ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 306

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. november 22.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv hatálybalépéséről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2167 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. július 5.) a bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

2

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2168 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 20.) az 589/2008/EK rendeletnek a tyúkok szabadtéri kifutókhoz való korlátozott hozzáférése esetén a szabad tartásból származó tojásokra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2169 végrehajtási rendelete (2017. november 21.) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1952 rendelete szerinti földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikák továbbítására vonatkozó formátumról és szabályokról ( 1 )

9

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/2170 végrehajtási határozata (2017. november 15.) az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

19

 

*

A Tanács (EU) 2017/2171 határozata (2017. november 20.) a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2019-re vonatkozó felső határt, a 2018-ban fizetendő összeget, a 2018. évi első részletet és a 2020-ban és 2021-ben fizetendő hozzájárulások várható éves összegeire vonatkozó indikatív, nem kötelező erejű előrejelzést is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásokról

21

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2172 határozata (2017. november 20.) a 2010/670/EU határozatnak a pályázati felhívások első fordulójából származó, ki nem fizetett bevételek felhasználása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 7656. számú dokumentummal történt)

24

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2173 végrehajtási határozata (2017. november 20.) a 2008/185/EK határozat II. mellékletének az olaszországi Lombardia régió területére kiterjedő, az Aujeszky-féle betegség felszámolására irányuló ellenőrzési program jóváhagyása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 7587. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

26

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2174 végrehajtási határozata (2017. november 20.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a méhek és a poszméhek kereskedelméhez használt egészségügyi bizonyítvány tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 7588. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

28

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2175 végrehajtási határozata (2017. november 21.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2017) 7835. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

31

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2176 végrehajtási határozata (2017. november 21.) az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2017) 7874. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

82

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/1


Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv (1) – azt követően, hogy a keretmegállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárás 2017. november 6-án lezárult – 2017. december 1-jén hatályba lép.


(1)  HL L 348., 2016.12.21., 3. o.


RENDELETEK

22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2167 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. július 5.)

a bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (6) bekezdésére, valamint 18. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1380/2013/EU rendelet célja, hogy a fogási korlátok hatálya alá tartozó fajok fogásainak kirakodására irányuló kötelezettség bevezetése révén fokozatosan felszámolja a visszadobás gyakorlatát az uniós halászati tevékenységekben.

(2)

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében a délnyugati vizeken legkésőbb 2017. január 1-jétől kell alkalmazni a kirakodási kötelezettséget a halászatot meghatározó fajokra.

(3)

Az (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) a Belgium, Spanyolország, Franciaország, Hollandia és Portugália által 2016-ban benyújtott közös ajánlás alapján visszadobási tervet hozott létre a 2016–2018-as időszakra bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászata kapcsán.

(4)

Belgium, Spanyolország, Franciaország, Hollandia és Portugália közvetlen halászati gazdálkodási érdekkel bír a délnyugati vizeken. A délnyugati vizekkel foglalkozó tanácsadó testülettel folytatott konzultációt követően e tagállamok 2017. január 2-án új közös ajánlást nyújtottak be a Bizottsághoz.

(5)

Az új közös ajánlás kiegészíti az (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt visszadobási tervet, és lefedi a fekete abroncshal halászatát az ICES (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) VIIIa körzetében és IX és X alterületén, valamint a CECAF (Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság) 34.1.2 alterületén, továbbá a nagyszemű vörösdurbincs halászatát az ICES IX alterületén.

(6)

Az új közös ajánlásban javasolt intézkedés összhangban van az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdésével, ezért belefoglalható az (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló rendeletbe.

(7)

Az új közös ajánlás javasolta a kirakodási kötelezettség alóli mentesség alkalmazását az ICES VIIIa körzetében és IX és X alterületén, valamint a CECAF 34.1.2 alterületén a mélyvízi rögzített horogsorokkal kifogott fekete abroncshalak esetében, mivel a rendelkezésre álló szakvélemények az e fajt célzó halászeszközök, a halászati módszerek és az ökoszisztéma jellemzőit figyelembe véve alacsony előfordulást (és egyedszámot) jeleznek. Az ICES értékelése arra jutott, hogy a visszadobás mértéke az értékelés legtöbb szempontjából gyakorlatilag nulla vagy elhanyagolható, mivel a fekete abroncshal visszadobási mortalitása elsősorban a horogra akadt fekete abroncshalakra irányuló cápa- és cettámadásoknak tudható be, és ez a mortalitás a kirakodott mennyiségekkel összevetve viszonylag alacsony. A fentiek fényében a Bizottság elfogadhatónak tartja a javasolt mentességet.

(8)

Az új közös ajánlás javasolta továbbá a kirakodási kötelezettség alóli mentesség alkalmazását a nagyszemű vörösdurbincsra az ICES IX alterületén, mivel a tagállamok szerint a szakvélemények magas túlélési arányra utalnak. Ennek bizonyításához azonban további tanulmányokra van szükség, és a mentességet csak akkor lehet megfontolni, amikor a megfelelő tagállamok benyújtják a most zajló kísérletek eredményeit a Bizottsághoz.

(9)

Az (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének szerkezetét az egyértelműség érdekében módosítani szükséges.

(10)

Az (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

mivel az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászati idényéhez kapcsolódó gazdasági tevékenységeket és a halászati idény tervezését, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie. E rendeletet a közös ajánlás késedelmes benyújtása következtében kivételesen 2017. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/2374 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. október 12.) bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (HL L 352., 2016.12.23., 33. o.).


MELLÉKLET

MELLÉKLET

A kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységek

1.   A közönséges nyelvhal (Solea solea) halászata

Halászati övezetek

Halászeszközkód

A halászeszköz leírása

Szembőség

Kirakodandó fajok

az ICES VIIIa, b, d és e körzete

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

valamennyi fenékvonóháló

70 és 100 mm közötti szembőség

a közönséges nyelvhal valamennyi fogása

TBB

valamennyi merevítőrudas vonóháló

70 és 100 mm közötti szembőség

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

valamennyi tükörháló és kopoltyúháló

legalább 100 mm szembőség


2.   A közönséges nyelvhal (Solea solea) és a sima lepényhal (Pleuronectes platessa) halászata

Halászati övezetek

Halászeszközkód

A halászeszköz leírása

Szembőség

Kirakodandó fajok

az ICES IXa körzete

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

valamennyi tükörháló és kopoltyúháló

legalább 100 mm szembőség

a közönséges nyelvhal és a sima lepényhal valamennyi fogása


3.   A szürke tőkehal (Merluccius merluccius) halászata

Halászati övezetek

Halászeszközkód

A halászeszköz leírása

Szembőség

Kirakodandó fajok

az ICES VIIIa, b, d és e körzete

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

valamennyi fenékvonóháló és kerítőháló

legalább 100 mm szembőség

a szürke tőkehal valamennyi fogása

LL, LLS

valamennyi horogsor

valamennyi

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

valamennyi kopoltyúháló

legalább 100 mm szembőség

az ICES VIIIc és IXa körzete

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

valamennyi fenékvonóháló és kerítőháló

a következő feltételek mindegyikének megfelelő hajók:

1.

legalább 70 mm szembőségű hálót használ

2.

a 2014/2015-ös időszakban (1) a kirakodott szürke tőkehal összmennyisége kiteszi az összes kirakodott faj több mint 5 %-át, és meghaladja az 5 tonnát.

a szürke tőkehal valamennyi fogása

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

valamennyi kopoltyúháló

80 és 99 mm közötti szembőség

LL, LLS

valamennyi horogsor

a horog hosszabb, mint 3,85 cm +/– 1,15 cm és szélesebb, mint 1,6 cm +/– 0,4 cm


4.   Az ördöghalfélék (Lophiidae) halászata

Halászati övezetek

Halászeszközkód

A halászeszköz leírása

Szembőség

Kirakodandó fajok

az ICES VIIIa, b, d és e körzete

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

valamennyi kopoltyúháló

legalább 200 mm szembőség

az ördöghalfélék valamennyi fogása

az ICES VIIIc és IXa körzete

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

valamennyi kopoltyúháló

legalább 200 mm szembőség

az ördöghalfélék valamennyi fogása


5.   A norvég homár (Nephrops norvegicus) halászata

Halászati övezetek

Halászeszközkód

A halászeszköz leírása

Szembőség

Kirakodandó fajok

az ICES VIIIa, b, d és e körzete (csak a funkcionális egységeken belül)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

valamennyi fenékvonóháló

legalább 70 mm szembőség

a norvég homár valamennyi fogása

az ICES VIIIc, és IXa körzete (csak a funkcionális egységeken belül)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

valamennyi fenékvonóháló

legalább 70 mm szembőség

a norvég homár valamennyi fogása


6.   A fekete abroncshal (Aphanopus carbo) halászata

Halászati övezetek

Halászeszközkód

A halászeszköz leírása

Szembőség

Kirakodandó fajok

az ICES VIIIc körzete, IX és X alterülete, a CECAF 34.1.2 körzete

LLS, DWS

mélyvízi rögzített horogsorok

a fekete abroncshal valamennyi fogása


7.   A nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo) halászata

Halászati övezetek

Halászeszközkód

A halászeszköz leírása

Szembőség

Kirakodandó fajok

az ICES IX alterülete

LLS, DWS

mélyvízi rögzített horogsorok

a horog hosszabb, mint 3,95 cm és szélesebb, mint 1,65 cm

a nagyszemű vörösdurbincs valamennyi fogása


(1)  A referencia-időszak a későbbi években frissítésre kerül. Például 2018-ban a referencia-időszak 2015 és 2016 lesz, 2019-ben pedig 2016 és 2017.


