ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 348

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. december 29.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2454 rendelete (2017. december 5.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról

1

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

7

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2456 határozata (2017. december 18.) az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

23

 

*

A Tanács (EU) 2017/2457 határozata (2017. december 18.) az Egyiptomi Arab Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

25

 

*

A Tanács (EU) 2017/2458 határozata (2017. december 18.) a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

27

 

 

Megállapodás a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (prima) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről

29

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2459 végrehajtási rendelete (2017. december 5.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

32

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2460 rendelete (2017. október 30.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének az uniós referencialaboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )

34

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU, Euratom) 2017/2461 határozata (2017. december 12.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

36

 

*

A Tanács (EU) 2017/2462 határozata (2017. december 18.) Luxemburgnak és Romániának a Grúzia és Dél-Afrika a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

38

 

*

A Tanács (EU) 2017/2463 határozata (2017. december 18.) Horvátországnak, Hollandiának, Portugáliának és Romániának a San Marino a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

41

 

*

A Tanács (EU) 2017/2464 határozata (2017. december 18.) Ausztriának és Romániának a Panama, Uruguay, Kolumbia és Salvador a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

43

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodással létrehozott Európai Unió/Svájc Légi Közlekedési Vegyes Bizottság 1/2017. sz. határozata (2017. november 29.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás mellékletének felváltásáról [2017/2465]

46

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/1


A TANÁCS (EU) 2017/2454 RENDELETE

(2017. december 5.)

a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 904/2010/EU tanácsi rendelet (3) a 2006/112/EK tanácsi irányelv (4) XII. címének 6. fejezetében meghatározott különös szabályozások létrehozása érdekében megállapítja a tagállamok közötti adatcserére és az adatok tárolására vonatkozó szabályokat.

(2)

E különös szabályozásoknak 2021. január 1-jei hatállyal a termékek távértékesítésére, valamint a távközlési szolgáltatásoktól, műsorszolgáltatásoktól vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokra történő kiterjesztése megköveteli az e rendeletben foglalt, az azonosítót kiadó tagállam és a fogyasztás szerinti tagállam közötti adatszolgáltatásra és pénzátutalásra vonatkozó szabályok hatályának kiterjesztését.

(3)

A különös szabályozásoknak a termékek távértékesítésére és valamennyi szolgáltatásra való kiterjesztéséből adódóan a héabevallásban feltüntetendő ügyletek száma jelentősen emelkedni fog. Annak érdekében, hogy az azonosítót kiadó tagállamnak elegendő ideje legyen az adóalanyok által a különös szabályozás keretében benyújtott héabevallások feldolgozására, a héabevallásban szereplő információknak és a befizetett héaösszegnek a fogyasztás szerinti minden egyes tagállam részére való továbbítására vonatkozó határidőt tíz nappal meg kell hosszabbítani.

(4)

A különös szabályozásoknak a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére történő kiterjesztése megköveteli, hogy az import szerinti tagállam azonosítani tudja azoknak a kisértékű küldeményeknek a behozatalát, amelyekre a héa a különös szabályozások egyike alapján fizetendő. A héa fizetésének alapjául szolgáló azonosító számot ezért előzetesen közölni kell annak érdekében, hogy a vámhatóságok a termékimport alkalmával ellenőrizhessék az érvényességét.

(5)

Az említett különös szabályozásokat alkalmazó adóalanyokhoz nyilvántartások és közigazgatási vizsgálatok iránti megkeresést intézhet akár az azonosítót kiadó tagállam, akár bármelyik olyan fogyasztás szerinti tagállam, amelybe termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás irányul. Annak érdekében, hogy a vállalkozásokra és az adóhatóságokra kevesebb adminisztratív teher és megfelelési költség háruljon a nyilvántartások és közigazgatási vizsgálatok iránti ismétlődő megkeresésekből adódóan, és el lehessen kerülni a párhuzamos munkát, a megkereséseket és a vizsgálatokat az azonosítót kiadó tagállamnak a lehetséges mértékben koordinálnia kell.

(6)

A különös szabályozások alkalmazására vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésének egyszerűsítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a különös szabályozásokra vonatkozóan összesített statisztikai és diagnosztikai információkat – például a tagállamok közötti különböző típusú elektronikus üzenetek száma – nyerjen ki, a egyedi adóalanyokra vonatkozó adatok kivételével.

(7)

A különös szabályozások alkalmazásához az adóalany által benyújtandó és a tagállamok között továbbítandó adatokat, valamint az adóalany általi benyújtásnak, illetve ezen adatok tagállamok közötti továbbításának technikai részleteit, beleértve az egységes elektronikus üzeneteket az e rendeletben meghatározott bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(8)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések bevezetéséhez, valamint a tagállamok számára a nyilvántartásba vételre és a héa bevallására és befizetésére szolgáló informatikai rendszerük kiigazításához szükséges időre, továbbá az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv (5) 2. cikkében bevezetett módosításokra tekintettel ezt a rendeletet a módosítások alkalmazásának kezdő napjától kell alkalmazni.

(9)

A 904/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 904/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Ez a rendelet szabályokat és eljárásokat is megállapít a 2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezete szerinti különös szabályozások keretében értékesített termékekre és nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó héaadatok elektronikus úton történő cseréjére, valamint a bármely ezt követő adatcserére, és – a különös szabályozások hatálya alá tartozó termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggésben – az illetékes tagállami hatóságok közötti pénzátutalásra.”.

2.

A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az egyes különös szabályozások alkalmazásában a 2006/112/EK irányelv 358., 358a., 369a. és 369 l. cikkében foglalt fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában is irányadók.”.

3.

A 17. cikk (1) bekezdése d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a 2006/112/EK irányelv 360., 361., 364., 365., 369c., 369f., 369 g., 369o., 369p., 369s. és 369t. cikke értelmében általa összegyűjtött adatok.”.

4.

A 17. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„e)

Az általa kiadott, a 2006/112/EK irányelv 369q. cikkében említett héaazonosító számokra vonatkozó adatok, és az egyes tagállamok által kiadott héaazonosító számokra lebontva az egyes hónapokban a 143. cikk (1) bekezdésének ca) pontja alapján adómentes termékimport teljes értéke.”

5.

A 17. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés b), c), d) és e) pontjában említett információk automatikus lekérdezésének technikai részleteit az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban kell megállapítani.”

6.

A 31. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az egyes tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy a Közösségen belüli termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban részt vevő személyek és a szolgáltatást nyújtó, nem letelepedett adóalanyok az ilyen ügyletek céljára bármely adott személy héaazonosító számának érvényességéről, valamint az ahhoz tartozó névről és címről elektronikus úton megerősítést kaphassanak. Az említett információknak meg kell felelniük a 17. cikkben említett adatoknak.”

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

7.

A XI. fejezet a következőképpen módosul:

a)

a 2. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

„2015. január 1-jétől2020. december 31-ig alkalmazandó rendelkezések”;

b)

a szöveg a következő szakasszal egészül ki:

„3. SZAKASZ

2021. január 1-jétől alkalmazandó rendelkezések

1. Alszakasz

Általános rendelkezés

47a. cikk

E szakasz rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

2. Alszakasz

Adatcsere

47b. cikk

(1)   A tagállamok előírják, hogy a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 2. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalanynak az említett irányelv 361. cikke alapján a tevékenységei megkezdésekor megadandó adatait elektronikus úton kell benyújtania az azonosítót kiadó tagállam részére. A 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 3. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalany azonosítására szolgáló, az említett irányelv 369c. cikke alapján a tevékenységei megkezdésekor megadandó hasonló adatokat elektronikus úton kell benyújtani. A 2006/112/EK irányelv 361. cikkének (2) bekezdése és 369c. cikke alapján megadott adatok bármilyen változásáról szintén elektronikus úton kell adatot szolgáltatni.

(2)   Az azonosítót kiadó tagállam az (1) bekezdésben említett adatokat elektronikus úton továbbítja a többi tagállam illetékes hatóságainak azon hónap utolsó napjától számított 10 napon belül, amelyben azok a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 2. és 3. szakaszában foglalt különös szabályozások valamelyikét alkalmazó adóalanytól beérkeztek. Az azonosítót kiadó tagállam ugyanilyen módon értesíti a többi tagállam illetékes hatóságait ezen 2. és 3. szakaszban említett héaazonosító számokról.

(3)   Az azonosítót kiadó tagállam haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait, ha a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 2. és 3. szakaszában foglalt különös szabályozások valamelyikét alkalmazó adóalanyt kizárja az adott különös szabályozásból.

47c. cikk

(1)   A tagállamok előírják, hogy a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek az említett irányelv 369p. cikkének (1), (2) és (2a) bekezdése alapján a tevékenységei megkezdésekor megadandó adatokat elektronikus úton kell benyújtania az azonosítót kiadó tagállam részére. A 2006/112/EK irányelv 369p. cikkének (3) bekezdése alapján megadott adatok változásáról szintén elektronikus úton kell adatot szolgáltatni.

(2)   Az azonosítót kiadó tagállam az (1) bekezdésben említett adatokat elektronikus úton továbbítja a többi tagállam illetékes hatóságainak azon hónap utolsó napjától számított 10 napon belül, amelyben azok a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalanytól, illetve adott esetben a megbízásából eljáró közvetítőtől beérkeztek. Az azonosítót kiadó tagállam ugyanilyen módon értesíti a többi tagállam illetékes hatóságait a különös szabályozás alkalmazásához szükséges egyedi héaazonosító számról.

(3)   Az azonosítót kiadó tagállam haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait, ha a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozást alkalmazó adóalanyt, illetve adott esetben a megbízásából eljáró közvetítőt törli az azonosítási nyilvántartásból.

47d. cikk

(1)   A tagállamok előírják, hogy a 2006/112/EK irányelv 365., 369 g. és 369t. cikkében megállapított adatokat tartalmazó héabevallást elektronikus úton kell benyújtani.

(2)   Az azonosítót kiadó tagállam az (1) bekezdésben említett adatokat elektronikus úton továbbítja az érintett fogyasztás szerinti tagállam illetékes hatóságának legkésőbb azon hónap utolsó napjától számított 20 napon belül, amelynek során a héabevallás beérkezett.

Az azonosítót kiadó tagállam a 2006/112/EK irányelv 369 g. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információkat is továbbítja az összes többi olyan tagállam illetékes hatóságának, amelyből terméket adtak fel vagy fuvaroztak el, továbbá a 2006/112/EK irányelv 369 g. cikkének (3) bekezdésében meghatározott információkat is továbbítja az összes érintett letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága részére.

Azon tagállamok, amelyek a héabevallás elkészítését az eurótól eltérő nemzeti pénznemben írják elő, az összegeket az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamon váltják át euróra. Az átváltás az Európai Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyam szerint történik, vagy ha azon a napon ilyet nem tettek közzé, akkor a következő közzétételi napon kiadott szerint.

47e. cikk

Az azonosítót kiadó tagállam haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja a fogyasztás szerinti tagállamnak azon adatokat, amelyek az egyes befizetett összegeknek az adóbevalláshoz való hozzárendeléséhez szükségesek.

47f. cikk

(1)   Az azonosítót kiadó tagállam biztosítja, hogy a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetében foglalt különös szabályozások valamelyikét alkalmazó adóalany, illetve adott esetben a megbízásából eljáró közvetítő által befizetett összeget átutalják arra az euróban vezetett bankszámlára, amelyet a befizetést megillető, fogyasztás szerinti tagállam jelölt meg.

Azon tagállamok, amelyek a héabevallás elkészítését az eurótól eltérő nemzeti pénznemben írták elő, az összegeket az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamon váltják át euróra. Az átváltás az Európai Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyam szerint történik, vagy ha azon a napon ilyet nem tettek közzé, akkor a következő közzétételi napon kiadott szerint.

Az átutalást legkésőbb a befizetés beérkezése hónapjának utolsó napjától számított huszadik napon kell teljesíteni.

(2)   Ha a valamely különös szabályozást alkalmazó adóalany, illetve adott esetben a megbízásából eljáró közvetítő nem fizeti be az esedékes adó teljes összegét, akkor az azonosítót kiadó tagállam biztosítja, hogy a befizetett összeget az egyes tagállamokban esedékes adók arányában utalják át a fogyasztás szerinti tagállamok részére. Az azonosítót kiadó tagállam erről elektronikus úton tájékoztatja a fogyasztás szerinti tagállamok illetékes hatóságait.

47 g. cikk

A tagállamok elektronikus úton értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait azon bankszámlaszámokról, amelyekre a 47f. cikk szerinti befizetések teljesítendők.

A tagállamok elektronikus úton haladéktalanul értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a különös szabályozások hatálya alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazandó adómértékek változásairól.

3. Alszakasz

Ügyletek és adóalanyok ellenőrzése

47h. cikk

A tagállamok azon termékimport esetében, amelyek tekintetében a héa bevallása a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozás szerint történik, elektronikus úton ellenőrzik az említett irányelv 369q. cikke alapján kiadott és legkésőbb a vámárunyilatkozat benyújtásakor közölt egyedi héaazonosító szám érvényességét.

47i. cikk

(1)   Az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő által a 2006/112/EK irányelv 369., 369k. és 369x. cikke értelmében vezetett nyilvántartások megszerzése érdekében a fogyasztás szerinti tagállam először elektronikus úton megkeresést intéz az azonosítót kiadó tagállamhoz.

(2)   Amennyiben az azonosítót kiadó tagállamhoz az (1) bekezdésben említett megkeresés érkezik, a tagállam a megkeresést elektronikus úton és haladéktalanul továbbítja az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek.

(3)   A tagállamok előírják, hogy az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek kérésre elektronikus úton kell benyújtania a kért nyilvántartásokat az azonosítót kiadó tagállamnak. A tagállamok elfogadják a nyilvántartások formanyomtatvány felhasználásával való benyújtását.

(4)   Az azonosítót kiadó tagállam a megszerzett nyilvántartásokat elektronikus úton és haladéktalanul továbbítja a megkereső, fogyasztás szerinti tagállamnak.

(5)   Amennyiben a nyilvántartások a megkeresés napjától számított 30 napon belül nem érkeznek be a fogyasztás szerinti, megkereső tagállamhoz, az említett tagállam a nyilvántartások megszerzése érdekében a nemzeti jogszabályainak megfelelően intézkedéseket foganatosíthat.

47j. cikk

(1)   Ha az azonosítót kiadó tagállam úgy dönt, hogy a területén a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetében előírt különös szabályozások valamelyikét alkalmazó adóalanyra vagy adott esetben egy közvetítőre irányuló közigazgatási vizsgálatot folytat, erről a vizsgálat előtt tájékoztatja az összes többi tagállam illetékes hatóságait.

Az első albekezdés csak a különös szabályozásokat érintő közigazgatási vizsgálatokra alkalmazandó.

(2)   A 7. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, ha a fogyasztás szerinti tagállam úgy dönt, hogy közigazgatási vizsgálat szükséges, először konzultál az azonosítót kiadó tagállammal a vizsgálat szükségességéről.

Olyan esetekben, ha megállapodnak a közigazgatási vizsgálat szükségességéről, az azonosítót kiadó tagállam tájékoztatja a többi tagállamot.

Ez nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy nemzeti jogszabályaikkal összhangban intézkedéseket hozzanak.

(3)   Az egyes tagállamok közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal az adott tagállamban a közigazgatási vizsgálatok koordinálásáért felelős, illetékes hatóság adatait.

4. Alszakasz

Statisztikai adatok

47k. cikk

A tagállamok lehetővé teszik, hogy a Bizottság az 53. cikkben említett számítógépes rendszer által generált üzenetekből közvetlenül a 17. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja szerinti információkat nyerjen ki összesített statisztikai és diagnosztikai célokra. Ezek az adatok nem tartalmazhatnak egyedi adóalanyokra vonatkozó adatokat.

5. Alszakasz

Végrehajtási hatáskörök átruházása

47 l. cikk

A Bizottság e rendelet egységes alkalmazása céljából az 58. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felhatalmazást kap az alábbi intézkedések elfogadására:

a)

a technikai részletek, többek között a 47b. cikk (1) bekezdésében, a 47c. cikk (1) bekezdésében és a 47d. cikk (1) bekezdésében említett adatok megadására szolgáló egységes elektronikus üzenet, valamint a 47i. cikk (3) bekezdésében említett formanyomtatvány;

b)

a technikai részletek, többek között a 47b. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 47c. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 47d. cikk (2) bekezdésében, a 47e. cikkben, a 47f. cikk (2) bekezdésében, a 47i. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint a 47j. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében említett adatok megadására szolgáló egységes elektronikus üzenet, valamint az ezen adatok benyújtásának technikai eszköze;

c)

a 47 g. cikkben említett adatok tagállamok közötti továbbításának technikai részletei;

d)

az adatoknak az import szerinti tagállam általi, a 47h. cikk szerinti ellenőrzésére vonatkozó technikai részletek;

e)

a Bizottság által a 47k. cikk szerint kinyerendő összesített statisztikai és diagnosztikai adatok, valamint az ezen adatok kinyerésének technikai eszköze.”.

8.

Az I. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Távértékesítés (a 2006/112/EK irányelv 33. cikke);”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TÕNISTE


(1)  2017. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 345., 2017.10.13., 79. o.

(3)  A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

(4)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 7. oldalát).


IRÁNYELVEK

29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/7


A TANÁCS (EU) 2017/2455 IRÁNYELVE

(2017. december 5.)

a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) különös szabályozásokról rendelkezik a nem letelepedett adóalanyok által nem adóalanyok részére nyújtott távközlési, műsor- vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat érintő hozzáadottérték-adó (héa) felszámítására vonatkozóan.

(2)

A 2009/132/EK tanácsi irányelv (4) az elhanyagolható értékű, kisebb küldemények behozatalára vonatkozóan héamentességről rendelkezik.

(3)

A 2015. január 1-jén bevezetett, említett különös szabályozások értékelése több olyan területet is feltárt, amely tökéletesítésre szorul. Elsősorban, a valamely tagállamban letelepedett, más tagállamokban alkalmanként ilyen szolgáltatásokat nyújtó mikrovállalkozások esetében csökkenteni kell azokat a terheket, amelyek a letelepedésük helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban felmerülő héakötelezettségek teljesítéséből fakadnak. Ezért be kell vezetni egy olyan értékhatárt, amely a Közösség egészében alkalmazandó, és amelynek eléréséig az említett szolgáltatásnyújtások továbbra is a letelepedésük helye szerinti tagállamban héakötelesek. Másodsorban, a szolgáltatásnyújtás helye szerinti összes tagállam számlázási követelményeinek teljesítésére vonatkozó követelmény nagyon sok terhet jelent. Ezért a vállalkozások terheinek minimálisra csökkentése érdekében a számlázásra azoknak a szabályoknak kell irányadóknak lenniük, amelyek a különös szabályozásokat alkalmazó szolgáltatásnyújtó számára azonosítót kiadó tagállamban alkalmazandók. Harmadsorban, a Közösségben nem letelepedett, de valamelyik tagállamban a héa tekintetében nyilvántartásba vett adóalanyok – például azért, mert az adott tagállamban esetenként héaköteles ügyleteket bonyolítanak – sem a Közösségben nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozást, sem a Közösségben letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozást nem alkalmazhatják. Következésképp az ilyen adóalanyok számára engedélyezni kell a Közösségben nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás alkalmazását.

