ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 32

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. február 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/171 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 19.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a késedelmes hitelkötelezettség lényegességi küszöbére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/172 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 28.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2018/173 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 29.) az (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra-kódok naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról

12

 

*

A Bizottság (EU) 2018/174 rendelete (2018. február 2.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével, a háztartások összetételével és a jövedelmek alakulásával kapcsolatos másodlagos célváltozók 2019-es jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

35

 

*

A Bizottság (EU) 2018/175 rendelete (2018. február 2.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

48

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/176 határozata (2018. január 29.) az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosítása tekintetében képviselendő álláspontról

50

 

 

AJÁNLÁSOK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/177 ajánlása (2018. február 2.) a tagállamok közötti, a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke szerinti szolidaritási mechanizmus alkalmazására vonatkozó műszaki, jogi és pénzügyi megállapodásokba foglalandó elemekről

52

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/171 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. október 19.)

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a késedelmes hitelkötelezettség lényegességi küszöbére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 178. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Mivel ugyanazon joghatóságon belül hasonlóak a piaci és gazdasági feltételek, az illetékes hatóságoknak a saját joghatóságukon belüli minden intézményre vonatkozóan egyetlen küszöböt kell megállapítaniuk a hitelkötelezettség lényegességének az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek szerinti értékelése céljából. Az ilyen lényegességi küszöb, amelynek időtállóan következetesnek kell lennie, azzal a további előnnyel jár, hogy az ugyanazon joghatóságon belüli intézmények tőkekövetelményei jobban összehasonlíthatók.

(2)

Egyrészről, a lényegesnek tekinthető összeg a teljes hitelkötelezettség szintjétől függ. Másrészről, az intézmények egy bizonyos szint alatt hajlamosak minden összeget lényegtelennek tekinteni, függetlenül azok teljes hitelkötelezettséghez való arányától. A lényegességi küszöbnek ezért két összetevőből kell állnia; egy abszolút összetevőből (abszolút összeg), és egy relatív összetevőből (a késedelmes összegnek a teljes hitelkötelezettséghez viszonyított százalékos aránya). A késedelmes hitelkötelezettséget következésképpen akkor kell lényegesnek tekinteni, ha mind az abszolút összegként, mind a százalékos arányként kifejezett határértéket túllépi.

(3)

A különböző típusú ügyfelek között jelentősek az eltérések az átlagos jövedelem és a hitelkötelezettségek átlagos összege terén. A lényegességi küszöböket ezért megfelelően meg kell különböztetni, külön abszolút összetevőt meghatározva a lakossággal szembeni kitettségek, és a többi kitettség esetében.

(4)

A lényegességi küszöböt hozzá kell igazítani az egyes joghatóságok helyi sajátosságaihoz. A gazdasági feltételek különbségei, köztük a joghatóságokban eltérő árszintek indokolják, hogy a lényegességi küszöb abszolút összetevője joghatóságról joghatóságra eltérő lehessen. Ez a megkülönböztetés azonban kevéssé indokolt a relatív összetevő tekintetében. Következésképpen a relatív összetevőnek elvben azonosnak kell lennie minden joghatóságban, ugyanakkor némi rugalmasságot kell engedélyezni az abszolút összetevő esetében. Ezáltal az illetékes hatóságok egy meghatározott maximális mértéken belül megfelelő szinten tudják megállapítani a lényegességi küszöböt, figyelembe véve saját joghatóságuk egyedi körülményeit.

(5)

Noha az Unió különböző joghatóságaira kiterjedően harmonizálni kell a lényegességi küszöb megállapításának feltételeit, lehetővé kell tenni a különböző joghatóságokban alkalmazandó küszöbök szintjének bizonyos eltéréseit, amelyek az érintett illetékes hatóságok által a nemzeti piac sajátosságai alapján elfogadhatónak tekintett kockázat különböző szintjét tükrözik. Ezért előfordulhat, hogy a lényegességi küszöb megfelelő szintjét meg kell vitatni a különböző felügyeleti kollégiumok keretében.

(6)

A lényegességi küszöbnek az adott joghatóságban lévő minden intézmény esetében számottevő hatása lehet a tőkekövetelmény és a várható veszteség kiszámítására, az ilyen számításokhoz használt módszertől függetlenül. Az illetékes hatóságoknak ezért a lényegességi küszöb meghatározásakor számos tényezőt figyelembe kell venniük, többek között a lakossággal szembeni kitettségek sajátos kockázati jellemzőit. A lakossággal szembeni kitettségek és a lakossággal szembeni kitettségektől eltérő kitettségek sajátos kockázati jellemzőit elkülönülten kell figyelembe venni.

(7)

Előfordulhat, hogy az adott joghatóság illetékes hatósága által megállapított lényegességi küszöböt a határokon átnyúlóan működő intézményeknek is alkalmazniuk kell. Egy másik joghatóság illetékes hatósága által meghatározott küszöb szintje ezért fontos tényező lehet akkor, amikor egy illetékes hatóság azt értékeli, hogy egy bizonyos küszöb által tükrözött kockázat szintje elfogadható-e. Az illetékes hatóságok által meghatározott lényegességi küszöböknek ezért átláthatónak kell lenniük, és azokat közzététel céljából közölni kell az Európai Bankhatósággal (EBH).

(8)

Az illetékes hatóságoknak az általuk elfogadhatónak tekintett kockázati szintnek megfelelő szinten kell meghatározniuk a lényegességi küszöböt. Mivel ez a kockázati szint attól függ, hogy a lényegességi küszöböt hogyan alkalmazzák a nemteljesítés-megállapítási folyamatban, szükséges, hogy az illetékes hatóságok a küszöb meghatározása során bizonyos feltételezésekkel éljenek arról, hogy a lényegességi küszöb abszolút és relatív összetevőjével összehasonlításra kerülő összegeket és arányokat hogyan számítják ki, valamint hogy a nemteljesítés-megállapítási folyamat mely szakaszában alkalmazandó a lényegességi küszöb. Ebben az összefüggésben a küszöböt úgy kell meghatározni, hogy az intézmények azonosítani tudják a részleges vagy szabálytalan, de rendszeresen késedelmes fizetések miatt jóval nagyobb kockázatot jelentő ügyfeleket, valamint időben azonosítani tudják a lényeges késedelmes hitelkötelezettséget.

(9)

A késedelmes hitelkötelezettségek lényegesnek minősülése az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti nemteljesítés fogalommeghatározásának részét képezi. A belső minősítésen alapuló módszert (IRB-módszert) használó intézmények esetében e fogalommeghatározás bármely változása lényeges változást okoz a hitelkockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények számításához használt minősítési rendszerekben. Az illetékes hatóság ezért nem változtathatja meg a lényegességi küszöböt, kivéve, ha az a megváltozott piaci vagy gazdasági feltételek miatt nem megfelelő, és a nemteljesítés-megállapítási folyamatban jelentős torzulásokhoz vezetne.

(10)

Az illetékes hatóság számára lehetővé kell tenni a lényegességi küszöb alkalmazásának elhalasztását olyan intézmények esetében, amelyeknek jelentős változtatásokat kell végrehajtaniuk az IRB-modelljeikben, valamint azon intézmények esetében, amelyek számára az ilyen küszöb alkalmazása megterhelő, mivel a késedelmes kitettségek lényegesnek minősítéséhez használt korábbi módszerük jelentős mértékben eltér a bevezetendő küszöböktől. Az IRB-módszert használó, de az 575/2013/EU rendelet 148. vagy 150. cikke alapján kitettségeik egy részére a sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetében célszerű továbbá, hogy ezek az intézmények az új lényegességi küszöböket minden kitettségük tekintetében azonos, összehangolt időpontban alkalmazzák. Mindazonáltal a küszöb unióbeli alkalmazása túlzott késedelmének megelőzése érdekében korlátozni kell az összehangolásra engedélyezett időszakokat.

(11)

Az illetékes hatóságok számára elegendő időt kell biztosítani a lényegességi küszöb elfogadható szinten való meghatározásához szükséges átfogó elemzés elvégzésére.

(12)

E rendelet alapját az EBH által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(13)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A lényegességi küszöb meghatározásának feltételei lakossággal szembeni kitettségek esetében

(1)   Az illetékes hatóság a joghatóságában lévő összes intézmény számára egy egységes lényegességi küszöböt határoz meg a lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozóan.

Mindazonáltal az illetékes hatóság egy külön egységes lényegességi küszöböt határozhat meg a lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozóan azon intézmények számára, amelyek a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjában meghatározott fogalmát az egyes ügyletek szintjén alkalmazzák.

(2)   Az (1) bekezdés első albekezdésében említett lényegességi küszöb egy abszolút és egy relatív összetevőből áll.

Az abszolút összetevőt mindazon késedelmes összegek összegére vonatkozó maximális összegként kell kifejezni, amellyel az ügyfél az intézménynek, az intézmény anyavállalatának vagy bármely leányvállalatának tartozik (késedelmes hitelkötelezettségek). A maximális összeg nem haladhatja meg a 100 EUR-t vagy az érintett nemzeti pénznemben ennek megfelelő összeget.

A relatív összetevőt a késedelmes hitelkötelezettség összegének és az adott ügyféllel szembeni összes – vagyis a részvényjellegű kitettségek kivételével az intézményt és anyavállalatát vagy bármely leányvállalatát érintő összes – mérleg szerinti kitettség teljes összegének százalékos arányként kell kifejezni. A százalékos arány 0 % és 2,5 % közötti, és ha olyan kockázati szintet tükröz, amelyet az illetékes hatóság a 3. cikkel összhangban elfogadhatónak tekint, akkor 1 %-ban kell megállapítani.

(3)   Az (1) bekezdés második albekezdésében említett lényegességi küszöböt a (2) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelően kell meghatározni, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a „késedelmes hitelkötelezettség” és „az adott ügyféllel szembeni összes – vagyis a részvényjellegű kitettségek kivételével az intézményt érintő összes – mérleg szerinti kitettség teljes összege” az ügyfél hitelkötelezettségének azon összegeire utal, amelyek az intézmény, az anyavállalata vagy bármely leányvállalata által nyújtott egyetlen ügyletből erednek.

(4)   A lényegességi küszöb e cikknek megfelelő meghatározásakor az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a lakossággal szembeni kitettségek kockázati jellemzőit és a lakossággal szembeni kitettségeknek az 575/2013/EU rendelet 147. cikkében rögzített meghatározását a belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó bankok esetében, és az említett rendelet 123. cikke szerinti meghatározását a sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetében.

(5)   A lényegességi küszöb e cikknek megfelelő meghatározásakor az illetékes hatóságnak feltételeznie kell az ügyfél nemteljesítését, ha mind a lényegességi küszöb abszolút összetevőjeként kifejezett határértéket, mind a küszöb relatív összetevőjeként kifejezett határértéket 90 egymást követő napon keresztül átlépték, vagy ha azt 180 egymást követő napon keresztül lépték át, amennyiben a késedelmes hitelkötelezettség számításában figyelembe vett minden kitettség lakóingatlannal vagy kkv kereskedelmi célú ingatlanával fedezett, és ezen kitettségek esetében a 90 napot 180 nappal helyettesítették az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően.

2. cikk

Lényegességi küszöb a lakossággal szembeni kitettségektől eltérő kitettségek esetében

(1)   Az illetékes hatóság a joghatóságában lévő összes intézmény számára egyetlen lényegességi küszöböt határoz meg a lakossággal szembeni kitettségektől eltérő kitettségekre vonatkozóan.

(2)   Az (1) bekezdésben említett lényegességi küszöböt az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően kell meghatározni, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a lényegességi küszöb abszolút összetevője nem haladhatja meg az 500 EUR-t vagy az érintett nemzeti pénznemben ennek megfelelő összeget.

(3)   A lényegességi küszöb e cikknek megfelelő meghatározásakor az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a lakossággal szembeni kitettségektől eltérő kitettségek kockázati jellemzőit.

(4)   A lényegességi küszöb e cikknek megfelelő meghatározásakor az illetékes hatóságnak feltételeznie kell az ügyfél nemteljesítését, ha mind a lényegességi küszöb abszolút összetevőjeként kifejezett határértéket, mind a küszöb relatív összetevőjeként kifejezett határértéket 90 egymást követő napon keresztül átlépték, vagy ha azt 180 egymást követő napon keresztül lépték át, amennyiben a késedelmes hitelkötelezettség számításában figyelembe vett kitettségek közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek, és ezen kitettségek esetében a 90 napot 180 nappal helyettesítették az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően.

3. cikk

Kockázati szint

Az illetékes hatóságok az 575/2013/EU rendelet 178. cikke (2) bekezdésének d) pontja alapján akkor tekintik úgy, hogy a lényegességi küszöb elfogadható kockázati szintet tükröz, ha ez a küszöb nem vezet túlzott számú olyan nemteljesítés elismeréséhez, amelyet az ügyfelek pénzügyi nehézségeitől eltérő körülmények okoznak, sem az olyan nemteljesítések elismerésének jelentős késedelméhez, amelyeket az ügyfelek pénzügyi nehézségei okoznak.

4. cikk

A lényegességi küszöbökről szóló értesítés

Az illetékes hatóság értesíti az EBH-t a joghatóságában meghatározott lényegességi küszöbökről. A illetékes hatóságnak indokolnia kell az EBH felé, ha úgy dönt, hogy a lényegességi küszöb relatív összetevőjét 1 %-nál magasabb vagy alacsonyabb százalékos arányban határozza meg.

5. cikk

A lényegességi küszöbök frissítése

Ha a lényegességi küszöb abszolút összetevőjét az eurótól eltérő pénznemben határozzák meg, és ha az átváltási árfolyamok volatilitása miatt az ezen összetevőnek megfelelő összeg a lakossággal szembeni kitettségek esetében meghaladja a 100 EUR-t, illetve a lakossággal szembeni kitettségektől eltérő kitettségek esetében az 500 EUR-t, akkor a küszöböt változatlanul kell hagyni, kivéve, ha az illetékes hatóság megindokolja az EBH-nak, hogy a lényegességi küszöb már nem olyan kockázati szintet tükröz, amelyet az illetékes hatóság elfogadhatónak tekint.

6. cikk

A lényegességi küszöb alkalmazásának kezdő időpontja

Az illetékes hatóság meghatározza a lényegességi küszöb alkalmazásának kezdő időpontját, amely eltérhet az intézmények különböző kategóriái esetében, és amely az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 2. fejezetében meghatározott sztenderd módszert használó intézmények esetében legkésőbb 2020. december 31.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2018. május 7-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/172 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. november 28.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1998. szeptember 11-én aláírt és az Európai Közösség nevében a 2003/106/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt (a továbbiakban: Rotterdami Egyezmény) a 649/2012/EU rendelet hajtja végre.

