ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 140

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. június 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/826 határozata (2018. május 28.) a Libanoni Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/827 végrehajtási rendelete (2018. június 4.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

3

 

*

A Bizottság (EU) 2018/828 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 15.) az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a blokkolásgátló fékrendszerekre, a nagy nyomású energiatároló berendezésekre és az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról ( 1)

5

 

*

A Bizottság (EU) 2018/829 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről ( 1)

8

 

*

A Bizottság (EU) 2018/830 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. március 9.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének és az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények kiigazítása tekintetében történő módosításáról

15

 

*

A Bizottság (EU) 2018/831 rendelete (2018. június 5.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról ( 1)

35

 

*

A Bizottság (EU) 2018/832 rendelete (2018. június 5.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciántraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, foszetil, mandesztrobin, mepikvát, metazaklór, propamokarb, propargit, pirimetanil, szulfoxaflór és trifloxistrobin szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról ( 1)

38

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/833 határozata (2018. június 4.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

87

 

*

A Bizottság (EU) 2018/834 végrehajtási határozata (2018. június 4.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2018) 3318. számú dokumentummal történt)  ( 1)

89

 

*

A Bizottság (EU) 2018/835 végrehajtási határozata (2018. június 4.) az afrikai sertéspestis magyarországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2018) 3319. számú dokumentummal történt)  ( 1)

104

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az EU–Grúzia Vámügyekkel Foglalkozó Albizottság 1/2018 sz. határozata (2018. március 20.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyv felváltásáról [2018/836]

107

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/1


A TANÁCS (EU) 2018/826 HATÁROZATA

(2018. május 28.)

a Libanoni Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 186. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1324 európai parlamenti és a tanácsi határozat (2) értelmében az Unió részt vesz a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban.

(2)

A Libanoni Köztársaság (a továbbiakban: Libanon) kifejezte abbéli szándékát, hogy részt vevő államként és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) PRIMA programban is részt vevő részes uniós tagállamaival és társult harmadik országaival egyenrangú félként csatlakozzon a PRIMA programhoz.

(3)

Az (EU) 2017/1324 határozat 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően Libanon a PRIMA programban részt vevő állammá a PRIMA programban való részvétele feltételeit meghatározó, az Unióval a tudományos és technológiai együttműködés területén kötendő nemzetközi megállapodás megkötésétől függően válik.

(4)

Az (EU) 2018/467 tanácsi határozattal összhangban (3) a Libanoni Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2018. február 27-én aláírták, figyelemmel annak egy későbbi időpontban történő megkötésére.

(5)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Libanoni Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (4).

2. cikk

A megállapodás 5. cikkének (2) bekezdésében cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (5).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. KARANIKOLOV


(1)  2018. április 17-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1324 határozata (2017. július 4.) az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről (HL L 185., 2017.7.18., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2018/467 határozata (2017. szeptember 25.) a Libanoni Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (HL L 79., 2018.3.22., 1. o.).

(4)  A megállapodást a HL L 79., 2018.3.22-i számának 3. oldalán hirdették ki az aláírásról szóló határozattal együtt.

(5)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


RENDELETEK

6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/3


A TANÁCS (EU) 2018/827 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. június 4.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. március 23-án elfogadta a 267/2012/EU rendeletet.

(2)

A Tanács a 267/2012/EU rendelet 46. cikke (7) bekezdésének megfelelően felülvizsgálta a jegyzékbe vett személyeknek és szervezeteknek az említett rendelet IX. és XIV. mellékletében foglalt jegyzékét.

(3)

A Tanács megállapította, hogy a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletében foglalt egyes személyekre és szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket naprakésszé kell tenni.

(4)

A 267/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 267/2012/EU rendelet IX. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TSACHEVA


(1)  HL L 88., 2012.3.24., 1. o.


MELLÉKLET

A 267/2012/EU rendelet IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „I. A nukleáris tevékenységekben vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek, valamint az iráni kormányt támogató személyek és szervezetek” cím alatt a „B. Szervezetek” alcím alatt szereplő jegyzék megfelelő bejegyzéseinek helyébe a következő bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbevétel dátuma

„42. g)

Shetab Gaman (más néven: Taamin Gostaran Pishgaman Azar)

Cím: Norouzi Alley, No. 2, Larestan Street, Motahari Avenue, Tehran

A Yasa Part nevében eljáró vállalat.

2010.7.26.

49.

Noavaran Pooyamoj (más néven: Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (vagy Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company vagy Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (vagy Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Részt vesz bizonyos ellenőrzött és az iráni urándúsítási program centrifugáinak gyártásában közvetlenül felhasznált anyagok beszerzésében.

2011.5.23.

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran

Részt vesz az iráni nukleáris ágazatban közvetlenül felhasznált speciális elektromos berendezések és anyagok előállításában és szolgáltatásában.

2011.5.23.”

2.

A „II. Islamic Revolutionary Guard Corps – Iráni Forradalmi Gárda (IRGC)” cím alatt az „A. Személyek” alcím alatt szereplő jegyzék megfelelő bejegyzéseinek helyébe a következő bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbevétel dátuma

„1.

Javad DARVISH-VAND dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Korábban a MODAFL ellenőrzésért felelős miniszterhelyettese, ő felelt a MODAFL valamennyi létesítményéért és berendezéséért, akit – többek között szolgáltatások nyújtása révén – továbbra is kapcsolatok fűznek a MODAFL-hoz és az Iszlám Forradalmi Gárdához.

2008.6.23.

8.

Mohammad Reza NAQDI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

Született 1953-ban Nadjafban (Irak).

Az Iszlám Forradalmi Gárda kulturális és szociális ügyi helyettes parancsnoka. A Basidzs ellenállási haderő korábbi parancsnoka.

2010.7.26.

10.

Rostam QASEMI (más néven: Rostam GHASEMI)

Született 1961-ben.

A Khatam al Anbiya korábbi parancsnoka.

2010.7.26.

19.

Amir Ali Haji ZADEH (más néven: Amir Ali HAJIZADEH) dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka.

2012.1.23.”


6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/828 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. február 15.)

az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a blokkolásgátló fékrendszerekre, a nagy nyomású energiatároló berendezésekre és az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) (6) preambulumbekezdése értelmében a Bizottság várhatólag 2020. január 1-jéig elvégzi a 40 km/h és 60 km/h közötti legnagyobb tervezési sebességű traktorok blokkolásgátló fékrendszerekkel történő felszerelésére vonatkozó követelmény értékelését. E követelmény értékelését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az említett járművekre vonatkozó ABS-követelménynek a felhatalmazáson alapuló rendeletből való törlése révén elkerülhetők azon aránytalan pénzügyi költségek az iparág és a felhasználók számára, amelyek végső soron késleltetnék a legmodernebb fékrendszer-technológia tényleges alkalmazását a piacon. Ezért az érintett járművek blokkolásgátló fékrendszerrel való felszerelését előíró követelményt el kell hagyni.

(2)

A nagynyomású energiatároló berendezések működési feltételeinek lehetővé kell tenniük a legkorszerűbb nyomástartományt, valamint a megfelelő vizsgálatok elvégzését. A nyomásra vonatkozó határértékeket ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)

Annak érdekében, hogy a tagállamok és az ipar számára zökkenőmentes legyen az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozások tilalmára való áttérés, az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet fékrendszerekre vonatkozó követelményeinek a már forgalomban lévő pótkocsihoz csatlakozó új traktorok esetében való alkalmazása során – figyelembe véve a mezőgazdasági és erdészeti vontatott járműállomány megújulási arányát – a fékberendezések és pótkocsi-fékcsatlakozások egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásaira vonatkozó átmeneti követelmények alkalmazását 2024. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(4)

Ezért az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Tekintettel arra, hogy e rendelet az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet számos olyan módosítását tartalmazza, amelyek a rendelet zökkenőmentes alkalmazásához szükségesek, sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokra és a velük felszerelt járművekre vonatkozó követelmények

(1)   A fékberendezések és pótkocsi-fékcsatlakozások egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásaira és az egyvezetékes hidraulikus csatlakozásokkal felszerelt traktorokra vonatkozó teljesítménykövetelményeket a XIII. melléklet rögzíti. E követelmények 2024. december 31-ig alkalmazandók.

(2)   A járműgyártók 2024. december 31. után nem szerelhetnek fel egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokat új traktorokra.”

2.

A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)

a második bekezdést el kell hagyni;

b)

a negyedik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2025. január 1-jével a nemzeti hatóságok betiltják az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokkal ellátott új traktorok forgalmazását, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését.”

3.

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV. és XIII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 60., 2013.3.2., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 17., 2015.1.23., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV. és XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 2.2.1.21.2. pontot el kell hagyni;

b)

a 2.2.1.23. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.1.23.

A 2.2.1.21.1. pontban nem említett, blokkolásgátló fékrendszerrel ellátott traktoroknak meg kell felelniük a XI. melléklet követelményeinek.”;

c)

a 2.2.2.15.1.1. pontban az „Ez a nyomás nem haladhatja meg a 11 500 kPa értéket.” szövegrészt el kell hagyni;

d)

a melléklet az alábbi 2.2.2.15.1.1.1. és 2.2.2.15.1.1.2. ponttal egészül ki:

„2.2.2.15.1.1.1.

Olyan rendszerek esetében, amelyek 15 000 kPa maximális üzemi nyomással rendelkező energiatároló berendezéseket használnak, a hidraulikus energiatároló berendezések ilyen alacsony nyomása nem haladhatja meg a 11 500 kPa-t.

2.2.2.15.1.1.2.

Ez az alacsony nyomás a hidraulikus enegriatároló berndezésben meghaladhatja a 11 500 kPa-t olyan rendszerek esetében, amelyek energiatároló berendezését az előírt fékhatás biztosításához 15 000 kPa-t meghaladó maximális üzemi nyomásra kell feltölteni.”

2.

A IV. melléklet C része (Hidraulikus fékrendszerek tárolt energiával) a következő 1.3.2.1.1. ponttal egészül ki:

„1.3.2.1.1.

A 15 000 kPa-t meghaladó maximális üzemi nyomásra feltölthető energiatároló berendezést használó rendszerek esetében az előírt fékezési teljesítménynek való megfelelés érdekében a vizsgálat kezdetekor az energiatároló berendezésben a gyártó által előírt legnagyobb nyomásnak kell lennie.”

3.

A XIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.

Egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozás szerelhető fel az olyan traktorra, amely fel van szerelve a következők egyikével:

a)

az I. melléklet 2.1.4. pontjában említett csatlakozótípusok bármelyike;

b)

az I. melléklet 2.1.5.1.1., 2.1.5.1.2. vagy 2.1.5.1.3. pontjában említett csatlakozótípusok bármelyike. Ebben az esetben a csatlakozó megkettőzésének elkerülése érdekében az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozás csatlakozódugasza lehet az I. melléklet 2.1.5.1.1. pontjában leírt csatlakozódugasz, feltéve, hogy az említett csatlakozón létrehozott nyomások megfelelnek az 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. pontnak.”;

b)

a melléklet a következő 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. ponttal egészül ki:

„1.1.1.

Abban az esetben, ha egy vezérlővezeték csatlakozik a vontatott jármű kiegészítő vezetékéhez, a létrehozott pm nyomásnak meg kell felelnie a II. melléklet 1. függeléke 2. ábrájának.

1.1.2.

Abban az esetben, ha egy egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozóval rendelkező vontatott jármű csatlakozik, a létrehozott pm nyomásnak meg kell felelnie e melléklet 2. vagy 3. pontjának.

1.1.3.

Az 1.1.1. és 1.1.2. pont szerinti csatlakozó vezetékek észlelése automatikus módon történik.”