22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2168 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. szeptember 20.)

az 589/2008/EK rendeletnek a tyúkok szabadtéri kifutókhoz való korlátozott hozzáférése esetén a szabad tartásból származó tojásokra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 75. cikke (2) bekezdésére.

mivel:

(1)

Az 589/2008/EK bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat állapít meg az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek (3) a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozóan. A „szabad tartásból származó tojásokra” vonatkozó minimumkövetelményeket mindenekelőtt az 589/2008/EK rendelet II. mellékletének 1. pontja határozza meg.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet az 1234/2007/EK rendelet helyébe lépett, és felhatalmazza a Bizottságot, hogy a 227. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e területen.

(3)

Az 589/2008/EK rendelet II. melléklete 1. pontjának a) alpontja legfeljebb 12 hét időtartamra eltérést ír elő a „szabad tartásból származó tojások” forgalomba hozatalára, ha az uniós jogszabályok alapján elfogadott korlátozások – beleértve a közegészség és az állatok egészségének védelemét célzó állategészségügyi korlátozásokat – következtében az állatok szabadtéri kifutókhoz való hozzáférése korlátozott. A madárinfluenza Unión belüli súlyos kitöréseit követően szükségesnek látszik egy hosszabb eltérési időszak biztosítása és a szabályok további pontosítása az Unión belüli összehangolt végrehajtásuk érdekében, különösen az eltérési időszak kiindulási pontja tekintetében.

(4)

Az 589/2008/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az intézkedések haladéktalan végrehajtása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon hatályba lépjen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 589/2008/EK rendelet II. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 163., 2008.6.24., 6. o.).

(3)  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).


MELLÉKLET

A különböző baromfitartási módok esetében a termelési rendszerek minimumkövetelményei

1.

A „szabad tartásból származó tojásokat” olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább az 1999/74/EK tanácsi irányelv (1) 4. cikkében meghatározott feltételeknek.

Különösen a következő feltételeknek kell teljesülnie:

a)

a tyúkok napközben folyamatos hozzáféréssel rendelkeznek a szabadtéri kifutókhoz. Ugyanakkor ez a követelmény nem gátolja a termelőt abban, hogy a reggeli órákban meghatározott időre korlátozza a kifutókhoz való hozzáférést a szokásos helyes gazdálkodási gyakorlattal és különösen a helyes állattenyésztési gyakorlattal összhangban.

Ha az uniós jogszabályok értelmében elfogadott intézkedések a közegészség vagy az állatok egészségének védelme érdekében korlátozzák a tyúkok szabadtéri kifutókhoz való hozzáférését, a korlátozás ellenére a tojások továbbra is forgalomba hozhatók „szabad tartásból származó” tojásként, amennyiben a tojótyúkok szabadtéri kifutókhoz való hozzáférése nincs folyamatosan 16 hetet meghaladó időtartamig korlátozva. E maximális időtartam kezdete az egy időben elhelyezett tyúkok szabadtéri kifutókhoz való hozzáférésére vonatkozó korlátozás kezdetének időpontja.

b)

a tyúkok számára hozzáférhető szabadtéri kifutókat nagyrészt növényzetnek kell borítania, és azokat egyéb célra nem használják, kivéve az ültetvények, erdőségek és az állattartás céljából fenntartott legelők esetében, amennyiben ez utóbbit az illetékes hatóságok engedélyezik;

c)

az állomány legnagyobb sűrűsége a szabadtéri kifutókon nem haladhatja meg a tyúkok rendelkezésére álló terület egy hektárján a 2 500 tyúkot, vagy az egy tyúkra jutó mindenkori terület nem lehet kisebb, mint 4 m2. Ha azonban az egy tyúkra eső terület legalább 10 m2, és rotációt alkalmaznak oly módon, hogy az állatok az állomány élettartama során kiegyenlített hozzáféréssel rendelkeznek az egész területhez, minden egyes használatban lévő kifutószakaszban tyúkonként folyamatosan 2,5 m2-t kell biztosítani.

d)

a szabadtéri kifutók nem nyúlhatnak túl az épület legközelebbi kijárati nyílásától számított 150 m-es sugarú körön. Mindazonáltal az épület legközelebbi kijárati nyílásától számított távolság legfeljebb 350 m-ig kiterjeszthető, feltéve, hogy elegendő számú, az 1999/74/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 3.b) pontjának ii. alpontjában említettek szerinti menedékhelyet osztottak el egyenletesen az egész szabadtéri kifutón, hektáronként legalább négy menedékhellyel.

2.

Az „alternatív tartásban termelt tojásokat” olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább az 1999/74/EK irányelv 4. cikkében meghatározott feltételeknek.

3.

A „ketreces tartásból származó tojásokat” olyan termelési rendszerben kell termelni, amely megfelel legalább a következő feltételeknek:

a)

az 1999/74/EK irányelv 5. cikkében meghatározott, 2011. december 31-ig érvényes feltételek; vagy

b)

az 1999/74/EK irányelv 6. cikkében meghatározott feltételek.

4.

A tagállamok e melléklet 1. és 2. pontja tekintetében eltérést engedélyezhetnek az 1999/74/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 1. pontja d) alpontjának második mondatában, 1. pontjának e) alpontjában, 2. pontjában, valamint 3.a) alpontjának i. alpontjában és 3.b) alpontjának i. alpontjában említett követelmények alól azon létesítmények számára, amelyek kevesebb mint 350 tojótyúkot vagy tenyésztojótyúkot tartanak.


(1)  A Tanács 1999/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 203., 1999.8.3., 53. o.).


22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2169 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. november 21.)

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1952 rendelete szerinti földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikák továbbítására vonatkozó formátumról és szabályokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1952 rendelet közös keretet hoz létre az Unióban a háztartási fogyasztókra/felhasználókra és a nem háztartási végső fogyasztókra/felhasználókra vonatkozó földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó, összehasonlítható európai statisztikák előállítása tekintetében.

(2)

A tagállamok a statisztikai adatokat az (EU) 2016/1952 rendelet 5. cikke (2) bekezdése szerint a Bizottság által meghatározandó megfelelő technikai formátumnak való megfelelés érdekében elektronikusan továbbítják.

(3)

A statisztikai adat- és metaadatcsere-szabvány (SDMX) statisztikai és technikai szabványokat ír elő a hivatalos statisztikák cseréje vonatkozásában. Az e szabványoknak megfelelő technikai formátumot ezért az Európai Statisztikai Rendszeren belül a tagállamokkal szoros együttműködésben a Bizottságnak (Eurostat) kell megállapítania.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Unióban a háztartási fogyasztókra/felhasználókra és a nem háztartási végső fogyasztókra/felhasználókra vonatkozó földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó adatokat az Eurostat részére egyablakos ügyintézés útján kell eljuttatni, hogy a Bizottság (Eurostat) elektronikus úton lehívhassa azokat.

2. cikk

A Bizottság (Eurostat) számára benyújtandó adatszolgáltatáshoz alkalmazandó struktúra a mellékletekben került meghatározásra.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 311., 2016.11.17., 1. o.


I. MELLÉKLET

A földgázárakra vonatkozó statisztikai adatok továbbítására szolgáló struktúra

Az adattovábbítási fájloknak a következő információkat kell tartalmazniuk:

Általános információ

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Ország

A bejelentő ország neve

Félévente

Szervezet

A bejelentő szervezet neve

Félévente

Kapcsolattartó személy

A bejelentő tisztviselő neve

Félévente

E-mail-cím

A bejelentő tisztviselő e-mail-címe

Félévente

Tárgyév

Az adatok tárgyéve (például 2017, 2018 stb.)

Félévente

Félévente

1. vagy 2.

Félévente

Valamennyi fogyasztási sávban az 1., 2. és 4. táblázatban szereplő mezőket továbbítani kell.