(2)

A dec-3-én-2-on anyagot nem hagyták jóvá az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alapján, tehát ezt az anyagot tilos peszticidként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(3)

A karbendazim hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására nem értekezett kérelem az 1107/2009/EK rendelet alapján, tehát ezt az anyagot tilos a növényvédő szerek csoportjába tartozó peszticidként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részében található vegyianyagjegyzékbe.

(4)

A tepraloxidim hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására nem értekezett kérelem az 1107/2009/EK rendelet alapján, tehát ezt az anyagot tilos peszticidként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(5)

A cibutrin és a triklozán anyagot nem hagyták jóvá biocid termékekben való felhasználásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alapján, tehát ezeket az anyagokat tilos peszticidként használni, és fel kell venni őket a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(6)

A triflumuron anyagot nem hagyták jóvá biocid termékekben való felhasználásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, tehát ezt az anyagot tilos a „más peszticid, beleértve a biocideket is” alkategóriában használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részében található vegyianyagjegyzékbe.

(7)

Az 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén, a benzil-butil-ftalát, a diizobutil-ftalát, a diarzén-pentaoxid és a trisz(2-klóretil)foszfát anyag szerepel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) XIV. mellékletében, mivel különös aggodalomra okot adó anyagként kerültek azonosításra. Következésképpen ezeket az anyagokat engedélyeztetni kell. Mivel engedély kiadására nem került sor, a szóban forgó anyagok ipari felhasználása szigorúan korlátozott. Ezért a szóban forgó anyagokat indokolt felvenni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részébe.

(8)

A Rotterdami Egyezmény részes felei konferenciájának 2015. május 4. és 15. között tartott hetedik ülésén úgy határoztak, hogy a metamidofoszt felveszik az egyezmény III. mellékletébe, így az említett vegyületre az egyezmény értelmében az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás vonatkozik. A részes felek konferenciája emellett úgy határozott, hogy törli a III. mellékletben jelenleg szereplő „Metamidofosz (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei)” bejegyzést. Ezért ezeket a módosításokat a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 3. részében szereplő vegyianyagjegyzéknek is tükröznie kell.

(9)

A 2006/507/EK tanácsi határozattal (6) jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény (a továbbiakban: Stockholmi Egyezmény) részes felei konferenciájának 2015. május 4. és 15. között tartott hetedik ülésén úgy határoztak, hogy a hexaklór-butadién anyagot és a poliklórozott naftalinokat felveszik az egyezmény A. mellékletébe. Ezek az anyagok szerepelnek a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) I. mellékletének B. részében, ezért a Stockholmi Egyezmény végrehajtása érdekében fel kell őket venni a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe.

(10)

A Stockholmi Egyezmény részes felei konferenciájának 2013. április 28. és május 10. között tartott hatodik ülésén hozott határozatot követően, miszerint a hexabróm-ciklododekán (HBCDD) vegyi anyagot fel kell venni az egyezmény A. mellékletének 1. részébe, az anyag az (EU) 2016/293 bizottsági rendelettel (8) felvételre került a 850/2004/EK rendelet I. mellékletének A. részébe. Ezért a szóban forgó vegyi anyagot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe.

(11)

A Stockholmi Egyezmény megengedi az olyan árucikkek újrahasznosítását, amelyek tetra- és pentabróm-difenil-étert vagy hexa- és heptabróm-difenil-étert tartalmaznak vagy tartalmazhatnak, valamint az olyan újrahasznosított anyagokból gyártott árucikkek használatát és végső ártalmatlanítását, amelyek ezen anyagok bármelyikét tartalmazzák, feltéve, hogy intézkedés történik a szóban forgó anyagokat annál magasabb szinten és koncentrációban tartalmazó árucikkek kivitelének megakadályozására, amely szinteket és koncentrációkat az egyes felek a területükön az érintett árucikkek értékesítése, használata, behozatala, illetőleg előállítása tekintetében megállapítottak. E kötelezettség Unióban való végrehajtása érdekében a szóban forgó anyagokat 0,1 tömegszázalékban vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazó, részben vagy teljesen újrahasznosított anyagokból vagy újrahasználatra előkészített hulladékból származó anyagokból gyártott árucikkek kivitelét a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe való felvételük révén meg kell tiltani.

(12)

Ezért a 649/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Helyénvaló észszerű időkeretet biztosítani valamennyi érdekelt félnek az e rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalához, valamint a tagállamoknak az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 649/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

Az V. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 60. o.

(2)  A Tanács 2003/106/EK határozata (2002. december 19.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyásáról (HL L 63., 2003.3.6., 27. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(6)  A Tanács 2006/507/EK határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2016/293 rendelete (2016. március 1.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 55., 2016.3.2., 4. o.).


I. MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész a következőképpen módosul:

a)

a metamidofoszra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Metamidofosz (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”;

 

b)

a metamidofoszra (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;

c)

a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Dec-3-én-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

sr

 

Benzil-butil-ftalát (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrin (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diizobutil-ftalát (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

Diarzén-pentaoxid (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1)-i(2)

sr

 

Tepraloxidim (+)

149979-41-9

n.a.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklozán (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Trisz(2-klóretil)foszfát (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1)-i(2)

sr”;

 

2.

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

a metamidofoszra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;

b)

a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Dec-3-én-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzil-butil-ftalát

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diizobutil-ftalát

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarzén-pentaoxid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloxidim

149979-41-9

n.a.

ex 2932 99 00

p

b

Triklozán

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Trisz(2-klóretil)foszfát

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”;

3.

A 3. rész a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag (**)

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek (**)

Kategória

„Metamidofosz

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Peszticid”;

b)

a metamidofoszra (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.


II. MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. része a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

 

„Hexaklór-butadién

201-765-5 EK-kód

87-68-3 CAS-kód

2903 29 00 KN-kód

 

Poliklórozott naftalinok

274-864-4 EK-kód

70776-03-3 és egyéb CAS-kódok

3824 99 93 KN-kód

 

Hexabróm-ciklododekán

247-148-4, 221-695-9 EK-kódok

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 és egyéb CAS-kódok

2903 89 80 KN-kód

Tetra-, penta-, hexa- vagy heptabróm-difenil-étert 0,1 tömegszázalékban vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazó, részben vagy teljesen újrahasznosított anyagokból vagy újrahasználatra előkészített hulladékból származó anyagokból gyártott árucikkek

Tetrabróm-difenil-éter

254-787-2 és egyéb EK-kódok

40088-47-9 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód

Pentabróm-difenil-éter

251-084-2 és egyéb EK-kódok

32534-81-9 és egyéb CAS-kódok

2909 30 31 KN-kód

Hexabróm-difenil-éter

253-058-6 és egyéb EK-kódok

36483-60-0 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód

Heptabróm-difenil-éter

273-031-2 és egyéb EK-kódok

68928-80-3 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód”.


6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/173 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. november 29.)

az (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra-kódok naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló, 2015. június 9-i (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályait az (EU) 2015/936 rendelet tartalmazza. E rendelet I. melléklete határozza meg az 1. cikkben említett textiltermékeket a vonatkozó Kombinált Nómenklatúra-kódok felsorolásával.

(2)

A Kombinált Nómenklatúrát a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) hozta létre. E rendelet I. mellékletét évente aktualizálják és egy önálló végrehajtási rendelet formájában teszik közzé annak érdekében, hogy a Kombinált Nómenklatúrát összehangolják a harmonizált rendszer nómenklatúrája tekintetében a Vámigazgatások Világszervezete által, illetve a szerződéses vámtételek tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet keretein belül elfogadott lehetséges módosításokkal.

(3)

2016. október 6-án a Bizottság elfogadta az (EU) 2016/1821 végrehajtási rendeletet (3), amely módosította az (EU) 2015/936 rendelet I. mellékletének hatálya alá tartozó egyes termékek nómenklatúráját.

(4)

Az (EU) 2015/936 rendeletnek az (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelettel történő összehangolása érdekében az (EU) 2015/936 rendelet I. mellékletét megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/936 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 160., 2015.6.25., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 294., 2016.10.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Az I. melléklet A. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„A.   AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TEXTILTERMÉKEK

1.

A Kombinált Nómenklatúra (KN) értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt „ex” jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket együttesen határozza meg a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya.

2.

A férfi vagy fiú-, illetve női vagy leánykaruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába kell besorolni.

3.

A »csecsemőruházat« kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Árumegnevezés

2017. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

darab/kg

g/darab

I.A.CSOPORT

1

Pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Pamutszövet, a gézszövet, frottírszövet, szövött keskenyáru, bolyhos szövet, zseníliaszövet, tüll és más hálószövet kivételével

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Szövet szintetikus szálból (vágott vagy hulladék), a szövött keskenyáru, bolyhos szövet (a frottírszövetet is beleértve) és a zseníliaszövet kivételével

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

I.B. CSOPORT

4

Ing, T-ing (póló), könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver (kivéve gyapjúból vagy finom állati szőrből), atléta és más alsó trikóing, kötött vagy hurkolt anyagból

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény, hálókabát és mez (a zakó és a blézer kivételével), anorák, viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Férfi- vagy fiúbricsesznadrág és -sortnadrág a fürdőruha és nadrág kivételével (beleértve a pantallót); szövött női vagy leányka-hosszúnadrág vagy -pantalló gyapjúból, pamutból vagy műszálból; tréningruha alsó része, bélelt, a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból vagy mesterséges szálból

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz, kötött vagy horgolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Férfi- vagy fiúing, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

II.A. CSOPORT

9

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból; fürdőszobai és konyhai textília, a kötött és horgolt anyagok kivételével, frottírtörölköző anyagából és pamut frottírszövetből

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Ágynemű, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Szintetikus vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Ebből: akril

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Mesterséges vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (a pamut frottírtörölköző vagy frottírszövet és a szövött keskenyáru kivételével) és tűzött szövetek, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Ebből: pamut kordbársony

 

 

5801 22 00

 

 

39

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, a kötött és hurkolt kivételével, a frottírtörölköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

II.B. CSOPORT

12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, egyéb harisnyaáru, zokni, bokazokni, gyermekzokni és hasonlók, kötött vagy horgolt anyagból (a csecsemőholmi kivételével), beleértve a 70. kategória kivételével a visszeres lábra való gumiharisnyát

24,3 pár

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Férfi vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy horgolt, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Férfi- vagy fiú felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, pelerin, köpeny és hasonló áru, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból (a 21. kategóriába tartozó parka kivételével)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin; kabát és blézer gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból (a 21. kategóriába tartozó parka kivételével)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Férfi- vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes (a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével), gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével; férfi- vagy fiú tréningruha béléssel, amelynek külső része egységesen ugyanabból a szövetből készült, pamutból vagy mesterséges szálból

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Férfi vagy fiú -zakó és -blézer, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Női vagy leányka atlétaing és más alsóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköntös, háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Zsebkendő, a kötött vagy hurkolt kivételével

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parka; anorák, viharkabát, lemberdzseki és hasonló áru, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból bélelt tréningruha-felső, a 16. vagy 29. kategória kivételével, pamutból vagy mesterséges szálból

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, kötött vagy horgolt anyagból

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru, kötött vagy horgolt anyagból

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Női vagy leánykaruha gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

1,61

620

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

29

Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével; női vagy leányka tréningruha béléssel, amelynek külső része ugyanabból a szövetből készült, pamutból vagy mesterséges szálból

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Melltartó, szőtt, kötött vagy horgolt anyagból

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Csecsemőruha és tartozékai, a 10. és 87. kategóriába tartozó gyerekkesztyű, ujjatlan, illetve egyujjas kesztyű kivételével, valamint a 88. kategóriába tartozó csecsemő harisnya, zokni és gyermekzokni a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Férfi vagy fiú ipari vagy munkaruha, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Női vagy leányka kötény, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat, a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Síöltöny, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Ruházati cikkek, a kötött vagy hurkolt kivételével, a 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. és 77. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Felsőkabát, zakó, blézer és egyéb ruházati cikkek, beleértve a síöltönyt is, kötött vagy hurkolt anyagból, a 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. és 75. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

III. A. CSOPORT

33

Polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonló anyagból készített szintetikus, műselyem fonalból szőtt anyag, 3 m alatti szélességben

 

 

5407 20 11

 

 

Zsák és zacskó áruk csomagolására, nem kötött vagy hurkolt, csíkból vagy hasonlóból

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, szalagból vagy hasonló termékből, polietilénből vagy polipropilénből, amelynek szélessége 3 m, vagy annál több

 

 

5407 20 19

 

 

35

Szintetikus szálból készült szövetek, a 114. kategóriába tartozó, gumiabroncsokhoz való szövetek kivételével

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Mesterséges szálból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, gumiabroncsokhoz való szövetek kivételével

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Szövet mesterséges vágott szálból

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Ebből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Kötött vagy hurkolt függönykelme szintetikus szálból, beleértve a függönyhálót is

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Függönyháló, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy horgolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Szintetikus (végtelen) szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a nem terjedelmesített, egyágú, sodratlan vagy méterenként 50-nél nem több sodratú fonal kivételével

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5401 20 10

 

 

Fonal mesterséges szálból; fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, az egyágú, sodratlan vagy méterenként 250-nél nem több sodratú viszkózselyem fonal és az egyágú, nem terjedelmesített cellulóz-acetát fonal kivételével

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Végtelen mesterséges szálból készült fonal, fonal mesterséges vágott szálból, pamutfonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjú, vagy más finom állati szőr

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Fonal kártolt vagy fésült birka- vagy báránygyapjúból (kártolt gyapjúfonal) vagy más kártolt finom állati szőrből, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Fonal fésült birka- vagy báránygyapjúból (fésült fonal) vagy más fésült finom állati szőrből, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből készült fonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Szövet birka- vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Pamut kártolva vagy fésülve

 

 

5203 00 00

 

 

53

Pamut gézszövet

 

 

5803 00 10

 

 

54

Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

 

 

5507 00 00

 

 

55

Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Szintetikus vágott szálból készült (beleértve a hulladékot is) fonal, kiskereskedelmi kiszerelésben

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58. kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

 

 

5805 00 00

 

 

61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) a 62. kategóriába tartozó címkék és hasonló áru kivételével.