6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/829 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. február 15.)

a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (5) bekezdésére és 49. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) I. mellékletében felsorolt, kötelezően alkalmazandó ENSZ EGB-előírások rendszeresen aktualizálásra kerülnek. Ezért az előírásokat tartalmazó listát ki kell egészíteni egy magyarázó feljegyzéssel, amely kimondja, hogy a gyártók abban az esetben is alkalmazhatják a szóban forgó ENSZ EGB-előírások hatályos módosítássorozatának soron következő kiegészítéseit, ha azok nem kerültek közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében foglalt ENSZ EGB-előírások listája bizonyos szerkesztési hibákat tartalmaz.

(3)

Annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok zökkenőmentesen végre tudják hajtani e rendelkezéseket, javítani kell az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet IV. mellékletének megszövegezésén, és azt pontos hivatkozásokkal kell kiegészíteni, amelyek meghatározzák, hogy a melléklet mely jármű-kategóriákra vonatkozik.

(4)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet V. mellékletében a kormányzásra vonatkozóan meghatározott követelményeket hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez, összhangban az ISO 10998:2008 szabvánnyal, valamint az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének listájában található 79. számú ENSZ EGB-előírásban foglalt követelményekkel.

(5)

A modern mezőgazdasági és erdészeti járművek olyan elektromágneses jeleknek vannak kitéve, amelyek frekvenciája elérheti a 2 000 MHz-et. Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletét ezért módosítani kell, hogy az a megfelelő vizsgálati frekvenciatartományokat tartalmazza, és összhangban legyen a 10. számú ENSZ EGB-előírással, amely tartalmaz ilyen vizsgálati követelményeket, és a XV. mellékletben meghatározott követelmények alternatívájaként alkalmazható.

(6)

A korszerű gazdálkodási technológiák – a talajtömörödés megelőzése érdekében – szélesebb gumiabroncsok, valamint nagyobb szerszámgépek használatát kívánják meg. Ezért az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XXI. mellékletében a méretekre és a pótkocsi tömegére vonatkozó követelményeket ki kell igazítani a járműszélesség tekintetében, összhangban a már számos tagállamban engedélyezett értékekkel.

(7)

A méretekre vonatkozó követelmények kiigazítása egy sor egyéb, az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékleteiben meghatározott követelmény kiigazítását vonja maga után, nevezetesen a VII. mellékletben a látómezőre és ablaktörlőkre, a XII. mellékletben a világítóberendezések beépítésére, a XIV. mellékletben a jármű külsejére és kiegészítő elemeire, a XXVI. mellékletben a hátsó ütközésvédelemre, a XXVII. mellékletben az oldalsó ütközésvédelemre, a XXVIII. mellékletben pedig a rakfelületekre vonatkozóan meghatározott követelményekét, mivel azok közvetlenül összefüggenek a megengedhető járműszélességgel.

(8)

Várhatóan nagymértékben csökkenteni lehetne a halálos baleseteket a mezőgazdasági és erdészeti járművek láthatóságának javításával, az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XII. mellékletének a fejlett világítóberendezésekre vonatkozó követelményeinek kiigazítása révén.

(9)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XXXIV. mellékletében meghatározott vizsgálati követelmények helyes alkalmazásának érdekében aktualizálni kell a vizsgálatokra vonatkozó egyik matematikai képletet.

(10)

A közúti közlekedésbiztonság érdekében a 167/2013/EU rendelet tárgyát képező pótkocsik és cserélhető vontatott berendezések tekintetében ki kell igazítani az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet XXXIV. mellékletének mechanikus kapcsolószerkezetekre vonatkozó követelményeit, lehetővé téve a hárompontos mechanikus kapcsolószerkezetek használatát, valamint továbbfejlesztett műszaki előírásokat kell bevezetni az egyéb járműveket vontató vontatott járművek mechanikus kapcsolószerkezeteire vonatkozóan.

(11)

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(12)

mivel e rendelet számos olyan helyesbítést tartalmaz, amely az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendeletre vonatkozik, a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A IV. fejezet a következő 40 a. cikkel egészül ki:

„40 a. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   E rendeletnek az (EU) 2018/829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (*1) módosított rendelkezéseiben foglaltak alkalmazása ellenére a tagállami hatóságok 2018. december 31-ig továbbra is típusjóváhagyást adnak az e rendelet 2018. június 8-án alkalmazandó változatának megfelelően a mezőgazdasági és erdészeti járművek típusaira, valamint azok rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusaira.

(2)   E rendeletnek az (EU) 2018/829 felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított rendelkezéseiben foglaltak alkalmazása ellenére a tagállami hatóságok 2019. június 30-ig továbbra is engedélyezik az e rendelet 2018. június 8-án alkalmazandó változatának megfelelően jóváhagyott típuson alapuló mezőgazdasági vagy erdészeti járművek, azok rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését.

(*1)  A Bizottság (EU) 2018/829 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. február 15.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről (HL L 140., 2018.6.6., 8. o.)”"

2.

Az I., az V., a VII., a XII., a XIV., a XV., a XXI., a XXVI., a XXVII., a XXVIII. és a XXXIV. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítése

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV., XII. és XXXIV. mellékletét e rendelet II. mellékletének megfelelően helyesbíteni kell.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 60., 2013.3.2., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 8.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről (HL L 42., 2015.2.17., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I., V., VII., XII., XIV., XV., XXI., XXVI., XXVII., XXVIII. és XXXIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet szövege a táblázat után a következő megjegyzéssel egészül ki:

„Ha e rendeletben külön alternatív időpontok nem kerültek meghatározásra, az ENSZ EGB-előírások ezen táblázatban felsorolt átmeneti rendelkezései alkalmazandók. A táblázatban felsorolt előírások későbbi módosításaiban foglalt rendelkezéseknek való megfelelést szintén el kell fogadni.”

2.

Az V. mellékletben a 3.1.2. pont első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A szükséges kormányzási erőkifejtés az egyenes haladásból a 12 m sugarú fordulókörre való ráhajtáskor nem haladhatja meg a 25 daN erőt ép kormányberendezés esetében”.

3.

A VII. melléklet 2. pontja a következő mondattal egészül ki:

„Az ISO 5721-2:2014 szabványban meghatározott vizsgálatok és elfogadási kritériumok a 2,55 m-t meghaladó szélességű traktorok esetében is alkalmazandók.”

4.

A XII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 6.15.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.15.1.

Jelenlét: minden 4,6 m-t meghaladó hosszúságú traktoron kötelező. Minden más jármű esetében választható.”

b)

A 6.15.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.15.6.

Irány: Oldalra. Ha ez nem teszi lehetővé az irány megváltoztatását, a fényvisszaverő elforgatható lehet.”

c)

A 6.18.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.18.1.

Jelenlét: minden 4,6 m-t meghaladó hosszúságú traktoron kötelező. A 4,6 m-t meg nem haladó hosszúságú, R3 vagy R4 kategóriájú pótkocsik esetében szintén kötelező. Minden más jármű esetében választható.”

d)

A 6.18.4.3. pontban az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Azonban 6 m-nél rövidebb járművek és olyan járművek esetében, amelyek járóképes alvázzal rendelkeznek, elegendő, ha egy oldalsó helyzetjelző lámpát a jármű hosszának első harmadában vagy egyet annak utolsó harmadában szerelnek fel. Traktorok esetében elegendő a jármű hosszának középső harmadában elhelyezett egyetlen oldalsó helyzetjelző lámpa is.”

e)

A 6.18.4.3. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az oldalsó helyzetjelző lámpa része lehet az oldalsó fényvisszaverővel közös fénykibocsátó felületnek.”

f)

A 6.26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.26.1.

Jelenlét:

 

A 2,55 m-t meghaladó teljes szélességű járműveken kötelező.

 

A 2,55 m-t meg nem haladó teljes szélességű járművek esetében választható.”

5.

A XIV. mellékletben a 2.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.1.

Ez a melléklet a külső felület azon részeire vonatkozik, amelyek a jármű jóváhagyása szerinti legnagyobb átmérőjű, illetve legnagyobb függőleges méretű, talajvédelmi funkcióval nem rendelkező gumiabroncsokkal, illetve hernyótalpkészlettel felszerelt jármű terhelt állapotában, valamint az összes ajtó, ablak és szerelőnyílás stb. zárt helyzetében megfelelnek az alábbiaknak:”.

6.

A XV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 2. rész 3.4.2.1. pontjában az „1 000” szám helyébe annak mindkét előfordulása esetében a „2 000” szám lép.

b)

Az 5. rész a következőképpen módosul:

i.

az 1.2. pontban az utolsó három mondatot el kell hagyni;

ii.

az 5.1.3. pontban az „1 000” szám helyébe a „2 000” szám lép;

iii.

a 6.1. pontban az „1 000” szám helyébe a „2 000” szám lép;

iv.

a 6.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.1.1.

Az e részben szereplő előírások teljesülésének igazolására a járművet e tartományon belül legfeljebb 14 rögzített frekvenciánál kell megvizsgálni, például 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, illetve 900 MHz-en, a 1 000–2 000 MHz tartományban pedig az ISO 11451-1 szabvány 2005. évi 3. kiadásának 1:2008 módosításában meghatározott lépésközöknek megfelelően.”;

v.

a 7.1.2. pontban az „1 000” szám helyébe a „2 000” szám lép;

vi.

a 7.4. pont a következő mondattal egészül ki:

„A járművet elektromágneses sugárzásnak kell kitenni a 20–2 000 MHz frekvenciatartományban, függőleges polarizáció mellett.”;

vii.

a 7.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.4.2.   A vizsgálójel alakja

A vizsgálójel-moduláció:

a)

amplitúdómoduláció (AM), 1 kHz modulációval és 80 %-os modulációs mélységgel (m = 0,8 ± 0,04) a 20–1 000 MHz frekvenciatartományban (az ebben a részben található 3. ábra szerint) és

b)

impulzusmoduláció (PM), ahol t = 577 μs, a periódus = 4 600 μs, az 1 000–2 000 MHz frekvenciatartományban, az ISO 11451-1 szabvány 2005. évi 3. kiadásának 1:2008 módosítása szerint.”;

viii.

a szöveg a következő 7.4.4. ponttal egészül ki:

„7.4.4.   Expozíciós idő

Az expozíciós időnek minden vizsgálati frekvencia esetében kellően hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a vizsgált jármű számára lehetővé tegye a szokásos feltételek közötti reagálást. Az expozíciós idő semmi esetre sem lehet 2 másodpercnél rövidebb.”

7.

A XXI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.1.

A T vagy C kategóriájú járművek megengedett legnagyobb méretei az alábbiak:

2.1.1.

hosszúság: 12 m;

2.1.2.

szélesség: 2,55 m (figyelmen kívül hagyva a gumiabroncs oldalfalának kidomborodását a talajjal való érintkezési ponton).

A szélesség akár 3,00 m is lehet, amennyiben a jármű ezt az értéket kizárólag a talajvédelem érdekében felszerelt gumiabroncsok, gumihevederek vagy kettős gumiabroncs-konfigurációk miatt éri el, ideértve a felcsapódó víz elleni védelmet is, feltéve, hogy a jármű állandó szerkezete nem haladja meg a 2,55 m-t, és a típusjóváhagyásban részesített jármű legalább egy olyan gumiabroncs- vagy gumiheveder-készlettel is rendelkezik, amellyel felszerelve szélessége nem haladhatja meg a 2,55 m-t.

2.1.3.

magasság: 4 m.”.

b)

A szóban forgó melléklet a következő 2.3., 2.3.1., 2.3.2. és 2.3.3. ponttal egészül ki:

„2.3.

Az S kategóriájú járművek megengedett legnagyobb méretei az alábbiak:

2.3.1.

hosszúság: 12 m;

2.3.2.

szélesség: 2,55 m (figyelmen kívül hagyva a gumiabroncs oldalfalának kidomborodását a talajjal való érintkezési ponton).

