ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 141

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. június 7.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/837 végrehajtási rendelete (2018. május 31.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/838 végrehajtási rendelete (2018. május 31.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

4

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/839 határozata (2018. június 4.) a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt két tagja és hat póttagja kinevezéséről

7

 

*

A Bizottság (EU) 2018/840 végrehajtási határozata (2018. június 5.) a vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeállításáról és az (EU) 2015/495 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2018) 3362. számú dokumentummal történt)

9

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 81., 2016.3.31. )

13

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

7.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/837 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 31.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 3. oszlopában feltüntetett indokok alapján a 2. oszlopban megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 31-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Az alábbi összetevőkből álló termék (tömegszázalékban):

2106 90 98

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, valamint a 2106 , a 2106 90 és a 2106 90 98 KN-kód szövege határozza meg.

A termék nem sorolható be gyógyszerként a 30. Árucsoportba, mivel nincs feltüntetve olyan kór, betegség vagy azok tünetei, amelyek esetén a készítmény felhasználandó. A termék ezért nem felel meg a 30. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő Megjegyzések 1 a) pontjában foglalt követelményeknek.

A termék nem sorolható be italként a 22. Árucsoportba, mivel közvetlen fogyasztásra nem alkalmas (lásd még a Kombinált Nómenklatúra 22. Árucsoporthoz tartozó magyarázat Általános megjegyzések második bekezdésének második mondatát).

A termék édesítőszert, különböző vitaminokat és nagy mennyiségű glicerint tartalmaz. Ezért a 2106 90 30 –2106 90 59 vámtarifaalszám alá tartozó cukorszirupnál összetettebb (lásd még a 2106 vámtarifaszámhoz tartozó Harmonizált Rendszer Magyarázat (12) pontját).

A kiskereskedelmi értékesítésre szánt étrend-kiegészítőként tervezett felhasználás a termék csomagolásán és címkéjén is szerepel. A termék objektív jellemzői és tulajdonságai, különösen összetétele, valamint a kiszerelés formája alapján egyértelmű, hogy azt kifejezetten az immunrendszer erősítésére, és nem általánosabb célú felhasználásra szánták (mint a cukorszirupot).

A terméket ezért egyéb élelmiszer-készítményként a 2106 90 98 KN-kód alá kell besorolni.

víz

41,6,

cukor

18,1,

glicerin

15,1,

citromsav

13,9,

maltodextrin

4,1,

aszkorbinsav

3,0,

szteviol glikozidok

1,8,

természetes ízesítők

1,1,

B6- és B12- vitamin, valamint folsav (B9-vitamin) kis mennyiségben.

A termék alkoholmentes, ízesített és színezett folyadék, amely hígítást követően étrend-kiegészítőként használatos. Italként közvetlen fogyasztásra nem alkalmas.

A használati útmutató szerint a termék az immunrendszer erősítésére és az emberi test energiaszintjének növelésére szolgál. A termék napi adagja két milliliter, amelyet fogyasztás előtt fel kell hígítani. Az említett napi adag 40 mg C-vitamint, 1 mg B6-vitamint, 200 μg folsavat és 2 μg B12-vitamint tartalmaz.

A termék 60 ml-es, cseppentős adagolóval ellátott műanyag flakon kiszerelésben kerül kiskereskedelmi forgalomba.


7.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/838 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 31.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 3. oszlopában feltüntetett indokok alapján a 2. oszlopban megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikke (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikke (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 31-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Eldobható betétből álló, gyermek éjjeli edénnyel együtt használható termék, amely egy olyan műanyag zacskóból áll, amelynek aljához egy többrétegű, papírból és granulátum formájú, szuperabszorbens poliakrilát polimerből álló nedvszívó párna van rögzítve.

Ezek a szuperabszorbens poliakrilát granulátumok géllé alakulnak, amikor vizelettel érintkeznek.

3924 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 3924 és a 3924 90 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

A 4818 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel a termék lényeges jellemzőjét nem papír összetevői adják, hanem a szuperabszorbens poliakrilát polimer.

A 9619 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel a termék nem úgy van kialakítva, hogy illeszkedjen az emberi testhez (lásd még a 9619 vámtarifaszámhoz tartozó Harmonizált Rendszer Magyarázatot).

