ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 128

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. május 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Megállapodás az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap című, 2015. június 25-i 2015/1017/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/854 végrehajtási rendelete (2017. május 18.) a Darnibole (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

9

 

*

A Bizottság (EU) 2017/855 végrehajtási rendelete (2017. május 18.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diflubenzuron hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság (EU) 2017/856 végrehajtási rendelete (2017. május 18.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a fluroxipir hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

14

 

 

A Bizottság (EU) 2017/857 végrehajtási rendelete (2017. május 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

 

A Bizottság (EU) 2017/858 végrehajtási rendelete (2017. május 18.) a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott kilencedik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról

19

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/859 határozata (2017. május 11.) az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról (02.03.01 költségvetési tétel – Belső piac és 02.03.04 költségvetési tétel – A belső piac irányítási eszközei)

20

 

*

A Tanács (EU) 2017/860 határozata (2017. május 11.) az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról (Költségvetési tétel: 33 02 03 01)

23

 

*

A Tanács (EU) 2017/861 határozata (2017. május 11.) az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban a megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett termékek tekintetében képviselendő álláspontról

25

 

*

A Bizottság (EU) 2017/862 végrehajtási határozata (2017. május 17.) a versenyre szánt törzskönyvezett lovak Türkmenisztánba történő ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állategészségügyi feltételek és állategészségügyi bizonyítványokra vonatkozó feltételek megállapításáról, a 93/195/EGK határozat I. melléklete Türkmenisztánra vonatkozó bejegyzésének módosításáról, valamint a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék, valamint a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékében a Türkmenisztánra vonatkozó bejegyzés módosításáról (az értesítés a C(2017) 3207. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

55

 

*

A Bizottság (EU) 2017/863 végrehajtási határozata (2017. május 18.) az EUPL nyílt forráskódú szoftverlicencnek a közigazgatási szervek által kifejlesztett szoftverek megosztásának és további felhasználásának elősegítése céljából történő frissítéséről

59

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/1


MEGÁLLAPODÁS

„az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap” című, 2015. június 25-i 2015/1017/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK („a felek”),

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 15., 16., 232., 308., 309. és 339. cikkére,

tekintettel az Európai Beruházási Bank (EBB) alapokmányára és különösen annak 11. cikke 7. bekezdésére, valamint 16. és 18. cikkére,

tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. június 25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (az „ESBA-rendeletre”) és különösen annak 17. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3),

A.

mivel az ESBA-rendelet létrehozza az Európai Stratégiai Beruházási Alapot (ESBA), egy uniós garanciát, egy uniós garanciaalapot, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (EBTP) és a Beruházási Projektek Európai Portálját;

B.

mivel az ESBA célja, hogy az EBB kockázatviselési képességének megnövelése révén támogassa az Unióban a következőket:

a)

beruházások;

b)

a legfeljebb 3 000 alkalmazottat foglalkoztató társaságok és egyéb szervezetek számára a forráshoz jutás lehetőségeinek javítása, különös hangsúlyt helyezve a kkv-kra és a kisméretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokra;

C.

mivel az ESBA-rendelet úgy rendelkezik, az ESBA-t különálló, egyértelműen azonosítható és átlátható eszközként kell létrehozni, amelyet az EBB kezel, és amelynek műveleteit egyértelműen meg lehet különböztetni az EBB egyéb műveleteitől;

D.

az európai polgárok felé való elszámoltathatóság biztosítása érdekében az EBB-nek rendszeresen jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ESBA fejlődéséről, hatásáról és műveleteiről, különösen az ESBA keretében végrehajtott műveleteknek a szokásos EBB-műveletekhez – ideértve a különleges tevékenységeket is – viszonyított addicionalitását illetően, és e célból megfelelő szabályokat kell elfogadni;

E.

mivel az ESBA-rendelet 17. cikkének (5) bekezdésével összhangban az Európai Parlament és az EBB megállapodást köt az Európai Parlament és az EBB közötti, az ESBA-rendelet szerinti információcsere részletes szabályairól, többek között az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató kiválasztására irányuló eljárásról is;

F.

mivel az ESBA-rendelet 7. cikkének (6) bekezdése előírja, hogy az EBB eljárásainak megfelelő, nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az irányítóbizottság kiválaszt egy-egy jelöltet az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató pozíciójára, valamint megköveteli, hogy a kiválasztási eljárás minden szakaszában megfelelő módon és kellő időben tájékoztassák az Európai Parlamentet és a Tanácsot, szigorú titoktartási követelmények mellett. Az egyes pozíciókra választott jelöltek meghallgatását és az Európai Parlament jóváhagyását követően az ügyvezető igazgatót és a helyettes ügyvezető igazgatót az EBB elnöke nevezi ki három éves határozott időtartamra, amely egyszer megújítható;

G.

mivel az ESBA-rendelet 16. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az EBB – adott esetben az Európai Beruházási Alappal (EBA) együttműködésben – éves jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EBB ESBA-rendelet alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteiről. Ezt az éves jelentést, amely tartalmazza az ESBA-rendelet 16 cikke (2) bekezdésében tovább pontosított működési és pénzügyi információkat, nyilvánosságra hozzák;

H.

mivel az ESBA-rendelet 17. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az Európai Parlament vagy a Tanács kérelmére az irányítóbizottság elnöke és az ügyvezető igazgató tegyen jelentést az ESBA teljesítményéről a kérelmező intézmények számára, többek között az Európai Parlament előtti meghallgatáson való részvétel útján is;

I.

mivel az ESBA-rendelet 17. cikkének (2) bekezdése ezenkívül előírja, hogy az irányítóbizottság elnöke és az ügyvezető igazgató szóban vagy írásban válaszoljon az Európai Parlament vagy a Tanács által az ESBA-hoz címzett kérdésekre, minden esetben a kérdés kézhezvételének napjától számított öt héten belül;

J.

mivel az ESBA-rendelet 17. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az Európai Parlament kérésére az EBB elnökének részt kell vennie az Európai Parlament által tartott, az EBB ESBA-rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteit érintő meghallgatáson; az EBB elnöke szóban vagy írásban válaszol az Európai Parlament vagy a Tanács által az EBB-hez címzett, az EBB ESBA-rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteire vonatkozó kérdésekre, a kérdés kézhezvételének napjától számított öt héten belül,

K.

mivel az ESBA-rendelet 18. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az EBB 2017. január 5-ig értékelje az ESBA működését. Az EBB benyújtja értékelését az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak;

L.

mivel e megállapodás nem sértheti az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszék és az Európai Beruházási Bank között 2003. október 27-én kötött háromoldalú megállapodást,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. cikk

Cél és hatály

E megállapodás meghatározza az Európai Parlament és az EBB közötti, az ESBA-rendeletben előírt információcsere részletes szabályait, többek között az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató kiválasztására irányuló eljárást is.

I. SZAKASZ

AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

2. cikk

Rendszeres jelentések

2.1.   Az ESBA-rendelet 14. cikkének (9) bekezdésével összhangban az EBB évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az EBTP által nyújtott szolgáltatásokról és a költségvetésének végrehajtásáról, tájékoztatva többek között a befolyt díjakról és azok felhasználásáról is („EBTP-jelentés”).

Az EBB a minden év december 31-ével véget érő időszakra vonatkozóan készíti el az EBTP-jelentést, amelyet legkésőbb a következő év szeptember elsejéig benyújt.

2.2.   Az ESBA-rendelet 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EBB – adott esetben az EBA-val együttműködésben – éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EBB ESBA-rendelet alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteiről (az „ESBA-jelentés”). Az ESBA-jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek értékelése a műveletek, ágazatok, országok és régiók szintjén, valamint a műveletek ESBA-rendelettel, különösen az addicionalitás biztosításának kritériumával, való összhangjának értékelése, az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek az ESBA általános célkitűzései közötti eloszlásának értékelésével együtt;

b)

az EBB finanszírozási és beruházási műveletei hozzáadott értékének, a magánszektorbeli források mozgósításának, a becsült és a tényleges eredményeknek és az EBB finanszírozási és beruházási műveletei eredményének és hatásának értékelése összevont alapon, ideértve a munkahelyteremtésre gyakorolt hatást is;

c)

annak értékelése, hogy az ESBA-rendelet hatálya alá tartozó műveletek milyen mértékben járulnak hozzá az ESBA általános célkitűzéseinek megvalósításához, ideértve az ESBA által a kutatás, a fejlesztés, az innováció, a közlekedés (többek között a TEN-T és a városi mobilitás), a telekommunikáció, az energetikai infrastruktúra és az energiahatékonyság terén eszközölt beruházások szintjének értékelését is;

d)

az uniós garancia igénybevételére vonatkozó követelményeknek és a fő teljesítménymutatóknak való megfelelés értékelése;

e)

az ESBA által finanszírozott projektek révén elért tőkeáttételi hatás értékelése;

f)

azoknak a projekteknek a bemutatása, amelyek esetében az európai strukturális és beruházási alapok támogatását összekapcsolják az ESBA támogatásával, valamint az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összege;

g)

a kedvezményezetteknek juttatott összeg, valamint az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek összevont alapon végzett értékelése;

h)

az EBB finanszírozási és beruházási műveletei hozzáadott értékének és az e műveletekhez kapcsolódó összesített kockázatnak az értékelése;

i)

az uniós garancia lehívására, a veszteségekre, a megtérülésre, a visszatérített összegekre és minden egyéb befolyt kifizetésre vonatkozó részletes információk;

j)

az EBB ESBA-rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi és beruházási műveleteiről szóló, független külső ellenőr által vizsgált pénzügyi beszámolók.

