ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 333

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. december 15.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2017/2322 határozata (2017. május 29.) Kanada és az Európai Unió közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

1

 

 

Megállapodás Kanada és az Európai Unió között a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról

2

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2323 végrehajtási rendelete (2017. november 17.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Ternasco de Aragón [OFJ])

8

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2324 végrehajtási rendelete (2017. december 12.) a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2325 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a folyékony lecitineket, hidrolizált lecitineket és olajtalanított lecitineket tartalmazó készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és az (EU) 2017/1007 végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

17

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2326 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) az imiprotrinnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

22

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2327 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

25

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2328 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a Skalický rubín (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

28

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2329 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről ( 1 )

29

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2330 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a vas(II)-karbonátnak, a vas(III)-klorid-hexahidrátnak, a vas(II)-szulfát-monohidrátnak, a vas(II)-szulfát-heptahidrátnak, a vas(II)-fumarátnak, az aminosavak vas(II)-kelát-hidrátjának, a fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátjának és a glicin-hidrát vas(II)-kelátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, valamint a vas-dextrán malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az 1334/2003/EK és a 479/2006/EK rendelet módosításáról ( 1 )

41

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2331 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a La Clape (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

45

 

 

A Bizottság (EU) 2017/2332 végrehajtási rendelete (2017. december 14.) a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizenötödik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról

46

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2333 végrehajtási határozata (2017. december 13.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében szabályozott anyagokra a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról (az értesítés a C(2017) 8317. számú dokumentummal történt)

47

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2334 végrehajtási határozata (2017. december 14.) a kreozot 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbításáról ( 1 )

64

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

*

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/2335 iránymutatása (2017. november 23.) a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról (EKB/2017/38)

66

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/1


A TANÁCS (KKBP) 2017/2322 HATÁROZATA

(2017. május 29.)

Kanada és az Európai Unió közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 37. cikkére, összefüggésben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (5) bekezdésére és 218. cikke (6) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács a 2003. november 27–28-i ülésén úgy határozott, hogy felhatalmazza az elnökséget, hogy a főtitkár/főképviselő közreműködésével tárgyalásokat kezdjen egy, az Európai Unió és Kanada közötti adatbiztonsági megállapodás megkötéséről.

(2)

A felhatalmazás nyomán az elnökség Tanács tárgyalásokat folytatott Kanadával egy, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásra irányulóan.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja Kanada és az Európai Unió közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás).

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unióra nézve jogilag kötelező erejű aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. CARDONA


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/2


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

Kanada és az Európai Unió között a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról

KANADA

és

az EURÓPAI UNIÓ (a továbbiakban: az EU),

a továbbiakban együttesen: a Felek,

TEKINTETTEL ARRA, hogy a Felek közös célja saját biztonságuk valamennyi tekintetben történő erősítése;

TEKINTETTEL ARRA, hogy a Felek egyetértenek abban, hogy ösztönözni kell a közös érdekű kérdésekkel kapcsolatban folytatott konzultációt és együttműködést;

TEKINTETTEL ARRA, hogy a Feleknek ennek céljából biztonsági minősítéssel ellátott adatokat kell cserélniük egymással;

ELISMERVE, hogy a Feleknek az ilyen adatok cseréje során megfelelő intézkedéseket kell tenniük azok védelmére,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „minősített adat”: olyan adat, amelyet valamely fél biztonsági minősítéssel látott el és ilyen adatként jelölt meg, és amelynek jogosulatlan harmadik felek részére történő kiszolgáltatása különböző mértékben sértheti az adott fél érdekeit. Az adatok lehetnek szóbeliek, vizuális, elektronikus vagy mágneses formátumúak, lehetnek okmányok vagy anyagi jellegűek, berendezések vagy technológiák, beleértve a másolatokat, a fordításokat és a fejlesztés alatt álló anyagokat is;

b)   „védett adat”: olyan adat, amelyet Kanada egy megfelelő jelöléssel ilyen adatként jelölt meg, és amelynek jogosulatlan harmadik felek részére történő kiszolgáltatása káros lehet kanadai személyekre, szervekre vagy Kanada közérdekére nézve. Az adatok lehetnek szóbeliek, vizuális, elektronikus vagy mágneses formátumúak, lehetnek okmányok vagy anyagi jellegűek, berendezések vagy technológiák, beleértve a másolatokat, a fordításokat és a fejlesztés alatt álló anyagokat is;

c)   „szerződéses megbízott”: szerződéskötési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy; ez a kifejezés alvállalkozókra is vonatkozhat, de a Kanada vagy az EU által munkaszerződés keretében alkalmazott személyekre nem;

d)   „szükséges ismeret”: a minősített adatokhoz való hozzáférés azokra a felhatalmazott személyekre korlátozódik, akiknek hivatalos feladataik ellátásához szükségük van az ilyen minősített adatokhoz való hozzáférésre;

e)   „szövetségi kormány”: Kanada szövetségi kormányának minisztériumai és Kanada szövetségi közigazgatásának valamennyi szerve és ága;

f)   „harmadik fél”: a Feleken kívüli személyek és szervek.

2. cikk

Hatály

(1)   Ez a megállapodás a Felek által egymásnak átadott vagy egymás között kicserélt minősített adatokra alkalmazandó.

(2)   Ez a megállapodás az EU részére átadott, védett kanadai adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. Eltérő rendelkezés hiányában a megállapodásban a minősített adatokra tett hivatkozásokat úgy kell tekinteni, hogy azok a védett kanadai adatokat is magukban foglalják.

(3)   A fogadó fél e megállapodással összhangban biztosítja a másik féltől kapott minősített adatok elvesztéssel, veszélybe kerüléssel és jogosulatlan közzététellel szembeni védelmét. A Felek saját törvényeikkel és rendelkezéseikkel összhangban intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy teljesítsék az e megállapodás szerinti kötelezettségeiket.

(4)   A fogadó fél a minősített adatokat kizárólag az átadó fél által meghatározott célokra, vagy azon célokra használhatja fel, amelyekre a minősített adatokat átadták vagy kicserélték.

(5)   E megállapodás alapján nem követelhető minősített adatoknak a Felek általi kiadása.

3. cikk

Alkalmazás

(1)   Ez a megállapodás az EU következő intézményeire és szerveire alkalmazandó: az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács), a Tanács Főtitkársága, az Európai Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Külügyi Szolgálat (a továbbiakban: EKSZ).

(2)   Kanada vonatkozásában e megállapodás a szövetségi kormányra alkalmazandó.

4. cikk

Minősített adatok és védett adatok

(1)   Az egyik fél által a másik félnek átadott minősített adatokon a (2) bekezdéssel összhangban megfelelő minősítést kell feltüntetni. Az EU-nak átadott kanadai védett adatokon a (4) bekezdéssel összhangban megfelelő minősítést kell feltüntetni.

(2)   A Felek biztosítják, hogy a másik féltől kapott minősített adatok védelmének szintje megegyezzen a vonatkozó biztonsági minősítés által megkövetelt szinttel, az alábbi táblázat szerint:

EU

KANADA

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET vagy TRÈS SECRET

SECRET UE/EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL vagy CONFIDENTIEL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Nincs kanadai megfelelője

(3)   Kanada olyan szintű védelmet biztosít a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű adatok esetében, mely az EU által biztosított védelem szintjével legalább egyenértékű.

(4)   Az EU a kanadai PROTECTED A vagy PROTÉGÉ A adatokat ugyanúgy kezeli és tárolja, mint a RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű uniós adatokat. Az EU a kanadai PROTECTED B vagy PROTÉGÉ B és a PROTECTED C vagy PROTÉGÉ C adatokat a 11. cikkben említett végrehajtási igazgatási megállapodásoknak megfelelően kezeli és tárolja.

(5)   Az átadó fél ezenfelül olyan jelöléssel is elláthatja a minősített adatokat, amely tartalmazza az azok használatára, kiszolgáltatására, továbbítására és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozásokat, illetve az azok fogadó fél általi védelmére vonatkozó további biztonsági követelményeket, beleértve a fogadó fél más intézményeit vagy szerveit is. Kanada ezenfelül olyan jelöléssel is elláthatja a védett adatokat, amely tartalmazza az azok használatára, kiszolgáltatására, továbbítására és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozásokat, illetve az azok EU általi védelmére vonatkozó további biztonsági követelményeket, beleértve a 3. cikk (1) bekezdésében nem említett intézményt vagy szervet is.

5. cikk

A minősített adatok védelme

(1)   A fogadó fél biztosítja, hogy az átadó féltől kapott minősített adatok:

a)

megtartják a rajtuk az átadó fél által a 4. cikkel összhangban feltüntetett minősítést;

b)

az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne kerüljenek visszaminősítésre, illetve azok minősítése ne kerüljön feloldásra;

c)

a (2) bekezdést nem érintve, az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ne kerüljenek kiszolgáltatásra vagy átadásra harmadik feleknek, vagy a Felek 3. cikkben nem említett intézményeinek vagy szerveinek;

d)

kezelése az átadó fél által a minősített adatok tekintetében a 4. cikk (5) bekezdésének megfelelően megjelölt korlátozásokkal összhangban történjen;

e)

biztosítására e megállapodással és a 11. cikkben említett végrehajtási igazgatási megállapodásokkal összhangban kerül sor.

(2)   A fogadó fél tájékoztatja az átadó felet a nyomozati minőségben eljáró igazságügyi vagy jogalkotó hatóságok minden olyan kéréséről, amely az átadó féltől e megállapodás keretében kapott minősített adatok megszerzésére irányul. A kérelem elbírálása során a fogadó fél a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az átadó fél álláspontját. Amennyiben a fogadó fél jogszabályai és rendelkezései értelmében a kérés az adott minősített adatoknak a kérelmező igazságügyi vagy jogalkotó hatóságnak történő átadását eredményezi, a fogadó fél a lehető legnagyobb mértékben biztosítja az adatok megfelelő védelmét, beleértve azok bármilyen ezt követő kiszolgáltatás elleni védelmét is.

6. cikk

Személyi biztonság

(1)   A Felek biztosítják, hogy az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített adatokhoz kizárólag a szükséges ismeret elve alapján lehessen hozzáférni.

(2)   A Felek gondoskodnak arról, hogy azon személyek, akik számára engedélyezik az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kapjanak a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályokról és eljárásokról, továbbá tudomásul vegyék a minősített adatok védelmére vonatkozó felelősségüket.

(3)   A Felek biztosítják, hogy az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített adatokhoz való hozzáférés az alábbi személyekre legyen korlátozva:

(a)

akik feladatkörük alapján engedéllyel rendelkeznek a minősített adatokhoz való hozzáférésre; és

(b)

akik rendelkeznek a szükséges személyi biztonsági tanúsítvánnyal, vagy akiket a Felek vonatkozó jogszabályai és rendelkezései erre kifejezetten felhatalmaznak.

7. cikk

A tárolás helyének biztonsága

A fogadó fél biztosítja, hogy a másik féltől kapott minősített adatok tárolása biztonságos, ellenőrzött és védett helyen történjen.

8. cikk

A minősített adatok szerződéses megbízottaknak való kiadása vagy kiszolgáltatása

(1)   A Felek az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulásával minősített adatokat adhatnak át szerződéses megbízott vagy leendő szerződéses megbízott számára. A minősített adatoknak a szerződéses megbízott vagy leendő szerződéses megbízott számára történő kiszolgáltatását megelőzően a fogadó fél meggyőződik arról, hogy a szerződéses megbízott vagy leendő szerződéses megbízott biztonságos létesítményekkel rendelkezik, és a 7. cikknek megfelelően biztosítani tudja a minősített adatok védelmét, továbbá arról, hogy a szerződéses megbízott vagy leendő szerződéses megbízott saját maga tekintetében rendelkezik a szükséges telephely-biztonsági tanúsítvánnyal, személyzetének azon tagjai tekintetében pedig, akiknek a minősített adatokhoz hozzáféréssel kell bírniuk, a megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal.

(2)   RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítésű, illetve a kanadai PROTECTED A vagy PROTÉGÉ A minősítésű adatoknak szerződéses megbízott vagy leendő szerződéses megbízott számára történő átadásához nincs szükség telephely-biztonsági tanúsítvány kiadására.

(3)   Az EU kizárólag olyan esetben adhat át szerződéses megbízott vagy leendő szerződéses megbízott számára kanadai PROTECTED B vagy PROTÉGÉ B, illetve PROTECTED C vagy PROTÉGÉ C minősítésű adatokat, ha Kanada ehhez előzetes írásbeli hozzájárulását adta, ideértve az ilyen adatok védelmére vonatkozó intézkedéseket is.

9. cikk

A minősített adatok átadása

(1)   E megállapodás alkalmazásában:

a)

Kanada a minősített adatokat elektronikus vagy mágneses formátumban, vagy papíralapú dokumentum formájában küldi meg a Tanács központi nyilvántartója számára, amely továbbítja azokat az uniós tagállamok és a 3. cikk (1) bekezdésében említett uniós intézmények és szervek részére;

b)

az EU a minősített adatokat elektronikus vagy mágneses formátumban, vagy papíralapú dokumentum formájában küldi meg a kanadai kormány megfelelő hivatalának vagy minisztériumának nyilvántartó hivatala számára Kanada kormányának az Európai Unió melletti brüsszeli képviseletén keresztül.

(2)   A Felek a minősített adatok megküldésekor előírhatják, hogy azok kizárólag a 3. cikkben említett intézmények, illetve szervek meghatározott illetékes tisztviselői, részlegei vagy szolgálatai számára legyenek hozzáférhetők. E minősített adatok megküldésekor az adott Fél a 3. cikkben említett intézmények, illetve szervek meghatározott illetékes tisztviselőit, részlegeit vagy szolgálatait kizárólagos átvevőként jelöli meg. Ebben az esetben az alábbiakat kell alkalmazni a minősített adatok átadására:

(a)

Kanada a minősített adatokat szükség szerint a Tanács központi nyilvántartóján, az Európai Bizottság központi nyilvántartóján vagy az EKSZ központi nyilvántartóján keresztül küldi meg;

b)

az EU a minősített adatokat a kanadai kormány megfelelő szervének, hivatalának vagy minisztériumának nyilvántartó hivatala számára küldi meg Kanada kormányának az Európai Unió melletti brüsszeli képviseletén keresztül.

10. cikk

Felügyelet

A Felek megállapodnak abban, hogy a következő szervek végzik a megállapodás végrehajtásának a felügyeletét:

(a)

Kanada esetében a Kanada kormánya által kijelölt szerv, amelynek nevét diplomáciai csatornákon keresztül juttatják el az EU számára;

b)

az EU esetében az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, az Európai Bizottság biztonsági kérdésekért felelős tagja, valamint a Tanács főtitkára.

11. cikk

Végrehajtási igazgatási megállapodások

(1)   A Felek e megállapodás végrehajtása érdekében biztosítják azt, hogy illetékes hatóságaik többek között az alábbi kérdésekre vonatkozó követelményeket tartalmazó végrehajtási igazgatási megállapodásokat kössenek:

a)

biztonsági ellenőrzés;

b)

a minősített adatok átadására vagy cseréjére vonatkozó eljárások;

c)

a tárolás biztonságára vonatkozó információk;

d)

a minősített adatok elvesztése, veszélybe kerülése vagy jogosulatlan közzététele esetén követendő eljárások; és

e)

az elektronikus formátumú minősített adatok védelmére vonatkozó eljárások.

(2)   A Felek kölcsönös biztonsági konzultációkat folytatnak és értékelő látogatásokat tesznek egymásnál, hogy felmérjék azoknak a biztonsági intézkedéseknek a hatékonyságát, amelyeket az egyik fél a másik fél által az e megállapodás vagy az (1) bekezdésben említett végrehajtási igazgatási megállapodások alapján átadott minősített adatokra alkalmaz. A Felek együttesen döntenek e konzultációk és értékelő látogatások gyakoriságáról és időzítéséről.

(3)   Mielőtt az egyik fél minősített adatokat ad át a másik félnek, az átadó fél írásban megerősíti, hogy az átvevő fél képes a minősített adatokat az e megállapodással és az (1) bekezdésben említett végrehajtási igazgatási megállapodásokkal összhangban álló módon megvédeni.

12. cikk

Elvesztett, veszélyeztetett vagy jogosulatlanul közzétett minősített adatok

(1)   Az átvevő fél haladéktalanul tájékoztatja az átadó felet, ha úgy találja, hogy az e megállapodás alapján kapott minősített adatok esetleg elvesztek, veszélybe kerültek vagy azokat jogosulatlanul közzétették, és vizsgálatot indít annak kiderítésére, hogy az adatok hogyan veszhettek el, kerülhettek veszélybe, illetve azokat hogyan tehették közzé. Továbbá az átvevő fél továbbítja az átadó félnek a vizsgálat eredményét, valamint az azokkal az intézkedésekkel kapcsolatos információkat, amelyeket az ilyen esetek újbóli előfordulásának megelőzésére hozott.

(2)   A kanadai védett adatok számára az EU által e megállapodás alapján biztosított védelem nem kötelezi az uniós tagállamokat arra, hogy az ilyen adatok veszélybe kerülését büntetőjoguk szerint bűncselekményként kezeljék.

13. cikk

Költségek

A Felek maguk viselik az e megállapodás végrehajtásával járó költségeiket.

14. cikk

Egyéb megállapodások

Ez a megállapodás nem módosítja a Felek között meglévő megállapodásokat vagy egyezségeket, illetve a Kanada és az Európai Unió tagállamai közötti megállapodásokat vagy egyezségeket. Ez a megállapodás semmilyen módon nem érinti a Kanada és az Európai Unió tagállamai közötti későbbi megállapodások vagy egyezségek tartalmát. Ez a megállapodás nem gátolja a Feleket abban, hogy egyéb megállapodásokat vagy egyezségeket kössenek a minősített adatok átadására vagy cseréjére vonatkozóan.