A szélesség akár 3,00 m is lehet, amennyiben ez az érték kizárólag annak köszönhető, hogy az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a)

talajvédelmi funkciójú gumiabroncs-konfigurációk alkalmazása, feltéve, hogy a típusjóváhagyásban részesített jármű legalább egy olyan gumiabroncskészlettel is rendelkezik, amellyel felszerelve szélessége nem haladja meg a 2,55 m-t. A jármű közlekedési célokhoz szükséges szerkezetének szélessége nem haladhatja meg a 2,55 m-t. Amennyiben a típusjóváhagyásban részesített jármű legalább egy olyan gumiabroncskészlettel is rendelkezik, amellyel felszerelve szélessége nem haladja meg a 2,55 m-t, a jármű szélessége abban az esetben sem haladhatja meg a 2,55 m-t, ha felcsapódó víz elleni védelemmel van felszerelve;

b)

a jármű működéséhez szükséges szerszámgépek jelenléte, a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi végrehajtási irányelv (*1) rendelkezéseinek megfelelően. A jármű közlekedési célokhoz szükséges szerkezetének szélessége nem haladhatja meg a 2,55 m-t;

2.3.3.

magasság: 4 m.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).”"

8.

A XXVI. mellékletben a 2.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.4.2.

a berendezés szélessége egyetlen ponton sem nyúlhat túl a hátsó tengelynek a kerekek legkülső pontjainál mért szélességén, és oldalanként legfeljebb 10 cm-rel lehet rövidebb, eltekintve a gumiabroncsok talajhoz közeli kidomborodásától. Ha egynél több hátsó tengely van, a legszélesebb tengely méretét kell figyelembe venni. A berendezés szélessége semmi esetre sem haladhatja meg a 2,55 m-t.”

9.

A XXVII. melléklet 2.1. pontjának első mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A jármű szélessége a berendezéssel együtt nem haladhatja meg a jármű legnagyobb teljes szélességét vagy a 2,55 m-t, attól függően, hogy melyik a kisebb érték. A berendezés külső felületének fő része a jármű legkülső határoló síkjától (legnagyobb szélességétől) befelé mérve nem távolodhat el 120 mm-nél nagyobb mértékben.”

10.

A XXVIII. melléklet 2. pontja második franciabekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„—

a szélessége nem haladhatja meg a traktor szerelvények nélküli legnagyobb teljes szélességét vagy a 2,55 m-t, attól függően, hogy melyik a kisebb érték.”

11.

A XXXIV. melléklet a következő ponttal egészül ki:

„2.9.

Amennyiben a vontatott jármű egy további járművet vontat, az előbbi mechanikus kapcsolószerkezetének teljesítenie kell a traktorok mechanikus kapcsolószerkezeteire vonatkozó követelményeket.”


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítése

Az (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV., XII. és XXXIV. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

Az I. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

Az 5. számú előírást tartalmazó sor alatti sort el kell hagyni.

b)

A 21. számú előírást tartalmazó sor alatti sort el kell hagyni.

c)

A 75. számú előírást tartalmazó sor alatti sort el kell hagyni.

2.

A IV. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

az 1.1., 1.2. és 2. pontot el kell hagyni;

b)

A melléklet az alábbi 2., 3. és 4. ponttal egészül ki:

„2.

A 40 km/h-nál nagyobb, de 60 km/h-t nem meghaladó legnagyobb tervezési sebességű, Tb és Cb kategóriájú járművek kormányzására az ISO 10998:2008 szabvány 1:2014 módosításának követelményei vonatkoznak.

3.

A C kategóriájú traktorok kormányzásának összhangban kell lennie a XXXIII. melléklet 3.9. pontjában meghatározott követelményekkel.

4.

Az 1. pontban említett járművek esetében a kormányzási erőkifejtésre vonatkozó követelmények megegyeznek a 79. számú ENSZ EGB-előírás 6. szakasza szerinti N2 kategóriájú járművekre vonatkozóan meghatározott, az I. mellékletben hivatkozott követelményekkel.

A nyeregüléssel és kormányszarvakkal felszerelt járművek esetében a kormányzási erőkifejtéssel kapcsolatos ugyanezen követelmények a markolat közepére vonatkoznak.”

3.

A XII. mellékletet a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

A 6.15.5. pont utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A vízszintes alatti függőleges szög 5°-ra csökkenthető, ha a fényvisszaverő talaj feletti magassága nem éri el a 750 mm-t.”

b)

A 3. függelék címének helyébe a következő szöveg lép:

„A 2,55 m-t meghaladó szélességű járművek jelzőpaneljeinek és jelzőfóliáinak méretei, fényvisszaverő felületük legkisebb mérete, színe és minimális fénytani jellemzői, továbbá ezek azonosítása és jelölése”.

4.

A XXXIV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 3.4.1. pontban a h2 képlet helyébe a következő képlet lép:

„h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))”;

b)

a 8. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

R1a vagy R2a kategóriájú cserélhető vontatott berendezések, melyek fő rendeltetése az anyagfeldolgozás a 167/2013/EU rendelet 3. cikke 9. pontjának értelmében;”.

6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/830 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. március 9.)

a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének és az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények kiigazítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (4) bekezdésére és 49. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 167/2013/EU rendelet I. mellékletének több bejegyzését is módosítani kell annak érdekében, hogy további jármű-kategóriákra vonatkozó követelményeket lehessen megállapítani a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a mezőgazdasági és erdészeti traktorok hatósági vizsgálatára vonatkozó bizonyos egységes kódexeinek (2) (a továbbiakban: OECD-kódexek) legutóbbi változataival összhangban.

(2)

Az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) I. mellékletében felsorolt, kötelezően alkalmazandó ENSZ EGB-előírások rendszeresen aktualizálásra kerülnek. Ezért az előírásokat tartalmazó listát ki kell egészíteni egy magyarázó feljegyzéssel, amely kimondja, hogy a gyártók abban az esetben is alkalmazhatják a szóban forgó ENSZ EGB-előírások hatályos módosítássorozatának soron következő kiegészítéseit, ha azok nem kerültek közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az uniós jogszabályok egyes követelményei egyenértékűek és teljes mértékben összhangban vannak az OECD-kódexekben meghatározott követelményekkel, az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet egyes mellékleteiben az előírt követelmények szövegét és számozását ki kell igazítani oly módon, hogy azok pontosan kövessék a megfelelő OECD-kódex szövegét és számozását.

(4)

Az abból eredő sérülések és halálos balesetek számának csökkentése érdekében, hogy nem sikerül a keskeny nyomtávú traktorokon hátul felszerelt, lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezetet valamilyen potenciálisan veszélyes helyzetben felemelni, új, ergonómiai követelményeket kell kötelezővé tenni a borulás hatása elleni védőszerkezet szükség esetén történő felemelésének megkönnyítése és elősegítse érdekében.

(5)

Aktualizálni kell az OECD-kódexek alapján kiadott azon vizsgálati jegyzőkönyvek listáját, amelyeket az uniós típusjóváhagyás céljára elismernek az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek alternatívájaként.

(6)

Bizonyos vizsgálati eljárások pontosítása és javítása érdekében további kisebb módosításokat kell végrehajtani az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben a vezetőülés vizsgálatára meghatározott módszeren, valamint a vezetőülés megközelíthetőségére, a kezelőszervek minimális szilárdságára és a fülke anyagának égési sebességére vonatkozó követelményeken.

(7)

A 167/2013/EU rendeletet és az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 167/2013/EU rendelet I. mellékletének módosítása

A 167/2013/EU rendelet I. mellékletében a 38. sorban a Ca és Cb jármű-kategória oszlopában az „NA” betűk helyébe az „X” betű lép.

2. cikk

Az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 12. cikkben az „T2, T3 és T4.3 kategóriájú” kifejezés helyébe a „T2/C2, T3/C3 és T4.3/C4.3 kategóriájú” kifejezés lép.

2.

Az V. fejezet a következő 35a. cikkel egészül ki:

„35a. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A tagállami hatóságok 2018. június 26-ig e rendelet 2018. június 25-én alkalmazandó változatának megfelelően továbbra is megadják a típusjóváhagyást a mezőgazdasági vagy erdészeti járművek, továbbá azok rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusaira.

(2)   A tagállamok 2018. december 31-ig engedélyezik az e rendelet 2018. június 25-én alkalmazandó változatának megfelelően jóváhagyott típuson alapuló mezőgazdasági vagy erdészeti járművek, azok rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését.”

3.

Az I. melléklet „Magyarázó megjegyzés:” címsor alatti szövege a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Ha e rendeletben külön alternatív időpontok nem kerültek meghatározásra, az ENSZ EGB-előírások ezen táblázatban felsorolt átmeneti rendelkezései alkalmazandók. A táblázatban felsorolt előírások későbbi módosításaiban foglalt rendelkezéseknek való megfelelést szintén el kell fogadni.”

4.

A II. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

5.

A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A B. rész az alábbiak szerint módosul:

a)

a 3.8.2. pontban az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Szükség esetén a hideg időjárás okozta elridegedéssel kapcsolatos tulajdonságokat vagy a 3.8.2.1–3.8.2.7. pont követelményeinek vagy a 3.8.3. pont követelményeinek megfelelően kell ellenőrizni.”;

b)

a szöveg a következő 3.8.3. ponttal egészül ki:

„3.8.3.

A hideg időjárás okozta elridegedéssel szembeni ellenállás igazolható a B. pont 3. szakaszában foglalt szabályok és iránymutatások – 18 °C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten való alkalmazásával. A dinamikus vizsgálatok elvégzése előtt a védőszerkezetet és a rögzítőelemeket – 18 °C-ra vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre kell hűteni.”

6.

A „Magyarázó megjegyzések a VI. melléklethez” címsor alatt az (1) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

Eltérő rendelkezés hiányában a B. pontban szereplő követelmények szövegezése és számozása megegyezik a mezőgazdasági és erdészeti traktorok védőszerkezeteinek hatósági vizsgálatára (dinamikus vizsgálat) vonatkozó OECD-kódex szövegezésével és számozásával, 3. OECD-kódex, 2017. évi kiadás – 2017. február.”

7.

A VII. mellékletben, a „Magyarázó megjegyzések a VII. melléklethez” címsor alatt az (1) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

Eltérő rendelkezés hiányában a B. pontban szereplő követelmények szövegezése és számozása megegyezik a mezőgazdasági és erdészeti hernyótalpas traktorok védőszerkezeteinek hatósági vizsgálatára vonatkozó OECD-kódex szövegezésével és számozásával, 8. OECD-kódex, 2017. évi kiadás – 2017. február.”

8.

A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A B. pont 3.11.2. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„3.11.2.

Szükség esetén a hideg időjárás okozta elridegedéssel kapcsolatos tulajdonságokat a 3.11.2.1–3.11.2.7. pont követelményeinek megfelelően kell ellenőrizni.”

b)

A „Magyarázó megjegyzések a VIII. melléklethez” címsor alatt az (1) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

Eltérő rendelkezés hiányában a B. pontban szereplő követelmények szövegezése és számozása megegyezik a mezőgazdasági és erdészeti traktorok védőszerkezeteinek hatósági vizsgálatára (statikus vizsgálat) vonatkozó OECD-kódex szövegezésével és számozásával, 4. OECD-kódex, 2017. évi kiadás – 2017. február.”

9.

A IX. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

10.

A X. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

11.

A XI. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

12.

A XIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 3.1.3. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„Ha a gyártó úgy dönt, egy további opcionális zajmérés is végezhető a motort leállítva, a segédberendezéseket, például szellőzőventilátorokat, jégmentesítőket és más elektromos berendezéseket pedig maximumra állítva.”

b)

A szöveg a következő 3.2.2.2.2. ponttal egészül ki:

„3.2.2.2.2.

