ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 330

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. december 13.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

*

Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2017/2120 végleges elfogadása

1

 

*

Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2017/2121 végleges elfogadása

14

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

A költségvetési megjegyzések csak annyiban hajthatók végre, amennyiben nem módosítják vagy bővítik a meglévő jogalap hatályát, nem csorbítják az intézmények igazgatási autonómiáját, és fedezetük a rendelkezésre álló forrásokból biztosítható (amint azt a 2015. október 28-i végrehajthatóságról szóló levél melléklete jelzi).

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

13.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/1


AZ Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának

(EU, Euratom) 2017/2120 VÉGLEGES ELFOGADÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdésének a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (3),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (4),

tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2016. december 1-jén fogadtak el véglegesen (5),

tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2017. május 30-án fogadott el,

tekintettel a Tanács által 2017. szeptember 4-én elfogadott és az Európai Parlamenthez ugyanezen a napon továbbított, a 3/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2017. szeptember 13-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 88. és 91. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Strasbourgban, 2017. szeptember 13-án.

az elnök

A. TAJANI


(1)  HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

(2)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(3)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(5)  HL L 51., 2017.2.28.


3. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS A 2017-AS PÉNZÜGYI ÉVRE

TARTALOM

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

III. szakasz: Bizottság

– Kiadások 4

– 04. cím:

Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás 6
– Személyzet 12

III. SZAKASZ

BIZOTTSÁG

KIADÁSOK

Cím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

3/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

VERSENYPOLITIKA

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

KÖRNYEZET

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Tartalékok (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Tartalékok (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

38 658 542 242

26 838 474 702

 

 

38 658 542 242

26 838 474 702

Tartalékok (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

 

 

38 682 167 242

26 850 849 702

14

ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMMUNIKÁCIÓ

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Tartalékok (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

KERESKEDELEM

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Tartalékok (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

KÖLTSÉGVETÉS

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

ELLENŐRZÉS

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISZTIKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGIAÜGY

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

ÉGHAJLAT-POLITIKA

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

TARTALÉKALAPOK

571 858 775

307 693 341

 

 

571 858 775

307 693 341

 

Összesen

154 007 127 090

130 569 308 903

500 000 000

 

154 507 127 090

130 569 308 903

Amiből tartalékok (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

04. CÍM

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

3/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 01

A „FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

103 133 045

103 133 045

 

 

103 133 045

103 133 045

04 02

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

04 03

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

264 640 500

214 691 000

 

 

264 640 500

214 691 000

04 04

AZ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP (EGAA)

p.m.

25 000 000

 

 

p.m.

25 000 000

04 05

ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 06

A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ EURÓPAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP

545 826 912

441 000 000

 

 

545 826 912

441 000 000

 

04. cím – Összesen

13 813 326 529

10 725 565 124

500 000 000

 

14 313 326 529

10 725 565 124

04 02. ALCÍM —   EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2017. évi költségvetés

3/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

04 02

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

04 02 01

Az Európai Szociális Alap lezárása – 1. célkitűzés (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Az Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló különprogram végrehajtása (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Az Európai Szociális Alap lezárása – 1. célkitűzés (2000 előtt)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Az Európai Szociális Alap lezárása – 2. célkitűzés (2000–2006)

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Az Európai Szociális Alap lezárása – 2. célkitűzés (2000 előtt)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Az Európai Szociális Alap lezárása – 3. célkitűzés (2000–2006)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Az Európai Szociális Alap lezárása – 3. célkitűzés (2000 előtt)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

A 2000 és 2006 közötti EQUAL program lezárása

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

A korábbi (2000 előtti) közösségi kezdeményezések lezárása

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Az Európai Szociális Alap lezárása – 2000 és 2006 közötti innovációs intézkedések és technikai segítségnyújtás

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 11

Az Európai Szociális Alap lezárása – 2000 előtti innovációs intézkedések és technikai segítségnyújtás

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Az Európai Szociális Alap lezárása – Konvergencia (2007–2013)

1,2

p.m.

510 000 000

 

 

p.m.

510 000 000

04 02 18

Az Európai Szociális Alap lezárása – PEACE (2007–2013)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Az Európai Szociális Alap lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (2007–2013)

1,2

p.m.

190 000 000

 

 

p.m.

