ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 22

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. január 26.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/121 rendelete (2018. január 23.) a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 560/2014/EU rendelet módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/122 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 20.) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről szóló 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., VI., VIII. és IX. mellékletének módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság (EU) 2018/123 végrehajtási rendelete (2018. január 15.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Cerezas de la Montaña de Alicante [OFJ])

8

 

*

A Bizottság (EU) 2018/124 végrehajtási rendelete (2018. január 15.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Pane di Matera [OFJ])

9

 

*

A Bizottság (EU) 2018/125 végrehajtási rendelete (2018. január 24.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

10

 

*

A Bizottság (EU) 2018/126 végrehajtási rendelete (2018. január 24.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 tanácsi rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság (EU) 2018/127 végrehajtási rendelete (2018. január 24.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

14

 

*

A Bizottság (EU) 2018/128 végrehajtási rendelete (2018. január 25.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről ( 1 )

16

 

*

A Bizottság (EU) 2018/129 végrehajtási rendelete (2018. január 25.) a Corynebacterium glutamicum (KCCM 80099) által termelt L-arginin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

21

 

*

A Bizottság (EU) 2018/130 végrehajtási rendelete (2018. január 25.) a Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt (EC 3.2.1.8) tartalmazó készítmény hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Berg and Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

25

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/131 irányelve (2018. január 23.) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2014. évi, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban történő módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről ( 1 )

28

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2018/132 végrehajtási határozata (2018. január 25.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

34

 

*

A Bizottság (EU) 2018/133 végrehajtási határozata (2018. január 24.) a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról szóló 2008/911/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2018) 213. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

36

 

*

A Bizottság (EU) 2018/134 végrehajtási határozata (2018. január 24.) a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról szóló 2008/911/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2018) 218. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

41

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/1


A TANÁCS (EU) 2018/121 RENDELETE

(2018. január 23.)

a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 560/2014/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 187. cikkére és 188. cikkének első bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

Az 560/2014/EU tanácsi rendelet (3) létrehozta az Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozást (a továbbiakban: BBI Közös Vállalkozás).

(2)

A BBI Közös Vállalkozásnak az 560/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott alapokmánya (a továbbiakban: alapokmány) 12. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy a BBI Közös Vállalkozás Uniótól eltérő tagjai által a működési költségekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás összege az 560/2014/EU tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározott időszak során, azaz a BBI Közös Vállalkozás létrehozásától 2024. december 31-ig legalább 182,5 millió EUR.

(3)

A Bio-based Industries Consortium Aisbl (a továbbiakban: BIC), amely a BBI Közös Vállalkozás Uniótól eltérő tagja, továbbra is kész támogatást nyújtani a BBI Közös Vállalkozás működési költségeihez az alapokmány 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott összeg erejéig. Ugyanakkor alternatív finanszírozási módra tett javaslatot, amelynek értelmében a konzorciumot alkotó jogalanyok közvetve az intézkedések szintjén nyújtanának pénzügyi hozzájárulást.

(4)

A bioalapú iparágakkal foglalkozó közös technológiai kezdeményezés azon célkitűzése, hogy a teljes bioalapú értékláncban érdekelt felek, többek között a kis- és középvállalkozások, a kutatási és technológiai központok, valamint az egyetemek együttműködése révén hajtson végre tevékenységeket, csak úgy érhető el, ha lehetővé válik a BIC és az azt alkotó jogalanyok számára, hogy a pénzügyi hozzájárulást ne csak a BBI Közös Vállalkozásnak történő kifizetésként, hanem a BBI Közös Vállalkozás által finanszírozott közvetett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásként is teljesíthessék.

(5)

Ezért módosítani kell az alapokmányt annak érdekében, hogy lehetővé váljon a BIC és az azt alkotó jogalanyok számára, hogy a pénzügyi hozzájárulásnak az alapokmány 12. cikkének (4) bekezdésében meghatározott teljes összegét ne csak a BBI Közös Vállalkozásnak történő kifizetésként, hanem olyan, a BBI Közös Vállalkozás által finanszírozott közvetett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásként is teljesíthessék, amelyekről a BBI Közös Vállalkozásnak kell beszámolni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásnak az 560/2014/EU rendelet mellékletében meghatározott alapokmányának 12. cikke a következőképpen módosul:

1.

A 3. pont b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az Uniótól eltérő tagok és az azokat alkotó jogalanyok pénzügyi hozzájárulásai;”.

2.

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.   Az Uniótól eltérő tagok és az azokat alkotó jogalanyok által a 3. pont b) alpontjában említett, működési költségekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulások összege az e rendelet 1. cikkében meghatározott időszak során legalább 182,5 millió EUR.

Ezeket a pénzügyi hozzájárulásokat a BBI Közös Vállalkozás részére teljesített kifizetésként vagy a BBI Közös Vállalkozás által finanszírozott közvetett intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulásként kell teljesíteni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. GORANOV


(1)  Az Európai Parlament 2017. október 24-i véleménye (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. április 27-i véleménye (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  A Tanács 560/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 130. o.).


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/122 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. október 20.)

a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről szóló 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., VI., VIII. és IX. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1007/2011/EU rendelet előírja, hogy a textiltermékeket címkével kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni szálösszetételüket, és elemzés útján ellenőrizni kell, hogy a címkén feltüntetett jelölések megfelelnek-e a textiltermék tényleges összetételének.

(2)

Egy gyártó az 1007/2011/EU rendelet 6. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a „poliakrilátnak” mint új textilszál-elnevezésnek a szóban forgó rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe való felvételére. A kérelem olyan műszaki dokumentációt tartalmazott, amely megfelel az említett rendelet II. mellékletében előírt minimumkövetelményeknek.

(3)

Miután megvizsgálta az új textilszál-elnevezésre vonatkozó kérelmet, és nyilvános konzultációt folytatott az Europa honlapon, a Bizottság a tagállamok szakértőivel és az érdekelt felekkel egyeztetve arra a következtetésre jutott, hogy a textilszál-elnevezéseknek az 1007/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékét ki kell egészíteni az új, „poliakrilát” textilszál-elnevezéssel.

(4)

A műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében az 1007/2011/EU rendelet II. mellékletét módosítani kell, különösen az új textilszál-elnevezés javasolt meghatározása, valamint a javasolt azonosítási és mennyiségi meghatározási módszerek tekintetében.

(5)

Az 1007/2011/EU rendelet meghatározza azon textiltermékek jegyzékét, amelyek esetében elegendő az átfogó címkézés. A szóban forgó jegyzékben szerepelnek olyan varró-, stoppoló- és hímzőcérnák, amelyeket kis kiszerelésben, 1 grammos vagy annál kisebb nettó tömeggel hoznak kiskereskedelmi forgalomba. A műszaki fejlődés következtében azonban ezt az adott textilterméket már nem hozzák kiskereskedelmi forgalomba 1 grammos vagy annál kisebb nettó tömeggel. Ezért naprakésszé kell tenni azon textiltermékeknek a rendelet VI. mellékletében szereplő jegyzékét, amelyekre csak átfogó címkézési kötelezettség vonatkozik.

(6)

Annak érdekében, hogy a textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére egységes módszereket lehessen alkalmazni, az 1007/2011/EU rendelet VIII. mellékletében meghatározott vizsgálati módszereket a „poliakrilát” szál felvételével módosítani kell. Ezen túlmenően az említett rendelet VIII. mellékletét ki kell egészíteni egy, a poliészter és más szálak szálkeverékeinek mennyiségi elemzésére szolgáló új vizsgálati módszerrel.

(7)

Az 1007/2011/EU rendelet megállapítja továbbá a textiltermékekben található szálak tömegének kiszámításához használt egyezményes nedvességtartalom-értékeket. Ennélfogva az említett rendelet IX. mellékletében szereplő jegyzéket ki kell egészíteni az egyezményes nedvességtartalom „poliakrilátra” vonatkozó értékével.

(8)

Az 1007/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1007/2011/EU rendelet I., II., VI., VIII. és IX. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 272., 2011.10.18., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1007/2011/EU rendelet I., II., VI., VIII. és IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következő 50. sorral egészül ki:

„50.

poliakrilát

olyan, keresztkötéseket tartalmazó makromolekulák alkotta szál, amelyek a láncban 35 tömegszázalékot meghaladó arányban akrilát-csoportokat (savakat, könnyűfémsókat vagy észtereket) és kevesebb mint 10 tömegszázalékban akrilonitril-csoportokat, a keresztkötésben pedig akár 15 tömegszázalék nitrogént tartalmaznak”.

2.

A II. melléklet alábbi pontjai a következőképpen módosulnak:

a)

a 2. és 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A textilszál javasolt meghatározása:

A javasolt meghatározásnak le kell írnia a szál összetételét. Az új textilszál meghatározásában szereplő jellemzőknek, például a rugalmasságnak, igazolhatónak kell lenniük szabványos vizsgálati módszerekkel, amelyeket a műszaki dokumentációban az elemzések kísérleti eredményeivel együtt meg kell adni.