Gumival kombinált textilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy horgolt)

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tüll és más hálószövet, a szőtt, kötött és hurkolt termék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban; bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Kötött vagy horgolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy horgolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Raschel csipke és »hosszúbolyhos« kelme szintetikus szálból

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Kötött vagy hurkolt kelme a 38.A és a 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

III. B. CSOPORT

10

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

17 pár

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Kötött vagy horgolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási textília kötött vagy horgolt anyagból; függöny (drapéria is) és belső vászonroló, függöny és ágyfüggöny és egyéb kötött vagy hurkolt lakberendezési cikk; kötött vagy horgolt takaró és útitakaró, más kötött vagy horgolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Ebből: Zsák és zacskó, áruk csomagolására, polietilén vagy polipropilén csíkból

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy horgolt

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Harisnyanadrág és harisnya, szintetikus szálakból, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex (6,7 tex)

30,4 pár

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Női (hosszú) harisnya szintetikus szálból

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Fürdőruha, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes, kötött vagy horgolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, kötött vagy horgolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy mesterséges szálból, a síruha kivételével

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló a kötött vagy hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áruk, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy hurkolt

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy horgolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szintetikus szálból, fonva is

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Sátor

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Zsák és zacskó áruk csomagolására, szövetből, a polietilén- vagy polipropilén-csíkból készült kivételével

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Nem szőtt szövet és ebből készült áruk, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a textilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Gumizott szövet, nem kötött vagy hurkolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Más módon impregnált vagy bevont textilszövet; festett kanavász színházi stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, a 100. kategóriába tartozók kivételével

 

 

5907 00 00

 

 

100

Textilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, a szintetikus szálból készült kivételével

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Felfújható matrac szőtt textilanyagból

 

 

6306 40 00

 

 

111

Kempingcikk szőtt textilanyagból, felfújható matrac és sátor kivételével

 

 

6306 90 00

 

 

112

Más készáru szövött textilanyagból, a 113. és 114. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Padló-, edény- és portörlő ruha a kötött vagy horgolt kivételével

 

 

6307 10 90

 

 

114

Szőtt textilanyag és textiláru műszaki célra

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

IV. CSOPORT

115

Len- vagy ramifonal

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Len- vagy ramiszövet

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textília lenből vagy ramiból, a kötött és horgolt anyagok kivételével

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástextília, nem kötött vagy horgolt, lenből vagy ramiból

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

 

 

ex 6214 90 00

 

 

V. CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 41. kategóriába tartozó fonal kivételével

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgututánzat szintetikus anyagokból

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Mesterséges vágott szál

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 42. kategóriába tartozó fonal kivételével

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgututánzat mesterséges textilanyagokból

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

 

 

5105 40 00

 

 

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Selyemfonal, a 130 A. kategóriába tartozó kivételével, selyemhernyóbél

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Fonal más növényi textilrostból;

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papírfonal

 

 

5308 90 50

 

 

133

Valódi kenderfonal

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Fémezett fonal

 

 

5605 00 00

 

 

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

 

 

5113 00 00

 

 

136

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Szövet papírfonalból és más textilszálból, a rami kivételével

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

 

 

5809 00 00

 

 

140

Kötött vagy horgolt kelme textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy mesterséges szálból készültek kivételével

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Takaró és úti takaró textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy mesterséges szálból készültek kivételével

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Szőnyeg és más textil padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növény rostjából vagy manilakenderből

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Nemez durva állati szőrből

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Kötöző- vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növény rostjából

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az Agave nemhez tartozó más növények rostjaiból, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy fésült kivételével

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Kókuszrost fonal

 

 

5308 10 00

 

 

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, nem használt

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más textilháncsrostból

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Tűnemez jutából vagy más textilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

 

 

5602 10 11

 

 

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból, használt

 

 

6305 10 10

 

 

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

 

 

5001 00 00

 

 

Nyersselyem (nem sodorva)

 

 

5002 00 00

 

 

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt vagy fésült

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

 

 

5104 00 00

 

 

Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Rami és más növényi eredetű rost nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

 

 

5305 00 00

 

 

Pamut, nem kártolva, nem fésülve

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abaka (Manilakender vagy Musa Textilis Nee) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5305 00 00

 

 

Juta és más textilháncsrost (kivéve: len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Egyéb növényi textilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy hurkolt

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Kötött vagy hurkolt ruházat, az 1–123. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6214 10 00

 

 

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

6215 10 00

 

 

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Ruházat, nem kötött, nem horgolt, az 1–123. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Géz és gézből készült cikkek a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben

 

 

3005 90 31 ”

 

 


6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/174 RENDELETE

(2018. február 2.)

a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével, a háztartások összetételével és a jövedelmek alakulásával kapcsolatos másodlagos célváltozók 2019-es jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló, 2003. június 16-i 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1177/2003/EK rendelet egységes keretet hozott létre a jövedelmekre és az életkörülményekre vonatkozó európai statisztika módszeres előállításához annak érdekében, hogy nemzeti és uniós szinten összehasonlítható és aktuális keresztmetszeti és longitudinális adatok álljanak rendelkezésre a jövedelmekre, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés szintjére és összetételére vonatkozóan.

(2)

Az 1177/2003/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerint évente végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni az EU-SILC keresztmetszeti komponensébe az adott évben bevonandó másodlagos célterületek és célváltozók meghatározásához. Ezért a 2019. évi modullal összefüggésben el kell fogadni a hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével, a háztartások összetételével és a jövedelmek alakulásával kapcsolatos másodlagos célváltozókat és azonosítóikat meghatározó végrehajtási intézkedéseket.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az EU-SILC keresztmetszeti komponensének részét képező 2019. évi modullal összefüggésben a hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével, a háztartások összetételével és a jövedelmek alakulásával kapcsolatos másodlagos célváltozók és azonosítóik jegyzékét a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 165., 2003.7.3., 1. o.


MELLÉKLET

Az EU-SILC keresztmetszeti komponensének részét képező 2019. évi modullal összefüggésben a hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével, a háztartások összetételével és a jövedelmek alakulásával kapcsolatos másodlagos célváltozók és azonosítóik a következők:

1.   Egységek

A hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével kapcsolatos információkat a háztartás valamennyi jelenlegi tagjáról, vagy ha értelmezhető, minden kiválasztott 24 év feletti és 60 év alatti válaszadóról kell szolgáltatni.

A jövedelmek alakulásával és a háztartások összetételével kapcsolatos információk a háztartás szintjén értendők, és a háztartás egészére vonatkoznak.

2.   Az adatgyűjtés módja

Az egyén szintjén értelmezett változók esetében az adatgyűjtés módja a személyes interjú a háztartás összes tagjával, vagy ha értelmezhető, minden kiválasztott 24 év feletti és 60 év alatti válaszadóval.

A háztartás szintjén értelmezett változók esetében az adatgyűjtés módja a személyes interjú a háztartás válaszadójával.

Kivételes esetekben, ha az érintett személy ideiglenesen távol tartózkodik vagy képtelen a válaszadásra, elfogadható a helyettesítő személlyel lefolytatott interjú.

3.   Referencia-időszak

A hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével kapcsolatos változók esetében a referencia-időszak az az időszak, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt.

A jövedelmek alakulásával és a háztartások összetételével kapcsolatos változók (háztartásrács) esetében a referencia-időszak a jelenlegi időszak.

4.   Fogalommeghatározások a hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével kapcsolatban

1.   Apa: az a személy, akit a válaszadó 14 éves kora körül az apjának tekintett. Általában a biológiai apa, de ha a válaszadó valaki mást tekint úgy, hogy a referencia-időszakban az apja volt, akkor a válaszoknak erre a személyre kell vonatkozniuk akkor is, ha a biológiai apa élt és ismert volt.

2.   Anya: az a személy, akit a válaszadó 14 éves kora körül az anyjának tekintett. Általában a biológiai anya, de ha a válaszadó valaki mást tekint úgy, hogy a referencia-időszakban az anyja volt, akkor a válaszoknak erre a személyre kell vonatkozniuk akkor is, ha a biológiai anya élt és ismert volt.

3.   Háztartás: az a háztartás, amelyben a válaszadó 14 éves kora körül élt.

Ha a válaszadó szülei elváltak vagy külön éltek és egyenlő mértékben megosztva (mindkét szülő az idő 50-50 %-ában) viselték gondját, akkor a válaszadó a következő lehetőségek közül választhat:

háztartását objektív alapon, a 14 éves kora körüli fő lakcímének (azaz a népesség-nyilvántartásba és/vagy személyazonosító igazolványába, illetve útlevelébe bejegyzett lakcím) figyelembevételével választja meg,

háztartását szubjektív alapon, annak alapján választja meg, hogy 14 éves kora körül hol érezte magát inkább otthon.

Ha a válaszadó szülei elváltak vagy külön éltek és nem egyenlő mértékben megosztva viselték gondját, azt a háztartást kell választani, amelyben a válaszadó állandó jelleggel vagy idejének nagyobb részében élt.

A másodlagos célváltozókat a Bizottság (Eurostat) számára – az elsődleges célváltozók után – a háztartási adatállományban („H-file”) és a személyi adatállományban („P-file”) kell továbbítani.

 

2019. évi tesztmodul

A hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődése

Változónév

Kód

Célváltozó

A család adatai

PT220

 

A háztartás típusa, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

1

Magánháztartásban élt

2

Közös háztartásban vagy intézményben élt

PT220_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT230

 

Jelen volt-e az anya, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt?

1

Igen

2

Nem élt ugyanabban a háztartásban, de a válaszadó kapcsolatot tartott vele

3

Nem élt ugyanabban a háztartásban, és a válaszadó nem tartott vele kapcsolatot

4

Nem, elhunyt

PT0230_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT240

 

Jelen volt-e az apa, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt?

1

Igen

2

Nem élt ugyanabban a háztartásban, de a válaszadó kapcsolatot tartott vele

3

Nem élt ugyanabban a háztartásban, és a válaszadó nem tartott vele kapcsolatot

4

Nem, elhunyt

PT240_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT020

 

A felnőttek száma, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

Szám (2 számjegy) 0–99

PT020_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT030

 

A gyermekek száma, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

Szám (2 számjegy) 0–99

PT030_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT040

 

Dolgozó személyek száma a háztartásban, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

Szám (2 számjegy) 0–99

PT040_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT250

 

Az urbanizáció foka, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

1

Nagyváros (100 000 lakosnál több)

2

Közepes méretű város vagy előváros (10 000 –100 000 lakos)

3

Vidéki terület, kisváros vagy község (10 000 lakosnál kevesebb)

PT250_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT210

 

Tulajdoni viszony, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

1

Saját

2

Bérelt

3

Ingyen jutott szálláshoz

– 1

Nem tudja

PT210_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

A szülők háttere

PT060

 

Az apa születési országa

 

Az apa születési országa (SCL GEO alpha-2 kód)

– 1

Nem tudja

PT060_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 5

N.a. (az apa nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT070

 

Az apa állampolgársága

 

Az állampolgárság szerinti ország (SCL GEO alpha-2 kód)

– 1

Nem tudja

PT070_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 5

N.a. (az apa nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT090

 

Az anya születési országa

 

Az anya születési országa (SCL GEO alpha-2 kód)

– 1

Nem tudja

PT090_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 5

N.a. (az anya nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT100

 

Az anya állampolgársága

 

Az állampolgárság szerinti ország (SCL GEO alpha-2 kód)

– 1

Nem tudja

PT100_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 5

N.a. (az anya nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

Az iskolai végzettségre vonatkozó adatok

PT110

 

Az apa legmagasabb végzettsége

1

Alapfokú (legfeljebb általános iskolában szerzett)

2

Középfokú (középiskolában vagy azt követő, nem felsőfokú oktatásban szerzett)

3

Felsőfokú (rövid képzési idejű felsőfokú oktatásban szerzett, felsőfokú alapképzésben szerzett vagy azzal egyenértékű, felsőfokú mesterképzésben szerzett vagy azzal egyenértékű, vagy doktori vagy azzal egyenértékű)

–1

Nem tudja

PT110_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 5

N.a. (az apa nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT120

 

Az anya legmagasabb végzettsége

1

Alapfokú (legfeljebb általános iskolában szerzett)

2

Középfokú (középiskolában vagy azt követő, nem felsőfokú oktatásban szerzett)

3

Felsőfokú (rövid képzési idejű felsőfokú oktatásban szerzett, felsőfokú alapképzésben szerzett vagy azzal egyenértékű, felsőfokú mesterképzésben szerzett vagy azzal egyenértékű, vagy doktori vagy azzal egyenértékű)

–1

Nem tudja

PT120_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 5

N.a. (az anya nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok

PT130

 

Az apa foglalkoztatási helyzete, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

1

Teljes munkaidejű munkaviszony

2

Részmunkaidejű munkaviszony

3

Önfoglalkoztatás vagy családi vállalkozásban történő munkavégzés

4

Munkanélküli, álláskereső

5

Nyugdíjas

6

Tartós fogyatékkal élő és/vagy munkavégzésre alkalmatlan

7

Háztartási és gyermekgondozási feladatok ellátása

8

Más inaktív személy

– 1

Nem tudja

PT130_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 5

N.a. (az apa nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT140

 

Az apa vezető beosztásban dolgozott-e, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt?

1

Igen

2

Nem

– 1

Nem tudja

PT140_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 4

N.a.: az apa nem dolgozott (nem volt munkaviszonyban)

– 5

N.a. (az apa nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT150

 

Az apa főfoglalkozása, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

 

ISCO-08(COM) kód (1 számjegy)

– 1

Nem tudja

PT150_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 4

N.a.: az apa nem dolgozott (nem volt munkaviszonyban)

– 5

N.a. (az apa nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT160

 

Az anya foglalkoztatási helyzete, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

1

Teljes munkaidejű munkaviszony

2

Részmunkaidejű munkaviszony

3

Önfoglalkoztatás vagy családi vállalkozásban történő munkavégzés

4

Munkanélküli, álláskereső

5

Nyugdíjas

6

Tartós fogyatékkal élő és/vagy munkavégzésre alkalmatlan

7

Háztartási és gyermekgondozási feladatok ellátása

8

Más inaktív személy

– 1

Nem tudja

PT160_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 5

N.a. (az anya nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT170

 

Az anya vezető beosztásban dolgozott-e, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt?

