/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja az 1305/2013/EU rendelet alkalmazásának szabályait. Az (EU) 2017/2393 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra vonatkozó általános szabályok egyszerűsítése révén módosította az 1305/2013/EU rendeletet. Az 1305/2013/EU rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat ezért ennek megfelelően szintén módosítani kell.

(2)

Eltörlésre került az a kötelezettség, melynek értelmében a tanácsadó szerveket külön pályázati felhívás útján kell kiválasztani. Ezért a pályázati felhívásokra vonatkozó végrehajtási szabályokat törölni kell a rendeletből.

(3)

Az 1305/2013/EU rendelet a 2. cikk (1) bekezdésének n) pontjában kiegészült a fiatal mezőgazdasági termelők közös üzemlétesítésére vonatkozó szabályokkal, továbbá a 2. cikk (1) bekezdésének s) pontjában az „üzem létesítésének napja” fogalommeghatározásával. A 808/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. részének 8. pontjában szereplő, a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó rendelkezéseket ennek megfelelően ki kell igazítani. Továbbá mivel a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (4) a mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztésével kapcsolatos 57. cikke törlésre került, a 808/2014/EU végrehajtási rendeletben meghatározott, üzleti tervvel kapcsolatos szabályokat is célszerű egyszerűbbé tenni.

(4)

Ezenfelül a pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályok is egyszerűsödtek. Az 1305/2013/EU rendelet 49. cikkének (4) bekezdésébe bekerült a finanszírozási eszközökből támogatott műveletekre vonatkozó kiválasztási kritériumok alkalmazása alóli mentesség. A 808/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. részének 8. pontját e rendelkezésnek megfelelően ki kell igazítani.

(5)

A szükségtelen adminisztratív terhek és különösen a finanszírozási tervek gyakori módosításának elkerülése érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az egyes programok pénzügyi tervében bemutatott tervezett EMVA-hozzájárulások felső összeghatárának túllépése kapcsán alkalmazandó maximalizálás az adott intézkedés teljes keretösszegére vonatkozik.

(6)

Az 1305/2013/EU rendelet 39a. cikke a valamely konkrét ágazatba tartozó mezőgazdasági termelők számára jövedelemstabilizáló eszközt hoz létre, 37. cikke pedig támogatást tesz lehetővé a mezőgazdasági termelő átlagos éves termésének több mint 20 %-át elpusztító kedvezőtlen éghajlati jelenség, állat- vagy növénybetegség, kártevőfertőzés vagy környezeti esemény által okozott veszteségeket fedező mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez. Az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összhangban a finanszírozási tervnek tartalmaznia kell az EMVA tervezett hozzájárulását és az alkalmazandó mértéket.

(7)

A 808/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikket el kell hagyni.

2.

A 8. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

3.

Az I. melléklet 1. része a következőképpen módosul:

a)

a 8. pont („A kiválasztott intézkedések ismertetése”) a következőképpen módosul:

i.

a 2. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az intézkedés alkalmazási köre, a támogatható kedvezményezettek, valamint adott esetben a támogatás összegének vagy mértékének kiszámításához használt módszer, szükség esetén alintézkedések és/vagy művelettípusok szerinti bontásban. Az egyes művelettípusok esetében az elszámolható költségek, a támogathatósági feltételek, az alkalmazandó összegek és támogatási mértékek, valamint a kritériumok megállapítására irányadó elvek. Ha az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontja alapján végrehajtott pénzügyi eszköz részesül támogatásban, a pénzügyi eszköz típusának leírása, a kedvezményezettek általános kategóriái, az elszámolható költségek általános kategóriái és a maximális támogatási mérték.”

ii.

a 2. e) pont 5. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„5.   A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke)

az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett mezőgazdasági kisüzemek meghatározása;

az 1305/2013/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének s) pontjában említett tevékenységek meghatározása („üzem létesítésének napja”);

az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke (4) bekezdésének ötödik albekezdésében említett felső és alsó küszöbértékek meghatározása;

a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás egyedi feltételei abban az esetben, ha e termelők a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően nem a mezőgazdasági üzem egyedüli vezetőjeként kezdik meg tevékenységüket;

információ a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett türelmi időszak alkalmazására vonatkozóan;

az üzleti tervvel kapcsolatos követelmények összefoglalása;

a különböző intézkedések ötvözésére vonatkozó lehetőség kihasználása az ezen intézkedésekhez a fiatal mezőgazdasági termelő számára hozzáférést biztosító üzleti terven keresztül;

a diverzifikálás által lefedett területek.”