Az EBB a minden év december 31-ével véget érő időszakra vonatkozóan készíti el az ESBA-jelentést, amelyet legkésőbb a következő év május 31-ig benyújt. Az első albekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül az EBB ugyanazon formátumban és ugyanazon időkeretek között (legkésőbb annak az évnek a március 31-éig, amelyben a vonatkozó ESBA-jelentést be kell nyújtani) szolgáltatja a nyers adatokat az Európai Parlamentnek, mint a Bizottságnak.

2.3.   Az EBTP- és az ESBA-jelentés nyelve angol.

3. cikk

ESBA értékelési jelentések

3.1.   Az ESBA-jelentés 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EBB 2017. január 5-ig értékeli az ESBA működését, és benyújtja értékelését az Európai Parlamentnek.

3.2.   Az ESBA-rendelet 18. cikkének (3) bekezdésével összhangban az EBB 2018. június 30-ig, majd ezt követően háromévente átfogó jelentést tesz közzé az ESBA működéséről, amely tartalmazza az ESBA által az uniós beruházásokra, munkahelyteremtésre, illetve a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz jutására gyakorolt hatásá értékelését.

3.3.   Az ESBA-rendelet 18. cikkének (5) bekezdésével összhangban az EBB kellő időben benyújtja – és gondoskodik arról, hogy az EBA is benyújtsa – az Európai Parlament számára valamennyi független értékelő jelentését, amelyekben értékeli az ESBA-rendelet szerinti specifikus EBB- és EBA-tevékenységek hatását és gyakorlati eredményeit.

Az ilyen független értékelések – a 3.1. és 3.2. cikkben megadottakon kívüli – elvégzése szükségességének értékeléséről, valamint e független értékelések időzítéséről teljes mértékben az EBB vagy az EBA dönt.

3.4.   Az e cikkben meghatározott értékelési jelentéseket az EBB vagy az EBA általi jóváhagyásukat követően késedelem nélkül be kell nyújtani az Európai Parlamentnek.

3.5.   Az e cikkben említett értékelési jelentések nyelve angol.

4. cikk

Jelentéstétel az ESBA-megállapodás módosításairól

Az ESBA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésének i. pontjával összhangban a Bizottság és az EBB közötti, az ESBA kezeléséről és az uniós garancia nyújtásáról szóló megállapodásnak (az „ESBA-megállapodásnak”) tartalmaznia kell a felek számára egy, az ESBA-megállapodás módosításairól az Európai Parlamentnek történő jelentéstételre vonatkozó kötelezettséget.

5. cikk

A beruházási bizottság határozatai

5.1.   Az ESBA-rendelet 7. cikke (12) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban az EBB benyújtja az Európai Parlamentnek az ESBA beruházási bizottsága uniós garancia igénybevételét elutasító valamennyi határozatának jegyzékét.

5.2.   Az 5.1. cikkben említett listát az EBB évente kétszer, március 31-ig és szeptember 30-ig nyújtja be az Európai Parlamentnek.

5.3.   Az 5.1. cikkel összhangban az EBB által az Európai Parlamentnek nyújtott információkra szigorú titoktartási követelmények vonatkoznak, és azokat az Európai Parlament a 10. cikkel összhangban kezeli.

5.4.   Az 5.3. cikk sérelme nélkül az EBB továbbítja az Európai Parlamentnek az ESBA beruházási bizottságának garancia igénybevételére vonatkozó minden határozatát, amint azok rendelkezésre állnak. Adott esetben az EBB az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatok jegyzékében szerepeltet a műveletekre – különösen leírásukra –, a projektgazdára vagy pénzügyi közvetítő személyére és az EBB által az ESBA keretében támogatott projekt célkitűzéseire vonatkozó információkat. Üzleti szempontból érzékeny határozatok esetében az EBB e határozatokat és a projektgazdákra vagy pénzügyi közvetítőkre vonatkozó információkat az adott finanszírozás lezárása után vagy korábban, az üzleti érzékenység megszűntekor továbbítja.

5.5.   Az ESBA-rendelet 7. cikke (12) bekezdésének második albekezdésével összhangban az ESBA beruházási bizottságának az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatait nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni.

6. cikk

Az ESBA-portfólió ágazati vagy földrajzi koncentrációs korlátainak változásai

6.1.   Az ESBA-rendelet II. mellékletének (8) bekezdésével összhangban, amennyiben az ESBA irányítóbizottsága úgy dönt, hogy módosítja az indikatív ágazati vagy földrajzi koncentrációs korlátokat, meg kell indokolnia döntését az Európai Parlamentnek.

6.2.   Az ESBA-rendelet 7. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban az irányítóbizottság üléseinek jegyzőkönyvét az irányítóbizottság általi jóváhagyásukat követően haladéktalanul közzéteszik. E jegyzőkönyveket – az irányítóbizottságnak a 6.1 cikkben említett bármely módosításra vonatkozó írásos indokolásával együtt – továbbítják az Európai Parlamentnek, amint rendelkezésre állnak, de minden esetben legkésőbb a jegyzőkönyv közzétételével egy időben.

II. SZAKASZ

ESETI JELENTÉSTÉTEL ÉS KÉRDÉSEKRE VALÓ VÁLASZADÁS

7. cikk

Eseti jelentéstétel, meghallgatások és más ülések

7.1.   Az ESBA-rendelet 17. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Parlament illetékes bizottságainak kérésére az EBB elnökének részt kell vennie legalább egy, az Európai Parlament által tartott, az EBB ESBA-rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteivel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó meghallgatáson. Az Európai Parlament illetékes bizottságai és az EBB megállapodik e meghallgatás időpontjában, amelyet a következő év során kell megtartani.

7.2.   Az Európai Parlament által az EBB-hez címzett, az EBB ESBA-rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteire vonatkozó kérdések nyomán az EBB elnökét az Európai Parlament illetékes bizottságai felkérhetik, hogy további eseti üléseken vegyen részt e kérdésekkel kapcsolatban.

Az Európai Parlament illetékes bizottságai és az EBB megegyezésre jut ezen eseti ülések időpontjáról, amelynek a gyakorlatban megvalósítható lehető leghamarabbi, de legkésőbb az Európai Parlament illetékes bizottságainak kérelmét követő öt héten belüli időpontnak kell lennie.

Az Európai Parlament eljárási szabályzatának vonatkozó rendelkezéseivel összhangban e meghallgatások és eseti ülések bizalmasak lehetnek.

7.3.   Az EBB elnökének vagy az Európai Parlament illetékes bizottsága elnökének kérésére és kölcsönös megállapodás alapján a meghallgatásokon és az eseti üléseken – beleértve a 7.1. és 7.2. cikkben említett bizalmas üléseket – részt vehetnek az EBB vagy az EBA vezető beosztású munkatársai.

7.4.   Az Európai Parlament illetékes bizottsága elnökének kérésére, az Európai Parlament által az EBB-hez címzett, az EBB ESBA-rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteire vonatkozó kérdések nyomán az Európai Parlament illetékes bizottságai az EBB vezető beosztású munkatársait felkérhetik, hogy eseti eszmecseréken vegyenek részt e kérdésekkel kapcsolatban, melyeket előzetesen megállapodott időpontban tartanak.

A Parlament eljárási szabályzatának vonatkozó rendelkezéseivel összhangban ezen eseti eszmecserék bizalmasak lehetnek.

7.5.   Az ESBA-rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Európai Parlament illetékes bizottságai kérelmére az ESBA ügyvezető igazgatója jelentést tesz az ESBA teljesítményéről, többek között az Európai Parlament előtti meghallgatásokon való részvétel útján is.

Az Európai Parlament illetékes bizottságai és az ESBA ügyvezető igazgatója megegyezésre jut ezen eseti meghallgatások időpontjáról, amelynek a gyakorlatban megvalósítható lehető leghamarabbi, de legkésőbb az Európai Parlament illetékes bizottságainak kérelmét követő öt héten belüli időpontnak kell lennie.

Az Európai Parlamentnek történő, az ESBA ügyvezető igazgatója általi, az ESBA teljesítményéről szóló jelentéstétel történhet az Európai Parlament illetékes bizottságaival tartott eseti ülés formájában, amelyet ezen illetékes bizottságok kérelmére szerveznek egy közösen meghatározott időpontban.

A Parlament eljárási szabályzatának vonatkozó rendelkezéseivel összhangban e meghallgatások és eseti ülések bizalmasak lehetnek.

7.6.   Az ESBA ügyvezető igazgatójának vagy az Európai Parlament illetékes bizottsága elnökének indokolással ellátott kérésére és kölcsönös megállapodás alapján a 7.5. cikkben említett meghallgatásokon és az eseti üléseken – beleértve a bizalmas üléseket – részt vehetnek az EBB és az EBA vezető beosztású munkatársai.

8. cikk

Kérdésekre való válaszadás

8.1.   Az ESBA-rendelet 17. cikkének (4) bekezdésével összhangban, az Európai Parlament illetékes bizottságainak kérésére az EBB elnöke szóban vagy írásban válaszol az Európai Parlament által az EBB-hez címzett, az EBB ESBA-rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteit érintő kérdésekre.

8.2.   Az ESBA-rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban az ESBA ügyvezető igazgatója szóban vagy írásban válaszol az Európai Parlament által az ESBA-hoz címzett kérdésekre.

