ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 64

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. március 7.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A tagállamok kormányai képviselőinek (EU, Euratom) 2018/335 határozata (2018. február 28.) a Bíróság bíráinak és főtanácsnokainak kinevezéséről

1

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az (EU) 2015/2378 végrehajtási rendeletnek a tagállamok által a 2011/16/EU tanácsi irányelv alapján az automatikus információcsere hatékonyságáról készítendő évenkénti értékelés közlésének formája és kritériumai, valamint a tagállamok által szolgáltatandó statisztikai adatok jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. január 22-i (EU) 2018/99 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 17., 2018.1.23. )

3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

7.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/1


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK (EU, Euratom) 2018/335 HATÁROZATA

(2018. február 28.)

a Bíróság bíráinak és főtanácsnokainak kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 253. és 255. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bíróság tizennégy bírájának és öt főtanácsnokának hivatali ideje 2018. október 6-án lejár. Ezért a 2018. október 7-től2024. október 6-ig tartó időszakra bírákat és főtanácsnokokat kell kinevezni e tisztségek betöltésére.

(2)

Az a javaslat született, hogy Alekszander ARABADZSIEV, Jean-Claude BONICHOT, Thomas VON DANWITZ, Carl Gustav FERNLUND, Egils LEVITS, Konsztantínosz LIKÚRGOSZ, Jiří MALENOVSKÝ és Alexandra PRECHAL bírósági bírói megbízatását újítsák meg. Az a javaslat született, hogy Yves BOT és Maciej SZPUNAR bírósági főtanácsnoki megbízatását újítsák meg. Emellett Lucia Serena ROSSI-nak a Bíróság bírájává, Giovanni PITRUZZELLA-nak pedig a Bíróság főtanácsnokává történő kinevezését javasolták.

(3)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke által létrehozott bizottság véleményt nyilvánított az említett jelölteknek a bírói, illetve főtanácsnoki feladatok Bíróságnál történő ellátására való alkalmasságáról,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok kormányainak képviselői a 2018. október 7-től2024. október 6-ig tartó időszakra az alábbi személyeket nevezik ki a Bíróság bírájává:

Alekszander ARABADZSIEV,

Jean-Claude BONICHOT,

Thomas VON DANWITZ,

Carl GUSTAV FERNLUND,

Egils LEVITS,

Konsztantínosz LIKÚRGOSZ,

Jiří MALENOVSKÝ,

Alexandra PRECHAL,

Lucia Serena ROSSI.

2. cikk

A tagállamok kormányainak képviselői a 2018. október 7-től2024. október 6-ig tartó időszakra az alábbi személyeket nevezik ki a Bíróság főtanácsnokává:

Yves BOT,

Giovanni PITRUZZELLA,

Maciej SZPUNAR.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 28-án.

az elnök

D. TZANTCHEV


Helyesbítések

7.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/3


Helyesbítés az (EU) 2015/2378 végrehajtási rendeletnek a tagállamok által a 2011/16/EU tanácsi irányelv alapján az automatikus információcsere hatékonyságáról készítendő évenkénti értékelés közlésének formája és kritériumai, valamint a tagállamok által szolgáltatandó statisztikai adatok jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. január 22-i (EU) 2018/99 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 17., 2018. január 23. )

A 30. oldalon, a 2d. cikk (3) bekezdésének

szövege:

„(3)   A tagállamok évente november 1-je előtt a X., XI. és XII. mellékletben foglalt jegyzéknek megfelelően, elektronikus úton megküldik a Bizottságnak a kötelező automatikus információcserével összefüggő, előző naptári évre vonatkozó statisztikai adatokat.«;”

helyesen:

„(3)   A tagállamok évente november 1-je előtt a X., XI. és XII. mellékletben foglalt jegyzéknek megfelelően, elektronikus úton megküldik a Bizottságnak a kötelező automatikus információcserével összefüggő statisztikai adatokat.«;”.