Az opcionális harmadik méréssorozat során a motort le kell állítani, a segédberendezéseket, például a szellőzőventilátorokat, a jégmentesítőket és más elektromos berendezéseket pedig maximumra kell állítani.”

13.

A XIV. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

14.

A XV. mellékletben a 3.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.3.2.

Kiszálláskor a legfelső lépcsőfoknak vagy létrafoknak könnyen felismerhetőnek és megközelíthetőnek kell lennie. Az egymást követő lépcsőfokoknak vagy létrafokoknak függőlegesen egyenlő távolságra kell lenniük egymástól. 20 mm tűrés azonban megengedett.”

15.

A XVIII. mellékletben, a „Magyarázó megjegyzések a XVIII. melléklethez” címsor alatt az (1) magyarázó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A számozástól eltekintve a B. pontban szereplő követelmények megegyeznek a mezőgazdasági és erdészeti traktorok védőszerkezeteinek hatósági vizsgálatára (statikus vizsgálat) vonatkozó OECD-kódex szövegével, 4. OECD-kódex, 2017. évi kiadás – 2017. február.”

16.

A XXII. melléklet 4. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„4.   Zajszintre vonatkozó nyilatkozat

A kezelési útmutatóban a XIII. mellékletben meghatározott minden vizsgálati feltételre vonatkozóan meg kell adni a kezelő fülét érő zajszintértéket vagy pedig az 5. OECD-kódex szerinti hangnyomásszint-vizsgálat eredményeit a kódexben található vizsgálati jegyzőkönyv mintapéldányának 4. pontjával összhangban.”

17.

A XXIII. melléklet 1.2.1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.1.

Az olyan kezelőszerveket, mint a kormánykerekek, kormánykarok, sebességváltó karok, vezérlőkarok, forgattyúkarok, pedálok, kapcsolók, úgy kell kiválasztani, megtervezni, megépíteni és elrendezni, hogy a működtetésükhöz szükséges erők, elmozdulásuk, elhelyezkedésük, működtetési módjuk és színkódjuk megfeleljen az ISO 15077:2008 szabványnak, ideértve a szabvány A. és C. mellékletében meghatározott előírásokat is.”

18.

A XXVII. mellékletben a 2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.   A fülke anyagának égési sebessége

A vezetőfülke belsejében található anyagok – azaz adott esetben az ülés-, a fal-, a padló- és a tetőkárpit – égési sebessége nem lehet több mint 150 mm/perc az ISO 3795:1989 vagy a FMVSS302 szabvány szerint vizsgálva.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 60., 2013.3.2., 1. o.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm

(3)  A Bizottság 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. szeptember 19.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és módosításáról (HL L 364., 2014.12.18., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében található táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Vizsgálati jegyzőkönyv az alábbi számú OECD-kódex alapján

Tárgy

Kiadás

Alkalmazási kör

Az uniós vizsgálati jegyzőkönyv alternatívája az alábbiak alapján

3

A mezőgazdasági és erdészeti traktorok védőszerkezeteinek hatósági vizsgálata

(dinamikus vizsgálat)

2017. évi kiadás

– 2017. február

T1, T4.2 és T4.3

VI. melléklet

XVIII. melléklet (ha a biztonsági övek rögzítési pontjai már ellenőrzésre kerültek)

4

A mezőgazdasági és erdészeti traktorok védőszerkezeteinek hatósági vizsgálata

(statikus vizsgálat)

2017. évi kiadás

– 2017. február

T1/C1, T4.2/C4.2 és T4.3/C4.3

VIII. melléklet és

XVIII. melléklet (ha a biztonsági övek rögzítési pontjai már ellenőrzésre kerültek)

5

A mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülésénél/vezetőüléseinél mért zajszintjének hatósági mérése

2017. évi kiadás

– 2017. február

T és C

XIII. melléklet

6

A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok elöl felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteinek hatósági vizsgálata

2017. évi kiadás

– 2017. február

T2/C2, T3/C3 és T4.3/C4.3

IX. melléklet (ha a vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezetek teljesítményére vonatkozó követelmények teljesülnek) és

XVIII. melléklet (ha a biztonsági övek rögzítési pontjai már ellenőrzésre kerültek)

7

A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteinek hatósági vizsgálata

2017. évi kiadás

– 2017. február

T2/C2, T3/C3 és T4.3/C4.3

X. melléklet (ha a vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezetek teljesítményére vonatkozó követelmények teljesülnek) és

XVIII. melléklet (ha a biztonsági övek rögzítési pontjai már ellenőrzésre kerültek)

8

A mezőgazdasági és erdészeti hernyótalpas traktorok védőszerkezeteinek hatósági vizsgálata

2017. évi kiadás

– 2017. február

C1, C2, C4.2 és C4.3

VII. melléklet és

XVIII. melléklet (ha a biztonsági övek rögzítési pontjai már ellenőrzésre kerültek)

10

A mezőgazdasági és erdészeti traktorok leeső tárgyak elleni védőszerkezeteinek hatósági vizsgálata

2017. évi kiadás

– 2017. február

T és C

XI. melléklet

C. rész”.


II. MELLÉKLET

Az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A B. pont az alábbiak szerint módosul:

a)

Az 1.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.3.1.   Előzetes fogalommeghatározás: a kerék vagy talp szimmetriasíkja

A kerék vagy hernyótalp szimmetriasíkja egyenlő távolságra található a keréktárcsák vagy talpak szegélyét azok külső pereménél magában foglaló két síktól.”

b)

Az 1.3.2. pont a következő mondattal egészül ki:

„Hernyótalpas traktorok esetében a nyomtáv a hernyótalpak szimmetriasíkjai közötti távolság.”

c)

Az 1.4. pont a következő mondattal egészül ki:

„Hernyótalpas traktorok esetében: a traktor hosszanti középsíkjára merőleges, a hajtókerekek tengelyein áthaladó függőleges síkok közötti távolság.”

d)

A 2.1.2. és 2.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.1.2.

a nagyobb méretű gumiabroncsokkal vagy hernyótalpakkal felszerelt tengely rögzített vagy állítható legkisebb nyomtávja kevesebb, mint 1 150 mm. Feltételezhető, hogy a szélesebb gumiabroncsokkal vagy hernyótalpakkal felszerelt tengelyt legfeljebb 1 150 mm-es nyomtávra állítják be. Lehetővé kell tenni a másik tengely nyomtávjának beállítását úgy, hogy a keskenyebb gumiabroncsok vagy hernyótalpak külső szélei ne nyúljanak túl a másik tengely gumiabroncsainak vagy hernyótalpainak külső szélein. Amennyiben a két tengely egyforma méretű keréktárcsákkal és gumiabroncsokkal vagy hernyótalpakkal van felszerelve, a két tengely rögzített vagy állítható nyomtávja nem érheti el az 1 150 mm-t;

2.1.3.

a tömeg több, mint 400 kg, de kevesebb, mint 3 500 kg, a traktor terheletlen tömegének megfelelően, amely magában foglalja a borulás hatása elleni védőszerkezetet és a gyártó által javasolt legnagyobb méretű gumiabroncsokat vagy hernyótalpakat. A legnagyobb megengedett tömeg nem lehet több, mint 5 250 kg, és a tömegarány (legnagyobb megengedett tömeg/referenciatömeg) nem lehet több mint 1,75;”.

e)

A 3.1.2.3. pont a következő mondattal egészül ki:

„A hernyótalpakkal felszerelt traktorok esetében a gyártó határozza meg a hernyótalpak beállítását.”

f)

A 3.1.3.2. pont második és harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ennek a szögnek legalább 38°-osnak kell lennie abban a pillanatban, amikor a traktor a talajon levő kerekein vagy hernyótalpain labilis egyensúlyi állapotban van. A vizsgálatot egyszer úgy kell elvégezni, hogy a kormánykerék ütközésig el van forgatva jobbra, másodszor pedig úgy, hogy a kormánykerék ütközésig el van forgatva balra.”

g)

A 3.1.4.3.1. pont a következőképpen módosul:

i.

a B0 traktorjellemzőre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

B0

(m)

A hátsó gumiabroncs vagy hernyótalp szélessége;”

ii.

a D2 és D3 traktorjellemzőre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

D2

(m)

Az első gumiabroncsok vagy hernyótalpak magassága a tengely teljes terhelése mellett;

D3

(m)

A hátsó gumiabroncsok vagy hernyótalpak magassága a tengely teljes terhelése mellett;”

iii.

az S traktorjellemzőre vonatkozó sorban „A nyomtáv (S) és a gumiabroncs-szélesség (B0) összegének nagyobbnak kell lennie a védőszerkezet B6 szélességénél.” szöveg helyébe „A nyomtáv (S) és a gumiabroncs- vagy hernyótalpszélesség (B0) összegének nagyobbnak kell lennie a védőszerkezet B6 szélességénél.” szöveg lép.

h)

A 3.1.4.3.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.1.4.3.2.2.

a forgástengely párhuzamos a traktor hossztengelyével, és metszi a lejtő felőli első és hátsó kerék vagy hernyótalp felfekvő felületének közepét;”.

i)

A 3.1.5.1. pontban az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A súlypont hátsó tengelytől (L3 ), illetve első tengelytől (L2 ) mért távolságát a traktor tömegének a hátsó és az első kerekek, illetve hernyótalpak közötti megoszlása alapján kell kiszámítani.”

j)

A 3.1.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.1.5.2.   A hátsó (D3 ) és első (D2 ) gumiabroncsok vagy hernyótalpak magassága

Az első és a hátsó gumiabroncsnál vagy hernyótalpnál azonos módszert alkalmazva meg kell mérni a gumiabroncs vagy hernyótalp legmagasabb pontjának a talajtól mért távolságát (6.5. ábra).”

k)

A 3.1.5.4. pontban az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az ütközési pontot az első és a hátsó gumiabroncsok vagy hernyótalpak legmagasabb külső pontjai által meghatározott egyenesen átmenő és a védőszerkezetet érintő sík határozza meg (6.7. ábra).”

l)

A 3.1.5.6. pontban az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az ütközési pontot az első gumiabroncs vagy hernyótalp legmagasabb külső pontjain átmenő, valamint a motorháztetőt és a védőszerkezetet érintő sík határozza meg (6.7. ábra). A mérést a motorháztető mindkét oldalán el kell végezni.”

m)

A 3.1.5.9. pontban „Az első tengely forgáspontjának magassága (H0)” címsor alatti első és második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A gyártó műszaki jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az első tengely forgáspontjának közepe és az első gumiabroncsok vagy hernyótalpak tengelyének közepe között függőlegesen mért távolságot (H01 ), amelyet ellenőrizni kell.

Meg kell mérni az első gumiabroncsok vagy hernyótalpak tengelye közepének a talaj síkjától függőlegesen mért távolságát (H02 ) (6.8. ábra).”

n)

A 3.1.5.10. és 3.1.5.11. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.1.5.10.   Hátsó nyomtáv (S)

Meg kell mérni a gyártó által megadott legnagyobb méretű gumiabroncsokkal vagy hernyótalpakkal felszerelt legkisebb hátsó nyomtávot (6.9. ábra).

3.1.5.11.   A hátsó gumiabroncs vagy hernyótalp szélessége (B0 )

Meg kell mérni a hátsó gumiabroncsok vagy hernyótalpak külső és belső függőleges síkjának a felső részen mért távolságát (6.9. ábra).”

o)

A 3.2.1.3.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.1.3.4.

A kerekek nyomtávját úgy kell beállítani, hogy a borulás hatása elleni védőszerkezet a vizsgálatok során lehetőleg ne támaszkodjon a gumiabroncsokra vagy hernyótalpakra. A statikus eljárás szerinti vizsgálat esetében a kerekeket vagy hernyótalpakat le lehet szerelni.”

p)

A 3.2.2.2.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.2.2.4.