8.3.   A 8.1. cikk szerinti, az Európai Parlament által az EBB elnökéhez címzett kérdéseket az Európai Parlament illetékes bizottságának elnökén keresztül továbbítják. A 8.2. cikk szerinti, az Európai Parlament által az ESBA ügyvezető igazgatójához címzett kérdéseket az Európai Parlament illetékes bizottságának elnökén és az ESBA titkárságán keresztül továbbítják.

8.4.   Az Európai Parlament által a 8.1. cikk szerint az az EBB elnökéhez vagy a 8.2. cikk szerint az ESBA ügyvezető igazgatójához intézett kérdéseket a lehető leggyorsabban, de minden esetben a kérdés kézhezvételét követő öt héten belül meg kell válaszolni.

Az Európai Parlament által a 8.1. cikk szerint az az EBB elnökéhez vagy a 8.2. cikk szerint az ESBA ügyvezető igazgatójához intézett kérdésekre való szóbeli válaszadás történhet eseti ülés formájában, a 7.2. cikk illetve a 7.5. cikk harmadik albekezdése értelmében.

III. SZAKASZ

KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK

9. cikk

Az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató kiválasztására irányuló eljárás

9.1.   Az EBB az ESBA-rendelettel összhangban meghatározza az ESBA ügyvezető igazgatója és a helyettes ügyvezető igazgató kiválasztásának kritériumait, többek között a készségek, tudás és tapasztalat megkívánt egyensúlyát, azzal a céllal, hogy biztosítsák a legmagasabb színvonalat, valamint a kiegyensúlyozottságot, beleértve a nemek közti kiegyensúlyozottságot is.

9.2.   Az adott álláshirdetés közzététele előtt két héttel az EBB tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságait az álláshirdetésről, és közli az általa követendő nyílt kiválasztási eljárás részleteit.

9.3.   Az EBB tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságait a pályázók csoportjának összetételéről (pályázatok száma, szakmai készségek jelenléte, nemek aránya, állampolgársági arányok), valamint a pályázók körére vonatkozóan alkalmazott szűrési módszerekről. A szűrés célja az EBB által az irányítóbizottságnak javasolt, legalább két jelöltet tartalmazó előválogatott lista felállítása.

9.4.   Az EBB a jelöltek előválogatott listáját eljuttatja az Európai Parlament illetékes bizottságainak. Az EBB legalább három héttel azelőtt juttatja el ezt az előválogatott listát, mielőtt az irányítóbizottság kiválasztja a végső jelöltet.

9.5.   Az Európai Parlament illetékes bizottságai a jelöltek előválogatott listájának kézhezvételét követő egy héten belül kérdéseket tehetnek fel a kiválasztási kritériumokkal vagy az előválogatott listával vagy mindkettővel kapcsolatban. Az EBB két héten belül írásban válaszol.

9.6.   A jóváhagyási eljárás az alábbi lépéseket foglalja magában:

a)

az EBB eljuttatja a javasolt ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató nevét az Európai Parlamentnek a kiválasztást indokoló írásbeli magyarázatával együtt;

b)

az Európai Parlament a lehető leggyorsabban, de legkésőbb négy héten belül meghallgatást szervez minden egyes pozícióra jelölt személlyel;

c)

az Európai Parlament valamennyi illetékes bizottsága ülésén az állásfoglalás-tervezetről tartott szavazással határoz a javaslatok jóváhagyásáról, amit az állásfoglalásról szóló, jóváhagyásra vagy elutasításra irányuló szavazás követ a javaslatot követő hat héten belül.

9.7.   Az Európai Parlament jóváhagyását követően az EBB elnöke kinevezi az ügyvezető igazgatót és a helyettes ügyvezető igazgatót az ESBA-rendelet rendelkezéseivel összhangban.

9.8.   Amennyiben az Európai Parlament nem hagyja jóvá az EBB javaslatát, az EBB felhasználhatja a meglévő jelöltek listáját, vagy újraindíthatja a kiválasztási eljárást.

9.9.   Az ESBA irányítási struktúrájában bekövetkező bármely lemondásról, felmentésről, ideiglenes helyettesítésről vagy betöltetlen álláshelyről az EBB indokolatlan késedelem nélkül értesíti az Európai Parlamentet.

IV. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Titoktartás

10.1.   Tekintettel arra, hogy a jelen megállapodás keretében kicserélt információk bizalmas jellegűek vagy üzleti szempontból érzékenyek lehetnek, a felek vállalják, hogy a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tartózkodnak az ebben az összefüggésben kapott bármely bizalmas információ közzétételétől.

Ez a kötelezettségvállalás azonban nem érinti az információk törvény, rendelet, szerződés és az ügyben joghatósággal rendelkező bíróság által előírt közlését, és nem érinti az ESBA-rendelet átláthatóságra és információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseit.

E megállapodás alkalmazásában „bizalmas információnak” minősül mindazon írásos vagy egyéb tartós formában (ideértve az elektronikus formát is) rögzített információ, amelyet egyértelműen bizalmasan kezelendőként jelöltek meg.

Az információk bizalmasnak történő kijelölésekor az EBB-nek a honlapján közzétettek szerint meg kell felelnie átláthatósági politikájának abban az időpontban, amikor az ilyen információkat az Európai Parlament rendelkezésére bocsátja.

10.2.   Az EBB által e megállapodásnak megfelelően az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott bármely bizalmas információt az Európai Parlament eljárási szabályzatának vonatkozó rendelkezéseivel, különösen annak 210a. cikkével (A Parlamenthez beérkező bizalmas információk parlamenti bizottsági vizsgálatára vonatkozó eljárás) összhangban kezeli és védi, A bizalmas adatok Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályok című, 2013. április 15-i európai parlamenti elnökségi határozatban (4) meghatározott „egyéb bizalmas információkat” pedig az említett határozattal összhangban kezeli és védi.

10.3.   Az Európai Parlament, összhangban az eljárási szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel, listát tart fenn a bizalmas adatok kezeléséért felelős személyekről.

10.4.   Az Európai Parlament és az EBB tájékoztatja egymást minden olyan igazságügyi, közigazgatási vagy más jellegű eljárás megindításáról és eredményéről, amelyben az EBB által az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott bizalmas adatokhoz való hozzáférést harmadik fél kéri.

11. cikk

Személyzeti szintű előkészítő megbeszélések

11.1.   Az eszmecserék, meghallgatások és az e megállapodásban előirányzott együttműködés egyéb formáinak előkészítése érdekében személyzeti szintű megbeszéléseket kell tartani, amennyiben ezt az Európai Parlament vagy az EBB kéri.

11.2.   A személyzeti szintű megbeszéléseket a vonatkozó eszmecserét, meghallgatást vagy az együttműködés egyéb formáját megelőzően legalább egy héttel kell megtartani.

12. cikk

Nyelvi szabályok

Az Európai Parlamenttől származó bármely, e megállapodás szerinti kérelmet az Unió bármely hivatalos nyelvén továbbítani lehet az EBB-nek. Az EBB válaszait angol nyelven kell megfogalmazni.

13. cikk

Záró rendelkezések

13.1.   E megállapodás gyakorlati végrehajtását a felek rendszeres időközönként értékelik, és az ESBA időtartamának meghosszabbításáról szóló rendelet hatálybalépésekor, valamint a végrehajtás gyakorlati tapasztalatainak fényében ismételten, 2019. június 30-ig felülvizsgálatot végeznek.

13.2.   Ez a megállapodás a megállapodás aláírását követő napon lép hatályba.

13.3.   Ezt a megállapodást az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 2-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

Image

A. TAJANI

Kelt Luxembourgban, 2017. április 3-án

az Európai Beruházási Bank részéről

az elnök

Image

W. HOYER


(1)  HL L 169., 2015.7.1., 1. o.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(4)  HL C 96., 2014.4.1., 1. o.


RENDELETEK

19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/854 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. május 18.)

a „Darnibole” (OEM) elnevezés oltalmának az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikke alapján történő megadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban az Egyesült Királyságnak a „Darnibole” elnevezés bejegyzésére vonatkozóan benyújtott kérelmét a Bizottság megvizsgálta és azt követően közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti, kifogást tartalmazó nyilatkozat.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 99. cikkével összhangban a „Darnibole” elnevezést oltalomban kell részesíteni, valamint fel kell venni a rendelet 104. cikkében hivatkozott nyilvántartásba.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Darnibole” (OEM) elnevezés oltalomban részesül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL C 457., 2016.12.8., 3. o.


19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/855 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. május 18.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diflubenzuron hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen az annak 21. cikke (3) bekezdésében említett első eshetőségre, valamint 78. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/69/EK bizottsági irányelv (2) felvette a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe a diflubenzuron hatóanyagot.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

A 2010/39/EU bizottsági irányelvvel (5) összhangban az a kérelmező, aki a diflubenzuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való felvételét kérte, köteles megerősítő információkat benyújtani a 4-klór-anilin (PCA), mint szennyeződés és metabolit lehetséges toxikológiai relevanciájáról.

(4)

A kérelmező az erre előírt határidőn belül benyújtotta a szükséges információkat a referens tagállamnak, vagyis Svédországnak.

(5)

Svédország elvégezte a kérelmező által benyújtott információk értékelését. Ezt az értékelést az értékelő jelentés tervezetéhez fűzött kiegészítés formájában tette elérhetővé 2011. december 20-án a többi tagállam, a Bizottság és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) részére.

