ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 160

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. június 22.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1105 végrehajtási rendelete (2017. június 12.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2017/1106 végrehajtási rendelete (2017. június 21.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Пастърма говежда [Pastarma govezhda] [HKT])

27

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/1107 határozata (2017. június 8.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyvének 5. cikkében foglalt, az audiovizuális koprodukciók kedvezményezetti jogosultsági időszakának meghosszabbításáról

33

 

*

A Tanács (EU, Euratom) 2017/1108 határozata (2017. június 20.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott független kiemelkedő személyek bizottsága két tagjának kinevezéséről

35

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az 502/2013/EU tanácsi rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kambodzsában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken feladott, akár Kambodzsából, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2015. május 18-i (EU) 2015/776 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 122., 2015.5.19. )

37

 

*

Helyesbítés a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 140., 2009.6.5. )

38

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

22.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1105 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 12.)

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 88. cikkére,

az (EU) 2015/848/EK rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy az (EU) 2015/848 rendelet alkalmazása egységes feltételek mellett történjék, több formanyomtatvány meghatározására van szükség.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban Írország és az Egyesült Királyság részt vett az (EU) 2015/848 rendelet elfogadásában. Ezért Írország és az Egyesült Királyság részt vesz a jelen rendelet elfogadásában.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vett részt az (EU) 2015/848 rendelet elfogadásában. Ezért Dánia nem vesz részt a jelen rendelet elfogadásában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az érintett ismert külföldi hitelezőknek a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról való tájékoztatására szolgáló, az (EU) 2015/848 rendelet 54. cikke (3) bekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet I. melléklete tartalmazza.

(2)   A külföldi hitelezők által a követeléseik előterjesztésére használható, az (EU) 2015/848 rendelet 55. cikke (1) bekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet II. melléklete tartalmazza.

(3)   A valamely csoportos koordinációs eljárásban egy cégcsoport tagjai tekintetében kijelölt fizetésképtelenségi szakértő általi kifogás előterjesztésére szolgáló, az (EU) 2015/848 rendelet 64. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet III. melléklete tartalmazza.

(4)   Az európai igazságügyi portálon keresztül elektronikus úton benyújtott egyéni információkérések előterjesztésére szolgáló, az (EU) 2015/848/EU rendelet 27. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet IV. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. június 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 141., 2015.6.5., 19. o.


I. MELLÉKLET

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikkének (3) bekezdése – HL L 141., 2015.6.5., 19. o.).

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

II. MELLÉKLET

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 141., 2015.6.5., 19. o.) 55. cikkének (1)–(3) bekezdése)

Hivatkozással az alábbi fizetésképtelenségi eljárásra, előterjesztem követelésemet a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyonnal szemben, a következők szerint:

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

III. MELLÉKLET

Kifogás a csoportos koordinációs eljárással szemben

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 64. cikkének (2) bekezdése – HL L 141., 2015.6.5., 19. o.

Alulírott, úgymint egy cégcsoport egyik tagja tekintetében kijelölt fizetésképtelenségi szakértő, mely tagtársaság értesítést kapott a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 63. cikkének (1) bekezdése szerinti „csoportos koordinációs eljárás” megindításáról, kijelentem, hogy

kifogást emelek

a)

annak a fizetésképtelenségi eljárásnak a csoportos koordinációs eljárásba történő felvételével szemben, amelynek a lefolytatására kijelöltek;

vagy

b)

a koordinátornak javasolt személy ellen.

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

IV. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép

22.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1106 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 21.)

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Пастърма говежда [Pastarma govezhda] [HKT])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Bulgária kérelmét (2) a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” elnevezés hagyományos különleges termékként történő bejegyzésére. A „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” érettmarhahús-ízű és -illatú, nem fűszerezett, szárított nyershús-specialitás.

(2)

2015. október 5-én a Bizottsághoz felszólalás érkezett a törökországi Kayseri Kereskedelmi Kamara részéről.

(3)

2015. november 24-én és 30-án, illetve december 1-jén a Bizottság kézhez kapta a törökországi Kayseri Kereskedelmi Kamara indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatát képező dokumentumokat.

