ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 294

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. november 11.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2055 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. június 23.) az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedési jognak és a szolgáltatásnyújtás szabadságának a pénzforgalmi intézmények általi gyakorlásával kapcsolatban az illetékes hatóságok között folytatott együttműködésre és információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standard tekintetében történő kiegészítéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2056 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. augusztus 22.) az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

26

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2057 végrehajtási rendelete (2017. november 10.) az Achillea millefolium L. egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról ( 1 )

27

 

*

A Bizottság (EU) 2017/2058 végrehajtási rendelete (2017. november 10.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

29

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2017/2059 határozata (2017. október 31.) a szomáliai kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP Szomália) vezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUCAP Szomália/2/2017)

40

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 978/2012/EU európai parlament és tanácsi rendelethez ( HL L 303., 2012.10.31. )

42

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

11.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2055 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. június 23.)

az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedési jognak és a szolgáltatásnyújtás szabadságának a pénzforgalmi intézmények általi gyakorlásával kapcsolatban az illetékes hatóságok között folytatott együttműködésre és információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standard tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 28. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az illetékes hatóságok közötti együttműködés erősítése, valamint a letelepedési jogot és a szolgáltatásnyújtás szabadságát határokon átnyúló jelleggel gyakorolni kívánó pénzforgalmi intézmények vonatkozásában egységes és hatékony értesítési eljárás biztosítása céljából meg kell határozni a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatósága közötti együttműködés és információcsere kereteit és ezen belül az együttműködés módszerét, eszközeit és sajátosságait, valamint különösen a benyújtandó információk körét és kezelését, beleértve a közös terminológiát és az egységes értesítési nyomtatványokat.

(2)

A közös terminológia és az egységes értesítési nyomtatványok kialakítása érdekében meg kell határozni néhány fogalmat, hogy a más tagállamban tevékenységet végezni kívánó pénzforgalmi intézmények vonatkozásában világos különbséget lehessen tenni a fióktelep létrehozására irányuló kérelem, a szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem és a közvetítőn keresztül történő szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem között.

(3)

A székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti, útlevéllel kapcsolatos kérelmek nyelvhasználatát és közlésének módját szabályozó egységes eljárások kidolgozása megkönnyíti a letelepedés jogának, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását, továbbá javítja a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságainak hatékonyságát az ezzel kapcsolatos feladat- és felelősségi körök ellátásában.

(4)

Az útlevéllel kapcsolatos értesítések minőségének biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értékelje a más tagállamban szolgáltatást nyújtani kívánó pénzforgalmi intézmény által benyújtott információk pontosságát és teljességét. Ennek érdekében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jeleznie kell a pénzforgalmi intézmény felé, hogy az útlevél iránti kérelmet milyen szempontok alapján értékelték hiányosnak vagy pontatlannak – ennek célja a hiányzó vagy pontatlan elemek egyértelmű meghatározásának, közlésének és benyújtásának biztosítása. Emellett a teljesség és a pontosság értékelésének azáltal is biztosítania kell az értesítési eljárás hatékonyságát, hogy világosan meghatározza az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében említett egy hónapos és 28. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett három hónapos, a székhely szerinti illetékes hatóság által teljesnek és pontosnak értékelt információkat tartalmazó útlevél iránti kérelem kézhezvételétől számított időszakot.

(5)

Amennyiben az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 19. cikke alapján az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti nézeteltérések rendezésére irányuló eljárás indult, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának tájékoztatnia kell a pénzforgalmi intézményt arról, hogy az útlevél iránti kérelemről való döntést a nézeteltérés említett rendelkezés szerinti rendezéséig elhalasztották.

(6)

A székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatósága számára az értékelés (EU) 2015/2366 irányelv szerinti elvégzését lehetővé tevő hatékony és zökkenőmentes értesítési eljárás biztosítása céljából pontosan meg kell határozni, hogy az illetékes hatóságok az útlevélkérelmek vonatkozásában milyen információkat cseréljenek ki a fióktelep létrehozására irányuló kérelem, a szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem és a közvetítőn keresztül történő szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem esetében. Ezen információk továbbításához emellett egységes nyomtatványok használatát kell előírni. E nyomtatványoknak jogi személyek esetében lehetőség szerint a jogalany-azonosítót is tartalmazniuk kell.

(7)

A különböző tagállamokban határokon átnyúló jelleggel működő pénzforgalmi intézmények azonosítását megkönnyítendő meg kell határozni az egyes tagállamokban a pénzforgalmi intézmények, azok fióktelepei vagy a pénzforgalmi intézmény által pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása érdekében alkalmazott közvetítői azonosítására használt, vonatkozó egyedi azonosító szám formátumát.

(8)

Amennyiben a másik tagállamban tevékenységet végző pénzforgalmi intézmény módosítja az eredeti kérelemben szereplő információkat, úgy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (4) bekezdésének megfelelően csak a módosítás által érintett információkról kell tájékoztatnia a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

(9)

A 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények az elektronikus pénz kibocsátásán kívül jogosultak pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására is. Továbbá, az említett irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a pénzforgalmi intézmények útlevelével kapcsolatos értesítésekre vonatkozó eljárás értelemszerűen alkalmazandó az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre is. A 2009/110/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése azt is meghatározza, hogy a pénzforgalmi intézmények útlevelével kapcsolatos értesítésekre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók azokra az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre, amelyek a nevükben eljáró természetes vagy jogi személyeken keresztül más tagállamban értékesítenek elektronikus pénzt. A 2009/110/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdése szerint az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények nem bocsáthatnak ki elektronikus pénzt ügynökökön keresztül, pénzforgalmi szolgáltatások ügynökökön keresztül történő nyújtására pedig csak az (EU) 2015/2366 irányelv 19. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén jogosultak. Elő kell segíteni ezért az illetékes hatóságok közötti értesítéseket az olyan elektronikuspénz-kibocsátó intézmények útlevél iránti kérelmével kapcsolatos információk tekintetében, amelyek gyakorolni kívánják a letelepedés jogát vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságát, egyebek mellett pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó közvetítők igénybevételével vagy elektronikus pénz más tagállamban a nevükben eljáró forgalmazókon keresztül történő értékesítésével vagy visszaváltásával, összhangban az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által végezhető tevékenységekre alkalmazandó szabályokkal.

(10)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(11)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet a 2015/2366 irányelv 28. cikkével összhangban megállapítja a letelepedési jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága pénzforgalmi intézmények általi gyakorlásával kapcsolatos értesítéseket érintő, a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti együttműködés és információcsere szabályait.

(2)   A rendelet értelemszerűen alkalmazandó a letelepedési jog és a szolgáltatásnyújtás szabadsága elektronikuspénz-kibocsátó intézmények általi gyakorlásával kapcsolatos, székhely szerinti tagállam és fogadó tagállam közötti értesítésekre, egyebek mellett azon esetekben, amikor az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény természetes vagy jogi személyen keresztül értékesít elektronikus pénzt, a 2009/110/EK irányelv 3. cikke (1), (4) és (5) bekezdésének és az (EU) 2015/2366 irányelv 111. cikkének megfelelően.

(3)   Az illetékes hatóságok között az e rendeletben meghatározott együttműködés keretében kicserélt információk köre és kezelése nem érinti a székhely szerinti és fogadó tagállambeli illetékes hatóságoknak az (EU) 2015/2366 irányelvben meghatározott hatáskörét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „útlevél iránti kérelem”: fióktelep létrehozására irányuló kérelem, szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem vagy közvetítőn keresztül történő szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem;

b)   „fióktelep-útlevél iránti kérelem”: másik tagállamban fióktelepet létrehozni kívánó, engedélyezett pénzforgalmi intézmény által az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelem;

c)   „szolgáltatási útlevél iránti kérelem”: másik tagállamban szolgáltatásokat nyújtani kívánó, engedélyezett pénzforgalmi intézmény által az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelem;

d)   „közvetítői útlevél iránti kérelem”: másik tagállamban az (EU) 2015/2366 irányelv 19. cikkének (5) bekezdésében említett közvetítő igénybevételével pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtani kívánó, engedélyezett pénzforgalmi intézmény által az említett irányelv 28. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelem.

3. cikk

Általános követelmények

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett értesítéseket a II., III., V. és VI. mellékletben meghatározott nyomtatványok használatával kell továbbítani.

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett értesítéseket a II., III., V. és VI. mellékletben meghatározott nyomtatványok használatával kell továbbítani.