15. cikk

Vitarendezés

A Felek a megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült nézeteltéréseket konzultációk útján rendezik.

16. cikk

Hatálybalépés, módosítás és megszűnés

(1)   Ez a megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, hogy a Felek értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Mindkét fél értesíti a másik felet jogszabályainak és rendelkezéseinek minden olyan változásáról, amely hatással lehet az e megállapodás alapján átadott vagy kicserélt minősített adatok védelmére.

(3)   Bármely fél bármikor kérheti e megállapodás felülvizsgálatát esetleges módosítások mérlegelése céljából.

(4)   Ez a megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Az e megállapodás valamely rendelkezését módosítani kívánó félnek írásban kell értesítenie a másik felet. A módosítások az (1) bekezdésben említett eljárással összhangban lépnek hatályba.

(5)   Ezt a megállapodást a Felek a másik félhez intézett írásbeli értesítés útján mondhatják fel. Ez a megállapodás három hónappal azt követően megszűnik, hogy a másik fél megkapta az értesítést. Mindkét fél továbbra is gondoskodik arról, hogy biztosított legyen az e megállapodás megszűnését megelőzően átadott minősített adatok e megállapodásban meghatározott védelme.

Fentiek hiteléül a megállapodást a megfelelő meghatalmazással rendelkező alulírottak kézjegyükkel látták el.

KELT két eredeti példányban a kettőezer-tizenhetedik év december hónap negyedik napján, angol és francia nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

az Európai Unió részéről

Kanada részéről


RENDELETEK

15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2323 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. november 17.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Ternasco de Aragón” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Spanyolország kérelmét, amely az 583/2013/EU bizottsági rendelettel (2) módosított 1107/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján bejegyzett „Ternasco de Aragón” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet (4) az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Ternasco de Aragón” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 17-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 583/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 18.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Ternasco de Aragón [OFJ]) (HL L 169., 2013.6.21., 37. o.).

(3)  A Bizottság 1107/96/EK rendelete (1996. június 12.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről (HL L 148., 1996.6.21., 1. o.).

(4)  HL C 250., 2017.8.1., 24. o.


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2324 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 12.)

a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2001/99/EK bizottsági irányelv (2) hatóanyagként felvette a glifozátot a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

A glifozát hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében megállapított jóváhagyása 2017. december 15-én lejár.

(4)

Az 1141/2010/EU bizottsági rendelet 4. cikkének megfelelően az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be a glifozát hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv (5) I. mellékletébe való felvétele megújítására.

(5)

A kérelmező az 1141/2010/EU rendelet 9. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dossziékat benyújtotta. A jelentéstevő tagállam a kérelmet hiánytalannak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2013. december 20-án benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentést észrevételezésre megküldte a kérelmezőnek és a tagállamoknak, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottságnak. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

Miután a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség 2015. március 20-án közzétette a glifozát karcinogén potenciáljára vonatkozó megállapításait, a Bizottság 2015. április 29-én megbízta a Hatóságot, hogy vizsgálja felül a háttér-információkat, valamint az említett megállapításokat 2015. augusztus 13-ig építse be következtetésébe.

(9)

A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségtől származó információk (6), valamint a tagállamoktól és a nyilvánosságtól kapott rendkívül nagy számú észrevétel megfelelő értékelése érdekében a Bizottság 2015. október 30-ig meghosszabbította a Hatóság következtetésének benyújtására megszabott határidőt.

(10)

A Hatóság 2015. október 30-án eljuttatta a Bizottsághoz az azzal kapcsolatban levont következtetését (7), hogy a glifozát várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Bizottság 2016. január 28-án ismertette a glifozátra vonatkozó vizsgálati jelentés tervezetét a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával.

(11)

A kérelmező lehetőséget kapott arra, hogy a felülvizsgálati jelentés tervezetével kapcsolatban észrevételeket tegyen.

(12)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában 2016. május 18-án és 19-én folytatott megbeszélések során több tagállam – kockázatkezelői szerepében – a glifozát esetében úgy ítélte meg, hogy indokolt beszerezni az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) kockázatértékelési bizottságának a glifozát karcinogenitására vonatkozó harmonizált osztályozással kapcsolatos véleményét a jóváhagyás meghosszabbításáról szóló határozat meghozatala előtt, mert ez a vélemény jelentőséggel bírhat az 1107/2009/EK rendelet szerinti kritériumokon alapuló jóváhagyás szempontjából.

(13)

A glifozát jóváhagyásának lehetséges meghosszabbítását a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságán kívül is részletesen megvitatták. Az Európai Parlament 2016. április 13-án (8) és 2017. október 24-én (9) állásfoglalásokat fogadott el a glifozát hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó különféle bizottsági végrehajtási rendelettervezetekről, majd 2017. október 6-án az Európai Bizottság hivatalosan megkapta az európai polgári kezdeményezést (10), amelynek három célja közül az egyik kifejezetten a glifozáthoz kapcsolódott, és amelyen legalább 1 millió és legalább 7 országból származó állampolgár hitelesített aláírása szerepelt.

(14)

Mivel szükséges volt beszerezni az ügynökség kockázatértékelési bizottságának a glifozát karcinogenitására vonatkozó harmonizált osztályozással kapcsolatos véleményét, 2016. március 17-én a referens tagállam az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) 37. cikkének megfelelően dokumentációt nyújtott be, többek között a karcinogenitási osztályra vonatkozóan. Figyelemmel az ilyen dokumentáció értékeléséhez szükséges időre, a hatóanyag jóváhagyási időszakát a Bizottság az (EU) 2016/1056 bizottsági végrehajtási rendelettel (12) meghosszabbította az ügynökség keretében működő kockázatértékelési bizottság véleményének kézhezvételi dátumától számított hat hónapra, de legfeljebb 2017. december 31-ig. Időközben az (EU) 2016/1313 bizottsági végrehajtási rendelet (13) az új tudományos és technikai ismeretek fényében módosította a hatóanyag jóváhagyási feltételeit.

(15)

Az ügynökség kockázatértékelési bizottsága 2017. március 15-én elfogadta véleményét (14), amelyet 2017. június 15-én továbbított a Bizottságnak. A Bizottság 2017. június 28-án közleményt (15) tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, megerősítve a vélemény kézhezvételének napját. Véleményében az ügynökség kockázatértékelési bizottsága konszenzussal arra a következtetésre jutott, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a glifozátot a karcinogenitás tekintetében nem indokolt veszélyességi osztályba sorolni.

(16)

2015. októberi következtetésében a Hatóság szerint adathiány lépett fel, amely miatt nem volt kizárható egy tanulmányban megfigyelt, az endokrin rendszerre kifejtett potenciális hatás. Releváns adatok túl későn váltak elérhetővé ahhoz, hogy a szakmai vizsgálat részét képezhessék. A Bizottság ezért 2016. szeptember 27-én felkérte a Hatóságot e kiegészítő információk értékelésére. A Hatóság 2017. szeptember 7-én eljuttatta a Bizottsághoz a glifozát endokrin rendszerre kifejtett potenciális hatására vonatkozó következtetését (16). Ebben a Hatóság megerősítette, hogy az adathiány kérdése megoldódott, mivel a bizonyítékok túlnyomó többsége arra utalt, hogy – a toxikológia területét felölelő átfogó adatbázis alapján –a glifozát az ösztrogént, az androgént, a pajzsmirigyet és a szteroidogenezist érintő hatásmódját tekintve nem rendelkezik endokrin károsító tulajdonságokkal. A rendelkezésre álló ökotoxikológiai vizsgálatok nem mondtak ellent ennek a következtetésnek.

(17)

Legalább egy, glifozát hatóanyagú növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek. Ezért e jóváhagyási kritériumokat teljesítettnek kell tekinteni.

(18)

Helyénvaló tehát meghosszabbítani a glifozát jóváhagyását.

(19)

Noha a glifozát hatóanyagról már most is nagy mennyiségű információ áll rendelkezésre, amelyek értékelése ahhoz a következtetéshez vezetetett, hogy a glifozát hatóanyag jóváhagyását indokolt meghosszabbítani, a glifozáttal összefüggésben – más hatóanyagokhoz viszonyítva – kivételesen gyors ütemben jelennek meg kiegészítő információk. Éppen ezért a glifozát jóváhagyási időszakára vonatkozó döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a lehetséges gyors jövőbeli tudományos és technológiai fejleményeket, számításba véve azt is, hogy a glifozát az egyik legelterjedtebb gyomirtó szer az Unióban.

(20)

E körülmények és a fenti preambulumbekezdésekben említett egyéb lényegi tényezők fényében, valamint tekintettel az Unióban megkövetelt magas szintű biztonság és védelem biztosításának szükségességére, kockázatkezelési szempontból kiindulva indokolt előírni a glifozát jóváhagyásának öt évvel történő meghosszabbítását, mindeközben gondoskodva arról, hogy a glifozát újbóli értékelése más hatóanyagokhoz képest kiemelt fontosságot élvezzen.

(21)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében azonban a jóváhagyás feltételeit bizonyos feltételekkel és korlátozásokkal ki kell egészíteni.

(22)

Az 1107/2009/EK rendelet 20. cikke (3) bekezdésének a 13. cikk (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezései értelmében az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(23)

Tekintettel arra, hogy a glifozát jelenlegi jóváhagyásának érvényessége 2017. december 15-én lejár, ennek a rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(24)

E rendeletet a glifozát hatóanyag jóváhagyásának a (3) preambulumbekezdésben említett lejárati dátumát követő naptól kell alkalmazni.

(25)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül. Mivel végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök a végrehajtási aktus tervezetét további megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a fellebbviteli bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott glifozát hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. december 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2017. december 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2001/99/EK irányelve (2001. november 20.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a glifozát és a tifenszulfuron-metil, mint hatóanyag felvétele érdekében történő módosításáról (HL L 304., 2001.11.21., 14. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 1141/2010/EU rendelete (2010. december 7.) a hatóanyagok második csoportját illetően a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen anyagok jegyzékének létrehozásáról (HL L 322., 2010.12.8., 10. o.).

(6)  IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 112. kötet (2015). Online elérhető a következő címen: www.iarc.fr

(7)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate (A glifozát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2015;13(11):4302, 107. o. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302. Online elérhető: www.efsa.europa.eu

(8)  Az Európai Parlament 2016. április 13-i állásfoglalása a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D044281/01 – 2016/2624(RSP)). Online elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0119+0+DOC+XML+V0//HU

(9)  Az Európai Parlament 2017. október 24-i állásfoglalása a glifozát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyására, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D053565-01 –2017/2904(RSP). Online elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0395+0+DOC+XML+V0//HU.

(10)  Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2017)000002; online elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/hu.

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(12)  A Bizottság (EU) 2016/1056 végrehajtási rendelete (2016. június 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 173., 2016.6.30., 52. o.).

(13)  A Bizottság (EU) 2016/1313 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 1.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 208., 2016.8.2., 1. o.).

(14)  Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (2017). A kockázatértékelési bizottság véleménye, amely harmonizált osztályozást és címkézést javasol a glifozátra vonatkozóan (ISO); N-(foszfonometil)-glicin (EC-szám: 213-997-4; CAS-szám: 1071-83-6).

(15)  A Bizottság közleménye a glifozát uniós szintű harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatról az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottsága által megfogalmazott vélemény kézhezvételének dátumáról (HL C 204., 2017.6.28., 5. o.).

(16)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate (A glifozát hatóanyagú növényvédő szerek esetleges endokrin károsító tulajdonságai értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2017;15(9):4979, 20. o. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4979.


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név,

Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Glifozát

CAS-szám: 1071-83-6

CIPAC-szám: 284

N-(foszfonometil)-glicin

≥ 950 g/kg

Szennyeződések:

formaldehid, kevesebb mint 1 g/kg

N-nitrozo-glifozát, kevesebb mint 1 g/kg

2017. december 16.

2022. december 15.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a glifozátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen a jelentés I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

az érzékeny területeken lévő felszín alatti vizek védelme, különösen akkor, ha a szert nem növényekhez használják,

a hivatásos és nem hivatásos felhasználók védelme,

a szárazföldi gerincesek és a nem célzott szárazföldi növények védelme,

a nem célszervezet szárazföldi ízeltlábúak és gerincesek sokféleségét és abundanciáját trofikus kölcsönhatások révén fenyegető kockázat,

a betakarítás előtti felhasználás megfeleljen a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a glifozátot tartalmazó növényvédő szerek használatát minimálisra korlátozzák a 2009/128/EK irányelv 12. cikkének a) pontjában felsorolt területeken.

A tagállamok biztosítaniuk kell az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja és a toxikológiai vizsgálatokhoz használt anyag specifikációja közötti ekvivalenciát.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a glifozátot tartalmazó növényvédő szerek ne tartalmazzák a polietoxilált faggyúamin segédanyagot (CAS-szám: 61791-26-2).


(1)  A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

az A. részben a glifozátra vonatkozó 25. bejegyzést el kell hagyni;

2.

a B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

 

Közhasználatú név,

Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„118

Glifozát

CAS-szám: 1071-83-6

CIPAC-szám: 284

N-(foszfonometil)-glicin

≥ 950 g/kg

Szennyeződések:

formaldehid, kevesebb mint 1 g/kg

N-nitrozo-glifozát, kevesebb mint 1 g/kg

2017. december 16.

2022. december 15.

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a glifozátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen a jelentés I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

az érzékeny területeken lévő felszín alatti vizek védelme, különösen akkor, ha a szert nem növényekhez használják,

a hivatásos és nem hivatásos felhasználók védelme,

a szárazföldi gerincesek és a nem célzott szárazföldi növények védelme,

a nem célszervezet szárazföldi ízeltlábúak és gerincesek sokféleségét és abundanciáját trofikus kölcsönhatások révén fenyegető kockázat,

a betakarítás előtti felhasználás megfelelése a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a glifozátot tartalmazó növényvédő szerek használatát minimálisra korlátozzák a 2009/128/EK irányelv 12. cikkének a) pontjában felsorolt területeken.

A tagállamok biztosítaniuk kell az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja és a toxikológiai vizsgálatokhoz használt anyag specifikációja közötti ekvivalenciát.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a glifozátot tartalmazó növényvédő szerek ne tartalmazzák a polietoxilált faggyúamin segédanyagot (CAS-szám: 61791-26-2).


(1)  A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.”


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2325 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

a folyékony lecitineket, hidrolizált lecitineket és olajtalanított lecitineket tartalmazó készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és az (EU) 2017/1007 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A lecitinek takarmány-adalékanyagként történő felhasználását valamennyi állatfaj esetében a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően határozatlan időre engedélyezték. Az említett adalékanyagokat ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meglévő termékekként felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a lecitineket tartalmazó készítmények valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának újraértékelésére vonatkozóan. A kérelmező az adalékanyagoknak a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába, valamint az „emulgeálószerek” funkcionális csoportba való besorolását kérte. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2016. július 13-i véleményében (3) arra a következtetésre jutott, hogy a folyékony lecitineket, hidrolizált lecitineket és olajtalanított lecitineket tartalmazó készítmények a javasolt felhasználási feltételek mellett nincsenek káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre. A Hatóság ezenfelül arra a következtetésre jutott, hogy a készítmények takarmányban, emulgeálószerként történő felhasználása hatékonynak bizonyul. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagokra vonatkozó analitikai módszerekről szóló jelentést.

(5)

A folyékony lecitinek, hidrolizált lecitinek és olajtalanított lecitinek értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmények használatát az e rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

A piactorzító hatások kiküszöbölése érdekében indokolt összehangolni a lecitinek, a folyékony lecitinek, a hidrolizált lecitinek és az olajtalanított lecitinek jellemzőit és a felhasználási feltételeket, ezért az (EU) 2017/1007 bizottsági végrehajtási rendeletet (4) ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

mivel biztonsági okok nem indokolják az engedélyezési feltételek módosításának azonnali alkalmazását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

Az I. mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emulgeálószerek” funkcionális csoportba tartozó adalékanyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Az (EU) 2017/1007 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/1007 végrehajtási rendelet mellékletének helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   Az I. mellékletben meghatározott adalékanyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2018. július 4. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. január 4. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

(2)   Az I. mellékletben meghatározott adalékanyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2019. január 4. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. január 4. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   Az I. mellékletben meghatározott adalékanyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2020. január 4. előtt állítottak elő és címkéztek a 2018. január 4. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(8):4561.

(4)  A Bizottság (EU) 2017/1007 végrehajtási rendelete (2017. június 15.) egy lecitineket tartalmazó készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 153., 2017.6.16., 13. o.).


I. MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg lecitinek a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: emulgeálószerek

1c322i

Folyékony lecitinek

Az adalékanyag összetétele

Lecitintartalmú készítmény:

foszfolipidek ≥ 48 %,

Nedvesség ≤ 1 %

Folyékony formában

A hatóanyag jellemzése

Repcemagból, napraforgóból és/vagy szójababból kinyert folyékony lecitinek (CAS-szám: 8002-43-5)

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyag jellemzésére:

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (2) és a megfelelő vizsgálatok a FAO JECFA „Lecitinek” monográfiában (3)  (4)

Valamennyi állatfaj

 

2028. január 4.