(4)

A Bizottság a felszólalást elfogadhatónak találta, ezért 2016. január 18-án kelt levelében felkérte az érdekelteket, hogy egy három hónapos időszak alatt folytassák le a szükséges konzultációkat, hogy saját belső eljárásaiknak megfelelően megegyezésre jussanak egymással.

(5)

A kérelmező kérésére a konzultációkra rendelkezésre álló határidő további három hónapra meghosszabbításra került.

(6)

Az előírt határidőig nem jött létre megegyezés a felek között. A Bulgária és a törökországi Kayseri Kereskedelmi Kamara közötti megfelelő konzultációkról a felek az előírt módon tájékoztatták a Bizottságot. Mindezek alapján a Bizottságnak a konzultációk eredményének figyelembevételével, az 1151/2012/EU rendelet 52. cikke (3) bekezdésének b) pontjában előírt eljárásnak megfelelően kell meghoznia a bejegyzésre vonatkozó határozatát.

(7)

A felszólaló által a Bizottságnak eljuttatott, indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatot az 1151/2012/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdése b) pontjának fényében kell vizsgálni, amely szerint a HKT bejegyzésével szemben benyújtott felszólalási nyilatkozat abban az esetben elfogadható, ha bizonyítja, „hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják”. A felszólaló álláspontja értelmében a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” HKT-ként való bejegyzése tisztességtelen versenyt eredményezne, mert jogtalan előnyt biztosítana a terméknek a Törökországban földrajzi árujelzőként oltalmat élvező és a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)”-hoz hasonló, „Kayseri Pastırması” elnevezésű, szárított nyershústermék nevének felhasználása révén. Állítása szerint a „Kayseri Pastırması” nyilvánvaló ismertségre tett szert és számos uniós országban fogyasztják. Emellett a „pastirma – pastarma” szavak hasonló alakja alkalmas arra, hogy zavart keltsen a fogyasztókban. E fogalmi zavart súlyosbítja, hogy a „Pastarma” szó török eredetre vezethető vissza.

(8)

A Bizottság értékelte az indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatban, továbbá az érdekelt felek között lezajlott tárgyalásokkal kapcsolatban nyújtott tájékoztatásban kifejtett érveket, és arra a következtetésre jutott, hogy a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” nevet HKT-ként be kell jegyezni.

(9)

A „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” egyedi jellemzőkkel rendelkezik és előállítási módja is sajátos. Szárított nyershús-specialitásként egyedi fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőket mutat fel, jellegzetes érettmarhahús-ízzel és -illattal, fűszerezés és idegen utóíz nélkül. A „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” a húsalapanyagban végbemenő összetett mikrobiológiai, fizikai-kémiai és biokémiai folyamatokkal kísért sózási, érlelési és szárítási eljárással jellemzett hagyományos előállítási módszer eredményeként létrejövő húsipari termék. A szárítás során a levegő hőmérsékletének és páratartalmának meghatározott paraméterei nem változnak, ami kedvező feltételeket teremt a Bulgáriára jellemző mikrokokkuszok (M. varians) és tejsavbaktériumok (L. plantarum, L. casei) kialakulásához. E folyamatot a termékleírás 4.3. pontja részletesen ismerteti.

(10)

A „Kayseri Pastırması”, illetve az egyéb, „pastarma”, „pastirma” és hasonló elnevezésű húskészítmények a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” termékleírásában foglalttól eltérő előállítási módszerekkel készülnek. A „Kayseri Pastırması” törökországi földrajzi árujelző, míg a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” hagyományos különleges termékként élvez oltalmat. Jellemzőit hagyományos előállítási módjának köszönheti.