Amennyiben a traktoron a traktorváz és a kerekek, illetve a traktorváz és a hernyótalpak között rugózás van, ezt a vizsgálatok alatt ki kell iktatni.”

q)

A 3.2.5.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.5.4.   Nyomóberendezés

A 6.10. ábra szerinti berendezésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy lefelé irányuló erőt fejtsen ki a védőszerkezetre egy kb. 250 mm széles, merev gerendán keresztül, amelyet csuklók kötnek össze a terhelőberendezéssel. Megfelelő tengely-alátámasztást kell alkalmazni, hogy ne a traktor gumiabroncsai vagy hernyótalpai viseljék a nyomóterhelést.”

r)

A 3.3.2.2. pontban az utolsó bekezdés utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„Ennek megállapításához a gyártó által a gumiabroncsokra vagy hernyótalpakra és a nyomtávra előírt legkisebb értéket kell figyelembe venni.”

s)

A 6.5. ábra helyébe a következő ábra lép:

6.5. ábra

A három irányban borulásra hajlamos traktorok felborulásának kiszámításához szükséges adatok

Image

Megjegyzés: A D2 és D3 értékeket a tengely teljes terhelése mellett kell mérni.”

t)

Az 5.3.1. pont utolsó bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A hernyótalpakkal felszerelt traktorok esetében a gyártó határozza meg a hernyótalpak beállítását.”

u)

Az B4. szakasz („A virtuális vizsgálatra vonatkozó követelmények”) a következő bekezdéssel egészül ki:

„Hernyótalpas traktorok esetében az eredeti leírást a következő sorokkal kell kiegészíteni:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”

 

*540 PRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”: LOCATE 13, 29: PRINT „”

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT „REAR TRACKS WIDTH B0=”

 

970 LPRINT TAB(40); „HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=”;

 

*980 LPRINT „HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=”;

 

1160 LPRINT TAB(40); „REAR TRACK WIDTH B0=”;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(– L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = – L3

*

értelemszerűen.”

2.

A „Magyarázó megjegyzések a IX. melléklethez” címsor alatt az (1) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A B2. és B3. szakasz számozását kivéve, melyet a teljes melléklettel harmonizáltak, a B. pontban szereplő követelmények szövegezése és számozása megegyezik a keskeny nyomtávú mezőgazdasági és erdészeti traktorok elöl felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteinek hatósági vizsgálatára vonatkozó OECD-kódex szövegezésével és számozásával, 6. OECD-kódex, 2017. évi kiadás – 2017. február.”

III. MELLÉKLET

Az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet X. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. pont szövege a következő 3. ponttal egészül ki:

„3.

A 2. pontban meghatározott követelményeken túl a B3. szakaszban meghatározott, lehajtható, a borulás hatása elleni védőszerkezetek (ROPS) teljesítményére vonatkozó követelményeket is teljesíteni kell.”

2.

A B. pont az alábbiak szerint módosul:

(1)

A 3.1.2.2.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.1.2.2.5.

Az első terhelést a védőszerkezet hátsó részének azon az oldalán kell végezni, amelyiken a vizsgálatot végző hatóságok véleménye szerint a terhelések sorozata a szerkezet szempontjából legkedvezőtlenebb feltételeket eredményezi. Az oldalirányú terhelést a védőszerkezet középsíkjának azon az oldalán kell végezni, amely átellenes a hosszirányú terhelés kifejtésének oldalával. Az elölről történő terhelést a védőszerkezet hosszanti szimmetriasíkjának ugyanazon az oldalán kell végezni, mint az oldalirányú terhelést.”

(2)

A szöveg az alábbi B3. szakasszal egészül ki:

„B3.   A LEHAJTHATÓ, BORULÁS HATÁSA ELLENI VÉDŐSZERKEZETEK TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

5.1.   Alkalmazási kör

Ez a szakasz azon hátul felszerelt, lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezetek teljesítményére és vizsgálatára vonatkozó minimális követelményeket határozza meg, amelyek emelését és/vagy süllyesztését egy álló helyzetben lévő járműkezelő manuálisan (részleges támogatással vagy anélkül) végzi, míg rögzítésük lehet manuális vagy automatikus.

5.2.   E szakasz alkalmazásában:

5.2.1.   »kézi működtetésű, lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS)«: olyan hátul felszerelt kétoszlopos védőszerkezet, amelynek kézi emelését/süllyesztését közvetlenül a járműkezelő végzi (részleges támogatással vagy anélkül);

5.2.2.   »automatikus működtetésű lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezet«: olyan hátul felszerelt kétoszlopos védőszerkezet, amelynek emelése/süllyesztése teljes mértékben támogatott;

5.2.3.   »reteszelőrendszer«: olyan kézi vagy automatikus vezérlésű eszköz, amely a borulás hatása elleni védőszerkezet emelt vagy süllyesztett helyzetben történő rögzítését biztosítja;

5.2.4.   »megfogási terület«: a borulás hatása elleni védőszerkezet és/vagy a borulás hatása elleni védőszerkezetre szerelt kiegészítő kar részeként a gyártó meghatározása szerint kijelölt olyan terület, amelyen a járműkezelő elvégezheti az emelési/süllyesztési műveleteket;

5.2.5.   »a megfogási terület hozzáférhető része«: az a terület, ahol a járműkezelő az emelési/süllyesztési műveletek közben működteti a borulás hatása elleni védőszerkezetet; ezt a területet a megfogási terület keresztmetszeteinek geometriai középpontjához képest kell meghatározni;

5.2.6.   »hozzáférhető tér«: az a tér, ahol egy álló helyzetű járműkezelő erőt fejthet ki a borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS) emelése/süllyesztése céljából;

5.2.7.   »becsípési hely«: olyan hely, ahol alkatrészek mozdulnak el egymáshoz vagy rögzített alkatrészekhez képest úgy, hogy személyeket vagy ezek testrészeit becsíphetik;

5.2.8.   »nyíróhely«: olyan hely, ahol alkatrészek mozognak egymáson vagy más alkatrészeken úgy, hogy személyeket vagy ezek testrészeit becsíphetik vagy elnyírhatják;

5.2.9.   »állóhely«: a traktor rakfelületén található olyan hely, amely a vezetőülés fő megközelítési pontjából hozzáférhető, és amely elegendő helyet biztosít egy álló helyzetben lévő járműkezelőnek.

5.3.   Kézi működtetésű, lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezet

5.3.1.   A vizsgálat előfeltételei

5.3.1.1.   Megfogási terület

A kézi működtetést az álló helyzetben lévő járműkezelő végzi a bukókeret megfogási területét egyszer vagy többször megragadva.

A bukókeret a talajról vagy a rakfelületen található állóhelyről kezelhető (7.8. a) és 7.8. b) ábra).

A járműkezelő a bukókeret működtetésekor állhat a bukókeret mozgási pályájával párhuzamosan vagy azzal szemben.

Több járműkezelői helyzet és több megfogási tér kijelölésével járó, több lépésből álló folyamat is megengedett.

A megfogási területet egyértelműen és állandó jelleggel meg kell jelölni (7.9. ábra).

Ezt a területet úgy kell tervezni, hogy ne legyenek rajta éles élek, éles sarkok vagy durva felületek, amelyek a járműkezelő sérülését okozhatják.

Ez a terület elhelyezkedhet a traktor bármely vagy mindkét oldalán, és lehet a bukókeret vagy a kiegészítő karok szerkezeti része. Ezen a megfogási területen a bukókeret emeléséhez vagy süllyesztéséhez szükséges kézi működtetés nem okozhat nyírási, becsípési vagy ellenőrizetlen elmozdulásból adódó veszélyeket a járműkezelő számára.

5.3.1.2.   Hozzáférhető terek

Három, különböző megengedett erőnagyságnak kitett hozzáférhető tér van meghatározva a talaj vízszintes síkjához és a traktornak a járműkezelő helyzetét vagy elmozdulását behatároló külső részeit érintő függőleges síkokhoz képest (7.10. ábra).

I. tér: kényelmi tér

II. tér: a test előredőlése nélkül hozzáférhető tér

III. tér: a test előredőlésével hozzáférhető tér

A bukókeretnek a bukókeret mozgási pályájával párhuzamosan történő működtetése:

 

A járműkezelő helyzetét és mozgását akadályok korlátozzák. Ezek a traktor részei, és körvonalaikat az akadály külső széleit érintő függőleges síkok határozzák meg.

 

Ha egy akadály leküzdése érdekében a járműkezelőnek el kell mozdítania a lábát a bukókeret kézi működtetése közben, az elmozdulás egy, a bukókeret mozgási pályájával párhuzamos síkon belül vagy egy másik, az előző síkkal párhuzamos síkon belül megengedett. A teljes elmozdulást a bukókeret mozgási pályájával párhuzamos és arra merőleges egyenesek kombinációja adja. A merőleges elmozdulás akkor fogadható el, ha a járműkezelő közelebb lép a bukókerethez. A hozzáférhető tartomány a különböző hozzáférhető terek összessége (7.11. ábra).

A bukókeretnek a bukókeret mozgási pályájával szemben történő működtetése:

 

A II. és a III. tér kiterjesztései csak a bukókeretnek a bukókeret pályájával szemben történő működtetése esetében tekinthetők hozzáférhető kiterjesztéseknek (7.12. ábra). Az ezekben a kiterjesztésekben kifejtett erők elfogadható mértéke azonos a II. és a III. térben kifejtett erőkével.

 

Ha a járműkezelőnek a bukókeret kézi működtetése közben meg kell változtatnia a helyzetét, az elmozdulás egy, a bukókeret mozgási pályájával párhuzamos, akadályok nélküli síkon belül megengedett.

Ebben az esetben a hozzáférhető tartomány a különböző hozzáférhető terek összességének tekintendő.

5.3.1.3.   Állóhely

A gyártó által megadott, rakfelületen kialakított bármely állóhelynek a vezetőülés fő megközelítési pontjából hozzáférhetőnek kell lennie, és teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

Az állóhelyet úgy kell kialakítani, hogy a járműkezelő mindkét lábfeje elférjen rajta; a helynek sík és csúszásgátló felülettel kell rendelkeznie. A gép kialakításától függően két külön felületből is állhat, és a gép alkatrészei is részét képezhetik. Úgy kell elhelyezkednie, hogy a járműkezelő a szükséges művelet elvégzése közben megőrizze stabilitását, és ± 50 mm tűréssel ugyanazon a szinten álljon.

A hárompontos érintkezés lehetővé tétele érdekében kapaszkodókat és/vagy korlátokat kell biztosítani. E követelményt a gép alkatrészeit használva is teljesíteni lehet.

Az állóhely mérete akkor tekinthető megfelelőnek, ha felülete legalább egy 400 mm oldalhosszúságú négyzetnek felel meg (7.13. ábra).

Az állóhelyre vonatkozó követelményt úgy is teljesíteni lehet, hogy az egyik lábfejnek sík felületen, a másik láb térdének pedig egy ülésen biztosítanak elegendő helyet.

5.3.1.4.   Vizsgálati feltételek

A traktorra a gyártó által megadott legnagyobb átmérőjű és az adott átmérőben létező legkisebb keresztmetszetű gumiabroncsokat kell szerelni. A gumiabroncsokban a szántóföldi munkákhoz ajánlott abroncsnyomást kell beállítani.

A hátsó kerekeket a legkisebb nyomtávra kell beállítani; az első kerekek nyomtávja, amennyire csak lehetséges, azokkal megegyező legyen. Amennyiben az első kerekeken két nyomtáv állítható be, amelyek ugyanolyan mértékben térnek el a hátsó kerekek legkisebb nyomtávjától, akkor az első kerekek két nyomtávja közül a szélesebbet kell választani.