1c322ii

 

Hidrolizált lecitinek

Az adalékanyag összetétele

hidrolizált lecitin tartalmú készítmény:

foszfolipidek ≥ 44 %,

Nedvesség ≤ 1 %

Folyékony formában

A hatóanyag jellemzése

Napraforgóból és/vagy szójababból kinyert hidrolizált lecitinek (CAS-szám: 8002-43-5)

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyag jellemzésére:

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (2) és a megfelelő vizsgálatok a FAO JECFA „Lecitinek” monográfiában (3)  (4)

Valamennyi állatfaj

 

 

 

 

2028. január 4.

1c322iii

Olajtalanított lecitinek

Az adalékanyag összetétele

Olajtalanítottlecitin-tartalmú készítmény, legalább a következő tartalommal: foszfolipidek ≥ 75 %,

Nedvesség ≤ 2 %

Szilárd formában

A hatóanyag jellemzése

Napraforgóból és/vagy szójababból kinyert és oldószeres extrakcióval zsírtalanított olajtalanított lecitinek (CAS-szám: 8002-43-5)

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyag jellemzésére:

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (2) és a megfelelő vizsgálatok a FAO JECFA „Lecitinek” monográfiában (3)  (4)

Valamennyi állatfaj

 

2028. január 4.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, – Lecithin, Monograph No. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, 4. kötet, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


II. MELLÉKLET

MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg lecitinek a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: emulgeálószerek

1c322

Lecitinek

Az adalékanyag összetétele

Lecitintartalmú készítmény, legalább a következő tartalommal:

foszfolipidek ≥ 18 %,

lizofoszfolipidek ≥ 11 %,

Nedvesség ≤ 1 %

A hatóanyag jellemzése

Szójababból kivont lecitinek (CAS-szám 8002-43-5)

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyag jellemzésére:

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (2) és a megfelelő vizsgálatok a FAO JECFA „Lecitinek” monográfiában (3)  (4)

Valamennyi állatfaj

=

2027. július 6.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, – Lecithin, Monograph No. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, 4. kötet, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2326 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

az imiprotrinnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon létező hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben szerepel az imiprotrin.

(2)

Sor került az imiprotrinnak az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 18. terméktípusban (rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek) való felhasználása tekintetében történő értékelésére.

(3)

Az értékelő illetékes hatóság minőségében eljárva az Egyesült Királyság 2016. július 20-án benyújtotta a Bizottságnak az értékelő jelentést és kapcsolódó ajánlásait.

(4)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2017. június 27-én megfogalmazta az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(5)

Az említett vélemény szerint a 18. terméktípusba tartozó, imiprotrint tartalmazó biocid termékek – a felhasználásukra vonatkozó bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek az 528/2012/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek.

(6)

Ezért helyénvaló jóváhagyni az imiprotrinnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(7)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően észszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett jóváhagyja, hogy az imiprotrint a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító szám

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek

Imiprotrin

IUPAC-név:

a 2,5-dioxo-3-prop-2-inil-imidazolidin-1-il-metil-(1R)-cisz-2,2-dimetil-3-(2-metil-prop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát és a 2,5-dioxo-3-prop-2- inil-imidazolidin-1-il-metil-(1R)-transz-2,2-dimetil-3-(2-metil-prop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát reakciótömege

EK-szám: 428-790-6

CAS-szám: 72963-72-5

≥ 870 g/kg

2019. július 1.

2029. június 30.

18.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

1.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

2.

Az értékelt felhasználásokra vonatkozóan azonosított kockázatokra tekintettel a termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani a felszíni vízre, az üledékre és a talajra a felületek lefújására használatos termékek (spray) beltéri alkalmazása esetén.

3.

Az olyan termékek esetében, amelyek használata során az anyagból szermaradékok képződhetnek az élelmiszerekben vagy a takarmányokban, meg kell vizsgálni, hogy – összhangban a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) vagy a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) – szükség van-e új maradékanyag-határértékek (MRL-ek) meghatározására vagy a meglévőek módosítására, és minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést meg kell hozni az alkalmazandó határértékek betartásának biztosítására.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az értékelt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2327 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

a 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 90. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2009. november 26-án a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 11. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem érkezett Lengyelországhoz a 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-on hatóanyagnak az említett irányelv V. melléklete szerinti – az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 6. terméktípusnak megfelelő – 6. terméktípusban (tartályban forgalomba hozott készítmények eltarthatóságát biztosító tartósító szerek) való felhasználás céljából az irányelv I. mellékletbe történő felvételéről.

(2)

Lengyelország az 528/2012/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2016. március 24-én benyújtotta az értékelő jelentést és kapcsolódó ajánlásait.

(3)

A biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2017. június 27-én megfogalmazta az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(4)

Az említett vélemény szerint a 6. terméktípusba tartozó, 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont tartalmazó biocid termékek – a felhasználásukra vonatkozó bizonyos előírások és feltételek betartása esetén – várhatóan megfelelnek az 528/2012/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek.

(5)

Ezért az említett előírások és feltételek betartása mellett helyénvaló jóváhagyni a 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-onnak a 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználását.

(6)

Mivel a 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-on esetében teljesülnek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) I. mellékletének 3.4.2.2.1.2. pontjában meghatározott 1A. alkategóriájú bőrszenzibilizáló anyagként (erős szenzibilizálók) való besorolás kritériumai, a 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-onnal kezelt vagy azt tartalmazó kezelt anyagokat a forgalomba hozatal előtt megfelelő címkével kell ellátni.

(7)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően észszerű határidőt kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett jóváhagyja, hogy a 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont a 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító szám

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek

2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

(MBIT)

IUPAC-név:

2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

EK-szám: nem áll rendelkezésre adat

CAS-szám: 2527-66-4

≥ 997 g/kg

2018. július 1.

2028. június 30.

6.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei a következők:

1.

A termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

2.

Az értékelt felhasználásokra vonatkozóan azonosított kockázatokra tekintettel a termék értékelése során különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

a)

a foglalkozásszerű felhasználókra;

b)

a felszíni és felszín alatti vizekre tartósított festékek és vakolatok kültéri használata, valamint a papír-, textil- vagy bőrgyártás során alkalmazott, tartósítószert tartalmazó folyadékok használata esetén.

A kezelt árucikkek forgalomba hozatalának feltétele a következő:

A 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-onnal kezelt vagy azt tartalmazó kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy gondoskodik arról, hogy a szóban forgó kezelt árucikk címkéjén fel legyenek tüntetve az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében meghatározott információk.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az értékelt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2328 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

a „Skalický rubín” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta Szlovákiának a „Skalický rubín” elnevezés bejegyzésére vonatkozóan benyújtott kérelmét, majd közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti indokolással ellátott felszólalási nyilatkozat.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 99. cikkének megfelelően a „Skalický rubín” elnevezést oltalomban kell részesíteni, és be kell jegyezni a szóban forgó rendelet 104. cikkében említett nyilvántartásba.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Skalický rubín” (OEM) elnevezés oltalomban részesül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL C 224., 2017.7.13., 9. o.


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2329 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (2) III. melléklete megállapítja azon harmadik országok jegyzékét, amelyek a mezőgazdasági termékek ökológiai termelése tekintetében a 834/2007/EK rendeletben meghatározott termelési rendszerekkel és ellenőrzési intézkedésekkel egyenértékűnek elismert termelési rendszereket és ellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.

(2)

A Costa Rica által benyújtott információk értelmében a „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, a „Control Union Certifications” és a „Primus lab” ellenőrző szervek neve „Kiwa BCS Costa Rica Limitada”-ra, „Control Union Perú”-ra, illetve „PrimusLabs.com CR S.A.”-ra változott. Costa Rica arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy a „Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería” már nem ellenőrző szerv, a többi ellenőrző szerv pedig tanúsítványt kibocsátó szerv, a Mezőgazdasági Minisztérium viszont nem.

(3)

Japán tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy illetékes hatósága két ellenőrző szervet, nevezetesen a Japan Food Research Laboratories és a Leafearth Company ellenőrző szervet is felvette az általa elismert ellenőrző szervek jegyzékébe, és hogy a „Bureau Veritas Japan, Inc.” és a „Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)” neve, valamint az „Organic Certification Association” internetes elérhetősége megváltozott.

(4)

Új-Zéland tájékoztatása szerint az illetékes hatóság internetcíme megváltozott.

(5)

A Koreai Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy illetékes hatósága az „Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU” ellenőrző szervet felvette a Koreai Köztársaság elismert ellenőrző szervek jegyzékébe.

(6)

Az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében szereplő jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje a Koreai Köztársaság esetében 2018. január 31-én lejár. Tekintettel arra, hogy a Koreai Köztársaság továbbra is megfelel a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, indokolt a jegyzékben való feltüntetését határozatlan időre meghosszabbítani.

(7)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete megállapítja azon illetékes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékét, amelyek az egyenértékűség tekintetében harmadik országokban ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki.

(8)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt ellenőrző szerveknek a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése szerinti elismerésének időtartama 2018. június 30-án lejár. A Bizottság által végzett folyamatos felügyelet eredményei alapján az ellenőrző szervek elismerésének időtartamát indokolt 2021. június 30-ig meghosszabbítani.

(9)

Az „Albinspekt” címváltozásról tájékoztatta a Bizottságot.

(10)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékre való felvételére vonatkozóan, és azt a Bizottság megvizsgálta. A beérkezett információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az A és a D termékkategória vonatkozásában a „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.” szervezetet indokolt elismerni Törökország tekintetében.

(11)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „BIOCert Indonesia” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékre való felvételére vonatkozóan, és azt a Bizottság megvizsgálta. A beérkezett információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az A és a D termékkategória vonatkozásában a „BIOCert Indonesia” szervezetet indokolt elismerni Indonézia tekintetében.

(12)

A Bizottság kézhez kapta és megvizsgálta a „bio.inspecta AG” adatainak módosítására vonatkozó kérelmét. A kapott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében Afganisztánra, Kínára és Nepálra.

(13)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékben a „Bolicert Ltd” bejegyzést az (EU) 2017/1473 végrehajtási rendelet (3) felfüggesztette. Az ideiglenes felfüggesztés megszüntetése érdekében a Bizottság felkérte a „Bolicert Ltd”-t, hogy szerezzen be érvényes akkreditációs tanúsítványt az IOAS-tól (a „Bolicert Ltd” akkreditációs szervezete), valamint hogy a 834/2007/EK rendelet előírásainak megfelelően kellő időben tegyen megfelelő helyreigazító intézkedéseket. Az IOAS tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a felfüggesztés megszüntetéséről döntött, mivel kielégítő információkat kapott a „Bolicert Ltd” által hozott korrekciós intézkedésekről. Ezen információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt a „Bolicert Ltd”-t a felfüggesztés előtti feltételekkel megegyező feltételekkel újból felvenni a IV. mellékletbe.

(14)

A „CCPB Srl” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A, a B, a D, az E és az F termékkategória tekintetében Albániára, Algériára, az Egyesült Arab Emírségekre és Dél-Afrikára, az A. termékkategória tekintetében Ugandára, az A és a D termékkategória tekintetében Afganisztánra, Örményországra, Etiópiára, Ghánára, Nigériára, Szenegálra és Üzbegisztánra, az A, a D és az E termékkategória tekintetében Belaruszra, Kazahsztánra, Moldovára, Oroszországra, Szerbiára, Thaiföldre, Tádzsikisztánra és Türkmenisztánra, az A, a B, a D és az E termékkategória tekintetében Azerbajdzsánra, Kirgizisztánra és Ukrajnára, az A, a B és a D termékkategória tekintetében Katarra, valamint a D termékkategória tekintetében Tunéziára.

(15)

A „Control Union Certifications” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A, a B, a C, a D, az E és az F termékkategória tekintetében Brunei-re, a Cook-szigetekre, Francia Polinéziára, Grúziára, Grenadára, Guyanára, Jordániára, Kuvaitra, Libanonra, Pápua Új-Guineára, São Toméra és Príncipére, a Seychelle-szigetekre, Tádzsikisztánra, Türkmenisztánra és Venezuelára, a B, a C, a D (kizárólag bor) és az E termékkategória tekintetében Ausztráliára, a C és az E termékkategória tekintetében Új-Zélandra, a B termékkategória tekintetében Tongára és Tunéziára, valamint az F termékkategória tekintetében Tuvalura.

(16)

Az „Ecocert SA” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát a D (bor) és az E termékkategória tekintetében Argentínára, továbbá kiterjeszteni az elismerést Japán, Kirgizisztán és Zimbabwe vonatkozásában a B termékkategóriára, Grúzia és Mozambik vonatkozásában az E termékkategóriára, valamint Paraguay és Uruguay vonatkozásában az F termékkategóriára.

(17)

A „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni az elismerés földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében Bolíviára, Kolumbiára és Laoszra, az A, a C, a D és az E termékkategória tekintetében Chilére, a D termékkategória tekintetében Costa Ricára, valamint a C és a D termékkategória (feldolgozott akvakultúra-termékek) tekintetében az Egyesült Államokra.

(18)

Az „IMOswiss AG” arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2018. január 1-jétől az elismerése szerinti egyik harmadik országban sem fog már foglalkozni tanúsítással, ezért a szervezetet az említett időponttól törölni kell az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletéből.

(19)

A „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy internetes elérhetősége megváltozott.

(20)

A „Letis S.A” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A kapott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében Afganisztánra, Etiópiára, Iránra, Kazahsztánra, Moldovára, Pakisztánra, Oroszországra, Tádzsikisztánra, Törökországra és Ukrajnára.

(21)

Az „Organic agriculture certification Thailand” arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy neve „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)”-ra változott, és címe is módosult.

(22)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „Organic Control System” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A beérkezett információk vizsgálata alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében Bosznia-Hercegovinára.

(23)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „Organic Standard” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte annak vizsgálatát. A kapott információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát a B termékkategória tekintetében Kazahsztánra, Kirgizisztánra, Moldovára és Oroszországra, valamint elismerését kiterjeszteni a borra.

(24)

Az „Organska Kontrola” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk vizsgálata alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A, a B és a D termékkategória tekintetében Koszovóra (4).

(25)

A Bizottsághoz kérelem érkezett az „ORSER” részéről az adatainak módosítására vonatkozóan, és a Bizottság elvégezte e kérelem vizsgálatát. A beérkezett információk vizsgálata alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy indokolt kiterjeszteni e szervezet elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében Bosznia-Hercegovinára, Grúziára, Iránra, Kazahsztánra, Kirgizisztánra és Nepálra.

(26)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékbe való felvételére vonatkozóan, és azt a Bizottság megvizsgálta. A beérkezett információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az A és a D termékkategória vonatkozásában a „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” szervezetet indokolt elismerni Bolívia, Ecuador, Mexikó, Marokkó, Peru és Törökország tekintetében.

(27)

A Bizottsághoz kérelem érkezett a „Tse-Xin Organic Certification Corporation” részéről az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő jegyzékbe való felvételére vonatkozóan, és azt a Bizottság megvizsgálta. A beérkezett információk alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az A és a D termékkategória vonatkozásában a „Tse-Xin Organic Certification Corporation” szervezetet indokolt elismerni Tajvan tekintetében.

(28)

A DAkkS, egy ökológiai gazdálkodás terén működő akkreditációs szervezet arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” akkreditációjának felfüggesztéséről határozott. Az 1235/2008/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a Bizottság a kapott információk alapján, vagy ha az ellenőrző szerv nem bocsátja rendelkezésre az előírt információkat, bármikor felfüggesztheti az adott ellenőrző szervnek az említett rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő bejegyzését. A Bizottság felkérte az „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”-t egy érvényes akkreditációs bizonyítvány benyújtására és arra, hogy a 834/2007/EK rendelet előírásainak megfelelően kellő időben tegyen megfelelő helyreigazító intézkedéseket, de a megadott határidőn belül nem érkezett válasz. Az „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”-ra vonatkozó, az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében szereplő bejegyzést ezért fel kell függeszteni, amíg nem érkeznek kielégítő információk.

(29)

Az (EU) 2017/872 végrehajtási rendelettel (*1) módosított 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében az „IMOcert Latinoamérica Ltda” elismert ellenőrző szervként szerepel az A és a B termékkategória vonatkozásában Argentína tekintetében, valamint az A termékkategória vonatkozásában Costa Rica tekintetében. Mivel Argentína és Costa Rica szerepel az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében az A és a B, illetve az A termékkategória tekintetében, az „IMOcert Latinoamérica Ltda”-t nem lehetett volna az 1235/2008/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjának megfelelően ugyanazon rendelet IV. mellékletében elismerni az említett országok tekintetében a szóban forgó termékkategóriák vonatkozásában. Ezért az elismerést az említett termékkategóriák vonatkozásában a szóban forgó országok tekintetében törölni kell. A Bizottság felkérte az „IMOcert Latinoamérica Ltda”-t, hogy az Argentína és Costa Rica tekintetében az említett termékkategóriákra történő téves hivatkozás alapján ne tanúsítsa az említett termékkategóriákba tartozó termékeket.

(30)

Az (EU) 2016/1842 végrehajtási rendelettel (5) módosított 1235/2008/EK rendelet V. melléklete tartalmazza az ökológia termékek behozatalára vonatkozóan az elektronikus tanúsítási rendszer keretében kiállítandó ellenőrzési tanúsítvány új mintáját, amelyre az 1235/2008/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése hivatkozik. Ebben a mellékletben a tanúsítvány 12. rovatának megfelelő megjegyzés tévesen a 21. rovat helyett a 24. rovatra hivatkozik. Ezt a hibát ki kell javítani.

(31)

Az 1235/2008/EK rendelet III., IV., és V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(32)

Az „IMOcert Latinoamérica Ltda” törlését visszamenőleges hatállyal az (EU) 2017/872 végrehajtási rendelet hatálybalépésének időpontjától, az „IMOswiss AG” törlését pedig 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(33)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul és kerül helyesbítésre.

