ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 11

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. január 16.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/61 határozata (2017. március 21.) az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

1

 

 

1. módosítás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodáshoz

3

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a turisztikai szálláshelyek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumokról szóló, 2017. január 25-i (EU) 2017/175 bizottsági határozathoz ( HL L 28., 2017.2.2. )

6

 

*

Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fluopiram, hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, lindán (hexaklór-ciklohexán [HCH], gamma-izomer), nikotin és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 9-i (EU) 2017/978 bizottsági rendelethez ( HL L 151., 2017.6.14. )

7

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

16.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/1


A TANÁCS (EU) 2018/61 HATÁROZATA

(2017. március 21.)

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2014. szeptember 25-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen az Amerikai Egyesült Államokkal az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló, 2011. május 1-jén hatályba lépett megállapodás (1) (a továbbiakban: a megállapodás) módosításáról. A tárgyalások sikeresen lezárultak egy elektronikus levélváltással, amelyben a főtárgyalók mindegyike egyetértését fejezte ki a tárgyalt szöveggel kapcsolatban.

(2)

A megállapodás tárgyalt módosítása (a továbbiakban: 1. módosítás) kiterjeszti a megállapodás alapján történő együttműködést olyan újabb területekre, amelyeken alkalmazható a megfelelőségi ténymegállapításoknak és jóváhagyásoknak a kölcsönös elfogadása annak érdekében, hogy a légi közlekedés magas fokú biztonságának fenntartása mellett biztosított legyen az erőforrások optimális kihasználása és a hasonló mértékű költségcsökkentés.

(3)

Az 1. módosítást alá kell írni.

(4)

Annak érdekében, hogy a megállapodás kiterjesztett alkalmazási köre keretében elfogadásra kerülhessen a pilóták szakszolgálati engedélyezésről szóló új melléklet, amelynek jelentőségét az 1178/2011/EU bizottsági határozatnak (2) a releváns harmadik országok által kibocsátott pilóta-szakszolgálati engedélyek konvertálásával kapcsolatos rendelkezéseinek összefüggésében kell figyelembe venni, az 1. módosítást a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel az 1. módosítás megkötésére.

Az 1. módosítás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az 1. módosításnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Az 1. módosítást – annak 2. cikkével összhangban – az aláírásától a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. SCICLUNA


(1)  HL L 291., 2011.11.9., 3. o.

(2)  A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).


16.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/3


1. MÓDOSÍTÁS

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodáshoz

1. cikk

Általános megállapítások

Az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: Egyesült Államok) és az Európai Közösség közötti (továbbiakban együttesen: a felek; egyenként említve: fél), a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 19. cikkének B. pontjában foglaltak értelmében a felek megállapodnak a megállapodás alábbi módosításáról:

a)

A 2. cikk B. pontját teljes egészében törölni kell és helyébe az alábbi szöveg lép:

„E megállapodás keretében az együttműködés alkalmazási köre az alábbi területekre terjed ki:

1.

a polgári repüléstechnikai termékek légialkalmassági jóváhagyása és monitoringja;

2.

a polgári repüléstechnikai termékek környezeti vizsgálata és környezetvédelmi jóváhagyása;

3.

a karbantartási üzemek jóváhagyása és monitoringja;

4.

a személyzet engedélyezése és képzése;

5.

légi jármű üzemeltetése; valamint

6.

légiforgalmi szolgálatok és légiforgalmi szolgáltatás.”

b)

Az 5. cikket teljes egészében törölni kell és helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. cikk

Mellékletek

A megállapodás hatálya alá tartozó ügyekben a felek vagy azok képviselői a Felügyelőtestületben a megfelelőségre vonatkozó megállapítások és jóváhagyások kölcsönös elfogadásának feltételeit tartalmazó mellékleteket dolgoznak ki abban az esetben, ha egyetértenek abban, hogy mindkét fél polgári repülésre vonatkozó előírásai, szabályai, gyakorlatai és eljárásai kielégítően kompatibilisek a jóváhagyásoknak és a megfelelőségi ténymegállapításoknak az egyik fél által a másik nevében történő kölcsönös elfogadása céljából. A felek egyetértenek abban is, hogy a mellékletekben ki kell térni a polgári repülési rendszereik közötti műszaki különbségekre.”

2. cikk

Ideiglenes alkalmazás

A felek megállapodnak abban, hogy e módosítást az aláírásának napjától a hatálybalépésének időpontjáig ideiglenesen alkalmazzák.

3. cikk

Hatálybalépés

E módosítás a felek közötti diplomáciai jegyzékváltás keretében megküldött azon utolsó jegyzék keltétől számított második hónap első napján lép hatályba, amely megerősíti, hogy az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi eljárás befejeződött.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Helyesbítések

16.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/6


Helyesbítés a turisztikai szálláshelyek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumokról szóló, 2017. január 25-i (EU) 2017/175 bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 28., 2017. február 2. )

1.