190 000 000

04 02 20

Európai Szociális Alap – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007–2013)

1,2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

04 02 60

Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

1,2

7 346 787 700

4 979 660 000

 

 

7 346 787 700

4 979 660 000

04 02 61

Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

1,2

1 907 753 625

1 109 539 000

 

 

1 907 753 625

1 109 539 000

04 02 62

Európai Szociális Alap (ESZA) – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások

1,2

3 629 184 747

2 490 475 000

 

 

3 629 184 747

2 490 475 000

04 02 63

Európai Szociális Alap (ESZA) – Operatív technikai segítségnyújtás

04 02 63 01

Európai Szociális Alap (ESZA) – Operatív technikai segítségnyújtás

1,2

16 000 000

11 000 000

 

 

16 000 000

11 000 000

04 02 63 02

Európai Szociális Alap (ESZA) – Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás

1,2

p.m.

567 079

 

 

p.m.

567 079

 

04 02 63. jogcímcsoport – Részösszeg

 

16 000 000

11 567 079

 

 

16 000 000

11 567 079

04 02 64

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)

1,2

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

 

04 02. alcím – Összesen

 

12 899 726 072

9 891 741 079

500 000 000

 

13 399 726 072

9 891 741 079

Megjegyzések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 175. cikke úgy rendelkezik, hogy a 174. cikkben meghatározott gazdasági, társadalmi és területi kohézióra irányuló célok elérését az Unió a strukturális alapok (többek közt az Európai Szociális Alap [ESZA]) révén megvalósított fellépésével is támogatja. A strukturális alapok feladatait, elsőbbségi célkitűzéseit és megszervezését az EUMSZ 177. cikke határozza meg.

A költségvetési rendelet 80. cikke rendelkezik az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített kiadások esetében végrehajtandó pénzügyi korrekciókról.

Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke, az 1083/2006/EK rendelet 100. és 102. cikke, valamint a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumokról szóló 1303/2013/EU rendelet 85., 144. és 145. cikke az ESZA-ra alkalmazandó pénzügyi korrekciókra vonatkozó különleges szabályokról rendelkezik.

Az ennek alapján végzett pénzügyi korrekciókból származó bevétel a bevételi kimutatás 6 5 1., 6 5 2., 6 5 3. vagy 6 5 4. jogcímcsoportja alá tartozik, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban címzett bevételnek minősül.

A költségvetési rendelet 177. cikke megállapítja az adott műveletek tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.

Az 1083/2006/EK rendelet 82. cikke az előfinanszírozási összegek visszafizetésére vonatkozóan az ESZA-ra alkalmazandó különleges szabályokról rendelkezik.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdése alapján visszafizetett előfinanszírozási összegek címzett bevételnek minősülnek, és elszámolásukra a 6 1 5 0. vagy a 6 1 5 7. jogcím alatt kerül sor.

A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoport alapján finanszírozzák.

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174., 175. és 177. cikke.

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke.

Az Európai Szociális Alapról szóló, 1999. július 12-i 1784/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213., 1999.8.13., 5. o.).

Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 82., 83., 100. és 102. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 80. és 177. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Tanács 1999. március 24–25-én tartott berlini ülésének következtetései.

Az Európai Tanács 2005. december 16–17-én tartott brüsszeli ülésének következtetései.

A 2013. február 7-i és 8-i Európai Tanács következtetései.

04 02 64
Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)

2017. évi költségvetés

3/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

600 000 000

500 000 000

 

500 000 000

600 000 000

Megjegyzések

Az előirányzat a fiatalok munkanélküliségének felszámolását célzó, az Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott intézkedésekhez nyújt kiegészítő támogatást. A növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló célkitűzés keretében az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez rendelt előirányzatot foglalja magában azokban a régiókban, ahol a fiatalok munkanélküliségi szintje 2012-ben meghaladta a 25%-ot, vagy azon tagállamokban, ahol a fiatalok munkanélküliségi szintje 2012-ben több mint 30%-kal növekedett, valamint olyan régiókban, ahol a fiatalok munkanélküliségi szintje 2012-ben meghaladta a 20%-ot („támogatásra jogosult régiók”). A 2014-2020-as időszakra a szóban forgó tétel számára elkülönített 3 000 000 000 EUR kiegészítő összeg az ESZA-fellépések társfinanszírozására szolgál a támogatásra jogosult régiókban. Ez az előirányzat tisztességes munkahelyek létrehozásának finanszírozására szolgál.

A nemek közötti egyenlőség előmozdítása mellett különleges figyelmet kell fordítani a fiatal nők helyzetére, akik nemi alapú akadályokba ütköznek, amikor minőségi foglalkoztatásban, továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornokságban szeretnének részt venni.

Ezt az előirányzatot többek között a nem formális oktatást, a nyelvoktatást, a demokrácia előmozdítását és a szakképzést kombináló oktatási struktúrák állami szereplők és nem kormányzati szervezetek általi létrehozásának támogatására kell felhasználni az ifjúsági munkanélküliséggel leginkább sújtott régiókban.

