ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 71

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. március 14.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/394 rendelete (2018. március 13.) a 965/2012/EU rendeletnek a ballonokra vonatkozó légi üzemeltetési követelmények törlése tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/395 rendelete (2018. március 13.) a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról

10

 

*

A Bizottság (EU) 2018/396 végrehajtási rendelete (2018. március 13.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

36

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/397 végrehajtási határozata (2018. március 8.) a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról

38

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

14.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/394 RENDELETE

(2018. március 13.)

a 965/2012/EU rendeletnek a ballonokra vonatkozó légi üzemeltetési követelmények törlése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 965/2012/EU bizottsági rendelet (2) meghatározza a különböző kategóriájú légi járművekkel – többek között ballonokkal – végzett többféle légi műveletre vonatkozó biztonsági szabályokat.

(2)

Az (EU) 2018/395 bizottsági rendelet (3) a ballonok üzemeltetésére vonatkozó különös szabályokat határoz meg. Indokolt, hogy az említett rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve e műveletekre ne vonatkozzanak a 965/2012/EU rendeletben meghatározott általános szabályok. A 965/2012/EU rendelet 3. cikkében és II. mellékletében a légi műveleteknek az illetékes tagállami hatóságok általi felügyeletére vonatkozóan meghatározott szabályokat azonban továbbra is alkalmazni kell a ballonokkal végzett légi műveletek tekintetében, mivel az említett követelmények nem kifejezetten valamely meghatározott műveleti tevékenységre vonatkoznak, hanem átfogóan minden ilyen tevékenységre.

(3)

Ezért a 965/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell, hogy az figyelembe vegye a ballonok üzemeltetésére alkalmazandó új szabályokat, és hogy az említett rendelet érintett rendelkezései adott esetben pontosításra kerüljenek.

(4)

Figyelembe véve a szoros kapcsolatot közöttük, a 965/2012/EU rendelet e rendeletben meghatározott módosításai alkalmazásának időpontját hozzá kell igazítani az (EU) 2018/395 rendelet alkalmazásának időpontjához.

(5)

Az Ügynökség a 216/2008/EK rendelet (4) 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának, valamint 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően kidolgozta és a Bizottsághoz véleményként benyújtotta a végrehajtási szabályok tervezetét.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 965/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg a repülőgépekkel, helikopterekkel és vitorlázó repülőgépekkel végzett légi szállítási műveletekre vonatkozóan, ideértve a valamely másik állam biztonsági felügyelete alá tartozó üzemben tartók légi járműveinek földi ellenőrzését is abban az esetben, ha azok a Szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területen található repülőtereken szállnak le.

(2)   Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg továbbá a 216/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett, kereskedelmi légi szállítási üzemben tartásban érintett – a ballonoktól eltérő – légi járműveket üzemben tartók engedélyeinek kiállítására, fenntartására, módosítására, korlátozására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételekre, az engedélyek birtokosainak jogaira és kötelezettségeire, valamint azon feltételekre vonatkozóan, amelyek fennállása esetén az üzemben tartást meg kell tiltani, korlátozni kell, valamint a biztonság érdekében egyedi feltételekhez kell kötni.

(3)   Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg továbbá a repülőgépekkel, helikopterekkel és vitorlázó repülőgépekkel végzett kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveleteket, illetve a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú légi szállítási műveleteket, így többek között hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveleteket végző üzemben tartók által tett nyilatkozatokra vonatkozó feltételekre és eljárásokra, valamint az ilyen üzemeltetők felügyeletére.”;

b)

A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Ez a rendelet nem vonatkozik a léghajókkal végzett légi szállítási műveletekre.”;

c)

A cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)   Ez a rendelet nem vonatkozik a ballonokkal végzett légi szállítási műveletekre. A kötött gázballontól különböző ballonokkal végzett ilyen légi műveletekre azonban a felügyelet tekintetében a 3. cikkben meghatározott követelményeket alkalmazni kell.”

2.

A 2. cikk a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

„(1a)   »ballon«: ember által vezetett, levegőnél könnyebb, hajtómű nélküli légi jármű, amelynek repülését levegőnél könnyebb gáz vagy a fedélzeti fűtőberendezéssel melegített levegő biztosítja, beleértve a gázballonokat, hőlégballonokat, vegyes ballonokat és – noha hajtóművel rendelkeznek – a hőléghajókat;

(1b)   »kötött gázballon«: olyan gázballon, amelyet üzemeltetésének ideje alatt egy lehorgonyzó rendszer folyamatosan egy rögzített pont fölött tart;”

3.

A 3. cikk (1) bekezdése kiegészül a következő második albekezdéssel:

„A tagállamok illetékes hatóságai, valamint az Ügynökség által alkalmazott igazgatási és menedzsmentrendszereknek meg kell felelniük a II. mellékletben előírt feltételeknek.”

4.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az üzemben tartók a repülőgépeket, helikoptereket és vitorlázó repülőgépeket kizárólag a III. és IV. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő kereskedelmi légi szállítási (commercial air transport, CAT) műveletek céljából tarthatják üzemben.”;

b)

A (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

veszélyes áruk (DG) szállítására használt repülőgépek, helikopterek és vitorlázó repülőgépek;”;

c)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő repülőgépek és helikopterek, valamint a vitorlázó repülőgépek üzemben tartóinak nem kereskedelmi célú műveletek, ezen belül nem kereskedelmi célú egyedi műveletek, végzésekor a légi járműveket kizárólag a VII. mellékletben előírt követelményekkel összhangban tarthatják üzemben.”;

d)

A (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

egyéb repülőgépek és helikopterek, valamint vitorlázó repülőgépek esetében a VII. melléklet rendelkezéseivel összhangban.”;

e)

A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az üzemben tartók a repülőgépeket, helikoptereket és vitorlázó repülőgépeket kizárólag a III. és VIII. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő egyedi kereskedelmi légi szállítási műveletek céljából tarthatják üzemben.”;

5.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   E rendelet 5. cikkétől eltérve, és a 216/2008/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdése a) pontjának, illetve a 748/2012/EU bizottsági rendelet (*1) I. melléklete repülési engedélyekről szóló P. alrészének sérelme nélkül a következő repülési műveletek továbbra is az azon tagállam nemzeti jogában meghatározott követelmények mellett végezhetők, amelyben az üzemben tartó székhelye található, vagy ha az üzemben tartónak nincs székhelye, akkor ahol letelepedett vagy ahol tartózkodási helye található.

a)

a tervező vagy gyártó szervezetek által a jogosultságaik hatályán belül végzett, a repülőgép-, helikopter- vagy vitorlázórepülőgép-típusok bevezetésével vagy átalakításával kapcsolatos repülési műveletek;

b)

utasok és áru szállításával nem járó olyan repülések, amelyek során felújítás, javítás, karbantartási ellenőrzések, átvizsgálás, átadás, kivitel vagy hasonló célból szállítanak át repülőgépet, helikoptert vagy vitorlázó repülőgépet.

(*1)  A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).”"

b)

A (4a) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Az 5. cikk (1) és (6) bekezdésétől eltérve, a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő repülőgépekkel és helikopterekkel, valamint vitorlázó repülőgépekkel az alábbi légi szállítási műveletek végezhetők a VII. melléklettel összhangban:”;

6.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A repülési idő korlátozása

(1)   A CAT műveletekre a III. melléklet FTL részének követelményeket kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a légi taxi műveletek, a sürgősségi orvosi szolgálatok, valamint az egypilótás repülőgéppel végzett CAT-műveletek a 3922/91/EGK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében, valamint ugyanezen rendelet III. mellékletének Q részében említett, a nemzeti jogban meghatározott követelmények hatálya alá tartoznak.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, helikopterrel vagy vitorlázó repülőgéppel végzett CAT-műveletek azon tagállam nemzeti jogában meghatározott követelmények mellett végezhetők, amelyben az üzemben tartó székhelye található.

(4)   A nem kereskedelmi célú üzemben tartás, így többek között a hajtóművel rendelkező komplex repülőgépekkel és helikopterekkel végzett nem kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveletek, valamint a repülőgépek, helikopterek és vitorlázó repülőgépek kereskedelmi célú üzemben tartása a repülési idő korlátozása tekintetében az azon tagállam nemzeti jogában meghatározott követelmények mellett végezhető, amelyben az üzemben tartó székhelye található, vagy ha az üzemben tartónak nincs székhelye, akkor ahol letelepedett vagy ahol tartózkodási helye található.”

7.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A vitorlázó repülőgépekkel végzett nem kereskedelmi célú műveletekre 2013. augusztus 25-től a II. és VII. melléklet követelményeit kell alkalmazni. Azon tagállamoknak azonban, amelyek 2019. április 8. előtt az uniós joggal összhangban úgy döntöttek, hogy az említett követelményeket, vagy közülük néhányat nem kell alkalmazni a területükön végzett ilyen műveletekre, erre vonatkozó határozataikat nyilvánosan elérhetővé kell tenniük. Ha bármelyik ilyen határozat 2020. április 8-án még mindig hatályban van, az attól a naptól kezdve nem alkalmazandó.

(3)   A vitorlázó repülőgépekkel végzett az egyedi műveletekre 2014. július 1-től a II., III., VII. és VIII. melléklet követelményeit kell alkalmazni. Azon tagállamoknak azonban, amelyek 2019. április 8. előtt az uniós joggal összhangban úgy döntöttek, hogy az említett követelményeket, vagy közülük néhányat nem kell alkalmazni a területükön végzett ilyen műveletekre, erre vonatkozó határozataikat nyilvánosan elérhetővé kell tenniük. Ha bármelyik ilyen határozat 2020. április 8-án még mindig hatályban van, az attól a naptól kezdve nem alkalmazandó.”

b)

A (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a vitorlázó repülőgépekkel végzett CAT-műveletek esetében 2014. július 1-től.” Azon tagállamoknak azonban, amelyek 2019. április 8. előtt az uniós joggal összhangban úgy döntöttek, hogy az említett követelményeket, vagy közülük néhányat nem kell alkalmazni a területükön végzett ilyen műveletekre, erre vonatkozó határozataikat nyilvánosan elérhetővé kell tenniük. Ha bármelyik ilyen határozat 2020. április 8-án még mindig hatályban van, az attól a naptól kezdve nem alkalmazandó.”

8.

Az I., a II., a III., a IV., a VII. és a VIII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. április 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/395 rendelete (2018. március 13.) a ballonok üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 10. oldalát.).

(4)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2016. január 6-i 01/2016. sz. véleménye a ballonok üzemeltetésére vonatkozó európai szabályokat felülvizsgáló bizottsági rendelethez.


MELLÉKLET

A 965/2012/EU rendelet I., a II., a III., a IV., a VII. és a VIII. melléklet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 120. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„120.   »Forgalmi terhelés«: az utasok, a poggyász, a teheráru és a fedélzeten található speciális berendezések együttes tömege, beleszámítva a ballasztot is.”;

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az ARO.GEN.345 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Ha egy szervezet nyilatkozatot nyújt be az illetékes hatóságnak arról, hogy nyilatkozattételi kötelezettség alá eső tevékenységeket végez vagy kíván végezni, az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a nyilatkozat tartalmazza-e az e rendelet III. mellékletének (ORO rész) ORO.DEC.100 pontjában, illetve ballonüzemeltetők esetében az (EU) 2018/395 bizottsági rendelet (*1) II. mellékletének (BOP rész) BOP.ADD.100 pontjában előírt összes információt, és igazolja a nyilatkozat kézhezvételét.

(*1)  A Bizottság (EU) 2018/395 rendelete (2018. március 13.) a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 71., 2018.3.14., 10. o.)”;"

b)

az ARO.GEN.350. b) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

nincs biztosítva az illetékes hatóság részére az e rendelet III. mellékletének (ORO rész) ORO.GEN.140 pontja, illetve ballonüzemeltetők esetében az (EU) 2018/395 rendelet II. mellékletének (BOP rész) BOP.ADD.015 és BOP.ADD.035 pontja szerinti hozzáférés a szervezet létesítményeihez normál munkaidőben, két írásos kérelmezést követően sem;”;

c)

az ARO.OPS.110 pont helyébe a következő szöveg lép:

„ARO.OPS.110   repülőgép- és helikopterbérleti szerződések”;

3.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az ORO.GEN.110 k) pont helyébe a következő szöveg lép:

„k)

A j) bekezdés sérelme nélkül azoknak az üzemben tartóknak, amelyek a következő légi járművek valamelyikével kereskedelmi célú műveleteket végeznek, gondoskodniuk kell arról, hogy a hajózó személyzet megfelelő, a veszélyes árukkal kapcsolatos képzést vagy eligazítást kapjon, amely alapján képes felfedezni az utasok által vagy rakományként a fedélzetre felvitt be nem jelentett veszélyes árukat:

1.

vitorlázó repülőgép;

2.

olyan, egyhajtóműves, légcsavaros, 5 700 kg-ot meg nem haladó legnagyobb engedélyezett felszállótömegű és legfeljebb 5 maximális utasülésszám-konfigurációjú repülőgép, amellyel ugyanazon a repülőtéren vagy műveleti területen fel- és leszállva VFR szerint nappal hajtanak végre repülést;

3.

olyan, egy hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő, legfeljebb 5 maximális utasülésszám-konfigurációjú helikopter, amellyel ugyanazon a repülőtéren vagy műveleti területen fel- és leszállva VFR szerint nappal hajtanak végre repülést.”;

b)

az ORO.MLR.101 pont bevezető szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az 5-öt meg nem haladó legnagyobb üzemi utasülésszámú, egy hajtóműves, légcsavaros repülőgépekkel végrehajtott műveletek, az 5-öt meg nem haladó legnagyobb üzemi utasülésszámú, egy hajtóműves, nem komplex helikopterrel VFR szerint nappal, ugyanazon induló és érkező repülőtéren vagy üzemeltetési helyszínen végrehajtott műveletek, valamint a vitorlázó repülőgépekkel végrehajtott műveletek kivételével az üzembentartási kézikönyv fő szerkezeti elemei a következők:”;

c)

az ORO.FC.005. b) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

vitorlázó repülőgépekkel végzett kereskedelmi légi szállítási műveletek; vagy”;

d)

az ORO.CC.100 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A légiutas-kísérő személyzet összetételét és tagjainak számát a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletének 7.a. pontja alapján kell meghatározni, figyelembe véve a végrehajtandó repülés műveleti tényezőit és körülményeit. A 19-et meghaladó maximális utasülésszám-konfigurációjú légi járműre egy vagy több utas szállítása esetén legalább egy légiutas-kísérőt kell kijelölni.”;

4.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a CAT.GEN.105 pont a következőképpen módosul:

i.