A 9. oldalon, a határozat címében:

a következő szövegrész:

„… a turisztikai szálláshelyek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok”

helyesen:

„… a turisztikai szálláshelyek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról”.

2.

A 20. oldalon, a mellékletben, a 6. kritérium a) pontjának ii. alpontjában szereplő táblázatban:

a következő szövegrész:

„Melegvíz-üzemű helyiségfűtő berendezéstípus

Hatékonysági mutató

Hőszivattyús fűtőberendezések (az olyan hőszivattyúk tekintetében, amelyek hűtőközegének globális felmelegedési potenciálja (GWP) ≤ 2 000 , két lehetőség létezik, a 2. lehetőség kötelező az olyan hőszivattyúk tekintetében, amelyek hűtőközegének globális felmelegedési potenciálja (GWP) ≤ 2 000 )

1. lehetőség – Minimális szezonális helyiségfűtési hatásfok / a hűtőközeg GWP-értéke

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/[500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/[1 000 –2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2. lehetőség – Az ÜHG-kibocsátás határértékei

150 g CO2-egyenérték/kWh hőteljesítmény”

helyesen:

„Melegvíz-üzemű helyiségfűtő berendezéstípus

Hatékonysági mutató

Hőszivattyús fűtőberendezések (az olyan hőszivattyúk tekintetében, amelyek hűtőközegének globális felmelegedési potenciálja (GWP) ≤ 2 000 , két lehetőség létezik, a 2. lehetőség kötelező az olyan hőszivattyúk tekintetében, amelyek hűtőközegének globális felmelegedési potenciálja (GWP) > 2 000 )

1. lehetőség – Minimális szezonális helyiségfűtési hatásfok / a hűtőközeg GWP-értéke

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/[500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/[1 000 –2 000 ]

2. lehetőség – Az ÜHG-kibocsátás határértékei

150 g CO2-egyenérték/kWh hőteljesítmény”

3.

A 23. oldalon, a mellékletben, a 12. kritérium a) pontjában:

a következő szövegrész:

„Amennyiben a szálláshely helyén 1–4 olyan szolgáltató van, amely egyedi zöld díjszabással kínál olyan szolgáltatást, amelyben a szolgáltatott villamos energia 50 %-a megújuló energiaforrásból származik vagy függetlenített származási garanciával rendelkezik:”

helyesen:

„Amennyiben a b) pont nem alkalmazandó, és a szálláshely helyén vannak olyan szolgáltatók, amelyek egyedi zöld díjszabással kínálnak olyan szolgáltatást, amelyben a szolgáltatott villamos energia legalább 50 %-a megújuló energiaforrásból származik vagy függetlenített származási garanciával rendelkezik:”.


16.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/7


Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fluopiram, hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, lindán (hexaklór-ciklohexán [HCH], gamma-izomer), nikotin és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 9-i (EU) 2017/978 bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151., 2017. június 14. )

A 26. oldalon, a mellékletben, a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének B. részét módosító 2. b) pont ii. alpontjában szereplő táblázatban, a fűszerekre vonatkozó rovatokban:

a következő szövegrész:

„0810000

Mag

0,05 (*)

0810010

Ánizsmag

0,05 (*)

0810020

Fekete kömény

0,05 (*)

0810030

Zeller

0,05 (*)

0810040

Koriander/kerti koriander

0,05 (*)

0810050

Kömény

0,05 (*)

0810060

Kapor

0,05 (*)

0810070

Édeskömény

0,05 (*)

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

0,05 (*)

0810090

Szerecsendió

0,05 (*)

0810990

Egyéb

0,05 (*)

0820000

Termés

0,07 (*)

0820010

Szegfűbors

0,07 (*)

0820020

Szecsuáni bors

0,07 (*)

0820030

Kömény

0,07 (*)

0820040

Kardamom

0,07 (*)

0820050

Borókabogyó

0,07 (*)

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

0,07 (*)

0820070

Vanília

0,07 (*)

0820080

Tamarind

0,07 (*)

0820990

Egyéb

0,07 (*)”

helyesen:

„0810000

Mag

 

0810010

Ánizsmag

0,05 (*)

0810020

Fekete kömény

0,05 (*)

0810030

Zeller

0,05 (*)

0810040

Koriander/kerti koriander

0,1

0810050

Római kömény

5

0810060

Kapor

0,05 (*)

0810070

Édeskömény

0,1

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

0,05 (*)

0810090

Szerecsendió

0,05 (*)

0810990

Egyéb

0,05 (*)

0820000

Termés

 

0820010

Szegfűbors

0,07

0820020

Szecsuáni bors

0,07

0820030

Kömény

0,07

0820040

Kardamom

3

0820050

Borókabogyó

0,07

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

0,07

0820070

Vanília

0,07

0820080

Tamarind

0,07

0820990

Egyéb

0,07”