ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 182

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. július 13.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1259 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. június 19.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletének felváltásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1260 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. június 19.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról

20

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1261 rendelete (2017. július 12.) a 142/2011/EU rendeletnek egy, bizonyos kiolvasztott zsírok feldolgozására szolgáló alternatív módszer tekintetében történő módosításáról ( 1 )

31

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1262 rendelete (2017. július 12.) a 142/2011/EU rendeletnek a haszonállatoktól származó trágya tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

34

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1263 végrehajtási rendelete (2017. július 12.) az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében létrehozott, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajoknak az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet szerinti jegyzéke naprakésszé tételéről

37

 

 

A Bizottság (EU) 2017/1264 végrehajtási rendelete (2017. július 12.) a kukoricára vonatkozóan a 969/2006/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében 2017. június 30. és július 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről

40

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1265 végrehajtási határozata (2017. július 11.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2017) 4686. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

42

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1259 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. június 19.)

a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletének felváltásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikkére,

mivel:

(1)

A 861/2007/EK rendelet mellékleteiben meghatározza az alkalmazásának megkönnyítésére használandó formanyomtatványokat.

(2)

Az (EU) 2015/2421 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosította a 861/2007/EK rendeletet. A kis értékű követelések európai eljárásában bevezetett módosításokat meg kell jeleníteni a mellékletekben szerepelő formanyomtatványokban. Az egyértelműség érdekében indokolt, hogy e mellékletek egésze helyébe újak lépjenek.

(3)

mivel a 861/2007/EK rendelet módosításait 2017. július 14-től fogva kell alkalmazni, ennek a rendeletnek 2017. július 14-én kell hatályba lépnie.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Egyesült Királyság és Írország bejelentették azon óhajukat, hogy részt kívánnak venni a 861/2007/EK rendelet és az (EU) 2015/2421 rendelet elfogadásában és alkalmazásában, ezért ez a rendelet rájuk nézve kötelező.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

Ezért a 861/2007/EK rendelet I–IV. mellékletét fel kell váltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 861/2007/EK rendelet I., II., III. és IV. melléklete helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. július 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 19.-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 199., 2007.7.31., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2421 rendelete (2015. december 16.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 341., 2015.12.24., 1. o.).


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

II. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép

III. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

IV. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép

13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1260 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. június 19.)

az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1896/2006/EK rendelet mellékleteiben meghatározza az alkalmazásának megkönnyítésére használandó formanyomtatványokat.

(2)

Az (EU) 2015/2421 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)2017. július 14-i hatállyal módosította a 1896/2006/EK rendeletet. Ettől az időponttól kezdve az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén a jogosultnak lehetősége van kérelmet benyújtani annak érdekében, hogy az eljárás a 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározott, a kis értékű követelések európai eljárására vonatkozó szabályok szerint folytatódjon. Az I. mellékletben található 2. függeléknek és az arra vonatkozó iránymutatásnak figyelembe kell vennie ezt a lehetőséget. Az egyértelműség érdekében indokolt, hogy az I. melléklet egésze helyébe új melléklet lépjen.

(3)

mivel a 1896/2006/EK rendelet módosításait 2017. július 14-től fogva kell alkalmazni, ennek a rendeletnek 2017. július 14-én kell hatályba lépnie.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Egyesült Királyság és Írország bejelentették azon óhajukat, hogy részt kívánnak venni a 1896/2006/EK rendelet és az (EU) 2015/2421 rendelet elfogadásában és alkalmazásában, ezért ez a rendelet rájuk nézve kötelező.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

Ezért az 1896/2006/EK rendelet I. mellékeltét fel kell váltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1896/2006/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. július 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 399., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2421 rendelete (2015. december 16.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 341., 2015.12.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről (HL L 199., 2007.7.31., 1. o.).


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1261 RENDELETE

(2017. július 12.)

a 142/2011/EU rendeletnek egy, bizonyos kiolvasztott zsírok feldolgozására szolgáló alternatív módszer tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (11) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) az 1069/2009/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat határozza meg, többek között rendelkezik az alternatív feldolgozási módszerek elfogadására irányuló eljárásról.