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„CAT.GEN.105   Motoros vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek”;

ii.

a d) pontot el kell hagyni;

b)

a CAT.GEN.NMPA.100 pont a következőképpen módosul:

i.

az a) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

felelős a vitorlázó repülőgép üzemben tartásáért és biztonságáért az indítási eljárás kezdetétől mindaddig, amíg a vitorlázó repülőgép a repülés végeztével nyugalmi állapotba nem kerül;”;

ii.

a d) pontot el kell hagyni;

c)

a CAT.GEN.NMPA.105 pontot el kell hagyni;

d)

a CAT.GEN.NMPA.140. a) 19. pont helyébe a következő szöveg lép:

„19.

tömeg- és tömegközéppont-számítási dokumentáció;”;

e)

a CAT.OP.NMPA.105 pont helyébe a következő szöveg lép:

„CAT.OP.NMPA.105   Zajcsökkentő eljárások – motoros vitorlázó repülőgépek

A légijármű-parancsnok köteles figyelembe venni a légi jármű által keltett zaj hatását, de ennek során gondoskodnia kell arról, hogy a repülésbiztonság legyen az elsődleges szempont a zajcsökkentéssel szemben.”;

f)

a CAT.OP.NMPA.110 pontot el kell hagyni;

g)

a CAT.OP.NMPA.135 pontot el kell hagyni;

h)

a CAT.OP.NMPA.140 pont helyébe a következő szöveg lép:

„CAT.OP.NMPA.140   Dohányzás a fedélzeten

A vitorlázó repülőgépek fedélzetén minden személynek tilos a dohányzás.”;

i)

a CAT.OP.NMPA.165 pontot el kell hagyni;

j)

a CAT.OP.NMPA.180 pontot el kell hagyni;

k)

a C alrész 5. szakaszát el kell hagyni;

l)

a D alrész 4. szakaszát el kell hagyni;

5.

A VII. melléklet (NCO rész) a következőképpen módosul:

a)

az NCO.GEN.102 pont a következőképpen módosul:

i.

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„NCO.GEN.102   Motoros vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek”;

ii.

a d) pontot el kell hagyni;

b)

az NCO.GEN.103 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a vitorlázó repülőgépekkel végzett repülések kivételével a repüléseknek ugyanazon a repülőtéren vagy műveleti területen kell kezdődniük és végződniük;”;

c)

az NCO.GEN.105 pont a következőképpen módosul:

i.

az a) 4. pont iii. és iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

a repülés végrehajtásához szükséges műszerek és berendezések be vannak építve a légi járműbe és működőképesek, hacsak a minimálisan szükséges berendezések listája (MEL) vagy azzal egyenértékű dokumentum, ha van ilyen, meg nem engedi a repülést valamely berendezés üzemképtelen állapota mellett az NCO.IDE.A.105, az NCO.IDE.H.105 vagy az NCO.IDE.S.105 pontban foglaltaknak megfelelően;

iv.

a légi jármű tömege és tömegközéppontja lehetővé teszi a repülés végrehajtását a légialkalmassági dokumentumokban előírt korlátokon belül;”;

ii.

az f) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

amikor a helyén tartózkodik, a biztonsági övét be kell csatolnia; és”;

d)

az NCO.GEN.106 pontot el kell hagyni;

e)

az NCO.GEN.135. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Az a) pont rendelkezéseinek ellenére – a segédmotoros vitorlázó repülőgépek kivételével – vitorlázó repülőgéppel végzett repülések esetében az a) 2. – a) 8. pontban, valamint az a) 11., a) 12. és a) 13. pontban felsorolt dokumentumok a légi jármű földi szállítójárművében tarthatók.”;

f)

az NCO.OP.121 pontot el kell hagyni;

g)

az NCO.OP.127 pontot el kell hagyni;

h)

az NCO.OP.150 pont helyébe a következő szöveg lép:

„NCO.OP.150   Utasok szállítása

A parancsnoknak gondoskodnia kell arról, hogy a gurulás, a felszállás és a leszállás előtt és ezek során, valamint minden olyan esetben, amikor a repülés biztonsága érdekében szükségesnek ítéli, a fedélzeten tartózkodó minden utas ülésben üljön vagy fekhelyen feküdjön, és biztonsági öve vagy rögzítőhevedere megfelelően be legyen csatolva.”;

i)

az NCO.OP.156 pont helyébe a következő szöveg lép:

„NCO.OP.156   Dohányzás a fedélzeten – vitorlázó repülőgépek

A vitorlázó repülőgépek fedélzetén minden személynek tilos a dohányzás.”;

j)

az NCO.OP.176 pontot el kell hagyni;

k)

az NCO.OP.185 pont helyébe a következő szöveg lép:

„NCO.OP.185   Repülés közbeni tüzelőanyag-gazdálkodás

A parancsnoknak rendszeres időközönként ellenőriznie kell, hogy a megmaradt felhasználható tüzelőanyag mennyisége ne legyen kevesebb, mint az egy alkalmas időjárású repülőtérig vagy leszállóhelyig tartó repüléshez szükséges mennyiség és az NCO.OP.125 vagy az NCO.OP.126 pont rendelkezéseinek megfelelően tervezett tartalék tüzelőanyag mennyisége együttesen.”;

l)

az NCO.OP.215 pontot el kell hagyni;

m)

az NCO.POL.100 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A légi jármű terhelésének, tömegének és tömegközéppontjának a repülés minden szakaszában meg kell felelnie a légi jármű repülési kézikönyvében vagy azzal egyenértékű más dokumentumban meghatározott korlátozásoknak.”;

n)

az NCO.POL.105 pont helyébe a következő szöveg lép:

„NCO.POL.105   Tömegmérés

a)

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az első szolgálatba állítást megelőzően tényleges tömegméréssel megállapítsák a légi jármű tömegét és tömegközéppontját. Fel kell mérni és megfelelően dokumentálni kell a módosítások és javítások tömegre és tömegközéppontra gyakorolt összhatását. Ezeket az információkat a parancsnokpilóta rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a módosítások tömegre és tömegközéppontra gyakorolt hatása nem ismert, a légi járműveket újra kell mérni.

b)

A tömegmérés elvégzéséért az alábbiak felelnek:

1.

repülőgépek és helikopterek esetében a légi jármű gyártója vagy egy jóváhagyott karbantartó szervezet; illetve

2.

vitorlázó repülőgépek esetében a légi jármű gyártója, vagy a mérést az 1321/2014/EK bizottsági rendelet I. mellékletével összhangban kell végrehajtani.”;

o)

a D alrész 4. szakaszát el kell hagyni;

p)

az NCO.SPEC.115. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A repülés kritikus szakaszaiban vagy amikor azt a parancsnok repülésbiztonsági szempontból szükségesnek ítéli, a személyzet tagjai kötelesek a számukra kijelölt munkahelyen hevederrel rögzítve lenni, kivéve, ha erről az ellenőrző lista másképp rendelkezik.”;

q)

az NCO.SPEC.120 b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A repülés kritikus szakaszaiban vagy amikor azt a parancsnok repülésbiztonsági szempontból szükségesnek ítéli, a feladatspecialisták kötelesek a számukra kijelölt munkahelyen hevederrel rögzítve lenni, kivéve, ha erről az ellenőrző lista másképp rendelkezik.”;

6.

A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az SPO.GEN.102 pont a következőképpen módosul:

i.

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„SPO.GEN.102   Motoros vitorlázó repülőgépek és segédmotoros vitorlázó repülőgépek”;

ii.

a d) pontot el kell hagyni;

b)

az SPO.GEN.105. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A repülés kritikus szakaszaiban vagy amikor azt a parancsnok repülésbiztonsági szempontból szükségesnek ítéli, a személyzet tagjai kötelesek a számukra kijelölt munkahelyen hevederrel rögzítve lenni, kivéve, ha erről a standard üzembentartási eljárások másképp rendelkeznek.”;

c)

az SPO.GEN.106. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A repülés kritikus szakaszaiban vagy amikor azt a parancsnok repülésbiztonsági szempontból szükségesnek ítéli, a feladatspecialisták kötelesek a számukra kijelölt munkahelyen hevederrel rögzítve lenni, kivéve, ha erről a standard üzembentartási eljárások másképp rendelkeznek.”;

d)

az SPO.GEN.107. a) 4. pont iii. és iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

a légi járműben megtalálhatók és üzemképesek a repülés végrehajtásához szükséges műszerek és felszerelések, kivéve, ha a minimális felszerelésjegyzékben (MEL) vagy adott esetben azzal egyenértékű dokumentumban engedélyezték az üzemképtelen felszereléssel történő repülést, az SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 vagy SPO.IDE.S.105 pont szerint;

iv.

a légi jármű tömege és tömegközéppontja lehetővé teszi a repülés végrehajtását a légialkalmassági dokumentumokban előírt korlátokon belül;”;

e)

az SPO.GEN.108 pontot el kell hagyni;

f)

az SPO.GEN.140. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Az a) pont rendelkezései ellenére a – segédmotoros vitorlázó repülőgépek kivételével – vitorlázó repülőgéppel végzett repülések esetében az a) pont 1–10. pontjában, valamint az a) pont 13–19. pontjában felsorolt dokumentumok a légi jármű földi szállítójárművében tarthatók.”;

g)

az SPO.OP.121 pontot el kell hagyni;

h)

az SPO.OP.132 pontot el kell hagyni;

i)

a SPO.OP.160 pont helyébe a következő szöveg lép:

„SPO.OP.160   Fejhallgató használata

A hajózószemélyzet a pilótafülkében teljesítendő szolgálattal megbízott valamennyi tagja köteles állítható karra szerelt mikrofonnal vagy ezzel egyenértékű szerkezettel ellátott fejhallgatót viselni és ezt elsődleges eszközként használni az ATS-sel, valamint a személyzet egyéb tagjaival és feladatspecialistákkal történő kommunikációhoz.”;

j)

az SPO.OP.181 pontot el kell hagyni;

k)

az SPO.OP.225 pontot el kell hagyni;

l)

az SPO.POL.100 a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A légi jármű terhelésének, tömegének és tömegközéppontjának a repülés minden szakaszában meg kell felelnie a megfelelő dokumentumban meghatározott korlátozásoknak.”;

m)

a SPO.POL.105 pont helyébe a következő szöveg lép:

„SPO.POL.105   Tömeg és tömegközéppont

a)

Az üzemben tartónak gondoskodnia kell arról, hogy az első szolgálatba állítást megelőzően tényleges tömegméréssel megállapítsák a légi jármű tömegét és tömegközéppontját. Fel kell mérni és megfelelően dokumentálni kell a módosítások és javítások tömegre és tömegközéppontra gyakorolt összhatását. Ezeket az információkat a parancsnokpilóta rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a módosítások tömegre és tömegközéppontra gyakorolt hatása nem ismert, a légi járműveket újra kell mérni.

b)

A tömegmérés elvégzéséért az alábbiak felelnek:

1.

repülőgépek és helikopterek esetében a légi jármű gyártója vagy egy jóváhagyott karbantartó szervezet; illetve

2.

vitorlázó repülőgépek esetében a légi jármű gyártója, vagy a mérést az 1321/2014/EK bizottsági rendelet I. mellékletével összhangban kell végrehajtani.”;

n)

a D alrész 4. szakaszát el kell hagyni;

o)

az SPO.SPEC.PAR.120 pontot el kell hagyni.14.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/395 RENDELETE

(2018. március 13.)

a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottságnak el kell fogadnia a ballonoknak a 216/2008/EK rendelettel összhangban történő biztonságos üzemben tartásához szükséges feltételekre vonatkozó végrehajtási szabályokat azon esetekre, amikor a szóban forgó légi járművek megfelelnek az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek.

(2)

Tekintettel a ballonokkal végzett műveletek sajátos jellegére, kifejezetten a ballonok üzemben tartására vonatkozó szabályokra van szükség, és ezeket egy önálló rendeletben kell meghatározni. E szabályoknak a 965/2012/EU bizottsági rendeletben (2) meghatározott általános szabályokra kell épülniük, de azok szerkezetét át kell alakítani és egyszerűsíteni kell őket annak érdekében, hogy arányosak legyenek és kockázatalapú megközelítésen alapuljanak, ugyanakkor gondoskodni kell a ballonokkal végzett műveletek biztonságáról.