3.

Az V. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A II. melléklet 12. pontját 2017. június 12-től kell alkalmazni.

A II. melléklet 13. pontját 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/1473 végrehajtási rendelete (2017. augusztus 14.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 210., 2017.8.15., 4. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/872 végrehajtási rendelete (2017. május 22.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 134., 2017.5.23., 6. o.).

(*1)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

(5)  A Bizottság (EU) 2016/1842 végrehajtási rendelete (2016. október 14.) az 1235/2008/EK rendeletnek az importált ökológiai termékek elektronikus ellenőrzési tanúsítványa és egyes más elemek tekintetében, valamint a 889/2008/EK rendeletnek a tartósított vagy feldolgozott ökológiai termékekre vonatkozó követelmények és az információszolgáltatás tekintetében történő módosításáról (HL L 282., 2016.10.19., 19. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Costa Ricára vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

az 5. pontban a CR-BIO-001 kódszámra vonatkozó sort el kell hagyni, a CR-BIO-002, a CR-BIO-004 és a CR-BIO-006 kódszámra vonatkozó sorok helyébe pedig a következő szöveg lép:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com”

b)

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Tanúsítványt kibocsátó szerv: az 5. pontban szereplő szervek.”

2.

A Japánra vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

a JP-BIO-001, a JP-BIO-007 és a JP-BIO-018 kódszámra vonatkozó sorok helyébe az alábbi szöveg lép:

„JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html”

b)

a szöveg a következő sorokkal egészül ki:

„JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/”

3.

Az Új-Zélandra vonatkozó bejegyzés 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Illetékes hatóság: Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/”

4.

A Koreai Köztársaságra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

az 5. pont a következő sorral egészül ki:

„KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home”

b)

a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének határideje: nincs meghatározva.”


II. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletét a következőképpen kell módosítani és helyesbíteni:

1.

A mellékletben az összes bejegyzés 5. pontjában a „2018. június 30.” dátum helyébe „2021. június 30.” lép.

2.

Az „Albinspekt”-re vonatkozó bejegyzés 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

cím: Rr. Kavajes, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albánia”

3.

A „Balkan Biocert Skopje”-re vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.”

1.

Cím: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Törökország

2.

Internetcím: http://basakekolojik.com.tr

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Törökország

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30.”

4.

A „Bioagricert S.r.l.”-re vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„„BIOCert Indonesia”

1.

Cím: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonézia

2.

Internetcím: http://www.biocert.co.id

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonézia

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30.”

5.

A „Bio.inspecta AG”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„AF-BIO-161

Afganisztán

x

x

CN-BIO-161

Kína

x

x

NP-BIO-161

Nepál

x

x

—”

6.

A „Bio Latina Certificadora”-ra vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„„Bolicert Ltd”,

1.

cím: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívia

2.

Internetcím: http://www.bolicert.org

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolívia

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30.”

7.

A „CCPB Srl”-ra vonatkozó bejegyzés:

a)

3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„AE-BIO-102

Egyesült Arab Emírségek

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afganisztán

x

x

AL-BIO-102

Albánia

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Örményország

x

x

AZ-BIO-102

Azerbajdzsán

x

x

x

x

BY-BIO-102

Belarusz

x

x

x

DZ-BIO-102

Algéria

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiópia

x

x

GH-BIO-102

Ghána

x

x

KG-BIO-102

Kirgizisztán

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazahsztán

x

x

x

MD-BIO-102

Moldova

x

x

x

NG-BIO-102

Nigéria

x

x

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

RS-BIO-102

Szerbia

x

x

x

RU-BIO-102

Oroszország

x

x

x

SN-BIO-102

Szenegál

x

x

TH-BIO-102

Thaiföld

x

x

x

TJ-BIO-102

Tádzsikisztán

x

x

x

TM-BIO-102

Türkmenisztán

x

x

x

UA-BIO-102

Ukrajna

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Üzbegisztán

x

x

ZA-BIO-102

Dél-Afrika

x

x

x

x

x”

b)

a Tunéziára vonatkozó sorban kereszt kerül a D oszlopba;

c)

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek.”

8.

A „Control Union Certifications”-ra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a 3. pontban a táblázat a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„AU-BIO-149

Ausztrália

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cook-szigetek

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Grúzia

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordánia

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuvait

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Új-Zéland

x

x

PF-BIO-149

Francia Polinézia

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Pápua Új-Guinea

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seychelle-szigetek

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

São Tomé és Príncipe

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tádzsikisztán

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Türkmenisztán

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunézia

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x”

b)

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a III. mellékletben szereplő termékek.”

9.

Az „Ecocert SA”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorral egészül ki:

„AR-BIO-154

Argentína

x

x

—”

b)

a Grúziára és Mozambikra vonatkozó sorban kereszt kerül az E oszlopba;

c)

a Japánra, Kirgizisztánra és Zimbabwéra vonatkozó sorban kereszt kerül a B oszlopba;

d)

a Paraguayra és Uruguayra vonatkozó sorban kereszt kerül az F oszlopba.

10.

A „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”-re vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a 3. pontban a táblázat a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„BO-BIO-144

Bolívia

x

x

CL-BIO-144

Chile

x

x

x

x

CO-BIO-144

Kolumbia

x

x

CR-BIO-144

Costa Rica

x

LA-BIO-144

Laosz

x

x

US-BIO-144

Egyesült Államok

x

x

—”

b)

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek, a bor és a III. mellékletben szereplő termékek.”

11.

Az „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”-ra vonatkozó bejegyzést törölni kell.

12.

Az „IMOcert Latinoamérica Ltda.”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontjában az Argentínára és Costa Ricára vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„AR-BIO-123

Argentína

x

CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

—”

13.

Az „IMOswiss AG”-ra vonatkozó bejegyzést törölni kell.

14.

A „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”-ra vonatkozó bejegyzés 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Internetcím: www.kiwabcs-oeko.com”

15.

A „Letis S.A”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„AF-BIO-135

Afganisztán

x

 

x

ET-BIO-135

Etiópia

x

 

x

IR-BIO-135

Irán

x

 

x

KZ-BIO-135

Kazahsztán

x

 

x

MD-BIO-135

Moldova

x

 

x

PK-BIO-135

Pakisztán

x

 

x

RU-BIO-135

Oroszország

x

 

x

TJ-BIO-135

Tádzsikisztán

x

 

x

TR-BIO-135

Törökország

x

 

x

UA-BIO-135

Ukrajna

x

 

x

—”

16.

Az „Organic agriculture certification Thailand”-ra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a név helyébe a következő szöveg lép:

„Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)”

b)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Cím: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Thaiföld”

17.

Az „Organic Control System”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorral egészül ki:

„BA-BIO-162

Bosznia-Hercegovina

x

x

—”

18.

Az „Organic Standard”-ra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a 3. pontban a Kirgizisztánra, Kazahsztánra, Moldovára és Oroszországra vonatkozó sorokban kereszt kerül a B oszlopba;

b)

a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.”

19.

Az „Organska Kontrola”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorral egészül ki:

„XK-BIO-101

Koszovó (*1)

x

x

x

20.

Az „ORSER”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően az alábbi sorokkal egészül ki:

„AZ-BIO-166

Azerbajdzsán

x

x

BA-BIO-166

Bosznia-Hercegovina

x

x

GE-BIO-166

Grúzia

x

x

IR-BIO-166

Irán

x

x

KG-BIO-166

Kirgizisztán

x

x

KZ-BIO-166

Kazahsztán

x

x

NP-BIO-166

Nepál

x

x

—”

21.

A „Quality Partner”-ra vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„„Servicio de Certificación CAAE S.L.U.”

1.

Cím: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Sevilla, Spanyolország

2.

Internetcím: http://www.caae.es

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Bolívia

x

x

EC-BIO-178

Ecuador

x

x

MA-BIO-178

Marokkó

x

x

MX-BIO-178

Mexikó

x

x

PE-BIO-178

Peru

x

x

TR-BIO-178

Törökország

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30.”

22.

A „Suolo e Salute srl”-ra vonatkozó bejegyzés után a szöveg a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„„Tse-Xin Organic Certification Corporation”

1.

Cím: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Tajvan (R.O.C.)

2.

Internetcím: http://www.tw-toc.com/en

3.

Érintett kódszámok, harmadik országok és termékkategóriák:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Tajvan

x

x

4.

Kivételek: az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek és a bor.

5.

A jegyzékben való feltüntetés érvényességének vége: 2021. június 30.”


(*1)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.”


III. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet V. mellékletében a 12. rovatra vonatkozó megjegyzésben a 24. rovatra való hivatkozás helyébe a 21. rovatra való hivatkozás lép.


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2330 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

a vas(II)-karbonátnak, a vas(III)-klorid-hexahidrátnak, a vas(II)-szulfát-monohidrátnak, a vas(II)-szulfát-heptahidrátnak, a vas(II)-fumarátnak, az aminosavak vas(II)-kelát-hidrátjának, a fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátjának és a glicin-hidrát vas(II)-kelátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, valamint a vas-dextrán malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az 1334/2003/EK és a 479/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A vas-klorid-hexahidrát, a vas-oxid, a vas-karbonát, az aminosavak vas-kelát-hidrátja, a glicin-hidrát vas-kelátja, a vas-fumarát, a vas-szulfát-heptahidrát és a vas-szulfát-monohidrát vasvegyületeket az 1334/2003/EK bizottsági rendelet (3) és a 479/2006/EK bizottsági rendelet (4) határozatlan időre engedélyezte a 70/524/EGK irányelv alapján. Az említett anyagokat ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján meglévő termékként felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a vas-klorid-hexahidrát, a vas-oxid, a vas-karbonát, az aminosavak vas-kelát-hidrátja, a glicin-hidrát vas-kelátja, a vas-fumarát, a vas-szulfát-heptahidrát és a vas-szulfát-monohidrát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére. Továbbá az említett rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a vas-dextrán malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére. A kérelmezők az adalékanyagoknak a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába való besorolását kérték. A kérelmekhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Tudományos megfontolásokból az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. június 19-i (5), 2014. január 30-i (6), 2014. március 5-i (7), 2014. április 28-i (8) és 2016. január 27-i véleményében (9) azt ajánlotta, hogy a potenciális félreértések elkerülése érdekében a +3 oxidációs állapotú vas vegyületeit vas(III)-vegyületekre, a +2 oxidációs állapotú vas vegyületeit pedig vas(II)-vegyületekre nevezzék át. Az aminosavak vas(II)-kelátjának kémiai jellemzőit figyelembe véve a Hatóság javasolta annak a következő két csoportra bontását: az aminosavak vas(II)-kelát-hidrátja és a fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátja.

(5)

A Hatóság megállapította, hogy a vas(II)-karbonát, a vas(III)-klorid-hexahidrát, a vas(II)-szulfát-monohidrát, a vas(II)-szulfát-heptahidrát, a vas(II)-fumarát, az aminosavak vas(II)-kelát-hidrátja, a fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátja és a glicin-hidrát vas(II)-kelátja a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem azállatok egészségére, sem a fogyasztók biztonságára, sem pedig a környezetre. Mivel a vas(II)- és a vas(III)-vegyületek a bennük lévő nikkel miatt légúti, szem- és bőrirritációt okozhatnak, a szóban forgó adalékanyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek tekintetében megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a felhasználók biztonságával kapcsolatos aggályok elkerülése érdekében.

(6)

A Hatóság 2017. január 24-i véleményében (10) megállapította, hogy a vas-dextrán a javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok egészségére, sem a fogyasztók biztonságára, sem pedig a környezetre, továbbá hogy a megfelelő védintézkedések mellett nem merülhetnek fel a felhasználókat érintő biztonsági aggályok.

(7)

A Hatóság megállapította továbbá, hogy a vas(II)-karbonát, a vas(III)-klorid-hexahidrát, a vas(II)-szulfát-monohidrát, a vas(II)-szulfát-heptahidrát, a vas(II)-fumarát, az aminosavak vas(II)-kelát-hidrátja, a fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátja, a glicin-hidrát vas(II)-kelátja és a vas-dextrán hatékony vasforrás; azonban a vas(II)-karbonát biológiai hasznosíthatósága jelentős eltéréseket mutat, és a vas(II)-szulfátéval összehasonlítva jelentéktelenebbnek minősül. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagokra vonatkozó analitikai módszerekről szóló jelentéseket.

(8)

A vas(II)-karbonátnak, a vas(III)-klorid-hexahidrátnak, a vas(II)-szulfát-monohidrátnak, a vas(II)-szulfát-heptahidrátnak, a vas(II)-fumarátnak, az aminosavak vas(II)-kelát-hidrátjának, a fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátjának és a glicin-hidrát vas(II)-kelátjának valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, valamint a vas-dextrán malacok takarmány-adalékanyagaként történő értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek – az ivóvízre vonatkozó feltételeket kivéve – teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok felhasználását az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell, ivóvízen keresztül történő felhasználásukat pedig meg kell tiltani.

(9)

A vas-klorid-hexahidrát, a vas-karbonát, az aminosavak vas-kelát-hidrátja, a vas-fumarát, a vas-szulfát-heptahidrát, a vas-szulfát-monohidrát és a glicin-hidrát vas-kelátja e rendelettel való engedélyezése, valamint a vas-oxid engedélyezésének elutasítása következtében a 479/2006/EK és az 1334/2003/EK rendelet ezen anyagokra vonatkozó bejegyzéseit el kell hagyni.

(10)

mivel a Hatóság 2016. május 24-i véleményeiben (11) nem tudott arra vonatkozó következtetést levonni, hogy a vas-oxid biztonságos-e a célfajok tekintetében, az adalékanyagot és az azt tartalmazó takarmányt a lehető leghamarabb ki kell vonni a forgalomból. Gyakorlati okokból ugyanakkor célszerű meghatározott átmeneti időszakot hagyni az érintett termékek forgalomból történő kivonására annak érdekében, hogy a piaci szereplők teljes mértékben eleget tudjanak tenni a kivonásra vonatkozó kötelezettségnek.

(11)

mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az 1334/2003/EK rendelettel és a 479/2006/EK rendelettel engedélyezett vas-klorid-hexahidrát, vas-karbonát, aminosavak vas-kelát-hidrátja, glicin-hidrát vas-kelátja, vas-fumarát, vas-szulfát-heptahidrát és vas-szulfát-monohidrát engedélyezési feltételei módosításának azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Különleges felhasználási feltételek

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportba tartozó engedélyezett anyagokat ivóvízben tilos felhasználni.

3. cikk

Az engedélyezés elutasítása

A Bizottság a vas-oxid engedélyezését elutasítja, és az anyag tápértékkel rendelkező takarmány-adalékanyagként többé nem használható.

4. cikk

Az 1334/2003/EK rendelet módosítása

Az 1334/2003/EK rendelet mellékletében az „E1 Vas-Fe” bejegyzésből a „Vas-klorid, hexahidrát”, a „Vas-karbonát”, az „Aminosavak vas-kelátja, hidrát”, a „Vas-fumarát”, a „Vas-szulfát, heptahidrát”, a „Vas-szulfát, monohidrát” és a „Vas-oxid” adalékanyagokat, valamint kémiai képletüket és leírásukat el kell hagyni.

5. cikk

A 479/2006/EK rendelet módosítása

A 479/2006/EK rendelet mellékletében az „E1” bejegyzésből a „Glicin-hidrát vaskelátja” adalékanyagot el kell hagyni.

6. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   Az 1334/2003/EK és a 479/2006/EK rendelettel engedélyezett vas-klorid-hexahidrát, vas-karbonát, aminosavak vas-kelát-hidrátja, glicin-hidrát vas-kelátja, vas-fumarát, vas-szulfát-heptahidrát, vas-oxid és vas-szulfát-monohidrát és az ezeket tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2018. július 4. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2018. január 4. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

(2)   Az (1) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2019. január 4. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2018. január 4. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   Az (1) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó azon takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2020. január 4. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2018. január 4. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1334/2003/EK rendelete (2003. július 25.) a nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról (HL L 187., 2003.7.26., 11. o.).

(4)  A Bizottság 479/2006/EK rendelete (2006. március 23.) a nyomelemek összetevői csoportba tartozó egyes adalékanyagok engedélyezéséről (HL L 86., 2006.3.24., 4. o.).

(5)  EFSA Journal 2013;11(7):3287.

(6)  EFSA Journal 2014;12(2):3566.

(7)  EFSA Journal 2014;12(3):3607.

(8)  EFSA Journal 2015;13(5):4109.

(9)  EFSA Journal 2016;14(2):4396.

(10)  EFSA Journal 2017;15(2):4701.

(11)  EFSA Journal 2016;14(6):4508.


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/45


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2331 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

a „La Clape” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban Franciaországnak a „La Clape” elnevezés bejegyzésére vonatkozóan benyújtott kérelmét a Bizottság megvizsgálta és azt követően közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti kifogásolási nyilatkozat.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 99. cikkével összhangban a „La Clape” elnevezést oltalomban kell részesíteni, valamint fel kell venni a rendelet 104. cikkében említett nyilvántartásba.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „La Clape” (OEM) elnevezés oltalomban részesül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL C 259., 2017.8.9., 3. o.


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/46


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2332 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 14.)

a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizenötödik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 32. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (3) megindította a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárást.

(2)

A tizenötödik részleges pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján nem indokolt minimális eladási árat meghatározni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, sovány tejpor értékesítésére irányuló tizenötödik részleges pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2017. december 12-én járt le – minimális eladási árat nem határoztak meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 206., 2016.7.30., 71. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (2016. november 25.) a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról (HL L 321., 2016.11.29., 45. o.).