A többéves pénzügyi keret felső korlátain belül a kötelezettségvállalási előirányzatok számára a 2014–2017-es időszakban rendelkezésre álló kerettartalékoknak kell alkotniuk a kötelezettségvállalási előirányzatok számára a többéves pénzügyi kereten belül rendelkezésre álló teljes kerettartalékot, melyet a többéves pénzügyi kereten belül a 2016–2020-as időszakra meghatározott felső korlát felett kell rendelkezésre bocsátani a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakpolitikai célokra, különösen a fiatalok foglalkoztatására – a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.) foglaltaknak megfelelően.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o).

Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 470. o).

SZEMÉLYZET

Az Európai Unió által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek

Decentralizált ügynökségek

Decentralizált ügynökségek – Energiaügy

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)

Tisztviselői besorolások és fokozatok

Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER)

2017. évi költségvetés

3/2017. sz. költségvetés-módosítás

Módosított 2017. évi költségvetés

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

5

5

AD 10

AD 9

2

2

4

AD 8

10

1

11

AD 7

10

10

AD 6

7

7

AD 5

18

–7

11

Részösszeg AD

53

53

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

AST 5

1

3

4

AST 4

1

3

4

AST 3

13

–7

6

AST 2

AST 1

Részösszeg AST

15

15

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Részösszeg AST/SC

Összesen

68

68

Európai közös vállalkozások

Az „Egységes Európai Égbolt” légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR)

Tisztviselői besorolások és fokozatok

Az „Egységes Európai Égbol” légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célzó közös vállalkozás (SESAR)

2017. évi költségvetés

3/2017. sz. költségvetés-módosítás

Módosított 2017. évi költségvetés

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

–1

AD 13

AD 12

4

4

AD 11

2

2

AD 10

5

–3

2

AD 9

3

3

AD 8

5

1

6

AD 7

4

1

5

AD 6

4

5

9

AD 5

10

–9

1

Részösszeg AD

33

33

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

1

–1

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

AST 1

2

–1

1

Részösszeg AST

6

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Részösszeg AST/SC

Összesen

39

39


13.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/14


AZ Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4. számú költségvetés-módosításának

(EU, Euratom) 2017/2121 VÉGLEGES ELFOGADÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdésének a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (3),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (4),

tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2016. december 1-jén fogadtak el véglegesen (5),

tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2017. június 26-án fogadott el,

tekintettel a Tanács által 2017. szeptember 4-én elfogadott és az Európai Parlamenthez ugyanezen a napon továbbított, a 4/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2017. szeptember 13-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 88. és 91. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó 4. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Strasbourgban, 2017. szeptember 13-án.

az elnök

A. TAJANI


(1)  HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

(2)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(3)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(4)  HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(5)  HL L 51., 2017.2.28.


4. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS A 2017-AS PÉNZÜGYI ÉVRE

TARTALOM

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

III. szakasz: Bizottság

– Kiadások 17

– 13. cím:

Regionális és várospolitika 19

– 40. cím:

Tartalékalapok 36

III. SZAKASZ

BIZOTTSÁG

KIADÁSOK

Cím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

3 086 394 801

2 840 247 301

 

 

3 086 394 801

2 840 247 301

02

BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

2 455 727 091

2 260 420 906

 

 

2 455 727 091

2 260 420 906

03

VERSENYPOLITIKA

108 427 562

108 427 562

 

 

108 427 562

108 427 562

04

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

14 313 326 529

10 725 565 124

 

 

14 313 326 529

10 725 565 124

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

57 537 879 867

54 110 140 315

 

 

57 537 879 867

54 110 140 315

06

MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

3 783 964 054

1 815 351 093

 

 

3 783 964 054

1 815 351 093

07

KÖRNYEZET

472 838 520

388 338 137

 

 

472 838 520

388 338 137

08

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

6 192 803 780

5 911 660 897

 

 

6 192 803 780

5 911 660 897

09

TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

2 008 048 360

2 164 759 630

 

 

2 008 048 360

2 164 759 630

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

401 736 330

401 569 370

 

 

401 736 330

401 569 370

11

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

1 090 330 395

752 871 678

 

 

1 090 330 395

752 871 678

Tartalékok (40 02 41)

14 809 522

14 809 522

 

 

14 809 522

14 809 522

 

1 105 139 917

767 681 200

 

 

1 105 139 917

767 681 200

12

PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

85 913 287

88 425 287

 

 

85 913 287

88 425 287

Tartalékok (40 02 41)

4 856 000

3 267 000

 

 

4 856 000

3 267 000

 