(3)

A ballonokkal végzett légi műveletekre vonatkozó konkrét szabályok azonban nem terjedhetnek ki a légi műveleteknek az illetékes tagállami hatóságok általi felügyeletére vonatkozó követelményekre, mivel az említett követelmények nem kifejezetten valamely meghatározott légi műveleti tevékenységre vonatkoznak, hanem átfogóan minden ilyen tevékenységre. A 965/2012/EU rendelet 3. cikkében és a rendelet II. mellékletében a felügyeletre vonatkozóan meghatározott szabályokat ezért továbbra is alkalmazni kell a ballonokkal végzett légi műveletekre.

(4)

A biztonság érdekében, valamint a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés céljából az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ballon-üzembentartóra – a csak bizonyos műveleteket végző tervező vagy gyártó szervezetek kivételével – bizonyos alapvető követelményeknek kell vonatkozniuk.

(5)

A ballonok utasainak nagyobb fokú védelme érdekében a ballonokkal kereskedelmi célú légi műveleteket végző üzemben tartók tekintetében rendelkezni kell olyan kiegészítő követelményekről, amelyeket az alapvető követelményeken túlmenően alkalmazni kell.

(6)

Ezeknek a kiegészítő követelményeknek figyelembe kell venniük, hogy a ballonokkal végzett kereskedelmi célú műveletek a kereskedelmi célú légi közlekedés többi módjához képest kevésbé összetettek, így a követelményeknek arányosnak kell lenniük, és kockázatalapú megközelítésen kell alapulniuk. Ezért a 216/2008/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében szereplő, a kereskedelmi célú üzembentartási engedély birtoklására vonatkozó követelményt indokolt az illetékes hatóság részére tett előzetes nyilatkozattételi követelménnyel felváltani, és meg kell határozni az ilyen nyilatkozattétel részletes szabályait és bizonyos egyéb további követelményeket.

(7)

Figyelembe véve azonban, hogy a szóban forgó műveletek viszonylag egyszerűek, és szem előtt tartva a kockázatalapú megközelítést, a ballonokkal végzett bizonyos műveletek esetében az üzemben tartókat mentesíteni kell az engedélyezési eljárás, valamint az említett további követelmények alól, ideértve az előzetes nyilatkozattételi követelményt is. Az ilyen üzemben tartókra kizárólag az e rendeletben meghatározott alapvető követelményeket kell alkalmazni, amelyek az e rendelet hatálya aló tartozó valamennyi, ballonnal végzett légi műveletre alkalmazandók.

(8)

A zökkenőmentes átmenet biztosítása céljából, valamint azért, hogy az e rendeletben meghatározott új, kifejezetten a ballonok üzemben tartására vonatkozó rendszer bevezetése a lehető legkevesebb fennakadást okozza, a ballonok üzemben tartói részére az e rendelet hatálybalépése előtt hatályban lévő szabályokkal összhangban kiállított tanúsítványoknak, engedélyeknek és jóváhagyásoknak egy korlátozott időtartamra továbbra is érvényesnek kell lenniük, és azokat az e rendelettel összhangban tett nyilatkozatnak kell tekinteni. Az említett időtartam leteltét követően a ballonokkal kereskedelmi célú légi műveleteket végző összes üzemben tartó köteles e rendelettel összhangban nyilatkozatot tenni.

(9)

A zökkenőmentes átállás biztosítása céljából, és azért, hogy minden érintettnek elegendő ideje legyen felkészülni az új rendszer alkalmazására, e rendeletnek egy megfelelő későbbi időpontban kell hatályba lépnie.

(10)

Az Ügynökség a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának, valamint 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően kidolgozta és a Bizottsághoz véleményként (3) benyújtotta a végrehajtási szabályok tervezetét.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg a ballonokkal végzett légi műveletek tekintetében azon esetekre, amikor a szóban forgó légi járművek megfelelnek a 216/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek.

(2)   Ez a rendelet nem vonatkozik a kötött gázballonokkal végzett légi műveletekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „ballon”: ember által vezetett, levegőnél könnyebb, hajtómű nélküli légi jármű, amelynek repülését levegőnél könnyebb gáz vagy fedélzeti fűtőberendezéssel melegített levegő biztosítja, beleértve a gázballonokat, a hőlégballonokat, a vegyes ballonokat és – noha hajtóművel rendelkeznek – a hőléghajókat;

2.   „gázballon”: olyan szabad ballon, amelynek emelkedését levegőnél könnyebb gáz biztosítja;

3.   „kötött gázballon”: olyan gázballon, amelyet üzemben tartásának ideje alatt egy lehorgonyzó rendszer folyamatosan egy rögzített pont fölött tart;

4.   „szabad ballon”: olyan ballon, amely üzemben tartásának ideje alatt nincs folyamatosan egy ponthoz rögzítve;

5.   „hőlégballon”: olyan szabad ballon, amelynek emelkedését felmelegített levegő biztosítja;

6.   „vegyes ballon”: olyan szabad ballon, amelynek emelkedését felmelegített levegő és levegőnél könnyebb, nem gyúlékony gáz elegye biztosítja;

7.   „hőléghajó”: hajtóművel felszerelt hőlégballon, amelynek motorja nem járul hozzá az emelkedéshez;

8.   „versenyrepülés”: minden olyan, ballonnal végzett légi művelet, amelyet repülőversenyen való részvétel céljából végeznek, ideértve az ilyen műveletre való felkészülést, valamint a repülőverseny helyszínének elérése, illetve az onnan való távozás céljából végzett repülést;

9.   „légi bemutató”: minden olyan, ballonnal végzett légi művelet, amelyet a nagyközönség számára meghirdetett esemény keretében, bemutatás vagy szórakoztatás céljából végeznek, ideértve a műveletre való felkészülést, valamint a meghirdetett esemény helyszínének elérése, illetve az onnan való távozás céljából végzett repüléseket is;

10.   „bevezető repülés”: díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében végrehajtott, rövid időtartamú légi művelet, amelyet egy az 1178/2011/EU bizottsági rendelettel (4) összhangban jóváhagyott képzési szervezet vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezet mutat be új tanulók vagy új tagok toborzása érdekében;

11.   „központi ügyvezetés helye”: a ballon-üzembentartó központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják;

12.   „sima bérleti megállapodás”: vállalkozások közötti olyan megállapodás, amelynek értelmében a ballon üzemben tartása a bérbevevő felelősségére történik.

3. cikk

Légi üzemben tartás

(1)   A ballon-üzembentartóknak a ballonokat a II. melléklet BAS alrészében meghatározott követelményekkel összhangban kell üzemben tartaniuk.

Az első bekezdés azonban nem alkalmazandó azokra a tervező vagy gyártó szervezetekre, amelyek megfelelnek a 748/2012/EU bizottsági rendelet (5) 8., illetve 9. cikkének, és a ballont – jogosultságaik alkalmazási körén belül – a ballontípusok bevezetésével vagy átalakításával kapcsolatos repülési műveletek céljából tartják üzemben.

(2)   A 216/2008/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az ott meghatározott tanúsítási követelmény nem vonatkozik a ballonokkal kereskedelmi célú légi műveleteket végző üzemben tartókra.

A szóban forgó üzemben tartók kizárólag akkor végezhetnek kereskedelmi célú műveleteket, ha az illetékes hatóság részére nyilatkozatot tettek arról, hogy rendelkeznek a ballon üzemben tartásához kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges képességgel és eszközökkel. A nyilatkozattétel és a ballon üzemben tartása a BAS alrészben meghatározott követelményekkel, továbbá a II. melléklet ADD alrészében meghatározott követelményekkel összhangban történik.

A második albekezdés azonban nem alkalmazandó a ballonokkal alábbi típusú műveleteket végző üzemben tartókra:

a)

a pilótával együtt legfeljebb négy magánszemély által végrehajtott megosztott költségű repülések, feltéve, hogy a ballon repülésének közvetlen költségeit és a ballon tárolásával, biztosításával és karbantartásával kapcsolatban felmerült éves költségek arányos részét az adott személyek egymás között megosztják;

b)

versenyrepülések vagy légi bemutatók, feltéve, hogy az ilyen repülésekért kapott díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás a ballonnal végzett repülés közvetlen költségeinek, valamint a ballon tárolásával, biztosításával és karbantartásával kapcsolatban felmerült éves költségek arányos részének a fedezésére korlátozódik, és az esetlegesen nyert díjak nem haladják meg az illetékes hatóság által meghatározott értéket;

c)

a tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező, az 1178/2011/EU rendelettel összhangban jóváhagyott képzési szervezetek, vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezetek által kínált, a pilótával együtt legfeljebb négy magánszemély által végrehajtott bevezető repülések, valamint ejtőernyős ugrás céljából végrehajtott repülések, feltéve, hogy a ballont az adott szervezet tulajdonosként vagy sima légijármű-bérbevételi szerződés alapján tartja üzemben, a repülés nem termel a szervezeten kívüli felek számára kiosztható nyereséget, és az ilyen repülések a szervezet tevékenységének csupán elhanyagolható részét alkotják;

d)

tagállamok valamelyikének területén található székhellyel rendelkező, az 1178/2011/EU rendelettel összhangban jóváhagyott képzési szervezetek által végrehajtott gyakorlórepülések.

4. cikk

Átmeneti rendelkezések

A ballonok üzemben tartói részére a tagállamok által a 965/2012/EU rendelettel összhangban vagy a 965/2012/EU rendelet 10. cikke (2) bekezdésének, (3) bekezdésének és (5) bekezdése b) pontjának megfelelő nemzeti jogszabályokkal összhangban 2019. április 8. előtt kiállított tanúsítványok, engedélyek és jóváhagyások 2019. október 8-ig érvényesek.

2019. október 8-ig az e rendeletben a nyilatkozatokra tett hivatkozásokat a tagállamok által 2019. április 8. előtt kiállított tanúsítványokra, engedélyekre vagy jóváhagyásokra való hivatkozásokként is kell értelmezni.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. április 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(3)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2016. január 6-i 01/2016. sz. véleménye a ballonok üzemeltetésére vonatkozó európai szabályokat felülvizsgáló bizottsági rendelethez.

(4)  A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).

(5)  A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).


I. MELLÉKLET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

[DEF RÉSZ]

A II. melléklet alkalmazásában:

1.   „elfogadható megfelelési módozat (AMC)”: az Ügynökség által elfogadott, nem kötelező érvényű előírás, amellyel bizonyítható a 216/2008/EK rendeletnek és a rendelet végrehajtási szabályainak való megfelelés;

2.   „alternatív megfelelési módozat (AltMOC)”: egy meglévő elfogadható megfelelési módozatra alternatívát kínáló módozat vagy a 216/2008/EK rendeletnek és annak végrehajtási szabályainak való megfelelésre új módozatokat javasló olyan megfelelési módozat, amelyhez az Ügynökség nem fogadott el kapcsolódó megfelelési módozatot;

3.   „parancsnok”: a parancsnoki feladatra kijelölt, a repülés biztonságos végrehajtásáért felelős pilóta;

4.   „a személyzet tagja”: a ballon fedélzetén, illetve a ballon üzemben tartásához közvetlenül kapcsolódóan a földön ellátandó feladatok elvégzésére az üzemben tartó által kijelölt személy;

5.   „a hajózó személyzet tagja”: a személyzet szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja, aki szolgálati idejében a légi jármű üzemben tartása szempontjából alapvető feladatokat végez;

6.   „pszichoaktív anyagok”: az alkohol, az opioidok, a kannabinoidok, a nyugtatók és az altatók, a kokain, valamint egyéb pszichostimulánsok, hallucinogének és illékony oldószerek, kivéve a kávét és a dohányt;

7.   „baleset”: a ballon üzemben tartásához kapcsolódóan azon időszak során bekövetkezett esemény, amely a ballon felfúvásának kezdetétől addig tart, amíg a ballont teljesen le nem eresztik, és amelynek során:

a)

a ballonban történő tartózkodás során vagy a ballon valamely részével, akár egy arról levált résszel való érintkezés közvetlen következtében egy személy halálos vagy súlyos sérülést szenved; kivéve, ha a sérülés természetes okoknak tulajdonítható, vagy azt a személy saját maga vagy más személy okozza;

b)

a ballon olyan károsodást vagy szerkezeti hibát szenved, amely szerkezeti szilárdságát, teljesítményét vagy repülési jellemzőit hátrányosan befolyásolja, és a károsodott berendezés nagyobb javítását vagy cseréjét igényli; vagy

c)

a ballon eltűnt, vagy teljesen hozzáférhetetlen;

8.   „repülőesemény”: a ballon üzemben tartásával kapcsolatos, balesetnek nem minősülő esemény, amely az üzemben tartás biztonságát hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja;

9.   „súlyos repülőesemény”: a ballon felfúvásának kezdetétől a ballon teljes leeresztéséig tartó időszak során a ballon üzemben tartásához kapcsolódóan bekövetkezett olyan esemény, amelynek során magas volt a baleset bekövetkeztének valószínűsége;

10.   „a repülés kritikus szakaszai”: a felszállás, a végső megközelítési eljárás, a megszakított megközelítés, a leszállás, valamint a repülés bármely egyéb olyan szakasza, amelyet a parancsnok a ballon biztonságos üzemben tartása szempontjából kritikusnak ítél;