(4)

Ezenfelül a távközlési, a műsor-, illetve az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások adóztatása tekintetében 2015. január 1-jén bevezetett különös szabályozások értékelése rámutatott, hogy túlságosan rövid határidőt eredményez az a követelmény, mely szerint a héabevallást az adómegállapítási időszak végét követő 20 napon belül be kell nyújtani, különösen a távközlési hálózaton, felületen vagy portálon keresztül nyújtott szolgáltatások esetén, mely esetben vélelmezendő, hogy az adott hálózaton, felületen vagy portálon keresztül nyújtott szolgáltatásokat a hálózat, a felület vagy a portál üzemeltetője nyújtja, akinek vagy amelynek a héabevallás kitöltéséhez szükséges információkat minden egyes szolgáltatótól be kell gyűjtenie. Az értékelés arra is rámutatott, hogy az a követelmény, mely szerint a helyesbítéseket az érintett adómegállapítási időszakra vonatkozó héabevallásban kell elvégezni, nagyon sok terhet ró az adóalanyokra, mivel megkövetelheti tőlük, hogy minden negyedévben újra több héabevallást is benyújtsanak. Következésképp a héabevallás benyújtási határidejét az adómegállapítási időszak végét követő 20 napról az említett időszak végét követő hónap végéig kell meghosszabbítani, továbbá lehetővé kell tenni az adóalanyok számára, hogy a korábbi héabevallásokat egy következő bevallásban helyesbítsék, nem pedig azon adómegállapítási időszakok bevallásában, amelyekre a helyesbítések vonatkoznak.

(5)

Annak érdekében, hogy azoknak az adóalanyoknak, amelyek nem adóalanyok részére a távközlési, a műsor- vagy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokat nyújtanak, ne kelljen mindegyik olyan tagállamban héaazonosító számmal rendelkezniük, amelyben az említett szolgáltatások héakötelesek, a tagállamoknak engedélyezniük kell az ilyen szolgáltatásokat nyújtó adóalanyok számára, hogy igénybe vehessék a nyilvántartásba vételre, valamint a héa bevallására és befizetésére szolgáló informatikai rendszert, amely lehetővé teszi számukra, hogy az említett szolgáltatásokat terhelő héát egyetlen tagállamban vallják be és fizessék be.

(6)

A belső piac megvalósítása, a globalizáció és a technológiai változások következtében robbanásszerűen növekszik az elektronikus kereskedelem, és ennélfogva a termékeknek a tagállamok közötti, illetve harmadik területekről vagy harmadik országokból a Közösségbe irányuló távértékesítése is. A 2006/112/EK irányelv és a 2009/132/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit hozzá kell igazítani ehhez a fejlődéshez, figyelembe véve a rendeltetési hely szerinti adóztatás elvét, továbbá a tagállami adóbevételek védelmének, az érintett vállalkozások számára az egyenlő versenyfeltételek megteremtésének és a rájuk háruló terhek minimálisra csökkentésének a szükségességét. A Közösségben, de nem a fogyasztás helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanyok által nyújtott távközlési szolgáltatásokra, műsorszolgáltatásokra, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozást ezért ki kell terjeszteni a termékek Közösségen belüli távértékesítésére, és hasonló különös szabályozást kell bevezetni a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére. A termékek Közösségen belüli távértékesítésére, illetve a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére alkalmazandó intézkedések hatályának pontos meghatározása érdekében az említett fogalmakat meg kell határozni.

(7)

A termékek távértékesítésének jelentős hányadát – akár egyik tagállamból egy másik tagállamba történő távértékesítésről, akár harmadik területekről vagy harmadik országokból a Közösségbe irányuló távértékesítésről van szó – elektronikus felület, például online piactér, platform, portál vagy hasonló eszköz közvetítésével bonyolítják le, és ehhez gyakran webshoplogisztikai, illetve raktározási szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Jóllehet a tagállamok előírhatják, hogy ilyen esetekben az adófizetésre kötelezett személytől eltérő személy az adófizetésre kötelezett személlyel egyetemlegesen felelős legyen a héa megfizetéséért, ez a rendelkezés nem bizonyult elégségesnek a héa eredményes és hatékony beszedésének biztosításához. Ezért az említett cél elérése, valamint az eladókra, az adóhatóságokra és a fogyasztókra háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében azokat az adóalanyokat, akik, illetve amelyek a fent említett elektronikus felületek révén elősegítik a termékek távértékesítését, be kell vonni a szóban forgó értékesítéseket terhelő héa beszedésébe, és ennek érdekében elő kell írni, hogy az említett adóalanyokat kell az értékesítést végző személynek tekinteni. A harmadik területekről vagy harmadik országokból a Közösségbe importált termékek távértékesítése esetében ezt a rendelkezést csak a 150 EUR-t meg nem haladó valós értékű küldeményként feladott vagy fuvarozott termékek értékesítésére kell alkalmazni, mivel ezen az értéken felül vámcélokra teljeskörű vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani az importáláskor.

(8)

Az adóalanyok által, elektronikus felület, például online piactér, platform, portál vagy hasonló eszköz által elősegített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetében a nyilvántartások legalább tíz évig történő megőrzése szükséges ahhoz, hogy a tagállamok ellenőrizni tudják az ezen termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások utáni héaelszámolás helyességét. Ez a tízéves időtartam összhangban áll a nyilvántartásokra vonatkozó jelenlegi rendelkezésekkel. Amennyiben a nyilvántartások személyes adatokat tartalmaznak, meg kell felelniük az adatvédelemre vonatkozó uniós jogszabályoknak.

(9)

A termékek Közösségen belüli távértékesítésére vonatkozó különös szabályozást alkalmazó vállalkozások terheinek csökkentése érdekében meg kell szüntetni azon kötelezettséget, hogy az ilyen értékesítésekre vonatkozóan számlát bocsássanak ki. A jogbiztonság ilyen vállalkozások számára történő garantálása érdekében az említett termékértékesítések fogalommeghatározásában egyértelműen rögzíteni kell, hogy az akkor is alkalmazandó, ha a termékeket az értékesítő megbízásából fuvarozzák el vagy adják fel, többek között akkor is, ha az értékesítő közvetett módon vesz részt a termék fuvarozásában vagy feladásában.

(10)

A harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozás hatályának a 150 EUR-t meg nem haladó valós értékű, harmadik területekről vagy harmadik országokból közvetlenül a Közösségen belüli beszerző részére feladott termékek értékesítésére kell korlátozódnia, ezen az értéken felül vámcélokra teljeskörű vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani az importáláskor. A jövedéki termékeket ki kell zárni az említett szabályozás hatálya alól, mivel a jövedéki adó a hozzáadottértékadó-alap részét képezi az importáláskor. A kettős adóztatás elkerülése érdekében az említett különös szabályozás szerint bejelentett termékek behozatalára hozzáadottérték-adó mentességet kell bevezetni.

(11)

Ezenfelül a Közösségen belüli és kívüli értékesítők közötti verseny torzulásának, valamint az adóbevételek kiesésének elkerülése érdekében meg kell szüntetni az elhanyagolható értékű kis küldemények importálására vonatkozóan a 2009/132/EK irányelvben előírt mentességet.

(12)

A harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozást alkalmazó adóalanyok számára lehetővé kell tenni azt, hogy a Közösségben letelepedett közvetítőt bízzanak meg a héa megfizetéséért és az említett különös szabályozásban megállapított kötelezettségek nevükben és megbízásukból történő teljesítéséért felelős személyként.

(13)

A tagállamok adóbevételeinek védelme érdekében a Közösségben nem letelepedett és az említett különös szabályozást alkalmazó adóalanyokat kötelezni kell arra, hogy közvetítőt bízzanak meg. Az említett kötelezettség azonban nem alkalmazandó, ha az adóalany olyan országban telepedett le, amellyel az Unió kölcsönös segítségnyújtási megállapodást kötött.

(14)

A Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni annak biztosítása érdekében, hogy ezen irányelv végrehajtására egységes feltételek mellett kerüljön sor azon harmadik országok jegyzékének összeállítását illetően, amelyekkel az Unió a 2010/24/EU tanácsi irányelv (5) és a 904/2010/EU tanácsi rendelet (6) hatályához hasonló hatályú kölcsönös együttműködési megállapodást kötött. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően kell gyakorolni. Mivel a harmadik országok jegyzékének összeállítása közvetlenül kapcsolódik a hozzáadottérték-adó területén folytatott közigazgatási együttműködéshez, indokolt, hogy a Bizottságot a 904/2010/EU rendelet 58. cikkével létrehozott Közigazgatási Együttműködési Állandó Bizottság segítse.

(15)

Az elektronikus kereskedelem robbanásszerű növekedése, és ebből fakadóan a Közösségbe importált, 150 EUR-t meg nem haladó valós értékű kis küldemények számának növekedése nyomán a tagállamoknak módszeresen engedélyezniük kell az import héa bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályozások alkalmazását. Az említett szabályozások akkor alkalmazhatók, ha a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozást nem alkalmazzák. Ha az import szerinti tagállam nem írja elő a kedvezményes héamértékek szisztematikus alkalmazását az említett különös szabályozás alkalmazásakor, akkor a végső beszerző számára lehetővé kell tenni, hogy a rendes import eljárást válassza annak érdekében, hogy egy lehetséges kedvezményes héamértéket vehessen igénybe.

(16)

Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések alkalmazásának kezdő napját adott esetben azon idő figyelembevételével kell meghatározni, amely egyrészt az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedések bevezetéséhez, másrészt pedig ahhoz szükséges, hogy a tagállamok kiigazítsák a nyilvántartásba vételre, illetve a héa bevallására és megfizetésére szolgáló informatikai rendszerüket.

(17)

mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a héakötelezettségek egyszerűsítését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(18)

A tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatának (8), megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok megküldése indokolt.

(19)

A 2006/112/EK irányelvet és a 2009/132/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 2019. január 1-jén hatályba lépő módosításai

2019. január 1-jei hatállyal a 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 58. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„58. cikk

(1)   A nem adóalanyok részére nyújtott alábbi szolgáltatások teljesítési helye az a hely, ahol az adott személy letelepedett, állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van:

a)

távközlési szolgáltatások;

b)

rádió- és televízióműsor-szolgáltatások;

c)

elektronikus úton nyújtott szolgáltatások, különösen a II. mellékletben említettek.

Ha a szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás igénybevevője elektronikus levélben kommunikál egymással, ez önmagában nem jelenti azt, hogy a nyújtott szolgáltatás elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következő feltételek teljesülése esetén:

a)

a szolgáltatás nyújtója egyetlen tagállamban telepedett le, vagy letelepedés hiányában az állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye egyetlen tagállamban található; és

b)

a szolgáltatásokat olyan nem adóalanyok részére nyújtja, akik, illetve amelyek az a) pontban említett tagállamtól eltérő tagállamban telepedtek le, illetve állandó lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük attól eltérő tagállamban található; és

c)

a b) pontban említett szolgáltatásnyújtások héa nélküli összesített értéke a folyó naptári év során nem haladja meg, és az előző naptári év során sem haladta meg a 10 000 EUR-t, illetve a nemzeti pénznemben számított egyenértékű összeget.

(3)   Amennyiben valamely naptári év során a szolgáltatásnyújtás összesített értéke meghaladja a (2) bekezdés c) pontjában említett értékhatárt, attól az időponttól az (1) bekezdés alkalmazandó.

(4)   Az a tagállam, amelynek a területén a (2) bekezdésben említett szolgáltatók letelepedtek, vagy letelepedés hiányában ott rendelkeznek állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, e szolgáltatók számára biztosítja azt a jogot, hogy választhassák a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének az (1) bekezdésnek megfelelően történő meghatározását, amely mindenesetre legalább két naptári évre szól.

(5)   A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak nyomon követése érdekében, hogy az adóalany teljesíti-e a (2), (3) és (4) bekezdésben említett feltételeket.

(6)   A (2) bekezdés c) pontjában említett, nemzeti pénznemben kifejezett egyenértékű összeg meghatározásához az Európai Központi Bank által az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv (*1) elfogadásának napján közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

(*1)  A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.).”"

2.

A 219a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„219a. cikk

(1)   A számlázásra annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amely az V. címben foglalt rendelkezések szerint a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének tekintendő.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a számlázásra a következő szabályok vonatkoznak:

a)

az abban a tagállamban alkalmazandó szabályok, amelyben a termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója gazdasági tevékenységének székhelye van, vagy amelyben olyan állandó telephellyel rendelkezik, ahonnan a termékértékesítést vagy a szolgáltatásnyújtást végzi, illetve ilyen székhely vagy állandó telephely hiányában azon tagállam szabályai, amelyben a termék értékesítőjének vagy a szolgáltatás nyújtójának állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található, amennyiben:

i.

a termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója nem telepedett le abban a tagállamban, amely az V. címben foglalt rendelkezések szerint a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének tekintendő, vagy az adott tagállambeli állandó telephelye a 192a. cikk b) pontja értelmében nem vesz részt a termék értékesítésében vagy a szolgáltatás nyújtásában, és a héa fizetésére kötelezett személy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője, kivéve, ha a számlát a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője állítja ki (önszámlázás);

ii.

az V. címben foglalt rendelkezések szerint nem a Közösség tekintendő a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének;

b)

az abban a tagállamban alkalmazandó szabályok, amelyben a XII. cím 6. fejezetében említett különös szabályozások egyikét alkalmazó termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó számára azonosítót adnak ki.

(3)   E cikk (1) és (2) bekezdését a 244–248. cikk sérelme nélkül kell alkalmazni.”

3.

A 358a. cikk 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.   »a Közösségben nem letelepedett adóalany«: olyan adóalany, akinek (amelynek) gazdasági tevékenységének székhelye nem a Közösség területén van, és ott állandó telephelye sincs;”.

4.

A 361. cikk (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

nyilatkozat arról, hogy a személy gazdasági tevékenységének székhelye nem a Közösség területén van, és ott állandó telephelye sincs.”

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 2021. január 1-jén hatályba lépő módosításai

2021. január 1-jei hatállyal a 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„4.   Ezen irányelv alkalmazásában:

1.   »termékek Közösségen belüli távértékesítése«: olyan termékek értékesítése, amelyeket az értékesítő adott fel vagy fuvarozott el, illetve amelyeket az értékesítő megbízásából – többek között az értékesítő közvetett részvételével – adtak fel vagy fuvaroztak el olyan tagállamból, amely eltér attól a tagállamtól, amelyben a feladott, illetve fuvarozott termékek a beszerzőhöz megérkeznek, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a termékértékesítést olyan adóalany részére vagy nem adóalany jogi személy részére teljesítik, akinek, illetve amelynek a Közösségen belüli beszerzései a 3. cikk (1) bekezdése értelmében nem tartoznak a héa hatálya alá, vagy bármely más nem adóalany személy részére;

b)

az értékesített termék nem új közlekedési eszköz és nem olyan termék, amelyet próbaüzemmel vagy anélkül történő összeszerelés vagy üzembe helyezés után értékesít az eladó vagy az ő megbízásából eljáró személy;

2.   »harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítése«: olyan termékek értékesítése, amelyeket az értékesítő adott fel vagy fuvarozott el, illetve amelyeket az értékesítő megbízásából – többek között az értékesítő közvetett részvételével – adtak fel vagy fuvaroztak el harmadik területről vagy harmadik országból egy valamely tagállamban lévő beszerző részére, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a termékértékesítést olyan adóalany részére vagy nem adóalany jogi személy részére teljesítik, akinek, illetve amelynek a Közösségen belüli beszerzései a 3. cikk (1) bekezdése értelmében nem tartoznak a héa hatálya alá, vagy bármely más nem adóalany személy részére;

b)

az értékesített termék nem új közlekedési eszköz és nem olyan termék, amelyet próbaüzemmel vagy anélkül történő összeszerelés vagy üzembe helyezés után értékesít az eladó vagy az ő megbízásából eljáró személy.”

2.

Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

„14a. cikk

(1)   Ha egy adóalany elektronikus felület, például piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata által harmadik területekről vagy harmadik országokból 150 EUR-t meg nem haladó valós értékű küldeményként importált termékek távértékesítését segíti elő, akkor úgy tekintendő, mintha az említett adóalany kapta volna meg, majd ő maga értékesítette volna a szóban forgó termékeket.

(2)   Ha egy adóalany elektronikus felület, például piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata által termékek Közösségen belüli – a Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalany részére történő – értékesítését segíti elő, akkor úgy tekintendő, mintha az értékesítést elősegítő adóalany kapta volna meg, majd ő maga értékesítette volna a szóban forgó termékeket.”

3.

A 33. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„33. cikk

A 32. cikktől eltérve:

a)

a termékek Közösségen belüli távértékesítése esetében teljesítési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a termékek a beszerző részére történő feladás, illetve fuvarozás befejezésekor vannak;

b)

harmadik területekről vagy harmadik országokból olyan tagállamba importált termékek távértékesítése esetében, amely tagállam eltér attól a tagállamtól, ahol a termékek beszerző részére történő feladása, illetve fuvarozása befejeződik, teljesítési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a termékek a beszerző részére történő feladás, illetve fuvarozás befejezésekor vannak;

c)

harmadik területekről vagy harmadik országokból azon tagállamba importált termékek távértékesítése esetén, amely tagállamban a termékek beszerző részére történő feladása, illetve fuvarozása befejeződik, az említett tagállamot kell teljesítési helynek tekinteni, feltéve, hogy az említett termékekre vonatkozó héát a XII. cím 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozás keretében kell bevallani.”

4.

A 34. cikket el kell hagyni.

5.

A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„35. cikk

A 33. cikk nem alkalmazandó a 311. cikk (1) bekezdésének 1–4. pontjában meghatározott használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére, valamint a 327. cikk (3) bekezdésében meghatározott használt közlekedési eszközök értékesítésére, amelyek ezen különös szabályozás szerinti héa hatálya alá tartoznak.”

6.

Az 58. cikk (2)–(6) bekezdését el kell hagyni.

7.