(6)

A Bizottság konzultált a Hatósággal, ez utóbbi pedig 2012. szeptember 7-én mutatta be a diflubenzuronra vonatkozó megerősítő információk kockázatértékeléséről szóló következtetését. (6) A Hatóság eljuttatta a kérelmezőnek a diflubenzuronnal kapcsolatos véleményét, a Bizottság pedig felkérte a kérelmezőt a vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevételei benyújtására Az értékelő jelentés tervezetét, az ahhoz fűzött kiegészítést és a Hatóság következtetéseit a Bizottság és a tagállamok megvizsgálták az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében, és 2013. július 16-án mindez végleges formát nyert a diflubenzuronra vonatkozó bizottsági vizsgálati jelentésként.

(7)

Noha a genotoxicitási vizsgálatok eredményei arra utaltak, hogy a PCA in vivo genotoxikus és karcinogén anyag, a genotoxikus és karcinogén potenciált nem lehetett megfigyelni a diflubenzuronnak való emberi kitettséget modellező megfelelő állatkísérletek során, sem a PCA mint metabolit és szennyeződés esetében. A kérelmező által benyújtott információkat tekintve a Bizottság úgy véli, hogy minden szükséges megerősítő információ benyújtásra került.

(8)

A Hatóság a következtetéseiben azonban a PCA megerősítő információk segítségével azonosított genotoxikus tulajdonsága, karcinogén tulajdonsága és az elfogadható mértékű expozíciónak megfelelő küszöb hiánya alapján új aggályként vetette fel a PCA-nak mint maradékanyagnak való kitettséget.

(9)

A Bizottság kezdeményezte a diflubenzuron hatóanyagra vonatkozó jóváhagyás felülvizsgálatát. A Bizottság úgy vélte, hogy a fent ismertetett új tudományos és műszaki ismeretek fényében vannak arra utaló jelek, hogy a diflubenzuron hatóanyagra vonatkozó jóváhagyás már nem felel meg az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak, tekintettel a PCA-nak mint maradékanyagnak való kitettség révén az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásaira. A Bizottság felkérte a kérelmezőt a PCA-nak mint maradékanyagnak való potenciális kitettségre, valamint megerősített kitettség esetén a lehetséges toxikológiai relevanciára vonatkozó információk benyújtására.

(10)

A kérelmező az erre előírt határidőn belül benyújtotta a szükséges információkat Svédországnak.

(11)

Svédország elvégezte a kérelmező által benyújtott információk értékelését. Az értékelést az értékelő jelentés tervezetéhez fűzött kiegészítésként elküldte a többi tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak 2014. július 23-án.

(12)

A Bizottság konzultált a Hatósággal, amely 2015. december 11-én ismertette a diflubenzuronra vonatkozó jóváhagyás felülvizsgálata keretében benyújtott információk kockázatértékeléséről szóló következtetését. (7) A Hatóság eljuttatta a kérelmezőnek a diflubenzuronnal kapcsolatos véleményét.

(13)

A Bizottság szerint a felülvizsgálat során benyújtott információk nem igazolják, hogy a PCA-nak mint maradékanyagnak való lehetséges fogyasztói kitettség elfogadható mértékű kockázattal járna. A PCA jelenléte kimutatható volt egyes növények és haszonállatok metabolikus útvonalában, és mások esetében nem zárható ki. A vizsgálatok emellett rámutattak arra, hogy az élelmiszerek fertőtlenítésére használt eljárások és azokhoz hasonló folyamatok során a diflubenzuron maradékai jelentős mértékben átalakulnak PCA-ná, és az ilyen átalakulás nem zárható ki a háztartási feldolgozás során sem.

(14)

A PCA genotoxikus és karcinogén tulajdonságaira, valamint az elfogadható mértékű expozíciós küszöb hiányára tekintettel nem nyert megállapítást, hogy a fogyasztók PCA-nak, mint a helyes növényvédelmi gyakorlatnak megfelelő alkalmazáskor visszamaradó maradékanyagnak való kitettsége ne járna káros hatással. Mivel a PCA tekintetében nem lehet megállapítani a toxikológiai referenciaértékeket, és biztonságos szermaradvány-határérték sem határozható meg, a fogyaszók PCA-nak való expozícióját meg kell akadályozni.

(15)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevételeit. A kérelmező észrevételei nem enyhítették a fogyasztói PCA-nak való expozícióval kapcsolatos aggályokat.

(16)

Az értékelő jelentés tervezetét, az ahhoz fűzött kiegészítést és a Hatóság következtetését a tagállamok és a Bizottság a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága keretében közösen megvizsgálták, majd a diflubenzuronról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában 2017. március 23-án véglegesítették.

(17)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a fogyasztók PCA-nak való kitettségét csak további korlátozások bevezetésével lehet elkerülni. A diflubenzuron használatát ezért a nem ehető takarmánynövényekre kell korlátozni, és a diflubenzuronnal kezelt takarmánynövények nem kerülhetnek be az élelmiszer- és a takarmányláncba. A fogyasztói PCA-expozíció minimálisra csökkentése érdekében ezért helyénvaló módosítani a diflubenzuron felhasználási feltételeit.

(18)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(19)

A tagállamok számára időt kell biztosítani a diflubenzuront tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek módosítására vagy visszavonására.

(20)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a diflubenzuront tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, az e rendelet hatálybalépésétől fogva legfeljebb 15 hónapig tarthat.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében a diflubenzuronra vonatkozó 174. sorszámú bejegyzés hetedik, „Egyedi rendelkezések” oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Kizárólag nem ehető takarmánynövényeken használandó rovarirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága által 2017. március 23-án elfogadott, a diflubenzuronról szóló vizsgálati jelentésben, különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

az iparilag gyártott műszaki minőségű anyag specifikációja, amelyet meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A toxicitási dossziékban a vizsgálatokhoz használt anyagot össze kell hasonlítani a műszaki minőségű anyag e specifikációjával, és annak alapján kell ellenőrizni,

a vízi és szárazföldi szervezetek, valamint a nem célzott ízeltlábúak, többek között a méhek védelme,

a nem ehető takarmánynövényeken való használat során az élelmiszer- és takarmánynövények lehetséges nem szándékolt expozíciója a diflubenzuronnak (pl. a permet terjedése révén),

a szerrel dolgozók, a lakosok és az arra járók védelme.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a diflubenzuronnal kezelt takarmánynövények ne kerüljenek be az élelmiszer- és takarmányláncba.

A használati feltételek között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.”

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok a diflubenzuron hatóanyagú növényvédő szerekre érvényben lévő engedélyeket az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően 2017. szeptember 8-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

3. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2018. szeptember 8-ig le kell járnia.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/69/EK irányelve (2008. július 1.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klofentezin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, az imazaquin, a lenacil, az oxadiazon, a pikloram és a piriproxifen hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 172., 2008.7.2., 9. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2010/39/EU irányelve (2010. június 22.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a klofentezinre, diflubenzuronra, lenacilra, oxadiazonra, a pikloramra és a piriproxifenre vonatkozó különös rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 156., 2010.6.23., 7. o.).

(6)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance diflubenzuron (A diflubenzuronra vonatkozóan benyújtott megerősített adatok alapján készített, a hatóanyaggal kapcsolatban felmerülő kockázatok felméréséről szóló, a peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés). EFSA Journal 2012;10(9):2870. [26. o.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA (A diflubenzuronra vonatkozó jóváhagyásnak a PCA metabolit tekintetében végzett felülvizsgálatára vonatkozó szakértői értékelésből levont következtetés). EFSA Journal 2015;13(8):4222. [30. o.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/856 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. május 18.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a fluroxipir hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésében említett második eshetőségre, valamint 78. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 736/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) a fluroxipirt mint hatóanyagot az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően jóváhagyta, azzal a feltétellel, hogy az érintett tagállamok biztosítják, hogy a kérelmező, amelynek a kérelmére a fluroxipirt jóváhagyták, további megerősítő információkat nyújt be hat konkrét szempont vonatkozásában, melyek közül az egyik a technikai specifikációban szereplő szennyeződések relevanciáját érinti.

(2)

A kérelmező a megerősítő adatokra vonatkozó követelmény teljesítése érdekében 2012. június 25-én és 2013. szeptember 5-én további információkat nyújtott be az arra előírt határidőn belül a referens tagállamnak, Írországnak.

(3)

Írország elvégezte a kérelmező által szolgáltatott kiegészítő információk értékelését. A tagállam 2014. december 22-én az értékelő jelentéstervezethez fűzött kiegészítés formájában benyújtotta értékelését a többi tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) és felkérte őket az értékelés véleményezésére.

(4)

A Hatóság 2015. július 22-én technikai jelentést (3) tett közzé, összefoglalva a fluroxipirről folytatott konzultáció eredményeit.

(5)

Az értékelő jelentés tervezetét, a hozzá fűzött kiegészítést és a technikai jelentést a tagállamok és a Bizottság a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága keretében közösen megvizsgálták, majd a fluroxipirről szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában 2017. március 23-án véglegesítették.

(6)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a fluroxipirről szóló bizottsági vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevételeit.

(7)

Az N-metil-2-pirrolidont (NMP) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 1B. kategóriájú, reprodukciós toxicitást mutató anyagként sorolja be, melynek általános koncentrációs határértéke 0,3 %. Igen valószínűtlen, hogy az NMP 3 g/kg -ot meg nem haladó jelenléte a műszaki minőségű anyagban kockázatnak tenné ki a fogyasztókat. Ezért a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a benyújtott kiegészítő információk alapján a toxikológiai szempontból releváns NMP-szennyeződés maximális határértékét kevesebb mint 3 g/kg-ban (< 0,3 %) kell megállapítani a műszaki minőségű anyagban.