3.

A textilszál azonosítása: kémiai képlet, eltérések a meglévő textilszálakhoz képest, FTIR-spektrum, valamint adott esetben olyan részletes adatok, mint az olvadáspont, a sűrűség, a törésmutató és az égési jellemzők.”;

b)

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

Javasolt azonosítási és mennyiségi meghatározási módszerek, ezen belül kísérleti adatok:

A kérelmező értékeli annak lehetőségét, hogy az e rendelet VIII. mellékletében felsorolt módszereket vagy az említett melléklet által bevezetett harmonizált szabványokat alkalmazzák a kereskedelemben várhatóan a leggyakrabban előforduló, az új textilszál és más textilszálak által alkotott keverékek elemzésére, és e módszerek közül legalább egyre javaslatot tesz. Azon módszerek és harmonizált szabványok tekintetében, amelyek esetében a textilszál oldhatatlan komponensnek tekinthető, a kérelmezőnek meg kell adnia az új textilszálra vonatkozó számításokban alkalmazandó, az új textilszál (elemzése során várhatóan fellépő) tömegveszteségére vonatkozó korrekciós tényezőknek megfelelő »d« tényezőket.

Amennyiben az e rendeletben felsorolt módszerek nem megfelelők, a kérelmezőnek megfelelő indoklással kell szolgálnia, és javaslatot kell tennie egy vagy több új módszerre. A javasolt új módszerre vagy módszerekre vonatkozóan le kell írni az alkalmazási területet (beleértve a szálkeverékeket), az elvet (nevezetesen a vegyi eljárást és a lépéseket), a berendezést, a reagenst vagy reagenseket, a vizsgálati eljárást, az eredmények kiszámítását és megadását (beleértve a »d« tényezők értékét), valamint a pontosságot (az eredmények megbízhatósági tartományát).

A kérelemnek tartalmaznia kell valamennyi kísérleti adatot, különösen a szál jellemzőire, valamint a javasolt azonosítási és mennyiségi meghatározási módszerekre vonatkozóan. A dokumentációban meg kell adni a módszerek pontosságára, stabilitására és megismételhetőségére vonatkozó adatokat.”;

c)

a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

Az új szál előállítási folyamatára és a fogyasztók szempontjából értékelt jelentőségére vonatkozó, a kérelmet alátámasztó kiegészítő információk:

A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell legalább a gyártók számára, a gyártólétesítmények helyére, valamint az új szál vagy az abból előállított termékek várható piacra jutására vonatkozó információkat.”;

d)

a szöveg a következő 8. ponttal egészül ki:

„8.

A minták rendelkezésre állása:

A gyártónak vagy a nevében eljáró személynek reprezentatív mintákat kell benyújtania a tiszta új textilszálból és a megfelelő textilszálkeverékekből, amelyeken ellenőrizni lehet a javasolt azonosítási és mennyiségi meghatározási módszerek pontosságát, stabilitását és megismételhetőségét. A Bizottság a gyártótól vagy a gyártó nevében eljáró személytől további mintákat kérhet az adott szálkeverékekből.”.

3.

A VI. melléklet 18. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„18.

Kiskereskedelmi forgalomban értékesített varró-, foltozó- és hímzőcérnák”.

4.

A VIII. melléklet 2. fejezete a következőképpen módosul:

a)

a IV. pontban az Összefoglaló táblázat a következő, 17. módszerre vonatkozó sorral egészül ki:

„17.

Poliészter

Meghatározott más szálak

Triklór-ecetsav és kloroform”;

b)

az 1. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:

i.

az 1. pont 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), len (7), valódi kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafű (11), kókuszrost (12), seprűzanót (13), rami (14), szizál (15), cupro (21), modál (22), fehérjeszál (23), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46), melamin (47), polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49) és poliakrilát (50).

Ez a módszer semmilyen körülmények között nem alkalmazható olyan acetátszálak esetében, amelyeknek a felületét deacetilezték.”;

ii.

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA

Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin és a poliakrilát esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”;

c)

az 5. módszerről szóló rész 1. pontjának 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

triacetát (24), polipropilén (37), elasztolefin (46), melamin (47), polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49) és poliakrilát (50).”;

d)

a 6. módszerről szóló rész 1. pontjának 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), üvegszál (44), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46), melamin (47), polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49) és poliakrilát (50).

Megjegyzés:

Az olyan triacetátszálak, amelyeket részlegesen hidrolízishez vezető kikészítésnek vetettek alá, már nem teljes mértékben oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.”;

e)

a 8. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:

i.

az 1. pont 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46), melamin (47), polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49) és poliakrilát (50).

A módszer egyaránt alkalmas előzetesen metallizált festékkel festett akrilok és egyes modakrilok esetében, ugyanakkor nem alkalmas olyan szálaknál, amelyeket krómos utánkezeléssel színeztek.”;

ii.

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA

Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a gyapjú, a pamut, a cupro, a modál, a poliészter, az elaszto-multiészter, a melamin és a poliakrilát esetében, amelyek tekintetében a »d« értéke 1,01.”;

f)

a 9. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:

i.

az 1. pont 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), üvegszál (44), elaszto-multiészter (45), melamin (47), polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49) és poliakrilát (50).

Ha a keverék gyapjú- vagy selyemtartalma meghaladja a 25 %-ot, a 2. módszert kell alkalmazni.

Ha a keverék poliamid- vagy nejlontartalma meghaladja a 25 %-ot, a 4. módszert kell alkalmazni.”;

ii.

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA

Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin és a poliakrilát esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”;

g)

a 13. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:

i.

az 1. pont 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), cupro (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (45), melamin (47) és poliakrilát (50).”;

ii.

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA

Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin és a poliakrilát esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”;

h)

a 15. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:

i.

az 1. pont 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), üvegszál (44), melamin (47) és poliakrilát (50).

Ha modakril- vagy elasztánszálat találunk a keverékben, előzetes vizsgálatot kell végezni annak megállapítására, hogy a szál teljes mértékben oldódik-e a reagensben.

A polikloridszál-tartalmú keverékek elemzéséhez a 9. vagy a 14. módszer is alkalmazható.”;

ii.

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA

Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a poliakrilát esetében, amely tekintetében »d« = 1,02, a selyem és a melamin esetében, amelyek tekintetében »d« = 1,01, valamint az akril esetében, amely tekintetében »d« = 0,98.”;

i)

a szöveg a következő módszerrel egészül ki:

„17. MÓDSZER

Poliészter és meghatározott más szálak

(Triklór-ecetsavas és kloroformos módszer)

1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:

1.

poliészter (35)

és

2.

poliakrilát (50)

2.   ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A poliészterből és poliakrilátból álló kétkomponensű szálkeverékek esetében az EN ISO 1833-25:2013 szabványban leírt alapelvet, készüléket és reagenst, vizsgálati eljárást, valamint eredménykiszámítási és -megadási módszert kell alkalmazni. A »d« értéke 1,01.”.

5.

A IX. melléklet a következő 50. bejegyzéssel egészül ki:

„50.

Poliakrilát

30,00”.


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/123 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 15.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Cerezas de la Montaña de Alicante” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta Spanyolország kérelmét, amely a 106/2011/EU bizottsági rendelettel (2) módosított 1107/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján bejegyzett „Cerezas de la Montaña de Alicante” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (4).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Cerezas de la Montaña de Alicante” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 106/2011/EU rendelete (2011. február 7.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról [Cerezas de la Montaña de Alicante (OFJ)] (HL L 32., 2011.2.8., 3. o.).

(3)  A Bizottság 1107/96/EK rendelete (1996. június 12.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről (HL L 148., 1996.6.21., 1. o.).

(4)  HL C 329., 2017.9.30., 16. o.


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/124 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 15.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Pane di Matera” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely a 160/2008/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Pane di Matera” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Pane di Matera” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 160/2008/EK rendelete (2008. február 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pane di Matera (OFJ), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (OEM)) (HL L 48., 2008.2.22., 27. o.)

(3)  HL C 305., 2017.9.15., 20. o.


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/125 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 24.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozta az áruk nómenklatúráját (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra), amelyet az említett rendelet I. melléklete tartalmaz.

(2)

A Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjához tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. f) pontja az említett termékcsaládot „fűtőolajként” határozza meg. Ezeket a termékeket fizikai-kémiai tulajdonságaik és jellemzőik függvényében vagy a 2710 19 51–2710 19 68, vagy a 2710 20 31–2710 20 39 alszámok alá sorolták be.