(11)

A „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” és a „Kayseri Pastırması” összetett nevek, melyekben egy hasonló kifejezés szerepel. E részleges hasonlóság ellenére a két név kellően elkülönül egymástól ahhoz, hogy a fogyasztók meg tudják különböztetni a két terméket egymástól. Ráadásul a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” a bolgár piacon anélkül vívta ki helyét hagyományos bolgár termékként, hogy bármilyen módon összekapcsolódott volna a „Kayseri Pastırması” termékkel. Bulgáriai előállításának kezdetei a XIX. századra nyúlnak vissza; összetételét és a rá vonatkozó minőségi követelményeket először 1955-ben rögzítette bolgár állam szabvány. A „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” HKT-ként való bejegyzése nem lehet hatással a „Kayseri Pastırması” elnevezés piaci használatára.

(12)

A Kayseri Kereskedelmi Kamara a kifogás alátámasztására elsősorban a „pastarma” kifejezés eredetéhez és használatához kapcsolódó indokokat hangsúlyoz. Ugyanakkor helyénvaló tisztázni, hogy a „pastarma” kifejezés az egész Balkán-félszigeten elterjedt a szárított húskészítmények megnevezésére. Maga a termékleírás is megemlíti, hogy „a »Pastarma govezhda« elnevezésben szereplő »pastarma« szó török eredetű és »sózott és préselt szárított húst« jelent”. A „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” HKT-ként történő bejegyzésének kérelmezésével Bulgária nem szándékozta fenntartani magának a „Пастърма (Pastarma)” elnevezés használatát. A fentiek fényében az oltalom kizárólag a teljes „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” elnevezésre terjedhet ki. Indokolt úgy rendelkezni, hogy magát a „pastarma” kifejezést, valamint annak fordításait az uniós jogrend elveinek és szabályainak betartásával az Európai Unió egész területén továbbra is használni lehessen. Ennek megfelelően a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” elnevezés bejegyzése nem akadályozza sem a „Kayseri Pastırması” zavartalan piaci forgalmazását, sem pedig más, a „pastarma” kifejezést tartalmazó elnevezések bejegyzését az EU területén.

(13)

Mindezek mellett a hasonló elnevezésekkel ellátott, hasonló jellegű termékek miatt a fogyasztókban keletkező esetleges zavar elkerülése érdekében célszerű előírni, hogy a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” HKT elnevezését – az 1151/2012/EU rendelet 18. cikke (3) bekezdésében foglalt, hasonló esetekre vonatkozó rendelkezésnek megfelelően – a „bolgár hagyományok szerint készült” állításnak kell kísérnie.

(14)

A fentiek fényében a „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” elnevezést be kell jegyezni a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági termékek minőségpolitikájával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Пастърма говежда (Pastarma govezhda)” (HKT) elnevezés bejegyzésre kerül.

Az első bekezdésben említett elnevezés egy, a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) XI. melléklete szerinti 1.2. osztályba – Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.) – tartozó terméket azonosít.

2. cikk

Az 1. cikkben említett elnevezést a „bolgár hagyományok szerint készült” állításnak kell kísérnie. A termékleírás konszolidált változatát e rendelet melléklete tartalmazza.

3. cikk

Az 1. cikkben említett teljes elnevezés élvez oltalmat. A „pastarma” kifejezést, valamint fordításait az uniós jogrend elveinek és szabályainak betartásával az Európai Unió egész területén továbbra is használni lehet.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL C 224., 2015.7.9., 13. o.

(3)  A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 13.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179., 2014.6.19., 36. o.).


MELLÉKLET

A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK TERMÉKLEÍRÁSA

„ПАСТЪРМА ГОВЕЖДА (PASTARMA GOVEZHDA)”

EK-szám: BG-TSG-0007-01255 – 2014.8.25.

Bulgária

1.   Bejegyzendő elnevezés

„Пастърма говежда (Pastarma govezhda)”

Az elnevezést a „bolgár hagyományok szerint készült” állításnak kell követnie.

2.   A termék típusa

1.2. osztály: Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

3.   A bejegyzés indokolása

3.1.   A termék

☒ az adott termékre vagy élelmiszerre jellemző hagyományos előállítási vagy feldolgozási módszerrel vagy hagyományos összetétellel készül;

☐ a hagyományosan használt nyersanyagokból vagy összetevőkből készül.

