ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 178

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. július 16.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU, Euratom) 2018/994 határozata (2018. július 13.) az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/995 végrehajtási rendelete (2018. július 12.) az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendeletnek az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló időszak tekintetében történő módosításáról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2018/996 végrehajtási rendelete (2018. július 12.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Limone Femminello del Gargano [OFJ])

6

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/997 határozata (2018. július 13.) az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Száhel Niger) szóló 2012/392/KKBP határozat módosításáról

7

 

*

A Bizottság (EU) 2018/998 végrehajtási határozata (2018. július 12.) a 2009/177/EK határozat I. mellékletének Horvátország koi-herpeszvírusbetegség tekintetében fennálló helyzete, Finnország pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) tekintetében fennálló helyzete, Írország Bonamia ostreae-fertőzéstől mentes területeinek jegyzéke és az Egyesült Királyság Marteilia refringens-fertőzéstől mentes területeinek jegyzéke tekintetében történő módosításáról, valamint a 2010/221/EU határozat I. mellékletének az Egyesült Királyság Ostreid herpeszvírus 1 μνartól (OsHV-1 μVar) mentes területeinek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 4381. számú dokumentummal történt)  ( 1)

9

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

16.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/1


A TANÁCS (EU, Euratom) 2018/994 HATÁROZATA

(2018. július 13.)

az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 223. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz (2) csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány (3) (a továbbiakban: a választási okmány) 1978. július 1-jén lépett hatályba, és a későbbiekben a 2002/772/EK, Euratom határozattal (4) módosították.

(2)

A választási okmány számos tekintetben módosításra szorul.

(3)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként a Tanácsnak különleges jogalkotási eljárás keretében meg kell állapítania az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő megválasztásához szükséges rendelkezéseket.

(4)

A választási folyamat átláthatósága és a megbízható információkhoz való hozzáférés fontosak az európai politikai tudatosság növelése és a nagyarányú választási részvétel biztosítása szempontjából, továbbá kívánatos, hogy az uniós polgárok az európai parlamenti választások előtt kellő időben értesüljenek az említett választásokon induló jelöltek személyéről és arról, hogy a nemzeti politikai pártok melyik európai politikai párthoz kötődnek.

(5)

Az európai parlamenti választásokon szavazóként való részvételre való ösztönzés és a technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek maradéktalan kihasználása érdekében a tagállamok rendelkezhetnek többek között az előzetes szavazás, a levélben szavazás, az elektronikus szavazás és az internetes szavazás lehetőségéről, az alkalmazandó uniós joggal összhangban biztosítva különösen az eredmény megbízhatóságát, a szavazás titkosságát és a személyes adatok védelmét.

(6)

Az uniós polgároknak joguk van ahhoz, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus életében különösen úgy, hogy szavaznak, illetve jelöltként indulnak az európai parlamenti választásokon.

(7)

A tagállamoknak javasolt meghozniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a harmadik országban lakóhellyel rendelkező állampolgáraik is szavazhassanak az európai parlamenti választásokon,

(8)

A választási okmányt ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A választási okmány a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   Az Európai Parlament tagjait valamennyi tagállamban az Unió polgárainak képviselőiként az arányos képviselet elve alapján, listás vagy egyéni átvihető szavazatos rendszer szerint választják.

(2)   A tagállamok az általuk elfogadott eljárás szerinti preferenciális listás szavazást is lehetővé tehetik.

(3)   A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie.”

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1)   A tagállamok a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti szinten ez a küszöb nem lehet magasabb, mint az érvényesen leadott szavazatok 5 százaléka.

(2)   Azok a tagállamok, amelyek a listás rendszert alkalmazzák, a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz kötik azoknak a választókerületeknek az esetében, amelyekben a megszerezhető helyek száma több mint 35. Ez a küszöb az érintett választókerületben – köztük az egyetlen választókerületből álló tagállamokban – érvényesen leadott szavazatok 2 százalékánál nem lehet alacsonyabb, 5 százalékánál pedig nem lehet magasabb.

(3)   A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségnek legkésőbb azon európai parlamenti választások időpontjára megfeleljenek, amelyek az (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat (*1) hatálybalépését követően tartott első európai parlamenti választások után következnek.