5.3.2.   Vizsgálati eljárás

A vizsgálat célja a bukókeret emeléséhez és süllyesztéséhez szükséges erő megmérése. A vizsgálat elvégzésére statikus állapotban kerül sor: a bukókeret kezdetben nem mozog. A bukókeret emeléséhez és süllyesztéséhez szükséges erő mérését minden esetben a bukókeret mozgási pályáját érintő és a megfogási terület keresztmetszeteinek geometriai középpontján átmenő irányban kell elvégezni.

A megfogási terület akkor tekintendő hozzáférhetőnek, ha a hozzáférhető terekben vagy a különböző hozzáférhető tereket magában foglaló tartományon belül helyezkedik el (7.14. ábra).

A bukókeret emeléséhez és süllyesztéséhez szükséges erő mérését különböző pontokon kell elvégezni, amelyek a megfogási terület hozzáférhető részén belül helyezkednek el (7.15. ábra).

Az első mérés elvégzésére a megfogási terület hozzáférhető részének külső oldalán kerül sor, a bukókeret teljesen lesüllyesztett állapotában (az 1. pont a 7.15. ábrán).

A második mérés helye az 1. pont helyzete alapján kerül meghatározásra, a bukókeretnek addig a pontig történő elforgatása után, amikor a bukókeret mozgási pályájához húzott merőleges függőleges helyzetbe kerül (a 2. pont a 7.15. ábrán).

A harmadik mérést a bukókeretnek a megfogási terület hozzáférhető részének a tetejéig való elforgatása után kell elvégezni (a 3. pont a 7.15. ábrán).

Ha e harmadik mérés során a bukókeret nem kerül teljesen felemelt állapotba, akkor a bukókeret teljesen felemelt állapotában a megfogási tér hozzáférhető részének külső oldalánál található pontban kell mérést végezni (a 4. pont a 7.15. ábrán).

Ha a megfogási terület hozzáférhető részének vége az 1. pont és a 3. pont között úgy mozdul el, hogy mozgási pályája metszi az I. és II. tér közötti határvonalat, akkor e pontban további mérést kell végezni (7.16. ábra).

Az ezekben a pontokban mért legnagyobb erők nem haladhatják meg az adott (I., II. vagy III.) tér tekintetében meghatározott elfogadható erőt.

Az erő kívánt pontokban történő megmérése érdekében meg lehet mérni vagy közvetlenül az erőt, vagy pedig a bukókeret emeléséhez és süllyesztéséhez szükséges nyomatékot, amely alapján az erő kiszámítható.

5.3.3.   Elfogadási feltétel

5.3.3.1.   Erőkövetelmény

A borulás hatása elleni védőszerkezet működtetéséhez elfogadható erő a 7.2. táblázat szerint függ a hozzáférhető tértől.

7.2. táblázat

Megengedett erők

Tér

I.

II.

III.

Elfogadható erő (N)

100

75

50

Ezen elfogadható erők legfeljebb 25 %-os növekedése megengedett a bukókeret teljesen lesüllyesztett és teljesen felemelt helyzetében.

Ezen elfogadható erők legfeljebb 25 %-os növekedése megengedett abban az esetben, ha a bukókeretet mozgási pályájával szemben állva működtetik.

Ezen elfogadható erők legfeljebb 50 %-os növekedése megengedett a süllyesztési művelet során.

5.3.3.2.   További követelmények

A bukókeret emeléséhez vagy süllyesztéséhez szükséges kézi működtetés nem okozhat nyírási, becsípési vagy ellenőrizetlen elmozdulásból adódó veszélyeket a járműkezelő számára.

A becsípési hely nem tekintendő veszélyesnek a járműkezelő kezeire nézve, ha a megfogási területen a bukókeret és a traktor rögzített részei közötti biztonsági távolságok legalább 100 mm-esek a kéz, a csukló és az ököl tekintetében, és legalább 25 mm-esek az ujjak tekintetében (ISO 13854:1996). A biztonsági távolságokat ellenőrizni kell azon kezelési módok viszonylatában, amelyeket a gyártó a kezelési útmutatóban meghatározott.

5.4.   Kézi reteszelőrendszer

A borulás hatása elleni védőszerkezet legfelső/lesüllyesztett helyzetben való rögzítésére felszerelt eszközt úgy kell tervezni, hogy:

egyetlen álló helyzetű járműkezelő működtethesse, aki valamelyik hozzáférhető térben tartózkodik;

nehezen legyen leválasztható a borulás hatása elleni védőszerkezettől (például fogócsapok, rögzítőcsapok használata);

el kell kerülni minden tévesztési lehetőséget a reteszelő működtetése során (a csapok megfelelő helyét jelölni kell);

el kell kerülni a részek nem szándékos eltávolítását vagy elvesztését.

Ha a borulás hatása elleni védőszerkezet legfelső/lesüllyesztett helyzetben való rögzítésére használt eszközök csapok, azokat úgy kell kialakítani, hogy szabadon be lehessen helyezni, illetve el lehessen távolítani őket. Amennyiben ehhez erőt kell kifejteni a bukókeretre, az erőkifejtésnek meg kell felelnie az 1., illetve a 3. vagy 4. pontra vonatkozó követelményeknek (lásd az 5.3. pontot).

Minden egyéb reteszelőeszközt ergonómiai megközelítés szerint kell megtervezni és legyártani az alak és erő tekintetében, különös figyelemmel a becsípési és nyírási veszélyek elkerülésére.

5.5.   Az automatikus reteszelőrendszer előzetes vizsgálata

A kézi működtetésű, lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezetre szerelt automatikus reteszelőrendszert előzetes vizsgálatnak kell alávetni a borulás hatása elleni védőszerkezet szilárdsági vizsgálata előtt.

A bukókeretet lesüllyesztett helyzetből a legfelső reteszelt helyzetbe kell emelni, majd vissza kell engedni. Ezek a műveletek egy ciklusnak felelnek meg. 500 ciklust kell elvégezni.

Ezeket el lehet végezni kézzel vagy külső energia felhasználásával (hidraulikus, pneumatikus vagy elektromos működtetők). Mindkét esetben az erőt a bukókeret mozgási pályájával párhuzamos és a megfogási téren áthaladó síkban kell kifejteni; a bukókeret szögsebességének nagyjából állandónak kell lennie, és 20 fok/mp alatt kell maradnia.

500 ciklus után a bukókeret legfelső helyzetében kifejtett erő a megengedett erőt legfeljebb 50 %-kal haladhatja meg (7.2. táblázat).

A bukókeret kioldását a kezelési útmutató szerint kell elvégezni.

Az 500 ciklus elvégzése nem vonhatja maga után a reteszelőrendszer karbantartásának vagy beállításának szükségességét.

1. megjegyzés: Az előzetes vizsgálat automatikus működtetésű, lehajtható, borulás hatása elleni védőszerkezeteken is elvégezhető. A vizsgálatot a borulás hatása elleni védőszerkezet szilárdsági vizsgálata előtt kell elvégezni.

2. megjegyzés: Az előzetes vizsgálatot elvégezheti a gyártó. Ebben az esetben a gyártó átad a vizsgálóállomásnak egy tanúsítványt arról, hogy a vizsgálatot elvégezte a vizsgálati eljárásnak megfelelően, és az 500 ciklus elvégzése után nem történt karbantartás vagy beállítás a reteszelőrendszeren. A vizsgálóállomás ellenőrzi a készülék teljesítményét egy, a lesüllyesztett helyzetből a legfelső reteszelt helyzetbe állításból és visszaengedésből álló ciklus elvégzésével.

Image

7.8. a) ábra

A talajról

7.8. b) ábra

A rakfelületről

Image

7.9. ábra

Megfogási terület

megfogási terület

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image

7.14. ábra

Példa a megfogási tér hozzáférhető részére

hozzáférhető terek

a megfogási terület mozgási pályája

a megfogási tér hozzáférhető része

Image

7.15. ábra

Az erőkövetelmény teljesülésének ellenőrzésére szolgáló pontok

1. pont

2. pont

3. pont

4. pont

Image

7.16. ábra

Az erőkövetelmény teljesülésének ellenőrzésére szolgáló további pont

további pont

1. pont

2. pont

3. pont

4. pont

”.

3.

A „Magyarázó megjegyzések a X. melléklethez” címsor alatt az (1) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A B2. és B3. szakasz számozását kivéve, melyet a teljes melléklettel harmonizáltak, a B. pontban szereplő követelmények szövegezése és számozása megegyezik a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteinek hatósági vizsgálatára vonatkozó OECD-kódex szövegezésével és számozásával, 7. OECD-kódex, 2017. évi kiadás – 2017. február.”

IV. MELLÉKLET

Az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet XI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A C. pont a következőképpen módosul:

a)

A 3.1.3. pont a helyébe a következő szöveg lép:

„3.1.3.

A védőszerkezetet tervezhetik kizárólag arra a célra, hogy megvédje a vezetőt a leeső tárgyak ellen. Az ilyen szerkezetre többé-kevésbé ideiglenes jellegű, időjárás ellen védő szerkezet is felszerelhető a vezető számára. Az ilyen szerkezetet a vezető meleg időben általában eltávolítja. Vannak azonban olyan védőszerkezetek is, amelyek burkolata állandó, és meleg időben ablakok vagy fülek biztosítják a szellőzést. Mivel a burkolat hozzájárulhat a szerkezet szilárdságához, és ha levehető, előfordulhat, hogy éppen akkor hiányzik, amikor baleset történik, a vizsgálat céljából minden olyan részt le kell venni, amelyet a vezető ily módon leszerelhet. A kinyitható ajtókat és ablakokat vagy le kell venni, vagy nyitott helyzetben rögzíteni kell a vizsgálathoz, hogy ne járulhassanak hozzá a védőszerkezet szilárdságához.”

b)

A szöveg a következő 3.1.3.1. ponttal egészül ki:

„3.1.3.1.

Ha a biztonsági tér függőleges vetületén nyitható tetőablak található, a gyártó kérésére és felelősségére, utasításainak megfelelően a vizsgálatot el lehet végezni:

csukott és reteszelt tetőablakkal,

nyitott tetőablakkal,

a tetőablak eltávolításával.

A 3.3. pont követelményeit minden esetben teljesíteni kell, és a vizsgálati jegyzőkönyvben meg kell adni, hogy a vizsgálatot melyik vizsgálati feltétel mellett végezték.

E szabályok leírása során a továbbiakban csak a védőszerkezet vizsgálatáról lesz szó. A védőszerkezetbe beleértendő minden nem ideiglenes jellegű burkolat.

Az ideiglenes burkolatok leírását bele kell foglalni a specifikációba. A vizsgálat előtt el kell távolítani minden üvegből vagy hasonló törékeny anyagból készült részt. Azokat a traktor- és védőszerkezet-alkatrészeket, amelyek szükségtelenül megsérülhetnek a vizsgálat közben, és amelyek nem befolyásolják a védőszerkezet szilárdságát és méreteit, le lehet venni a vizsgálat előtt, ha a gyártó úgy kívánja. A vizsgálat során nem végezhető javítás vagy beállítás. Amennyiben több ejtési vizsgálatot kell elvégezni, a gyártó több egyforma mintát biztosíthat.”

c)

A szöveg a 10.2. táblázat előtt a következő 3.6.2.8. ponttal egészül ki:

„3.6.2.8.

Ezeket a követelményeket úgy is ellenőrizni lehet, hogy a vizsgálathoz használt tárgy becsapódását – 18 °C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű szerkezeti elemeken végzik.”

d)

A 10.3. ábra címének helyébe a következő szöveg lép:

10.3. ábra

A leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS) minimális vizsgálati elrendezése

A próbapadhoz a normális rögzítési helyén mereven rögzített védőszerkezet”.