90 769 287

91 692 287

 

 

90 769 287

91 692 287

13

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Tartalékok (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

14

ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

178 361 995

161 007 995

 

 

178 361 995

161 007 995

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

3 366 357 284

3 146 029 354

 

 

3 366 357 284

3 146 029 354

16

KOMMUNIKÁCIÓ

211 571 438

210 059 438

 

 

211 571 438

210 059 438

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

564 254 603

541 521 603

 

 

564 254 603

541 521 603

18

MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

3 419 137 519

3 075 013 252

 

 

3 419 137 519

3 075 013 252

Tartalékok (40 02 41)

40 000 000

28 000 000

 

 

40 000 000

28 000 000

 

3 459 137 519

3 103 013 252

 

 

3 459 137 519

3 103 013 252

19

KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

738 187 747

699 292 859

 

 

738 187 747

699 292 859

20

KERESKEDELEM

113 201 323

111 701 323

 

 

113 201 323

111 701 323

21

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

3 702 842 929

3 339 435 538

 

 

3 702 842 929

3 339 435 538

22

SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

4 508 080 400

3 856 253 509

 

 

4 508 080 400

3 856 253 509

23

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

1 052 651 277

1 254 755 387

 

 

1 052 651 277

1 254 755 387

24

A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

82 246 700

80 192 081

 

 

82 246 700

80 192 081

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

232 305 442

232 055 442

 

 

232 305 442

232 055 442

26

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

1 065 512 732

1 063 133 732

 

 

1 065 512 732

1 063 133 732

Tartalékok (40 01 40)

4 644 253

4 644 253

 

 

4 644 253

4 644 253

 

1 070 156 985

1 067 777 985

 

 

1 070 156 985

1 067 777 985

27

KÖLTSÉGVETÉS

76 142 758

76 142 758

 

 

76 142 758

76 142 758

28

ELLENŐRZÉS

19 227 094

19 227 094

 

 

19 227 094

19 227 094

29

STATISZTIKA

143 533 663

127 573 663

 

 

143 533 663

127 573 663

30

NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

1 796 802 000

1 796 802 000

 

 

1 796 802 000

1 796 802 000

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

407 877 123

407 877 123

 

 

407 877 123

407 877 123

32

ENERGIAÜGY

1 643 319 742

1 316 740 381

 

 

1 643 319 742

1 316 740 381

33

JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

270 997 258

238 117 353

 

 

270 997 258

238 117 353

34

ÉGHAJLAT-POLITIKA

146 724 470

102 431 675

 

 

146 724 470

102 431 675

40

TARTALÉKALAPOK

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

 

Összesen

154 507 127 090

130 569 308 903

1 166 797 579

 

155 673 924 669

130 569 308 903

Amiből tartalékok (40 01 40, 40 02 41)

87 934 775

63 095 775

 

 

87 934 775

63 095 775

13. CÍM

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 01

A „REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

89 356 102

89 356 102

 

 

89 356 102

89 356 102

Tartalékok (40 01 40)

1 125 000

1 125 000

 

 

1 125 000

1 125 000

 

90 481 102

90 481 102

 

 

90 481 102

90 481 102

13 03

AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

13 04

KOHÉZIÓS ALAP

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

13 05

ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ – REGIONÁLIS FEJLESZTÉS, VALAMINT REGIONÁLIS ÉS TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS

115 060 568

264 279 412

 

 

115 060 568

264 279 412

13 06

SZOLIDARITÁSI ALAP

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 07

TÁMOGATÁSI RENDELET

34 836 240

39 031 865

 

 

34 836 240

39 031 865

13 08

STRUKTURÁLISREFORM-TÁMOGATÓ PROGRAM – OPERATÍV TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Tartalékok (40 02 41)

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

22 500 000

11 250 000

 

 

22 500 000

11 250 000

 

13. cím – Összesen

38 658 542 242

26 838 474 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 825 339 821

26 768 072 268

Tartalékok (40 01 40, 40 02 41)

23 625 000

12 375 000

 

 

23 625 000

12 375 000

 

38 682 167 242

26 850 849 702

1 166 797 579

–70 402 434

39 848 964 821

26 780 447 268

13 03. ALCÍM —   AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 03

AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP ÉS EGYÉB REGIONÁLIS MŰVELETEK

13 03 01

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ESZA) lezárása – 1. célkitűzés (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Észak-Írországban és Írország határ menti megyéiben a békét és megbékélést szolgáló különprogram (2000–2006) lezárása

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 1. sz. célkitűzés (2000 előtt)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. sz. célkitűzés (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. sz. célkitűzés (2000 előtt)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Az Urban program (2000–2006) lezárása

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

A korábbi programok lezárása – Közösségi kezdeményezések (2000 előtt)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések (2000–2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések (2000 előtt)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Az Unió hozzájárulása az Írországért Nemzetközi Alaphoz

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Az Interreg III közösségi kezdeményezés (2000–2006) lezárása

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

A tagjelölt országokkal határos régiók támogatása – Korábbi programok (2000–2006) lezárása

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Konvergencia

1.2

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

13 03 17

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Peace

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 18

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

1.2

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

13 03 19

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Európai területi együttműködés

1.2

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

13 03 20

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Operatív technikai segítségnyújtás

1.2

p.m.