1

Igen

2

Nem

– 1

Nem tudja

PT170_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 4

N.a.: az anya nem dolgozott (nem volt munkaviszonyban)

– 5

N.a. (az anya nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT180

 

Az anya főfoglalkozása, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

 

ISCO-08(COM) kód (1 számjegy)

– 1

Nem tudja

PT180_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 4

N.a.: az anya nem dolgozott (nem volt munkaviszonyban)

– 5

N.a. (az anya nem volt jelen és nem volt vele kapcsolat vagy elhunyt)

–6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

Anyagi depriváció

PT190

 

A háztartás anyagi helyzete, amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt

1

Nagyon rossz

2

Rossz

3

Mérsékelten rossz

4

Mérsékelten jó

5

6

Nagyon jó

– 1

Nem tudja

PT190_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT260

 

Ki voltak-e elégítve az alapvető iskolai szükségletek (tankönyvek és tanfelszerelés), amikor a válaszadó körülbelül 14 éves volt?

1

Igen

2

Nem, anyagi okokból

3

Nem, más okból

PT260_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT270

 

Fogyasztott-e naponta hús-, csirke- vagy halételt (vagy azzal egyenértékű vegetáriánus ételt) a válaszadó, amikor körülbelül 14 éves volt?

1

Igen

2

Nem, anyagi okokból

3

Nem, más okból

PT270_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

PT280

 

Üdült-e évente legalább egy hetet otthonától távol a válaszadó, amikor körülbelül 14 éves volt?

1

Igen

2

Nem, anyagi okokból

3

Nem, más okból

PT280_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (közös háztartásban vagy intézményben élt)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 6

Nem esik bele a korcsoportba (25–59)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

 

2019. évi opcionális tesztmodul

A jövedelmek alakulása és a háztartások összetétele

Változónév

Kód

Célváltozó

HI010

 

A jövedelem változása az előző évhez képest (NEM KÖTELEZŐ)

1

Nőtt

2

Lényegében azonos maradt

3

Csökkent

HI010_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

HI020

 

A növekedés oka (NEM KÖTELEZŐ)

1

Automatikusan vagy rendszeres alapon újraszámított munkabér

2

A munkaidő, a munkabér vagy a kereset növekedése (azonos munkakör mellett)

3

Visszatérés a munkába betegség, szülés, szülői szabadság, gyermekgondozás, beteg vagy fogyatékkal élő személy gondozása után

4

Munkakezdés vagy megváltozott munkakör/munkahely

5

Változás a háztartás összetételében

6

Szociális ellátás növekedése

7

Más

HI020_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

Nem értelmezhető (HI010≠1)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

HI030

 

A jövedelem csökkenésének oka (NEM KÖTELEZŐ)

1

A munkaidő, a munkabér vagy a kereset csökkenése (azonos munkakör mellett), ideértve az önfoglalkoztatást is (ha az nem önkéntes)

2

Szülés, szülői szabadság, gyermekgondozás, beteg vagy fogyatékkal élő személy gondozása

3

Megváltozott munkakör/munkahely

4

Elveszített munkahely, munkanélkülivé válás, (saját) vállalkozás csődje

5

Betegség vagy fogyatékosság miatti munkaképtelenné válás

6

Válás, élettársi viszony megszűnése vagy más változás a háztartás összetételében

7

Nyugdíjazás

8

Szociális ellátás csökkenése

9

Más

HI030_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

Nem értelmezhető (HI010≠3)

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

HI040

 

Jövőbeli jövedelem (NEM KÖTELEZŐ)

1

Növekedés

2

Változatlan

3

Csökkenés

HI040_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 3

Nem „kiválasztott válaszadó”

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)

HGYX (1)

 

Háztartásrács (NEM KÖTELEZŐ)  (2)

10

Partner (alacsony szint)

11

Férj, feleség, bejegyzett élettárs (magas szint)

12

Partner, élettárs (magas szint)

20

Fiú- vagy leánygyermek (alacsony szint)

21

Vér szerinti vagy örökbe fogadott fiú- vagy leánygyermek (magas szint)

22

Mostohafiú, mostohaleány (magas szint)

30

Meny, vő (alacsony szint; magas szint)

40

Unoka (alacsony szint; magas szint)

50

Szülő (alacsony szint)

51

Vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő (magas szint)

52

Mostohaszülő (magas szint)

60

Após, anyós (alacsony szint; magas szint)

70

Nagyszülő (alacsony szint; magas szint)

80

Testvér (alacsony szint)

81

Vér szerinti testvér (magas szint)

82

Féltestvér (magas szint)

90

Más rokon (alacsony szint; magas szint)

95

Más nem rokon (alacsony szint; magas szint)

99

Nincs megadva (alacsony szint; magas szint)

HGYX_F

1

Ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N.a. (egyszemélyes háztartás)

– 7

Nem értelmezhető (RB010 ≠ 2019)


(1)  X = 1,…, a háztartást alkotó személyek száma – 1

Y = 2,…, a háztartást alkotó személyek száma

Y > X.

(2)  Választani kell az alacsony és a magas szintű kategóriák közül.


6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/48


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/175 RENDELETE

(2018. február 2.)

a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikkére,

mivel:

(1)

A 110/2008/EK rendelet II. melléklete értelmében a 9. kategóriába („Gyümölcspárlat”) tartozó szeszes italok kereskedelmi megnevezésének a gyümölcs, bogyótermés vagy zöldség nevéből és az azt követő „párlat” szóból kell állnia. Egyes hivatalos nyelveken azonban e kereskedelmi megnevezések hagyományosan úgy épülnek fel, hogy a gyümölcs megnevezését toldalék egészíti ki. Ezért az érintett hivatalos nyelveken felcímkézett gyümölcspárlatok esetében célszerű engedélyezni a gyümölcs toldalékkal ellátott megnevezéséből álló kereskedelmi megnevezések feltüntetését.

(2)

A 110/2008/EK rendelet II. melléklete a 10. kategória („Almabor- és körteborpárlat”) esetében nem rendelkezik egyértelműen arról, hogy előállítható-e ilyen típusú párlat az almabor és a körtebor együttes lepárlásával. Ugyanakkor egyes esetekben az ilyen típusú szeszes ital hagyományos előállítási módja az alma- és körtebor együttes lepárlásával jár. Ezért célszerű a szeszes italok e kategóriájának meghatározását úgy módosítani, hogy az kifejezetten tartalmazza az alma- és körtebor együttes lepárlásának lehetőségét is, amennyiben a hagyományos előállítási mód ezt írja elő. Egyúttal célszerű meghatározni a kapcsolódó kereskedelmi megnevezésekre vonatkozó szabályokat is. A gazdasági szereplők számára adódó nehézségek elkerülése érdekében ugyanakkor helyénvaló átmeneti rendelkezést lefektetni az e rendelet hatálybalépése előtt előállított szeszes italok kereskedelmi megnevezésére vonatkozóan.

(3)

A 110/2008/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 110/2008/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 9. kategória f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„f)

A gyümölcspárlat kereskedelmi megnevezése a gyümölcs, bogyótermés vagy zöldség nevéből és az azt követő »párlat« szóból áll, például: cseresznyepárlat vagy kirsch, szilvapárlat vagy slivovitz, mirabella-, őszibarack-, alma-, körte-, kajszibarack-, füge-, citrus-, szőlő- vagy más gyümölcspárlat. Ez a kereskedelmi megnevezés cseh, horvát, görög, lengyel, szlovák, szlovén és román nyelven a gyümölcs nevének toldalékkal kiegészített változatából is állhat.

A párlatok wasser-nek is nevezhetők, a gyümölcs nevének feltüntetésével.

A »párlat« szó és az előtte álló gyümölcs neve helyébe a gyümölcs neve kizárólag csak a következő gyümölcsök esetén léphet:

mirabellszilva (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

szilva (Prunus domestica L.),

szilva (»quetsch«) (Prunus domestica L.),

faepergyümölcs (Arbutus unedo L.),

»Golden Delicious« alma.

Ha fennáll annak a kockázata, hogy a végső fogyasztó számára nehezen érthető valamely olyan kereskedelmi megnevezés, amely nem tartalmazza a »párlat« szót, ez esetben a címkének és a kiszerelésnek tartalmaznia kell a »párlat« szót, amelyet esetlegesen magyarázat egészíthet ki.”.

2.

A 10. kategória helyébe a következő szöveg lép:

„10.

Almaborpárlat, körteborpárlat, valamint almabor- és körteborpárlat

a)

Az almaborpárlat, a körteborpárlat és az almabor- és körteborpárlat olyan szeszes italok, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

i.

kizárólag almabor vagy körtebor 86 % (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő lepárlásával állítják elő úgy, hogy a gyümölcsök aromája és íze megmarad a párlatban;

ii.

illóanyag-tartalmuk legalább 200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva;

iii.

metanoltartalmuk maximum 1 000 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva.

Az i. pontban említett feltétel nem zárja ki az olyan hagyományos módszerekkel előállított szeszes italokat, amelyek az almabor és a körtebor együttes lepárlását is lehetővé teszik. Ezekben az esetekben a kereskedelmi elnevezés »almabor- és körteborpárlat«.

b)

Az almaborpárlat, a körteborpárlat, illetve az almabor- és körteborpárlat minimális alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék.

c)

Alkoholnak az I. melléklet 5. pontja szerinti hozzáadására sem hígított, sem hígítás nélküli formában nem kerülhet sor.

d)

Az almaborpárlat, a körteborpárlat, illetve az almabor- és körteborpárlat nem ízesíthető.

e)

Az almaborpárlat, a körteborpárlat és az almabor- és körteborpárlat színezőanyagként csak karamellt tartalmazhat.”

2. cikk

Mindazon, a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 10. kategóriájába tartozó szeszes italok, amelyek kereskedelmi elnevezése e rendelet hatálybalépésének időpontjában megfelel az említett rendeletben előírt követelményeknek, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.


HATÁROZATOK

6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/50


A TANÁCS (EU) 2018/176 HATÁROZATA

(2018. január 29.)

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosítása tekintetében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról.

(3)

A 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét (Közlekedés) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspont az e határozathoz csatolt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. PORODZANOV


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről (HL L 307., 2014.10.28., 1. o.).


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2018 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. melléklete a (törölt) 5. pont után a következő ponttal egészül ki:

„5a.

32014 L 0094: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről (HL L 307., 2014.10.28., 1. o.).

Az irányelv rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a)

Az EFTA-államok tekintetében a 3. cikk (5) bekezdésében az »EUMSZ-ben« szövegrész helyébe az »EGT-megállapodásban« szövegrész lép.

b)

A 6. cikk nem alkalmazandó Izlandra.

c)

Ez az irányelv nem alkalmazandó Liechtensteinre.”

2. cikk

A 2014/94/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat […]-án/-én lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L 307., 2014.10.28., 1. o.

(*1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


AJÁNLÁSOK

6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/52


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/177 AJÁNLÁSA

(2018. február 2.)

a tagállamok közötti, a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke szerinti szolidaritási mechanizmus alkalmazására vonatkozó műszaki, jogi és pénzügyi megállapodásokba foglalandó elemekről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (12) bekezdésére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az Unió energiapolitikájának célja – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül.

(2)

A földgázellátás biztonságáról szóló rendelet célja, hogy fokozza a tagállamok közötti szolidaritást és bizalmat, valamint lehetővé tegye, hogy a belső gázpiac a kínálat beszűkülése esetén is a lehető legtovább működhessen.

(3)

A rendelet első alkalommal vezet be szolidaritási mechanizmust a tagállamok között annak érdekében, hogy az Unión belül mérsékeljék a súlyos vészhelyzetek hatásait, valamint biztosítsák, hogy a gáz eljuthasson a szolidaritási alapon védett felhasználókhoz.

(4)

A szolidaritási mechanizmus végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadásakor a tagállamoknak kétoldalú megállapodásaik keretében számos műszaki, jogi és pénzügyi kérdésről kell megegyezniük, és azokat ismertetniük kell a vészhelyzeti terveikben.

(5)

A Bizottság – annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a végrehajtásban – a gázkoordinációs csoporttal való konzultációt követően kidolgozta ezt a nem kötelező erejű iránymutatást az ilyen megállapodásokba foglalandó legfontosabb elemekről,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.

A tagállamoknak követniük kell az ezen ajánlás mellékletében foglalt, jogilag nem kötelező erejű iránymutatásokat. Ezen iránymutatások segítséget kívánnak nyújtani a tagállamok számára az (EU) 2017/1938 rendelet 13. cikke szerinti szolidaritási kötelezettségek teljesítése céljából szükséges műszaki, jogi és pénzügyi intézkedések bevezetéséhez, és azoknak a rendelet szerint kidolgozandó vészhelyzeti tervben való ismertetéséhez.

2.

Ezt az ajánlást az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 2-án.

a Bizottság részéről

Miguel ARIAS CAÑETE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 280., 2017.10.28., 1. o.


MELLÉKLET

I.   BEVEZETÉS

Az (EU) 2017/1938 rendelet (a továbbiakban: a rendelet) a szolidaritás elvét átülteti a gyakorlatba, és létrehozza a tagállamok közötti szolidaritási mechanizmust, amely akkor lép működésbe, ha teljesülnek a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott feltételek. A szolidaritás egy végső eszközként alkalmazandó mechanizmus: a szolidaritás szellemében lehetővé teszi, hogy a gáz zavartalanul eljuthasson a legkiszolgáltatottabbakhoz. A rendelet 2. cikkének 6. pontjában „szolidaritási alapon védett felhasználóként” meghatározott háztartási felhasználók és egyes alapvető szolgáltatók tartoznak ide.

1.   Szolidaritási mechanizmus

Ha valamely tagállam szolidaritást kér, a szolidaritási mechanizmus értelmében a többi, közvetlen összeköttetésben lévő tagállam köteles a szolidaritási alapon nem védett belföldi felhasználókkal szemben elsőbbséget biztosítani a szolidaritást kérő tagállamban található, szolidaritási alapon védett felhasználók ellátásának. Erre csak akkor van szükség, ha a piac nem képes a szükséges gázmennyiséget szállítani (1). A valamely tagállam által nyújtható segítség határai a következők:

a rendelkezésre álló rendszerösszekötő kapacitás;

a szolidaritási alapon védett saját felhasználóinak ellátásához szükséges gáz mennyisége, amennyiben a gázellátásuk veszélybe kerül;

saját gázhálózatának biztonsága; valamint

bizonyos országok esetében a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek gázellátása a villamosenergia-ellátás biztonságának megőrzése érdekében.