A háztartási fogyasztók/felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

D1 sáv (kicsi): az éves fogyasztás 20 GJ alatti,

D2 sáv (közepes): az éves fogyasztás legalább 20, de 200 GJ-nál kevesebb,

D3 sáv (nagy): az éves fogyasztás legalább 200 GJ.

A nem háztartási felhasználók/fogyasztók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

I1 sáv: az éves fogyasztás 1 000 GJ alatti,

I2 sáv: az éves fogyasztás legalább 1 000, de 10 000 GJ-nál kevesebb,

I3 sáv: az éves fogyasztás legalább 10 000, de 100 000 GJ-nál kevesebb,

I4 sáv: az éves fogyasztás legalább 100 000, de 1 000 000 GJ-nál kevesebb,

I5 sáv: az éves fogyasztás legalább 1 000 000, de 4 000 000 GJ-nál kevesebb,

I6 sáv: az éves fogyasztás legalább 4 000 000 GJ.

A 3. táblázatban szereplő adatokat átlagértékként kell meghatározni valamennyi fogyasztási sávra kiterjedően.

1. táblázat: Fő árszintek

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Bizalmasság jellege

 

Félévente

Adó nélküli ár

érték

megfigyelési státusz

Ez az árszint csak az energia és ellátás összetevőt, valamint a hálózat összetevőt tartalmazza.

Félévente

Héa és egyéb visszatérítendő adók nélküli ár

érték

megfigyelési státusz

Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózat összetevőt, valamint a nem háztartási végső fogyasztók számára vissza nem igényelhető adókat, díjakat, illetékeket és terheket. A háztartási fogyasztók tekintetében ez az árszint magában foglalja az energia és hálózat összetevőket, valamint az adókat, díjakat, illetékeket és terheket, de nem tartalmazza a héát.

Félévente

Valamennyi (visszaigényelhető és nem visszaigényelhető) adót és héát magában foglaló ár

érték

megfigyelési státusz

Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózat összetevőt, továbbá valamennyi visszaigényelhető és nem visszaigényelhető adót, díjat, illetéket és terhet, ideértve a héát is.

Félévente

Az értékek meghatározása nemzeti pénznem/gigajoule-ban (bruttó fűtőérték) történik.

A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával történik.

2. táblázat: Az árak részletes lebontása összetevőkre és részösszetevőkre

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Bizalmasság jellege

 

 

Energia- és ellátásár

érték

megfigyelési státusz

Ez az összetevő tartalmazza a szolgáltató által fizetett földgáz nyersanyagárát vagy a szállítási rendszerbe való belépési pontnál számított földgázárat, beleértve – adott esetben – az alábbi végfelhasználói költségeket: tárolási költségek plusz a végső felhasználók által a földgáz-értékesítés kapcsán fizetendő költségek.

Évente

Hálózati ár

érték

megfigyelési státusz

A hálózati árnak az alábbi végfelhasználói költségeket kell tartalmaznia: átviteli és elosztási díjak, átviteli és elosztási veszteségek, hálózati költségek, ügyfélszolgálati költségek, rendszerszolgáltatási költségek, a mérőbérlés és a fogyasztásmérés költségei.

Évente

Hozzáadottérték-adó

érték

megfigyelési státusz

A 2006/112/EK tanácsi irányelvben (1) meghatározott hozzáadottérték-adó.

Évente

A megújuló energiára vonatkozó adók

érték

megfigyelési státusz

A megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (CHP) előmozdításával kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek.

Évente

A kapacitással kapcsolatos adók

érték

megfigyelési státusz

A stratégiai készletekkel, kapacitás-kifizetésekkel és energiabiztonsággal kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a földgázelosztásra vonatkozó adók; az energiaügyi szabályozó hatóságok vagy piaci szereplők és rendszerüzemeltetők finanszírozásával kapcsolatos átállási költségek és illetékek.

Évente

Környezetvédelmi adók

érték

megfigyelési státusz

A levegőminőséggel és egyéb környezetvédelmi célokkal kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a CO2-kibocsátással vagy egyéb üvegházhatású gázokkal kapcsolatos adók.

Évente

Egyéb adók

érték

megfigyelési státusz

Az előző négy kategória egyike alá sem tartozó valamennyi egyéb adó, díj, illeték vagy teher: távhőszolgáltatás támogatása; helyi vagy regionális adójellegű terhek; szigeti fekvés miatti kompenzáció; hálózatok vagy egyéb ellátó intézmények általi földhasználattal és állami vagy magántulajdonnal kapcsolatos engedélyekre és díjakra vonatkozó koncessziós díjak.

Évente

A valamennyi összetevőre és részösszetevőre vonatkozó referencia-időszak éves.

Az értékek nemzeti pénznem/gigajoule-ban (GJ), a bruttó fűtőérték (GCV) alapján kerülnek meghatározásra.

A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával történik.

3. táblázat: Hálózati költségek

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Bizalmasság jellege

 

 

Átviteli költségek

százalékban

megfigyelési státusz

Az átviteli költségek átlagos relatív részesedése a háztartási fogyasztók tekintetében, valamint az átviteli költségek átlagos relatív részesedése a nem háztartási végső fogyasztók tekintetében, a teljes hálózati költségek százalékában kifejezve.

Évente

Elosztási költségek

százalékban

megfigyelési státusz

Az elosztási költségek átlagos relatív részesedése a háztartási fogyasztók tekintetében, valamint az elosztási költségek átlagos relatív részesedése a nem háztartási fogyasztók tekintetében, a teljes hálózati költségek százalékában kifejezve.

Évente

Az átviteli és elosztási költségekre vonatkozó referencia-időszak éves.

Az értékek meghatározására százalékban kerül sor.

A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával történik.

4. táblázat: Fogyasztási mennyiségek

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Bizalmasság jellege

 

 

Fogyasztási mennyiségek

százalékban

megfigyelési státusz

A földgáz valamennyi fogyasztási sávban való relatív részesedése azon összmennyiség alapján, amelyre az árak vonatkoznak.

Évente

A fogyasztási mennyiségekre vonatkozó referencia-időszak éves.

Az értékek meghatározására százalékban kerül sor.

A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával történik.


(1)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).


II. MELLÉKLET

A villamosenergia-árakra vonatkozó statisztikai adatok továbbítására szolgáló struktúra

Az adattovábbítási fájloknak a következő információkat kell tartalmazniuk:

Általános információ

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Ország

A bejelentő ország neve

Félévente

Szervezet

A bejelentő szervezet neve

Félévente

Kapcsolattartó személy

A bejelentő tisztviselő neve

Félévente

E-mail-cím

A bejelentő tisztviselő e-mail-címe

Félévente

Tárgyév

Az adatok tárgyéve (például 2017, 2018 stb.)

Félévente

Félévente

1. vagy 2.

Félévente

Valamennyi fogyasztási sávban az 1., 2. és 4. táblázatban szereplő mezőket továbbítani kell.

A háztartási fogyasztók/felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

DA sáv (nagyon kicsi): az éves fogyasztás 1 000 kWh alatti,

DB sáv (kicsi): az éves fogyasztás legalább 1 000, de 2 500 kWh-nál kevesebb,

DC sáv (közepes): az éves fogyasztás legalább 2 500, de 5 000 kWh-nál kevesebb,

DD sáv (nagy): az éves fogyasztás legalább 5 000, de 15 000 kWh-nál kevesebb,

DE sáv (nagyon nagy): az éves fogyasztás legalább 15 000 kWh.

A nem háztartási fogyasztók/felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:

IA sáv: az éves fogyasztás 20 MWh alatti,

IB sáv: az éves fogyasztás legalább 20, de 500 MWh-nál kevesebb,

IC sáv: az éves fogyasztás legalább 500, de 2 000 MWh-nál kevesebb,

ID sáv: az éves fogyasztás legalább 2 000, de 20 000 MWh-nál kevesebb,

IE sáv: az éves fogyasztás legalább 20 000, de 70 000 MWh-nál kevesebb,

IF sáv: az éves fogyasztás legalább 70 000, de 150 000 MWh-nál kevesebb,

IG sáv: az éves fogyasztás legalább 150 000 MWh.

A 3. táblázatban szereplő adatokat valamennyi fogyasztási sávra kiterjedő átlagértékként kell meghatározni.

1. táblázat: Fő árszintek

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Bizalmasság jellege

 

Félévente

Adó nélküli ár:

érték

megfigyelési státusz

Ez az árszint csak az energia és ellátás összetevőt, valamint a hálózat összetevőt tartalmazza.

Félévente

Héa és egyéb visszatérítendő adók nélküli ár

érték

megfigyelési státusz

Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózat összetevőt, valamint a nem háztartási végső fogyasztók számára vissza nem igényelhető adókat, díjakat, illetékeket és terheket. A háztartási fogyasztók tekintetében ez az árszint magában foglalja az energia és hálózat összetevőket, valamint az adókat, díjakat, illetékeket és terheket, de nem tartalmazza a héát.