2.

A „Magyarázó megjegyzések a XI. melléklethez” címsor alatt az (1) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

Eltérő rendelkezés hiányában a C. pontban szereplő követelmények szövegezése és számozása megegyezik a mezőgazdasági és erdészeti traktorok leeső tárgyak ellen védő szerkezeteinek hatósági vizsgálatára vonatkozó OECD-kódex szövegezésével és számozásával, 10. OECD-kódex, 2017. évi kiadás – 2017. február.”

V. MELLÉKLET

Az 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 3. függelék a következőképpen módosul:

a)

A táblázatban az 1-es és 2-es PS számra vonatkozó sorok szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„PS szám

a

10 – 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215”.

 

b)

A táblázatban a 699-es és 700-as PS számra vonatkozó sorok szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„PS szám

a

10 – 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0”;

2.

A 4a. függelék a következőképpen módosul:

a)

A táblázatban az 1-es és 2-es PS számra vonatkozó sorok szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„PS szám

a

10 – 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089”.

 

b)

A táblázatban a 699-es PS számra vonatkozó sor szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„PS szám

a

10 – 4 m

t

s

699

0 062”.

 


6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/831 RENDELETE

(2018. június 5.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a), d), e), h) és i) pontjára, 11. cikkének (3) bekezdésére és 12. cikkének (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság 10/2011/EU rendeletének (2) I. melléklete meghatározza az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokban és műanyag tárgyakban történő felhasználásra engedélyezett anyagok uniós jegyzékét.

(2)

A 10/2011/EU rendelet legutóbbi módosítása óta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) további tudományos szakvéleményeket tett közzé olyan anyagokról, amelyek élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban („FCM”) felhasználhatók, továbbá a már engedélyezett anyagok engedélyezett felhasználási módjairól. Annak biztosítása érdekében, hogy a 10/2011/EU rendelet tükrözze a Hatóság legutóbbi megállapításait, az említett rendeletet módosítani kell.

(3)

A Hatóság véleményeket fogadott el, amelyekben újból értékeli az élelmiszerek perklorátszennyezését, valamint a lakosság étrendi expozícióját a perklorát tekintetében (3) (4). A perklórsav, sók (perklorát) (822. számú FCM) adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként szerepel a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének 1. táblázatában. Az anyagra 0,05 mg/kg specifikus kioldódási határérték vonatkozik az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokból származó expozíciónál alkalmazott azon bevett feltételezés alapján, hogy egy 60 kg testtömegű személy naponta 1 kg élelmiszert fogyaszt el. A perklorát újbóli értékelése során az Ügynökség napi 0,3 μg/testtömegkilogrammban határozta meg a tolerálható napi bevitel szintjét, és megjegyezte, hogy a fiatal népességcsoportoknak a valamennyi élelmiszerforrásból származó, a perklorátnak való rövid és hosszú távú expozíciója egyaránt meghaladja a szóban forgó tolerálható napi beviteli értéket, míg a felnőtt népesség esetében a rövid és hosszú távú expozíció megfelel az említett értéknek. Ennek figyelembevétele érdekében a specifikus kioldódási határértéket a tolerálható napi bevitel alapján kell kiszámolni, valamint az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó tolerálható napi bevitel 10 %-ának megfelelő szokványos allokációs tényezőt kell alkalmazni. Ezért a perklorátra vonatkozó 0,05 mg/kg specifikus kioldódási határértéket le kell csökkenteni 0,002 mg/kg-ra annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokból kioldódó perklorát ne veszélyeztesse az emberi egészséget.

(4)

A Hatóság kedvező tudományos szakvéleményt (5) fogadott el a foszforossav, 2,4-bisz(1,1-dimetil-propil)fenil és 4-(1,1-dimetil-propil)fenil triészterek vegyesen anyag (974. számú FCM, CAS-szám: 939402-02-5 CAS) felhasználásáról. A szóban forgó anyag 5 mg/kg élelmiszer kioldódási határérték mellett engedélyezésre kerül. Az új tudományos bizonyítékok alapján a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy ez az anyag nem jelent biztonsági kockázatot a fogyasztókra, amennyiben a vonatkozó kioldódási határérték 5-ről 10 mg/kg élelmiszer értékre növekszik, és a többi meglévő korlátozást továbbra is betartják. Ezért a szóban forgó anyagra vonatkozó kioldódási határértéket 5-ről 10 mg/kg értékre kell növelni a meglévő korlátozások megtartása mellett.

(5)

A Hatóság kedvező tudományos szakvéleményt (6) fogadott el az 1,2,3,4-tetrahidronaftalin-2,6-dikarboxilsav, dimetil-észter anyag (1066. számú FCM, CAS-szám: 23985-75-3) felhasználásáról. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az anyag biztonsági szempontból nem jelent biztonsági kockázatot a fogyasztókra, amennyiben az olyan élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő többrétegű műanyagok belső rétegeként használatos poliészter réteg gyártásához alkalmazott komonomerként kerül felhasználásra, amelyekhez a 10/2011/EU rendelet III. melléklete az A, B, C és/vagy D1 élelmiszer-utánzó modellanyagokat rendeli. Az anyagból és (ciklusos és nyílt láncú) dimereiből kioldódó anyagok összértéke nem haladhatja meg a 0,05 mg/kg élelmiszer értéket. A monomert ezért helyénvaló felvenni az engedélyezett anyagok uniós jegyzékébe azzal a korlátozással, hogy az említett előírásoknak teljesülniük kell.

(6)

A Hatóság kedvező tudományos szakvéleményt (7) fogadott el a [3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilán anyag (1068. számú FCM, CAS-szám: 2530-83-8) felhasználásáról. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy bár az anyagnak genotoxikus hatás tulajdonítható, – esetleges – alacsony expozíciójánál fogva nem ad okot biztonsági aggályokra abban az esetben, ha kis kioldódású műanyagokban – például polietilén-tereftalátban (PET), polikarbonátban (PC), polibutilén-tereftalátban (PBTP), hőre keményedő poliészterekben és epoxi-biszfenol-vinil-észterben – található üvegszálak kezeléséhez használatos enyvezőanyag komponenseként kerül felhasználásra, valamennyi élelmiszer esetében hosszabb idejű, szobahőmérsékleten történő tárolás melletti egy vagy több használat, valamint fokozott vagy magas hőmérsékleten rövid idejű, ismételt érintkezés mellett. Mivel az anyag egyes, epoxi funkciójú reakciótermékeinek szintén tulajdonítható genotoxikus hatás, a kezelt üvegszálakban található anyag és minden egyes reakciótermék maradványanyagai nem lehetnek kimutathatók az anyag esetében 10 μg/kg, az egyes reakciótermékek (hidrolizált monomerek és epoxitartalmú ciklusos dimerek, trimerek és tetramerek) esetében pedig 60 μg/kg értéknél.

(7)

Az 10/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 10/2011/EU rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az e rendelet hatálybalépése előtt a 10/2011/EU rendelet alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelő műanyagok és műanyag tárgyak 2019. június 26-ig forgalomba hozhatók és a készletek kimerüléséig forgalomban maradhatnak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

(2)  A Bizottság 10/2011/EU rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 12., 2011.1.15., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2017;15(10):5043.

(4)  EFSA Journal 2014;12(10):3869.

(5)  EFSA Journal 2017;15(5):4841.

(6)  EFSA Journal 2017;15(5):4840.

(7)  EFSA Journal 2017;15(10):5014.


MELLÉKLET

A 10/2011/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az 1. pontban található 1. táblázat a következőképpen módosul:

a)

a 822. és a 974. számú, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagra (FCM) vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

„822

71938

 

perklórsav, sók

igen

nem

nem

0,002

 

 

(4)”

„974

74050

939402-02-5

foszforossav, 2,4-bisz(1,1-dimetil-propil)fenil és 4-(1,1-dimetil-propil)fenil triészterek vegyesen

igen

nem

igen

10

 

SKH az anyag foszfit és foszfát formájának, a 4-terc-amil-fenolnak és a 2,4-di-terc-amil-fenolnak az összegeként kifejezve. A kioldódó 2,4-di-terc-amil-fenol maximális mennyisége 1 mg/kg élelmiszer.”

 

b)

a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki, az FCM-számok sorrendjében:

„1066

 

23985-75-3

1,2,3,4-tetrahidronaftalin-2,6-dikarboxilsav, dimetil-észter

nem

igen

nem

0,05

 

Kizárólag az olyan élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő többrétegű műanyagok belső rétegeként használatos poliészter réteg gyártásához alkalmazott komonomerként használható, amelyekhez a 10/2011/EU rendelet III. melléklete az A, B, C és/vagy D1 élelmiszer-utánzó modellanyagokat rendeli. A 8. oszlopban a specifikus kioldódási határérték az anyag és (ciklusos és nyílt láncú) dimereinek összegére vonatkozik.

 

1068

 

2530-83-8

[3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilán

igen

nem

nem

 

 

Kizárólag a bármilyen élelmiszerrel érintkezésbe kerülő kis kioldódású műanyagokban – például polietilén-tereftalátban (PET), polikarbonátban (PC), polibutilén-tereftalátban (PBTP), hőre keményedő poliészterekben és epoxi-biszfenol-vinil-észterben – található üvegszálak kezeléséhez használatos enyvezőanyag komponenseként használható.

A kezelt üvegszálakban található maradványanyagok nem lehetnek kimutathatók az anyag esetében 0,01 mg/kg, az egyes reakciótermékek (hidrolizált monomerek és epoxitartalmú ciklusos dimerek, trimerek és tetramerek) esetében pedig 0,06 mg/kg értéknél.”

 


6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/38


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/832 RENDELETE

(2018. június 5.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciántraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, foszetil, mandesztrobin, mepikvát, metazaklór, propamokarb, propargit, pirimetanil, szulfoxaflór és trifloxistrobin szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, valamint 18. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A ciántraniliprol, a cimoxanil, a deltametrin, a fenamidon, a folpet, a mandesztrobin, a mepikvát, a metazaklór, a propamokarb, a pirimetanil, a szulfoxaflór és a trifloxistrobin tekintetében a 396/2005/EK rendelet II. melléklete szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg. A difenokonazol, a flubendiamid, a fluopikolid és a foszetil tekintetében az említett rendelet III. mellékletének A. része határozott meg MRL-eket. A propargit tekintetében az említett rendelet V. melléklete határozott meg MRL-eket.

(2)

2015. július 11-én a Codex Alimentarius Főbizottság CXL-eket (Codex maximum residue limits, a Codex által meghatározott maximális szermaradék-határértékek) fogadott el a fenamidon tekintetében (2).

(3)

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikkének (3) bekezdése szerint ott, ahol léteznek nemzetközi szabványok, vagy ahol a közeljövőben ilyen szabványokat vezetnek be, az élelmiszerjogi rendelkezések előkészítése vagy kiigazítása során tekintettel kell lenni e szabványok rendelkezéseire, kivéve, ha a szabványok vagy azok vonatkozó részei nem tekinthetők az élelmiszerjog törvényes céljainak megvalósítására alkalmas, illetve az ilyen célok megvalósítását hatékonyan szolgáló eszközöknek, vagy tudományos okok szólnak figyelembevételük ellen, vagy ha az említett szabványok figyelembevétele az Unióban megfelelőnek minősített védelemtől eltérő mértékű védelmet eredményezne. Ezenfelül az említett rendelet 13. cikke e) pontjának értelmében az Uniónak elő kell segítenie a nemzetközi műszaki szabványok és az élelmiszerjog összhangjának megteremtését, eközben pedig gondoskodnia kell arról, hogy a védelemnek az Unióban elért magas szintje ne csökkenhessen.