HATÁROZATOK

15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/47


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2333 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. december 13.)

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében szabályozott anyagokra a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról

(az értesítés a C(2017) 8317. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a cseh, a francia, a görög, a holland, a horvát, a lengyel, a lett, a máltai, a német, az olasz, a portugál és a spanyol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozott szabályozott anyagok Unióban történő szabad forgalomba bocsátása mennyiségi korlátokhoz kötött.

(2)

A Bizottságnak meg kell határoznia ezeket a mennyiségi korlátokat, és a vállalkozások számára kvótákat kell kiosztania.

(3)

Ezenkívül a Bizottságnak meg kell határoznia a klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérő szabályozott anyagok nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai célokra felhasználható mennyiségeit, valamint azon vállalatok jegyzékét, amelyek számára engedélyezett ezen anyagok alkalmazása.

(4)

A nem helyettesíthető laboratóriumi és analitikai felhasználásra fordítható kvóták megállapításakor ügyelni kell az 1005/2009/EK rendelet 10. cikkének (6) bekezdésében előírt mennyiségi korlátok betartására, és alkalmazni kell az 537/2011/EU bizottsági rendeletet (2). Mivel az említett mennyiségi korlátok a laboratóriumi és analitikai felhasználási célra engedélyezett klórozott-fluorozott szénhidrogénekre is vonatkoznak, indokolt, hogy a kvótakiosztás a klórozott-fluorozott szénhidrogéneknek a szóban forgó célra történő gyártására és behozatalára is alkalmazandó legyen.

(5)

A Bizottság értesítést (3) tett közzé azon vállalkozások számára, amelyek 2018-ban az ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat kívánnak az Európai Unióba behozni vagy onnan kivinni, valamint azon vállalkozások számára, amelyek 2018-ban laboratóriumi és analitikai felhasználásra kívánnak ilyen anyagokat előállítani vagy behozni, és megkapta a 2018-ra tervezett behozatalra vonatkozó nyilatkozatokat.

(6)

A 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra meg kell határozni a mennyiségi korlátokat és a kvótákat, összhangban az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv szerinti éves adatszolgáltatási ciklussal.

(7)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1005/2009/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó mennyiségi korlátok

Az Európai Unión kívülről származó, az 1005/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó szabályozott anyagoknak az Európai Unióban 2018 során szabad forgalomba bocsátható mennyiségei a következők:

Szabályozott anyagok

Mennyiség (ODP[ózonlebontó potenciál]-kilogrammban)

I. csoport (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 és CFC-115 klórozott-fluorozott szénhidrogének) és II. csoport (egyéb teljesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének)

2 616 350,00

III. csoport (halonok)

18 566 550,00

IV. csoport (szén-tetraklorid)

22 330 561,00

V. csoport (1,1,1-triklór-etán)

1 700 000,00

VI. csoport (metil-bromid)

480 720,00

VII. csoport (brómozott-fluorozott szénhidrogének)

4 630,35

VIII. csoport (klórozott-fluorozott szénhidrogének)

5 635 808,00

IX. csoport (bróm-klór-metán)

324 024,00

2. cikk

A szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó kvótakiosztás

(1)   A CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 és CFC-115 klórozott-fluorozott szénhidrogének, valamint az egyéb, teljesen halogénezett, klórozott-fluorozott szénhidrogének 2018. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit az I. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(2)   A halonok 2018. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a II. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(3)   A szén-tetraklorid 2018. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a III. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(4)   Az 1,1,1-triklór-etán 2018. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a IV. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(5)   A metil-bromid 2018. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit az V. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(6)   A brómozott-fluorozott szénhidrogének 2018. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a VI. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(7)   A klórozott-fluorozott szénhidrogének 2018. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a VII. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(8)   A bróm-klór-metán 2018. január 1. és december 31. között érvényes kvótáit a VIII. mellékletben megjelölt célokra kell felhasználni, és az ott felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

(9)   Az egyes vállalkozások kvótáit a IX. melléklet rögzíti.

3. cikk

A laboratóriumi és analitikai felhasználásra fordítható kvóták

A 2018-ban laboratóriumi és analitikai felhasználásra szánt szabályozott anyagok behozatalára és gyártására vonatkozó kvótákat a X. mellékletben felsorolt vállalkozások között kell kiosztani.

Az említett vállalkozások által laboratóriumi és analitikai felhasználásra 2018-ban előállítható vagy behozható maximális mennyiségeket a XI. melléklet rögzíti.

4. cikk

Időbeli hatály

Ez a határozat 2018. január 1-jétől alkalmazandó, és 2018. december 31-én hatályát veszti.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a következő vállalkozások a címzettjei:

1

2D Technologies Ltd

Fletton Avenue

Peterbrough

Egyesült Királyság

2

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Németország

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Egyesült Királyság

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

5

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Franciaország

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Franciaország

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Franciaország

8

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgium

9

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Németország

10

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Horvátország

11

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Németország

12

Butterworth Laboratories Ltd

Waldegrave Road 54-56

TW118NY LONDON

Egyesült Királyság

13

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Lettország

14

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Hollandia

15

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Németország

16

DIVERCHIM SA

RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy en France

Franciaország

17

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Németország

18

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Cseh Köztársaság

19

ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8A

35002 Cheb

Cseh Köztársaság

20

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 München

Németország

21

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

Egyesült Királyság

22

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Németország

23

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Olaszország

24

GlaxoSmithKline

Cobden Street

DD10 8EA Montrose

Egyesült Királyság

25

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Egyesült Királyság

26

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Hollandia

27

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Str. 40

30926 Seelze

Németország

28

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro – Sete Casas

2674-506 Loures

Portugália

29

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via delle Macere 20

00060 Formello

Olaszország

30

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Hollandia

31

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Görögország

32

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Németország

33

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Spanyolország

34

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Németország

35

Ludwig-Maximilians-Universität

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 München

Németország

36

Lyontech Engineering Ltd

Manor Industrial Estate 39

CH6 5UY Flint

Egyesült Királyság

37

Mebrom NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgium

38

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Németország

39

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Egyesült Királyság

40

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

Egyesült Királyság

41

Ministry of Defense – Chemical Laboratory – Den Helder

Bevesierweg 4

1780CA Den Helder

Hollandia

42

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Szczecinska 45

80-392 Gdansk

Lengyelország

43

PANREAC QUIMICA S.L.U.

C/Garraf 2

E08210 Barcelona

Spanyolország

44

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Olaszország

45

Rutherford Appleton Laboratory

Chilton, Didcot, Oxon

OX11 0QX Didcot

Egyesült Királyság

46

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Lengyelország

47

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Franciaország

48

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Németország

49

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

Egyesült Királyság

50

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Németország

51

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Franciaország

52

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Olaszország

53

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

Egyesült Királyság

54

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 FLORIANA

Málta

55

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo – Corciano (PG)

Olaszország

56

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

Egyesült Királyság

57

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Spanyolország

58

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Olaszország

59

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Németország

60

Thomas Swan & Co. Ltd.

Rotary Way

DH8 7ND Consett County Durham

Egyesült Királyság

61

VALLISCOR EUROPA LIMITED

3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock

D01 YE64 Dublin 1

Írország

 

 

Kelt Brüsszelben, 2017. december 13-án.

a Bizottság részéről

Miguel ARIAS CAÑETE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 286., 2009.10.31., 1. o.

(2)  A Bizottság 537/2011/EU rendelete (2011. június 1.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az Unión belül laboratóriumi és analitikai felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagokra vonatkozó mennyiségek elosztására vonatkozó mechanizmusról (HL L 147., 2011.6.2., 4. o.).

(3)  HL C 43., 2017.2.10., 5. o.


I. MELLÉKLET

I. és II. CSOPORT

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználásra szánt CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 és CFC-115 klórozott-fluorozott szénhidrogének és egyéb teljesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének behozatalára az importőrök között a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


II. MELLÉKLET

III. CSOPORT

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő és kritikus felhasználásra szánt halonok behozatalára az importőrök között a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

ATELIERS BIGATA SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

EAF protect s.r.o. (CZ)

ESTO Cheb s.r.o. (CZ)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

INTERGEO LTD (EL)

Lyontech Engineering Ltd (UK)

Meridian Technical Services Limited (UK)

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. (PL)


III. MELLÉKLET

IV. CSOPORT

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználásra szánt szén-tetraklorid behozatalára az importőrök között a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


IV. MELLÉKLET

V. CSOPORT

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt 1,1,1-triklór-etán behozatalára az importőrök között a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

ARKEMA FRANCE (FR)


V. MELLÉKLET

VI. CSOPORT

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt metil-bromid behozatalára az importőrök között a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VI. MELLÉKLET

VII. CSOPORT

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt brómozott-fluorozott szénhidrogének behozatalára az importőrök között a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

GlaxoSmithKline (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


VII. MELLÉKLET

VIII. CSOPORT

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt klórozott-fluorozott szénhidrogének behozatalára az importőrök között a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Abcr GmbH (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

ARKEMA FRANCE (FR)

Bayer CropScience AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


VIII. MELLÉKLET

IX. CSOPORT

Az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően az alapanyagként történő felhasználásra szánt bróm-klór-metán behozatalára az importőrök között a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra kiosztott kvóták.

Vállalat

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

LABORATORIOS MIRET S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


IX. MELLÉKLET

(Bizalmas kereskedelmi információk – nem közzétételre)


X. MELLÉKLET

A 2018-ban laboratóriumi és analitikai felhasználási célú előállításra vagy behozatalra jogosult vállalkozások

A szabályozott anyagok laboratóriumi és analitikai felhasználásra fordítható kvótáit a következő vállalatok között kell kiosztani:

Vállalat

2D Technologies Ltd (UK)

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Baxter S.A. (BE)

Biovit d.o.o. (HR)

Butterworth Laboratories Ltd (UK)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

DIVERCHIM SA (FR)

F-Select GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder (NL)

PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES)

Rutherford Appleton Laboratory (UK)

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

SPEX CertiPrep LTD (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


XI. MELLÉKLET

(Bizalmas kereskedelmi információk – nem közzétételre)


15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/64


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2334 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. december 14.)

a kreozot 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (5) bekezdésére,

A biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottsággal való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A kreozot hatóanyag a 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználása tekintetében felvételre került a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. mellékletébe, ezért az 528/2012/EU rendelet 86. cikke szerint az említett irányelv I. mellékletében meghatározott előírásoknak és feltételeknek való megfelelés esetén az említett rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő.

(2)

A kreozot jóváhagyása 2018. április 30-án lejár. 2016. október 27-én az 528/2012/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az említett hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(3)

Az értékelő illetékes hatóság minőségében eljárva az Egyesült Királyság 2017. július 14-én tájékoztatta a Bizottság szolgálatait, hogy teljeskörű értékelés elvégzésére lesz szükség. Az 528/2012/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerint a teljeskörű értékelés elvégzésére egy 365 napos időszak áll rendelkezésre. Az említett rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően az értékelés során az értékelő illetékes hatóság adott esetben előírhatja a kérelmező számára, hogy biztosítson elegendő adatot az értékelés elvégzéséhez. Ebben az esetben a 365 napos időszakot fel kell függeszteni; a felfüggesztés időtartama összességében nem haladhatja meg a 180 napot, kivéve, ha azt a kért adat jellege vagy rendkívüli körülmények fennállása indokolja.

(4)

A szóban forgó rendelet 14. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) az értékelő illetékes hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított 270 napon belül véleményt dolgoz ki a hatóanyag jóváhagyásának megújításáról, és azt benyújtja a Bizottságnak.

(5)

Ezenkívül a kreozot, mivel 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként sorolják be, és megfelel a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagokra, illetve a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) XIII. melléklete szerint, teljesíti az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában foglalt kizárási kritériumokat. Ezért további vizsgálatra van szükség annak megállapítása érdekében, hogy az említett rendelet 5. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek közül legalább egy teljesül-e, és ezért meg lehet-e hosszabbítani a kreozot jóváhagyását.

(6)

Következésképpen a kreozot jóváhagyása a kérelmező által nem befolyásolható okokból valószínűleg az annak megújításáról szóló határozat meghozatala előtt le fog járni. Ezért helyénvaló a kreozot jóváhagyásának érvényességi idejét annyi idővel meghosszabbítani, amely lehetővé teszi a kérelem értékelését. Figyelembe véve az értékelő illetékes hatóság által készítendő értékelés elvégzésére, valamint az ügynökség véleményének elkészítésére és benyújtására engedélyezett időszakokat, továbbá figyelembe véve az annak eldöntéséhez szükséges időt, hogy az említett rendelet 5. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek közül legalább az egyik teljesül, és ezért a kreozot jóváhagyása meghosszabbítható-e, a kreozot jóváhagyásának érvényességi idejét helyénvaló 2020. október 31-ig meghosszabbítani.

(7)

A jóváhagyás érvényességi idejétől eltekintve a kreozot továbbra is a 98/8/EK irányelv I. mellékletében meghatározott előírások és feltételek szerint minősül jóváhagyottnak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kreozot 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi ideje 2020. október 31-én jár le.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


IRÁNYMUTATÁSOK

15.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/66


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/2335 IRÁNYMUTATÁSA

(2017. november 23.)

a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról (EKB/2017/38)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) és (5) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1., 12.1. és 14.3. cikkére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) részletes analitikai hitelezési adatokat tartalmazó közös adatbázist (a továbbiakban: AnaCredit) hoz létre, amely valamennyi olyan tagállamtól származó hitelezési adatokat tartalmazza, amelynek pénzneme az euro. Az AnaCredit támogatni fogja az eurorendszert, a KBER-t és az Európai Rendszerkockázati Testületet (ERKT) feladataik ellátásában, ideértve a monetáris politikai elemzést és a monetáris politikai műveleteket, a kockázatkezelést, a pénzügyi stabilitással kapcsolatos felvigyázást és a makroprudenciális politikát és kutatást, valamint a bankfelügyeletet.

(2)

Az (EU) 2016/867 európai központi banki rendelet (EKB/2016/13) (1) értelmében az adatszolgáltató tagállamban rezidens adatszolgáltatóknak hitelezési adatokat és partner referenciaadatokat kell szolgáltatniuk az adott tagállam nemzeti központi bankja (NKB) részére. Az adatszolgáltató tagállamok NKB-inak ezeket az adatokat továbbítaniuk kell az Európai Központi Bank (EKB) felé. Ezért meg kell határozni az ilyen továbbításokra vonatkozó eljárásokat az (EU) 2016/867 (EKB/2016/13) rendelet követelményeivel összhangban. Az NKB-knak így különösen kellő időben rendelkezésre kell bocsátaniuk a partner referenciaadatokat, és adott esetben regisztrálniuk kell a partnereket az intézményi és leányvállalati adatbázisban (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD), amely az egyes szervezeti egységek attribútumait, valamint az e szervezeti egységek közötti – többek között a RIAD-ban található különböző meghatározások alapján a csoportszerkezetek levezetését lehetővé tevő – különféle kapcsolatokat tároló központi adattár.

(3)

Ezenkívül a kettős adatszolgáltatás csökkentésének elősegítése, és ezáltal a teljes statisztikai előállítási lánc során az eredményes és hatékony statisztikai eljárások végrehajtásának biztosítása érdekében egyértelműen meg kell határozni a felelősség NKB-k közötti megosztását az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepnek minősülő megfigyelt szervezetek hitelezési adatainak és partner referenciaadatainak az EKB részére történő jelentése terén.

(4)

Az AnaCredit tartalmazhat olyan tagállamoktól származó hitelezési adatokat is, amelyek pénzneme nem az euro, de amelyek úgy döntenek, hogy adatszolgáltató tagállammá válnak oly módon, hogy az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) rendelkezéseit beiktatják nemzeti jogukba vagy nemzeti jogukkal összhangban más módon vonatkozó adatszolgáltatási követelményeket írnak elő. Ezek a tagállamok ezen iránymutatás rendelkezéseit is beiktathatják nemzeti jogukba vagy nemzeti joguk alapján, más módon intézkedéseket hajthatnak végre annak biztosítása érdekében, hogy teljesítsék az adatok EKB részére harmonizált módon történő továbbítására vonatkozó alkalmazandó kötelezettségeket.

(5)

Az EKB/2014/15 iránymutatás (2) 24. cikke értelmében az NKB-k a statisztikai célokra szükséges, a gazdasági egységeket vagy adott esetben jogi egységeket leíró minden referenciaadatot a RIAD-on keresztül közölnek és tartanak karban. A RIAD-adatok felhasználásra kerülnek továbbá a monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k), befektetési alapok, pénzügyi közvetítő vállalatok, pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények, valamint biztosítók hivatalos listájának elkészítéséhez.

(6)

A RIAD-nak az (EU) 2016/867 rendeletben (EKB/2016/13) meghatározott valamennyi partnerre vonatkozó referenciaadatok adattárának kell lennie. Az AnaCredit megfelelő működésének előfeltétele valamennyi partner egyedi azonosítása.

(7)

Meg kell határozni az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 11. cikkével összhangban rendelkezésre bocsátandó adatok körét. E cikk szerint az NKB-k az adatszolgáltatók felé irányuló visszacsatolási mechanizmusokat alakíthatnak ki vagy bővíthetnek az említett rendelet alapján gyűjtött hitelezési adatok egy részének felhasználásával. Ezek a visszacsatolási mechanizmusok segítik az adatszolgáltatók számára szélesebb körű alap biztosítását a hitelképesség értékeléséhez, különösen a határon átnyúló adósok tekintetében, valamint elősegítik a hitelintézetek és más hitelezők kockázatkezelésének javítását. A visszacsatolási mechanizmus javíthatja a KBER hozzájárulását a hitelintézetek prudenciális felügyeletéhez és a pénzügyi rendszer stabilitásához.

