ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 2

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. január 5.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/3 végrehajtási rendelete (2018. január 4.) a gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazása céljából a 2018-as és 2019-es évben irányadó küszöbmennyiségek meghatározásáról

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/4 határozata (2017. december 18.) az EGT Vegyes Bizottságban az EGT Vegyes Bizottság eljárási szabályzatának módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

5

 

*

A Bizottság (EU) 2018/5 végrehajtási határozata (2018. január 3.) a 2012/270/EU végrehajtási határozatnak az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix papa sp. n., az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) tünetei, valamint a vonatkozó körülhatárolt területek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 8788. számú dokumentummal történt)

11

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis AQ 10 törzse, a benalaxil, a bentazon, a bifenazát, a bromoxinil, a karfentrazon-etil, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dikvat, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a flumioxazin, a foramszulfuron, a Gliocladium catenulatum J1446 törzse, az imazamox, az imazoszulfuron, az izoxaflutol, a laminarin, a metalaxil-m, a metoxifenozid, a milbemektin, az oxaszulfuron, a pendimetalin, a fenmedifam, a pimetrozin, az s-metolaklór és a trifloxistrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/841 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 125., 2017.5.18. )

14

 

*

Helyesbítés a kis kockázatú Coniothyrium minitans CON/M/91-08 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása megújításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/842 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 125., 2017.5.18. )

15

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

5.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/3 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. január 4.)

a gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazása céljából a 2018-as és 2019-es évben irányadó küszöbmennyiségek meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke első bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 39. cikke értelmében az említett végrehajtási rendelet VII. mellékletében felsorolt termékekre és időszakokban az 1308/2013/EU rendelet 182. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítő behozatali vám alkalmazható. E kiegészítő behozatali vám abban az esetben alkalmazandó, ha az említett mellékletben felsorolt termékek valamelyikének szabad forgalomba bocsátott mennyisége a felsorolt alkalmazási időszakok bármelyike tekintetében túllépi az éves behozatali küszöbmennyiséget. Nem vethető ki kiegészítő behozatali vám abban az esetben, ha a behozatal várhatóan nem fogja megzavarni az uniós piacot, vagy ha a kiváltott hatások nem állnának arányban az elérni kívánt céllal.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet 182. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében az egyes gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazására irányadó küszöbmennyiségek a három előző évre vonatkozó import- és hazai fogyasztási adatok alapján határozhatók meg. A tagállamok által a 2014-es, 2015-ös és 2016-os év tekintetében bejelentett adatok alapján meg kell határozni az egyes gyümölcs- és zöldségfélékre a 2018-as és 2019-es évben irányadó küszöbmennyiségeket.

(3)

Tekintettel arra, hogy az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet VII. melléklete szerinti lehetséges kiegészítő behozatali vámok alkalmazási időszaka számos termék vonatkozásában január 1-jén veszi kezdetét, e rendelet alkalmazásának kezdő időpontját 2018. január 1-jében célszerű meghatározni, és e rendeletnek a lehető legkorábbi időpontban hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet VII. mellékletében felsorolt termékek tekintetében a 2018-as és 2019-es évben irányadó, az 1308/2013/EU rendelet 182. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja szerinti küszöbmennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet 2019. június 30-án hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/892 végrehajtási rendelete (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 138., 2017.5.25., 57. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet VII. mellékletében meghatározott termékekre és időszakokra vonatkozó, a kiegészítő behozatali vámok esetleges alkalmazására irányadó küszöbmennyiségek

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő behozatali vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Rendelésszám

KN-kód

A termékek leírása

Alkalmazási időszak

Küszöbmennyiségek (tonna)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Paradicsom

Június 1-jétőlszeptember 30-ig

 

39 326

78.0020

Október 1-jétől

május 31-ig

483 376

78.0065

0707 00 05

Uborka

Május 1-jétőloktóber 31-ig

 

