ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 351

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. december 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2466 rendelete (2017. december 18.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2017/2467 rendelete (2017. december 21.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2468 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelményeknek az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról ( 1 )

55

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2469 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében említett kérelmekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelmények meghatározásáról ( 1 )

64

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról ( 1 )

72

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a vas(II)-karbonátnak, a vas(III)-klorid-hexahidrátnak, a vas(II)-szulfát-monohidrátnak, a vas(II)-szulfát-heptahidrátnak, a vas(II)-fumarátnak, az aminosavak vas(II)-kelát-hidrátjának, a fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátjának és a glicin-hidrát vas(II)-kelátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, valamint a vas-dextrán malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az 1334/2003/EK és a 479/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2017. december 14-i (EU) 2017/2330 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 333., 2017.12.15. )

202

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Ez a lapszám zárja a 2017. évi L sorozatot.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

30.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 351/1


A TANÁCS (EU) 2017/2466 RENDELETE

(2017. december 18.)

az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy egyes, az Unióban elégtelen mennyiségben előállított áruk tekintetében kielégítő és folyamatos ellátást lehessen biztosítani, és egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében elkerülhetőek legyenek a piaci zavarok, az 1388/2013/EU tanácsi rendelet (1) autonóm vámkontingenseket nyitott meg. Ezeken a vámkontingenseken belül a termékek csökkentett vagy nulla vámtétellel hozhatók be az Unióba.

(2)

Ezen okok miatt 2018. január 1-jétől kezdődő hatállyal tizenkettő új termék esetében megfelelő mennyiségre vonatkozóan nulla vámtételű vámkontingenst szükséges megnyitni. Öt további termék esetében emelni kell a kontingensmennyiségeket, mivel ez az uniós gazdasági szereplők érdeke.

(3)

Egy további termék esetében csökkenteni kell a kontingensmennyiséget, mivel időközben nőtt az uniós termelők termelési kapacitása.

(4)

Öt termék esetében a kontingensidőszakot és a kontingensmennyiséget ki kell igazítani, mivel azok csak egy hat hónapos időszakra kerültek megnyitásra.

(5)

Egy másik termék esetében az árumegnevezést módosítani kell.

(6)

Tizenkettő másik termék esetében az autonóm uniós vámkontingenst 2018. január 1-jei hatállyal meg kell szüntetni, mivel nem áll az Unió érdekében, hogy ezen az időponton túl fenntartsa az említett kontingenseket.

(7)

Az 1388/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A kontingensrendszer fennakadások nélküli alkalmazása és az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló bizottsági közleményben (2) foglalt iránymutatások betartása érdekében az érintett termékekhez kapcsolódó kontingensek e rendeletben előírt változtatásainak 2018. január 1-jétől kell alkalmazandónak lenniük. E rendeletnek ezért sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1388/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

az 1388/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak második oszlopában feltüntetett, Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok (KN-kódok) sorrendjét követve kiegészül az e rendelet I. mellékletében foglalt, 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 és 09.2932 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó sorokkal;

2.

a táblázatban a 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 és 09.2868 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó sorok helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő sorok lépnek;

3.

a táblázatban a 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 és 09.2669 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó sorokat el kell hagyni;

4.

az „* Újonnan bevezetett intézkedés vagy olyan intézkedés, amelynek módosultak a feltételei” szöveget tartalmazó lábjegyzetet el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  A Tanács 1388/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről, valamint a 7/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 319. o.).

(2)  HL C 363., 2011.12.13., 6. o.


I. MELLÉKLET

Az 1388/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak második oszlopában feltüntetett, Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok (KN-kódok) sorrendjét követve a következő sorokkal egészül ki:

Rendelési szám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

Kontingens mennyiség

Kontingens vámtétele (%)

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Cézium-szulfát (CAS RN 10294-54-9) szilárd formában vagy olyan vizes oldatként, amely 48 tömegszázaléknál több, de legfeljebb 52 tömegszázaléknyi cézium-szulfátot tartalmaz

1.1.-12.31.

160 tonna

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-12.31.

20 000  tonna

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1.-12.31.

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-12.31.

5 tonna

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Kanagliflozin (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1.-12.31.

10 tonna

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Adalékanyagok, amelyek difenil-aminnak és elágazó láncú nonéneknek a következőkkel képzett reakciótermékeiből állnak:

több mint 28 tömegszázalék, de legfeljebb 35 tömegszázalék 4-monononil-difenilamin, és

több mint 50 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék 4,4′-dinonil-difenilamin,

összesen legfeljebb 5 tömegszázalék 2, 4-dinonil-difenilamin és 2, 4′-dinonil-difenilamin

kenőolajok gyártásához (2)

1.1.-12.31.

900 tonna

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Alkildimetil tercier aminok keveréke, amely tömegszázalékban kifejezve a következőket tartalmazza:

legalább 60 %, de legfeljebb 80 % dodecil-dimetilamin (CAS RN 112-18-5) és

legalább 20 %, de legfeljebb 30 % dimetil(tetradecil)amin (CAS RN 112-75-4)

1.1.-12.31.

16 000  tonna

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Nagy szilárdságú üvegszálköteg (előfonat):

9 μm (± 0,5 μm) átmérőjű folytonos végtelen üvegszálakból,

finomsági száma legalább 200 tex, de legfeljebb 680 tex,

nem tartalmaz kalcium-oxidot, és

szakítószilárdsága több mint 3 550 Mpa az ASTM D2343-09 előírása szerint,

repüléstechnikai termékek gyártásához (2)

1.1.-12.31.

1 000 tonna

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Motorkerékpárok hűtőjéhez rögzíthető alumínium csőszerelvény (2)

1.1.-12.31.

3 000 000 darab

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Kipufogószelep motorkerékpárok kipufogórendszerének gyártásához (2)

1.1-12.31

1 000 000 darab

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Alumíniumötvözetből készült tartókonzol rögzítőlyukakkal, rögzítő anyákkal is, a sebességváltónak a karosszériával való közvetetett összekapcsolására, a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (2)

1.1-12.31

200 000 darab

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Oxigénérzékelő motorkerékpárok kipufogórendszerébe történő állandó beépítésre (2)

1.1-12.31

1 000 000 darab

0”


(2)  A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.


II. MELLÉKLET

Az 1388/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázatban a 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 és 09.2868 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó sorok helyébe a következő sorok lépnek:

Rendelési szám

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Kontingensidőszak

Kontingens mennyiség

Kontingens vámtétele (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kevesebb olajtartalommal

1.1.-12.31.

120 000  tonna

0

09.2929

2903 22 00

 

Triklór-etilén (CAS RN 79-01-6)

1.1.-12.31.

15 000 tonna

0

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-Tetrakisz(hidroxi-metil)-3,3′-oxidipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-12.31.

500 tonna

0

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehid (furfuraldehid)

1.1.-12.31.

10 000 tonna

0

09.2844

ex 3824 99 92

71

Keverékek, amelyek:

legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék 2-klór-propént (CAS RN 557-98-2),

legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 14 tömegszázalék (Z)-1-klór-propént (CAS RN 16136-84-8),

legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 23 tömegszázalék 2-klór-propánt (CAS RN 75-29-6),

legfeljebb 6 tömegszázalék 3-klór-propánt (CAS RN 107-05-1), és

legfeljebb 1 tömegszázalék etil-kloridot (CAS RN 75-00-3) tartalmaznak

1.1.-12.31.

6 000 tonna

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinil-butirál) (CAS RN 63148-65-2):

legalább 17,5 tömegszázalék, de legfeljebb 20 tömegszázalék hidroxilcsoportokkal, és

0,6 mm-nél nagyobb átlagos részecskemérettel (D50)

1.1.-12.31.

12 500 tonna

0

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polimerelegy polikarbonátból és poli(metil-metakrilátból) legalább 98,5 tömegszázalék polikarbonát-tartalommal, labdacsok (pellet) vagy granulátum formájában, legalább 88,5 % fényáteresztéssel, egy 4,0 mm vastagságú vizsgálati mintán, λ = 400 nm hullámhossznál végzett mérés alapján (az ISO 13468-2 szabvány szerint)

1.1.-12.31.

2 000 tonna

0

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoxi-4,4′-difenilén)

1.1.-12.31.

3 500 tonna

0

09.2848

ex 5505 10 10

10

Szintetikus szálak hulladékai (beleértve a kóchulladékot [fésűskóc], a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) nejlonból vagy más poliamidokból (PA6 és PA66)

1.1.-12.31.

10 000 tonna

0

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

E-rost üvegszövet:

legalább 20 g/m2, de legfeljebb 214 g/m2 tömegű,

szilánnal impregnált,

tekercsben,

legfeljebb 0,13 tömegszázalék nedvességtartalmú, és

100 000 szálból legfeljebb 3 üreges szálat tartalmaz,

prepreg lapok és rézzel bevont laminátumok gyártásánál történő kizárólagos használatra (2)

1.1.-2018.12.31.

6 000 000 m

0

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lemezek:

amelyek legalább egy réteg, epoxigyantával impregnált üvegszál szövetből állnak,

amelyek egyik vagy mindkét oldalukon legfeljebb 0,15 mm vastagságú rézfóliával bevontak,

amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél dielektromos állandójuk (DK) 5,4-nél kisebb,

amelyeknek az IPC-TM-650 2.5.5.2. szerint mérve 1 MHz-nél veszteségi tényezőjük 0,035-nél kisebb,

amelyek kúszóáram-szilárdsági indexe (CTI) legalább 600

1.1.-12.31.

80 000 m2

0

09.2850

ex 8414 90 00

70

Kompresszorkerék alumíniumötvözetből, amely:

legalább 20 mm, de legfeljebb 130 mm átmérőjű, és

legalább 5 g, de legfeljebb 800 g tömegű,

belső égésű motorok gyártásához (2)

1.1.-12.31.

5 900 000 darab

0

09.2868

ex 8714 10 90

60

Dugattyúk felfüggesztési rendszerekhez, legfeljebb 55 mm átmérőjű, zsugorított (szinterezett) acélból

1.1.-12.31.

2 000 000 darab

0”


(2)  A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.


30.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 351/7


A TANÁCS (EU) 2017/2467 RENDELETE

(2017. december 21.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1387/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Unióban 67 terméket – amelyek nem szerepelnek az 1387/2013/EU tanácsi rendelet (1) mellékletében – olyan mennyiségben állítanak elő, amely nem elegendő az uniós gazdasági ágazat szükségleteinek fedezésére. Ezért az Uniónak érdekében áll a Közös Vámtarifa e termékekre vonatkozó autonóm vámtételeinek felfüggesztése.

(2)

A termékekkel kapcsolatos technikai fejlődésre és a piacokon zajló gazdasági folyamatokra tekintettel módosítani kell az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő, a Közös Vámtarifa 49 termékre vonatkozó autonóm vámtételeinek felfüggesztésére vonatkozó feltételeket. Egyes termékbesorolások úgy módosultak, hogy az ágazat teljes mértékben kihasználhassa a hatályos felfüggesztéseket. Továbbá, a szövegek – egyes esetekben szükséges – összehangolása, illetve egyértelművé tétele iránti igény figyelembevétele érdekében az 1387/2013/EU rendelet mellékletét naprakésszé kell tenni. A módosított feltételek az árumegnevezést, a besorolást, a vámtételeket, illetve a meghatározott célra történő felhasználásra vonatkozó követelményt érintő változásokhoz kapcsolódnak.

(3)

A kötelező felülvizsgálatnak az 1387/2013/EU rendelet mellékletében meghatározott végső időpontjait 188 felfüggesztés esetében módosítani kell.

(4)

Az Uniónak már nem áll érdekében fenntartani az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő, a Közös Vámtarifa 92 termékre vonatkozó autonóm vámtételeinek felfüggesztését. Ezért az e termékekre vonatkozó felfüggesztéseket törölni kell e mellékletből.

(5)

Az egyértelműség érdekében az e rendelettel módosított vagy újonnan bevezetett felfüggesztésekre vonatkozó bejegyzéseket célszerű csillaggal megjelölni, az e rendelettel nem módosított felfüggesztésekre vonatkozó bejegyzéseknél pedig el kell távolítani a csillagot.

(6)

Az 1387/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A felfüggesztések rendszerének fennakadások nélküli alkalmazása és a Bizottságnak az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló közleményében (2) meghatározott iránymutatás betartása érdekében az érintett termékekre vonatkozó felfüggesztések e rendeletben előírt változtatásainak 2018. január 1-jétől kezdve alkalmazandónak kell lenniük. E rendeletnek ezért sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1387/2013/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

el kell hagyni a táblázatból az e rendelet I. mellékletében szereplő KN- és TARIC-kódoknak megfelelő termékekre vonatkozó sorokat;

2.

el kell hagyni a táblázatban szereplő valamennyi csillagot és a következő szöveget tartalmazó (*) lábjegyzetet: „* Újonnan bevezetett intézkedés vagy olyan intézkedés, amelynek módosultak a feltételei.”;

3.

be kell illeszteni a táblázatba az annak első oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjét követve az e rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó sorokat.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS


(1)  A Tanács 1387/2013/EU rendelete (2013. december 17.) egyes mezőgazdasági és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az 1344/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 201. o.).

(2)  HL C 363., 2011.12.13., 6. o.


I. MELLÉKLET

A következő KN- és TARIC-kódokkal azonosított termékeket érintő felfüggesztésekre vonatkozó sorokat el kell hagyni az 1387/2013/EU rendelet mellékletében foglalt táblázatból:

KN-kód

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


II. MELLÉKLET

Az 1387/2013/EU rendelet mellékletében szereplő táblázat az annak első oszlopában feltüntetett KN-kódok sorrendjét követve kiegészül a következő sorokkal:

KN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Autonóm vámtétel

Kieg. Mértékegység

A kötelező felülvizsgálatra előirányzott határidő

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbél-olaj az alábbiak gyártásához:

a 3823 19 10 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak,

a 2915 vagy 2916 vtsz. alá tartozó zsírsav-metilészterek,

a 2905 17 , 2905 19 és 3823 70 alszámok alá tartozó zsíralkoholok kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához,

a 2905 16 alszám alá tartozó zsíralkoholok, tisztán vagy keverve kozmetikumok, mosótermékek vagy gyógyszeripari termékek gyártásához,

a 3823 11 00 alszám alá tartozó sztearinsav,

a 3401 vtsz. alá tartozó áruk, vagy

a 2915 vtsz. alá tartozó, nagytisztaságú zsírsava (2)

0 %

2018.12.31

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Mangópüré-koncentrátum, főzéssel készítve:

a Mangifera spp. nemből,

legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (2)

6 % (3)

2022.12.31

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Papayapüré-koncentrátum, főzéssel készítve:

a Carica spp. nemből,

több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (2)

7,8 % (3)

2022.12.31

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Guajavapüré-koncentrátum, főzéssel készítve:

a Psidium spp. nemből,

több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal,

az élelmiszer- vagy italipar termékeinek gyártásához (2)

6 % (3)

2022.12.31

*ex 2008 93 91

20

Édesített, szárított tőzegáfonya, az önmagában feldolgozásnak nem minősülő átcsomagolás kivételével, az élelmiszeripar termékeinek gyártásához (4)

0 %

2022.12.31

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Szőlőlevelek a Karakishmish nemből, előfőzve, sós lében, amelyek:

több mint 6 tömegszázalék sókoncentrációt,

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1,4 tömegszázalék savat citromsav-monohidrátban kifejezve, és

a CODEX STAN 192-1995 szerint akár legfeljebb 2 000 mg/kg nátrium-benzoátot is tartalmaznak

rizzsel töltött szőlőlevelek gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 2106 90 92

50

Kazein-hidrolizátum, amely a következőkből áll:

legalább 20, de legfeljebb 70 tömegszázalékban szabad aminosavak, és

peptonok, amelyek több mint 90 tömegszázalékának molekulasúlya legfeljebb 2 000 Da

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2804 50 90

40

Legalább 99,99, de legfeljebb 99,999 tömegszázalék tisztaságú tellúr (CAS RN 13494-80-9), az ICP-vizsgálattal mért fémszennyeződések alapján

0 %

2018.12.31

*ex 2805 19 90

20

Lítiumfém (CAS RN 7439-93-2), legalább 98,8 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2022.12.31

*ex 2811 22 00

15

Amorf szilícium-dioxid (CAS RN 60676-86-0)

por formában,

legalább 99,0 tömegszázalék tisztaságú,

legalább 0,7, de legfeljebb 2,1 μm közepes szemcsemérettel,

ahol a részecskék 70 %-ának átmérője legfeljebb 3 μm

0 %

2020.12.31

*ex 2811 29 90

10

Tellúr-dioxid (CAS RN 7446-07-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2816 40 00

10

Bárium-hidroxid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2823 00 00

10

Titán-dioxid (CAS RN 13463-67-7):

legalább 99,9 tömegszázalék tisztaságú,

átlagos szemcsemérete legalább 0,7 μm, de legfeljebb 2,1 μm

0 %

2022.12.31

*ex 2825 10 00

10

Hidroxilammónium-klorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2825 60 00