(2)

Miután Finnország illetékes hatósága az 1069/2009/EK rendelet 20. cikkének megfelelően kérelmet nyújtott be egy, az állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek használatára vagy ártalmatlanítására szolgáló alternatív módszer engedélyezése iránt, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) tudományos szakvéleményt tett közzé a folyamatos többlépcsős katalitikus hidrogénezésnek a kiolvasztott állati zsírok (1. kategória) feldolgozására való alkalmazásáról. (3) E módszer alkalmas megújuló dízelolaj, megújuló sugárhajtómű-üzemanyag, megújuló propán és megújuló benzin előállítására. Az EFSA értékelte a módszert, és úgy találta, hogy az 1. kategóriába tartozó kiolvasztott zsírok feldolgozásához biztonságos alternatív módszernek tekinthető, termékei pedig tekinthetők az előállítási lánc végpontjának.

(3)

A 142/2011/EU rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagok feldolgozásából származó termékeket tartós módon meg kell jelölni egyrészt a nyomon követhetőség biztosítása érdekében, másrészt annak megakadályozására, hogy bekerüljenek az élelmiszer- és takarmányozási láncba. A 142/2011/EU rendelet VIII. melléklete meghatározza e származó termékek jelölésének követelményeit. Mindazonáltal a rendelet VIII. melléklete V. fejezetének 3. e) pontja értelmében nincs szükség jelölésre a IV. melléklet IV. fejezete 2. szakaszának J. pontjában említett megújuló üzemanyagok esetében.

(5)

mivel a kiolvasztott állati zsírok (1. kategória) feldolgozására alkalmazott folyamatos többlépcsős katalitikus hidrogénezés éppoly hatékonyan csökkenti az állategészségügyi és közegészségügyi kockázatot, mint a 142/2011/EU rendelet IV. melléklete IV. fejezete 2. szakaszának J. pontjában említett módszer, indokolt azt azáltal mentesíteni a jelölési követelmények alól, hogy a rá való hivatkozás bekerül a rendelet VIII. melléklete V. fejezetének 3. e) pontjába.

(6)

A 142/2011/EU rendelet VIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet 3. cikke a következő k) ponttal egészül ki:

„k)

megújuló dízelolaj, megújuló sugárhajtómű-üzemanyag, megújuló propán és megújuló benzin, melyek teljesítik a megújuló üzemanyagok előállításához használt többlépcsős katalitikus eljárás termékei tekintetében a IV. melléklet IV. fejezetének 3. szakasza 2. f) pontjában meghatározott egyedi feltételeket.”

2. cikk

A 142/2011/EU rendelet IV. és VIII. melléklete az e rendelethez tartozó melléklet szövegének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(3)  The EFSA Journal (2015); 13(11):4307.


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet IV. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A IV. melléklet IV. fejezete a következőképpen módosul:

a)

Az 1. szakasz 1. d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagokból a J. és az L. pontnak megfelelően kiolvasztott zsírokból előállított megújuló üzemanyagok.”

b)

A 2. szakasz a következő L. ponttal egészül ki:

„L.   A megújuló üzemanyagok előállításához használt, többlépcsős katalitikus hidrogénezés

1.   A kiinduláshoz használt anyag

Ezen eljáráshoz a következő anyagok használhatók:

a)

az 1. kategóriába tartozó anyagokból származó kiolvasztott zsírok, melyeket az 1. feldolgozási módszer (nyomással történő sterilizálás) alkalmazásával dolgoztak fel;

b)

az e szakasz J. 1. a) pontjának megfelelő kiolvasztott zsírok és halolaj.

2.   Feldolgozási módszer

a)

A kiolvasztott zsírt előkezelésnek kell alávetni, amely legalább a kiindulási anyag (kiolvasztott zsír is) derítőszer jelenlétében savval végzett derítéséből áll, majd filtrálással el kell távolítani a használt derítőszert és a nem oldható szennyeződéseket.

Ez előtt el lehet végezni a kiolvasztott zsír gyantamentesítését savas és/vagy lúgos oldattal, hogy a kiolvasztott zsírból gyantaképzéssel és centrifugálással eltávolítsák a szennyeződéseket;

b)

Az előkezelt anyagokat hidrogénezési eljárásnak kell alávetni, amelynek lépései a következő sorrendben a katalitikus hidrogénezés, a kilevegőztetés és az izomerizáció.