(3)

Az egyik ilyen fizikai-kémiai jellemző az elszappanosítási szám. A Kiegészítő megjegyzések 2. f) pontja első bekezdésének első franciabekezdésében meghatározott „fűtőolajok” elszappanosítási számának 4-nél kisebbnek kell lennie. Ez a szabály a 2710 19 51–2710 19 68 alszámok alá besorolt termékekre vonatkozik. Kivételt képeznek ez alól a 2710 20 31–2710 20 39 alszámok alá sorolt (zsírsav-monoalkil-észtert vagy más néven „FAMAE”-t tartalmazó) termékek, melyek elszappanosítási száma 4-nél nagyobb. Ezt a kivételt jelenleg a Kiegészítő megjegyzések 2. f) pontjához fűzött lábjegyzet állapítja meg.

(4)

A Kiegészítő megjegyzések 2. f) pontjához tartozó lábjegyzetben jelenleg megállapított kivételt ki kell terjeszteni más termékekre is, tekintettel a technológia fejlődésre, különösen az állati vagy növényi zsiradékokat vagy olajokat tartalmazó megújuló üzemanyagok kifejlesztésére. A kivételek körének bővítésére a dízelüzemanyagok hamisítási lehetőségeinek korlátozása érdekében is szükség van; a hamisítás általában úgy történik, hogy a gázolajokhoz kis mennyiségben növényi vagy állati zsiradékokat vagy olajokat adnak annak érdekében, hogy a terméket ne (jövedékiadó-köteles) „gázolajként”, hanem egyéb (nem jövedékiadó-köteles) termékként sorolják be. A növényi olajok hozzáadása abból a célból történik, hogy megváltozzon a termék desztillációs paramétere, és elszappanosítási száma ne haladja meg a 4-et. Az említett anyagok kis mennyiségben történő hozzáadása fizikai-kémiai szempontból nem változtatja meg a fűtőolajok lényegi jellemzőjét. Ezeket a termékeket továbbra is fűtőolajként használják. Ily módon azon követelmény megszüntetése, miszerint az elszappanosítási számnak kisebbnek kell lennie 4-nél, biztosítani fogja, hogy a szóban forgó termékek besorolása helyesen fűtőolajként történjen, nem pedig egyéb termékként.

(5)

A FAMAE-t tartalmazó termékekre jelenleg vonatkozó kivétel körét is ki kell bővíteni annak érdekében, hogy az olyan termékek mellett, amelyek elszappanosítási száma meghaladja a 4-et, azokra is kiterjedjen, amelyek elszappanosítási száma egyenlő 4-gyel.

(6)

A 27. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. f) pontját ennek megfelelően módosítani kell annak érdekében, hogy annak egységes értelmezése az Unió egészében biztosítva legyen.

(7)

A 2658/87/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjához tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. f) pontja a következőképpen módosul:

1.

Az első bekezdés első franciabekezdésének helyébe, a lábjegyzetet is ideértve, a következő szöveg lép:

„—

nem haladja meg a következő táblázat „I” jelű sorában közölt értéket, ha az ISO 3987 szerinti módszerrel meghatározott szulfáthamu-tartalma kevesebb, mint 1 %, és elszappanosítási száma az ISO 6293-1 vagy az ISO 6293-2 szerinti módszerrel meghatározva 4-nél kisebb (kivéve az egy vagy több bioösszetevőt tartalmazó termékeket, amelyekre nem vonatkozik az ebben a franciabekezdésben meghatározott követelmény, miszerint az elszappanosítási számnak 4-nél kisebbnek kell lennie),”.

2.

A szöveg a következő negyedik bekezdéssel egészül ki:

„A »bioösszetevők« kifejezés alatt állati vagy növényi zsírok, állati vagy növényi olajok, továbbá zsírsav-monoalkil-észterek (»FAMAE«) értendők.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/126 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 24.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. július 31-i (KKBP) 2015/1333 tanácsi határozatra (1),

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 204/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. január 18-i (EU) 2016/44 tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 20. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/44 rendelet V. melléklete felsorolja az Egyesült Nemzetek szankcióbizottsága által az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2146 (2014) sz. határozatának 11. pontja szerint jegyzékbe vett hajókat. Az említett hajókra az említett rendelet szerint számos tilalom vonatkozik, ideértve a Líbiából származó nyersolaj berakodására, szállítására vagy kirakodására, valamint az Unió területén lévő kikötőkbe való bejutásra vonatkozó tilalmat is.

(2)

2018. január 18-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának bizottsága módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó CAPRICORN nevű hajó azonosító adatait. Az (EU) 2016/44 rendelet V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/44 tanácsi rendelet V. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 206., 2015.8.1., 34. o.

(2)  HL L 12., 2016.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/44 tanácsi rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:

Az alábbi bejegyzés:

„1.   Név: CAPRICORN

A 2362 (2017) sz. határozat 2. pontja által kibővített és módosított 2146 (2014) sz. határozat 10a) és 10b) pontja alapján (berakodás, szállítás vagy kirakodás tilalma, kikötőkbe való bejutás tilalma) jegyzékbe véve. Amennyiben azt a bizottság a 2146. sz. határozat 12. pontja értelmében előbb nem vonja vissza, a jegyzékbe vételt a bizottság a 2146. sz. határozat 11. pontja alapján 2017. október 20-án megújította és az 2018. január 18-ig érvényes. Lobogó szerinti állam: ismeretlen.

További információk

A jegyzékbe vételre 2017. július 21-én került sor. IMO: 8900878. A hajó 2017. szeptember 21-én nemzetközi vizeken tartózkodott az Egyesült Arab Emírségek partjainál.”

helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Név: CAPRICORN

A 2362 (2017) sz. határozat 2. pontja által kibővített és módosított 2146 (2014) sz. határozat 10. a) és 10. b) pontja alapján (berakodás, szállítás vagy kirakodás tilalma, kikötőkbe való bejutás tilalma) jegyzékbe véve. A jegyzékbe vételt a bizottság a 2146. sz. határozat 11. pontja alapján 2018. január 18-án megújította és az – amennyiben azt a bizottság a 2146. sz. határozat 12. pontja értelmében előbb nem vonja vissza – 2018. április 17-ig érvényes. Lobogó szerinti állam: ismeretlen.

További információk

A jegyzékbe vételre 2017. július 21-én került sor. IMO: 8900878. A hajó 2017. szeptember 21-én nemzetközi vizeken tartózkodott az Egyesült Arab Emírségek partjainál.”


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/127 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 24.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy az irányadó árakat bizonyos termékek behozatalának vonatkozásában a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani kell.

(3)

Ezért az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(3)  A Bizottság 1484/95/EK rendelete (1995. június 28.) a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikkben említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva

113,6

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva

132,5

0

AR

217,2

0

BR

0207 14 10

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok darabolva, csont nélkül, fagyasztva

250,0

15

AR

225,3

22

BR

309,7

0

CL

253,3

14

TH

0207 27 10

Pulyka darabolva, csont nélkül, fagyasztva

336,9

0

BR

306,0

0

CL

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

320,6

0

AR

1602 32 11

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból készült termékek főzés nélkül

200,4

26

BR


(1)  A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott országnómenklatúra szerint.


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/128 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 25.)

a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

Tekintettel a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 34. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/504 bizottsági végrehajtási rendelet (2) észt, finn, görög, horvát, lett, litván, máltai, olasz, portugál, román, spanyol, svéd és szlovén nyelvi változata hibát tartalmaz, ugyanis a „STAGE 3” kifejezést angolul kell feltüntetni a IV. melléklet 4.2.1.3. pontjában.

(2)

Ezenkívül az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet észt, görög, horvát, lett, litván, portugál és román nyelvi változata további hibát tartalmaz, ugyanis a „C2a STAGE 1” kifejezést angolul kell feltüntetni a IV. melléklet 1. függelékének 3. és 4. pontjában szereplő mintákban.

(3)

További hibákat tartalmaz az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet észt nyelvi változata, pontosabban IV. mellékletének 2.1.1.6–2.1.1.9. pontja és 4.2.1.6–4.2.1.9. pontja, valamint ugyanazon melléklet 1. függelékének 1–6. pontja a jogszabályban előírt táblák mintáját jelölő egyes betűket illetően.

(4)

További hibákat tartalmaz az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet spanyol nyelvi változata, pontosabban IV. mellékletének 2.1.1.6., 2.1.1.7., 2.1.1.9., 4.2.1.6., 4.2.1.7. és 4.2.1.9. pontja a jogszabályban előírt táblák mintáját jelölő egyes betűket illetően.

(5)

Az (EU) 2015/504 végrehajtási rendelet észt, finn, görög, horvát, lett, litván, máltai, olasz, portugál, román, spanyol, svéd és szlovén nyelvi változatát ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell. Ezek a helyesbítések a többi nyelvi változatot nem érintik.

(6)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 167/2013/EU rendelet 69. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(a magyar változatot nem érinti)

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 60., 2013.3.2., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/504 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 85., 2015.3.28., 1. o.).