A termék műanyagok és egyéb anyagok kombinációja. A műanyagok és egyéb anyagok kombinációjából álló termékeket a 39. árucsoportba sorolják be, feltéve, hogy megőrzik a műanyagból készült áruk lényeges jellemzőjét (lásd még a HRM 39. árucsoporthoz tartozó Általános Rendelkezéseket).

A termék lényeges jellemzőjét a szuperabszorbens polimer adja; a papír kizárólag úgy tekintendő, hogy csupán hordozó vagy csomagolási funkciót tölt be.

Ezért a terméket a 3924 90 00 KN-kód alá kell besorolni, mint, műanyagból készült más háztartási eszközt és higiéniai vagy tisztálkodási árut.


HATÁROZATOK

7.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/7


A TANÁCS (EU) 2018/839 HATÁROZATA

(2018. június 4.)

a Régiók Bizottságának a Dán Királyság által javasolt két tagja és hat póttagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a dán kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. január 26-án, 2015. február 5-én, illetve 2015. június 23-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2), illetve (EU) 2015/994 (3) határozatot. 2015. november 30-án a Tanács (EU) 2015/2237 határozata (4) értelmében Peter KOFOD POULSEN-t Niels Erik SØNDERGAARD váltotta fel póttagként.

(2)

A Régiók Bizottsága két tagja, Henrik Ringbæk MADSEN és Marc Perera CHRISTENSEN hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két tagjának helye megüresedett.

(3)

Henrik BRADE JOHANSEN, Martin HULGAARD, Niels Erik SØNDERGAARD, Jane Strange NIELSEN és Henrik QVIST hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága öt póttagjának helye megüresedett.

(4)

Per NØRHAVE-nek a Régiók Bizottsága tagjává történő kinevezését követően egy póttag helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2020. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted;

b)

póttagként:

Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,

Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TSACHEVA


(1)  A Tanács 2015. január 26-i (EU) 2015/116 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 20., 2015.1.27., 42. o.).

(2)  A Tanács 2015. február 5-i (EU) 2015/190 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 31., 2015.2.7., 25. o.).

(3)  A Tanács 2015. június 23-i (EU) 2015/994 határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 159., 2015.6.25., 70. o.).

(4)  A Tanács 2015. november 30-i (EU) 2015/2237 határozata a Régiók Bizottsága egy dán póttagjának kinevezéséről (HL L 317., 2015.12.3., 35. o.).


7.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/840 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. június 5.)

a vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeállításáról és az (EU) 2015/495 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2018) 3362. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8b. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy megfigyelési listát kell készíteni azon anyagokról, amelyekről uniós szintű monitoringadatokat kell gyűjteni a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 16. cikkének (2) bekezdése szerinti prioritási sorrend jövőbeli megállapításainak támogatása céljából. Az előírás szerint az első ilyen megfigyelési listán minden egyes anyag tekintetében fel kellett tüntetni a monitoringmátrixot és a nem aránytalanul költséges lehetséges elemzési módszereket.

(2)

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikke előírja a megfigyelési listára felvett anyagok monitoringjának feltételeit és szabályait, valamint azt, hogy a tagállamoknak hogyan kell jelenteniük a monitoringeredményeket.

(3)

A megfigyelési listán feltüntetendő anyagokat azok közül kell kiválasztani, amelyekkel kapcsolatban a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy uniós szinten jelentős kockázatot jelenthetnek a vízi környezetre vagy a vízi környezeten keresztül, és amelyek tekintetében a tényleges kockázat megállapításához nem áll rendelkezésre elegendő monitoringadat. Mindenképpen meg kell fontolni azon rendkívül veszélyes mérgező anyagoknak a megfigyelési listára való felvételét, amelyeket sok tagállamban használnak, a vízi környezetbe bocsátanak ki, ám egyáltalán nem vagy csak ritkán követnek nyomon. A kiválasztási folyamat során figyelemmel kell lenni a 2008/105/EK irányelv 8b. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontjaiban említett információkra és különösen az új szennyező anyagokra.