A„Pastarma govezhda” a húsalapanyagban végbemenő összetett mikrobiológiai, fizikai-kémiai és biokémiai folyamatokkal kísért sózási, érlelési és szárítási eljárással jellemzett hagyományos előállítási módszer eredményeként előállított húsipari termék. A szárítás során a levegő hőmérsékletének és páratartalmának meghatározott paraméterei nem változnak, ami kedvező feltételeket teremt a Bulgáriára jellemző mikrokokkuszok (M. varians) és tejsavbaktériumok (L. plantarum, L. casei) kialakulásához. Ezek a folyamatok előmozdítják a késztermék megfelelő állagának, kellemes aromájának és ízének kialakulását.

3.2.   Az elnevezés

☒ az adott termék leírására hagyományosan használt elnevezés;

☐ jelzi a termék hagyományos jellegét vagy sajátosságát.

A „Pastarma govezhda” elnevezés önmagában is sajátos, ugyanis több évszázadra visszanyúló nagy múltra tekint vissza, és Bulgária egész területén ismert. A „pastarma” (pasztarma) – a termék népszerűségére tekintettel – közhasználatúvá vált anélkül, hogy a földrajzi régió befolyásolta volna a termék minőségét, illetve sajátosságait.

A „Pastarma govezhda” elnevezésben szereplő „pasztarma” név török eredetű, jelentése „szárított, sózott és préselt hús” (Енциклопедичен речник на чуждите думи в българския език [A bolgár nyelv idegen szavainak enciklopédiája], MAG 77, Szófia, 1996). Ezt a húskészítési és -tartósítási módot a török-altáji etnolingvisztikai csoporthoz tartozó „ősbolgárok” hozták magukkal a Bulgária jelenlegi területének megfelelő területre a Kr. utáni VII. században.

4.   Leírás

4.1.   Az 1. pontban szereplő elnevezést viselő termék leírása, beleértve főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi jellemzőit, alátámasztva a termék sajátos jellegét (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

A „Pastarma govezhda” érett marhahús ízű és illatú, nem fűszerezett, idegen utóíz nélküli, szárított nyershús-specialitás.

A „Pastarma govezhda” nem darált, friss marhahúsból és segédanyagokból sózással, szárítással és préseléssel előállított, közvetlen fogyasztásra alkalmas húskészítmény.

Fizikai tulajdonságok – alak és méret

A „Pastarma govezhda” alakja hosszúkás, lapos, méretei előre nem meghatározottak.

A termék sajátosan lapos alakja a szárítás során, fatáblás prések segítségével több alkalommal végzett préseléssel jön létre.

Kémiai tulajdonságok

víztartalom: az össztömeg legfeljebb 50,0 %-a,

konyhasótartalom: az össztömeg 3,5–4,5 %-a,

nitritek (maradék mennyiség a késztermékben): legfeljebb 50 mg/kg,

pH: legalább 5,4.

Érzékszervi tulajdonságok

Külső megjelenés és szín

Külső felülete sima, préselt, szürkésbarna színű izomszövet, a szalonna pedig krémszínű. Vékony, fehér színű nemespenész-bevonat megengedett.

Vágásfelület

Az izomszövet színe a sötétbarnától a barnásvörösig terjed, kerülete sötét árnyalatú, a szalonna pedig krémszínű.

Állag: tömör és rugalmas.

A „Pastarma govezhda” egészben vagy darabolva, vákuum-, celofán- vagy védőgázas csomagolásban hozható forgalomba.

4.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezést viselő termék termelők által betartandó előállítási módjának leírása, beleértve adott esetben a felhasznált nyersanyagok vagy az összetevők jellegét és tulajdonságait, valamint a termék elkészítésének módját (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

A „Pastarma govezhda” késztermék előállításához a következő alapanyagok és segédanyagok használatosak:

 

Hús

5,6 és 6,2 közötti pH-értékű, jó minőségű, előre nem meghatározott méretű darabokra vágott, 100 kg tömegű marhahús (comb, lapocka és bélszín).