(4)

Az Unió fenntartást jelentett be a peszticid-szermaradékokkal foglalkozó Codex-bizottságnál a következő növényvédőszer/termék kombinációkra javasolt CXL-ekre vonatkozóan: fenamidon (virágjukért termesztett káposztafélék; termésükért termesztett zöldségek, a kabakosok kivételével).

(5)

Következésképpen azokat a fenamidonra vonatkozó CXL-eket, amelyek nincsenek felsorolva a (4) preambulumbekezdésben, MRL-ként fel kell venni a 396/2005/EK rendeletbe, kivéve, ha az említett rendelet I. mellékletében nem szereplő termékekre vonatkoznak, vagy a jelenlegi MRL-eknél alacsonyabbak. Az említett CXL-ek az uniós fogyasztókra nézve biztonságosak (4).

(6)

Egy, a cimoxanil hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer hüvely nélküli bab esetében való alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében – a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően – kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából.

(7)

A deltametrin esetében a kelre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A difenokonazol esetében a virágukért termesztett egyéb káposztafélékre, a kelbimbóra, az endíviára, a borsmustárra, a spenótra és hasonló levelekre, a cikóriasalátára és a rebarbarára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A fluopikolid esetében a mangoldra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A folpet esetében az almára és a körtére vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A foszetil esetében az almatermésűekre, az őszibarackra és a burgonyára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A mandesztrobin esetében a sárgabarackra/kajszira, a cseresznyére, az őszibarackra és a szilvára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A metazaklór esetében a kínai kelre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A propamokarb esetében a mangoldra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A pirimetanil esetében az ehető héjú kabakosokra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A szulfoxaflór esetében a szőlőlevélre és az articsókára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A trifloxistrobin esetében az egyéb bogyósgyümölcsűekre, a salátára és az egyéb salátafélékre, a kövér porcsinra, a hüvely nélküli babra, a borsóra és a hüvelyesekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.

(8)

A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a flubendiamidnak az Egyesült Államokban a sárgabarack/kajszi, az őszibarack, a szilva és a szójabab esetében történő alkalmazására, a dinátrium-foszfonátnak az Egyesült Államokban a fán termő (a kókuszdiótól eltérő) héjas gyümölcsűek esetében történő alkalmazására, továbbá a propargitnak Brazíliában a narancs, valamint Indiában a tea esetében történő alkalmazására vonatkozóan. A kérelmezők állítása szerint a szóban forgó anyagoknak az érintett exportáló országokban az említett terményekre vonatkozóan engedélyezett alkalmazásai a 396/2005/EK rendeletben megállapított MRL-eknél magasabb maradékanyag-értékekhez vezetnek, ezért magasabb MRL-eket kell megállapítani annak érdekében, hogy az említett termények behozatalát ne gátolják kereskedelmi akadályok.

(9)

Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 53. cikkének megfelelően 2017. augusztus 8-án az Egyesült Királyság tájékoztatta a Bizottságot, hogy a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii) váratlan inváziója miatt engedélyezte egy, a feketeszeder és a málna esetében történő alkalmazásra szánt, a ciántraniliprol hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer forgalomba hozatalát. 2017. szeptember 13-án az Egyesült Királyság az 53. cikknek megfelelően arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a dohánytripsz (Thrips tabaci), a nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis), a hagymalégy (Delia antiqua) és a póréhagymafej-aknázólégy (Phytomyza gymnostoma) váratlan inváziója miatt engedélyezte egy, a póréhagyma esetében történő alkalmazásra szánt, a ciántraniliprol hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer forgalomba hozatalát. Ezen engedélyek megadása szükséges intézkedésnek tűnt, mivel az említett károsítók inváziója olyan veszélyt jelentett, amelyet más észszerű eszközzel nem lehetett elhárítani. Az Egyesült Királyság a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően értesítette a többi tagállamot, a Bizottságot, valamint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: „a Hatóság”) az engedélyek kibocsátásáról, és kérelmeket nyújtott be a szóban forgó terményekre vonatkozó ideiglenes MRL-ek meghatározása iránt.

(10)

Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikkének megfelelően 2017. szeptember 19-én Görögország tájékoztatta a Bizottságot, hogy engedélyezte egy, a gyapot esetében, növényfejlődés-szabályozóként történő alkalmazásra szánt, a mepikvát hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer forgalomba hozatalát. Az engedély megadása szükségesnek tűnt annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a hozamkiesések. Görögország a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően értesítette a többi tagállamot, a Bizottságot, valamint a Hatóságot az engedély kibocsátásáról, és kérelmet nyújtott be a gyapotmagokra vonatkozó ideiglenes MRL meghatározása iránt.

(11)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok értékelték a fent említett kérelmeket, és az értékelő jelentéseket továbbították a Bizottságnak.

(12)

A Hatóság megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és a javasolt MRL-ekről indokolással ellátott véleményeket (6) adott ki. Ezeket a véleményeket továbbította a kérelmezőknek, a Bizottságnak és a tagállamoknak, és hozzáférhetővé tette őket a nyilvánosság számára.

(13)

A hatóság indokolással ellátott véleményében arra a következtetésre jutott, hogy a deltametrinnak a kel esetében történő alkalmazása tekintetében a kockázatértékelést nem standard bizonytalanságok befolyásolják. Tekintettel azonban a kelnek a táplálkozásból származó teljes expozícióhoz való csekély mértékű hozzájárulására, helyénvaló az MRL értékét 0,15 mg/kg-ban megállapítani.

(14)

A trifloxistrobin tekintetében a kérelmező benyújtotta az állati eredetű termékekre alkalmazott analitikai módszerekre vonatkozó hiányzó információkat, és a CGA321113 referenciaszabványát kereskedelmi forgalomban elérhetővé tette.

(15)

A flubendiamidnak a szójabab esetében történő alkalmazását illetően az MRL jelenlegi értéke az exportáló országban 0,25 mg/kg. Tekintve, hogy a maradéknak az ellenőrzött szabadföldi kísérletek során mért legmagasabb értéke némileg meghaladja az említett értéket, helyénvaló az MRL-t 0,3 mg/kg-ra felkerekíteni.

(16)

A ciántraniliprolnak a feketeszeder, a málna és a póréhagyma esetében történő alkalmazását illetően indokolt 2021. június 30-ig érvényes ideiglenes MRL-eket megállapítani.

(17)

A mepikvátnak a gyapot esetében történő alkalmazását illetően indokolt 2021. június 30-ig érvényes ideiglenes MRL-t megállapítani.

(18)

A többi kérelmet illetően a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások – 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján – a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó valamennyi élelmiszer fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem pedig az adott termékek fokozott fogyasztásából következő, rövid távú expozíció esetében nem merült fel a megengedhető napi bevitel vagy az akut referenciadózis túllépésének kockázata.

(19)

Az MRL-ekre vonatkozó megfelelő módosítások – a Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján és a kérdés szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve – eleget tesznek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(20)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission (a FAO/WHO közös élelmiszerszabvány-programmal foglalkozó Codex Alimentarius Bizottság). Harmincnyolcadik ülés, III. és IV. függelék. Genf, Svájc, 2015. július 6-11.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) (Tudományos alátámasztó munka a peszticid-szermaradékokkal foglalkozó Codex-bizottság (CCPR) 46. ülésén képviselendő uniós álláspont előkészítéséhez). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182. o.].

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(6)  Az EFSA tudományos jelentéseinek internetes elérhetősége: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries (Indokolással ellátott vélemény a ciántraniliprol MRL-jeinek a málna és a feketeszeder vonatkozásában történő megállapításáról). EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 o.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks (Indokolással ellátott vélemény a ciántraniliprol MRL-jeinek a póréhagyma vonatkozásában történő megállapításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cymoxanil in beans without pods (Indokolással ellátott vélemény a cimoxanilra a hüvely nélküli bab vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale (Indokolással ellátott vélemény a deltametrinra a kel vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Indokolással ellátott vélemény a difenokonazolra különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5143 [28 o.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans (Indokolással ellátott vélemény a sárgabarackban/kajsziban, az őszibarackban, a nektarinban, a szilvában és a szójababban előforduló flubendiamidra vonatkozó import tűréshatárok meghatározásáról). EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopicolide in chards (Indokolással ellátott vélemény a fluopikolidra a mangold vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears (Indokolással ellátott vélemény a folpetra az alma és a körte vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato (Indokolással ellátott vélemény a foszetil-Al-ra a fán termő héjas gyümölcsűek, az almatermésűek, az őszibarack és a burgonya vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums (Indokolással ellátott vélemény a mandesztrobinra a sárgabarack/kajszi, a cseresznye, az őszibarack/nektarin és a szilva vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 o.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton (Indokolással ellátott vélemény a mepikvát-klorid MRL-jeinek a gyapot vonatkozásában történő megállapításáról). EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage (Indokolással ellátott vélemény a metazaklórra a kínai kel vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves (Indokolással ellátott vélemény a propamokarbra a mangold vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 o.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea (Indokolással ellátott vélemény a citrusfélékben és a teában előforduló propargitra vonatkozó import tűréshatárok meghatározásáról). EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel (Indokolással ellátott vélemény a pirimetanilra az ehető héjú kabakosok vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes (Indokolással ellátott vélemény a szulfoxaflórra a szőlőlevél és hasonló fajok, valamint az articsóka vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops (Indokolással ellátott vélemény a trifloxistrobinra különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 o.].


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A ciántraniliprolra, a cimoxanilra, a deltametrinra, a fenamidonra, a folpetra, a mandesztrobinra, a mepikvátra, a metazaklórra, a propamokarbra, a pirimetanilra, a szulfoxaflórra és a trifloxistrobinra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Növény védőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Ciántraniliprol

Cimoxanil

Deltametrin (cisz-deltametrin) (F)

Fenamidon

Folpet (a folpet és a ftalimid összesen, folpetban kifejezve) (R)

Mandesztrobin

Mepikvát (mepikvát és sói összesen, megpikvát-kloridban kifejezve)

Metazaklór (a 479M04, a 479M08 és a 479M16 metabolitok összesen, metazaklórban kifejezve) (R)

Propamokarb (propamokarb és sói összesen, propamokarbban kifejezve) (R)

Pirimetanil (R)

Szulfoxaflór (izomerek összesen)

Trifloxistrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusfélék

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Kesu/kesudió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Mogyoró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Fenyőmag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Dió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Almatermésűek

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Alma

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Körte

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Birsalma

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Naspolya

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Japán naspolya

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Egyéb (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Csonthéjasok

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Sárgabarack/kajszi

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Cseresznye

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Őszibarack

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Szilva

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Szőlő

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Feketeszeder

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Hamvas szeder

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Fürtös áfonya

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Tőzegáfonya

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Csipkebogyó

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Fekete bodza

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datolya

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Füge

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Étkezési olajbogyó

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambola/uborkafa

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Csillagalma

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokádó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Gránátalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Csirimojó/krémalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guáva/guajava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananász

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Kenyérgyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Tüskés annóna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

burgonya

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Sárgarépa

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Gumós zeller

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Torma

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Csicsóka

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Retek

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Bakszakáll

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Karórépa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Tarlórépa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Egyéb (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Hagymafélék

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Fokhagyma

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Vöröshagyma

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Egyéb (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Étkezési paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra/bámia

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Egyéb (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Dinnye

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Sütőtök

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Egyéb (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokkoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Karfiol

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Fejeskáposzta

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

leveles káposzta

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Kel

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

karalábé

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Galambbegysaláta

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Fejessaláta-félék

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Borsmustár/rukkola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Vörös mustár

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spenótfélék

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Kövér porcsin

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Mangold

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Egyéb (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Zellerlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Zsálya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rozmaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Kakukkfű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Babérlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Tárkony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bab (hüvelyben)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Borsó (hüvelyben)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Lencse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)