Félévente

Valamennyi (visszaigényelhető és nem visszaigényelhető) adót és héát magában foglaló ár

érték

megfigyelési státusz

Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összetevőt, a hálózat összetevőt, továbbá valamennyi visszaigényelhető és nem visszaigényelhető adót, díjat, illetéket és terhet, ideértve a héát is.

Félévente

Az értékeket nemzeti pénznem/kilowattórában (kWh) kell meghatározni.

A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával történik.

2. táblázat: Az árak részletes lebontása összetevőkre és részösszetevőkre

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Bizalmasság jellege

 

 

Energia- és ellátásár

érték

megfigyelési státusz

Az energiával és ellátással kapcsolatos teljesár-összetevő, az adók kivételével.

Ezen összetevőnek az alábbi végfelhasználói költségeket kell tartalmaznia: villamosenergia-termelés, összesítés, energiakiegyensúlyozás, elszállítottenergia-költségek, vevőszolgálat, ügyfélszolgálati menedzsment és egyéb ellátási költségek.

Évente

Hálózati ár

érték

megfigyelési státusz

A hálózati árakkal kapcsolatos teljesár-összetevő, az adók kivételével.

A hálózati árnak az alábbi végfelhasználói költségeket kell tartalmaznia: átviteli és elosztási díjak, átviteli és elosztási veszteségek, hálózati költségek, ügyfélszolgálati költségek, rendszerszolgáltatási költségek, a mérőbérlés és a fogyasztásmérés költségei.

Évente

Hozzáadottérték-adó

érték

megfigyelési státusz

A 2006/112/EK irányelvben meghatározott hozzáadottérték-adó.

Évente

A megújuló energiára vonatkozó adók

érték

megfigyelési státusz

A megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (CHP) előmozdításával kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek.

Évente

A kapacitással kapcsolatos adók

érték

megfigyelési státusz

A kapacitás-kifizetésekkel, energiabiztonsággal és a termelési kapacitások megfelelőségével kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a szénipari átszervezésre vonatkozó adók; a villamosenergia-elosztásra vonatkozó adók; az energiaügyi szabályozó hatóságok vagy piaci szereplők és rendszerüzemeltetők finanszírozásával kapcsolatos átállási költségek és illetékek.

Évente

Környezetvédelmi adók

érték

megfigyelési státusz

A levegőminőséggel és egyéb környezetvédelmi célokkal kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a CO2-kibocsátással vagy egyéb üvegházhatású gázokkal kapcsolatos adók.

Évente

A nukleáris ágazattal kapcsolatos adók

érték

megfigyelési státusz

A nukleáris ágazattal kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek, ideértve a nukleáris létesítmények leszerelését, szemléjét és a nukleáris létesítményekre vonatkozó díjakat.

Évente

Egyéb adók

érték

megfigyelési státusz

Az előző öt kategória egyike alá sem tartozó valamennyi egyéb adó, díj, illeték vagy teher: távhőszolgáltatás támogatása; helyi vagy regionális adójellegű terhek; szigeti fekvés miatti kompenzáció; hálózatok vagy egyéb ellátó intézmények általi földhasználattal és állami vagy magántulajdonnal kapcsolatos engedélyekre és díjakra vonatkozó koncessziós díjak.

Évente

A valamennyi összetevőre és részösszetevőre vonatkozó referencia-időszak éves.

Az értékeket nemzeti pénznem/kilowattórában (kWh) kell meghatározni.

A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával történik.

3. táblázat: Hálózati költségek

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Bizalmasság jellege

 

 

Átviteli költségek

százalékban

megfigyelési státusz

Az átviteli költségek átlagos relatív részesedése a háztartási fogyasztók tekintetében, valamint az átviteli költségek átlagos relatív részesedése a nem háztartási végső fogyasztók tekintetében, a teljes hálózati költségek százalékában kifejezve.

Évente

Elosztási költségek

százalékban

megfigyelési státusz

Az elosztási költségek átlagos relatív részesedése a háztartási fogyasztók tekintetében, valamint az elosztási költségek átlagos relatív részesedése a nem háztartási fogyasztók tekintetében, a teljes hálózati költségek százalékában kifejezve.

Évente

Az átviteli és elosztási költségekre vonatkozó referencia-időszak éves.

Az értékek meghatározására százalékban kerül sor.

A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával történik.

4. táblázat: Fogyasztási mennyiségek

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyakoriság

Bizalmasság jellege

 

 

Fogyasztási mennyiségek

százalékban

megfigyelési státusz

A villamos energia valamennyi fogyasztási sávban való relatív részesedése azon összmennyiség alapján, amelyre az árak vonatkoznak.

Évente

A fogyasztási mennyiségekre vonatkozó referencia-időszak éves.

Az értékek meghatározására százalékban kerül sor.

A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával történik.


HATÁROZATOK

22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/19


A TANÁCS (EU) 2017/2170 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. november 15.)

az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén a 2005/387/IB határozat alapján kockázatértékelési jelentést készített az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) új pszichoaktív anyagról, majd e jelentést 2017. május 24-én benyújtotta a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(2)

A furanilfentanil a szintetikus opioidok közé tartozik, és szerkezete a fentaniléhoz, ehhez a gyógyászatban – műtéti általános érzéstelenítéshez, valamint fájdalomcsillapításhoz – széles körben alkalmazott, ellenőrzött anyagéhoz hasonló. A furanilfentanil emellett szerkezeti rokonságot mutat az acetilfentanillal és az akriloil-fentanillal is, mely anyagokról az EMCDDA–Europol 2015 decemberében, illetve 2016 novemberében közös jelentést adott ki.

(3)

A furanilfentanil legalább 2015 júniusa óta jelen van az Unióban, és megjelenését 16 tagállamban észlelték. A lefoglalások alkalmával az anyagot elsősorban por formájában azonosították, de észlelték még folyadékként és tabletta formájában is. A felfedezett mennyiségek viszonylag elenyészőek, azonban azokat az anyag hatáserősségének tükrében kell értékelni.

(4)

A furanilfentanillal összefüggésben öt tagállam eddig huszonkét halálesetet jelentett. Legalább tíz haláleset kapcsán megállapítást nyert, hogy vagy maga a furanilfentanil idézte elő a halált, vagy feltehetően szerepet játszott a halál beálltában. Ezen túlmenően három tagállam a furanilfentanilhoz köthető 11 nem halálos kimenetelű heveny mérgezést is jelentett.

(5)

Nincs arra utaló információ, hogy a szervezett bűnözés szerepet játszik a furanilfentanil Unión belüli előállításában, terjesztésében (kereskedelmében) és kínálatában. A rendelkezésre álló adatok arra engednek következtetni, hogy a furanilfentanilt Kínában működő vegyipari vállalatok állítják elő.

(6)

A furanilfentanilt „kutatáshoz szükséges vegyi anyagként” online, jellemzően por és felhasználásra kész orrspray formájában, kisebb és nagykereskedelmi mennyiségekben egyaránt értékesítik. A lefoglalások nyomán rendelkezésre álló információk szerint a furanilfentanilt feltehetően az opioidok feketepiacán is értékesítették.

(7)

Az Unióban a furanilfentanilnak nincs elismert humán, illetve állatgyógyászati felhasználása. Semmilyen jel nem utal arra, hogy a furanilfentanilt az analitikai célú referenciaanyagkénti alkalmazásán, valamint a tudományos kutatásokban való használatán kívül bármilyen egyéb célra felhasználnák.

(8)

A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy további kutatások révén a furanilfentanilra vonatkozó több olyan kérdés is megválaszolható lenne, amelyek arra vezethetők vissza, hogy nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy az anyag milyen kockázatokat rejt magában az egyének egészsége, a közegészségügy és a társadalom szempontjából. Ugyanakkor az anyag által jelentett egészségügyi és társadalmi kockázatokra vonatkozó rendelkezésre álló bizonyítékok és információk, továbbá a fentanillal mutatott hasonlóságok elegendő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a furanilfentanilt az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek vessék alá.

(9)

A furanilfentanilt sem az Egyesült Nemzetek kábítószerekről szóló, 1961. évi egységes egyezményében, sem az Egyesült Nemzetek pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezményében nem vették ellenőrizendő anyagként jegyzékbe. Az Egyesült Nemzetek rendszere keretében az anyag jelenleg nem képezi értékelés tárgyát.