10

Cirkónium-dioxid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2835 10 00

10

Nátriumhipofoszfit-monohidrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2837 20 00

20

Vas(III)-ammónium-hexacianoferrát(II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2839 19 00

10

Dinátrium-diszilikát (CAS RN 13870-28-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2841 50 00

10

Kálium-dikromát (CAS RN 7778-50-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2841 80 00

10

Diammmónium-volframát (ammónium-paravolframát) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2841 90 30

10

Kálium-metavanadát (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2841 90 85

10

Lítium-kobalt(III)-oxid (CAS RN 12190-79-3), legalább 59 % kobalttartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 2850 00 20

30

Titán-nitrid (CAS RN 25583-20-4), legfeljebb 250 nm részecskemérettel

0 %

2022.12.31

*ex 2850 00 20

60

Diszilán (CAS RN 1590-87-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2903 39 19

20

5-Brómpent-1-én (CAS RN 1119-51-3)

0 %

2022.12.31

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluor-prop-1-én (2,3,3,3-tetrafluor-propén) (CAS RN 754-12-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2903 39 35

20

Transz-1,3,3,3-tetrafluor-prop-1-én (Transz-1,3,3,3-tetrafluor-propén) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

2018.12.31

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-hexafluor-buta-1,3-dién (CAS RN 685-63-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2903 89 80

50

Klór-ciklopentán (CAS RN 930-28-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2903 89 80

60

Oktafluor-ciklobután (CAS RN 115-25-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2904 99 00

40

4-Klór-benzol-szulfonil-klorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2905 19 00

70

Titán-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2905 19 00

80

Titán-tetra-izopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2905 39 95

20

Bután-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2905 39 95

40

Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2906 29 00

30

2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2908 99 00

40

4,5-Dihidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav (CAS RN 148-25-4)

0 %

2018.12.31

*ex 2912 29 00

35

Fahéjaldehid (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2912 29 00

50

4-Izobutil-benzaldehid (CAS RN 40150-98-9)

0 %

2018.12.31

*ex 2912 49 00

20

4-Hidroxi-benzaldehid (CAS RN 123-08-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 19 90

20

Heptán-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 19 90

40

Pentán-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 39 00

80

4′-Metil-acetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 50 00

45

3,4-Dihidroxi-benzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoxi-2-fenilacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluor-benzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2915 60 19

10

Etil-butirát (CAS RN 105-54-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetil-butiril-klorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinil-oxi-etoxi)etil-akrilát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2916 13 00

30

Cink-monometakrilát por (CAS RN 63451-47-8), amely gyártási szennyeződéseket egyáltalán nem, vagy legfeljebb 17 tömegszázalékban tartalmaz

0 %

2020.12.31

*ex 2916 39 90

55

4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7 )

0 %

2022.12.31

*ex 2916 39 90

75

m-Toluilsav (CAS RN 99-04-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluor-fenil)ecetsav (CAS RN 209995-38-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2917 19 10

20

Dietil-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2918 29 00

35

Propil-3,4,5-trihidroxi-benzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2918 30 00

50

Etil-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2918 99 90

15

Etil 2,3-epoxi-3-fenil-butirát (CAS RN 77-83-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2918 99 90

27

Etil-3-etoxi-propionát (CAS RN 763-69-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2920 29 00

15

Foszforsav 3,3′,5,5′-tetrakisz(1,1-dimetil-etil)-6,6′-dimetil[1,1′-bifenil]-2,2′-diil-tetra-1-naftalenil-észter (CAS RN 198979-98-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2920 29 00

50

Foszetil-alumínium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

2018.12.31

*ex 2920 29 00

60

Foszetil-nátrium (CAS RN 39148-16-8) legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék foszetil-nátriumot tartalmazó vizes oldat formájában, növényvédő szerek gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butil-5-nitro-fenil-metil-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

2022.12.31

*2921 13 00

 

2-(N,N-Dietil-amino)etil-klorid-hidroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetil-oktil-amin – bór-triklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 30 99

40

Ciklopropilamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 42 00

86

2,5-Diklór-anilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 42 00

87

N-Metil-anilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 42 00

88

3,4-Diklór-anilin-6-szulfonsav (CAS RN 6331-96-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 43 00

80

6-Klór-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

2018.12.31

*ex 2921 45 00

60

1-Naftilamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 45 00

70

8-Amino-naftalin-2-szulfonsav (CAS RN 119-28-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 59 90

30

3,3′-Diklórbenzidin-dihidroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenil-hexán-2,5-diamin-dihidroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoxi-fenoxi)etil-amin-hidroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klór-benzoesav (CAS RN 2840-28-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilamino-benzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 49 85

75

L-alanin-izopropil-észter-hidroklorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 50 00

15

3,5-Dijód-tironin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2924 19 00

25

Izobutilidén-dikarbamid (CAS RN 6104-30-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutil-karbamid (CAS RN 4559-86-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(amino-karbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2924 29 70

86

Antranilamid (CAS RN 88-68-6), legalább 99,5 tömegszázalék tisztaságú

0 %

2022.12.31

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenilén)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Diklór-fenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoesav (CAS RN 51867-77-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2929 10 00

20

Butil-izocianát (CAS RN 111-36-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2929 10 00

55

2,5 (és 2,6)-bisz(Izocianátmetil)-biciklo[2.2.1]heptán (CAS RN 74091-64-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bisz(izocianát-metil)benzol (CAS RN 3634-83-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2930 20 00

10

Proszulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2930 90 98

65

Pentaeritritol-tetrakisz(3-merkaptopropionát) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2930 90 98

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2931 39 90

08

Nátrium-diizobutil-ditiofoszfinát (CAS RN 13360-78-6) vizes oldatban

0 %

2022.12.31

*ex 2931 39 90

25

(Z)-Prop-1-én-1-il-foszfonsav (CAS RN 25383-06-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2931 90 00

20

Ferrocén (CAS RN 102-54-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2932 14 00

10

1,6-Diklór-1,6-dideoxi-β-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-α-D-galaktopiranozid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

2019.12.31

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Amino-γ-butirolakton-hidrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2932 20 90

50

L-laktid (CAS RN 4511-42-6) vagy D-laktid (CAS RN 13076-17-0) vagy dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

2022.12.31

*ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Difluor-benzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciklopropánkarboxilsav (CAS RN 862574-88-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bisz-O-(4-Metilbenzilidén)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

2018.12.31

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-oxo-1H-pirazol-1-il)benzol-szulfonsav (CAS RN 119-17-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 39 99

12

2,3-Diklór-piridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Metil-3-(trifluor-metil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 39 99

57

Terc-butil-3-(6-amino-3-metil-piridin-2-il)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 49 10

30

Etil-4-oxo-1,4-dihidrokinolin-3-karboxilát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 49 90

25

Klokvintocet-mexil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

2021.12.31

*ex 2933 59 95

77

3-(Trifluor-metil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-hidroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(Bróm-metil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

46

(S)-indolin-2-karboxilsav (CAS RN 79815-20-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

51

Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) vizes oldatban, gyomirtók gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenil-tiazol-5-il-metil-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 10 00

25

(S)-Etil-2-(3-((2-izopropil-tiazol-4-il)metil)-3-metil-ureido)-4-morfolino-butanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 10 00

35

(2-Izopropil-tiazol-4-il)-N-metil-metánamin-dihidroklorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 20 80

15

Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2934 20 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 30 90

10

2-Metiltio-fenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

37

4-Propán-2-il-morfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

52

Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

54

2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenil)-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-én-2-karboxilsav (CAS RN 120709-09-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

58

Dimetén-amid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

2018.12.31

*ex 2934 99 90

74

2-Izopropiltioxanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetil-aziridin-1-szulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2938 90 90

40

Tisztított szteviol-glikozid, amely legalább 80, de legfeljebb 90 tömegszázalék rebaudiozid M-et (CAS RN 1220616-44-3) tartalmaz, alkoholmentes italok gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3204 11 00

35

C.I. Disperse Yellow 232 színezék (CAS RN 35773-43-4) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Disperse Yellow 232 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 11 00

45

Diszperziós színezékek készítménye, amely az alábbiakat tartalmazza:

C.I. Disperse Orange 61 vagy Disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54 hozzáadásával is

0 %

2020.12.31

*ex 3204 13 00

30

C.I. Basic Blue 7 színezék (CAS RN 2390-60-5) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Basic Blue 7 színezéktartalommal

0 %

2018.12.31

*ex 3204 13 00

40

C.I. Basic Violet 1 színezék (CAS RN 603-47-4 vagy CAS RN 8004-87-3) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Basic Violet 1 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 15 00

80

C.I. Vat Blue 1 színezék (CAS RN 482-89-3) és azon alapuló készítmények legalább 94 tömegszázalék C.I. Vat Blue 1 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

26

C.I. Pigment Orange 13 színezék (CAS RN 3520-72-7) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Pigment Orange 13 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

75

C.I. Pigment Orange 5 színezék (CAS RN 3468-63-1) és azon alapuló készítmények legalább 80 tömegszázalék C.I. Pigment Orange 5 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

80

C.I. Pigment Red 207 színezék (CAS RN 71819-77-7) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Red 207 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

85

C.I. Pigment Blue 61 színezék (CAS RN 1324-76-1) és azon alapuló készítmények legalább 35 tömegszázalék C.I. Pigment Blue 61 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

88

C.I. Pigment Violet 3 színezék (CAS RN 1325-82-2 vagy CAS RN 101357-19-1) és azon alapuló készítmények legalább 90 tömegszázalék C.I. Pigment Violet 3 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 19 00

16

C.I. Solvent Yellow 133 színezék (CAS RN 51202-86-9) és azon alapuló készítmények legalább 97 tömegszázalék C.I. Solvent Yellow 133 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 19 00

84

C.I. Solvent Blue 67 színezék (CAS RN 12226-78-7) és azon alapuló készítmények legalább 98 tömegszázalék C.I. Solvent Blue 67 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3204 90 00

20

A C.I. Solvent Red 175 színezék (CAS RN 68411-78-6) készítményei hidrogénezett könnyű nafténes kőolajdesztillátumokban (CAS RN 64742-53-6), legalább 40 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék C.I. Solvent Red 175 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3206 49 70

30

C.I. Pigment Black 12 színezék (CAS RN 68187-02-0) és azon alapuló készítmények legalább 50 tömegszázalék C.I. Pigment Black 12 színezéktartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3207 40 85

40

Üvegpelyhek (CAS RN 65997-17-3):

legalább 0,3 μm, de legfeljebb 10 μm vastagságú és

titán-dioxiddal (CAS RN 13463-67-7) vagy vas-oxiddal bevonva (CAS RN 18282-10-5)

0 %

2022.12.31

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluor-etilén-kopolimer butil-acetát oldatban, 50 tömegszázalék (± 2 %) oldószer-tartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3208 90 19

65

Szilikonok legalább 50 tömegszázalék xiloltartalommal és legfeljebb 25 tömegszázalék szilícium-dioxid-tartalommal, tartós sebészeti implantátumok gyártásához

0 %

2018.12.31

*ex 3208 90 19

75

Acenaftalin-kopolimer etil-laktát oldatban

0 %

2022.12.31

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Nyomdafesték, folyadék formájában, amely vinil-akrilát-kopolimer és színezőpigmentek izoparaffinokban lévő diszperziója, legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-akrilát-kopolimer- és színezőpigment-tartalommal

0 %

2018.12.31

*ex 3215 19 00

20

Tinta:

poliészter polimer, valamint ezüst (CAS RN 7440-22-4) és ezüst-klorid (CAS RN 7783-90-6) diszperziójából áll metil-propil-ketonban (CAS RN 107-87-9),

teljes szilárdanyag-tartalma legalább 55, de legfeljebb 57 tömegszázalék, és

fajlagos tömege legalább 1,40 g/cm3, de legfeljebb 1,60 g/cm3,

elektródák nyomtatásához (2)

0 %

l

2022.12.31

*ex 3402 13 00

20

Felületaktív anyag, amely 1,4-dimetil-1,4-bisz(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil-étert tartalmaz, oxiránnal polimerizálva, metil-lezárással

0 %

2022.12.31

*ex 3506 91 90

60

Ideiglenes lemezkötést kialakító ragasztóanyag D-limonén (CAS RN 5989-27-5) és szilárd polimer szuszpenziójának formájában. legalább 65, de legfeljebb 75 tömegszázalék polimertartalommal

0 %

l

2022.12.31

*ex 3506 91 90

70

Ideiglenes lemezkötést oldó anyag ciklopentanon (CAS RN 120-92-3) és szilárd polimer szuszpenziójának formájában, legfeljebb 10 tömegszászalék polimertartalommal

0 %

l

2022.12.31

*ex 3603 00 60

10

Gázgenerátorok gyújtószerkezetei, amelyek maximális teljes hossza legalább 20,34 mm, de legfeljebb 25,25 mm, és amelyekben a tű hossza legalább 6,68 mm (± 0,3 mm), de legfeljebb 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

2022.12.31

*ex 3707 90 29

50

Száraz tintapor vagy festékanyag-keverék, amely az alábbi összetevőkből áll:

sztirolakrilát/butadién-kopolimer

korom vagy egy szerves pigment

poliolefin- vagy amorf szilikatartalommal is,

telefaxok, számítógép-nyomtatók és másológépek tinta-/festékpatronjai vagy-kazettái előhívóinak gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3801 90 00

20

Szurokbevonattal ellátott grafitalapú por, amelynek:

átlagos szemcsemérete legalább 10,8 μm, de legfeljebb 13,0 μm,

vastartalma kisebb, mint 40 ppm,

réztartalma kisebb, mint 5 ppm,

nikkeltartalma kisebb, mint 5 ppm,

átlagos fajlagos felülete (N2-atmoszférában) legalább 3,0 m2/g, de legfeljebb 4,36 m2/g, és

mágnesezhető fémszennyeződése kisebb, mint 0,3 ppm

0 %

2022.12.31

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), két spinozin komponensből álló készítmény (3′-etoxi-5,6-dihidro-spinozin J) és (3′-etoxi- spinozin L)

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

30

Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal, amelyek poliizobutilénnel szubsztituált fenol szalicilsavval és formaldehiddel kapott reakciótermékeinek kalcium-sóiból állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

50

Kenőolaj-adalékok,

amelyek kalcium C16–24 alkil-benzol-szulfonátokon (CAS RN 70024-69-0) alapulnak,

ásványolaj-tartalommal,

koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

60

Kenőolaj-adalékok ásványolaj-tartalommal,

amelyek alapja kalcium-polipropilenillel szubsztituált benzol-szulfonát (CAS RN 75975-85-8), legalább 25, de legfeljebb 35 tömegszázalékban,

legalább 280, de legfeljebb 320 teljes bázisszámmal (TBN),

koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

70

Kenőolaj-adalékok,

amelyek polietilén-poliaminok poliizobutenil-borostyánkősav-anhidriddel (CAS RN 84605-20-9) képzett reakciótermékeiből nyert poliizobutilén-szukcinimidet tartalmaznak,

ásványolaj-tartalommal,

legalább 0,05, de legfeljebb 0,25 tömegszázalék klór-tartalommal,

több mint 20 teljes bázisszámmal (TBN),

koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

85

Adalékanyagok:

több mint 20 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék ásványolaj-tartalommal,

elágazó dodecilfenol-szulfid kalcium-sók keverékén alapulnak, karbonátozott is,

kenőolaj-adalékanyagok keverékeinek gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 29 00

20

Kenőolaj-adalékok, amelyek bisz(2-metil-pentán-2-il)ditiofoszforsav propilén-oxiddal, foszfor-oxiddal, és C12-14 alkilláncú aminokkal képzett reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként kenőolajok gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 29 00

30

Kenőolaj-adalékok, amelyek butil-ciklohex-3-én-karboxilát, kén és trifenil-foszfit (CAS RN 93925-37-2) reakciótermékeiből állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 29 00

40

Kenőolaj-adalékok, amelyek 2-metil-prop-1-én kén-monokloriddal és nátrium-szulfiddal (CAS RN 68511-50-2) képzett reakciótermékeiből állnak, legalább 0,01 tömegszázalék, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék klórtartalommal, koncentrált adalékként kenőolajok gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 29 00

50

Kenőolaj-adalékok, amelyek 12–18 szénatom alkillánc-hosszúságú N,N-dialkil-2-hidroxiacetamidok (CAS RN 866259-61-2) keverékéből állnak, koncentrált adalékként való felhasználásra motorolajok keverési eljárással történő gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 3811 90 00

40

Poliizobutenil-szukcinimiden alapuló kvaterner ammónium só oldata legalább 20, de legfeljebb 29,9 tömegszázalék 2-etilhexanol-tartalommal