 

Konyhasó: 3–6 kg

vagy

 

Sókeverék: 3–6 kg konyhasó; antioxidánsként 40 g aszkorbinsav (E300); 100 g kálium-nitrát (E252) vagy 85 g nátrium-nitrát (E251); 500 g finomított kristálycukor.

 

Zsineg: engedélyezett élelmiszeripari kötözőzsineg.

Az előállítás módja

A hús kicsontozása során a különböző izomcsoportok épek maradnak. A húst megtisztítják a véres részektől, az inaktól és az ínhüvelyektől, és hosszúkás és lapos, előre nem meghatározott darabokra vágják.

Az így létrejött húsdarabokat ezt követően – recepttől függően – sóval vagy sókeverékkel sózzák be. A sózott darabokat érlelésre alkalmas, tiszta edényekben gondosan elrendezik. A húsdarabokat 0 és 4 °C közötti hőmérsékletű hűtőkamrába helyezik. Annak érdekében, hogy a sózás egyenletes legyen, a húsdarabokat három-négy nap elteltével átforgatják (a fenti darabokat alulra helyezik és fordítva), és azokat még három–hat napig ugyanilyen körülmények között tárolják. A sózást követően a pasztarmát a kellemesen sós íz eléréséig tiszta, hideg vízben áztatják. Az eljárás végén minden pasztarmadarabot kötözőzsineggel látnak el, azokat fa- és/vagy fémrudakra vagy -gerendákra függesztik, és rozsdamentes acélból készült görgős hústartó állványokon helyezik el. Az egyes húsdarabok nem érhetnek egymáshoz. Az állványokra függesztett húsdarabokat 12 °C-ot nem meghaladó környezeti hőmérsékleten legfeljebb 24 óráig csepegtetik, majd azokat (légkondicionált vagy természetes szellőzésű) szárítókamrába helyezik. A szárítás 12–17 °С-on, 70–85 %-os relatív páratartalom mellett történik. A szárítás során összetett fizikai-kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok játszódnak le, és a nyershús fogyasztásra kész termékké alakul. A pasztarmát a szárítás során többször átpréselik, hogy állaga tömörebb, felülete pedig simább legyen. A préselés előtt a különböző darabokat a vastagságuk szerint osztályozni kell. Az első préselésre akkor kerül sor, amikor a húsdarabok már kezdenek száradni és a felületükön vékony kéreg tapintható ki. A húsdarabokat általában kétszer-háromszor préselik, az első préselésre a csepegtetés után 3–4 nappal kerül sor. A préselés 12–24 óráig tart. Ezt követően a szárítás folyamata a húsdarabok méretétől függően 25–30 napig, a tömör és rugalmas állag eléréséig tart.

4.3.   A termék hagyományos jellegét alátámasztó főbb tényezők leírása (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

Ahogyan azt Gr. Dikov professzor a Хигиена на месото (A hús higiéniája) című, 1930-ban írt kézikönyvében is említi, Bulgáriában emberemlékezet óta szokás marhahúsból sózással és szárítással pasztarmát előállítani. A „Pastarma govezhda” Bulgária évezredes történelme során a gyakorlatias, ugyanakkor az élelmiszerek terén igényes bolgárok bölcsességét testesítette meg. A termék sós ízű, jellegzetes színű, a természetes hús illatára emlékeztető illatú, sokáig elálló és könnyen tartósítható húskészítmény.

Dr. P. Concsev az Из стопанското минало на Габрово (Gabrovo gazdasági múltjáról, 1929) című könyvében ismerteti a régióban 150 évvel azelőtt a hasított szarvasmarha húsa esetén alkalmazott technikát. „Egy 250 kg tömegű szarvasmarhából átlagosan 70 kg pasztarma állítható el …”.