(3)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett azon értesítéseket, amelyek esetében az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény természetes vagy jogi személyen keresztül értékesít elektronikus pénzt, a IV. és a VI. mellékletben meghatározott nyomtatványok használatával kell továbbítani.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett nyomtatványoknak és a bennük szereplő információknak meg kell felelniük a következő követelményeknek:

a)

az értesítést írásban kell közölni olyan nyelven, amelyet a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatóságai egyaránt elfogadnak;

b)

amennyiben annak a fogadó tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a pénzforgalmi intézmény szolgáltatásokat kíván nyújtani ezt elfogadja, az értesítést elektronikus úton kell továbbítani, majd a kézhezvételt e hatóságnak elektronikus úton meg kell erősítenie; egyéb esetben az értesítést tértivevényes postai küldeményként kell elküldeni.

(5)   Az illetékes hatóságok közlik a többi illetékes hatósággal a következőket:

a)

a (4) bekezdés a) pontjával összhangban elfogadott nyelvek;

b)

az e-mail-cím, amelyre az információkat és a nyomtatványokat elektronikus úton továbbítani kell, vagy a postacím, amelyre az információkat és a nyomtatványokat postai úton továbbítani kell.

4. cikk

A teljesség és a pontosság értékelése

(1)   A pénzforgalmi intézmény által benyújtott, útlevél iránti kérelem kézhezvételekor a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai értékelik az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtott információk teljességét és pontosságát.

(2)   Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a kérelemben megadott információkat az (1) bekezdés alkalmazásában hiányosnak vagy pontatlannak értékeli, akkor haladéktalanul értesíti a pénzforgalmi intézményt, megjelölve, hogy az információkat milyen szempontok alapján értékelték hiányosnak vagy pontatlannak.

(3)   Az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében és 28. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett időszak a teljes és pontos információkat tartalmazó útlevél iránti kérelem kézhezvételének napjától számítandó.

5. cikk

Az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezése

Amennyiben az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke szerinti, pénzforgalmi intézmény által benyújtott útlevél iránti kérelem vonatkozásában az említett irányelv 27. cikkének megfelelően az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti nézetkülönbségek rendezésére irányuló eljárás indult, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti a pénzforgalmi intézményt arról, hogy a kérelemről való döntést a nézetkülönbségnek az 1093/2010/EU rendelet 19. cikke szerinti rendezéséig elhalasztották.

2. FEJEZET

FIÓKTELEP-ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM

6. cikk

Benyújtandó információk

(1)   Az (EU) 2015/2366/EU irányelv 28. cikke (2) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában, amennyiben a pénzforgalmi intézmény fióktelep-útlevél iránti kérelmet nyújt be, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő információkat közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával:

a)

a pénzforgalmi intézmény által benyújtott, a 4. cikk szerinti teljes és pontos útlevélkérelem kézhezvételének dátuma;

b)

az a tagállam, amelyben a pénzforgalmi intézmény működni kíván;

c)

az útlevélkérelem típusa;

d)

a pénzforgalmi intézmény neve, címe és adott esetben a székhely szerinti tagállamban használt engedélyszáma és egyedi azonosító száma az I. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően;

e)

amennyiben rendelkezésre áll, a pénzforgalmi intézmény jogalany-azonosítója (LEI);

f)

a fióktelep-útlevél iránti kérelmet benyújtó pénzforgalmi intézmény kapcsolattartójának azonosító adatai és elérhetőségei;

g)

a fogadó tagállamban létrehozandó fióktelep címe;

h)

a fogadó tagállamban létrehozandó fióktelep vezetéséért felelős személyek azonosító adatai és elérhetőségei;

i)

a fogadó tagállamban nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatások;

j)

a fogadó tagállamban létrehozandó fióktelep szervezeti felépítése;

k)

az első három pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési számításokat is tartalmazó üzleti terv, amely bemutatja, hogy a fióktelep rendelkezik a fogadó tagállamban való megbízható működéshez szükséges, megfelelő és arányos rendszerekkel, erőforrásokkal és eljárásokkal;

l)

a fióktelep irányítási rendszerének és belső ellenőrzési mechanizmusainak leírása, beleértve az ügyviteli és kockázatkezelési eljárásokat, amely bemutatja, hogy ezek az irányítási rendszerek, ellenőrzési mechanizmusok és eljárások arányosak, megfelelőek, megbízhatóak és elfogadhatóak a fogadó tagállamban folytatott pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység szempontjából, és megfelelnek az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti, a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó követelményeknek.

(2)   Amennyiben a pénzforgalmi intézmény arról tájékoztatta a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladatait a fogadó tagállamban lévő más szervezeteknek történő kiszervezéssel kívánja ellátni, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága erről tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

7. cikk

Az információk továbbítása

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 6. cikkben említett információkat a II. mellékletben szereplő nyomtatvány használatával továbbítja a fogadó tagállam illetékes hatóságának, és tájékoztatja a pénzforgalmi intézményt arról, hogy továbbította az információkat.

(2)   Többszörös értesítés esetén az illetékes hatóság a II. mellékletben meghatározott mezők használatával összesített információkat adhat meg.

8. cikk

Tájékoztatás a kérelem módosításáról

(1)   Amennyiben az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban a pénzforgalmi intézmény valamely előző kérelem bármely lényeges változásáról értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az érintett változásokról tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az e rendelet II. mellékletében található nyomtatvány a változások által érintett részeinek felhasználásával továbbítja az érintett változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságának.

9. cikk

Tájékoztatás a fióktelep működésének megkezdéséről

Az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az e rendelet VI. mellékletében meghatározott nyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával azt az időpontot, amelytől kezdve a pénzforgalmi intézmény a fogadó tagállamban a tevékenységét megkezdi.

3. FEJEZET

KÖZVETÍTŐI ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM

10. cikk

Benyújtandó információk

(1)   Az (EU) 2015/2366/EU irányelv 28. cikke (2) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában, amennyiben a pénzforgalmi intézmény közvetítői útlevél iránti kérelmet nyújt be, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő információkat közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával:

a)

a pénzforgalmi intézmény által benyújtott, a 4. cikk szerinti teljes és pontos kérelem kézhezvételének dátuma;

b)

az a tagállam, amelyben a pénzforgalmi intézmény közvetítő igénybevételével működni kíván;

c)

az útlevélkérelem típusa;

d)

az útlevélkérelem jellege, és amennyiben a közvetítőnek a fogadó tagállamban való használata nem vezet letelepedéshez, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által az értékelés során figyelembe vett körülmények leírása;

e)

a pénzforgalmi intézmény neve, címe és adott esetben a székhely szerinti tagállamban használt engedélyszáma és egyedi azonosító száma az I. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően;

f)

amennyiben rendelkezésre áll, a pénzforgalmi intézmény jogalany-azonosítója (LEI);

g)

a közvetítői útlevél iránti kérelmet benyújtó pénzforgalmi intézmény kapcsolattartójának azonosító adatai és elérhetőségei;

h)

a pénzforgalmi intézmény által igénybe vett közvetítő azonosító adatai és elérhetőségei;

i)

adott esetben a közvetítő egyedi azonosító száma a közvetítő székhelye szerinti tagállamban, az I. mellékletben megadott formátumnak megfelelően;

j)

adott esetben a központi kapcsolattartó pontot működtető személyek azonosító adatai és elérhetőségei, amennyiben azt az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően kijelölték;

k)

a fogadó tagállamban közvetítő igénybevételével nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatások;

l)

a közvetítő által alkalmazandó azon belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, az (EU) 2015/849 irányelv által előírt kötelezettségek teljesítését;

m)

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása során igénybe veendő közvetítő irányításáért felelős vezető tisztségviselők és egyéb személyek azonosító adatai és elérhetőségei, valamint a pénzforgalmi szolgáltatóktól eltérő közvetítők esetében annak igazolása, hogy alkalmasak és megfelelőek a feladatuk ellátására.

(2)   Amennyiben a pénzforgalmi intézmény arról tájékoztatta a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladatait a fogadó tagállamban lévő más szervezeteknek történő kiszervezéssel kívánja ellátni, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága erről tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

11. cikk

Az információk továbbítása

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 10. cikkben említett információkat a III. mellékletben szereplő nyomtatvány használatával továbbítja a fogadó tagállam illetékes hatóságának, és tájékoztatja a pénzforgalmi intézményt arról, hogy továbbította az információkat.