(10)

mivel a furanilfentanilt tíz tagállam vonta a kábítószer-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti jogszabályai alapján ellenőrzés alá, három tagállam alkalmaz egyéb jogszabályi intézkedéseket a furanilfentanil ellenőrzésére, ha az említett anyagot az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek vetnék alá, az segítene egyfelől elkerülni, hogy akadályok hátráltassák a határon átnyúló bűnüldözést és igazságügyi együttműködést, másfelől pedig védelmet nyújtana az anyag beszerezhetősége és fogyasztása által jelentett kockázatokkal szemben.

(11)

A 2005/387/IB határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket lehessen tenni a tagállamok által észlelt és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek veti alá. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek, és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia annak érdekében, hogy a furanilfentanilt ellenőrzési intézkedéseknek lehessen alávetni az egész Unióban.

(12)

Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(13)

Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(14)

Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedéseknek vetik alá az egész Unióban.

2. cikk

Legkésőbb 2018. november 19-ig a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiknek megfelelve, jogszabályaik előírásainak megfelelően az 1. cikkben említett új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedések alá vonják és büntetőjogi szankciók tárgyává tegyék.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződéseknek megfelelően kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. AAB


(1)  HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2)  2017. október 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).


22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/21


A TANÁCS (EU) 2017/2171 HATÁROZATA

(2017. november 20.)

a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2019-re vonatkozó felső határt, a 2018-ban fizetendő összeget, a 2018. évi első részletet és a 2020-ban és 2021-ben fizetendő hozzájárulások várható éves összegeire vonatkozó indikatív, nem kötelező erejű előrejelzést is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásokról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án (1) Coutonouban aláírt legutóbb módosított változatára (a továbbiakban: az AKCS–EU partnerségi megállapodás),

tekintettel az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodásra (2) (a továbbiakban: belső megállapodás) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésere,

tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, 2015. március 2-i (EU) 2015/323 tanácsi rendeletre (3) (a továbbiakban: a 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat) és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat 21. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság 2017. október 15-ig egy javaslatot terjesztett elő, amely tartalmazza a) a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba (EFA) fizetendő 2019. évi hozzájárulások éves összegének felső határát; b) a 2018. évi tagállami EFA-hozzájárulások éves összegét; c) a 2018. évi hozzájárulás első részletének összegét; valamint d) a 2020. és 2021. évi hozzájárulások várható éves összegeinek indikatív, nem kötelező erejű előrejelzését.

(2)

Az Európai Beruházási Bank (EBB) a 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat 52. cikkével összhangban 2017. szeptember 4-én megküldte a Bizottságnak az általa kezelt eszközök kötelezettségvállalásaira és kifizetéseire vonatkozó aktualizált becsléseket.

(3)

A 11. EFA-ra alkalmazandó pénzügyi szabályzat 22. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a hozzájárulások lehívása során először a korábbi EFA-kra meghatározott összegeket kell felhasználni. Következésképpen az EBB-nek a 10. EFA-ból, a Bizottságnak pedig a 11. EFA-ból kell pénzösszegeket lehívnia.

(4)

Az (EU) 2016/2026 tanácsi határozat (4) a 2018. évi tagállami EFA-hozzájárulások éves összegének felső határát a Bizottság részére 4 550 000 000 EUR-ban, az EBB részére pedig 250 000 000 EUR-ban rögzítette.

(5)

Az (EU) 2017/1206 tanácsi határozat (5) megállapította a hozzájárulás 8. és 9. EFA-ból visszavont 200 000 000 EUR összeggel való csökkentését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2019. évi tagállami EFA-hozzájárulások éves összegének felső határa 4 900 000 000 EUR-ban kerül meghatározásra. Az összeget a következőképpen kell felosztani: a Bizottság része 4 600 000 000 EUR, az EBB része 300 000 000 EUR.

2. cikk

A 2018. évi tagállami EFA-hozzájárulások éves összege 4 800 000 000 EUR-ban kerül meghatározásra. Az összeget a következőképpen kell felosztani: a Bizottság része 4 550 000 000 EUR, az EBB része 250 000 000 EUR.

3. cikk

Az e határozat mellékletében található táblázat tartalmazza a 2018. évi EDF-hozzájárulások első részleteként a Bizottság és az EBB részére a tagállamok által fizetendő egyes összegeket.

E hozzájárulások befizetése kombinálható a hozzájárulások 8. és 9. EFA-ból visszavont 200 000 000 EUR összeggel való csökkentésének végrehajtása keretében, az egyes tagállamok által benyújtott kiigazítási terv alapján végzett kiigazításokkal.

4. cikk

A 2020. évi hozzájárulások várható éves összegének indikatív, nem kötelező erejű előrejelzése a Bizottság részére 4 600 000 000 EUR-ban, az EBB részére 300 000 000 EUR-ban, 2021-re vonatkozóan a Bizottság részére 4 700 000 000 EUR-ban, az EBB részére pedig 300 000 000 EUR-ban kerül meghatározásra.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 20-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 210., 2013.8.6., 1. o.

(3)  HL L 58., 2015.3.3., 17. o.

(4)  A Tanács (EU) 2016/2026 határozata (2016. november 15.) a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2018-ra vonatkozó felső határt, a 2017-ben fizetendő összeget, a 2017. évi első részletet és a 2019-ben és 2020-ban fizetendő várható éves összegekre vonatkozó indikatív, nem kötelező erejű előrejelzést is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásokról (HL L 313., 2016.11.19., 25. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2017/1206 határozata (2017. július 4.) a tagállamok által az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő, a 2017. évi második részletet is magában foglaló pénzügyi hozzájárulásokról (HL L 173., 2017.7.6., 15. o.).


MELLÉKLET

TAGÁLLAMOK

10. EFA-ra vonatkozó kulcs (%)

11. EFA-ra vonatkozó kulcs (%)

2018. évi 1. részlet (EUR)

Összesen

Bizottság 11. EFA

EBB 10. EFA

BELGIUM

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGÁRIA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

CSEH KÖZTÁRSASÁG

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DÁNIA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

NÉMETORSZÁG

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ÉSZTORSZÁG

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

ÍRORSZÁG

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GÖRÖGORSZÁG

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPANYOLORSZÁG

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANCIAORSZÁG

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

HORVÁTORSZÁG

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

OLASZORSZÁG

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CIPRUS

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LETTORSZÁG

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITVÁNIA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUXEMBURG

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

MAGYARORSZÁG

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MÁLTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

HOLLANDIA

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSZTRIA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

LENGYELORSZÁG

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGÁLIA

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

ROMÁNIA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SZLOVÉNIA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SZLOVÁKIA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINNORSZÁG

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

SVÉDORSZÁG

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

EU-28 ÖSSZESEN

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2172 HATÁROZATA

(2017. november 20.)

a 2010/670/EU határozatnak a pályázati felhívások első fordulójából származó, ki nem fizetett bevételek felhasználása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2017) 7656. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10a. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdése az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek Unión belüli kereskedelmi rendszerében (EU ETS) az új belépők számára elkülönített, de ki nem osztott 300 millió kibocsátási egység felhasználását előíró finanszírozási mechanizmust állapít meg a CO2 környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projektek (a továbbiakban: CLT-demonstrációs projektek), valamint az innovatív megújulóenergia-technológiák demonstrációs projektjei (a továbbiakban: RES-demonstrációs projektek) finanszírozására.

(2)

A 2010/670/EU határozatában (2) a Bizottság meghatározta e projektek kiválasztásának és végrehajtásának szabályait és kritériumait, valamint a kibocsátási egységek pénzzé tételének és a bevételek kezelésének az alapelveit.

(3)

Az első és második pályázati felhívás eredményeképpen 2014 közepéig 20 uniós tagállamban 39 RES- és CLT-demonstrációs projekt végrehajtásához ítéltek oda pénzügyi támogatást. A világszinten és uniós szinten is kihívásokkal teli gazdasági helyzet következtében azonban az első pályázati felhívás keretében finanszírozott 20 projekt közül néhány esetében nem sikerült elég tőkét szerezni, illetve további finanszírozókat bevonni. Ennek eredményeképpen 2016. december 31-ig 14 projekt esetében meghozták a 2010/670/EU határozat 9. cikke szerinti végleges beruházási döntést, és a szóban forgó első pályázati felhívás keretében odaítélt projektekre szánt legalább 436 millió EUR nem került felhasználásra.

(4)

A ki nem fizetett összegeket a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdésében meghatározott alkalmazási körbe eső projektek közvetlen finanszírozására kell felhasználni. Tekintettel továbbá a rendkívül innovatív megújulóenergia-projektek és CLT-demonstrációs projektek különleges helyzetére, a finanszírozás egy részét támogatás formájában kell nyújtani.