0 %

2022.12.31

*ex 3812 39 90

80

UV-stabilizátor, összetétele:

gátolt amin: N,N′-bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexándiamin, polimer 2,4- diklór-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinnal (CAS RN 193098-40-7), valamint

vagy o-hidroxi-fenil-triazin UV-fényelnyelő vagy

egy kémiailag módosított fenolos vegyület

0 %

2022.12.31

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katód, tekercsben, levegő-cink gombelemhez (hallásjavító készülékhez való elem) (2)

0 %

2018.12.31

*ex 3815 90 90

16

Dimetilamino-propil-karbamid alapú reakcióindító-anyag

0 %

2022.12.31

*ex 3815 90 90

18

Oxidációs katalizátor di[mangán (1+)], 1,2-bisz(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN1, kN4, kN7)etán-di-μ-oxo-μ-(etanoát-kO, kO′)-, di[klorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3) hatóanyaggal, kémiai oxidáció vagy fehérítés gyorsításához történő felhasználásra

0 %

2022.12.31

*ex 3815 90 90

22

Katalizátor porított formában, amely 95 tömegszázalékban (± 1 %) titán-dioxidból és 5 tömegszázalékban (± 1 %) szilícium-dioxidból áll

0 %

2022.12.31

*ex 3815 90 90

85

Katalizátor, alumínium-szilikát (zeolit) alapú, aromás szénhidrogének alkilezéséhez, alkilaromás-szénhidrogének átalkilezéséhez vagy olefinek oligomerizálásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

26

Készítmény, amely:

legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék nehéz aromás lakkbenzint (kőolaj) (CAS RN 64742-94-5),

legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-szek-butilfenolt (CAS RN 111850-24-9) és

legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék 2-szek-butilfenolt (CAS RN 89-72-5) tartalmaz

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

28

Vizes oldat, amely:

legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 42 tömegszázalék 2-(3-klór-5-(trifluor-metil)piridin-2-il)etán-amint (CAS RN 658066-44-5),

legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék kénsavat (CAS RN 7664-93-9), és

legalább 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 2,9 tömegszázalék metanolt (CAS RN 67-56-1) tartalmaz

0 %

2020.12.31

*ex 3824 99 92

29

Készítmény, amely:

legalább 85 tömegszázalék, de legfeljebb 99 tömegszázalék butil-2-cián-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-akrilát polietilénglikol-étert és

legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék polioxi-etilén (20) szorbitán-trioleátot tartalmaz

0 %

2020.12.31

*ex 3824 99 92

35

Készítmények, amelyek legalább 92 tömegszázalék, de legfeljebb 96,5 tömegszázalék 1,3:2,4-bisz-O-(4-metilbenzilidén)-D-glucitolt, valamint karbonsav származékokat és egy alkil-szulfátot is tartalmaznak

0 %

2018.12.31

*ex 3824 99 92

39

Készítmények, amelyek legalább 47 tömegszázalék 1,3:2,4-bisz-O-benzilidén-D-glucitolt tartalmaznak

0 %

2018.12.31

*ex 3824 99 92

47

Készítmény, amely:

trioktil-foszfin-oxidot (CAS RN 78-50-2),

dioktil-hexil-foszfin-oxidot (CAS RN 31160-66-4),

oktil-dihexil-foszfin-oxidot (CAS RN 31160-64-2), és

trihexil-foszfin-oxidot (CAS RN 3084-48-8) tartalmaz

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

49

Készítmény, 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol-etoxilát alapú (CAS RN 169117-72-0)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

50

Készítmény, alkil-karbonát alapú, amely ultraibolya-sugárzást elnyelő anyagot is tartalmaz, szemüveglencsék gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

80

Dietilénglikol-propilénglikol-trietanol-amin-titanát komplexek (CAS RN 68784-48-5) dietilénglikolban (CAS RN 111-46-6) oldva

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 93

30

Porkeverék, amely tartalmaz:

legalább 85 tömegszázalék cink-diakrilátot (CAS RN 14643-87-9),

legfeljebb 5 tömegszázalék 2,6-di-terc-butil-alfa-dimetilamino-p-krezolt (CAS RN 88-27-7) és

legfeljebb 10 tömegszázalék cink-sztearátot (CAS RN 557-05-1)

0 %

2018.12.31

*ex 3824 99 93

63

Fitoszterinek keveréke, nem por formában, amely:

legalább 75 tömegszázalékban szterineket,

legfeljebb 25 tömegszázalékban sztanolokat,

tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Készítmény, amely tartalmaz:

C,C′-azodi(formamid)-ot (CAS RN 123-77-3),

magnézium-oxidot (CAS RN 1309-48-4) és

cink-bisz(p-toluol-szulfinát)-ot (CAS RN 24345-02-6),

amelyben a gázképződés a C,C′-azodi(formamid)-ból 135 °C-on következik be

0 %

2018.12.31

*ex 3824 99 93

88

Fitoszterinek keveréke, fából és faalapú olajokból (tallolaj) kinyert, por formában, amely:

legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék szitoszterineket,

legfeljebb 15 tömegszázalék kampeszterineket,

legfeljebb 5 tömegszázalék sztigmaszterineket,

legfeljebb 15 tömegszázalék betaszitosztanolokat tartalmaz

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 96

45

Lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid por alakban (CAS RN 177997-13-6):

kevesebb mint 10μm szemcsemérettel,

tisztasága több, mint 98 tömegszázalék

0 %

kg

2022.12.31

*ex 3824 99 96

50

Nikkel-hidroxid legalább 12 tömegszázalék, de legfeljebb 18 tömegszázalék cink-hidroxiddal és kobalt-hidroxiddal adalékolva, akkumulátorok pozitív elektródáinak gyártása során használatos

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 96

87

Platina-oxid (CAS RN 12035-82-4) porózus alumínium-oxid alapon (CAS RN 1344-28-1) rögzítve, amely:

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 1 tömegszázalék platinát, és

legalább 0,5 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék etil-alumínium-dikloridot (CAS RN 563-43-9) tartalmaz

0 %

2022.12.31

*ex 3903 90 90

15

Kopolimer granulátum formájában, amely:

78 ± 4 tömegszázalék sztirolt,

9 ± 2 tömegszázalék n-butil-akrilátot,

11 ± 3 tömegszázalék n-butil-metakrilátot,

1,5 ± 0,7 tömegszázalék metakrilsavat, és

legalább 0,01 tömegszázalék, de legfeljebb 2,5 tömegszázalék poliolefin viaszt tartalmaz

0 %

2018.12.31

*ex 3904 69 80

85

Etilén és klórtrifluor-etilén kopolimere, hexafluor-izobutilénnel módosítva is, por formában, töltőanyagokkal is

0 %

2022.12.31

*ex 3905 30 00

10

Viszkózus készítmény, amely alapvetően poli(vinil-alkoholt)-t (CAS RN 9002-89-5), egy szerves oldószert és vizet tartalmaz, félvezetők gyártása során a szeletek védőbevonataként való felhasználásra (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3905 91 00

40

Etilén és vinil-alkohol vízoldható kopolimere (CAS RN 26221-27-2), amely legfeljebb 38 tömegszázaléknyi etilén monomert egységet tartalmaz

0 %

2022.12.31

*ex 3906 90 90

27

Sztearil-metakrilát, izooktil-akrilát és akrilsav kopolimere, izopropil-palmitátban oldva

0 %

2022.12.31

*ex 3907 20 20

20

Politetrametilén-éter-glikol legalább 2 700 , de legfeljebb 3 100 tömegátlag molekulatömeggel (Mw) (CAS RN 25190-06-1)

0 %

2022.12.31

*ex 3907 20 20

60

Polipropilén-glikol-monobutil-éter (CAS RN 9003-13-8), amelynek savassága legfeljebb 1 ppm nátrium

0 %

2022.12.31

*ex 3907 20 99

80

Izoamil-alkohol-polioxietilén-éter (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 3907 30 00

60

Poliglicerin-poliglicidil-éter gyanta (CAS RN 118549-88-5)

0 %

2022.12.31

*ex 3907 99 80

25

Kopolimer, amely legalább 72 tömegszázalékban tereftálsavat és/vagy izomerjeit, valamint ciklohexán-dimetanolt tartalmaz

0 %

2022.12.31

*ex 3907 99 80

70

Poli(etilén-tereftalát) és ciklohexán-dimetanol kopolimere, több mint 10 tömegszázalék ciklohexán-dimetanollal

3,5 %

2019.12.31

*ex 3910 00 00

50

Szilikonalapú, nyomásérzékeny ragasztó dimetil-sziloxán/difenil-sziloxán-kopolimer gumit tartalmazó oldószerben

0 %

2022.12.31

*ex 3911 90 19

30

Etilénimin és etilénimin-ditiokarbamát kopolimere, nátrium-hidroxid vizes oldatában

0 %

2022.12.31

*ex 3911 90 99

53

1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahidro-1,4:5,8-dimetán-naftalén 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metán-1H-indénnel és 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metán-1H-fluorénnel képzett hidrogénezett polimere (CAS RN 503442-46-4)

0 %

2022.12.31

*ex 3911 90 99

57

1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahidro-1,4:5,8-dimetán-naftalén 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metán-1H-fluorénnel képzett hidrogénezett polimere (CAS RN 503298-02-0)

0 %

2022.12.31

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Fekete poli(vinil-klorid) fólia, amelynek:

fényessége az ASTM D2457 módszer szerint több mint 30°,

egyik oldalát poli(etilén-tereftalát) védőfólia, a másik oldalát pedig nyomásérzékeny, sávos, lehúzható fóliával ellátott ragasztóréteg boríthatja

0 %

2022.12.31

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Megerősített polietilénhab-szalag, mindkét oldalán mikrobordázott, nyomásérzékeny akrilragasztóval bevonva és egyik oldalán fedőréteggel, felhasználási vastagsága legalább 0,38 mm, de legfeljebb 1,53 mm

0 %

2022.12.31

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Szalag akrilhabból, egyik oldalán hőre aktiválódó ragasztóréteggel vagy nyomásérzékeny akrilragasztóval, a másik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval és egy elválasztóréteggel bevonva, amelynek tépési szilárdsága 90°-os szögben (az ASTM D 3330 módszer szerint meghatározva) több, mint 25 N/cm

0 %

2022.12.31

*ex 3919 90 80

82

Fényvisszaverő fóla:

egy poliuretán réteggel,

egy mikroméretű üveggömbökből álló réteggel,

egy galvanizált alumíniumból álló réteggel és

egy egyik vagy mindkét oldalán lehúzható védőfóliával fedett ragasztóréteggel,

egy poli(vinil-klorid) réteggel vagy anélkül,

egy adatok hamisítása, módosítása vagy cseréje, illetve sokszorosítás elleni lézernyomatokat vagy meghatározott célra szolgáló hivatalos jelzéseket tartalmazó vagy azok nélküli réteggel

0 %

2020.12.31

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Fényvisszaverő vagy diffúzorlapok tekercsben,

ablaküvegre történő ragasztásra ultraibolya vagy infravörös hősugárzás elleni védelem céljából, vagy

egyenletes fényáteresztéshez és -szóráshoz, LCD-modulokhoz

0 %

2022.12.31

*ex 3920 20 29

94

Háromrétegű koextrudált film:

minden rétege polipropilénből és polietilénből álló keveréket tartalmaz,

legfeljebb 3 tömegszázalék más polimereket tartalmaz,

magrétegében titán-dioxid-tartalommal is,

legfeljebb 70 μm teljes vastagságú

0 %

2022.12.31

*ex 3920 62 19

60

Poli(etilén-tereftalát) film:

legfeljebb 20 μm vastagságú,

legalább egyik oldalán gázzáró-réteggel bevonva, amely polimermátrixban diszpergált szilícium-dioxidból vagy alumínium-oxidból áll és legfeljebb 2 μm vastagságú

0 %

2022.12.31

*ex 3920 99 28

55

Extrudált termoplasztikus poliuretán film:

nem öntapadó,

sárgasági indexe 10 mm-es kötegelt film esetén több mint 1,0, de legfeljebb 2,5 (az ASTM E 313-10 tesztmódszer szerint megállapítva),

fényáteresztő képessége 10 mm-es kötegelt film esetén 87 %-ot meghaladó (az ASTM D 1003-11 tesztmódszer szerint megállapítva),

legalább 0,38 mm, de legfeljebb 7,6 mm teljes vastagságú,

legalább 99 cm, de legfeljebb 305 cm szélességű,

rétegelt biztonsági üveg gyártásában való felhasználásra

0 %

2018.12.31

*ex 3921 13 10

20

Nyitott cellás poliuretánhab-tekercs:

2,29 mm (± 0,25 mm) vastagságú;

lyukacsos szerkezetű tapadóképesség-javító anyaggal felületkezelve, és

poliészter filmre és egy réteg textilanyagra rétegelve

0 %

2022.12.31

*ex 3921 19 00

60

Multi-porózus rétegelt elválasztófólia:

két mikroporózus polipropilén réteg között egy mikroporózus polietilén réteggel, mindkét oldalán alumínium-oxid bevonattal is,

szélessége legalább 65 mm, de legfeljebb 170 mm,

teljes vastagsága legalább 0,01 mm, de legfeljebb 0,03 mm,

porózussága legalább 0,25, de legfeljebb 0,65

0 %

m2

2022.12.31

*ex 3921 19 00

70

Mikroporózus expandált politetrafluoretilén (ePTFE) membrántekercs, amelynek:

szélessége legalább 1 600 mm, de legfeljebb 1 730 mm,

membránvastagsága legalább 15 μm, de legfeljebb 50 μm,

és amelyet kétkomponensű ePTFE-membránok gyártásához használnak (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3921 19 00

80

Mikroporózus egyrétegű polipropilén fólia vagy mikroporózus háromrétegű fólia (polipropilén, polietilén és polipropilén), amelyek mindegyikét a következők jellemzik:

a gyártásirányra keresztben mért zsugorodása zéró,

teljes vastagsága legalább 10 μm, de legfeljebb 50 μm,

szélessége legalább 15 mm, de legfeljebb 900 mm,

hosszúsága több mint 200 m, de legfeljebb 3 000 m, és

átlagos pórusmérete 0,02–0,1 μm

0 %

2022.12.31

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Külső vagy belső galvanizált díszítőelemek, amelyek a következőkből állnak:

akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) kopolimere polikarbonáttal keverve is,

réz-, nikkel- és krómrétegek

a 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek alkatrészeinek gyártásához (2)

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 3926 90 97

33

Távvezérlők gyártásánál használt házak, házrészek, hengerek, beállító-kerekek, keretek, borítók és más, akrilnitril-butadién-sztirolból vagy polikarbonátból előállított (alkat)részek

0 %

p/st

2019.12.31

*ex 3926 90 97

77

Szilikon kioldógyűrű 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm) belső átmérővel,gépjárművek parkolássegítő érzékelő rendszereiben használatos

0 %

p/st

2021.12.31

*ex 4104 41 19

10

Bölénybőr, hasított, krómmal cserzett, szintetikusan újracserzett („crust bőr”), száraz

0 %

2022.12.31

*ex 5407 10 00

10

Textilszövet, amely poliamid-6,6 végtelen szálú láncfonalakból, valamint poliamid-6,6-ból, poliuretánból, és tereftálsav, p-fenilén-diamin és 3,4′–oxibisz(fenilénamin) kopolimerjéből álló végtelen szálú vetülékfonalakból készült

0 %

2022.12.31

*ex 5603 12 90

50

Nem szőtt textília:

legalább 30 g/m2, de legfeljebb 60 g/m2 tömeggel,

polipropilén vagy polipropilén és polietilén szálakkal,

nyomott is, amelynek:

egyik oldalán a teljes felület 65 %-át lehorgonyzott, a felületből kiemelkedő, eldolgozatlan végű, hullámosított szálakból álló olyan 4 mm átmérőjű, gömbölyű bojtok alkotják, amelyek alkalmasak extrudált horoganyagok fogadására, a teljes felület fennmaradó 35 %-a pedig ragasztott,

másik oldala sima, nem texturált felületű,

csecsemőpelenka és -pelenkabetét, valamint hasonló egészségügyi árucikkek gyártásához (2)

0 %

m2

2022.12.31

*ex 7009 10 00

50

Félkész, elektrokróm, automatikusan sötétedő tükör gépjárművek visszapillantó tükreihez:

műanyag tartólappal felszerelve is,

fűtőelemmel felszerelve is,

holttér modul (Blind Spot Module - BSM) kijelzővel felszerelve is

0 %

2022.12.31

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Előfonat, finomsági száma 1 980 – 2 033 tex, 9 μm (±0,5 μm) átmérőjű folytonos végtelen üvegszálakból

0 %

2022.12.31

*ex 7019 19 10

15

S′ üvegfonal, finomsági száma 33 tex vagy annak többszöröse (± 13 %), végtelen fonott üvegszálakból, 9 μm átmérővel (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