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/129 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 25.)

a Corynebacterium glutamicum (KCCM 80099) által termelt L-arginin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban a Bizottsághoz kérelem érkezett Corynebacterium glutamicum (KCCM 80099) által termelt L-arginin takarmányban és ivóvízben használt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A szóban forgó kérelem a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó, a Corynebacterium glutamicum (KCCM 80099) által termelt L-arginin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2017. május 17-i véleményében (2) megállapította, hogy a Corynebacterium glutamicum (KCCM 80099) által termelt L-arginin – a javasolt felhasználási feltételek mellett – nincs káros hatással sem az állatok és a fogyasztók egészségére, sem a környezetre, és megfelelő védintézkedések mellett nem merülhetnek fel a felhasználókat érintő biztonsági problémák.

(5)

A Hatóság megállapította továbbá, hogy az adalékanyag valamennyi állatfaj esetében az arginin aminosav hatékony forrása, és hogy a kiegészítésként adott L-arginint védeni kell a bendőben való lebomlástól ahhoz, hogy az a kérődzőkben teljes mértékben hasznosuljon. A Hatóság véleményeiben fenntartását jelezte azzal kapcsolatban, hogy biztonságos-e, ha az L-arginint ivóvízen keresztül adagolják. Maximális mennyiséget azonban nem javasolt az L-arginin vonatkozásában. A Hatóság ezenfelül felhívja a figyelmet arra, hogy az L-argininnal való kiegészítés megfelelő mennyiségben történjen. Tehát az L-argininnal – különösen az ivóvízen keresztül – történő kiegészítés esetén helyénvaló figyelmeztetni a felhasználót, hogy vegye figyelembe az összes esszenciális és feltételesen esszenciális aminosavnak a táplálékkal történő bevitelét.

(6)

A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló, az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott jelentést.

(7)

A Corynebacterium glutamicum (KCCM 80099) által termelt L-arginin értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyag használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aminosavak, sóik és analógjaik” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(6):4858.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: aminosavak, sóik és analógjaik

3c362

L-arginin

Az adalékanyag összetétele

Por, amelynek L-arginintartalma legalább 98 %-os (szárazanyagra vetítve), víztartalma pedig legfeljebb 0,5 %.

A hatóanyag jellemzése

Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 baktériummal való fermentációval előállított L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidinopentánsav)

Kémiai képlet: C6H14N4O2

CAS-szám: 74-79-3

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyag L-arginintartalmának jellemzésére:

a Food Chemicals Codex L-argininról szóló monográfiája.

A takarmány-adalékanyag és a víz arginintartalmának meghatározására:

ioncserés kromatográfia oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel és fotometriás meghatározással (IEC-VIS).

Az előkeverékek, takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek arginintartalmának meghatározására:

ioncserés kromatográfia oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel és fotometriás meghatározással (IEC-VIS) – 152/2009/EK bizottsági rendelet.

Valamennyi állatfaj

 

 

 

1.

Az L-arginin forgalmazása és készítmények adalékanyagaként való felhasználása megengedett.

2.

Az adalékanyag ivóvízen keresztül is adható.

3.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási körülményeket, valamint a stabilitást hőkezelés során és ivóvízben.

4.

Az adalékanyag és az előkeverékek címkézése révén fel kell tüntetni a következőket: „Az L-argininnal – különösen az ivóvízen keresztül – történő kiegészítés esetén az egyensúlyhiányok elkerülése végett figyelembe kell venni az összes esszenciális és feltételesen esszenciális aminosav táplálékkal történő bevitelét.”

5.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználói számára a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a bőrrel való érintkezés és a szembe kerülés jelentette veszélyek kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között védőszemüveggel és védőkesztyűvel kell használni.

2028. február 15.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/130 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 25.)

a Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt (EC 3.2.1.8) tartalmazó készítmény hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően a Bizottsághoz kérelmet nyújtottak be a Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt (EC 3.2.1.8) tartalmazó készítmény engedélyezése iránt. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó, a Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt (EC 3.2.1.8) tartalmazó készítmény hízósertések takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2017. január 25-i véleményében (2) megállapította, hogy a Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt (EC 3.2.1.8) tartalmazó készítmény a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre. A Hatóság úgy vélte, hogy az adalékanyag hatása a hízósertések végső testtömegének növelését és az azokra tekintett takarmánybevitel–súlygyarapodás-arányt nézve pozitívnak tekinthető. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt (EC 3.2.1.8) tartalmazó készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészthetőséget fokozó anyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2017;15(2):4707.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

Aktivitási egység/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok

4a26

Berg and Schmidt GmbH Co. KG

Endo-1,4-béta-xilanáz

EC 3.2.1.8

Az adalékanyag összetétele

Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) készítmény, amelynek minimális aktivitása 15 000 EPU (1)/g

(szilárd formában)

A hatóanyag jellemzése

Trichoderma reesei BCCM/MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8.)

Analitikai módszer  (2)

Az endo-1,4-béta-xilanáz aktivitásának mennyiségi meghatározására:

kolorimetriás módszer: azurinnal térhálósított búza-arabinoxilán szubsztrátból endo-1,4-béta-xilanáz hatására felszabaduló vízoldható festék mérése.

Hízósertések

1 500 EPU

 

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatukból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között légzésvédő maszkkal, szemvédővel és bőrvédő eszközökkel kell használni.

2028. február 15.


(1)  1 EPU az az enzimmennyiség, amely 4,7 pH mellett 50 °C-on percenként 0,0083 mikromól redukáló cukrot (xilóz-ekvivalens) szabadít fel pelyvás zab-xilánból.

(2)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


IRÁNYELVEK

26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/28


A TANÁCS (EU) 2018/131 IRÁNYELVE

(2018. január 23.)

az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2014. évi, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban történő módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjával együtt értelmezett 155. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 155. cikke (2) bekezdésével összhangban a munkaadók és a munkavállalók (a továbbiakban: szociális partnerek) együttes kérelmére, az általuk uniós szinten kötött megállapodásokat a Tanács által a Bizottság javaslata alapján hozott határozattal kell végrehajtani.

(2)

A 2009/13/EK tanácsi irányelv (1) átültette az uniós jogba az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (a továbbiakban: ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (a továbbiakban: ETF) között 2008. május 19-én létrejött azon megállapodást, amely a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezményének (a továbbiakban: MLC) kötelező rendelkezéseinek az uniós jogba való beépítését célozta, annak érdekében, hogy naprakésszé tegye a hatályos uniós jogszabályokat az MLC-ben foglalt, a tengerészekre vonatkozó kedvezőbb normákkal. Az irányelv célja a tengerészek munkafeltételeinek javítása volt, különös tekintettel a foglalkoztatási megállapodásokra, a munkaidőre, a repatriálásra, a szakmai előmenetelre és a készségfejlesztésre, a szállás- és szabadidős létesítményekre, az élelmiszerellátásra és az élelmezésre, az egészségvédelemre és a biztonságra, valamint az orvosi ellátásra és a panasztételi eljárásokra.

(3)

Az ILO a nemzetközi szakértői találkozókat követően elindította az MLC módosításának folyamatát annak érdekében, hogy egyrészről a tengerészek magukra hagyásával és a pénzügyi biztosítékokkal kapcsolatos problémákat, másrészről a tengerészek halálával vagy tartós munkaképtelenségével kapcsolatos követelések kérdését rendezze. Az MLC alapján létrehozott különleges háromoldalú bizottság a 2014. április 7–11. között tartott ülésén két módosítást fogadott el ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. A módosítások által bevezetett szabályok egy része az Unió hatáskörébe tartozik, és olyan kérdéseket érint, amelyekre vonatkozóan az EU szabályokat fogadott el, különösen ami a szociálpolitikát és a közlekedést érinti. A Tanács ezért 2014. május 26-án elfogadta a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (a továbbiakban: a Konferencia) 103. ülésszakán az Unió nevében képviselendő álláspontról szóló 2014/346/EU határozatot (2). A uniós álláspont az MLC-szabályzat módosításai jóváhagyásának támogatását jelentette (a továbbiakban: az MLC 2014. évi módosításai).

(4)

A Konferencia a 2014. június 11-én Genfben tartott 103. ülésén jóváhagyta az MLC 2014. évi módosításait, amelyek 2017. január 18-án hatályba léptek. A módosítások egy olyan hatékony pénzügyi biztosítékrendszer létrehozását írják elő, amely védi a tengerészek jogait magukra hagyásuk esetén, valamint kártalanítást biztosít olyan szerződéses követelések esetén, melyeket tengerészek munkahelyi sérülés, betegség vagy veszély miatt bekövetkezett halála vagy tartós munkaképtelensége miatt nyújtottak be. A módosítások emellett javítják és optimalizálják a tengerészek védelmét szolgáló meglévő rendszert, többek között előírva, hogy a pénzügyi biztosítékrendszert igazoló dokumentumokat a hajók fedélzetén kell tartani, valamint kiterjesztve a rendszert a magára hagyás két új alkategóriájára. Az egyik alkategória az, amikor a hajótulajdonos a szükséges ellátás és támogatás nélkül hagyja a tengerészt, a másik pedig az, amikor a hajótulajdonos más módon egyoldalúan megszakítja a kapcsolatot a tengerésszel, ideértve azt is, ha legalább két hónapig nem folyósítja a tengerész számára a munkabért.