Az anyagokat legalább 30 bar nyomásnak kell kitenni legalább 265 °C-on, legalább 20 percen keresztül.”

c)

A 3. szakasz 2. pontja a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

a megújuló üzemanyagok előállításához használt többlépcsős katalitikus hidrogénezéssel nyerték:

i.

az eljárásból származó megújuló dízelolaj, megújuló sugárhajtómű-üzemanyag, megújuló propán és megújuló benzin üzemanyagként felhasználható az e rendelet szerinti korlátozások nélkül (végpont);

ii.

a 2. szakasz L. 2. a) pontjában említett előkezelési eljárásból származó gyantamaradék és használt derítőszer esetén:

az 1069/2009/EK rendelet 12. cikke a) vagy b) pontjának megfelelően kell ártalmatlanítani,

engedélyezett hulladéklerakóban történő elföldeléssel kell ártalmatlanítani,

biogázzá lehet alakítani, ha a biogázzá történő átalakításból származó emésztési maradványokat égetéssel vagy együttégetéssel, illetve engedélyezett hulladéklerakóban történő elföldeléssel ártalmatlanítják,

az 1069/2009/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i. alpontjában említett célokra használják fel.”

2.

A VIII. melléklet V. fejezetében a 3. e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagokból a IV. melléklet IV. fejezete 2. szakasza J. és L. pontjának megfelelően kiolvasztott zsírokból előállított megújuló üzemanyagok.”


13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1262 RENDELETE

(2017. július 12.)

a 142/2011/EU rendeletnek a haszonállatoktól származó trágya tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 27. cikkének i) pontjára,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja az 1069/2009/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat, ideértve az állati melléktermékek ártalmatlanítása és biztonságos kezelése, származó termékekké történő átalakítása és feldolgozása kapcsán alkalmazandó követelményeket.

(2)

Az 1069/2009/EK rendelettel összhangban a 142/2011/EU bizottsági rendelet I. mellékletének 41. pontjában meghatározott eltüzelés az állati melléktermékek, köztük a trágya ártalmatlanításának egyik eljárása.

(3)

A 142/2011/EU rendelet 6. cikke rendelkezik az állati melléktermékeket tüzelőanyagként felhasználó égető művek jóváhagyásának szabályairól. Az említett cikk (8) bekezdését módosítani szükséges annak érdekében, hogy bármely haszonállattól származó trágya felhasználható legyen tüzelőanyagként.

(4)

A haszonállatoktól származó trágya a tüzelőanyagok fenntartható forrásaként szolgálhat, amennyiben az égetési eljárás megfelel bizonyos egyedi követelményeknek, amelyek hatékonyan csökkentik a tüzelőanyagként történő felhasználás által az állatok egészségére és a közegészségre gyakorolt káros hatásokat. Az 592/2014/EU bizottsági rendelet (3) követelményeket vezetett be a baromfitrágya tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként történő felhasználására vonatkozóan. Általános követelményeket határoz meg minden, állati mellékterméket vagy azokból származó termékeket tüzelőanyagként felhasználó tüzelőberendezésre vonatkozóan, és egyedi követelményeket ír elő a tüzelőanyag és a tüzelőberendezés típusa szerint. Jelenleg a baromfitrágya mellett már a más haszonállatoktól származó trágya is felhasználható tüzelőanyagként olyan tüzelőberendezésekben, amelyeknek a névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg az 50 MW-ot, a baromfitrágya égetésére vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett, ideértve a kibocsátási határértékeket és a nyomonkövetési követelményeket.

(5)

A haszonállatoktól származó trágyát tüzelőanyagként felhasználó tüzelőberendezések üzemeltetőinek meg kell hozniuk az ahhoz szükséges higiéniai intézkedéseket, hogy megakadályozzák az esetleges kórokozók terjedését. E tekintetben az ilyen berendezéseknek meg kell felelniük a 142/2011/EU rendelet III. mellékletének IV. fejezetében foglalt, az állati melléktermékek és azokból származó termékek éghető tüzelőanyagként való felhasználására vonatkozó általános követelményeknek, valamint az e rendelet által előírt, a tüzelőberendezésként használható üzemek és a felhasználható tüzelőanyagok egyes típusaira vonatkozó különleges követelményeknek.

(6)

A növényevők trágyájának eltüzelése annak összetétele miatt a légszennyező részecskék magasabb kibocsátásával jár, mint a baromfitrágya eltüzelése. E probléma kezelésére ebben a rendeletben a légszennyező részecskékre vonatkozóan rugalmasabb kibocsátási határértékről kell rendelkezni a nagyon kis tüzelőberendezések esetében, így lehetővé válik az olyan trágya ártalmatlanítása, amelyet egyébként nem lehetne tüzelőanyagként ártalmatlanítani.