2022.12.31

*ex 7019 19 10

50

Fonal, finomsági száma 11 tex vagy annak többszöröse (± 7,5 %), végtelen fonott üvegszálakból, legalább 93 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal, 6 μm vagy 9 μm névleges átmérővel, kivéve a kezelt szálakat

0 %

2022.12.31

*ex 7020 00 10

20

Olvasztott szilícium-dioxidból készülő optikai elemek nyersanyaga:

vastagsága legalább 10 cm, de legfeljebb 40 cm és

tömege legalább 100 kg

0 %

2022.12.31

*ex 7315 11 90

10

Vezérműláncként használt görgős lánc acélból, amelynek kifáradási határa legalább 2 kN 7 000 ford./perc fordulatszámon, gépjárművek motorjának gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 7601 20 20

10

Lemeztuskó és hengertuskó lítiumot tartalmazó alumíniumötvözetből

0 %

2022.12.31

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Sürítettlevegő-ellátáshoz való szerelvény – rezonátorral vagy anélkül –, amely legalább a következőkből áll:

egy szilárd alumíniumcső szerelőkerettel vagy anélkül

egy hajlékony gumitömlő és

egy fémkapocs

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8101 96 00

20

Volfrámhuzal, amelynek:

volfrámtartalma legalább 99,95 tömegszázalék, és

maximális keresztmetszete legfeljebb 1,02 mm

0 %

2022.12.31

*ex 8102 10 00

10

Molibdén por, amelynek:

tisztasága legalább 99 tömegszázalék és

szemcsemérete legalább 1,0 μm, de legfeljebb 5,0 μm

0 %

2022.12.31

*ex 8105 90 00

10

Kobaltötvözetből készült rúd vagy huzal, amely:

35 (± 2) tömegszázalék kobaltot,

25 (± 1) tömegszázalék nikkelt,

19 (± 1) tömegszázalék krómot és

7 (± 2) tömegszázalék vasat

tartalmaz, és megfelel a repülőgép- és űrrepülőgép-iparban használatos AMS 5842 anyagspecifikációnak

0 %

2018.12.31

*ex 8108 20 00

55

Titánötvözet ingot:

legalább 17,8 cm magasságú, legalább 180 cm hosszúságú és legalább 48,3 cm szélességű,

legalább 680 kg tömegű,

amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 7 tömegszázalék alumínium,

legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék ón,

legalább 3 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék cirkónium,

legalább 4 tömegszázalék, de legfeljebb 8 tömegszázalék molibdén

0 %

2020.12.31

*ex 8108 20 00

70

Titánötvözet lemez, amelynek:

magassága legalább 20,3 cm, de legfeljebb 23,3 cm,

hossza legalább 246,1 cm, de legfeljebb 289,6 cm,

szélessége legalább 40,6 cm, de legfeljebb 46,7 cm,

tömege legalább 820 kg, de legfeljebb 965 kg,

és amely a következő ötvözőelemeket tartalmazza:

legalább 5,2 tömegszázalék, de legfeljebb 6,2 tömegszázalék alumínium,

legalább 2,5 tömegszázalék, de legfeljebb 4,8 tömegszázalék vanádium

0 %

2022.12.31

*ex 8108 90 30

15

Titánötvözetből készült rúd és huzal:

teljes hosszában egyenletes, kör alakú keresztmetszetű,

legalább 0,8 mm, de legfeljebb 5 mm átmérőjű,

legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 0,7 tömegszázalék alumíniumtartalommal,

legalább 0,3 tömegszázalék, de legfeljebb 0,6 tömegszázalék szilíciumtartalommal,

legalább 0,1 tömegszázalék, de legfeljebb 0,3 tömegszázalék nióbiumtartalommal, és

legfeljebb 0,2 tömegszázalék vastartalommal

0 %

kg

2022.12.31

*ex 8108 90 50

45

Hidegen vagy melegen hengerelt ötvözetlen titánlap, -lemez és -szalag:

vastagsága legalább 0,4 mm, de legfeljebb 100 mm,

hossza legfeljebb 14 m és

szélessége legfeljebb 4 m

0 %

kg

2022.12.31

*ex 8108 90 50

55

Lap, lemez, szalag és fólia titánötvözetből

0 %

2021.12.31

*ex 8108 90 60

30

Varratmentes cső titániumból vagy titánötvözetből

átmérője legalább 19 mm, de legfeljebb 159 mm,

falvastagsága legalább 0,4 mm, de legfeljebb 8 mm és

hossza legfeljebb 18 m

0 %

kg

2022.12.31

*ex 8113 00 90

10

Alumínium-szilícium-karbid (AlSiC-9) hordozólap elektronikus áramkörökhöz

0 %

2022.12.31

*ex 8207 30 10

10

Transzfer és/vagy tandem sajtolószerszám-készlet fémlemezek hidegsajtolásához, préseléséhez, húzásához, vágásához, lyukasztásához, hajlításához, kalibrálásához, szélezéséhez és hornyolásához, gépjárművek vázrészeinek gyártásához (2)

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor, legalább 300 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 6 kW, de legfeljebb 20,0 kW teljesítménnyel, a következők gyártásához:

a 8433 11 51 alszám alá tartozó önjáró fűkaszáló gép, üléssel és a 8433 11 90 alszám alá tartozó kézi fűkaszáló gép,

a 8701 91 90 alszám alá tartozó vontató, amelynek fő funkciója megegyezik a fűkaszáló gépével vagy

a 8433 20 10 alszám alá tartozó, négyütemű motoros fűnyíró, legalább 300 cm3 hengerűrtartalommal vagy

vagy a 8430 20 alszám alá tartozó hóeke és hókotró (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Négyütemű, négyhengeres, folyadékhűtéses, kompresszió-gyújtású motor, amelynek:

hengerűrtartalma legfeljebb 3 850 cm3, és

névleges teljesítménye legalább 15 kW, de legfeljebb 85 kW,

a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8409 91 00

40

Üzemanyag-befecskendező fúvóka (injektor) mágnesszeleppel a motor égésterében történő optimális porlasztáshoz, gépjárművek szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorjainak gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Turbófeltöltőkben használt kipufogó-gyűjtőcső turbinaházzal, amely:

legfeljebb 1 050 °C-ig hőálló, és

egy turbinakerék beillesztésére szolgáló furattal rendelkezik, amelynek átmérője legalább 28 mm, de legfeljebb 130 mm

0 %

p/st

2018.12.31

*ex 8409 99 00

60

Szívócsonk a motor hengereinek levegővel való ellátásához, amely legalább a következőkből áll:

egy fojtószelep

egy töltőnyomás-érzékelő

gépjárművek kompressziós gyújtású motorjának gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8409 99 00

70

Fémötvözetből készült szívó- és kipufogószelep, amelynek Rockwell-keménysége legalább HRC 20, de nem több, mint HRC 50, gépjárművek kompressziós gyújtású motorjának gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8409 99 00

80

Motor dugattyújának hűtésére és kenésére használt nagynyomású olajbefecskendező:

legalább 1 bar, de legfeljebb 3 bar nyitási nyomással,

0,7 barnál nagyobb zárónyomással,

egyirányú szeleppel,

gépjárművek kompressziós gyújtású motorjának gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8411 99 00

20

Turbófeltöltőkben használt, lapátokkal rendelkező kerék alakú gázturbina-alkatrész:

precíziósan öntött nikkelalapú ötvözetből, amely megfelel a DIN G-NiCr13Al6MoNb, a DIN G-NiCr13Al16MoNb, a DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi, a DIN G- NiCr12Al6MoNb vagy az AMS AISI:686 szabványnak,

legfeljebb 1 100 °C–ig hőálló;

átmérője legalább 28 mm, de legfeljebb 180 mm,

magassága legalább 20 mm, de legfeljebb 150 mm

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8411 99 00

30

Turbófeltöltők turbinaháza, amely:

legfeljebb 1 050 °C-ig hőálló, és

egy turbinakerék beillesztésére szolgáló furattal rendelkezik, amelynek átmérője legalább 28 mm, de legfeljebb 130 mm

0 %

p/st

2021.12.31

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Membrános légkompresszor:

legalább 4,5 l/min, de legfeljebb 7 l/min átáramlással,

legfeljebb 8,1 W felvett teljesítménnyel, és

legfeljebb 400 hPa (0,4 bar) manometrikus nyomásteljesítménnyel,

gépjárműülések gyártásában való felhasználásra

0 %

2022.12.31

*ex 8415 90 00

55

Alumínium, ívhegesztett kivehető szárító szűrő poliamid és kerámia betétekkel:

legalább 143 mm, de legfeljebb 292 mm hosszúságú,

legalább 31 mm, de legfeljebb 99 mm átmérőjű,

legfeljebb 0,2 mm szemcsehosszúságú, legfeljebb 0,06 mm szemcseszélességű, és

legfeljebb 0,06 mm átmérőjű szilárd részecskékkel,

autók légkondicionáló rendszereiben használatos

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8431 20 00

30

Differenciálművet, fordulatszám-csökkentő váltóművet, tányérkereket, meghajtó tengelyt, kerékagyakat, fékeket és szerelvénytartó karokat tartalmazó hajtótengely szerkezet a 8427 vtsz. alá tartozó járművek gyártásához (2)

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8481 80 69

60

Négyutas irányváltó szelep hűtőközegekhez, amely:

szolenoid vezérszelepből és

szelepgyűrűt és réz csatlakozókat tartalmazó sárgaréz szeleptestből áll,

legfeljebb 4,5 Mpa munkanyomással

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Golyóscsapágyak:

legalább 3 mm belső átmérővel,

legfeljebb 100 mm külső átmérővel,

legfeljebb 40 mm vastagsággal,

portalanítóval szerelve is,

szíjhajtásos kormányrendszerek, elektromos szervokormányrendszerek vagy kormányművek vagy kormányművekhez való golyóbetétes mozgató csavarszerkezet gyártásához (2)

0 %

p/st

2019.12.31

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Turbófeltöltőkben használt csapágyház:

precíziósan öntött szürke öntöttvasból, mely megfelel a DIN EN 1561 szabványnak,

olajkamrákkal,

csapágy nélkül,

átmérője legalább 50 mm, de legfeljebb 250 mm,

magassága legalább 40 mm, de legfeljebb 150 mm,

vízkamrákkal és csatlakozókkal is

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8483 40 90

20

Hidrosztatikus sebességváltó:

(tengelyek nélkül) legfeljebb 154 mm × 115 mm × 108 mm méretű,

legfeljebb 3,3 kg tömegű,

a bemenőtengely legnagyobb fordulatszáma legalább 2 700 ford./perc, de legfeljebb 3 200 ford./perc,

a kimenőtengely forgatónyomatéka legfeljebb 10,4 Nm,

a kimenőtengely fordulatszáma legfeljebb 930 ford./perc, ha a hajtótengely-sebesség 2 800 ford./perc,

az üzemi hőmérséklet-tartomány – 5 °C és + 40 °C között van

a 8433 11 90 alszám alá tartozó kézi működtetésű fűkaszáló gépek gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8483 40 90

30

Hidrosztatikus sebességváltó:

legalább 20,63:1, de nem több, mint 22,68:1 fordulatszám-csökkentéssel,

a hajtótengely sebessége legalább 1 800 ford./perc terhelés mellett, és legfeljebb 3 000 ford./perc terhelés nélkül,

legalább 142 Nm, de legfeljebb 156 Nm folyamatos kimeneti nyomatékkal,

legalább 264 Nm, de legfeljebb 291 Nm szakaszos kimeneti nyomatékkal, és

legalább 19,02 mm, de legfeljebb 19,06 mm tengelyátmérővel,

járókerekes ventilátorral felszerelve is, illetve integrált járókerekes ventilátorral ellátott ékszíjtárcsával felszerelve is

a 8433 11 51 alszám alá tartozó, üléssel felszerelt önjáró fűkaszáló gépek gyártásához, valamint a 8701 91 90 alszám alá tartozó olyan vontatók gyártásához, amelyek fő funkciója megegyezik a fűkaszáló gépével (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8501 10 99

60

Egyenáramú (DC) motor

fordulatszáma legalább 3 500 rpm, de legfeljebb 5 000 rpm, terhelés alatt és legfeljebb 6 500 rpm üresjáratban,

legalább 100 V, de legfeljebb 240 V tápfeszültséggel

elektromos olajsütők gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8501 20 00

30

Univerzális váltó- vagy egyenáramú (AC/DC) motor:

1,2 kW névleges teljesítménnyel,

230 V tápfeszültséggel és

motorfékkel,

műanyag házban található, kimenőtengellyel felszerelt fordulatszám-csökkentő áttétellel összeszerelve

fűkaszáló gép késeinek elektromos meghajtására (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8501 31 00

25

Kommutátor nélküli egyenáramú (DC) motor:

legalább 80 mm, de legfeljebb 100 mm külső átmérővel,

12 V tápfeszültséggel,

20 °C-on legalább 300 W, de legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel,

20 °C-on legalább 2,00 Nm, de legfeljebb 7,00 Nm forgatónyomatékkal,

20 °C-on legalább 600 rpm, de legfeljebb 3 100 rpm névleges fordulatszámmal,

rezolver- vagy Hall-effektus típusú, a rotor irányában elhelyezett érzékelővel is,

autók szervokormány-rendszerében használatos

0 %

2022.12.31

*ex 8501 31 00

75

Kommutátor nélküli, motorból és átvitelből álló egyenáramú (DC) motorszerelvény:

Hall-effektus helyzetérzékelőkkel üzemeltetett elektronikus vezérléssel,

legalább 9 V, de legfeljebb 16 V bemeneti feszültséggel,

legalább 70 mm, de legfeljebb 80 mm külső motorátmérővel,

legalább 350 W, de legfeljebb 550 W kimeneti motorteljesítménnyel,

legalább 50 Nm, de legfeljebb 52 Nm maximális kimeneti nyomatékkal,

legalább 280 ford./perc, de legfeljebb 300 ford./perc maximális kimeneti fordulatszámmal,

20 mm (+/– 1 mm) külső átmérőjű koaxiális külső bordás-kimenetekkel, 17 darab fogazattal, egymástól legalább 25 mm (+/– 1 mm) távolságra lévő fogazatokkal, és

a bordák alja között 119 mm (+/– 1 mm) távolsággal,

terepjárók vagy haszonjárművek gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Autóipari felhasználásra alkalmas, kommutátor nélküli állandó gerjesztésű egyenáramú motor:

legfeljebb 4 100 ford./perc megadott fordulatszámmal,

legalább 400 W, de legfeljebb 1,3 kW teljesítménnyel (12 V feszültség mellett),

legalább 90 mm, de legfeljebb 150 mm peremátmérővel,

legfeljebb 200 mm hosszal, a tengely elejétől a külső végződésig mérve,

legfeljebb 160 mm hosszúságú házzal, a peremtől a külső végződésig mérve,

legfeljebb két részből álló (alap ház, amely az elektromos alkatrészeket tartalmazza, és perem legalább 2, legfeljebb 6 furattal) nyomásos öntéssel készített alumínium házzal, tömítéssel is (horony egy O-tömítőgyűrűvel és zsírral),

egyszerű T-fog megoldással, egyszerű tekercseléssel, 12/8 topológiával készült sztátorral, és

felületi mágnesekkel

0 %

2020.12.31

*ex 8501 62 00

30

Üzemanyagcella-rendszer, amely:

legalább foszforsavas üzemanyagcellákból áll,

integrált vízirányítással és gázkezeléssel rendelkező házban,

állandó, helyhez kötött energiaellátással

0 %

2022.12.31

*ex 8503 00 99

40

Üzemanyagcella-membrán tekercsekben vagy lemezekben, legfeljebb 150 cm szélességű, a 8501 vámtarifaszám alá tartozó üzemanyagcellák gyártásához

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8504 31 80

40

Elektromos transzformátorok:

legfeljebb 1 kVA kapacitással,

dugaszok vagy kábelek nélkül,

belső felhasználásra set-top-boxok és televíziók gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8504 40 82

40

Nyomtatott áramköri kártya hídkapcsolású egyenirányító áramkörrrel és más, aktív és passzív komponensekkel felszerelve:

két kimeneti csatlakozóval

két bemeneti csatlakozóval, amelyek egyidejűleg rendelkezésre állnak és használhatók

erős fényű és tompított üzemmód közötti váltás funkcióval

erős fényű üzemmódban 40 V (+ 25 % – 15 %) vagy 42 V (+ 25 % – 15 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 30 V (± 4 V) bemeneti feszültséggel, vagy

erős fényű üzemmódban 230 V (+ 20 % – 15 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 160 V (± 15 %) bemeneti feszültséggel, vagy

erős fényű üzemmódban 120 V (+ 15 % – 35 %) bemeneti feszültséggel, tompított üzemmódban 60 V (± 15 %) bemeneti feszültséggel

névleges értékének 80 %-át 20 milliszekundumon belül elérő bemeneti áramerősséggel

a 42 V-os és 230 V-os változatnál legalább 45 Hz, de legfeljebb 65 Hz, a 120 V-os változatnál 45–70 Hz bemeneti frekvenciával

a bemeneti áramerősség 250 %-át meg nem haladó maximális bekapcsolási túlárammal

legfeljebb 100 milliszekundum tartamú bekapcsolási túlárammal

a bemeneti áramerősség 50 %-ánál nem kisebb bemeneti áramerősség-hiánnyal

legfeljebb 20 milliszekundum tartamú bekapcsolási áramerősség-hiánnyal

előre beállítható kimeneti áramerősséggel

névleges előre beállított értékének 90 % - át 50 milliszekundumon belül elérő kimeneti áramerősséggel

a bemeneti feszültség megszüntetését követően a nulla értéket 30 milliszekundumon belül elérő kimeneti áramerősséggel

a terhelés hiánya vagy túlterhelés esetén fellépő, meghatározott hibaállapottal (elhasználódást jelző funkció)