26 505

78.0075

November 1-jétől

április 30-ig

20 482

78.0085

0709 91 00

Articsóka

November 1-jétől

június 30-ig

6 587

78.0100

0709 93 10

Cukkini

Január 1-jétőldecember 31-ig

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Narancs

December 1-jétől

május 31-ig

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementin

November 1-jétől

február végéig

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek

November 1-jétől

február végéig

86 317

78.0155

0805 50 10

Citrom

Január 1-jétőlmájus 31-ig

 

32 823

78.0160

Június 1-jétőldecember 31-ig

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Csemegeszőlő

Július 16-tólnovember 16-ig

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Alma

Január 1-jétőlaugusztus 31-ig

 

432 630

78.0180

Szeptember 1-jétőldecember 31-ig

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Körte

Január 1-jétőláprilis 30-ig

 

155 417

78.0235

Július 1-jétőldecember 31-ig

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Kajszibarack

Június 1-jétőljúlius 31-ig

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Cseresznyefélék (a meggy kivételével)

Május 16-tólaugusztus 15-ig

 

33 718

78.0270

0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is

Június 16-tólszeptember 30-ig

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Szilva

Június 16-tólszeptember 30-ig

 

17 254


HATÁROZATOK

5.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/5


A TANÁCS (EU) 2018/4 HATÁROZATA

(2017. december 18.)

az EGT Vegyes Bizottságban az EGT Vegyes Bizottság eljárási szabályzatának módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdése b) pontjának első francia bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló, 2007. július 25-én aláírt megállapodás (3) módosította az EGT-megállapodás 129. cikkének (1) bekezdését, hogy az EGT-megállapodás nyelveinek jegyzéke kiegészüljön a bolgár és a román nyelvvel.

(3)

A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló, 2014. április 11-én aláírt megállapodás (4) (a továbbiakban: a 2014. évi EGT bővítési megállapodás) módosította az EGT-megállapodás 129. cikkének (1) bekezdését, hogy az EGT-megállapodás nyelveinek jegyzéke kiegészüljön a horvát nyelvvel.

(4)

Az EGT Vegyes Bizottságnak az 1994. február 8-i 1/94 EGT vegyes bizottsági határozattal (5) elfogadott és a 2005. február 8-i 24/2005 EGT vegyes bizottsági határozattal (6) módosított eljárási szabályzatát ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A 2014. évi EGT bővítési megállapodás 2014. április 12-e óta ideiglenesen alkalmazandó az aláíró felekre, és az EGT Vegyes Bizottság kapcsolódó határozatát ezért a 2014. évi EGT bővítési megállapodás hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(6)

Ezért az EGT Vegyes Bizottságban az Unió által képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeteken kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT Vegyes Bizottság eljárási szabályzatának javasolt módosításaival kapcsolatosan az Unió által képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetein alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(3)  HL L 221., 2007.8.25., 15. o.

(4)  HL L 170., 2014.6.11., 18. o.

(5)  HL L 85., 1994.3.30., 60. o.

(6)  HL L 161., 2005.6.23., 54. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2017 HATÁROZATA

(…)

az EGT Vegyes Bizottság eljárási szabályzatának módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 92. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló, 2007. július 25-én aláírt megállapodás (1) módosította az EGT-megállapodás 129. cikkének (1) bekezdését, hogy az EGT-megállapodás nyelveinek jegyzéke kiegészüljön a bolgár és a román nyelvvel.

(2)

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás 2011. november 9-én lépett hatályba.