(5)

2016. december 5-én a tengeri szállítási ágazat szociális partnerei – az ECSA és az ETF – megállapodást (a továbbiakban: a szociális partnerek megállapodása) kötöttek a 2009/13/EK irányelvnek az MLC 2014. évi módosításaival összhangban történő módosítása céljából. E szociális partnerek 2016. december 12-én felkérték a Bizottságot, hogy az EUMSZ 155. cikkének (2) bekezdése alapján nyújtson be javaslatot egy, a megállapodásuk átültetését célzó tanácsi irányelvre.

(6)

A szociális partnerek megállapodása átveszi az MLC 2014. évi módosításai kötelező erejű rendelkezéseinek tartalmát. A tengerészek magára hagyásának eseteihez kapcsolódó pénzügyi biztosítékrendszerről szóló első módosítás a munkahelyi egészségre és biztonságra, illetve a munkafeltételekre vonatkozik, így az EUMSZ 153. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának hatálya alá tartozik. A második módosítás, amelynek tárgyát a munkahelyi sérülés, betegség vagy veszély következtében bekövetkező halálesetek vagy tartós munkaképtelenség esetén nyújtandó kártalanítást biztosító pénzügyi biztosítékrendszerre vonatkozó követelmények képezik, a 153. cikk (1) bekezdésének a munkavállalók szociális biztonságáról és szociális védelméről szóló c) pontja hatálya alá tartozik. A szociális partnerek megállapodás ezért az EUMSZ 153. cikkének hatálya alá tartozó kérdéseket érint, és a 155. cikk (2) bekezdésével a Tanács által a Bizottság javaslata alapján hozott határozattal kell végrehajtani. Az EUMSZ 288. cikke szempontjából a szociális partnerek megállapodás átültetésének megfelelő eszköze az irányelv.

(7)

A közösségi szintű szociális párbeszéd átalakításáról és fejlesztéséről szóló, 1998. május 20-i közleményével összhangban a Bizottság elvégezte az aláíró felek reprezentatív státuszának és a megállapodásban foglalt rendelkezések jogszerűségének értékelését.

(8)

A szociális partnerek megállapodása módosítja az ECSA és az ETF között 2008. május 19-én létrejött, az MLC-ről szóló – a 2009/13/EK irányelv mellékletét képező – megállapodást, és az MLC 2014. évi módosításainak az irányelvbe való beépítését irányozza elő az uniós tagállamok lobogói alatt közlekedő hajók fedélzetén dolgozó tengerészek munkafeltételeinek, egészségvédelmének és biztonságának, valamint szociális védelmének javítása érdekében.

(9)

A 2009/13/EK irányelv módosításával a szociális partnerek megállapodása az MLC 2014. évi módosításainak kötelező rendelkezéseit – amelyeket az MLC felügyeleti rendszere már korábban is tartalmazta – bevonja a lobogó szerinti államok kötelezettségeiről szóló 2013/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) hatálya alá, valamint – az MLC felügyeleti rendszerén túl – kiterjeszti rájuk az uniós jog felügyeleti és ellenőrzési rendszerét, ideértve az Európai Unió bíróságának joghatóságát is. Ez feltehetően a tagállamok és a hajótulajdonosok nagyobb mértékű szabálykövetését eredményezi.

(10)

A Bizottság – a szociális partnerek megállapodás uniós szintű szociális partnerek által történő nyomon követésére és felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül – nyomon követi ezen irányelvnek és a szociális partnerek megállapodásának a végrehajtását.

(11)

A tagállamok – a szociális partnerek erre vonatkozó együttes kérelmére – megbízhatják a szociális partnereket ezen irányelv végrehajtásával, feltéve, hogy megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy mindenkor biztosítani tudják az ezen irányelv által elérni kívánt eredményeket.

(12)

Az EUMSZ 155. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság ezen irányelvjavaslat szövegének megküldése útján tájékoztatta az Európai Parlamentet.

(13)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában, különösen annak 31. cikkében elismert alapvető jogokat és elveket.

(14)

mivel ezen irányelv céljait, azaz a tengeri szállítási ágazatban – egy különböző tagállamok lobogói alatt közlekedő hajókat működtető, nemzetközi jellegű ágazatban – tevékenykedő munkavállalók munkafeltételeinek, egészségvédelmének és biztonságának, valamint szociális védelmének javítását a tagállamok nem tudják kellően megvalósítani, és azok az Unió szintjén azonban jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(15)

A 2009/13/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között 2016. december 5-én létrejött megállapodást ülteti át az uniós jogba a 2009/13/EK irányelvnek az MLC 2014. évi módosításaival összhangban történő módosítása révén.

2. cikk

A szociális partnerek arról szóló megállapodásával összhangban, az ECSA és az ETF között létrejött, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményre vonatkozó megállapodás – amelyet a 2009/13/EK tanácsi irányelv melléklete tartalmaz – ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 2020. február 16-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3)   A tagállamok – a szociális partnerek erre vonatkozó együttes kérelmére – megbízhatják a szociális partnereket ennek az irányelvnek a végrehajtásával, feltéve, hogy a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy mindenkor biztosítani tudják az ezen irányelv által elérni kívánt eredményeket.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. GORANOV


(1)  A Tanács 2009. február 16-i 2009/13/EK irányelve az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról (HL L 124., 2009.5.20., 30. o.).

(2)  A Tanács 2014. május 26-i 2014/346/EU határozata a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103. ülésszakán a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályzatának módosításai tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról (HL L 172., 2014.6.12., 28. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/54/EU irányelve (2013. november 20.) a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről (HL L 329., 2013.12.10., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2009/13/EK irányelv mellékletében az ECSA és az ETF között létrejött, a 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezményre vonatkozó megállapodás a következőképpen módosul:

1.

Az „A2.5. norma – Repatriálás” címben az „A2.5.” szöveg helyébe az „A2.5.1.” szöveg lép.

2.

A szöveg a következő A2.5.2. normával egészül ki:

„Az A2.5.2. norma – Pénzügyi biztosíték

(1)

Az A2.5. szabály 2. bekezdésének végrehajtása terén ez a norma olyan követelményeket állapít meg, amelyek biztosítják egy gyors és hatékony pénzügyi biztosítékrendszer felállítását annak érdekében, hogy a tengerészek segítséget kapjanak, ha magukra hagyják őket.

(2)

Ezen norma alkalmazásában egy tengerész akkor tekintendő magára hagyottnak, ha a hajótulajdonos ezen megállapodás követelményeit vagy a tengerészek munkaszerződésének feltételeit megsértve:

a)

nem fedezi a tengerész repatriálásának költségeit; vagy

b)

a szükséges ellátás és támogatás nélkül hagyta a tengerészt; vagy

c)

más módon egyoldalúan megszakította a kapcsolatot a tengerésszel, ideértve azt is, ha egy legalább két hónapos időszakra nem fizette ki a szerződés szerinti munkabérét.

(3)

Valamennyi tagállam köteles biztosítani, hogy a lobogója alatt közlekedő hajókra vonatkozóan működjön egy olyan pénzügyi biztosítékrendszer, amely megfelel e norma követelményeinek. A pénzügyi biztosítékrendszer szociális biztonsági rendszer, biztosítás, pénzalap vagy más hasonló rendszer formáját öltheti. A formát a tagállam határozza meg a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel való konzultációt követően.

(4)

A pénzügyi biztosítékrendszernek – e normának megfelelően – közvetlen hozzáférést, elegendő fedezetet és gyors pénzügyi segítséget kell biztosítania a tagállam lobogója alatt közlekedő hajón magára hagyott tengerészek számára.

(5)

E norma 2. bekezdésének b) pontja alkalmazásában a szükséges ellátás és támogatás a következők biztosítását foglalja magában: megfelelő élelem, szállás és ivóvíz, a hajón való túléléshez szükséges mennyiségű üzemanyag, megfelelő orvosi ellátás.

(6)

Valamennyi tagállam köteles előírni, hogy a lobogója alatt közlekedő azon hajók, amelyeknek a nemzeti jog alapján vagy a hajótulajdonos kérése nyomán rendelkezniük kell tengerészeti munkaügyi bizonyítvánnyal, a hajó fedélzetén tartott, a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal vagy egyéb okirattal képesek legyenek igazolni a pénzügyi biztosíték meglétét. A tanúsítvány vagy okirat egy példányát a tengerészek által jól látható helyen ki kell függeszteni a fedélzeten. Ha több pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet biztosít fedezetet, valamennyi szervezet okiratát a fedélzeten kell tartani.