Az V. cím a következő fejezettel egészül ki:

„3a. FEJEZET

A 33. cikk a) pontjának hatálya alá tartozó termékértékesítéseket és az 58. cikk hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtásokat teljesítő adóalanyokra vonatkozó értékhatár

59c. cikk

(1)   A 33. cikk (1) bekezdésének a) pontja és az 58. cikk a következő feltételek teljesülése esetén nem alkalmazandó:

a)

a termék értékesítője vagy a szolgáltatás nyújtója egyetlen tagállamban telepedett le, vagy letelepedés hiányában az állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye egyetlen tagállamban található;

b)

a szolgáltatásokat olyan nem adóalanyok részére nyújtják, akik, illetve amelyek az a) pontban említett tagállamtól eltérő tagállamban telepedtek le, illetve állandó lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük attól eltérő tagállamban található, vagy a termékeket az a) pontban említett tagállamtól eltérő tagállamba adják fel vagy fuvarozzák el; és

c)

a b) pontban említett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás héa nélküli összesített értéke a folyó naptári év során nem haladja meg, és az előző naptári év során sem haladta meg a 10 000 EUR-t, illetve a nemzeti pénznemben számított egyenértékű összeget.

(2)   Amennyiben a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített értéke valamely naptári év során meghaladja az (1) bekezdés c) pontjában említett értékhatárt, attól az időponttól a 33. cikk (1) bekezdésének a) pontja és az 58. cikk alkalmazandó.

(3)   Az a tagállam, amelynek a területén a termékek feladásuk, illetve fuvarozásuk megkezdésekor találhatók, vagy amelyben a távközlési, rádió- és televízióműsor- vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat nyújtó adóalany letelepedett, az (1) bekezdés szerinti termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző adóalanyokat feljogosítja arra, hogy választhassák a teljesítési hely 33. cikk a) pontjának és az 58. cikknek megfelelő meghatározását, amely választás mindenesetre legalább két naptári évre szól.

(4)   A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy nyomon kövessék, az adóalany teljesíti-e az (1), (2) és (3) bekezdésben említett feltételeket.

(5)   Az (1) bekezdés c) pontjában említett, nemzeti pénznemben kifejezett egyenértékű összeg meghatározásához az Európai Központi Bank által az (EU) 2017/2455 irányelv elfogadásának napján közzétett árfolyamot kell alkalmazni.”

8.

Az irányelv a következő 66a. cikkel egészül ki:

„66a. cikk

A 63., 64. és 65. cikktől eltérve, olyan termékértékesítés esetében, amikor a héát a termékértékesítést a 14a. cikk szerint elősegítő személynek kell megfizetnie, az adóztatandó tényállás a fizetés elfogadásának időpontjában keletkezik és a héa ekkor válik felszámítandóvá.”

9.

A 143. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„ca)

termékimport, amennyiben a héát a XII. cím 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozás keretében kell bevallani, és amennyiben legkésőbb az import árunyilatkozat benyújtásakor az import szerinti tagállam illetékes vámhatósága részére átadták a termékértékesítőnek vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek a 369q. cikk alapján kiadott, a különös szabályozás alkalmazásához szükséges egyedi héaazonosító számát;”.

10.

A 220. cikk (1) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

a 33. cikkben említett termékértékesítés, kivéve, ha az adóalany alkalmazza a XII. cím 6. fejezetének 3. szakaszában foglalt különös szabályozást;”.

11.

Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

„242a. cikk

(1)   Ha egy adóalany elektronikus felület, például piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata által termékek vagy szolgáltatások Közösségen belüli nem adóalanyok részére történő, az V. cím rendelkezései szerinti értékesítését, illetve nyújtását segíti elő, akkor a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást elősegítő adóalany köteles nyilvántartást vezetni e termékértékesítésekről, illetve szolgáltatásnyújtásokról. Az említett nyilvántartásnak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy azon tagállamok adóhatóságai, amelyekben az említett termékértékesítések, illetve szolgáltatásnyújtások adóztatandók, ellenőrizni tudják az azokhoz kapcsolódó héaelszámolás helyességét.

(2)   Az (1) bekezdésben említett nyilvántartást kérésre elektronikus úton az érintett tagállam rendelkezésére kell bocsátani.

Az említett nyilvántartást az ügylet teljesítése évének végétől számított tíz évig kell megőrizni.”

12.

A XII. cím 6. fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép:

„A nem adóalanyok részére szolgáltatásokat nyújtó vagy termékek távértékesítését végző adóalanyokra vonatkozó különös szabályozások”.

13.

A 358. cikk 1., 2. és 3. pontját el kell hagyni.

14.

A 2. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

„A Közösségben nem letelepedett adóalanyok által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozás”.

15.

A 358a. cikk a következő ponttal egészül ki:

„3.   »fogyasztás szerinti tagállam«: az a tagállam, amelyet az V. cím 3. fejezete szerint a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének kell tekinteni;”.

16.

A 359. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„359. cikk

A tagállamok engedélyezik e különös szabályozás alkalmazását azoknak a Közösségben nem letelepedett adóalanyoknak, akik vagy amelyek szolgáltatást nyújtanak olyan nem adóalanyok részére, akik vagy amelyek valamelyik tagállamban telepedtek le, vagy állandó lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük van ott. Ez a szabályozás a Közösség területén nyújtott minden ilyen szolgáltatásra vonatkozik.”

17.

A 362. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„362. cikk

Az azonosítót kiadó tagállam az e különös szabályozás alkalmazásához szükséges egyedi héaazonosító számmal látja el a nem a Közösségben letelepedett adóalanyt, és az azonosító számról elektronikus úton tájékoztatja az adóalanyt. Az azonosító szám kiadásához felhasznált adatok alapján a fogyasztás szerinti tagállam fenntarthatja saját azonosítórendszerét.”

18.

A 363. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

ha az adóalany tájékoztatja az említett tagállamot arról, hogy már nem nyújt az e különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásokat;”.

19.

A 364. és a 365. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„364. cikk

Az e különös szabályozást alkalmazó, a Közösségben nem letelepedett adóalany az azonosítót kiadó tagállam számára minden egyes naptári negyedévre vonatkozóan, elektronikus úton héabevallást nyújt be, függetlenül attól, hogy nyújtott-e az e különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásokat vagy sem. A héabevallást azon adómegállapítási időszak végét követő hónap végéig kell benyújtani, amelyre a bevallás vonatkozik.

365. cikk

A héabevallásnak tartalmaznia kell az e különös szabályozás alkalmazásához szükséges egyedi héaazonosító számot, valamint az adómegállapítási időszakban nyújtott, az e különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások héa nélküli teljes összegét,valamint a megfelelő héa – héamértékek szerint lebontott – teljes összegét minden egyes olyan fogyasztás szerinti tagállam tekintetében, amelyben héa fizetendő. A bevallásban szerepelnie kell az alkalmazandó héamértékeknek és a fizetendő héa teljes összegének is.

Amennyiben a héabevallás benyújtását követően a bevallás módosítására van szükség, a módosításokat egy következő bevallásban kell szerepeltetni, az eredeti bevallás 364. cikk szerinti benyújtási határidejétől számított három éven belül. E későbbi bevallásban meg kell jelölni az érintett fogyasztás szerinti tagállamot, az adómegállapítási időszakot és a módosítandó héaösszeget.”

20.

A 368. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„368. cikk

Az e különös szabályozást alkalmazó, a Közösségben nem letelepedett adóalany nem gyakorolhatja az ezen irányelv 168. cikke szerinti héalevonási jogot. A 86/560/EGK irányelv 1. cikkének 1. pontjától eltérve az érintett adóalany az említett irányelvnek megfelelően héavisszatérítést kap. A 86/560/EGK irányelv 2. cikkének (2) és (3) bekezdése és 4. cikkének (2) bekezdése az e különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos visszatérítésekre nem alkalmazandó.

Amennyiben az ezen különös szabályozást alkalmazó adóalanyt az e különös szabályozás hatálya alá nem tartozó egyéb tevékenységek tekintetében nyilvántartásba kell venni valamely tagállamban, az e különös szabályozás hatálya alá tartozó adóztatandó tevékenységeivel összefüggésben az adott tagállamban felmerült héát az ezen irányelv 250. cikke szerint benyújtandó héabevallásban vonhatja le.”

21.

A XII. cím 6. fejezete 3. szakaszának címe helyébe a következő szöveg lép:

„A termékek Közösségen belüli távértékesítésére és a Közösségben, de nem a fogyasztás szerinti tagállamban letelepedett adóalanyok által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozás”.

22.

A 369a. cikk a következő ponttal egészül ki:

„3.   »fogyasztás szerinti tagállam«: az a tagállam, amelyet az V. cím 3. fejezete szerint a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének kell tekinteni, illetve termékek Közösségen belüli távértékesítése esetén az a tagállam, ahol a termékeknek a beszerző részére történő feladása, vagy fuvarozása véget ér.”

23.

A 369b. és a 369c. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„369b. cikk

A tagállamok engedélyezik e különös szabályozás alkalmazását minden olyan adóalanynak, aki vagy amely termékek Közösségen belüli távértékesítését végzi, valamint a fogyasztás szerinti tagállamban nem letelepedett minden olyan adóalanynak, aki vagy amely szolgáltatást nyújt nem adóalanyok részére. Ez a különös szabályozás a Közösség területén ilyen módon értékesített valamennyi termékre, illetve ott nyújtott valamennyi ilyen szolgáltatásra vonatkozik.

369c. cikk

Az adóalany köteles bejelenteni az azonosítót kiadó tagállamnak az e különös szabályozás hatálya alá tartozó adóztatandó tevékenységeinek megkezdését és megszüntetését, valamint olyan módon történő megváltoztatását, melynek következtében a továbbiakban nem teljesíti az e különös szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeket. Ezen információkat elektronikus úton kell közölnie.”

24.

A 369e. cikk a következőképpen módosul:

a)

a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Az azonosítót kiadó tagállam az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén kizárja az adóalanyt ebből a különös szabályozásból:”;

b)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

ha az adóalany bejelenti, hogy már nem végez az e különös szabályozás hatálya alá tartozó, termékek Közösségen belüli távértékesítését, és nem nyújt az e különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásokat;”.

25.

A 369f. és a 369 g. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„369f. cikk

Az e különös szabályozást alkalmazó adóalany az azonosítót kiadó tagállam számára minden egyes naptári negyedévre vonatkozóan elektronikus úton héabevallást nyújt be, függetlenül attól, hogy végzett-e az e különös szabályozás hatálya alá tartozó, termékek Közösségen belüli távértékesítését, illetve nyújtott-e az e különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásokat. A héabevallást azon adómegállapítási időszak végét követő hónap végéig kell benyújtani, amelyre a bevallás vonatkozik.

369 g. cikk

(1)   A héabevallásnak tartalmaznia kell a 369d. cikkben említett héaazonosító számot, valamint az adómegállapítási időszakban teljesített, az e különös szabályozás hatálya alá tartozó, termékek Közösségen belüli távértékesítésének vagy szolgáltatásnyújtás héa nélküli teljes összegét, valamint a megfelelő héa – héamértékek szerint lebontott – teljes összegét minden egyes olyan fogyasztás szerinti tagállam tekintetében, amelyben héa fizetendő.. A bevallásban szerepelnie kell az alkalmazandó héamértékeknek és a fizetendő héa teljes összegének is. A héabevallásnak az e cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint a korábbi adómegállapítási időszakokra vonatkozó módosításokat is tartalmaznia kell.

(2)   Amennyiben az e különös szabályozás hatálya alá tartozó, termékek Közösségen belüli távértékesítése esetén a termékeket az azonosítót kiadó tagállamtól eltérő tagállamokból adják fel vagy fuvarozzák el, a héabevallásnak minden egyes olyan tagállam tekintetében is tartalmaznia kell az ilyen értékesítés teljes összegét, ahonnan a termékeket feladják vagy elfuvarozzák, valamint tartalmaznia kell az ilyen tagállamok által kiadott egyedi héaazonosító számot vagy adó-nyilvántartási számot. A héabevallásnak az azonosítót kiadó tagállamtól eltérő minden egyes tagállam tekintetében tartalmaznia kell ezeket az információkat, fogyasztás szerinti tagállamonkénti bontásban.

(3)   Amennyiben az e különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásokat nyújtó adóalany az azonosítót kiadó tagállamtól eltérő egy vagy több tagállamban olyan állandó telephellyel rendelkezik, ahonnan szolgáltatásokat nyújt, a héabevallásnak fogyasztás szerinti tagállamonkénti bontásban tartalmaznia kell az ilyen szolgáltatások teljes összegét is minden egyes olyan tagállam vonatkozásában, amelyben az adóalany telephellyel rendelkezik, valamint tartalmaznia kell e telephely egyedi héaazonosító számát vagy adó-nyilvántartási számát.

(4)   Amennyiben a héabevallás benyújtását követően a bevallás módosítására van szükség, a módosításokat egy következő bevallásban kell szerepeltetni, az eredeti bevallásnak a 369f. cikk szerinti benyújtási határidejétől számított három éven belül. E későbbi bevallásban meg kell jelölni az érintett fogyasztás szerinti tagállamot, az adómegállapítási időszakot és a módosítandó héaösszeget.”.

26.

A 369h. cikk (1) bekezdése második albekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a szolgáltatásnyújtást más pénznemben számolták el, az e különös szabályozást alkalmazó adóalanynak a héabevallás kitöltéséhez az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamot kell alkalmaznia.”

27.

A 369i. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az e különös szabályozást alkalmazó adóalanynak a hozzáadottérték-adót legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig kell befizetnie, hivatkozva a befizetés alapjául szolgáló héabevallásra.”

28.

A 369j. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„369j. cikk

Az e különös szabályozást alkalmazó adóalany az e különös szabályozás hatálya alá tartozó adóztatandó tevékenységei tekintetében nem vonhatja le ezen irányelv 168. cikkének megfelelően a fogyasztás szerinti tagállamban felmerült héát. A 2008/9/EK irányelv 2. cikkének 1. pontjától, 3.. cikkétől és 8. cikke (1) bekezdésének e) pontjától eltérve az érintett adóalany az említett irányelvnek megfelelően héavisszatérítést kap.

Amennyiben az ezen különös szabályozást alkalmazó adóalanyt az e különös szabályozás hatálya alá nem tartozó egyéb tevékenységek tekintetében nyilvántartásba kell venni valamely tagállamban, az e különös szabályozás hatálya alá tartozó adóztatandó tevékenységeivel összefüggésben az adott tagállamban felmerült héát az ezen irányelv 250. cikke szerint benyújtandó héabevallásban vonhatja le.”

29.

A 369k. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Az e különös szabályozást alkalmazó adóalanynak nyilvántartást kell vezetnie az e különös szabályozás hatálya alá tartozó ügyletekről. A nyilvántartásnak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a fogyasztás szerinti tagállam adóhatósága ellenőrizni tudja a héabevallás helyességét.”

30.

A XII. cím 6. fejezete a következő szakasszal egészül ki:

„4. SZAKASZ

Harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozás

369 l. cikk

E szakasz alkalmazásában a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítése alatt kizárólag a 150 EUR valós értéket meg nem haladó küldeményként importált termékek értendők, a jövedékiadó-köteles termékek kivételével.

E szakasz alkalmazásában és az egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   »a Közösségben nem letelepedett adóalany«: olyan adóalany, amely a Közösség területén nem rendelkezik sem gazdasági tevékenységének székhelyével, sem állandó telephellyel;

2.   »közvetítő«: a Közösségben letelepedett személy, akit vagy amelyet a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítését végző adóalany kijelölt a héa fizetéséért felelős személyként, valamint az adóalany nevében és megbízásából az e különös szabályozásban megállapított kötelezettségek teljesítésével bízott meg;

3.   Az »azonosítót kiadó tagállam«:

a)

amennyiben az adóalany nem telepedett le a Közösségben, az a tagállam, amelyben nyilvántartásba kívánja vetetni magát;

b)

amennyiben az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a Közösségen kívül található, de a Közösségben egy vagy több állandó telephellyel rendelkezik, azon állandó telephely szerinti tagállam, amelyben az adóalany ezen különös szabályozás alkalmazását bejelenti;

c)

amennyiben az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye valamely tagállamban van, az érintett tagállam;

d)

amennyiben a közvetítő gazdasági tevékenységének székhelye valamely tagállamban van, az érintett tagállam;

e)

amennyiben a közvetítő gazdasági tevékenységének székhelye a Közösségen kívül található, de a Közösségben egy vagy több állandó telephellyel rendelkezik, azon állandó telephely szerinti tagállam, amelyben a közvetítő ezen különös szabályozás alkalmazását bejelenti.

A b) és az e) pont alkalmazásában, amennyiben az adóalany vagy a közvetítő több állandó telephellyel rendelkezik a Közösségben, a letelepedés szerinti tagállamot megjelölő döntése az adott naptári évre és azt követő két naptári évre vonatkozóan kötelező rá nézve;

4.   »fogyasztás szerinti tagállam«: az a tagállam, ahol a termék beszerző részére történő feladása vagy fuvarozása véget ér.

369 m. cikk

(1)   A tagállamok a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítését végző alábbi adóalanyok számára engedélyezik e különös szabályozás alkalmazását:

a)

a Közösségben letelepedett, harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítését végző adóalanyok;

b)

a Közösségben akár letelepedett, akár nem letelepedett, harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítését végző, a Közösségben letelepedett közvetítő által képviselt adóalanyok;

c)

olyan harmadik országban letelepedett és e harmadik országból termékek távértékesítését végző adóalanyok, amely harmadik ország a 2010/24/EU tanácsi irányelvhez (*2) és a 904/2010/EU rendelethez hasonló hatályú kölcsönös együttműködési megállapodást kötött az Unióval.

Az említett adóalanyoknak minden a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek általuk végzett távértékesítésére alkalmazniuk kell ezt a különös szabályozást.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában egy adóalany egyidejűleg csak egy közvetítőt bízhat meg.

(3)   A Bizottság az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett harmadik országok jegyzékét megállapító végrehajtási jogi aktust fogad el. E végrehajtási jogi aktust a 182/2011/EU rendelet 5. cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, és az e célból eljáró bizottság a 904/2010/EU rendelet 58. cikkében létrehozott bizottság lesz.

369n. cikk

Azoknak a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékeknek a távértékesítése esetén, amelyek tekintetében a héa bevallása e különös szabályozás alapján történik, az adóztatandó tényállás az értékesítéskor valósul meg és az adófizetési kötelezettség is ekkor keletkezik. A termékek a fizetés elfogadásakor tekintendők értékesítettnek.

369o. cikk

Az e különös szabályozást alkalmazó adóalany vagy az általa megbízott közvetítő köteles bejelenteni az azonosítót kiadó tagállamnak az ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó tevékenységének megkezdését és megszüntetését, valamint olyan módon történő megváltoztatását, amelynek következtében többé nem teljesíti az e különös szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeket. Ezt a bejelentést elektronikus úton kell megtenni.