(3)

Az EGT Vegyes Bizottságnak az 1994. február 8-i 1/94 EGT vegyes bizottsági határozattal (2) elfogadott és a 2005. február 8-i 24/2005 EGT vegyes bizottsági határozattal (3) módosított eljárási szabályzatában szereplő nyelvek jegyzékébe fel kell venni a bolgár és a román nyelvet. Az EGT Vegyes Bizottság eljárási szabályzatában szereplő nyelvek jegyzékét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1/94 EGT vegyes bizottsági határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 102. cikk (1) bekezdésével összhangban mellékletként a megállapodásba belefoglalandó EK jogi aktusok szövege az Európai Unió Hivatalos Lapjában angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven kihirdetett változata egyaránt hiteles. El kell készíteni a jogi aktusok izlandi és norvég nyelvű szövegét, melyet az EGT Vegyes Bizottság az (1) bekezdésben hivatkozott idevágó határozatokkal együtt hitelesít.”

2.

A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az EGT Vegyes Bizottságnak a megállapodás mellékleteit vagy jegyzőkönyveit módosító határozatait angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, valamint izlandi és norvég nyelven a lap EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.”

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkára


(1)  HL L 221., 2007.8.25., 15. o.

(2)  HL L 85., 1994.3.30., 60. o.

(3)  HL L 161., 2005.6.23., 54. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2017 HATÁROZATA

(…)

az EGT Vegyes Bizottság eljárási szabályzatának módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 92. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló, 2014. április 11-én aláírt megállapodás (1) (a továbbiakban: a 2014. évi EGT bővítési megállapodás) módosítja az EGT-megállapodás 129. cikkének (1) bekezdését, hogy az EGT-megállapodás nyelveinek jegyzéke kiegészüljön a horvát nyelvvel.

(2)

Az EGT Vegyes Bizottságnak az 1994. február 8-i 1/94 EGT vegyes bizottsági határozattal (2) elfogadott és a 2005. február 8-i 24/2005 EGT vegyes bizottsági határozattal (3) módosított, valamint a […]-i […] EGT vegyes bizottsági határozattal (4) tovább módosított eljárási szabályzatában szereplő nyelvek jegyzékébe fel kell venni a horvát nyelvet. Az EGT Vegyes Bizottság eljárási szabályzatában szereplő nyelvek jegyzékét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

A 2014. évi EGT bővítési megállapodás 2014. április 12-e óta ideiglenesen alkalmazandó az aláíró felekre, és ezt a határozatot ezért a 2014. évi EGT bővítési megállapodás hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1/94 EGT vegyes bizottsági határozat a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 102. cikk (1) bekezdésével összhangban mellékletként a megállapodásba belefoglalandón EK jogi aktusok szövege az Európai Unió Hivatalos Lapjában angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven kihirdetett változata egyaránt hiteles. El kell készíteni a jogi aktusok izlandi és norvég nyelvű szövegét, melyet az EGT Vegyes Bizottság az (1) bekezdésben hivatkozott idevágó határozatokkal együtt hitelesít.”

2.

A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az EGT Vegyes Bizottságnak a megállapodás mellékleteit vagy jegyzőkönyveit módosító határozatait angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, valamint izlandi és norvég nyelven a lap EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.”

2. cikk

Ez a határozat […]-án/-én vagy a 2014. évi EGT bővítési megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

Ez a határozat 2014. április 12-től ideiglenesen alkalmazandó.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L 170., 2014.6.11., 18. o.

(2)  HL L 85., 1994.3.30., 60. o.

(3)  HL L 161., 2005.6.23., 54. o.

(4)  HL L …


5.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/5 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. január 3.)

a 2012/270/EU végrehajtási határozatnak az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix papa sp. n., az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) tünetei, valamint a vonatkozó körülhatárolt területek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2017) 8788. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1)

A 2012/270/EU bizottsági végrehajtási határozatnak (2) az (EU) 2016/1359 végrehajtási határozattal (3) történt, utolsó módosítása óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a lárvák által a burgonyagumók epidermisze alatt vájt sekély járatok és az ezekhez kapcsolódó kisebb lyukak a meghatározott szervezetek általi fertőzés megbízható jelei. Ezért a 2012/270/EU végrehajtási határozatban foglalt, az ellenőrzést, a felderítést, az értesítést és a körülhatárolást célzó intézkedésekre vonatkozó rendelkezések nem csak a meghatározott szervezetek jelenléte esetén alkalmazandók, hanem akkor is, ha a szóban forgó jelek a meghatározott szervezetek nélkül is megfigyelhetők.