11.   „repülési kézikönyv (AFM)”: a ballonnal kapcsolatos alkalmazandó, jóváhagyott repülési korlátozásokat és információkat tartalmazó dokumentum;

12.   „veszélyes áruk”: olyan áruk vagy anyagok, amelyek kockázatot jelenthetnek az egészségre, a biztonságra, a vagyontárgyakra vagy a környezetre nézve, és amelyek fel vannak tüntetve a műszaki utasítások veszélyes árukat tartalmazó listáján, vagy amelyeket ezen utasítások szerint kell osztályozni;

13.   „műszaki utasítás”: az ICAO által a 9284-AN/905. számú dokumentumban kiadott, „Műszaki utasítás veszélyes áruk biztonságos légi szállításához” című kiadvány legfrissebb alkalmazandó kiadása, valamint annak kiegészítései és függelékei;

14.   „műveleti helyszín”: a parancsnok vagy az üzemben tartó által a fel- és leszállásra vagy a külső függesztménnyel történő repülésre kijelölt helyszín;

15.   „üzemanyag-utántöltés”: az üzemanyaghengerek vagy üzemanyagtartályok külső forrásból történő újratöltése (az üzemanyaghengerek cseréjét kivéve);

16.   „éjszaka/éjjel”: a szokványos értelemben vett esti szürkület vége és a reggeli pirkadat kezdete közötti időszak. A szokványos értelemben vett esti szürkület akkor ér véget, amikor este a napkorong középpontja 6 fokkal a látóhatár alatt van, a reggeli pirkadat pedig akkor kezdődik, amikor reggel a napkorong középpontja 6 fokkal a látóhatár alatt van;

17.   „ballonnal végzett egyedi művelet”: ballonnal végzett bármilyen olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú művelet, amelynek során a ballont nem utasok sétarepülés vagy élményrepülés céljából való szállítására használják, hanem ejtőernyős műveletekre, sárkányrepüléshez, légi bemutatókon, versenyrepüléseken vagy más hasonló egyedi műveletekre;

18.   „hasznos teher”: az utasok, a poggyász és a fedélzeten található speciális berendezések együttes tömege;

19.   „ballon üres tömege”: a ballonnak a repülési kézikönyvben meghatározott valamennyi beépített berendezéssel együtt mért tömege;

20.   „teljes légijármű-bérleti szerződés (wet lease agreement)”: üzemben tartók közötti olyan szerződés, amelynek értelmében a ballont a bérbeadó felelősségére tartják üzemben;

21.   „ballonnal végzett kereskedelmi célú utasszállítás”: a ballonnal végzett kereskedelmi célú légi szállítási műveletek azon fajtája, amelynek során az utasokat díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében sétarepülés vagy élményrepülés céljából szállítják;

22.   „kereskedelmi légiszállítási (CAT) művelet”: egy légi jármű díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében, utasok, áru vagy postai küldemények szállítása céljából történő üzemben tartása.


II. MELLÉKLET

BALLONOK LÉGI ÜZEMBEN TARTÁSA

[BOP RÉSZ]

BAS ALRÉSZ

ALAPVETŐ ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. szakasz

Általános követelmények

BOP.BAS.001   Hatály

A 3. cikkel összhangban ez az alrész meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket – a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett tervező vagy gyártó szervezetek kivételével – a ballon-üzembentartóknak be kell tartaniuk.

BOP.BAS.005   Illetékes hatóság

Az illetékes hatóság az azon tagállam által kijelölt hatóság, amelyben az üzemben tartó székhelye található, vagy ha az üzemben tartónak nincs székhelye, akkor ahol letelepedett vagy ahol tartózkodási helye található. A hatóságra a 965/2012/EU rendelet 3. cikkében szereplő követelmények vonatkoznak, ugyanezen rendelet 1. cikkének (7) bekezdésével összhangban.

BOP.BAS.010   A megfelelés módozatai

a)

A 965/2012/EU rendelet II. mellékletének ARO.GEN.300 a) 2. pontja szerint a folyamatos megfelelés ellenőrzésért felelős illetékes hatóság kérésére az üzemben tartó bizonyítja a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek és az e rendeletben szereplő követelményeknek való megfelelést.

b)

Az üzemben tartó a megfelelést az alábbi módozatok egyike révén bizonyíthatja:

1.

elfogadható megfelelési módozat (AMC);

2.

alternatív megfelelési módozat (AltMOC).

BOP.BAS.015   Bemutató repülések

A bemutató repüléseket:

a)

látvarepülési szabályok (VFR) szerint nappal kell végezni; és

b)

biztonsági szempontból a bemutató repüléseket végző szervezet által kijelölt személynek kell felügyelnie.

BOP.BAS.020   Haladéktalan reagálás a repülésbiztonsági problémákra

Az üzemben tartónak végre kell hajtania:

a)

az illetékes hatóság által a 965/2012/EU rendelet II. mellékletének ARO.GEN.135 c) pontjával összhangban elrendelt biztonsági intézkedéseket; és

b)

a légialkalmassági irányelveket és az Ügynökség által a 216/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének j) pontjával összhangban kiadott egyéb kötelező információkat.

BOP.BAS.025   Parancsnok kijelölése

Az üzemben tartó parancsnoknak jelöl ki egy, az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) szerint parancsnokpilóta minősítéssel rendelkező személyt.

BOP.BAS.030   A parancsnok feladatai

a)

A parancsnok:

1.

a ballonnal végzett műveletek során felelős a ballon és az abban szállított személyek vagy vagyontárgyak biztonságáért;

2.

felelős a repülés megkezdéséért, folytatásáért, és biztonsági okból történő megszakításáért;

3.

gondoskodik valamennyi műveleti eljárás és ellenőrzőlista betartásáról;

4.

csak akkor kezdi meg a repülést, ha meggyőződött arról, hogy az összes repülési korlátozás teljesül, azaz:

i.

a ballon repülésre alkalmas;

ii.

a ballon az előírásoknak megfelelően lajstromozva van;

iii.

a ballon fedélzetén megtalálhatók és üzemképesek a repülés végrehajtásához szükséges műszerek és felszerelések;

iv.

a ballon tömege akkora, hogy lehetővé teszi a repülésnek a repülési kézikönyvben előírt korlátokon belüli végrehajtását;

v.

minden felszerelést és poggyászt megfelelően berakodtak és rögzítettek; és

vi.

a ballon a repülés során nem fogja túllépni a repülési kézikönyvében meghatározott repülési korlátozások egyikét sem;

5.

gondoskodik arról, hogy sor kerüljön az 1321/2014/EU bizottsági rendelet (1) I. melléklete szerinti repülés előtti ellenőrzésre;

6.

felelős a ballon felfúvásánál és leeresztésénél közreműködő személyek repülés előtti eligazításáért;

7.

ügyel arra, hogy a ballon felfúvásánál és leeresztésénél közreműködő személyek megfelelő védőruhát viseljenek;

8.

megbizonyosodik arról, hogy a szükséges vészhelyzeti berendezések könnyen hozzáférhetőek és azonnal használatba vehetők;

9.

ügyel arra, hogy a ballon fedélzetén vagy közvetlen közelében senki se dohányozzon;

10.

megtiltja az olyan személyek ballonnal való szállítását, akik olyan mértékben tűnnek pszichoaktív anyagok befolyása alatt állónak, hogy az vélhetően veszélyeztetné a ballon vagy a fedélzeten lévő személyek vagy vagyontárgyak biztonságát;

11.

a repülés teljes ideje alatt irányítása alatt tartja a ballont, kivéve, ha egy másik pilóta veszi át az irányítást;

12.

olyan vészhelyzet esetén, amely azonnali döntést és cselekvést igényel, megtesz minden intézkedést, amit az adott körülmények között szükségesnek tart. Ilyen esetekben a repülésbiztonság érdekében a szükséges mértékben eltérhet az érvényben lévő előírásoktól, üzembentartási eljárásoktól és módszerektől;

13.

befejezi a repülést a legközelebbi alkalmas időjárású műveleti helyszínen, ha fáradtság, betegség, oxigénhiány vagy más ok következtében jelentősen lecsökkent a feladatok ellátására való képessége;

14.

a repülés vagy repüléssorozat végén bejegyzi a ballon fedélzeti naplójába a használattal kapcsolatos adatokat, valamint az ismert vagy feltételezett hibákat;

15.

ha a ballon súlyos repülőeseményben vagy balesetben érintett, erről a rendelkezésére álló leggyorsabb módon haladéktalanul értesíti azon tagállam eseményvizsgálatot végző hatóságát, amelynek területén az esemény történt, és ugyanezen tagállam sürgősségi segélyszolgálatát;

16.

haladéktalanul jelenti az illetékes hatóságnak, ha jogellenes cselekmény történt, és tájékoztatja az azon tagállam által kijelölt helyi hatóságot, ahol a jogellenes cselekmény történt; és

17.

haladéktalanul jelenti a megfelelő légiforgalmi szolgálat (ATS) felé, ha olyan időjárási körülményeket vagy repülési körülményeket tapasztal, amelyek hatással lehetnek más légi járművek biztonságára.

b)

A parancsnok az alábbi helyzetekben a ballon fedélzetén nem láthat el feladatot:

1.

ha bármilyen okból, például sérülés, betegség, gyógyszerszedés, fáradtság vagy valamilyen pszichoaktív anyag hatása miatt nem képes feladatai ellátására, vagy arra más okból alkalmatlannak érzi magát;

2.

amennyiben nem felel meg a vonatkozó repülőorvosi előírásoknak;

c)

Ha a ballon üzemben tartásában a személyzet tagjai is részt vesznek, a parancsnok:

1.

gondoskodik arról, hogy a repülés kritikus szakaszai során, illetve bármikor, amikor az a biztonság érdekében szükséges, a személyzet minden tagja a számára kijelölt szolgálati helyen tartózkodjon, és a ballon biztonságos üzemben tartásához szükséges tevékenységeken kívül semmilyen tevékenységet ne folytasson;

2.

nem kezdi meg a repülést, ha a személyzet bármely tagja bármilyen okból, például sérülés, betegség, gyógyszerszedés, fáradtság vagy valamilyen pszichoaktív anyag hatása miatt nem képes feladatai ellátására, vagy arra más okból alkalmatlannak érzi magát;

3.

befejezi a repülést a legközelebbi alkalmas időjárású műveleti helyszínen, ha a személyzet bármely tagjának fáradtság, betegség, oxigénhiány vagy más ok következtében jelentősen lecsökkent a feladatok ellátására való képessége; és

4.

gondoskodik arról, hogy a személyzet tagjai képesek legyenek egymással közös nyelven kommunikálni.

BOP.BAS.035   A parancsnok hatásköre

A parancsnok jogosult:

a)

utasításokat adni és megfelelő lépéseket tenni a légi jármű és a fedélzeten található személyek és/vagy vagyontárgyak biztonságának védelme érdekében; és

b)

megtagadni bármely olyan személynek vagy poggyásznak a beszállítását, illetve szállítását, aki/amely potenciális veszélyt jelenthet a ballonra vagy az abban szállított utasokra vagy vagyontárgyakra.

BOP.BAS.040   A személyzet tagjainak feladatai

a)

A személyzet tagjai felelősek a ballon üzemben tartásával kapcsolatos feladataik megfelelő ellátásáért.

b)

A személyzet tagjai nem végezhetnek feladatot a ballon fedélzetén, ha bármilyen okból, például sérülés, betegség, gyógyszerszedés, fáradtság vagy valamilyen pszichoaktív anyag hatása miatt nem képesek feladataik ellátására, vagy arra más okból alkalmatlannak érzik magukat.

c)

A személyzet tagjai jelentik a parancsnok felé az alábbiakat:

1.

minden olyan hiba, meghibásodás, működési rendellenesség és sérülés, amely véleményük szerint kihatással lehet a ballon légialkalmasságára vagy biztonságos üzemben tartására, beleértve a vészhelyzeti rendszereket is;

2.

bármilyen repülőesemény.

d)

A hajózó személyzet egynél több üzemben tartónál szolgálatot teljesítő tagja:

1.

adott esetben egyéni nyilvántartást vezet repült idejéről és pihenőidejéről; és

2.

az egyes üzemben tartók rendelkezésére bocsátja a tevékenységeknek a kapcsolódó repülési és szolgálati időkorlátok, valamint pihenőidőre vonatkozó előírások szerinti tervezéséhez szükséges adatokat.

BOP.BAS.045   A jogszabályok, előírások és eljárások betartása

a)

A parancsnok és a személyzet összes többi tagja köteles betartani azon államok valamennyi törvényét, szabályozásait és eljárását, ahol a műveletek végrehajtásra kerülnek.

b)

A parancsnoknak a feladatai végzéséhez kapcsolódóan ismernie kell azon törvényeket, szabályozásokat és eljárásokat, amelyek azokra a területekre vonatkoznak, amelyeken a ballon át fog haladni, továbbá azokra a műveleti helyszínekre, amelyeket igénybe fognak venni, továbbá a kapcsolódó léginavigációs berendezésekre.