A hagyományos „Pastarma govezhda” XIX. századi és XX. század eleji jellegzetes kisipari előállítási módját az ország hegyvidéki térségében kedvező éghajlati feltételek mellett, természetes szárítókban végzett szezonális előállítási mód jellemezte. A szárítási eljárással fémjelzett hagyományos előállítási módszer ezt a terméktípust egyedülálló bolgár termékké tette. A szárítás során a hőmérsékletre és a levegő páratartalmára vonatkozóan meghatározott paraméterek nem változnak, ami kedvező feltételeket teremt a termék jellegzetes ízéhez hozzájáruló, országspecifikus mikrokokkuszok (M. varians) és tejsavbaktériumok (L. plantarum, L. casei) kialakulásához (Dr. K. Valkova: Технология на месните продукти [Húskészítmények technológiája], Plovdiv, 2005; Dr. K. Boskova: Микробиология на месото, рибата и яйцата [A hús, a hal és a tojás mikrobiológiája], Plovdiv, 1994). A termék népszerűsége, valamint a természeti környezet szárítási paramétereit állandósító légkondicionált szárítók megjelenése miatt a „Pastarma govezhda” előállítása tömegesen elterjedt az ország valamennyi régiójában és megindult az eliparosodás útján, miközben a termék minőségi jellemzői és receptje a mai napig változatlanul fennmaradtak.

A „Pastarma govezhda” előállítására és kereskedelmére vonatkozó első országos minőségi szabványokat az állategészségügyi higiéniával és az állati eredetű termékek ellenőrzésével foglalkozó intézet tette közzé 1942-ben. Dr. M. Jordanov és Dr. T. Girginov a pasztarma előállítási folyamatát ismertető leírásában értelmezi a korabeli szakzsargont: a szárítást és a préselést mindaddig meg kell ismételni, amíg a termék el nem éri kész formáját, avagy – a terméket előállító kisiparosok szóhasználatával – »meg nem fő«”.

A „Pastarma govezhda” összetételét és a rá vonatkozó minőségi követelményeket először 1955-ben szabványosította a bolgár állam „БДС 2014-55 – Пастърма говежда и биволска” (БДС 2014-55 Marha- és bivalyhúsból készült pasztarma) elnevezésű szabványa. A szabványban szerepelnek a kiváló minőségű termék előállítását lehetővé tevő műszaki eljárásra vonatkozó legfontosabb szabályok és előírások. A „Pastarma govezhda” előállítási eljárásait a Сборник технологически инструкции по месната промишленост (Műszaki utasítások kézikönyve a húsipar számára, 1958), a Производство и пласмент на месни продукти (Húskészítmények előállítása és értékesítése, 1963) és a Сборник технологични инструкции за производство на месни произведения (Műszaki utasítások kézikönyve a húskészítmények előállításához, 1980) című kiadványok ismertetik, amelyekből megállapítható, hogy a készítmény összetétele és előállítási módja az idők során nem változott. Említésre érdemes még, hogy a múlt század hatvanas éveiben a sumeni Rodopa húsüzem tapasztalt szakembere, Dr. R. Csilingirov így ír emlékirataiban: „Az alapvető hagyományos előállítási módszert (módot) a korszerű műszaki és légkondicionáló berendezések használata mellett is maradéktalanul tiszteletben tartják.”


HATÁROZATOK

22.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/33


A TANÁCS (EU) 2017/1107 HATÁROZATA

(2017. június 8.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyvének 5. cikkében foglalt, az audiovizuális koprodukciók kedvezményezetti jogosultsági időszakának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló, 2015. október 1-jei (EU) 2015/2169 tanácsi határozat (1) 3. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. október 1-jén elfogadta az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló (EU) 2015/2169 határozatot (a továbbiakban: a határozat).

(2)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a kulturális együttműködésről szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) az 1. cikkében meghatározza azokat a kereteket, amelyek között a Felek együttműködnek egymással a kulturális tevékenységekhez, javakhoz és szolgáltatásokhoz – többek között az audiovizuális ágazathoz – kapcsolódó cserék megkönnyítése érdekében. A jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdése értelmében a Felek elősegítik az uniós fél és Korea filmkészítői közötti koprodukciók létrejöttét, beleértve a koprodukciók jogosulttá tételét arra, hogy a helyi és regionális kulturális tartalmak elősegítését szolgáló támogatási rendszerek kedvezményezettjei legyenek.