(7)

Hasonlóképpen, e rendeletnek lehetővé kell tennie az illetékes hatóságok számára, hogy a meglévő tüzelőberendezések esetében átmeneti időszakot engedélyezzenek a gáz hőmérsékletének ellenőrzött módon való emelésére vonatkozó követelményeknek való megfelelés tekintetében, feltéve, hogy a szóban forgó kibocsátások nem jelentenek kockázatot az állatok egészségére és a közegészségre. Az állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabályok nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy a környezetvédelmi jogszabályokban előírt, a kibocsátási határértékekre vonatkozó megfelelő számítási szabályokat alkalmazzák, amikor a gazdaságban tartott állatoktól származó trágya eltüzelése egyéb tüzelőanyaggal vagy hulladékkal együtt történik.

(8)

A 142/2011/EU rendelet XVI. melléklete különleges követelményeket ír elő a hatósági ellenőrzésekre vonatkozóan. A rendeletnek a haszonállatoktól származó trágya tüzelőanyagként történő eltüzelésére vonatkozó követelményekkel való, e rendelet szerinti kiegészítését követően az említett különleges követelményeket a szóban forgó eljárásra is alkalmazni kell.

(9)

A 142/2011/EU rendelet III. és XVI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet 6. cikke (8) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A haszonállatoktól származó trágya tüzelőanyagként történő, a III. melléklet V. fejezetében meghatározottak szerinti felhasználására az e cikk (7) bekezdésében említetteken felül az alábbi szabályok alkalmazandók:

a)

az üzemeltető által az illetékes hatósághoz az 1069/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően benyújtott jóváhagyási kérelemnek tartalmaznia kell a tagállamok illetékes hatóságai által vagy a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott szakmai szervezet által igazolt bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a tüzelőberendezés, amelyben tüzelőanyagként haszonállatoktól származó trágyát használnak fel, teljes mértékben megfelel e rendelet III. melléklete V. fejezete B. szakaszának 3., 4. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek, a tagállamok illetékes hatóságainak a III. melléklet V. fejezete C. szakaszának 4. pontjában foglalt bizonyos rendelkezésektől való eltérés engedélyezése lehetőségének sérelme nélkül.

b)

az 1069/2009/EK rendelet 44. cikkében előírt engedélyezési eljárás nem zárható le mindaddig, amíg a tagállamok illetékes hatóságai vagy a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott szakmai szervezetek el nem végeztek legalább két egymást követő ellenőrzést – beleértve a szükséges hőmérséklet- és kibocsátásméréseket – a tüzelőberendezés működésének első hat hónapja során, amely ellenőrzések közül az egyiknek előre nem bejelentettnek kell lennie. Amennyiben ezen ellenőrzések eredménye igazolja e rendelet III. melléklete V. fejezete B. szakaszának 3., 4. és 5. pontjában, illetve adott esetben az V. fejezete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott követelmények teljesülését, megadható a teljes körű engedély.”

2. cikk

A 142/2011/EU rendelet III. és XVI. melléklete az e rendelethez tartozó melléklet szövegének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(3)  A Bizottság 592/2014/EU rendelete (2014. június 3.) a 142/2011/EU rendeletnek az állati melléktermékek és a belőlük származó termékek tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználása tekintetében történő módosításáról (HL L 165., 2014.6.4., 33. o.).


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet III. és XVI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet V. fejezete a következő C. szakasszal egészül ki:

„C.   Olyan tüzelőberendezések, amelyekben a B. szakaszban meghatározott baromfitrágyától eltérő, haszonállatoktól származó trágyát használnak tüzelőanyagként

1.   Az üzem típusa:

Olyan tüzelőberendezések, amelyeknek a névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg az 50 MW-ot.

2.   Kiindulási anyag

Kizárólag a B. szakaszban meghatározott baromfitrágyától eltérő, haszonállatoktól származó trágya, amelyet tüzelőanyagként használnak fel a 3. pontban meghatározott követelményeknek megfelelően.

Az 1. pontban említett tüzelőberendezésben nem használhatók tüzelőanyagként egyéb állati melléktermékek vagy azokból származó termékek. A B. szakaszban meghatározott baromfitrágyától eltekintve az üzemen kívül keletkezett, haszonállatoktól származó trágya nem kerülhet érintkezésbe haszonállatokkal.