iii.

a 2. e) pont 16. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„16.    Kockázatkezelés (az 1305/2013/EU rendelet 36–39a. cikke)

b)

a 10. pont c) pontja a következők szerint módosul:

i.

az első albekezdés a következő v) ponttal egészül ki:

„v)

az 1305/2013/EU rendelet 37. cikkének megfelelő, 20 %-os alsó küszöbbel végrehajtott műveletek és az 1305/2013/EU rendelet 39a. cikkének megfelelően végrehajtott műveletek esetén a teljes uniós hozzájárulás indikatív összege és indikatív mértéke.”

ii.

a pont a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az 1306/2013/EU rendelet 36. cikkében említett időközi kifizetések, az egyenleg 37. cikk szerinti kifizetése és az 51. cikk szerinti számlaelszámolás alkalmazásában a program támogatható közkiadásaihoz nyújtható EMVA-hozzájárulást az intézkedés szintjén kell betartani.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 487. o.

(2)  A Bizottság 808/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 18. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2393 rendelete (2017. december 13.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 350., 2017.12.29., 15. o.).

(4)  A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).


31.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/47


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1078 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 30.)

a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a 2018. június 30. és 2018. szeptember 29. közötti referencia-időponttal történő adatszolgáltatás céljára a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke kiszámítására vonatkozó technikai információk meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) (Szolvencia II) és különösen annak 77e. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/138/EK irányelv alkalmazásában a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke biztosítók és viszontbiztosítók általi kiszámítására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében minden referencia-időpont tekintetében meg kell határozni a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbékre és az illeszkedési korrekció kiszámításához használt alapvető kamatkülönbözetekre, valamint a volatilitási korrekcióra vonatkozó technikai információkat.

(2)

A biztosítók és viszontbiztosítók által felhasználandó technikai információ azon első adatszolgáltatási referencia-időpontot megelőző utolsó hónap végére vonatkozó piaci adatokon alapul, amelyre ez a rendelet alkalmazandó. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2018. július 5-én benyújtotta a Bizottsághoz a 2018. június végi piaci adatokhoz kapcsolódó technikai információkat. Ezeket az információkat a 2009/138/EK irányelv 77e. cikke (1) bekezdésének megfelelően 2018. július 5-én közzétették.

(3)

mivel a technikai információk azonnali rendelkezésre állására szükség van, fontos, hogy ez a rendelet haladéktalanul hatályba lépjen.

(4)

Prudenciális okokból szükséges, hogy a biztosítók és viszontbiztosítók ugyanazt a technikai információt használják a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke kiszámításához, tekintet nélkül az illetékes hatóságaiknak történő adatszolgáltatás időpontjára. Ezt a rendeletet ezért azon első adatszolgáltatási referencia-időponttól kell alkalmazni, amelyre ez a rendelet alkalmazandó.

(5)

A jogbiztonság mielőbbi biztosítása érdekében, mivel a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe rendelkezésre állása rendkívül sürgős, kellően indokolt, hogy az e rendeletben foglalt intézkedések a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 8. cikkének megfelelően, annak 4. cikkével összefüggésben kerüljenek elfogadásra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A biztosítóknak és viszontbiztosítóknak a 2018. június 30. és 2018. szeptember 29. közötti referencia-időponttal történő adatszolgáltatás céljából a (2) bekezdésben említett technikai információkat kell felhasználniuk a biztosítástechnikai tartalékok és az alapvető szavatoló tőke kiszámításához.

(2)   A 2009/138/EK irányelv 77. cikke szerinti legjobb becslés, az említett irányelv 77c. cikke szerinti illeszkedési korrekció és ugyanazon irányelv 77d. cikke szerinti volatilitási korrekció kiszámítása során felhasználandó technikai információk valamennyi releváns pénznemre vonatkozóan a következők:

a)

az I. mellékletben meghatározott vonatkozó kockázatmentes hozamgörbék;

b)

az illeszkedési korrekció kiszámításához a II. mellékletben meghatározott alapvető kamatkülönbözetek;

c)

az egyes releváns nemzeti biztosítási piacok tekintetében a III. mellékletben meghatározott volatilitási korrekciók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2018. június 30-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe a legjobb becslés számításához, illeszkedési vagy volatilitási korrekció nélkül

Futamidő (év)

Euró

Cseh korona

Dán korona

Forint

Svéd korona

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Futamidő (év)