(8)

A fogyasztók magas szintű védelmének biztosítása érdekében ezért helyénvaló maximális határértéket megállapítani e szennyeződésnek az iparilag gyártott hatóanyagban való jelenléte tekintetében.

(9)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a fluroxipirt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek módosítására vagy visszavonására.

(11)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a fluroxipirt tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ez az időszak legfeljebb 2018. szeptember 8-ig tarthat.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok a fluroxipir hatóanyagú növényvédő szerekre érvényben lévő engedélyeket az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően 2017. szeptember 8-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

3. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2018. szeptember 8-ig le kell járnia.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 736/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. július 26.) a fluroxipir hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 195., 2011.7.27., 37. o.).

(3)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for fluroxypyr in light of confirmatory data (Technikai jelentés a tagállamokkal, a kérelmezővel és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal a fluroxipirre vonatkozóan benyújtott megerősítő adatok alapján az ilyen hatóanyagú növényvédő szerekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok felméréséről folytatott konzultáció eredményéről). EFSA supporting publication (kapcsolódó közlemény) 2015:EN-857. 43. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete B. részének 9. sorában (fluroxipir) az „Tisztaság” oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„≥ 950 g/kg (fluroxipir-meptil)

A következő gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggályos, ezért a műszaki minőségű anyagban a koncentrációja nem lehet nagyobb a következő értéknél:

N-metil-2-pirrolidont (NMP): < 3 g/kg”

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete B. részének 9. sorában (fluroxipir) az „Egyedi rendelkezések” oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„A. RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

B. RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában 2017. március 23-án véglegesített, a fluroxipirről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a felszín alatti vizek fluroxipir-piridinol metabolit általi lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot lúgos vagy érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a vízi szervezetekre jelentett kockázat.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.”


19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/857 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. május 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 18-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

104,0

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

118,7

0709 93 10

TR

132,4

ZZ

132,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

MA

59,7

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

60,0

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

207,1

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

118,7

BR

119,2

CL

133,7

CN

130,6

NZ

152,0

US

107,1

ZA

99,8

ZZ

123,0


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/858 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. május 18.)

a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott kilencedik részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2016. május 18-i (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 32. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (3) megindította a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárást.

(2)

A kilencedik részleges pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján nem indokolt minimális eladási árat meghatározni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, sovány tejpor értékesítésére irányuló kilencedik részleges pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2017. május 16-án járt le – minimális eladási árat nem határoztak meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 18-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 206., 2016.7.30., 71. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelete (2016. november 25.) a sovány tejpor pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó eljárás megindításáról (HL L 321., 2016.11.29., 45. o.).


HATÁROZATOK

19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/20


A TANÁCS (EU) 2017/859 HATÁROZATA

(2017. május 11.)

az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról (02.03.01 költségvetési tétel – Belső piac és 02.03.04 költségvetési tétel – A belső piac irányítási eszközei)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

(4)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén az áruk és szolgáltatások belső piacának működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(5)

Emellett az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést indokolt kiterjeszteni az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépésekre a belső piac irányítási eszközeivel kapcsolatban is.

(6)

Ezért módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2017. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon.

(7)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak ezért a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének javasolt módosításával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontnak az e határozathoz csatolt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. GALDES


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁ …/2017 HATÁROZATA

(…)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén az áruk és szolgáltatások belső piacának működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(2)

Ezen túlmenően ki kell terjeszteni az EGT-megállapodás Szerződő Feleinek együttműködését az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépésekre a belső piac irányítási eszközeivel kapcsolatban.

(3)

Ezért módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2017. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének 7. cikke a következőképpen mnódosul:

1.

A (12) bekezdésben „a 2016-os pénzügyi év” szövegrész helyébe „a 2016-os és 2017-es pénzügyi évek” szövegrész lép.

2.

A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(14)

Az EFTA-államok 2017. január 1-jétől részt vesznek a következő, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében szereplő költségvetési tételekkel kapcsolatos uniós tevékenységekben:

02.03.04 költségvetési tétel: »A belső piac irányítási eszközei«.”.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás (*1) 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették.

Ezt a határozatot 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(*1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/23


A TANÁCS (EU) 2017/860 HATÁROZATA

(2017. május 11.)

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontról (Költségvetési tétel: 33 02 03 01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke alapján az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének módosításáról.

(3)

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

(4)

Helyénvaló folytatni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a társasági joggal kapcsolatban.

(5)

Ezért módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2017. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon.

(6)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének javasolt módosításával kapcsolatban az Unió nevében elfogadandó álláspontnak az e határozathoz csatolt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 11.

a Tanács részéről

az elnök

R. GALDES


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG …/2017 HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Helyénvaló kibővíteni az EGT-megállapodás Szerződő Felei közötti együttműködést az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a társasági joggal kapcsolatban.

(2)

Ezért módosítani kell az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2017. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyve 7. cikkének (13) bekezdésében „a 2016-os pénzügyi év” szavak helyébe „a 2016-os és 2017-es pénzügyi évek” szavak lépnek.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás (1) 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették.

Ezt a határozatot 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


19.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/25


A TANÁCS (EU) 2017/861 HATÁROZATA

(2017. május 11.)

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban a megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett termékek tekintetében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén lépett hatályba.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikkének megfelelően az EGT Vegyes Bizottság határozhat többek között az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének módosításáról. Az említett jegyzőkönyv különleges kereskedelmi intézkedéseket határoz meg a Szerződő Felek között bizonyos mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek tekintetében.

(3)

Az EGT-megállapodáshoz csatolt 3. jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az említett jegyzőkönyv I. táblázatának mellékleteiben meghatározott vámokon az EGT Vegyes Bizottság a közös engedmények figyelembevételével kiigazításokat hajthat végre. Izland és az Európai Unió megállapodtak az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvében felsorolt bizonyos termékekre kivetett vámok eltörlésében. Ezek az engedmények kizárólag az Európai Unióból, illetve Izlandról származó termékekre alkalmazandók, a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény értelmében.

(4)

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének, a megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett termékek tekintetében történő módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Unió által képviselendő álláspontnak az e határozathoz csatolt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. GALDES


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG … HATÁROZATA

(…)

az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének a megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett termékek tekintetében történő módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyve különleges kereskedelmi intézkedéseket határoz meg a Szerződő Felek között bizonyos mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek tekintetében.

(2)

Az EGT-megállapodáshoz csatolt 3. jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az EGT-megállapodáshoz csatolt 3. jegyzőkönyv I. táblázatának mellékleteiben meghatározott vámokon az EGT Vegyes Bizottság a közös engedmények figyelembevételével kiigazításokat hajthat végre. Izland és az Európai Unió megállapodtak az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvében felsorolt bizonyos termékekre kivetett vámok eltörlésében. Ezek az engedmények kizárólag az Európai Unióból, illetve Izlandról származó termékekre alkalmazandók, a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény értelmében.

(3)

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyve a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikkben az (1) bekezdés vége a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az I. táblázatban szereplő, a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezménynek megfelelően Izlandról vagy az Európai Unióból származó termékekre az I. táblázathoz tartozó I. melléklet 4a. pontjában, illetve az I. táblázathoz tartozó II. melléklet 1a. pontjában meghatározott vámok alkalmazandók.”.

2.

Az I. táblázathoz tartozó I. melléklet e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

3.

Az I. táblázathoz tartozó II. melléklet e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat -án/-én lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1), vagy, amennyiben az későbbi időpont, azon a napon, amelyen a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és Izland között levélváltás formájában létrejött megállapodás (1) hatályba lép.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(*1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]

(1)  HL x xxx, xx.xx.xx, xx. o.

I. MELLÉKLET

A megállapodás 3. jegyzőkönyvének I. táblázatához tartozó I. melléklet a következőképpen módosul:

1.

A (4) bekezdés után a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a)

Az Izlandról származó következő termékekre alkalmazandó vámok mértéke nulla:

KN-kód

Megjegyzések

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott cukortartalom

ex 1302 20 90

5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott cukortartalom

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

Pörkölt

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

1,5 vagy annál több tömegszázaléknyi tejzsír-, 2,5 vagy annál több tömegszázaléknyi tejfehérje-, 5 vagy annál több tömegszázaléknyi cukor-, illetve 5 vagy annál több tömegszázaléknyi keményítőtartalommal

ex 2101 12 98

1, vagy annál több tömegszázaléknyi tejzsír-, 2,5 vagy annál több tömegszázaléknyi tejfehérje-, 5 vagy annál több tömegszázaléknyi cukor-, illetve 5 vagy annál több tömegszázaléknyi keményítőtartalommal

ex 2101 20 92

1,5 vagy annál több tömegszázaléknyi tejzsír-, 2,5 vagy annál több tömegszázaléknyi tejfehérje-, 5 vagy annál több tömegszázaléknyi cukor-, illetve 5 vagy annál több tömegszázaléknyi keményítőtartalommal

ex 2101 20 98

1,5 vagy annál több tömegszázaléknyi tejzsír-, 2,5 vagy annál több tömegszázaléknyi tejfehérje-, 5 vagy annál több tömegszázaléknyi cukor-, illetve 5 vagy annál több tömegszázaléknyi keményítőtartalommal”.

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

2.

A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)

Az ebben a mellékletben megadott vámtarifaszámok az Európai Unióban 2004. január 1-jétől alkalmazandó vámtarifaszámokat tükrözik. A (4a) bekezdésben megadott vámtarifaszámok azonban az Európai Unióban 2015. január 1-jétől alkalmazandó vámtarifaszámokat tükrözik. Az ebben a mellékletben feltüntetett kifejezéseket a vámnómenklatúrán esetlegesen végrehajtásra kerülő változtatások nem érintik.”.