(7)

A pénzügyi biztosítékról szóló tanúsítványt vagy egyéb okiratot angol nyelven kell kiállítani vagy mellékelni kell hozzá angol nyelvű fordítást, és annak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a hajó neve;

b)

a hajó lajstromozási kikötője;

c)

a hajó hívójele;

d)

a hajó IMO-száma;

e)

a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet vagy szervezetek neve és címe;

f)

a tengerészek segélykérelmeinek kezeléséért felelős személyek vagy szervezet kapcsolattartási adatai;

g)

a hajó tulajdonosának neve;

h)

a pénzügyi biztosíték érvényességének időtartama; és

i)

a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet igazolása arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi biztosíték megfelel az ezen A2.5.2. normában foglalt követelményeknek.

(8)

A pénzügyi biztosítékrendszer által biztosított segítséget gyorsan kell nyújtani azt követően, hogy az érintett tengerész vagy kijelölt képviselője benyújtotta az e norma 2. bekezdése szerinti jogosultság szükséges igazolásával alátámasztott kérelmet.

(9)

Az A2.5. szabályra tekintettel a pénzügyi biztosítékrendszer által biztosított segítségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze a következőket:

a)

a munkaszerződés, a vonatkozó kollektív szerződés vagy a lobogó szerinti állam nemzeti joga alapján a hajótulajdonostól a tengerésznek járó elmaradt munkabér és más járandóságok, legfeljebb négyhavi ilyen elmaradt munkabér és legfeljebb négyhavi ilyen elmaradt járandóság erejéig;

b)

a tengerésznél észszerűen felmerült minden költség, ideértve a repatriálás e norma 10. bekezdésében említett költségét is; és

c)

a tengerész alapvető szükségletei, beleértve a következőket: megfelelő élelem, adott esetben ruházat, szállás, ivóvíz, a hajón való túléléshez szükséges mennyiségű üzemanyag, megfelelő orvosi ellátás, továbbá minden olyan észszerű költség és díj, amely a magára hagyást megvalósító cselekmény vagy mulasztás és a tengerész hazaérkezése közötti időszakban merült fel.

(10)

A repatriálási költségnek fedeznie kell a megfelelő és gyors módon – alapesetben légi úton – történő utazást, és magába kell foglalnia a tengerészek élelmezését és szállását a hajó elhagyásának időpontjától a tengerész otthonába történő megérkezéséig, a szükséges orvosi ellátást, a személyes tárgyak hazajuttatását, valamint a magára hagyás következtében felmerülő minden egyéb észszerű költséget és díjat.

(11)

A pénzügyi biztosíték az érvényességi időszakának lejárta előtt csak abban az esetben szűnhet meg, ha a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet legalább 30 nappal a megszűnés időpontja előtt értesíti erről a lobogó szerinti állam illetékes hatóságát.

(12)

Ha a biztosítást vagy más pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet e normának megfelelően valamilyen kifizetést teljesített egy tengerész számára, a szervezet által kifizetett összeg erejéig – az alkalmazandó joggal összhangban – jogátruházás vagy engedményezés útján vagy más módon a szervezetre kell átszállniuk azoknak a jogoknak, amelyek a tengerészt megillették volna.

(13)

E norma egyetlen rendelkezése sem csorbítja a biztosító, illetve a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet harmadik felekkel szembeni visszkereseti jogát.

(14)

E norma rendelkezései nem kizárólagos jellegűek, és nem érintik az esetleges egyéb olyan jogokat, követeléseket és jogorvoslati lehetőségeket, amelyek ezen kívül rendelkezésre állnak a magukra hagyott tengerészek kárának ellentételezése céljára. A nemzeti jogszabályok előírhatják, hogy az e norma alapján kifizetendő összegeket be lehet számítani azon összegekbe, amelyeket a tengerész más forrásokból kap olyan jogok, követelések vagy jogorvoslati lehetőségek révén, amelyek e norma szerint kártalanítást eredményezhetnek.”

3.

„A hajótulajdonosok felelőssége” című A4.2. norma a következőképpen módosul:

a)

a címben az „A4.2.” helyébe az „A4.2.1.” lép;

b)

a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„8.

A nemzeti jogszabályoknak elő kell írniuk, hogy az A4.2.2. normában meghatározott szerződéses követelések vonatkozásában kártalanítást biztosító, e norma 1. bekezdésének b) pontja szerinti pénzügyi biztosítékrendszer megfeleljen az alábbi minimumkövetelményeknek:

a)

amennyiben a tengerész munkaszerződése kártalanításról rendelkezik, a szerződés szerinti kártalanítás e bekezdés c) pontjának sérelme nélkül teljes egészében, késedelem nélkül fizetendő;

b)

nem gyakorolható nyomás az érintettre annak érdekében, hogy a szerződéses összeget el nem érő kifizetést elfogadjon;

c)

amennyiben egy tengerész tartós munkaképtelenségének jellegéből fakadóan nehézségbe ütközik azon kárpótlás teljes összegének megállapítása, amelyre a tengerész jogosult lehet, időközi kifizetést vagy kifizetéseket kell juttatni a tengerésznek a méltánytalan nehézségek elkerülése érdekében;

d)

a 4.2. szabály 2. bekezdésének megfelelően a tengerész egyéb törvényes jogainak sérelme nélkül kapja meg a kifizetést, de a hajótulajdonos beszámíthatja az ilyen kifizetést a tengerész által a hajótulajdonossal szemben támasztott, ugyanahhoz az incidenshez kapcsolódó egyéb követelésből eredő kártérítésbe; és

e)

a szerződés szerinti kártalanításra irányuló követelést benyújthatja közvetlenül az érintett tengerész, illetve annak közeli hozzátartozója, képviselője vagy egy kijelölt kedvezményezett.

(9)

A nemzeti jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a hajótulajdonos pénzügyi biztosítékának felmondása vagy megszűnése esetén a tengerészek előzetes értesítést kapjanak.

(10)

A nemzeti jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a hajótulajdonos pénzügyi biztosítékának felmondása vagy megszűnése esetén a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet értesítse a lobogó szerinti állam illetékes hatóságát.

(11)

A tagállamok előírják, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajók a fedélzetükön tartott, a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal vagy egyéb okirattal tudják igazolni a pénzügyi biztosíték meglétét. A tanúsítvány vagy okirat egy példányát a tengerészek által jól látható helyen ki kell függeszteni a fedélzeten. Ha több pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet biztosít fedezetet, valamennyi szervezet okiratát a fedélzeten kell tartani.

(12)

A pénzügyi biztosíték az érvényességi időszakának lejárta előtt csak abban az esetben szűnhet meg, ha a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet legalább 30 nappal a megszűnés időpontja előtt értesíti erről a lobogó szerinti állam illetékes hatóságát.

(13)

A pénzügyi biztosítéknak a hatálya alá tartozó valamennyi szerződéses követelés kifizetésére vonatkoznia kell az okirat érvényességi ideje alatt.

(14)

A pénzügyi biztosítékról szóló tanúsítványt vagy egyéb okiratot angol nyelven kell kiállítani vagy mellékelni kell hozzá angol nyelvű fordítást, és annak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a hajó neve;

b)

a hajó lajstromozási kikötője;

c)

a hajó hívójele;

d)

a hajó IMO-száma;

e)

a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet vagy szervezetek neve és címe;

f)

a tengerészek szerződéses követeléseinek kezeléséért felelős személyek vagy szervezet kapcsolattartási adatai;

g)

a hajó tulajdonosának neve;

h)

a pénzügyi biztosíték érvényességének időtartama; és

i)

a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet igazolása arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi biztosíték megfelel az A4.2.1. normában foglalt követelményeknek.”

4.

A szöveg az alábbi normával egészül ki:

„Az A4.2.2. norma – A szerződéses követelések kezelése

(1)

Az A4.2.1. norma 8. bekezdése és e norma alkalmazásában a »szerződéses követelés« olyan követelés, amely a tengerésznek – a vonatkozó nemzeti jogszabályokban, munkaszerződésben vagy kollektív szerződésben meghatározottak szerinti – munkahelyi sérülés, betegség vagy veszély következtében beálló halálával vagy hosszú távú munkaképtelenségével kapcsolatos.

(2)

Az A4.2.1. norma 1. bekezdésének b) pontja szerinti pénzügyi biztosítékrendszer szociális biztonsági rendszer, biztosítás, pénzalap vagy más hasonló rendszer formáját öltheti. A formát a tagállam határozza meg a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel való konzultációt követően.

(3)

A nemzeti jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy hatékony mechanizmusok álljanak rendelkezésre az A4.2.1. norma 8. bekezdése szerinti kártalanítás iránti szerződéses követelések gyors és tisztességes eljárás keretében történő befogadásához, kezeléséhez és pártatlan rendezéséhez.”


HATÁROZATOK

26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/34


A TANÁCS (KKBP) 2018/132 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. január 25.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/137/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. július 31-i (KKBP) 2015/1333 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. július 31-én elfogadta a (KKBP) 2015/1333 határozatot.

(2)

2018. január 18-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1970 (2011) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága aktualizált és módosított egy, a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó hajóra vonatkozó jegyzéket.