1 610 747

 

 

p.m.

1 610 747

13 03 31

Technikai segítségnyújtás és információterjesztés az Európai Unió balti-tengeri stratégiájával kapcsolatban és a makrorégió-stratégiával kapcsolatos ismeretek bővítése – A program lezárása (2007–2013)

1.2

p.m.

154 965

 

 

p.m.

154 965

13 03 40

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) „konvergencia” keretéből finanszírozott kockázatmegosztó eszközök lezárása (2007–2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Az ERFA „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” keretéből finanszírozott kockázatmegosztó eszközök lezárása (2007–2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Kevésbé fejlett régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

1.2

18 775 111 553

12 457 677 000

 

 

18 775 111 553

12 457 677 000

13 03 61

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

1.2

3 719 489 334

2 204 431 000

 

 

3 719 489 334

2 204 431 000

13 03 62

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

1.2

4 622 273 189

3 043 052 000

 

 

4 622 273 189

3 043 052 000

13 03 63

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA – További allokáció a legkülső és a gyéren lakott régiók számára – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

1.2

222 029 433

139 873 000

 

 

222 029 433

139 873 000

13 03 64

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés

13 03 64 01

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés

1.2

1 731 601 443

783 299 000

 

 

1 731 601 443

783 299 000

13 03 64 02

A tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok részvétele az EFRA-ban és az európai területi együttműködésből – Hozzájárulás a 4. alfejezetből (IPA II)

4

9 396 205

1 312 500

 

 

9 396 205

1 312 500

13 03 64 03

Az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok részvétele az EFRA-ban/európai területi együttműködésben – Hozzájárulás a 4. fejezetből (ENI)

4

1 459 650

231 000

 

 

1 459 650

231 000

 

13 03 64. jogcímcsoport – Részösszeg

 

1 742 457 298

784 842 500

 

 

1 742 457 298

784 842 500

13 03 65

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Operatív technikai segítségnyújtás

13 03 65 01

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Operatív technikai segítségnyújtás

1.2

74 000 000

69 400 000

 

 

74 000 000

69 400 000

13 03 65 02

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás

1.2

p.m.

1 028 043

 

 

p.m.

1 028 043

 

13 03 65. jogcímcsoport – Részösszeg

 

74 000 000

70 428 043

 

 

74 000 000

70 428 043

13 03 66

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – A fenntartható városfejlesztés területén hozott innovatív intézkedések

1.2

53 090 514

42 472 411

 

 

53 090 514

42 472 411

13 03 67

Műszaki segítségnyújtás és információterjesztés az Európai Unió balti-tengeri stratégiájával kapcsolatban és a makrorégió-stratégiával kapcsolatos ismeretek bővítése (2014–2020)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 68

Makroregionális stratégiák 2014–2020 – A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia – Technikai segítségnyújtás

1.2

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

13 03 77

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

13 03 77 01

Kísérleti projekt – A roma integrációra irányuló módszerek páneurópai koordinációja

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Előkészítő intézkedés – A mikrohitelek számára kedvezőbb környezet előmozdítása Európában

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 06

Előkészítő intézkedés – A regionális és a helyi együttműködés javítása az uniós regionális politika globális szintű népszerűsítésén keresztül

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 07

Előkészítő intézkedés – Az Európai Unió Duna-régiója irányítási modelljének meghatározása – Jobb és hatékonyabb koordináció

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 08

Kísérleti projekt – Közös regionális identitás, a népek megbékítése, valamint gazdasági és társadalmi együttműködés felé, beleértve egy páneurópai szakértői és kiválósági platform létrehozását a dunai makrorégióban

1.2

p.m.

322 551

 

 

p.m.

322 551

13 03 77 09

Előkészítő intézkedés – Atlanti Fórum az európai uniós atlanti stratégiáért

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 10

Előkészítő intézkedés – Mayotte vagy más esetlegesen érintett terület támogatása a legkülső régióvá való alakulásának folyamatában

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Előkészítő intézkedés – Közös regionális identitás, a népek megbékítése, valamint gazdasági és társadalmi együttműködés felé, beleértve egy páneurópai szakértői és kiválósági platform létrehozását a dunai makrorégióban

1.2

p.m.