(2)   Többszörös értesítés esetén az illetékes hatóság a III. mellékletben meghatározott mezők használatával összesített információkat adhat meg.

12. cikk

Tájékoztatás a kérelem módosításáról

(1)   Amennyiben az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban a pénzforgalmi intézmény valamely előző közvetítői útlevél iránti kérelem bármely lényeges változásáról értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az érintett változásokról tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az e rendelet III. mellékletében található nyomtatvány a változások által érintett részeinek felhasználásával továbbítja az érintett változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságának.

13. cikk

Tájékoztatás a közvetítő tevékenységének megkezdéséről

Az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az e rendelet VI. mellékletében meghatározott nyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával azt az időpontot, amelytől kezdve a pénzforgalmi intézmény a fogadó tagállamban a tevékenységét közvetítő igénybevételével megkezdi.

4. FEJEZET

SZOLGÁLTATÁSI ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM

14. cikk

Benyújtandó információk

(1)   Az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (2) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában, amennyiben a pénzforgalmi intézmény szolgáltatási útlevél iránti kérelmet nyújt be, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a következő információkat közli a fogadó tagállam illetékes hatóságával:

a)

a pénzforgalmi intézmény által benyújtott, a 4. cikk szerinti teljes és pontos kérelem kézhezvételének dátuma;

b)

az a tagállam, amelyben a pénzforgalmi intézmény szolgáltatásokat kíván nyújtani;

c)

az útlevélkérelem típusa;

d)

a pénzforgalmi intézmény neve, címe és adott esetben a székhely szerinti tagállamban használt engedélyszáma és egyedi azonosító száma az I. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően;

e)

amennyiben rendelkezésre áll, a pénzforgalmi intézmény jogalany-azonosítója (LEI);

f)

a szolgáltatási útlevél iránti kérelmet benyújtó pénzforgalmi intézmény kapcsolattartójának azonosító adatai és elérhetőségei;

g)

a szolgáltatásnyújtás kezdetének tervezett időpontja a fogadó tagállamban;

h)

a fogadó tagállamban nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatás(ok).

(2)   Amennyiben a pénzforgalmi intézmény arról tájékoztatta a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladatait a fogadó tagállamban lévő más szervezeteknek történő kiszervezéssel kívánja ellátni, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága erről tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

15. cikk

Az információk továbbítása

(1)   A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a 14. cikkben említett információkat az V. mellékletben szereplő nyomtatvány használatával továbbítja a fogadó tagállam illetékes hatóságának, és tájékoztatja a pénzforgalmi intézményt arról, hogy továbbította az információkat.

(2)   Többszörös értesítés esetén az illetékes hatóság az V. mellékletben meghatározott mezők használatával összesített információkat adhat meg.

16. cikk

Tájékoztatás a szolgáltatási útlevél iránti kérelem módosításáról

(1)   Amennyiben az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban a pénzforgalmi intézmény valamely előző szolgáltatási útlevél iránti kérelem bármely lényeges változásáról értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága az érintett változásokról tájékoztatja a fogadó tagállam illetékes hatóságát.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága csak az e rendelet V. mellékletében található nyomtatvány a változások által érintett részeinek felhasználásával továbbítja az érintett változásokat a fogadó tagállam illetékes hatóságának.

5. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 35. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).


I. MELLÉKLET

Az egyedi azonosító szám formátuma az egyes tagállamokban

Tagállam

Jogi személy

Természetes személy

Azonosító szám típusa

Azonosító szám formátuma

Azonosító szám típusa

Azonosító szám formátuma

Ausztria

Amennyiben bejegyzett:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Legfeljebb: hat számjegy + egy ellenőrző betű

Amennyiben nem bejegyzett:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgium

KBO/BCE szám (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + héaazonosító szám (0XXX.XXX.XXX)

KBO/BCE szám (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 számjegy (0 + 9 számjegy – héaazonosító szám)

Bulgária

Egységes azonosító kód a bolgár cégnyilvántartásról szóló törvény 23. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint

9 számjegy

Egységes azonosító kód a bolgár cégnyilvántartásról szóló törvény 23. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint

9 számjegy

Horvátország

OIB

(adószám; Osobni identifikacijski broj Személyi azonosító szám)

11 számjegy

(10 véletlenszerű számjegy + 1 ellenőrző számjegy)

OIB

(adószám; Osobni identifikacijski broj – Személyi azonosító szám)

11 számjegy

(10 véletlenszerű számjegy + 1 ellenőrző számjegy)

Ciprus

Adóazonosító szám (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 számjegy + 1 betű (pl. 99999999L)

Adóazonosító szám (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 számjegy + 1 betű (az első számjegy mindig nulla)

Cseh Köztársaság

Személyi azonosító szám (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 számjegy (pl. 12345678)

Személyi azonosító szám: (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 számjegy (pl. 12345678)

Dánia

Cégjegyzékszám (CVR-szám)

8 számjegy (pl. 12345678)

Személyi regisztrációs szám (CPR-szám)

10 számjegy „123456-7890” formátumban

Észtország

A cégnyilvántartó honlapján elérhető cégjegyzékszám https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8 számjegy

Személyi azonosító kód (ID kód)

Személyi azonosító kód (ID kód)

Finnország

Helyi vállalkozásazonosító szám (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

vagy

nemzetközi héaazonosító szám

Helyi vállalkozásazonosító szám 7 számjegy + kötőjel + egy ellenőrző jel, pl. 1234567-8

Héaazonosító szám: 8 számjegy (pl. FI12345678)

Franciaország

SIREN

9 számjegy

SIREN

9 számjegy

Németország

Amennyiben bejegyzett:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (cégjegyzékszám; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), és a bejegyzés helye

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Válassza ki az alkalmazandó formátumot a (jogi) személy típusától függően, amelyet különböző hosszúságú szám követ

Amennyiben nem bejegyzett:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(héaazonosító szám)

DExxxxxxxxx

+ 9 számjegy

Görögország

Adóazonosító szám (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 számjegy

Adóazonosító szám (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 számjegy

Magyarország

Cégjegyzékszám

Számok (##-##-######)

Egyéni vállalkozók nyilvántartási száma

Egyéni vállalkozások cégjegyzékszáma

Számok (########);

Számok (##-##-######)

Izland

Írország

Cégjegyzékszám

https://www.cro.ie/

6 számjegy

Olaszország

Regisztrációs szám

5 számjegy

Adószám, elérhető az OAM honlapján (Organismo per la Gestione degli Societá degli agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

16 karakterből álló alfanumerikus kód („SP” betűjel + számok)

Lettország

Adóazonosító szám (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 számjegy

Személyi azonosító szám (XXXXXX-XXXXX) vagy ha a személy adófizető – egyéni vállalkozó, adóazonosító szám (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Adóazonosító szám 11 számjegy

Liechtenstein

Jogalany-azonosító (LEI) vagy ha ez nem áll rendelkezésre:

Cégjegyzékszám (Handelsregister-Nummer)

FL + 11 számjegy (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (Személyi azonosító szám)

Legfeljebb 12 számjegy

Litvánia

A Litván Köztársaság Nyilvántartásai Központja által kezelt jogiszemély-nyilvántartásból származó társasági kód (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

vagy

9 számjegy (2004-ig 7 számjegy)

Adóazonosító kód – Utónév és családi név (az adóazonosító kód megegyezik a személyi kóddal, adatvédelmi okból azonban általában nem közlik), vagy

Utónév és családi név (betűk)

Luxemburg

Cégjegyzékszám

B betű + 6 számjegy (pl. B 123456)

Társadalombiztosítási szám

13 számjegy (az első 8 számjegy a személy születési dátuma: ÉÉÉÉHHNN)

Málta

Cégjegyzékszám:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

C betű + 5 számjegy (pl. C 28938)

Személyazonosító igazolvány száma vagy útlevél száma:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 számjegy + nagybetű – példa: 034976M

vagy

6 számjegy (pl. 728349)

Hollandia

Kereskedelmi kamara (KvK) szám

8 számjegy

Kereskedelmi kamara (KvK) szám

8 számjegy

Norvégia

Cégjegyzékszám (szervezetszám)

9 számjegy (pl. 981 276 957)

Nemzeti azonosító szám/D-szám

11 számjegy (az első 6 számjegy a személy születési dátuma: DD.MM.YY.)