369p. cikk

(1)   A tájékoztatásnak, amelyet a közvetítőt igénybe nem vevő adóalany az azonosítót kiadó tagállamnak e különös szabályozás alkalmazásának megkezdése előtt benyújt, a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

név;

b)

levelezési cím;

c)

elektronikus levelezési cím és honlapok;

d)

héaazonosító szám vagy nemzeti adószám.

(2)   A tájékoztatásnak, amelyet a közvetítő az azonosítót kiadó tagállamnak e különös szabályozás alkalmazásának valamely adóalany megbízásából történő megkezdése előtt benyújt, a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

név;

b)

levelezési cím;

c)

elektronikus levelezési cím;

d)

héaazonosító szám.

(3)   A tájékoztatásnak, amelyet a közvetítő az azonosítót kiadó tagállamnak az általa képviselt minden egyes adóalany tekintetében benyújt, mielőtt az adóalany megkezdené e különös szabályozás alkalmazását, a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

név;

b)

levelezési cím;

c)

elektronikus levelezési cím és honlapok;

d)

héaazonosító szám vagy nemzeti adószám;

e)

a közvetítő részére a 369q. cikk (3) bekezdésének megfelelően megállapított egyedi azonosító szám.

(4)   Az e különös szabályozást alkalmazó adóalany vagy adott esetben a közvetítő köteles bejelenteni az azonosítót kiadó tagállamnak, ha a bejelentett adatokban változás következik be.

369q. cikk

(1)   Az azonosítót kiadó tagállam az e különös szabályozás alkalmazásához szükséges egyedi héaazonosító számot állapít meg az e különös szabályozást alkalmazó adóalany részére, és ezen azonosító számról elektronikus úton tájékoztatja az adóalanyt.

(2)   Az azonosítót kiadó tagállam egyedi azonosító számot állapít meg a közvetítő számára, és ezen azonosító számról elektronikus úton tájékoztatja a közvetítőt.

(3)   Az azonosítót kiadó tagállam az e különös szabályozás alkalmazásához szükséges egyedi héaazonosító számot állapít meg a közvetítő számára minden egyes olyan adóalany tekintetében, aki vagy amely őt közvetítőként megbízta.

(4)   Az (1), a (2) és a (3) bekezdés alapján megállapított héaazonosító szám kizárólag e különös szabályozás céljára alkalmazható.

369r. cikk

(1)   Az azonosítót kiadó tagállam a közvetítőt igénybe nem vevő adóalanyt az alábbi esetekben törli az azonosítási nyilvántartásból:

a)

ha az adóalany arról tájékoztatja az azonosítót kiadó tagállamot, hogy a továbbiakban nem végzi harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítését;

b)

ha egyéb okból feltételezhető, hogy a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére irányuló adóköteles tevékenységei megszűntek;

c)

ha az adóalany már nem teljesíti az e különös szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeket;

d)

ha az adóalany tartósan nem tartja be az e különös szabályozásra vonatkozó előírásokat.

(2)   Az azonosítót kiadó tagállam a közvetítőt az alábbi esetekben törli az azonosítási nyilvántartásból:

a)

ha két egymást követő naptári negyedévből álló időszakban nem járt el közvetítőként az e különös szabályozást alkalmazó valamely adóalany megbízásából;

b)

ha már nem teljesíti a közvetítőként történő eljáráshoz szükséges többi feltételt;

c)

ha tartósan nem tartja be az e különös szabályozásra vonatkozó előírásokat.

(3)   Az azonosítót kiadó tagállam a közvetítő által képviselt adóalanyt az alábbi esetekben törli az azonosítási nyilvántartásból:

a)

ha a közvetítő arról tájékoztatja az azonosítót kiadó tagállamot, hogy a szóban forgó adóalany a továbbiakban nem végzi harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítését;

b)

ha egyéb okból feltételezhető, hogy a szóban forgó adóalanynak a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére irányuló adóztatandó tevékenységei megszűntek;

c)

ha a szóban forgó adóalany már nem teljesíti az e különös szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeket;

d)

ha a szóban forgó adóalany tartósan nem tartja be az e különös szabályozásra vonatkozó előírásokat;

e)

ha a közvetítő arról tájékoztatja az azonosítót kiadó tagállamot, hogy a továbbiakban már nem képviseli a szóban forgó adóalanyt.

369s. cikk

Az e különös szabályozást alkalmazó adóalanynak vagy a közvetítőnek minden hónapra vonatkozóan, elektronikus úton héabevallást kell benyújtania az azonosítót kiadó tagállam számára, függetlenül attól, hogy végezte-e harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítését. A héabevallást azon adómegállapítási időszak végét követő hónap végéig kell benyújtani, amelyre a bevallás vonatkozik.

Amennyiben a héabevallást az első bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, a tagállamok nem írnak elő további héával kapcsolatos kötelezettséget vagy más alakiságot az importáláskor.

369t. cikk

(1)   A héabevallásnak tartalmaznia kell a 369q. cikkben említett héaazonosító számot, valamint minden egyes olyan fogyasztás szerinti tagállam tekintetében, amelyben héa fizetendő, a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált azon termékek távértékesítésének héa nélküli teljes összegét, amelyek tekintetében az adómegállapítási időszakban héafizetési kötelezettség keletkezett, továbbá a vonatkozó héa teljes összegét az alkalmazandó héamértékek szerinti bontásban. A bevallásban szerepelnie kell az alkalmazandó héamértékeknek és a fizetendő héa teljes összegének is.

(2)   Amennyiben a héabevallás benyújtását követően a bevallás módosítására van szükség, a módosításokat egy következő bevallásban kell szerepeltetni, az eredeti bevallásnak a 369s. cikk szerinti benyújtási határidejétől számított három éven belül. E későbbi bevallásban meg kell jelölni az érintett fogyasztás szerinti tagállamot, az adómegállapítási időszakot és a módosítandó héaösszeget.

369u. cikk

(1)   A héabevallást euróban kell elkészíteni.

Azok a tagállamok, amelyek pénzneme nem az euro, előírhatják, hogy a héabevallás a nemzeti pénznemükben készüljön. Ha a termékértékesítést más pénznemben számolták el, az e különös szabályozást alkalmazó adóalany vagy a közvetítő a héabevallás kitöltéséhez az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamot alkalmazza.

(2)   Az átváltást az Európai Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyamon kell elvégezni, vagy ha az érintett napon nem tettek közzé árfolyamot, akkor a következő közzétételi napon közzétett árfolyamon.

369v. cikk

Az e különös szabályozást alkalmazó adóalanynak vagy a közvetítőnek a hozzáadottérték-adót legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig kell megfizetnie, hivatkozva a befizetés alapjául szolgáló héabevallásra.

Az adót az azonosítót kiadó tagállam által meghatározott, euróban vezetett bankszámlára kell befizetni. Azok a tagállamok, amelyek nem vezették be az eurót, előírhatják, hogy a befizetéseket az érintett tagállam nemzeti pénznemében vezetett bankszámlára kell teljesíteni.

369w. cikk

Az e különös szabályozást alkalmazó adóalany az e különös szabályozás hatálya alá tartozó adóztatandó tevékenységei tekintetében nem vonhatja le ezen irányelv 168. cikkének megfelelően a fogyasztás szerinti tagállamban felmerült héát. A 86/560/EGK irányelv 1. cikkének 1. pontjától, valamint a 2008/9/EK irányelv 2. cikkének 1. pontjától és 3. cikkétől eltérve az érintett adóalany az említett irányelveknek megfelelően héavisszatérítést kap. A 86/560/EGK irányelv 2. cikkének (2) és (3) bekezdése és 4. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó az e különös szabályozás hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos visszatérítésekre.

Amennyiben az ezen különös szabályozást alkalmazó adóalanyt az e különös szabályozás hatálya alá nem tartozó egyéb tevékenységek tekintetében nyilvántartásba kell venni valamely tagállamban, az e különös szabályozás hatálya alá tartozó adóztatandó tevékenységeivel összefüggésben az adott tagállamban felmerült héát az ezen irányelv 250. cikk szerint benyújtandó héabevallásban vonhatja le.

369x. cikk

(1)   Az e különös szabályozást alkalmazó adóalanynak nyilvántartást kell vezetnie az e különös szabályozás hatálya alá tartozó ügyletekről. A közvetítőnek az általa képviselt mindegyik adóalany tekintetében nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartásnak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a fogyasztás szerinti tagállam adóhatósága ellenőrizni tudja a héabevallás helyességét.

(2)   Az (1) bekezdésben említett nyilvántartást kérésre elektronikus úton a fogyasztás szerinti tagállam és az azonosítót kiadó tagállam rendelkezésére kell bocsátani.

A nyilvántartást az ügylet teljesítése évének végétől számított tíz évig kell megőrizni.

(*2)  A Tanács 2010/24/EU irányelve (2010. március 16.) az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról (HL L 84., 2010.3.31., 1. o.)”."

31.

A XII. cím a következő fejezettel egészül ki:

„7. FEJEZET

Az import héa bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályozások

369y. cikk

Amennyiben a 150 EUR valós értéket meg nem haladó termék küldeménykénti importjára – a jövedékiadó-köteles termékek kivételével – nem alkalmazzák a 6. fejezet 4. szakaszában foglalt különleges szabályozást, az import szerinti tagállam engedélyezi a termékeket a címzett megbízásából a Közösség területén vám elé állító személy számára, hogy különös szabályozást alkalmazzon azon termékek importálását terhelő héa bevallására és megfizetésére, amelyek fuvarozása vagy feladása az adott tagállamban ér véget.

369z. cikk

(1)   E különös szabályozás alkalmazásában:

a)

a termékek címzettje a héa fizetésre kötelezett;

b)

a termékeket a Közösség területén belül vám elé állító személy köteles a héát a címzettől beszedni és a befizetést teljesíteni.

(2)   A tagállamok előírják, hogy a termékeket a Közösség területén belül vám elé állító személynek megfelelő intézkedéseket kell tennie annak biztosítása érekében, hogy a termékek címzettje a helyes összegű adót fizesse meg.

369za. cikk

A 94. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a tagállamok előírhatják, hogy e különös szabályozás alkalmazásakor az import szerinti tagállamban alkalmazandó általános héamérték alkalmazandó.

369zb. cikk

(1)   A tagállamok lehetővé teszik az e különös szabályozás alapján beszedett héa elektronikus úton történő havi bevallását. A bevallásnak az adott naptári hónapban beszedett héa teljes összegét tartalmaznia kell.

(2)   A tagállamok előírják, hogy az (1) bekezdésben említett héát az importot követő hónap végéig be kell fizetni.

(3)   Az e különös szabályozást alkalmazó személyeknek az import szerinti tagállam által meghatározandó ideig meg kell őrizniük az e különös szabályozás hatálya alá tartozó ügyletekről vezetett nyilvántartást. A nyilvántartásnak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az import szerinti tagállam adó- vagy vámhatósága ellenőrizni tudja a bevallott héa helyességét, és a nyilvántartást kérésre elektronikus úton az import szerinti tagállam rendelkezésére kell bocsátani.

8. FEJEZET

Átváltási árfolyam

369zc. cikk

(1)   A 369 l. cikkben és a 369y. cikkben említett összegek esetében az euróról nemzeti pénznemre történő átszámításhoz alkalmazandó árfolyamot évente egyszer kell meghatározni. Az alkalmazandó árfolyam az október első munkanapján érvényes árfolyam, amelyet a következő év január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)   A tagállamok kerekíthetik az euróban megadott összegek átszámításával nemzeti valutában kapott összegeket.

(3)   A tagállamok továbbra is alkalmazhatják az (1) bekezdés szerinti éves kiigazítás időpontjában hatályban lévő árfolyamot, ha az euróban megadott összeg átszámítása a (2) bekezdésben engedélyezett kerekítés előtt a nemzeti valutában kifejezett összeg 5 %-nál kisebb változásához vagy az összeg csökkenéséhez vezet.”

3. cikk

A 2009/132/EK irányelv módosítása

A 2009/132/EK irányelv IV. címét 2021. január 1-jei hatállyal el kell hagyni.

4. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb 2018. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 1. cikkének megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2020. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. és 3. cikkének megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok 2019. január 1-jétől alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 1. cikkének megfeleljenek.

A tagállamok 2021. január 1-jétől alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. és 3. cikkének megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TÕNISTE


(1)  2017. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  HL C 345., 2017.10.13., 79. o.

(3)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4)  A Tanács 2009/132/EK irányelve (2009. október 19.) a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának meghatározásáról bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek tekintetében (HL L 292., 2009.11.10., 5. o.).

(5)  A Tanács 2010/24/EU irányelve (2010. március 16.) az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról (HL L 84., 2010.3.31., 1. o.).

(6)  A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(8)  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/23


A TANÁCS (EU) 2017/2456 HATÁROZATA

(2017. december 18.)

az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 186. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1324 európai parlamenti és a tanácsi határozat (2) értelmében az Unió részt vesz a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban.

(2)

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság (Algéria) kifejezte abbéli szándékát, hogy részt vevő államként és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) PRIMA programban is részt vevő részes uniós tagállamaival és társult harmadik országaival egyenrangú félként csatlakozzon a PRIMA programhoz.

(3)

Az (EU) 2017/1324 határozat 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően Algéria a PRIMA programban részt vevő állammá a PRIMA programban való részvétele feltételeit meghatározó, az Unióval a tudományos és technológiai együttműködés területén kötendő nemzetközi megállapodás megkötésétől függően válik.

(4)

Az (EU) 2017/2209 tanácsi határozattal (3) összhangban az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2017. október 26-án aláírták, figyelemmel annak egy későbbi időpontban történő megkötésére.

(5)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (4).

2. cikk

A megállapodás 5. cikkének (2) bekezdésében cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (5).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  2017. november 30-i egyetértés (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1324 határozata (2017. július 4.) az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről (HL L 185., 2017.7.18., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2017/2209 határozata (2017. szeptember 25.) az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (HL L 316., 2017.12.1., 1. o.).

(4)  A megállapodást a HL L 316., 2017.12.1, 3. o.-i számának 3. oldalán hirdették ki az aláírásról szóló határozattal együtt..

(5)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/25


A TANÁCS (EU) 2017/2457 HATÁROZATA

(2017. december 18.)

az Egyiptomi Arab Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 186. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1324 európai parlamenti és a tanácsi határozat (2) értelmében az Unió részt vesz a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban.

(2)

Az Egyiptomi Arab Köztársaság (Egyiptom) kifejezte abbéli szándékát, hogy részt vevő államként és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) PRIMA programban is részt vevő részes uniós tagállamaival és társult harmadik országaival egyenrangú félként csatlakozzon a PRIMA programhoz.

(3)

Az (EU) 2017/1324 határozat 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően Egyiptom a PRIMA programban részt vevő állammá a PRIMA programban való részvétele feltételeit meghatározó, az Unióval a tudományos és technológiai együttműködés területén kötendő nemzetközi megállapodás megkötésétől függően válik.

(4)

Az (EU) 2017/2210 tanácsi határozattal (3) összhangban az Egyiptomi Arab Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2017. október 27-én aláírták, figyelemmel annak egy későbbi időpontban történő megkötésére.

(5)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyiptomi Arab Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (4).

2. cikk

A megállapodás 4. cikkének (2) bekezdésében cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (5).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  2017. november 30-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1324 határozata (2017. július 4.) az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről (HL L 185., 2017.7.18., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2017/2210 határozata (2017. szeptember 25.) az Egyiptomi Arab Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (HL L 316., 2017.12.1., 7. o.).

(4)  A megállapodást a HL L 316., 2017.12.1., 9. o.-i számának 9. oldalán hirdették ki az aláírásról szóló határozattal együtt.

(5)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/27


A TANÁCS (EU) 2017/2458 HATÁROZATA

(2017. december 18.)

a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 186. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1324 európai parlamenti és a tanácsi határozat (2) értelmében az Unió részt vesz a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban.

(2)

A Jordán Hásimita Királyság (Jordánia) kifejezte abbéli szándékát, hogy részt vevő államként és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) PRIMA programban is részt vevő részes uniós tagállamaival és társult harmadik országaival egyenrangú félként csatlakozzon a PRIMA programhoz.

(3)

Az (EU) 2017/1324 határozat 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően Jordánia a PRIMA programban részt vevő állammá a PRIMA programban való részvétele feltételeit meghatározó, az Unióval a tudományos és technológiai együttműködés területén kötendő nemzetközi megállapodás megkötésétől függően válik.

(4)

Az (EU) 2017/2211 tanácsi határozattal (3) összhangban a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 2017. november 10-én aláírták, figyelemmel annak egy későbbi időpontban történő megkötésére.

(5)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövege csatolva van e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás 4. cikkének (2) bekezdésében cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (4).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  2017. november 30-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1324 határozata (2017. július 4.) az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről (HL L 185., 2017.7.18., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2017/2211 határozata (2017. szeptember 25.) a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 316., 2017.12.1., 13. o.).

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/29


MEGÁLLAPODÁS

a Jordán Hásimita Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (prima) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről

egyrészről

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: Unió,

másrészről

A JORDÁN HÁSIMITA KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: Jordánia,

között

a továbbiakban: Felek,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2002. május 1-jén hatályba lépett euromediterrán megállapodás (1) (a továbbiakban: az euromediterrán megállapodás) a Felek között tudományos és technológiai együttműködést hoz létre;

MIVEL az Európai Közösség és a Jordán Hásimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló, 2011. március 29-én hatályba lépett megállapodás (2) hivatalos keretet hoz létre a Felek közötti kutatási és technológiafejlesztési együttműködésre;

MIVEL az (EU) 2017/1324 európai parlamenti és a tanácsi határozat (3) lefekteti a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) (a továbbiakban: Horizont 2020) részes uniós tagállamai és társult harmadik országai számára a kezdeményezésben való részvétel feltételeit, többek között a pénzügyi kötelezettségeikre és a kezdeményezés irányítási struktúráiban való részvételükre vonatkozóan;

MIVEL az (EU) 2017/1324 határozat szerint Jordánia a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban részt vevő állammá a PRIMA programban való részvétele feltételeit meghatározó, az Unióval a tudományos és technológiai együttműködés területén kötendő nemzetközi megállapodás megkötésétől függően válik;

MIVEL Jordánia kifejezte abbéli szándékát, hogy részt vevő államként és a Horizont 2020 PRIMA-ban is részt vevő részes uniós tagállamaival és társult harmadik országaival egyenrangú félként csatlakozzon a PRIMA programhoz;

MIVEL Jordániának a PRIMA programban való részvételére vonatkozó jogait és kötelezettségeit az Unió és Jordánia között megkötendő nemzetközi megállapodásban kell meghatározni;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

E megállapodás célja, hogy meghatározza Jordániának a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket.