BOP.BAS.050   A fedélzeten tartandó dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók

a)

Az alábbi dokumentumokat, kézikönyveket és tájékoztatókat minden repülés során eredeti példányban vagy másolatban a repülőgép fedélzetén kell tartani:

1.

repülési korlátozások, a normál, rendkívüli és vészhelyzetekben végrehajtandó eljárások, valamint a ballon üzemben tartási jellemzőire vonatkozó egyéb információk;

2.

a légiforgalmi szolgálatnak (ATS) leadott repülési terv, ha az a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének 4. szakasza értelmében szükséges;

3.

a tervezett repülési útvonalra vonatkozó naprakész és megfelelő repülési térkép.

b)

Az alábbi dokumentumokat, kézikönyveket és tájékoztatókat minden repülés során eredeti példányban vagy másolatban a fedélzeten vagy a ballon földi szállítójárművében kell tartani:

1.

lajstromozási bizonyítvány;

2.

légialkalmassági bizonyítvány a mellékletekkel együtt;

3.

a légi jármű repülési kézikönyve vagy más azzal egyenértékű dokumentum(ok);

4.

a légi jármű rádióengedélye, ha a ballon a BOP.BAS.355 a) ponttal összhangban fel van szerelve rádiókommunikációs berendezéssel;

5.

a harmadik fél kötelező felelősségbiztosításának igazolása(i);

6.

a ballon fedélzeti naplója vagy más azzal egyenértékű dokumentum(ok);

7.

a repüléssel kapcsolatos, illetve a repülés során érintett állam vagy államok által előírt minden egyéb dokumentáció.

c)

Az illetékes hatóság kérésére a parancsnoknak vagy az üzemben tartónak a hatóság által meghatározott időtartamon, de legalább 24 órán belül be kell mutatnia a dokumentumok eredeti példányát.

BOP.BAS.055   Veszélyes áruk

a)

A veszélyes áruk ballon fedélzetén történő szállítását a Chicagói Egyezménynek a legutóbb a műszaki utasítással módosított és bővített 18. mellékletének rendelkezései szerint kell végezni.

b)

A parancsnoknak minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy gondatlanságból ne kerüljön veszélyes áru a ballon fedélzetére.

c)

Az olyan észszerű mennyiségű – egyébként veszélyes árunak minősülő – cikkeket és anyagokat, amelyeket a repülésbiztonság elősegítésére használnak, és a ballon fedélzetén történő szállításuk indokolt annak érdekében, hogy operatív célokra azonnal rendelkezésre álljanak, a műszaki utasítás 1. részének 2.2.1.a) pontja szerint engedélyezettnek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a szóban forgó cikkeket és anyagokat egy egyedi repüléssel kapcsolatosan kell-e szállítani, illetve azzal kapcsolatosan szándékozzák-e felhasználni. A parancsnok gondoskodik arról, hogy a fent említett cikkek és anyagok csomagolása és fedélzetre való berakodása oly módon történjen, hogy a ballon üzemben tartása során a lehető legkisebbre csökkenjen a személyzet tagjait, az utasokat és a ballont érintő kockázat.

d)

A parancsnok, vagy ha ő cselekvőképtelen, akkor az üzemben tartó a veszélyes árukkal kapcsolatos bármilyen balesetről vagy eseményről haladéktalanul értesíti azon tagállam eseményvizsgálatot végző hatóságát, amelynek területén az esemény történt, ugyanezen tagállam sürgősségi segélyszolgálatát, a tagállam által kijelölt egyéb hatóságot és az illetékes hatóságot.

BOP.BAS.060   Veszélyes áruk kibocsátása

a)

A parancsnok a ballonról nem bocsáthat ki veszélyes árukat az alatt az idő alatt, amíg a ballon városok, falvak vagy települések beépített területei, illetve nyílt terepen összegyűlt embertömeg felett halad el.

b)

Az a) pont sérelme nélkül, az ejtőernyősök elhagyhatják a ballont az ilyen beépített területek, illetve nyílt terepen összegyűlt embertömeg feletti ejtőernyős bemutató céljából, olyan füstfejlesztő berendezést hordozva, amelyet kifejezetten e célra gyártottak.

BOP.BAS.065   A ballon fedélzeti naplója

Minden egyes repülés vagy repüléssorozat során a ballon fedélzeti naplójában vagy azzal egyenértékű dokumentumban fel kell jegyezni a ballonra, annak személyzetére és a repülésekre vonatkozó adatokat.

2. szakasz

Műveleti eljárások

BOP.BAS.100   Műveleti helyszínek igénybevétele

A parancsnok csak az érintett ballontípusnak és az adott művelet jellegének megfelelő műveleti helyszíneket vehet igénybe.

BOP.BAS.105   Zajcsökkentő eljárások

A parancsnoknak meg kell fontolnia olyan eljárások alkalmazását, amelyek a minimálisra csökkentik a fűtőrendszer által keltett zajt, de ennek során biztosítja a repülésbiztonság elsődlegességét a zajcsökkentéssel szemben.

BOP.BAS.110   A tüzelőanyag és a ballaszt mennyisége és tervezése

A parancsnok csak abban az esetben kezdheti meg a repülést, ha a ballon fedélzetén lévő tartalék tüzelőanyag vagy ballaszt mennyisége elegendő a biztonságos földetéréshez.

BOP.BAS.115   Az utasok eligazítása

A parancsnok gondoskodik arról, hogy a repülés előtt, és adott esetben a repülés közben az utasok eligazítást kapjanak a rendes, a rendkívüli és a vészhelyzeti eljárásokról.

BOP.BAS.120   Speciális kategóriájú utasok szállítása

A parancsnok gondoskodik arról, hogy a ballonban való tartózkodás során különleges körülményeket, segítséget vagy eszközöket igénylő személyek szállítása olyan körülmények között történjen, amelyek biztosítják a ballon és az abban szállított személyek vagy vagyontárgyak biztonságát.

BOP.BAS.125   ATS repülési terv benyújtása

a)

Amennyiben a légiforgalmi szolgálat (ATS) részére nem került benyújtásra repülési terv, mivel az a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének SERA.4001 b) pontja értelmében nem szükséges, a parancsnoknak elegendő információt kell megadnia, hogy szükség esetén lehetőség legyen a riasztószolgálatok aktiválására.

b)

Amennyiben az üzemben tartás olyan műveleti helyszínen kezdődik, ahonnan nem lehet ATS repülési tervet benyújtani, noha azt a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének SERA.4001 b) pontja előírja, a parancsnoknak az ATS repülési tervet a felszállást követően kell benyújtania.

BOP.BAS.130   A repülés előkészítése

A parancsnoknak a repülés megkezdése előtt megismerkedik a tervezett repüléssel kapcsolatosan rendelkezésre álló meteorológiai és aeronautikai adatokkal, ami az alábbi két feladatot jelenti:

a)

a rendelkezésre álló legfrissebb időjárás-jelentések és időjárás-előrejelzések tanulmányozása;

b)

alternatív teendők megtervezése arra az esetre, ha a repülést nem lehet a terv szerint befejezni.

BOP.BAS.135   Dohányzás a fedélzeten

A ballonokon a repülés összes szakaszában, valamint a ballon közvetlen közelében tilos a dohányzás.

BOP.BAS.140   Fegyverek szállítása és használata

a)

A parancsnok gondoskodik arról, hogy a ballon fedélzetére ne lehessen fegyvert felvinni, és azt használni.

b)

Az a) ponttól eltérve, a parancsnok engedélyezheti fegyver felvitelét és használatát a ballon fedélzetén, ha ez a személyzet vagy az utasok biztonsága érdekében szükséges. Ilyen esetben a parancsnok gondoskodik arról, hogy a használaton kívüli fegyverek megfelelően biztosítva legyenek.

BOP.BAS.145   Időjárási viszonyok

A parancsnok csak akkor kezdhet meg, illetve csak akkor folytathat látva repülési szabályok (VFR) szerinti repülést, ha a rendelkezésre álló legfrissebb meteorológiai adatok azt mutatják, hogy az időjárási viszonyok az útvonalon és a tervezett célállomáson a repülés, illetve a leszállás becsült idején:

a)

elérik vagy meghaladják a vonatkozó VFR-használati minimumokat; és

b)

megfelelnek a repülési kézikönyvben meghatározott korlátozásoknak.

BOP.BAS.150   Felszállási körülmények

A ballon felszállásának megkezdése előtt a parancsnoknak meg kell bizonyosodnia arról, hogy rendelkezésére álló legfrissebb információk szerint a műveleti helyszínen uralkodó időjárás lehetővé teszi a biztonságos felszállást és elindulást.

BOP.BAS.155   A megközelítés és a leszállás feltételei

A szükséghelyzetek kivételével a leszállás előtti megközelítés megkezdése előtt a parancsnoknak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb információk szerint az igénybe venni tervezett műveleti helyszínen uralkodó időjárás lehetővé teszi a biztonságos megközelítést és leszállást.

BOP.BAS.160   Rendkívüli helyzetek szimulálása repülés közben

a)

A parancsnok utasok szállítása közben nem szimulálhat olyan helyzeteket, amelyek rendkívüli vagy kényszereljárások alkalmazását igénylik.

b)

Az a) ponttól eltérve, a parancsnok a ballonnal végzett kereskedelmi célú műveletektől eltérő műveletek során, utasok vagy pilótanövendékek részvételével zajló gyakorlórepülésekkor szimulálhat ilyen helyzeteket, feltéve, hogy az utasok a szimulációról előre tájékoztatást kaptak, és annak végrehajtásához hozzájárultak.

BOP.BAS.165   Repülés közbeni tüzelőanyag-gazdálkodás

A parancsnok a repülés során rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a felhasználható üzemanyag vagy ballaszt mennyisége nem kevesebb, mint a tervezett repülés végrehajtásához szükséges és a leszálláshoz tervezett tüzelőanyag vagy ballaszt mennyisége.

BOP.BAS.170   Tüzelőanyag-feltöltés utasok be- és kiszállása közben, illetve utasokkal a fedélzeten

a)

Nem szabad a ballonon tüzelőanyag-feltöltést végezni, amikor utasok tartózkodnak a fedélzeten.

b)

Az a) ponttól eltérve a hőléghajókon szabad tüzelőanyag-feltöltést végezni, amikor a parancsnok a fedélzeten tartózkodik.

BOP.BAS.175   A rögzítőhevederek használata

Ha a BOP.BAS.320 ponttal összhangban elő van írva a rögzítőhevederek használata a ballonon, a parancsnoknak legalább a leszállás során használnia kell azokat.

BOP.BAS.180   Kiegészítő oxigénberendezés használata

A parancsnok gondoskodik arról, hogy:

a)

a személyzetnek a ballon biztonságos üzemben tartásához szükséges feladatokat ellátó tagjai folyamatosan használjanak kiegészítő oxigént, amikor úgy ítéli meg, hogy a tervezett repülési magasságon az oxigénhiány a személyzet tagjai esetében a képességek romlásához vezethet, és

b)

álljon az utasok rendelkezésére kiegészítő oxigén, ha az oxigénhiány káros lenne rájuk.

BOP.BAS.185   Repülési korlátozások éjszaka

a)

A hőlégballonok:

1.

éjszaka nem szállhatnak le, kivéve szükséghelyzetben. és

2.

éjszaka felszállhatnak abban az esetben, ha elegendő tüzelőanyagot vagy ballasztot szállítanak ahhoz, hogy a leszállást nappal tudják végrehajtani.

b)

A gázballonok és a vegyes ballonok:

1.

éjszaka nem szállhatnak le, kivéve szükséghelyzetben vagy elővigyázatosságból; és

2.

éjszaka felszállhatnak abban az esetben, ha elegendő tüzelőanyagot vagy ballasztot szállítanak ahhoz, hogy a leszállást nappal tudják végrehajtani.

c)

A hőléghajókat a számukra jóváhagyott, látva repülési szabályok (VFR) szerinti, éjszakai repülési korlátozásoknak és tájékoztatóknak megfelelően kell üzemben tartani.

BOP.BAS.190   Ballonokkal végzett egyedi műveletek – kockázatértékelés és ellenőrző lista

a)

Ballonokkal végzett egyedi művelet végrehajtását megelőzően a parancsnok köteles kockázatelemzést végezni, amelynek során felméri a tevékenység összetettségét, hogy meghatározza a végrehajtandó művelettel járó veszélyeket és kockázatokat, és szükség esetén az enyhítő intézkedéseket.

b)

A ballonokkal végzett egyedi műveleteket ellenőrző lista alapján kell végrehajtani. A parancsnok – kockázatelemzés alapján és figyelembe véve az ezen alrészben meghatározott összes követelményt – összeállítja az ellenőrző listát, és gondoskodik arról, hogy az megfeleljen az egyedi tevékenységnek és az adott ballon jellemzőinek. Az ellenőrző listának minden repüléskor hozzáférhetőnek kell lennie a parancsnok és a személyzet többi tagja számára, amikor ez feladataik ellátásához szükséges.

c)

A parancsnoknak a kockázatértékelés kellő figyelembevétele érdekében rendszeres időközönként felül kell vizsgálnia és szükség esetén módosítani kell az ellenőrző listát.

3. szakasz

Teljesítménybeli és repülési korlátozások

BOP.BAS.200   Repülési korlátozások

A parancsnok gondoskodik arról, hogy a ballon az üzemben tartás egyetlen szakaszában se lépje túl a repülési kézikönyvben vagy egy azzal egyenértékű dokumentumban meghatározott korlátozásokat.

BOP.BAS.205   Tömegmérés

a)

A ballon tömegének mérését a ballon gyártójának kell végeznie, vagy azt adott esetben az 1321/2014/EU rendelet I. mellékletével összhangban kell végrehajtani.

b)

Az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy az első szolgálatba állítást megelőzően tényleges tömegméréssel megállapítsák a ballon tömegét. Fel kell mérni és megfelelően dokumentálni kell a módosítások és javítások tömegre gyakorolt összhatását. Ezeket az információkat a parancsnok rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben a módosítások vagy javítások tömegre gyakorolt hatása nem ismert, a ballont újra kell mérni.