Lengyelország

Nemzeti azonosító szám (NIP – numer identyfikacji podatkowej)

Nemzeti azonosító szám (NIP – numer identyfikacji podatkowej)

Portugália

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 számjegy

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 számjegy

Románia

Szlovák Köztársaság

Identifikačné číslo organizácie/Cégjegyzékszám (IČO)

8 számjegy

IČO – 00 000 000

Cégjegyzékszámmal (IČO) jogi személyek és vállalkozók rendelkeznek

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 számjegy

IČO – 00 000 000

Szlovénia

A Szlovén Köztársaság Nyilvántartási Hivatala által kibocsátott azonosító (regisztrációs) szám (www.ajpes.si)

10 számjegy

A Szlovén Köztársaság Nyilvántartási Hivatala által kibocsátott azonosító (regisztrációs) szám (www.ajpes.si)

10 számjegy

Spanyolország

LEI-kód

Ennek hiányában:

NIF (Número de Identificación Fiscal – Adóazonosító szám)

A NIF formátumára vonatkozó további információk az alábbi linken érhetők el:

NIF (jogi személyek esetében):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

A NIF 20 karakterből áll, az alábbiak szerint:

1–4 karakter: Egy 4 karakterből álló előtag, amely minden egyes helyi operatív egységet (LOU) egyedileg azonosít.

5–6 karakter: két 0 értékű foglalt karakter.

7–18 karakter: A kód LOU-k által generált és átlátható, megbízható és szilárd elvek szerint kiosztott entitásspecifikus része.

19–20 karakter: Az ISO 17442 szabvány szerinti két ellenőrző számjegy.

9 karakterből áll, az alábbiak szerint:

a)

a jogi formát jelző betű:

A.

vállalat

B.

korlátolt felelősségű társaság

C.

közkereseti társaság

D.

betéti társaság

E.

társas tulajdon és uratlan hagyaték

F.

szövetkezet

G.

egyesület

H.

ingatlantulajdonosi közösség

J.

civil társaság

N.

külföldi egység

P.

helyi önkormányzat

Q.

állami szervezet

R.

vallási hitközség és intézmény

S.

központi kormányzat és autonóm tartomány testülete

U.

jogi személyiséggel rendelkező közös vállalkozás

V.

egyéb, az előzőekben nem szereplő

W.

nem rezidens szervezetek által létrehozott állandó telephely

b)

7 számjegyből álló véletlenszerű szám

c)

a jogi formától függő betű vagy szám (ellenőrző kód).

NIF (Número de Identificación Fiscal – Adóazonosító szám)

A nem honos spanyol személyek, a 14 éven aluli spanyol személyek és az adómentes ügyleteket végrehajtó nem honos külföldi állampolgárok esetében:

Külföldi állampolgárok esetében: NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Az adóazonosító szám formátumára vonatkozó további információk az alábbi linken érhetők el:

NIF (természetes személyek) és NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

9 karakterből áll, az alábbiak szerint:

8 számjegy + ellenőrző betű.

Egy betűből áll („L” a nem honos spanyol személyek esetében, „K” a 14 aluliak esetében és „M” a nem honos külföldiek esetében),

7 alfanumerikus karakter + egy betű (ellenőrző kód)

9 karakterből áll, az alábbiak szerint: X + 7 számjegy + betű (ellenőrző kód).

Az „X” betűt követő számkombinációk kimerülése után a sorrend betűrendben folytatódik (először az „Y”, majd a „Z” betűvel).

Svédország

Regisztrációs szám (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Társadalombiztosítási szám

YYMMDD-XXXX

Egyesült Királyság

Adóazonosító szám (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Adóazonosító szám (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


II. MELLÉKLET

A pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által benyújtott fióktelep-útlevél iránti kérelmekkel kapcsolatban folytatott információcseréhez használandó értesítési nyomtatvány

1)

Székhely szerinti tagállam

 

2)

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak neve

 

3)

A pénzforgalmi intézménytől/elektronikuspénz-kibocsátó intézménytől kapott hiánytalan és pontos kérelem a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága általi kézhezvételének napja

ÉÉ/HH/NN

4)

A fióktelep letelepedési helye szerinti tagállam

 

5)

A kérelem típusa

☐ Első kérelem

☐ Korábbi kérelem módosítása

☐ Üzleti tevékenység megszűnése/szüneteltetése

6)

Intézmény típusa

☐ Pénzforgalmi intézmény

☐ Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

7)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve

 

8)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe

 

9)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

 

10)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)

 

11)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)

 

12)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának neve

 

13)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának e-mail-címe

 

14)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma

 

15)

Fióktelep címe

 

16)

A fióktelep vezetéséért felelős személyek neve

 

17)

A fióktelep vezetéséért felelős személyek e-mail-címe

 

18)

A fióktelep vezetéséért felelős személyek telefonszáma

 

19)

A nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatások

1.

☐ Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet

2.

☐ Fizetési számláról történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet

3.

Fizetési műveletek teljesítése, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevevőjének a pénzforgalmi szolgáltatójánál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő pénzátutalást:

a)

beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is ☐

b)

fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel ☐

c)

átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is ☐

4.

Fizetési műveletek teljesítése, amennyiben a pénzt a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára biztosított hitelkeretből fedezik:

a)

beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is ☐

b)

fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel ☐

c)

átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is ☐

Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: ☐ igen ☐ nem

5.

☐ Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása

☐ Fizetési műveletek elfogadása

Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: ☐ igen ☐ nem

6.

☐ Készpénzátutalás

7.

☐ Megbízásos online átutalások

8.

☐ Számlainformációk összesítése

20)

Nyújtani kívánt elektronikuspénz-szolgáltatások (csak az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények esetében)

☐ Elektronikuspénz-kibocsátás

☐ Elektronikus pénz értékesítése és/vagy visszaváltása

21)

A fióktelep szervezeti felépítésének leírása

 

22)

Üzleti terv, amely bizonyítja, hogy a fióktelep képes a fogadó tagállamban a megbízható működéshez szükséges megfelelő és arányos rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat alkalmazni, és amely a következőket foglalja magában:

a.

a fióktelep fő célkitűzései és üzleti stratégiája, valamint annak ismertetése, hogy a fióktelep milyen módon járul hozzá az intézmény és adott esetben a csoport stratégiájának megvalósításához;

b.

az első három teljes pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetés-számítás.

 

23)

Irányítási és belső ellenőrzési mechanizmusok, amelyek a következő elemekből állnak:

a.

a fióktelep irányítási rendszerének leírása, ideértve a funkcionális és hatósági adatszolgáltatási folyamatokat, valamint a fióktelep helyét és szerepét az intézmény és adott esetben a csoport vállalati struktúrájában;

b.

a fióktelep belső ellenőrzési mechanizmusainak leírása, beleértve a következő elemeket:

i.

a fióktelep belső kockázatkezelési eljárásai, a pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és adott esetben annak csoportja belső kockázatkezelési eljárásával való kapcsolat;

ii.

a fióktelep belső ellenőrzési rendszerének részletei;

iii.

a fióktelep által a fogadó tagállamban az (EU) 2015/849 irányelv alapján elfogadandó, pénzmosás elleni eljárások részletei.

 

24)

A pénzforgalmi/elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások működtetési feladatainak kiszervezése esetén:

a.

Annak a szervezetnek a neve és címe, ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni;

b.

Azon szervezet kapcsolattartó személyének elérhetőségei (e-mail-cím és telefonszám), ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni;

c.

A kiszervezett működtetési feladatok típusa és részletes leírása.

 


III. MELLÉKLET

A közvetítőt igénybe vevő pénzforgalmi intézmények és elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által benyújtott útlevél iránti kérelmekkel kapcsolatban folytatott információcseréhez használandó értesítési nyomtatvány

1)

Székhely szerinti tagállam

 

2)

A fogadó tagállam, amelyben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatást kíván nyújtani

 

3)

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve

 

4)

A pénzforgalmi intézménytől/elektronikuspénz-kibocsátó intézménytől kapott hiánytalan és pontos kérelem a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága általi kézhezvételének napja

ÉÉ/HH/NN

5)

A kérelem típusa

☐ Első kérelem

☐ Korábbi kérelem módosítása

☐További közvetítők bevonása

☐ Közvetítővel való kapcsolat megszüntetése

6)

A kérelem jellege (a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának értékelése)

☐ Letelepedési jog

☐ A szolgáltatásnyújtás szabadsága, a következő körülmények alapján:

7)

Intézmény típusa

☐ Pénzforgalmi intézmény

☐ Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

8)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve

 

9)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe

 

10)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

 

11)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)

 

12)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)

 

13)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának neve

 

14)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának e-mail-címe

 

15)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma

 

16)

A közvetítő adatai:

a.