2. cikk

Jordánia PRIMA programban való részvételének feltételei

Jordánia PRIMA programban való részvételére az Uniónak az (EU) 2017/1324 határozatban foglalt feltételek vonatkoznak. A Felek kötelesek eleget tenni az (EU) 2017/1324 határozatban meghatározott kötelezettségeknek és kötelesek meghozni a megfelelő intézkedéseket, különösen az említett határozat 10. cikke (2) bekezdésének, valamint 11. cikke (3) és (4) bekezdésének alkalmazásához szükséges minden támogatás megadása révén. A Feleknek meg kell állapodniuk az e megállapodás keretében történő együttműködésük szempontjából nélkülözhetetlen, részleteiben kidolgozott segítségnyújtási szabályokról.

3. cikk

Területi hatály

E megállapodás egyrészről az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozó területeken, másrészről pedig Jordánia területén alkalmazandó.

4. cikk

Hatálybalépés és időtartam

1.   E megállapodást a Feleknek belső eljárásaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk.

2.   E megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítették egymást arról, hogy az (1) bekezdésben említett eljárások befejeződtek.

3.   E megállapodás – amennyiben egyik Fél sem mondja fel azt az 5. cikknek megfelelően – az (EU) 2017/1324 határozat hatályának lejártáig marad hatályban.

5. cikk

Felmondás

1.   E megállapodást bármely Fél bármikor felmondhatja oly módon, hogy felmondási szándékáról írásbeli értesítést küld a másik Fél számára.

A felmondás az e megállapodás felmondásáról szóló értesítés címzett által történő kézhezvételének napját követő hat hónap elteltével hatályosul.

2.   Az e megállapodás felmondásának időpontjában folyamatban lévő projekteket és tevékenységeket befejeződésükig folytatni kell az e megállapodásban megállapított feltételek szerint.

3.   E megállapodás felmondásának bármely más jogkövetkezményét a Felek közös megegyezéssel rendezik.

6. cikk

Vitarendezés

Az e megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos valamennyi vita esetében az euromediterrán megállapodás 97. cikkében előírt vitarendezési eljárás alkalmazandó.

E megállapodás két-két eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és arab nyelven készül, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Суейме на десети ноември две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Sweimeh el diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Ve Sweimehu dne desátého listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Sweimeh den tiende november i år to tusind og sytten.

Geschehen zu Sweimeh am zehnten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kümnendal päeval Sweimeh’s.

Sweimeh, τη δέκατη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Sweimeh on the tenth day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Sweimeh, le dix novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Sweimehu desetog studenoga dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Sweimeh, addì 10 novembre duemiladiciassette.

Sveimē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada desmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktųjų metų lapkričio dešimtą dieną Sveimoje.

Kelt Sweimehben, a kétezer-tizenhetedik év november havának tizedik napján.

Magħmul fi Sweimeh fl-għaxar jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Sweimeh, tien november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Sweimeh w dniu dziesiątego listopada dwa tysiące siedemnastego roku.

Feito em Sweimeh, aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete.

Întocmit la Sweimeh, la zece noiembrie două mii șaptesprezece.

V meste Sweimeh, desiateho novembra dvetisícsedemnásť.

V Sweimehu, dne desetega novembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Sweimehissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i Sweimeh den tionde november år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské král'ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


(1)  HLEU L 129., 2002.5.15., 3. o.

(2)  HLEU L 159., 2011.6.17., 108. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1324 határozata (2017. július 4.) az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási- és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről (HLEU L 185., 2017.7.18., 1. o.).


RENDELETEK

29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/32


A TANÁCS (EU) 2017/2459 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 5.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 397. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (2) megállapítja a nem adóalanyok részére teljesített távközlési-, műsor-, vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helyének meghatározásához az igénybevevő illetőségének vélelmezésére vonatkozó részletes rendelkezéseket.

(2)

A vélelmek alkalmazására vonatkozó követelmények értékelése rámutatott, hogy a valamely tagállamban letelepedett, és más tagállambeli nem adóalany részére szolgáltatást nyújtó adóalany számára a szolgáltatását igénybe vevő letelepedési helyére, illetve állandó lakóhelyére vagy szokásos tartózkodási helyére vonatkozó két, egymásnak nem ellentmondó bizonyíték beszerzése – bizonyos körülmények között – rendkívül nagy terhet jelent.

(3)

Ez a teher különösen hátrányos a kis- és középvállalkozások számára. Az egy bizonyítékra vonatkozó követelmény várhatóan egyszerűsíti az olyan kis- és középvállalkozások kötelezettségeit, amelyeknek a más tagállambeli igénybevevők részére teljesített Közösségen belüli szolgáltatásnyújtása bizonyos értékhatár alatt van.

(4)

Az igénybevevő illetőségének bizonyítására vonatkozó követelmény egyszerűsítése kiegészíti a 2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezetében meghatározott különös szabályozásnak az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv (3) 1. cikke által bevezetett módosításait, ezért azt ugyanattól az időponttól célszerű alkalmazni.

(5)

A 282/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 282/2011/EU végrehajtási rendelet 24b. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„24b. cikk

A 2006/112/EK irányelv 58. cikke alkalmazásában, amennyiben nem adóalany részére távközlési-, műsor-, vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat:

a)

a nem adóalany vezetékes telefonvonalán keresztül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő a vezetékes vonal telepítési helye szerinti országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található;

b)

mobilhálózaton keresztül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő a szolgáltatások igénybevételekor használt SIM-kártya mobil országkódjával () azonosított országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található;

c)

amelyekhez dekóder vagy hasonló eszköz vagy a megtekintést lehetővé tevő kártya szükséges, vezetékes vonal használata nélkül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő ott telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, ahol a dekóder vagy hasonló eszköz található, vagy ha ez a hely nem ismert, akkor azon a helyen, ahova a megtekintést lehetővé tevő kártyát az ott való használat céljából küldték;

d)

a 24a. cikkben és az e cikk a), b) és c) pontjában említettektől eltérő körülmények között nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő azon a helyen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, amely helyet a szolgáltatásnyújtó az e rendelet 24f. cikkében felsoroltak közül két, egymásnak nem ellentmondó bizonyíték alapján ilyenként meghatároz.

Az első bekezdés d) pontjának sérelme nélkül, az említett pont hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás esetében, amennyiben egy adóalany által a valamely tagállamban lévő székhelyéről vagy állandó telephelyéről nyújtott ilyen szolgáltatások héa nélküli összértéke a folyó és a megelőző naptári évben nem haladja meg a 100 000 EUR-t, illetve a nemzeti pénznemben számított egyenértékű összeget, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő azon a helyen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, amely helyet a szolgáltatásnyújtó az e rendelet 24f. cikkének a)–e) pontjában felsoroltak közül a szolgáltatásnyújtásban részt vevő, de a szolgáltatás nyújtójától vagy az igénybevevőjétől eltérő személy által szolgáltatott egy bizonyíték alapján ilyenként meghatároz.

Amennyiben valamely naptári év során az előző bekezdésben említett szolgáltatásnyújtás héa nélküli összértéke meghaladja a második bekezdésben előírt értékhatárt, a második bekezdés az adott időponttól kezdve mindaddig nem alkalmazandó, amíg a második bekezdésben előírt feltételek ismét nem teljesülnek.

A nemzeti pénznembeli egyenértékű összeg meghatározásához az Európai Központi Bank által az (EU) 2017/2459 tanácsi végrehajtási rendelet (*1) elfogadásának napján közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TÖNISTE


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 15.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.).


29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2460 RENDELETE

(2017. október 30.)

a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének az uniós referencialaboratóriumok jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK rendelet általános szabályokat állapít meg többek között az élelmiszer-higiéniára vonatkozó szabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzések elvégzésére. Az említett rendelet értelmében az európai uniós referencialaboratóriumok (a továbbiakban: uniós referencialaboratóriumok) tájékoztatják a nemzeti referencialaboratóriumokat az analitikai módszerek részleteiről és koordinálják e módszerek alkalmazását. Az uniós referencialaboratóriumokat az említett rendelet VII. melléklete sorolja fel.

(2)

A tejet és tejtermékeket vizsgáló uniós referencialaboratórium munkaprogramjában elsősorban az analitikai módszerek biztosítását és a nemzeti laboratóriumok által a minőségi markerekről – például a szomatikus sejtszámokról és a csírákról – folytatott laboratóriumközi jártassági vizsgálatok közös megközelítésének biztosítását tűzték ki célul. A hivatalos ellenőrzéseket végző hatósági laboratóriumok és az élelmiszer-vállalkozások által egyre gyakrabban megbízott laboratóriumok is rendelkeznek már a gazdaságokban összegyűjtött tej árának meghatározásához alkalmazott, fent említett markerek megfelelő elemzéséhez szükséges naprakész szakértelemmel.

(3)

Az Unióban így a továbbiakban nincs szükség a tejet és tejtermékeket vizsgáló uniós referencialaboratóriumra. Ezért ezt a referencialaboratóriumot törölni kell az uniós referencialaboratóriumokat felsoroló, a 882/2004/EK rendelet VII. mellékletében szereplő jegyzékről.

(4)

A 882/2004/EK rendelet VII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 882/2004/EK rendelet VII. melléklete I. részének 1. pontját el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.


HATÁROZATOK

29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/36


A TANÁCS (EU, Euratom) 2017/2461 HATÁROZATA

(2017. december 12.)

a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Tanács eljárási szabályzata (1) 11. cikkének (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Amennyiben egy jogi aktust a Tanácsnak minősített többséggel eljárva kell elfogadnia, meg kell győződni arról, hogy a minősített többséget alkotó tagállamok az Unió népességének legalább 65 %-át képviselik.

(2)

Az említett százalékos arányt a Tanács eljárási szabályzatának (eljárási szabályzat) III. mellékletében foglalt népességi adatok szerint számítják.

(3)

Az eljárási szabályzat 11. cikkének (6) bekezdése előírja, hogy a Tanács minden évben január 1-jei hatállyal – az Európai Unió Statisztikai Hivatalánál az előző év szeptember 30-án rendelkezésre álló adatoknak megfelelően – kiigazítja az említett mellékletben szereplő számadatokat.

(4)

A 2018. évre vonatkozóan az eljárási szabályzatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az eljárási szabályzat III. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

III. MELLÉKLET

A Tanácsban történő minősített többségi szavazásra vonatkozó rendelkezések végrehajtása céljából alkalmazandó, az Unió népességére és az egyes tagállamok népességére vonatkozó számadatok

Az EUSZ 16. cikke (4) bekezdésének és az EUMSZ 238. cikke (2) és (3) bekezdésének végrehajtása céljából a 2018. január 1-jétől2018. december 31-ig tartó időszakban a következő számadatokat kell alkalmazni az Unió népességére és az egyes tagállamok népességére, továbbá az egyes tagállamok népességének az Unió népességének százalékában kifejezett arányára vonatkozóan:

Tagállam

Népesség

Az Unió népességének százalékában (%)

Németország

82 437 641

16,10

Franciaország

67 024 633

13,09

Egyesült Királyság

65 808 573

12,85

Olaszország

61 219 113

11,95

Spanyolország

46 528 966

9,08

Lengyelország

37 972 964

7,41

Románia

19 638 309

3,83

Hollandia

17 220 721

3,36

Belgium

11 365 834

2,22

Görögország

10 757 293

2,10

Cseh Köztársaság

10 467 628

2,04

Portugália

10 309 573

2,01

Magyarország

10 080 000

1,97

Svédország

9 797 561

1,91

Ausztria

8 752 500

1,71

Bulgária

7 101 859

1,39

Dánia

5 743 947

1,12

Finnország

5 499 447

1,07

Szlovákia

5 435 343

1,06

Írország

4 774 833

0,93

Horvátország

4 154 213

0,81

Litvánia

2 847 904

0,56

Szlovénia

2 065 895

0,40

Lettország

1 950 116

0,38

Észtország

1 315 635

0,26

Ciprus

854 802

0,17

Luxemburg

589 370

0,12

Málta

440 433

0,09

EU 28

512 155 106

 

Küszöbérték 65 %)

332 900 819

 

”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. MIKSER


(1)  A Tanács 2009/937/EU határozata (2009. december 1-jei) a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 325., 2009.12.11., 35. o.).


29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/38


A TANÁCS (EU) 2017/2462 HATÁROZATA

(2017. december 18.)

Luxemburgnak és Romániának a Grúzia és Dél-Afrika a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 81. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben 218. cikkével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében foglaltak szerint az Európai Unió egyik célja, hogy előmozdítsa a gyermekek jogainak védelmét. A gyermekek jogellenes elvitellel vagy visszatartással szembeni védelmét szolgáló intézkedések e politika fontos részét képezik.

(2)

A Tanács elfogadta a 2201/2003/EK rendeletet (2) (a továbbiakban: Brüsszel IIa. rendelet), amelynek célja, hogy megvédje a gyermekeket a jogellenes elvitel vagy visszatartás káros hatásaitól, és eljárásokat állapítson meg a szokásos tartózkodási helyük szerinti államba történő gyors visszatérésük biztosítására, valamint garantálja a kapcsolattartási jogok és a felügyeleti jogok védelmét.

(3)

A Brüsszel IIa. rendelet kiegészíti és megerősíti a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményt (a továbbiakban: az 1980. évi Hágai Egyezmény), amely nemzetközi szintű kötelezettségi és együttműködési rendszert hoz létre a szerződő államok, illetve a központi hatóságok között, és célja a jogellenesen elvitt vagy visszatartott gyermekek gyors visszatérésének biztosítása.

(4)

Az Unió valamennyi tagállama részes fele az 1980. évi Hágai Egyezménynek.

(5)

Az Unió arra ösztönzi a harmadik államokat, hogy csatlakozzanak az 1980. évi Hágai Egyezményhez, és támogatja az 1980. évi Hágai Egyezmény helyes végrehajtását, többek között azáltal, hogy a tagállamokkal együtt részt vesz a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által rendszeresen szervezett különbizottságokban.

(6)

A uniós tagállamok és a harmadik államok között alkalmazandó közös jogi keret lehet a legjobb megoldás az érzékeny természetű, a gyermekek jogellenes elvitelét érintő nemzetközi esetekre.

(7)

Az 1980. évi Hágai Egyezmény kimondja, hogy az egyezmény a csatlakozó állam és azon szerződő államok között alkalmazandó, amelyek nyilatkozatot tettek a csatlakozás elfogadásáról.

(8)

Az 1980. évi Hágai Egyezmény nem teszi lehetővé, hogy az olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek, mint az Unió, annak szerződő felévé váljon. Az Unió ezért nem csatlakozhat ehhez az Egyezményhez, és nem helyezheti letétbe egy állam csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozatot sem.

(9)

Az Európai Unió Bíróságának 1/13. sz. véleménye (3) értelmében az 1980. évi Hágai Egyezmény alapján tett, elfogadásról szóló nyilatkozatok az Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak.

(10)

Grúzia 1997. július 24-én letétbe helyezte az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratát. Grúzia esetében az 1980. évi Hágai Egyezmény 1997. október 1-jén hatályba lépett.

(11)

Valamennyi érintett tagállam Dánia, Luxemburg és Románia kivételével már elfogadta Grúzia csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. Grúzia elfogadta Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia és Málta csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. A Grúziában fennálló helyzet értékelése nyomán megállapítást nyert, hogy Luxemburg és Románia az 1980. évi Hágai Egyezményben foglalt feltételek alapján az Unió érdekében el tudja fogadni Grúzia csatlakozását.

(12)

Dél-Afrika 1997. július 8-án letétbe helyezte az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratát. Dél-Afrika esetében az 1980. évi Hágai Egyezmény 1997. október 1-jén hatályba lépett.

(13)

Valamennyi érintett tagállam Luxemburg és Románia kivételével már elfogadta Dél-Afrika csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. Dél-Afrika elfogadta Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia és Málta csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. A Dél-Afrikában fennálló helyzet értékelése nyomán megállapítást nyert, hogy Luxemburg és Románia az 1980. évi Hágai Egyezményben foglalt feltételek alapján az Unió érdekében el tudja fogadni Dél-Afrika csatlakozását.

(14)

Luxemburgot és Romániát ezért fel kell hatalmazni arra, hogy az e határozatban foglalt feltételeknek megfelelően az Unió érdekében helyezzék letétbe Grúziának és Dél-Afrikának az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozataikat. Azok az egyéb Uniós tagállamok, amelyek már korábban elfogadták Grúziának és Dél-Afrikának az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozását nem kell új elfogadási nyilatkozatot letétbe helyezniük, mivel a nemzetközi közjog értelmében a már megtett nyilatkozatok továbbra is érvényesek.

(15)

A Brüsszel IIa. rendelet az Egyesült Királyságra és Írországra nézve kötelező, így azok részt vesznek e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(16)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Luxemburg és Románia felhatalmazást kap arra, hogy az Unió érdekében elfogadja Grúzia és Dél-Afrika csatlakozását a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezményhez.

(2)   Luxemburg és Románia legkésőbb 2018. december 19-ig nyilatkozatot helyeznek letétbe az alábbi formában arról, hogy az Európai Unió érdekében elfogadják Grúzia és Dél-Afrika csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez:

„[TAGÁLLAM teljes neve] kijelenti, hogy az (EU) 2017/2462 tanácsi határozattal összhangban elfogadja Grúzia és Dél-Afrika csatlakozását a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményhez”.

(3)   Luxemburg és Románia tájékoztatják a Tanácsot és a Bizottságot Grúziának és Dél-Afrikának az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozataik letétbe helyezéséről, és a letétbe helyezésüket követően két hónapon belül közlik a Bizottsággal a nyilatkozatok szövegét.

2. cikk

Azok a tagállamok, amelyek már ezen határozat elfogadásának napja előtt letétbe helyezték a Grúziának és Dél-Afrikának az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásnak elfogadásáról szóló nyilatkozataikat, nem kell letétbe helyezniük újabb nyilatkozatot.

3. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek a határozatnak Luxemburg és Románia a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  2017. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2003.12.23., 1. o.).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/41


A TANÁCS (EU) 2017/2463 HATÁROZATA

(2017. december 18.)

Horvátországnak, Hollandiának, Portugáliának és Romániának a San Marino a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 81. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben 218. cikkével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében foglaltak szerint az Európai Unió egyik célja, hogy előmozdítsa a gyermekek jogainak védelmét. A gyermekek jogellenes elvitellel vagy visszatartással szembeni védelmét szolgáló intézkedések e politika fontos részét képezik.