A szolidaritást – végső intézkedésként – a kérő tagállam csak akkor veheti igénybe, ha a piac a szolidaritási alapon védett felhasználók szükségleteinek kielégítéséhez sem a kérő tagállamban, sem pedig a szolidaritást esetlegesen nyújtó tagállamokban nem kínálja a szükséges gázmennyiséget, beleértve a nem védett felhasználók által önkéntesen felajánlott mennyiségeket is. Ezenkívül előbb még ki kell meríteni a kérő tagállam vészhelyzeti tervében szereplő intézkedéseket, ideértve a szolidaritási alapon védett felhasználók szintjéig terjedő kényszerkorlátozásokat is. A szolidaritás igénybevételének szigorú feltételei ellenére a mechanizmus a háztartások és az alapvető szociális szolgáltatók számára a biztos és zavartalan gázellátás biztonságát nyújtja.

Ilyen körülmények között valószínűleg a szolidaritást esetlegesen nyújtó tagállamban is bevezettek már vagy bevezetni készülnek nem piaci intézkedéseket vagy korlátozásokat. Ellenkező esetben még mindig rendelkezésre állna bizonyos mennyiségű gázkínálat, és a gáz az árjelzéseket követve (feltételezve meglétüket) még mindig áramolhatna oda, ahol arra szükség van anélkül, hogy igénybe kellene venni a szolidaritást. A szolidaritási mechanizmus tulajdonképpen a megmaradt gáz ugyanazon integrált európai gázpiacon belüli ideiglenes átirányítását jelenti az egyik tagállam szolidáris alapon nem védett felhasználóitól egy másik tagállam szolidaritási alapon védett felhasználóihoz. Szolidaritás csak akkor nyújtható, ha a gázhálózat még képes a gáz megbízható átirányítására és szállítására (2).

A szolidaritás jogi, műszaki és pénzügyi kérdéseivel foglalkozó kétoldalú megállapodás különböző elemeit részben már a rendelet 13. cikke is tartalmazza. A tagállamoknak kétoldalú megállapodásaikban ezenfelül minden szükséges elemről és részletről meg kell állapodniuk, hogy a szolidaritási mechanizmus működésbe hozásában érintettek számára egyértelműséget és biztonságot kínáljanak. E megállapodásokat ismertetni kell a vonatkozó vészhelyzeti tervekben; bele kell foglalni különösen az ellentételezési mechanizmust vagy legalább annak összefoglalóját.

A rendelet 13. cikkében meghatározott ellentételezés sokrétű. Kiterjed a gázzal kapcsolatos fizetésre és a szolidaritást kérő tagállamban található, szolidaritási alapon védett felhasználóknak szállított gázhoz kapcsolódó többletköltségekre (például a szállítási költségekre), valamint a szolidaritást nyújtó tagállamban található felhasználóknak a korlátozásért járó kifizetésekre is. Ezen iránymutatások alkalmazásában e tágabb értelemben vett ellentételezés az úgynevezett „szolidaritási ellentételezés”. A korlátozások által okozott károkért fizetett ellentételezés az úgynevezett „korlátozásért járó ellentételezés”.

A szolidaritás megfelelő működésének több feltétele van.

Először is, ameddig csak lehet, piaci alapú intézkedésekhez kell folyamodni. A tagállamoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy létrehozzanak egy olyan mechanizmust vagy platformot, amely lehetővé teszi az önkéntes keresletoldali válaszintézkedéseket. Ez a lehetséges szolidaritást nyújtó és kérő tagállamoknak ugyanúgy az érdekében áll, mivel az alternatív megoldás az, hogy a nem piaci intézkedéseket – például a kényszerű tüzelőanyag-váltást vagy a felhasználókra vonatkozó korlátozásokat – korai szakaszban kell bevezetni. Ez összhangban van a rendeletben foglalt azon általános elvvel is, amelynek értelmében a piac számára a lehető legnagyobb mozgásteret kell biztosítani a gázellátási problémák megoldásához.

Másodszor, lehetővé kell tenni, hogy a nagykereskedelmi árak szabadon mozogjanak, még vészhelyzet idején is; az árak befagyasztása vagy maximalizálása nem teszi lehetővé, hogy az árjelzések tükrözzék a további gázkeresletet, és így a gáz nem oda fog áramolni, ahol arra szükség van.

Harmadszor, az infrastruktúrákhoz való határon átnyúló hozzáférést a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban mindenkor, még vészhelyzet esetén is műszakilag biztonságosan fenn kell tartani. Az egyes tagállamokon belüli műszaki akadályoktól függően a megállapodásoknak biztosítaniuk kell, hogy a rendszerösszekötők, az LNG-terminálok, a föld alatti gáztároló létesítmények, az elosztó központok és a keresletoldali ajánlatok adott esetben a határon túlról is teljesen hozzáférhetők legyenek a piaci szereplők számára. Ez késleltetni fogja a szolidaritás igénybevételét az ellátási nehézségekkel küzdő tagállamban.

Negyedszer, a tagállamokat arra ösztönzik, hogy működjenek együtt a vészhelyzet különböző szakaszaiban. A korai szakaszban folytatott hatékony együttműködés késleltetheti a szolidaritási mechanizmus elindításának szükségességét. Megakadályozná továbbá az összeköttetésben lévő piacokon az esetlegesen eltérő gázárak kialakulását (pl. a korlátozások által érintett felhasználói csoportok esetében a kieső terhelés értékét követve), valamint a szolidaritás (nyújtása) tekintetében visszatartó erőként működne.

2.   Jogalap

A rendelet 13. cikkének (12) bekezdése értelmében a Bizottság a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően 2017. december 1-jéig jogilag nem kötelező erejű iránymutatást köteles kibocsátani a műszaki, jogi és pénzügyi megállapodás alapvető elemeire vonatkozóan. Az iránymutatásnak különösen ki kell terjednie arra, hogy miként kell a gyakorlatban alkalmazni a 13. cikk (8) és (10) bekezdésében foglalt elemeket.

3.   Az iránymutatás hatálya

A rendelet 13. cikke a szolidaritási mechanizmus több olyan elemét és szempontját meghatározza, amelyről meg kell egyezni és bele kell foglalni a kétoldalú megállapodásokba. Ahhoz, hogy e kérdésekkel, valamint az ilyen megállapodásokba foglalandó esetleges további elemekkel kapcsolatban hasznos iránymutatással szolgálhassunk, először is jobban meg kell ismernünk a szolidaritást esetlegesen kiváltó helyzetet, valamint azokat az erőfeszítéseket és alapelveket, amelyek megakadályozhatják, hogy egyáltalán ilyen helyzet alakuljon ki. A jelenlegi nem kötelező erejű iránymutatásnak nem célja és nem is lehet célja, hogy minden tagállam számára megfelelő kimerítő és előíró jellegű felsorolással szolgáljon, mivel biztosítani kell számukra, hogy a kapacitásukhoz, meglévő keretrendszerükhöz, helyzetükhöz és prioritásaikhoz mérten szabadon kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb megoldásokat. Inkább a szükséges és lehetséges elemek együttesének használatát ajánlja, és bemutatja az egyes szolidaritási intézkedések lehetséges alkalmazásának módját, valamint példákkal és bevált gyakorlatokkal szolgál.

A javasolt megközelítés értelmében a tagállamoknak lehetőleg a meglévő nemzeti keretrendszereket és eljárásokat kell igénybe venniük, vagy a szolidaritás céljainak eléréséhez szükséges mértékben ki kell őket igazítaniuk. Ez magában foglalhatja például a keresletoldali intézkedések tekintetében meglévő platformok vagy a felhasználók ellentételezésére szolgáló meglévő mechanizmusok igénybevételét is.

II.   JOGI, MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

1.   Jogi rendelkezések

A jogi rendelkezések célja, hogy jogbiztonságot nyújtsanak a szolidaritási helyzetben gázt szállító vagy átvevő minden érintett fél számára. A szolidaritási mechanizmus alkalmazásában érintett tagállamoknak tanácsos egyértelmű, átlátható és hatékony jogi intézkedéseket bevezetniük, hogy az érdekelt felek ismerjék a határon átnyúló szolidaritásra vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

A rendelet 13. cikkének (10) bekezdése értelmében az összeköttetésben lévő tagállamok között intézkedéseket kell bevezetni. Jelenleg vannak olyan tagállamok, amelyek fizikailag nincsenek összeköttetésben semelyik másik tagállammal sem (4), a tagállamok egy csoportja ugyan összeköttetésben áll egymással, azonban a többi tagállammal nem (5), és több olyan tagállam is van, amelyek közös határral rendelkeznek vagy egy kizárólagos gazdasági övezethez tartoznak, azonban közvetlenül nem állnak összeköttetésben egymással (6). Ez a helyzet a jelenleg fejlesztés alatt álló összeköttetésekre vonatkozó infrastrukturális projekteknek köszönhetően megváltozhat. Amennyiben az összeköttetéseket 2018. december 1. után kapcsolják be a hálózatba, az érintett tagállamoknak mihamarabb be kell vezetniük a 13. cikk (10) bekezdésében meghatározott jogi, pénzügyi és műszaki intézkedéseket.

1.1.   Érintett tagállamok és a harmadik országok meghatározása (13. cikk (2) bekezdés)

A szolidaritási mechanizmus által érintett tagállamok a következők:

a szolidaritást kérő tagállam; valamint

minden olyan tagállam, amely közvetlen összeköttetésben van a szolidaritást kérő tagállammal.

A közvetlen összeköttetésben lévő valamennyi tagállamnak előzetesen kétoldalú megállapodást kell kötnie a szolidaritási mechanizmus igénybevételéről, kivéve, ha a rendelet e kötelezettség alóli mentességről rendelkezik. Ha egynél több tagállam tud szolidaritást nyújtani, a kérelmező tagállamnak mindegyikükkel konzultálnia kell, és mindegyiküktől ajánlatot kell kérnie a szolidaritási alapon védett felhasználók ellátásához szükséges gázmennyiségekre vonatkozóan. Minden ilyen ajánlat gyakorlati formába önti az előzetesen megkötött kétoldalú megállapodásba foglalt gázár-megállapodást. Ez a megállapodás hivatkozhat a piaci árra vagy a gázár kiszámítására szolgáló, elfogadott módszertanra. Amikor a szolidaritást kérő tagállam kiválaszt egy vagy több ajánlatot, meghatározza az(oka)t a tagállamo(ka)t, amely(ek) valóban részt vesznek a szolidaritás nyújtásában.

Ideiglenesen felfüggesztik a többi olyan tagállam kötelezettségét, amely képes lenne szolidaritást nyújtani, azonban nem fogadták el az ajánlatát. Ha tovább romlik a válsághelyzet, az ajánlatokat kérő tagállam bármikor szolidaritásért fordulhat hozzájuk. A kérelmet azonban újra be kell nyújtani, tekintve, hogy a körülmények idővel valószínűleg megváltoznak (például változhat a gáz ára vagy csökkenhet az esetlegesen rendelkezésre álló mennyiség). Az ilyen kérést kapó tagállamnak a helyzetben (a föld alatti tárolókban található gáz mennyisége, áramlások, hőmérséklet, fogyasztás stb. kapcsán) bekövetkező változásokra tekintettel tanácsos frissítenie az ajánlatát. Következésképpen folyamatosan tájékoztatni kell a kérelmező tagállamban uralkodó helyzetről azokat a tagállamokat, amelyek kötelezettségét ideiglenesen felfüggesztették. A Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni a szolidaritásban részesülő tagállamban uralkodó helyzetet.

Adott esetben a közvetlen összeköttetésben lévő tagállamok fogalma a harmadik országon keresztüli összeköttetésre is kiterjed. Ebben az esetben a szolidaritás kéréséhez való jog és a szolidaritás nyújtására vonatkozó kötelezettség a tagállamok között meglévő megállapodásoktól és az érintett harmadik ország beleegyezésétől függ. A tagállamok közötti megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a harmadik országnak kötelezettséget kell majd vállalnia arra, hogy a szolidaritás nyújtásának ideje alatt továbbítja a területén keresztül szállított gázmennyiséget. E kötelezettségvállalás nélkül a szolidaritás nem biztos, hogy megvalósulhat.

1.2.   Szolidaritás iránti kérelem

A válsághelyzetek gyors válaszintézkedéseket kívánnak meg. A szolidaritás iránti kérelmet ezért rövid és szabványos formában kell megfogalmazni, belefoglalva a minimálisan szükséges információkat. Ideális esetben a kétoldalú megállapodást kötő tagállamok egy sablonról is megállapodhatnak, és mellékletként csatolhatják a megállapodáshoz. A szolidaritási kérelemre adott hatékony válaszhoz várhatóan minimálisan a következő információkra van szükség:

a szolidaritást kérő tagállam megnevezése, beleértve a felelős szervezet és a kapcsolattartó személy(ek) megnevezését;

a szállításirendszer-üzemeltető vagy (adott esetben) a piaci területi igazgató, valamint a felelős kapcsolattartó személy(ek) megnevezése;

a kért gáz mennyisége (közösen elfogadott mértékegységben kifejezve);

gáznyomással kapcsolatos információk;

az előnyben részesített leszállítási pont(ok) szolidaritást kérő tagállam általi megjelölése;

ajánlat(ok) kérése, amely tartalmazza az árat (lásd a 3.1. szakaszt), a mennyiséget, a leszállítási pontokat és a szállítás időpontját;

az első lehetséges szállítási időpontnak és az ellátás biztosítása várható időtartamának a megadására vonatkozó kérés (megadva a várható időtartamot, amelynek során a megkeresett tagállam szolidaritást fog nyújtani);

a kérelmező tagállamnak a szolidaritási ellentételezés fizetésére irányuló kötelezettségvállalására való hivatkozás.

A megkeresett tagállamok által adandó válaszokra kidolgozott sablon biztosíthatja a szolidaritás keretében kínált mennyiségek és feltételek könnyebb összehasonlíthatóságát és megértését. A sablon a kétoldalú megállapodás tagállamok általi megkötésekor előre kitölthető lenne a már ismert információkkal, és azt csatolni lehetne a vonatkozó vészhelyzeti tervhez.

1.3.   A szolidaritási folyamat kezdete és vége

A szolidaritás iránti kérelem a kérelem benyújtásának pillanatától érvényes, és kiváltja a szolidaritásnyújtásra vonatkozó kötelezettséget. Ezt nem érinti a Bizottság által a rendelet 11. cikkének (8) bekezdése szerint azzal kapcsolatban végzett ellenőrzéseket, hogy a vészhelyzeti szolidaritást kérő tagállam általi kihirdetése indokolt volt-e és meghozták-e a vészhelyzeti tervben felsorolt fellépések végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak öt nap áll a rendelkezésére, hogy elvégezze ezt az ellenőrzési eljárást. Nem valószínű, hogy valamely tagállam szolidaritást fog kérni a vészhelyzet kihirdetésétől számított öt napon belül, mivel rendszerint eltart egy ideig, hogy a gázellátással kapcsolatos probléma elérje azt a szintet, amely indokolja az ilyen kérést. Ha ez megtörténik, a Bizottság által végzett, a vészhelyzet megállapításának igazolására irányuló ellenőrzések még mindig folyamatban lesznek. Az ilyen folyamatban lévő ellenőrzések azonban nem befolyásolhatják a szolidaritási kérelem érvényességét.