Jogi személy esetében:

i.

Név

ii.

Hivatalos cím(ek)

iii.

A közvetítő egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a közvetítő működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

iv.

A közvetítő jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)

v.

Telefonszám

vi.

E-mail-cím

vii.

A jogi képviselők neve, születési helye és ideje

b.

Természetes személy esetében:

i.

Név, születési hely és idő

ii.

Hivatalos üzleti cím(ek)

iii.

A közvetítő egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a közvetítő működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

iv.

Telefonszám

v.

E-mail-cím

 

17)

A közvetítő révén a letelepedési jog szerint a fogadó tagállam területén működő intézmény által kijelölt központi kapcsolattartó pont, amennyiben már kijelölték és/vagy a fogadó tagállam hatóságai megkövetelik ilyen kapcsolattartó pont kijelölését az (EU) 2015/2366 irányelv 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően:

a.

A képviselő neve

b.

Cím

c.

Telefonszám

d.

E-mail-cím

 

18)

A közvetítő által nyújtandó pénzforgalmi szolgáltatások

1.

☐ Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet

2.

☐ Fizetési számláról történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet

3.

Fizetési műveletek teljesítése, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevevőjének a pénzforgalmi szolgáltatójánál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő pénzátutalást:

a)

beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is ☐

b)

fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel ☐

c)

átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is ☐

4.

Fizetési műveletek teljesítése, amennyiben a pénzt a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára biztosított hitelkeretből fedezik:

a)

beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is ☐

b)

fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel ☐

c)

átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is ☐

Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: ☐ igen ☐ nem

5.

☐ Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása

☐ Fizetési műveletek elfogadása

Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: ☐ igen ☐ nem

6.

☐ Készpénzátutalás

7.

☐ Megbízásos online átutalások

8.

☐ Számlainformációk összesítése

19)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény/közvetítő által alkalmazandó azon belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, (EU) 2015/849 irányelv által előírt kötelezettségek teljesítését

 

20)

Az igénybe vett közvetítő irányításáért felelős vezető tisztségviselők és egyéb személyek neve és elérhetősége

 

21)

A pénzforgalmi szolgáltatóktól eltérő közvetítők esetében az annak ellenőrzésére szolgáló kritériumok, hogy a közvetítő irányításáért felelős vezető tisztségviselők és egyéb személyek alkalmasak és megfelelőek a feladatuk ellátására.

a.

☐ A pénzforgalmi intézmény által gyűjtött, azt igazoló bizonyítékok, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásához igénybe vett közvetítő irányításáért felelős vezető tisztségviselők és egyéb személyek alkalmasak és megfelelőek a feladatuk ellátására.

b.

☐ Az (EU) 2015/2366 irányelv 19. cikkének (3) bekezdése alapján a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által a pénzforgalmi intézmény által szolgáltatott információk ellenőrzésére hozott intézkedések.

22)

A pénzforgalmi/elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások működtetési feladatainak kiszervezése esetén:

a.

Annak a szervezetnek a neve és címe, ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni

b.

Azon szervezet kapcsolattartó személyének elérhetőségei (e-mail-cím és telefonszám), ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni

c.

A kiszervezett működtetési feladatok típusa és részletes leírása

 


IV. MELLÉKLET

A forgalmazót igénybe vevő elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által benyújtott útlevél iránti kérelmekkel kapcsolatban folytatott információcseréhez használandó értesítési nyomtatvány

1)

Székhely szerinti tagállam

 

2)

A fogadó tagállam, amelyben az elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani kívánják

 

3)

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve

 

4)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény által benyújtott, teljes és pontos kérelem a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága általi kézhezvételének napja

ÉÉ/HH/NN

5)

A kérelem típusa

☐ Első kérelem

☐ Korábbi kérelem módosítása

☐ További forgalmazók bevonása

☐ Forgalmazóval való kapcsolat megszüntetése

6)

A kérelem jellege (a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának értékelése)

☐ Letelepedési jog

☐ A szolgáltatásnyújtás szabadsága, a következő körülmények alapján:

7)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve

 

8)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe

 

9)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

 

10)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)

 

11)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)

 

12)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának neve

 

13)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának e-mail-címe

 

14)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma

 

15)

A forgalmazó adatai:

a.

Jogi személy esetében:

i.

Név

ii.

Hivatalos cím(ek)

iii.

A forgalmazó egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a forgalmazó működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

iv.

A forgalmazó jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)

v.

Telefonszám

vi.

E-mail-cím

vii.

A jogi képviselők neve, születési helye és ideje

b.

Természetes személy esetében:

i.

Név, születési hely és idő

ii.

Hivatalos üzleti cím(ek)

iii.

A forgalmazó egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a forgalmazó működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

iv.

Telefonszám

v.

E-mail-cím

 

16)

A forgalmazó által nyújtandó elektronikuspénz-szolgáltatások

☐ Értékesítés

☐ Elektronikus pénz visszaváltása

17)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény/forgalmazó által alkalmazandó azon belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, (EU) 2015/849 irányelv által előírt kötelezettségek teljesítését

 

18)

Az elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások működtetési feladatainak kiszervezése esetén:

a.

Annak a szervezetnek a neve és címe, ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni

b.

Azon szervezet kapcsolattartó személyének elérhetőségei (e-mail-cím és telefonszám), ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni

c.

A kiszervezett működtetési feladatok típusa és részletes leírása

 


V. MELLÉKLET

A közvetítő vagy forgalmazó nélkül, a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján igényelt szolgáltatási útlevél iránti kérelmekkel kapcsolatban folytatott információcseréhez használandó értesítési nyomtatvány

1)

Székhely szerinti tagállam

 

2)

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve

 

3)

A pénzforgalmi intézménytől/elektronikuspénz-kibocsátó intézménytől kapott hiánytalan és pontos kérelem a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága általi kézhezvételének napja

ÉÉ/HH/NN

4)

A tervezett szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam

 

5)

A kérelem típusa

☐ Első kérelem

☐ Korábbi kérelem módosítása

☐ Üzleti tevékenység megszűnése/szüneteltetése

6)

Intézmény típusa

☐ Pénzforgalmi intézmény

☐ Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

7)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve

 

8)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe

 

9)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

 

10)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)

 

11)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)

 

12)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának neve

 

13)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának e-mail-címe

 

14)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kapcsolattartójának telefonszáma

 

15)

A pénzforgalmi/elektronikuspénz-szolgáltatások nyújtása megkezdésének tervezett időpontja (nem előzheti meg a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikkének (3) bekezdésében említett döntéséről való értesítést)

NN/HH/ÉÉÉÉ

16)

A nyújtani kívánt pénzforgalmi szolgáltatások

1.

☐ Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet

2.

☐ Fizetési számláról történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes művelet

3.

Fizetési műveletek teljesítése, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatás igénybevevőjének a pénzforgalmi szolgáltatójánál vagy más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő pénzátutalást:

a)

beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is ☐

b)

fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel ☐

c)

átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is ☐

4.

Fizetési műveletek teljesítése, amennyiben a pénzt a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára biztosított hitelkeretből fedezik:

a)

beszedések teljesítése, ideértve az egyszeri beszedéseket is ☐

b)

fizetési műveletek teljesítése fizetési kártyával vagy hasonló eszközzel ☐

c)

átutalások teljesítése, ideértve a rendszeres átutalási megbízásokat is ☐

Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: ☐ igen ☐ nem

5.

☐ Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátása

☐ Fizetési műveletek elfogadása

Az (EU) 2015/2366 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően hitelnyújtással: ☐ igen ☐ nem

6.

☐ Készpénzátutalás

7.

☐ Megbízásos online átutalások

8.

☐ Számlainformációk összesítése

17)

Nyújtani kívánt elektronikuspénz-szolgáltatások (csak az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények esetében)

☐ Elektronikuspénz-kibocsátás

☐ Elektronikus pénz értékesítése és/vagy visszaváltása

18)

A pénzforgalmi/elektronikus pénzzel kapcsolatos szolgáltatások működtetési feladatainak kiszervezése esetén:

a.

Annak a szervezetnek a neve és címe, ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni

b.

Azon szervezet kapcsolattartó személyének elérhetőségei (e-mail-cím és telefonszám), ahová a működtetési feladatokat ki kívánják szervezni

c.