(5)

Az EU energiaágazatának ilyen rendkívül innovatív projektjeire irányuló beruházások fokozása érdekében – amelyet a Bizottság a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról szóló közleményében (3) az egyik kiemelt célként azonosított – az első pályázati felhívásból származó, ki nem fizetett bevételeket haladéktalanul és prioritásként fel kell használni a Horizont 2020 alá tartozó InnovFin energetikai demonstrációs projekteket támogató (EDP) eszköz keretében (4). E támogatás kiegészíti a már meglévő és jövőbeli pénzügyi támogatásokat, például a Horizont 2020 keretében nyújtott támogatásokat.

(6)

A közlekedési ágazat ilyen rendkívül innovatív projektjeire irányuló beruházások fokozása érdekében csak az olyan projekteket indokolt támogatni, amelyek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön belül a közlekedési ágazatot támogató, hitelviszonyt megtestesítő eszköz (5) felhasználásával a megújuló energiák innovatív, megismételhető és rugalmasan méretezhető felhasználását mozdítják elő.

(7)

Az első és a második pályázati felhívás keretében odaítélt olyan projektek, amelyek esetében már meghozták a végleges beruházási döntést, és amelyek végrehajtása már folyamatban van, alkalmasnak tekintendők a megfelelő pénzügyi eszköz keretében történő ajánlattételre.

(8)

A nyilvánosságnak a megfelelő pénzügyi eszközt illető széles körű tájékoztatása érdekében a Bizottság és az Európai Beruházási Bank Csoport a jövőben is rendszeresen szervez majd témaspecifikus szakmai műhelyeket a tagállamok és a projektszponzorok számára.

(9)

A Bizottság kellő időben előre jelentést tesz az Éghajlatváltozási Bizottságnak a Bizottság és az Európai Beruházási Bank közötti vonatkozó hatáskör-átruházási megállapodásokkal kapcsolatos fejleményekről, ezen belül pedig különösen a vonatkozó támogathatósági kritériumokról; a megfelelő pénzügyi eszközök végrehajtásáról, ezen belül pedig különösen a tervezett projektek kialakításáról, a projektpályázatok értékeléséről és a bevételek felhasználásáról; továbbá megfelelően figyelembe veszi a tagállamok meglátásait.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/670/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A pályázati felhívások első fordulójából megmaradó, ki nem fizetett bevételeket újszerű innovatív, megismételhető és valós méretű RES- és CLT-demonstrációs projektek rendelkezésére kell bocsátani az Európai Beruházási Bank Csoport által kezelt megfelelő pénzügyi eszközök keretében történő finanszírozással, elsőbbséget adva az InnovFin energetikai demonstrációs projekteket támogató (EDP) eszköznek és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön belül a közlekedési ágazatot támogató, hitelviszonyt megtestesítő eszköznek.

Az előző bekezdés, a 6. és a 8. cikk, a 11. cikk (1)–(5) bekezdése, a 11. cikk (6) bekezdésének első és második albekezdése és a 13. cikk nem alkalmazandó e bevételek felhasználására.

A Bizottság kellő időben előre jelentést tesz az Éghajlatváltozási Bizottságnak a Bizottság és az Európai Beruházási Bank közötti vonatkozó hatáskör-átruházási megállapodásokkal kapcsolatos fejleményekről, ezen belül pedig különösen a vonatkozó támogathatósági kritériumokról; a megfelelő pénzügyi eszközök végrehajtásáról, ezen belül pedig különösen a tervezett projektek kialakításáról, a projektpályázatok értékeléséről és a bevételek felhasználásáról; továbbá megfelelően figyelembe veszi a tagállamok meglátásait.”

2.

A 14. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Éghajlatváltozási Bizottságnak a 2. cikk (4) bekezdésében említett bevételek felhasználásáról, ideértve adott esetben a projektek tervezett támogatására és a finanszírozás támogatások formájában nyújtandó részére, a projektek földrajzi eloszlására, a projektek méretére és technológiai lefedettségére vonatkozó előzetes tájékoztatást, valamint a projektvégrehajtás előrehaladására, a CO2-kibocsátások elkerülésére, a tőkeáttételre, a nyilvánosság tájékoztatására és a levont tanulságokra vonatkozó utólagos információkat.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 20-án.

a Bizottság részéről

Miguel ARIAS CAÑETE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  A Bizottság 2010/670/EU határozata (2010. november 3.) a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések meghatározásáról (HL L 290., 2010.11.6., 39. o.).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  A Tanács 2013/743/EU határozata (2013. december 3.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129 o.).


22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2173 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. november 20.)

a 2008/185/EK határozat II. mellékletének az olaszországi Lombardia régió területére kiterjedő, az Aujeszky-féle betegség felszámolására irányuló ellenőrzési program jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2017) 7587. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv megállapítja a sertésfélék Unión belüli kereskedelmére vonatkozó szabályokat. Az említett irányelv 9. cikke előírja, hogy az a tagállam, amelyben kötelező országos ellenőrző program működik az Aujeszky-féle betegségre vonatkozóan, akár egész területén, akár annak egy részén, programját jóváhagyás céljából a Bizottság elé terjesztheti. Az említett cikk rendelkezik továbbá arról, hogy a sertésfélék Unión belüli kereskedelméhez további garanciák kérhetők.

(2)

A 2008/185/EK bizottsági határozat (2) kiegészítő garanciákat ír elő a sertések tagállamok közti mozgására. Ezek a garanciák a tagállamok Aujeszky-féle betegségre vonatkozó járványügyi helyzete szerinti besorolásához kapcsolódnak. A 2008/185/EK határozat II. melléklete azokat a tagállamokat és tagállami régiókat foglalja jegyzékbe, amelyeknek az Aujeszky-féle betegségtől való mentesítésére jóváhagyott nemzeti ellenőrzési programokat hajtanak végre.

(3)

Olaszország igazoló dokumentumokat nyújtott be a Bizottsághoz az Aujeszky-féle betegség felszámolására irányuló, Lombardia régió területére kiterjedő nemzeti ellenőrzési programjának jóváhagyásához, hogy az említett tartomány a valóságnak megfelelően szerepeljen a 2008/185/EK határozat II. mellékletének jegyzékében. Az Olaszország által benyújtott igazoló dokumentumok értékelése nyomán Lombardia régiót indokolt felvenni a 2008/185/EK határozat II. mellékletének jegyzékébe. A 2008/185/EK határozat II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A 2008/185/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/185/EK határozat II. mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 20-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977. o.

(2)  A Bizottság 2008/185/EK határozata (2008. február 21.) az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról (HL L 59., 2008.3.4., 19. o.).


MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

Tagállamok vagy régiók, ahol az Aujeszky-féle betegség felszámolására jóváhagyott nemzeti ellenőrzési programokat hajtanak végre

ISO-kód

Tagállam

Régió

ES

Spanyolország

Minden régió

IT

Olaszország

Friuli-Venezia Giulia régió

Veneto régió

Lombardia régió

LT

Litvánia

Minden régió

PL

Lengyelország

Alsó-sziléziai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Kujávia-pomerániai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Lublini vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Lubuszi vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Łódzi vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Kis-lengyelországi vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Mazóviai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Opolei vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Lengyel-kárpátaljai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Podlasiei vajdaság alábbi közigazgatási régiói: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski.

Pomerániai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Sziléziai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Szentkereszt vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Varmia-mazúriai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Nagy-lengyelországi vajdaság: valamennyi közigazgatási régió

Nyugat-pomerániai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió.


22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2174 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. november 20.)

a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a méhek és a poszméhek kereskedelméhez használt egészségügyi bizonyítvány tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2017) 7588. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az élő méhek (Apis mellifera) és poszméhek (Bombus spp.) Unión belüli kereskedelméhez használt egészségügyi bizonyítvány mintáját a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 2. része határozza meg. A bizonyítvány állategészségügyi követelményeket állapít meg többek között a kis kaptárbogár (Aethina tumida) és a Tropilaelaps atka (Tropilaelaps spp.) előfordulásával kapcsolatban mind a méhekre, mind a poszméhekre vonatkozóan.

(2)

Az egészségügyi bizonyítványmintában meghatározott követelmények a méheknek és a poszméheknek csak olyan, legalább 100 km sugarú területekről történő szállítását teszik lehetővé, amelyekre nem vonatkoznak az említett kórokozók gyanított vagy megerősített előfordulásához kapcsolódó korlátozások.

(3)

Az olasz illetékes hatóságok beszámoltak a kis kaptárbogár olaszországi méhcsaládokban való előfordulásával kapcsolatos tapasztalataikról, melyeket a kis kaptárbogár érintett olasz régiókból való átterjedésének megelőzését célzó 2014/909/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) elfogadása óta szereztek, s e tapasztalatok arra utalnak, hogy az említett követelmények az előfordulás felfedezését követő hosszabb időszakon keresztül aránytalanul korlátozóak az érintett méhészeti ágazat irányítása szempontjából.