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8504 40 82

50

Elektromos egyenirányító

50–60 Hz frekvencián 100–240 V váltóáramú bemeneti feszültséggel,

kétféle, legalább 9 V, de legfeljebb 12 V, illetve legalább 396 V, de legfeljebb 420 V egyenáramú kimenő feszültséggel,

csatlakozó nélküli kimenő kábelekkel és

110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm) méretű műanyag dobozban

intenzív villanófényes technológiát használó termékek gyártásához (2)

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8504 50 95

50

Szolenoid tekercs

legfeljebb 6W energiafogyasztással,

legalább 100 M ohm szigetelési ellenállással, és

legalább 11,4 mm, de legfeljebb 11,8 mm bemeneti nyílással

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8505 11 00

50

Rúd, speciálisan alakítva, neodímium-, vas- és bórtartalommal, amelyet arra szántak, hogy mágnesezés után állandó mágnessé váljon,,a következő méretekkel:

legalább 15 mm, de legfeljebb 52 mm hosszúságú,

legalább 5 mm, de legfeljebb 42 mm szélességű,

ipari automatizálási elektromos szervomotorok gyártásához

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8505 11 00

60

Neodímium, vas, és bór ötvözetéből készült gyűrűk, csövek, hüvelyek vagy karimák, amelyek:

átmérője legfeljebb 45 mm,

magassága legfeljebb 45 mm,

állandó mágnesek mágnesezés utáni gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 8505 19 90

50

Tömörített ferritből készült, téglalap alaplapú hasáb alakú árucikk, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik

metszett széllel is

legalább 27 mm, de legfeljebb 32 mm hosszúságú (± 0,15 mm),

legalább 8,5 mm, de legfeljebb 9,5 mm szélességű (+ 0,05 mm / – 0,09 mm),

legalább 5,5 mm, de legfeljebb 5,8 mm vastagságú (+ 0/– 0,2 mm),

legalább 6,1 g, de legfeljebb 8,3 g tömegű

0 %

2022.12.31

*ex 8507 60 00

25

Négyszögletes modulok lítium-ion újratölthető akkumulátorba való beillesztésre:

352,5 mm (± 1 mm) vagy 367,1 mm (± 1 mm) szélességű

300 mm (± 2 mm) vagy 272,6 mm (± 1 mm) mélységű

268,9 mm (± 1,4 mm) vagy 229,5 mm (± 1 mm) magasságú

45,9 kg vagy 46,3 kg tömegű

75 Ah névleges teljesítményű és

60 V névleges feszültségű

0 %

2022.12.31

*ex 8507 60 00

50

Lítium-ion elektromos akkumlátor telepeinek összeállításához való modulok

legalább 298 mm, de legfeljebb 408 mm hosszúsággal,

legalább 33,5 mm, de legfeljebb 209 mm szélességgel,

legalább 138 mm, de legfeljebb 228 mm magassággal,

legalább 3,6 kg, de legfeljebb 17 kg tömeggel és,

legalább 458 Wh, de legfeljebb 2 158 Wh teljesítménnyel

0 %

2022.12.31

*ex 8507 60 00

53

Lítium-ion elektromos akkumulátorok telepei vagy újratölthető modul:

legalább 1 203 mm, de legfeljebb 1 297  mm hosszúsággal,

legalább 282 mm, de legfeljebb 772 mm szélességgel,

legalább 792 mm, de legfeljebb 839 mm magassággal,

legalább 253 kg, de legfeljebb 293 kg tömeggel,

22 kWh vagy 26 kWh teljesítménnyel, és

24 vagy 48 modulból összeállítva

0 %

2022.12.31

*ex 8511 30 00

55

Gyújtótekercs:

legalább 50 mm, de legfeljebb 200 mm hosszúságú,

legalább – 40 °C, de legfeljebb 140 °C üzemi hőmérsékletű, és

legalább 9 V, de legfeljebb 16 V feszültségű,

csatlakozókábellel is,

gépjárművek motorjának gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8516 90 00

70

Belső edény:

oldalsó és középső nyílásokkal,

hőkezelt alumíniumból,

kerámia bevonattal, 200 °C- felett is hőálló,

elektromos olajsütők gyártásához (2)

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8518 29 95

30

Hangszórók:

legalább 4 Ohm, de legfeljebb 16 Ohm ellenállással,

legalább 2 W, de legfeljebb 20 W névleges teljesítménnyel,

műanyag konzollal is, és

csatlakozókkal felszerelt elektromos vezetékkel is,

televízókészülékek és videomonitorok, valamint házi szórakoztatóelektronikai rendszerek gyártása során használatos

0 %

2022.12.31

*ex 8526 91 20

30

Segélyhívó rendszerek GPS- és GSM-modult tartalmazó vezérlőegysége a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához (2)

0 %

2019.12.31

*ex 8529 90 65

75

Legalább félvezető chipeket tartalmazó modul:

pixelcímzést vezérlő jelek generálásához,vagy

címzőpixelek meghajtásához

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8529 90 92

70

Téglalap alakú rögzítő- és borító keret:

szilíciumot és magnéziumot tartalmazó alumínium-ötvözetből,

legalább 500 mm, de legfeljebb 2 200  mm hosszúságú,

legalább 300 mm, de legfeljebb 1 500  mm szélességű,

televízió-készülékek gyártása során használatos

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8536 69 90

51

Műanyag vagy fém burkolatba épített SCART típusú csatlakozók 2 sorban összesen 21 tűvel, a 8521 és a 8528 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához (2)

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8536 69 90

88

SD („Secure Digital”), „CompactFlash”, „Smart Card” és „Common interface modulok (kártyák)” típusú kártyákhoz való csatlakozóhüvelyek és interfészek, nyomtatott áramköri kártyákra történő forrasztáshoz használatos, elektromos berendezések és áramkörök csatlakoztatásához, valamint legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkörök kapcsolásához és védelméhez

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 8536 90 95

40

Érintkezőszegecsek:

rézből

ezüst-nikkel ötvözettel (AgNi10) vagy összesen 11,2 (± 1,0) tömegszázalék ón-oxidot és indium-oxidot tartalmazó ezüsttel lemezelve,

0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) lemezvastagsággal

aranyozva is

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8537 10 91

70

Tárolt programú vezérlőegység legfeljebb 1 000 V feszültséghez, belső égésű motorok és/vagy belső égésű motorral összekapcsolt különböző aktuátorok működtetéséhez, amely legalább a következőkkel fel van szerelve:

aktív és passzív alkotóelemekkel ellátott nyomtatott áramkör,

alumínium ház és

többpontos csatlakozás

0 %

2022.12.31

*ex 8544 20 00

30

Antennacsatlakozó-kábel rádiójelek (AM/FM) és adott esetben GPS-jelek továbbítására, amely a következőkkel van felszerelve:

egy koaxiális kábel,

legalább két csatlakozó és

legalább 3 műanyag kapocs a műszerfalhoz való rögzítésre,

a 87. árucsoportba tartozó áruk gyártásához használatos

0 %

2021.12.31

*ex 8544 30 00

35

Huzalköteg:

12 V üzemi feszültségű,

szigetelőszalaggal betekerve vagy műanyag harmonikatömlővel beborítva,

legalább 16 huzallal, mindegyik huzal vége ónnal bevonva vagy csatlakozóval felszerelve,

terepjárók vagy haszonjárművek gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Két csatlakozóval ellátott kéthuzalos hosszabbító kábel, amely legalább a következőket tartalmazza:

egy gumi kábelgyűrű,

egy fém rögzítőbilincs,

a 87. árucsoportba tartozó járművek sebességérzékelő-csatlakoztatása gyártásához használatos

0 %

p/st

2020.12.31

*ex 8548 10 29

10

Kimerült lítium-ion vagy nikkel-fém-hidrid elektromos akkumulátorok

0 %

2018.12.31

*ex 8708 40 20

30

Automata sebességváltó hidraulikus forgatónyomaték-átalakítóval:

legalább nyolc sebességfokozattal,

legalább 300 Nm motornyomatékkal,

keresztben történő vagy hosszanti beszereléshez

a 8703 . vtsz. alá tartozó gépjárművek gyártásához (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Sebességváltó-szerelvény egy vagy kettő bemenettel és legalább három kimenettel, öntött alumínium foglalatban, legfeljebb 455 mm (szélesség) × 462 mm (magasság), illetve 680 mm (hosszúság) méretben (tengelyek nélkül), legalább az alábbiakkal felszerelve:

egy külső bordás kimenőtengely,

egy forgókapcsoló a sebességváltó helyzetének jelzésére,

differenciálmű beépíthetőségének a lehetősége

terepjárók vagy haszonjárművek gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Egybemenetes, kétkimenetes (erőátviteli) sebességváltó-szekrény öntött alumínium foglalatban, legfeljebb 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm) méretben, amely legalább az alábbiakat foglalja magában:

két elektromágneses egyirányú tengelykapcsoló egy házban, amelyek mindkét irányban működnek,

egy 24 mm (± 1 mm) külső átmérőjű, a végén 22-fogú bordás bemenőtengely

egy legalább 22 mm, de legfeljebb 30 mm belső átmérőjű koaxális kimeneti csapágypersely, a végén legalább 22-fogú, de legfeljebb 28-fogú bordás bemenőtengely

terepjárók és haszongépjárművek gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mechanikusan működtethető centrifugális tengelykapcsoló száraz környezetben fokozatmentes sebességváltó (CVT) rendszerben elasztomer szíjjal való felhasználásra, a következőkkel felszerelve:

a tengelykapcsolót adott forgássebesség mellett működésbe hozó és (ezáltal) centrifugális erőt indukáló elemek,

legalább öt-, de legfeljebb hatfokos kúpban végződő tengely,

három súly és

egy nyomórugó

terepjárók vagy haszonjárművek gyártásához (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8708 99 97

85

Külső vagy belső galvanizált alkatrészek, amelyek a következőkből állnak:

akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) kopolimere polikarbonáttal keverve is,

réz-, nikkel- és krómrétegek

a 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek alkatrészeinek gyártásához (2)

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 9001 20 00

10

Polarizáló fóliából álló anyag,tekercsban is, egyik vagy mindkét oldalán átlátszó anyaggal megerősítve, ragasztóréteggel is, egyik vagy mindkét oldalán lehúzható fóliával bevonva

0 %

2022.12.31

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Organikus, vágatlan, látásjavító szemüveglencse, mindkét oldalán megmunkálva, bevonat készítéséhez, színezéshez, szélmegmunkáláshoz, behelyezéshez vagy más egyéb lényeges eljáráshoz történő felhasználáshoz korrekciós szemüvegek gyártásánál (2)

0 %

2022.12.31

*ex 9001 90 00

25

Optikai elemek nem szerelve, öntött, infravörös-továbbító kalkogenid üvegből, vagy infravörös-továbbító kalkogenid üveg és egy másik lencseanyag kombinációjából előállítva

0 %

2018.12.31

*ex 9002 11 00

20

Lencsék (objektívek), amelyek:

mérete legfeljebb 80 mm × 55 mm × 50 mm,

felbontása legalább 160 vonal/mm, és

18-szoros zoommal rendelkeznek,

kivetítők vagy élőképes digitális fényképezőgépek gyártásához

0 %

2022.12.31

*ex 9002 11 00

40

Lencsék (objektívek), amelyek:

mérete legfeljebb 125 mm × 65 mm × 65 mm,

felbontása legalább 125 vonal/mm, és

16-szoros zoommal rendelkeznek,

kivetítők vagy élőképes digitális fényképezőgépek gyártásához

0 %

2018.12.31

*ex 9002 11 00

85

Lencseszerelvény:

legalább 50 fok, de legfeljebb 200 fok horizontális látószögű,

legalább 1,16 mm, de legfeljebb 5,45 mm fókusztávolságú,

legalább F/2,0, de legfeljebb F/2,6 rekesznyílású,

legalább 5 mm, de legfeljebb 18,5 mm átmérőjű,

CMOS gépjárműkamerák gyártásához (2)

0 %

2019.12.31

*ex 9002 90 00

40

Lencsék szerelve, infravörös-továbbító kalkogenid üvegből, vagy infravörös-továbbító kalkogenid üveg és egy másik lencseanyag kombinációjából előállítva

0 %

p/st

2022.12.31

*ex 9032 89 00

40

Digitális szelepvezérlő folyadékok és gázok szabályozásához

0 %

p/st

2022.12.31


(2)  A vámok felfüggesztése a meghatározott célú felhasználás vámfelügyeletétől függ az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 254. cikkének megfelelően.

(3)  Kizárólag az értékvám kerül felfüggesztésre. A mértékvám továbbra is alkalmazandó.

(4)  Ezen vámfelfüggesztéssel érintett termékek behozatalának felügyeletét az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelete (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.) 55. és 56. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell megvalósítani.

*

Újonnan bevezetett intézkedés vagy olyan intézkedés, amelynek módosultak a feltételei.


30.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 351/55


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2468 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 20.)

a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelményeknek az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére és 35. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet meghatározza az új élelmiszerek Unión belüli forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó szabályokat.

(2)

A Bizottságnak az (EU) 2015/2283 rendelet 20. cikke értelmében végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelmények meghatározása céljából.

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 5., 15. és 16. cikkének sérelme nélkül a Bizottságnak ellenőriznie kell a bejelentések vagy kérelmek érvényességét, és hogy a bejelentések az említett rendelet hatálya alá tartoznak-e.

(4)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 14. cikkében említett bejelentéseknek elegendő információt és tudományos adatot kell tartalmazniuk annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizhesse azok érvényességét, lehetővé téve a tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság számára, hogy értékeljék a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer biztonságos felhasználásának hagyományát.

(5)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 16. cikkében említett kérelmeknek elegendő információt és tudományos adatot kell tartalmazniuk annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizhesse azok érvényességét, lehetővé téve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság számára, hogy átfogó kockázatértékeléseket végezzen.

(6)

Amikor a kérelmező bejelentést vagy kérelmet nyújt be harmadik országokból származó, engedélyezett hagyományos élelmiszer felhasználási feltételeinek, specifikációinak, további különös jelölési feltételeinek vagy a forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési követelményeinek hozzáadása, törlése vagy módosítása tekintetében, nem feltétlenül szükséges megadnia a biztonsági értékeléshez szükséges összes adatot, amennyiben megfelelő, ellenőrizhető indokolást nyújt be.

(7)

A Bizottság, a tagállamok és a Hatóság közötti információcserének lehetővé kell tennie, hogy szükség esetén megfelelően indokolt biztonsági kifogásokat nyújtsanak be a Bizottsághoz.

(8)

A Hatóság véleményének elegendő információval kell szolgálnia annak megállapításához, hogy a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszer javasolt felhasználása biztonságos-e a fogyasztók számára.

(9)

A Bizottságnak az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikkének (3) bekezdése alapján végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia az említett rendelet 20. cikkében említett követelmények meghatározása céljából.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály és tárgy

Ez a rendelet megállapítja az (EU) 2015/2283 rendelet 20. cikkének végrehajtására vonatkozó szabályokat a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelmények, valamint az említett rendelet 35. cikkének (3) bekezdésében említett átmeneti intézkedések tekintetében.

A rendelet az (EU) 2015/2283 rendelet 14. és 16. cikkében említett bejelentésekre és kérelmekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 2. és 3. cikkében, valamint az (EU) 2015/2283 rendeletben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „bejelentés”: az (EU) 2015/2283 rendelet 14. cikke alapján benyújtott információkat és tudományos adatokat tartalmazó önálló dosszié;

b)   „kérelem”: az (EU) 2015/2283 rendelet 16. cikke alapján benyújtott információkat és tudományos adatokat tartalmazó önálló dosszié.

3. cikk

A bejelentés felépítése, tartalma és benyújtásának módja

(1)   A bejelentést elektronikus úton kell benyújtani a Bizottsághoz, és annak a következőket kell tartalmaznia:

a)

kísérőlevél;

b)

technikai dokumentáció;

c)

a dosszié összefoglalója.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett kísérőlevelet az I. mellékletben szereplő mintának megfelelően kell megfogalmazni.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett technikai dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a 5. cikkben előírt adminisztratív adatok;

b)

a 6. cikkben előírt tudományos adatok.