A kiszervezett működtetési feladatok típusa és részletes leírása

 


VI. MELLÉKLET

A pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által benyújtott fióktelep-útlevél/közvetítői útlevél/forgalmazói útlevél alapján folytatott tevékenység megkezdéséről szóló tájékoztatáshoz használandó értesítési nyomtatvány

A tevékenységek megkezdése

1)

Székhely szerinti tagállam

 

2)

A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának neve

 

3)

Az II. vagy III. vagy IV. melléklet szerinti kezdeti alkalmazás időpontja

 

4)

Az a tagállam, amelyben a fióktelep/közvetítő/forgalmazó el kívánja kezdeni tevékenységét

 

5)

Intézmény típusa

☐ Pénzforgalmi intézmény

☐ Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

6)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény neve

 

7)

Pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény központi ügyintézési helyének címe

 

8)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a székhely szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

 

9)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)

 

10)

A pénzforgalmi intézmény/elektronikuspénz-kibocsátó intézmény működési engedélyének száma a székhely szerinti tagállamban (amennyiben létezik ilyen)

 

11)

Az útlevél típusa

☐ Fióktelep

☐ Közvetítő

☐ Forgalmazó

12)

Közvetítők/forgalmazók esetében:

a.

Jogi személy esetében:

i.

Név

ii.

A közvetítő/forgalmazó egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a közvetítő/forgalmazó működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

iii.

A közvetítő/forgalmazó jogalany-azonosítója (LEI) (amennyiben rendelkezik ilyennel)

iv.

Telefonszám

b.

Természetes személy esetében:

i.

Név, születési hely és idő

ii.

A közvetítő/forgalmazó egyedi azonosító száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) a közvetítő/forgalmazó működési helye szerinti tagállamban használt formátumban, az I. mellékletben meghatározottak szerint

13)

Közvetítők és fióktelepek esetében a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak nyilvántartásába való felvétel időpontja

NN/HH/ÉÉÉÉ

14)

A fióktelep/közvetítő/forgalmazó tevékenységének kezdőnapja (közvetítők és fióktelepek esetében az (EU) 2015/2366 irányelv 28. cikke (3) bekezdésének megfelelően ez a dátum nem előzheti meg a közvetítő/fióktelep a székhely szerinti tagállam nyilvántartásába való felvételének időpontját)

NN/HH/ÉÉÉÉ


11.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2056 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. augusztus 22.)

az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) előírja, hogy a városi innovatív intézkedések végrehajtása legfeljebb három évet vehet igénybe. A városi hatóságoknak ugyanakkor több időre lehet szükségük a javasolt innovatív megoldások minden aspektusára kiterjedő teljes vizsgálat elvégzéséhez, az eredmények összegyűjtéséhez, valamint annak biztosításához, hogy a megoldások más uniós városi hatóságokra is átültethetőek legyenek.

(2)

Annak érdekében, hogy a komplex innovatív megoldások teljes körű végrehajtására elégséges idő álljon rendelkezésre, és így az innovatív intézkedések hozzáadott értéke teljes mértékben megmutatkozhasson, az 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírt időkeretet egy évvel meg kell hosszabbítani.

(3)

Az 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Annak érdekében, hogy a legközelebbi, 2017 decemberére tervezett pályázati felhívásra már a módosított 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet összefüggésében kerüljön sor, ennek a rendeletnek a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az egyes innovatív intézkedések végrehajtása legfeljebb négy évet vehet igénybe.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. augusztus 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 289. o.

(2)  A Bizottság 522/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 148., 2014.5.20., 1. o.).


11.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2057 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. november 10.)

az Achillea millefolium L. egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (5) bekezdésére, összefüggésben 13. cikke (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

A Bizottsághoz 2015. július 10-én az 1107/2009/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének megfelelő kérelem érkezett az Institut Technique de l'Agriculture Biologique-tól (ITAB) a Millefolii herba egyszerű anyagként történő jóváhagyására vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1107/2009/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt információkat.

(2)

A Bizottság felkérte tudományos segítségnyújtásra az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: a Hatóság). A Hatóság 2016. szeptember 29-én technikai jelentést (2) terjesztett a Bizottság elé a szóban forgó anyagról. A Bizottság 2017. január 24-én benyújtotta vizsgálati jelentését (3) és e rendelet tervezetét a Millefolii herba anyag jóváhagyásának megtagadásáról a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának, melyeket az említett bizottság 2017. október 6-i ülésére véglegesített.

(3)

A Hatóság által szervezett konzultáció során a kérelmező az anyag nevét Achillea millefolium L.-re változtatta.

(4)

A kérelmező által benyújtott dokumentáció nem bizonyítja, hogy az Achillea millefolium L. megfelel a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 2. cikkében szereplő fogalommeghatározás szerinti élelmiszerekre vonatkozó kritériumoknak.

(5)

Technikai jelentésében a Hatóság konkrét aggályokat állapított meg a főzet, valamint bizonyos összetevőinek, az alfa- és béta-tujonnak, a kámfornak és az 1,8-cineolnak peszticidként való felhasználása révén történő expozíció tekintetében. A Hatóság továbbá aggályokat állapított meg a terhes nőket és a spermaparamétereket fenyegető esetleges káros hatások, valamint a potenciális endokrinromboló hatások vonatkozásában. Ennek következtében a szert kezelő személyeket, más dolgozókat, a közelben tartózkodókat, a fogyasztókat és a nem célzott szervezeteket érintő kockázat értékelését nem lehetett véglegesíteni.

(6)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság technikai jelentésével és a vizsgálati jelentéstervezettel kapcsolatban. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(7)

A kérelmező által felhozott érvek ugyanakkor nem tudták eloszlatni az anyaggal kapcsolatos aggályokat.

(8)

Következésképpen a Bizottság vizsgálati jelentésében nem került megállapításra, hogy az 1107/2009/EK rendelet 23. cikkében foglalt követelmények teljesülnek. Ezért helyénvaló az Achillea millefolium L. egyszerű anyagként való jóváhagyásának megtagadása.

(9)

E rendelet nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy az Achillea millefolium L. egyszerű anyagként történő jóváhagyása érdekében további kérelmet nyújtsanak be az 1107/2009/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdése szerint.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Achillea millefolium L. nem hagyható jóvá egyszerű anyagként.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba – Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing. (Technikai jelentés a Millefolii herba – cickafark-főzetnek mint egyszerű anyagnak a növényvédelemben, különböző termények vonatkozásában gomba- és rovarölőszerként, illetve a fagykárok megelőzésére szolgáló szerként történő alkalmazására vonatkozó kérelemről a tagállamokkal és a Hatósággal folytatott konzultáció eredményéről.) EFSA supporting publication (kapcsolódó közlemény), 2016:EN-1093.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).


11.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. november 10.)

a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikke lehetővé teszi a valamely harmadik országból behozott élelmiszerre és takarmányra vonatkozó, megfelelő uniós szükségintézkedések elfogadását a közegészségnek, az állatok egészségének vagy a környezetnek a védelme érdekében, amennyiben az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel nem lehet eredményesen csökkenteni a kockázatot.

(2)

A fukusimai atomerőműben 2011. március 11-én bekövetkezett balesetet követően a Bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy egyes Japánból származó élelmiszertermékek radionuklidszintje meghaladja a Japánban az élelmiszerekre vonatkozóan megállapított beavatkozási szintet. Mivel ez a szennyeződés veszélyt jelenthet az Unióban a közegészségre és az állatok egészségére, a Bizottság elfogadta a 297/2011/EU végrehajtási rendeletet (2). Az említett rendelet helyébe később a 961/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) lépett, majd ezt később a 284/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) váltotta fel. Az utóbbi rendelet helyébe a 996/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) lépett, amelyet később a 322/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) váltott fel, amelyet pedig az (EU) 2016/6 bizottsági végrehajtási rendelet (7) váltott fel.

(3)

Mivel az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet előírja, hogy rendelkezéseit 2016. június 30-ig felül kell vizsgálni, valamint annak érdekében, hogy a helyzet további alakulását és a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos 2015. és 2016. évi adatokat figyelembe lehessen venni, indokolt módosítani az (EU) 2016/6 végrehajtási rendeletet.

(4)

Az (Euratom) 2016/52 tanácsi rendelet (8) hatályon kívül helyezi a 3954/87/Euratom tanácsi rendeletet (9) és a 770/90/Euratom bizottsági rendeletet (10), ezért az említett rendeletekre való hivatkozásokat indokolt ennek megfelelően módosítani.