(4)

E követelmények különösen azt nem veszik figyelembe, hogy létezhetnek olyan területek, amelyek ugyan 100 km-nél közelebb vannak az előfordulásokhoz, mégis kívül esnek a nemzeti jogszabályok által az előfordulások körül létrehozott védőkörzeteken, továbbá az uniós védintézkedések sem határoznak meg korlátozásokat rájuk vonatkozóan, ugyanakkor a méhek egészségével foglalkozó uniós referencialaboratórium által a kis kaptárbogár általi fertőzés felügyelete céljából összeállított iránymutatásokkal (3) összhangban hivatalosan tervezett és végrehajtott aktív felügyelet alatt állnak, ami bizonyosságot ad arról, hogy a kis kaptárbogár nem fordul elő az adott területeken.

(5)

Ezen túlmenően a követelmények naprakésszé tétele annak érdekében is szükséges, hogy figyelembe lehessen venni, hogy a szállítmánynak a származási helyen történő szemrevételezése és finom hálóval való azonnali beborítása igen hatékony és műszakilag kivitelezhető a kis kaptárbogár terjedése esetleges kockázatának csökkentésére a méhanyából és az őt kísérő korlátozott számú dolgozóból álló szállítmányok esetében. Ezt támasztja alá az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak a kis kaptárbogár túléléséről, terjedéséről és megtelepedéséről szóló, 2015. december 15-én elfogadott tudományos szakvéleménye (4) is.

(6)

mivel a jelenlegi követelmények szükségtelenül korlátozóak, módosítani kell a méhek és a poszméhek Unión belüli kereskedelméhez használt állategészségügyi bizonyítványmintát, hogy az olyan alternatív állategészségügyi követelményt írjon elő a méhanyák szállítmányaira, amely elismeri az illetékes hatóságok által a kis kaptárbogár előfordulásának hiányáról való megbizonyosodás érdekében végzett aktív felügyelet és az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó fokozott kockázatcsökkentő intézkedések együttes értékét.

(7)

A poszméhek nem fogékonyak a Tropilaelaps atkára. Ezt igazolja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által 2013. február 27-én elfogadott, az Aethina tumida és a Tropilaelaps spp. EU-ba való bekerülésének kockázatáról szóló tudományos szakvélemény (5) is.

(8)

A legtöbb esetben a poszméheket kiemelt biológiai biztonsági intézkedések tárgyát képező, az illetékes hatóság által rendszeresen vizsgált, a betegségek jelenléte szempontjából ellenőrzött és a környezettől elkülönített rendszerekben tenyésztik. A szabadtéri méhcsaládokkal ellentétben az érintett országok illetékes hatósága által elismert és felügyelt ilyen létesítményekben valószínűsíthetően nem jelenik meg a kis kaptárbogár. Az illetékes hatóságok a 206/2010/EU bizottsági rendelettel (6) összhangban már most is elvégezhetik az ilyen létesítményekből származó szállítmányoknak a poszméhek behozatala céljából való igazolását.

(9)

Ezért a környezettől elkülönített rendszerekben tenyésztett poszméhekre vonatkozó alternatív állategészségügyi követelmény bevezetése érdekében módosítani kell a méhek és a poszméhek Unión belüli kereskedelméhez használt bizonyítványmintát.

(10)

A poszméhszállítmányok túlnyomó részének határokon átnyúló értékesítése és szállítása beporzási céllal történik, ezért azokat nem lehet tenyésztési vagy vándoroltatási célból igazolni, mivel a poszméheket nem tenyésztik és nem szállítják vissza a származási helyükre. Ezért helyénvaló egy további lehetőséget beilleszteni a bizonyítványba, amely lehetővé teszi az ilyen állatoknak a termelési célból való igazolását.

(11)

A méhek kereskedelme különböző formákban zajlik, értékesítenek például méhanyát csupán néhány kísérő dolgozóval, teljes méhcsaládokat, nukleuszcsaládokat és méhcsomagokat is. A szállítmányok jellegének e tekintetben való tisztázása megkönnyítené a kockázatelemzést az illetékes hatóságok számára a szállítmányok rendeltetési helyén végzett hivatalos ellenőrzés során. Ezért a bizonyítványt további részletes információkkal kell kiegészíteni.

(12)

A 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 2. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének 2. része – Egészségügyi bizonyítvány méhek és poszméhek kereskedelméhez – a következőképpen módosul:

1.

Az I.25. bejegyzés a következő szöveggel és az arra vonatkozó jelölőnégyzettel egészül ki: „Termelés (beporzás)”.

2.

Az I.31. bejegyzés „A szállítmány jellege” című oszloppal és a cím alatt külön sorokban a következő választható elemekkel egészül ki: „méhanyák, méhcsomagok, nukleuszcsaládok, méhcsaládok”.

3.

A II.1. bejegyzés b) pontja a következő szöveggel egészül ki a „fertőzések” szó után:

„vagy

b)

a szállítmány csak olyan, méhanyákat tartalmazó ketrecekből áll, amelyekben egyetlen méhanya és legfeljebb 20 kísérő dolgozó található, és amelyek olyan, legalább 100 kilométeres hatósugarú területről származnak, amelyre nem vonatkozik a Tropilaelaps atka (Tropilaelaps spp.) gyanított vagy megerősített előfordulásához kapcsolódó korlátozás, továbbá amelyek olyan létesítményből származnak, amely megfelel az alábbi követelményeknek:

legalább 30 kilométeres távolságra van a kis kaptárbogár megerősített előfordulása(i) körül kijelölt, legalább 20 kilométer sugarú védőkörzet határaitól, valamint

az Unió által a kis kaptárbogár előfordulása miatt bevezetett védintézkedésekből fakadó korlátozások hatálya alá tartozó körzeten kívül helyezkedik el, valamint

olyan területen helyezkedik el, ahol a kis kaptárbogár észlelése céljából az illetékes hatóság éves felügyeletet végez annak érdekében, hogy legalább 95 %-os megbízhatósági szinttel észlelni tudja a kis kaptárbogár megjelenését a méhészetek legalább 2 %-ának fertőzöttsége esetén, valamint

az illetékes hatóság havonta megvizsgálja a létesítményt annak érdekében, hogy legalább 95 %-os megbízhatósági szinttel észlelni tudja a kis kaptárbogár megjelenését a kaptárok legalább 2 %-ának fertőzöttsége esetén, és e vizsgálatok eredménye negatív, valamint

közvetlenül az egészségügyi bizonyítvány kiadása céljából végzett szemrevételezést követően legfeljebb 2 mm pórusméretű, finom hálóval vonták be az összes ketrecet vagy az egész szállítmányt;

vagy

b)

a poszméhek olyan, az illetékes hatóság által elismert és felügyelt, a környezettől elkülönített rendszerből származnak, amely mentes a kis kaptárbogártól.”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 20-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  A Bizottság 2014/909/EU végrehajtási határozata (2014. december 12.) a kis kaptárbogár megerősített olaszországi előfordulása tekintetében egyes védelmi intézkedésekről (HL L 359., 2014.12.16., 161. o.).

(3)  Legfrissebb változat: 2016. április 1., https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  A Bizottság 206/2010/EU rendelete (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).


22.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2175 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. november 21.)

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2017) 7835. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/247 bizottsági végrehajtási határozatot (3) a Bizottság azt követően fogadta el, hogy több tagállamban (a továbbiakban: „érintett tagállamok”) a H5 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitörését észlelték, és az érintett tagállamok illetékes hatóságai a 2005/94/EK tanácsi irányelv (4) 16. cikkének (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően védő- és megfigyelési körzeteket hoztak létre.

(2)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy az érintett tagállamok illetékes hatóságai által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzeteknek magukban kell foglalniuk legalább a szóban forgó végrehajtási határozat mellékletében védő- és megfigyelési körzetekként felsorolt területeket. Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat azt is előírja, hogy a védő- és megfigyelési körzetekben a 2005/94/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése, illetve 31. cikke alapján alkalmazandó intézkedéseket legalább az említett végrehajtási határozat mellékletében a szóban forgó körzetekre vonatkozóan meghatározott időpontokig fenn kell tartani.

(3)

Elfogadása óta az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatot többször is módosítani kellett, hogy tükrözze a madárinfluenzával kapcsolatos uniós járványügyi helyzet alakulását. Az (EU) 2017/696 bizottsági végrehajtási határozat (5) a naposcsibe-szállítmányoknak az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletében szereplő területekről való szállítására vonatkozó szabályok megállapítása érdekében módosította az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatot. Ez a módosítás figyelembe vette, hogy a naposcsibék az egyéb baromfiárukhoz viszonyítva igen alacsony kockázatot jelentenek a magas patogenitású madárinfluenza terjedése szempontjából.