(4)   Amikor a kérelmező bejelentést nyújt be egy harmadik országokból származó, engedélyezett hagyományos élelmiszer felhasználási feltételeinek, specifikációinak, különös jelölési feltételeinek vagy a forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési követelményeinek módosítása tekintetében, nem feltétlenül szükséges megadnia az e rendelet 6. cikkében előírt valamennyi adatot, amennyiben ellenőrizhetően megindokolja, hogy a javasolt változtatások nem érintik a meglévő biztonsági értékelés eredményeit.

(5)   Az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett dosszié összefoglalója bizonyító adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer felhasználása megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 7. cikkében meghatározott feltételeknek.

4. cikk

A kérelem felépítése, tartalma és benyújtásának módja

(1)   A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Bizottsághoz, és annak a következőket kell tartalmaznia:

a)

kísérőlevél;

b)

technikai dokumentáció;

c)

a dosszié összefoglalója;

d)

az (EU) 2015/2283 rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett, megfelelően indokolt biztonsági kifogások;

e)

a kérelmezőnek a megfelelően indokolt biztonsági kifogásokra adott válasza.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett kísérőlevelet a II. mellékletben szereplő mintának megfelelően kell megfogalmazni.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett technikai dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a 5. cikkben előírt adminisztratív adatok;

b)

a 6. cikkben előírt tudományos adatok.

(4)   Amikor a kérelmező kérelmet nyújt be harmadik országokból származó, engedélyezett hagyományos élelmiszer felhasználási feltételeinek, specifikációinak, különös jelölési feltételeinek vagy a forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési követelményeinek módosítása tekintetében, nem feltétlenül szükséges megadnia az e rendelet 6. cikkében előírt valamennyi adatot, amennyiben ellenőrizhetően megindokolja, hogy a javasolt módosítások nem érintik a meglévő biztonsági értékelés eredményeit.

(5)   Az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett dosszié összefoglalója bizonyító adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer felhasználása megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 7. cikkében meghatározott feltételeknek.

5. cikk

A bejelentésben vagy a kérelemben benyújtandó adminisztratív adatok

Az (EU) 2015/2283 rendelet 14. cikkében említett információkon kívül a kérelemnek a következő adminisztratív adatokat kell tartalmaznia:

a)

A dossziéért felelős, a kérelmező nevében a Bizottsággal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy neve, címe és elérhetősége;

b)

a dosszié benyújtásának időpontja;

c)

a dosszié tartalomjegyzéke;

d)

a dossziéhoz csatolt dokumentumok részletes jegyzéke, beleértve a címekre, kötetekre és oldalakra vonatkozó hivatkozásokat;

e)

a dosszié azon részeinek jegyzéke, amelyek az (EU) 2015/2283 rendelet 23. cikkével és az e rendelet III. mellékletében meghatározott szabályokkal összhangban bizalmas kezelést igényelnek.

6. cikk

A bejelentésben vagy a kérelemben benyújtandó tudományos adatok

(1)   A valamely harmadik országból származó hagyományos élelmiszer bejelentésének vagy az ilyen élelmiszer engedélyezésére irányuló kérelemnek az alátámasztására benyújtott dosszié lehetővé teszi a valamely harmadik országból származó hagyományos élelmiszer biztonságos felhasználására vonatkozó hagyomány értékelését.

(2)   A kérelmező benyújtja az adatgyűjtés során alkalmazott eljárásra vonatkozó dokumentáció egy példányát.

(3)   A kérelmező benyújtja a biztonságossági értékelési stratégia leírását, és megindokolja a konkrét vizsgálatok vagy információk felhasználását, illetve kizárását.

(4)   A kérelmező általános következtetést fogalmaz meg a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer javasolt felhasználásának biztonságosságával kapcsolatban. Az emberi egészségre jelentett potenciális veszély általános értékelését az ismert vagy lehetséges emberi expozícióval összefüggésben kell elvégezni.

7. cikk

A bejelentés érvényességének ellenőrzése

(1)   A harmadik országból származó hagyományos élelmiszerről szóló bejelentés beérkezésekor a Bizottság haladéktalanul ellenőrzi, hogy az érintett élelmiszer az (EU) 2015/2283 rendelet hatálya alá tartozik-e, és hogy a bejelentés megfelel-e az említett rendelet 3., 5. és 6. cikkében meghatározott követelményeknek.

(2)   A Bizottság kiegészítő információkat kérhet a kérelmezőtől a bejelentés érvényességét illetően, és tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy milyen határidőn belül kerüljön sor az említett információk benyújtására.

(3)   E cikk (1) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2015/2283 rendelet 14. cikkének sérelme nélkül egy bejelentés annak ellenére érvényesnek tekinthető, hogy nem tartalmazza az e rendelet 3., 5. és 6. cikkében előírt valamennyi elemet, amennyiben a kérelmező minden egyes rész hiányát ellenőrizhető módon megindokolta.

(4)   A Bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, a tagállamokat és a Hatóságot arról, hogy a bejelentés miért nem minősül érvényesnek.

8. cikk

A kérelem érvényességének ellenőrzése

(1)   Egy harmadik országból származó hagyományos élelmiszer engedélyezése iránti kérelem kézhezvételekor a Bizottság haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a 4–6. cikk követelményeinek.

(2)   A Bizottság kiegészítő információkat kérhet a kérelmezőtől a kérelem érvényességét illetően, és tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy milyen határidőn belül kerüljön sor az említett információk benyújtására.

(3)   E cikk (1) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2015/2283 rendelet 16. cikkének sérelme nélkül egy kérelem annak ellenére érvényesnek tekinthető, hogy nem tartalmazza az e rendelet 4–6. cikkében előírt valamennyi elemet, amennyiben a kérelmező minden egyes rész hiányát ellenőrizhető módon megindokolta.

(4)   A Bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, a tagállamokat és a Hatóságot arról, hogy a kérelem érvényesnek minősül-e, vagy sem. Amennyiben a kérelem nem minősül érvényesnek, a Bizottság megnevezi azokat az okokat, amelyek miatt nem érvényes.

9. cikk

Megfelelően indokolt biztonsági kifogások

(1)   Az érvényes bejelentés kézhezvételét követően a Bizottság, a tagállamok és a Hatóság közötti konzultációra az (EU) 2015/2283 rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében megállapított időszak első három hónapjában kerülhet sor.

(2)   A tagállamok vagy a Hatóság által az (EU) 2015/2283 rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottságnak benyújtott, megfelelően indokolt biztonsági kifogások a következő információkat tartalmazzák:

a)

a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer neve és leírása;

b)

tudományos nyilatkozat arról, hogy a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer miért jelenthet biztonsági kockázatot az emberi egészségre.

10. cikk

A Hatóság véleményébe belefoglalandó információk

(1)   A Hatóság véleményének tartalmaznia kell a következő információkat:

a)

a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer azonosító adatai és leírása;

b)

a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer biztonságos felhasználására vonatkozó hagyomány értékelése;

c)

átfogó kockázatértékelés, amely – amennyiben lehetséges – megállapítja a harmadik országból származó hagyományos élelmiszer biztonságosságát, és adott esetben felhívja a figyelmet a bizonytalanságokra és a korlátozó tényezőkre;

d)

következtetések.

(2)   A Bizottság a Hatóság véleményére irányuló kérelmében kiegészítő információkat is kérhet.

11. cikk

Átmeneti intézkedések

Az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében említett bejelentéseket legkésőbb 2019. január 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Harmadik országból származó hagyományos élelmiszerre vonatkozó, az (eu) 2015/2283 rendelet 14. cikkében foglalt követelményeknek megfelelő bejelentést kísérő levél mintája

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Főigazgatóság

Igazgatóság

Egység

Dátum: …

Tárgy: Harmadik országból származó hagyományos élelmiszer bejelentése az (EU) 2015/2283 rendeletnek megfelelően

(Kérjük, jelölje meg egyértelműen az alábbi négyzetek egyikét)

Új hagyományos élelmiszer engedélyezésének bejelentése.

Már engedélyezett hagyományos élelmiszerre vonatkozó felhasználási feltételek hozzáadásának, törlésének vagy módosításának bejelentése. Kérjük, adja meg az érintett bejelentésre való hivatkozást.

Már engedélyezett hagyományos élelmiszerre vonatkozó specifikációk hozzáadásának, törlésének vagy módosításának bejelentése. Kérjük, adja meg az érintett bejelentésre való hivatkozást.

Már engedélyezett hagyományos élelmiszerre vonatkozó további különös jelölési követelmények hozzáadásának, törlésének vagy módosításának bejelentése. Kérjük, adja meg az érintett bejelentésre való hivatkozást.

Már engedélyezett hagyományos élelmiszerre vonatkozó, forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési követelmények hozzáadásának, törlésének vagy módosításának bejelentése. Kérjük, adja meg az érintett bejelentésre való hivatkozást.

A kérelmező(k) vagy az Unión belüli képviselője (képviselői)

(név/nevek, cím(ek), …)

benyújtja/benyújtják ezt a bejelentést az új élelmiszerek uniós jegyzékének naprakésszé tétele céljából.

A hagyományos élelmiszer azonosító adatai:

Bizalmas kezelés (1). Kérjük, adja meg, hogy a kérelem tartalmaz-e bizalmas adatokat az (EU) 2015/2283 rendelet 23. cikkének megfelelően:

Igen

Nem

Élelmiszer-kategóriák, felhasználási feltételek és jelölési követelmények

Élelmiszer-kategória

Különleges felhasználási feltételek

További különös jelölési követelmények

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

Aláírás …

Mellékletek:

Hiánytalan technikai dokumentáció

A dosszié összefoglalója

A dosszié bizalmas kezelést igénylő részeinek listája és az ezt alátámasztó ellenőrizhető indokolás

A kérelmező(k) adminisztratív adatainak másolata


(1)  A kérelmezőknek a III. mellékletben szereplő mintát kell használniuk annak közlésére, hogy mely információkat kívánják bizalmasan kezelni, és meg kell adniuk a bizalmas kezelésre irányuló kérelem alátámasztásához szükséges valamennyi adatot.


II. MELLÉKLET

Harmadik országból származó hagyományos élelmiszerre vonatkozó, az (eu) 2015/2283 rendelet 16. cikkében foglalt követelményeknek megfelelő kérelmet kísérő levél mintája

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Főigazgatóság

Igazgatóság

Egység

Dátum: …

Tárgy: Harmadik országból származó hagyományos élelmiszerre vonatkozó, az (EU) 2015/2283 rendelet 16. cikkében foglalt követelményeknek megfelelő engedélyezés iránti kérelem

A kérelmező(k) vagy az Európai Unión belüli képviselője (képviselői)

(név/nevek, cím(ek), …)

benyújtja/benyújtják ezt a kérelmet az új élelmiszerek uniós jegyzékének naprakésszé tétele céljából.

A hagyományos élelmiszer azonosító adatai:

Bizalmas kezelés (1). Kérjük, adja meg, hogy a kérelem tartalmaz-e bizalmas adatokat az (EU) 2015/2283 rendelet 23. cikkének megfelelően:

Igen

Nem

Élelmiszer-kategóriák, felhasználási feltételek és jelölési követelmények

Élelmiszer-kategória

Különleges felhasználási feltételek

További különös jelölési követelmények

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

Aláírás …

Mellékletek:

Hiánytalan kérelem

A kérelem összefoglalása

A kérelem bizalmas kezelést igénylő részeinek listája és az ezt alátámasztó ellenőrizhető indokolás

A megfelelően indokolt biztonsági kifogásokkal kapcsolatos dokumentált adatok

A kérelmező(k) adminisztratív adatainak másolata


(1)  A kérelmezőknek a III. mellékletben szereplő mintát kell használniuk annak közlésére, hogy mely információkat kívánják bizalmasan kezelni, és meg kell adniuk a bizalmas kezelésre irányuló kérelem alátámasztásához szükséges valamennyi adatot.


III. MELLÉKLET

Az információk bizalmas jellegét alátámasztó indokolás

Ezt a mellékletet minden olyan esetben frissíteni kell a bejelentési vagy kérelmezési eljárás során, amikor a kérelmező információk bizalmas kezelésére irányuló kérelmet nyújt be.

Amennyiben az előállítási eljárás során bizalmas adatokat alkalmaznak, az előállítási eljárás betekinthető összefoglalóját is be kell nyújtani.

Információk, amelyeknek a bizalmas kezelését kérték

Indokolás

x.y. szakasz (a benyújtás időpontja: ÉÉÉÉ/HH/NN)

 

 

 

X. melléklet (a benyújtás időpontja: ÉÉÉÉ/HH/NN)

 

 

 

x.y. szakasz (a benyújtás időpontja: ÉÉÉÉ/HH/NN)

 

 

 

X. melléklet (a benyújtás időpontja: ÉÉÉÉ/HH/NN)

 


30.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 351/64


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2469 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 20.)

az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében említett kérelmekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelmények meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikkére és 35. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet meghatározza az új élelmiszerek Unión belüli forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó szabályokat.

(2)

A Bizottságnak az (EU) 2015/2283 rendelet 13. cikke alapján végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia az említett rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett kérelmekkel kapcsolatos adminisztratív és szakmai követelmények meghatározása céljából.

(3)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 5. és 10. cikkének sérelme nélkül a Bizottságnak ellenőriznie kell a kérelmek érvényességét, és hogy azok az említett rendelet hatálya alá tartoznak-e.

(4)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett kérelmeknek elegendő információt és tudományos adatot kell tartalmazniuk annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizhesse azok érvényességét, lehetővé téve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) számára, hogy átfogó kockázatértékeléseket végezzen az új élelmiszerekre vonatkozóan.

(5)

A kérelmeknek tartalmazniuk kell a biztonságossági értékelési stratégia részletes leírását, a nyers adatokat, információkat a toxikológiai vizsgálatokhoz használt anyagok relevanciájára vonatkozóan, valamint a mesterséges nanoanyagok észlelésére és jellemzésére irányuló vizsgálati módszereket.

(6)

A tapasztalatok alapján bizonyos esetekben észszerűen feltételezhető, hogy egy, a lakosság adott csoportja számára szánt új élelmiszert a lakosság más csoportjai is fogyasztanak, és az említett lakossági csoportokat érintő lehetséges egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében kockázatkezelési intézkedésekre lehet szükség. Ezért a kérelemnek elegendő információt kell tartalmaznia, hogy az említett lakossági csoportokat érintő kockázatokat értékelni lehessen.

(7)

Amikor a kérelmező kérelmet nyújt be az engedélyezett új élelmiszer felhasználási feltételeinek, specifikációinak, további különös jelölési követelményeinek vagy a forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési követelményeinek hozzáadása, törlése vagy módosítása iránt, nem feltétlenül szükséges megadnia a kockázatértékeléshez szükséges összes adatot, amennyiben ellenőrizhető indokolást nyújt be.

(8)

Annak érdekében, hogy a toxikológiai vizsgálatok elvégzésére bizonyos szabványoknak megfelelően kerüljön sor, azokat a 2004/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott szabályokkal összhangban kell elvégezni. Amennyiben az említett vizsgálatokra az Unió területén kívül kerül sor, azoknak meg kell felelniük az OECD helyes laboratóriumi gyakorlatra (GLP) vonatkozó alapelveinek (3).

(9)

A Hatóság véleményének elegendő információval kell szolgálnia annak megállapításához, hogy az új élelmiszer javasolt felhasználása biztonságos-e a fogyasztók számára.

(10)

Annak érdekében, hogy a benyújtott adatok az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkében megállapítottak szerint adatvédelmet élvezzenek, az információk védelmére vonatkozó kérelmeket indokolni kell, és az összes érintett adatot a kérelemben elkülönítve kell elhelyezni.

(11)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikke értelmében az említett rendelet hatálybalépése tekintetében átmeneti intézkedéseket kell megállapítani.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály és tárgy

Ez a rendelet megállapítja az (EU) 2015/2283 rendelet 13. cikkének végrehajtására vonatkozó szabályokat a 10. cikk (1) bekezdésében említett kérelmekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelmények, valamint az említett rendelet 35. cikkének (3) bekezdésében említett átmeneti intézkedések tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 2. és 3. cikkében, valamint az (EU) 2015/2283 rendeletben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározást kell alkalmazni:

„kérelem”: egy új élelmiszer engedélyezése céljából az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott információkat és tudományos adatokat tartalmazó önálló dosszié.

3. cikk

A kérelem felépítése, tartalma és benyújtásának módja

(1)   A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Bizottsághoz, és annak a következőket kell tartalmaznia:

a)

kísérőlevél;

b)

technikai dokumentáció;

c)

a dosszié összefoglalója.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett kísérőlevelet az I. mellékletben szereplő mintának megfelelően kell megfogalmazni.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett technikai dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a 4. cikkben előírt adminisztratív adatok;

b)

az 5. cikkben előírt tudományos adatok.