(4)

A megfigyelési listán szereplő anyagok monitoringjának jó minőségű adatokat kell szolgáltatnia az anyagok vízi környezetben jelentkező koncentrációjáról, és ezeknek az adatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (4) bekezdése szerinti külön felülvizsgálat keretében is felhasználhatók legyenek az elsőbbségi anyagok azonosítását szolgáló kockázatértékelések alátámasztására. Az említett felülvizsgálat során meg kell fontolni a jelentős kockázatot jelentőként azonosított anyagok felvételét az elsőbbségi anyagok listájára. Ezt követően megállapításra kerül majd a tagállamok által teljesítendő környezetminőségi előírás is. Valamely anyagnak az elsőbbségi anyagok listájára való felvételére irányuló javaslathoz hatásvizsgálatot kellene készíteni.

(5)

Az első, tíz anyagot, illetve anyagcsoportot tartalmazó megfigyelési listát az (EU) 2015/495 bizottsági végrehajtási határozat (3) állapította meg, előírva egyben a monitoringmátrixot, a nem aránytalanul költséges lehetséges elemzési módszereket, valamint a módszerek legnagyobb elfogadható kimutatási határait.

(6)

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak a megfigyelési listát kétévente naprakésszé kell tennie. A megfigyelési lista naprakésszé tételekor a Bizottság töröl a listáról minden olyan anyagot, amelyre vonatkozóan a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerinti kockázatalapú értékelés további monitoringadatok nélkül is elvégezhető.

(7)

2017 folyamán a Bizottság elemezte az első megfigyelési listán szereplő anyagok megfigyelésének első évéből származó adatokat. Az elemzésből azt a következtetést vonta le, hogy elegendő jó minőségű monitoringadat áll rendelkezésre a triallát, az oxadiazon, a 2,6-ditercier-butil-4-metil-fenol és a diklofenák anyagokról, és ezért ezeket indokolt törölni a megfigyelési listáról.

(8)

Az (EU) 2015/495 végrehajtási határozatban foglaltaknak megfelelően indokolt volna megfigyelés alá vonni az üledékekben található 2-etil-hexil-4-metoxi-cinnamát anyagot. Azonban a gyűjtött monitoringadatok többsége vízre vonatkozik, és az üledékre vonatkozóan jelentett adatok mennyisége nem elegendő e monitoringmátrix megbízható elemzéséhez. Az anyag által jelentett kockázat szintjének megfelelő monitoringadatok gyűjtése érdekében a Bizottság tovább fog vizsgálódni arról, hogy a tagállamok hogyan követhetnék nyomon kellően megbízható és összehasonlítható módon ezt az anyagot üledékben. Időközben indokolt levenni az említett anyagot a megfigyelési listáról.

(9)

Az azitromicin makrolid antibiotikum és két neonikotinoid, nevezetesen az imidakloprid és a tiametoxam esetében további jó minőségű monitoringadatokra van szükség a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerinti célzott kockázatalapú értékelés alátámasztásához. Ezért ezeket az anyagokat továbbra is szerepeltetni kell a megfigyelési listán. A makrolid antibiotikumok csoportja és a neonikotinoidok csoportja abból a megfontolásból került fel az első megfigyelési listára, hogy az azonos hatásmechanizmusú anyagok hatása halmozódhat. Ez indokolja a két csoportnak annak ellenére a megfigyelési listán tartását, hogy az anyagcsoportokon belül egyes anyagokról elegendő jó minőségű monitoringadat áll rendelkezésre (pl. a makrolid antibiotikumok közül a klaritromicin és az eritromicin esetében, a neonikotinoidok közül az acetamiprid, a klotianidin és a tiakloprid esetében).

(10)

2017 során a Bizottság adatokat gyűjtött számos egyéb olyan anyagról, amely esetleg felvehető volna a megfigyelési listára. A Bizottság figyelembe vette a 2008/105/EK irányelv 8b. cikkének (1) bekezdésében említett különböző releváns információforrásokat, és konzultált tagállami szakértőkkel, valamint érdekképviseleti csoportokkal is. Olyan anyagokat, amelyek toxicitása megkérdőjelezhető, vagy amelyek tekintetében a rendelkezésre álló megfigyelési módszerek érzékenysége, megbízhatósága vagy összehasonlíthatósága kétséges, nem szabad felvenni a megfigyelési listára. A metaflumizon rovarirtó szer, valamint az amoxicillin és a ciprofloxacin antibiotikumok azonban alkalmasaknak minősültek a listára való felvételre. Az amoxicillin és a ciprofloxacin felvétele összhangban áll az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési tervvel (4), amely támogatja a megfigyelési lista használatát „az antimikrobiális szerek környezetben való előfordulásával és terjedésével kapcsolatos ismeretek javítása érdekében”.