II. MELLÉKLET

A megállapodás 3. jegyzőkönyvének I. táblázatához tartozó II. melléklet a következőképpen módosul:

1.

Az (1) bekezdés után a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)

Az Európai Unióból származó következő termékekre alkalmazandó vámok mértéke nulla:

Izlandi vámtarifaszám

Árumegnevezés

0501.0000

Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék

0502

Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka:

0502.1000

Sertés- és vaddisznószőr és sörte és ezek hulladéka

0502.9000

Más

0505

Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll vagy tollrész hulladéka:

 

Toll, töltelékanyagnak; pehely:

0505.1001

– –

Toll

0505.1002

– –

Pehelyréce-pehely tisztítva

0505.1003

– –

Más pehely

0505.1009

– –

Más

0505.9000

Más

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka:

 

Elefántcsont; elefántcsont-hulladék és -por

0507.1001

– –

Bálnafog

0507.1009

– –

Más

 

Más

0507.9001

– –

Bálnacsont

0507.9002

– –

Madárkarom

0507.9003

– –

Juhszarv

0507.9004

– –

Szarvasmarhaszarv

0507.9009

– –

Más

0508.0000

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka

0510.0000

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva

ex ex 0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

0710.4000

Csemegekukorica

ex ex 0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

 

Más zöldség; zöldségkeverék:

0711.9002

– –

Csemegekukorica

ex ex 1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító, modifikálva (átalakítva) is:

 

Növényi nedv és kivonat:

 

– –

Más:

1302.1901

– – –

Más élelmiszer-készítmény

1302.1909

– – –

Más

 

Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok:

1302.2001

– –

Legalább 5 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal

1401

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg):

1401.1000

Bambusznád

1401.2000

Rotangnád

1401.9000

Más

1404

Máshol nem említett növényi eredetű termék:

1404.2000

Gyapothulladék (pamutlinters)

 

Más:

1404.9001

– –

Takácsmácsonya-fejek

1404.9009

– –

Más

ex ex 1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, az 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

 

Margarin, a folyékony margarin kivételével:

1517.1001

– –

10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

Más:

1517.9002

– –

10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1517.9005

– –

Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

ex ex 1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:

1702.5000

Vegytiszta gyümölcscukor

 

Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:

1702.9004

– –

Vegytiszta malátacukor

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül:

1704.1000

Rágógumi, cukorbevonattal is

 

Más:

1704.9001

– –

Mandulapor-paszta hozzáadott cukorral, és perszipán (mandulaporpaszta-helyettesítők), 5 kg-os vagy nagyobb kiszerelésben

1704.9002

– –

Mandulapor-paszta hozzáadott cukorral, és perszipán (mandulaporpaszta-helyettesítők), 5 kg-nál kisebb kiszerelésben

1704.9003

– –

Öntött cukordísz

1704.9004

– –

Édesgyökér, cukorral és édesgyökér-készítmények

1704.9005

– –

Cukorbonbon, szögletes cukorka (lozeng), máshol nem említettek

1704.9006

– –

Karamellek

1704.9007

– –

Gumiarábikumkészítmények

1704.9008

– –

Cukoráru, glutén- és fehérjetartalom nélkül, kifejezetten allergiában és anyagcserezavarban szenvedőknek

1704.9009

– –

Más

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:

 

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

1806.1001

– –

Italgyártáshoz

1806.1009

– –

Más

 

Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, vagy folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:

1806.2010

– –

Nugátpaszta, 5 kg-os vagy annál nagyobb tömbökben

1806.2020

– –

Por desszert készítéséhez

 

– –

Kakaópor, a 1901 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, legalább 30 tömegszázalék frisstejpor- és/vagy soványtejpor-tartalommal, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel is, de más anyagokkal nem keverve:

1806.2031

– – –

Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

1806.2039

– – –

Más

 

– –

Kakaópor, a 1901 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, 30 tömegszázaléknál kevesebb frisstejpor- és/vagy soványtejpor-tartalommal, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel is, de más anyagokkal nem keverve:

1806.2041

– – –

Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

1806.2049

– – –

Más

 

– –

Más:

1806.2050

– – –

Más készítmények a 1901 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, legalább 30 tömegszázalék frisstejpor- és/vagy soványtejpor-tartalommal

1806.2060

– – –

Más készítmények a 1901 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, 30 tömegszázaléknál kevesebb frisstejpor- és/vagy soványtejpor-tartalommal

1806.2090

– – –

Más

 

Más, tömb, tábla vagy rúd alakban:

 

– –

Töltött:

1806.3101

– – –

Töltött csokoládé, tömb, tábla vagy rúd alakban

1806.3109

– – –

Más

 

– –

Töltetlen:

1806.3201

– – –

Kizárólag kakaómasszából, cukorból és legfeljebb 30 % kakaóvajból készült csokoládé, tábla és rúd alakban.

1806.3202

– – –

Kakaómasszát, cukrot, kakaóvajat és tejport tartalmazó csokoládé, tábla és rúd alakban.

1806.3203

– – –

Csokoládéutánzat, tábla vagy rúd alakban

1806.3209

– – –

Más

 

Más:

 

– –

Készítmények italok készítéséhez:

1806.9011

– – –

Ital készítésére szolgáló, a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely teljesen zsírtalanított anyagra számítva legalább 5 tömegszázalék kakaót tartalmaz, cukorral vagy más édesítőszerrel, más csekély mértékű alkotóelemmel és ízesítő anyaggal

1806.9012

– – –

Ital készítésére szolgáló készítmény, kakaótartalommal, amely fehérjéket és/vagy más tápanyagokat, továbbá vitaminokat, ásványi anyagokat, növényi rostokat, többszörösen telítetlen zsírsavakat és ízesítő anyagokat tartalmaz

1806.9019

– – –

Más

 

– –

Más:

1806.9021

– – –

Por desszert, puding és leves készítéséhez

1806.9022

– – –

Kifejezetten csecsemők számára és diétás célokra készített étel

1806.9023

– – –

Húsvéti tojások

1806.9024

– – –

Szósz és öntet fagylaltra

1806.9025

– – –

Bevont vagy beborított, például mazsola, diófélék, »puffasztott« gabona, édesgyökér, karamell és zselé

1806.9026

– – –

Csokoládékrém (konfekt)

1806.9027

– – –

Reggeli gabonapelyhek

 

– – –

Kakaópor, a 1901 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, legalább 30 tömegszázalék frisstejpor- és/vagy soványtejpor-tartalommal, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel is, de más anyagokkal nem keverve:

1806.9041

– – – –

Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

1806.9049

– – – –

Más

 

– – –

Kakaópor, a 1901 vtsz. alá tartozó termékek kivételével, 30 tömegszázaléknál kevesebb frisstejpor- és/vagy soványtejpor-tartalommal, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel is, de más anyagokkal nem keverve:

1806.9051

– – – –

Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

1806.9059

– – – –

Más

 

– – –

Más:

1806.9091

– – – –

Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

1806.9099

– – – –

Más

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

1901.1000

Csecsemők vagy kisgyermekek számára alkalmas élelmiszer-készítmény, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

 

Keverék és tészta a 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez:

 

– –

Összesen legalább 3 % frisstejpor-, soványtejpor-, tojás-, tejzsír- (pl. vaj), sajt- vagy hústartalommal:

1901.2011

– – –

A 1905.1000 vtsz. alá tartozó ropogós kenyér készítéséhez

1901.2012

– – –

A 1905.2000 vtsz. alá tartozó mézeskalács és hasonló készítéséhez

1901.2051

– – –

A 1905.3110 vtsz. alá tartozó édes keksz (biscuit), többek közt cookie készítéséhez

1901.2052

– – –

A 1905.3120 vtsz. alá tartozó édes keksz (biscuit), többek közt cookie készítéséhez

1901.2053

– – –

A 1905.3131 vtsz. alá tartozó gyömbéres százazsütemény készítéséhez

1901.2054

– – –

A 1905.3201 és 1905.3209 vtsz. alá tartozó gofri és ostya készítéséhez, hozzáadott cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal

1901.2055

– – –

A 1905.3201 és 1905.3209 vtsz. alá tartozó gofri és ostya készítéséhez, hozzáadott cukor vagy más édesítőszer nélkül

1901.2056

– – –

A 1905.4000 vtsz. alá tartozó kétszersült, pirítós és hasonló pirított termékek készítéséhez

1901.2057

– – –

A 1905.9011 vtsz. alá tartozó kenyér készítéséhez, vaj- vagy más tejtermékalapú töltelékkel

1901.2058

– – –

A 1905.9019 vtsz. alá tartozó kenyér készítéséhez

1901.2059

– – –

A 1905.9021 és 1905.9029 vtsz. alá tartozó natúr keksz (biscuit) készítéséhez

1901.2061

– – –

A 1905.9030 vtsz. alá tartozó ízesített és sós keksz (biscuit) készítéséhez

1901.2062

– – –

A 1905.9041 és 1905.9049 vtsz. alá tartozó torta és cukrászsütemény készítéséhez, hozzáadott cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal

1901.2063

– – –

A 1905.9041 és 1905.9049 vtsz. alá tartozó torta és cukrászsütemény készítéséhez, hozzáadott cukor- vagy más édesítőszer-tartalom nélkül

1901.2064

– – –

Hústartalmú keverék és tészta a 1905.9051 vtsz. alá tartozó lepények, köztük pizza készítéséhez

1901.2065

– – –

Hústól eltérő hozzávalókat tartalmazó keverék és tészta, a 1905.9059 vtsz. alá tartozó pizza és hasonlók készítéséhez.