(3)

A (KKBP) 2015/1333 határozat V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2015/1333 határozat V. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. KRALEVA


(1)  HL L 206., 2015.8.1., 34. o.


MELLÉKLET

A (KKBP) 2015/1333 határozat V. mellékletének B. szakaszában (Szervezetek) az 1. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Név: CAPRICORN

Más néven: nincs adat. Korábbi néven: nincs adat. Cím: nincs adat. A jegyzékbevétel időpontja:2017. július 21. (módosítva: 2017. október 20., november 27. és 2018. január 18.)

Kiegészítő információk

IMO: 8900878. A jegyzékbevételre a 2362 (2017) sz. határozat 2. pontjával meghosszabbított és módosított 2146 (2014) sz. határozat 10. pontjának a) és b) alpontja alapján került sor (a berakodásra, szállításra vagy kirakodásra, valamint a kikötőkbe való belépésre vonatkozó tilalom). A 2146 (2014) sz. határozat 11. pontja értelmében a bizottság 2018. január 18-án megújította ezt a jegyzékbevételt, amely 2018. április 17-ig érvényes, amennyiben azt a bizottság a 2146 (2014) sz. határozat 12. pontja értelmében nem vonja vissza. Lobogó szerinti állam: ismeretlen. A hajó 2017. szeptember 21-én az Egyesült Arab Emírségek partjainál volt található, nemzetközi vizeken.”


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/133 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. január 24.)

a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról szóló 2008/911/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2018) 213. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16f. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség véleményére, amelyet 2016. február 2-án fogalmazott meg a növényi gyógyszerekkel foglalkozó bizottság,

mivel:

(1)

A Valeriana officinalis L. a 2001/83/EK irányelv értelmében növényi anyagnak, növényi készítménynek, illetve ezek kombinációjának tekinthető, és megfelel az említett irányelvben előírt követelményeknek.

(2)

A Valeriana officinalis L.-t ezért helyénvaló felvenni a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagoknak, növényi készítményeknek és ezek kombinációinak a 2008/911/EK bizottsági határozattal (2) megállapított jegyzékébe.

(3)

A 2008/911/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/911/EK határozat I. és II. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 24-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

(2)  A Bizottság 2008/911/EK határozata (2008. november 21.) a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról (HL L 328., 2008.12.6., 42. o.).


MELLÉKLET

A 2008/911/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletbe a Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum után a következő anyag kerül beillesztésre:

„Valeriana officinalis L.”

2.

A II. mellékletbe a „KÖZÖSSÉGI JEGYZÉKBE VÉTEL: Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L., aetheroleum” bejegyzés után a következő bejegyzés kerül beillesztésre:

„KÖZÖSSÉGI JEGYZÉKBE VÉTEL: VALERIANA OFFICINALIS L.

A növény tudományos elnevezése

Valeriana officinalis L.

Növénytani család

Valerianaceae

A növényi anyag közönséges neve az összes EU tagállam hivatalos nyelvén

BG (bălgarski): Валериана, корен

CS (čeština): kozlíkový kořen

DA (dansk): Baldrianrod

DE (Deutsch): Baldrianwurzel

EL (elliniká): Ρίζα βαλεριανής

EN (English): Valerian root

ES (español): Valeriana, raíz de

ET (eesti keel): palderjanijuur

FI (suomi): rohtovirmajuuri, juuri

FR (français): Valériane (racine de)

HR (hrvatska): odoljenov korijen

HU (magyar): Macskagyökér

IT (italiano): Valeriana radice

LT (lietuvių kalba): Valerijonų šaknys

LV (latviešu valoda): Baldriāna saknes

MT (Malti): Għerq tal-Valerjana

NL (Nederlands): Valeriaanwortel

PL (polski): Korzeń kozłka

PT (português): Valeriana, raiz

RO (română): rădăcină de valeriană

SK (slovenčina): Koreň valeriány

SL (slovenščina): korenina zdravilne špajke

SV (svenska): Vänderot, rot

IS (íslenska):

NO (norsk): Valerianarot

Növényi készítmény(ek)

a)

aprított növényi anyag

b)

porított növényi anyag

c)

friss gyökérből préselt lé (1:0,60–0,85)

d)

száraz kivonat (DER 4–6:1), extraháló oldószer: víz

e)

folyékony kivonat (DER 1:4–6), extraháló oldószer: víz

f)

száraz kivonat (DER 4-7:1), extraháló oldószer: metanol 45 %(V/V)

g)

száraz kivonat (DER 5,3-6,6:1), extraháló oldószer: metanol 45 % (m/m)

h)

folyékony kivonat (DER 1:7-9), extraháló oldószer: édes bor

i)

folyékony kivonat (DER 1:1), extraháló oldószer: etanol 60 %(V/V)

j)

tinktúra (a növényi anyag és az extraháló oldószer aránya: 1:8), extraháló oldószer: etanol 60 %(V/V)

k)

tinktúra (a növényi anyag és az extraháló oldószer aránya: 1:10), extraháló oldószer: etanol 56 %

l)

tinktúra (a növényi anyag és az extraháló oldószer aránya: 1:5), extraháló oldószer: etanol 70 %(V/V)

m)

tinktúra (a növényi anyag és az extraháló oldószer aránya: 1:5), extraháló oldószer: etanol 60–80 % (V/V)

n)

száraz kivonat (DER 5,5–7,4:1), extraháló oldószer: etanol 85 % (m/m)

Az európai gyógyszerkönyv monográfia hivatkozása

04:2017:0453

Javallatok

Hagyományos növényi gyógyszer a szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására és az alvás elősegítésére.

A termék hagyományos növényi gyógyszer, amely a meghatározott javallatra kizárólag a régóta fennálló használat alapján alkalmazható.

A tradicionális gyógyászati felhasználás eredete

Európai.

Meghatározott hatáserősség

Lásd a „Meghatározott adagolás” pontot.

Meghatározott adagolás

Serdülők, felnőttek és idősek

Szájon át történő alkalmazás esetén

a)

egyszeri adag: 0,3–3 g.

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta legfeljebb háromszor.

Az alvás elősegítésére lefekvés előtt fél–egy órával egyszeri adag alkalmazható, szükség esetén egy koraesti adagot követően.

Gyógyteaként: 0,3–3 g aprított növényi anyagból 150 ml forrásban lévő vízzel készíthető forrázat.

b)

egyszeri adag: 0,3-2,0 g.

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta legfeljebb háromszor.

Az alvás elősegítésére lefekvés előtt fél–egy órával egyszeri adag alkalmazható, szükség esetén egy koraesti adagot követően.

c)

egyszeri adag: 10 ml.

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta legfeljebb háromszor.

Az alvás elősegítésére lefekvés előtt fél–egy órával egyszeri adag alkalmazható, szükség esetén egy koraesti adagot követően.

d)

egyszeri adag: 420 mg.

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta legfeljebb háromszor.

Az alvás elősegítésére lefekvés előtt fél–egy órával egyszeri adag alkalmazható, szükség esetén egy koraesti adagot követően.

e)

egyszeri adag: 20 ml.

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta legfeljebb háromszor.

Alvás elősegítésére lefekvés előtt fél–egy órával egyszeri adag alkalmazható.

f)

egyszeri adag: 144–288 mg.

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta legfeljebb négyszer.

Az alvás elősegítésére lefekvés előtt fél–egy órával egyszeri adag alkalmazható, szükség esetén egy koraesti adagot követően.

g)

egyszeri adag: 450 mg.

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta legfeljebb háromszor.

Az alvás elősegítésére lefekvés előtt fél–egy órával egyszeri adag alkalmazható, szükség esetén egy koraesti adagot követően.

h)

egyszeri adag: 10 ml, naponta legfeljebb háromszor.

i)

egyszeri adag: 0,3–1,0 ml, naponta legfeljebb háromszor.

j)

egyszeri adag: 4–8 ml, naponta legfeljebb háromszor.

k)

egyszeri adag: 0,84 ml.

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta három–öt alkalommal.

Alvás elősegítésére lefekvés előtt fél órával egyszeri adag alkalmazható.

l)

egyszeri adag: 1,5 ml (szellemi feszültségre), 3 ml (alvás elősegítésére).

A szellemi feszültség enyhe tüneteinek orvoslására naponta legfeljebb háromszor.

Alvás elősegítésére lefekvés előtt fél órával egyszeri adag alkalmazható.

m)

egyszeri adag: 10 ml, naponta legfeljebb háromszor.

n)

egyszeri adag: 322 mg, naponta legfeljebb háromszor.

Fürdő-adalékanyagként történő alkalmazás esetén

egyszeri adag: 100 g egy teli kád vízhez, naponta legfeljebb egyszer.

Alkalmazási mód

Szájon át történő alkalmazás esetén

Fürdő-adalékanyagként történő alkalmazás. Hőmérséklet: 34–37 °C, a fürdő időtartama 10–20 perc.