(8)

Az EKB-nak az adatszolgáltató tagállamok NKB-ival együttműködve egy későbbi szakaszban létre kell hoznia a visszacsatolási mechanizmusok alkalmazási körének és végrehajtásának részleteit megállapító jogi keretet. Ez a jogi keret nem akadályozhatja meg, hogy az NKB-k partner referenciaadatokat cseréljenek a megfelelő adatszolgáltatóikkal, ha ezt szükségesnek tartják az adatszolgáltatási eljárás hatékonyságának és következetességének javításához, és hozzájárul a RIAD-ban tárolt partner referenciaadatok jobb minőségéhez.

(9)

Szükség van egy olyan eljárás létrehozására, amely lehetővé teszi az ezen iránymutatás mellékletei technikai jellegű módosításainak hatékony végrehajtását, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nem érintik az adatszolgáltatási terhet. Ezen eljárás során figyelembe kell venni a KBER Statisztikai Bizottságának véleményét. Az NKB-k és a KBER egyéb bizottságai a Statisztikai Bizottságon keresztül tehetnek javaslatokat a mellékletek ilyen jellegű technikai módosítására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Ez az iránymutatás meghatározza az NKB-k arra vonatkozó kötelezettségeinek részleteit, hogy az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) alapján gyűjtött hitelezési adatokat és partner referenciaadatokat az EKB részére továbbítsák, beleértve az NKB-k arra irányuló felelősségét, hogy a partnereket regisztrálják a RIAD-ban, valamint az ilyen adatok továbbítására vonatkozó eljárásokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az ebben az iránymutatásban szereplő kifejezések az (EU) 2016/867 rendeletben (EKB/2016/13) meghatározott jelentéssel bírnak.

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában továbbá a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „hitelezési adatok”: részletes hitelezési adatok és hitelkockázati adatok;

2.   „adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelep”: valamely adatszolgáltató tagállamban rezidens külföldi fióktelep, amely egy másik adatszolgáltató tagállamban rezidens hitelintézet jogilag függő részét képezi;

3.   „vállalatközpont”: az a jogalany, amelynek a külföldi fióktelep a jogilag függő része;

4.   „székhely szerinti NKB”: azon adatszolgáltató tagállam NKB-ja, amelyben az a hitelintézet rezidens, amelynek a külföldi fióktelep jogilag függő részét képezi;

5.   „fogadó NKB”: azon adatszolgáltató tagállam NKB-ja, amelyben a külföldi fióktelep rezidens;

6.   „RIAD-kód”: egyedi partnerazonosító valamennyi partner részére, az NKB-k EKB részére történő adatszolgáltatása során;

7.   „illetékes NKB”: a partner referenciaadatok területén a szerepek és felelősség meghatározása céljára azon adatszolgáltató tagállam NKB-je, ahol a partner rezidens. Az adatszolgáltató tagállamban nem rezidens partnerek esetében az EKB-t kell illetékes NKB-nak tekinteni;

8.   „kezdeményező NKB”: a partner referenciaadatok területén a szerepek és felelősség meghatározása céljára azon adatszolgáltató tagállam NKB-je, amely eltérő tagállamban rezidens partnerek referenciaadatait szolgáltatja az EKB részére;

9.   „kimeneti adatok”: az EKB által a hitelezési adatok és a partner referenciaadatok körében létrehozott adatok;

10.   „adatminőség-kezelés”: a kimeneti adatok minőségének biztosítása, ellenőrzése és fenntartása az adatminőség-kezelési célok, módszerek és küszöbértékek használata és alkalmazása révén;

11.   „adatminőség-kezelési cél”: a kimeneti adatok minőségének értékelésére használt kritérium;

12.   „adatminőség-kezelési módszer”: statisztikai mutatószám, amely azt mutatja, hogy egy bizonyos adatminőség-kezelési célt milyen mértékben értek el;

13.   „adatminőség-kezelési küszöbérték”: egy adott adatminőség-kezelési célra vonatkozóan az adatminőség-kezelési keretrendszer követelményeinek kielégítése érdekében lefolytatandó ellenőrzési munka minimum szintje.

II. FEJEZET

AZ NKB-K HITELEZÉSI ADATOKRA ÉS PARTNER REFERENCIAADATOKRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

3. cikk

Az NKB-k hitelezési adatokra és partner referenciaadatokra vonatkozó általános adatszolgáltatási kötelezettségei

Az NKB-k az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I–IV. mellékletében szereplő rendszerekkel összhangban hitelezési adatokat és partner referenciaadatokat állítanak össze és szolgáltatnak az EKB részére, az NKB-k említett rendelet 16. cikke szerinti, az eltérések biztosítására vagy a csökkentett adatszolgáltatási gyakoriság megengedésére vonatkozó jogainak fenntartásával.

4. cikk

Az NKB-k különös adatszolgáltatási kötelezettségei, gyakoriság és határidők

(1)   Az NKB-k az (EU) 2016/867 rendelettel (EKB/2016/13) összhangban gyűjtött hitelezési adatokat és partner referenciaadatokat az említett rendelet 13. cikkének (4)–(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően továbbítják az EKB részére.

(2)   Az NKB-k azonosítanak minden olyan hitelezésiadat-attribútumot, amely:

a)

nem alkalmazandó: olyan adatattribútum, amely nem alkalmazandó az instrumentumra, védelemre vagy partnerre, amelyre hivatkozik; vagy

b)

nem szükséges: olyan adatattribútum, amely vagy kifejezetten olyan információnak minősül, amelyet nem kell jelenteni az (EU) 2016/867 rendelettel (EKB/2016/13) összhangban, vagy amelyről az NKB a rendelettel összhangban úgy határozott, hogy nem gyűjti.

(3)   Az NKB-k biztosítják, hogy minden egyes adatszolgáltatási referencia-időpont tekintetében valamennyi érintett partner regisztrálásra kerüljön a RIAD-ba és az adott adatszolgáltatási referencia-időpontban érvényes partner referenciaadatokkal rendelkezzen. Noha az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 13. cikkének (8) bekezdésével összhangban azonos továbbítási időpont vonatkozik a hitelezési adatokra és a partner referenciaadatokra, az NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy legalább egy nappal az érintett hitelezési adatok továbbítása előtt rendelkezésre bocsássák a partner referenciaadatokat és adott esetben regisztrálják a partnert a RIAD-ba.

5. cikk

Tényleges adatszolgáltatói kör

(1)   Az NKB-k a tényleges adatszolgáltatói kör azonosítását és felülvizsgálatát az alábbiak alapján végzik:

a)

a „tényleges adatszolgáltatói kör” (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 3. cikkében szereplő meghatározása;

b)

az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikke alapján – az 1071/2013/EU európai központi banki rendeletnek (EKB/2013/33) (3) megfelelően az előző naptári év december végére vonatkozóan az NKB-k részére jelentett, valamennyi szektornak nyújtott hitelek teljes állománya figyelembevételével – az NKB-k által biztosított eltérések;

c)

az adatszolgáltatók által az NKB-nak jelentett egyesülés, szétválás vagy olyan szervezeti átalakítás, amely hatással lehet statisztikai kötelezettségeik teljesítésére;

d)

az érintett NKB-k között létrejött bármely megállapodás, amelynek célja az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikkének (3) bekezdésével és 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban a külföldi fióktelepekre vonatkozó kettős adatszolgáltatás elkerülése;

e)

az érintett NKB-k között az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepekkel kapcsolatos felelősség ezen iránymutatás 6. cikkével összhangban álló megosztása tekintetében létrejött bármely megállapodás.

(2)   Az adatszolgáltató tagállamokban az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) szerinti első adatszolgáltatást követően létrehozott új adatszolgáltatók tényleges adatszolgáltatói körbe való felvételének sérelme nélkül az NKB-k ellenőrzik az eltérések engedélyezése vagy visszavonása tekintetében az említett rendelet 16. cikkében megállapított feltételek teljesülését. Az NKB-k ezt minden év első negyedévében végzik el a tényleges adatszolgáltatói kör előző év december havi állapota alapján. Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy ezt a tevékenységet 2021. első negyedévéig elhalasztják.

(3)   Az NKB-k biztosítják, hogy valamennyi adatszolgáltatási referencia-időpont tekintetében az alábbi partnerek regisztrálásra kerültek a RIAD-ba:

a)

az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 1. cikkének 8. pontja szerinti adatszolgáltatók, amelyek ugyanabban az adatszolgáltató tagállamban rezidensek, mint az NKB;

b)

az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 1. cikkének 9. pontja szerinti megfigyelt szervezetek, amelyek az a) pontban említett adatszolgáltatók külföldi fióktelepei;

c)

a b) pontban említett megfigyelt szervezetek vállalatközpontjai.

Az NKB-k ezeket a partnereket regisztrálják, amint azok megfelelnek az i. adatszolgáltatókénti, ii. megfigyelt szervezetkénti, vagy iii. megfigyelt szervezet vállalatközpontjakénti minősítés kritériumainak, mindig az ilyen partnerré válás kritériumainak való megfelelést követő első adatszolgáltatási referencia-időpont előtt.

(4)   Az NKB-k biztosítják, hogy valamennyi adatszolgáltatási referencia-időpont tekintetében az egyes megfigyelt szervezetekre vonatkozó alábbi információk regisztrálásra kerültek a RIAD-ban:

a)

a megfigyelt szervezet és azon jogalany között fennálló kapcsolat, amelynek a megfigyelt szervezet részét képezi;

b)

a referencia-időpont, amelyre vonatkozóan a megfigyelt szervezetnek információt kell szolgáltatnia az AnaCreditbe;

c)

bármely alkalmazandó eltérés, annak feltüntetésével, hogy:

i.

engedélyeztek-e az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (1) bekezdése szerinti eltérést;

ii.

eltérés vonatkozik-e az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott néhány vagy valamennyi adatszolgáltatási követelményre; vagy

iii.

eltérést engedélyeztek-e külföldi fióktelepek részére az érintett NKB-k között az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikkének (3) bekezdésével és 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban a kettős adatszolgáltatás elkerülése céljából létrejött megállapodások szerint;

d)

annak megerősítése, hogy az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban az NKB úgy döntött-e, hogy nem gyűjt információkat;

e)

annak megerősítése, hogy alkalmazandó-e azon kötelezettség, amely szerint a hitelezési adatokat az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban csupán negyedéves alapon kell jelenteni; és

f)

annak megerősítése, hogy az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. melléklete 2. adatlapjának megfelelően a megfigyelt szervezetnek csupán negyedéves alapon kell-e jelentenie a partnerkockázat adatokat.

(5)   A székhely szerinti NKB regisztrálja a RIAD-ban az arra vonatkozó döntést, hogy az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján a jogalanytól nem gyűjti az annak részét képező külföldi fióktelepnek az említett rendelet I. melléklete 1. adatlapjában felsorolt adatattribútumait, vagy csak azok egy részét gyűjti, amennyiben ezeket az instrumentumokat egy másik adatszolgáltató tagállamban rezidens külföldi fióktelep tartja vagy kezeli.

(6)   A fogadó NKB regisztrálja a RIAD-ban az arra vonatkozó döntést, hogy az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a másik adatszolgáltató tagállamban rezidens jogalany részét képező külföldi fiókteleptől nem gyűjti a rendelet I. mellékletének 2. adatlapjában felsorolt adatattribútumokat, vagy csak azok egy részét gyűjti.

(7)   Az érintett NKB tájékoztatja az EKB-t az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 15. cikke szerint a rendeletben rögzített statisztikai adatszolgáltatási követelmények teljesítése érdekében tervezett eljárásokról az egy vagy több adatszolgáltatót érintő egyesülés, szétválás vagy olyan szervezeti átalakítás esetén, amely hatással lehet ezen adatszolgáltatók statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésére.

6. cikk

Az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepekkel kapcsolatos felelősség megosztása

(1)   Amennyiben a jogalany és bármelyik külföldi fióktelepe eltérő adatszolgáltató tagállamban rezidens, úgy az NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban az azonos adatok kettős szolgáltatásának elkerülése érdekében azáltal, hogy koordinálják az említett rendelet I. mellékletének 1. és 2. adatlapjában felsorolt adatattribútumok érintett adatszolgáltatótól és annak külföldi fióktelepeitől való összegyűjtését.

(2)   Ezen iránymutatás II. melléklete meghatározza a felelősségnek az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepekre vonatkozó hitelezési adatokat és partner referenciaadatokat az EKB részére jelentő NKB-k közötti megosztását, figyelembe véve az adatszolgáltatóknak biztosított eltéréseket.

(3)   A (4) bekezdés figyelembevételével az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fiókteleptől való adatgyűjtésben részt vevő székhely szerinti NKB és fogadó NKB megállapodhat a hitelezési adatok és partner referenciaadatok EKB részére történő jelentésével kapcsolatos felelősség eltérő megosztásában, amely felülírja a felelősség ezen iránymutatás II. mellékletében meghatározott megosztását. Az ilyen megállapodással összhangban a székhely szerint NKB vagy a fogadó NKB tájékoztatja az EKB-t és regisztrálja a RIAD-ban az alábbi információkat:

a)

az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletének 1. adatlapjában meghatározott információk EKB részére történő továbbításáért felelős NKB; és

b)

az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletének 2. adatlapjában meghatározott információk EKB részére történő továbbításáért felelős NKB.

Mindkét NKB regisztrálja a RIAD-ban a megfelelő partner referenciaadatokat.

(4)   Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. melléklete 1. és 2. adatlapjának benyújtásával kapcsolatos felelősség eltérő megosztására vonatkozó megállapodás nem eredményezheti a II. mellékletben szereplő rendszerhez képest kevesebb hitelezési adat továbbítását az EKB részére, az NKB-k arra vonatkozó döntésének sérelme nélkül, hogy meghatározott adatattribútumokat az említett rendelet 7. cikkével összhangban nem gyűjtenek.

(5)   Amennyiben az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikkének (3) bekezdése alapján két érintett NKB között olyan megállapodás jött létre, amelynek eredményeképpen csak az egyik gyűjti és továbbítja valamennyi adatot (1. és 2. adatlap) az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fiókteleptől az EKB felé, úgy:

a)

az EKB részére adatot nem továbbító NKB dönthet úgy, hogy a kettős adatszolgáltatás elkerülése érdekében nem gyűjt adatot az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fiókteleptől az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 8. cikkének (5) bekezdésével és 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban; és

b)

az EKB az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelep tekintetében továbbított adatokat megküldi az EKB részére adatot nem továbbító NKB-hoz az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő felhasználás céljára.

7. cikk

A hitelezési adatok és a partner referenciaadatok továbbítására vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)   Amennyiben egy NKB él az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 19. cikke szerinti azon jogával, hogy a 2019. február 1. előtti valamennyi adatszolgáltatási referencia-időpontra vonatkozó hitelezési adatok EKB részére történő első továbbítását elhalassza, úgy az első adattovábbításnak legkésőbb 2019. március 31-ig meg kell történnie.

(2)   Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 2. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, ha valamely NKB alkalmazza az (1) bekezdésben említett, a hitelezési adatokra vonatkozó átmeneti rendelkezést, akkor elhalaszthatja a partner referenciaadatok EKB részére történő első továbbítását, feltéve, hogy ezeket az adatokat a hitelezési adatok első szolgáltatása előtt hat hónappal, de legkésőbb 2018. szeptember 30-ig megküldi az EKB részére.

(3)   Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 19. cikkének sérelme nélkül az NKB-k 2018. június 30-áig regisztrálják a RIAD-ban a hitelezési adatok EKB részére történő első továbbításának elhalasztására vonatkozó döntésüket. Ezt az információt az NKB-k a hitelezési adatok és a partner referenciaadatok első adatszolgáltatását megelőzően aktualizálhatják abban az esetben, ha el kell halasztaniuk az első adattovábbítást.

(4)   A havi és negyedéves hitelezési adatok első adatszolgáltatása tekintetében az NKB-k 2018. március 31-éig tájékoztatják az EKB-t a megfelelő kiválasztott tényleges adatszolgáltatói körről oly módon, hogy ezt az információt regisztrálják a RIAD-ban.

III. FEJEZET

A RIAD-BAN SZEREPLŐ PARTNER REFERENCIAADATOKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

8. cikk

A partnerek azonosítása a RIAD-ban

(1)   Az NKB-k az ezen iránymutatásban rögzített feltételeknek megfelelően egyedi RIAD-kódjával azonosítanak minden olyan partnert, amelynek adatait jelentik, attól függetlenül, hogy az adott partner rezidens-e vagy sem.

(2)   Az NKB-knak minden lehetséges intézkedést meghoznak az érintett partnerek RIAD-ban történő helyes azonosítása érdekében, és a megfelelő RIAD-kóddal hivatkoznak ezekre a partnerekre, tekintet nélkül azon országra, ahol a partner rezidens. Ez akkor is alkalmazandó, ha egy NKB csak az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletének 2. adatlapját használja a hitelezési adatok és partner referenciaadatok összegyűjtéséhez és EKB részére történő továbbításához olyan esetekben, amikor egy másik NKB az említett rendelet I. mellékletének 1. adatlapját használja az adatgyűjtéshez és adattovábbításhoz ugyanazon partner tekintetében, továbbá, ha részleges eltéréseket engedélyeznek az adatszolgáltatóknak.

(3)   Az NKB-k a helyes RIAD-kódokat használják arra, hogy a partnerekre folyamatosan következetesen hivatkozzanak, és változások esetén időben aktualizálják a RIAD-kódot, például ha az illetékes NKB beavatkozik egy ideiglenes kód hivatalos RIAD-kóddal való felváltása érdekében.