1901.2066

– – –

Snack, például pelyhek, csavart csigák, karikák, tölcsérek és pálcikák készítéséhez

1901.2067

– – –

A 1905.9091 vtsz. alá tartozó termékek készítéséhez

1901.2068

– – –

A 1905.9099 vtsz. alá tartozó termékek készítéséhez

 

– –

Más:

1901.2071

– – –

A 1905.1000 vtsz. alá tartozó ropogós kenyér készítéséhez

1901.2072

– – –

A 1905.2000 vtsz. alá tartozó mézeskalács és hasonló készítéséhez

1901.2073

– – –

A 1905.3110 vtsz. alá tartozó édes keksz (biscuit), többek közt cookie készítéséhez

1901.2074

– – –

A 1905.3120 vtsz. alá tartozó édes keksz (biscuit), többek közt cookie készítéséhez

1901.2075

– – –

A 1905.3131 vtsz. alá tartozó gyömbéres százazsütemény készítéséhez

1901.2076

– – –

A 1905.3201 és 1905.3209 vtsz. alá tartozó gofri és ostya készítéséhez

1901.2077

– – –

A 1905.4000 vtsz. alá tartozó kétszersült, pirítós és hasonló pirított termékek készítéséhez

1901.2078

– – –

A 1905.9011 vtsz. alá tartozó kenyér készítéséhez, vaj- vagy más tejtermékalapú töltelékkel

1901.2079

– – –

A 1905.9019 vtsz. alá tartozó kenyér készítéséhez

1901.2081

– – –

A 1905.9021 és 1905.9029 vtsz. alá tartozó natúr sütemény készítéséhez

1901.2082

– – –

A 1905.9030 vtsz. alá tartozó ízesített és sós keksz (biscuit) készítéséhez

1901.2083

– – –

A 1905.9041 vtsz. alá tartozó torta és cukrászsütemény készítéséhez

1901.2084

– – –

A 1905.9049 vtsz. alá tartozó torta és cukrászsütemény készítéséhez

1901.2085

– – –

Hústartalmú keverék és tészta a 1905.9051 vtsz. alá tartozó lepények, köztük pizza készítéséhez

1901.2086

– – –

Hústól eltérő hozzávalókat tartalmazó keverék és tészta, a 1905.9059 vtsz. alá tartozó pizza és hasonlók készítéséhez.

1901.2087

– – –

Snack, például pelyhek, csavart csigák, karikák, tölcsérek és pálcikák készítéséhez

1901.2088

– – –

A 1905.9091 vtsz. alá tartozó termékek készítéséhez, hozzáadott cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal

1901.2089

– – –

A 1905.9099 vtsz. alá tartozó termékek készítéséhez

 

Más:

 

– –

Készítmények italok készítéséhez:

1901.9021

– – –

Ital készítésére szolgáló, a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel, más csekély mértékű alkotóelemmel és ízesítő anyaggal

1901.9029

– – –

Ital készítésére szolgáló, a 0401 –0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan más élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1901.9031

– – –

Ital készítésére szolgáló más készítmény, hozzáadott cukor- vagy más édesítőanyag-tartalommal

1901.9039

– – –

Más készítmény italokhoz

1901.9091

– – –

Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

1901.9099

– – –

Más

ex ex 1902

Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

1902.1100

– –

Tojástartalommal

1902.1900

– –

Más

 

Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

 

– –

Halat, rákot, puhatestűt és más gerinctelen víziállatot tartalmazó készítménnyel töltve:

1902.2011

– – –

20 tömegszázalékot meghaladó arányban

1902.2019

– – –

Más

 

– –

Kolbászt, húst, vágási mellékterméket vagy belsőséget, vért vagy ezek keverékét tartalmazó készítménnyel töltve:

1902.2022

– – –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban kolbászt, húst, vágási mellékterméket vagy belsőséget, vért vagy ezek keverékét tartalmazza

1902.2029

– – –

Más

 

– –

Sajttal töltve:

1902.2031

– – –

Több mint 3 tömegszázalék sajttartalommal

1902.2039

– – –

Más

 

– –

Hússal és sajttal töltve:

1902.2041

– – –

Több mint 20 tömegszázalék hús- és sajttartalommal

1902.2042

– – –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban húst és sajtot tartalmaz

1902.2049

– – –

Más

1902.2050

– –

Más

 

Más tészta:

1902.3010

– –

Halat, rákot, puhatestűt és más gerinctelen víziállatot tartalmaz

 

– –

Kolbászt, húst, vágási mellékterméket vagy belsőséget, vért vagy ezek keverékét tartalmazza:

1902.3021

– – –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban

1902.3029

– – –

Más

 

– –

Sajttal:

1902.3031

– – –

3 tömegszázalékot meghaladó arányban

1902.3039

– – –

Más

 

– –

Hússal és sajttal:

1902.3041

– – –

Összesen 3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban

1902.3049

– – –

Más

1902.3050

– –

Más

 

Kuszkusz (búzadarakása):

1902.4010

– –

Halat, rákot, puhatestűt és más gerinctelen víziállatot tartalmaz

 

– –

Kolbászt, húst, vágási mellékterméket vagy belsőséget, vért vagy ezek keverékét tartalmazza:

1902.4021

– – –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban

1902.4029

– – –

Más

1902.4030

– –

Más

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1903.0001

5 kg-os vagy kisebb kiskereskedelmi kiszerelésben

1903.0009

Más

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona (a kukorica kivételével) szem formában, előfőzve vagy másképp készítve:

 

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:

1904.1001

– –

Snack, például pelyhek, csavart csigák, karikák, tölcsérek és pálcikák

1904.1003

– –

Reggeli gabonapelyhek több mint 10 % hozzáadott cukortartalommal

1904.1004

– –

Más reggelizőgabona-félék

1904.1009

– –

Más

 

Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított gabonapehely vagy puffasztott gabona keverékéből előállított élelmiszer:

1904.2001

– –

Puffasztott gabona vagy pirított gabona vagy gabonatermék alapú

1904.2009

– –

Más

 

Bulgur búza:

1904.3001

– –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban tartalmaz húst

1904.3009

– –

Más

 

Más:

1904.9001

– –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban tartalmaz húst

1904.9009

– –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban tartalmaz húst

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék:

1905.1000

Ropogós kenyér

1905.2000

Mézeskalács és hasonló

 

Édes keksz (biscuit); gofri és ostya:

 

– –

Édes keksz (biscuit):

1905.3110

– – –

Csokoládéval vagy kakaótartalmú bevonóval bevonva vagy borítva

1905.3120

– – –

Glutén- és fehérjetartalom nélkül, kifejezetten allergiában és anyagcserezavarban szenvedőknek

 

– – –

Más:

1905.3131

– – – –

Gyömbéres szárazsütemény

1905.3132

– – – –

Édes keksz (biscuit) és cookie, kevesebb mint 20 % cukortartalommal

1905.3139

– – – –

Más édes keksz (biscuit) és cookie

 

– –

Gofri és ostya:

1905.3201

– – –

Csokoládéval vagy kakaótartalmú bevonóval bevonva vagy borítva

1905.3209

– – –

Más

1905.4000

Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék

 

Más:

 

– –

Kenyér:

1905.9011

– – –

Alapvetően vajból vagy más tejtermékből álló töltelékkel (például fokhagymás vajjal)

1905.9019

– – –

Más

 

– –

Natúr keksz (biscuit):

1905.9021

– – –

Glutén- és fehérjetartalom nélkül, kifejezetten allergiában és anyagcserezavarban szenvedőknek

1905.9029

– – –

Más

1905.9030

– –

Ízesített és sós keksz (biscuit)

 

– –

Sütemények és pékáruk:

1905.9041

– – –

Glutén- és fehérjetartalom nélkül, kifejezetten allergiában és anyagcserezavarban szenvedőknek

1905.9049

– – –

Más

 

– –

Lepények, köztük pizza:

1905.9051

– – –

Hústartalommal

1905.9059

– – –

Más

1905.9060

– –

Snack, például pelyhek, csavart csigák, karikák, tölcsérek és pálcikák

 

– –

Más

1905.9091

– – –

Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

1905.9099

– – –

Más

ex ex 2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

 

Más:

2001.9001

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –

Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

ex ex 2001 9009

– –

más, pálmafacsúcsrügy-tartalommal

ex ex 2004

Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva:

 

Burgonya:

2004.1001

– –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

 

Más zöldség és zöldségkeverék:

2004.9001

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2005

Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:

 

Burgonya:

2005.2001

– –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2005.8000

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2006

Gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

 

Gyorsfagyasztott zöldség:

2006.0011

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

 

Más zöldség:

2006.0021

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy dióféléből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

2007.1000

Homogenizált készítmények

 

Más:

2007.9100

– –

Citrusfélék

2007.9900

– –

Más

ex ex 2008

Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

 

Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

 

– –

Földimogyoró:

2008.1101

– – –

Amerikai mogyoróvaj

ex ex 2008.1109

– – –

Más, pörkölt

 

Más, beleértve a keverékeket is, a 2008.19 alszám alá tartozó keverékek kivételével

2008.9100

– –

Pálmafacsúcsrügy

 

– –

Más:

2008.9902

– – –

Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

ex ex 2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum, és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

 

Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények:

 

– –

Kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények:

2101.1201

– – –

1,5 % vagy több tejzsír-, 2,5 % vagy több tejfehérje-, 5 % vagy több cukor-, illetve 5 % vagy több keményítőtartalommal