(5)

A jelenlegi intézkedéseket felül kellett vizsgálni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a japán hatóságok által a baleset utáni ötödik és hatodik (2015. januártól 2016. decemberig tartó) termesztési idényre vonatkozóan szolgáltatott, a takarmányban és a marhahústól eltérő élelmiszerben tapasztalható radioaktivitással kapcsolatos több mint 132 000 adatot, valamint a marhahúsban tapasztalható radioaktivitással kapcsolatos 527 000 adatot.

(6)

A japán hatóságok által benyújtott adatok azt igazolják, hogy nem észlelték az Akitából származó takarmányokban és élelmiszerekben a radioaktivitás felső határértékének túllépését a baleset utáni ötödik és hatodik termesztési idényben, és az Akita prefektúrából származó takarmány és élelmiszer esetében többé már nincs szükség annak előírására, hogy az Unióba való exportálás előtt mintavétellel és elemzéssel ellenőrizzék a takarmányban és élelmiszerben tapasztalható radioaktivitás jelenlétét.

(7)

A Fukusima prefektúrából származó takarmányok és élelmiszerek tekintetében – figyelembe véve a japán hatóságok által a 2014., a 2015. és a 2016. évre vonatkozóan szolgáltatott, a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos adatokat – a rizsre és az abból származó termékekre indokolt az Unióba való exportálás előtti mintavétel és elemzés követelménye alól felmentést adni. Az e prefektúrából származó valamennyi egyéb takarmány és élelmiszer esetében helyénvaló fenntartani az Unióba való exportálás előtti mintavétel és elemzés követelményét.

(8)

Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Ivate és Csiba prefektúra esetében a jelenlegi szabályozás a gomba, a hal és a halászati termékek, továbbá bizonyos ehető vadon termő növények, valamint az ezekből előállított, illetve ezekből származó termékek tekintetében előírja, hogy az Unióba történő exportálás előtt e termékekből mintát kell venni és azt elemezni kell. Az ötödik és hatodik termesztési idényre vonatkozó, a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos adatok azt bizonyítják, hogy a meghatározott prefektúrákból származó ezen élelmiszer- és takarmányáruk egy része esetében többé már nincs szükség mintavételre és elemzésre az Unióba történő exportálás előtt.

(9)

Akita, Jamagata és Nagano prefektúra esetében a jelenlegi szabályozás a gomba és bizonyos ehető vadon termő növények, valamint az ezekből előállított, illetve ezekből származó termékek tekintetében előírja, hogy az Unióba történő exportálás előtt e termékekből mintát kell venni és azt elemezni kell. Az ötödik és hatodik termesztési idényre vonatkozó, a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos adatok azt bizonyítják, hogy az Akita prefektúrából származó takarmány és élelmiszer esetében többé már nincs szükség mintavételre és elemzésre, valamint hogy a Jamagata és Nagano prefektúrából származó egyes ehető vadon termő növények esetében többé már nincs szükség mintavételre és elemzésre az Unióba történő exportálás előtt.

(10)

Az ötödik és hatodik termesztési idényre vonatkozó, a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos adatok azt bizonyítják, hogy a Sizuoka, Jamanasi és Niigata prefektúrából származó gombák esetében az Unióba való exportálás előtti mintavétel és elemzés követelményét célszerű fenntartani.

(11)

Tekintettel az ötödik és hatodik termesztési idényre vonatkozó, a takarmányban és élelmiszerben előforduló radioaktivitással kapcsolatos adatokra, indokolt az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet rendelkezéseit oly módon strukturálni, hogy csoportosítva legyenek azok a prefektúrák, amelyeknél ugyanazon takarmányok és élelmiszerek esetében van szükség mintavételre és elemzésre az Unióba történő exportálás előtt.

(12)

Az importáláskor elvégzett ellenőrzések azt mutatják, hogy az uniós jog által előírt különleges feltételeket a japán hatóságok megfelelően végrehajtják, és több mint öt éven át nem fordult elő olyan eset, hogy importellenőrzéskor meg nem felelést találtak volna. Indokolt ezért az importáláskor végzendő ellenőrzések gyakoriságát továbbra is alacsony szinten tartani.

(13)

Helyénvaló előírni, hogy amikor a baleset utáni hetedik és nyolcadik termesztési idény (2017 és 2018) tekintetében a takarmányban és élelmiszerben jelen lévő radioaktivitás vizsgálatát célzó mintavétel és elemzés eredményei rendelkezésre állnak, azaz 2019. június 30-ig, az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet rendelkezéseit újból felül kell vizsgálni.

(14)

Az (EU) 2016/6 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet az (Euratom) 2016/52 tanácsi rendelet (*1) 1. cikke szerinti, Japánból származó vagy onnan szállított takarmányra és élelmiszerre, többek között kisebb jelentőségű élelmiszerre (a továbbiakban: termékek) kell alkalmazni, az alábbiak kivételével:

(*1)  HL L 13., 2016.1.20., 2. o.”"

2.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A II. mellékletben felsorolt és az ott említett KN-kódok alá tartozó takarmányok és élelmiszerek, valamint a több mint 50 %-ban ilyen takarmányokat és élelmiszereket tartalmazó összetett takarmányok és élelmiszerek minden egyes Japánból származó vagy onnan szállított szállítmányához a 6. cikknek megfelelően kiállított és aláírt érvényes nyilatkozatot kell mellékelni”;

b)

A (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a termék a II. mellékletben felsorolt azon prefektúrák egyikéből érkezett, amelyek esetében a termékből mintát kell venni, és azt elemezni kell, de nem ezen prefektúrák valamelyikéből származik, és a tranzit vagy feldolgozás alatt nem volt kitéve radioaktív sugárzásnak; vagy”

c)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A Fukusima, Gunma, Tocsigi, Mijagi, Ibaraki, Csiba vagy Ivate prefektúrák parti vizében fogott vagy betakarított, a II. mellékletben említett halakhoz és halászati termékekhez mellékelni kell az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot, valamint a mintavétel és az elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést, a termékek kirakodási helyétől függetlenül.”

3.

A 14. cikk helyébe az alábbi szöveg lép:

„14. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a rendeletet 2019. június 30-ig felül kell vizsgálni.”

4.

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

5.

A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

6.

A III. melléklet helyébe e rendelet III. melléklete lép.

2. cikk

Átmeneti rendelkezés

Az (EU) 2016/6 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó takarmányok és élelmiszerek azon szállítmányai, amelyek e rendelet hatálybalépését megelőzően hagyták el Japánt, az (EU) 2016/6 végrehajtási rendeletben az annak e rendelet általi módosítását megelőzően meghatározott feltételekkel hozhatók be az Unióba.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  A Bizottság 297/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 25.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (HL L 80., 2011.3.26., 5. o.).

(3)  A Bizottság 961/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 27.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 297/2011/EU rendelet hatályvesztéséről (HL L 252., 2011.9.28., 10. o.).

(4)  A Bizottság 284/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 29.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 961/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 92., 2012.3.30., 16. o.).

(5)  A Bizottság 996/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 284/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 299., 2012.10.27., 31. o.).

(6)  A Bizottság 322/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 28.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (HL L 95., 2014.3.29., 1. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2016/6 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 322/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 3., 2016.1.6., 5. o.)

(8)  A Tanács (Euratom) 2016/52 rendelete (2016. január 15.) a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége maximális megengedett szintjeinek megállapításáról, valamint a 3954/87/Euratom rendelet, a 944/89/Euratom bizottsági rendelet és a 770/2/Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 13., 2016.1.20., 2. o.).

(9)  A Tanács 3954/87/Euratom rendelete (1987. december 22.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról (HL L 371., 1987.12.30., 11. o.).

(10)  A Bizottság 770/90/Euratom rendelete (1990. március 29.) nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb megengedhető mértékének megállapításáról (HL L 83., 1990.3.30., 78. o.).


I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A japán jogszabályok által az élelmiszerekre meghatározott felső határértékek  (1) (Bq/kg)

 

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek

Tej és tejalapú italok

Ásványvíz és más hasonló italok, valamint nem fermentált levelekből készült tea

Egyéb élelmiszer

A cézium-134 és a cézium-137 együttes mennyisége

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


A japán jogszabályok által a takarmányokra meghatározott felső határértékek  (3) (Bq/kg)

 

Szarvasmarha- és lótakarmány

Sertéstakarmány

Baromfitakarmány

Haltakarmány (5)

A cézium-134 és a cézium-137 együttes mennyisége

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Az eredeti állapotba visszaállított formában fogyasztandó szárított termékek esetében a felső határérték a fogyasztásra kész, eredeti állapotába visszaállított termékre alkalmazandó.