(*1)  A Tanács (EU, Euratom) 2018/994 határozata (2018. július 13.) az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról (HL L 178., 2018.7.16., 1. o.)”."

3.

A választási okmány a következő cikkekkel egészül ki:

„3a. cikk

Ha a nemzeti rendelkezések határidőt állapítanak meg az európai parlamenti választási jelölések benyújtására, ezt a határidőt az európai parlamenti választásoknak az adott tagállam által a 10. cikk (1) bekezdésével összhangban kitűzött időpontjánál legalább három héttel korábbi időpontként kell megállapítani.

3b. cikk

A tagállamok megengedhetik, hogy a szavazólapokon feltüntessék annak az európai politikai pártnak a nevét, illetve a logóját, amelyhez a nemzeti politikai párt vagy az egyéni jelölt kötődik.”

4.

A választási okmány a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A tagállamok az európai parlamenti választások céljára rendelkezhetnek az előzetes szavazás, a levélben szavazás, az elektronikus szavazás és az internetes szavazás lehetőségéről. Amennyiben így rendelkeznek megfelelő intézkedéseket fogadnak el különösen az eredmény megbízhatóságának, a szavazás titkosságának és a személyes adatok védelmének az alkalmazandó uniós joggal összhangban való biztosítása érdekében.”

5.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

(1)   Az Európai Parlament tagjainak választásakor minden választópolgár csak egyszer szavazhat.

(2)   A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az európai parlamenti választásokon történő kettős szavazásra hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak.”

6.

A választási okmány a következő cikkekkel egészül ki:

„9a. cikk

A tagállamok a nemzeti választási eljárásaikkal összhangban meghozhatják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a harmadik országban lakóhellyel rendelkező állampolgáraik is szavazhassanak az európai parlamenti választásokon.

9b. cikk

(1)   Minden tagállam kijelöl egy kapcsolattartó hatóságot, amely a választókra és a jelöltekre vonatkozó adatoknak a többi tagállam ilyen hatóságaival való cseréjéért felelős.

(2)   A választóknak a választói névjegyzékbe való felvételére és a jelölések benyújtására vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül, az (1) bekezdésben említett hatóság – a személyes adatok védelmére vonatkozó alkalmazandó uniós joggal összhangban – a 10. cikk (1) bekezdésében említett választási időszak első napja előtt legkésőbb hat héttel megkezdi a többi tagállam ilyen hatóságai részére az azon uniós polgárokra vonatkozó, a 93/109/EK tanácsi irányelvben (*2) megjelölt adatok továbbítását, akiket az állampolgárságuktól eltérő tagállamban vettek fel a választói névjegyzékbe, illetve az állampolgárságuktól eltérő tagállamban indulnak jelöltként.”

(*2)  A Tanács 93/109/EK irányelve (1993. december 6.) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 329., 1993.12.30., 34. o.).”"

2. cikk

(1)   Ezt a határozatot a tagállamok alkotmányos követelményeiknek megfelelően hagyják jóvá. A tagállamok az ehhez szükséges eljárások befejezéséről értesítik a Tanács Főtitkárságát.

(2)   Ez a határozat az (1) bekezdésben említett utolsó értesítés kézhezvételét követő első napon lép hatályba (5).

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  2018. július 4-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozata (1976. szeptember 20.) (HL L 278., 1976.10.8., 1. o.).

(3)  HL L 278., 1976.10.8., 5. o.

(4)  A Tanács 2002/772/EC, Euratom határozata (2002. június 25., illetve szeptember 23.) a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.).

(5)  A határozat hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

16.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/995 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 12.)

az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendeletnek az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló időszak tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 28. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (3) megindította a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárást. A rendelet eredetileg havi két részleges pályázati felhívásról rendelkezik, augusztus és december kivételével.

(2)

Az (EU) 2017/472 bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította a 2016/2080 rendeletet azáltal, hogy a pályázatok benyújtására havonta rendelkezésre álló két időszakot egy időszakra csökkentette, és eltörölte az augusztusi pályázati felhívás kiírásának követelményét.