BOP.BAS.210   Működés – általános rész

A parancsnok csak akkor tarthatja üzemben a ballont, ha annak teljesítménye megfelel a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek és a repülésre, valamint az igénybe veendő légtérre vagy műveleti helyszínekre vonatkozó egyéb korlátozásoknak; a parancsnok gondoskodik arról, hogy minden ábra és térkép a legfrissebb kiadásban álljon rendelkezésre.

4. szakasz

Műszerek és berendezések

BOP.BAS.300   Műszerek és berendezések – általános előírások

a)

Az ezen szakaszban előírt műszereket és berendezéseket a 748/2012/EU rendelet I. melléklete szerint kell jóváhagyni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1.

az adott műszert vagy berendezést a BOP.BAS.355 és BOP.BAS.360 pontnak való megfelelésre használják;

2.

az adott műszer vagy berendezés a ballonba állandó jelleggel van beépítve.

b)

Az a) ponttól eltérve az ezen szakaszban előírt alábbi műszerek és berendezések nem jóváhagyás-kötelesek:

1.

a hajózó személyzet által a repülési útvonal meghatározására használt műszerek vagy berendezések;

2.

a független hordozható fényforrások;

3.

pontos időmérő eszköz;

4.

elsősegély-csomag;

5.

túlélő-felszerelés és jelzőberendezés;

6.

kiegészítő oxigéntároló és -adagoló berendezés;

7.

alternatív gyújtóforrás;

8.

tűzvédő vagy tűzálló takaró;

9.

kézi tűzoltó készülék;

10.

biztonsági kötél;

11.

kés.

c)

Az ezen szakaszban nem előírt műszereknek és berendezéseknek, valamint az e melléklet által elő nem írt, de a repülés során a ballonon tartott berendezéseknek meg kell felelniük az alábbi két követelménynek:

1.

az ezen műszerek vagy berendezések által megjelenített információkat a hajózó személyzet nem használhatja a 216/2008/EK rendelet I. mellékletében szereplő alapvető légialkalmassági előírásoknak történő megfelelésre;

2.

a műszerek és berendezések nem befolyásolhatják a ballon légialkalmasságát még üzemszünetek vagy rendellenes működés esetén sem.

d)

A műszereknek és berendezéseknek könnyen működtethetőnek, illetve azonnal elérhetőknek kell lenniük arról a helyről, ahol a hajózó személyzet azokat használni kívánó tagja tartózkodik.

e)

Az összes előírt vészhelyzeti berendezésnek azonnali használatra könnyen elérhetőnek kell lennie.

BOP.BAS.305   A repüléshez minimálisan szükséges berendezések

Ballonnal végzendő repülés nem kezdhető meg, amennyiben a tervezett repüléshez szükséges műszerek vagy berendezések közül bármelyik hiányzik, üzemképtelen vagy nem tölti be a funkcióját.

BOP.BAS.310   Üzemi fények

Az éjjel műveletet végző ballonokat fel kell szerelni az alábbiak mindegyikével:

a)

összeütközés-védelmi fény;

b)

a ballon biztonságos repüléséhez szükséges valamennyi műszer és berendezés megfelelő megvilágítása;

c)

független hordozható fényforrás.

BOP.BAS.315   Repülési és navigációs műszerek és kapcsolódó berendezések

A nappal, VFR szerint műveletet végző ballonokat az alábbiakkal kell felszerelni:

a)

a sodródás irányának kijelzésére szolgáló eszköz;

b)

az alábbiak mérésére és kijelzésére szolgáló eszköz:

1.

idő órában, percben és másodpercben;

2.

függőleges sebesség, amennyiben ezt a repülési kézikönyv előírja; és

3.

barometrikus magasság, ha ezt a repülési kézikönyv előírja, a légtérkövetelményeknek szükségessé teszik vagy ha az oxigénhasználat miatt ismerni kell a térbeli helyzetet.

BOP.BAS.320   Rögzítőhevederek

A ballont a parancsnok számára rögzítőhevederekkel kell ellátni, amennyiben a ballon fel van szerelve az alábbiak egyikével:

a)

elkülönített tér a parancsnok számára;

b)

forgató rés(ek).

BOP.BAS.325   Tartalék oxigén

A ballonokat, amennyiben azokon a BOP.BAS.180 pont értelmében oxigénellátásra van szükség, fel kell szerelni az előírt oxigénmennyiség tárolására és adagolására alkalmas oxigéntároló és -adagoló berendezéssel.

BOP.BAS.330   Elsősegélycsomag

a)

A ballonokat elsősegély-csomaggal kell ellátni.

b)

Előírás, hogy az elsősegélycsomag:

1.

legyen azonnal hozzáférhető; és

2.

legyen naprakészen tartva.

BOP.BAS.335   Kézi tűzoltó készülék

A ballonokat – a gázballonok kivételével – el kell látni legalább egy kézi tűzoltó készülékkel.

BOP.BAS.340   Életmentő és jelző felszerelés – víz feletti repülések

A víz felett műveletet végző ballon parancsnokának a repülés megkezdése előtt meg kell határoznia a fedélzeten tartózkodó személyek túlélési esélyeit kényszer-vízreszállás esetén. A kapcsolódó kockázatok fényében meg kell határoznia, szükség van-e a ballonon életmentő és jelző felszerelés elhelyezésére.

BOP.BAS.345   Életmentő és jelző felszerelés – kutatási-mentési nehézségek

Az olyan területek felett műveletet végző ballonokat, ahol a kutatás-mentés különösen nehéz lenne, el kell látni az átrepült területnek megfelelő életmentő és jelző felszereléssel.

BOP.BAS.350   Egyéb berendezések

a)

A ballonokat el kell látni a személyzet minden tagja számára védőkesztyűvel.

b)

A vegyes ballonokat, a hőlégballonokat és a hőléghajókat el kell látni a következőkkel:

1.

alternatív és független gyújtóforrás;

2.

a tüzelőanyag mennyiségének mérésére és kijelzésére alkalmas eszköz;

3.

tűzvédő vagy tűzálló takaró;

4.

legalább 25 m hosszú ledobható kötél.

c)

A gázballonokat el kell látni a következőkkel:

1.

kés;

2.

legalább 20 m hosszúságú, természetes rostból vagy elektrosztatikusan vezető anyagból készült ledobható biztonsági kötél.

BOP.BAS.355   Rádiókommunikációs berendezések

a)

A ballonokat fel kell szerelni a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének 4. függelékében, és ha a repülésre harmadik ország légterében kerül sor, az adott ország jogszabályaiban előírt kommunikációt lehetővé tévő rádiókommunikációs berendezéssel.

b)

A rádiókommunikációs berendezésnek lehetővé kell tennie a 121,5 MHz-es légiforgalmi vészfrekvencián történő kommunikációt.

BOP.BAS.360   Válaszjeladó

A ballonokat fel kell szerelni a 923/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének SERA.6005 b) pontjában, és ha a repülésre harmadik ország légterében kerül sor, az adott ország jogszabályaiban előírt összes funkcióval rendelkező másodlagos (szekunder) légtérellenőrző radaros (SSR) válaszjeladóval.

ADD ALRÉSZ

A KERESKEDELMI CÉLÚ ÜZEMBEN TARTÁSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

1. szakasz

Általános szervezeti követelmények

BOP.ADD.001   Hatály

A 3. cikkel összhangban ez az alrész meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket – a BAS alrészben szereplő követelményeken túlmenően – a 3. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdésében említett üzemben tartók kivételével a ballonok kereskedelmi célú üzemben tartását végző üzemben tartóknak be kell tartaniuk.

BOP.ADD.005   Az üzemben tartó feladatai

a)

Az üzemben tartó felel a ballonnak a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletben meghatározott alapvető követelményekkel, ezen alrész követelményeivel és a nyilatkozattal összhangban történő üzemben tartásáért.

b)

Minden repülési műveletet az üzembentartási kézikönyv rendelkezései szerint kell végrehajtani.

c)

Az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy a ballon felszerelése és személyzetének képesítése megfeleljen az üzemben tartás területe és típusa szerinti előírásoknak.

d)

Az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy a személyzet repülésekre beosztott vagy azokban közvetlenül érintett tagjai megfeleljenek az összes alábbi követelménynek:

1.

megfelelő képzésben és eligazításban részesültek;

2.

tisztában vannak a feladataikra vonatkozó előírásokkal és eljárásokkal;

3.

bizonyították, hogy képesek feladataik ellátására;

4.

tisztában vannak kötelezettségeikkel, valamint feladataik és az üzemben tartás egésze közötti viszonnyal.

e)

Az üzemben tartónak minden egyes ballontípus biztonságos üzemben tartására eljárásokat és utasításokat kell kidolgoznia, amelyeknek ki kell terjedniük a személyzet feladataira és kötelezettségeire valamennyi műveletre vonatkozóan. Ezek az eljárások és utasítások nem írhatják elő a személyzet tagjainak, hogy a repülés kritikus szakaszaiban a ballon biztonságos üzemben tartásához szükséges tevékenységeken kívül bármilyen egyéb tevékenységet folytassanak.

f)

Az üzemben tartó gondoskodik arról, hogy a személyzet tagjainak és a ballon-üzembentartásban részt vevőknek a felügyeletét olyan személyek lássák el, akik megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek az üzembentartási kézikönyvben meghatározott minőségi szintek elérésének biztosítására.

g)

Az üzemben tartó biztosítja, hogy a személyzet valamennyi tagja és a ballon-üzembentartásban részt vevők tisztában legyenek azzal, hogy kötelesek betartani azon államoknak a feladataik elvégzésére vonatkozó törvényeit, szabályait és eljárásait, ahol a műveletek végrehajtása történik.

h)

Az üzemben tartónak meg kell határoznia a repülés biztonságos végrehajtásához szükséges repülés-előkészítési eljárásokat: ehhez figyelembe kell vennie a ballon teljesítményét, az egyéb repülési korlátozásokat, valamint a követendő útvonalon és az igénybe veendő műveleti helyszíneken várható körülményeket. Ezeknek az eljárásoknak szerepelniük kell az üzembentartási kézikönyvben.

BOP.ADD.010   Alternatív megfelelési módozatok közlése

A BOP.ADD.100 ponttal összhangban történő nyilatkozattétel során az üzemben tartónak – amennyiben alternatív megfelelési módozatot (AltMOC) szeretne használni, hogy a BOP.BAS.010 pontban előírtak szerint bizonyítsa megfelelését – el kell juttatnia az illetékes hatósághoz ezen módozatok listáját. Amennyiben az alternatív megfelelési módozatok az Ügynökség által elfogadott elfogadható megfelelési módozatot váltanak fel, akkor a listának hivatkozást kell tartalmaznia az adott elfogadható megfelelési módozatokra.

BOP.ADD.015   Hozzáférés

a)

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság meg tudja állapítani, hogy az üzemben tartó megfelel-e a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek, az üzemben tartó bármikor hozzáférést biztosít létesítményeihez, ballonjaihoz, dokumentumaihoz, nyilvántartásaihoz, adataihoz, eljárásaihoz és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységével kapcsolatos minden más anyaghoz az illetékes hatóság által erre feljogosított valamennyi személy részére (függetlenül attól, hogy egy adott tevékenység szerződés keretében kiszervezésre került-e vagy sem):

b)

A ballonnal végzett kereskedelmi célú utasszállítás esetében a ballonhoz való hozzáférésnek ki kell terjednie a ballon fedélzetére való lépésre és a fedélzeten való tartózkodásra a légi művelet közben, kivéve, ha ez veszélyeztetné a repülést.

BOP.ADD.020   Megállapítások

Az illetékes hatóság által a 965/2012/EU rendelet II. mellékletének ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 és ARO.GEN.360 pontjával összhangban tett megállapításokról szóló értesítés kézhezvétele után az üzemben tartó:

a)

azonosítja a meg nem felelés alapvető okát;

b)

korrekciós intézkedési tervet dolgoz ki;

c)

az illetékes hatóság számára kielégítő módon igazolja a korrekciós intézkedési terv végrehajtását az adott hatóság által a 965/2012/EU rendelet II. mellékletének ARO.GEN.350 d) pontjával összhangban meghatározott határidőn belül.

BOP.ADD.025   Események bejelentése

a)

Irányítási rendszerének részeként az üzemben tartó eseményjelentő rendszert működtet, amely a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti kötelező és önkéntes jelentéstételre szolgál.

b)

Az a) pont sérelme nélkül, az üzemben tartó jelent az illetékes hatóságnak és a ballon tervezéséért felelős szervezetnek minden olyan működési rendellenességet, műszaki hibát, a műszaki adatokban szereplő határértékek túllépését vagy repülőeseményt, amely a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletével összhangban rögzített adatok tekintetében pontatlan, hiányos vagy félreérthető információkra utal, továbbá minden olyan eseményt, amely repülőeseménynek minősül, de nem vezetett balesethez vagy súlyos repülőeseményhez.

c)

Az üzemben tartó megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a parancsnok, a személyzet többi tagja és a tevékenységben részt vevők a ballon üzemben tartásával kapcsolatos bármilyen súlyos repülőesemény vagy baleset tekintetében megfeleljenek a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 9. cikkének.