3.   Módszerek:

Azon tüzelőberendezéseknek, amelyekben a B. szakaszban meghatározott baromfitrágyától eltérő, haszonállatoktól származó trágyát használnak éghető tüzelőanyagként, meg kell felelniük a B. szakasz 3., 4. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek.

4.   Eltérés és átmeneti időszak:

A tagállam környezetvédelmi ügyekért felelős illetékes hatósága:

a)

a B. szakasz 3. pontjának b) ii. alpontjától eltérve a 2017. augusztus 2-án üzemben lévő tüzelőberendezések számára további maximum 6 éves időszakot engedélyezhet arra, hogy e rendelet III. melléklete IV. fejezete 2. szakaszának 2. pontjában foglalt követelményeknek megfeleljenek.

b)

a B. szakasz 4. pontjától eltérve engedélyezheti a légszennyező részecskék 50 mg/m3-t meg nem haladó kibocsátását olyan tüzelőberendezések esetében, amelyek névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg az 5 MW-ot.

c)

a B. szakasz 3. pontjának b) i. alpontjától eltérve engedélyezheti a lótrágya kézi elhelyezését tüzelőanyagként az égéstérben olyan tüzelőberendezések esetében, amelyek névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg a 0,5 MW-ot.”

2.

A XVI. melléklet 12. szakaszának III. fejezete helyébe a következő szöveg lép:

„12. szakasz

Az állati melléktermékek tüzelőanyagként való felhasználása céljából engedélyezett berendezések hatósági ellenőrzése

A III. melléklet V. fejezetében említett engedélyezett berendezésekben az illetékes hatóság dokumentum-ellenőrzést végez a 6. cikk (7) és (8) bekezdésében említett eljárásoknak megfelelően.”


13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1263 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. július 12.)

az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében létrehozott, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajoknak az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet szerinti jegyzéke naprakésszé tételéről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1141 bizottsági végrehajtási rendelet (2) létrehozta az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét (a továbbiakban: uniós jegyzék), melyet az 1143/2014/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében szükség szerint aktualizálni kell.

(2)

A Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok és az 1143/2014/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően elvégzett kockázatértékelések alapján megállapította, hogy az alábbi idegenhonos inváziós fajok esetében teljesül valamennyi, az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében felsorolt kritérium: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

A Bizottság meggyőződött arról, hogy a felsorolt idegenhonos inváziós fajok esetében az 1143/2014/EU rendelet 4. cikke (6) bekezdésében foglalt összes szempontot kellően figyelembe vették.

(4)

Egyes tagállamok mérlegelik, hogy az 1143/2014/EU rendelet 9. cikke értelmében kérjék a Bizottságtól a Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 további termesztésének engedélyezését vélt nyomós, társadalmi vagy gazdasági jellegű közérdekre hivatkozva. Ennek ismeretében e fajnak az uniós listára való felvételét átmeneti időszak biztosításával kell intézni, amely alatt lehetőség nyílik az említett rendelet 9. cikke szerinti eljárás lefolytatására még a faj felvétele előtt.

(5)

Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet elfogadása óta a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (3) előírt KN-kódokat frissítették, legutóbb az (EU) 2016/1821 bizottsági végrehajtási rendelet (4) vezetett be módosításokat. Ezért az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az idegenhonos inváziós fajokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 35. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelete (2016. július 13.) az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról (HL L 189., 2016.7.14., 4. o.).

(3)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 294., 2016.10.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1141 bizottsági végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokat felsoroló jegyzék a következő fajokkal bővül betűrend szerint:

Faj

Élő példányok KN-kódja

Szaporodásra képes részek KN-kódja

Kapcsolódó áruk kategóriái

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

2.

A táblázat (iv) oszlopához tartozó megjegyzések a következő ponttal egészülnek ki:

„(12)

ex 2309 90: Madáreledel-készítmények”

3.

A „0301 99 18” KN-kódra való hivatkozások helyébe a melléklet egészében a „0301 99 17” KN-kód lép.

4.

A „0306 24 80” KN-kódra való hivatkozások helyébe a melléklet egészében a „0306 33 90” KN-kód lép.

5.

A „0306 29 10” KN-kódra való hivatkozások helyébe a melléklet egészében a „0306 39 10” KN-kód lép.

6.

A „0602 90 49” KN-kódra való hivatkozások helyébe a melléklet egészében a „0602 90 46 vagy 0602 90 48” KN-kód lép.