A messzemenő következmények és a szolidaritási mechanizmus elindítása előtt teljesítendő szigorú feltételek miatt nagyon csekély annak a veszélye, hogy indokolatlan szolidaritás iránti kérelem benyújtása révén visszaélnek a szolidaritási mechanizmussal; e feltételek pedig a következők:

a vészhelyzeti tervben előírt valamennyi vészhelyzeti intézkedés alkalmazása; valamint

a szolidaritást kérő tagállamban található, szolidáris alapon nem védett felhasználók korlátozása.

Amennyiben a bizottsági ellenőrzések során arra a következtetésre jutnak, hogy a szolidaritás iránti kérelem nem volt indokolt, az indokolatlan kérelmet benyújtó és a közvetlen összeköttetésben álló szomszédos országoktól segítségben részesülő tagállam fizetni fog az átvett gázért, és emellett megtéríti a segítséget nyújtó tagállamok többletköltségeit is.

A szolidaritás nyújtására vonatkozó kötelezettség megszűnik, ha:

a Bizottság az ellenőrzési eljárást követően arra a következtetésre jut, hogy a vészhelyzet kihirdetése a továbbiakban már nem indokolt;

a szolidaritást kérő tagállam arról tájékoztatja a szolidaritást nyújtó tagállamokat, hogy ismét képes gázzal ellátni a szolidaritási alapon védett saját felhasználóit; valamint

a szolidaritást nyújtó tagállam a továbbiakban nem tudja ellátni a szolidaritási alapon védett saját felhasználóit.

Arra is lehetőség van, hogy az eredetileg szolidaritást kérő tagállam a területén folyamatosan fennálló akut gázválság ellenére úgy döntsön, hogy lemond arról a jogáról, hogy szolidaritást kérjen – például azért, mert nem tud fizetni.

1.4.   Feladat- és felelősségi körök

A tagállamok vállalják a végső felelősséget a szolidaritási mechanizmus működéséért. Ez magában foglalja különösen a szolidaritás kérésére irányuló döntést és annak átfogó nyomon követését, hogy a konkrét feladatokért felelős szervezetek hogyan működtetik a mechanizmust. A rendelet nem írja elő külön új szervezetek létrehozását. A tagállamoknak tanácsos a felelősségi köröket meglévő szervezetekre vagy – különleges körülmények között – új szervezetekre ruházni, figyelembe véve azok szervezeti felépítését és válságkezelési és katasztrófaelhárítási tapasztalatait. A költségek csökkentése és kiváltképp a fix költségek elkerülése érdekében a tagállamok adott esetben a meglévő mechanizmusokra támaszkodhatnak. E tekintetben az a vezérelv, hogy a szolidaritás nyújtása hatékony és eredményes legyen.

Az e rendelet szerinti illetékes hatóságok felelnek a keretrendszer végrehajtásáért, és az érintett szereplők, például a szállításirendszer-üzemeltetők, a nemzeti szabályozó hatóság és a gázipari vállalkozások számára egyértelmű feladat- és felelősségi köröket jelölnek ki. Az illetékes hatóságok a legalkalmasabbak arra is, hogy kidolgozzák a közvetlen összeköttetésben lévő tagállamok illetékes hatóságaival kötendő kétoldalú megállapodásokat. E megállapodások a későbbiekben a szolidaritás jogalapját képezhetik, ideértve a szolidaritás nyújtását követő ellentételezést és pénzügyi elszámolást is. A tagállamok vagy az illetékes hatóságok a legalkalmasabbak annak a feladatnak az ellátására is, hogy elküldjék vagy fogadják a szolidaritás iránti kérelmeket, a gázmennyiségekre vonatkozó ajánlatokat és értesítést küldjenek a szolidaritási kérelem felfüggesztése esetén. Az ellentételezéshez kapcsolódó végső pénzügyi felelősséget szintén a tagállamnak kell viselnie.

Az egyes tagállamokon belüli műszaki és jogi korlátokra tekintettel a nemzeti szabályozó hatóságok a legalkalmasabbak arra, hogy az általuk előzetesen kidolgozott és a vészhelyzeti tervben közzétett módszertan alapján lefolytassák az ellentételezési költségek kiszámítására vonatkozó eljárást, de legalábbis részt kell venniük benne. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége is bevonható ezen eljárásba. A szükséges gázmennyiség szállításáról lehetőleg a szállításirendszer-üzemeltetőknek kell gondoskodniuk, méghozzá költséghatékony módon.

A szállításirendszer-üzemeltetők (vagy a rendszer-egyensúlyozásért felelős szervezet) vannak leginkább abban a helyzetben, hogy szolidaritás alkalmazása esetén vállalják az összes műszaki részlet összehangolásával és az összes szükséges operatív intézkedés végrehajtásával kapcsolatos felelősséget. A szolidaritást nyújtó tagállam érintett szervezete a gáz iránti igények összegyűjtéséért és a többletköltségekért felelős szervezet is lehet, amely ellenőrzi és átirányítja azokat a szolidaritásban részesülő tagállamban e feladatot ellátó szervezethez. E tekintetben hasznos lenne az egyablakos ügyintézés alkalmazása. A tagállamoknak tanácsos meghatározniuk, illetve megállapodniuk arról, hogy mely szervezet felel az ellátás korlátozásáért járó ellentételezéssel kapcsolatos igények összegyűjtéséért és átirányításáért.

A tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokba foglalt, közvetítőre vonatkozó rendelkezés mindkét felet megnyugtathatja az ellentételezési költségek kifizetésével és kiszámításával kapcsolatban. A közvetítő segítene megoldani a fizetendő ellentételezés összegével kapcsolatban felmerülő nézeteltéréseket.

1.5.   A kétoldalú megállapodások jogi formája

Nincs kifejezett követelmény a kétoldalú megállapodások jogi formájával kapcsolatban. A tagállamok szabadon megválaszthatják azt a jogi formát, amely a szolidaritási mechanizmus igénybevétele esetén megteremti az érintett tagállamok közötti jogokat és kötelezettségeket. A szolidaritás kéréséhez való jogot és a szolidaritás nyújtására vonatkozó kötelezettséget a rendelet 13. cikke határozza meg. A kétoldalú megállapodásokban fogják meghatározni, hogy ezeket az uniós jog alapján meghatározott jogokat és kötelezettségeket hogyan kell gyakorolni. A megállapodások jellegükből adódóan működési megállapodások, nem pedig politikai megállapodások. Végrehajtási célból első pillantásra elegendő lehet, ha az érintett hatóságok kötelező erejű adminisztratív megállapodást kötnek. Ez magában foglalhatja a meglévő kétoldalú szerződésekben foglalt rendelkezéseket, a szállításirendszer-üzemeltetők közötti szerződéses megállapodásokat vagy a gázipari szervezetekre vonatkozó egyedi engedélyezési feltételeket, amennyiben azokat az érintett illetékes hatóságok felügyelik. Másrészről egy nem kötelező erejű jogi eszköz, mint az egyetértési megállapodás, nem lenne elegendő, mivel az nem teremt jogi kötelezettségeket a résztvevők között. Az egyetértési megállapodás formáját öltő megállapodások ezért nem tennének eleget a 13. cikkben foglalt, a szolidaritás jogilag kötelező rendszerének létrehozására irányuló követelményeknek, és a 13. cikk (10) bekezdésének végrehajtása szempontjából elégtelennek bizonyulhatnak.

2.   Műszaki rendelkezések

A műszaki rendelkezések célja, hogy meghatározzanak minden olyan szükséges műszaki előírást és feltételt, amely a gyakorlatban lehetővé teszi a szolidaritási mechanizmus működését. Ehhez szükség lenne az adott gázinfrastruktúrák műszaki kapacitásával és korlátaival, valamint a szolidaritás szempontjából releváns, feltételezett maximális gázmennyiségekkel kapcsolatos információk előzetes kötelező megosztására, emellett pedig bizonyosságra lenne szükség, hogy nem állnak fenn olyan indokolatlan műszaki akadályok, amelyek megnehezítik a szolidaritást. Műszaki vagy más akadályok megléte esetén a tagállamokat arra ösztönzik, hogy határozzák meg és fogadják el azokat a kölcsönösen elfogadható megoldásokat, amelyeket akkor kell alkalmazni a rendszerösszekötő pontokon, ha a szolidaritási mechanizmus működésbe lép.

Az egyes tagállamokon belüli műszaki akadályoktól függően előfordulhat, hogy a gázrendszerekkel kapcsolatos ismereteik és a meglévő, határokon átnyúló együttműködési rendszereik alapján a szállításirendszer-üzemeltetők (vagy a rendszer-egyensúlyozásért felelős szervezet) vannak leginkább abban a helyzetben, hogy szolidaritás alkalmazása esetén vállalják az összes műszaki részlet összehangolásával és az összes szükséges operatív intézkedés végrehajtásával kapcsolatos felelősséget (7). Szolidaritási helyzetekben figyelembe kell venni e meglévő együttműködési rendszereket, megállapodásokat és tapasztalatokat, és ezek akár az ilyen helyzetek megoldásának alapjául is szolgálhatnak. Mindenesetre világos, átfogó keretet kell kiválasztani (ha már van ilyen) vagy létrehozni, a műszaki feltételeket is beleértve, annak érdekében, hogy a jogbiztonság garantálása mellett valósulhasson meg a szükséges együttműködés.

A tervekben szereplő műszaki adatok szükség szerint frissíthetők.

2.1.   Műszaki megoldások és koordináció (13. cikk (10) bekezdésének c) pontja)

Az adott tagállam infrastruktúrájának különböző részeit illetően műszaki megoldások és intézkedések alkalmazhatók. Ez világos képet fog adni a rendelkezésre álló segítségnyújtásról, az adott műszaki akadályokról, valamint (adott esetben) pontosabban megbecsülhetők az egyes intézkedésekhez kapcsolódó költségek. Mivel az esetleges válsághelyzetek nagyon különbözőek lehetnek, fontos, hogy az igénybe vehető lehetőségek és eszközök széles tárháza álljon a szállításirendszer-üzemeltetők (vagy a rendszer-egyensúlyozásért felelős szervezet) rendelkezésére. A műszaki rendelkezések tartalmazhatják a műszaki megoldások tájékoztató jellegű, nem kimerítő felsorolását, hogy mindkét fél ismerje a vészhelyzet előtt és alatt szolidaritási célból meghozható lépéseket. A szolidaritási intézkedések hidraulikus szimulációja hasznos lehet az ilyen helyzetekre való felkészülés szempontjából.

Biztosítani kell majd az érintett szállításirendszer-üzemeltetők vagy piaci területi igazgatók, az elosztórendszer-üzemeltetők, a nemzeti vészhelyzet-koordinációs központok, az illetékes hatóságok és a szolidaritási alapon védett felhasználók gázellátásában érintett szervezetek közötti koordinációt. Ez azt jelenti majd, hogy az egyik tagállam keresletcsökkentéséből származó gáz a szolidaritást kérő, közvetlen összeköttetésben álló tagállam rendelkezésére bocsátható és oda szállítható. A szállításirendszer-üzemeltetőket, az elosztórendszer-üzemeltetőket, a nemzeti vészhelyzet-koordinációs központokat és a szolidaritási alapon védett felhasználók gázellátásában érintett egyéb szervezeteket időben be kell vonni a szolidaritási rendelkezésekről folytatott megbeszélésekbe, és lehetőség szerint meg kell bízni azzal, hogy működjenek együtt a szolidaritási intézkedések végrehajtása érdekében.

A szállításirendszer-üzemeltetőket a fel nem használt szállítási kapacitás kihasználására is fel kell jogosítani, függetlenül attól, hogy kiosztották-e vagy sem. A szállítási költségek ellentételezését minden esetben a megállapodott elvekkel összhangban kell megfizetni.

A szolidaritás működésbe lépésének megelőzése érdekében a lehető legtovább fenn kell tartani az elosztó központokhoz és más platformokhoz való hozzáférést, még vészhelyzetben is (a rendelet 13. cikkének (4) bekezdése). Következésképpen a hatékony határkeresztező áramlás lehetővé tétele érekében folyamatos hozzáférést kell biztosítani az LNG-terminálokhoz, a tároló- és rendszerösszekötő kapacitáshoz, ideértve a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásokat is (13. cikk (10) bekezdésének c) pontja). Ezekkel a szempontokkal kifejezetten foglalkozni kell a megállapodásokban.

2.2.   Gázmennyiségek vagy az azok megállapítására szolgáló módszertan (a rendelet 13. cikke (10) bekezdésének d) pontja)

A tagállamoknak az átláthatóság érdekében, illetve a megállapodásról folytatott tárgyalások megalapozásaként tájékoztatniuk kell a szomszédos tagállamokat (azaz a lehetséges szolidaritást nyújtó tagállamokat) arról, hogy elméletileg maximálisan mennyi gázra lehet szükségük, valamint a rendszer-összekötési kapacitás korlátairól. Mindazonáltal a szükséges, kért és rendelkezésre álló gáz pontos mennyisége csak akkor válik ismertté, ha a szolidaritást igénybe veszik. Az elméleti maximális gázmennyiség kiszámításához legalább a következő elemeket kell figyelembe venni:

az érintett, szolidaritási alapon védett felhasználók;

(adott esetben) az érintett kritikus jelentőségű, gázüzemű erőművek és a hozzájuk kapcsolódó gázmennyiségek; valamint

a belföldi gáztermelés a gáztermelő tagállamokban.

E számítások elvégzéséhez az ellátási előírásokra vonatkozó, szolidaritási alapon védett felhasználókhoz igazodó forgatókönyvek jó kiindulópontként szolgálhatnak.

Minden tagállamnak a rendelet 2. cikkének 6. pontjában foglalt fogalommeghatározás használatával azonosítania kell a szolidaritási alapon védett felhasználóit és azok éves gázfogyasztását (átlagosan és a csúcsidőszakban).