BOP.ADD.030   Irányítási rendszer

a)

Az üzemben tartónak kidolgoz, bevezet és működtet egy irányítási rendszert, amely az alábbiakat foglalja magában:

1.

világosan meghatározott felelősségi körök és elszámoltathatóság az üzemben tartó szervezetének egészén belül, beleértve a felelős vezető repülésbiztonsági kérdésekben való közvetlen elszámoltathatóságát;

2.

az üzemben tartó repülésbiztonsággal kapcsolatos általános filozófiájának és elveinek, azaz repülésbiztonsági irányelveinek ismertetése;

3.

az üzemben tartó tevékenységével járó repülésbiztonsági veszélyek azonosítása, e veszélyek értékelése és az azokhoz kapcsolódó kockázatok kezelése, beleértve a szükség esetén a kockázatok csökkentése érdekében tett intézkedéseket és azok hatékonyságának ellenőrzését;

4.

a feladataik elvégzésére kiképzett és ahhoz értő személyzet fenntartása;

5.

az irányítási rendszer összes kulcsfontosságú eljárásának dokumentációja, beleértve a személyzet tagjaiban a felelősségi köreik tudatosítására szolgáló módszert és a dokumentáció módosítási eljárását;

6.

az annak figyelemmel kísérésére szolgáló módszer, hogy az üzemben tartó megfelel-e e melléklet követelményeinek. A megfelelés figyelemmel kísérésének részét kell alkotnia egy visszajelző rendszernek, amely a szükséges javító intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében az üzemben tartó felelős vezetőjét tájékoztatja a megállapításokról;

7.

a 376/2014/EU rendelet 4., 5., 6. és 13. cikkében szereplő követelményeknek való megfelelés biztosítására szolgáló eljárások.

b)

A felügyeleti rendszernek összhangban kell lennie az üzemben tartó méretével és tevékenységeinek jellegével és összetettségével, tekintettel az ezen tevékenységekkel járó veszélyekre és a hozzájuk társuló kockázatokra.

BOP.ADD.035   Szerződés alapján végzett tevékenységek

Amennyiben tevékenységének az e rendelet hatálya alá eső bármely részét szerződés keretében kiszervezi, az üzemben tartó felelős azért, hogy a szerződés keretében megbízott fél a tevékenységet a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek megfelelően végezze. Az üzemben tartónak azt is biztosítania kell, hogy az illetékes hatóság hozzáférhessen a szerződés keretében megbízott szervezethez, és ellenőrizhesse a vonatkozó követelményeknek való megfelelését.

BOP.ADD.040   Személyi feltételek

a)

Az üzemben tartónak ki kell neveznie egy felelős vezetőt, aki felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az e rendelet hatálya alá eső összes tevékenység a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek megfelelően kerüljön finanszírozásra és végrehajtásra. A felelős vezető felel a hatékony irányítási rendszer kialakításáért és fenntartásáért.

b)

Az üzemben tartónak:

1.

valamennyi feladat és elvégzendő tevékenység vonatkozásában meg kell határoznia a személyzet felelősségi körét;

2.

kellő számú megfelelően képzett személyzettel kell rendelkeznie az említett feladatok és tevékenységek elvégzéséhez; és

3.

nyilvántartást kell vezetnie a személyzet munkatapasztalatára, szakképzettségre és képzésére vonatkozóan.

c)

Az üzemben tartónak ki kell neveznie egy vagy több személyt, akik felelősek az alábbi területek irányításáért és felügyeletéért:

1.

repülési műveletek;

2.

földi műveletek;

3.

folyamatos légialkalmasság az 1321/2014/EU rendelettel összhangban.

BOP.ADD.045   A létesítményekkel kapcsolatos követelmények

Az üzemben tartónak rendelkeznie kell a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek való megfelelés biztosítását szolgáló összes feladat és tevékenység elvégzésére és irányítására alkalmas létesítményekkel.

2. szakasz

Nyilatkozat, légi alkalmasság, valamint sima és teljes bérbevétel

BOP.ADD.100   Nyilatkozat

a)

A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett nyilatkozatban az üzemben tartónak meg kell erősítenie, hogy megfelel és a jövőben is meg fog felelni a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek és az e rendeletben szereplő követelményeknek.

b)

Az üzemben tartó a nyilatkozatban feltünteti az összes alábbi információt:

1.

az üzemben tartó neve;

2.

az a hely, ahol az üzemben tartó székhelye található;

3.

az üzemben tartó felelős vezetőjének neve és elérhetősége;

4.

a kereskedelmi célú üzemben tartás kezdete és adott esetben az az időpont, amikortól egy folyamatban lévő kereskedelmi célú üzemben tartás módosul;

5.

a kereskedelmi célú üzemben tartás során használt összes ballon esetében a ballontípus, a nyilvántartás, a fő bázis, az üzemben tartás típusa és a folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet.

c)

Adott esetben az üzemben tartó a BOP.ADD.010 ponttal összhangban a nyilatkozathoz csatolja az alternatív megfelelési módozatok (AltMOC) jegyzékét.

d)

A nyilatkozat megtételekor az üzemben tartó az e melléklet függelékében szereplő formanyomtatványt használja.

BOP.ADD.105   A nyilatkozatok módosítása és a kereskedelmi célú üzemben tartás beszüntetése

a)

Az üzemben tartó haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot a körülmények minden olyan változásáról, amely hatással van a 216/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő alapvető követelményeknek és e rendelet követelményeinek való, az e nyilatkozat formájában az illetékes hatóságok részére tett nyilatkozat szerinti megfelelésére, továbbá a nyilatkozat részét képező vagy ahhoz csatolt, a BOP.ADD.100 b) pontban említett információkat és az alternatív megfelelési módozatok BOP.ADD.100 c) pontban említett jegyzékét érintő változásokról.

b)

Az üzemben tartó haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot arról, ha már nem végzi ballonok kereskedelmi célú üzemben tartását.

BOP.ADD.110   Légialkalmassági előírások

A ballonokat el kell látni a 748/2012/EU rendelet szerint kiadott légialkalmassági bizonyítvánnyal, a harmadik országokban lajstromozott ballonoknak pedig a BOP.ADD.115 ponttal összhangban teljes légijármű-bérleti szerződés vagy sima légijármű-bérleti szerződés hatálya alá kell tartozniuk.

BOP.ADD.115   Harmadik országokban lajstromozott ballonok teljes és sima bérletbe vétele

a)

Az üzemben tartó haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot arról, ha teljes légijármű-bérleti szerződés vagy sima légijármű-bérleti szerződés keretében harmadik országokban lajstromozott ballonokat használ.

b)

Ha egy harmadik országban lajstromozott ballon teljes légijármű-bérleti szerződés hatálya alá tartozik, az üzemben tartó biztosítja, hogy a folyamatos légialkalmasság és a repülési műveletek tekintetében azok a repülésbiztonsági előírások, amelyek hatálya alá a ballon harmadik országbeli üzemben tartója tartozik, a repülésbiztonság legalább olyan szintjét biztosítsák, amely egyenértékű a 1321/2014/EU rendelet I. mellékletének és e rendeletnek az alkalmazásával elérhető szinttel.

c)

Ha egy harmadik országban lajstromozott ballon sima légijármű-bérleti szerződés hatálya alá tartozik, az üzemben tartó biztosítja, hogy a folyamatos légialkalmasság tekintetében teljesüljenek a 216/2008/EK rendelet I–IV. mellékletében szereplő alapvető követelmények és e rendelet követelményei.

3. szakasz

Kézikönyvek és nyilvántartások

BOP.ADD.200   Üzembentartási kézikönyv

a)

Az üzemben tartó üzembentartási kézikönyvet (OM) állít össze.

b)

Az üzembentartási kézikönyv tartalmának tükröznie kell az e mellékletben meghatározott követelményeket, és nem kerülhet ellentmondásba az üzemben tartó által tett nyilatkozatban szereplő információkkal.

c)

Az üzembentartási kézikönyv több részből is állhat.

d)

Szükséges, hogy az üzemben tartó személyzete valamennyi tagja könnyen hozzáférhessen az üzembentartási kézikönyv saját feladatai szempontjából releváns részeihez.

e)

Az üzembentartási kézikönyvet naprakészen kell tartani. Szükséges, hogy az üzemben tartó személyzete valamennyi tagja tudomást szerezzen az üzembentartási kézikönyv saját feladatai szempontjából releváns részeinek módosításairól.

f)

Az üzemben tartó biztosítja, hogy az üzembentartási kézikönyv alapjául szolgáló információk és azok bármely módosítása megfelelően tükröződjön az üzembentartási kézikönyvben.

g)

Az üzemben tartó biztosítja, hogy a személyzet valamennyi tagja értse azt a nyelvet, amelyen az üzembentartási kézikönyvnek az ő feladataira vonatkozó részeit írták. Az üzembentartási kézikönyv tartalmát olyan formában kell megjeleníteni, hogy nehézség nélkül használható legyen.

BOP.ADD.205   Nyilvántartás

a)

Az üzemben tartó kialakít egy nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi a tevékenységeire vonatkozó információk tárolását és megbízható nyomon követhetőségét.

b)

A nyilvántartás formátumát az üzemben tartó eljárásaiban vagy kézikönyveiben kell meghatározni.

4. szakasz

Hajózó személyzet

BOP.ADD.300   A hajózó személyzet összetétele

a)

A hajózó személyzetnek legalább a repülési kézikönyvben vagy a ballonra vonatkozó repülési korlátozások szerint meghatározott számú tagból kell állnia.

b)

Amennyiben a művelet típusa megköveteli, a hajózó személyzet létszámát további tagokkal kell bővíteni. A hajózó személyzet létszáma nem lehet kevesebb annál, mint amit az üzembentartási kézikönyv meghatároz.

c)

A hajózó személyzet valamennyi tagjának érvényes, az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete alapján kiállított vagy elfogadott és a rájuk osztott feladatnak megfelelő szakszolgálati engedéllyel és jogosításokkal kell rendelkeznie.

d)

A hajózó személyzet egy tagját a hajózó személyzet egy megfelelően képzett másik tagja mentesítheti repülés közbeni vezetési feladatai alól.

e)

A hajózó személyzet szabadfoglalkozású vagy részmunkaidős beosztásban dolgozó tagjainak foglalkoztatása esetén az üzemben tartónak ellenőriznie kell, hogy teljesül-e az összes alábbi követelmény:

1.

ezen alrész követelményei;

2.

az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete, beleértve a közelmúltbeli tapasztalatra vonatkozó követelményeket;

3.

az üzemben tartó székhelye szerinti tagállam nemzeti jogában meghatározott repülési és szolgálati időkorlátok, illetve pihenőidőre vonatkozó követelmények, figyelembe véve a hajózó személyzet tagja által más üzemben tartó(k)nak nyújtott valamennyi szolgáltatást.

BOP.ADD.305   Parancsnok kijelölése

a)

Az üzemben tartó a hajózó személyzet egyik pilótáját parancsnoknak jelöli ki.

b)

Az üzemben tartó csak olyan pilótát jelölhet ki parancsnoknak, aki:

1.

az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete szerinti parancsnokpilóta minősítéssel rendelkezik;

2.

rendelkezik az üzembentartási kézikönyvben meghatározott minimális tapasztalattal; és

3.

megfelelő ismeretekkel rendelkezik a berepülendő területről.

BOP.ADD.310   Képzés és ellenőrző vizsga

A hajózó személyzet tagjainak BOP.ADD.315 pontban előírt képzéseit és ellenőrző vizsgáit az alábbiak szerint kell biztosítani:

a)

az üzemben tartó által az üzembentartási kézikönyvben előírt képzési programok és tantervek alapján;

b)

megfelelően képzett oktatók részvételével, a repülési oktatást és ellenőrző vizsgát pedig az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) szerinti képesítéssel rendelkező személyek részvételével.

BOP.ADD.315   Szinten tartó képzés és ellenőrző vizsga

a)

A hajózó személyzet valamennyi tagja kétévente részt vesz az általa használt ballonosztályra vonatkozó repülési és földi szinten tartó képzésen, ezen belül a fedélzeten található valamennyi vészhelyzeti és biztonsági berendezés helyét és használatát ismertető tanfolyamon.

b)

A hajózó személyzet valamennyi tagja az üzembentartási kézikönyvben szereplő egyedi műveletekkel kapcsolatos tényezőket felölelő sikeres üzemben tartási jártassági vizsgát tesz, hogy bizonyítsa jártasságát a normál, rendkívüli és vészhelyzetekben végrehajtandó eljárásokban. A vizsgák során külön figyelmet kell fordítani a személyzet VFR szerinti éjjeli műveleteket végző tagjaira.

c)

Az üzemben tartási jártassági vizsga 24 naptári hónapig érvényes a vizsga letétele szerinti hónap végétől számítva, illetve ha a vizsgát a korábbi vizsga érvényességi időszakának utolsó három hónapjában tették le, akkor a korábbi vizsga érvényességi időszakának utolsó napjától számítva.

5. szakasz

Általános üzembentartási előírások

BOP.ADD.400   A parancsnok feladatai

A parancsnok betartja a következőket:

a)

az üzemben tartó BOP.ADD.025 pontban említett eseményjelentő rendszerének vonatkozó előírásai;

b)

az üzemben tartó székhelye szerinti tagállam nemzeti jogában a tevékenységére vonatkozóan meghatározott valamennyi repülési és szolgálati időkorlát, illetve pihenőidőre vonatkozó követelmény.