1 234 347

 

 

p.m.

1 234 347

13 03 77 13

Kísérleti projekt — A kohéziós politika és a kutatási és fejlesztési alapokkal való szinergiák: a „kiválósághoz vezető út”

1.2

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

13 03 77 14

Előkészítő intézkedés – Az északi-tengeri régióra vonatkozó regionális stratégia

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 15

Előkészítő intézkedés – Világvárosok: az EU és harmadik országok közötti városfejlesztési együttműködés

1.2

p.m.

750 000

 

 

p.m.

750 000

13 03 77 16

Előkészítő intézkedés – A görögországi Athén fővárosi régión kívüli régiókban rejlő tényleges és kívánatos gazdasági potenciál felmérése

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 17

Előkészítő intézkedés — A területi kohézióval kapcsolatos EU–CELAC együttműködés

1.2

2 000 000

1 700 000

 

 

2 000 000

1 700 000

13 03 77 18

Előkészítő intézkedés — A kohéziós politika és a kutatási és fejlesztési alapokkal való szinergiák: a „kiválósághoz vezető út” – az előrevezető út

1.2

1 500 000

1 000 000

 

 

1 500 000

1 000 000

13 03 77 19

Előkészítő intézkedés — A növekedés és irányítás támogatása a fejlődésben lemaradó régiókban

1.2

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

13 03 77 20

Előkészítő intézkedés – A gazdasági versenyelőnyök és az intelligens szakosodásra való regionális szintű képesség Romániában

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 21

Kísérleti projekt — Az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia (EUSAIR): a régió egésze számára valódi hozzáadott értékkel bíró kezdeményezések és projektek létrehozása és előkészítése

1.2

1 300 000

650 000

 

 

1 300 000

650 000

13 03 77 22

Előkészítő intézkedés — A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó makroregionális stratégia: az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 23

Előkészítő intézkedés — Uniós városfejlesztési menetrend

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

 

13 03 77. jogcímcsoport – Részösszeg

 

10 300 000

10 506 898

 

 

10 300 000

10 506 898

 

13 03. alcím – Összesen

 

29 218 751 321

20 321 105 381

 

– 981 150 000

29 218 751 321

19 339 955 381

Megjegyzések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 175. cikke előírja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 174. cikkben megállapított célkitűzéseit a strukturális alapok (ideértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is) révén megvalósított fellépéssel támogatja. A 176. cikk szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. A strukturális alapok feladatait, elsődleges célkitűzéseit és megszervezését a 177. cikk szerint határozzák meg.

A költségvetési rendelet 80. cikke pénzügyi korrekciókat ír elő az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített kiadások esetében.

Az 1260/1999/EK rendelet 39. cikke, az 1083/2006/EK rendelet 100. és 102. cikke, valamint a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumokról szóló 1303/2013/EU rendelet 85., 144. és 145. cikke külön szabályokat ír elő a az Európai Regionális Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi korrekciókról.

Az ennek alapján végzett pénzügyi korrekciókból származó bevétel a bevételi kimutatás 6 5 1., 6 5 2., 6 5 3. vagy 6 5 4. jogcímcsoportja alá tartozik, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban címzett bevételnek minősül.

A költségvetési rendelet 177. cikke meghatározza az adott művelet tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.

Az 1083/2006/EK rendelet 82. cikke külön szabályokat ír elő az Európai Regionális Fejlesztési Alapra alkalmazandó előfinanszírozás visszafizetéséről.

A visszafizetett előfinanszírozási összegek a költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek, és a 6 1 5 0. vagy 6 1 5 7. jogcím alá kerülnek.

A csalás elleni küzdelem intézkedéseit a 24 02 01. jogcímcsoportból finanszírozzák.

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174., 175., 176. és 177. cikke.

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) és különösen annak 39. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 1999. július 12-i 1783/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 213., 1999.8.13., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 82., 83., 100. és 102. cikke.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (3) és (4) bekezdése, 80. cikke és 177. cikke.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

Az 1999. március 24–25-i berlini Európai Tanács következtetései.

A 2005. december 15–16-i brüsszeli Európai Tanács következtetései.

A 2013. február 7–8-i Európai Tanács következtetései.

13 03 16
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Konvergencia

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

1 367 611 177

 

– 915 477 000

p.m.