(4)   Amikor a kérelmező kérelmet nyújt be az engedélyezett új élelmiszer felhasználási feltételeinek, specifikációinak, további különös jelölési követelményeinek vagy a forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési követelményeinek módosítása iránt, nem feltétlenül szükséges megadnia az e rendelet 5. cikkében előírt valamennyi adatot, amennyiben ellenőrizhetően megindokolja, hogy a javasolt változtatások nem érintik a meglévő kockázatértékelés eredményeit.

(5)   Az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett dosszié összefoglalója az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a), b) és e) pontjában említett információk mellett megemlíti azokat az okokat, amelyek miatt az új élelmiszer felhasználása megfelel az (EU) 2015/2283 rendelet 7. cikkében meghatározott feltételeknek.

4. cikk

Adminisztratív adatokkal kapcsolatos követelmények

Az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett információkon kívül a kérelemnek a következő adminisztratív adatokat kell tartalmaznia:

a)

az új élelmiszer gyártójának/gyártóinak neve, amennyiben eltér a kérelmező nevétől, valamint címe és elérhetősége;

b)

a dossziéért felelős, a kérelmező nevében a Bizottsággal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy neve, címe és elérhetősége;

c)

a dosszié benyújtásának időpontja;

d)

a dosszié tartalomjegyzéke;

e)

a dossziéhoz csatolt dokumentumok részletes jegyzéke, beleértve a címekre, kötetekre és oldalakra vonatkozó hivatkozásokat;

f)

a dosszié azon részeinek jegyzéke, amelyek az (EU) 2015/2283 rendelet 23. cikkével és az e rendelet II. mellékletében meghatározott szabályokkal összhangban bizalmas kezelést igényelnek, valamint a hozzájuk tartozó ellenőrizhető indokolás. Amennyiben az előállítási eljárás során bizalmas adatokat alkalmaznak, az előállítási eljárás betekinthető összefoglalóját is be kell nyújtani;

g)

olyan információk és magyarázatok, amelyek alátámasztják, hogy a kérelmezőnek hivatkozási joga volt a védett tudományos bizonyítékokra vagy tudományos adatokra az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének megfelelően. Ezt az információt külön mappába kell foglalni.

5. cikk

Tudományos adatokkal kapcsolatos követelmények

(1)   Az új élelmiszer engedélyezése iránti kérelem alátámasztására benyújtott dossziénak lehetővé kell tennie az új élelmiszer átfogó kockázatelemzését.

(2)   Amennyiben az új élelmiszer engedélyezése iránti kérelem az (EU) 2015/2283 rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának viii. és ix. alpontjában említett mesterséges nanoanyagok alkalmazásához kapcsolódik, a kérelmezőnek az említett rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő észlelési és jellemzési vizsgálati módszereket kell biztosítania.

(3)   A kérelmező benyújtja az adatgyűjtés során alkalmazott eljárásra és stratégiára vonatkozó dokumentáció egy példányát.

(4)   A kérelmező benyújtja a biztonságossági értékelési stratégia és a megfelelő toxikológiai vizsgálati stratégia leírását, és megindokolja a konkrét vizsgálatok vagy információk felhasználását, illetve kizárását.

(5)   A kérelmező kérésre rendelkezésre bocsátja a kérelmező által vagy a nevében a kérelme alátámasztására végzett, közzétett vagy közzé nem tett egyedi vizsgálatok nyers adatait. Idetartoznak az egyedi vizsgálatok következtetéseihez felhasznált adatok, valamint a vizsgálatok eredményei.

(6)   Amennyiben nem zárható ki, hogy egy adott lakossági csoportnak szánt új élelmiszert a lakosság más csoportjai is fogyasztanának, a benyújtott biztonsági adatoknak e csoportokra is ki kell terjedniük.

(7)   A kérelmező minden egyes biológiai és toxikológiai vizsgálat esetében tisztázza, hogy a vizsgálati anyag megfelel-e a javasolt vagy meglévő specifikációknak. Amennyiben a vizsgálati anyag eltér a specifikációktól, a kérelmező igazolja ezeknek az adatoknak a relevanciáját a vizsgált új élelmiszer tekintetében.

A toxikológiai vizsgálatokat olyan létesítményekben kell elvégezni, amelyek megfelelnek a 2004/10/EK irányelvben meghatározott követelményeknek; amennyiben a vizsgálatokra az Unió területén kívül kerül sor, azoknak meg kell felelniük az OECD helyes laboratóriumi gyakorlatra vonatkozó alapelveinek. A kérelmező igazolja az említett követelményeknek való megfelelést, és a szabványos eljárásoktól való bármilyen eltérést megindokol.

(8)   A kérelmező általános következtetést fogalmaz meg az új élelmiszer javasolt felhasználásának biztonságosságával kapcsolatban. Az emberi egészségre jelentett potenciális veszély általános értékelését az ismert vagy lehetséges emberi expozícióval összefüggésben kell elvégezni.

6. cikk

A kérelem érvényességének ellenőrzése

(1)   A kérelem beérkezésekor a Bizottság haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem az (EU) 2015/2283 rendelet hatálya alá tartozik-e, és megfelel-e az említett rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2)   A Bizottság konzultálhat a Hatósággal. A Hatóság 30 munkanapon belül közli a Bizottsággal álláspontját arról, hogy a kérelem teljesíti-e az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megfelelő követelményeket.

(3)   A Bizottság kiegészítő információkat kérhet a kérelmezőtől a kérelem érvényességét illetően, és megállapodhat a kérelmezővel arról, hogy milyen határidőn belül kerüljön sor az említett információk benyújtására.

(4)   E cikk (1) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül egy kérelem annak ellenére érvényesnek tekinthető, hogy nem tartalmazza az e rendelet 3–5. cikkében előírt valamennyi elemet, amennyiben a kérelmező minden egyes rész hiányát megfelelően megindokolta.

(5)   A Bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, a tagállamokat és a Hatóságot arról, hogy a kérelem érvényesnek minősül-e, vagy sem. Amennyiben a kérelem nem minősül érvényesnek, a Bizottság megnevezi azokat az okokat, amelyek miatt nem érvényes.

7. cikk

A Hatóság véleményébe belefoglalandó információk

(1)   A Hatóság véleményének tartalmaznia kell a következő információkat:

a)

az új élelmiszer azonosító adatai;

b)

az előállítási eljárás értékelése;

c)

az összetételre vonatkozó adatok;

d)

specifikációk;

e)

az új élelmiszer és/vagy forrása felhasználásának hagyománya;

f)

a javasolt felhasználások és felhasználási mennyiségek, valamint a várható bevitel;

g)

a felszívódásra, eloszlásra, metabolizmusra és kiválasztásra vonatkozó adatok (ADME);

h)

a tápanyag-összetétellel kapcsolatos tájékoztatás;

i)

toxikológiai információk;

j)

allergén hatás;

k)

az új élelmiszerre vonatkozó átfogó, a javasolt felhasználásokat és felhasználási mennyiségeket figyelembe vevő kockázatértékelés, amely adott esetben felhívja a figyelmet a bizonytalanságokra és a korlátozó tényezőkre;

l)

amennyiben az étrendi expozíció meghaladja az átfogó kockázatértékelésben meghatározott egészségszempontú útmutató értéket, az új élelmiszer étrendi expozíciós értékelésének részletesnek kell lennie, és meg kell adnia az új élelmiszer valamennyi olyan élelmiszer-kategória vagy élelmiszer expozíciós összértékén belüli hányadát, amelynek tekintetében felhasználását engedélyezték vagy kérelmezték;

m)

következtetések.

(2)   A Bizottság a Hatóság véleményére irányuló kérelmében kiegészítő információkat is kérhet.

8. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A tagállamok 2018. január 1-jéig eljuttatják a Bizottsághoz az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett kérelmek jegyzékét.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett kérelmekre vonatkozóan hozzájuk beérkezett minden információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

(3)   A kérelmezők naprakésszé teszik az e cikk (1) bekezdésében említett kérelmeket, hogy azok megfeleljenek az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében és az e rendeletben foglalt követelményeknek.

(4)   Ettől eltérve az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó az e cikk (1) bekezdésében említett azon kérelmekre, amelyek esetében a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 6. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. január 1-jéig elsődleges értékelési jelentést nyújtottak be a Bizottságnak, és amelyek tekintetében ezen rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében megállapított időszakon belül nem nyújtottak be indokolt kifogást az érintett új élelmiszer forgalomba hozatalával kapcsolatban.

(5)   Az (EU) 2015/2283 rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében említett kérelmek benyújtásának határideje 2019. január 1.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/10/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 50., 2004.2.20., 44. o.).

(3)  OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring. 1. szám. OECD Principles on Good Laboratory Practice (1997-ben átdolgozott változat). ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről (HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az új élelmiszerre vonatkozó kérelmet kísérő levél mintája

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Főigazgatóság

Igazgatóság

Egység

Dátum: …

Tárgy: Új élelmiszer engedélyezése iránti kérelem az (EU) 2015/2283 rendeletnek megfelelően

(Kérjük, jelölje meg egyértelműen az alábbi négyzetek egyikét)

Kérelem új élelmiszer engedélyezése iránt

Kérelem már engedélyezett új élelmiszerre vonatkozó felhasználási feltételek hozzáadása, törlése vagy módosítása iránt. Kérjük, adja meg az érintett engedélyre való hivatkozást.

Kérelem már engedélyezett új élelmiszer specifikációjának hozzáadása, törlése vagy módosítása iránt. Kérjük, adja meg az érintett engedélyre való hivatkozást.

Kérelem már engedélyezett új élelmiszerre vonatkozó további különös jelölési követelmények hozzáadása, törlése vagy módosítása iránt. Kérjük, adja meg az érintett engedélyre való hivatkozást.

Kérelem már engedélyezett új élelmiszerre vonatkozó, forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési követelmények hozzáadása, törlése vagy módosítása iránt. Kérjük, adja meg az érintett engedélyre való hivatkozást.

A kérelmező(k) vagy az Unión belüli képviselője (képviselői)

(név/nevek, cím(ek), …)

benyújtja/benyújtják ezt a kérelmet az új élelmiszerek uniós jegyzékének naprakésszé tétele céljából.

Az új élelmiszer azonosító adatai (meg kell adni az új élelmiszer azonosításával kapcsolatos adatokat aszerint, hogy az új élelmiszer mely kategóriá(k)ba tartozik):

Bizalmas kezelés (1). Kérjük, adja meg, hogy a kérelem tartalmaz-e bizalmas adatokat az (EU) 2015/2283 rendelet 23. cikkének megfelelően:

Igen

Nem

Adatvédelem (2). Kérjük, adja meg, hogy a kérelem tartalmaz-e védett adatok védelmére irányuló kérelmet az (EU) 2015/2283 rendelet 26. cikkének megfelelően:

Igen

Nem

Élelmiszer-kategóriák, felhasználási feltételek és jelölési követelmények

Élelmiszer-kategória

Különleges felhasználási feltételek

További különös jelölési követelmények

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

Aláírás …

Mellékletek:

Teljes dosszié

A dosszié összefoglalója

A dosszié bizalmas kezelést igénylő részeinek listája és az ezt alátámasztó ellenőrizhető indokolás

Az új élelmiszerre vonatkozó kérelemhez kapcsolódó védett adatok védelmét alátámasztó információk

A kérelmező(k) adminisztratív adatainak másolata


(1)  A kérelmezőknek a II. mellékletben szereplő mintát kell használniuk annak közlésére, hogy mely információkat kívánják bizalmasan kezelni, és meg kell adniuk a bizalmas kezelésre irányuló kérelem alátámasztásához szükséges valamennyi adatot.

(2)  A kérelmezőnek meg kell neveznie a kérelem azon részét/részeit, amely(ek) tekintetében a védett adatok védelmét kérelmezi, egyértelműen feltüntetve az adott részt/részeket és az oldal számát. A kérelmezőnek ellenőrizhető indokolással/nyilatkozattal kell alátámasztania az adatok védett jellegére vonatkozó állítását.


II. MELLÉKLET

Az információk bizalmas jellegét alátámasztó indokolás

Ezt a mellékletet minden olyan esetben frissíteni kell a kérelmezési eljárás során, amikor a kérelmező információk bizalmas kezelésére irányuló kérelmet nyújt be.

Amennyiben az előállítási eljárás során bizalmas adatokat alkalmaznak, az előállítási eljárás betekinthető összefoglalóját is be kell nyújtani.

Információk, amelyeknek a bizalmas kezelését kérik

Indokolás

x.y. szakasz (a benyújtás időpontja: ÉÉÉÉ/HH/NN)

 

 

 

X. melléklet (a benyújtás időpontja: ÉÉÉÉ/HH/NN)

 

 

 

x.y. szakasz (a benyújtás időpontja: ÉÉÉÉ/HH/NN)

 

 

 

X. melléklet (a benyújtás időpontja: ÉÉÉÉ/HH/NN)

 


30.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 351/72


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2470 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 20.)

az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet szabályozza az új élelmiszerek uniós forgalomba hozatalát és felhasználását.

(2)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke szerint a Bizottságnak létre kell hoznia a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) alapján engedélyezett vagy bejelentett új élelmiszerek uniós jegyzékét.

(3)

Az új élelmiszerek uniós jegyzéke az egyéb ágazatspecifikus jogszabályokban foglalt előírások sérelme nélkül alkalmazandó.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzéke

A Bizottság létrehozza az (EU) 2015/2283 rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti, az Unión belül forgalomba hozható új élelmiszerek uniós jegyzékét, amely e rendelet mellékletében található.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről (HL L 43., 1997.2.14., 1. o.).


MELLÉKLET

AZ ÚJ ÉLELMISZEREK UNIÓS JEGYZÉKE

A jegyzék tartalma

1.

Az uniós jegyzék két táblázatból (1. és 2. táblázat) áll.

2.

Az 1. táblázat tartalmazza az engedélyezett új élelmiszereket, továbbá az alábbi információkat:

1. oszlop

:

Engedélyezett új élelmiszer

2. oszlop

:

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei. Ez az oszlop további két oszlopra van bontva: Adott élelmiszer-kategória és Maximális mennyiségek

3. oszlop

:

További különös jelölési követelmények

4. oszlop

:

Egyéb követelmények

3.

A 2. táblázat tartalmazza az új élelmiszerekre vonatkozó specifikációkat, továbbá az alábbi információkat:

1. oszlop

:

Engedélyezett új élelmiszer

2. oszlop

:

Specifikációk

1. táblázat: Engedélyezett új élelmiszerek

Engedélyezett új élelmiszer

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

További különös jelölési követelmények

Egyéb követelmények

N-acetil-D-neuraminsav

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „N-acetil-D-neuraminsav”.

Az N-acetil-D-neuraminsavat tartalmazó étrend-kiegészítőkön fel kell tüntetni azt a kijelentést, hogy az étrend-kiegészítő nem adható csecsemőknek, kisgyermekeknek és 10 évesnél fiatalabb gyermekeknek, amennyiben huszonnégy órán belül anyatejet vagy más, hozzáadott N-acetil-D-neuraminsavat tartalmazó élelmiszert fogyasztottak.