(2)

A Tanács elfogadta a 2201/2003/EK rendeletet (2) (a továbbiakban: Brüsszel IIa. rendelet), amelynek célja, hogy megvédje a gyermekeket a jogellenes elvitel vagy visszatartás káros hatásaitól, és eljárásokat állapítson meg a szokásos tartózkodási helyük szerinti államba történő gyors visszatérésük biztosítására, valamint garantálja a kapcsolattartási jogok és a felügyeleti jogok védelmét.

(3)

A Brüsszel IIa. rendelet kiegészíti és megerősíti a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményt (a továbbiakban: az 1980. évi Hágai Egyezmény), amely nemzetközi szintű kötelezettségi és együttműködési rendszert hoz létre a szerződő államok, illetve a központi hatóságok között, és célja a jogellenesen elvitt vagy visszatartott gyermekek gyors visszatérésének biztosítása.

(4)

Az Unió valamennyi tagállama részes fele az 1980. évi Hágai Egyezménynek.

(5)

Az Unió arra ösztönzi a harmadik államokat, hogy csatlakozzanak az 1980. évi Hágai Egyezményhez, és támogatja az 1980. évi Hágai Egyezmény helyes végrehajtását, többek között azáltal, hogy a tagállamokkal együtt részt vesz a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által rendszeresen szervezett különbizottságokban.

(6)

Az uniós tagállamok és a harmadik államok között alkalmazandó közös jogi keret lehet a legjobb megoldás az érzékeny természetű, a gyermekek jogellenes elvitelét érintő nemzetközi esetekre.

(7)

Az 1980. évi Hágai Egyezmény kimondja, hogy az egyezmény a csatlakozó állam és azon szerződő államok között alkalmazandó, amelyek nyilatkozatot tettek a csatlakozás elfogadásáról.

(8)

Az 1980. évi Hágai Egyezmény nem teszi lehetővé, hogy az olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek, mint az Unió, annak szerződő felévé váljon. Az Unió ezért nem csatlakozhat ehhez az Egyezményhez, és nem helyezheti letétbe egy állam csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozatot sem.

(9)

Az Európai Unió Bíróságának 1/13. sz. véleménye (3) értelmében az 1980. évi Hágai Egyezmény alapján tett, elfogadásról szóló nyilatkozatok az Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak.

(10)

San Marino 2006. december 14-én letétbe helyezte az 1980. évi Hágai egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratát. San Marino esetében az 1980. évi Hágai Egyezmény 2007. március 1-jén hatályba lépett.

(11)

Valamennyi érintett tagállam Horvátország, Dánia, Hollandia, Portugália és Románia kivételével már elfogadta San Marino csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. A San Marinóban fennálló helyzet értékelése nyomán megállapítást nyert, hogy Horvátország, Hollandia, Portugália és Románia az 1980. évi Hágai Egyezményben foglalt feltételek alapján az Unió érdekében el tudja fogadni San Marino csatlakozását.

(12)

Horvátországot, Hollandiát, Portugáliát és Romániát ezért fel kell hatalmazni arra, hogy az e határozatban foglalt feltételeknek megfelelően az Unió érdekében helyezzék letétbe a San Marinonak az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozataikat. Azok az egyéb Uniós tagállamok, amelyek már korábban elfogadták San Marinónak az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozását nem kell új elfogadási nyilatkozatot letétbe helyezniük, mivel a nemzetközi közjog értelmében a már megtett nyilatkozatok továbbra is érvényesek.

(13)

A Brüsszel IIa. rendelet az Egyesült Királyságra és Írországra nézve kötelező, így azok részt vesznek e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(14)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Horvátország, Hollandia, Portugália és Románia felhatalmazást kap arra, hogy az Unió érdekében elfogadja San Marino csatlakozását a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tagállamok legkésőbb 2018. december 19-ig nyilatkozatot helyeznek letétbe az alábbi formában arról, hogy az Európai Unió érdekében elfogadják San Marino csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez:

„[TAGÁLLAM teljes neve] kijelenti, hogy az (EU) 2017/2463 tanácsi határozattal összhangban elfogadja San Marino csatlakozását a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményhez”.

(3)   Az (1) bekezdésben említett tagállamok tájékoztatják a Tanácsot és a Bizottságot San Marinonak az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozataik letétbe helyezéséről, és a letétbe helyezésüket követően két hónapon belül közlik a Bizottsággal a nyilatkozatok szövegét.

2. cikk

Azok tagállamok, amelyek már ezen határozat elfogadásának napja előtt letétbe helyezték San Marinonak az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozataikat, nem kell letétbe helyezniük újabb nyilatkozatot.

3. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba..

4. cikk

Ennek a határozatnak Horvátország, Hollandia, Portugália és Románia a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  2017. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2003.12.23., 1. o.).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303


29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/43


A TANÁCS (EU) 2017/2464 HATÁROZATA

(2017. december 18.)

Ausztriának és Romániának a Panama, Uruguay, Kolumbia és Salvador a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 81. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben 218. cikkével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében foglaltak szerint az Európai Unió egyik célja, hogy előmozdítsa a gyermekek jogainak védelmét. A gyermekek jogellenes elvitellel vagy visszatartással szembeni védelmét szolgáló intézkedések e politika fontos részét képezik.

(2)

A Tanács elfogadta a 2201/2003/EK rendeletet (2) (a továbbiakban: Brüsszel IIa. rendelet), amelynek célja, hogy megvédje a gyermekeket a jogellenes elvitel vagy visszatartás káros hatásaitól, és eljárásokat állapítson meg a szokásos tartózkodási helyük szerinti államba történő gyors visszatérésük biztosítására, valamint garantálja a kapcsolattartási jogok és a felügyeleti jogok védelmét.

(3)

A Brüsszel IIa. rendelet kiegészíti és megerősíti a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményt (a továbbiakban: az 1980. évi Hágai Egyezmény), amely nemzetközi szintű kötelezettségi és együttműködési rendszert hoz létre a szerződő államok, illetve a központi hatóságok között, és célja a jogellenesen elvitt vagy visszatartott gyermekek gyors visszatérésének biztosítása.

(4)

Az Unió valamennyi tagállama részes fele az 1980. évi Hágai Egyezménynek.

(5)

Az Unió arra ösztönzi a harmadik államokat, hogy csatlakozzanak az 1980. évi Hágai Egyezményhez, és támogatja az 1980. évi Hágai Egyezmény helyes végrehajtását, többek között azáltal, hogy a tagállamokkal együtt részt vesz a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia által rendszeresen szervezett különbizottságokban.

(6)

Az uniós tagállamok és a harmadik államok között alkalmazandó közös jogi keret lehet a legjobb megoldás az érzékeny természetű, a gyermekek jogellenes elvitelét érintő nemzetközi esetekre.

(7)

Az 1980. évi Hágai Egyezmény kimondja, hogy az egyezmény a csatlakozó állam és azon szerződő államok között alkalmazandó, amelyek nyilatkozatot tettek a csatlakozás elfogadásáról.

(8)

Az 1980. évi Hágai Egyezmény nem teszi lehetővé, hogy az olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek, mint az Unió, annak szerződő felévé váljon. Az Unió ezért nem csatlakozhat ehhez az Egyezményhez, és nem helyezheti letétbe egy állam csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozatot sem.

(9)

Az Európai Unió Bíróságának 1/13. sz. véleménye (3) értelmében az 1980. évi Hágai Egyezmény alapján tett, elfogadásról szóló nyilatkozatok az Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak.

(10)

Panama 1994. február 2-án letétbe helyezte az 1980. évi egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratot. Az egyezmény 1994. május 1-jén lépett hatályba Panamában.

(11)

Valamennyi érintett tagállam Ausztriát és Romániát kivéve már elfogadta Panama csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. Panama elfogadta Bulgária, Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta és Szlovénia csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. A Panamában fennálló helyzet értékelése nyomán megállapítást nyert, hogy Ausztria és Románia az 1980. évi Hágai Egyezményben foglalt feltételek alapján az Unió érdekében el tudja fogadni Panama csatlakozását.

(12)

Uruguay 1999. november 18-án letétbe helyezte az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratát. Uruguay esetében az 1980. évi Hágai Egyezmény 2000. február 1-jén hatályba lépett.

(13)

Valamennyi érintett tagállam Ausztria és Románia kivételével már elfogadta Uruguay csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. Uruguay elfogadta Bulgária, Észtország, Lettország és Litvánia csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. Az Uruguayban fennálló helyzet értékelése nyomán megállapítást nyert, hogy Ausztria és Románia az 1980. évi Hágai Egyezményben foglalt feltételek alapján az Unió érdekében el tudja fogadni Uruguay csatlakozását.

(14)

Kolumbia 1995. december 13-án letétbe helyezte az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratát. Kolumbia esetében az egyezmény 1996. március 1-jén lépett hatályba.

(15)

Valamennyi érintett tagállam Ausztria és Románia kivételével már elfogadta Kolumbia csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. Kolumbia elfogadta Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia és Málta csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. A Kolumbiában fennálló helyzet értékelése nyomán megállapítást nyert, hogy Ausztria és Románia az 1980. évi Hágai Egyezményben foglalt feltételek alapján az Unió érdekében el tudja fogadni Kolumbia csatlakozását.

(16)

Salvador 2001. február 5-én letétbe helyezte az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratát. Salvador esetében az 1980. évi Hágai Egyezmény 2001. május 1-jén hatályba lépett.

(17)

Valamennyi érintett tagállam Ausztria és Románia kivételével már elfogadta Salvador csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. Salvador elfogadta Bulgária, Észtország, Lettország és Litvánia csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez. A Salvadorban fennálló helyzet értékelése nyomán megállapítást nyert, hogy Ausztria és Románia az 1980. évi Hágai Egyezményben foglalt feltételek alapján az Unió érdekében el tudja fogadni Salvador csatlakozását.

(18)

Ausztriát és Romániát ezért fel kell hatalmazni arra, hogy az e határozatban foglalt feltételeknek megfelelően az Unió érdekében helyezzék letétbe a Panamának, Uruguaynak, Kolumbiának és Salvadornak az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozataikat. Azok az egyéb Uniós tagállamok, amelyek már korábban elfogadták Panamának, Uruguaynak, Kolumbiának és Salvadornak az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozását nem kell új elfogadási nyilatkozatot letétbe helyezniük, mivel a nemzetközi közjog értelmében a már megtett nyilatkozatok továbbra is érvényesek.

(19)

A Brüsszel IIa. rendelet az Egyesült Királyságra és Írországra nézve kötelező, így azok részt vesznek e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(20)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Ausztria és Románia felhatalmazást kap arra, hogy az Unió érdekében elfogadja Panama, Uruguay, Kolumbia és Salvador csatlakozását a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez.

(2)   Ausztria és Románia legkésőbb 2018. december 19-ig nyilatkozatot helyez letétbe az alábbi formában arról, hogy az Európai Unió érdekében elfogadja Panama, Uruguay, Kolumbia és Salvador csatlakozását az 1980. évi Hágai Egyezményhez:

„[TAGÁLLAM teljes neve] kijelenti, hogy az (EU) 2017/2464 tanácsi határozattal összhangban elfogadja Panama, Uruguay, Kolumbia és Salvador csatlakozását a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményhez”.

(3)   Ausztria és Románia tájékoztatják a Tanácsot és a Bizottságot a Panamának, Uruguaynak, Kolumbiának és Salvadornak az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozataik letétbe helyezéséről, és a letétbe helyezésüket követően két hónapon belül közli a Bizottsággal a nyilatkozatok szövegét.

2. cikk

Azok a tagállamok, amelyek már ezen határozat elfogadásának napja előtt letétbe helyezték a Panamának, Uruguaynak, Kolumbiának és Salvadornak az 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadásáról szóló nyilatkozataikat, nem kell letétbe helyezniük újabb nyilatkozatot.

3. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek a határozatnak Ausztria és Románia a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  2017. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2003.12.23., 1. o.).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/46


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A LÉGI KÖZLEKEDÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT EURÓPAI UNIÓ/SVÁJC LÉGI KÖZLEKEDÉSI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2017. sz. HATÁROZATA

(2017. november 29.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás mellékletének felváltásáról [2017/2465]

AZ EURÓPAI UNIÓ/SVÁJC LÉGI KÖZLEKEDÉSI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A megállapodás mellékletének helyébe 2018. február 1-jétől e határozat melléklete lép.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 29-én.

a Vegyes Bizottság részéről

az Európai Unió küldöttségének vezetője

Filip CORNELIS

a svájci küldöttség vezetője

Christian HEGNER


MELLÉKLET

E megállapodás alkalmazásában:

a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lép és annak jogutódja,

valahányszor az e mellékletben felsorolt jogi aktusok az Európai Közösség – vagy az annak helyébe lépő Európai Unió – tagállamait vagy a hozzájuk való kötődés követelményét említik, e megállapodás alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy egyúttal Svájcot is, illetőleg a Svájchoz való ugyanolyan kötődés követelményét is említik,

az e megállapodás 4., 15., 18., 27. és 35. cikkében a 2407/92/EGK és a 2408/92/EGK tanácsi rendeletre tett hivatkozásokat az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni,

e megállapodás 15. cikkének sérelme nélkül az alábbi közösségi irányelvekben és rendeletekben előforduló „közösségi légi fuvarozó” kifejezés – az 1008/2008/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban – egyaránt utal az engedéllyel rendelkező olyan légi fuvarozókra is, amelyek fő tevékenységi helye és – adott esetben – hivatalos székhelye Svájcban van. A 2407/92/EGK rendeletre való valamennyi hivatkozást az 1008/2008/EK rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni,

a Szerződés 81. és 82. cikkére vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikkére való valamennyi olyan hivatkozást, amely az alábbi jogi aktusok szövegében fordul elő, e megállapodás 8. és 9. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni.

1.   A légi közlekedés liberalizációja és egyéb, a polgári repülésre vonatkozó szabályok

1008/2008/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról

2000/79/EK

A Tanács 2000. november 27-i irányelve az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF), az Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) és a Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról

93/104/EK

A Tanács 1993. november 23-i irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól, az alábbival módosítva:

2000/34/EK irányelv.

437/2003/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről

1358/2003/EK

A Bizottság 2003. július 31-i rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról, az alábbival módosítva:

158/2007/EK bizottsági rendelet.

785/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i rendelete a légi fuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről, az alábbival módosítva:

285/2010/EU bizottsági rendelet.

95/93/EGK

A Tanács 1993. január 18-i rendelete a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (1–12. cikk), az alábbival módosítva:

793/2004/EK rendelet.

2009/12/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i irányelve a repülőtéri díjakról

96/67/EGK

A Tanács 1996. október 15-i irányelve a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról

(1–9. cikk; 11–23. cikk és 25. cikk)

80/2009/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. január 14-i rendelete a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

2.   Versenyszabályok

1/2003/EK

A Tanács 2002. december 16-i rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (1–13. cikk; 15–45. cikk)

(Amennyiben ez a rendelet érinti e megállapodás alkalmazását. A megállapodás szerinti feladatmegosztást nem érinti, hogy a rendelet e felsorolásban szerepel.)

773/2004/EK

A Bizottság 2004. április 7-i rendelete a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról, az alábbiakkal módosítva:

1792/2006/EK bizottsági rendelet,

622/2008/EK bizottsági rendelet.

139/2004/EK

A Tanács 2004. január 20-i rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete)

(1–18. cikk; 19. cikk (1)–(2) bekezdés; 20–23. cikk)

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (5) bekezdése tekintetében az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni az Európai Közösség és Svájc viszonylatában:

(1)

a 139/2004/EK rendelet 3. cikkének meghatározása szerinti olyan összefonódás tekintetében, amely az említett rendelet 1. cikke értelmében nem közösségi léptékű, és amely legalább három EK-tagállam és a Svájci Államszövetség nemzeti versenyjoga szerint felülvizsgálható, a szóban forgó rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett személyek és vállalkozások – a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál történő bármely bejelentést megelőzően – indokolással ellátott beadvánnyal tájékoztathatják a Bizottságot arról, hogy az összefonódást a Bizottságnak helyénvaló megvizsgálnia.

(2)

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése és az előző bekezdés szerinti beadványokat az Európai Bizottság haladéktalanul továbbítja a Svájci Államszövetségnek.

(3)

Ha a Svájci Államszövetség az ügy áttételére vonatkozó kérelmet illető egyet nem értését fejezi ki, a hatáskörrel rendelkező svájci versenyhatóság marad illetékes, és az ügy e bekezdés értelmében nem vonható el a Svájci Államszövetségtől.

Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, 9. cikkének (2) és (6) bekezdésében, valamint 22. cikkének (2) bekezdésében említett határidők tekintetében:

(1)

az Európai Bizottság a 4. cikk (4) és (5) bekezdése, a 9. cikk (2) és (6) bekezdése, valamint a 22. cikk (2) bekezdése értelmében haladéktalanul továbbítja az illetékes svájci versenyhatóságnak a vonatkozó dokumentumokat.

(2)

A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (4) és (5) bekezdésében, 9. cikkének (2) és (6) bekezdésében, valamint 22. cikkének (2) bekezdésében említett határidőket a Svájci Államszövetség esetében attól kezdve kell számítani, hogy az illetékes svájci versenyhatóság átvette a vonatkozó dokumentumokat.

802/2004/EK

A Bizottság 2004. április 7-i rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (1–24. cikk), az alábbiakkal módosítva:

1792/2006/EK bizottsági rendelet,

1033/2008/EK bizottsági rendelet,

1269/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

2006/111/EK

A Bizottság 2006. november 16-i irányelve a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról

487/2009/EK

A Tanács 2009. május 25-i rendelete a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a légi közlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról.

3.   A légi közlekedés biztonsága

216/2008/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, az alábbiakkal módosítva:

690/2009/EK bizottsági rendelet,

1108/2009/EK rendelet,

6/2013/EU bizottsági rendelet,

(EU) 2016/4 bizottsági rendelet.

Az Ügynökséget Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a rendelet rendelkezései felruházzák.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, 14. cikkének (5) és (7) bekezdése, 24. cikkének (5) bekezdése, 25. cikkének (1) bekezdése, 38. cikke (3) bekezdésének i) pontja, 39. cikkének (1) bekezdése, 40. cikkének (3) bekezdése, 41. cikkének (3) és (5) bekezdése, 42. cikkének (4) bekezdése, 54. cikkének (1) bekezdése és 61. cikkének (3) bekezdése értelmében hozott határozatok őt felruházzák.

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás mellékletének második franciabekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére nem alkalmazandók Svájcra a „tagállamokra” tett azon utalások, amelyek a rendelet 65. cikkében, illetőleg az 1999/468/EK határozat ott említett rendelkezéseiben fordulnak elő.