(3)

A részleges pályázati felhívások 2018-as végrehajtásával kapcsolatos tapasztalat azt mutatja, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között növekszik az érdeklődés a pályázatok benyújtása iránt. Ezért helyénvaló visszaállítani az ajánlatok benyújtási időszakának eredetileg megállapított számát, és augusztus hónapban is biztosítani kell ilyen időszakot.

(4)

Tekintettel arra, hogy az augusztusi időszak a hónap negyedik keddjén ér véget, szeptemberre csak egy időszakot célszerű megállapítani, elkerülendő, hogy két egymást követő héten belül két vagy ajánlattételi lehetőség is legyen.

(5)

Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelet 2. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„2.   A második, valamint az azt követő részleges pályázati felhívásokra vonatkozó ajánlatok benyújtási időszakai a mindenkori előző benyújtási időszak végét követő első munkanapon kezdődnek. A benyújtási időszakok minden hónap első és harmadik keddjén, (brüsszeli idő szerint) délelőtt 11:00 órakor érnek véget. Ugyanakkor a benyújtási időszak augusztusban a hónap negyedik keddjén (brüsszeli idő szerint) délelőtt 11.00 órakor, szeptemberben a hónap harmadik keddjén (brüsszeli idő szerint) délelőtt 11.00 órakor, decemberben pedig a hónap második keddjén (brüsszeli idő szerint) délelőtt 11.00 órakor jár le. Amennyiben kedd munkaszüneti napra esik, a határidő az előző munkanapon (brüsszeli idő szerint) délelőtt 11:00 órakor jár le.”

2. cikk

Ez a rendelet 2018. július 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 206., 2016.7.30., 71. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (2016. november 25.) a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról (HL L 321., 2016.11.29., 45. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/472 végrehajtási rendelete (2017. március 15.) az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendeletnek az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló időszak tekintetében történő módosításáról (HL L 73., 2017.3.18., 5. o.).


16.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/996 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 12.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Limone Femminello del Gargano” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely a 148/2007/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Limone Femminello del Gargano” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Limone Femminello del Gargano” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 148/2007/EK rendelete (2007. február 15.) egyes neveknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Geraardsbergse mattentaart (OFJ) – Pataca de Galicia vagy Patata de Galicia (OFJ) – Poniente de Granada (OEM) – Gata-Hurdes (OEM) – Patatas de Prades vagy Patates de Prades (OFJ) – Mantequilla de Soria (OEM) – Huile d'olive de Nîmes (OEM) – Huile d'olive de Corse vagy Huile d'olive de Corse – Oliu di Corsica (OEM) – Clémentine de Corse (OFJ) – Agneau de Sisteron (OFJ) – Connemara Hill Lamb vagy Uain Sléibhe Chonamara (OFJ) – Sardegna (OEM) – Carota dell'Altopiano del Fucino (OFJ) – Stelvio vagy Stilfser (OEM) – Limone Femminello del Gargano (OFJ) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (OEM) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (OFJ) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (OFJ) – Sangueira de Barroso – Montalegre (OFJ) – Batata de Trás-os-Montes (OFJ) – Salpicão de Barroso – Montalegre (OFJ) – Alheira de Barroso – Montalegre (OFJ) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso vagy Borrego de leite de Barroso (OFJ) – Azeite do Alentejo Interior (OEM) – Paio de Beja (OFJ) – Linguíça do Baixo Alentejo vagy Chouriço de carne do Baixo Alentejo (OFJ) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (OEM)) (HL L 46., 2007.2.16., 14. o.).

(3)  HL C 51., 2018.2.10., 17. o.


HATÁROZATOK

16.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/7


A TANÁCS (KKBP) 2018/997 HATÁROZATA

(2018. július 13.)

az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Száhel Niger) szóló 2012/392/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. július 16-án elfogadta a 2012/392/KKBP határozatot (1), amely létrehozza az Európai Unió nigeri KBVP-misszióját (EUCAP Száhel Niger) azzal a céllal, hogy támogassa Niger biztonsági ágazatbeli szereplőinek kapacitásépítését a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében.