Leva

Font sterling

Román lej

Zloty

Izlandi korona

Norvég korona

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Futamidő (év)

Svájci frank

Ausztrál dollár

Bát

Kanadai dollár

Chilei peso

Kolumbiai peso

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Futamidő (év)

Hongkongi dollár

Indiai rúpia

Mexikói peso

Új tajvani dollár

Új-zélandi dollár

Rand

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %

6,058 %

6,321 %

3,304 %

3,829 %

6,509 %

73

3,696 %

6,048 %

6,304 %

3,314 %

3,832 %

6,493 %

74

3,700 %

6,039 %

6,287 %

3,324 %

3,835 %

6,477 %

75

3,705 %

6,029 %

6,270 %

3,334 %

3,838 %

6,462 %

76

3,709 %

6,020 %

6,254 %

3,343 %

3,841 %

6,448 %

77

3,714 %

6,012 %

6,238 %

3,352 %

3,843 %

6,433 %

78

3,718 %

6,003 %

6,223 %

3,361 %

3,846 %

6,419 %

79

3,722 %

5,995 %

6,208 %

3,370 %

3,848 %

6,406 %

80

3,726 %

5,987 %

6,193 %

3,378 %

3,851 %

6,392 %

81

3,730 %

5,979 %

6,179 %

3,387 %

3,853 %

6,380 %

82

3,734 %

5,971 %

6,165 %

3,395 %

3,856 %

6,367 %

83

3,738 %

5,964 %

6,152 %

3,402 %

3,858 %

6,355 %

84

3,742 %

5,957 %

6,139 %

3,410 %

3,860 %

6,343 %

85

3,745 %

5,949 %

6,126 %

3,418 %

3,863 %

6,331 %

86

3,749 %

5,942 %

6,113 %

3,425 %

3,865 %

6,319 %

87

3,752 %

5,936 %

6,101 %

3,432 %

3,867 %

6,308 %

88

3,756 %

5,929 %

6,089 %

3,439 %

3,869 %

6,297 %

89

3,759 %

5,922 %

6,077 %

3,446 %

3,871 %

6,287 %

90

3,762 %

5,916 %

6,066 %

3,453 %

3,873 %

6,276 %

91

3,765 %

5,910 %

6,055 %

3,459 %

3,875 %

6,266 %

92

3,768 %

5,904 %

6,044 %

3,466 %

3,877 %

6,256 %

93

3,771 %

5,898 %

6,033 %

3,472 %

3,879 %

6,246 %

94

3,774 %

5,892 %

6,022 %

3,478 %

3,880 %

6,237 %

95

3,777 %

5,886 %

6,012 %

3,484 %

3,882 %

6,227 %

96

3,780 %

5,881 %

6,002 %

3,490 %

3,884 %

6,218 %

97

3,783 %

5,875 %

5,992 %

3,496 %

3,886 %

6,209 %

98

3,786 %

5,870 %

5,982 %

3,501 %

3,887 %

6,200 %

99

3,788 %

5,864 %

5,973 %

3,507 %

3,889 %

6,192 %

100

3,791 %

5,859 %

5,964 %

3,512 %

3,890 %

6,183 %

101

3,793 %

5,854 %

5,955 %

3,517 %

3,892 %

6,175 %

102

3,796 %

5,849 %

5,946 %

3,523 %

3,894 %

6,167 %

103

3,798 %

5,844 %

5,937 %

3,528 %

3,895 %

6,159 %

104

3,801 %

5,840 %

5,928 %

3,533 %

3,897 %

6,151 %

105

3,803 %

5,835 %

5,920 %

3,538 %

3,898 %

6,143 %

106

3,806 %

5,830 %

5,912 %

3,543 %

3,899 %

6,136 %

107

3,808 %

5,826 %

5,904 %

3,547 %

3,901 %

6,128 %

108

3,810 %

5,822 %

5,896 %

3,552 %

3,902 %

6,121 %

109

3,812 %

5,817 %

5,888 %

3,556 %

3,904 %

6,114 %

110

3,814 %

5,813 %

5,880 %

3,561 %

3,905 %

6,107 %

111

3,817 %

5,809 %

5,873 %

3,565 %

3,906 %

6,100 %

112

3,819 %

5,805 %

5,865 %

3,570 %

3,908 %

6,094 %

113

3,821 %

5,801 %