(3)

A jegyzőkönyv 5. cikke (8) bekezdésének b) pontja értelmében a kezdeti hároméves időszakot követően a jogosultság hároméves időszakra megújításra kerül, azután pedig automatikusan további egymást követő és azonos hosszúságú időszakokra megújul, hacsak valamelyik fél legalább három hónappal az eredeti, vagy az azt követő bármely időszak lejárta előtt írásos értesítés útján vissza nem vonja a jogosultságot.

(4)

Az (EU) 2015/2169 határozat 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban, a jegyzőkönyv 5. cikkének (8) bekezdésében meghatározott eljárás szerint a Bizottság értesíti Koreát az Unió azon szándékáról, hogy nem hosszabbítja meg a jegyzőkönyv 5. cikke értelmében a koprodukciók kedvezményezetti jogosultsági időszakát, kivéve, ha a Bizottság javaslatára a Tanács a jogosultsági időszak vége előtt négy hónappal megállapodik a jogosultság folytatásáról. Ha a Tanács megállapodik a jogosultság folytatásáról, akkor ezt a rendelkezést a megújított jogosultsági időszak végén újra alkalmazni kell. A jogosultsági időszak meghosszabbításáról a Tanács egyhangúlag határoz.

(5)

A jegyzőkönyv 3. cikkének (5) bekezdése értelmében létrehozott uniós belföldi tanácsadó csoport 2016. szeptember 5-én kedvező véleményt adott a jogosultsági időszak meghosszabbításáról, a jegyzőkönyv 5. cikke (8) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint.

(6)

A Tanács egyetért azzal, hogy meghosszabbítsák az audiovizuális koprodukciók arra való jogosultságának időszakát, hogy a jegyzőkönyv 5. cikkének (4), (5), (6) és (7) bekezdésének megfelelően, a helyi és regionális kulturális tartalmak elősegítésére a Felek által alkalmazott rendszerek kedvezményezettjei legyenek.

(7)

E határozat nem sértheti az Unió, illetve a tagállamok hatásköreit.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2017. július 1. és 2020. június 30. közötti hároméves időtartamra meghosszabbítja az audiovizuális koprodukciók arra való jogosultságának időszakát, hogy a jegyzőkönyv 5. cikkének (4), (5), (6) és (7) bekezdésének megfelelően, a helyi és regionális kulturális tartalmak elősegítésére a Felek által alkalmazott rendszerek kedvezményezettjei legyenek.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2017. június 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  HL L 307., 2015.11.25., 2. o.


22.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/35


A TANÁCS (EU, Euratom) 2017/1108 HATÁROZATA

(2017. június 20.)

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott független kiemelkedő személyek bizottsága két tagjának kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 11. cikkének (1) bekezdése létrehozza a független kiemelkedő személyek bizottságát.

(2)

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 11. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bizottság hat tagból áll, akik közül kettőt az Európai Parlament, kettőt a Tanács és kettőt a Bizottság jelöl ki. A bizottság tagságát legkésőbb minden európai parlamenti választás utáni első európai parlamenti ülés végét követő hat hónapon belül meg kell újítani. A tagok megbízatása nem megújítható,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Tanács a bizottság hivatali idejére a következő személyeket nevezi ki a független kiemelkedő személyek bizottságának tagjaivá:

Rebecca ADLER-NISSEN

Christoph MÖLLERS

(2)   A kinevezéshez minden egyes kinevezendő tagnak alá kell írnia a függetlenségére és az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó, e határozat mellékletében szereplő nyilatkozatot.

2. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2017. június 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. DALLI


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 1. o.


MELLÉKLET

NYILATKOZAT A FÜGGETLENSÉGRŐL ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG HIÁNYÁRÓL

Alulírott …kijelentem, hogy tudomásul vettem az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdését, és a független kiemelkedő személyek bizottságának tagjaként rám háruló feladatokat teljes függetlenségben és az említett rendeletben foglalt szabályok maradéktalan tiszteletben tartása mellett fogom ellátni.