(2)

A Tanács 2016. július 18-án elfogadta a (KKBP) 2016/1172 határozatot (2), amellyel 2018. július 15-ig meghosszabbította az EUCAP Száhel Nigert. 2017. július 11-én a Tanács elfogadta a (KKBP) 2017/1253 határozatot (3), amellyel 2018. július 15-ig pénzügyi referenciaösszeget határozott meg az EUCAP Száhel Niger számára.

(3)

Az EUCAP Száhel Nigert és annak referenciaösszegét 2018. szeptember 30-ig meg kell hosszabbítani.

(4)

A 2012/392/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az EUCAP Száhel Niger végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenysége tekintetében az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/392/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

a 13. cikk (1) bekezdésének utolsó albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az EUCAP Száhel Niger misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2017. július 16. és 2018. szeptember 30. közötti időszakra 31 000 000 EUR.”;

2.

a 16. cikkben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a határozatot 2018. szeptember 30-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2018. július 16-tól kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER


(1)  A Tanács 2012/392/KKBP határozata (2012. július 16.) az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Száhel Niger) (HL L 187., 2012.7.17., 48. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2016/1172 határozata (2016. július 18.) az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Száhel Niger) szóló 2012/392/KKBP határozat módosításáról (HL L 193., 2016.7.19., 106. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2017/1253 határozata (2017. július 11.) az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Száhel Niger) szóló 2012/392/KKBP határozat módosításáról (HL L 179., 2017.7.12., 15. o.).


16.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/998 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. július 12.)

a 2009/177/EK határozat I. mellékletének Horvátország koi-herpeszvírusbetegség tekintetében fennálló helyzete, Finnország pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) tekintetében fennálló helyzete, Írország Bonamia ostreae-fertőzéstől mentes területeinek jegyzéke és az Egyesült Királyság Marteilia refringens-fertőzéstől mentes területeinek jegyzéke tekintetében történő módosításáról, valamint a 2010/221/EU határozat I. mellékletének az Egyesült Királyság Ostreid herpeszvírus 1 μνartól (OsHV-1 μVar) mentes területeinek jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2018) 4381. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 49. cikke (1) bekezdésére, 50. cikke (3) bekezdésére, 51. cikke (2) bekezdésére és 53. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/177/EK bizottsági határozat (2) I. mellékletének C. része tartalmazza a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében említett egyes betegségektől mentesnek nyilvánított tagállamok, övezetek és területi egységek jegyzékét.

(2)

E jegyzékben jelenleg Horvátország egész területe a koi-herpeszvírusbetegségtől (KHV-betegség) mentes területként, Finnország egész területe pedig a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalásától (IHN) mentes területként van feltüntetve. Az utóbbi években azonban ezek a tagállamok több alkalommal is beszámoltak e betegségek kitöréséről.

(3)

Mindkét tagállam olyan tájékoztatást küldött a Bizottságnak, amelyben jelezték, hogy a szóban forgó kitörések kezelése érdekében a 2006/88/EK irányelv szerinti intézkedéseket hoztak. Ezek az intézkedések néhány területen jelenleg is folyamatban vannak.

(4)

A szóban forgó jegyzékben jelenleg nyolc öböl kivételével Írország egész partvonala a Bonamia ostreae-fertőzéstől mentes területként van feltüntetve. A Bonamia ostreae közelmúltbeli kitörése miatt, amely Írországnak az említett betegségtől mentesnek nyilvánított területén található másik öbölben fordult elő, a 2006/88/EK irányelvnek megfelelően korlátozásokat vezettek be, és azokat a mai napig alkalmazzák.

(5)

Ezenkívül Észak-Írország egész partvonala a Marteilia refringens-fertőzéstől mentesnek van nyilvánítva. Az Egyesült Királyság azonban e betegség Észak-Írország két különböző öblében észlelt kitöréséről számolt be. A 2006/88/EK irányelvnek megfelelően szállítási korlátozásokat vezettek be, és alkalmaznak a mai napig.

(6)

A Horvátország, Finnország, Írország és az Egyesült Királyság által küldött információkkal összhangban az érintett területeket nem szabad az érintett betegségektől mentes területként feltüntetni, és Horvátország, Finnország, Írország és az Egyesült Királyság esetében módosítani kell a betegségtől mentes területek földrajzi határainak meghatározását.