A kritikus jelentőségű, gázüzemű erőművek és a hozzájuk kapcsolódó éves gázmennyiségek (a rendelet 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdése) jelentős hatással lehetnek a szolidaritási célra rendelkezésre álló gázmennyiségre. A szolidaritást nyújtó tagállamban az említett gázmennyiségek korlátozzák a szolidaritás céljára rendelkezésre bocsátható mennyiséget; egyes átvevő tagállamokban a kritikus jelentőségű gázüzemű erőművek elsőbbséget élveznek a szolidaritási alapon védett felhasználókkal szemben, azonban a működésükhöz szükséges gázmennyiségek nem befolyásolják az esetlegesen kért mennyiségeket.

A megállapodásoknak tartalmazniuk kell a villamosenergia-rendszer szempontjából kritikus jelentőségűként azonosított azon gázüzemű erőművek részletes felsorolását (a rendelet 11. cikkének (7) bekezdése), amelyeket szolidaritás idején is el kell látni földgázzal. Ezt a listát kérésre a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetőknek és a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetőknek egy értékelés alapján kell összeállítaniuk. A gázüzemű erőművek listájának kellően indokoltnak kell lennie, valamint igazolni kell, hogy ezen erőművek rövid távú leállása a villamosenergia-rendszer biztonságát fenyegetheti. Ezenkívül a tagállamok a lista ellenőrzésének és frissítésének gyakoriságáról való megállapodást is fontolóra vehetik.

Az egyedi válsághelyzetektől függően csak a megállapodásokban kritikus jelentőségűként azonosított erőművek által, szolidaritás kérése esetén igényelt gázmennyiségek minősülnek majd szükségesnek. Ez például egy bizonyos régióban található erőműveket érinthet. A szolidaritás nyújtását megelőzően, illetve annak során a tagállamok érintett szervezetei (szállításirendszer-üzemeltetők, illetékes hatóságok) közötti kommunikáció keretében eseti információcserét kell folytatni a helyzettel kapcsolatban.

A gáztermelő tagállamoknak meg kell adniuk éves termelésüket.

A fent említett mennyiségek meghatározása történhet az egyes gáztermelési évek elején vagy bizonyos időközönként a rendelkezésre álló legfrissebb adatok vagy a frissített tervek alapján, illetve eseti alapon is.

2.3.   A hálózatok működési biztonsága (a rendelet 13. cikkének (7) bekezdése)

A megállapodások tartalmazhatják a gázrendszer biztonságos és megbízható működésének biztosítása érdekében fenntartandó egyes gázhálózatokkal kapcsolatos műszaki lehetőségek vagy korlátok ismertetését. Ez fontos információt jelent mind a szállító, mind pedig az átvevő tagállam számára. A minimálisan feltüntetendő elemek a következők:

A maximális kiviteli rendszerösszekötő kapacitás és azok a körülmények, amelyek esetén a szállításirendszer-üzemeltető a maximális kiviteli kapacitást igénybe véve teljesíti az igényeket. Ilyen körülmények lehetnek például a következők: rendszernyomás, vezetékkészlet, a gáz bizonyos betáplálási pontokon való rendelkezésre állása, illetve a gáztárolás szintje a kivételi kapacitás megfelelő szintjével együtt. Ideális esetben ezeket a részleteket az egyes összeköttetési pontok vonatkozásában kell meghatározni.

A maximális belföldi termelés és adott esetben a korlátozó tényezők. Belföldi termelés megléte esetében az egy bizonyos időtartamra megnövelhető. Az érdemleges lehetőségek és korlátozások is bemutathatók.

Adott esetben a harmadik országon keresztül rendelkezésre álló kapacitás és a megállapodás erre vonatkozó műszaki elemei (a rendelet 13. cikkének (2) bekezdése).

3.   Pénzügyi rendelkezések

A pénzügyi rendelkezések azt hivatottak biztosítani, hogy a szolidaritási mechanizmus keretében szállított gázért megfelelő árat fizessenek. E rendelkezések kiterjedhetnek a költségek kiszámítására, a szolidaritási ellentételezésre (ideértve a korlátozásért járó ellentételezést is), valamint az érintett szervezetek által meghatározandó és létrehozandó fizetési eljárásokra.

A korlátozásért járó ellentételezést biztosító mechanizmusnak a piaci alapú megoldásokat, például az árveréseket vagy a keresletoldali válaszintézkedéseket kell ösztönöznie (a rendelet 13. cikkének (4) bekezdése). E rendelkezésekben hivatkozni lehet a nemzeti vészhelyzetekhez kapcsolódó olyan mechanizmusokra is, amelyek közvetett módon segítik elő a szolidaritás nyújtását annak biztosítása révén, hogy a szolidaritást nyújtó tagállam piaca a lehető legtovább működjön. A pénzügyi rendelkezések nem vezethetnek be olyan nemkívánatos ösztönzőket, mint a gáz visszatartását vagy a vészhelyzet egy későbbi szakaszában bekövetkező áremelkedéssel kapcsolatos spekulációt, amelyek maguk is szolidaritás szükségességét idézhetik elő. A szolidaritási ellentételezésnek a ténylegesen felmerülő költségeket kell fedeznie; nem válhat nyereségforrássá a szolgáltató szervezet számára. A szolidaritást kérő tagállamnak a kapott gázért azonnal tisztességes árat kell fizetnie a szolidaritást nyújtó tagállam részére. Az utóbbi tagállam fogja meghatározni, hogyan kezeljék ezeket a pénzösszegeket, és azok hogyan illeszkedjenek a meglévő egyensúlyozási költségsemlegességet biztosító intézkedésekhez.

A vészhelyzet esetén korlátozott ellátásban részesülő felhasználóknak fizetett ellentételezés – függetlenül attól, hogy e korlátozás határon átnyúló szolidaritásnyújtási kötelezettségből vagy nemzeti vészhelyzetből fakad – minden esetben meg kell, hogy egyezzen a nemzeti jogban meghatározottal.

A fentiekre tekintettel a tagállamok a tisztán nemzeti vészhelyzetek esetére (azaz ha nem kérnek szolidaritást) fenntarthatják meglévő (korlátozásokhoz kapcsolódó ellentételezésekre vonatkozó) nemzeti mechanizmusaikat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy eldöntsék, kívánnak-e vagy sem ellentételezést fizetni a korlátozott ipari tevékenységek tekintetében. Ha azonban valamely nemzeti vészhelyzet olyan helyzet kialakulásához vezet, amely határon átnyúló szolidaritást idéz elő, egyik lehetőségként a kérő tagállam által a segítséget nyújtó tagállam részére fizetett szolidaritási ellentételezést szétoszthatják a korlátozott ellátásban részesülő összes felhasználói csoport között, függetlenül attól, hogy a rájuk vonatkozó korlátozást a szolidaritás működésbe lépése előtt vagy után vezették-e be. Ez a lehetőség a szolidaritást nyújtó tagállamban kialakított rendszert követné, de lehetőség szerint a „kiesett terhelés értéke” típusú megközelítésen alapulna. Másik megoldásként a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a szolidaritásért kapott ellentételezést befizetik egy központilag kezelt „szolidaritási alapba”. Ily módon a korlátozás tekintetében meglévő nemzeti ellentételezési mechanizmusok a tagállamok hatáskörében maradnak, ugyanakkor a különböző tagállami megközelítések nem vezetnek az adott országban található, korlátozott ellátásban részesülő felhasználói csoportokkal szembeni eltérő bánásmódhoz határon átnyúló szolidaritásnyújtás esetén, amikor is kötelező szolidaritási ellentételezést fizetni.

A szolidaritási ellentételezés fő elemét a gázár és a segítséget nyújtó tagállamban az annak biztosításából fakadó többletköltségek jelentik, hogy a gáz a ténylegesen felmerülő költségeken lépje át a határt, amelyek megfizetését a segítséget nyújtó tagállam nemzeti jogi kerete teszi lehetővé.

A tagállam piaci fejlettségi szintjétől, a rendelkezésre álló intézkedésektől vagy a vészhelyzet adott szakaszától függően a gázár meghatározását illetően különböző megközelítéseket lehet követni és elfogadni a megállapodásokban. Fontos azonban, hogy a megállapodások egyértelműen meghatározzák, hogy milyen körülmények esetén alkalmazzák az elfogadott megközelítést, és azonosítsanak minden ismert, alkalmazandó paramétert (pl. a felárat, ha az utolsó ismert kereskedelmi felárat választják).

3.1.   Gázárak

A pénzügyi rendelkezésekben meg kell említeni a szállított gáz árát és/vagy az ár megállapítására szolgáló módszertant, figyelembe véve a piaci műveletekre gyakorolt hatást (a rendelet 13. cikke (10) bekezdésének b) pontja). Ez utóbbi feltétel alatt olyan ár vagy módszertan érthető, amely nem torzítja a piacot, illetve nem teremt nemkívánatos ösztönzőket. A szolidaritási ellentételezés alapjaként szolgáló gázárat a szolidaritást nyújtó tagállamban (a piac vagy más eszközök révén) határozzák meg.

a)   Piaci ár

Vezérelvként a gáz ára nem lehet alacsonyabb, mint a piaci ár, különben nemkívánatos ösztönzőt eredményezne. Ha az árat nem fagyasztják be és lehetővé teszik, hogy az dinamikusan kövesse a földgázpiaci keresletet és kínálatot, még vészhelyzet során is jelzést adhat. A fejlett piacokon a rendszerösszekötőkön keresztüli maximális gázáramlás a vészhelyzetben lévő tagállamoknak adott árjelzéseket követné. Ilyen körülmények között feltehetőleg nem lépett működésbe szolidaritás.

A kevésbé fejlett piacokon, ahol az árak vészhelyzetben nem feltétlenül alakulnak dinamikusan, eltérő intézkedések alkalmazására lehet szükség a gázárak megállapításához, azonban ezek még mindig lehetnek piaci alapúak. A szolidáris alapon nyújtott gázra vonatkozó maximális referenciaár megfelelhet az Unión belül valamely tőzsdén vagy virtuális kereskedelmi ponton bonyolított utolsó tranzakció/kereskedelmi ügylet árának egy annak megállapítására irányuló szabályozói ellenőrzést követően, hogy mennyire reális ez az ár. A tagállamok megállapodhatnak abban, hogy a gázárat egy adott elosztó központhoz kapcsolják.

A stratégiai tárolással rendelkező tagállamokban a tagállam vagy az illetékes hatóság dönt arról, hogy a vészhelyzet mely időpontjában fogja lehetővé tenni a gáz stratégiai tartalékból való felszabadítását. A tartalék felszabadítása idején (vagy közvetlenül előtte) érvényes „piaci” ár az átvevő tagállam által fizetendő ár (8).

b)   Közigazgatási árképzés/korlátozás

Piaci ár hiányában a gáz árának meghatározásához más megközelítésre lehet szükség, például a legközelebbi elérhető tőzsdén, virtuális kereskedelmi ponton vagy egy elfogadott elosztó központban jegyzett utolsó ismert piaci árra vagy piaci átlagárra. Az átlagár a szállítást megelőző észszerű időszakot (pl. 5–7 napot) és a szállítást követő ezzel megegyező hosszúságú időszakot ölelheti fel felárral vagy felár nélkül. Másik megoldásként az utolsó ismert gázkereskedelmi vagy gázintézkedési ár – felárral vagy felár nélkül – szintén mutatóként szolgálhat. Az utolsó ismert ár és a korlátozott ellátásban részesülő felhasználókat érintő kiesett terhelés értéke közötti rés – ha van ilyen – megszüntetése érdekében felár vehető fontolóra (9). Az ár valamely másik tüzelőanyagból is levezethető, amelyre a szolidaritást nyújtó tagállamnak át kell állnia a szükséges mértékű földgáz felszabadítása érdekében.

A kiesett terhelés értékével kapcsolatos számítások felhasználhatók a korlátozott gázmennyiség árának meghatározásához, mivel feltételezhetjük, hogy az ipari felhasználók ismerik a rájuk vonatkozó értéket. Ez az érték az adott felhasználói csoport által a korlátozás miatt elvesztett hasznot tükrözi. E megközelítés alkalmazása esetén erről előzetesen tájékoztatni vagy értesíteni kell az illetékes hatóságot vagy a nemzeti szabályozó hatóságot. Rendszerint ez a nemzeti vészhelyzeti tervben szereplő korlátozási rendelkezésben is tükröződni fog. E megközelítés ráadásul megkönnyíti a különböző tagállamok „ajánlatainak” összehasonlítását is (lásd a rendelet 13. cikkének (4) bekezdését).

Végezetül érdemes lehet mérlegelni a nemzeti szabályozó hatóság vagy az illetékes hatóság által alkalmazott árképzési módszertant vagy egy helyettesítő – például a vételi opciók árának – használatát.

c)   Fizetési hajlandóság

Észszerű lehet meghatározni azt a maximális összeget, amelyet szolidaritási helyzetben az egyes tagállamok készek fizetni a gázért. A maximális érték valószínűleg az adott tagállamban található, szolidaritási alapon védett felhasználók esetében kiesett terhelés értéke lenne. Amennyiben a gáz ára meghaladja ezt az értéket, a tagállamnak nem áll érdekében szolidaritási mechanizmus keretében gázt kérni. Ez az információ azonban nem feltétlenül képezi a megállapodás részét, illetve szerepel a tervekben.

3.2.   Egyéb költségkategóriák

A pénzügyi rendelkezések bármilyen más költségkategóriára is kiterjedhetnek, ideértve az előzetesen megállapított intézkedésekhez kapcsolódó releváns és észszerű költségeket (a rendelet 13. cikke (8) bekezdésének b) pontja), amelyekre haladéktalan és méltányos ellentételezésnek kell vonatkozniuk (a 13. cikk (10) bekezdésének e) pontja). A többletköltségeket a minimumra kell korlátozni, és oda kell figyelni a kettős elszámolás elkerülésére, mivel a többletköltségek több eleme is tükröződhet már a gázárban. Feltételezhető, hogy a legtöbb többletköltség – a szállítási költségek kivételével – már tükröződik a gázárban.

a)   Szállítási és kapcsolódó költségek

Az ellentételezésnek fedeznie kell a szállítási és kapcsolódó költségeket, például az LNG-szállítmány költségeit, az újragázosítással kapcsolatos díjakat stb. A tagállamok megállapodhatnak egymás között, hogy szükség esetén a szolidaritási mennyiségekre lekötik a szükséges kapacitásokat, hogy a szállításhoz kapcsolódó költségeket a szállításirendszer-üzemeltetők szokásos eljárásainak alkalmazásával fizessék.

b)   A stratégiai tartalékok felszabadításához vagy a tárolási kötelezettségekhez kapcsolódó költségek

Stratégiai tárolás esetében a stratégiai tartalék felszabadításának költsége figyelembe vehető az érintett gázmennyiségnél, hiszen azt előzetesen megállapították – kivéve, ha már tükröződik az gázárban.