 

Tea- vagy matétea-kivonat, -esszencia és -koncentrátum és e termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények:

2101.2001

– –

1,5 % vagy több tejzsír-, 2,5 % vagy több tejfehérje-, 5 % vagy több cukor-, illetve 5 % vagy több keményítőtartalommal

 

Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

2101.3001

– –

Pörkölt cikória kivételével egyéb pörkölt pótkávé készítmény; pörkölt cikória kivételével egyéb pörkölt pótkávé készítmény kivonatai, eszenciái és koncentrátumai

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 3002 vámtarifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:

 

Aktív élesztők:

2102.1001

– –

A kenyérsütéshez való kivételével, az állati takarmányban használt élesztők kivételével

2102.1009

– –

Más

 

Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus:

2102.2001

– –

Nem aktív élesztő

2102.2002

– –

Nem élő egysejtű alga

2102.2003

– –

Állati takarmányban történő használatra

2102.2009

– –

Más

 

Elkészített sütőpor:

2102.3001

– –

5 kg-os vagy kisebb kiskereskedelmi kiszerelésben

2102.3009

– –

Más

ex ex 2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:

2103.2000

Paradicsomketchup és más paradicsommártás

 

Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:

2103.3001

– –

Elkészített mustár 5 vagy annál több tömegszázaléknyi hozzáadott cukortartalommal

 

Más:

2103.9010

– –

Lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított zöldségszósz

2103.9020

– –

Majonéz

2103.9030

– –

Olajok máshol nem említett szószai (például rémoulade-szósz)

 

– –

Hústartalommal:

2103.9051

– – –

20 tömegszázalékot meghaladó arányban

2103.9052

– – –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban

2103.9059

– – –

Más

 

– –

Más:

2103.9091

– – –

Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

2103.9099

– – –

Más

2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény:

 

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény:

2104.1001

– –

Lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított zöldségleves-készítmény

2104.1002

– –

Más levespor 5 kg-os vagy nagyobb kiszerelésben

2104.1003

– –

Konzerv halleves

 

– –

Más leves:

2104.1011

– – –

20 tömegszázalékot meghaladó arányban tartalmaz húst

2104.1012

– – –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban tartalmaz húst

2104.1019

– – –

Más

 

– –

Más:

2104.1021

– – –

20 tömegszázalékot meghaladó arányban tartalmaz húst

2104.1022

– – –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban tartalmaz húst

2104.1029

– – –

Más

 

Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény

2104.2001

– – –

20 tömegszázalékot meghaladó arányban tartalmaz húst

2104.2002

– – –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban tartalmaz húst

2104.2003

– –

Halat, rákot, puhatestűt vagy más gerinctelen víziállatot tartalmaz

2104.2009

– – –

Más

ex ex 2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

2106.1000

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

 

Más:

 

– –

Gyümölcslé, a 2009 vtsz. alatt meghatározottnál jobban elkészítve vagy keverve:

2106.9011

– – –

Nem erjesztve és cukortartalom nélkül, 50 kg-os vagy nagyobb konténerekben

2106.9012

– – –

Más, más konténerben, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

2106.9013

– – –

Más, más konténerben

 

– –

Italok készítésére használatos készítmények:

2106.9023

– – –

Növények vagy növényrészek keveréke, növénykivonattal keverve is, növényből készült leves készítéséhez

2106.9024

– – –

Kifejezetten csecsemők számára és diéás célokra készítve

2106.9025

– – –

Ital készítésére szolgáló készítmény, amely fehérjéket és/vagy más tápanyagokat, továbbá vitaminokat, ásványi anyagokat, növényi rostokat, többszörösen telítetlen zsírsavakat és ízesítő anyagokat tartalmaz

2106.9026

– – –

Italokhoz való készítmény, ginzengkivonatból, más hozzávalókkal, például glukózzal vagy laktózzal keverve

2106.9027

– – –

Alkoholmentes készítmények (kivonat-koncentrátumok) cukor vagy más édesítőszer nélkül

2106.9028

– – –

Alkoholmentes készítmények (kivonat-koncentrátumok) hozzáadott cukorral

2106.9029

– – –

Alkoholmentes készítmények (kivonat-koncentrátumok) hozzáadott édesítőszerrel

 

– – –

Alkoholos készítmény 0,5-t meghaladó térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal, italok készítéséhez:

2106.9031

– – – –

0,5-től legfeljebb 2,25-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal

2106.9032

– – – –

2,25-től legfeljebb 15-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal

2106.9033

– – – –

15-től legfeljebb 22-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal

2106.9034

– – – –

22-től legfeljebb 32-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal

2106.9035

– – – –

32-től legfeljebb 40-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal

2106.9036

– – – –

40-től legfeljebb 50-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal

2106.9037

– – – –

50-től legfeljebb 60-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal

2106.9038

– – – –

Más

2106.9039

– – –

Más

 

– –

Por desszert készítéséhez:

2106.9041

– – –

5 kg-os vagy kisebb kiskereskedelmi kiszerelésben, tejpor-, tojásfehérje- vagy tojássárgája-tartalommal

2106.9042

– – –

5 kg-os vagy kisebb kiskereskedelmi kiszerelésben, tejpor-, tojásfehérje- vagy tojássárgája-tartalom nélkül

2106.9048

– – –

Más, tejpor-, tojásfehérje- vagy tojássárgája-tartalommal

2106.9049

– – –

Más, tejpor-, tojásfehérje- vagy tojássárgája-tartalom nélkül

2106.9051

– –

Vegyi anyagok és étel keverékei, például édesítőszerként használt szacharin és laktóz

2106.9062

– –

Gyümölcsleves és -kása

2106.9064

– –

3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban tartalmaz húst

2106.9065

– –

Halmájolaj-kapszula és máshol nem említett más vitamin

2106.9066

– –

Máshol nem említett étrend-kiegészítők

2106.9067

– –

Vegetáriánus tejszín

2106.9068

– –

Vegetáriánus sajt

 

– –

Sem cukrot, sem kakaót nem tartalmazó cukorka:

2106.9071

– – –

Rágógumi

2106.9072

– – –

Más

2106.9079

– –

Más

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:

 

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve:

 

– –

Szénsavas ital, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

2202.1011

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.1012

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.1013

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.1014

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.1015

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.1016

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.1019

– – –

Más

 

– –

Szénsavas ital, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

2202.1031

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.1032

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.1033

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.1034

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.1035

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.1036

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.1039

– – –

Más

 

– –

Kifejezetten csecsemők számára és diétás célokra készítve:

2202.1041

– – –

Kartoncsomagolásban

2202.1042

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.1043

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.1044

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.1045

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.1046

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.1047

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.1049

– – –

Más

 

– –

Más:

2202.1091

– – –

Kartoncsomagolásban

2202.1092

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.1093

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.1094

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.1095

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.1096

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.1097

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.1099

– – –

Más

 

Más:

 

– –

Tejtermékből és más összetevőkből, feltéve, hogy a tejtermék aránya 75 tömegszázaléknál nagyobb a csomagolás nélkül:

2202.9011

– – –

Kartoncsomagolásban

2202.9012

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.9013

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.9014

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9015

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9016

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.9017

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.9019

– – –

Más

 

– –

Kifejezetten csecsemők számára és diétás célokra készítve:

2202.9021

– – –

Kartoncsomagolásban

2202.9022

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.9023

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.9024

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9025

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9026

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.9027

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.9029

– – –

Más

 

– –

Szójababból készült ital:

2202.9031

– – –

Kartoncsomagolásban

2202.9032

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.9033

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.9034

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9035

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9036

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.9037

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.9039

– – –

Más

 

– –

Rizsből és/vagy mandulából készült ital:

2202.9041

– – –

Kartoncsomagolásban

2202.9042

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.9043

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.9044

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9045

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9046

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.9047

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.9049

– – –

Más

 

– –

Más:

2202.9091

– – –

Kartoncsomagolásban

2202.9092

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2202.9093

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2202.9094

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9095

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2202.9096

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2202.9097

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2202.9099

– – –

Más

2203

Malátából készült sör:

 

Malátasör, 0,5-től legfeljebb 2,25-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal

2203.0011

– –

Eldobható acélcsomagolásban

2203.0012

– –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2203.0013

– –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2203.0014

– –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2203.0015

– –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2203.0016

– –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2203.0019

– –

Más

 

Más:

2203.0091

– –

Eldobható acélcsomagolásban

2203.0092

– –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2203.0093

– –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2203.0094

– –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2203.0095

– –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2203.0096

– –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2203.0099

– –

Más

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve:

 

Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban):

 

– –

0,5-től legfeljebb 2,25-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalommal:

2205.1011

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2205.1012

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2205.1013

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2205.1014

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2205.1015

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2205.1016

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2205.1019

– – –

Más

 

– –

2,25-től legfeljebb 15-ig terjedő térfogatszázalékban kifejezett tiszta alkoholtartalommal, feltéve, hogy a termék kizárólag erjesztéssel, és nem valamely típusú lepárlással előállított alkoholt tartalmaz:

2205.1021

– – –

Eldobható acélcsomagolásban

2205.1022

– – –

Eldobható alumíniumcsomagolásban

2205.1023

– – –

Több mint 500 ml űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2205.1024

– – –

500 ml vagy kevesebb űrtartalmú eldobható üvegcsomagolásban

2205.1025

– – –

Eldobható színes műanyag csomagolásban

2205.1026

– – –

Eldobható színezetlen műanyag csomagolásban

2205.1029

– – –

Más

 

– –

Más:

2205.1091