ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 193

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. július 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodás hatálybalépéséről

1

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1372 határozata (2017. július 14.) Spanyolország EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

2

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1373 határozata (2017. július 24.) az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításának az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról

4

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

25.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 193/1


Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodás hatálybalépéséről

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna között létrejött, 2014. március 21-én és 2014. június 27-én Brüsszelben aláírt társulási megállapodás (1) – annak 486. cikke (2) bekezdésének megfelelően – 2017. szeptember 1-jén hatályba lép, mivel az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okiratot 2017. július 11-én letétbe helyezték.


(1)  HL L 161., 2014.5.29., 3. o.


HATÁROZATOK

25.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 193/2


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1372 HATÁROZATA

(2017. július 14.)

Spanyolország „EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)

Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió EUR.

(3)

2017. január 20-án Spanyolország kérelmet nyújtott be az EGAA mobilizálása céljából az Európai Unión belül folyó gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának („NACE”) Revision 2. rendszere szerinti 5. ágazatban (Szénbányászat) a Castilla y León régióban történt elbocsátások tekintetében. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítették ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)

Spanyolország úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat biztosítja 125 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatalok) számára is.

(5)

Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban Spanyolország kérelme elfogadhatónak tekinthető, mivel az elbocsátások súlyos hatással járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra nézve.

(6)

Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 002 264 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(7)

Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 002 264 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2017. július 14-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

T. TÕNISTE


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


25.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 193/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1373 HATÁROZATA

(2017. július 24.)

az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításának az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás négyéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2016. május 24-i (EU) 2016/870 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1801/2006/EK tanácsi rendelettel (2) jóváhagyott, az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás (3) (a továbbiakban: megállapodás) 10. cikke vegyes bizottságot hoz létre, amelynek feladata az említett megállapodás alkalmazásának ellenőrzése és különösen a megállapodás végrehajtásának, értelmezésének és megfelelő alkalmazásának a felügyelete.

(2)

A megállapodással előírt halászati lehetőségeket és pénzügyi hozzájárulást megállapító, az (EU) 2016/870 határozattal jóváhagyott jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 3. cikkének 3.9. bekezdése meghatározza az előző jegyzőkönyvben a 2013–2014-es időszakra előírt, a fenntartható halászat előmozdítására fordítandó ágazati támogatás fennmaradó összegének felhasználására vonatkozó szabályokat.

(3)

Az Unió és a mauritániai hatóságok egy rendkívüli vegyes bizottsági értekezlet keretében – amelynek lebonyolítására a felek 2017. március 10-i és április 3-i levélváltása útján került sor – megállapodtak a jegyzőkönyvnek a szóban forgó fennmaradó összeg felhasználására vonatkozó határidő elhalasztása céljából történő módosításában.

(4)

A Bizottság a vegyes bizottság említett értekezlete előtt elküldött a Tanácsnak egy, az Unió tervezett álláspontjának konkrét elemeit részletesen bemutató előkészítő dokumentumot, amelyet a Tanács jóváhagyott.

(5)

A jegyzőkönyv módosítását az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság az Unió nevében jóváhagyja az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 3. cikke 3.9. bekezdése második mondatának az e határozat mellékletében szereplő szöveggel való felváltását, amelyről az említett megállapodás 10. cikkével létrehozott vegyes bizottság tagjai levélváltás útján állapodtak meg.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 145., 2016.6.2., 1. o.

(2)  A Tanács 1801/2006/EK rendelete (2006. november 30.) az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 343., 2006.12.8., 1. o.).

(3)  HL L 343., 2006.12.8., 4. o.


MELLÉKLET

Kivonat az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás 10. cikkével létrehozott vegyes bizottság tagjai közötti levélváltásból (a jegyzőkönyv 3. cikke 3.9. bekezdése második mondatának szövege).

„A 2013–2014-es ágazati támogatás említett fennmaradó részét azonban az e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától számított húsz (20) hónapon belül fel kell használni; ellenkező esetben a fennmaradó összeget kimerítettnek kell tekinteni és nem lehet átutalni.”