Elvileg, ha a többletmennyiség stratégiai tartalékból való felszabadításának időpontjában rendelkezésre áll a piaci ár, az már tükrözi az ilyen intézkedéshez kapcsolódó többletköltséget – beleértve az előzetes megállapítás költségét is. Ellenkező esetben az adott pillanatban nem folyamodtak volna ehhez az intézkedéshez, hiszen még mindig rendelkezésre állna olcsóbb megoldás.

Az ilyen nem piaci alapú ellátásbiztonsági intézkedésekhez kapcsolódó költségeket rendszerint a társadalomra hárítják, és a végfelhasználó számlájában jelenik meg. A költségekhez való elfogadott, arányos hozzájárulás – a szolidaritás céljából ily módon felszabaduló összegekkel összhangban – hozzáadódhat az átvevő tagállam által fizetendő többletköltségekhez.

A tárolási kötelezettségek azonban csak annyit írnak elő, hogy a téli időszak elején tároljanak el bizonyos mennyiségű gázt; ezt követően a tárolt gázt a piaci keresletre és árakra válaszul használják fel. Következésképpen a gázáron és a szállítási költségen felül semmilyen többletköltség nem kapcsolódhat a tárolt gáz felszabadításához. Mindenesetre figyelembe kell venni azokat a különleges megoldásokat, ahogy a tagállamok a stratégiai tartalékokat és a tárolási kötelezettségeket kezelik.

c)   A szigorúbb ellátási előírások enyhítéséhez kapcsolódó költségek

A szigorúbb ellátási előírások normális mértékűre való enyhítésére vonatkozó kötelezettséget a rendelet írja elő, amikor valamely szomszédos tagállamban vészhelyzet áll elő, és az valószínűleg határon átnyúló hatással fog járni. Nincs kapcsolat a szigorúbb ellátási előírások enyhítése és a szolidaritás kérése között, azaz az ilyen intézkedésekhez kapcsolódó költségekre nem vonatkozik az ellentételezés.

d)   A korlátozott ipari tevékenységek miatti károk (korlátozásért járó ellentételezés)

Az egyéb költségek az arra irányuló kötelezettségből fakadó költségekre is kiterjedhetnek, hogy ellentételezést kell fizetni a segítséget nyújtó tagállamban, többek között a korlátozott ipari tevékenység miatti károkért is. Az ilyen költségek beszámíthatók a költségek ellentételezésébe, ha a nemzeti szabályozási keret előírja, hogy a gázáron felül kötelező ellentételezést fizetni a korlátozott ipari tevékenység miatti károkért, ideértve a gazdasági károk megtérítését is. Az ezzel kapcsolatos számítási módszert bele kell foglalni a megállapodásba. Meg lehet állapodni arról, hogy a ténylegesen felmerülő ellentételezés összegét a szolidaritásban részesülő tagállamban szolidaritáson alapuló gázt használó szervezetekre hárítják át.

A korlátozott ipari tevékenység miatt felmerült károk költsége azonban csak akkor fedezhető ellentételezéssel, ha az nem jelenik meg a szolidaritást kérő tagállam által fizetendő gázárban; nem helyénvaló, hogy a szolidaritást kérő tagállamnak ugyanazon költségekért kétszer kelljen ellentételezést fizetnie.

e)   A szolidaritást nyújtó tagállamban indított bírósági eljárások költsége

Egyéb költségek merülhetnek fel továbbá a bírósági, a választottbírósági és a vitarendezési eljárások során felmerülő költségek megtérítésével kapcsolatban is, és ide tartozhat az említett eljárásokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen olyan költség is, amelynek megtérítésére a szolidaritást nyújtó tagállam a szolidaritás nyújtásában érintett szervezetek tekintetében kötelezett (a rendelet 13. cikke (8) bekezdésének c) pontja). Az ilyen ellentételezést azonban csak akkor kell fizetni, ha bizonyítják a felmerülő költségeket.

A szolidaritásban részesülő tagállamtól kapott (elégtelen) ellentételezés miatt kialakult, valamely szolidaritást nyújtó tagállamot és valamely szervezetet érintő jogviták esetében garantálni kell, hogy az előbbi tagállamot megvédjék a szolidaritást nyújtó tagállam és a szervezet összejátszó magatartásával szemben. Adódhatnak olyan körülmények, amikor az érintett szervezet és a székhelye szerinti tagállam egymással szemben álló felekként bírósághoz fordul a magasabb gázárak vagy a szervezetnek járó nagyobb ellentételezés miatt, és a szolidaritást kérő tagállam kárára döntenek, amely még csak részt sem vett a jogi eljárásban. Kerülni kell az ilyen körülményeket.

A fenti helyzet eltér attól a helyzettől, amikor a szolidaritást nyújtó tagállamon belüli valamely társaság bírósági eljárást indít a szolidaritásban részesülő tagállam valamely szervezetével szemben a gázárak vagy a korlátozásért járó ellentételezés miatt. Ilyen helyzetben a vesztes társaságnak vagy szervezetnek kell megtérítenie a felmerülő költségeket.

3.3.   A méltányos ellentételezés kiszámítási módjának megjelölése (a 13. cikk (10) bekezdésének f) pontja)

A méltányos ellentételezés kiszámításánál a következő módszerek vehetők figyelembe:

A fenti szakaszban bemutatott összes elem egyszerű összeadása.

A pénz időértéke: a fizetést azonnal teljesíteni kell. A tagállamok azonban az ellentételezés kapcsán megállapodhatnak egy kamatlábról is, amelyet – miután kiszámolták és elfogadták az ellentételezés pontos összegét – a szolidaritás nyújtását követő reális időtartam elteltével kell alkalmazni.

Az eltérő pénznemet használó tagállamok közötti megállapodás az ellentételezés kiszámításának és megfizetésének alapjául szolgáló pénznemről, ideértve a vonatkozó árfolyamot is.

3.4.   Az összes releváns és észszerű költség ellentételezésének kiszámítása és az ellentételezés megfizetésének vállalása (13. cikk (3) bekezdése)

Reálisan nézve, a szolidaritást nyújtó tagállamnak és az e tagállamon belüli szervezeteknek fizetendő pontos összeg kiszámítására valószínűleg csak valamikor a kért gáz szolidaritási mechanizmus keretében való leszállítását követően kerül sor. A tagállamok kétoldalú megállapodásaikban a gázár és a többletköltségek kiszámítására vonatkozó megközelítésről és egy realisztikus fizetési határidőről is megállapodhatnak.

A ténylegesen szállított gázmennyiségekre vonatkozó információt és az ellentételezés kiszámítása szempontjából lényeges minden egyéb információt el kell küldeni a szolidaritási gyakorlatban részt vevő tagállamok érintett kapcsolattartó személye(i) számára, hogy mindannyian elvégezhessék az ellentételezéssel kapcsolatos végső számításokat. Az információkat – az alkalmazott intézkedéstől függően – rendelkezésre bocsáthatja a szállításirendszer-üzemeltető, az elosztórendszer-üzemeltető, a tárolásirendszer-üzemeltető, a szállító vagy a területi piaci igazgató. Az ellentételezés kiszámításának feladata más, előre meghatározott szervezetre is átruházható.

3.5.   Fizetésre vonatkozó rendelkezések (a rendelet 13. cikke (8) bekezdésének utolsó albekezdése)

Vezérelvként lehetőség szerint meg kell tartani az adott tagállamban meglévő, belföldi fizetésekre és ellentételezésre (vagy kiegyensúlyozó ügyletekre) vonatkozó eljárásokat és az ezzel kapcsolatban meglévő feladat- és felelősségi köröket, és a tagállamok közötti szolidaritás kapcsán felmerült ellentételezések kifizetésére is azokat kell alkalmazni. A tagállamok közötti megállapodásoknak arra kell összpontosítaniuk, hogy hogyan kapcsolhatók össze e meglévő nemzeti keretrendszerek, illetve hogyan hozható létre az azok közötti együttműködési felület. A szolidaritás jellege megkívánhatja, hogy a tagállam vagy az illetékes hatóság legyen a végső pénzügyi felelősséget viselő együttműködési felület.

3.6.   Feladat- és felelősségi körök: ki fizet kinek, illetve ki intézi a fizetést

Ha még van lehetőség a segítő tagállamban önkéntes keresletoldali intézkedésekre, továbbra is biztosítani kell az érintett platformokhoz való hozzáférést és rendszer-összeköttetési kapacitást. Lehetővé kell tenni a határon túlról vásárlók részére, hogy a helyi vásárlókkal azonos módon fizethessenek a gázért, akár közvetlenül a gázipari vállalkozásnak vagy – ha a gázt valamely rendszer-egyensúlyozásért felelős szervezet szerzi be egy egyensúlyozó platformon keresztül – az említett platform esetében érvényes fizetési eljárások használatával (10).

Ha korlátozást vezetnek be, a szolidaritást nyújtó tagállamon belül minden meglévő jogi keretrendszer, fizetési eljárás vagy a fizetések lebonyolításáért felelős hatóság igénybe vehető a valamely szomszédos ország által fizetett ellentételezésekhez, illetve ezek szükség szerint hozzáigazíthatók az ilyen kifizetésekhez.

A szolidaritás végső kedvezményezettje a háztartási felhasználó. Az igényeik kielégítésére szolgáló gázt a szállításirendszer-üzemeltető által kezelt határkeresztező gázáramlásokra támaszkodva a szállító juttatja el, és végső soron az elosztórendszer-üzemeltető szállítja le. Korlátozás esetén a korlátozott ellátásban részesülő nem védett felhasználó földgázszállítóját biztosítani kell a folyamatos fizetésekről, figyelembe véve a szolidaritási mennyiségeket. E kifizetéseket a tagállam ellentételezési rendszerének megfelelően kell rendezni. A lehetséges feladat- és felelősségi körök a 1.4. pontban ismertetettek szerint oszthatók meg.

3.7.   A fizetési eljárás ismertetése és lépései

A meglévő keretrendszerektől és a tagállamok által elfogadott, e keretrendszerek közötti együttműködési felületek jellegétől függően az elfogadott eljárásokat bele kell foglalni a megállapodásokba.

Feltételezve, hogy a pénzügyi kérdéseket – különösen a szolidaritáson alapuló gáz szállítását követően felmerülő követelések nyomon követését, ellenőrzését és rendezését – tagállamközi szinten bonyolítják, a szolidaritást nyújtó tagállam érintett szervezete a szállított gázmennyiség és a megállapodott számítási módszer alapján kiszámítja az ellentételezés összegét, és fizetési követelését elküldi a szolidaritást kérő tagállam érintett szervezetének. A szolidaritáson alapuló gázt átvevő tagállam megerősíti a ténylegesen szállított gáz mennyiségét, ellenőrzi a számításokat és – ha nem emel kifogást – a megállapodott határidőn belül fizet. A tagállamokon belüli pénzügyi folyamat – például az ellentételezés szétosztása vagy a szolidaritási ellentételezés felszámítása – a nemzeti szabályokat követi (pl. azok közvetlenül alkalmazhatók az ajánlatot tevő vagy a korlátozott ellátásban részesülő szervezetekre, illetve a társadalomra háríthatók).

A megállapodásba bele kell foglalni a szolidaritási ellentételezés kiszámítására, a vizsgálat elvégzésére és a fizetés teljesítésére vonatkozó határidőket. Ugyanez vonatkozik az alkalmazandó jogra és a választottbírósági lehetőségekre is, ha a szolidaritási mechanizmus alkalmazása jogvitákat vet fel.

III.   KÖVETKEZTETÉS

A földgázellátás biztonságáról szóló rendeletnek köszönhetően az uniós energiapolitikában először vált valóra a tagállamok közötti szolidaritás iránti politikai szándék. Ezenkívül a rendelet a szolidaritást a nemzeti szinten alkalmazott fogalom szintjéről az egész Unióra kiterjedő, a legkiszolgáltatottabbakat szolgáló biztonsági háló szintjére emeli. A rendelet széles körű jogokat és kötelezettségeket vezet be, amelyek a háztartások és az alapvető szociális szolgáltatók számára a biztos és zavartalan gázellátás biztonságát nyújtják. Az e dokumentumban foglalt iránymutatás a lehetőségek széles tárházát kínálja a szolidaritási mechanizmus működtetésére, ugyanakkor a tagállamok továbbra is szabadon kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb megoldásokat.


(1)  Lásd a rendelet 2. cikkének 6. pontját és 13. cikkét.

(2)  Ezért a vészhelyzeti tervben szereplő intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy a szolidaritást kérő tagállamon belüli földgázpiaci szállítási rendszer technikailag képes legyen fogadni a beáramló földgázt (pl. megfelelő mértékű vezetékkészlet áll rendelkezésre), ha a szolidaritási intézkedés életbe lép a vészhelyzet előrehaladott szakaszában.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 36. o.).

(4)  Ciprus, Finnország és Málta.

(5)  Észtország, Lettország és Litvánia.

(6)  Lengyelország–Litvánia, Finnország–Észtország, Finnország–Svédország, Málta–Olaszország, Ciprus–Görögország, Magyarország–Szlovénia. Lengyelország–Cseh Köztársaság, Lengyelország–Szlovákia, Franciaország–Olaszország.

(7)  A szállításirendszer-üzemeltetők már jelenleg is együttműködést folytatnak a szomszédos tagállamokon belüli rugalmas gázellátáshoz való hozzáférés terén. Némelyikük operatív egyensúlyozási megállapodást kötött a szomszédos szállításirendszer-üzemeltetőkkel. Ezek a megállapodások együttműködést tesznek lehetővé annak érdekében, hogy kielégítsék a fennmaradó rendszer-egyensúlyozási igényeket, ugyanakkor kezeljék a rövid távú kínálati sokkokat és jobban nyomon kövessék a betáplálási/kiadási áramlásokat.

(8)  Például Olaszországban a stratégiai tárolás 63/MWh áron történik; Magyarországon a stratégiai tárolás a felszabadítás előtti néhány napban a holland tőzsdén (Title Transfer Facility – TTF) jegyzett árhoz kapcsolódik, amelyre további felár vonatkozik.

(9)  Előfordul, hogy a felár a felszabadított földgázra vonatkozó „biztosítási értéket” fedezi. Az ipar szerint ez az érték 0,5 és 1 EUR/MWh között mozog.

(10)  Például a NetConnect Germany rövid távú kiegyenlítő szabályozási termékével a nyersanyagért a területi piaci igazgató által kezelt kijelölt számlán keresztül fizetnek.