(11)

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság azonosította a javasolt anyagok elemzésére alkalmas módszereket. Az egyes anyagokra alkalmazandó módszer kimutatási határa nem lehet magasabb, mint az adott mátrixban az anyagra jellemző becsült hatásmentes koncentráció értéke.

(12)

Az első megfigyelési lista áttekintésekor a Bizottság új ökotoxikológiai információkat talált a makrolid antibiotikumok közül a klaritromicin és az azitromicin kapcsán, a metiokarb kapcsán, valamint az imidakloprid, a tiakloprid és a tiametoxam neonikotinoidok esetében. Ezen információk alapján felülvizsgálta az említett anyagok becsült hatásmentes koncentrációit. Ennek megfelelően indokolt kiigazítani a megfigyelési listán az ezen anyagok, illetve anyagcsoportok tekintetében meghatározott elemzési módszerek legnagyobb elfogadható kimutatási határait.

(13)

A megfigyelési listán szereplő elemzési módszerek nem járnak aránytalan költségekkel. Amennyiben a jövőben új információk fényében egyes anyagokra vonatkozóan csökkenteni kell a becsült hatásmentes koncentrációt, szükség lehet a módszerek elfogadható legmagasabb kimutatási határának csökkentésére mindaddig, amíg az érintett anyagok még szerepelnek a listán.

(14)

Az összehasonlíthatóság érdekében minden anyag jelenlétét teljes vízmintákban kell vizsgálni.

(15)

Az (EU) 2015/495 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(16)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkében említett, uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagokat felsoroló megfigyelési lista e határozat mellékletében kerül meghatározásra.

2. cikk

Az (EU) 2015/495 végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 5-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 348., 2008.12.24., 84. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/495 végrehajtási határozata (2015. március 20.) a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vízpolitika keretében uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának összeállításáról (HL L 78., 2015.3.24., 40. o.).

(4)  A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében (COM(2017) 339 final).


MELLÉKLET

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkében említett, uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagokat felsoroló megfigyelési lista

Az anyag vagy anyagcsoport neve

CAS-szám (1)

EU-szám (2)

Indikatív elemzési módszer (3)  (4)

A módszer legnagyobb elfogadható kimutatási határa (ng/l)

17-alfa-etinil-ösztradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE nagy mennyiségen - LC-MS-MS

0,035

17-béta-ösztradiol (E2), ösztron (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

Makrolid antibiotikumok (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

vagy GC-MS

2

Neonikotinoidok (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

Metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS vagy SPE – LC-MS-MS

65

Amoxicillin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

Ciprofloxacin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat

(2)  Az Európai Uniós szám nem minden anyag esetében áll rendelkezésre.

(3)  A különböző tagállamokból származó eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden anyagot teljes vízmintákban kell megfigyelni.

(4)  Kivonási módszerek:

LLE– liquid liquid extraction: folyadék/folyadék extrakció

SPE– solid-phase extraction: szilárd fázisú extrakció

Elemzési módszerek:

GC-MS– Gas chromatography-mass spectrometry: gázkromatográfia-tömegspektrometria

LC-MS-MS– Liquid chromatography (tandem) triple quadrupole mass spectrometry: folyadék-kromatográffal kapcsolt tandem tripla kvadrupól tömegspektrométer

(5)  Eritromicin (CAS-szám: 114-07-8, EU-szám: 204-040-1), klaritromicin (CAS-szám: 81103-11-9), azitromicin (CAS-szám: 83905-01-5, EU-szám: 617-500-5).

(6)  Imidakloprid (CAS-szám: 105827-78-9/138261-41-3, EU-szám: 428-040-8), tiakloprid (CAS-szám: 111988-49-9), tiametoxam (CAS-szám: 153719-23-4, EU-szám: 428-650-4), klotianidin (CAS-szám: 210880-92-5, EU-szám: 433-460-1), acetamiprid (CAS-szám: 135410-20-7/160430-64-8).


Helyesbítések

7.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/13


Helyesbítés a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 81., 2016. március 31. )

A 131. oldalon, a II. melléklet 2. pontjának c) alpontjában:

a következő szövegrész:

„Nyomásmérési referenciahőmérséklet”

helyesen:

„Térfogatmérési referencianyomás”.