(2)

A 2012/270/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/270/EU végrehajtási határozat módosításai

A 2012/270/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a meghatározott szervezetek jelenlétének és e szervezetek által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleinek intenzív ellenőrzése a burgonyanövények és adott esetben más gazdanövények megfelelő vizsgálata révén, ideértve azon termőföldek vizsgálatát, ahol az érintett növényeket termesztik, a csomagoló létesítménytől számított legalább 100 m-es körzeten belül;”

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Felderítések és értesítések a meghatározott szervezetről

(1)   A tagállamok éves hatósági felderítéseket végeznek területükön a meghatározott szervezetek jelenlétének, valamint az e szervezetek általi fertőzés jeleinek burgonyagumón és adott esetben más gazdanövényeken – valamint a burgonyagumó termesztésére szolgáló termőföldön – való megállapítása érdekében.

A tagállamok minden év április 30-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot e felderítések eredményeiről.

(2)   A meghatározott szervezet bármely jelenlétéről vagy vélt előfordulásáról, illetve a szervezet általi fertőzés jeleiről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságokat.”

3.

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következővel szöveg lép:

„(1)   Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felderítések eredményei vagy más bizonyíték alapján egy tagállam megerősíti valamely meghatározott szervezet jelenlétét vagy az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit területének egy részén, az adott tagállam késedelem nélkül fertőzött körzetből és pufferzónából álló körülhatárolt területet hoz létre a II. melléklet 1. szakaszában foglaltaknak megfelelően.

A tagállam intézkedéseket hoz a II. melléklet 2. szakaszának megfelelően.”

4.

Az I. és a II. melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 3-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012/270/EU végrehajtási határozata (2012. május 16.) az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről. (HL L 132., 2012.5.23., 18. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2016/1359 végrehajtási határozata (2016. augusztus 8.) az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló 2012/270/EU végrehajtási határozat módosításáról (HL L 215., 2016.8.10. 29. o.)


MELLÉKLET

A 2012/270/EU végrehajtási határozat I. és II. melléklete az alábbiaknak megfelelően módosul:

1.

Az I. melléklet 1. szakaszában a 3.a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a burgonyagumókat a kivitelt közvetlenül megelőző hivatalos vizsgálat során az érintett meghatározott szervezettől, valamint az érintett szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleitől mentesnek találták és megállapították, hogy legfeljebb 0,1 % talajt tartalmaznak;”.

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. szakasz a következőképpen módosul:

i.

Az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

fertőzött körzet, amely magában foglalja legalább azokat a termőterületeket, ahol megerősítették a meghatározott szervezet jelenlétét vagy az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit, valamint azokat a termőterületeket, ahol a fertőzött burgonyagumókat termesztették; valamint”;

ii.

A 3., 4. és 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A fertőzött terület és a pufferzóna kialakításakor a tagállamok figyelembe veszik a következő elemeket: a meghatározott szervezet biológiai jellemzői, a fertőzöttség mértéke, a gazdanövények megoszlása, a meghatározott szervezet megjelenésére utaló bizonyíték, valamint a meghatározott szervezet természetes terjedésre való képessége.

4.

Amennyiben egy meghatározott szervezet jelenlétét vagy e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit megerősítik a fertőzött körzeten kívül, a fertőzött körzet és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

5.

Amennyiben egy körülhatárolt területen a 4. cikk (1) bekezdésében említett felderítések alapján sem a meghatározott szervezetet, sem pedig az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit nem mutatják ki kétéves időszak során, az érintett tagállam megerősíti, hogy az adott szervezet már nincs jelen azon a területen, és a körülhatárolás megszűnik. Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot is.”;

b)

A 2. szakasz 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

a meghatározott szervezetek jelenlétének vagy e szervezetek által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleinek megfelelő vizsgálatokkal történő folyamatos ellenőrzését;”.