(4)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatot később az (EU) 2017/1841 bizottsági végrehajtási határozat (6) is módosította a magas patogenitású madárinfluenza terjedésének fokozott veszélye esetén alkalmazandó járványvédelmi intézkedések megerősítése érdekében. A módosítás nyomán az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat értelmében uniós szinten kell meghatározni a magas patogenitású madárinfluenza kitörését vagy kitöréseit követően a 2005/94/EK irányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelő további, korlátozás alatt álló körzeteket az érintett tagállamokban, és az e körzetekben alkalmazandó intézkedések időtartamát. Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat most már rendelkezik szabályokról az élő baromfik, a naposcsibék és a keltetőtojások szállítmányainak a további, korlátozás alatt álló körzetekből más tagállamokba történő szállításával kapcsolatban is, amire bizonyos feltételek mellett van lehetőség.

(5)

Ezenfelül az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletének módosítására is több alkalommal sor került annak érdekében, hogy tükrözze az érintett tagállamok által a 2005/94/EK irányelv értelmében létrehozott védő- és megfigyelési körzetek határait érintő változásokat. Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletét legutóbb az (EU) 2017/2000 bizottsági végrehajtási határozat (7) módosította, miután Olaszország a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza újabb, Lombardia régió baromfitartó gazdaságaiban észlelt kitöréseiről értesítette a Bizottságot. Olaszország arról is értesítette a Bizottságot, hogy e madárinfluenza-kitöréseket követően meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek létrehozását a fertőzött baromfitartó gazdaságok körül.

(6)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatnak a legutóbbi, az (EU) 2017/2000 végrehajtási határozattal történt módosítása óta Bulgária értesítette a Bizottságot a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza két újabb, Szliven és Jambol megye baromfitartó gazdaságaiban történt kitöréséről. Bulgária arról is értesítette a Bizottságot, hogy e közelmúltbeli madárinfluenza-kitöréseket követően meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek létrehozását az összes fertőzött baromfitartó gazdaság körül.

(7)

Ezenkívül Olaszország is értesítette a Bizottságot a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza további kitöréseiről Lombardia, Piemont és Lazio régiókban található baromfitartó gazdaságokban. Olaszország arról is értesítette a Bizottságot, hogy e közelmúltbeli madárinfluenza-kitöréseket követően meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek létrehozását az összes fertőzött baromfitartó gazdaság körül, valamint a már megállapított, további korlátozás alatt álló körzetek bővítését.

(8)

A Bizottság megvizsgálta a Bulgária és Olaszország által a 2005/94/EK irányelv alapján a magas patogenitású madárinfluenza területükön való közelmúltbeli kitöréseit követően hozott intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy az e két tagállam illetékes hatóságai által létrehozott védő- és megfigyelési körzetek határai elegendő távolságra vannak azoktól a baromfitartó gazdaságoktól, ahol a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitörését megállapították. A Bizottság megvizsgálta az Olaszország által a magas patogenitású madárinfluenza területén való közelmúltbeli kitöréseit követően létrehozott további, korlátozás alá tartozó körzetek határait is, és meggyőződött arról, hogy a további, korlátozás alá tartozó körzetek megnövelt területe az aktuális olaszországi járványügyi helyzetet figyelembe véve megfelelő.

(9)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint annak elkerülése érdekében, hogy harmadik országok indokolatlan kereskedelmi akadályokat állítsanak fel, Bulgáriával és Olaszországgal együttműködve minél hamarabb meg kell határozni uniós szinten a magas patogenitású madárinfluenza e tagállamokban a közelmúltban észlelt kitöréseit követően a 2005/94/EK irányelvvel összhangban a szóban forgó tagállamokban létrehozott védő- és megfigyelési körzeteket, valamint rögzíteni kell az Olaszországban létrehozott további, korlátozás alatt álló körzetek bővítését. Ezért az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletében a Bulgáriára és Olaszországra vonatkozó bejegyzéseket naprakésszé kell tenni az e két tagállamban a szóban forgó betegséggel kapcsolatban fennálló aktuális járványügyi helyzet figyelembevétele érdekében. Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletében szereplő jegyzékeket ki kell kiegészíteni Bulgária és Olaszország esetében újabb védő- és megfigyelési körzeteket létrehozó, valamint Olaszország esetében a jelenleg a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően korlátozások alatt álló körzetek területének bővítését megállapító új bejegyzésekkel.

(10)

A regionális információk uniós szintű aktualizálása érdekében ezért indokolt úgy módosítani az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletét, hogy az tartalmazza a magas patogenitású madárinfluenza e tagállamokban a közelmúltban észlelt kitöréseit követően a 2005/94/EK irányelvvel összhangban Bulgária és Olaszország által létrehozott védő- és megfigyelési körzeteket, valamint az Olaszország által létrehozott további, korlátozás alatt álló körzetek bővítését, továbbá az e körzetekben alkalmazandó korlátozások időbeli hatályát.

(11)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 21-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2017/247 végrehajtási határozata (2017. február 9.) egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről (HL L 36., 2017.2.11., 62. o.).

(4)  A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/696 végrehajtási határozata (2017. április 11.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat módosításáról (HL L 101., 2017.4.13., 80. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2017/1841 végrehajtási határozata (2017. október 10.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat módosításáról (HL L 261., 2017.10.11., 26. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2017/2000 végrehajtási határozata (2017. november 6.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 289., 2017.11.8., 9. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat melléklete az alábbiaknak megfelelően módosul:

1.

Az A. rész a következőképpen módosul:

a)

a Bulgáriára vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

„Tagállam: Bulgária

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

2017.11.12.

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

2017.11.10.

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

2017.11.24.

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

2017.11.29.”

b)

az Olaszországra vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

„Tagállam: Olaszország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

2017.11.18.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

2017.11.28.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

2017.11.28.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

2017.11.28.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

2017.11.28.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

2017.11.26.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

2017.11.27.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

2017.11.28.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

2017.11.29.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

2017.11.29.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

2017.11.30.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

2017.12.4.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

2017.12.1.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2017.12.2.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

2017.11.26.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2017.12.2.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

2017.12.6.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

2017.12.5.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

2017.12.5.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

2017.12.6.”

2.

A B. rész a következőképpen módosul:

a)

a Bulgáriára vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

„Tagállam: Bulgária

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

2017.11.13. – 2017.11.21.

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

2017.11.21.

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

2017.11.11. – 2017.11.20.

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

2017.11.20.

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

2017.11.25. – 2017.12.3.

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

2017.12.3.

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

2017.12.7.

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

2017.11.30. – 2017.12.7.

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

2017.12.7.”

b)

az Olaszországra vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

„Tagállam: Olaszország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

2017.11.8. – 2017.11.16.

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

2017.11.16.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

2017.11.8. – 2017.11.16.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

2017.11.16.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

2017.11.9. – 2017.11.17.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

2017.11.17.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

2017.11.10. – 2017.11.18.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

2017.11.18.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E10,11,845547

2017.11.10. – 2017.11.18.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

2017.11.18.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

2017.11.16. – 2017.11.24.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

2017.11.24.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

2017.11.13. – 2017.11.21.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

2017.11.21.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

2017.11.16. – 2017.11.24.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

2017.11.24.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

2017.11.16. – 2017.11.24.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

2017.11.24.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

2017.11.19. – 2017.11.27.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

2017.11.27.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

2017.11.29. – 2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

2017.11.29. – 2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

2017.11.29. – 2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

2017.11.29. – 2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

2017.11.29. – 2017.12.5.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

2017.12.5.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

2017.11.28. – 2017.12.6.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

2017.12.6.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

2017.11.29. – 2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

2017.12.7.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

2017.11.30. – 2017.12.8.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

2017.12.8.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

2017.11.30. – 2017.12.8.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

2017.12.8.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

2017.12.1. – 2017.12.9.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

2017.12.9.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

2017.12.5. – 2017.12.13.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

2017.12.13.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

2017.12.2. – 2017.12.10.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

2017.12.10.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2017.12.3. – 2017.12.11.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2017.12.11.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

2017.11.27. – 2017.12.5.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

2017.12.5.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2017.12.3. – 2017.12.11.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2017.12.11.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

2017.12.8. – 2017.12.6.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

2017.12.16.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

2017.12.7. – 2017.12.15.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

2017.12.15.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

2017.12.6. – 2017.12.14.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

2017.12.14.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

2017.12.6. – 2017.12.14.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

2017.12.14.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

2017.12.7. – 2017.12.15.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

2017.12.15.”

3.

A C. részben az Olaszországra vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

„Tagállam: Olaszország

A következőket magában foglaló terület:

Az intézkedések alkalmazásának időbeli hatálya a 3b. cikknek megfelelően

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)