A szárított gombák esetében 5-ös visszaállítási tényezőt kell alkalmazni.

A tea esetében a nem fermentált tealevelekből készült főzetre kell a felső határértéket alkalmazni. A szárított tea esetében 50-es feldolgozási tényezővel kell számolni, így a szárított teára megállapított 500 Bq/kg-os felső határérték biztosítja, hogy a teafőzet ne lépje túl a 10 Bq/kg-os felső határértéket.

(2)  A Japánban jelenleg alkalmazott felső határértékekkel való összhang biztosítása érdekében ezek az értékek ideiglenesen a 2016/52/Euratom rendeletben megállapított értékek helyébe lépnek.

(3)  A felső határérték 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozik.

(4)  A Japánban jelenleg alkalmazott felső határértékekkel való összhang biztosítása érdekében ezek az értékek ideiglenesen a 2016/52/Euratom rendeletben megállapított értékek helyébe lépnek.

(5)  Kivételt képeznek a díszhalaknak szánt takarmányok.


II. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

Takarmány- és élelmiszertermékek, melyek esetében az Unióba történő exportálás előtt a szállítmányból mintát kell venni, és azt elemezni kell a cézium-134 és a cézium-137 jelenlétének kimutatására

a)

Fukusima prefektúrából származó termékek:

a 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 és ex 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

a 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, és 1604 KN-kód alá tartozó halak és halászati termékek, kivéve a következőket:

az ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó japán sárgafarkúhal (Seriola quinqueradiata) és sárgafarkú királyhal (Seriola lalandi),

az ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó óriás borostyáncsuka (Seriola dumerili),

a 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó vörös tengeri sügér (Pagrus major),

az ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó ezüstös tüskésmakréla (Pseudocaranx dentex),

az ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis),

az ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 és ex 1604 20 50 KN-kód alá tartozó foltos makrahal (Scomber japonicus),

a 1201 90 00, 1208 10 00 és 1507 KN-kód alá tartozó szójabab és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó óriásacsalapu (fuki) vagy japán acsalapu (Petasites japonicus) és azokból készült feldolgozott termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó Aralia spp. és azokból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 és 2005 91 00 KN-kód alá tartozó bambuszrügy (Phyllostacys pubescens) és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó sasharaszt (Pteridium aquilinum) és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleuterococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó japán királypáfrány (Osmunda japonica) és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó struccpáfrány (Matteuccia struthioptheris) és abból származó termékek,

a 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 és ex 0813 50 KN-kód alá tartozó datolyaszilva (Diospyros sp.) és abból származó termékek;

b)

Mijagi prefektúrából származó termékek:

a 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 és ex 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

a 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 és 1604 KN-kód alá tartozó halak és halászati termékek, kivéve a következőket:

az ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó japán sárgafarkúhal (Seriola quinqueradiata) és sárgafarkú királyhal (Seriola lalandi),

az ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó óriás borostyáncsuka (Seriola dumerili),

a 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó vörös tengeri sügér (Pagrus major),

az ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó ezüstös tüskésmakréla (Pseudocaranx dentex),

az ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis),

az ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 és ex 1604 20 50 KN-kód alá tartozó foltos makrahal (Scomber japonicus),

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó Aralia spp. és azokból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 és 2005 91 00 KN-kód alá tartozó bambuszrügy (Phyllostacys pubescens) és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó sasharaszt (Pteridium aquilinum) és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleuterococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó japán királypáfrány (Osmunda japonica) és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó struccpáfrány (Matteuccia struthioptheris) és abból származó termékek;

c)

Nagano prefektúrából származó termékek:

a 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 és ex 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó Aralia spp. és azokból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleuterococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó japán királypáfrány (Osmunda japonica) és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó struccpáfrány (Matteuccia struthioptheris) és abból származó termékek;

d)

Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Csiba vagy Ivate prefektúrából származó termékek:

a 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 és ex 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

a 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 és 1604 KN-kód alá tartozó halak és halászati termékek, kivéve a következőket:

az ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó japán sárgafarkúhal (Seriola quinqueradiata) és sárgafarkú királyhal (Seriola lalandi),

az ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó óriás borostyáncsuka (Seriola dumerili),

a 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó vörös tengeri sügér (Pagrus major),

az ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó ezüstös tüskésmakréla (Pseudocaranx dentex),

az ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 és ex 1604 20 90 KN-kód alá tartozó csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis),

az ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 és ex 1604 20 50 KN-kód alá tartozó foltos makrahal (Scomber japonicus),

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 és 2005 91 00 KN-kód alá tartozó bambuszrügy (Phyllostacys pubescens) és abból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleuterococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek;

e)

Jamanasi, Jamagata, Sizuoka vagy Niigata prefektúrából származó termékek:

a 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 és ex 2005 99 80 KN-kód alá tartozó gombák és azokból származó termékek,

az ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 és ex 0712 90 KN-kód alá tartozó Eleuterococcus sciadophylloides rügy és abból származó termékek;

f)

összetett termékek, amelyek az ezen melléklet a)–e) pontjaiban felsorolt termékeket több mint 50 %-ban tartalmazzák.


III. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

HATÁROZATOK

11.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/40


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG (KKBP) 2017/2059 HATÁROZATA

(2017. október 31.)

a szomáliai kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP Szomália) vezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUCAP Szomália/2/2017)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel a szomáliai kapacitásépítést célzó európai uniós misszióról (EUCAP Szomália) szóló, 2012. július 16-i 2012/389/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2012/389/KKBP határozat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében a Szerződés 38. cikke harmadik bekezdésével összhangban a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) felhatalmazást kapott, hogy meghozza a szomáliai kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP Szomália) politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására vonatkozó megfelelő határozatokat, beleértve a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatot is.

(2)

A PPB 2016. július 26-án elfogadta az EUCAP Nesztór/1/2016 határozatot (2), amelyben Maria-Cristina STEPANESCU-t nevezte ki az EUCAP Nesztór misszióvezetőjévé a 2016. szeptember 1-jétől2016. december 12-ig terjedő időszakra.

(3)

A Tanács 2016. december 12-én a (KKBP) 2016/2240 határozattal (3)2018. december 31-ig meghosszabbította az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítés (EUCAP Nesztór) misszió megbízatását, és elnevezését szomáliai kapacitásépítést célzó misszió (EUCAP Szomália) elnevezésre változtatta.

(4)

A PPB 2017. január 10-én elfogadta az EUCAP Szomália/1/2017 határozatot (4), amelyben a 2016. december 13-tól2017. december 12-ig terjedő időszakra meghosszabbította Maria-Cristina STEPANESCU-nak az EUCAP Szomália misszióvezetőjeként betöltött megbízatását.

(5)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt javasolta, hogy a 2017. december 13-tól2018. december 31-ig terjedő időszakra hosszabbítsák meg Maria-Cristina STEPANESCU-nak az EUCAP Szomália misszióvezetőjeként betöltött megbízatását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2018. december 31-ig meghosszabbítja Maria-Cristina STEPANESCU megbízatását az EUCAP Szomália misszióvezetőjeként.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 31-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

W. STEVENS


(1)  HL L 187., 2012.7.17., 40. o.

(2)  A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2016/1633 határozata (2016. július 26.) az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP Nesztór) vezetőjének kinevezéséről (EUCAP Nesztór/1/2016) (HL L 243., 2016.9.10., 8. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2016/2240 határozata (2016. december 12.) az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióról (EUCAP NESZTÓR) szóló 2012/389/KKBP határozat módosításáról (HL L 337., 2016.12.13., 18. o.).

(4)  A Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2017/114 határozata (2017. január 10.) a szomáliai kapacitásépítést célzó európai uniós misszió vezetője megbízatásának meghosszabbításáról (EUCAP Szomália/1/2017) (HL L 18., 2017.1.24., 49. o.).


Helyesbítések

11.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/42


Helyesbítés az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 978/2012/EU európai parlament és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 303., 2012. október 31. )

1.

A 30. oldaltól az 57. oldalig, az V. mellékletben található táblázat 5., „Érzékeny (É)/Nem Érzékeny (NÉ)” oszlopában

a következő szövegrész:

„S”

helyesen:

„É”.

2.

A 30. oldaltól az 57. oldalig, az V. mellékletben található táblázat 5., „Érzékeny (É)/Nem Érzékeny (NÉ)” oszlopában

a következő szövegrész:

„NS”

helyesen:

„NÉ”.