452 134 177

Megjegyzések

Az előirányzat a konvergenciára vonatkozó ERFA-célkitűzés alá tartozó programokkal kapcsolatban a 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. A cél a legkevésbé fejlett tagállamok és régiók konvergenciájának felgyorsítása a növekedési és foglalkoztatási feltételek javításával.

Az előirányzat egy része a régiók közötti különbségek kezelésére szolgál annak érdekében, hogy egy adott régió átfogó fejlettségi foka mögött ne rejtőzzenek szegénységi csapdák és hátrányos helyzetben lévő területi egységek.

A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III. mellékletének 7. pontja által módosított, 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

13 03 18
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

129 851 990

 

–23 165 000

p.m.

106 686 990

Megjegyzések

Az előirányzat a regionális versenyképességre és foglalkoztatásra vonatkozó ERFA-célkitűzés alá tartozó programokkal kapcsolatban a 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. A célkitűzés – a legkevésbé fejlett régiókat kivéve – a régiók versenyképességének és vonzerejének, valamint a foglalkoztatásnak a megerősítésére irányul, figyelembe véve az Európa 2020 stratégiában meghatározott célokat.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

13 03 19
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Európai területi együttműködés

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

68 093 650

 

–42 508 000

p.m.

25 585 650

Megjegyzések

Az előirányzat az európai területi együttműködésre vonatkozó ERFA-célkitűzés alá tartozó programokkal kapcsolatban a 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál. A cél a területi és a makroregionális együttműködés és a tapasztalatcsere erősítése a megfelelő területi szinten.

A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III. mellékletének 7. pontja által módosított, 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

13 04. ALCÍM —   KOHÉZIÓS ALAP

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 04

KOHÉZIÓS ALAP

13 04 01

Kohéziós Alap – Korábbi projektek (2007 előtt) lezárása

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 02

A Kohéziós Alap lezárása (2007–2013)

1.2

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

13 04 03

A Kohéziós Alap keretéből finanszírozott kockázatmegosztó eszközök lezárása (2007–2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 04 60

Kohéziós Alap – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés

1.2

9 055 827 791

5 651 952 000

 

 

9 055 827 791

5 651 952 000

13 04 61

Kohéziós Alap – Operatív technikai segítségnyújtás

13 04 61 01

Kohéziós Alap – Operatív technikai segítségnyújtás

1.2

24 307 786

22 300 000

 

 

24 307 786

22 300 000

13 04 61 02

Kohéziós Alap – Tagállami kérésre a Bizottság által kezelt operatív technikai segítségnyújtás

1.2

p.m.

711 532

 

 

p.m.

711 532

 

13 04 61. jogcímcsoport – Részösszeg

 

24 307 786

23 011 532

 

 

24 307 786

23 011 532

 

13 04. alcím – Összesen

 

9 080 135 577

6 004 299 508

 

– 256 050 013

9 080 135 577

5 748 249 495

Megjegyzések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 177. cikkének második bekezdése előírja, hogy a Kohéziós Alap pénzügyi hozzájárulást nyújt a környezetvédelmi, illetve a közlekedési infrastruktúra területén a transzeurópai hálózatokra vonatkozó projektekhez.

Az 1164/94/EK rendelet II. mellékletének H. cikke, az 1083/2006/EK rendelet 100. és 102. cikke, valamint a Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciókra vonatkozó kritériumokról szóló 1303/2013/EU rendelet 85., 144. és 145 cikke külön szabályokat ír elő a Kohéziós Alapra alkalmazandó pénzügyi korrekciókról.

A költségvetési rendelet 80. cikke pénzügyi korrekciókat ír elő az alkalmazandó jogszabályok megsértésével teljesített kiadások esetében. Az ennek alapján végzett pénzügyi korrekciókból származó bevétel a bevételi kimutatás 6 5 1., 6 5 2., 6 5 3. vagy 6 5 4. jogcímcsoportja alá tartozik, és a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban címzett bevételnek minősül.

A költségvetési rendelet 177. cikke meghatározza az adott művelet tekintetében teljesített előfinanszírozási kifizetések teljes vagy részleges visszafizetésének feltételeit.

Az 1083/2006/EK rendelet 82. cikke külön szabályokat ír elő az Kohéziós Alapra alkalmazandó előfinanszírozás visszafizetéséről.

A visszafizetett előfinanszírozási összegek a költségvetési rendelet 21. cikkének (4) bekezdésével összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek, és a 6 1 5 0. vagy 6 1 5 7. jogcím alá kerülnek.

A csalás elleni műveleteket a 24 02 01. jogcímcsoport keretében finanszírozzák.

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 177. cikke.