BOP.ADD.405   A parancsnok hatásköre

A BOP.BAS.035 pont sérelme nélkül az üzemben tartó meghoz minden észszerűen elvárható lépést annak biztosítására, hogy a ballonban szállított valamennyi személy engedelmeskedjen a parancsnok által a ballon, az abban szállított személyek vagy vagyontárgyak, valamint a földön található személyek vagy vagyontárgyak biztonságának védelme érdekében kiadott minden törvényes utasításnak.

BOP.ADD.410   További személyzet a ballonon

Amennyiben egy ballon 19-nél több utast szállít, a BOP.ADD.300 a) és b) pontban előírt hajózó személyzeten kívül a személyzet legalább egy további tagjának a fedélzeten kell tartózkodnia, hogy vészhelyzet esetén segítséget nyújtson az utasoknak. A személyzet ezen további tagjának megfelelő tapasztalattal és képzettséggel kell rendelkeznie.

BOP.ADD.415   Mélyvízi búvárkodást vagy véradást követő alkalmasság

A személyzet tagjai nem láthatnak el szolgálatot a ballonon, ha mélyvízi búvárkodást vagy véradást követően feladatuk ellátására való alkalmasságuk esetleg csökkent.

BOP.ADD.420   Közös nyelv

Az üzemben tartó biztosítja, hogy a személyzet tagjai képesek legyenek egymással közös nyelven kommunikálni.

BOP.ADD.425   Pszichoaktív anyagok

Az üzemben tartó minden észszerű intézkedést meghoz annak biztosítására, hogy olyan személyek ne léphessen a ballon fedélzetére és ne tartózkodhassanak ott, akik olyan mértékben vannak pszichoaktív anyagok befolyása alatt, hogy az vélhetően veszélyeztetné a ballon, a fedélzeten lévő személyek vagy vagyontárgyak, illetve a földön tartózkodó személyek vagy vagyontárgyak biztonságát.

BOP.ADD.430   Veszélyeztetés

Az üzemben tartó minden észszerűen elvárható intézkedést meghoz annak biztosítására, hogy egyetlen személy se kövessen el szándékosan, gondatlanságból vagy hanyagságból olyan cselekedetet vagy mulasztást, amely az alábbi következmények egyikével jár:

a)

veszélybe kerül a ballon vagy a rajta, illetve a földön tartózkodó személyek biztonsága;

b)

a ballon bármilyen személyt vagy vagyontárgyat veszélyeztet vagy veszélyeztethet.

BOP.ADD.435   A fedélzeten tartandó dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók

a)

Az alábbi dokumentumokat, kézikönyveket és tájékoztatókat minden repülés során eredeti példányban vagy másolatban a repülőgép fedélzetén kell tartani:

1.

az üzemben tartó által tett nyilatkozat;

2.

a tervezett repülés által érintett területen működő kutató-mentő szolgálatokra vonatkozó adatok;

3.

operatív repülési terv.

b)

Az alábbi dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók eredeti példányát a repülést végző ballon fedélzetétől eltérő biztonságos helyen kell tartani:

1.

az a) pontban említett dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók, amennyiben azok egy másolata a repülés során a ballon fedélzetén található;

2.

az üzembentartási kézikönyvnek vagy a standard üzembentartási eljárásoknak a személyzet által végzett feladatokra vonatkozó részei a személyzet számára könnyen hozzáférhető helyen;

3.

utasok szállításakor az utaslista;

4.

a tömegre vonatkozó, a BOP.ADD.600 c) pontban említett dokumentáció.

c)

Az illetékes hatóság kérésére a parancsnok vagy az üzemben tartó a hatóság által meghatározott időn, de legalább 24 órán belül bemutatja a dokumentumok, kézikönyvek és tájékoztatók eredeti példányát.

BOP.ADD.440   Veszélyes áruk

Az üzemben tartónak:

a)

eljárásokat dolgoz ki annak biztosítására, hogy minden észszerűen elvárható intézkedés megtörténjen annak megakadályozására, hogy gondatlanságból veszélyes áruk kerüljenek a ballonra; és

b)

ellátja a személyzet tagjait az ahhoz szükséges információkkal, hogy képesek legyenek a ballon fedélzetére vitt vagy felvinni szándékozott veszélyes áruk tekintetében a feladataik elvégzésére.

6. szakasz

Műveleti eljárások

BOP.ADD.500   A tüzelőanyagra vagy ballasztra vonatkozó számítások

Az üzemben tartó biztosítja, hogy a tartalék tüzelőanyagra vagy ballasztra vonatkozó számítások az operatív repülési tervben dokumentálva legyenek.

BOP.ADD.505   Speciális kategóriájú utasok szállítása

Az üzemben tartó eljárásokat dolgoz ki a ballonban való tartózkodás során különleges körülményeket, segítséget vagy eszközöket igénylő személyek olyan körülmények között történő szállítására, amelyek biztosítják a ballon és az abban szállított személyek vagy vagyontárgyak biztonságát.

BOP.ADD.510   Ballonnal végzett kereskedelmi célú egyedi műveletek – Standard üzemben tartási eljárások

A BOP.BAS.190 pont sérelme nélkül:

a)

a ballonokkal végzett kereskedelmi célú egyedi művelet végrehajtását megelőzően az üzemben tartó köteles kockázatelemzést végezni, amelynek során felméri a végrehajtandó művelet összetettségét, hogy meghatározza a művelettel járó veszélyeket és kockázatokat, és szükség esetén az enyhítő intézkedéseket;

b)

a kockázatelemzés alapján az üzemben tartó – a ballonnal végzett kereskedelmi célú egyedi művelet megkezdése előtt – összeállítja a végrehajtandó műveletnek és az alkalmazandó ballonnak megfelelő standard üzemben tartási eljárásokat. A standard üzemben tartási eljárások képezhetik az üzembentartási kézikönyv részét, vagy szerepelhetnek külön dokumentumban. Az üzemben tartó a kockázatértékelés kellő figyelembevétele érdekében rendszeres időközönként felülvizsgálja és szükség esetén módosítja a standard üzemben tartási eljárásokat;

c)

az üzemben tartó biztosítja, hogy a ballonnal végzett kereskedelmi célú egyedi műveleteket a standard üzemben tartási eljárásoknak megfelelően hajtsák végre.

7. szakasz

Teljesítménybeli és repülési korlátozások

BOP.ADD.600   A tömeg meghatározásának módszere

a)

Az üzemben tartó kidolgoz egy olyan rendszert, amely részletezi, hogyan határozhatók meg pontosan az alábbi tételek minden repülésre vonatkozóan annak érdekében, hogy a parancsnok ellenőrizhesse a repülési kézikönyv korlátozásainak betartását:

1.

a ballon üres tömege;

2.

a hasznos teher tömege;

3.

a betöltött üzemanyag vagy ballaszt tömege;

4.

felszállótömeg;

5.

a ballon berakodása a parancsnok vagy megfelelően képzett személyzet felügyelete alatt történik;

6.

az összes dokumentum elkészítése és rendelkezésre állítása.

b)

Az elektronikus számítások alapján készített tömegszámítást a parancsoknak meg kell tudnia ismételni.

c)

A tömegre vonatkozó dokumentációt – amely az a) pontban felsorolt összes tételt tartalmazza – minden egyes repülést megelőzően el kell készíteni, és azt az operatív repülési tervben dokumentálni kell.


(1)  A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

(2)  A Bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 26.) a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 281., 2012.10.13., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 18. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2010.11.12., 35. o.).


Függelék

Image Szövege kép Image Szövege kép

14.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/396 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. március 13.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozta az áruk nómenklatúráját (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra vagy KN), amelyet az említett rendelet I. melléklete tartalmaz.

(2)

A Kombinált Nómenklatúra második részében a 22. árucsoporthoz tartozó 10. kiegészítő megjegyzés értelmében a 2206 00 31 és a 2206 00 39 alszámok alkalmazásában „habzóbor”-nak kell tekinteni az olyan erjesztett italokat, amelyeket nem „gomba” alakú, zsinórral vagy más rögzítéssel a helyén tartott dugóval lezárt üvegben szerelnek ki, és amelyek túlnyomása 20 °C-on mérve legalább 1,5 bar.

(3)

A Kombinált Nómenklatúra második részében a 22. árucsoporthoz tartozó 1. alszámos megjegyzés értelmében a 2204 10 alszám alkalmazásában a „pezsgőbor” kifejezés olyan bort jelent, amelyet ha 20 °C-on zárt tartályban tartanak, a túlnyomása legalább 3 bar.

(4)

A 92/83/EGK tanácsi irányelv (2) értelmében az „egyéb habzó erjesztett italok” esetében – nem csak a 2204 és 2205 vámtarifaszám alá, hanem az irányelv elfogadásakor alkalmazandó besorolás szerint a 2206 00 91 KN-kód alá tartozó termékek esetében is (a jelenlegi 2206 00 31 és 2206 00 39 KN-kódnak megfelelő termékek) – a túlnyomás eléri vagy meghaladja a 3 bart.

(5)

A habzó erjesztett italok túlnyomására vonatkozó különböző küszöbértékek sem tudományosan, sem másként nem igazolhatók, tekintet nélkül arra, hogy az italokat a 2204, 2205 vagy 2206 KN-kód alá kell besorolni.

(6)

A jogbiztonság érdekében a Kombinált Nómenklatúra második részében a 22. árucsoporthoz tartozó 10. kiegészítő megjegyzést módosítani kell oly módon, hogy a „legalább 1,5 bar” jelenlegi küszöb helyett a küszöb „legalább 3 bar” legyen.

(7)

Azt biztosítandó, hogy a „habzó italok” meghatározása tekintetében Unió-szerte egységes legyen a Kombinált Nómenklatúra értelmezése, a Kombinált Nómenklatúra második részében a 22. árucsoporthoz tartozó 10. kiegészítő megjegyzést módosítani kell.

(8)

A 2658/87/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A Vámkódexbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra második részében a 22. árucsoporthoz tartozó 10. kiegészítő megjegyzés második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

másképpen kiszerelt erjesztett ital, melynek túlnyomása 20 °C-on mérve legalább 3 bar.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 92/83/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról (HL L 316., 1992.10.31., 21. o.).


HATÁROZATOK

14.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/38


A TANÁCS (EU) 2018/397 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. március 8.)

a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 33. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A 2008/615/IB határozat 25. cikkének (2) bekezdése szerint az említett határozat alapján nem kerülhet sor személyes adatok átadására mindaddig, amíg az említett határozat 6. fejezetében foglalt általános adatvédelmi rendelkezéseket végre nem hajtották az adatátadásban érintett tagállamok területeinek nemzeti jogában.

(2)

A 2008/616/IB tanácsi határozat (3) 20. cikke úgy rendelkezik, hogy a 2008/615/IB határozat 2. fejezete szerinti automatizált adatcserére vonatkozó, az (1) preambulumbekezdésben említett feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából egy kérdőíven, értékelő látogatáson és kísérleti adatcserén alapuló értékelő jelentést kell készíteni.

(3)

A 2008/616/IB tanácsi határozat melléklete 4. fejezetének 1.1. pontja szerint a megfelelő tanácsi munkacsoport által összeállított kérdőív valamennyi automatizált adatcserére vonatkozik, és amint egy tagállam úgy véli, hogy az adott adatkategória tekintetében teljesíti az adatcsere előfeltételeit, ki kell töltenie a kérdőívet.

(4)

Portugália kitöltötte az adatvédelemre vonatkozó kérdőívet és a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjére vonatkozó kérdőívet.

(5)

Portugália sikeres kísérleti adatcserét hajtott végre Hollandiával.

(6)

Portugáliában értékelő látogatásra került sor, és erről a holland, spanyol és szlovák értékelő csoport jelentést készített, amelyet elküldött az érintett tanácsi munkacsoportnak.

(7)

A gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjére vonatkozó kérdőív, értékelő látogatás és kísérleti adatcsere eredményeit összegző, átfogó értékelő jelentést benyújtották a Tanácsnak.

(8)

A Tanács – miután nyugtázta, hogy valamennyi tagállam, amelyre nézve a 2008/615/IB határozat kötelező, egyetért – 2017. október 12-én megállapította, hogy Portugália maradéktalanul végrehajtotta a 2008/615/IB határozat 6. fejezetében foglalt általános adatvédelmi rendelkezéseket.

(9)

Ennek megfelelően Portugáliának jogosultnak kell lennie a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált keresése tekintetében a személyes adatoknak a 2008/615/IB határozat 12. cikke szerinti átvételére és átadására.

(10)

A 2008/615/IB határozat 33. cikke végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra az említett határozat végrehajtásához – különösen a személyes adatoknak az említett határozatban előírt átadása és átvétele tekintetében – szükséges intézkedések elfogadása céljából.

(11)

mivel az e végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek, és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról annak érdekében, hogy az említett tagállam személyes adatokat adhasson és vehessen át a 2008/615/IB határozat 12. cikke szerint.

(12)

Dániára, az Egyesült Királyságra és Írországra nézve a 2008/615/IB határozat kötelező, ezért részt vesznek ennek a 2008/615/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált keresése tekintetében Portugália 2018. március 15-től jogosult a személyes adatoknak a 2008/615/IB határozat 12. cikke szerinti átvételére és átadására.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződéseknek megfelelően kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. RADEV


(1)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

(2)  A 2018. február 7-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).