Egyetlen intézménytől, kormánytól, bármely egyéb szervtől, hivataltól vagy ügynökségtől sem kérek és nem fogadok el utasításokat. Tartózkodni fogok minden olyan cselekedettől, amely a feladataim jellegével összeegyeztethetetlen.

Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint nem áll fenn esetemben összeférhetetlenség. Összeférhetetlenség áll fenn abban az esetben, ha a független kiemelkedő személyek bizottságának tagjaként rám háruló feladatok pártatlan és tárgyilagos ellátása családi vagy személyes okokból, politikai, nemzeti, világnézeti vagy vallási hovatartozással kapcsolatos okokból, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más, a végső kedvezményezettel közös érdek miatt sérül.

Így különösen kijelentem, hogy nem vagyok tagja sem az Európai Parlamentnek, sem a Tanácsnak, sem a Bizottságnak. Nem rendelkezem választáson elnyert megbízatással. Nem vagyok az Európai Unió tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja. Nem vagyok és soha nem is voltam európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány alkalmazottja.

Kelt …,

[DÁTUM +

a független kiemelkedő személyek

bizottságába kinevezendő tag

ALÁÍRÁSA]


Helyesbítések

22.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/37


Helyesbítés az 502/2013/EU tanácsi rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kambodzsában, Pakisztánban és a Fülöp-szigeteken feladott, akár Kambodzsából, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származóként, akár nem ilyenként bejelentett kerékpárok behozatalára történő kiterjesztéséről szóló, 2015. május 18-i (EU) 2015/776 bizottsági végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 122., 2015. május 19. )

A 26. oldalon, az 1. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… kivéve a lent felsorolt vállalatok által gyártott kerékpárok behozatalát:

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Kambodzsa

A and J (Kambodzsa) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodzsa

C035

Smart Tech (Kambodzsa) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodzsa

C036

Speedtech Industrial Co. Ltd. and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodzsa

C037

Fülöp-szigetek

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Fülöp-szigetek

C038 ”

helyesen:

„… kivéve a lent felsorolt vállalatok által gyártott kerékpárok behozatalát:

Ország

Vállalat

TARIC-kiegészítő kód

Kambodzsa

A and J (Kambodzsa) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodzsa

C035

Smart Tech (Kambodzsa) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodzsa

C036

Speedtech Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodzsa

C037

Bestway Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodzsa

C037

Fülöp-szigetek

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Fülöp-szigetek

C038 ”


22.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/38


Helyesbítés a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 140., 2009. június 5. )

A 128. oldalon, a 33. cikkben, a 2001/80/EK irányelv új 9a.cikke (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy valamennyi olyan, legalább 300 megawatt teljesítményű tüzelőberendezés üzemeltetője, amelyre a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) hatálybalépését követően adtak ki eredeti építési engedélyt vagy – ilyen eljárás hiányában – eredeti működési engedélyt, mérje fel az alábbi feltételek teljesülését:

helyesen:

„(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy valamennyi olyan, legalább 300 megawatt névleges elektromos teljesítményű tüzelőberendezés üzemeltetője, amelyre a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*2) hatálybalépését követően adták ki az eredeti építési engedélyt vagy – ilyen eljárás hiányában – az eredeti működési engedélyt, mérje fel az alábbi feltételek teljesülését:

A 129. oldalon, a 38. cikk (2) bekezdése ötödik franciabekezdésében:

a következő szövegrész:

„—

a 2001/80/EK irányelv 9a. cikkében említett, legalább 300 megawatt teljesítményű tüzelőberendezésekre vonatkozó rendelkezések,”

helyesen:

„—

a 2001/80/EK irányelv 9a. cikkében említett, legalább 300 megawatt névleges elektromos teljesítményű tüzelőberendezésekre vonatkozó rendelkezések,”.

A 130. oldalon, a 39. cikk címében:

a következő szövegrész:

„39. cikk

Átültetés és transznacionális intézkedések”

helyesen:

„39. cikk

Átültetés és átmeneti intézkedések”.