(*1)  A Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 felvétele 2019. február 2-án lép hatályba.”


13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/40


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1264 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. július 12.)

a kukoricára vonatkozóan a 969/2006/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében 2017. június 30. és július 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 969/2006/EK bizottsági rendelet (2) éves vámkontingenst nyitott meg (09.4131 tételszámmal) 277 988 tonna kukorica behozatalára.

(2)

A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 138 994 tonnában határozta meg a 2. alidőszakra vonatkozó mennyiséget a 2017. július 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra.

(3)

A 2017. június 30. és 2017. július 7. (brüsszeli idő szerint 13 óra) közötti időszakban benyújtott behozataliengedély-kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

Indokolt továbbá úgy rendelkezni, hogy a 969/2006/EK rendelet alapján ne kerüljön sor további behozatali engedélyek kibocsátására a folyó kontingens-időszakra vonatkozóan.

(5)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett kontingens (09.4131 tételszám) keretén belüli behozatalra irányuló, a 2017. június 30. és 2017. július 7. (brüsszeli idő szerint 13 óra) közötti időszakban benyújtott engedélykérelmekben szereplő mennyiségekre 2,556976 %-os elosztási együtthatót kell alkalmazni.

(2)   A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett kontingens (09.4131 tételszám) keretén belüli behozatalra irányuló új engedélykérelmek benyújtását a folyó kontingens-időszakra vonatkozóan 2017. július 7-én (brüsszeli idő szerint) 13 órától fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2006. június 29-i 969/2006/EK rendelete a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 176., 2006.6.30., 44. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).


HATÁROZATOK

13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/42


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1265 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. július 11.)

az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2017) 4686. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedéseket ír elő. A végrehajtási határozat melléklete az epidemiológiai helyzetből adódó kockázatok szintje alapján megkülönböztetve jelöli ki és sorolja fel e tagállamok bizonyos területeit az I–IV. részében. Ebben a felsorolásban szerepelnek Észtország, Litvánia és Lengyelország bizonyos területei.

(2)

2017 júniusában két afrikaisertéspestis-kitörés fordult elő házisertésekben az észtországi Parnu megyében és a litvániai Varena községben, olyan területeken, amelyek jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének II. részében vannak felsorolva. Ezek a kitörések a kockázati szint emelkedését jelentik, amit figyelembe kell venni.

(3)

2017 júniusában egy esetben afrikai sertéspestis előfordulását figyelték meg vaddisznókban a lengyelországi Sokółka községben, egy olyan területen, amely jelenleg a 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének I. részében van felsorolva. Ez az eset a kockázati szint emelkedését jelenti, amit figyelembe kell venni.

(4)

Az Észtország, Litvánia és Lengyelország afrikai sertéspestissel kapcsolatos új állategészségügyi helyzetéből adódó kockázatok értékelése során figyelembe kell venni az EU területén élő érintett házisertés- és vaddisznóállományok szóban forgó betegséggel kapcsolatos epidemiológiai helyzetének alakulását. A 2014/709/EU végrehajtási határozatban előírt járványügyi intézkedések célzottá tétele és az afrikai sertéspestis továbbterjedésének megelőzése, továbbá az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának elkerülése és a harmadik országok által létrehozott indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében módosítani kell az említett végrehajtási határozat mellékletében szereplő, járványügyi intézkedések hatálya alá tartozó területek uniós jegyzékét, figyelembe véve a szóban forgó betegséggel kapcsolatban Észtországban, Litvániában és Lengyelországban fennálló epidemiológiai helyzetben bekövetkező változásokat. Ennek megfelelően Észtország és Litvánia új kitörésekkel érintett területeit az említett melléklet II. része helyett annak III. részében, Lengyelország érintett területét pedig az említett melléklet I. része helyett annak II. részében kell felsorolni.

(5)

A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 11-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  A Bizottság 2014/709/EU végrehajtási határozata (2014. október 9.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2014.10.11., 63. o.).


MELLÉKLET

A 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

MELLÉKLET

I. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Hiiu maakond.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

II. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

III. RÉSZ

1.   Észtország

Észtországban a következő területek:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lettország

Lettországban a következő területek:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Litvánia

Litvániában a következő területek:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Lengyelország

Lengyelországban a következő területek:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

IV. RÉSZ

Olaszország

Olaszországban a következő területek:

tutto il territorio della Sardegna.