Az alkalmazás időtartama, illetve az alkalmazás időtartamára vonatkozó korlátozások

Ha a tünetek a gyógyszerkészítmény alkalmazása alatt továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz vagy képzett egészségügyi szakemberhez.

Bármely egyéb, a biztonságos alkalmazáshoz szükséges információ

Ellenjavallatok

A hatóanyaggal szembeni túlérzékenység.

Fürdő-adalékanyagként történő alkalmazás esetén

A teljes fürdő vétele ellenjavallt nyílt sebek, nagy bőrsérülések, akut bőrbetegségek, magas láz, súlyos fertőzések, súlyos keringési zavarok és szívelégtelenség esetében.

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A készítmény 12 év alatti gyermekeknél való használata megfelelő adatok hiányában nem ajánlott.

Ha a tünetek a gyógyszerkészítmény alkalmazása alatt rosszabbodnak, forduljon orvoshoz vagy képzett egészségügyi szakemberhez.

Az etanolt tartalmazó tinktúrákat és kivonatokat a »Segédanyagok az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek címkéjén és betegtájékoztatóján« című iránymutatásnak megfelelő, etanolra utaló címkével kell ellátni.

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Nem ismertek.

Termékenység, terhesség és szoptatás

A készítmény terhesség és szoptatás idejére vonatkozó biztonságosságát nem állapították meg. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat, a készítmény alkalmazása terhesség és szoptatás alatt nem ajánlott.

Termékenységre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

A gépjármű-vezetési és gépkezelési képességre gyakorolt hatás

Hatással lehet a gépjármű-vezetési és gépkezelési képességre. A készítményt használó betegek nem vezethetnek és nem kezelhetnek gépeket.

Nem kívánt hatások

Szájon át történő alkalmazás esetén

A macskagyökér-készítmények fogyasztását követően gasztrointesztinális tünetek (például hányinger, hasi görcsök) fordulhatnak elő. Előfordulási gyakoriságuk nem ismert.

Más, fentebb nem említett nem kívánt reakció előfordulása esetén forduljon orvoshoz vagy képzett egészségügyi szakemberhez.

Fürdő-adalékanyagként történő alkalmazás esetén

Nem ismertek.

Nem kívánt reakció előfordulása esetén forduljon orvoshoz vagy képzett egészségügyi szakemberhez.

Túladagolás

Szájon át történő alkalmazás esetén

A macskagyökér körülbelül 20 g-os adagban okozott tüneteket, például fáradtságot, hasi görcsöt, mellkasi szorítást, szédülést, kézremegést és pupillatágulatot, amely tünetek 24 órán belül megszűntek. Tünetek jelentkezése esetén támogató kezelést kell alkalmazni.

Fürdő-adalékanyagként történő alkalmazás esetén

Túladagolásról nem számoltak be.

Gyógyszerészeti sajátosságok [amennyiben szükséges]

Tárgytalan

Régre visszanyúló alkalmazás és tapasztalat alapján valószínűsíthető farmakológiai hatások és hatásosság [amennyiben szükséges a készítmény biztonságos alkalmazásához]

Tárgytalan.”


26.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/134 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. január 24.)

a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról szóló 2008/911/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2018) 218. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16f. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség véleményére, amelyet 2016. február 2-án fogalmazott meg a növényi gyógyszerekkel foglalkozó bizottság,

mivel:

(1)

A Sideritis scardica Griseb., herba a 2001/83/EK irányelv értelmében vett növényi anyagnak, növényi készítménynek, illetve ezek kombinációinak tekinthető, és megfelel az említett irányelvben meghatározott feltételeknek.

(2)

A Sideritis scardica Griseb., herbát helyénvaló ezért felvenni a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagoknak, növényi készítményeknek és ezek kombinációinak a 2008/911/EK bizottsági határozattal (2) megállapított jegyzékébe.

(3)

A 2008/911/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/911/EK határozat I. és II. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 24-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

(2)  2008/911/EK: A Bizottság határozata (2008. november 21.) a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról (az értesítés a C(2008) 6933. számú dokumentummal történt) (HL L 328., 2008.12.6., 42. o.).


MELLÉKLET

A 2008/911/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletben a Pimpinella anisum L után a következő anyag kerül beillesztésre:

Sideritis scardica Griseb., herba.”;

2.

A II. mellékletben a KÖZÖSSÉGI JEGYZÉKBE VÉTEL: Pimpinella anisum L után a következő kerül beillesztésre:

„UNIÓS JEGYZÉKBE VÉTEL: SIDERITIS SCARDIA GRISEB., HERBA

A növény tudományos elnevezése

Sideritis scardica Griseb.

Növénytani család

Lamiaceae (Labiatae)

Növényi anyag

Sármányvirág virágos hajtása (Sideritis herba)

A növényi anyag közönséges neve az összes EU tagállam hivatalos nyelvén

BG (bălgarski): Мурсалски чай, стрък

CS (čeština): nať hojníku

DA (dansk): Kortkroneurt

DE (Deutsch): Balkan-Gliedkraut

EL (elliniká): Πόα σιδηρίτου

EN (English): Ironwort

ES (español): Siderita, partes aéreas de

ET (eesti keel): haavarohuürt

FI (suomi): raudakki, verso

FR (français): Crapaudine (parties aériennes de)

HR (hrvatska): očistova zelen

HU (magyar): sármányvirág virágos hajtása

IT (italiano): Stregonia parti aeree fiorite

LT (lietuvių kalba): Timsrų žolė

LV (latviešu valoda): Siderītu laksts

MT (Malti): ħaxixa tas-Sideritis

NL (Nederlands): (Griekse) bergthee, kruid

PL (polski): Ziele gojnika

PT (português): Siderite, partes aéreas

RO (română): iarba de ceaiul muntelui cretan

SK (slovenčina): Vňať ránhoja

SL (slovenščina): zel sklepnjaka

SV (svenska): Sårmynta, ört

IS (íslenska):

NO (norsk): Gresk fjellte

Növényi készítmény(ek)

Aprított növényi anyag

Az európai gyógyszerkönyv monográfia hivatkozása

Tárgytalan

Javallatok

1. javallat

Hagyományos növényi gyógyszer megfázással járó köhögés enyhítésére.

2. javallat

Hagyományos növényi gyógyszer enyhe gyomor- és bélpanaszok enyhítésére.

A termék hagyományos növényi gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazható.

A tradicionális gyógyászati felhasználás eredete

Európai

Meghatározott hatáserősség

Lásd a »Meghatározott adagolást«.

Meghatározott adagolás

Felnőttek és idősek

1. és 2. javallat

Egyszeri adag: Gyógytea: 2-4 g aprított növényi anyag 150-200 ml vízben, gyógyteaként, naponta 2-3 alkalommal

Napi adag: 12 g-ig

Alkalmazása gyermekeknél és 18 év alatti serdülőknél nem ajánlott (lásd a »Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések« pontot).

Az alkalmazás módja

Szájon át

Alkalmazás időtartama, illetve az alkalmazás időtartamára vonatkozó korlátozások

1. javallat

Amennyiben a tünetek a gyógyszerkészítmény alkalmazása alatt 1 héten túl is fennállnak, forduljon orvoshoz vagy megfelelő képzettséggel rendelkező egészségügyi szakemberhez.

2. javallat

Amennyiben a tünetek a gyógyszerkészítmény alkalmazása alatt 2 héten túl is fennállnak, forduljon orvoshoz vagy megfelelő képzettséggel rendelkező egészségügyi szakemberhez.

Bármely egyéb, a biztonságos alkalmazáshoz szükséges információ

Ellenjavallatok

A hatóanyaggal vagy a Lamiaceae (Labiatae) családba tartozó más növényekkel szembeni túlérzékenység.

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A készítmény gyermekeknél és 18 év alatti serdülőknél való használata megfelelő adatok hiányában nem ajánlott.

Ha a tünetek a gyógyszerkészítmény alkalmazása alatt rosszabbodnak, forduljon orvoshoz vagy képzett egészségügyi szakemberhez.

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Bejelentés nem érkezett.

Termékenység, terhesség és szoptatás

A készítmény terhesség és szoptatás idejére vonatkozó biztonságosságát nem állapították meg. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat, a készítmény alkalmazása terhesség és szoptatás alatt nem ajánlott.

Nem áll rendelkezésre termékenységi adat.

A gépjármű-vezetési és gépkezelési képességre gyakorolt hatás

A készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

Nem kívánt hatások

Nem ismert.

Nem kívánt reakció előfordulása esetén forduljon orvoshoz vagy megfelelő képzettséggel rendelkező egészségügyi szakemberhez.

Túladagolás

Túladagolásról nem érkezett jelentés.

Gyógyszerészeti sajátosságok [amennyiben szükséges]

Tárgytalan

Régre visszanyúló alkalmazás és tapasztalat alapján valószínűsíthető farmakológiai hatások és hatásosság [amennyiben szükséges a készítmény biztonságos alkalmazásához]

Tárgytalan.”