(4)   Az NKB-k előírhatják az adatszolgáltatók részére különös partnerazonosító-készlet használatát. Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) IV. melléklete úgy rendelkezik, hogy az érintett NKB megengedheti az adatszolgáltatók számára, hogy adatszolgáltató-specifikus partner azonosítót használjanak a partnerekre való hivatkozáshoz az elsődleges adattovábbítás során. Ebben az esetben a hitelezési adatok és partner referenciaadatok összegyűjtéséhez az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletének 1. adatlapját használó NKB az adatszolgáltatók által az ugyanazon partnerre való hivatkozáshoz használt különböző partner azonosítókat hozzárendeli a másodlagos adattovábbítás során felhasználandó megfelelő RIAD-kódhoz.

(5)   Az NKB-k biztosítják, hogy az AnaCreditbe jelentett instrumentumokhoz kapcsolódó valamennyi partner a vonatkozó adatszolgáltatási referencia-időpontban a RIAD-ban regisztrálva legyen, tekintet nélkül a partner szerepére és arra az országra, ahol rezidens. Az NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az új partnert regisztrálják a RIAD-ban legalább egy nappal az azon instrumentumra vonatkozó hitelezési adatok EKB részére történő továbbítását megelőzően, amelyhez a partner kapcsolódik.

9. cikk

A partner referenciaadatok RIAD-ba történő továbbítása

(1)   Az NKB-k az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletének 1. adatlapjában, valamint III. mellékletének 2. és 3. táblázatában szereplő partner referenciaadatokkal összhangban továbbítják az EKB részére a partner referenciaadatokat.

(2)   Az NKB-k megszerezhetik a partner referenciaadatokat, beleértve az azonosítókat, a megfelelő adatszolgáltatóktól vagy a nemzeti statisztikai hivatalokkal, illetékes nemzeti hatóságokkal vagy egyéb nemzeti intézményekkel kötött egyetértési megállapodások révén, feltéve, hogy az ilyen információk felhasználhatók a 2533/98/EK tanácsi rendeletben (4) meghatározott célokra.

(3)   Az NKB-k aktualizálják az EKB-hoz továbbított partner referenciaadatokat, amint tudomásukra jut egy vagy több adatattribútum megváltozása. Ez egyaránt alkalmazandó a rezidens és a nem rezidens partnerekre.

(4)   Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy meghatározott partner referenciaadat-attribútumokat nem gyűjtenek az egyes adatszolgáltatóktól, például ha az attribútum az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) III. mellékletének 2. és 3. táblázatában „N” megjelöléssel szerepel, ugyanakkor az NKB-k az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően mindig jelentik a RIAD-ba a jogalany-azonosítót (LEI), tekintet nélkül a partner szerepére és arra az országra, ahol a partner rezidens. Amennyiben nem osztottak ki jogalany-azonosítót a partnernek, az NKB-k az EKB honlapján az AnaCredit adatszolgáltatási kézikönyv mellékleteként közzétett nemzeti azonosítók listájáról jelentenek nemzeti azonosítót.

(5)   Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) által a szervezetekre vonatkozóan előírt kötelező azonosítók mellett az NKB-k jelentik a RIAD-ba az adott partner tekintetében rendelkezésre álló bármely egyéb nemzeti azonosítót, feltéve, hogy ezeket az információkat a 2533/98/EK rendeletben szereplő titoktartási szabályokkal összhangban fel lehet használni.

(6)   Az NKB-knak nem kell partner referenciainformációkat jelenteniük a RIAD-ba azon partnerek tekintetében, amelyek szerepelnek az EKB honlapján az AnaCredit adatszolgáltatási kézikönyv mellékleteként közzétett és az EKB által az NKB-kal együttműködve rendszeresen aktualizált nemzetközi szervezetek listáján. Ilyen esetekben az NKB-k csak a helyes RIAD-kódot használják a nemzetközi szervezet azonosítására a hitelezési adatok EKB részére történő továbbítása során. Ez vonatkozik a monetáris pénzügyi intézmények listáján szereplő partnerekre is, kivéve, ha a partner adósként jár el, ilyen esetben az NKB-knak a partner referenciaadatokra vonatkozó általános adatszolgáltatási követelményeket kell teljesíteniük.

10. cikk

Az NKB-k RIAD-ban regisztrált rezidens partnerek azonosítására vonatkozó felelőssége

(1)   Az NKB-k felelősek a RIAD-ban szereplő valamennyi rezidens partner egyedi azonosításáért, és minden lehetséges intézkedést megtesznek annak elkerülése érdekében, hogy ugyanarra a rezidens partnerre a RIAD-ban kettő vagy több különböző rekord vonatkozzon.

(2)   Az I. melléklet tartalmazza az arra vonatkozó részletes információkat, hogy az NKB-knak milyen lépéseket kell tenniük a partnerek RIAD-ban történő egyedi azonosításának, valamint referenciaadataik kezelésének biztosítása érdekében.

(3)   Ha egy rezidens partnert ideiglenes RIAD-kóddal regisztráltak a RIAD-ba, az illetékes NKB –legkésőbb a lehetséges duplikátumok listájának a központi azonosító szolgáltatástól való kézhezvételétől számított második hónap utolsó munkanapjáig – értékeli, hogy az új ideiglenes partner valamely már meglévő rezidens partner duplikátuma vagy valóban új partner-e. Az előbbi esetben, vagyis akkor, ha van megfelelés, az illetékes NKB a javasolt listából kiválasztja az előnyben részesített megfelelést, és ezáltal érvényteleníti („befagyasztja”) az új ideiglenes partnert az annak megfelelő meglevő rezidens partner („élő” partner) javára. Az utóbbi esetben, vagyis akkor, ha nincs megfelelés, az illetékes NKB hivatalos RIAD-kódot rendel hozzá az új ideiglenes partnerhez.

(4)   A duplikációk megszüntetése során az NKB-k először azokkal az esetekkel foglalkoznak, amelyek az EKB részére szolgáltatott hitelezési adatok alapján a legnagyobb kitettségű új ideiglenes rezidens partnereket érintik.

(5)   Az NKB-k a nemzeti szinten elérhető valamennyi információt felhasználják annak biztosítására, hogy a RIAD-ban regisztrált rezidens partnerekre vonatkozó referenciaadatok a lehető legnagyobb mértékben teljes körűek, pontosak és aktuálisak legyenek. Ennek érdekében az NKB-k értékelik az összes megbízható információforrást, feltéve, hogy ezeket az információkat a 2533/98/EK rendeletben szereplő titoktartási szabályokkal összhangban fel lehet használni azzal a céllal, hogy valamennyi érintett partner vonatkozásában a lehető legjobb referenciainformációk kerüljenek a RIAD-ba.

(6)   Olyan országban rezidens partnerek esetében, ahol nincs a partner referenciaadatokat szolgáltató illetékes NKB, az EKB gondoskodik e partnerek egyedi azonosításáról és referenciaadatairól, észszerű erőfeszítések és a rendelkezésre álló adatok alapján, azon lépéseket követve, amelyeket ezen iránymutatás I. melléklete az „illetékes NKB/EKB” részére előír. Ennek során az EKB először azokkal az esetekkel foglalkozik, amelyek az AnaCreditben rendelkezésre álló információk alapján legnagyobb kitettségű partnereket érintik.

(7)   A RIAD valamennyi partner esetében előre meghatározott kiválasztási szabályok alapján meghatározza az egyes adatattribútumok irányadó rekordját, és ennek során prioritást rendel hozzá valamennyi lehetséges jelölt forráshoz. Ha az EKB által meghatározott általános kiválasztási szabályokat (valamennyi lehetséges forrás közötti rangsor) nem tekintik megfelelőnek, az NKB-k meghatározzák és az EKB-val írásban közlik a RIAD-ban a rezidens partnerek referenciaadatai irányadó rekordjának kiszámításához alkalmazandó kiválasztási szabályokat. Az illetékes NKB eltérő módszert állapíthat meg az egyes partner referenciaadat-attribútumokra vonatkozóan, és időről időre megváltoztathatja ezeket a módszereket, ha ezt megfelelőnek tartja.

(8)   Az NKB-k biztosítják, hogy a nemzeti azonosítók és a jogi formák AnaCredit adatszolgáltatási kézikönyv mellékleteként az EKB honlapján közzétett listáját a megfelelő tagállam vonatkozásában naprakészen tartsák. Az NKB-k megfelelő időben írásban tájékoztatják az EKB-t minden szükségesnek tekintett változásról.

IV. FEJEZET

A RIAD-BA TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS ELŐÍRÁSOK

11. cikk

RIAD-kód hozzárendelése

(1)   A RIAD-ba történő első regisztráció időpontjában az NKB-k az előírt formátumban hivatalos RIAD-kódot rendelnek valamennyi rezidens partnerhez és ideiglenes RIAD-kódot a nem rezidens partnerekhez.

(2)   Az NKB-k biztosítják, hogy az általuk a rezidens és a nem rezidens partnerekhez hozzárendelt RIAD-kódok kizárólagosak legyenek, vagyis ne kapcsolódjanak egynél több partnerhez, és idővel ne változzanak.

(3)   Az NKB-k felelősek azért, hogy hivatalos RIAD-kódot rendeljenek valamennyi olyan rezidens partnerhez, amelyet eredetileg egy kezdeményező NKB vagy az EKB ideiglenes RIAD-kóddal regisztrált a RIAD-ba.

(4)   Az EKB tájékoztatja az adatszolgáltató tagállamok NKB-it, ha valamely partner RIAD-kódja megváltozik, tekintet nélkül azon országra, ahol a partner rezidens. Az NKB-k valamennyi partner tekintetében az aktuális RIAD-kódot használják a hitelezési adatok és partner referenciaadatok következő vonatkozó továbbítási időpontjától kezdődően.

12. cikk

Az adatok RIAD-ba történő továbbítására vonatkozó előírások

(1)   Az NKB-k a RIAD használatával továbbítják az EKB részére a partner referenciaadatokat. A rendszeres adatfeltöltés az általános KBER mechanizmuson keresztüli fájltovábbítás útján történik. Alternatívaként kisebb volumen esetén az NKB-k feldolgozhatnak elfogadásról szóló visszaigazoló üzenetet vagy online aktualizálhatják az attribútumokat.

(2)   A műveleti hibák minimalizálása és a RIAD-ba jelentett aktualizálások pontosságának és következetességének biztosítása érdekében az adatok EKB részére történő továbbítása előtt az NKB-k a vonatkozó adatcsere-előírásoknak megfelelő érvényességi ellenőrzéseket hajtanak végre.

13. cikk

Elfogadásról szóló visszaigazolás és hibajelentés

(1)   Az aktualizálások beérkezésekor az EKB haladéktalanul elvégzi a rendelkezésre bocsátott információk minőségére vonatkozó érvényességi ellenőrzéseket.

(2)   Az EKB/2014/15 iránymutatás 24. cikkének (5) bekezdése szerint az EKB az NKB-k rendelkezésére bocsát:

a)

egy elfogadásról szóló visszaigazolást, amely a feldolgozott és az érintett adatállományba sikeresen felvett aktualizálások összefoglalóját tartalmazza; és/vagy

b)

egy hibajelentést, amely a sikertelen aktualizálásokra és érvényességi ellenőrzésekre vonatkozó részletes információkat tartalmazza.

(3)   Az NKB-k haladéktalanul intézkednek a helyesbített információk továbbításáról.

14. cikk

A partner referenciaadatok első továbbítása a RIAD-ba

(1)   Az NKB-k az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 2. cikkének (2) bekezdésének megfelelően legkésőbb a hitelezési adatok első továbbítása előtt hat hónappal megküldenek az EKB-nek egy a partner referenciaadatokat tartalmazó első adatsort, és észszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy erre a jelen iránymutatás 7. cikkének (2) bekezdésében rögzített vonatkozó határidő előtt sor kerüljön.

(2)   A partner referenciaadatok (1) bekezdés szerinti első továbbításának tartalmát illetően az NKB-k továbbítják legalább azokat a partner referenciaadatokat, amelyek a rendelkezésre álló információk alapján észszerűen relevánsnak tekinthetők.

(3)   A partner referenciaadatok EKB részére történő, (1) bekezdés szerinti első továbbítására az adattovábbításra, az adatok pontosságára, valamint a koncepcionális megfelelésre és a revíziókra vonatkozó, az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) V. mellékletében meghatározottakkal azonos közös minimumszabályok alkalmazandók.

(4)   Adott esetben az NKB-k által szolgáltatott partner referenciaadatokat tartalmazó első adatsor a következő adatattribútumokat tartalmazza:

a)

partner azonosító (RIAD-kód);

b)

jogalany-azonosító;

c)

amennyiben nem áll rendelkezésre a jogalany-azonosító: az EKB honlapján közzétett nemzeti azonosítók listáján szereplő nemzeti azonosító, amely két külön változóból áll, amelyek: az azonosító típusa (vagy adott esetben leírása), és a vonatkozó kód (kivéve, ha az azonosító típusa „nem alkalmazandó”);

d)

név;

e)

cím: ország;

f)

cím: város/község/falu;

g)

cím: utca;

h)

jogi forma;

i)

gazdasági ágazat.

(5)   A partner referenciaadatok RIAD-ba történő első továbbítása során az egyes partnerek tekintetében az NKB-k által rendelkezésre bocsátott referenciaadat-attribútumok tényleges listája eltérően alakulhat a különböző attribútumoknak az adott partner konkrét szerepére és kategóriájára való – az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) III. mellékletének 2. és 3. táblázatában meghatározott – alkalmazandóságától függően.

V. FEJEZET

A HITELEZÉSI ADATOK ÉS A PARTNER REFERENCIAADATOK NKB-K ÁLTALI ÖSSZEGYŰJTÉSE

15. cikk

Eltérések és csökkentett adatszolgáltatási gyakoriság

(1)   Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) alapján az adatszolgáltató tagállamban rezidens összes adatszolgáltató által jelentett, valamennyi szektornak nyújtott hitelek teljes állományának kiszámítása során az NKB-k csak az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 3. cikkének (1) bekezdése szerinti tényleges adatszolgáltatói körhöz tartozó összes adatszolgáltató hiteleinek teljes állományát veszik tekintetbe, beleértve valamennyi olyan adatszolgáltató hiteleinek teljes állományát, amelyek részére eltérést engedélyeztek. Az egyértelműség érdekében, az NKB-k nem veszik tekintetbe az adott NKB adatszolgáltató tagállamában nem rezidens külföldi fióktelepek hiteleinek teljes állományát.

(2)   Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben a kis adatszolgáltatóknak megengedik, hogy a 2021. január 1. előtti adatszolgáltatási referencia-időpontokra vonatkozó hitelezési adatokat havi helyett negyedéves alapon jelentsék, az NKB-k figyelembe veszik:

a)

az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (1) bekezdése alapján eltéréssel rendelkező kis adatszolgáltatóknak; és

b)

az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (2) bekezdése alapján negyedéves alapú adatszolgáltatásra jogosult adatszolgáltatóknak

az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) alapján az adatszolgáltató tagállamban rezidens összes adatszolgáltató által jelentett hitelek teljes állományához való összesített hozzájárulását, és biztosítják, hogy az ilyen összesített hozzájárulás ne haladja meg a 4 %-ot.

(3)   Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikkének (3) bekezdése és 16. cikkének (3) bekezdése alapján az érintett NKB annyiban engedélyezhet eltéréseket az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepnek minősülő adatszolgáltatók részére, amennyiben az NKB más forrásokból az említett rendelet 14. cikkének (3) bekezdése alapján előírt minőségű és határidőknek megfelelő adatokat szerez be. Az NKB ilyen eltérések engedélyezésére való joga feltételezi a kettős adatszolgáltatás elkerülése érdekében ezen iránymutatás 6. cikkével összhangban kialakított megállapodások alapján az érintett NKB-k között folytatott koordinációt. Az egyértelműség érdekében, a 16. cikk (3) bekezdése szerinti eltéréssel rendelkező adatszolgáltatók nem tekintendők a 16. cikk (1) bekezdése szerinti eltéréssel rendelkező kis adatszolgáltatóknak vagy a 16. cikk (2) bekezdése alapján negyedéves vagy havi adatszolgáltatásra jogosult kis adatszolgáltatóknak.

(4)   Az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (1) bekezdése szerinti hatásköre gyakorlása során az érintett NKB a kis adatszolgáltatók részére engedélyezhet valamennyi adatszolgáltatási követelményre vagy azok egy részére kiterjedő eltéréseket, ideértve azokat a követelményeket is, amelyek kizárólag a jogalany adatszolgáltató részét képező bizonyos megfigyelt szervezetekre vonatkoznak.

16. cikk

Az illetékes hatóságokkal való együttműködés

(1)   Amennyiben az (EU) 2016/867 rendeletben (EKB/2016/13) meghatározott adatok egy része vagy egésze megszerezhető az NKB-któl eltérő illetékes hatóságoktól, és ezeket az adatokat fel lehet használni a 2533/98/EK rendeletben meghatározott mértékig és célokra, az NKB-k e hatóságokkal megfelelő együttműködési megállapodásokat köthetnek az ilyen adatok megszerzésére szolgáló állandó struktúra biztosítása érdekében.

(2)   Az NKB-k biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett adatok eleget tegyenek az (EU) 2016/867 rendeletben (EKB/2016/13) meghatározott követelményeknek, mielőtt továbbítják azokat az EKB részére.

VI. FEJEZET

AZ ADATMINŐSÉG KEZELÉSE

17. cikk

Az adatok KBER-Neten keresztüli továbbítására vonatkozó előírások

(1)   Az NKB-k az EKB által megkövetelt hitelezési adatok és partner referenciaadatok elektronikus továbbításához a KBER által biztosított KBER-Netet használják. Az NKB-k ezeket az adatokat a külön meghatározott SDMX (5) adatszolgáltatási szabványoknak megfelelően bocsátják az EKB rendelkezésére.