(7)

A 2010/221/EU bizottsági határozat (3) I. melléklete tartalmazza a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében említett egyes betegségektől mentesnek nyilvánított tagállamok, övezetek és területi egységek jegyzékét.

(8)

A jegyzékben az Egyesült Királyságon belül Észak-Írország területe néhány öböl kivételével jelenleg az Ostreid herpeszvírus 1 μνartól (OsHV-1 μVar) mentes területként szerepel. Az OsHV-1 μVarnak egy másik öbölben történt közelmúltbeli felbukkanása miatt aktualizálni kell az Egyesült Királyság betegségtől mentesnek nyilvánított területe földrajzi határainak meghatározását.

(9)

A 2009/177/EK határozat I. mellékletét és a 2010/221/EU határozat I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/177/EK határozat I. mellékletének C. részében, a táblázat negyedik oszlopa („A betegségtől mentes terület földrajzi határai (tagállam, övezet vagy területi egység))” a következőképpen módosul:

1.

a „Koi-herpeszvírusbetegség (KHV-betegség)” sorban a Horvátországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: „A teljes terület, kivéve a következő zónákat: a Donji Miholjacban található víziállat-tenyésztő vállalkozást (jóváhagyási szám: 2HR0109) magában foglaló zóna, továbbá a Dráva folyónak a dubravai gáttól a Duna-torkolatig tartó szakasza, a Grundjakban található víziállat-tenyésztő vállalkozást (jóváhagyási szám: 2HR0177) magában foglaló övezet, a Vučica folyó teljes szakasza a Karasica-torkolatig, és onnan a Karasica-patak egészen a Dráva-torkolatig”;

2.

a „Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN)” sorban a Finnországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: „A teljes terület, kivéve az Ii, Kuivaniemi part menti területet és a következő vízgyűjtő területeket: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi terület és 4.41 Pielinen terület”;

3.

a „Bonamia ostreae-fertőzés” sorban az Írországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Írország teljes partvonala, kivéve:

1.

Corki-öböl

2.

Galway-öböl

3.

Ballinakill-öböl

4.

Clew-öböl

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod-öböl

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

9.

Kilkieran-öböl.”;

4.

a „Marteilia refringens-fertőzés” sorban az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Nagy-Britannia teljes partvonala.

Észak-Írország teljes partvonala, Belfast Lough és Dundrum-öböl kivételével.

Guernsey és Herm teljes partvonala.

Jersey állam part menti területe: a terület a Jersey-szigeten mért legmagasabb vízállás átlagos szintje, illetve a Jersey-szigeten mért legalacsonyabb vízállás átlagos szintjétől három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal között elterülő, csak dagálykor elárasztott és közvetlen parti terület. A terület a Normann-Breton-öbölben, a La Manche-csatorna déli oldalán helyezkedik el.

A Man-sziget teljes partvonala.”

2. cikk

A 2010/221/EU határozat I. mellékletében, a táblázat negyedik oszlopában („A jóváhagyott nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó területek földrajzi meghatározása”) az „Ostreid herpeszvírus 1 μνar (OsHV-1 μVar)” sorban az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Nagy-Britannia területe, kivéve a Roach folyó, a Crouch folyó, a Blackwater-torkolat és a Colne folyó (Essex), Kent északi partvonala, Poole-öböl (Dorset) és a Teign folyó (Devon)

Észak-Írország területe, kivéve Dundrum-öböl, Killough-öböl, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough és Strangford Lough

Guernsey területe.”

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 12-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2)  A Bizottság 2009/177/EK határozata (2008. október 31.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a felügyeleti és felszámolási programok, valamint a tagállamok, övezetek és területi egységek betegségtől mentes minősítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 63., 2009.3.7., 15. o.).

(3)  A Bizottság 2010/221/EU határozata (2010. április 15.) a tenyésztett víziállatokban és a vadon élő víziállatokban előforduló egyes betegségek hatásának enyhítésére, a 2006/88/EK tanácsi irányelv 43. cikkével összhangban hozott nemzeti intézkedések jóváhagyásáról (HL L 98., 2010.4.20., 7. o.).