E rendelet egyetlen rendelkezésének sem adható olyan értelmezés, amely az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget felhatalmazná, hogy nemzetközi megállapodások keretében Svájc nevében lépjen fel az e megállapodásokból eredő kötelezettségei teljesítéséhez való segítségnyújtástól eltérő céllal.

E megállapodás alkalmazásában a rendelet szövege az alábbi kiigazításokkal értendő:

a)

a 12. cikk a következőképpen módosul:

i.

az (1) bekezdés szövege az „a Közösség” szövegrész után a „vagy Svájc” szövegrésszel egészül ki;

ii.

a (2) bekezdés a) pontjának szövege az „a Közösség” szövegrész után a „vagy Svájc” szövegrésszel egészül ki;

iii.

a (2) bekezdés b) és c) pontját el kell hagyni;

iv.

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a Közösség harmadik országgal tárgyalásokat folytat olyan megállapodásról, amely előírja, hogy egy tagállam vagy az Ügynökség bizonyítványokat bocsáthat ki e harmadik ország repülési hatóságai által kibocsátott bizonyítványok alapján, minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy az érintett harmadik ország ajánlatot tegyen Svájc részére is egy hasonló megállapodásra. Svájcnak pedig törekednie kell arra, hogy a Közösség megállapodásaihoz hasonló megállapodásokat kössön a szóban forgó harmadik országokkal.”

b)

A 29. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az állampolgári jogaikat teljeskörűen gyakorló svájci állampolgárokat az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja.”

c)

A 30. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Svájc alkalmazza az Ügynökségre az e melléklet A. mellékletében található, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet az A. melléklet függelékével összhangban.”

d)

A 37. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Svájc korlátozások nélkül részt vesz az igazgatóság munkájában, és munkája során az Európai Unió tagállamaival azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, kivéve a szavazati jogot.”

e)

Az 59. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(12)   Svájc a következő képlet szerint vállal részt az (1) bekezdés b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulásból:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

ahol:

S

=

az Ügynökség költségvetésének az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett díjak és költségek által nem fedezett része;

a

=

a társult államok száma;

b

=

az Európai Unió tagállamainak száma;

c

=

Svájc hozzájárulása az ICAO költségvetéséhez;

C

=

az EU tagállamainak és a társult államoknak a teljes hozzájárulása az ICAO költségvetéséhez.”

f)

A 61. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„E melléklet B. melléklete tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek a Közösség által az Ügynökség tevékenységeiben részt vevők fölött Svájcban gyakorolt pénzügyi ellenőrzésre vonatkoznak.”

g)

A rendelet II. melléklete a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet (1) 2. cikke (3) bekezdése a) pontja ii. alpontjának hatálya alá tartozó termékeknek minősülő következő légi járművekkel bővül:

 

A/c – [HB-IMY, HB-IWY] – Gulfstream G-IV típus;

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – Gulfstream G-V típus;

 

A/c – [HB-ZCW, HB-ZDF] – MD900 típus.

1178/2011/EU

A Bizottság 2011. november 3-i rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről, az alábbiakkal módosítva:

290/2012/EU bizottsági rendelet,

70/2014/EU bizottsági rendelet,

245/2014/EU bizottsági rendelet,

(EU) 2015/445 bizottsági rendelet,

(EU) 2016/539 bizottsági rendelet.

3922/91/EGK

A Tanács 1991. december 16-i rendelete a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról (1–3. cikk; 4. cikk, (2) bekezdés; 5–11. és 13. cikk), az alábbiakkal módosítva:

1899/2006/EK rendelet,

1900/2006/EK rendelet,

8/2008/EK bizottsági rendelet,

859/2008/EK bizottsági rendelet.

996/2010/EU

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i rendelete a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, az alábbival módosítva:

376/2014/EU rendelet.

104/2004/EK

A Bizottság 2004. január 22-i rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési tanácsának szervezetére és összetételére vonatkozó szabályok megállapításáról

2111/2005/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. december 14-i rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről

473/2006/EK

A Bizottság 2006. március 22-i rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról

474/2006/EK

A Bizottság 2006. március 22-i rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról, legutóbb az alábbival módosítva:

(EU) 2017/830 bizottsági végrehajtási rendelet.

1332/2011/EU

A Bizottság 2011. december 16-i rendelete a levegőben történő ütközések elhárítását szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról, az alábbival módosítva:

(EU) 2016/583 bizottsági rendelet.

646/2012/EU

A Bizottság 2012. július 16-i végrehajtási rendelete a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzbírságokra és időszakos kényszerítő bírságokra vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról

748/2012/EU

A Bizottság 2012. augusztus 3-i rendelete a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról, az alábbiakkal módosítva:

7/2013/EU bizottsági rendelet,

69/2014/EU bizottsági rendelet,

(EU) 2015/1039 bizottsági rendelet,

(EU) 2016/5 bizottsági rendelet.

965/2012/EU

A Bizottság 2012. október 5-i rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, az alábbiakkal módosítva:

800/2013/EU bizottsági rendelet,

71/2014/EU bizottsági rendelet,

83/2014/EU bizottsági rendelet,

379/2014/EU bizottsági rendelet,

(EU) 2015/140 bizottsági rendelet,

(EU) 2015/1329 bizottsági rendelet,

(EU) 2015/640 bizottsági rendelet,

(EU) 2015/2338 bizottsági rendelet,

(EU) 2016/1199 bizottsági rendelet,

(EU) 2017/363 bizottsági rendelet.

2012/780/EU

A Bizottság 2012. december 5-i határozata a polgári légi közlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének (5) bekezdésével létrehozott, biztonsági ajánlások európai központi adattárához és az ajánlásokra adott válaszokhoz való hozzáférési jogokról

628/2013/EU

A Bizottság 2013. június 28-i végrehajtási rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok végzésével és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályai alkalmazásának nyomon követésével kapcsolatos munkamódszereiről, valamint a 736/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

139/2014/EU

A Bizottság 2014. február 12-i rendelete a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, az alábbival módosítva:

(EU) 2017/161 bizottsági rendelet.

319/2014/EU

A Bizottság 2014. március 27-i rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

376/2014/EU

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i rendelete a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

452/2014/EU

A Bizottság 2014. április 29-i rendelete a harmadik országbeli üzemeltetők légi közlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről, az alábbival módosítva:

(EU) 2016/1158 bizottsági rendelet.

1321/2014/EU

A Bizottság 2014. november 26-i rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról, az alábbiakkal módosítva:

(EU) 2015/1088 bizottsági rendelet,

(EU) 2015/1536 bizottsági rendelet.

(EU) 2017/334 bizottsági rendelet.

(EU) 2015/340

A Bizottság 2015. február 20-i rendelete a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról, a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EU) 2015/640

A Bizottság 2015. április 23-i rendelete az adott üzembentartási típusra vonatkozó kiegészítő légialkalmassági előírásokról és a 965/2012/EU rendelet módosításáról

(EU) 2015/1018

A Bizottság 2015. június 29-i végrehajtási rendelete a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezően jelentendő polgári légi közlekedési események besorolását meghatározó jegyzék megállapításáról

(EU) 2016/2357

A Bizottság 2016. december 19-i határozata a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az abban foglalt végrehajtási szabályoknak a Hellenic Aviation Training Academy (Görög Légi Közlekedési Képzési Akadémia, HATA) által kiállított bizonyítványok és az azok alapján kiadott, 66. rész szerinti engedélyek tekintetében történő hatékony végrehajtása elmulasztásáról

4.   A légi közlekedés védelme

300/2008/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i rendelete a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

272/2009/EK

A Bizottság 2009. április 2-i rendelete a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről, az alábbiakkal módosítva:

297/2010/EU bizottsági rendelet,

720/2011/EU bizottsági rendelet,

1141/2011/EU bizottsági rendelet,

245/2013/EU bizottsági rendelet.

1254/2009/EU

A Bizottság 2009. december 18-i rendelete a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról, az alábbival módosítva:

(EU) 2016/2096 bizottsági rendelet.

18/2010/EU

A Bizottság 2010. január 8-i rendelete a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról

72/2010/EU

A Bizottság 2010. január 26-i rendelete a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról, az alábbival módosítva:

(EU) 2016/472 bizottsági végrehajtási rendelet.

(EU) 2015/1998

A Bizottság 2015. november 5-i végrehajtási rendelete a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról, az alábbiakkal módosítva:

(EU) 2015/2426 bizottsági végrehajtási rendelet,

(EU) 2017/815 bizottsági végrehajtási rendelet.

C(2015)8005

A Bizottság 2015. november 16-i végrehajtási határozata a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról, az alábbival módosítva:

a Bizottság C(2017)3030 végrehajtási határozata.

5.   Légiforgalmi szolgáltatás

549/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i rendelete az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról („keretrendelet”), az alábbival módosítva:

1070/2009/EK rendelet.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 6., a 8., a 10., a 11. és a 12. cikk felruházza.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

A (2) bekezdésben a „közösségi szintű” szövegrész helyébe a „közösségi szinten, Svájc részvételével” szövegrész lép.

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás mellékletének második franciabekezdésében előírt horizontális kiigazítás ellenére nem alkalmazandók Svájcra a „tagállamokra” tett azon utalások, amelyek az 549/2004/EK rendelet 5. cikkében, illetőleg az 1999/468/EK határozatnak a szóban forgó cikkben említett rendelkezéseiben fordulnak elő.

550/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i rendelete a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról („léginavigációs-szolgálati rendelet”), az alábbival módosítva:

1070/2009/EK rendelet.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 9a., a 9b., a 15., a 15a., a 16. és a 17. cikk felruházza.

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezései az alábbi módosításokkal értendők:

a)

a 3. cikk a következőképpen módosul:

a (2) bekezdésben „a Közösségen” és „a Közösségben” szavakat az „és Svájcon”, illetve az „és Svájcban” szavak egészítik ki.

b)

A 7. cikk a következőképpen módosul:

az (1) és a (6) bekezdés szövege az „a Közösségen” szövegrész után az „és Svájcon” szövegrésszel egészül ki.

c)

A 8. cikk a következőképpen módosul:

az (1) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után az „és Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

d)

A 10. cikk a következőképpen módosul:

az (1) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után az „és Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

e)

A 16. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság a tagállamoknak címezi a határozatát, és annyiban tájékoztatja arról a szolgáltatót, amennyiben az jogilag érintett.”

551/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i rendelete a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról („légtérrendelet”), az alábbival módosítva:

1070/2009/EK rendelet.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 3a., a 6. és a 10. cikk felruházza.

552/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i rendelete az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról („átjárhatósági rendelet”), az alábbival módosítva:

1070/2009/EK rendelet.

A Bizottságot Svájcban is megilletik azok a jogkörök, amelyekkel a 4. cikk, a 7. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése felruházza.

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezései az alábbi módosításokkal értendők:

a)

az 5. cikk a következőképpen módosul:

a (2) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

b)

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a (4) bekezdés szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

c)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

A 3. szakasz második és utolsó franciabekezdésének szövege az „a Közösségben” szövegrész után a „vagy Svájcban” szövegrésszel egészül ki.

2150/2005/EK

A Bizottság 2005. december 23-i rendelete a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról

1033/2006/EK

A Bizottság 2006. július 4-i rendelete az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről, az alábbiakkal módosítva:

923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

428/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

(EU) 2016/2120 bizottsági végrehajtási rendelet.

1032/2006/EK

A Bizottság 2006. július 6-i rendelete az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról, az alábbival módosítva:

30/2009/EK bizottsági rendelet.

219/2007/EK

A Tanács 2007. február 27-i rendelete az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról, az alábbiakkal módosítva:

1361/2008/EK tanácsi rendelet,

721/2014/EU tanácsi rendelet.

633/2007/EK

A Bizottság 2007. június 7-i rendelete az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról, az alábbival módosítva:

283/2011/EU bizottsági rendelet.

(EU) 2017/373  (2)

A Bizottság 2017. március 1-jei végrehajtási rendelete a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról

29/2009/EK

A Bizottság 2009. január 16-i rendelete az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról, az alábbival módosítva:

a Bizottság (EU) 2015/310 végrehajtási rendelete.

E megállapodás alkalmazásában a rendelet szövege az alábbi kiigazítással értendő:

Az I. melléklet A. része kiegészül a következővel: „Svájc UIR”.

262/2009/EK

A Bizottság 2009. március 30-i rendelete az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról, az alábbival módosítva:

(EU) 2016/2345 bizottsági végrehajtási rendelet.

73/2010/EU

A Bizottság 2010. január 26-i rendelete a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról, az alábbival módosítva:

1029/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

255/2010/EU

A Bizottság 2010. március 25-i rendelete a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról, az alábbiakkal módosítva:

923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

(EU) 2016/1006 bizottsági végrehajtási rendelet.

C(2010)5134

A Bizottság 2010. július 29-i határozata az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szervének kijelöléséről

176/2011/EU

A Bizottság 2011. február 24-i rendelete a funkcionális légtérblokkok kialakítását és módosítását megelőzően benyújtandó információkról

677/2011/EU

A Bizottság 2011. július 7-i rendelete a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 691/2010/EU rendelet módosításáról, az alábbiakkal módosítva:

970/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet.

2011/4130/EU

A Bizottság 2011. július 7-i határozata az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióihoz kapcsolódó hálózatkezelő kijelöléséről

1034/2011/EU

A Bizottság 2011. október 17-i végrehajtási rendelete a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok repülésbiztonsági felügyeletéről és a 691/2010/EU rendelet módosításáról

1035/2011/EU

A Bizottság 2011. október 17-i végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról, az alábbiakkal módosítva:

923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

448/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

1206/2011/EU

A Bizottság 2011. november 22-i végrehajtási rendelete az egységes európai égbolton belül légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra vonatkozó követelmények megállapításáról

E megállapodás alkalmazásában a rendelet szövege az alábbi kiigazítással értendő:

Az I. melléklet kiegészül a következő szöveggel: „Svájc UIR”.

1207/2011/EU

A Bizottság 2011. november 22-i végrehajtási rendelete az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról, az alábbiakkal módosítva:

1028/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

(EU) 2017/386 bizottsági végrehajtási rendelet.

923/2012/EU

A Bizottság 2012. szeptember 26-i végrehajtási rendelete a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról, az alábbiakkal módosítva:

(EU) 2015/340 bizottsági rendelet,

(EU) 2016/1185 bizottsági végrehajtási rendelet.

1079/2012/EU

A Bizottság 2012. november 16-i végrehajtási rendelete az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról, az alábbiakkal módosítva:

657/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

(EU) 2016/2345 bizottsági végrehajtási rendelet.

390/2013/EU

A Bizottság 2013. május 3-i végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról

391/2013/EU

A Bizottság 2013. május 3-i végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról

409/2013/EU

A Bizottság 2013. május 3-i végrehajtási rendelete a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról

2014/132/EU

A Bizottság 2014. március 11-i végrehajtási határozata a légiforgalmi szolgáltatási hálózat uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek a 2015–2019. évi második referencia-időszakra vonatkozó meghatározásáról

716/2014/EU

A Bizottság 2014. június 27-i végrehajtási rendelete az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv végrehajtását támogató kísérleti közös projekt létrehozásáról

(EU) 2015/2224

A Bizottság 2015. november 27-i végrehajtási határozata a légiforgalmi szolgáltatási hálózat funkcióival foglalkozó hálózati igazgatótanács elnökének, tagjainak és póttagjainak a második (2015–2019) referencia-időszakra való kinevezéséről

(EU) 2016/1373

A Bizottság 2016. augusztus 11-i végrehajtási határozata az egységes európai égbolt teljesítményrendszerének második referencia-időszakára (2015–2019) vonatkozó hálózati teljesítményterv jóváhagyásáról

6.   Környezet és zaj

2002/30/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 26-i irányelve a Közösség repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról (1–12. és 14–18. cikk)

(Az I. mellékleten végrehajtott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklete 8. fejezete (Közlekedéspolitika) G. szakaszának (Légi közlekedés) 2. pontján alapuló módosítások alkalmazandók).

89/629/EGK

A Tanács 1989. december 4-i irányelve a polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról

(1–8. cikk)

2006/93/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i irányelve a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról.

7.   Fogyasztóvédelem

90/314/EGK

A Tanács 1990. június 13-i irányelve a szervezett utazási formákról

(1–10. cikk)

93/13/EGK

A Tanács 1993. április 5-i irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

(1–11. cikk)

2027/97/EK

A Tanács 1997. október 9-i rendelete a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről (1–8. cikk), az alábbival módosítva:

889/2002/EK rendelet.

261/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i rendelete a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(1–18. cikk)

1107/2006/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i rendelete a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól.

8.   Vegyes rendelkezések

2003/96/EK

Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i tanácsi irányelv

(a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése).

9.   Mellékletek:

A.

:

Jegyzőkönyv az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről

B.

:

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség tevékenységeinek svájci résztvevőit érintő uniós pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó előírások


(1)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o.

(2)  Az (EU) 2017/373 rendelet csak 2020 januárjától alkalmazandó. A 9. cikk (2) bekezdése azonban az (EU) 2017/373 rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandó; az Ügynökség tekintetében a 4. cikk (1), (2), (5), (6) és (8) bekezdését, valamint az 5. cikket is a hatálybalépés napjától kell alkalmazni. Az adatszolgáltatók tekintetében a 6. cikket 2019. január 1-jétől kell alkalmazni, illetve amennyiben az ilyen szolgáltató számára – kérelme nyomán – a 6. cikknek megfelelően tanúsítványt adnak ki, az (EU) 2017/373 rendelet hatálybalépésének napjától. Ez idő alatt a 482/2008/EK rendelet vonatkozó cikkei továbbra is alkalmazandók.


A. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 343. cikkének és az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés 191. cikkének megfelelően az Európai Uniót és az Euratomot a tagállamok területén megilletik a feladataik ellátásához szükséges kiváltságok és mentességek,

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak:

I. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ VAGYONA, INGATLANAI, KÖVETELÉSEI ÉS ÜGYLETEI

1. cikk

Az Unió helyiségei és épületei sérthetetlenek. Mentesek a házkutatás, a hatósági igénybevétel, az elkobzás és a kisajátítás alól. Az Unió vagyona és követelései a Bíróság engedélye nélkül nem képezhetik kényszerítő közigazgatási vagy bírósági intézkedés tárgyát.

2. cikk

Az Unió irattárai sérthetetlenek.

3. cikk

Az Unió, az Unió követelései, bevételei és egyéb vagyona mentesek mindenfajta közvetlen adó alól.