5,858 %

3,574 %

3,909 %

6,087 %

114

3,823 %

5,797 %

5,851 %

3,578 %

3,910 %

6,081 %

115

3,825 %

5,793 %

5,844 %

3,582 %

3,911 %

6,074 %

116

3,827 %

5,789 %

5,837 %

3,586 %

3,912 %

6,068 %

117

3,828 %

5,785 %

5,830 %

3,590 %

3,914 %

6,062 %

118

3,830 %

5,781 %

5,824 %

3,594 %

3,915 %

6,056 %

119

3,832 %

5,778 %

5,817 %

3,598 %

3,916 %

6,050 %

120

3,834 %

5,774 %

5,811 %

3,602 %

3,917 %

6,044 %

121

3,836 %

5,771 %

5,805 %

3,605 %

3,918 %

6,038 %

122

3,838 %

5,767 %

5,798 %

3,609 %

3,919 %

6,032 %

123

3,839 %

5,764 %

5,792 %

3,613 %

3,920 %

6,027 %

124

3,841 %

5,761 %

5,786 %

3,616 %

3,921 %

6,021 %

125

3,843 %

5,757 %

5,780 %

3,619 %

3,922 %

6,016 %

126

3,844 %

5,754 %

5,775 %

3,623 %

3,923 %

6,011 %

127

3,846 %

5,751 %

5,769 %

3,626 %

3,924 %

6,006 %

128

3,848 %

5,748 %

5,763 %

3,630 %

3,925 %

6,000 %

129

3,849 %

5,745 %

5,758 %

3,633 %

3,926 %

5,995 %

130

3,851 %

5,742 %

5,752 %

3,636 %

3,927 %

5,990 %

131

3,852 %

5,739 %

5,747 %

3,639 %

3,928 %

5,985 %

132

3,854 %

5,736 %

5,742 %

3,642 %

3,929 %

5,981 %

133

3,855 %

5,733 %

5,736 %

3,645 %

3,930 %

5,976 %

134

3,857 %

5,730 %

5,731 %

3,648 %

3,931 %

5,971 %

135

3,858 %

5,727 %

5,726 %

3,651 %

3,932 %

5,967 %

136

3,859 %

5,724 %

5,721 %

3,654 %

3,933 %

5,962 %

137

3,861 %

5,722 %

5,716 %

3,657 %

3,933 %

5,958 %

138

3,862 %

5,719 %

5,711 %

3,660 %

3,934 %

5,953 %

139

3,864 %

5,716 %

5,707 %

3,663 %

3,935 %

5,949 %

140

3,865 %

5,714 %

5,702 %

3,666 %

3,936 %

5,944 %

141

3,866 %

5,711 %

5,697 %

3,668 %

3,937 %

5,940 %

142

3,867 %

5,708 %

5,693 %

3,671 %

3,938 %

5,936 %

143

3,869 %

5,706 %

5,688 %

3,674 %

3,938 %

5,932 %

144

3,870 %

5,703 %

5,684 %

3,676 %

3,939 %

5,928 %

145

3,871 %

5,701 %

5,679 %

3,679 %

3,940 %

5,924 %

146

3,872 %

5,699 %

5,675 %

3,681 %

3,941 %

5,920 %

147

3,874 %

5,696 %

5,671 %

3,684 %

3,941 %

5,916 %

148

3,875 %

5,694 %

5,667 %

3,686 %

3,942 %

5,912 %

149

3,876 %

5,692 %

5,662 %

3,689 %

3,943 %

5,908 %

150

3,877 %

5,689 %

5,658 %

3,691 %

3,944 %

5,905 %


Futamidő (év)

Real

Renminbi jüan

Ringgit

Orosz rubel

Szingapúri dollár

Dél-koreai von

1

7,160 %

2,871 %

3,531 %

7,370 %

1,743 %

1,736 %

2

8,496 %

2,938 %

3,557 %

7,463 %

1,954 %

1,871 %

3

9,264 %

3,027 %

3,600 %

7,570 %

2,080 %

1,952 %

4

10,143 %

3,121 %

3,651 %

7,669 %

2,165 %

2,003 %

5

10,733 %

3,196 %

3,697 %

7,735 %

2,240 %

2,034 %

6

11,110 %

3,244 %

3,763 %

7,828 %

2,310 %

2,056 %

7

11,364 %

3,277 %

3,837 %

7,900 %

2,370 %

2,076 %

8

11,543 %

3,299 %

3,906 %

7,989 %

2,421 %

2,097 %

9

11,640 %

3,318 %

3,967 %

8,079 %

2,470 %

2,119 %