Helyesbítések

5.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/14


Helyesbítés az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis AQ 10 törzse, a benalaxil, a bentazon, a bifenazát, a bromoxinil, a karfentrazon-etil, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dikvat, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a flumioxazin, a foramszulfuron, a Gliocladium catenulatum J1446 törzse, az imazamox, az imazoszulfuron, az izoxaflutol, a laminarin, a metalaxil-m, a metoxifenozid, a milbemektin, az oxaszulfuron, a pendimetalin, a fenmedifam, a pimetrozin, az s-metolaklór és a trifloxistrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/841 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 125., 2017. május 18. )

1.

A címlapon a tartalomjegyzékben és a 12. oldalon, a cím:

a következő szövegrész:

„A BIZOTTSÁG (EU) 2017/841 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. május 17.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis AQ 10 törzse, a benalaxil, a bentazon, a bifenazát, a bromoxinil, a karfentrazon-etil, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dikvat, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a flumioxazin, a foramszulfuron, a Gliocladium catenulatum J1446 törzse, az imazamox, az imazoszulfuron, az izoxaflutol, a laminarin, a metalaxil-m, a metoxifenozid, a milbemektin, az oxaszulfuron, a pendimetalin, a fenmedifam, a pimetrozin, az s-metolaklór és a trifloxistrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról”

helyesen:

„A BIZOTTSÁG (EU) 2017/841 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. május 17.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis AQ 10 törzse, a benalaxil, a bentazon, a bifenazát, a bromoxinil, a karfentrazon-etil, a klórprofam, a ciazofamid, a dezmedifam, a dikvat, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil), az etoxazol, a famoxadon, a fenamidon, a flumioxazin, a foramszulfuron, a Gliocladium catenulatum J1446 törzse, az imazamox, az izoxaflutol, a laminarin, a metalaxil-m, a metoxifenozid, a milbemektin, az oxaszulfuron, a pendimetalin, a fenmedifam, a pimetrozin, az s-metolaklór és a trifloxistrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról”.

2.

A 12. oldalon, a (4) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„Az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis, törzs: AQ 10, a benalaxil, a bifenazát, a brómxinil, a klórprofam, a dezmedifam, az etoxazol, a Gliocladium catenulatum, törzs: J1446, az imazoszulfuron, a laminarin, a metoxifenozid, a milbemektin, a fenmedifam és az S-metolaklór hatóanyagok jóváhagyási időtartamát az 1197/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (7) hosszabbította meg Ezen anyagok jóváhagyása 2017. július 31-én lejár.”

helyesen:

„Az alfa-cipermetrin, az Ampelomyces quisqualis, törzs: AQ 10, a benalaxil, a bifenazát, a brómxinil, a klórprofam, a dezmedifam, az etoxazol, a Gliocladium catenulatum, törzs: J1446, a laminarin, a metoxifenozid, a milbemektin, a fenmedifam és az S-metolaklór hatóanyagok jóváhagyási időtartamát az 1197/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (7) hosszabbította meg. Ezen anyagok jóváhagyása 2017. július 31-én lejár.”


5.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/15


Helyesbítés a kis kockázatú Coniothyrium minitans CON/M/91-08 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása megújításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/842 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 125., 2017. május 18. )

1.

A 19. oldalon, az I. mellékletben, a táblázat harmadik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Csíraképes spórák minimális száma: 1 × 1012 CFU/kg”

helyesen:

„Csíraképes spórák minimális száma: 1,17 × 1012 CFU/kg”.

2.

A 20. oldalon, a II. mellékletben, az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D. részét módosító táblázat negyedik oszlopában:

a következő szövegrész:

„Csíraképes spórák minimális száma: 1 × 1012 CFU/kg”

helyesen:

„Csíraképes spórák minimális száma: 1,17 × 1012 CFU/kg”.