 

A 609/2013/EU rendeletben (1) meghatározott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszer

0,05 g/l az elkészített tápszerben

A 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet meghatározása szerinti, csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek

0,05 g/kg szilárd élelmiszerekben

A 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet meghatározása szerinti, csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer

Azon csecsemőkre és kisgyermekekre vonatkozó speciális táplálkozási követelmények szerint, akik számára a termékek készültek, de semmiképpen sem lehet magasabb, mint a táblázatban a termékek megfelelő kategóriájára vonatkozóan meghatározott maximális mennyiségek

A 609/2013/EU rendelet meghatározása szerinti, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek

0,2 g/l (italok)

1,7 g/kg (szeletek)

A 828/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) értelmében jelölésükön az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó kijelentéseket tartalmazó élelmiszerek

1,25 g/kg

Ízesítés nélküli pasztőrözött és sterilezett (beleértve az UHT-kezelést is) tejalapú termékek

0,05 g/l

Erjesztés után hőkezelt, ízesítés nélküli, erjesztett tejalapú termékek; ízesített, erjesztett tejtermékek, beleértve a hőkezelt termékeket is

0,05 g/l (italok)

0,4 g/kg (szilárd élelmiszerek)

Tejtermék-helyettesítők, beleértve az italfehérítőket is

0,05 g/l (italok)

0,25 g/kg (szilárd élelmiszerek)

Müzliszeletek

0,5 g/kg

Asztali édesítőszerek

8,3 g/kg

Gyümölcs- és zöldségalapú italok

0,05 g/l

Ízesített italok

0,05 g/l

Kávékülönlegesség, tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok, cikória; tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok és cikóriakivonatok; tea-, növény-, gyümölcs- és gabonakészítmények forrázatokhoz

0,2 g/kg

A 2002/46/EK irányelvben (3) meghatározott étrend-kiegészítők

300 mg/nap a 10 évnél idősebb általános népesség esetében

55 mg/nap csecsemők esetében

130 mg/nap kisgyermekek esetében

250 mg/nap 3–10 éves gyermekek esetében

Adansonia digitata szárított (majomkenyérfa)-gyümölcshús

Nincs meghatározva

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „majomkenyérfa-gyümölcshús”

 

Ajuga reptans sejtkultúrákból származó kivonat

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

 

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

Az Ajuga reptans föld feletti virágzó részeiből készült hasonló kivonat étrend-kiegészítőkben történő általános felhasználása szerint

L-alanil-L-glutamin

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

 

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

 

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek kivételével

Ulkenia sp. mikroalgából nyert algaolaj

Adott élelmiszer-kategória

A DHA maximális mennyiségei

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Ulkenia sp. mikroalgából nyert algaolaj”

 

Sütőipari termékek (kenyér, zsemlefélék és édes kekszek (biscuit))

200 mg/100 g

Müzliszeletek

500 mg/100 g

Alkoholmentes italok (beleértve a tejalapú italokat)

60 mg/100 ml

Allanblackia magolaj

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Allanblackia magolaj”

 

Kenhető zsiradékok és kenhető tejszínalapú krémek

20 g/100 g

Aloe macroclada Baker levélkivonat

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

 

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

Az Aloe vera (L.) Burm.-ból származó hasonló gél étrend-kiegészítőkben történő általános felhasználása szerint

Euphausia superba krillből származó olaj

Adott élelmiszer-kategória

A DHA és az EPA együttes maximális mennyiségei

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „a rákok közé tartozó Euphausia superba krillből származó lipidextraktum”

 

Tejtermékek, a tejalapú italok kivételével

200 mg/100 g, illetve sajttermékek esetében 600 mg/100 g

Tejtermék-helyettesítők, italok kivételével

200 mg/100 g, illetve sajthelyettesítő termékek esetében 600 mg/100 g

Alkoholmentes italok

Tejalapú italok

Tejtermék-helyettesítő italok

80 mg/100 ml

Kenhető zsírok és salátaöntetek

600 mg/100 g

Főzőzsírok

360 mg/100 ml

Reggeli gabonapelyhek

500 mg/100 g

Sütőipari termékek (kenyér, zsemlefélék és édes kekszek (biscuit))

200 mg/100 g

Energiaszeletek/gabonaszeletek

500 mg/100 g

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

Az általános népesség esetében 3 000  mg/nap

Várandós és szoptató nők esetében 450 mg/nap

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek

Azon személyekre vonatkozó speciális táplálkozási követelmények szerint, akik számára a termékek készültek

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek

250 mg/étel

A 609/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek

200 mg/100 ml

Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt élelmiszerek

A 828/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében jelölésükön az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó kijelentéseket tartalmazó élelmiszerek

Euphausia superba krillből származó, foszfolipidekben gazdag olaj

Adott élelmiszer-kategória

A DHA és az EPA együttes maximális mennyiségei

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „a rákok közé tartozó Euphausia superba krillből származó lipidextraktum”

 

Tejtermékek, a tejalapú italok kivételével

200 mg/100 g, illetve sajttermékek esetében 600 mg/100 g

Tejtermék-helyettesítők, italok kivételével

200 mg/100 g, illetve sajthelyettesítő termékek esetében 600 mg/100 g

Alkoholmentes italok

Tejalapú italok

Tejtermék-helyettesítő italok

80 mg/100 ml

Kenhető zsírok és salátaöntetek

600 mg/100 g

Főzőzsírok

360 mg/100 ml

Reggeli gabonapelyhek

500 mg/100 g

Sütőipari termékek (kenyér, zsemlefélék és édes kekszek (biscuit))

200 mg/100 g

Energiaszeletek/gabonaszeletek

500 mg/100 g

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

Az általános népesség esetében 3 000  mg/nap

Várandós és szoptató nők esetében 450 mg/nap

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek

Azon személyekre vonatkozó speciális táplálkozási követelmények szerint, akik számára a termékek készültek

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek

250 mg/étel

A 609/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek

200 mg/100 ml

Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt élelmiszerek

A 828/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében jelölésükön az élelmiszerek gluténmentességére vagy csökkentett gluténtartalmára vonatkozó kijelentéseket tartalmazó élelmiszerek

Arachidonsavban gazdag, a Mortierella alpina gombából nyert olaj

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Mortierella alpinaból nyert olaj” vagy „Mortierella alpina olaj”

 

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott anyatej-helyettesítő tápszer és anyatej-kiegészítő tápszer

A 609/2013/EU rendelettel összhangban

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek koraszülött csecsemők számára

A 609/2013/EU rendelettel összhangban

Argania spinosaból származó argánolaj

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Argánolaj”, illetve ételízesítőként való felhasználás esetén „Növényi olaj kizárólag ételízesítésre”

 

Ételízesítőként

Nincs meghatározva

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

A növényi olajok élelmiszerekben történő általános felhasználása szerint

Haematococcus pluvialis algából származó, asztaxantinban gazdag oleorezin

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Asztaxantin”

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

40–80 mg/nap oleorezin, ami napi legfeljebb 8 mg asztaxantinnak felel meg

Bazsalikommag (Ocimum basilicum)

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

 

 

Gyümölcslevek és gyümölcs-/zöldség-italkeverékek

Egész bazsalikommagok (Ocimum basilicum) hozzáadása esetén 3 g/200 ml

Erjesztett feketebab kivonata

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Erjesztett feketebab (szója) kivonata” vagy „Erjesztett szója kivonata”

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

4,5 g/nap

Szarvasmarhából származó laktoferrin

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Tehéntejből származó laktoferrin”

 

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (fogyasztásra kész ital)

100 mg/100 ml

Tejalapú élelmiszerek kisgyermekek számára (fogyasztásra kész étel/ital)

200 mg/100 g

Feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek (szilárd)

670 mg/100 g

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek

Az egyén szükségletétől függően legfeljebb 3 g/nap

Tejalapú italok

200 mg/100 g

Tejalapú porított italkeverékek (instant)

330 mg/100 g

Erjesztettej-alapú italok (beleértve a joghurtitalokat)

50 mg/100 g

Alkoholmentes italok

120 mg/100 g

Joghurtalapú termékek

80 mg/100 g

Sajtalapú termékek

2 000 mg/100 g

Jégkrém

130 mg/100 g

Cukrász- és péksütemények

1 000 mg/100 g

Cukorkák

750 mg/100 g

Rágógumi

3 000 mg/100 g

Buglossoides arvensis magolaj

Adott élelmiszer-kategória

A sztearidonsav maximális mennyiségei

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Finomított Buglossoides-olaj”

 

Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők

250 mg/100 g

Italok esetében 75 mg/100 g

Sajtok és sajttermékek

750 mg/100 g

Vaj és egyéb zsír- és olajemulziók, ideértve a kenhető készítményeket (nem főzéshez vagy sütéshez)

750 mg/100 g

Reggeli gabonapelyhek

625 mg/100 g

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt étrend-kiegészítőket

500 mg/nap

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, a csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek kivételével

Azon személyekre vonatkozó speciális táplálkozási követelmények szerint, akik számára a termékek készültek

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek

250 mg/étel

Calanus finmarchicus-ból nyert olaj

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Calanus finmarchicus-ból (rákféléből) nyert olaj”.

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

2,3 g/nap

Rágógumialap (monometoxi-polietilén-glikol)

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Rágógumialap (többek között 1,3-butadién, 2-metil homopolimer, maleátozott, észterek polietilén-glikol-monometil-éterrel)” vagy „Rágógumialap (többek között CAS-szám: 1246080-53-4)”

 

Rágógumi

8 %

Rágógumialap (a metil-vinil-éter és maleinsav-anhidrid kopolimerje)

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Rágógumialap (többek között a metil-vinil-éter és maleinsav-anhidrid kopolimerje)” vagy „Rágógumialap (többek között CAS-szám: 9011-16-9)”

 

Rágógumi

2 %

Salvia hispanica (aztékzsálya) magjából származó olaj

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Salvia hispanica (aztékzsálya) magjából származó olaj”

 

Zsírok és olajok

10 %

Tiszta aztékzsályaolaj

2 g/nap

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

2 g/nap

Aztékzsályamag (Salvia hispanica)

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

1.

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Aztékzsályamag (Salvia hispanica)”

2.

Az előrecsomagolt aztékzsályamag (Salvia hispanica) jelölésén további tájékoztatást kell feltüntetni a fogyasztók számára arról, hogy a napi bevitel legfeljebb 15 g lehet.

 

Kenyér és zsemlefélék

5 % (egész vagy őrölt aztékzsályamagok esetében)

Sütött sütőipari termékek (a kenyér és zsemlefélék kivételével)

10 % egész aztékzsályamagok esetében

Reggeli gabonapelyhek

10 % egész aztékzsályamagok esetében

Gyümölcs-, csonthéjas- és magkeverékek

10 % egész aztékzsályamagok esetében

Gyümölcslevek és gyümölcs-/zöldség-italkeverékek

Egész, tört vagy őrölt aztékzsályamagok hozzáadása esetén 15 g/nap

Előrecsomagolt aztékzsályamag önmagában

15 g/nap egész aztékzsályamag esetében

Kenhető gyümölcskészítmények

1 % egész aztékzsályamagok esetében

Joghurt

100 g joghurtban 1,3 g egész aztékzsályamag vagy 330 g joghurtban (egy adag) 4,3 g egész aztékzsályamag

Gabonamag-, álgabonamag- és/vagy hüvelyesalapú, sterilizált, fogyasztásra kész ételek

5 % egész aztékzsályamagok esetében

Aspergillus nigerből származó kitin-glükán

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Aspergillus nigerből származó kitin-glükán”

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

5 g/nap

Fomes fomentariusból származó kitin-glükán komplex

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Fomes fomentariusból származó kitin-glükán komplex”

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

5 g/nap

Gombából (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) származó kitozán-kivonat

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Gombából (Agaricus bisporus vagy Aspergillus niger) származó kitozán-kivonat”

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

A rákfélékből származó kitozán étrend-kiegészítőkben történő általános felhasználása szerint

Kondroitin-szulfát

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Mikrobiális fermentációból és szulfatálásból származó kondroitin-szulfát”

 

Várandós és szoptató nők kivételével a felnőtt népességnek szánt, a 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

1 200 mg/nap

Króm-pikolinát

Adott élelmiszer-kategória

A teljes krómtartalom maximális mennyisége

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Króm-pikolinát”

 

A 609/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek

250 μg/nap

Az 1925/2006/EK rendelet (4) szerint dúsított élelmiszerek

Cistus incanus L. Pandalis gyógynövény

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Cistus incanus L. Pandalis gyógynövény”

 

Gyógynövényforrázatok

Ajánlott napi bevitel: 3 g gyógynövény/nap (2 csésze/nap)

Citikolin

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

1.

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Citikolin”

2.

A citikolint tartalmazó élelmiszerek jelölésén fel kell tüntetni egy arra vonatkozó kijelentést, hogy a termék gyermekek általi fogyasztásra nem javasolt

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

500 mg/nap

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek

Adagonként 250 mg, 1 000 mg-ot meg nem haladó napi fogyasztási szint mellett

Clostridium butyricum

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” vagy „Clostridium butyricum (CBM 588)”

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

1,35 × 108 CFU/nap

Zsírtalanított kakaópor-kivonat

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

A fogyasztókat figyelmeztetni kell, hogy ne fogyasszanak napi 600 mg-ot meghaladó mennyiségű polifenolt, ami napi 1,1 g zsírtalanított kakaópor-kivonatnak felel meg

 

Energiaszeletek

1 g/nap és 300 mg polifenol, ami élelmiszeradagonként (vagy étrendkiegészítő-adagonként) legfeljebb 550 mg zsírtalanított kakaópor-kivonatnak felel meg

Tejalapú italok

Minden olyan egyéb élelmiszer (a 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítőket is ideértve), amely funkcionális összetevők bevett vivőanyaga, jellemzően egészségtudatos felnőttek általi fogyasztásra

Alacsony zsírtartalmú kakaókivonat

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

A fogyasztókat figyelmeztetni kell, hogy ne fogyasszanak napi 600 mg-ot meghaladó mennyiségű, kakaóban található flavanolt

 

Élelmiszerek, a 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítőket is ideértve

Adagonként 730 mg és körülbelül 1,2 g/nap

Coriandrum sativumból nyert koriandermag-olaj

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Koriandermag-olaj”

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

600 mg/nap

Crataegus pinnatifida szárított gyümölcse

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Crataegus pinnatifida szárított gyümölcse”

 

Gyógynövényforrázatok

A Crataegus laevigata élelmiszerekben történő általános felhasználása szerint

A 2001/113/EK irányelvben (5) meghatározott dzsemek és zselék

Kompótok

α-Ciklodextrin

Nincs meghatározva

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Alfa-ciklodextrin” vagy „α-Ciklodextrin”

 

γ-Ciklodextrin

Nincs meghatározva

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Gamma-ciklodextrin” vagy „γ-Ciklodextrin”

 

A Leuconostoc mesenteroides által termelt dextránkészítmény

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Dextrán”

 

Sütőipari termékek

5 %

Növényi eredetű diacil-glicerin-olaj

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Növényi eredetű diacil-glicerin-olaj (diacil-glicerinek legalább 80 %-ban)”

 

Főzőolajok

 

Kenhető zsírok

Salátaöntetek

Majonéz

Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek (italok)

Sütőipari termékek

Joghurt típusú termékek

Dihidrokapsziát (DHC)

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

1.

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Dihidrokapsziát”

2.

A szintetikus dihidrokapsziátot tartalmazó étrend-kiegészítők jelölésének szövege: „4,5 évnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott”

 

Müzliszeletek

9 mg/100 g

Kekszek (biscuit), édes kekszek, sós kekszek (kréker)

9 mg/100 g

Rizsalapú „snack” termékek

12 mg/100 g

Szénsavas italok, hígítandó italok, gyümölcsléalapú italok

1,5 mg/100 ml

Zöldségitalok

2 mg/100 ml

Kávéalapú és teaalapú italok

1,5 mg/100 ml

Szénsavmentes ízesített víz

1 mg/100 ml

Előfőzött zabkészítmény

2,5 mg/100 g

Egyéb gabonakészítmények

4,5 mg/100 g

Jégkrémek, fagyasztott tejalapú desszertek

4 mg/100 g

Pudingkeverékek (fogyasztásra kész)

2 mg/100 g

Joghurtalapú termékek

2 mg/100 g

Csokoládétartalmú édességek

7,5 mg/100 g

Keménycukorka

27 mg/100 g

Cukormentes rágógumi

115 mg/100 g

Fehérítő/krémesítő

40 mg/100 g

Édesítőszerek

200 mg/100 g

Leves (fogyasztásra kész)

1,1 mg/100 g

Salátaöntet

16 mg/100 g

Növényi eredetű fehérje

5 mg/100 g

Fogyasztásra kész ételek

3 mg/étel

Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek

3 mg/étel

Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek (italok)

1 mg/100 ml

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

3 mg/egyszeri bevitel

9 mg/nap

Alkoholmentes porított italkeverékek

14,5 mg/kg (egyenértékű 1,5 mg/100 ml-rel)

Lippia citriodora sejtkultúrákból származó szárított kivonat

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Lippia citriodora HTN®Vb sejtkultúrákból származó szárított kivonat”

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

A Lippia citriodora leveléből nyert hasonló kivonat étrend-kiegészítőkben történő általános felhasználása szerint

Echinacea angustifolia sejtkultúrákból származó kivonat

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

 

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

Az Echinacea angustifolia gyökeréből nyert hasonló kivonat étrend-kiegészítőkben történő általános felhasználása szerint

Echium plantagineum olaj

Adott élelmiszer-kategória

A sztearidonsav maximális mennyiségei

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „Finomított echiumolaj”

 

Egyadagos csomagolásban kiszerelt tejalapú termékek és iható joghurttermékek

250 mg/100 g; Italok esetében 75 mg/100 g

Sajtkészítmények

750 mg/100 g

Kenhető zsírok és salátaöntetek

750 mg/100 g

Reggeli gabonapelyhek

625 mg/100 g

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

500 mg/nap

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek

Azon személyekre vonatkozó speciális táplálkozási követelmények szerint, akik számára a termékek készültek

A 609/2013/EU rendeletben meghatározott, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek

250 mg/étel

Epigallokatekin-gallát zöldtealevelek (Camellia sinensis) tisztított kivonata formájában

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

A jelölésen fel kell tüntetni egy arra vonatkozó kijelentést, hogy a kivonatból legfeljebb napi 300 mg fogyasztható

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők

Élelmiszeradagonként vagy étrendkiegészítő-adagonként 150 mg kivonat

Az 1925/2006/EK rendelet szerint dúsított élelmiszerek

L-ergotionein