(2)   Az EKB előzetes hozzájárulása alapján az NKB-k egyéb módszereket is használhatnak a hitelezési adatok és partner referenciaadatok továbbításához.

18. cikk

Az adatminőség kezelése

(1)   Az EKB 2533/98/EK rendeletben és (EU) 2016/867 rendeletben (EKB/2016/13) foglalt ellenőrzési jogainak sérelme nélkül az NKB-k figyelemmel kísérik és biztosítják az EKB rendelkezésére bocsátott hitelezési adatok és partner referenciaadatok minőségét és megbízhatóságát, valamint az átfogó adatminőség-kezelés részeként szorosan együttműködnek az EKB-val.

(2)   Az NKB-k megállapítják a feltételeket, amelyek az adatszolgáltatóktól beérkezett adatok elutasításához vezetnek.

(3)   Az NKB-k figyelemmel kísérik azokat a megfigyelt szervezeteket, amelyek tekintetében információt utasítottak el, valamint az adatszolgáltatási időszakok között elért fejlődést. Az NKB-k tájékoztatják az EKB-t e figyelemmel kísérés eredményeiről.

(4)   Az NKB-k a következők biztosítása érdekében biztosítják, ellenőrzik és fenntartják a hitelezési adatok és partner referenciaadatok minőségét: i. az aggregált kimeneti adatok minősége; ii. a hitelezési adatok és partner referenciaadatok következetessége; és iii. az egyéb statisztikákkal való összhang. A hitelezési adatok és partner referenciaadatok EKB részére történő továbbítása előtt az NKB-k ellenőrzik különösen, hogy:

a)

az EKB részére továbbított fájlok megfelelnek az EKB részére történő továbbításra vonatkozó műszaki előírásoknak;

b)

minden egyes rekord egyedileg azonosított;

c)

a szerződésazonosító egyedi valamennyi olyan szerződés tekintetében, amely hitelkockázatot teremt ugyanazon megfigyelt szervezet számára, valamint, hogy ezt az azonosítót semmilyen későbbi időpontban nem használják fel újra ugyanazon megfigyelt szervezettel kötött valamely másik szerződés azonosítására;

d)

minden egyes instrumentum azonosító egyedi a megfigyelt szervezettel kötött minden egyes szerződés tekintetében, valamint, hogy ezt az azonosítót semmilyen későbbi időpontban nem használják fel újra ugyanazon szerződés és megfigyelt szervezet valamely másik instrumentumának azonosítására;

e)

a védelem azonosító egyedi az ugyanazon megfigyelt szervezet által kapott minden egyes védelem tekintetében, valamint, hogy ezt az azonosítót semmilyen későbbi időpontban nem használják fel újra ugyanazon megfigyelt szervezet által kapott valamely más védelem azonosítására;

f)

a továbbítandó hitelezési adatok és partner referenciaadatok teljes körűek és következetesek;

g)

valamennyi partner kapcsolódik a RIAD rendszerben regisztrált valamely instrumentumhoz, és a partnerre az adatszolgáltatóktól származó információn alapuló megfelelő partner azonosítóval (RIAD-kód) hivatkoznak.

(5)   A hitelezési adatok EKB részére történő továbbítását megelőzően az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletének 1. vagy 2. adatlapját továbbító NKB-k ellenőrzik és biztosítják, hogy minden egyes jelentendő instrumentum esetében az instrumentumhoz kapcsolódó minden egyes partner tekintetében a RIAD-ban regisztrálásra kerültek valamennyi partner szükséges partner referenciaadatai.

(6)   Az NKB-k által továbbított hitelezési adatoknak és partner referenciaadatoknak összhangban kell állniuk a nemzeti szinten végzett bármely adatminőség-kezelési tevékenység eredményeképpen nemzeti adatbázisokban tárolt adatokkal.

(7)   Amennyiben a 6. cikkel összhangban két NKB továbbít hitelezési adatokat az EKB részére olyan megfigyelt szervezet tekintetében, amely adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepnek minősül, mindegyik NKB felelős az általa jelentett adatok minőségéért. Így különösen, ha két NKB megállapodást köt a másodlagos adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség megosztásáról, az érintett NKB-knak biztosítaniuk kell, hogy az egyik NKB által jelentett hitelezési adatok és partner referenciaadatok összhangban álljanak a másik érintett NKB által jelentett hitelezési adatokkal és partner referenciaadatokkal. Ennek érdekében azt követően, hogy az információkat betöltötték az AnaCreditbe, az EKB megküldi az érintett NKB-k részére a továbbított információkat, az azoknak jelentett hitelezési adatok és partner referenciaadatok összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében.

(8)   Az NKB-k ellenőrzik a hitelezési adatok és a partner referenciaadatok következetességét és pontosságát a nemzeti vagy uniós jogszabályok alapján nemzeti szinten összegyűjtött egyéb adatállományokkal összehasonlítás útján, amint azok rendelkezésre állnak. Az NKB-k az AnaCreditben szereplő adatok minőségének értékelése során figyelembe veszik a módszertani eltéréseket és a felhasznált adatállományok időszerűségét.

(9)   A megfigyelt szervezet hitelezési adataira, az adatszolgáltatási referencia-időpontra és az adatszolgáltatás típusára – vagyis az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletének 1. és 2. adatlapjában szereplő havi adatattribútumokra és a rendelet I. mellékletének 2. adatlapjában szereplő negyedéves adatattribútumokra – vonatkozó minden egyes adattovábbítás esetében az AnaCredit az információt továbbító NKB számára automatikusan visszaigazoló üzenetet küld arról, hogy a rendszer betöltötte vagy elutasította-e a fájlt. Utóbbi esetben az üzenet tartalmazza az elutasítás indokát.

(10)   Az EKB – az NKB-kal szoros együttműködésben – érvényességi ellenőrzések sorának alkalmazásával értékeli a hitelezési adatokat és a partner referenciaadatokat. Az értékelést megfelelő időben el kell elvégezni. Az EKB és az NKB-k közösen koordinálhatják az adatminőség-kezelés érdekében tett erőfeszítéseket, figyelembe véve az adatminőség-kezelési módszerek és célok között nemzeti és euroövezeti szinten fennálló eltérések jelentőségét.

(11)   A megfigyelt szervezet hitelezési adatainak, az adatszolgáltatási referencia-időpontnak és az adatszolgáltatás típusának minden egyes továbbítása tekintetében, amely az AnaCreditbe betöltésre kerül, az AnaCrediten keresztül automatikusan megküldésre kerül egy az érvényességi ellenőrzések eredményeit tartalmazó visszaigazoló üzenet. Ez az üzenet részletezi az AnaCredit érvényességi ellenőrzéseken nem megfelelt adatokat és az érvényességi ellenőrzést, amely a hibát jelezte.

(12)   Ha a megfigyelt szervezet adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelep, és két NKB jelent információkat a megfigyelt szervezet vonatkozásában, akkor:

a)

a (11) bekezdésben említett üzeneteket a két érintett NKB-nak kell megküldeni; és

b)

mindegyik NKB felelős az adatlapon szereplő információk adatminőségéért. Így különösen, mindegyik NKB felelős az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletének 1. és 2. adatlapján jelentett információk következetességét és integritását ellenőrző érvényességi ellenőrzésekért. Ennek érdekében mindegyik NKB biztosítja az adott NKB felelősségi körébe tartozó adatlapon jelentett információk helyességét.

(13)   Az NKB-k létrehozzák és figyelemmel kísérik az adatszolgáltatók számára ahhoz szükséges mechanizmusokat, hogy felülvizsgálják és helyesbítsék az AnaCredit érvényességi ellenőrzéseken nem megfelelt hitelezési adatokat és partner referenciaadatokat annak érdekében, hogy az NKB-k haladéktalanul benyújthassák a rendelkezésre álló revíziókat.

(14)   A gyűjtött adatok minőségét biztosító, az információk gyűjtésére, ellenőrzésére, feldolgozására és terjesztésére vonatkozó megfelelő eljárások végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében az EKB és az NKB-k kétévente minőségjelentést nyújtanak be a Kormányzótanácshoz. A minőségjelentések kiterjednek a hitelezési adatokra és a partner referenciaadatokra egyaránt, továbbá tájékoztatnak az NKB-k által a rezidens partnerek egyedi azonosítására kialakított módszerekről és eljárásokról. Az első minőségjelentést 2020 decemberében kell elkészíteni, 2020. szeptemberi adatszolgáltatási referencia-időponttal.

19. cikk

Revíziós politika

(1)   Az NKB-k továbbítják az EKB részére az adatszolgáltatóktól beérkezett összes revíziót, amint azokat feldolgozták.

(2)   Az NKB-k megállapodásokat kötnek az adatszolgáltatókkal annak érdekében, hogy a 18. cikk (11) bekezdésében említett visszaigazoló üzenetben az AnaCredit érvényességi ellenőrzéseken nem megfeleltként azonosított adatokra vonatkozó revíziókat haladéktalanul, de legkésőbb a megfigyelt szervezetre vonatkozó információk esedékességének következő időpontjáig továbbíthassák.

(3)   Az NKB-k az adatszolgáltatási referencia-időpontot követően bármikor továbbíthatnak revíziókat.

(4)   Az NKB-k valamennyi referencia-időszak tekintetében továbbíthatják az esetleges revíziókat.

(5)   Az EKB a revíziókat az NKB-któl való beérkezésüket követően automatikusan feldolgozza és indokolatlan késedelem nélkül eltárolja a közös adatbázisban. Az EKB a revíziók további feldolgozását követően tájékoztatja az érintett NKB-kat a további minőség-ellenőrzés eredményéről.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Egyszerűsített módosítási eljárás

Az EKB Igazgatósága – a Statisztikai Bizottság véleményét figyelembe véve – az ezen iránymutatás mellékleteit érintő technikai módosításokat hajthat végre, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten és nem érintik az adatszolgáltatók vagy az NKB-k adatszolgáltatási terhét. Az Igazgatóság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Kormányzótanácsot az ilyen módosításokról.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

22. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. november 23-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/867 rendelete (2016. május 18.) a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről (EKB/2016/13) (HL L 144., 2016.6.1., 44. o.).

(2)  Az EKB/2014/15 iránymutatás (2014. április 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról (HL L 340., 2014.11.26., 1. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.).

(4)  A Tanács 2533/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről (HL L 318., 1998.11.27., 8. o.).

(5)  Statistical Data and Metadata eXchange (statisztikai adat- és metaadatcsere).


I. MELLÉKLET

A partnerek azonosítása és referenciaadatainak kezelése az intézményi és leányvállalati adatbázisban (RIAD)

Image

1.   Az eljárási folyamatábra alapjául szolgáló általános feltételezések

1.1.

A feltételezések szerint valamennyi NKB fenntart egy nemzeti referencia adatsort, amelyben a partnereket (belföldieket és nem rezidenseket egyaránt) egyedileg azonosítják, és nemzeti szinten nem fordul elő duplikáció (vagyis a partnerek egyedi és kizárólagos belső NKB-azonosítóval rendelkeznek). Ez azt jelenti, hogy bár ugyanazon tagállamon belül a különböző adatszolgáltatók az érintett NKB-val folytatott kommunikáció során eltérő partner azonosítókat használhatnak a partnerre való hivatkozáshoz, az NKB végső soron biztosítja, hogy valamennyi ilyen azonosító a tényleges egyedi partnerhez kapcsolódjon.

1.2.

Szükség esetén a duplikációk (például ugyanazon partner kétszeri regisztrációja a nemzeti referencia adatsorban) elkerülése érdekében az adatszolgáltatók által az NKB-k részére történő adatszolgáltatás során használt partner azonosítókhoz az NKB-k egyedi belső NKB-azonosítókat rendelnek hozzá. A RIAD-ba és az AnaCreditbe való információtovábbítás során az NKB-k végül szükség esetén az ilyen belső NKB-azonosítókhoz egyedi RIAD-kódot rendelnek hozzá.

2.   Megjegyzések a folyamatábrához:

2.1.

Az „ismert” partner olyan partner, amelyet már regisztráltak a RIAD-ba, és amelynek RIAD-kódját a kezdeményező NKB ismeri.

2.2.

Új partnert csak akkor lehet regisztrálni a RIAD-ba, ha a RIAD követelményeinek megfelelően rendelkezésre bocsátják a referenciaadat-attribútumok szükséges minimális készletét („érvényes rekord”).

2.3.

A RIAD nem engedi új partner regisztrálását egy létező partnerével azonos azonosítókkal (jogalany-azonosító és/vagy nemzeti azonosító).

2.4.

Az NKB dönthet úgy is, hogy a központi azonosító szolgáltatáson (central identification service, CIS) kívül, például valamely saját belső folyamata (megfeleltetési algoritmus) felhasználásával határozza meg, hogy a másik NKB által regisztrált belföldi partner egy létező partner duplikátuma-e.

2.5.

A központi azonosító szolgáltatás a RIAD azon funkciója, amely az ugyanazon országban rezidens létező partnerek között lehetséges duplikátumokat keres egy erre szolgáló „megfeleltetési eszközzel” minden alkalommal, amikor ideiglenes RIAD-kóddal új partnert regisztrálnak a rendszerbe. A megfeleltetési eszközzel feldolgozandó partnereket egy „bemeneti sorba” rendezik, a megfeleltetési folyamat eredményét pedig a „kimeneti sorba” fogják össze és végleges értékelés céljából az erre szolgáló automatikus visszaküldés útján megküldik az illetékes NKB részére.

2.6.

Az illetékes NKB megvizsgálja a lehetséges duplikátumok RIAD-ból kapott listáját, és minden egyes ideiglenes RIAD-kóddal rendelkező partner esetén kiválasztja az előnyben részesített jelöltet a listáról (megfelelés), vagy megállapítja, hogy nem lehet választani a listáról (nincs megfelelés).

2.7.

A partner „duplikációmentesítése” olyan folyamat, amely során az illetékes NKB a RIAD-ban regisztrált két partner eredményes megfeleltetését követően eldönti, hogy melyik partnert kell érvényteleníteni („befagyasztott partner”), és melyiket kell a rendszerben tartani („élő partner”).


II. MELLÉKLET

Az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepekkel kapcsolatos felelősség megosztása

A táblázat – az adatszolgáltatóknak biztosított eltérésekre vonatkozó információk alapján – meghatározza az NKB-k EKB részére történő adatszolgáltatással kapcsolatos felelősségének megosztását azon megfigyelt szervezetek hitelezési adatai és partner referenciaadatai tekintetében, amelyek adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepnek minősülnek.

Az adatszolgáltató tagállambeli külföldi fióktelepekkel kapcsolatos felelősség megosztása

 

A székhely szerinti NKB-nak jelentő adatszolgáltatók

Nincs eltérés

Csak T2 szerint gyűjt

Negyedéves adatszolgáltatás

Részleges eltérés

Teljes eltérés

A fogadó NKB-nak jelentő adatszolgáltatók

Nincs eltérés

Székhely szerinti NKB: T1&T2

Fogadó NKB: T1&T2

Fogadó NKB: T1&T2

Fogadó NKB: T1&T2

Fogadó NKB: T1&T2

Csak T1 szerint gyűjt

Székhely szerinti NKB: T1&T2

Fogadó NKB: T1

Székhely szerinti NKB: T2

T2 szükséges (1)

Fogadó NKB: T1&T2

T2 szükséges (1)

Fogadó NKB: T1&T2

T2 szükséges (1)

Fogadó NKB: T1&T2

Negyedéves adatszolgáltatás

Székhely szerinti NKB: T1&T2

T1 szükséges (2)

Székhely szerinti NKB: T1&T2

Székhely szerinti NKB: T1&T2 (Q)

Fogadó NKB: T1&T2 (Q)

Fogadó NKB: T1&T2 (Q)

Részleges eltérés

Székhely szerinti NKB: T1&T2

T1 szükséges (2)

Székhely szerinti NKB: T1&T2

Székhely szerinti NKB: T1&T2 (Q)

Teljes eltérés

Székhely szerinti NKB: T1&T2

T1 szükséges (2)

Székhely szerinti NKB: T1&T2

Székhely szerinti NKB: T1&T2 (Q)

Megjegyzés:

i.

T1: az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletében meghatározott 1. adatlap.

ii.

T2: az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) I. mellékletében meghatározott 2. adatlap.


(1)  Ha a székhely szerinti NKB

a)

eltérést engedélyez az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban; vagy

b)

engedélyezi a negyedéves alapon történő adatszolgáltatást az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban; és

a fogadó NKB

c)

nem engedélyez eltérést az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban; és

d)

nem engedélyezi a negyedéves alapon történő adatszolgáltatást az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

akkor a fogadó NKB nem dönthet úgy, hogy az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban nem gyűjti a 2. adatlapban felsorolt adatattribútumokat vagy csak azok egy részét gyűjti, és az EKB részére az 1. és a 2. adatlapot fogja továbbítani.

(2)  Ha a fogadó NKB

a)

eltérést engedélyez az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban; vagy

b)

engedélyezi a negyedéves alapon történő adatszolgáltatást az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban; és

a székhely szerinti NKB

c)

nem engedélyez eltérést az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban; és

d)

nem engedélyezi a negyedéves alapon történő adatszolgáltatást az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

akkor a székhely szerinti NKB nem dönthet úgy, hogy az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 6. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban nem gyűjti a 1. adatlapban felsorolt adatattribútumokat vagy csak azok egy részét gyűjti, és az EKB részére az 1. és a 2. adatlapot fogja továbbítani.