A tagállamok kormányai lehetőség szerint kötelesek megtenni a megfelelő intézkedéseket az ingó és ingatlan vagyontárgyak árában foglalt közvetett adók, illetve forgalmi adók összegének elengedése vagy visszatérítése érdekében mindazon esetekben, amikor az Unió hivatalos használatra jelentős összegű beszerzéseket hajt végre, amelyek ára ilyen jellegű adót tartalmaz. E rendelkezések alkalmazása azonban nem járhat az Unión belüli versenyt torzító hatással.

Nem adható mentesség azon adók és egyéb közterhek alól, amelyek csupán közüzemi szolgáltatások díjának felelnek meg.

4. cikk

Az Unió a hivatali használatára szánt árucikkek tekintetében mentességet élvez minden behozatali és kiviteli vám, valamint tilalom és korlátozás alól; az ilyen módon importált árucikkek sem ellenérték fejében, sem ingyenesen nem ruházhatók át annak az országnak a területén, ahová azokat importálták, kivéve, ha ez az illető ország kormánya által jóváhagyott feltételek mellett történik.

Az Unió saját kiadványai tekintetében szintén mentességet élvez minden kiviteli és behozatali vám, valamint tilalom és korlátozás alól.

II. FEJEZET

KAPCSOLATTARTÁS ÉS LAISSEZ-PASSER

5. cikk

Az Unió intézményei hivatalos kapcsolattartásuk és összes dokumentumuk továbbítása tekintetében valamennyi tagállam területén azt az elbánást élvezik, amelyben az illető állam a diplomáciai képviseleteket részesíti.

Az Unió intézményeinek hivatalos levelezése és egyéb hivatalos közlései nem cenzúrázhatók.

6. cikk

Az uniós intézmények elnökei az uniós intézmények tagjai és alkalmazottai részére a Tanács által egyszerű többséggel előírt formájú úti okmányt (laissez-passer) állíthatnak ki, amelyet a tagállamok hatóságai érvényes úti okmányként fogadnak el. Ezt az úti okmányt (laissez-passer) az Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított előírásoknak megfelelően a tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére állítják ki.

A Bizottság megállapodásokat köthet annak érdekében, hogy ezeket az úti okmányokat (laissez-passer) harmadik országok területén is érvényes úti okmányként ismerjék el.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI

7. cikk

Az Európai Parlament üléseinek helyszínére utazó, illetve onnan visszautazó európai parlamenti képviselők szabad mozgására vonatkozóan semmilyen igazgatási vagy egyéb korlátozás nem alkalmazható.

Az Európai Parlament tagjai a vám- és devizaellenőrzést illetően:

a)

saját kormányuk részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint az ideiglenes hivatalos kiküldetésben külföldre utazó magas rangú tisztviselők;

b)

a többi tagállam kormánya részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint a külföldi kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lévő képviselői.

8. cikk

A feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá.

9. cikk

Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az európai parlamenti képviselők:

a)

saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

b)

a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól.

A mentesség akkor is megilleti a képviselőket, amikor az Európai Parlament üléseinek helyszínére utaznak, illetve onnan visszatérnek.

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze.

IV. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEINEK MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEVŐ TAGÁLLAMI KÉPVISELŐK

10. cikk

Az uniós intézmények munkájában részt vevő tagállami képviselők, valamint az ő tanácsadóik és szakértőik feladataik ellátása, valamint az ülések helyére történő utazás és az onnan történő visszatérés során a szokásos kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket élvezik.

Ezt a cikket az Unió tanácsadó szerveinek a tagjaira is alkalmazni kell.

V. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓ TISZTVISELŐI ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAI

11. cikk

Az egyes tagállamok területén az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai állampolgárságuktól függetlenül:

a)

a szerződéseknek az egyfelől a tisztviselők és egyéb alkalmazottak az Unióval szemben fennálló felelősségével kapcsolatos szabályokra vonatkozó rendelkezéseire, másfelől az Európai Unió Bíróságának az Unió, valamint az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak közötti jogvitákkal kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, hivatalos minőségükben végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően is megilleti őket;

b)

házastársaikat és eltartott családtagjaikat is beleértve nem tartoznak a bevándorlási korlátozások, illetve a külföldiek nyilvántartására vonatkozó szabályok hatálya alá;

c)

a valuta- vagy devizaszabályozást illetően ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint amelyek a nemzetközi szervezetek tisztviselőit általában megilletik;

d)

az első alkalommal, amikor az adott országban elfoglalják hivatalukat, vámmentesen hozhatják be saját berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, továbbá hivataluk megszűnésekor az adott országból vámmentesen vihetik ki berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, mindkét esetben az azon ország kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően, amelyben ezt a jogot gyakorolják;

e)

vámmentesen hozhatnak be egy saját személyes használatukra szolgáló gépkocsit, amelyet a legutolsó tartózkodási helyük vagy állampolgárságuk szerinti országban, az ezen ország belső piacán érvényes feltételekkel szereztek meg, illetve azt vámmentesen újra kivihetik, mindkét esetben az érintett állam kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően.

12. cikk

Az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai az Unió által számukra fizetett illetmények, bérek és járandóságok után kötelesek adót fizetni az Unió javára az Európai Parlament és a Tanács által rendes jogalkotási eljárás keretében, az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően elfogadott rendeletekben meghatározott feltételeknek és eljárásnak megfelelően.

Az Unió által számukra kifizetett illetmények, bérek és járandóságok tekintetében a nemzeti adókötelezettség alól mentességet élveznek.

13. cikk

A jövedelemadó, a vagyonadó és az örökösödési adó alkalmazásakor, valamint az Unió tagállamai között a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozóan kötött egyezmények alkalmazásakor az Unió azon tisztviselőit és egyéb alkalmazottait, akik – kizárólag az Unió szolgálatában végzett feladataik ellátása miatt – az Unió szolgálatába történő belépéskor az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országon kívüli tagállam területére helyezik át tartózkodási helyüket, mind a tényleges tartózkodási helyük szerinti országban, mind az adózás szempontjából lakóhelyük szerinti országban úgy kezelik, mintha ez utóbbi országban tartanák fent lakóhelyüket, amennyiben ez az ország tagja az Uniónak. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a házastársra is – amennyiben ez utóbbi nem végez külön kereső tevékenységet –, valamint az e cikkben említett személyek által eltartott és az ő gondozásuk alatt álló gyermekekre is.

Az előző bekezdésben említett személyeknek a tartózkodásuk szerinti országban található ingó vagyona ebben az országban mentességet élvez az örökösödési adó alól; az adó megállapítása céljából az ilyen tulajdont úgy kell tekinteni, mintha az adózás szempontjából lakóhely szerinti országban volna található, figyelemmel harmadik országok jogaira, valamint a kettős adóztatásra vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek lehetséges alkalmazására is.

E cikk rendelkezéseinek alkalmazásakor a kizárólag egyéb nemzetközi szervezetek szolgálatában végzett feladatok ellátása érdekében megszerzett lakóhelyek nem vehetők figyelembe.

14. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai szociális biztonsági juttatásainak rendszerét.

15. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak azon kategóriáit, amelyekre a 11. cikket, a 12. cikk második bekezdését és a 13. cikket részben vagy egészben alkalmazni kell.

Az e kategóriákba tartozó tisztviselők és egyéb alkalmazottak nevét, besorolását és címét időről időre továbbítani kell a tagállamok kormányainak.

VI. FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGOK EURÓPAI UNIÓHOZ AKKREDITÁLT KÉPVISELETEINEK KIVÁLTSÁGAI ÉS MENTESSÉGEI

16. cikk

Az a tagállam, amelynek területén az Unió székhelye található, a harmadik országoknak az Unióhoz akkreditált képviseletei számára a szokásos diplomáciai mentességeket és kiváltságokat biztosítja.

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Az Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak kizárólag az Unió érdekében lehet különféle kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket adni.

Valamennyi uniós intézmény köteles visszavonni az egyes tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai részére biztosított mentességet olyan esetben, amikor az illető intézmény megítélése szerint a mentesség visszavonása nem ellentétes az Unió érdekével.

18. cikk

Az uniós intézmények e jegyzőkönyv alkalmazása érdekében kötelesek együttműködni az érintett tagállamok felelős hatóságaival.

19. cikk

A 11–14. és a 17. cikket a Bizottság tagjaira is alkalmazni kell.

20. cikk

A 11–14. és a 17. cikket alkalmazni kell az Európai Unió Bíróságának bíráira, főtanácsnokaira, hivatalvezetőire, valamint segédelőadóira; ez a rendelkezés az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 3. cikkének a bírák és a főtanácsnokok bírósági eljárások alóli mentességére vonatkozó rendelkezéseit nem érinti.

21. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet továbbá – a Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyvben foglaltak sérelme nélkül – alkalmazni kell az Európai Beruházási Bankra, a Bank szerveinek tagjaira, alkalmazottaira, valamint a tagállamoknak a Bank tevékenységében részt vevő képviselőire.

Az Európai Beruházási Bank tőkeemelés esetén mentességet élvez továbbá a Bank székhelye szerinti államban az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól. Hasonlóképpen, a Bank megszüntetése vagy felszámolása sem keletkeztet semmilyen közteherfizetési kötelezettséget. Végezetül, a Bank és szervei által a Bank alapokmányának megfelelően végzett tevékenységek nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

22. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv rendelkezéseinek sérelme nélkül az Európai Központi Bankra, szerveinek tagjaira és személyzetére is alkalmazni kell.

Az Európai Központi Bank tőkeemelés esetén mentességet élvez továbbá az adózás valamennyi formája és minden egyéb közteher, valamint az ezekkel kapcsolatos alakiságok alól a Bank székhelye szerinti államban. A Banknak és szerveinek a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának megfelelően végzett tevékenységei nem esnek forgalmiadó-fizetési kötelezettség hatálya alá.

Függelék

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv Svájcban történő alkalmazására vonatkozó eljárások

1.   Az alkalmazás kiterjesztése Svájcra

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvben (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) a tagállamokra történő hivatkozások a következő rendelkezések az alábbi rendelkezések eltérő előírásai hiányában Svájcra is alkalmazandók.

2.   Az Ügynökség mentessége a közvetett adózás alól (beleértve a hozzáadottérték-adót)

A svájci hozzáadottérték-adó (héa) nem vonatkozik a Svájcból exportált javakra és szolgáltatásokra. A Svájcban az Ügynökség hivatalos használatára biztosított javak és szolgáltatások esetében a jegyzőkönyv 3. cikkének második bekezdésével összhangban a héamentesség visszatérítéssel alkalmazandó. A héamentesség akkor adható meg, ha a számlán vagy az azzal egyenértékű dokumentumon feltüntetett javak és szolgáltatások beszerzési ára legalább 100 svájci frank (adóval együtt).

A héa-visszatérítés a svájci formanyomtatványnak a Szövetségi Adóhivatal héafőosztályánál történő bemutatása ellenében adható meg. A visszatérítési kérelmek a szükséges dokumentumokkal együtt való benyújtásuktól számított három hónapon belül kerülnek feldolgozásra.

3.   Az Ügynökség személyzetére vonatkozó szabályok alkalmazási eljárása

A jegyzőkönyv 12. cikkének második bekezdése vonatkozásában Svájc a nemzeti jogának alapelveivel összhangban az 549/69/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet (1) 2. cikke szerinti ügynökségi tisztviselők és egyéb alkalmazottak számára mentességet biztosít a szövetségi, kantonális és helyi adókötelezettség alól az Európai Unió által számukra kifizetett és a saját hasznára belső adó tárgyát képező illetmények, bérek és járandóságok tekintetében.

Svájc a jegyzőkönyv 13. cikkének alkalmazásában nem tekintendő e függelék 1. pontja értelmében tagállamnak.

Az Ügynökség tisztviselői és egyéb alkalmazottai, valamint az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó társadalombiztosítási rendszerbe tartozó családtagjaik nem kötelesek csatlakozni a svájci társadalombiztosítási rendszerhez.

Az Európai Unió Bírósága kizárólagos joghatósággal rendelkezik az Ügynökség vagy a Bizottság és személyzete közötti kapcsolatokra vonatkozóan a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (2), illetve az uniós jog munkafeltételeket meghatározó egyéb rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében.


(1)  A Tanács 549/69/Euratom, ESZAK, EGK rendelete (1969. március 25.) az Európai Közösségeknek, a Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. cikke, 13. cikkének második bekezdése és 14. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tartozó tisztviselői és egyéb alkalmazottai kategóriáinak megállapításáról (HL L 74., 1969.3.27., 1. o.).

(2)  A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).


B. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI LÉGI KÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS TEVÉKENYSÉGEINEK SVÁJCI RÉSZTVEVŐIT ÉRINTŐ PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. cikk

Közvetlen tájékoztatás

Az Ügynökség és a Bizottság közvetlen kapcsolatban áll minden svájci székhellyel rendelkező és az Ügynökség tevékenységében szerződő félként, az Ügynökség programjaiban részvevőként, az Ügynökség vagy a Közösség költségvetéséből kifizetésben részesülő személyként vagy alvállalkozóként részt vevő természetes vagy jogi személlyel. E személyek közvetlenül a Bizottsághoz és az Ügynökséghez küldenek minden olyan fontos információt és dokumentumot, amelyet az e határozatban említett eszközök és a megkötött szerződések vagy megállapodások, illetve az ezek értelmében hozott határozatok alapján kötelességük benyújtani.

2. cikk

Ellenőrzések

(1)   Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (1) és az Ügynökség igazgatósága által 2003. március 26-án elfogadott pénzügyi rendeletnek, továbbá az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletnek (2) és az e határozatban említett egyéb eszközöknek megfelelően a svájci székhelyű kedvezményezettekkel kötött szerződések és megállapodások, illetve a velük együtt hozott határozatok előírhatnak az Ügynökség és a Bizottság tisztviselői vagy az Ügynökség és a Bizottság által kijelölt más személy által a kedvezményezettek és alvállalkozóik helyiségeiben bármikor lebonyolítható tudományos, pénzügyi, technológiai vagy egyéb ellenőrzéseket.

(2)   Az Ügynökség és a Bizottság tisztviselői, illetve az Ügynökség és a Bizottság által kijelölt egyéb személyek számára megfelelő hozzáférést kell biztosítani a helyiségekhez, a munkákhoz és a dokumentumokhoz, illetve az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges valamennyi információhoz, beleértve azok elektronikus formáját is. A hozzáférési jogot kifejezetten meg kell állapítani az e határozatban említett eszközök végrehajtása érdekében kötött szerződésekben és megállapodásokban.

(3)   Az Európai Számvevőszéket ugyanolyan jogok illetik meg, mint a Bizottságot.

(4)   Az ellenőrzések e határozat hatályon kívül helyezése után öt évig vagy a megkötött szerződésekben vagy megállapodásokban és a meghozott határozatokban foglalt feltételek szerint bonyolíthatók le.

(5)   A Svájci Szövetségi Számvevőszéket előzetesen értesíteni kell a svájci területen végrehajtott ellenőrzésekről. Ez az értesítés nem képezi az ellenőrzés végrehajtásának jogi feltételét.

3. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   E megállapodás alapján és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben (3) meghatározott előírások és feltételek szerint a Bizottság (OLAF) helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet Svájc területén.

(2)   A helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat a Bizottság a Svájci Szövetségi Számvevőszékkel vagy a Svájci Szövetségi Számvevőszék által kijelölt más illetékes svájci hatóságokkal szoros együttműködésben készíti elő és bonyolítja le, és kellő időben értesíti őket az ellenőrzések és vizsgálatok tárgyáról, céljáról és jogalapjáról annak érdekében, hogy minden szükséges segítséget megadhassanak. Ennek érdekében a svájci illetékes hatóságok tisztviselői részt vehetnek a helyszíni ellenőrzéseken és vizsgálatokon.

(3)   Ha az érintett illetékes svájci hatóságok úgy kívánják, a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat az illetékes svájci hatóságok és a Bizottság közösen végezhetik.

(4)   Amennyiben a program résztvevői ellenállnak a helyszíni ellenőrzésnek vagy vizsgálatnak, a svájci hatóságok a nemzeti szabályokkal összhangban eljárva kötelesek minden olyan segítséget megadni a bizottsági ellenőröknek, amely a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat lefolytatásával kapcsolatos kötelességük teljesítéséhez szükséges.

(5)   A Bizottság minden szabálytalanságra utaló, a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat folyamán tudomására jutó tényről és gyanúról haladéktalanul értesíti a Svájci Szövetségi Számvevőszéket. A Bizottság minden esetben tájékoztatja a fent említett hatóságot az ilyen helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok eredményéről.

4. cikk

Tájékoztatás és konzultáció

(1)   E melléklet megfelelő végrehajtása érdekében az illetékes svájci és közösségi hatóságok rendszeresen tájékoztatják egymást, és bármelyikük kérésére konzultációt folytatnak egymással.

(2)   Az illetékes svájci hatóságok késedelem nélkül értesítik az Ügynökséget és a Bizottságot az e határozatban említett eszközök alkalmazásában létrejött szerződések vagy megállapodások létrejöttével és végrehajtásával összefüggő szabálytalansággal kapcsolatosan tudomásukra jutott minden tényről vagy gyanúról.

5. cikk

Titoktartás

Az e melléklet alapján közölt vagy fogadott információ formájától függetlenül a szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, és ugyanolyan védelemben részesül, mint a hasonló információ a svájci nemzeti jogszabályok és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezések szerint. Az ilyen információt csak olyan személyekkel szabad közölni a közösségi intézményeken belül, a tagállamokban vagy Svájcban, amelyeknek feladatkörüknél fogva azt ismerniük kell, és azt csak a szerződő felek pénzügyi érdekei hatékony védelmének biztosítása céljából szabad felhasználniuk.

6. cikk

Igazgatási intézkedések és szankciók

A svájci büntetőjogi jogszabályok alkalmazásának sérelme nélkül az Ügynökség vagy a Bizottság az 1605/2002/EK, Euratom rendelet, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (4), valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) szerint igazgatási intézkedéseket hozhat és szankciókat szabhat ki.

7. cikk

Behajtás és végrehajtási eljárás

Az Ügynökség vagy a Bizottság e határozat hatálya alá tartozó határozatai, amelyek – az államokat kivéve – a jogalanyokra vagyoni kötelezettséget rónak, végrehajthatók Svájcban.

A végrehajtási végzést a svájci kormány által kinevezett hatóság az okmány hitelességének megvizsgálásán túl más ellenőrzés nélkül adja ki, és erről értesíti az Ügynökséget vagy a Bizottságot. A végrehajtásnak a svájci eljárási szabályokkal összhangban kell történnie. A végrehajtási határozat jogszerűségének vizsgálata az Európai Unió Bíróságának hatáskörébe tartozik.

Az Európai Unió Bíróságának választott bírósági rendelkezés alapján hozott ítéletei azonos feltételek mellett végrehajthatók.


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(3)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(4)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(5)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.