A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet (HL L 130., 1994.5.25., 1. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) és különösen annak 82.,100. és 102. cikke.

A Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1084/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 79. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 21. cikke (3) és (4) bekezdése, 80. cikke és 177. cikke.

A Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20. 281. o.).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Jogi hivatkozások

A 2005. december 15–16-i brüsszeli Európai Tanács következtetései.

A 2013. február 7–8-i Európai Tanács következtetései.

13 04 02
A Kohéziós Alap lezárása (2007–2013)

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

329 335 976

 

– 256 050 013

p.m.

73 285 963

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Kohéziós Alap 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradt fennálló kötelezettségvállalásainak fedezése.

Az előirányzat emellett az 1083/2006/EK rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet 45. cikke szerinti előkészítő, monitoring-, igazgatási és technikai támogatási, értékelési, pénzügyi ellenőrzési és felügyeleti intézkedésekkel kapcsolatosan fennmaradt fennálló kötelezettségek finanszírozására szolgál. Az előirányzatot elsősorban a következőkre lehet felhasználni:

támogatási kiadások (reprezentációs kiadások, képzés, értekezletek),

tájékoztatási és közzétételi kiadások,

információtechnológiára és távközlésre fordított kiadások,

szolgáltatások és tanulmányok készítésére vonatkozó szerződések,

támogatások.

Az előirányzat továbbá a Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszak előkészítésének keretében jóváhagyott intézkedésekkel kapcsolatosan fennmaradt fennálló kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

A Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés (HL L 112., 2012.4.24.) III. mellékletének 7. pontja által módosított, az 1083/2006/EK rendelet 105a. cikkének (1) bekezdése értelmében a Horvátország csatlakozásának időpontjában az 1085/2006/EK rendelet alapján már jóváhagyott programokat és nagyprojekteket, amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a Bizottság az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott, az 1085/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában említett alkotóelemek szerint jóváhagyott programok kivételével.

Jogalap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

A Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 2006. július 11-i 1084/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 79. o.).

Jogi hivatkozások

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 158. és 161. cikke.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és különösen annak 174. és 177. cikke.

13 06. ALCÍM —   SZOLIDARITÁSI ALAP

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 06

SZOLIDARITÁSI ALAP

13 06 01

Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra

9

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 02

Segítségnyújtás a csatlakozási tárgyalásokat folytató államoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

13 06. alcím – Összesen

 

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

13 06 01
Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

120 402 434

120 402 434

1 166 797 579

1 166 797 579

1 287 200 013

1 287 200 013

Megjegyzések

A jogcímcsoport a tagállamokban bekövetkezett jelentős vagy regionális katasztrófák esetén az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéből eredő előirányzatok rögzítésére szolgál. A támogatást természeti katasztrófákkal kapcsolatban kell nyújtani az érintett tagállamoknak, a megítélt pénzügyi segítségnyújtás felhasználására vonatkozóan meghatározott határidővel, továbbá a kedvezményezett államok számára elő kell írni, hogy igazolják a kapott támogatás felhasználását. Vissza kell téríteni az olyan támogatást, amelyet utólag harmadik fél – például – „a szennyező fizet” elve alapján megtérít, vagy amely a károk végső értékét meghaladja.

Az előlegek kivételével az előirányzatok elosztása a tartalék előirányzatainak átcsoportosításával, vagy amennyiben a tartalékban nincs elegendő előirányzat, költségvetés-módosítással történik, párhuzamosan az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló határozattal.

Jogalap

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 311., 2002.11.14., 3. o.).

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.) és különösen annak 10. cikke.

40. CÍM

TARTALÉKALAPOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 01

AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOK TARTALÉKALAPJA

5 769 253

5 769 253

 

 

5 769 253

5 769 253

40 02

PÉNZÜGYI INTERVENCIÓKRA KÉPZETT TARTALÉKOK

566 089 522

372 326 522

 

 

566 089 522

372 326 522

40 03

NEGATÍV TARTALÉK

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

40. cím – Összesen

571 858 775

307 693 341

 

70 402 434

571 858 775

378 095 775

40 03. ALCÍM —   NEGATÍV TARTALÉK

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 03

NEGATÍV TARTALÉK

40 03 01

Negatív tartalék

8

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

 

40 03. alcím – Összesen

 

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

40 03 01
Negatív tartalék

2017. évi költségvetés

4/2017. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

–70 402 434

 

70 402 434

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A negatív tartalék alapelve a költségvetési rendelet 47. cikkében szerepel. E tartalékot a pénzügyi év vége előtt kell igénybe venni, a költségvetési rendelet 26. és 27. cikkében megállapított eljárással összhangban történő átcsoportosítás útján.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).